Page 1

Вручення Таджицькій РСР ордена Дружби народів

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ~ДНАF1ТЕСЯ!

.N'2 201 (3903) ВІВТОРОК

На спільному урочистому засіданні Центрального Комітету Компартії Таджикистану і Верховної Ради респуБЛіКИ, яне відбулося 21 грудня в ДушаНбе, Таджицькій РСР вручено ви­ соку нагороду Батьківщини ордена Дружби народів. Учасники засідання з великим піднесенням обрали почесну пре зи дію в складі Політбюро ЦН КПРС на чолі з Генеральним се к ретарем ЦН НПРС товаришем Л. І. Брежнєвим. Член Політбюро ЦК НПРС, Міністр сільського господар­ ства СРСР Д. С. ПОЛЯНСЬКИЙ виступив на засІ данні з промо· вою , яка не раз переривалася тривалими оплесками. ВІн ого­ .:JОСИВ Указ Пре зид ії Верховної Ради СРСР про нагородження Таджицької РСР орденом Дружби народів і прикріпив орден до прапора республіки .

25 ГРУДНЯ р.

1973 ЦІна 2

коп.

РІН

ВИДАННЯ 34-й

З промовою-відповіддю виступив перший секретар ЦК КОI\I ­ партії Таджикистану Д.

Глибоку сердечну ській

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОJ ПАРТIJ УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАЯОННОJ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИJВСЬКОJ ОБЛАСТІ

еиспеРИ:\lентального

торговельного

будування достроково ріЧIНИЙ план виробництва продукЦії .

Починаючи ничих

цехів

з

грудня,

20

один

за

иолентиви

одним

рапорт ували

тійн ій органі'3ації, адміністраЦії і вій

організації за;воду

вироб­

про

ВИ СОКИЙ

ланки

урожай

картоплю

на

пар­

профСПіЛІЮ­

АдміністраЦія,

гою

-

паРТІина,

ДОСТРОКОВИМ

'IJ;iольові

тільк!(

на

одержати

т акій

вели­

На гою

на

.\\ а рія

і

органічні відділку .

ТОРфОКОМПОСТИ

транспорту .

Бе :шеребійно навантажує гнІН лопатою «Т л-з» і тракторист Іван Григорович Т а расенко . На переве з еННі впробітну

добрив найвищого досягають шофер

Володимир

Миколайович

Бу-

лаВIШ і тракторист Олеl\сандр ПИ Л ИПОВИЧ Пономаренко , ЯІ{і переВIІКОНУЮТЬ

свої

зав­

Мех анізовані ланки вирішили на

:'3анріплені

ділянки

ПО 50 тонн органічних добрив на "ожен гектар. Це буде на­ ді/іною передумовою одержан­ висоного

врожаю

'H~TBepTOMY

. Нрім

РОЦі

виве зе ння почалося

О :'Jlімини

та

на:Jемними

пу

у

підживлення

за соба м и.

добрива

головний

добрив,

багаторічних

більш як на иультур .

в

П ' ЯТИРічки.

радгоспі

ні

картоплі

будуть

1800

трав

Мінераль­ внесені

геитарів цих

В. ЗАЄЦЬ, агроном

.ГоголlВськиЙ •.

радrос­

pe)IOHTH()-)lеханічного

за ­

воду. Якість виконаних НЮІ ро­ біт 3І1Ві!ЦИ відповідає ВЮІ()ГЮІ шо ст()г()

І\в,,·.lіфікованr.го

РО ;JРЯ;1У.

;!мі.lші НОР\ІІІ він щодня ВИIiОНУЄ на 150 - 1(;0 процентів. :1а ви­ сок і труд()ві ДОСfiГненняв ЦhЮIУ році

передовик

JнаЧIiЮI ня »,

дання.

ня

ветеран

на

наГОр() ,,(жрниіі

« Ві дмінник

а його

зав()дську

микола ти'ВНУ

Д()ШКУ

у

поша!ни.

бере

1i0-

ВИКОНУG

зні)IКУ:

З

-

жай

в,lІ(ОllаТIІ

І

І\ращий

С.lюсар

М. М. Чабан. В.

ріЧllе

і

в

РУСЛі

ідейноСті,

джерелами

дружби СРСР .

жи­

непорушної

братерства

наРОДіВ

Відзначаючи ВИСОКИЙ ідейно­ художній стерНіСть,

рівень, з рослу май­ продемонстровані на за ключному концерті, ЦН Ном· партії України, ПрезиДІя Вер­ ховної Ради Української РСР,

Рада Міністрів УРСР виносять його учасникам і побажаиня всім

майстрам мистецтв, колективам художньої

с амодіяльності

соціалістичної культури,

рес­

духов­

ного збагачення радянського народу будівника комуніз­ МУ.

політ- БУВС'іІ у жовтні-листопаді ц. р.

Він

таку консультацію

-

танож і виступила

сил, що від-

секретар міськкому

інші.

комсомольського свою

На чергове

ро­

заняттн,

яке відбулося цими днями в районному будинку піонерів , були з апрошені секретарі первинних

КОМСОМОЛЬСЬКИХ

організацій

шкіл

міста

та

Про фОРМІ! і методи робокомітетів

бюро

доб ­

комсомолу

шкільних

ських

трак­

щоб

на­

семінарі

продовжує

боту.

і

комсомоль-

оргаНізаЦіЙ

у

бороть­

йі з а глибоні та Міцні знан­

Механіза­

те,

-

мистецтва

Школа а нтнву

ня,

про

підведення

підсум­

ків першого етапу республі­ канського огляду «Партії на вірність присягаємо» деталь­

.'10-

завдан ­

ВІІвезти під наСТУПНІІЇІ уро­

40

но

тиеяч т()нн добрив .

розповіла

відуюча молоді

А. ХАРЛАН, rоnовииА arpOHOM.

секретар ,

за­

відділом учнівської та піонерів МН

ЛНСМУ Н.

ОПЕРАТИВНІ ДАНІ управшВВJI CIJlЬCbBOro rocDoдapcTBa рalвиконкому про надій молока господарствами району за

23

Jieидика.

rрудня

""'01.. .

гpO~la:\CЬKOMY

честю.

Фото

ня

ВІ;­

житті свого колективу . Товариші по роботі ВИЯВИЛИ ЙЮІУ Be,lllKe довір' я, обравши член о)! завод­ сь кого комітету прОфспі.жи. В с і обов' ЯЗКИ, щО поклцаються на ньо го,

СТРОІШВО

Кот. за

комуністичної виться

культу­

розвивається

Ничипорук.

ЗаВіДУючий

відділом КОМ­

СОilЮЛЬСЬКИХ

організаЦій

міськкому КОМСОМОЛУ С . При­ ступко

нях

зупинився

на

внутріспілкової

зокрема винних

на

питан­

роботи.

струнтурі

пер

комсомольських

ор­

ганізацій, плануванні робо­ ти. підготовці і проведенні КОМСОМОЛЬСЬКИХ

Про

порядок

СОМОЛЬЦів,

сплату

діловодство ських во,

з

зборів.

облІку

в

КОМСОМОЛЬ­

організаціях

дохідли­

використанням

хідних документів з авідуюча

ком­

внескІв,

необ­

пояснила

сектором

облІку

членів ВЛНСМ та фінаНСів Н . Попова , ПОТіМ відбувся обмін ДУМ­ нами і досвідом роботи ак­ тивістів з різних питань ком­ СОМОЛЬСЬКОГО

життя.

за не сена

у:\арника

Михr:Й .l ОВИЧ

участь

змагаються

соЦ:!"аган­

фотографія

~-:\остоєний звання "Уністичної праці .

0.1eKC<1H;lP

торист тор!!

соціалістичної

яка

На черговому занятті комсомольського. активу

та· інші .

забезпечує

Палаці

українського

гресу миролюбних

СТlJо рений

на ван таж е ння

ри ,

роботи політіНформаторів. Учасники сеМінару переглянуЯк підготувати політичну ін- ли кіНофільми «Свято миру і формацію з питань роботи Ион- праці », «Радянський спорт» та

ти

причеПIl

в

раїни А. А. Мороз.

сіє нко, О_1ск сій Отрох на

розквіт

розповів про планування і облік ИП Украіни Л. І. Шелест.

району.

Б СЗ llеrе6ійн є

р.

свято

траКТОРИСТIІ Ів ан ш епітыQ,' О .lек, сін Ш е пітько. Михаіі.l0 Ол ек-

рив

піклування ' КомуніСтичної пар­ тії і Радянського уряду про

тія інтернаціоналістів-ленінців» М. Н. НозіЙ. виступив завідуючий відділом У роботі семінару пропаганди і агітації МИ ИП Уквзяла участь

доставляє на .1ани 200-250 ТОІІН о рганіЧНIІХ добрив що­ дня. Тон у зма ганні задаю ть

Слюсар по ремонту устаткуван­ ня МИІ,О.н МихаЙ .lОВИЧ Чабан ­

ц.

професІо­

міський комітет НП Украіни, з надав завідуючий кабінетом полі­ лекцією на тему: «НПРС - пар- тичної освіти МН НП Украіни .

на

заготіlJ .11

спеціа .1ыlo

са­

майстрів

нального і самодіяльного ми­ стецтва є яскравим свідченням

інФорматорів, яке недавно провів в Москві,

заг ін

автосамо­

тракторним екскаватором Гри­ горій Іванович Строк а ч . не до­ простою

грудня

досягнення

публіки нових успіхів У твор­ чості в ім'я дальшого розвитку

г е ктарах.

П·ЯТllріЧКIІ.

вітальний

справжнє

інші . Усього бу­

сніГО З<l ТРIІШIННЯ

ТС\1П!І

прийняли

НПРС, Президії ВерховноІ

щиру подяку висловлюють

ВИlJеЗЄlll1Я на ПО.1Я \Іісцевих доб ­ рив під урожай четвертого року

добрива на Там за йня­

вант а ж и т ь

Каток та

Н аро щ уєщ)

за гін

СJшдів і стільки ж тракторів з причепами, два навантажувачі .

снве з ти

Ган­

провсдено

1160

поля

торфОКОМПОСТіВ

то п ' ять радгоспних

щодня

довгоп'ят,

на Демченко, Марина Теп.l0ухова,

механізований

пускаючи

ІІ ОГО

П е тро

органічні

гною.

вивозить першому

РОЗКllдаННI

механі з а­

доставив

Зараз

допо\lO­

Нн

вивозити

де

Радян­ урочис­

СЕМІНАР ПОЛІТІНФОРМАТОРІВ

плантаЦії

на

піднесенню

На черговому

за

мисте­

ціонального за формою, СОЦіа­ лістичного за змістом , інтерна­ ціоналістського своїм духом і спрямуванням . Великі творчі

трудятьсн

тонн

1780.5

прове .l!1

ХМИ З У.

і

культури «YKpaїHa~ відбувся за ключний Іюнцерт кращих ви­ конавців усіх областей респуб­ ліки, ЯКИЙ перетворився на радянського

майбутні

стали

грудні

плану тре­

гектарах <!..ЗIІ\IІIНИ сніго­

200

за ТРИ\l<lIlНЯ

добрива. Спеціальний механізо­ ваний загін тіЛЬКlI в листопаді і

профсшлкова та

виконанням

присутні

пока зу

радянського

дальшому

20

Щоб мати бі.1ьш е ВО.10111 піiJ. урожаїl наступного року, механі­ затори радгоспу « 3апn ав ниїl » уже лров е.1 И снігозаТРllмаНIІЯ ІІа 650 гектарах . Сум .l іНно ВИКОНУ" цю роботу тракторист Василь Пота­ пенко, ЯlНIЙ уже нагорнув вали на 450 гектарах. де в HaCTYnHO:l! Y році саш1ТИМСТЬСЯ каРТОП .1\! і с і я ­ ТЮІУТЬ('Я ярі зернові.

за вершились

роботи ,

li а РТОПЛflні ТОрІ!

тисяч

Д. ТАТУР, завідуючий робкорlВським пунк­ том заводу «Торгмаш~.

земель.

як

45

широкому

МОДіНЛЬНої творчості мас, спра­ ві комуністичного виховання

тього, ВІІрішального року дев'ятої П'ятиріЧКIІ.

Влітку на р ад госпному тор­ фовищі було :за готов лено 30 ти сяч ТОНН торфокришки. А во­ сен!(,

сприяли

цтва,

КО:\lсомольська організації щиро поздоровили колентиви п ередових цехів з трудовою перемо­

нііі площі, потрібно провести ці .'1ИЙ ряд агротехнічних захо­ ДіВ. , зокрема подбати про удоб­ рення

ни

добрива

механі:ювані

Щоб

ПОДіЄЮ в громадсько-куль­ TYPHO~y житті республіки. Во­

Нагромаджуємо

нашо­

геитарах .

1200

ною

продукції на

трудящих.

виионання річних

році у

вирощуватимуть

яких взяли участь понад 12 ти­ сяч виконавців і близько 500 тисяч глядачів, стали визнач­

карбованЦіВ про~укЦії ще випустить до кінця року цей колентНlВ .

під картоплю

му радгоспі

областей, присвячені 50-річчю СРСР . Святкові концерти. в

цехового комітету В . Д . Рижов). На

Гній і компости наступному

ти майстрів мистецтв і колек­ тивів художньої самодіяльності

досягнень

со ц іалі стичних '3обов' язань . ПеРШИ<:VI завершив викона,ння р і чного план у ІСО_'1ектив механо-заготівельного цех у (началь, шт цеху І . Є. Писаренио, секретар партійної організацП А. А . Нушнір, голова цехового ио­ :lІітету А. М . Остапок). На день пізніше 21 грудня - рапортував колентив слюсарно-

В

ПРОТЯГОМ 1972-1973 рр. в НиЄВі проходили творчІзвІ­

м.

В цей же день про завершення річного пла­ ну рапортував цех ШИРВЖИТКУ і ' uпластичних :\ІаС (начальнии цеху М. З . Воропаи, секретар парт і йної організації М. В. Денисов , голова

грудня -виионав валоlЮЇ і товарної

партії учасники

СЕРДЕЧНА ІІОДЯRА

Рижова, голова цехкому М. О. Морозов). Ви­ конання річного плану становить 100,4 про­ цента. Виробничники цього колеитиву з обов'я­

22

виступах

(ТАРС).

складального цеху NQ 3 (начальник цеху Я. А. Гуревич , секретар партійної організації П. І.

машино­

НОМУНіСТичн1й

своїх

З величезним піднесенням

* * *

:заЛIІСЯ до кінця року виробити 91 ,5 тисячі карбованціВ .

у

лист Центральному Номітетові Ради і РаДі МіНістрів СРСР .

.-

Натхненний рішеннЯ'\fИ грудневого Плену­ м у ЦК НПРС і восьмої сесії Верховної Ради Союз у РСР, иолеитив Броварського заводу

висловили

того засідання.

Успішно завершимо треТIИ, вирішальний! Трудові здобутки

держаВі

Расулов.

подяку

господарств

» ... 8.~

o~

«Требухівськніі»

~

"",

~:c:c О=!і:

І.

Q :І

..

о

РАДГОСПИ: « П лос ківськиї! » імені Щорса i ~IE~Hi Кірова <РусаніВСЬІШЙ:'

» » ~ f tO:~ 8'0 .. "о

.~:~ .. "- .. ""=» .... =.." .~a'i " і = 0= .. 81 = = "'=" g .. .... " "' .= "'" =~

Назви

року

1073

оо

о ііі

~::

S~

S~-

+1

10,7 9,4 8,1 7,8

10,9 8,7 10,0 8,5

+0,3 +0,5 +0,6

х

~

о

+I~

+1,4 +2,0 -0,2 +1,4

«ЖердівськиЇ1» « КрасиліВСЬЮІЙ» «Л ітківськиїl» « 3аворицькиї1»

== ~'"

99 95 90 99

«30РЯ» «Гоголівський» «Бобрицькиі1» «3аплавниїl» «8еликодимерськ.»

7,5 7,1 7,1 6,8 6,2 6,0 5,8 5,6 5,5 4,4

8,2 7,8 7,8 8,5 7,7 7,8 7,5 7,7 7,8 7,0

+0,5 +0,7 +0,3 +0,8 +0,4 +0,5 +0,3 +0,7

10,4 10,5 9,0 9,3 7,3

+0,4 +0,1 +0,6 +0,1 -0,2

+0,1

+2.і

+1,і

93 86 93 89 90 95

+1,2 +1,2 +0,6 -0,2

92 85 87

+2,0 +2,1 +0,7 +0.1

90

ПТ АХОФ АБРИКИ: Семиполківська Пухівський ППР Калитянська ПлемзавоД «Рудня» Богданівська

9,3 8,4 7,6 7,0 4,2

+1,2 -1,2 +0,1

+і,8

-0,8

97 98 97 87 89


ВЕТЕРАН пАРТІЇ і

РОЗМОВА НА ВА,жЛИВ7 Т:ВМ7 Ми інтернаціоналісти І З цими словами в серці

Інженер по охороні праці техніці безпекн меблщlOЇ

фабрики

сьного

квнток

від

дня

глпду,

ня

рідній

н А віку, КОЮ

то при­ служін­

Батьківщині.

*

*

*

ЯК на широкій

ШШі, І дійсно ШИРО­ стала трудова нива, і

ДОВГИМИ

життєві

стежки-до­

РОГІ! СеРГіЯ Мшшровича 11а­ аенна. Ще дев'ятирічНlІМ Х,':lОпчиком пішов він У наіі­ МІ! дО сільсьного дую!. що" ;;ароБЛЯТfI на шматок хліба. ;; тринадцять літ працював на товарній рампі :Jалізницї. 1\ ~1ГOДOM, коли вже ТРОХІІ підріс

і

лювати

~JМужнів, на

став

нова­

- Найбільш пам'ятним у ;VlOїй юності був 1920 рік, - прпгадує Сергій Макаро­ вич, коли мене ПРИЙНЯЛI! до комсомолу. Тоді я віД­ чув у себе орлині крила. Важно було жити і пра­ цювати у ті буремні рони. Навколо панувала розруха, всюди ще було повно всякої контри. Та трудова сільська молодь, яка об' єдналася в І\ОМСОl\lОльсьні ячейки, смі­ ливо і впевнено боролася за утвердження

і

:Jмїцнення

країни,

чатку обирається секретарем Киево-Святошинського рай­ партв,

головою

ської тів

районної

старань

і

усю

свою

завзятість,

:Jнання

Будучи

вміння

на

вносить

У

відбудову нашого рідного illіста та всього Броварсько­ го району. У Броварах тоді не було навіть і сотні вцілі­ Л!lХ

хат,

з

руїн і

ледве-ледве

згарищ

піднімалися

се­

ла, поволі набиралися сил нолгоспи, відбудовувались підприємства місцевої про· l\lИсловості.

І всюди, нуди посилала l{омуністична партія, Сергій

запал

ком комсомолїї. У листопаді 1923 року СергІя Пазенка обирають секретарем Липо­ вецького райкому комсомо­ лу_ І він віддає цій роботі

Бровар­

Реди депута­

трудящих_

дом

ватаж­

згодом­

цій посаді, багато своїх сил,

ний її син

справжнім

а

виконкому

Радянської влади. Кремезний, енергійний юнак з буйним русявим чу­ бом і гарячим серцем зго­ стає

наголошує на тому,

нас вони сповнені висо­

нормою

-

себе

інтернаЦіоналістами

МШШРОВИЧ

Пазенок

свого

серця

справі побудови У нашій країНі_

Тепер

-

як

віддавав

вір­

увесь

радян­

Сергій

в

справлятиме все більший вплив на хід світо­ вого розвитку своєю господарською політикою.

Тому кошен наш успіх на трудовому фрон­ ті це не тільки ще один крок у досягненні найвищої мети партії: значно пІДнести мате­ ріальний і нультурний рівень життя народу.

го

250-мі,1ЬЙОННОГО

радянського

го соціалізму, посилення його притягальної сили для ТИХ, хто бореться за свою свободу і незалежність, за ствердження миру на землі.

Ось чому нашим перемогам у комуніСТИЧНОl\lУ будівництві радіють трудящі

-

її

непохитної

вірності

Цю радість творять трудівники всіх п'ятнадцяти свого

городним

цілям,

трудового

Для того,

дружба

зая­

трудящі

річки зріс на успішно

16,4

процента, що промисловість

справляється

з

виконанням

держав­

них планів.

Завдяки постійному Пінлуванню партії і Ра­

яскраве підтвердження

дянської держави, самовідданій праці трудів­

ідеям

ників села в цьому році вирощено небувалий урожай. Зерна зІбрано понад 215 мільйонів тонн, тобто 13 мільярдів пудів_ Серед цих

пролетарського

спрямованим на благо

всьо­

тринадцяти є й український мільярд. З небу­

щоб співробітництво аби

Сповнені

обов'язку,

І\И дружно} працелюбної родини, ім'я якій -радянськии народ, потрудилися так, ЩО на­ ціональний доход у СРСР за три роки п'яти­

людства.

треба,

інтернаціонального

республіl\ Прибалтики і Закавказзя, Білору­ сії й Узбенистану працюють над виконаННЯl\l аавдань п'ятиріЧки. Це всі вони, представни­

народів,

їх

валим піднесенням трудилися ХЛібороби Ра­ дянської України в третьому, DирішальнОІМУ.

і взаєморозуміння поглиблювалися й

міцніли,

міст і сіл

респуБЛік-сестер.

Російської Федерації, України і Казахстану,

інтернаціоналізму, її прагнення служити бла­ го

соціалістичних

нраїн, усі прогресивні люди.

вив Генеральний секретар ЦК КПРС Л. І. Брежнєв на Всесвітньому конгресі миролюб­ них сил у Москві. Виявом послідовної зовнішньої політики Комуністичної партії й Радянської держави на сучасному етапі стала Програма миру, ПРlІйннта ХХІV з'їздом. Вся зовнішньополітич­ на діяльність партії

• І р НІСТЬ

Це також вклад у зміцнення позицій світово­

першої

народу

в

нашої

розпал

інтернаціоналізм діУ, Він нерозривно пов'­

ську настанову про те, ЩО соціалізм чим далі

світової війни здійСНИЛИ Жовтневу революцію. Ми· горді з того, що першим законодавчим ак­ том незнаної доти в історії держави робіТНИ­ ків і селян був підписаний великим Леніним Декрет про мир. Усі роки, що минули відтоді, ми боремося за мир -справедливий, демократичний, засно­ ваний на принципах поважання прав й інтере­ сів усіх народів. Про це ще раз від імені всьо­

над

землею світило

Колгоспники й праЦівники радгоспів

сон-

півдня

великій

Великовагові на

Макарович пеНСІОнер.

Та не сидиться дома працьо­ людині.

партією,

трудящі

завжди

комунізму

персональний

витій

І{еровані

яким

Союзу

що наш інтернаЦіоналізм

язаний з ударною працею радянських лю­ дей, які повсякчас пам'ятають мудру ленін­

життя.

наііперших гасел, під

I,Оі\IУ

цунроварні.

стали

Називати

народження.

діяльність самовідданого

ністична партія Радянського

найдорожче н

ські люди мають повне право. Перед уСі1\! світом вони продемонстрували, чого МОЖУТЬ досягти народи, які об'єдналися на основі со­ ціалізму, спраюкньої, а не мнимої, свободи, рівності й братерства, народи, нкі неУ;:ИJlЬНО и послідовно виступають проти будь-яких про яВів національної ворожнечі, шовінізму й на­ ціонаЛізму- цих ганебних явищ, що на всіх етапах культивувалися й КУЛЬТИВУЮТЬСЯ тепер панівними класами буржуазних націй. Нашапар.тія, Радянська держава поняття інтернаціоналізму, дружби й співробітництва між народами завжди пов'язували з миром. <,Мир народам!. ось одне з основних і

нового

Ного жнття, партійна і тру­ дова клад

це й не dуло чути вибуХів вшни_ Тому Кому­

радЯl~:

ІЮГО змісту, бо виявляють суть нашого світо­

зразка. Ця пам'ятна подія збіглася 3 його сімдесятнріч­ чям

пов'язане

найпотаємніше. Для

Сергій Макарович

lІазенок перебував в рядах ленінської партії понад 48 років. Сьогодні він отрнмує партійннй

громадянина

кожного

Він

трудить­

трасах

Згодом призивають до лав робітничо-селянської Чер­ воної АРМії. І там він теж

ся і зараз на меблевій фаб­ риці інженером по охорОНі праці і техніці безпеки. Ве­ теран партії бере активну

За останні десятиріччя у промисловому будівництві знайшли широке застосуван­

І, природно, уснладнюютьсн умови роботи водіїв, і в пер­

ня

спеціалізованим

швидко

участь

залізобетонні конструкції. Для доставки їх на буді­ вельні майданчини викорис­ товують спеціалізований ав­ тотранспорт: фермовози, ко­ лоновози , панелевози та сті­

портом.

ванняспецавтотранспортом,

воним прапором міського

НОВ03И.

мітету

Такий спеціалізований ав­ тотранспорт є в автоколоні

комунІсти, ударники номуні­ стичної праці, бригадири В. А. Шостак і О. Ф.

районної

ставляють

і

вміння.

бе

зарекомендував се­

взірцевим

солдатом.

По­

мітивши кипучу енергію, йо­ го приймають до лав Кому­ ністичної партії, а через рік служби обирають відпо­

відальним

організатором

I\оМСОМОЛУ

сьомого

кавале­

у

громадсько-політич­

Ній роботі, виховує молодих робітників на кращих рево­ люційНИХ, бойових і трудо­ вих

традиціях.

Народна

мудрість

рить:

ЯКЩО

ти

шити

добрий

гово­

хочеш

слід

на

зали­

землІ,

збірні

шу чергу

тих, які

Води

автоколони

1

передовИ'Ки

1,

.NQ

новатори

ви­

р06ництва, якІ мають бага­ тий практичний досвід керу­

то посади сад,

Чесно І сумлІнно виконав­ ши свій священний обов'я­ зок перед Вітчизною, воїн

і виховай дітеіі. За своє тру­ дове ЖИТТЯ Сергій Макаро·· вич багато посадив садів, відбудовував місто і села району і разом з своєю вір­

М

1 NQ 2

орденом

ною

НКУ

трудову доблесть. На ОЗlНа­ менування 100-річчя з дня народження В. І. ЛенІна»,

до

мирної

пра­

ці. Екстерном снладає екз:.t­ мени на атестат зрілості. А невдовзі його направляють

у Вінницьку радянсько-пар­ тійну школу. ІІо її закінчен­ ні вІн деякий час працює на різних

посадах

в

окружко­

мах І райкомах партії Київ­ ської та Одеської областей_ У 1933 році С. М. Па­ зенка

знову

покликали

військової служби. навчається

на

до

Спочатку

курсах

парт­

політпрацівників РСЧА при полІтуправлІнні Українсько­ го війсьнового округу, а по­ тім працює на відповідаль­ них посадах у війсьнових частинах Забайкальської групи військ та Сибірсьного військового округу. У грізні роки Великої Вітчизняної війни Сергій Макарович у військових

подругою

НістноІО сеївною

ЖИТТЯ

кому­

Олександрою Єли­ виховали дітей пра­

ЦЬОВИТИ1МИ, чесними.

Син

Віктор

~ комуніст,

кандидат філософських наун, доцент Вищої партійної школи при ЦК КП УкраїН!!, дочна Алла теж кому­ ністна, завідує дитячим ком­

бінатом шиноремонтного за­ воду. А найменша Світ­

-

лана

заводІ

працює

пластмас.

вихованими онунів.

лікарем

на

Чемними

ростуть

І

п'ять

І сьогодні Сергію Макаро­ вичу

в колі таної великої щасливої і дружної сім'ї приємно і радісно зустрічаТІІ своє

славне

сімдесятиріччн.

Броварської автобази Київського виробничо­ го автотресту Міністерства промислового будівництва УРСР. Колектив автобази,

очолює

Ла:зарешю, успіхів

в

наленні

комуніст І. О.

домігся

освоєнні

і

ЯНИЙ

ав­

необхід­

БУДівельникам

лових

удоско­

спеціалізованого

тотранспорту,

НИЙ

значних

промис­

підприємств.

ОсоБЛИВОСТі

конструкцій

;акого

транспорту

ними

Візнами

стіновози

та

з

(фермовози,

балковози)

ви­

особливих

знання

навичон

техніки,

у

керу­

ЯКИЙ

Червоно­

водії М. М. БільдІн,

Демченко, ренко,

В.

В. В.

ших

П.

Ф.

Л. Л.

Понома­

Пономаренко,

Мороз

точно

Г.

та

багато ін­

за графіКОМ,

за

соціалі­

змагання

колектив

нашої автобази неодноразо­ во виборював першІсть се­ ред будівельних організацій, транспорту І зв'язку і наго­ роджувався перехІдним Чер­

татів

партії,

1

ко­

винонкомів

мІської Рад депу­

трудящих.

ВОДії автоколони .NQ вантажІ

1

на

до­

будо­

ви Київської, ЧернІгівської, Сумської, Черкаської та Жи­ ТОМИРСЬКОЇ

областей.

Вони

забезпечували БУДІвництво Білоцерківського шинного lіОЛІ6інату, Черкаського ком­ бінату хІмічного волокl!<'

Чернігівсьного заводу запас­

них частин,

Житомирського

:заводу «Існра», брали участь

Для того, щоб доставити

своєчасно

на

БУдівельний

об'єкт ферму, довжиною

24

метри і вагою 19 тонн (при довжині автопо'ізда понад

24

у

24

довжиною

І вагою надійні

27

метри

тонн, потрібні потужні тягачі

Київського

розширеннІ та реконструн­

ції

заводів

«Більшовик»

та

« Червоний екскаватор., вер­

статозаводу

І

молокозаводу,

в буДівництві промислового лового

може ти

за

та

ЖИТ­

спецавтоколона один рейсперевез­

зна 'ІНУ

жів

Броварського вузла

масиву.

Перша

метри), плити перекрить

розмірами 3Х12 метрів, або

і КР АЗ-258, хороші дороги і під'їЗні шляхи до новобудов. Але, на жаль, такі умови не

тра­

підсумками

і вночі, доставляють ПОТРІб­ нІ залізобетонні конструкції на будівельні майданчики.

ху

на

становлять

процентів.

верстатозаводу,

~олони

автотранспорту

місяць

всяких погодних умов, iВ~eHЬ

ванні, ШВИДКОЇ реакції та ВИТРИМКИ_ Інтенсивність ру­ сах і в населених пунктах з ножним днем збільшується.

в

стичного

нагороджений

Трудового

го Прапора та ~едаллю «За

керова­

магають від шофера ВИСОКОЇ майстерності водіння, від­ мінного

Смовж,

За

керують автотранс­

рійського полку.

повертається

побудуй дім

великогабаРИТНі

місяця

11 О - 120

на

кількІсть

об'єкти

ванта­

БУДівництва.

Образно кажучи, автоколона

авіашколах та училищах, які «кували. кадри без­

завн'дИ бувають. Часто на­ шим водіям доводиться вес­

Сl!роможна за кілька прийо­ МІВ перевезти залізобетонні І\онструкції для Споруджен­ ня всього заводу з місця їх виготовлення на ділянку

страшних

ти

монтажу.

А. КОЗАК.

льотчиків.

спецмашини по бездоріж­ жю, в умовах обмеженого маневрування (фермовоз

Відгриміла війна. Радян­ ський народ відсвяткував

День перемоги над лютим фашистським ворогом_ І Сергій Макарович, нагород­ жений

Зірка»,

орденами

«Знак

в

метри, ливо

та

зван­ авіації

2

стор.

водію Під

Незважаючи У

Особ­ подати

розванта­

ші

водії

данням

на

керуванні

зованими

всі

труд­

спеЦіаЛі­

автомашинами,

з

поставленим

успішно

на­

зав­

справляють­

сл і взяті соціалістичні зобо­

в'язання

на

третій,

вирі­

шальний

рік

дев'ятої

п'яти­

річки

з

. честю

Поназники

РАТАУ).

О

важко

повороту

метРів).

данчику.

Спо-

нощі

о

радіус

24

ження на будівельному май­

Миколаїв. При середній шко:;і ,,\"2 7 працює гурток юних журна­ лістів, яким керує Леонід ГРИl·о· рович Леонідов. Иого учаСІНІКlI зустрічаються з працівникам!! преси, вивчають газетні жанри. На фото: заняття гуртка юних журналістів_

(Фотохроніка

довжину

36

спецмашину

у

запас.

а

становить

«Червона

ПошанИ»

кількома медалями, ні підполковника

звільняється

УФ-20-24 має

о

-НОВЕ

ЖИТТЯ

о

25

шітЦі радіатора

роботи

грудня

емблемою

цях каБІни, який везе фер­ му, колону або панель пере­ І\РИТТЯ, то можете бути пев­ НІ: автомашиною керує тех­

нік-механік, водій першого класу. ВОДій, котрому ~opy­ чено

відповідальне

і

почес­

не завдання, з яким він гід­

но

справляється.

ЙОМУ,

товариші,

Побажайте

щасливої

дороги.

І. ТРАНДlН, секретар

партійної:

ганізації автобази .NЬ

з

1973

І

МіНістерства промислового БУДівництва УРСР на двер­

виконують_

їхньої

Вівторок,

Якщо вам на трасі зустрі­ неться спецавтомоБІль з жовтим трикутником на ре­

року

о

ор­

2.


республіии, її

центральних і полісьиих обла­

принципів мирного співіснування держав з різним СОЦіальним ладом і в той же час твер­ дість і непохитність у боротьбі 3 будь-яиими проявами імперіалістичної реакції, відкидан­ ня найменших поступок в галузі ідеології. Тому, проголошуючи ПР!:lНЦИПИ мирного співіснування , НПРС, Радянський уряд, увесь наш народ відкрито і недвозначно заявля­ ють про свою солідарніСть з братами по кла­ су, з учасниками визвольних антиімперіалі­ стичних рухів . Наш народ прийшов на допо­ могу героїчному В'єтнаму, що одержав істо­ ричну перемогу над силами імперіалізму.

стей з гордістю сьогодні заявляють про свlЙ внесои у цю благородну справу, про те, І сил їм У цьому додавала миролюбна зовніш­ ня ПОЛітииа нашої партії. Щоб засіяти ниву, виростити на ній добірне зерно й засипати йо­ го у засіии, потрібен мир на землі. Нещодавно всю ираїну облетіла радісна вість про перемогу бавовнярів. Нинішнього роиу буде закуплено поиад СіМ з половиною мільйонів тонн бавовни-сирцю, понад 82 міль­ ЙОНll тонн ЦУНРОВОї сировини. Усе це ми ро з ­ цінюємо, яи значний успіх . Проте у цьому

Сила договору Як віДомо, радгоспи хофабриии укладають

пта­ дого­

вори

орга­

з

:заготівельними

ні з аЦіями про продаж про­ дуктів сільського господарст­

ва

державі.

В договорах :за­

сзначаються ТІІмент,

кількість,

якість,

асор­

строии,

умо­

ви поставки і приймання та відповідальність договірних сторін за порушення догово­

• • • леНІНСЬКОМУ заПОВІТОВІ

рів. Господарства нашого ра­ йону уклали договори на продаж державі в перші три

Наш народ надає всіляку підтримку араб­ ським народам, в їх боротьбі проти ізраїль­ ської агресії, робить все можливе, щоб вста­

треба вбачати не тільии визначну трудову пе­

Високе відчуття інтернаЦіонального обов ' язиу спонукало трудівників ПРОМ'ИСЛОВО­

pelVlOry.

роки П'ЯТИРіЧни 91663 тонни нартоплі, 113036 тонн ово­ чів , У тому числі 2400 тонн помідорІв, 19350 тонн огірl\ів, 15643 тонни фрук­

Основна причина змен­ шення продажу помідорІв -

незадовільна боротьба з хворобами рослин, У вели­ иій і силадній системі захис­ ту плантацій помідорІв від

захворювання

є

ефеитивне

протруювання насІння і ви­ рОІЦування здорової розсади в

теплицях

та

парнииах.

Трапляється,

що

повторного

вииористання,

в

землю

вже заражену збуднииами хвороб, висівають непротрує­

не насіння. Таиа : розсада має часом здоровий вигляд, але перед цвІтінням рослин, коли на плантаціях створю­ ються оптимальні умови роз­

сті й сільського господарства до справ вели­ І(ИХ, у цьому вони вбачали політичну значи­

новити міцний і справедливий мир на Близь­

мість своєї повсякденної

й демоиратами Чілі, що борються проти фа'

тів.

витку збуднииів хвороб, рос­

шистської воєнної хунти. Ми з ТИМИ, ХТО ВІ\­ ступає проти иапіталу й насильства.

Договір - це основний за­ ион виробничої діяльності

лини

ному Сході. Серцями ми разом

праці.

Звертаючись до учасників Всесвітнього кон­ гресу миролюбних сил у Москві, Генеральний секретар ЦН КПРС Л. І . Брежнєв говорИl! : <,Ви можете покластися на радянсьиий народ , який і в перші роии після своєї великої ре­ волюції, і в роки будівництва соціалізму. і в битві 3 фашизмом, і в повоєнні десятиріччя, і тепер був і ;Jалишиться на передньому краї боротьби на захист інтересів людства». Ясирава, хвилююча промова Л . І . Брежнєва на Всесвітньому ионгресі, у якій були розири­

з патріотами

Так, сьогодні все очевиднішим стає, що Радянський Союз, світова система соЦіалізму

сільськогосподарсьиого під­ приємства . Яи же район

справляють визначальний вплив на світовий розвитои. Зміцненню справи миру й соціалі:J­

справився

му служить

років дев'ятої п'ятирічии по

вся

зовнішньополітична

головні тенденЦії сучасного світового ро з ­ витку, одержала найширший відгук в усіх иу­ точках земної кулі. Прогресивні люди під­ креслюють, що вона буде надихати їх в бо­ ротьбі проти будь-яиих агресивних устремлінь ворогів миру, що вона вселяє в них віру й оптимізм, спонукає до активних дій .

рядки

міжнародної

напруженості

продажу

розцінює

Хоч по

начертаними

на

ньому

ле~

віти і завжди їм вірний.

видах

радгос­

переиривається

надпла­

Таи,

радгоспи

місяця

в

місяць,

з

иварталу

в

квартал успішно їх виионує. Чудових результатів у робо­

ті досягли відгодівельниии . Во­ ни зобов'язувались виробити і продати державі за ріи 15 ти­ са'! центнерів м'яса при плані 13800, а на 21 грудня одержа­ ЛІІ й :Jдали на м'ясоиомбінат близько 15900 центнерів. До кінця роиу виробництво м'яса, переважно

l\Ie

свинини,

17

майже

Попереду годівлі

стаНОВИТIl­

тисяч

в

центнерів .

:змаганні

тварин

ідуть

на

від­

колективи

~За з нмського і Броварського відділків. Середньодобовий при­ ріст живої ваги свиней за оди­ надцять

місяців у з азимців ста­

новить 632 грами при плані 515, за листопад - 754 грами. На відгодівлі великої рогатої худоби вони одержали середній приріст

на

голову

з

початку

роиу по 963 грами. Броварсь­ кІ відгодівельниии добились се­ редньодобового приросту сви­ ней по 623 грами на голову. На ферМі Зазимсьиого віддlд­ иа всі тваринниии перевиконали доведені завдання по приросту

живої

ваги

І\РUЩИХ

«Требухів­ СЬІШЙ» , «НраСиліВСЬИИЙ1>, «Русанівський», Семиполиів­ ська птахофабрииа і плем-

свиней.

Але

результатів

най-

досягли

Євдоиlя Тихонівна Селии та Марта Павлівна Стрельченио. Перша з них одержала з по-

птахозавод «РУДНЯ1> продали значну

чатиу року по 666 грамів на голову, за листопад 888, а друга' всього 648 грамів і :13 листопад 898. Є чим похвалитися і пра.ців­ никам молочнотоварних ферм. ВОНИ зобов'язувалися одержати за рік 13298 центнерів моло­ ка, а фактично виробили за одинадцять місяців 15492 цент­ нери. У грудні буде одержано ще не менше 11 ОО центнерів продукції. Середній надій на корову і

дві

за

одинадцять

деиади

грудня

СЬКИЙ.

пересягли

ка

на

ти

З

честю

слова,

нено

дотри мавши

наші

даного

тваринниии

дивляться

в

впев­

завтрашній

день, готові добитися в четвер­ тому році п'ятирічки ще ира­ !ЦИХ результатів.

А, головннй

СКРИПНИК.

зоотехнік

радгоспу,

ченко,

Н.

Куделя,

І.

ЯI, і

Брюховецька,

Л.

Є.

Бубнова,

Сидор е нко,

Г.

В.

Тка·

Баранова,

Є. Б061(0 та інші.

ПраціВНlfl<ll бов'я з ання на

радгоспробкоопу

1974

ВЗЯ,lИ

підвищені

соціа.~істичні

зо·

рік. СеМИПО.lківці дзють С.l0ВО ріЧНIІЙ п л ан то-

варообігу виконати до

25

грудня.

В. ДЕМЧЕНКО.

о

ВІвторок,

25

грудня

ря»

виро­

врожаю

передових

внесок у понад­ продаж

радгоспів,

державі зокрема:

2882

<,Плоскlвсьюrй»

«Нраси л іВСЬКИЙ1>

госп

;у районному відділенні «Сіль­ госnтехніка» впроваджено у вироб. ництво цінну раціоналізаторську полегшує розкру­ чування гайок задніх колес трак­ торів . Автор її слюсар-інстру­

А/У . змаганні,

йому присвоєно

по­

946

-

959, «30-

тонн.

<,Жердівсьюrй» тонн

овочів ,

Але

недодав «Заплав­

-- 252, «ГОГОJIівський» 188, іменІ Щорса - 89

-

тонн.

При продажу державі ово­ чів

допущено

значні

пору­

шення асортименту. З п'ят­ надцяти господарств району, що

продавали

державі

помі­

дори, лише три. (.Плосиів­ сьиий., «ЖердІвський. та Імені Щорса') дотримались асортименту. Решта недода­ ла до зобов'язання 3228 тонн

помідорІв

24000

із

завдання

тонн .

Під тахим заголовкох у га.­ :зеті

«Но»е

життя»

віА

4

вміщені

з

р-&ооти

на

фє})мі. 3а

М6JlОЧ9.....мil. твзр1ШllJiцтВОJl .9&;'

кріплена найкраща техніка і досвідчені меха.нізатори. Кор­

ріа.ТJИ реид<QВОЇ бригади. В них,

ми

стали

ДІ)

ц.

зокрема,

р.

були

вказувалося

нед()ліків зимівлі

року

о

на

ряд

НОВЕ

з&в,озити

своєчасно,

ГО;lИНИ ранку, і згод{)­

вувати Їх коровами. Біля фер-

худ(}би. ЖИТТЯ

плантаЦій

Усього лише 31 тониу' ра­ ЙОН недодав фруктів до. до­ говірних зобов'я:зань. Проте таие

становище

вважати на

частина

йону ' не

.

не

можна

нормальним,

знач­

господарств

виионує

своїх

ра­

зо­

бов'язань, ховаючись за спи­ ни

знову-таии передових

гос­

подарств. Із сімнадцяти рад­ госпІв і птахофабрик · району, ІЦО продають державІ фруи­ ти, дотримали слова тlльии сім господарств. Попереду йдуть требухівцІ. Вони про­

дали державі понад 800 тонн фруктів. Значну иільиість їх понад договірні зобов'язан~ ня

продали

також

радгоспи

« Нрасилівсьиий»,

«Велиио­ димеРСЬ1ШЙ». А от радгосп «Гоголівський,) недодав 480

тонн, імені Щорса 436, <,Жердівсьиий» 305, «Ру­ санівсьииН» 229, «ЛІт­ ківський» 209 тонн фруи­ тів.

Безтурботно

до

садівництва

ставляться

і

иерівниии

та спецІалісти СеМИПОЛИіВ­ сьної і Налитянсьиої птахо­ виионують договІрні зобов'я­ зання .

До

завершення

дев'ятої

п'ятирlчии лишилося ще два

рони.

За

ному

господарству

вати

цей час

слід иож­ лІквіду­

заборговаНІСТЬ

перед

державою .

СлІд наиреслити

і

такі

здійснити

б

виконання ки

заходи,

забезпечували по

видів

завдань

продажу

яиі

безумовне п'ятирlч­

державІ

всіх

сільсьиогосподарсьиої

продуицїї.

Я, ВОРОНЕНКО. головинй держІнспектор по закупіМ1 1 якості сІльгосппродуКТіВ по

Броварському району.

ми створ,ено чотириденний за­

радгоспу «3а.ворицькиИ» мате­

грудня

захисту

огіриів від хвороб .

пас січки. Переглянуто раціо­ ни і ВПjЮ'ва,цжено іНДИ1!ідуаль­ ну і дрібногрупову годівлю корів 'відповідно ДО їх про­

бюро було РО3ТЛJЕУ'l'ОПИТаввя про поліпшення .opгaвїaaцji

СЕРйЬ3НМА ЕК3АМЕН»

рівень

до­

низЬкий

Як повідомили редакції ди­

ції В, С. Литвиненко, на парт­

-

ПідгОтовка

незадовільний

рект(}р радгоспу В. А. Осадчий і сек:рет&р партійної .організа.­

«3ItМtIM ХУДО6И

197, «Жердbl­ 47 тони. 1JрИ.tJи­

-

гляд за · посівами,

рад­

шrй,>

пропозицію, яка

Аlентальник І V розряду Євген Гри­ гОРОВIlЧ РОДИГІН, якого ви бачи­ те на ц.ьому знімку. За високі по­ казники, досягнуті в сочіа.llістично­

плавний»

фабрик, якІ з роиу в рlи не

«Бобрицький. -1610,

-

687

плановик.

1973

у

«ЛIТl(івський»

1974

очолюють

як

2284 , 2096,

зания . Річний план прибутку виконано на 120 процентів . Сьогодні сеМllПо.~ківці працюють у рахунок четвертого року п'ятирічки. магазинів,

картопл~

тонни,

СІІЛЛЯ коm~ктиву увінчалися успіхом достроково виконано всі п.1знові завдання господарської діяльності і соціа .lіСТlІчні зобов'я­

КО:lеКПIВIІ

високого

«ТребухіВСЬЮІЙ »

Обс.~уговуваТІІ краще, швидше, щоб завжди дякували покупці таке прагнення працівників СеМlІполкіВСЬJ(ОГО радгоспробкоопу. Зу­

в'язання

щування

овочів

Фото П. Голованя.

Д06ре ТРУДИЛИСЯ і достроково викона.1И свої соціалістичні зобо­

технологію

Значний

ної праці.

рахун-ок

сучасну

договірний

чесне звання ударника комуністич­

у

госпо-

радгоспах .

чотирити­

иорову,

цих

дарств ще не вдалося освої­

кілограмІв. Найвищих надоїв по госпо­ дарству добились за з имсьиі доярки Меланія Іллівна Мель­ lІичеlllЮ, Натерина Андріївна Яковенко та Марія Нирилівна Литв!шенко, які ще мІсяць-пів­ тому

ТОНН .

1267

Спеціалістам

корову

сячний рубіЖ. Вони і зараз до­ биваються висоиої продуитив­ ності худоби, щодня надоюють по 9 иілограмів і більше моло­

державі

1928, 1817,

<, Заплавний»

3250

тора

заборгував

«ЗаВОРИЦЬКИЙ1>

становить

на

«Гоголів­

НОДІIl\lСРСЬІШЙ1>

в'язання. В нинішньому році наші доярки вперше вийдуть на чотиритисячний рубіж. То­ одержали

зобов'язан­

тонни картоплі, <,Вели-

5232

кілограми, або на 422 иі­ лограми більше річного зобо­

J\lИ

картоплі

ня. А от радгосп

3922

рік

кільиість

понад договірне

місяців

ський. недодав. 275'~, імені Щорса 185,«~­

погана

ряд

1310

ків понад договірнІ · зо~в!я­ запни, то радгосп «Г~­

на

є

на

всі господар­

ства сп ра вились із цим. Яи­ що радгоспи «ПлоскІвськиА., «ТреБУХіВСЬКИЙ. • «Русан1в­ СЬИИЙ», «.илlвсьииц., «Літківськиit., · 1tpoдали дер­ жаві велику иількlсть огір­

грунту,

проте

(' ПлоскіВСЬИИЙ1>,

Нолектив тварнннииів рад­ госпу імені Нірова ВИРіШИВ оз­ наменувати третій ріи дев ' ятої п ' ятирічии новими трудовими здобутками. Він узяв висоиі соціалістичні зобов'язання і з

не

конав ,

дого­

новою продуиЦією передових

слово тваринників

проте

вірні :зобов'я з ання район ви­

господарств.

, Тверде

перевиконав

-

яюrх

(РАТАУ).

жаві тонн,

сьиий»

рільництва

пів і птахофабрии, невиио­ нання договірних зобов'язань

нінськими заповітами. Наш народ, иеровании своєю мудрою партією, свято береже ці запо-

лістичний підхід до вирішення складних між­ народних проблем, неухильне утвердження

продуиЦії

основних

продуиції

Ми інтернаціоналісти! Ми високо три­ маємо переможний прапор соціалістичного ін­ з

державі

трьох

ягід.

ром Індірою ГаНДі.

тернаціоналізму

перших

зо­

рільництва? За цей період надійшло 91663 тонни кар­ топлі, 124285 тонн овочів­ па 11249 тонн більше, 15612 тонн фРУКТіВ - на 31 тонну менше, 757 тонн

світова громадськість візит Л. І. Брежнєва до Індії і його переговори з Прем'єр-МініСт­

Ленінський інтернаціоналістичний иурс у зовнішній політиЦі Радянсьиого Союзу, СОЦіа­ лістичних країн на ділі означає гнучкий реа­

договірними

бов'язаннями

діяль­

ність НПРС. У теплій, дружній обстановці пройшли не­ давні lІереговори між Генеральним секрета­ рем ЦН НПРС Л. 1. Брежнєвим і Президен­ том СФРЮ, головою СНЮ Иосипом Броз Тіто. Нк з начний вклад у справу миру й роз­

ті

з

засихають.

Хоч район у цілому дого­ вори по продажу огіриlв дер­

о

дуктив.ності.

Щодооовии надій молока на коро·ву · за ОСТ<l.IDНЇЙ час зріс на

200

грамів. У сього надоєно н&

корову за одинадцять місяців 3 тисячі ' кілог{}амів молока, Достроково БУде виконано і со­

ціалістичне з060в' язання. о

з стор.

О


r~:;J5!";"",;,),:~}'''''@t*,\·Щ~t;:

3А.ВЕРШЕВО Важливе

місце у роботі

поідеііно-політичному, естс­ 'fII'IJЮМУ вихованню молоді rюсідає молодіжна преса. Тож

не

ДИВНО,

передплати

СЬІШХ

ном СО МОЛЬ­

організаЦіях Міста і ПРJlділяється особли­

patioHY ва

що питанням

в

увага.

Урахувавши нулих ронів, аJ\тнвісти

недолік!! МІІ­ НОl\1сомольці­

повели

передплат­

ну

J(ампанію

Цілеспрямова­

но

і

майже

добилися

повно­

го охоплення членів ВЛНСМ молодіжними

Ножні І\ів

виданнями.

94 зі 1 ОО номсомоль­ у

HU-

газету

ч!!

одержуватимуть

ступному шурнuл, тання

році що

висвітлюють ПІІ­

номсомольсьного

)tшт­

тя.

Особливою

популярністю

ПЕРЕДПЛА.ТУ

І;ОРИСТУЮТЬСЯ

газети« НОІ\І­

комітету

сомольская правда» (перед­ пл:tчсно 2627 ПРlIмірНlІнін), «l\Іо;юда гвардія» 1957 ПРIШірНИJ(іВ, «Молодь УнрUї­ НН» - 1364 ПРИМірНИНИ, а Т<.ШОі!, журнали «Молодой 1{()М~IУНИСТ», «Номсомоль­ СІШЯ ЖИЗНЬ», «Сельская мо­ лодежь». Чимало передпла­ чено

піонерських

тому,

у

І;ращу

що

повнішого

охоплення

ро­

важливої

орга­

наЙ­

молоді

1)1-1'~IO!. т Рі • ;.ІСІ

нолентиви

::.:::::,::_..-.:..;;~~~~.<,:-:.::.,' . '. __ :_ о.: "::"::"'. ',"

нагороджен­

ВІВТОРОК, Програма

преси.

політичної

.Турбота чальна

ти

(секретар С. Тетерун), НИЇВСЬНОї пта­ хофабрики (сенретар М. Роз­ ГОНЮН), Шевченківської се-

змогу

свіжі

щоденно

з

Пернатий вартовий Пізній иів,

вечір.

дерев

лишньою

Обриси

зливаються темрявою

в

парка­

з

навко­

суцільну,

непереборну для очей завіСУ. Біля радгоспної номори жовтою плямою розлилося світло елек­ тричного ліхтаря. Раптом на білШ стіні промайнула тінь. Чималий птах беззвучно спус­ кається на землю. Щось писну­ ЛО. І, змахнувши крилами, птах

Наші Лебеді

ГОСТІ

флаМіНГО.

Влішу

їх можна зустріти на вели­ них озерах. На жаль, на 311му ці нрасені залишають на­

ші нраї і відлітають на пів­ день. Проте й до нас, на Україну, прилітає

зимувати

чимало різних птахів.

Одними з перших вають омелюхи

-

стелі

прибу­

а60

свири­

гарні сірувато-роже­

ві птахи з чубчиками на го­ Jювах

і

червоними

IІластинками

на

роговими

крилах.

Ніби червонобокі на J(лені розсілися

яБЛУІ;а, зграйки

снігурів. Самці нрас!!ві-кра­ сиві, а самн!! непоказні, по­ пелясті. Снігурі чому їх

так назвали? тільки вони знайте:

Завжди, як з'являються,

сл іД чекати великого

снігу.

На луках, нах

досить

лісових галяви­ часто

полює

на

мишей-полівок сірий сороко­ пуд. Він теж прилітає до нас з 11lвночі.

А ще в морозному повітрі ширяє зимняк. Це ТУНДРОВИJ~І птах,

що

живиться

гризунами

чих. так

Ось і

з

винлючно

родини

тому

миша­

його

називають:

нерідно

зимнян-ми­

шоїд. За норотний грудневий день пернатий ловець пої­ дає до двох десятнів мишей. На полях і луках часом блукають зграйни різних за­ полярних гостей. Серед них - бlлувато-чеРВОНі пуночни. Бони прилітають із самих острова Шпіцберген 'ІІІ Зем­ ;Іі Франца-йосипа. На доро­ гах часто-густо ся

~зграї

мала

пітьмі.

мишу

То

на

сова

впій­

радгоспному

подвір'ї.

Дехто не любить сову за її зовнішній вигляд. Велина голо­ ва,

величезні.

нерухомІ

очі

і

водночас надзвичайно рухлива шия. що дає змогу їй обертати голову на 270 градусів і, не ~Зl\lінюючи пози, бачити все довнола. Навдивовижу чут ливі,

ca:VIi

вони

завдяки

м'якому

Завдяни

.Поезія..

го лану).

відстань до неї і місце, де во- \ ли» відлітати на знаходиться. Причому рі зні побічні лісові шуми не зава-

вже подадуть голос

-

морозом

звикає і

даря. Але є люди, яні вважа­ ють появу її БІля житла за ли­ хо. Буває при нагоді яний-не­ будь горе-мисливець вб'€ сову

і похвалиться: «Ось той хижан, що курей тягає». Все це бе~­ підставні

вигадки

про

сlренью[х

ного птаха. Поселиться сова або сич на хаті - розведуться

радій, миші.

ють із землі На голівках

аРОНСllі у них,

а

вб'єш

В Англії один власник м'яс­ ного

магазину

виявив

і

ступного

пищать. НРИНИ сов і пугачів за

з'їла

давніх часів вважали навіть за

там.

ухання й регіт лісовика.

СОВІ! -

ранку

ноти

з

днів

сова

перел я­

і

що були

Восени деякІ види сов при-

- гризуни. Вухата сова рідно завдають значної шкоди або сич, навіть ситі, полюють на сірі полівки. Зробити це легко. мишей і снладають здобич про-

Досить виставити

~Шllас. За літо сова знищує понад тисячу мишей-полівок та

нільна жердин з перекладиною і на них вночІ сІдатимуть сови,

називають

пернатою

кішкою.

на полі де­

щоб слухати, де бігають гри­ зуни. А вже як почує сова, що біжить полівка, то неодмінно впіймає її. Удень на цих жер­ динах виглядатимуть гризунІв мишоїди-зимняки,

які

приліта­

ють до нас холодної пори рону

Нічний спосіб життя призвів з півночі. Отак цілу добу і бу­

грає вже першорядної ролі. ян [{рилаті вартові. Слід подума­ І у більшості птахів, і поступив- ти над цим юним натуралістам. І ся місцем слухові. Слух у сов С. ПЕРЕХРЕСТ.

с. Нняжичі.

на постійну ,оботу ПОТ Р І БЕН економіст-претензіоніст, який знає будівництво.

Оклад

водії ти

на

І та

ремонту

ходової

І І 1(,lасів для робо­

Дllзе.1ЬНИХ

автомашинах.

Одинаки будуть чені гуртожитком

4, відді.1 19-5-68.

При автобазі € їдальня. Всі pe~IOIITHi робіТНIІКИ забезпечубезкоштовним

карбованців.

кадрів.

Телефон:

Адміністрація.

забезпепропис-

кою.

ються

120

Звертатися на адресу: м. Бровари, вул. Металургів,

ДО ВІДОМА ГРОМ~ДЯН м. БРОВАРИ.

обідом.

Комбінат

комунаЛЬІІИХ

під­

з.вертатися на адресу: пром­ приємств обслуговує господар­ вузол, зупинка автобуса N2 1 ства власників індивідуальних «І1JЧК·15». садиб асенізаційними машина­ Адміністрація. ми та сміттєвозами. м.

Броварському

Звертатись на адресу: Бровари, вул. Калініна, 10.

експериментальному

Адміністрація.

заводу «Торгмаш»

ПОТРІБНІ: шофери,

Броварському заводу

комірник,

ШІастичних мас

вантажники.

ОДlІнаки забезпечуються гур­ тожитком.

ЗвертаТIІСЯ Бровар!!, вул. 1111, 16.

на адресу: МашинобудівАдміністрація.

Магазини,

приймальні

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ на постійну роботу: с.1юсарі-сантехніки,

різаль-

НИКІІ мета.1У, слюсарі-інстру­ ментальники, розмітчики, елек­ трики, токарі, шліфувальники, слюсарі,наладчики, слюсарі-ре­

МОНТНИК!!, апаратники, учиі пресувальників, учні ЛИ8арни­ ків, економісти.

пункти Броварського змішторгу приймають в Одинаки забезпечуються гур­ необмеженій кількості тожитком. скляні банки О, 5; 1, 2, 3 Звертатись нз адресу: місто про~!вузол, відді.l .lІітри протягом всього ро­ Бровари, кадрів

заводу

пластмас.

Адміністрація.

Адмініст!}ація.

:зерна. немов

по

БРОВАРСЬНОМУ ЗМІШТОРГУ

НА ПОСТІйНУ РОБОТУ

два

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ: робітники по перенесеиню вантажів у магазнни

::!2, а також вантажники на продбазу.

школи.

На :шімну: лебеді фламін­ перельотом

lиформаціііний

-

днем».

Вlщс)ьобу­

стирчать

вІдпочивають

художніх

Відділення).

тресту «БроварисільБУА»

\ІОТОРІІСТИ,

В. MAP-ЧИНСЬКИй,

гим

22.40 за

та

(І-е

3а­

творчих

Редактор Є. ФЕДЯR

бочого часу.

біолог Зазимської серед­

го

мистецтв

20.40

21.[0 -

учасників

України.

випуск «День

акуму.1ЯТОРНИК,

}f{МУТОЧНН довгого Пір'я.

иьої

майстрів

(Відеозапис).

інженер по техніці безпеки, старший бухга.пер, бухга.пер,

до того, що Зір У них не віді- дуть охороняти радгоспні поля

І став головним засобом орієнта-

концерт

колективів

ПОТРІБНІ:

автомашнни,

сел

сову

звітів

інженер по постачанню,

по

знищила

усіх пацюків,

боту

частини

нападають на птахів і на зай- цей час зручно принаджувати ців. Лле головний їхній ПРОМН- їх на поля озимини, яким не­

му

К~1ЮЧНИЙ

телефrnЬ~1

(І серія).

·~.~~~~;~~~а:::;;і~~~-~п:р:с;::~:.;.~н::в:н~й--І

слюсарі

нічні хижани. Вони літають до людських жител. У

інших гризунів, а оскільни ножна миша за літо з'їдає не менше t;ілограма зерна, то ви· ходить. що одна сова зберігає протягом року тонну хліба. То-

Художній

немаЕ •.

здобиччю.

погре­

трьох

стогнуть,

каиu)

(9-11

Тележурнал .Х.1ібороб •.

-

(РАТАУ).

пацюків.

у

кількіСТь

ПОЛЯРШІХ

які

иорис­

чуть,

і

легкою

КТ

зберігає прихильність до госпо- ..------------------------------------------~------~~,..-----

ку вискочили. Тоді власник по­ садив сову в підвал. Протягом

охають,

підр~хунками любителів приро­ ДИ, ІХ тут більше шести тисяч.

надовго

проЙмає. ВОНН і нявчать, і MYPHO~YTЬ, і регочуть, і плаі

на південь. За

скористатись

віку, добре

молодого

«Родина КОЦl()бин­ Новини. Про­

23.05 -

19.10 -

.НазаД дороги

довують, оберігають від охочих

з

Зачинив на ніч трьох котів. На-

ноли

текстом •.

Іх і облюбува­

вихована

ані

А

Во­

дуже вправно ловити їх. Сова. людиною

діТИ!.

21.30 -

Наша афіша. 18.05 Екран студента-заочника. Перший курс. Анг­ .1іЙська мова. Ог,"ядова лекція. Німець· ка мова . • Як самостійно працювати над

жа~ть СО?і виявляти найслаб- \' Ще . з . осені ми~ливці взяли і писн гризунів і птахІВ ПІД свою ОПІКУ підго­

шии шеРХІТ

(М').

18.00 -

номбікормів.

для

.Час •.

передач.

Програма

ПОВНИМИ

хлібно­

«На добраніч,

Художній фі.%м ських». (2 серія). грама

визначають І ли ДИКі начки, які «не захоті­

бах велику

шуму.

чимало водойм.

На­

16.55 -

(Правофланговим

20.45 -

Програма

21.00 -

частеньно

тепла

канал)

(4-11

Франка ,Украдене щастя •.

лині зима залишила відкритими

оперенню не роблять у польоті

найменшого

Надзвичайно

йому сови точно

виявляють здобич,

зустріЧ:lІОТL­

il\аЙВОРOJшlв,

ріжки,

зникає у

ЦI1.

:зерновіДходів

«Молоді Програма пе­

21.30 -

НОВИИI!.

ша аФіша. 17.00 - Тележурна., сСу­ спі.1ЬСТВО'. 18.00 Реклама, оголошен­ ня. 18.30 «Клуб юних олімпійців •. (Вороши.,овград). 19.00 Інформаціll­ на програма .Вісті.. 19.30 Фільм­ концерт .Музнчна прогулянка.: 20.20

вирушають на так зване Гні­ давсьне плесо. Тільни без руш­ ягдташами,

.Час •.

23.15 -

.ШкільниЙ екран». Українська ліrера­ тура Д.1Я учнів 9 класу. «Драма Івана

та

-

з

природознавства.

Те.,евізіЙиі вісті. 11.20 Те­ ленарис .Керченська протока •. 1[.35 -

ОТ І ПЕРЕЗИМУВАЛИ ...

а

з

Програма УТ

секретар міськкому ком­

ниць,

канал)

11.0,) -

НОСКО,

МИСЛИВЦі

(!-ІІ

редач.

сомолу.

ЛуцькІ

передача

голосн •.

журналів.

С.

цТ

ЦlИна програма

черпа­

газет

:.~

25 ГРУДНЯ

Н. Долиніна. «Різні люди •. Прем'єра багатосерійної телевиставн. «Федір Іва­ H~.~IKO». (Г.,ава 4·а). 21.00 [нФорма­

їх роз'ясню­

новини

~

Для школярів . • МаяковськиЙ дітям •. 17.30 Кольорове телебачення. .Виставка Буратіно. . 18.00 НОВІІНИ. 18.10 - «Людина І закон •. 18.40 - Кон­ церт. 19.25 «3агострення соціальних проблем у країнах капіта.,у.. 19.45 ~

вальній та практичній ді­ яльності по оформленню пе­ редплати молоді робітнини, службовці, шнолярі мати­ муть

,~

17.10 -

вод).

Це завдяни

., ..•..... •..,.......

Програма передач. 16.40 про зеленого друга.. Нав­

16.35 -

Зокрема І. Глиняного (райоб'єднання «Сільгосп­ техніна» ), Н. Недашківсьну (міська середня шнола N2 1), Н. Товстенно (райпобутном­ бінат), В. Ностину (автопід­ приємство 09034), Н. Ми­ хайлову (шиноремонтний З~

<, Нрасилівсью[й»

постіННИЙ l\IіСЬНОГО

ці до

розповсюджувачів

ці заводобудівного комбіна­ ту (секретар номітету ком­ сомолу М. Худенко), заво­ дів торговельного машинобу­ дування (сенретар В. Лин­ нии) та ПОРОIlШОВОї металур" гії (секретар О. Подольнн­ нова), постійнодіючого БУДі­ вельного поїзда N2 2 (сенре­ тар Н. Сінчук), радгоспу

передплатою періодичних видань, організація спеці-

альних штабів, І';ОНТРОЛЬ з бону

наступному

нампанії дос'яг ли номсомоль,

КОІШУРСУ на добилася

сприяли

Особливих успіхів в орга­

видань,

НОМСОl\lОЛЬСЬНУ

в

Хильно).

(секретар

ин Почесними грамотами 01\ ЛНСМУ. Хочеться вІдзначи­ ти віДмінну роботу онремих

нинішньому.

нізації

ших.

нізацію,

що

В.

школи

представлено

ці молоді Броварщини над­ ходитиме газет і журналів на 17 процентів більше, ніж

З0нрема «ПионеРСI\ОЙ прав­ дь[», «Зірни». «Юного ле­ нинца», «Пlfонерни» та ін­

Оголошення

комсомолу

редньої

перед до

.N! 38, 40,

Звертатися у відділ надрІв щоденно з 9 до 18 години, НРіМ суботи і неділі, на адресу:' м. Бровари, вул. Ниїв­ CbJ;a, 138. Дирекцlll змlmторгу.

дов­

теплого

нраю.

Фото автора.

!

...,..,......,...".,....."..~....,......"..,....."....,~~

= =с:о::-;::;ь~=~:::::::~:р::~"-"I-~~:Л::2550:Д2"'0:;:Л;---I-~:·Е:о:~:е:а:::~~::_:~:;::::e~:;-:::4;-I~:;;Z::X;;:' *1 w •

J

Коммунистической ПВРТИІІ УкраинЬІ , городекого и районного СО8еТ8 депутатов трудящихся Киевской облаСТlІ,

• ВІДПОВІдального секретаря, ВІДДІЛУ СІЛЬСЬКОГО л' . 19 З 18 аента МІсцевого раДlОмовлеиня - - • вул. Київська. \54. масової роБОТІІ. фотокореспондента - \9-4-67.

М.

БРОВ РИ.

• • 'РЧ':О":О":;О''''''w:IbО':О:О''~''''''':С - ....w:1'~.".o## .~ .,,~ ,с..:"'""".:'""'.",:СчО' •

ІНДЕКС

61964,

господ . . . рства, кореспон·. ВІДДІЛІВ ПРDМИСЛОІІОСТІ.

-...--, "-i\iO'~#'" • • -..,.,,~ .~ ,e,~

-.,. •

-

. . . . , . . . . .# -

Броварська друкарня КИЇВСЬКОГО облуправління в справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі, вул. Київська. 154.

n , RТИИЦЮ 'І С у6о1)'. Обсяг 0,5 формату газети

сПравда,.

-- "1"~"":6' •

.. -

Зам. 6389-9890.

#201 1973  
#201 1973  
Advertisement