Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ KPAlН, ЄДНАйТЕСЯІ

ЕНЕРГЕТИКА ВЕЛИКИХ

,Ng 200 (4720) П'ЯТНИЦЯ

ПОТУЖНОСТЕЙ

22 ГРУДНЯ

1978 Ціва 2

Нова

е.1Єктрична

зірка І ДРЕС почато ~Іонтаж перо

спалах!'lул·а напередодні шого Дня енергетика на ЄНі-І ка в

р.

коп.

сеї

почав

-

в країні енергобло­ тисяч кі.'lOват,

1.200

д:яти пер- І Нагадаємо, що такою бу­

ший arperaT Саяно-Шу- 1'13 СУ:l1зрна потужність шинської ГЕС. Hapo.::l- 1 ~!айже всіх станцій, намі­

ження

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ З 17 КВІТНЯ 1937 РОКУ

це

МІСЬКО! І РАИОННОІ РАД НАРОДНИХ

ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКО! ОБЛАСТІ

iiZ&

укріпленні

економіч­

ної!' оборонно! могутності Радян­ ~ы<гоo Союзу в роки Ве.1И!\ОЇ Віт­ чизняно! війни і в п:слявоєнний ІіеРіОД, за невтомну працю в бо­

ротьбі за мир і в зв'язку з днем .народження Президія Верховної

РЦИ СРСР наГОРОДИJlа генераЛЬ-1 тій обстановцІ вi.;J;булося вру'!:ення ного секретаря ЦК КПРС, Голову товаришу Л. І. Брежнєву ВИШОї

Президії

Верховної

19

rрУДНJjдев'1ІТа.

сесія

Вер-

Ради

Союзу

РаДЯlІСЬКИХ

го союзу робітничого ·класу, селян­

СоЦіаJl:СТИЧНИХ РеспуБЛіК та діючого Положення про вибори до Верховної Ради респуБЛіКИ. При підготовці проекту врахо-

ства та інтедігенції. Прийняття Закону про вибори до Верховної Ради нашої республіки, вказав на закінчення І. З.

РСР та П('JсrаНОБИ про порядок Бано пропозиції ВИКОН!\С~І;В оБJIас:ВведеНі\ЯВ JXіЮ Закону про Раду І них Рад наро.::lНИХ депутатів, міні-

Соколов, розвитку

переходи"Т~ ~() розг ляду четверто- нов, а також го 'питаNНJII ПОР!1ДКУ денного - І ві.::lповідними

ни в боротьбі за здійснення пла­ нів комуНіСТично·го будівництва.

Міністрів. ~TK~arHcbKb. ї· РСР

сесія

стерств і відомств, наукрвих уста-

.

Р:ади .У ... ~CP '. ,~ .ДОПОВі.:r. цю у. цьому ~~~аияl В. И.СfУ. ~ИВ ДР. угий C~SDeTap

Ті !!равові норми, tIepeBipeHi багатор:чною .пранrиною проведення

t

На !и60рах до представницьких орган:в Комуністична партія ви-

темпа:l1И. Досить сказати, що перший агрегат тут

У наступному га.1узі має бути

шсдя

ріки!

Створення гі;J;раВJI:ЧНИХ,

перекриття

роц! в введено

ловат

нових

станцій,

е.lектроенергії :'lі.1ьярдів кіло.

З6і.%-1 ват-,один. Величезна циф­

потужності

агрегатів

потужнос,

І тей, дове.::lено щорічне ви-

на;rве,'!иких. роб.1еЕ,Н[ теплових і 1::10 1.265 окре-

ра!

А.lе

це

не

значить,

основ-І що ми можемо витрачати

-,-

на Курська, ЧорноБИJIЬCька, Сломенська та

....

інші.

е.'!ектроенергію і паливо неекономно. Досить ска­ зати, що зниження пито­ мої витрати палива лише на о;:rин rpa:l1 дає мож.'!ивісrь зОерегти його держав1 мj.llьйон тонн,

Тепер, КОЛИ на більшій частині країни стоять мо­ рози і довга ніч, у енер­ ге тиків настала «ГО;J;ина пік». ВОНИ :3 честю нв-

На

станціях

Косrромськійl піхіЕ.

••• • ••

с

.......

••

і

енергетичних

ЗЗ:VТl~ "~ється ном ·д.,я майбутніх

6v;:rosax -~

........

осус·

-._.._................-..IТАРч.

КОНФЕРЕНЦІЯ ЗА КНИГОЮ Л.

І. БРЕЖНЄВА «ЦІЛИНА)) ~'ЧОN ві!lбу.1ася: ~ay'iCOB,\)o А. r ..'1ути.'!Ф Jх.пин.ився В

1іаступного POK~

твердження указів_.Цр.~зид!ї BeJ'-

практична ІСОк""1!i1 книгою товариша Л.

3з І.

зв'~зку 3 цим на невиріше­ них пр06лемах розвитку

ступає в Є.::lиному блоці з безпартійними, .якиЙ ~c!(pa.BO відрбражає неПОРУШНУЄ.::lнlСть·· партії і 1'!ароду, велику творчу СИ.1У могутньо-

Дев'ята сесія BepXOBHO~ ради Української РСР дев'ятого ск~и, кання оголошується закритою. (РАТАУ).

вз~.'Іи участь заступники секретарів парторганізайій з і.'lеЙно,виховноі р060ТИ, агі-

йону. ДОП6ві.'l3Ч наголосив на необхі.'lності попу.1яриза­ ціі творів Л. !. Брежнєва.

татори, по.1ітінформатори, Г6.10ВИ пе.РВИННИХ організа-

Uї,lИНIІИКИ В. д. Кульчи­ uький, €. І. ДОРОГУНІІОВ,

ХОВНОї Ради Української РСР, прийнятих в період МіЖ сесіюtи.

брежнєва «Uїлина».

сільським господарством. . Звернуто увагу партійних

ДИ по дальшому розвитку цих roc- ПРОфСПіЛКОВИХ

.

організацій

.

висту!шв

тіі України А. Г. Мутило. Він розкрив значення третооі книги C!lOra.'liB товариша Л. І. Брежнєва JМЯ 1'10г.~и6,jення ідейно-виховної

Під-І ;:f~:~~; з мегою •ПМІпшення попродукт.в

доповіддю

3

секретар міськкому Компар-

торськоУ роботи 1 використання всіх наявних ресурсів для збіЛьшення вироБЬІИцтва м'яса, модока, К~})ТОПЛ~, о~очів та іншої продук· і І Цll В пщсооних СіJIЬС.ЬКИХ госп о-

.

У ній

сі.1ЬСЬКОГО ГОСПО.'lарства ра­

uій товариства «Знання», П. І. Сотников ПО.'lіЛИ.1ИСЯ: праuівники культури. з присутніми .'lумками про

ЦН RПРС 1 Рада Міністр!в І сільськогосп\)дарсь!(их продукт:в, СРС.Р прийняли постанову <Пр() а також у новоосвоюваних райоПідсОБНі сіЛ~СЬК1 rосподарстl!З під- ц а 4 з недостатньо розвинутим

..

:Камсько-Ачинського

родовища вугілля, яне ВИДОбувається віДКРИТИl\1 способm!.

ти міJ!ЬЙОНів кі.10ват кож-

ПРО РОЗВИТОК ПІДСОБНИХ СІЛЬСЬИИХ ГОСПОДАРСТВ

.

стан­

Ось. чому БУ;J;УЮТЬСЯ суть нелегку, але почесАЕС потужністю до шес- ну вахту. На електро­

e!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!! !! ~!! ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~. ~!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!'!!!!!! !!.!!!!!!!!!!!!!!!!

подарств, ос~ливо

теплових

нагромцжений ра.::lЯНСЬкими енергетиками, споРУ.::lжувалась небува,'!им;!

ний напрям розвитку ра-І дянської енергетики. І це не Гіганто}!анія. Енеl'іїЯ таких великих Пі;J;приємств оБХО.::lиться в кінцевому підсумку знач~o дешевше, дає можлив:сть швидше нарсщувати енергетичний потенціал нраїни, витрачати менше палива на виробдення едектроенергії.

Верховної Ради УкраІнської РСР. З .доповіддю про. затв.ердження

п~:кі' Закону пра вимри ДО B~pX~BHor Ра.ди республіки. Він роз-

ПРИЕ:МСТВ, орrанізацій 1 установ.. у ній переДі6ачен<> конкретні захо-

«сузір'я:Ьо

мих

Одноголосно приймається закон Української РСР про вибори до

виборів у нашій країні. указів Презид:ї Верховної Ради Зараз у liашіЙ. країні розпоча- Української РСР В!іСТУnИЗ секрелася ваЖЛИВ9-, поЛітична і'2мпаНія.тар Президії Верховно!· Р~;J;И - підготовка до· виборів У Бер- УРСР депутат Я. Я. Колотуха. ХОВНУ Р?.::ІУ Союзу РСР, що відДепутати одноголосно 'прийма­ будуться, як відомо, 4 березня ють Закt:lНИ 1 постано!!и про . за­

ррблений у ПОвНій відповідності з основними законами країНИ. і рес-. публіки; а також з урахуванням норм· Закону про- -знООри до Вер-

ний. Ця найб:льша в Кр,,···-

шення

дадьшому активності

ЦК Ki>Mna:}1JTiI. "У"країни . депутат І. З,С:ЦК9J10.. Пре.!,иді·JJ . B,epJ;OBHO! Ради ЗНО(ить ·fI. l'О~ГЛI(.;1 депутат:В,зазна'ІН!. допощ~ач; важЛивий .законодав'!ИЙ . акт; ·· ''ЯКий беЗ'ПО~~;:J;'НЬО

ЩЩJIИває з ІЮВQЇ Конс.титуЦі~ ....

Інгурської,

Рогунської, БогучаНСЬ!іОЇ і КуреЙської. Почалося потокове сп;:>ру;:tження

атомних

усіх трудящих Радянської Украї­

досв:д роботи над документами в ін-

П~ ~:фоеJ(r Закону УкраїНСько! І ших союзних республіках. У ПРОРСР про .и60РИ до Верховної екті Закону збережеНі і розвину-

послужить політичної

і

міста, І все-тани пуск друrо! на Єнісеї ri;:tpoстанції ocOO.l!fВO зна:'IЄН-

МІСЯЦ1В

Нагороду товаришу Л. І. Брежчі Героя Радянського Союзу това-', H€BY за доручен.ням Президії риша Л. І. Брежнєва орденом Ле- Верховної Ради СРСР вручив ніна і третьою медаJ1ЛЮ 4Золота член Політбюро ЦК КПРС, секреЗірка:/>. . І тар ЦК КПРС М. А. Суслов. 19 грудня в Крею!і в урочис(ТАРС) .

ХОБНО!

поруч' Нурецької

вJ:tлю~ено . дише через 38 б,шзько 13 Мі.1ЬЙОliів кі­

Ради СРСР, І нагороди Батьк:вщини.

Маршала Радянського Союзу, дві-

Сесія Верховноі Ради УРСР ховноУ Ради· УК1'аїНСЬКОї РСР дев'ятог6 скликання проДовжуваJIа роботу. Після. прийняття Закону дро Рцу Міністр:в Української

шо

равши в себе весь досвід, І зі

ВИЩОЇ НАГОРОДИ БАТЬКІВЩИНИ За видатн! заслуги перед Но}!у­ RІстичною парт:єю! Радянською

значить,

ні ГЕС потужністю 6,4 цій-г:гантів в Екібастузі мідьйона кіловат, уві6- і (:Казахська РСР) і на ба­

ВРУЧЕННЯ ТОВАРИШУ Л. І. БРЕЖНЄВУ

в

електро-\' чених плано:.r ГОЕЛРО.

з' являться веJП~кl пі;:щри- Нижньокамської і ЧеООк~ ємства, виростуть нові сарської, Курпсайської і

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО MlCЬKOrO КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІ! УКРАІНИ,

державою

кожної

станції ваЖJ1!ша подія Триває прискорене бу. Б економіці Rраїни: а.::lже' .::Іівництво великих ГЕС­

мемуари

товариша

Брежнєва, ДОПОВНИ,1И

Л.

І.

напи-

сане цікави~.1И прикладами із своіх ТРУ.'l6ВИХ біографій. Наш земл~к поет МИКО.lа СОМ розпов,ів про творче відрядження в Шлиноград.

РО60ТИ в масах, д.1я вдоско- СЬКУ 06.1арь.

харчуванн"

на,jення. стилю,

У вUдалених· приє~ств, організаЦ1Й і установ. на І робітникам і службовцям.

ТОД1В Дlя.lьності

форм

і

ме-

Звіт з

К6нференціі читай-

партійних те у завтрашньому

номері

міСЦJ1lХ, куди утруднена доставка необх:дНіСТь ПОСИJI~ННЯ оргаюза(ТАРС). та господарських керівників .. газети. ~~~~~~~, Мик(маіг.

кцуг

ДiAb/o/иц~, ~кою

майстер

Ол.ексан.др

ОАєкса/о/дрогuч Е U ко гC"KUQ, одн.а з n.ередогих Ntl судн.обудігн.ому загоді ~()кea/o/». li КОАЄктиг гико­ нуе замогАенн.~ дA~ сеАа - . 8uгOToгA~e н,еста/о/дарт/о/є YCTaTKYSQ..HHJC дл~ тврри/о/­ t'UЦЬКU.J:

ферм,

сіАЬСЬКИ';

будІМ, мон.тажні детаАі для мєхан.і!Оган.и,; ае рн.отокіг. агриати дл~ n.рuготуга/о/н.я 8iraMilotIiozo борош/о/а.

/fa ЩUlі

зн.імках: вгорі

брuгадuр

-

кра-

діАьн.иці

С.. І. Еідн.енко; гнuзу· СК..1ада/о/ня. АВМ-О,6і.

Фото К. Дудчєвиа.

РІШЕННR ЛИСТОПАДОВОГО (1978 р.) ПЛЕНУМУ цК КПРС В ЖИТТR!

**

**

-tr*

РАПОРТУЄМО ОБЛАСНОМУ форуму КОМУНІСТІВ Сьогодні, в

день в1д-' боти,

МИ

ДОСТРОКОВО,

критгя ХХІІІ конференції Київської обласної організації Номпартії УF(раїни, мені - випала в и с о к а честь особисто скласти рапорт П делегатам про

грудня, завершиди план трьох років десятої П'ЯТИрічки. За цей період ~ля трудящих міста і району надали побутових послуг на

цівннків нашого

бованців. До

трудові

досягнення

пра-

fiУДИНF(У

побуту ДОПОВідаємо, що ми сповнені почуття безмежної ГОРДОСТі за нашу

1

мільйон

67

тисяч кар-

Кінця

року

надамо надпланових послуг ще на 35 тисяч карОованців. Цих успіхів до-

.1!ень,

ПОJtіmnило

ЯF(ість ріотичву ініціативу пере­

виробів і підвищило про­ : дуКТИВНіСТЬ праці. Зокре­ ' ма комсомольсько-моло­ діжний колектив брига;:rи Г. Я. Литвин про ВИF(О­ нання трирічного плану

рапортував

ня

1978

ще

року,

18

верес­

Тепер нову хвилю тру­ :(ОБОГО і політичного ПіД­ "есення викликали рі шен­

ЛеніНСЬF(У партію, за РаДЯНСЬF(У Вітчизну, напо-

БИJIИСЯ завдяки цілеспря- ня листопадового (1978 р.) ~Іованій роботі нашої пар- П.1!енуму ЦК КПРС і

легливо і натхненно трудимося над втіленням в життя історичних рішень

гійної організації і ШИр0' ко розгорнутого соціалі· стичного змагання пІд де·

XXV з'їзду КПРС і XXV візом: з'їзду Компартії України. Спрямувавши усі СБОЇ

4Працювати без Відстаючих.. За останні роки У виробничий про-

сили

цес

і

шенвя

ня -

резерви головного

на

підвищення

Бирі-

завдан-

по

пошиттю

ного секретаря ЦК КПРС, ГО.10ВИ Президії Верхов ної Ради СРСР товариша

індивідуальномуЛ. одягу

Бпровад-

усієї ро-. строки виконання

замов-

І. Брежнєва.

обговорення

ефеF(- і же но ряд передових мето- них

тивності виробницrва І по- 'дів, що знаЧііО СКnРОТИЛО ліпшення якості

грудневого (1978 р,) Пле­ НУМУ ЦК Компартії YF(.Jаїни, промова Генераль­

цих

документів

ПІд час партій·

комсо­

МО,;П,С'· ,." YlолодіЖНI1Й

.1ектив,

підтримавши

"о­

пат-

дових

ці

підприємств

нашої

Москви, щене

взяв

-

-

нове підви­

соціалістичне

в'язання

столи-.

Батьківщини

зобо­

виконати п'я­

тирічний план до 110-1 річниці з дня народжен­

ня В.

І. Леніна. І ми за­

певняємо, що слово наших

ентузіастів

не

розійдеть­

ся з ділом. Адже в аван­

rap;J;i соціалістичного зма­ гання йдуть кращі май­ стри служби доброго на­ строю,

КОr.;lуністки

l\lельничеНF(О, Н. гоп'ята, Г. І.

М.

І.

М. Дов­ Мехед,

О. М. Яхно та багато ін­

ших самовідданих IІівників.

С.

пра­

ГЛАДИШЕВСЬКА.

завідуюча будинком по­ буту житлового масиву промв~·зла.


ВlfСТУnлlO'ІИ

доп('}..· хав

директора

автобази

(1978 р.) ПлеНУМІ ЦК Члени комІтету не лише НПРС, товариш Л. І. критнкували адмІнlстратоБрежнєв ВИСJlОВИВ ряд ра. а й указували прямІ

.::t.:::::KQ СВЯТО СВІТ ЛОДАРІВ

RРИТИЧННХ

у явити

вlддю

на

3

листопадовому .N2

глибоко

П. П.

3

Самойлова.

apГYMeHTOBaH~ І шляхи лlквlдацlУ зауважень

ніі

кІв.

Наприклад.

неДОЛIН.

1.

1.'1-

ТЕПЕР

ми

не можемо

наших

краєвидів

адресу будІвельних орга- люша порадив органlзува­ НізацlЙ. ВІн пlдuреслив, ти соцІалІстичне змагання ЩО вже настав час снаве- водіїв. Доречно запитати:

без "opnj'cIB потужних елеliтростанцій І опор ви­ соковольтних лІніЙ елек­

звичайно ваЖJlивlй дlлян-' не зобов'язанІ були давно

чатку нашого столІття у св:т! тІльки почикались перш! досліди по застосу­

сти порядоu

ЦІ роботи..

на цІй над-

а хІба "омуністи автобази

І цим зайнятися?

Не все

ще гаразд І в І

Висновок партІйного ко-

органІзацІІ р<>бlт, якІ веде. мІтету тресту був принци­ трест еБроварИСІльбуд •. Іповим визнати роботу

НА

все

КОНТРОЛІ­

дозволяють

РОЗ-j ною.

горнути дІЯЛЬНІсть бригад аа всю ширину ефронту., є матерІально-техНІчне за-

(іезпечення об'єктІв. Багато

питань

не

можна

роз-

П.

рСіб.

у першу

йде

про

чергу.

транспорт.

'Іреби ПlдроздІJllв тре. автомашинах

і

!(1-

8

ПОВИННа

(jeзnечувати автобаза Чи

мова

спраВJlЯЮТЬСЯ

Ц вники з ваЖЛIlSИМИ

n

JaМ 3. пра-

Самойлову

І

головному Інженеру пlд­ приємства А. А. Норолю запропоновано усунути

упущення. а партбюро

-

посилити

за

контроль

роздІЛів тресту зобов'яза­ но провести відкритІ парт­

правило.

самовІльно

сна ПРИКОЛІ..

стояли

В·одІI.

як

:ють приписки по транС:Портних роботах. а таІ<ОЖ не повнІстю розрахона кінець

частину

питаиь ви-

,РІШИТИ на мІсцІ. а про тІ.

ЩО входять у компетеНЦІю

RерІвництва тресту. ПОJ:У-

ПІити

клопотання

перед

органІзацІІ

говорити

про

зараз можна дІєвІсть

рl-

шення парткому.

Зокре:lІа,

адм:нІстра-

тресту І управлін­ виробничо-технlчноІ

Домбровський

І

головний

диспетчер К П. Макlєнко

строк по­

да.1И пропозиціУ щодо ор­ ганІзацlІ централІзованого

комплектування і достав­ ки вантажІв на ОО'єкти. Цей захІд уже проведено ПарторгаНlзацІУ ПМН-8.

окозамилювання. На де­ кого (наприклад. викоиро­

ба ПМН-9 М. Ф. БIЛОУСЬ­

ка)

накладено

партІйні стягнення.

На грудневому

ПленумІ

ЦН

ся

скористати-

правом

дІяльнІстю

До

контролю за адмІнІстраціі.

napTHtHoro

комІтету

соцІалІзму.

грудня

1920 року кІВСЬК8. ДнІпровська І ін­ VIII Всеросійському І шІ. Під час окупації г;т­

з'їздІ Рад цей план був затвердженнЙ. В. І. Ленін назвав його другою програм ою

партії.

Надаючи ве,1ИКОГО

зна-

лерlвцІ зруйнували більш як 60 потужних елентро­ станцІй І знищили ~Іайже

10

тисяч кілометрів лін:іі

електропередач.

(1978

У

республІки.

1922

роцІ було вве-

Європі

перше

і

друге

місце

в

в

світі.

За роки повоєнних п'яти­

e.leIOpoeHeprlї

ну

дод.атково

три

нові

ста чання.

УкраїнІ.

лІнії електропередач на­ пругою 750-1000 к1.'10-

ДО

пла-

трансформа-

торНі пі;!станції, що позитивно ВПЛИНу.l0 на поліп-

якості

відбувся

Ії

пуск.

Цій

присвоєно

Ім'я В. І. ЛенІна.

У

1935

в

елеКТРИфlкац!ї

БроварІв

останнІ

і

За

з'явнлося

3

найкращими виробННЧЮШ успіхами під.ійшли до свого традиційного свята колеНТі!ВlI Броварської І РУДНЯНСЬКОЇ

бригади

централізованого

ремонту

енергообладнан-

роц! СРСР по БІльше десяти підстанцій ня

м:щень.

(майстер

Г.

С.

І житлових при­

Адже від роботи

1

енергетиків залежить успіх виконання виробни­

пл~нів

ствах,

(~ІаЙСТРН 1\1. П. міста Ха.'1ява і М. л. Нузьмик),

району.

рони

1

енеРГОПО-1 ЧИХ

дІ 1927 року закладаєть- вольт, що дало· змогу ся ДнІпрогес найбіль- створити є;!ину енерге­ ша ГЕС в ЄвропІ. А 10 ТИЧНУ систе:\IУ "раїни. жовтня 1932 року вже Разючі -З:lІ:НИ ста:lИСЯ Ді.'1ЬНИЦЬ електростанцll

РЕМ

культури

102,5

шення

plBCbKa

бригади

дували

ції,

БУДj'ЄТЬСЯ ШтеДРЕС. В ЛИСТО'ІІа-

виїзн!

ч:тко діють удень І вноЧі, під час літньої грози і в ЗШfOву хуртовину. Для них ніколи HeMa~ СПОІ,ОЮ. Вони за в mди

пильно несуть дуже , ,від. повідальну службу по за" 6єзпеченню безперебіЙНОо го постачання електро­ енергією заводІв фабо рик, радгоспів і молочни" феР~І, установ і навчал9,­ них заклаДІВ, будинків

мислов; електростанції на

над;!а.lьні

1I

РСі\Ієреж наближаються до завершення річної jJрогра~1!! з НОВЮІН трудоВИ.ЧИ ) спlха:\lИ. О;!ІІна;.(цнТИ~Іісячннй план 1\апіта.1ЬНІІХ реМОНТіВ Л:ШИ е.1ектропере;!ач ВI!1{оналн на процента. П06у-

деН0 в дІю Наширську р:чок енергетика країни ДР ЕС. А згодом, у 1926 зробила ще більший ска­ роцІ. були вІдбудовані ! чок вперед. СтворенІ най­ реконструйованІ 62 про- потужнішІ елентрсстан­ побудовані

зросло

майже в два рази. Втl:їЮЮЧИ В життя наКРЄС.'Іення ХХУ з'ї;цу КПРС, ТРУДівники БроІ.ЗРСЬКОГО райо·ну елект-

шок,

І

на

підприєм­

домашНІЙ

заrИ4

І добрий настрій. І. БАБИЧ, начальник району електромереж. цієї nідстанц!ї надхо.

З дить стру."! для потреб міс­ та Броварів. ті безnеребіr1.­ на

робота

залежить

оnеративно·виїзної

Нра- ди,

яку

очолює

8i~

брига­

старший

вець), елентролабораторlї І електромонтер Федір Опа­

,виро(іництву електроенергlI вийшов ,на друге міс-

на територlI району. По­ будована і введена в дІю

ками був перевиконаний БІльш нІж удвоє. За роІ<И перших п'ятирічок створюються енергетичнІ системи: Донбаська. Хар-

Про високий рІвень елек­ ЛІоК, В. О. Микал, Г. П. постачанням електроенергі~ трифІкацlї .району свlд­ Булавка, Г. В. Бориспо- місту і району стежить чить ТОЙ фа'Кт. Щ9 тІльки шщь та багато Інших са- енергодиспетчер Володимир за останні три": рОпи де~я­ м-овlдданих трудІвникІв. Данилович Шкурат. тоІ п'ятирічки споживанДиспетчерська служба Фото М. Семииога.

це в Європ! і третє у евіТ!. План ГОЕЛРО за всІма . основнИИСftоказни-

(Інженер

О.

М.

Єремен- насович.

/\.tI>oea.

Броварсь'Ка п!.дстанцlя. но), а також ветерани пlдНа _~--;;:;:~'()MY ЗН{МКУ~ ! збудовано сотні кіломет­ приємства П. ГЛобко, центра. ",'ІІУЙ дисnетчерСЬКіі1 рІв лІнІй електропередач. Ф: А . Нльова, О. Н. Се- району електромереж. За

В. В.

про

якІ

на листопадовому

р.)

НПРС,

(1978 Р)

НомпаРТIІ

в дію на територП на-

ня

наголосив.

завдання,

йшлося

суворі

товариш

ЩерБИЦЬКИЙ

М. Т. ПолІщук. члени бю- що

ро не зумІли

на

29

енергІї на

пuрткомом. Але секретар УкраІни партlйноІ

менту

ти

Уже

було не оплачено нарядІв ПМН-9 та інших колон Jla 300 тисяч карбоваНЦІв. розглянули питання про

N1 3.

Роз­

шої

З того часу минув мІ-

листопада

Тут би втрутитися пар'1'Ійному бюро автОбази

ГОЕЛРО.

роблений З/l. ініціативою В. І. ЛенІна, цей план був першою в ІсторІІ на­ уково-обгрунтованою про­ грамою створення фунда·

сяць.

автотранспор-

Івуються 3 аВТОбазою. так в практику. ЩО

енергетич­

тУ'" І фаnта:о.ш приписок.

збори за матерІалами використання

змІ- в установлений

яювали маршрути. До тоа'о Ж В колонах допуска-

створенню

Та самовід;!ана праця ра;!г.нських людей зроби· ла неможливе. Уже в 1947 році СРСР вийшов по виробництву електро­

Далеко не ПОВНІстю. комплектаціІ полІпшили у 1978 роцІ часто бу- диспетчерську роботу. За­ ІІало. що о 9.00-9.30 ще ступник керуючого В. Я. машин

пожвав­

чення розвитку Півдня ,країни, в тому числІ І Радянської УкраІни, планом передбачалось майже третину потужностей ввес-

Jfадзвичайно цlя функцІями? ня

половина

головним

викликав

планом

в'язати на мІсцІ. але є дІЯЛьністю адмlністрацІІ. й солІднІ резерви. якІ не ' ПартІЙНі органІзації пlд­ вводяться в діЮ лише через пасивнІсть певних

про­

вико­

ноІ бази НраУни Рад по­ чалася за Ленінським

3 незадовlль­

П.

ж

по

А Д М ІН ІСТ РАЦ І Ї що не

в

Вона

лення в багатьох галузях мІського господарства. Систематична робота

ДІЯЛЬНІСТЬ Одним з найвужчих мІсць, ! автобази М

електрики

ЕЛЕКТРИЧНИХ

CITKOm

чи,ном для освІтлення. Та процес електрИфікацІї

ПРОБЛЕМИ

~:.-=--

ванню

мисловостІ.

ристовувалась

ПАРТІRНЕ ЖИТТЯ: ДОСВІД, ІНІЦІАТИВА,

-

тропередач. А ще на по­

с ... ЯКЩО РОСІЯ ПОКРИЄТЬСЯ ГУСТОЮ

СТАНЦІй І ПОТУЖНИХ ТЕХНІЧНИХ УСТАТКУВАНЬ, ТО НАШЕ КОМУ­ НІСТИЧНЕ ГОСПОДАРСЬКЕ БУДІВНИЦТВО СТАНЕ ЗРАЗКОМ ДЛЯ ГРЯ­ ДУЩОІ СОЦІАЛІСТИЧНОІ ЄВРОПИ І АЗП •• В. І. ЛЕН ІН.

ПленумІ

повинні

орІєнтиром

все частІше стаJlИ надхо- нІзацlЙ. І

ЦН

служити

для парторга­

одним з ефек­

дити сигнали про внмуше- тивних важелІв впливу на

вІ запІзнення буДіВeJIЬНИ- виробничІ справи має бу­ !lів на зміну. про викори- ти сповна

стання

застосовуване

транспорту не за право контролю

дІяльно­

ilIризначенням. Члени сТІ адмlнІстрацІ'і. У ць~ парткому не могли покла- му вІдношенні новообр­ сти Іх 'Пlд сукно. Було ви- ний партком

тресту

H~:

рішено винести иаБОдlЛУ строєний по-боЙовому. п проблему на пор"Док ден- партІЙномv.

ний заt:Ідання сштабу. кОмуністlз.

Партком 'ІреС'У рслу-

В. МОСКАЛЮК.

секретар

парткому.

.

Трест еВроварисІльбуд •.

Черrове заняття в депутатськІй wKonl Rlлька

диlв

райвиконкомІ

тому

в

вІдбулося

таннього

про

часу.

зустрІчІ

НОВИМ МЕТОДОМ

При ШJllфуванвl дета-

розповІв

Генерально­

чергове заняття депутат-; го секретаря ЦН НПРС. ськоІ школи. На иьому І Голови ПрезидІІ Верхов­ були присутнІ депутати ноУ Ради СРСР Л. І. райониої Ради. голови і секретар! виконкомІв мlс-

Брежнєва з керІвниками європейських держав. пlд­

:путатІВ.

боти для змІцнення миру.

це вих Рад

нароnних ne-I креслив значення цlє'і ро­

керІвники район-

них вІддІлІв.

управлІНЬ. І

На заняттІ

депутатсь-

рргаНlзщlЙ. ,коІ школи йшла мова І Перед слухачами з лек- про пІдвищення ролІ де­ цІєю сМІжнародне стано- путатІв у виконаннІ на­ Бище

на

сучасиому

Є1а-

;tIIlжнародиих

..

о

подІях

2

етор.

родногосподарських

пл а­

лей безкінцевими абразив-

ними

стрІчками

трапл.llЮТЬСЯ

полlтехнlчноrо

Н О ВИН И

МЕХАНlЧНИЯ ЗВАРЮВАЛЬНИК

На

Мосновському до-

часто вими абразивними ДІЛЯН-' ТИВНИЙ розчин для захис-) с.тІlдному

СILриnіки~ ками. Допомагає

MeTaJlY·

Вченими

·

е х НІЧ Н і

Перм<:ького ню металу й інституту ка -

адже

зварювальному

ту ооалевих виробів вІд' заводІ розроблено устаохолоджен- атмосферноІ корозІ!. І НОВ ку УН-2у, яку можна

сама стріч-

тепер

ДетаЛі попередньо зне- назвати

вона жирюють, потім

запропоновано нанести на працює як вентилятор: у ють у розчин. На поверх- рює

сrрІчку звичайний абра~. западинах мІж абразивнизив. але 3 промІжками. , ми виступами Інтенсивно' смужка абразиву - сго- засисає повІтря. ла. дlлян:ка - І знову І При ШЛіфуваННІ нержасмужка абразиву. Причо-І вlючих конструкцІйних 1

механІчним зва-

опуска- рювальнико:vr.

ні виробів утворюється фосфатно-полlмерна плівка, на яку при потребі наносяться лакофарбові по-

криття.

Вона зва­

вироби без

зварю­

вальнИ'ка. Робітник лише замінює електроди й на­ ВОДИТЬ :HTaH[)!JKY на лІ­ нію тиску. Зварювання

проходить без участІ лю­

му, на одних стрІчках, деяких Інструментальних УтричІ скоротився час І ДИНИ з швидкістю 40смужки абразиву нанесе- . сталей стрІчка служить у обробки продукції, ЩО' 50 м/год. нІ поперечно, на других 11,9-2,2 раза довше. випускається. Строк наЗа допомогою

нІв, а також соцlалlстич- пІд рІзними кутами. Пермс'кий ЦНТІ. діЙного захисту сталевих пульта них зобов·я~ань. третього на третІх сялинкою.. деталей збільшизся з 2 керування один зварюроку десятої пятирlчки, Чим БІльше на стрІчцІ І НАДІйНИй ЗАХИСТ місяців до 1-1,5 років. вальник може працювати цих промІжкІв без абразиР' Іічний 6 8 змІЦнення соцlалlстичноІ ва 1 ЧИМ вони ширшІ. тим В Інституті загальноІ ІЧНИИ eKOHO~ ,на установках однозаконностІ у населених Ї БІльше деталі охолоджу-' та неорганІчно! хlмІ! АН І ефект 19.5 тис. крб. І разово. пунктах району. ються до сзустрічl. з но- YFCF' розроблено ефекУкрНДІНТІ. BIНITL ос- І Ю. ВАЛЕНТИНОВ.

виступив старший ви1\ладач кафедри ІсторІІ НПРС l\иїВСЬКОГ() торгово-економІЧНОГО Інституту М. І. ПоиочевииЙ. Лектор зупинився иа важливих

nI.

Т

u

о

о

НОВЕ

ЖИТТЯ

о

П'ятниця,

22

грудня

1978

року


У грІзні дні війни я бачив Солдата 3 шрамом на чолі,

Я бачив хлібороба в полі Із шрамом на яснім чолі,

Як в полі колос він гаряче Горнув до серця й болем млів.

ЯК він

Щоб

І

ворогам

не залишився,

ВІДГУКНІТЬСЯ, ВОЇНИ-ВЕТЕРАНИ! У дивізіІ 5·У армїТ не було тилу: ВСЮ':І.И був фронт. Коли У смузі 200·ї стрілеuької дивізії фашистські

Бо ним це зрощено, зігріто,

І піт з лиця, ЩО рясно лився,

Він краплі поту, що покрили йо'го лице, спокійно витер.

танки прорва.1ИСЯ через бойові по­ рядки до штабу дивізії, шлях ім пе­ ретнула група командирів і бійців

щтабу.

ЗаВ'!ізався

смертельний

по-'

€динок. Рідшали ряди мужніх воїнів, !Все більше горі.10 броньованих по­ 'ТВОР на полі бою. Трьом «тиграм~ IВсе·таки

живу

вдалося

стіну

прорватися

радянських

Kpi.~ь

воїнів

до

штабу. Напереріз їм кинулися чер1В0ноармійuі Кулаков, Осипов і Сер­ гєєв. Танки розвернулись назустріч відважним бійuям, на:llагаючись роз­

давити

їх. Сміливuі

не· відступали.

'А коли до машин залишилось

10-15

метрів, вони схопилися мовби по командІ І кину.1И під гусениuі гра­ нати, пляшки із запалювальною су­

мішшю.

Підім'явши

під

себе

обкутані

клубами

чорного

ди,му,

завмер.1И ... Цей епізод описаний у книзі І. Х. Баграмяна «М.ісro,воін на Дніпрі~, яка вийшла друком у Моск­ ві в 1965 році.

... Більше трьох десятиріч минуло з тих пір, як закінчилась Велика Віт­ чизняна війна, відгриміли залпи са­ люту, спо'вістивши про перемогу, яку З.10був радянський народ над фа­ шизмом.

ЯК сиві дніпрові води, збігають роки... Виросло, змужніло за цей чаа HOB~ покоління. Але Батькі'вщина ні­ коли ие забуває ~их, хто віддав своє життя за світле майбутнє при­ йдешніх поколінь.

КІлька

десятирі'l

-

.СЛІДОПИТ ПІОНЕРСЬНОГО подвигУ.

час немалиА.

РОЗШИРЮЮТЬСЯ МЕЖІ ПОШУКУ

Червоних с.лідопитів MiCbKof. серед­ ньої школи Ng З зацікавила історія бойового ш.~яху 200·ї стрілецької дивізії, воїни якої у складі 5·ї армії захишали Київ і вели бої на терито­ рії нашого міста і району. діти роз­ шукали кількох бійuів дивізії, прове­ ли

з

ними

зустрічі,

написали

з

листи

шо!

голові комітету ветеранів 20О·Ї стрі· лецької ди.візії, полковнику, доктору !Військових наук, викладачу академії імені Фрунз. Костянтину Борисови­ чу СоКМОВУ, ·ilКИЙ живе у. Москві, хн!И!ину Петру Івановичу Феш~·ку. у ЛИ1Стах БОНИ попросили надіслати матеріали про бойовий шлях диві· зії, розповісти про бої, які точилися ІНа БроварщинІ, назвати імена героїв цих битв. ПоxJд по eniдах подвигу три'вае. старша п10вервожата nоХ DПоJIВ .Ni! 3.

пи!

серед­

'!!!!!

Дружба,

.

,

із соціал - демократами Чехословаччини.

публіці, а й далек@ за її :межами. його добре зна-

Подовгу вІдвідувачі

у

соцІалістичній

Че-

ції, що розповідає про по­

дії Великої Вітчизняно! війни. На фотографіях -

В<JГHi кривавої битви в бу-

місто

ремн! роки Великої Вітчизняної війни прийняв бойове хрещення І-й окремий чехословацький ба"альЙон. Своєрідним пам'ятни-

зької області, де в 1942 році почалося формуваl1- , ня військової частини з числа чехословацьких патр!отІв. Тут же експонується знімок командного

ві,

хословацького

символом

нального

подвиго-

інтернаціо-

єднання

двох

браТНіх народів став музей радянсько - чехосло~aЦЬKOЇ дружби, створений у 1958 році в селІ Соколове. У трьох його залах зібрані численні експонати, що розповідають про становлення і зміц!Нення дружби радянського 1 чехословацького наро-

участь

«Слідо-

піонерського

який

у

раїнсь,кої

подви-

брав

визволеННі

землі

ук­

вІд

фа­

шиетського нашестя.

На черговому засіданнІ штабу клубу червоні елі.. допити доповіли про ре­ зультати свого пошуку З" останній час. Цікаві ма.. теріали одержаНі від од.. носельчан юного богунця: Вані Мальченна з сел" Лодижинців Чорнобиль.. ського району. Вони п()<t ПОВ нять стенд «Орлята

«ЦІлина., лlстИ'ЧноІ

раїни з Росією, з іншими фронтовиками, партизана.

Л.

І.

Великого Жовтня». У П.'!анах членів клу. бу зустрІЧ з книгови.. давцями праЦівникаМl~ видавництва «МОЛОдЬ~J яка ПРИСВЯ'іується 32~

Брежнєва

Героєм Праці

дом Михайловичем

рІччю

СоціаЛеонІ-

Кар- ми

таузовим, вихованцем зеh!tho-артнлеріЙСького пол-

.1\У

з

Сн(ііру

І

возз'єднання

YJ{to

підпільниками, якt

проживають щинl

Володею

ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО

на

Брова~

Я. ПОКОТИЛО.

Бузулук

ня

Оренбур­

чолі

з

широнінцlв надихнув че- вими діями, з гранатами в понатами, що висвітлюють хословацьких воїнів. Ноли руках кинувся на ворожий політичнІ, економічні та розпочався бій, вони танк і героїчно загинув. культурнІ зв'язки Чехо­ блискуче виконали своє О. Ярошу першому з іно- словаччини І Радянського завдання: через річку земцІв було присвоєно Союзу після Великої ВІтМаж не прорвався жоден звання Героя Радянського чизняної війни, братерсьворожий танк. 1-й окре- Союзу. А 86 чехословаць- ке співробітництво соціамий батальйов: у тіснІй ких солдатів 1 офіцерів лІстичних країн у рамках

!НІ зв'язки вождя світового

солдатами

3 радянськими нагороджено медалями.

орденами

11 РЕВ.

Один з епlзо-

операцію.

На

ал.,е

Дух'рМ

ходити не

ноги ще

падаюl

нашу квіту­

-

нули мої ровесники, неда-

опублікува.~ня ремно

ризикували

.

'

дома до цього ча-

... МЬі

давно рассчитались свойною, Но пришлось бbt все вновь

исnЬІт.ать-

Даже б Зhал, что

САучится со мною-

та. його з великим хви-

Повторил БЬt БЬtлое

люванням. Знову у пам'яті' постала моя юність, вихор атак, незатишність

ОПЯТЬ! я працюю над збірником нарисів і опо­

... Зараз

холодних БЛіндажІв, смерть бойових побратимів. Знову бачу веселого,

вlдань про фронтових дру­ зІв. Ноли закінчу, сказа­ ти поки що важко. у.

життєрадісного, рідко зажуреного Ностю. Нас із

цьому зБІрнику буде роз­ повІдь і про Ностю~.

ним зв'язувала

І лив а

безкорис-

чоловіча

яка

може

Разом з листом Аната-

дружба, лій Сергійович

народитись

надіслав

Тільки на суворих шляхах

йонної

вже стало вІдомо з

КОВСЬКОІ

нам

газети

н.арису,

я

мого

області

його взводу

чехосло­

ВОІН,

музею

він не

радянсько-чехосло­

. Дуже

вихо-. Горь­

3

не'!

Сергійович

Анатолій

написав

кни­

нашому гу спогадів про фронтово­ Героя

кого Союзу чева.

виправдав довір'я І·

командування.

Радянсь­

Якова

Чапи-

Регулярно у «Горьков­ ской

правде~,

«Нрасной

шкодую, що так' звезде», армійських газе­

ПlЗНО про нього написав, І тах друкуються вірші, на.

вому.

Фото автора.

життя

У

офІцер.

~lДПОВlдаЛЬНlШі завдання, 1 не було випадку, щоб

вацької дружби у Соколо­

НОВЕ

грамотний

б~таль.Йоні J;tоручали най- го друга

Пам'ятник .Братерство по зброї~ перед будинком

ра-

«Поволж­

ЗОб?В'язаниЙ. ми дізнались, що: будучи

ж~.ттям. Це був ВlДважиий І важко хворим.

радянських і ваUhJ<ИХ воїнів.

Морозов

номер

Війни ОIИН раз і на ская правда», яка все життя. Ності, як вам ДИТЬ у .:"1' Лискові

ка

полеглих

ряднам!t

.

«СЬОГОДНі одержав лис-

чехо­

могилах

Це я 'вислови!!

На фото: ніколи не в'януть квіти біля обеліс­ на

ми

життям. І якби треба було повторити все спо.. чат ку не роздумував би·

та. від 1'едакції міськраЙ. газЕ!ти «Нове життя •. Чи-

.

радянсько

11

Про зустрІч уредакцІ! Вlрша:

В. ПОЛОТНЯК.

о

снаряду,

році переніс ват­

1976

важко.

ми написали А. С. Морозову. І незабаром одержаті відповІдь;

чоловік.

рОКУ,

Ноли бачиш

су.

Не заростає стежка ЛО

словацької дружби, друж­ би, скріпленої кров'ю. Ідуть сюди люди з усіх куточків нашо! країни, За двадцять років його існування тут побувало близько пІвтора мільйона

1978

до КІнця ВlЙ~И І похова-

ла неві

ських художникІв.

музею

грудня

звІвся,

Яковича Но- ку

статті дІ? редакц!І прюхали pIдНl Ностянтина Нота. Для них доля його бу-

дів цього героїчного подвигу відображено .в діора­

ти гітлерівських загарбникІв, про братерське спІвробітництво двох краІн у наші дні. Разом з багатьма екскурсантами оглядаємо документи матеріали першого залу, якІ пере-

Ярош.

та, який загинув у бою з

Шсли

В третьому зал! екскур­ санти знайомляться З екс­

Отакар

У

Вроцлава.

рогові прорвати тут оборону. Героїчний подвиг

Тричі поранений, він продовжував керувати бойо-

земляка з с. НулаЖИнців

ний у братсьюй могилІ по- чу дійсНіСТь, то мимовіль­ близу польського міста но думаєш: недаремно ги-

:ких та чехословацьких воriHiB у запеклих боях про-

спільну боротьбу радянсь-І панфlловцlв І не дали во-І поручик

22

Справа в тому, що мене скувала недуга - загаль­ ний параліч рук і НіГ .. ДовгІ роки лежав без ру­

ворогом за .кілька місяців

мі «Бій у селі Соколово­ му 8 березня 1943 року., створенІй групою харків-

П'ятниця,

у день його;

рубрикою І загибелі. Вибачте, але на

забутий, нІщо І це 6ула поважна причина.

Ностянтина

дів, ~тв?рення ,чехослова- командуванням лейтенан- терів, близьк~ 400 фашиЦЬКОl ВlЙСЬКОВОЇ частини і та П, М. ШиронІна повто- стів. Винятково мужньо ва. території СРСР і, рили безсмертний подвиг. бився командир роти над-

пер-

24 жовт-, СЯ давно -

під

йового товариша, нашого І лок німецького

батальйону

11

серця

ху. Виявилось, Я з 1943 тор РОЗПОВів про свого бо- І року носив у хреБТі оско.

полковником

тільки

р.

.Нlхто не

Людв:ком Свободою. Чехословацькі воїни пройшли сотні кІлометрів. На початку березня 1943 року зайня~и оборону в селі Соколовому і почали готуватися до бою з фаши­ стами. У цей час на око­ лицІ сусіднього села Та- ший день боїв знищив 19 ранівки 25 гвардійців під танків, 6 бронетранспор-

RОНЛИВО розкриооють тіс- взаємодП

ц.

не забуте~ були надруко- і вані ..спог~ди ветерана Ве-, ЛИКОl ВlТЧИЗНЯНОЇ війни' З М. Горького А. С. Мо- І розова «Побратим.. Ав-'

складУ І-го окремого че:

на

у м 167 вІд

НАДРУКОВАНОГО

Пам'ять

затрнмуються біля еI\СПОЗИ­

хословаччині. Адже саме тут, під СО!іОловом, У

:ком героїчному

клубу

на-, Мамаєвим,

листи

пролетарІату В. І. ЛенІна

ке село ,на ХарківщинІ вІдоме .не лише в нашій рес-

ють

кінців йдуть

гу., що діє при БроварСЬК:Й середній школі М 2. Червоні С,1lдопити 'вже тривалий ча·с ведуть пошуки юних учасників ВеЛИКО'! Вітчизняної війни. ЗнайденІ матеріали про вІдважних орлят У.країни лягли в ОС'НОВУ створено1'0 школярами «Музею героІзму юних.. Масштаби сл!доrrитського лошуку поширилися нинІ за межl реепубл:ки. Клуб зав'язав листування з КОJlишнІм сином полку, lІ'ероєм книги то-

~риша

СКрІплена кров ю Соколове ... ЦЕ! невелич-

багатьох країни

на адресу

Н. ДЕМЧЕНКО,

Книга історії війни ПОПОВНЮЄТЬСІІ s кожним днем все иовими і новими іменами героїв, розповідями про

ЕТ!,!!:!

ПОВІДомляє КЛУБ

героТзм воїнів, РОбітни­ ВСІХ, ХТО наближав час

перемоги.

безстрашних 'воїнів, фашистські тан­ ки,

f

усміхаючись щасливо,

Вогню той колос враз піддав ... Він зціпив зуби, витирав.

мужність Ків тилу,

збирав хліба на5КОЛО,

Що туго звисли до землі.

хоч така думка

о

зародила-

риси А. С. Морозова,

о

3

стор.

о

.


СПОРТ

СПОРТ

СПОРТ

.llвадЦJtти видам виробів, щt? ї" випуска! ТернonіАЬ­ сь/(иll фарфоровий завод,

ЗИМОВИМ ВИДАМ спорту­ ЗЕЛЕНУ ВУЛИЦЮ Активний

заняrтя

в'ДПОЧИНОК: К~'Jючхи. заливати

спортом.

i&p~г~HO оеРЖl18ний 3ніllС

Jt/COcTi . . Серед ирві3и

чайні

горошина:.,

«Юністьа..МаЙстри і худаж.

ниіш nідnриє.мСТІІа

ХОІ{ей- і внк і в. Якщо два роки то-

туриз- НІ маЙ?анчики. При таКіЙ , му учнІ школи

ни" -

«Біла

ють

входили

над

працю. ·

сувеніfЮ-Jtи

до

Олімnіr;zди,80.

мом - засоби раЦіональ- Мізерр,JЙ кількостІ інвен- до складу збірної команного використання вільно- таря не можна прово;:щти' ди Ниївської області. то го часу. Ось чо му наша змагань І. взагалі якоїсь заnаз навіть у збірній

На !нім/(у: живОlШСецlt Світлщ 3a~цeвa за розnд-

велику

увагу

олі.мnі4сь/СОю си.мволі/(ою.

Лижний б

спорт

держава

приділяє

Фі зкультури

ом

таку ф із~ультурно-масової

розвитну

і

, боти.

сп орту. І

став

справді

засо-

П

"

ерев.рКОЮ , но. що на 16

ро. Бровар с ького

району не-

со.модного

І має її предстаВНИК і в .

!

встановлекол еКТИВів

Пра

ходять на,

...vr • АоІ&ьєнка. (Фотохроні~а PATA~,

••••••••••••••••••••••••••••• _ . _ •••••••••••••••••••

трудящих.

ЛИп.'Нl траси.

f

лиж . Не набагато краще , (директор

О. К

Горб0-

БЗБН

У І ком!нда

fс,1ЮЧНИ,

на

форми.

І

.

І

Як же ідУТЬ

русьної, держави

справи в хокейний маЙ;Іанчик І на

здатності . Р' .

І· них з НИХ

в де я- 'тор ф' "

уроки з лиж- тор

,зкультури

. пот.,

Ниєвом зІ сходу . ТруБІЖ з його непрох:;:хними боло-

Інвентаря до .зимового. c~- ! Д . А. ностенко) . Школа і з ЖЕНом -N'Q .1 (началь,зону. . В ХОД) перевчJНИ ! забезпечена 100 па"ам'и і НИН м. Олєкс!єнно) обвстан?влено. що далеко І ляж і 50 парами !\6вза-1 ла'1НУЄ стац іонарний хо-

рію сучасної Броваршин'f

тури

(диреtт;р і ста;:х: он ~Спартак~ разом

прийшли

Минав час.

, деревообробного ної номанди України с:е- гальноосв:тНJХ. шк:л.

06 єднання. заВОД І В , не- ред шнолярів чемпіоном І Дуже віДПОВ ІдальнІ завстандартного ному.нально- областІ з лижного' спорт'у [дання належить вир і шити то обладнання. СВ lтлотех- став В Миронець І нол ективам ф і зк ул ьтури. JlІЧНОГО,

'

ремонтно-меха-

:вічного, райвузла зв' язку.

.

.

Дире.RЦ І Я

щоб

масовІ

змагання

з І

Налин І вськоУ І зимових вид!в спорту про-

радгоспу ім. Юрова. фа6- 8~РJЧНОї щноли мало при-І вести на належному ріврики верхнього

дитячого ;:ХІ.1ЯЄ уваги розви:r.;<у лиж~ нІ.

трикотажу.

Та

IПри.дбаТИ

новзани

ються В цих

не

Збира-/ ного спорту. У ЦіИ ШКОДJ

н І - вІд бонатної що l!ид06увалася

......

ПРО

,

Щ

дачі

.

.

ни - від .диму. шо утво-

рювався при винурюваннt

РОЗ'ПОВIДАtO'Т'Ь

межиріччя

СОснових CM~. , Назва се-

ла СвіТИЛьно гn P03'!1 c-в ідає.

що саме

Г Е О ГРА Ф· І Ч Н І

Десни і Трубежа, В бага-

'руди. в тій

МіСЩ!l!ОСТі. Плосного в1.1 назви рівнини. Димер-

о

на його терито-

ЙЇ буди роз.raшовані сторожові .вежі. на' ЯНІНО . спа-

8

тотомному виданн~ «Архив Н А З И Юг с -3апа;:хной России" є в і домостІ про вининнення ден!\их с і '! Б "'і = Ч: Ш ' - сновуютьсяБ~ваРR. Бог-

лахува"о полум'я у випадках появи ворог:в. а у Заворичах відбивали наПЦНИКіВ. як! завертали.

н!і вже в XV -XV~ сто- даніВ1(а. Бобрик. Рудия. ЛJТТЯХ (Рожни, СвJТ.ИЛЬ- РожіБ-ка, а неВ,1овві Ду_ не .. ,) . Польсьнl КОРОЛlВСЬ- дарків. НраСИJЩІка. Трекі урядовЦі в XVI і XVII бухів: СемипOJ!НИ, Налистоліттях ве,1И своєр:днl та. Характер.но. що В ревіЗійнІ описи. що звали-І. Реєстрах в:йська задо-

не діЙшовши Трубежа . ., У . мене є й-, інші. ЦікавІ приnyщеяня ЩО,'10 виник!!,~.Н.Бя. Ui'~в. ,сіл, нз, . терюоРlїБ~оварського району: та. вони потр.ебують де

ся .ЛюстраЦlЯМИ». з яКих, р:зькorо. говорилося. що яки~ ~точнень.1 доведень, в і домо: в 1552 році насе-' в походах Богдана хмеЛЬ-I' Хот:л.осJ'! б, щоб нраєзнавД

лення

Лі

имерки.

.

ток. ницьн.ого

.

бра.1И

'

UJ ВИС .'10ВИ.'JИ

J:

тань Суперечна народжує

' :'Участ~, щодо цих

Свино!~!в та Рожнів спла- ГОГОЛlвсьна. Броварсьна

СВОlДУ~ІКИ:

СН.11адних

пи-

чувало податни остерсьно- 3НJ~.ворицька козацькі сот-, істину ...

В. КУКСА,

му старості.

КОJJе!\тивах недостатньо лиж. зовсІм І голова комітету по фізта не придбано лижних чере-

РІДННИ КРАП

Поступово

заселялися

I1

вентар. Ta~, на Л!ТКlВСЬ-18_ріЧНУ. До нового нав-І тивних зон безпосере;:хньо н1Й ф~бриЦJ художн~х. ~и-І чального року ,тут було і за мІсцем проживання., роБІв JM. Т. Г. Шев ен а. закуплено лижного Інвен- і Д о сІ не вир і шено ,питанWБ~-50 .. у З М l шторзі. таnя на суму 800 кар6о-! ня БУД Івництва . х онейних раЙЛІк.а.рю .. ПДБ~·2 HeMa~ І ванців. Не дивно, що уч- і маЙJанчик ! в БІЛЯ гуртожодної пари лиж .. По 10 І нІ саме цієї ' школи і житюв заводу ш:.астмас, п~р ;:ШЖ мають ', !\оле~ти- І В. Губсьни'й та С . ГУБСь-lзавод.:, порошковО1, мета»и ФJЗI\УЛЬТУРИ ви. роони- ! ний стали членами збір- лурпі. на .подВіР ях за-

ЧО'f'О

літнІ

лок ~ від ееми полів, на яких СТОЯЛО село Руд-

'

монголо - тата-

ри .

неОбиХйJДН~нЙ І сільсьних шк іл C.'J iJ ві;:хВсе ' гостріше звучить спортивн . І - І з.начити Великоднмерсьну проблема створення спор-

зимовий

на це, вини- що в цій мІсцевості були:

ЛЮБИ І ЗНАП СВІП

У 1239 роцІ на терито-

Серед І !\ейний маЙ;:ханчик.

мають

60.'10-

uя теРИТОРІЯ межува .:а з початку XVII стміття за- КИїВСЬkИХ князів. Семипо-

тами бу в своєр і дним приF?Д НИ1І1 з~х~сним рубеж~м B i ~ печенlГlВ. татар та JHШИХ ночових народів.

не ВС! НО .'Jективи ф : З,к ул ь- , нів та нлЮчкам~ ·

від -mзхlв ГОГОЛіВ, що во-

ОСКІльки нають нові села. Вже на розташоваНі

МІстІ з яви~ , зку л ьтури 1 і\Ш. При!\ладом сеРЙОЗНО-I ласяможливіСТь ПРОВО;J,Иc.nopry б:'.:10 п рове;:хено го ставлення ;:хо цієї спра-, ти оБЛqсні 3:\lагання з хорейд ~ереБ1РКИ готовностІ ви може пос:! жити се е - нею з шайбою. Для цього

No У2

з.ва села Гоголева пішла

або Ниївської ну на територію Унраїни , тах на ОНОЛ~.Ці села. і помежиnіччя м:ж прийшла ' польська ш.1ЯХ- .1~~ати яю приїз;щла

значних ПО.ДIЙ.

мітету

лижних, баз., СПОРТИВНОГО , ня школа

переду-

ники. На мою думку, на-

_

І Трубеже:l1. було а~еною Незважаючи

гапов . B ''' CT~VK.

. ної ;І і дго!овки зам і ню- , ляр). lшенням, ~ l CЬKOГO 1\0- ються спортивними ігра- ! В нашому .

ноУ назви є свої

нижньою частиною Десни , та . поневоливши .1ЮД І за- КИlьсьна знать. ~аймеННj{ 'гарбавши бага10 зе:lіе .1Ь. села ЛІТОК - B J;! ТО,0,

~~~~ннlМО~~ри;~ь 0;7~~ загальноосвітніх школах? заВ0 7 і ;Т'1 гмаш ». (диренвищенню' настрою, праце-: Виявляється. що

мови, своя історІя і чин-

на. бо у вининненні НОЖ-

ЩЕ З ЧАСІВ Древньо- І Люб.11?сьноІ унії 1;;69 ро- дилися в заростях І

нава нтаження ; В:>ГО СК.1адання норма ти- І найкраш~й у об.1 аr .. ство р юють BlB компл енсу ГПО . І Щороку об.1ЦН У ЄТЬСЯ

орган і зм

тань історії міста, селвща і сіn району. Сnово - одному з вайста-

обговореВВJl пи-

-----

В ЗИМОВИИ ЛіС Ч3 поле. ; не досить для проведення Хонейний маЙ4анчик заСВіже морозяне по в і тря. І спартак : ад заводу і масо- , водсьних спаРТО1ер 'з -

piBНDM ipHe

одюєУ обставини не мож.

до

рипих краєзнаВЦів.

д.1Я яної закvп-

но. заня,Т~Я ЛИіННИ:\1 спор-; цих l\dле~ТИБах є по 50- ;'Іено ~ОБзани. ТОМ пов яозане. з виходом і 60 пар лиж. Та й цього два но:\шлекти

В!дкрвваючв нову рубрику, П

запрошуємо

Тепер нав,ть Ba~KO уяви- , становище на заводах , ное . Інструктор ф:зкульти ~один~ . в ~К 1 Й не бу- ! П.1астмас, порошкової ме-І тури А. ДУ4а). На 3 313'1 Ji ЛО люоите:J , В лижних І талургії. дерево06 ,-ю6но- , орга~ ! зована хокейна

прогулян()к. І це не ДИВ- : му НО~1б'наті

ви,обів 11

..._-() Ю т_

.

вильно РQЗВ язують .авданння по ро з витку зи-

масового І' ДСТ «Спартак». який на- мових видів спорту У вилічує в своїх лавах 10517 р06ничому меблевому 06'Зимою тисячІ .лю;;tеЙ B~-I ЧО.10вік. є лише 228 пар єднаннІ «Броварищб.1:»

оздоровлення

із

то;:хl ці

культурі і спорту.

.села

мали свої

Отже .

уже

І

lснува.1!И 1

назви .

Зводит.и заснуsання ~lЛ І

г. М1ЩВЕДЕНКО.

ПJСЛЯ.1 tIOIU3Y їх назв до ЯНОlСЬ

~. ГQГОЛ1В .

.e~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~e~~~~~~~~~~~~ .

П · ЯТНИЦЯ.

ГРУДНЯ

22

ПРОГРАМА

• Роби

з

намн.

ми, роби (НДР).

різької

роби.

краще

• ..

18.30 .ЗlУЧИТЬ ромаис.. 19 оо К І Ф Ій . гpa~a =A:~;a~~~H:a

нас •.

И.30 Новини . J4.50 Док у мента"'ЬНИЙ -Внбlр"

ра..

'

справжні ••

J5 .ЗО .Москва І москвич, •. МіжнаРОАииl! турнір з вести ••

-

18.15 До

:,

збірна

ДИ8

е",ектрифікації '

СРСР

КИ

У свІТ". наР04ИОЇ

19~5 Міжнародниll хокею

на

5бірна

сРсР .

rpaMa

.Час.).

них

жан

(Туреччина).

баль­

11.40 .1.10

стання

за­

УТ

Щоденник

соцlа.~ lcтичного

змагаНИJl .

Харк і вське

мо-

Уота

Зага.,ьна

Тайлера..

біологl".

ни МеН4еЛА'. (М . ) .

.За"о-

10.10 .ЗнаЙомство з професІєю.. 10.40. І І АО 9 кл . • М . Салтиков. " Щедр і н •. (М.). Виі 12. !0 CTY4ehtam-заочнн"а... ша математнка. 1 "урс. І ·Ква4ратичні

тороБУ4і'вне об ' еднаннSI .Серп І молото. І К. т. Концерт € . Б.,lно­ ва (ба.1алаЙка) та О . Бдl_'

13-25

Радянське

формн..

право.

цП.. 8. Маяковський . ДJI. 4ітеl!. «Срібннй дзвІ­

U.SO

ДGкументаJlЬНИЙ

2S.20

.Братс~ка ГЕС •. Д.,. 4ітеА. .Хатинка,вер­ тинка· .

К т. Виr.туп еБерізка. ) М.

фІльм

ансамблю Трускавца. І

ПІснІ.

аР04НН О.

А

Х ~'40ЖНИ",

Комов.

(lнтер- '

"юс).

Творчість Ф. Передача 2.

114.20 «Комуністи'. ФРН.

Шуберта.

ковсь"ого . ака,lltміЧИDI о

Репортаж s

16.50

фа) . 16.45 1 ~,1ежурнаJl НІСТЬ'.

17.15 Му.1ьтфlльми

І

.Ну. постриваil . • 3 І пуски.

17.45 .Наш оглЯJI..

20.15 Вечірн" ка,ка. (М.). 20.30 .КJlуб "'НОПО.10рожеА •.

.Кlнець ••

к01 областІ. ПР,ограма .Час.. .Кlнопанорама. .

І

По

,а-

;

~.OO Концерт Державно;о самблю танцlO Грузіl. 9,30 .БУ4НЛЬНИК"

К.

т.

Саортиаlll

теJlефіJl~-

1.3.35 14.15

Камерний I<Оиnерт. К. ' Т., ДJI.' , шаОJl.рlв.

МИ .

Вперец.

стріч

ОР"'.ТІ:"

iu~"",ярі.

s

СРСР

з

біму. Жінки , , ' _Автомобl_ Jllст. Пашкент) .Дииа.. 1іІ0> (Мос"аа). .КиУ.ська ор.15lта •.

21.00 21.4'0 ХУD.оЖИіil .прасте

те."ФIJlЬ"

Шаllоа,,1 теваРIІШ!! IІкшо . ІІІ, хеч~те прИєlтат. рlдннх. APy~I,. к.мег З У1'очи­

tT()J(t 1I~4il!lO _ •. Ухн..ьОм.у

:JI[итті_ Ш" Ji\f\ ..М . 1О81 .. е... теще. ре­ .а.акцl. еJ:ОЧ~ RuatTb МnЖ "' И81сть н. в

.. адрукувnи ra.seTI. .

П0340ровлен-

I~'~~~~~±5 ЗастуJIВ1lX редактора В. довгнч

.

Зу-

ш"та­

."lI.. IHICTpaal.,

nрефСПIJl"ОI.

_НІва •• срср S ЖІІІІІІ: (Новоси-

торrО'fJlЬНОГО вання

І

lиформаulАиа npo- 'І" «AKTYIJlJ>lIa lJ:aмe-

18.30 :~·T. _НеАІJlЬНИЙ ' СУ8енlр •. 20.00 Кінопрогра .. а ' -По IJ:paїHI рі,llнlй' • 20.45 • На 406ранІч. 4Іт"» 21.00 Програ .... . Час». (М . ). 21.35 1(, т. ХУ40жнІА теле Ф ІJI"М .ЖИ.'Н ТРН ХОJlест.ки». 2 серІ ••

(М . ).

Call1a..

ОГО.;\ОШЕННЯ ПРО ОГQЛОШЕННЯ

(дlllаропетро,ськ)

.Дниа .. о» Б І рськ).

8

.

феХТУlан­

r.o •• Часу'им;! 4. (М.) . ІмlР,н. "a3K~ . (М.). ЧемnіоJtат СРСР 3 во.,еЙ­

партіl!на

І

орган і зацl ї

~ксn~римемта",ьного

фіJl~IС ' К . т . Че .... іОllат бас .. е т б о JI у.

1(, т. гра...

розви"~ння

НІ. (ВІльнюс). ДокументаJlЬНИ!! телефІль .. .С",,,ао про Льва Толсто-

тна»,

19.00

студента·заочника.

2 "урс. Внща математика.

19.20

рем, ЧJlено" , б_,ро ЦК ЛКСМУ Ю. ВОJ\~QВИІС 14.~0 .Слава C"" ,IIaT~Io'I' . 15.50 К . ' т. .Сатири~ниЙ 06'~I<­

ан-

ОБ.l1АСТЬ

Куll""

20.15. 2.0.30

'

.СтаJl~

«П@тродворець'. (М , ) . І "Ін.енні - НQ,IIини. , 10.00 .Служу Ра4ЯНСЬ"0"У Со16.15 .Знаll І уміl! •• ДJI. ЮННХ ПРОГРАМА УТ І юзу!' TeXJIiKiB. (М.). 10.00 К. Т. Новнни. ' ІІ.ОО.В гост.х у "а3"1І'. Ху. 17.00 Для тих. хто вc:тyna@ 40,'10.15 Науково·попу".ярннЙ жур-, 40жній тt.llефіJlЬМ .Н080вуЗів. ФІзика . • Основи мо-І нал .Горизонт,. І річнІ аРИГ04И Машl І ВІ· лекулярно-"інетнчної тео-' 10.50 Дл. 4ітеЙ. Концерт. ті •• рії БУДОІИ речо,ини.. І 11.20 К. т . • ЛЮllнна І свІт0. 12,30 ·Сільська година •. 18.00 Екран студента ·зао,ника. !І . 50 Фlльм - кончерт .КарПатсь· ІЗ.30 .музичний кІоск •• І "урс. Вища математика. "І вІзерунки» . І 14.00 Документальний фlJl~"

ро­

13.00

17,35

ПРОГРАМА ЦТ

.81,11 YCIEI душІ •. ЗустрІч а.ОО Програма .Час». s ТРУПIВНИАами Тюменсь- : 8.40 ГІмнастика 4ЛЯ 4ітеЙ.

83.

ЕКР.ІІ '

-

,

НА

19.00

(полlo­

.киЙ

ка', Л.JI .... о.а .иста_а. К . т . А. ГаЙ4Н. Скмфонl.

Iб.І~ XY40JlЦilA

НЕДІЛЯ. 24 ГРУДНЯ

«Дисцип.,іна' прааl. ТРУ40.1 І8.З~ .Ми гpa~~o А спІває .. о».

~~UJlKy"

.~JlОПЧИ",

би. Ісе на'ПОJlО8ИИУ'. Коиu,ерт маІстрІ" мистецтв 61~'pYCIї .

.ІІі

'0 '- "О Д 08а лекція.. Ні· мова. .ОГЛЯ40ва лекціА за семестр •. 19.00 Ку()ок СРСР З феХТУ8ан. НА. (Вlльмюс).

8И· І 21.40 ХУ40ЖНІІ! фІЛЬМ І

І

(БолгаIНа) • • 6а .• а·

!І,30 .Доброго аам ',llОРО. · ••• 12.GO ТеЛ@фlльм. 12.10 .Барви ПОJllсс ... .1(0IlaepT.

Meu,bKa

Ах..

4

11.00

18.00 Екран студента.заочии"а. 2 курс . Англійська мова.

.СпIВ4РУЖ·

.,ох

про

росlАСЬКОІО

По закінченні

фун"цlї триrОН/lмет})ичний ряд •

.. •

.Кмк

Ве.lр

.3811а.а про неОАнорl48еї

l'етвореИIІ.'. 6есі4И І Іракліе... АНАРОИИИКО'ІІ". nPOrPAMA )"f !О.ОО К. т . Новини. 10.15 К. т. .У'фаD.@на а · .тlр-

"онцерт.

філ"м .Слово про Льва 1 олстого> . Частина З .

18.00

21.3~ Прем ' ера 4окумеитаJl~ноrо теJlефіЛьму .Мистецтао ае­

Jlю .ОРИЗ0НТ"

теле-

те·

коле

т.

пРОГРАМ;\"

18.00 • МІжнаРОАна пааорама •• ( ІнтербачеННА). 18.45 • КJlуб .. IНОПОD.оро.еЙ •• 19.43 Прем'ера ХУ,ІІО:ОКНIоОГО те­ лефІльму, .Ка4РИJl~ •• 21.00 Програма .Час ••

(ВІЛЬ-

Н. Толста" (аР-І !9,20 JJ, о ку .. ента.,ьниl!

Мурр' ща) ,

ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ

ХУ40жиlА телефІльм дJlЯ дітей .• ТаЕмиичнІ! острів капітана Нема>. 6 серіА. 15·10 .Коло .итань·. 16.30 Грае. заслужена 'РГllсч а

тивам .. раїнн. Мультфі.~ьми

,11. 17.15

ТРУ40.КМ

К.

. р':!мансу. ноаини.

11. ' Ma."o.C~ .. oгo.

СВSiчеwого

.На 406раМіч. 4іТIІ!' Сірограма .Час • . (М.) . К. т. ХудожНІЙ телефіл~м .Жили три "олостя"и, . 1 Камерний

22.40

і6,10 Г1рем ' ~pa ,ІІ"l(умеитальиоtо телефільму .Тіл~ки Hesa· ~по.о,нlс-rь' 3 ЦИКJlУ. при­

К. т. І(онцерт .0каJlЬНОІнстру .. ентального аllсамб.

ссріІі . 22.40 К. т.

14.50 Баl' атосерlйниА

РРФСР

.КlбіР"ШТIС»

Іучетич •. ,истаlа>. в,'Йц.1ер, Мішаріll, .Зим()­ аа бала,llО.' Виста•• ' Мое·

• театра.1ыіa атру ім.

ра •.

бачення) . І ZO.IS 11.25 Музнчна "р"грама ePab- ! ' "оеа пошта. . І 11.55 .Ради І ЖИТТА'. 20.45 12.25 Тираж «Спортлото.. 21.ио 12.40 Програма .з40ров·... 21.35 13.25 МУ'И'НИЙ абонемент.

.і спори •. (М.) . 18.4а ,,()ва (КСИJlОфОН). , 14.15 Екран - Jlікарю. (М . ). МоК. т. ЦlкіЛьний екран. Ро- , 15.15 .Вольфганг-АмадеЙ царт». Передача 2. 121 . 0~ с l йська лі"рат ура, І О кл .; - пое, Жовтневої РеRО.l\.Ю­ 15.55 Науково,популярннй фІльм 21 . 3а НОЧОК)!.

1&.20

ОБЛАСТЬ

9.05 Кінонарнс. (М.) . 9.15. І 1.10 Учням ПТУ. 3 orypс.

Тец-

По

НА

8.10. 17.30 Шахова ІІІ"ОJlа. 8.40.9.45 6 кл. Історія . • ПОІІ-

(Вільнюс).

Мюwереф

10.00 к. ПРОГРАМА т . Новини .

10.40

ПРОГРАМА

Про­

(21 .00

кінчеинІ інформаціЙннй 8ИПУСК ... СьогодНі у світі».

10.20

новини.

ЧССР

виконавців

танцІв.

~. 15 Спl.ає

• • Из­ -

га,зети

Збірна

Коикурс

,«Локомотив. (Ки ї в) . ВІдеозапнс. По за"llІченні -

турнІр

приз

аестн".:

81.10

МУЗИ-

(Угорщнна).

Н

k В'. РРФСР

21 .00 Програма .'Іас •. (М·І . 21 .35 Композитор Микола Ко. Jlесса ; до 75-р1ЧЧ8 S ДН8 иаР04женнЯ. 22.35 К. т. Чемпіонат СРСР s 80леЙболу. Чоловіки : «ЗІр' !'а' (Вороwиловград)

П . С. Непорожнього. '8.~ .Веселl иотки, .

18.45 .CbOtOllHi 19.05 Конаерт

І

м

Ви­

ра4ЯНСЬКОЇ

_Ску .• ьптор

14.іО

(Ленlwград). 19.00 К. т. ЧемпІонат СРСР 3 10.25 .Більш~ ХОРОШИХ товарI8'. баскетболу. Жін,,-и: 10.55 .Розповlді про "уD.ожни- " .Ста.1Ь. (Дніпропетроеськ)

20.45 К . т . • На "о6ранl'І , 41тн!.

енергетики

,

(По.ерхиl обертання). 12.40 .СуБОТНlЙ р.епортаж • • Кубок СРСР 3 феХТУ8ан- 13.10 К. т; .lмеll' ,ЗОО:рlчqА ня . (ВІльнюс). І' в.озз f4Н11HH8 Vкр&,ни 3 прог, рама .з40р08·... РОС І ЄЮ'. АНlпр. оnетрозВечІрня казка. (М.). ський державний УНlаер· .Киівська орБІта. , ситет . ' К. т . ,.Танцює Махмур; 13.40 К. т. Концерт иаР04НОГО Есамбаsв.. І ансамблю танаю .Горли. ХrДОЖНіl! фl .~ьм _ЛІтак 13 50 ~;;;"T- омпа І .Глоб~с. ВІдлІтає о 9-Й • . (М . ). . к ня,. Дові4кова СJlужба 114.30 М. СтарицькнЙ. .За ,ІІВО• ма заиц,-,'м,р. ,1І11<. та8а. СУБОТА, 23 ГРУДНЯ 17.00 К. т. КОWІІ'І'ПІІІІ заJl ПРОГРАМА ЦТ .Дружба •. 17.45 К. т. Дл. 4lтеl . МУЛІоТ· Програма «Час.. фільм . ГІмнастика. 18.00 Д л . 4lгеА . • Старти аа.4іА •. .АБВГДеllка'. 18.30 К . т. IНформаці~а про.ДJI. ВаС. баты<'.. грама .Актуальна каме.

В.ОО 8.40 9.00 9.30 10.00 Концерт

ція».

Швеції

eHepгeT"~a.

мін і стра

23.10

K~~~:

ДокумеИіальНИА 'те.'Єфі",ьм Ланцюгова реак-

ХО­

• Из­

газети

зБІрна ФIНЛЯН4IТ.

ступ

І

приз

21 .00

1 9.30 К. Т. (ЬОГОllиl ~ Деи.. енергетика: .ГаJlУЗЬ: досві4. проблеми • . У пере4ачі бере участь мІністр енергетики ! еле,,-тркфікації УРСР , О. Н. Макухіи.

фІль..

16.00

ІІа

20.ЗО

ні..

8ИНИ.

"ею

Цередача

лефільм сСільськJ · нарече- 21 .40

20.00 ХУllожнlй фІльм .Оленка •• По закінченн! но-

'~.OO .ХЛОП ' ''та

областІ .

5. 18.00 К. т. Докум~таJlьниА те.

ЦТ

8.00 Програ .. а .Чар. 8.40 Гімнастнка . В.ОО

1.6.55 Екран ма..о,llих. .ГОJlОСУЮ за професію.. 19.00 17.30 Соціальний портрет KO,1ek-' тиву Токмацького 4изеле- 19,30 IiУ4івного заводу Запо· 20.15

заво.l1У

машннобуD.У.

,ИС.,О8J1ЮЮТь

г",ибеке

спIIЧ'(Т" заступннку на­ .a.'~HIIK' 8иробничого 8 і д4!JI'Y І. М . "ритулІ 3 ПIlИВn4У ' т •• кої Ітрати смертІ lІого матерІ ДОМНИ ЯКІВНИ.

І' _

' , , .." ". ,,~, . • КОJlектив 6 р оаа р ськогошн_j lІорем. он. тного за. ВО 4У ilис,nв_

JlIО8 ГJlнбоке спІвчуття КОНструктеру С. П . Зори .... ц. 3 np~IJO'Y трагІчної смерті П . матерІ І сеСf1tИ.

.........,........."""................---~,.~..,....,......"..,.....",.,~."..,.~.,.~..?..,....,...,..,.....,.."..."...,.~...,......,.~..,,~ .....~~ .......;..,.. .... .,~~,.,.'.,.~.,..,.,~--~~..,.....,.....",.",.,...,.

~

.НОВАЯ ЖИЗНЬ. Коммунистической

Советов

орган 5роварского горкома

партии

УкраннЬІ,

наРОДНЬІХ

депутатов

Газета

выодитT на

городско!'\)

I\lІевскоl!

н

рай"нноrо

об.нсти.

украинском ЯЗЬІке.

\

НАША АДРЕСА: 255020, м БРОВАРИ , • вул . Київська. 154.

\

ТЕЛЕФОНИ: редактора відповідального секретаря.

дена масоаоТ

місце.ого

19·3·82; заступн.ика редактора відді ..,..,.

сjльського rосподарстиа.

радІомовлення _

роботи. фl)токореСJюндентв

r'-."""~"'~~~~~~"'~~~~~~~~""'~~~~'~"""'~~~~~~~~~~

Jи~екс

61964.

Броварська

друкарня

19·3·18; аі4Аlлlll 19·4·67.

'

Газета

ВИХОдн'Ь ~ repeAY, п'"тииuю І ~\б"ту . Обсяr 0.5 Формвту .. :а:ет_и _._П D _ •• д_а »_ _ '

19·4·47; І<ореОПОIІ.

У

ПРОМВCJ10востl.

8lвторок.

~",~~~~~~~__

КИЇilС"КОГО обл vправління в справах ви;rзвниuтв. поліграфії і книжкової торгіВ.lі , вул . КиjВСloка,

154.

--зам .

~_,

6259-11 .300.

200 номер 1978 рік  
200 номер 1978 рік  

200 номер 1978 рік

Advertisement