Page 1

Заверпzу:ЕОУ.И

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАНТЕСЯІ

.N2 201 (3902)

Уетверти:Іt,

П'ЯТНИЦЯ

27

вианаУа.rсьи:иіt

ГРУДНЯ

n

глибоною заінтересованістю обговорили пода­ ні урядом республіки проекти Державного nлану розвитну народного госnодарства УРСР і Державний бюджет УРСР на 1975 рік. на­ шляхи дальшого піднесення

невід'ємної

ширше

економіки

силадової

народногосподарського

закріпити

частини

комплексу

сесії

праця

піДкреслювалося.

них

І]артії

_рішень

великими

і

році

народу

досягнуто

нові

в

по

в

розвитку

значних

економічний по­ добробут трудя­ у

центів.

дає державі хліба.

вийшла

економіка

РадЯІІ­

Національний доход збільшив­

більш

ян

по

мільярду

1

В

роЦі

1974

чотири

рони

-

п'ятирічки

щею На ться

62

12 процентів. а оплата праЦІ колгоспни­ - майже на 25 процентів. Зростання peна

альних

доходів

дено

галузі житлового і

в

душу

населення

становить

Велику роботу nрове­

соціально-нультур­

ного будівництва, значні досягнення в розвит­ ку освіти.

культури, охорони здоров'я.

для nартійних, профспілкових і Іюмсомоль­ сьиих організацій, радянських і госnодарських

BCiltiA

ло заходи по пропаганді і ви­ вченню рішення груДневого Пле­

нуму ЦR RПРС, матеріалів другої сесії Верховної Ради

СРСР та дев'ятої сесії Верхов­ Ради

Української

РСР.

агітаційно-пропагандист-

сьІюї роботи залучено комуніс­ тів і товариШів з числа безпар­

ни

і

основна

в

бригадах проходять голоснІ ·ш-

уряду

діння

члени

пар­

тійного бюро колони В. Вісков­ ський, С. Александров, В. Да­ ценко, а також інженер Є .. Але­ шивцева. Вони нагадали вимо­ гу Пленумv ЦН НПРС. що за­ раз потрібно не просто бІльше зробити. а зробити краще й економніше. Боротьба за якість

робіт

завдань,

одне

-

кровна

ми в СРСР_ У прийнятих рішеннях підкреслюється важливе зна­ системи,

покликаної

ними

сприяти

здійсненню

з

спра­

Центральний Комітет КПРС і Рада Міністрів СРСР розглянули паспортної

загальною

видатків

грома­

обов'язків перед державою

і суспільством, забезпечувати облік руху населення, служити справі паспортизації,

передбачається

видача

усім громадянам СРСР, які досягли 16-річного віку.

.

«Ласпор1

громадянина

Союзу

Чільне

плани за три з

228

державі

мільйонів продано

штук

Коли ми брали зобов'язан­

-

219,3 ня на початку року, другої

Єрмолаївна

но перевищує доведені завдання.

-

яєць при пдані 203.

ли і бачимо, що

сказала

бригади Олек­

Ки~оренко,

вони нас трохи дякали свої­

й не з такими

кої трудової перемоги на птахо- лятися.

фабриці відбувся багатолюдний Колектив цієі бригади вийшов мітинг. 3 інформацією перед йо- переможцем змагання, одержав~ го учасниками виступив дирек- ши з початку п'ятирічки 79

по

тор господарства А. І. Вербови- мільйонів штук яєць, а в цьому ков. році - 20,2 мільйона штуК. В - Самовідданою працею, назавершальному році п'ятирічки пруженням усіх сил дісталась ця

перемога

він. -

колективу,

-

сказав

Велика радість і гордість

охопдює

ника,

серце за кожного робіт­

службовця,

спеціаліста,

він дав слово виробити йони ШТУК.

На мітинГу

22

міль­

виступили такрж

начальник цеху механізації П. К.

Безуглий, секретар парткому Т. Є. Ігнатенко, голова фабкому усіх, хто забезпечував вико­ В. В. Гаценко та інші. нання завдань п'ятирічки. Секретар міськкому Компартії Анатолій Іванович називає де­ України Л. І. Шелест вручила ко­ сятки прізвищ передовиків -

колективи

пло­

бюджету

пташниць,

бригад,

цехів,

служб,

слюсарів-пператорів,

лективу

птахофабрики

привітан­

робітників і робітниць енергогос­ ня міськкому з нагоди подарства,

паросилового

моприготувального

й

цехів,

кор­

авто­

r великої трудової перемоги і побажала но­ вих успіхів у праці.

транспортників і багатьох інших.

Учасники

Мfтингу

вирішиди

Від імені партщного комітету, надіслати трудові рапортИ в об­ фабкому профспілки і адміністра­ ласці й респуб.'Ііканські організа­

ції він сердечно привітав кожно- ції.

мають

пІдвищення

питання

ефективності

будівниnтва,

Видачу громадянам нових паспортів і обмін паспортів старого

1976

по

1981

рік.

(ТАРС).

при­

На

всі~ об'єктах, де зайняті

в ці дні будівельники, йде жва­ ве обговорення рішень грудне­ вого Пленуму ЦН НПРС, мате­ ріалів сесій. Вносяться конкрет­ ні пропозиції, спрямовані на швидше

усунення

наявних

не­

доліків, на успішне виконання великих і відповідальних зав­ дань, які стоять перед колек­ тивом

JІспішно труflяться на Заліському цегельному заводі зdіймаль­ ниці Галина Денисівна ШJІСТЬ (зліва) і Галина Митрофанівна

колони.

К.

KPJIK. Змінні норми виробітку

ДАВИДОВ.

виконують на

ОПЕРАТИВНІ ДАНІ управління сільського господарства райвиконкому про надій молока господарствами району за 25 грудня 1974 року

....

х -

сО~ -=~ -(:І;. і:]о о::.::

о liQ

~ес

Соціа­

мадянства.

зай-

скорення технІчного прогресу, ріст продуктивності праці.

Назви господарств

чує особу громадянина і його приналежність до радянського гро­

агітаційнороботі

паспортів

Радянських

спецІальнос­

місце ь

_лістичних Республік». Паспорт є основним документом, який засвід­

зразка на нові намічено провести в період з

свої п'ятирічні

3 нагоди_ досягнення цієї вели- завданнями можна успішно справ­

пропагандистській

Рада Міністрів СРСР затвердила новий зразок паспорта, який

rменуватиметься

про дострокове виконання п'яти-

тями.

~овсюди запроваджується єдиний для всіх категорій населення порядок

схвильованими

майстерності~ оволо­

суміжними

зміцнення соціалістичної законності і правопорядку. краrни

й

були виступи передових пташ­ ниць Марії Иосипівни Бруй та

·

JІіфікації,

питання про заходи по дальшому вдосконаленню паспортної систе­

чення

усіх

Короткими

ється все нових і нових трудових перемог.

року

виладень

ресnубліки.

Дальше вдосконалення паспортної системи в СРСР дянами своїх ·прав, виконанню

будинии

частина

ва кожного трудІвника. Анти­ вісти вказують шляхц підвищен­ ня якості роботи. Це рІст ква-

І

капітальних

житлові

данчиках,

дільницях

завершального

го плану.

(РАТАУ).

виступили

головних

народно­

мільйона квадратних метрів. розвиток соціалістичного господарства

будівельних

на

и

На курку-несучку одержано 255 ми масштабами. Тепер їх викона­

депутати,

винонання

добива-

тонн пташиного м'яса, ЩО знач- сандра

18,8

тійного активу. яні ' мають ло­ св ід пропагандистської роботи.

У ці дні на будівельних май­

плану

державних

тання, бесіди та політінформа­ r(ї. Перед сільськими будівель­ никами

підкреслювали

усnішного

;ІАСОБАМІІ

Партійне бюро ПМН-7 трес­ ту «БроварисіJІьбуд>> розроби­

До

г

У роботі сесії Верховної Ради Уираїнськuї РСР взяли участ~ •керівники Номпартіt Унраї-

, Бойовою програмою і керівництвом до дії

ної

о

мільйона штук яєць і 2,4 тисячі бригадир

зма­

республіки. Доходи і видатни бюджету на 1975 рік з урахуван,ням асигнувань визначені в сумі 16 мільярдів 453 мільйони 223 тисячі карбованців, що на 7,9 процента більше від обсягу, затвердженого на 1974 рік. Депутати одноголосно прийняли Закон про Державний план розвитну народного госnо­ дарства УРОР і про Державний бюджет рес­ публіки на 1975 t>іи, затвердили звіт про ви­ конання бюджету за 1973 рік. На сесії був прийнятий Закон «Про Державний нотаріат», а таио)J{ Закони і nостанови про затверджен­ ня Уназів Президії Верховної Ради УРСР.

мільярди карбованців. Чотири роки нинішньої п'ятирічки відзначені дальшим підвищенням добробуту народу. Середньомісячна заробітна плата робітників і службовців зросла майже

близько 18 процентів.

праця,

дев'ятої

яєць,

і на пІдвищення добробуту народу направляє­

в народне

майже

основ

плуатаЦію

пудів

госnоДарство вкладено за рахунок усіх дже­ рел фінансування 16.3 мільярда карбованЦів.

ків

соціалістичне

тий, визначальний рік

п'ятирічки, її колектив

роблено

ще

та, суспільні фонди сnоживання на 7.2 процента. В _1975 році будуть введені в екс­

У ресnубліЦі ведеться велиний обсяг иапі­ таJІьного будівництва.

J

дійове

успіхи,

господарству, підnорядкованому Раді Мініст­ рів УРСР, на 6,8 процента. nродуктивнос­ ті праЦі в промисловості на 6 процентів, в сільському господарстві на 6,6 процента. Намічається дальше підвищення оплати праЦІ робітників 1 колгоспників. Середньомі­ сячна заробітна плата робітників і службоп­ ців зросте на· 2,8 nроцента. середньомісячна оплата праЦі колгосnників на 5,8 процен­

реалі­

миру.-

вий збір яких становив близько 46 мільйонів тонн_ Уже другий рік підряд реёіїу.-б'ліка про­

на

досягнуті

п'ятирічки. Ним передбачено зростання проти 1974 року нащонального доходу на 6,3 про­ цента, продукції промисловості на 7 nро­

гос­

ярдів карбованЦів. Трудівники села вирости­ ли високий урожай зернових культур, вало­

за

розгорнути

госnодарського

ея в нинішньому році на 5.2 процента, а ;за 4 роки п'ятирічки - на 13.5 мільяр::~а кар­ бованЦів, або на 25.4 процента. Понад річні плани її буде реалізовано більш як на 5 міль­

а

розвинути

Натхненна основа

увінчаласа

народного

результатів

Програми

рубежі

сьиої України.

четверто­ натхненна

виконанню історич­

XXIV з'їзду НПРС

успіхами

заЦі! ленінсьІюї

На

що

п'ятирічки

подарства і культури_ Зріс тенціал країни. підвищився щих,

і

JІому.

визначаль-ному

м

річного плану по всіх техніко-. половиною роки, і запевнили, що економічних показниках. На цю й надалі добиватимуться ще кра­ дату з початку п'ятирічки ви- щnх резудьтатів у роботі.

гання за достронове завершення планів і зо­ бов'язань наступного року і п'ятирічки в ці­

на­

шої країни.

На

е

25 грудня колектив птахівни- Любові Uантелеймонівни Слуцен­ ків рапортував рідній · Вітчизні ко. Вони доповіли, що виконали

органів, для всіх трудящих республіки сталІ! рішення грудневого ( 197 4 р.) Пленуму Цf. НПРС, nоложення і висновки промови Гене­ рального секретаря ЦН НПРС товариша Л. І. Брежнєва на Пленумі. Трудові колекти­ ви вбачають головне завдання в тому. щоб

Два дні в столиЦі України проходила де­ в'ята сесія Верховної Ради Української РСР восьмого скликання. Депутати всебічно, з

му,

р

Що не день, то все радіснІШІ го трудівника, кого називав і не вісті надходять з Київської nта- називав, за особистий вклад у хофабрики. Завершуючи четвер- дострокове виконання п'ятирічно­

ШЛЯХОМ ПРАЦІ І ТВОРЕННЯ

республіки,

е

радІСТЬ

МІТИНГ НА КИІВСЬКІИ НТАХОФАБРИЦІ

ОРГ АН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНО І ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬІЮІ І р АИОННОІ РАД ДЕПУТАТІЬ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

єдиного

.

Онрилююча

коп.

ГАЗЕТА ЗАСНОВАНА В 1935 РОЦІ

мітили

*

~

р.

1974 2

Ціна

Радгоспи «Плосківський» «Требухівський» імені Щорса імені Кірова

:%~

"'"'

"' ~

= ~ ~ о сп

-

Q.

g:~~

t')CQ

101:11: ф

~ g-;..0:: :.:: :с = 1-'

:%:.Е. tl~~

8,5

о-

."_ о-

"'~ = '""' "'"" .... ..

'"!ІЕ

~ :11

~~=;~о

11,7 12,6 11,0 14,0 9,0 10,4

8,5

;>.

..... "' "'"'

+0,3 +1,1

+O.S

.

....

о

g

-1,0 +4,6 -о,6

+0,4

.... ""....

~~ ~~

85 5,9 88 87

120-130 процентів.

передові робітниці,

«Русанівський» «Літківський» «Жердівський» «Калитянський» «Гоголівський» «Зоря» ~БобриU:ький» «Великьдимерський»

<Красилівський» «Заворицький>> «Заплавний>> Птахофабрики Семиполкінська

Пухівський ПЛР Племзавод «Рудня»

Боrдавівська

Фото В.

7,8 7,1 6,6 6,4 6,1 6,0 5,8

8,9 8,5 7,8 8,6 7,6 7,0 6,6

5,5 5,2 5,0

7,2 7,6 7,4 6,0

-0,2 -0,2

8,5 8,4

10,3 9,0

-0,2

6,7

7,8 6,0

~.4

5,5

як правило, Бе,ндиІ\а.

+0,4

У7

+О, І

-0,2

+0.6

-1,0 -1,3 -0,3 -0,1 -0,1

+0,2 +0,6 +1,0

92 8.3

93 91

87 ~5

-0,8 -1,6 -1,6 -0,7

83 85 90

+0,7

-0,8 -0,3

91 91

+0,1 +0,5

-0,3 +1,3

91

+0,8

83

90


ТР.И.БУ'ИА СЕВРЕТАРН ПАРТІЙВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ В

рішеннях

широке

залучення

мас

до

управління виробництвом, nід­ вищення організаторської і

комсомолу,

орган:зацій. СИла та дієвість партійної роботи, зростання партійного впливу на всіх ді­ лянках життя й діяльності кож­ ного виробничого колективу в рахунку

від правильного цієї проблеми. Партійне бюро

залежить

розв'язання

. нашого

заво­

ду в своїй повсякденній роботі приділнє значну увагу керівни­ цтву громадськими організа­ ціями. надаючи їм практичну допомогу. Систематично на за­ сіданнях партбюро заслухову­ ються

звіти

профспілки

голови

В.

В.

завкому

Іванченка,

секретаря комітету комсомолу Л. П. Бє'лоцького, голови гру­

пи народного

контролю Г. М.

партбюро

секретарі

н:стами.

nідnриєм­

цехових

парт­

організацій. У

народного

контролю та інших громадських

остаточному

члени

-

ства,

сnрямануючої ролі nартійних комітетів у діяльності профсnі­ лок,

першу

чергу,

це

дозволяє

проводити збори на високому організаційному рівні, підви­ щувати їх ефективність. На­ приклад,

в

серпні

nоточного

молоді

заводу

і

завдання

по

дальшому піднесенню його рів­ ня». З доnовіддю виступив сек­ ретар партбюро. Було чіт.ко ви­ значено Шляхи nідвищення бо­ йовитості

комсомольських

нізацій, їх діяльність по актив­ ному залученню юнаків і дів­ чат до боротьби за усnішне ви­ конання напружених nланів де­ в'ятої п'ятирічки. Саме на цих зборах було створено nоза­ штатний комсомольський відділ

піднесенню

правилом, водських

що і

в

навчання

лоді,

підготовці

цехових

і

беруть

за­

виховання

участь

мо­

ке>муністи

о·рганізацій

ЗДібН!і:У!И,

тримували тісні зв'язки з ком­ сомолом. Комуністи П. Гумен, Н. Безлюда очолюють бюро це­

конкретні заходи по ленню роботи на цій

хо'вих КО:І!СО~ЮЛЬСЬКИХ оргаНіЗа­

ня партбюро по всіх підрозді­ лах заводу проведено збори

народної

носяться

кадрів, який очолив молодий І\О:vІуніст А. М. Пугачук. Го-

ських

по

ських дружиннИків і розробили

років під­

30

-

дружини

наприклад,

найбільш

ПіДГОТОБЛ€НИМИ КОМУ·

актуальні

членів

на

ської

діяльності

:J них :значна ни nартії. Особливу приділяє

родного

за­

-

унагу

чле­

nартбюро

діяльності

групи

Воно

сnрямовувати

на­

нама­

зусилля

дозорців на виконання тих зав­ дань, які поставлені перед ко­

лективом в цілому. Як прави­ ло, план роботи груnи народно­ го контролю обговорюється і затверджується на партбюро. І в свою чергу, народні дозорці доповідають .бюро про свою ді­ яльність; а конкретно про результати рейдів та перевірок.

Наведемо

госnодар­

підприємства.

звіт

яких

частина

контролю.

гається

за­

У серпні поточноrо року пар­ тійне бюро на своє;vrу засід~нні заслухало

на

ничники, які користуються на заводі авторитетом і nошаною,

nитання ви­

результати

дружини,

тверджено новий склад охорон­ ців громадського порядку. Від­ радно, що сюди увійшли вироб­

робництва. Так. нещодавно від­ булась нарада, на якій обгово­ рено проект плану виробницт­ ва на 1975 рік, а також про раЦіональне використання від~ ходів лісоматеріалів. Безпереч­ но. рішення нарад значно впли­ ває

nожвав­ ділянці.

Зг:дно рішення даного засідан­

сідання .виробничих нарад .. На порядок денний цих нарад ви­

ня,

'

КПРС віком до

регулярними,

Звісно, успіх кожної справи вирішують кадри. І тo;vry парт­ бюро всіляко намагається посилити керівництво громад-

заходи

;:(іюrьності цих організацій. Зо­ крема, особливу увагу партбю­ ро надає комсомолу. Вже стало

нинішньому

О. О. Машиніна. Необхідно відзначити, що за останній пе­ ріод діяльність цих організацій значно поліпшилась. Стали

ських зборів, засідань комітету комсомолу, на яких обговорю­ ються питання організації ді­ йового соціалістичного змаган­

визначаються

в.

усією прннциповістоо номуністи викрили ті недоліки, яні були допущені в діяльності завод­

ві.'JІ>ної

орга­

ком.сомоль­

сnільні

тут

Так,

році партійна організація nо­ турбувалась, щоб всі члени

ЦіЙ, Л. Бєлоцький, ·л. Пугачук, Г. Галагуз, В. Барбон входять до складу ·заводського комі'і'ету ЛІ\СМУ. Також з рекомендації nартбюро обрано головою nо­ стійнодіючої виробничої нара­ ди члена партії Є. В. Саnатю­ ка, на чальником , штабу добро­

року відбулися збори з поряд­ ком денним: <<Соціалістичне змагання серед комсомольців і

ловне завдання цього відділу полягає в тo;vry, щоб ліквідува­ ти плинність кадрів серед мо­ лодих робітників, створивши необхідні у'Vюви для їх високо­ nродуктивної й високоякісної праці.

Грицика:

ні в газеті

КЕРІВНИЦТВО ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАUІНМИ

з'їзду

XXIV

КПРС визначено, що одним із центральних завдань партії є

начальника

штабу добровільної народної дружини О. О Машиніна. З

nриклад.

В

листопа­

ня.

-

,иистецтва

Гаптовані

ла, підодіяльники,

Тетяна Міщук, Зоя Чернишова і десятки їх товаришів по роботі прийшли на завод, як завжди, зранку_ У новому цеху ,N'g 5 закип:ла робота. Зблиснули весело цифри шкал, пластик приладів засяяв у променях світильників. За день невnізнанно змінився цех, безслідно зникли сліди опоряджувальних робіт, на всіх чотирьох понерхах

серветки

цеху і нав:ть у підвалі запанував порядок.

та

на

користується

вагою.

великою

Достроково

мольці ·цеху ,N'g 7. Вони працювали в тепличному rоспо­ дарстві підприємства. Bici:v~ траншей довжиною в 54

по­

:vtетри

виконавши

дирекція заводу

Козака.

стві,

*

ні показники діяльності

підприємства, йо­

го uехів, детально знайомимося з ходом со­ uіалістичного

змагання,

вивчаємо

причини

недоліків. Кращих поширювачів політичщІх та економічних знань партійна та проф­ організ<Juіі

відзначають

грамота­

ми, uінними подарунками, туристськими

вує зусилля ідеологічних праuівників на розвиток політичної й трудової активності, на широке розгортання соuіалістичного зма­

тівками.

тої п'ятирічки. У

постанові

великого

значення

надаєтJ,­

ся ролі пропагандиста провідника поді­ тики партії в широких масах. Адже хто, як не він, найкраще знає своіх слухачів, їх можливості v виконанні ·важливих ви­

робничих зщщань, їх Кому,

як

не

йому,

виробничників

на

духовний розвиток.

спрямовувати виконання

енергію

конкретних

справ.

У nартійній організаuії заводу порошко­ вої металургії склались певні rрадиuіі у ви­ значенні ролі та в роботі ідео.1огічних кад­ рів. І пропагандист серед них займає особ­ ливе місuе. Т х v нас 96 чоловік v біш.­ шості 1\омvністи, ще мають великий досвід

роботи серед робітників і службовuів. Пропагандисти допомогу

з

відчувають

бокv

партійного

повсякденну комітету

під­

приємства. Перед вивченням кожної нової теми відбуваються інструктивні заняття, на яких ми одержуємо інформаuію про основ-

2

стор.

пу­

Я очолюю школу основ марксизму-лені­ нізму по вивченню основ економічних знань (другий рік навчання). Розуміючи важливість знання законів розвитку еконо­ міки, на заняттях особливу увагу звертаю на аналіз господарськоі діяльності нaшorrJ підприємства, uexy j його дільниuь. Теоре­

тичні положення завжди намагаюся пов'я­ зати з практичною діяльністю нашого ко­ лективу. Тобто, увесь курс повністю imo-

c грується

для

укладання

Іванович

тру­

Бондаренко,

учасникам

комсомоль­

своєю

господаря

працею

на

рідному

підприєм­

примножити. славу

колек­

тиву» говориться в передноворічному привітанні комі­ тету комсомолу комсомольцям і молоді заводу . Р. КАТАЛКІНА, заступник секретаря комітету комсомолу.

звичайної ваги партійний документ спрямо­

гання за успішне завершення завдань дев ·я·

Микола

щиро дякували

високе почуття

прагнення

ЕФЕКТ РОБ0і1 И ПРОІІАГ АНДИСТА

спілкова

дівчата

<<Саме в творчій ініціативі молодих робітників і вияв­

НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ ПОЛІТИЧНО! І ЕКОНОМІЧНО! ОСВІТИ

Новий навчальний рік в системі політич­ ної та економічної освіти ми, пропаганди­ сти, розпочали під безпосереднім впливом Постанови ЦК КПРС «Про роботу по дО· бору . і вихованню ідеологічних кадрів у партійні. організаuії Білорусії». Цей над­

5

та

подали вони, взявшись за опорядження території 'цехів.

ляється

юнаки

сько-молодіжного суботника за ту вщчутну допомогу, яку

На фото: К. Г. КОСТЕНКО. А.

nідготували

бопроводу. Начальник цеху ,N'g

річне завдання, вона зараз працює в рахуNок березNя 1975 року. Фото

Усього було

очищено 5300 квадратних метрів виробничих площ, ви­ везено 20 автомашин будівельних, залишків. А наступного дня, в неділю, прийшли на завод комсо­

інщі вироби завжди по якості одержують високу оцінку. А тому серед робітниць машин­ чої вищивки Клавдія Григорів­

тими

прикладами,

денне життя. іакий

які

дає

метод проведення

що­

за­

нять сприяє глибшому засвоєнню тем, р,аз­ виває активність й ініціативу, допомагає

дисципліни. ність значно справ на зультатом

Це дало мажли­ покращити стан виробництві, речого

строкове

стало

завершення

до-

місяч-

ної програми. Сумлінно вико­ нують обов'язки народних контролерів члени партії М_ І. Васько, В. Н. Шуляка, О. Г. Корнєєв, Ф. Т. Намолов та ін­ ші.

Здобутки

колентиву

в

чет­

вертому році п'ятирічки пере­ конливо показують, що проф­ спілкQва організація по-справж­

ньому здійснює со.ціалістичне ю1агання. Партійне бюро цю роботи

дору­

чило найбільш активним

важливу

ділянку

кому­

ністам, які успішно

її викону.

ють.

Партійна організація заводу подальшій своїй діяльності

у

намагається

боту

координувати

громадських

використовуючи

ро­

організацій, їх

передовий

ня

на

дострокове

п'ятирічного секретар заводу

виконан­

плану.

М.. ЧУМА ЧЕН КО, партійного бюро

холодильників.

І Е~~~~,~~~~ірз:~ ~~~і~р ~~

рівнем моря закінчено споруджен­ ня станції «Мир)) другої чер,­ ги підвісної канатної дороги ві схилі Ельбруса. Для введення в експлуатацію цієї ділянки повітряної траси за­ лишилося

натягнути

пару

кана­

тів довжиною два з лишком кіло­ метри кожний. Вони являють со­ бою троси вагою 40 тонн, підтри­ мувані опорою висотою 70 мет~ рів, яка кршиться до бетонної основи болтами по 300 кілограмів КОЖНИЙ. І Багато винахідливості виявили будівельники при споруджені станції «Мир)). Щоб доставити у­ ди ексІtаватор, передбачадося ро­

зібрати його на вузли, перевезти їх на гору, а· потім скласти 3НО­ ву .. На цю операцію потріGен бу-о,

би місяць. Будівельники виріши~' ли інакШе. Екскаватор встанови­ ли на трейлер і укріпили троса­ ми. Три тягачі за короткий строк

дос1•авили його до місця роботи. (ТАРС).

ної праuі В. В. Бузюн поділився з товари­ шами передовими прийомами роботи на токарному верстаті, розповів про навчан­ ня молодих робітників, дав корисні реко­ мендаuії. Тут же ми приділили чимало ува­ ги зв'язкам нашого заводу з підприємства­ ми країн Ради Економічної Взаємодопомо­ ги. До нас часто приїжджають делегації з

НДР,

Болгарії

для

обміну досвідом

робо­

ти.

При

вивченні теми «Економія

матеріаль­

них ресурсів» слухачі дізналися, як вшш­ ристовується сировина та матеріали на за­ воді і в uexax, на яких ділянках виробни­ цтва трапляються· перевитрати, де потрібно докласти

зусиль

для

економного

вико­

ристання того чи іншого виду матеріалів, електроенергії, природного газу тошо. І тут же

ми

звернули

увагу

продукuії нашого

uexy

на

те,

шо

у

випуску

беруть участь прямо

чи опосередковано робітники різних союз­ них республік. Вихідна сировина, напри-

клад, надходить з Білорусії й Рооійськоі Федераuіі, готові вироби йдуть на підпри­ ємства України і РРФСР.

Робота по піднесенню рівня економічних знань не проходить безслідно. Усі слухачі

краще ·розв'язувати практичні виробничі завдання по успішному викон,нню завдань дев'ятої п'ятирічки.

є

Так, при проведенні заняття по те\1і «Вивчення Qередового досвіду використан­ ня техніки і застосування прогресивної технології» слухачі дізналися про перспе,<­ тивІІ розвитку заводу на найближчі n'ять­ вісім років, про модернізаuію технологічно­ го обладнання і реконструкuію uехів. На­ прикінці цього заняття ударник комуністич-

Воронеuь, В. М. Каминін, М, Г. Романен­ ко ударники· комуністичної праuі, а ко­ ~Іуніст В. В. Бузюн виконав свою осо­ бисту п'ятирінку за три роки і шість міся­ ців, його нагороджено нагрудним знаком «Ударник дев'ятої п'ятирічки». в. КЛИМЕНКО,

НОВЕ

розробле­

заводу

Тої суботи Валентина Сидорова, Надія Кошман, Ва­ лентина Шах, Тетяна Романовська, Ніна Бугаєва, Ліза Теплякова, Костянтин Коротун, · Віталій Скоробагатько,

простирад­

рішенні

но конкретні заходи по поліп­ шенню організації . праці в це­ хах, по зміцненню трудової

дової дисципліни серед робіт­ ників. Тут же група народного контролю провела рейд по ви­ користанню робочого часу, ма­ теріали якого були надрунова-

«Усі на суботнюt! заклично nрозвучало на заводі порошкової металургії. - Допоможеj',ю упоряд-куваТИ територію підприємства».

вишиван­

нею

прийнятому

досвід, починання, з тим щоб м·обілізувати трудовий колектив

СУБОТНИК

нього

На­

ді цього року на заводі викли­ кало, тривогу послаблення тру­

КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНИЙ

Вже більше десяти років минуло з тих пір, як Клавдія Григорівна Костенко прийшла на Літківську фабрику худож­ ніх виробів імені Т. Г. Шев­ ченка. Досвідчені вишиваль­ ниці допоАюгли їй добре ово­ лодіти «секретами» самобут­

«Нове життю>.

самперед, результати рейдУ об­ говорювалися на сnільному роз­ ширеному засіданні партбюро і груnи народного контролю. У

зразком

на

виробниuтві,

виявляють

тивність в громадському житті.

Л.

ЖИТТЯ

Ф.

Бобровицький, В. В.

ак­

Робітники

Бузюн, Н. М.

пропагандист.

П'ятниця,

27

грудня

Слюсар

інструментального

цеху

комуніст Сергій Євгенович Даро­

щенко один з кращих · аеітато­ рів Херсонського rсом.баанового заводу імені Петровського. Він 'регулярно знайо.лtить робітників з

найважливіщим.и подіями, які від­ буваються в Nашій країні і за кор­

доном.. Сергій Євгенович особисте

п'ятирічне завдання виконав за роки і

10

3

місяців.

На фото: агітатор С. Є. ДОРО­ ШЕНКО

(праворуч)

проводить

бесіду , з слюсарем. М. А. ЧАН­ КОЮ, модельником. Г. О. КУЗЬ­ МЕНКОВИМ і фрезерувальником. О. Ф. РОМАНЕНКОМ. Фото Г. Шевакіна. (Фотохроніка РАТАУ).

1974

року

Q


ТВАРИННИЦТВУ- ПОВСЯКДЕННУ УВАГУ

3віт ~Jаводських лекторів

ВІДСТАВАННЯ

ДОЛА€МО

Тваринницька галузь господарства у радгоспі «3оря» тривалий час не давала належної віддачі, була відсталою. Немало зусиль

Поліпшується племінна сjІрава в тваринництві. Вибраковуються старі, низькопродуктивні корови, дійне стадо поповнюється високо­

довелося докласти дирекції, парткому, робіткому, всьому численному колективу тваринників, щоб змінити становище на краще, добитися успіху в роботі. І дуже

порідним молодняком. Ми вирос­ тили і вже спарували понад 600 телиць, з них 137 голів закупле­ ні в Естонській РСР. 3 нетелей формуємо групи корів. Вісім таких

приємно бачити такі зміни на .;а-

груп переводимо на нову

ших фермах.

логію доїння.

_

Поглиблення пропаганди ленін-

ської

Особливо хороших результатів Велику увагу приділяємо пердосягли тваринники в нинішньо- вісткам. ДоГJІЯдати їх доручаємо ки. 3а одинадцять місяців вироб-

иицтво молока

зросло

на

тонн проти відповідного

го, доярки

одержують

необхідні

на

Як наслі­

минулого року, продаж його дер- док, дояр1ш Л. М. Фалейко та жаві на 740 тонн, надій на Н. l\I. Бучинська надоюють щодня коровУ на 261 кілограм. На по 14-15 кілограмів молока ві~ кожні

.сто

гектарів

земельних

угідь вироблено за цей періоД ц ентнери

молока.

·

казники

одержали і більше

О. С. Коландирець розповів, що у відділі головного конструктора

вої й політичної їх активності. Зусилля лекторів первинної орга­ нізації товориства «3нання» -за­ воду торгов~льного машинобуду­

систематично

читаються

виробництва

ного

року

менше

повинен

виступити. не

разів.

12

Члени товариства· «3нання» п~ С. Щербак та ~1. О. Олександров

зупинилися

на

завданнях

ня ідейного рівня й ефективності

її зв'язків з життям і практикою через первинну організацію това-

комуністичного будівництва.

риства, розповіли про роботу без-

лише найбільша в Європі. а й уніка:пьнd за інженерним заду-

вих, атеїстичних, вшськово-патріотичних знань. 3а звітний .. 1!-

нал довжиною близько

гу на необхідність поліпшення ро­ боти по ідеологічному загартуван­

доі молока могли тілью: мріяти, що в нас є ще ряд недоліків і не­ мом І виконанням. Про .мас- ріод 3~ членами товариства про- ню трудящих. ·u то нині передова доярка радгоспу розв'язаних проблем. Ще надто штаби будови говорять таю даД. ні: головний магістральний ка- читано 299 лекцш в цехах, на Г. С. 1\укса переступить цей ру- впсока србівартість продукції член Всесоюзного тваринництва, на

по

неухильне підвищен- да.ІJЬшому посиленню ідеологічно-

гі.дротехн._ічна споруда. Вона не по пропагандІ поштичних, право- Л. І. Шелест. Вона звернула ува­

Разо:-.1 з тим, віддаючи належне успіхам, слід відверто СІ>азати,

біж.

лекції,

кожен інженер протягом наступ-

по- руджувана за Директивами зації товариства М. Г. Маринюк. 3 великою увагою вислухали НПРС, ~ п~р~о- Вона відзначила що лектори під- присутні на зборах виступ секрепродукції XXIV з'їзду черговою будовою дев ято1 п я' . , тирічки. Це справді грандіозна Іприємства ве~уть ~елик~ роботу таря міськкому Компартії України

тваринництва.

молока від корови. Якщо кілБка років тому про чотиритисячні на-

тер.

з'їздом КПРС, збага-

XXIV

Херсонська область. НаховНа звітно-виборчих зборах ви- посередньо в цехах і на виробниська зрошувальна система, спо- ступила голова заводської органі- чих дільницях.

Поліпшуються економічні

863

лсних

лекційної пропаганди, зміцнення го вп.шву на працівнюйв заводу

П ЯТИрІЧ НИ

первістки.

Збільшилась

кількість доярок, які по З тисячі кілограмів

7

лекції

чує духовний світ радянських людей, сприяє підвищенню трудо-

лекторів -

б у Д о в ах

Іх

загальнодоступні, носяп яскраво виражений наступальний харак­

на доведення до кожного трудівника цих важ­ ливих завдань. Головне в роботі

70.0 поради і рекомендації по роздою­

періоду ванню молодих корів.

й зов- ва, Р. Ю. Суханової.

нішньої політики партії, теоретичних і політичних висновків, зроб-

вання спрямовані

·"-

ристуються виступи І. С. Могиль­

спадщини, ного, П. С. Щербака, П. Я. Дюко­

роз'яснення внутрішньої

техно-

му, визначальному році п'ятиріч- досвідченим робітницям. Крім

теоретичної

фермах

мало

лометрів

Набагато поліпшилась справа з виходом телят та їх збереженням. у цьому році порівняно з попередніми, буде одержано на 14-18

матиме

130

кі-

дільницях, у відділах заводу. Ве­

ширину

по

ликою популярністю, зокрема, ко-

ТАТУР, товари-

ства <<Знанню>.

впроваджується механізація тру­ до 200 метрів """:::::;::::;;~~~~======~========~~===== глибинугладіні в окремих місцях до 8і .. домістких процесів. Багато в гос­ водній метрів. Потужні насоси щосеРОСТЕ. РОБІТНИЧА ЗМІНА подарс.тві примітивних примі­ ціальностями оволоділи в ПТУ кунди подаватимуть в русло ка­ близько чотирьох тисяч д·іВІЧат. щень, У яких утримуємо дійнИх налу 530 . кубометрів Дарницьний шов.ковИІЙ комбі­ води, Нолишні вилускниці учили­ телят більше на кожні сто корів і корів. Тут не можна впровадити піднімаючи її на висоту до 24 нат - віда-ме всій краLНі під­

нетелей. Слід відзначити сумлін- ніякої механізації, основні важкі ність доярки Н. А. ПроцеНІ>О з роботи - роздавання кормів і

другого відділка, яка за сім років

прибирання гною

своєї роботи на фермі не до пустила загибелі жодного теляти, повністю зберегла поголів'я. А доярка Г. Ф. Цимбал протягом п'яти років не вибракувала ні однієї корови з групи первісток, яку f!a~рала і роздоїла ще в 1969 році.

ся вручну. Це ускладнює стано­ вище на фермах і викликає плин­ ність кадрів. Щоб уникнути цьо­ го, в радгоспі вже в наступному році необхідно збудувати два ко­ рівники на 400 голів і один те­

Це

Перед працівниками

зусиль, неоціненна робота золо­ тих рук працівників тваринниц­

цькій галузі

90

лективу.

кож те~нік Г. М. Коваленко.

госпу.

у

Гого-

книгу.

Щоб

переконатися

у

цьому,

привертають

«До

ської чи шкільної біб­ ліотек, у книжковий магазин. З року в рік

ремоги мом»,

ло

відвідувачів.

Сьогодні у сільській бібліотеЦі налічується близько 20 тисяч при­ мірників книг. Ножний тут може вибрати собі літературу

ку~.

«до

Ному

-

30-х

з'їздом НПРС», <<З душею про хліб», «Тим, хто любить пое­ зію» та інші. Окремо оформлено стенд про

ріДне село Гоголів, де кожний може познайо­ митися

двох

теж

можуть

знайти для себе багато корисного. А вже лю­ бителям художньої лі­ тератури найшир­ ший вибір. Працівники бібліоте­ ки багато роблять для того, щоб відвідувачі задоволени­

ми. Всі книги розстав­ лені за тематиною нз

вільний

до

доступ.

показники

вибір. Увагу

Q

яких

Чіткі

полегшують

історією

се­

сьогодніш·

кращими

людь­

Зараз

тут

близько

тисяч

Серед

читачів.

-

них

більше

тисячі' праЦівників рад­ госпу

та

стрічноткаць­

ної- фабрики, півтисячі учнів. Про обсяг робо­ ти бібліотеки говорить та цифра, що лише цього

рону

тут

здійс:

нено 34689 книгови­ дач. Для зручності ор­ гаНізовано

видачу і об­

мін

книг

ТІІХ,

ХТО З ЯКИХОСЬ ПрИ­

ЧИН

на

дому

не може

бібліотеку

дЛя

відвідува­

особне­

ro.

П'ятниця,

людей.

Гідна слави комбінату і слава його головного «робітничого університету>>

-'-

на ткаць­ жакардових

фабринах РРФСР і Назахста­ ну, Прибалтики і ЗаRавназзя.

професійно­

Зрозуміло, основна маса ви­ пускниць ПТУ вливається в ро­

Двадцять

бітничу сім'ю рідного комбіна­

тех~ічного училища.

час різними

ща пра-цюють нині ких, гобеленових,

робітничими

ту.

спе-

(РАТАУ).

закриті трубо­

поча-

На фото: будівництв-о галонної насосної станції Нахавської З],ЮШу ВЗ-СІЬНОЇ

рад-

ну,

впорядкування

лиць,

а

СИСТеМИ.

Фото Г. Шевакіна. (Фотохроніка РАТАУ).

Є в сільській бібліо­ теЦі свій актив. Він здійснює книгооброб­ часом

-

по­ «ре­

монт>> книг. Серед справжніх книголюбів можна назвати пенсіо- · нерів Галину .Прокопів­ ну Таран, Миколу Да­ ниловича Осьмака, ро­ бітницю радгоспу Га-

лину Євдокимівну Лень, Івана Семенови­ ча Перву кіномеха­ ніка, Миколу Степано­ вича Вовкогона номіста

ми.

ти відвідувачів

з

його з

лярністю у радянських

ко­

поnу­

ратuріь

дія Михайлівна Миш­ коріз. Разом із загаль­ носільs:ькою бібліоте­ кою

вони

організову­

ють обговорення нових книг, читацькі конфе­ ренЦії,

вечори.

Є в Гоголеві і влас­ ники багатих індиві­ дуальних бібліотек. Це також

справжні

люби.

Найбагатші

В.

лісти

госпо­

поля

проводи, що беруть свій

таких

Ф.

книго­

біб­

учите­

Гаценко,

Рижкова,

з

його

заслуженою

п'ять років існує воно. За цей

лів, як В. Г. Борисен­ ко, Н. П. Хоменко,

нім,

-

сільського

дають на

ліотеки

тичної тематики, для батьків є педагогіч­ на література, спеЦі;;~­

стелажах,

визначені

XXIV

ла,

Проду.ІЩія

ристується

тарів землі. Зараз вони прокла-

сма-

звертається

лишалися

Пе-

над фашиз<<Виконаємо

завдання,

до книг суспільно-полі­

дарства

стенди

роковин

потрібно

підсотувати доповідь, реферат, хто вчиться заочно

змістовно

тематичні

варто завітати до сіль­

збільшуються їх книж­ кові фонди, росте чнс­

зоотехнік

і мальовничо оформле­ ні

ферм на-

І. КОСТЮК,

головний

леві

установки.

Будівельники << Укрводбуду» взяли зобов'язання в четверто­ му, визначальному році п'ятирічки зросити ще 15 тисяч гек-

справа честі ко-

казників у роботі добивається та­

J_ ЮБЛЯТЬ

дощувальні

ві передові рубежі всій тваринни-

корів. Хороших по­

100

пидарських культур. На паливі використовуватимуться сучасні

приємство.

вершальному році дев'ятої п'яти- ток від розподільних каналів. річки стоять ще більші Й відпо.: Спеціалісти Нахонеької зда­ відальНІШІ завдання. Вони дали вальної експлуатаційної бази слово надоїти по 3300 кілограмів <<Фрегат» монтують дощуналь­ молока від корови. Виконати це ні машини. На цій базі органі­ високе зобов'язання, вийти на :;о- зовано курси по підготовці оле­

Добре оволоділа своєю справою технік по штучному осіменінн;о rварин М. І. Каціон. У нинішньо­ му році uона матиме вихід телят на кожні сто корів 98,8 процен­ та. Технік М. Г. Овчинник з пер~

телят від

Г-'Jливати плантації сільськогос­

шого радгоспу в наступному, за-

тва.

шого відділка одержить більше

виконують­

-

лятник.

плід справді-таки творчих

-

метрів. Широке застосування ,L;осконалої техніки дасть мож­ ливість автоматизувати роботу насосних станцій, цілодобово

грудня

1974

еко­ та

В.

Ф.

відвідувачів

з

кілька

ся

кан,

винку.

нагороджена

ми

до

та

ін­

мають

хто

них

прохання­

почитати

но­

орденом «Знак Поша­ ни». Добре працює ·ЇЇ колега Віра Олександ­ рівна Осьмак. І недар­ ма бібліотека носить високе звання «Бібліо­ тека відмінної робо­

До послуг книголю­ бів місцевий спеЦі­

ти~.

МОЖЛИВОСТі

Тисячі ліотеці

у біб­

середньої

ли села. слуговує

року

книг

шко­

Учнів тут об­ теж

досвід­

бібліотекар

На-

алізрваний

магазин,

досить

у

широний

вибір книг. Галина Нроль, яна тут працює, дбає про те, щоб по всі

ВИКОНаТИ

замовлення

друзів

книги.

Г.

МЕДВЕДЕНКО,

громадський корес­ пондент.

Q

НИНІ ТАМ>>

<<А ВІЗ

У коресnонденції, надрукова­ ній nід таким заголовком в газеті «Нове життя» 27 листопада 1974 року. йшла мова ·про недоліки у постановці, сільськогосподарської техніки на зимове зберігання в радгоспі «Заворицький».

Директор радгоспу тов. Осад­ чий В. О. повідомив редакції, що критичний виступ газети було об­ говорено на зборах механізаторів. На винних накладено суворі ад­ міністративні стягнення. Недоліки в nостано.вці техніки виправлено,

•НО)1 \

НОВЕ

nідготовці

«КОЛИ

по

звертаєть­

з

по

інвентаря

до

l'.ССііИ.

сотень книг і діляться

дати

якому

ди

С. Ваги, радгоспу

охоче

тими,

бібліотекою Олександ­ ра Герасимівна Цур­ яка

А.

Вони

завжди

завідуюча

відділенням

П. Оснача

ших.

Фото В. Бенднка.

Жабинського,

ветлікаря робітника

багатьох інших. Уважно обслуговує

чений

27

-

радгоспу

І.

завідуючого

поштовим

М.

В.

Уже 29 років має •справу з сільськогосподарськОJі) технікою по обробітку грунту Олександр Андрійович Шестопал. Тому-то й довірили в радгоспі «Літківський)> йому ремонтувати паливну апаратуру. І довір'я колек­ тиву він виправдовує: змінні норми виробітку виконуt на 120 процентів, якість роботи відмінна. На знімку: кращий слюсар паливної апаратури О. А. Шестопал.

ЖИТТЯ

вЬна

стані.

Q

зараз

Створено

в

дві

належ­

бриrа-

Ж НАСТАНУТЬ ЗМІНИ?»

Під таким заголовком у нашій газеті

26

листопада

надруковано

дової бригади. В ній

ні крития.і керівники ІІО"технічні

u.

були

та

працівники

n

р.

було

кореспонденцію

рей­

підда­

. інженер­ Богданів­

ської гахофабрики за допущен­ ня великих недоліків nостанов­ ці сільськогосnодарського інвента­ ря на тривале зберігання.

v

Секретар

партійної

.організації

птахофабрики тов. Негода І. С. повідомив редакції. шо кореспон­ денцію обговорено на розширено­ му засіданні партбюро. Винних покарано

в

адміністративному

nорядку.~ Вжито конкретних за хо­

лів до ·усунення недоліків.

Q

3

стор.

Q


А тим часом працівникам лісу, ще часто доводиться зустрічати у нашому господарстві людей із со­

Не рубайте ялинку!

Ішрою ,

котрі

самовільно

зрубу-

Стільки

ють дерева, що впали їм у око. Це браконьєри. За самовільну по­ рубку лісу вони суворо карають­

~вяткувань ~ись на

стала

стали

бованців метрів 12 см

річними улюбленицями. Іх вічна

збирають у прикраси дере­

копійок,

кар­

10

до

санти­

8

більше 57 карбованців, 74 карбованці, 16 см Іtарбованців. І\араються і

-

-

96

ті,

хто

придбав

самовільно

опалювальних

ра. Не прикратайте ялинку nа­

пером,

марлею,

целулоїдними

зру­

маленька

На

року у

ялинки

окрасою Нового

вил. Не запалюите у приМІщеннях, де встановлено ялинку,

бенгальських вогнів

дослідами доведено, що одне дере­ во за добу здатне відновити стіль­ ІШ кисню, скільки потрібно для

лю. Звичайно. кожен із школя­ рів, малят у дитсадку · підготу­ вав до свята маскарадний к~ стюм. Але не можна виготовля­ ти його з вати, марлі, інших

вашому домі,

проходить

но, щоб виросли деревця з рівно­ розгалуженими гілками,

мірно

конусовидної фо.рми кроною. Що­

ріЧно на ялинкові · базари надходять

3-4

органів

дружинники

хнсним

розчином.

Янщо ялинку

внутрішніх

Хай на Новий

дою.

спец і альними

на

гвоздика»

Засоби

рік У вашому

П е ред

металургії. Ланкова загону 4-а

нями п'ятої середньої школи.

клас~·

Минуло ще небагато часу, як

з

вані. Адже вон:t~ вперШе в го­ стях у робітничого колективу. що розповісти юній зміні і ветеранам цеху, передови­ кам вИробництв~. Вже по кіль-

ки Г. Ф. Везуглий,

цеху

присвячений ЗО-річчю

та

-

так

кована го

РАДІО ,

називалася в

року,

.Ni

\86

аеякі

від

RKIII

не с прав ність

шо

НІ

Нопію цього листа

замітка.

зокрема .

ел е ктромережі.

вулиnі

аос і

не

про

nьо­ про те .

радіофІко-

ван о

Як кому

повідомив оедакnіі голова виконКалянівськоі

сільської

Р ад и

зе-

лутатів rоvдяших 11 . .м. Кваско. фак-

ти. навеое"і 8 замІтuі. аійсно мали місuе. Ел ектролінію по вулиuі Ва гіна

е.

димитрово

візрrмонтова но.

Фікаnія села бvде

••роведена

екран».

для

учнів

· Росій­ 8 кла ­

Paatnв 1975

роnІ.

22.30

т.

т

•Людина.

Земля.

Всесві Т».

.• у · с віт і тварин•. r. П ро гр ама мультфі.•ьмів:

К.

«Чарівні ·окуляри ».

«Як

зробити

на

рос і йсь­

погоду>» .

С. кі

Танєєв. теми .

Уве ртюра

К. т. «Сонячний де нь Монгол ії>>. Авторський вечі р комлозитора Д.

(21.00 ).

Покрас а.

nрограм.

К. т.

23.00 •На

Інформаці/іна

сЧ а с »

•Танцюваль н ий

шаховом у

зал•.

чемnіонаті

кр аї­

НИ».

Програма

УТ

Батьківщ-ині; . Ново­

11 .10

Для дітей . «Сонячне коло•. (В і р ­ ші читають Б. Чал ий і В. Бич­

19.00 Інформаці йна програма сВісті:о. 19.\U Для юнацтва •\\.узична енциклопед ія». 20.30 •Обереж н о ! Я .1 инка!». 20.45 • Ііа добр ані ч , діти!». 21.00 Пn о11> ама •Час• . (М . ). 21 .30 • Кіностр і чки ми нулих літ• . Ху­ дожній фільм •Велике життя » . 22.50 Вечірні новини . · Програма H<t Київ і область ,18.00 Наша афіша. 18.05 Екран студента-заочника. Другий 19,10 Науково-ма'Гем атичний • Інтеграл• N• 2. 19.50 Фільм-концерт •У світі звуків• . 20.5q К . т. •Поезія». (П. Воро нько) . 21.1.1 І нформ а цій ни й випуск «день за

11.30 12.30 13. 15 14.15 14.45

«Солда7 прийШов зі· служби ». Для дітсіі. «Новорічна. карусель». Музична nрограма . (Львів). «Екран МОЛ ОД ИХ» .

ріЧна вахта п~омис ловост і .

nрацівників легкої (Дніnроnетровсь к).

курс.

журнал

днем ».

СУ БОТА,

ГРУДН!jІ

28

Програма

10.00 10.30 11 JIO 11.30 12.00 13.00 13.20 13.45 -

.

лампа

,...

ко).

Циркова програма. «Рапортуємо Батьківщині• . (Н о ворічн а вахта машинобудівників) .

(Ха рків) .

15.15 Художнtй ФІльм сРеслублік а ШКІД». 16.55 •Міжнародне життя». 17.30 «Екран nередового досвіду>. (До­ кументальні т елеф ільми сВаш вихід ЕОМ» . еДівчина 3 об­ клаДинки») . 18.00 1\. т . Для дітей . сСонечко:.. 18.30 К. т. Вnерш е н а телеекрані . .zіо­ кумент ал ьниІІ

-

Ал а ддіна».

Фільм

сСерце

сол ­

дата::. .

19.00 Інформ аційн а програма «Вісті». 19,30 І. Штр аус. «Циганський барон•. Ви ста ва

'

ЦТ

•дл я вас, батьки». «Розnовіді про художників». Музична прогр ама. «Більше хороших товарів• . Музич ний телефільм «Дмитро Кабалевський• . •В лабетах інфляції» . К . т , «Сnів а є Н. Габунія». Прем'єра документального фі .• ь­ му •Ми будуємо БАМ» . 13,5о К. т. Ф іл ьм дітям. «Чарівна

оnери

Мол д авського б а лету .

та

театrу (Одес а ).

20.45 «На добраніч , діти!», 21.00 Програма •Час ». (М. ). 22.45 В ечірнІ новини . Програма на Київ і область 18.05 Екран студе нта-заочника. Пеп ­ ший курс . 19.10 Концерт заслу жен о го симфонічно­ 20.10 20.40

го оркест р у У кр а їн сько г о телеб а ­ чення і ра д іо . Н а ш огл яд «Резе рв и на служ­ бу виробницт ву» . «Для вас і про в а с» .

-

ВІКНО В ПРИРОД~

вручення школярам,

робіт 1чого

надовго

ко­

залишиться

гічного

колективу.

Довір'я. Фотоетюд О. Sормотова. (Фотохрон іка РАТАУ).

Тетяна

рапортували

новорічні передсвяткові

школярі будуть допов ідати про

ЯРМАРКИ

О. КОРОГОД, громадський кореспон­ дент.

ми переслали д~рентору

У ярмарках братимуть участь радгоспи, птахо­ фабрики, тор1·овельні організації та підприємства громадського

харчування.

ЛАСКАВО

ПРОСИМО

*

*

*

Н. Бондарен­

на

Як повідомив директор

погане

Колектив Броварської санеnІдем-~

Колектив Броварської санепІдем­ станuІї вис.~овлюе глибоке сnівчут­

тя

ря

сІм 'ї та рІдним с rанцІї

воду

І.

М.

смертІ

головного ліка­

Жукович а

його

брата

з

-

станцІї внсловлюе глибоке співчут-

nри-

тя

своєму

пос тачання

радгоспу

т.

сІм 'Т з

Л ЕО НІдА.

радгоспу « Требухівс ький » у

до реданції снаржились балонами села .

НА ЯРМАРКИ!

Адміністрація ринку.

заводу не­

конання робіт по бл агоустрою вулиць Толстого і . Жовт­ невої. В жовтні було провед ено зливо в у кан алізацію. Часткове асфа льту вання вулиц.І Жовтневої плануєт ь ся н а 1975 рік . Працівнини

року~

ПРОВОДИТИМУТЬСЯ

лінійці

зростання рядів відмінників.

:

1974

у неділю, з 8 години ранку на ринках м. Броварів та с. Гоголева

інші. А на

наступиш піон ерськш

грудня

29

шефам

Євич, Марія Бережна,

Іра Ковальова тu

ФЕДЯR.

Сьогодні

про відмінні знання і зразкову поведінку

Редактор Є.

ку . Він повідомив, що завод унлав договір з РБУ-4 на ви­

надру­

л истопад а

йшлося .

16.05 16.10 17.30 18.00 «Рапортуємо

М е шканець м і ста т. Сундук у сво єму листі до редак­ ц ії скаржився на невпоряднованість вули ці Жовтневої .

СВІТЛА•.

29

с Ш к ільн ий літе рат у ра

К.

К.

Нови ни .

пожежниками.

с тандартного комунального обладнання М. •НІ

т.

ська

су. •Поезія Пушкіна в музиц і». Наша афіша . Телевізійний матч з акробатики. (Ки їв Ворошиловград- Львів) . сПрОВІСНІІКИ Жовтня»

ХОЧ ЛИСТА І НЕ БУЛО НАДРУКОВАНО

виступів

НОВШІИ .

1(.

Си­

місцях.

в дитяч1и пам'яті. І хочеться що в майбутньому , у розвиток хороших взаємовідІ'о­ с ин буде вкладен а велика творчість робітників і п едаго­

визво­

стінгазети « Піонер». Велика гостинність під ч

СЛІдами наших

УТ

Крас­

танцю

встановити

вірити,

нім~цько-фашистс:,ких загарб­ ників, вигО'Говили стенд ,"ля

А. В. Аб-

Програма

ансамбл ю

прононсультуйтесь

ставниками

ле-ння· Радянської України від

ка мі сяціu в рахунок десятої п 'ятирічки працюють робітни­

ноярського

Державного

біру,

сЧа с»,

18.45 19.00 20.00

Концерт

фотографування разом з пред­

справ. Робітники допомогли школярам оформити альбом,

як

урочистої лінійки, пам'ятних зна•шів

було складено Jрший план спільної робоmи між шефами і педагогічним колективом, але вже зроблено чимало корисних

навчанні. Учні ,рохи схвильо­

н і ч» .

т,

янщо

громадсьІШХ

обов'язково

налауч­

Таня .1Іотоцька допові­

тим,

ялинну у

лективу

струментального

5

вальна

Інфор м ац ійн а програма К. т, «Арт л ото•. сСnорт-74».

16.30 17.00 18.00 18.15

програма

«Здоров'я:. .

К.

М. СОЛОВЕИ,

ін­

ли ;м

Науково-по11улярна

голова раЦради ДПТ.

Міцні взаємозв'язки

дає своїм шефам про успіхf в

11.30 11.40

15.15 15.45

ВТіК».

•Проводжаючи рік 1974-й • . « П1сні nри йш.rі и з екрана». •У світі б ізнесу». К. І . ХудОЖНІЙ фільм « Карна-

дотримання про-

пожежогасіння,

ництва.

годилися між колективом

шко­

1;;.45 1o.:JO 18.15 18.25 18.55 19.20 19.40 21,00 21.30 22.20

(ІЕ~ІІЩІІ!ІІ;І

вони є . повинні бути спра вними .

лісничий Броварського ліс-

на цей раз в інструментально­ му цеху заводу порошкової міської середньої

, за

rе.;І~ -

типожежних правил , який вжи­ ває заход і в для евакуації вс і х присутніх на випадон пож ежі.

рамов, А. С . Козак та інші.

вишикувалася

понри вала­

ми. Виходи та про ходи в цьому приміщенні повинні бути в ільн і . А янщо вининла загроза поже­ жі, негайно викликайте пожежну частину. Для проведення свята у школах призначається відпо­

Піонерська лінійка в цеху «Черво-

тут

треба обов' я зк ово обладнати протипожежний куточок з во­

вживають за­

домі сяє вогнями ялинка, придбана у магазині. М. НОСАЧ,

міста

встановлено в

громадських приміщеннях,

нам і нашим дітям зелені красуні, а не гинуть безпідставно за одну мить!

тисячі красунь.

Піонерська ланка

свічок не

легкозаймистих матеріалів, ян­ що вони не насичені вогнеза­

мо міцний заслон. І хай це стане

років. Вагато праці вкладе­

6- 8

ва­

мо вщпочивати У шс, набиратися

справ,

тридцяти

зе рнинка

чи сосни стане

іграшками,

<Маі!я

дuкумента.;t ь н u І о

фІльму «Дванадцятий гравец"" , «Російська мова». В ефір І с,\\ол одіСТЬ». lї.OU К. т. •С.в1т соціалізму». 1\.. Т . ,\\ уЛЬТф ІЛЬМ с!;еЛОСНПеLl ИК

серпантином,

тою. Якщо все ж ви використа­

ЦТ

К. т. • Вес ел і ст арт,,. . К. т. Т"лефі л ьм-І<онцерt Плісець к а».

15.lj ПреМ 'EIJOj

при­

становити не. менше одного мет­

тисяч ялинок. Іх вирощують до справою усієї громадськості. Хай новорічних свят. Від -того час:r, ростуть і зеленіють на радість .відальний коли

споруд,

строїв або легкозаймистих ре­ чей, зокрема, порт'єр, nовинна

ходів для попередження само­ вільних порубок лісу. Не підні­ майте сокиру на зеленого друга! Браконьєрам і злодіям створи­

спеціально відведених плантаціях щороку у Броварському лісництві близько

20

охорони,

Ми, працівники лісу, заздале­ гідь готуємо вам радість зустрі­

висаджується

біля пенька

дихання трьох чоловік. Наші прцродні багатства охо­ роняє держава. Тому у ці пере, новорічні дні працівники лісової

гілки бамбука, сливи. у в· єтна­

красунями.

Ії ;rреба розташувати посеред залу на міцній основі або в діж­ ці з піском. Відстань від гіло к

тут сил і здоров'я.· Науковими обсипайте її берто~етовою ~іл­

гатших у світі лісових держав . Адже в Японії, наприклад, на

чі · із зеленими

зрубана.

А ~ · · ~ д '~ настане ЛІТО,. І ми прииде-

ново­

мі прикрашають персикові ва, не рубаючи їх.

як

Gані ялиНІш. ли вату, то просочіт-ь її вогне. Але хіба можна лише грошима захисним розчином. відновити ту. величезну втрату, Освітлення ялинки повинен яку заподіяв браконьєр? Він по- 'в лаштовувати досвідчений майдвІипо оо 1 крав кожного з нас. стер з додержа!;Іням усіх _ пра-

зелень є символом здоров 'я, сили, краси і довголіття. Та ще тому, що наша країна одна з найба­

Новий рік

ялинки,

сантиметри стягується

4

прикрашати

сосна

протипожежної

ріст такої

не дерево діаметром

ялинку не вмерла і в наш час. Вона прийшла до на с у гості, у кожен дім. nеважко відгадати, чому ялина чи

правила

ки.

ялинка. Ко-

традиція

вам

безпеки прИ встановленні ялин­

воро

Добра

ново-

му, яка забезпечить відновлений

Русі рубати її було :у­

rоrни.

9.JU

10.15

кожній квартирі сяятимуть но­ ворічні вогні. Аце влаштову­ ючи ялинку, треба зробити все. щоб це . свято не зіпсувати по­ жежею. А для цього нагадаємо

Т~к. наприклад, за зрубане зеле­

заборонено, її вбщtашt у прикраси у зеленому царстві у лісі, і тут же біля неї весели­ лися. А будю:ок прикрашали ли­ ше зе.ченими гілками ялини чи

несе

ГРУДНЯ

Програма

річна ялинка і дорослим, і ді­ тямІ У кожному будинку, в

Новий рік це одне з най­ Наприклад, цьо.'о )адісніших свят. Зустрічають йо­ ся законом. ·о на всій планеті. І в кожного року постановою виконкому Київ­ зобов'язано Іароду це свято пов' язане з ці­ ської міської Ради стягувати з браконьєрів лісу су­ \ави~и своєрідними звичал ·1, rрадиціями. З давніх-давен неІмінною учасницею новорічних

радості

27

П'ЯТНИЦЯ,

НОВОРІЧНЕ СВЯТО: БУДЬ ТЕ ОБЕРЕЖНІ!

касира

приводу

смертІ

Кіпніс П

Р.

.

М.

матер і .

листі

газовими

Вова М. В., у

1974 році абонентам радгоспу і села було видано 92 тонНИ газу ПрИ ріЧНОМУ ЛіМіТі 70 ТОНН. У зв'язку З ЦИМ КОНгора << Брова ригаз» зараз газ не видає.

При пе ревірц і незаконної видачІ га зобалоні в н е вияв-

АдмІністрацІя, партІйна та проф­ організаціі uентрuьннх механічних майстерень вислов­

АдмІністрацІя, лартІІІна і проф­ спілкова органі зацІі побуткомбіна­ ту висловлюють глибоке співчуття. директору т. Ковбасииському В. А.

з приводу тяжкої втрати ІІо го

матерІ

-

спілкова

люють глибоке спІвчуття rоловно­ му бухrалтеру АпалькоіІу М. з приводу передчасиоТ смерті

1.

смерті

Аого

КОВ БАС ИНСЬКОІ

Галини

друж ини

-

АПАЛЬКОВОІ

микол аівни.

Лариси

РоманІвни .

лено .

і'~-~:::~:и::~::::'Б::::::::····,-~~~~~;~~--~~~~~~;~~~~р::~~~~::~ ;;~~;:~(~;~;-1~~7~;:;;~~~ • •

і

Коммуннстич.,ской оартии Советов

nепутатов

)'краинЬІ.

rрудящихся

городекого в райоииоrо КиевекоА

области.

м. БРОВАРИ, вул, Киівська,

1&4,

nента мІсцевого радІомовлення масової роботи. фотокореспондента

-

19~- і8.

_ 19-4-67.

_

вІдділІв

промисловостІ.

п ятницю І субоТу. Обсяr 0,5 фориатУ rазетв «Правда•.

ODCQІ#Іga·~~q~~~~~~~QIQ#:~~~~~~~~~~~~-qgq~#~~q~~~~~~~#~#~#I~

ІНДЕКС 61964. Броварська друкарня Київського облуправління в справах видавництв, поліграфії

~~~~C~III##I~~~~~~#~ . -ьo~

і книжкової торгівлі, вул. КиівсЬ!UІ; 154.

·

Зам. 6537- 10.814 .

201 номер 1974 рік  

201 номер 1974 рік

201 номер 1974 рік  

201 номер 1974 рік

Advertisement