Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ

КРАТН,

ЄДНАйТЕСЯl

ом

п

200 (4514)

ВІВТОРОК

rрудня

ЦІна

НинішнІй рік знаменний. Він увійде в історію Країни Рад як рік приtiняття Кон­ ституції держави маніфе­

р.

коп.

2

о

л

сту епохи будівництва кому­ нізму, шлях до якого відкрив

н

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ 3 17 КВІТНЯ 1937 РОКУ БРОВАрськоrо

OPfAH

MICbKoro ROMITETY

КОМУНlСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ,

МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

дільних

засіданнях

на роз-, науково-виробничих

палат

про-

Всі

промовЦі

з аявили

про

кон

про

ек 0-

довжувалося обговорення питань про Державний план економічного і соціального роз-

ріШИ~l і сть ра.;lЯНСЬКИХ людей втілити в життя плани дальшаго З~lіцнення могутнОСТі люби-

НО~lічного і соціального розвит­ ну СРСР на 1978 рін. У третьому питанні порядну

'Витну СРСР, Державний бюджет СРСР на 1978 рік і про

мої БаТЬЕіВЩИНИ. Згідно і.з затвердженим депу-

денного про бюджет 'СРСР на

ви·нонання

тата.~ІИ

за-

про виконання ДержаВНОІГО бюд­

КЛЮЧ!іе сп і льне з асідання Ради Сою з у і Р а ди Національностей Be~XOBH O Ї Рад!! СРСР при.свя-

жету CPL:J? за 1976 рік із заключним СЛОВО:lll виступив мініст,р Фінансів СРСР депу­

Державного

бюдже-

ту СРСР за 1976 рін . На промислову основу переводяться провІдні галузі

Сіль-

сьного господарства, забезпечу-

п о рядком

роботи,

чене ПрІ;;'НЯТТЮ документ і в се-

Державний 1978 рік і

тат В. Ф . Гарбузов.

ється його неухильн€ ПіднесеН-І' сії. Це закони про Державня, сказав у своїй промові на ний план I:КОНЮlічного і соцісесії бригадир БРИJ'ади КОі\ІП- ! аЛі::},QoГО розвитку СРСР на

Одноголосно було прийнято 3а:кон про Державний бюджет СРСР на 1978 рін. Бюджет з

ме~аніЗalЦії

них

ленСної механізаЦії об'єднання 11978 рік, про Державний бюд-1 урахуванням і

елеюрифікац : ї

сlльсьн,ого гос,подарства нолгоспів

жет СРСР на

1978

Ради І не ва про ви'хонання ; за 1976 рік та інші

Чадир-Лунзьгnuго

,району Молдавсьної РСР депу- І ПССТ,lНСВ:І. тат С . М. Пармаі\лі. В респу6-! 16 гру;\ня

лІДі значну части'ну

о

рік, поста-

поправо,к постій­

1\0~liCiї

затверджено:

по

бюджету І доходах У сумі 246.365.456 ТИ­ З8JКОНИ і І, сяч карБОl ванців

і по

видатках

у сумі 246.134.956 тисяч кар­ третій годині І бованців з перевищенням дохо­

продукції І дня у Велико~~у КреМЛіВСЬКО- Ді'В

над

видатками

в

сумІ

3е'мл€робства і тва'ринництва І м у палаці почалося· спільне за-І 230.500 тисяч карБОlванців. дають інт<егровані виробництва. С і дання Ра~и Союзу і Ради Прийнято також постанову ILPO 7'5 процентів механ і зовани'х ро - і НаЦіональностей. виконання Державного бюджебіТ

виконують

об'єднання

по

міжгосподарські І

І1lеханізаЦії

електрифікаЦії

Трива;:юш

оплеска~1И

депу-

ту за

і' тати і гості зустріли товаришів І

сільськогоспо- 'І Ю. В. Андропова,

про ообрання Вер­

да.рСI>ІЮГО ВИlробництва. шина, А. А. Громика, А. П. хозного Суду СРСР вистуРазом з КОOlентива:vІИ про~1ИС- ,КПРЬ:1еика, О. М,. Косигіна, І п!!в кандидат у члени Політ­

лових

і сільськогосподарських; Ф. Д. Rулакова, Д . А. Кунаєва, ~ бюро

підприємств вагомий

ЦК

ИПРС,

перший

за-

програму

року,

вони

звіряють свій крок по Іллічу вождю

пролетаріату,

за­

до вчителя і вождя трудово­

го народу, найлюдянішої людини Землі. Покоління сімдесятих рапортує йому про успіхи, досягнуті в бу­ ДіВИИЦТВі комунізму, вчиться У нього долати недоліки і йти вперед. Позавчора Філіал Ічузею відвідали секретарі партій­ них організацій промислових підприємств і будівельних організацій, радгоспів і пта­

хофабрик міста і району, агі­ татори, політінформатори, наставники. Вони оглянули зали музею, ознайомилися з теоретичною спадщиною Ле­ ніна. Секретарі партійних організацій підприємств-

нов.

н,lчні ruроблеми. Про це говорив І м. С. СОЛОі\lенцева, К. У. Чер,-

на сесії диреюор Фізичного ін-

ституту імені П. М. Лебєдєва Академії наук СРСР депутат М. Г . Басо.в. Він відзначив міцніЮчі ЗВ'ЯЗнм нау~и з вироБНИЦТВQ:\I. 3 початку п'ятирічки наукові і проeKTHO-КОНС11РУКТОРСЬК! організації Москви ви.конали більш як 50 тисяч розробок з пеРI:Дбач~ваним ефеКТО:lll у кілька мільярдів :карбованців. Діє 28

ненка, І. В. Капітонова,

В.

допо,ВіДДЮ про затверджен­

1'1 ня 3Указ.ів

Долгих, Я, П. Рябова. Із З''.І{.ї!СЧШШ слово:vr у пи-, та,ші про Державний план ехоно:vrічного і соЦіального розвитку СРСР на 1978 рік виступив заступник Голови Ради Міністрів СРСР, голова Держплану СРСР д'Єпутат М. К БаЙбакс,в. І Верховна Рада СРСР роздільним голосуванням по пала-

Президії Верховної

Ради СРСР виступив сеl\ретар Президії Верховної Ради СРСР депутат М. П . ГеОj}гадзе. Верховна Рада СРСР заТВI:Р­ днла Укази і прийняла відповідні заJ{ОНИ і постанову. На цьому восьма сесія Вер­ ховної Ради СРСР дев'ятого скликання завершила роботу. (ТАРС).

• • • • • • • • • • • • • • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 88 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

НА ВАРТІ ЗАВОЮВАНЬ ЖОВТНЯ у грудні

ціативи

1917

В. І.

року з іні­

Леніна

було

.чись урочисті збори представ­

створено всеросійську надзви­

ників трудящих і ГРЮІадських організаЦlИ сто.чиці республі­

чайну комісію по боротьбі з контрреволюцією і саботаже~. Волею партії і народу чекіс­

!іИ і КИЇВСЬКОЇ об.1асті, праців­ ників органів державної без­ пеки, прис вячені 60-річчю

тів було поставлено на захист

органів ВЧК - ЦБ. 3 доповіддю на зборах ви­ ступив член Політбюро ЦІ\, Компартії України, голова І\омітету державної безпеки при Раді Міністрів УРСР В. В. Федорчук.

завоювань Жовтня. Відтоді ор­ гани державної безпеки ось уже

шість десятиріч

беззмін­

но несуть свою службу. 17 грудня в Києві, в Пала­

ці культури «Україна» відБУ-

Учасники зборів з ве.'ІИКИМ пі,~несенням прийняли в і таль­ ні листи Центральному Ko~lї­

зидії

Верховної

Ради

Шсні про

паРl'ію,

Батьків­

мічно

І

п:~ан,

є

вагома

автотра .і СПОРТУ. горій но

Митрофанович

доставляє

станці;.

На

фото;

r.

Кроль.

сировину

транспортує

М.

них

Із

готов у

А.

А.

Ф.

ників району перед.ав ДІІрек­

тору музею С. К. Кирнловій тильник цтва

сувенір

<.Квант»

сві­

-

виробни­

світлотехнічного заво­

його, С. К.

Кирилова побажала бровар­ чанам нових успіхІв У працІ і подарувала ювілейне ви· дання «В. І. Ленін про Ук­ раїну».

Потім лектор, праціВНИR музею А. І. Піскорський прочитав лекцію «Ленін і Україиа». Із глибоким інте­ ресом присутні проглянули документальну стрічку про

життя і діяльність В. І. Ле­ ніна у

1918-1922

Ідеологічні

роках.

працівники

вІдвідали також республікаи­ ську фотовиставку «Під зо· рею Великого ЖОВТИЮ>, ор­ ганізоваиу в Будинку політ· освіти,

озиайомилися

з ви­

ставкою наочної агітації.

А. БОРи:l\'1СЬКА.

ра:JЬНОЮ ~·країни

над

цент­

магі с тра .l.1Ю сго.1нці Хр е щаТИКО)І. На

i:lleHi

площі Жовтневої РСВО­ .чюції, де ві;\uувся міТИНГ-~Іа­ ніфестація, ПРlІ с вячеШlіі 60річчю встаною .: ння Радянсь­ кої влади на ~' l\paїHi, зібра­ лись кращі прс:\стаВНИЕИ Ки­ ївської ордена Червоного Прапора міської КОЧСО'.ІОЛЬСЬКОЇ організації .

У

СВЯТІ,ОВО прпПРИЙШЛИ

крашеНІІХ

ItO.'I OHax

сюди понад

25

щоб

тисяч молодих

ВШІВJПи

героя\!

почуття

реВО.~ЮЦIIlзаf;ладав ще

свою

раз

безза­

з

1919

ВІрНІ

В. В. Коршенко, другпli с е l\ре­ тар Київського місы\ощ'' партії В. М. Гаиовпй, фJ)езе­ рува.1ЬНИК

заводу

«Арсенал»

і)Іені В. І . Леніна, .'Іапеат пре)lії Ленінського КО,ІСО,IО.1У

Микма Щириця, Яl\і ВПСТУШІ­ .чи

на

міТИНГУ-~Іаніфестації,

говорили

про

спаДКОЄ~lНість

С.'Іавних традицій народу,

гаряче

радянського

схваЛИШI

муд­

ру зовнішню і внутрішню по­

.чітику

КПРС, її ленінського Центра.'ІЬНОГО Комітету. 3 ве.'ІИКИМ піднесенню! бу­ ло

прийнято

вітальну

теле­

граму Центральному I\o~IiTe­ тові КПРС, Генера.ЧЬНО)IУ сек­ ретареві ЦК КПРС, Го,чопі Президії Верховної Ращ СРСР товаРIlшеві ,11. І. Бреж­ нєву.

KOMCO~loдьцi

ріЗНI!Х

пnк()­

лінь ПОК.'Jа.1JИ квіт" до па\I'ЯТ­ ника В . І. деніну, .. ІОНУ,Іен r:t на честь Be.'JIIKoї Жовтневої соціа.'Jістичної реВn.'lюпії.

року

(РАТАУ).

Одностайно відгукнувшись на рішення грудневого (1977 р.) ПЛе­ нуму ЦК КПР~ та восьмої сесії Верховної Ради СРСР, усі праl!ів­ ники

так,

рит,

водіїв

-

Він

Гри· вчас·

залізничної продукцію

нашого

щоб

Підприємства

внести

ЯІЮМОІ а

запевняють,

більший

що

надалі

особистий

працюватимуть

вклад

здіЙснеJ.JНЯ

завдань третього року і десягої п'ятирічки в цілому, наші праців­ ники зобов'яза,1I1СЯ до кінця нинішнього року надати надпланових побутових послуг не менш як на 75 тисяч карбованців. Вірні СВОЕМУ слову, по-ударному за календарем 1978 року тру­ дяться правофлангові колективи меблевого цеху (начаЛЬНlIК О. І. Тишко), світильнівської і гоголівської кравецьких бригад (закрійники К. К. ПроцеНI(О і д. П. Коцюба), пухівського КОnlП­ лексно-приймалыlгоo ПУНI<lу (завідуюча С. Р. Писаренко) та ба­ І ато інших ентузіастів, які при відмінній якості роботи систематично перевиконують п.~анові завдання.

€. 3арічноrо.

у

державного плану економічного і соціального розвитку СРСР на 1978 рік. Щоб зробити надіііний заділ для успішного ВИКОІІ,НІ!ІЯ

КРОJlЬ .

ФОТО

України

Стельмахов від імені трудів­

3авеРIlIИЛИ річний!

річний

праці

із

Компартії

Бровар­

комітету,

робничу програму до БО-річчя встановлення Радянської влаДІI на Україні виконав досгроково, надавши трудящим міста і райо"у побутових послуг на ОДlШ мільйон 748 тисяч карбованців.

працює

частка

міського

Працюючи під девізом «Ювілейному року ударний фініш», колектив районного поб у ткомбінату добився відрадних УСllіхів. Своє підвищене соці<l.1 і СТIІ'lне зобов'язання завершити річну ви­

виконав

Один

ського

~~ r~2:==========::==::======::==::============::======~-=-

Гоголівської

фабрики

достроково

грудня,

Ч.'1ен партії

гідну зустріч.! стрічкоткаць к оі

СРСР, ре­

вітну ві;J,даність сnціа.1ісrич­ ній Вітчизні, заповіта:'І ве.111кого Леніна.

України­

колектив

18

проде )lонструв а ти

Радянської

що

ді.'ІЮ,

нарщів

ціа.'Іістичної дсрж:tВIІ,

БО-річчю

тім,

братерство

;\ру;.кбу і

ФУНДЮlент п е ршої в світі со­

Президії Верховної Ради УРСР і Раді Міністрів УРСР. ДЛЯ учасників зборів було дано святковий концерт. (РАТАУ).

у

непорушну

них битв, ТЮІ, хто

СРСР

відділом про­

і агітації

заповіта]1 Леніна

вдячності

товаришеві Л. І. Брежнєву, а також ЦК Компартії України,

ЗавІдуючий

СпраВі партії,

кпян,

тет ові КПРС, Президії Вер­ ховної Ра;J,И СРСР, Раді Міні­ стрів СРСР, Генера:JЬНОМУ сек­ ретарю ЦК КПРС, Голові Пре­

«Требухів­

ли до пам'ятника В. І. Лені·

ду. Приймаючи

волюційні марші .~уна.1И в не­

Понома;::ьова, Ш. Р. Рашидова,

стрічко­

Г. Я. Клепко покла­

партії і юних піонерів, нова· торів виробництва, кожної радянської людиии звернені

кого рівня, який дає ЗЩ).fу роз-

науково-тех-

радгоспу

ський»

пам'ятний

щину,

в'ЯЗоувати складні

вель,

Багатолюдно зараз у Ки. Івському Філіалі і\lузею В. І. Леніна: погляди ветеранів

успішне виконання завдань, Г. Я. РОі\І:\нова, М. А. Суслова, ; ховної Ради ср.СР, депутат п'ятиріч,!\и вносять радянські І Д. Ф. Устннова, В. В. Щерби- 'І В. В. Иузнецов. Депутати 06ра­

jl'lічева, В. В. Кузиецова,-Б. М'І головою обраний Л. М. Сми.,р­

Гоголівської

паганди

Вl\лад в І к. Т. Мазурова, А. Я. Пельше, . ступник Голови Президії Вер-

!ВчеНі. Наша наука досягла та-І цького, Г. А. Алієва, П. Н. Де- ли Верховний еуд СРСР. його

мич,

ничу

У наступному питанні поряд­

В. В. Гри- ку ДI:ННОГО -

ну заводу порошковоі металургії Г. І. Єршов, рай­ побуткоМбіиату Є. Х. Кузь­

ну живі квіти.

рік.

1976

переможців в соціадістично­ му змаганні ювілейного ро.

ської влади на Україні. І, успішно завершуючи вироб­

держави.

Державний план

крок

ткацької фабрики Н. С. Ше­

-

об'єднаіІЬ. тах одноголосно прийняла За-

у

ч

І

Великий Жовтень. А в ці дні трудіtlНики республіки готують гІдні дарунки 60річчю встановлення Радян­

сновнику й організатору пер­ шої в світі соціалістичноі

Ва сесії Верховної Ради СРСР Москва. 16 грудня

л

звіряємо

20 1977

І

секретар lІартійної організації

КУЗЬМИЧ,

райпоб~ткомбінаJ~,


у

napmliJHliJ

оргаНІзаЦІІ

членів партії. Вони, антивіс­ ти ідеологІчної роботи, бага­

активістами

нального

недолікІв,

праці ,

раЦіо-

використання

кор­

Партійна група разом з профСПіЛКОВОЮ орган:зац:єю уза,гальнила

вих

му

групи

Млечко,

досвід

стає

надбанням

ко-

партійного

І

тонни

1274 кормів .

рахунок

використовуються

пІдприємств

громад­

ського

харчування.

За

одинадцяти

Велику

увагу

3

під­

нині

м:ся­

радгосп

зультаті

приділяє

дить

з

У

ти великої

ре­

ни, республіки, а й кожного

особливим

риторії

ники,

процен­

да,

ЗЕЛЕНУ ВУЛИЦЮ

розгорнутому асортимеНТі

том повне ЗІ орання творів В. І. Леніна українською мовою,

п'ятитомник Л. І. Брежнєва «Ле­

Увагу відвідувачів привертають книги «Ленін. Партія. Жов­ тень», «Ве.'ІИка .жовтнева соціа­ Радянської «Ленін

і на

влади

перемога Україні»,

про Україн),»,

«Нариси

У ці дні на Фабриці верх­

історії КОЩ'ністичної партії У к­ раїни», збірник «Революція, що змінила світ», до якого увійшли висловлювання зарубіжних про­

шеннюlИ

гресивних

ЦК КПРС

діячів

про

міжнарод­

не значення Великої Жовтневої соціалістичної революції. На

виставці

демонструються

також монограФії і науково-попу­ лярні книги,

мемуари,

довідкова

пітература.

Представлені

течки,

яких

в

бібліо­

зібрано

НЬОІ о

дитячого

грудневого

Ленінської

керівництвом

партії,

про

непоруш­

ну дружбу народів СРСР, перева­ ги

соціалістичного

способу

жит­

тя.

:Значний твори

інтерес

бойового

ВИКЛИl\ають

жанру

агітацІИ­

но-образотворчого мистецтва­ ПQлітичні плакати, які пропагу­ ють внутрішню і зовнішню полі­ тику КПРС, славні звершення ра­ дянських

людей,

новій Конституції

відображені

в

рі­

BOCb~IOЇ сесії

Верховної

Ради

СРСР, трико­

тажники

неВТО'IНО

над

завершенням

завдань

наполегливо ударного

НОВЮІ

року

готуються

старту

у

тому аСОР1'и~н~ нті

й до

третьому

І\олектив

ЯI\ИЙ

Особ.~ивістю рік,

-

плану

підприємства Н. М. Є те, що буде\IО

ВПl\онувати

його

в

(РАТАУ).

часу.

фактором

усієї

пі :\Приємст­

змішторгу

голІв

місцевнх

профспІлки, та

Тів

відбувся

бухгалтеРСhКИХ

державної

семінар

свячений

спецІалІс­

торгІВЛі

та

рів

1

ших

соціалістич­

комітет

досвід

цих

уза-

агітато­

поширює його серед Ін­ активістів.

Д.

КАЦЕНЕЛЬСОН,

rромадський

кореспон­

дент_

HaTXHrIlHO

ліній

трудяТ[,­

вбрання.

Розговорившись

у боротьбі

за пі ;\ви­

роботи,

а,

головnю

вого

ГОЛОВНИ~І

році і з пер­

темпів,

колектив

цехового

дитяче з

ПРIJФ С Пl.'ІКО­

М . І . Руііа~іною,

f(O\liTery

діЗНilЄ\lnrя,

з

підходять

ШВі!ЧКИ

POI\Y. ся, на. -

виробів.

кооперації.

підготовці

спІлкових

яr;ИIII1

у('піхами дО

фІнішу

Є В нас ЧИ\! похвалити­ скаЗlша Мilрія Іванів­ ЛИП()ПilДUВИИ план В

Р()ЗГОРНУТn\IУ

асортименті

КОЮ\ЛІІ

1()2,4

ки

до

та

прийннття

О.

розроблення

І

колективних

договорІв

1978

рІк.

Голова

при­

проф­

органІзацІй

на

підвищили продуктивність праці на 3,9 процента. При завданні 84300 одиниць О,"\ягу ВИЩ'стили на 2 тисячі

бі .'lьше.

Кожний тре1ій

виріб

зійшов з конвеиєра з держав­ запорукою

якості. успіху

Великою

послужило

соціалістичне змагання під де­ візом «Юві.~еііному року ударний фініш! ». А згодом за прикладом приємств

гі,"\НУ

столичних стали

зустріч

під­

змагатися

6()-річчя

за

вста­

~·KpaїHi.

'lогутні\1

боту у новому

споживчої

щ) ,) фГРУПОРГIВ

Партійний

.. .І ось ',НІ !! П()lUивному цеху. ОGа6іч ТРІ,ОХ конвейєр­

послужить

до

Щоб успішно розпочати ро­

кімнатІ номітетів

пропаганді

гальнює

новлення РаДЯНСhКОЇ В.1і1дl1 на

елег а н т не

було

ЧIІНf)\!, -- якості

робничих

прапор

нобарвне

це

щення еФСIiТИRності виробни­ цтва і докорінного по"іпrnрн­ ня

п е рехідний

ЦЬОГО

як

Це

аавоював

цеху,

ся робітниці. В()ни шиють різ-

ТО\lУ аСОРТЮlенті, а не в гру­ повому,

Фаіі[1l1l,а ВІІ­

на

ви­

процента,

СЕМІНАР ПРОФСПІЛКОВИХ АКТИВІСТІВ ленlнсьнlй

та­

ного способу життя.

ва і першу ГРОІІІОВУ прrмію.

них

розгорну­

ших днів набрати виrоких ви­

cpr,P.

те­

а

о т О

НЮІ Знаком

-

розгорну­

пошивного

Червоний

на

пояrНЮI>

-

в

конала на 1О 1,8 процента. Найкращих досягнень добився

році п'ятирічки.

-

методом

результати

місячне завдання

виробничих

пере­

ударного праці за

прогресивним

принесла дoГtpi

ТРУДЯТhСЯ

нинішнього

генера.%НУ

Bipl\Y

П.~ену"у

та

директор ІіI!С.'lЮК,

під

Натхнені

зробив

У листопці

готовності до старту. Організація

піднесення.

ду

ві, досягнуті

заздалегідь

проведено

тво­

будівницт­

фабрики

необхідний заділ.

па­

не

наступний

комуністичному

трикотажу

нує велике трудове і політич­

ри про успіхи радянського наро­

в

на

господарства,

Е П О Р Т А Ж

У центрі експозиції праці К. Маркса і Ф. Енгельса, 55-й

лістична революція

розташованого

краї­

р

ні Горького ювілейна книжкова виставка Видавництва політичної літератури ЦК КПРС і Політ ви­ даву України_

матеріали

лише

ф

відкрита в палаці культури іме­

ХХУ з'їзду

кож

ентузІаз­

агроном по захисту рос-

громадсько­

курсом»,

села,

твариннини.

життя Харкова напереДО,:lні 60-річчя встановлення Радян­ ської влади на Україні стала

ХХУ з'їзду КПРС і RО~lПартії України.

них досягнень не

Так, механізатор В. Него­

рогатої худоби--

матеріали

значне м:сце вІдводиться по­ каЗовІ соцІально-економіч­

агітатори.

творчого

засіданнІ,

грудневого (1977 р.) Плену­ му ЦН НПРС. У їх виступах

піднесенням

працюють

ro

нінським

му

тиву, націлюють на Ті зав­ дання, які виконують ріль­

лише

92

сортом,

у ВИРОБНИЧИХ КОЛЕКТИВАХ, ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ

сіди, розповІді вони тІсно пов'язують із життям колек­

надхо­

господарства

першим

радгос-

державі.

все малано

ЇІ дІяль­

му в ідеологІчній роБОТІ по­ казують номуністи. Свої бе­

коміс і я якості ПРОДУIЩії, що здає

схвалив

Приклад

вико­

заслу­

і

159

відходи

комітет

ком:сії ність.

постійно контро­

як

лин Л. Сидоренко. пенсІонер Г_ Нарпова. завідуюча біб­ ліотекою О. Галицьна в бригадах І за місцем прожи­ вання трудівників роз' ясню­ ють нову Нонституцію СРСР, яка ввІбрала в себе підсумок 60-річного шляху розвитку Нраїни Рад , допо­ відь товариша Л. І. Брежнє­ ва на урочистому ювілейно­

додат ко­

своєму засіданні звіт

цього

м'яса .

НАУКОВІй ОРГАНІЗАЦІІ ПРАЦІ -

МОВОЮ книги у

д і яльності

вироблено

радгосп

Партійний

кормоодиниць

додатково

цьому

хав на

очевидні: за одинадцять місяц:в року заощаджено

сумками

комІсІя

комітету

її

про­

во одержав 549 тисяч кар­ бованців доплати.

кор­

ців їх заготовлено І ристано 18415 тонн.

КОМІСІЇ-ВИСОКА працює

дяки

електроенергіL

Результати

90

центів підвищеної ваги. 3ав­

економного

матер і алів,

палива,

лює,

ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ Творчо

справі

НоМіСія

610 грам і в 615-617 гра­

по

лективу.

розподІлу сприяв підвищен­ ню політичної активностІ

м:в ,

тонн

МІВ середньодобового приросту тварин. Передовий

ся. Перш за все, слід сказа­ ти, 'щО кожен комунІст одер­ жав партІйне доручення. Ін­ дивідуальний пІдхід до їх

і плаката

передо­

М.

у

витрачання

зобов'язанні

Д?билися

приведен­

до ЮВІЛЕЮ РЕСПУБЛІКИ

досвід

свинар ак

О . Грищенко, які при річно­

ню в дію невикористаних резервІв виробництва. 3 то­ го часу дІяльиkть партійноУ групи помІтно активІзувала­

Важливою подією

про-

Мів.

розробили заходи по виправ­ ленню

вироб-

зростання

дуктивностl

Чимало зауважень, пропо­ ЗИЦІЙ висловили комуністи Броварського відділка на ЗВітно-виборних зборах. Партгрупорг П. Охріменко з

вона

вихов­

ефективності

-

ництва

ПlСnЯ ЗВІТНО­ ВИБОРНИХ ЗБОРІВ

разом

з поля зору І питання підяи­

приділяють

вищої вгодованостl,

д:яльн:с­

щення

часу

ній роботІ з тваринниками. Номуністи не випускають

ІмеНІ Н'рова

за

тю адМіністрації. Очолює її комуніст Г. Таран. Уза­ гальнюючи досвід роботи но­ місії, можна сказати про значний вклад, який зробила

то

радгоспу

пу по нантралю

ду про

споживчої

М. про

Нацалап нове

порядон

держторгівлІ кооперації

провІв

бесі­

~Положення укладення

тата ІІИ.

ко-

ВеJlИКИЙ

РН гузіазм

відрадними

Переможцем

резуль­

у

цеху

вийшла ЗМІна. якою керує IiО­ M~HiCTKa В . І . Юдицька. BOH~ Лllше з почеrним п'ятикутни­

I\O~I випустила І ~ї7() комп­ леl\тів одягу, на 12() біЛhше плану.

l{уже ДОГ'РР

ПРЩЮRала

також і З\lі НІ! М. Г. Божко, я!\а ПОI!ІИіJa 1З57() костюмів . А

хто

із

робіТНl1[lh

до­

бився

наЙКРі!ШИХ ПОКіІЗНИКІВ? - Передовиків у нас дуже багато, ві ~1І0віла Мl\рія Іванівна. Нl\икращі уло-

лективних

райкому профспlЛ·

праці вників

увінчався

договорІв

•.

Досвідом профспІлком! роботи подІлився бухгалтер розрахункового вІддІлу рай­ споживспІлки М. В . Єремен­ ко, заступник голови об'єд­ ю\ного комІтету профСПіЛИИ

О . О.

Нлименко, голова мІс­

цевкому

Гог()лі Rr'hKOfO

госпробкоопу І.

3.

рад­

ГУДКОВ_

стоілися

нагрудного

«Переможець

зн:ш:\,

соціалістичного

змагання 1977 Р.» . Серед них Катерина Горохівська, Ганна Теплюк, Тамара Миро­ нець, Ні на Гаврилець. Приєм­ но відзначити, що поряд з ве­ теранами з

великим

трудиться

MO:\l

ентузіаз­

молода

змі­

на КО\lСОМОЛКИ Любов Мак­ сименко, Тамара Летченко, Людмила ТкачеНIiО та багато інших, які прийшли тив

пісдя

у колек­

.1ltкінчення

серед­

ньої rnК(1ЛИ .

J так кожний день У Зllда­ РИТ~lі

HO\ty

труди І'ЬСЯ

колек­

тив прредового цеху підпрtlЄМ­

ства .

ЙОГО

К()ЖНИ~І днем ЗРОСТIІЄ

надплаНОRнА

рахунок.

З початку року нін уже пере­

вищив

9

тячого

ТРИКОТIІЖНОГО

тиеяч комплектів ди­

На Фото :

одягу.

удостоєні

ЗНilка

«ПереМОЖl'llh еошалістичного змаrання 1977 р . » ліворуч­ в ' язаЛhНИЦЯ Є. С. [yfirhKI1, праворуч

--

швачка

К.

М_

Горохі вська. Фоторепортаж

А.

КО3АКА.

ДовІрений лікар облпроф­ ради Т. А. Мітченко провів Інструктаж про ПОРfJДОН при­ значеННfJ І виплати допомпrи держа АНОМУ соцІальному

по

страхуванню.

С. ФАРF>УН, ГnJlnва nб'єднаного комІ­ тету профспІлки змlШ­ ТОРІ'У_

.--Q~____~2~ст~о~р~______Q=-____________________~_____Н_О_В_Е __Ж __И_Т_Т_Я______О~___________В_Ів_т_о_р_ок_,_2_0__г_ру_д_ .И_.__ 19_7_7~р_ок~у______________~~~


СіЛ5С5:коrОСD.ОД&РС5КУ шехві:ку

- ва лівійку rоmо.ввосш.і

рис Гордійович Бобко та Григорій lванович Бобко. ГіРШі справи з підготов­ ною ДО роботи збиральних машин. Іх фактично ще не

Спеціалізація допомагає 'У'ся садиба машинно-т,раи-

І>ЯДЬ вони вже

полагодили.

Дейко

і

Володимир

починали

Цьому сприяла до певної міри пе;вна спеціалізація. Наприклад, зернові сівалки ре-

тійович ТеШІЮК з 20 плугів уже полагодили дві третини І теж незабаром в'пора-

ЛQlМ

монтувала

ються

стоять,

ВИlшикува'в-

тись рівними рядами, с[валІНИ, плуги, нультиватори, зернові та спеЦіальНd комбайни, інший СільсьнОІГОСПОдарський ІНJвентЗіР. І сftрізь БІля них добре наТОІІІтані стелиш. Вони свідчать про те, що господаРі не забули

ланка в

складі

з

їх

про техніку, а готуют]) її до

Трактори радгоспні механізатори ре:\1ОНТУЮТЬ в осНОВНОМ;У власними силами, лише два T-150l\ відп,раsлено в спеціалізовані майстерні «Сільгосптехніки». Дома ж пройшли поточний ремо1нт десять машин. Тепер у радгоспній майстерні СТО-

lВесни.

МОRТНИКИ

ять чотири

Цього,річноУ осені богдаlНiВCЬKi механізатори більш організовано поставили сіль;госпмашлни та інвента,р на GИМОве зберіга>НІіЯ, з дотриманням вимог державного стандарту. ДопущеНі недолі-

виробн,ицт;ва у механічНіЙ майстерні, в кузні, на 'подвіР'ї біля інвента,ря. У відповідь на заклик механіaaТQpiB Переяслав-Хмельницькorо району та сусіднього ,радгоспу «Жердів-

нінця місяця будуть полагоджеНі. - За осінньо-зимовий період на,м потрібно. 'ві.дремонтувати 22 трактори, каже інженер по сільськогосподарсьних машинах Олен-

~и були ШБИДКО виправлені.

СЬІКий. во.ни прагнуть зазда-

~ій

Все

легlдь

Темпи ремонту СВІдчать, що

на

це

дозволило.

ремонт

зал~чити

більше

людей,

на

'Всіх

поставити

готовносТі

ділянках

на

всю

лінійку

посівну техніку,

та

виграти час.

грунтообробну

по-

- у нас створеІЮ:на осінньо-зимовий період три ~анки СЛЮСЗjрів для ремонту 1нвентаря, по чотири чолові:ка !в ножній, розповіда€ БРИіГа:дир 'l'P8iКTOPHOЇ бригаДИ МИКQла Васильович БобІКО, яного ми зустріли в майстериі. Більшість знar

трібну в перШflЙ пє,ріод весняних ПQЛЬо.вих робіт. Т!liК, ~оваль Дмитро Васильович

Бобно 1 молотобоєць BtKTOP Михайлович Ткаченно відремонrrУВ!liЛИ біЛаше половюm борін,' до новорічного свята завершать цю роботу, слюса,РІ Гри['орій ПИЛИПQВИЧ

трактори,

Іванович

план буде

комбаЙНі,В,

ванІ

машини

не

можна

ставити на ліНіЙКу ті. Так, у дев'яти

У

працюють

висівних

ЯКі до

но-технічні ~IOдa'PCTBa

В

лог

госптехніка»

цьому

Юрченно.-

поспішають

завезти їх.

ремонт~али

ще

сівалки,

ни

і

але до

Воиконано достро-

у

не

Не

penщія

ном

Лeи1IIrрад,

-

ні

150000 написом

високопро­

великої рогатої

На фото: передова доярка станції Г. Л. Королюк і старший науковий співробітник І. Г. Біло­

«,Юро.вців.I •.

rрудов

прикрашений

огляд

радіатор трантора, який ци­ МИ днями зійшов з головно­ го. складального нонвейєра об'єднання «Юровський за­

головнии агро-

Заєць .

учнями

заре-

проводять

і Василь Циганюк з місцево­ Слухачі курсів щодня відві­ машинно-тракторний

парк господарства,

редають

свій

досвідчені ретичні нують

з

де

їм

досвід

пе­

роботи

механізатори.

заняття

вони

Тео­ поєд­

прю,тикою.

М.

УСТИМЕ НКО,

агроном,

Фото А. Запари.

\

(

ський», Дмитро О.lексенко та Григорій Борисенко з радгос­ пу імені Щорса, Леонід Кучер.

контрольний

тварин.

\

комендували себе з перших днів занять Ва.тJеріИ Зінченко, Валерій Кирик та Володимир Зайцев із радгоспу «Іірасилів­

дують

вирощуванням

\

Микола

Іванович

ка

і

( (

техНІЦІ

Ярославович

го радгоспу та інші.

стада.

l\умачевим полотнищем з та­

!іИМ

державна

худоби і свиней для поліпшення

«Батьні,вЩИ-

по

господарствах області прогресив­ ної технології виробництва модо­ дуктивних порід

& 150000 "КіровціВ"

-

Валерій

. С умлlННЮIИ

станція тваринництва займається розробкою і впровадженням у

РРФСР

чоловік. Занят.т~

майстернею

линництва

ПОКРАЩУЄТЬСЯ ПОРІДНІСТЬ

-

ІНЖенер

Іванович Булавка, осно~и рос- [І

П. ТЕПЛЮК.

СЕЛУ

.38

ведуть

дуючий

не­

~---------------~~~~~-9.~-~-~-~-~~~~-~~~--~_!~~~~e~~~~~~~~see ~~~-ee-~-eee~-===-----~~~~~~~~~~~~

ПРОМИСЛОВІСТЬ

чаються

палко та інші. Слюсарну спра­

до БеСШІ всієї сільськогоспо­ ,дарсьно'і техн~ки. Для цьо­ .го є вс.1 можливості.

Дніпропетровська

та

ву, наПРИК.тJад, викладає заві­

обхідних заходів, щоб швид­ ше виправити недоліки і за­ безпечити вчасну підготовку

ВІСТІ S союзппх РЕСПУВЛІ&

\

госру Олексій Дмитровиq Вез­

частин.

вживе

«Зоря»

Дуб' як, головний механік рад-

культиватори,

.радгоспу

су­

«Краси-

«Русанівський», (

безпеки Богдан

кукурудзя­

Треба СПОідіва'І'ИСЯ, що ди­

У нолективl реМQНТИИІНі;в панує ділова робоча обстановка. Сумлінно трудяться і механізатори і робі'ГНИ.КИ ма'ЙстеІ Іі. ВИСOlНОП'РОДУКТИБНQЮ працею відзначаються токарі Петро ГРИГQроо!ИЧ Теплюк та Федір Бобко, газоеЛЄКТРОЗВ1Іірювалb1lJИ,НИ Бо-

міс­

та

-

«Плосківський»,

них теж не вистачає

зшасних

курси

із

імені Щорса. Всього тут нав­

картоплесаджал­

просапні

радгоспів

ліВСЬІШЙ»,

«СІль­

проя,вляють

році

робітники

господарства

сідніх

гос­

нe.nоворотливіСТЬ,

lНі

цевого

інженер-техно­

райоб'єднання

нинішньому

відвідують

lнженер­

праЦіВНИКИ та

кур­

господарств району.

по­

rOTOdHOC-

апараТіВ.

чотиримісячні

си механізаторів. Вони готу­ ють молоді кадри для роботи на ПО.тJЯХ та фермах багатьох

зернових сівалок не вистачає корін­ них шестерень і шестерень

ново.

..

відправ.lених

Вже декі.'1ька років підряд при радгоспі «Гоголівський»

спеціалізовані майстерні «Сільгосптехніки». Роботу ремонтників не­ рідко стримує відсутність потрібних запасних частин, через що навіть відре:уJOНТО­

підготовкою.

слюсарів Степана Тихоновича Романенка, Івана Павловича Цьомки і Петра Лавріновича Теплюна, ЯIКій до.помагали механізато,ри. Ці робітни~ш полагодили також зчіпки і -культиватори, один дисковий лущильник. Сумлінно працюють ре-

за

винятком двох зернових і шести картоплезби,ральних

Терен-

'l'орного парку радгоспу ІмеНі Докучаєва вкрита снітом. Під його білим по~рива-

ремонтувати,

ВЧАТЬСЯ МЕХАНІ3АТОРИ

член

корпунк­

ту газетн «Нове життя».

(Фотохроніка Р АТА У).

вод».

Трантор уНі,версальний: в його арсеналі більш ян 30 змінних знарядь. На­ передОдНі вО-ріЧчя Велико­ го Жовтня «Юровець» був удостоєний державного Зна­ ка

якості.

l\ОНСТРУКТОРИ продовжують

ти

машину.

тепер

над

шити

об'єднання

удосконалюва­

Вони

працюють

тим,

ресурс

щоб

збіль­

трактора

до

тисяч годин.

7-8

СОЯ - білково-олійна куль· тура. В її зерні міститься від 33 до 52 процентів білка і 14-24 процен'ги жиру. За вмістом білка, його амінокис­ лотним

виходом цієї

Головна

~ Ощадлива електрОНіка допо~IОГУ

головному

енергетикОві Недайнського ХіМічного заводу прийшла система комп·ютерів. Вона повністю взяла на себе ко­ мерційний облІк споживання елентроенергії, замінивши на Цій копіткій роБОТі де­ сятки людей. ЕОМ кожні пІвгодини видають зведення по

окремих цехах і заводу

ціЛQo~1У, тивно

даючи

змогу

регулювати

в

опера­

режи 'м

по­

;jачі СТРУ!'.ІУ. В 'підсумку під­ прИЄil1СТВО

зможе

щороку

економити мільйони кіловат­ годин електроенергії .

Серійне виробництво ЕОМ налагодив 8ільнюський за­ вод електровимірювальної техніки. l\олеІ{Ти.в підпри­ ємства, виконуючи зобов'я­ зання ювілейного року, до­ бився присвоєння с стемІ ко,:vш'ютерів державного

білка

кр:йни. За підрахунками енономіс­ тів,

стем,

впровадження

випущених

нинішньому чить

си­

тільки

РС4і,

народному

таких

в

забезпе­

господарст­

ву не менш як 12 мільйонІв '{арбованЦів річної еконоМії. (ТАРС).

-

також

за

речовини 3 гек­

перевага

полягає

в

TO~IY,

соєвого що

за

біологічною цінністю він по­ до кормів тваринного ПОХО;lження. У ньому містя­ дібний

ться всі життєво необхідні а~lінокислоти як для людей, так і для тварин. Засвоюва­

ність білка сої становить

88

процентів майже стільки, як у м'ясі. В ста грамах соє­

вого борошна міститься 450 калорій, пшеничного 360, горохового 320, ячмінної крупи

385,

350, вівсяної - 345, у ста м'яса 250, у ста яєць 162 калорії.

-

гречаної

грамах грамах

Крім бі.1Jка

і

жиру, соя міс­

тить ВУГ.тJеводи, вітаміни, мі­ неральні речовини та інші біо­ логічно цінні Багатий

..

Знака якосТІ. Перші партії їх відвантажено в ряд міст

а

тара посівної площі з соєю не може зрівнятися ні одна зер­ нова культура в світі.

Литва

На

складом,

компоненти. хімічний

склад,

ВІІсока перетравність і ПОЖИВ­ ність

сої

обумовлює широке

ГРОМАДСЬКІЙ ХУДОБІ

нажу,

і

брикетів.

повно­

маси і силосу, сою можна зго­

довувати худобі шроту, макухи,

у ВИГЛЯ,~і фОСфатидів,

сіна, трав'яного борошна, сіВівторок,

20

грудня

1977

року

гранул

джерело

раціо­

лот, які

Найбільш

шлях

використання

рослини

-

зерна

для

районів,

ві;lпові,lні

тих

одержання

погодні

умови

де

є

Д.тJЯ

ЇЇ достигання. А для районів, де соя не достигає на насін­ ня, необхі;lНО збирання прово­

дити Д:ІЯ

безоб~IОЛОТНИМ приготування

кориетовуючи

спосоБО~1

гранул,

всю

ви­

рос.тJИНУ.

Робити це слід у період, який забезпечує найбільший збір поживних

речовин

з

гектара

посівної площі. Білок соєвих

деяких

не

організмі. .'10ці,

а іНКО.1И і

обмежується

його вихід. Раціон Д.тJЯ дійних корів містить 250-350 гра­ мів сирого жиру, що може за­

безпечити одержання лише середніх нцоїв. Д.1JЯ високо­ удійних корів такої кількості жиру

недостатньо.

зоотехніі\а І. І. Рибки розро­ били науково обгрунтовані раціони Д.1JЯ дійних корів.

Включили живні

підвищити соя

бу.1Jа

ВИРОСТИ.1И

винні

посередньо

му

році

В

нинішньо­

непоганий

урожай

сої. КеР}'вав цією роботою без­

Особливо на недостачу аміно­ кислот у раціоні реагують

А.

Т.

птиця і свині.

230-250

ність

головний

Тарасенко. зеленої

агроном

Врожай­

ла

висушена

ли по 45 центнерів готової ПРОДУі\ції. У раціонах дійних корів, які перебувають в ро­

маси

становила

гранулами.

чується

дозволяє тварин

тура

Нині як у вітчизняній, так і зарубіжній літературі є бага­ наукових

праць,

автори

яких доводять, що для підви­ МО.тJочної

продуктив­

ності корів, особливо високо­ УДlИних, наявність а~Іінокис­

лот у раціонах необхідна умова. Встановлено також, що жир кормів необхідний як

о

НОВЕ

і

вітамінами.

ному кі.10гра;\lі) і добре його збереження протягом зиш{

сушено і заграНУ.тJьовано на сушильному агрегаті СБ-1,5.

одиниць.

біЛКО~1

Наявність і\аротину в грану· лах (65-70 міліграмів в од·

ги у птиці затрачається 23, у свиней - 4-5 кормо­ вих

четверта

Таким чином, раціон збага­

період.

приросту

відділенні,

частина протеїну доповнюєть­

живої ва­

кілограм

на· один

ізагранульова·

на, з кожного гектара одержа­

центнерів з гекта­ ра. Скошені РОС.1JИНИ БУ.1JО ви­

Так,

«Гоголівський»

вирощена на площі

50 гектарів. Урожай зеленої маси становив 225-230 центнерів з гектара. Вона бу­

ся

трудів­

розрахунку

надої.

У радгоспі

продуктивності

«П.тJосківсь­

з

по 100 грамів на кілограм молока. Це дозволило значно

ДІШЬНОМУ

корів,

до НИХ високопо­

гранули

Дбаючи про заготівлю висо­ кобілкових кормів для даль­ шого підвищення мо.1JОЧНОЇ

кий»

кормом.

недостаЧІ ІХ

знижується B~IiCT жиру В мо­

раіlГОСПУ

з

кис­

синтезуються в

ники

надходити

жирних

При

гранул міс­ тить всі «критично» необхід­ ні а~lіНОIШСЛОТИ, як лізин, ме­ тіонін і триптофан. Вони по­

жання високобі.тJКОВИХ,

зеленої

полови,

цієї

щення

Крім

со.1JЮІИ,

на.1JЬНИЙ

то

кормів.

МІЦНУ КОРМОВУ БАЗУ

ВИРОЩУЙТЕ СОЮ

розповсюдження, різноманітне використання її для одер­ цінних

--

забезпечити

у ньому

потребу

в стійЛОВИЙ

Соя як цінна Kop~OBa KY.тJЬ­ має

веЛИІtе

практичне

Вихід соєвих гранул становив 50-55 центнерів з гектара, у яких міститься 600 кіло­

значення для всіх господарств

грамів перетравного протеїну . В одному ж кілограмі гранул налічується 0,73-0,75 кор­

но

мової одиниці, ретравного

120

грамів пе­

нашого раіІону. У наступному

році плnщі її посівів необхід­ значно

В. ДАНИЛОВ, науновнй

працівник

раїнського лідного

протеїну.

РОЗПlIlРИТИ .

Ук­

науково- дос­

інституту

розве­

Маючи в наборі такі кор­ ми, спеціалісти гоrnrщарства

дення та штучного осІме­

під

худоби.

ЖИТТЯ

керівництвом

головного

нІння

великої

з стор.

рогатоІ

• d


ЛІтературна гвардІя Увраів.

lI.ля радянської людинм БОРИСЛАВСЬКІ СЕРВІЗИ

ВЕЛИКЕ мальовниче при­ ,деСНЯНСl>ке село Літки з йо­ ГО широЮlМИ вулицями. доб­ ротними

хатами,

куркулями, організовує в селі r:ОМСОМОЛЬСЬКИЙ осере·

док. Зберігся лист Я. Качу­ ри 1921 року до Ямпіль­

кучеряви­

ського

ми верба'МИ, що купають свої віти у Десні. Ним за­ чарову/валося багато пись­ менників, композиторів ... «Вечір прийшоlВ неСПО;:(і­ !Вано. На головній вулиці, над аркою, зайнялася вели­ ка черв~на зоря, слідом за нею

спалаJGНУ ли

ліхтарі

по

всіх

го KOМlTeTY. ~IНOIO. ЯКОВО~1 ла

.:1і».

мову

викладав

і

ні сервізи з поетичними на­

гурткові ЯКИ:vJ

На фото: кофейний сервіз

Фото В.

демон стр У є Володимира

НА ВІТРИЛАХ ПОЕ3ІІ МАМАН

навчання дарській

* * *

Як день зорею заясннть,

пах,

викрили,

йом,у

вдалося

арешту

польового

багато.

на

забрати

Принесу тобі пролісків, сину, З чарівного п'янкого лісу. Хай вони, наче мавни сині,

кра.мольного

МО»,

роки

зо,рі, тиша,

І веселкові сни прозорі СИНі проліски наколишуть ...

замівець,

веде

го

20

ГРУДНЯ

ПРОГРАМА

цТ

9.00 Новини. 9.10 К. т. Гімнастика. 9.30 К. Т. «Один за всіх, всі за HorO:l). 10.15 Фільм «Мертвий сезон~. 1 серія. 11.20 К. Т. «Пісні і танці народів СРСР». 14.00 «Твій труд - твоя висота~. К1нопрограма. ' 15.00 К. т. «ТВОj>чість художників-мо- І • 15.30 «Сторінки історії', сОлександр НевськиН». ' 16.00 «Російські письменники про Ді-І теЙ». 16.30 К. т. «Робітнича гарантія москвичів», і 17.00 К. т. Док. телефільм «Радянська 18.00 18.15 18.30 19.00 21.00 21.30

Україна. Роки боротьби МОГ». 1 серія. Новинн.

К.

10.30 11.00 11.20 11.40 12.10 16.25

«Веселі

нотки

•.

пере·

•.

К. т. «Наука сьогодні К. т. Міжнародний турнір з хо­ кею на приз газети «Известия:.: збірна СРСР збірна ФІнляидії.

-

«Час».

К. т. По

10.00

т.

й

Концерт майстрів мистецтз.

закінченні

-

новини.

ПРОГРАМА

УТ

К. т. «Міста і люди Радянської Україн,,». Док. телефіль.. «Дні­ пропетровськ».

К.

т.

Муз.

лянка)t

К.

К.

т.

т,

фl.,ьм

Новини. Док. фі.,ьм

«Шкільний

.Порив'.

екран..

зика.

М.

«Рейс-прогу-

3арудниЙ.

8

клас.

«Вірність».

вистава.

«Шахтарські

горизонти~.

Фі­

HdP()llIJ

рону

1920

висувають

реВКО:vJівця

одно­

МОЛО.:10-

дирепоро:\!

риси, які хараюеризують

цю

молоду

ни

його

людину.

Завдя­

наполегливості

ЮрківЦі

утворилася

в

семи­

річна школа, завдяки його діяшшості школа була забезпечена підручню:ами 1

гро­

протягом

навчального

не залишалася

без

року

пали.ва.

У цій людині шк.оЛа має на­ діЮ

і

ж.:1и

нерівника, виведе

її

становища»

який

з

зав­

скрутного

(Вінницький

оБЛДЄlржархів. Хараюеристи­

факти», ня

За.

9.10, /i~~~a Y~r::OrI~.TY. 3 курс. 9.40 К. т. 8 КЛ. Основи Радянської держави І права. 10.10, ІЗ.ОО К. т. Французька мова. 10.40, 11.40 6 кл. Фізика. 12.10 К. т. Студентам-заочникам, Філософія. К. т. «Шахова школа~. К. т Наш сад

17.55 19.00

К.

.• т. 5-7

•.

кл.

сЧи

знаеш

ти за·

КОН?».

К.

т.

Для

вузів.

хто

вступае

Фізика.

Екран Історія

т.

геометрія. КПРС.

сСело:

справи

і

до

1 курс.

студента-заочника.

Нарисна

К.

тих,

пробле·

ми».

19.30 20.15 20.30 21.30

Фі.1ЬМ­

23.00

К.

т.

сПо

за.,ах..

музеях

і

Виставка

повість Цією

телем УЛітках. Для учителя кожний уро,к невіДО:\IОГО,

-

т.

Грає

Ве'lіРIІЯ

конкурсу

ІХ

Імені

Шопена

К.

Циммерман.

К.

т.

кею

МіжнаРОДНИ/l на

Збірна

«День

приз

за

турнір

газети

днем •.

Швеl1ії

сонце..

10.00 11.00 11.15

К.

ЬІХ "енута IОР Киевской области.

Газе га вых).111', на укра"нском ЯЗЬІке.

ПРОГРАМА УТ

т.

.Міста і

України

•.

«Донецьк».

К.

Новини.

т.

Танцюють

В.

Шкільний

екран.

т.

сШд

ЗRітують

.Хар­

Калиновська

спільствознавство.

К.

Радянської

телефільми

ків»,

Круглов.

11.40 12.10

люди

Док.

клас.

10

прапором

трудящі

і

В.

з

Жовтня..

16.50 К. т. Для школярів .• Урок муж-

ності.. В передачі бере учаиь ЛЬОТЧИК'Вllпробувач Герой РаДЯНСЬКОГО Союзу О. М. Грацlан-

17.30 Ювідейному року - ударний фі18.00

ЧССР.

ніш. К.

т.

Концерт

УкраїНСЬКОГО

діо.

тріо

нове щоразу

у

ніх У класі, тяг

до

до

телебачення

і

18.30 Говорять депутати Верховноі Ра-

ди У"раїIIСЬКОЇ РСР

м. БРОВАРИ.

вул. Київська.

154

-' -,

І

'

нашого часу, вірного l\о:чуНіСТИЧНОЇ партії.

чес:IОГО

решту

часу

ще

до

сі. ВОIlО ОСВ:Т.1ЮЄ свої:.! сяй­ ВО}1 ПО.:1ії ГРО}IЦЯНСЬКОї вій­ ни, соціалістичного буді в­ H~I~.1ТB.a,

чудову

радянську

;:(lИСН1СТЬ.

Се.l0 .111.1И,

Літюr

а.1е

виросло і

своєю всш

фашисти

теШІ

Літки

не

красою. НЮ1

воно

тільки

Вони

ТИ,,1,

що

хлібо',!,

ською

спа­

війни

сто ло ще кращим.

ЧаРіВні

ве­

дорогІ

годували

поїли

:l1удрістю

люд­

видатних

писы\енникlвB

ЯкQoВ~. ДЄ:lІ'яновича Начуру 1 I\lихаl!.'lа Панасовича Стель­ :l1аха,

твора}1И

люються

яких

дорослі

і

захоп­

діТИ

на­

шої багатонаціональної краї­ ни.

С. ПОБІГ АНЛО,

творців комуніСТичного завт­

комсомолець

ра».

Дем'янови-

20-х

ро-

ків, педагог.

14.00 К. т .• Мамина школа •. 14,ЗО К. т. У'lИтельські уроки. 15.00 К .. т. Для ТИХ, хто вступ ае ВУЗІВ.

да

Математика.

16.4~ Екран

студента·заочника.

1 КУРСО

17.50 2 курс. Фізика. 19.00 ФіЛЬМ'концерт <Ільїнськнй про ЗощеНh.а». 20.15 К. т. Вечірня казка. 20.30 К. т. Концерт двічі Червонопра_ порного

Радянської влади на УкраІні.

9.10, 11.10 К. т. Учням ПТУ. І курс. 9.40 К. т. 6 кл. Історія. 10,10, 13.00 К. т. Німецька мова. 10,40, 11.40 К. т. 7 кл. Історія. 12.10 К. т. Студентам-заочникам, 13.30 К. т. Екран - лікарю. , ....?_~,.~_~~ .......:o..:>o..... ..:>o..:o ...

але

палало' в його

серці ПОЛУ}1'я співця вільного життя живе до­

з

ОБЛАСТЬ

кагорти

іПиси!єнннка-патріота

ПОЛУ;;1'я, що

україНСЬКІІХ

НА

до

l\ачура на­

чудової

Над цим я наполегливо працював. У світ виходять все нові і нові покоління випускників. І на:'.I, учителям, потрібно робити все, щоб виховати гармонійно РОЗВИНУТИХ трудівників,

ПРОГРАМА

аРХіВУ

:\1І!Тців, народжених Вели­ КЮ1 H';OBTHe:l1, Фашистам вдалося ЗНІІЩ'JТИ фізично

-

Якова

ПИСЬ~1ен­

розшукують.

Яків :Jеч'lIНОБІІЧ

СВОЇ:lI

імені

ансамблю

21,00 21.30 22.55

ської

О.

пісні

Армії.

і

Александрова

танцю

К. т. «Об'єктив~. К. т. Фільм «Новий .День за днем».

РаАИН"

атракцІон.

Редактор Є. ФЕДЯП.

-;::;===:-:::-:::-::-:-:-:-:-:-:-::-:::-:::-----...:..:....-..:.-:.:..-=-====-ПриймаЛЬНі пункти скло­ посуду і магазини Бровар­ ського змішторгу прийма­ ють у необмеженій кількос­ ті склоІПОСУД.

Довідки за

можна

такими

телефонами:

з

приводу

передчасної

тяжкої

втрати

смерті 7ї батька КОСЕНКА

_

Федора Сергійовича.

C~MYЄ з приводу передчасної смер­ тІ депутата сільради, учительки

Адміністрація.

ХОМЕНКО

-,. -_ -

Броварському

шнноремонтному заводу потрібні на роботу: інженеРИ-КОНСТРУJПОРИ, робітники в цехи шиноре·

« ІзоЛ»

з

Галини

Федорівни

І висловлює щир~ співчуття ним і близьким покійної.

pl,ll_

Д~рекція і профспілкова орган!­ заЦlЯ Жердівської восьмирічноУ школи r либоко сумують З приводу

слюсарі,

та

сенко

Виконком Жердівської СільськоУ­ Ради народних депутатів ГЛИбоко

19-4-53, 19-5-57. - - _...-~w:>o--..:o-_

Колектив Броварської середньоl Школи .N! 1 висловлює щире спів­ чуття лаборанту школи т. Ф. Ко­

одержати

передчасної

відряд­

смерті учительки ХОМЕНКО Галини Федорівни

.

ною оплатою праці.

І

Адміністрація

~

ВИСЛОВЛЮЮТЬ

ним

і

щире

співчуття

рІд­

близьким покіііної.

~~:~~aZ~:'~~~:~c~:;~%~:~~:~~:~~~~~~I~~:~~:~Tx~~~~~41 :\ента місцевого радіомовлення - 19·3·18; відділІв промисловосгі оgтНlЩ~ 5 Ф суботу. "асової роб()тн. фотокореспондента

J

-

1q

4 67,

~~,,#~~~~~~~~,~~,~,,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~#~~~~~~~~"

Індекс 61964 bpoBapLbK3 друt<арня Київського облуправління в справах

цього

ликих і вірних почуттів? казав мені Яків Дем'янович.

За.думи

бу­

ника сина

.1CiJ;IiTb

присут­

краси,

рону під l\ilчура пішов

1943

щити

ЛИШІІ.lаСll,

як запалити по­

знань,

свій

молодого

раДЯЕськоі людини

цього

творчий З

.:1ушу

ЧаСТІша нарисів, написаних у ФРОНТОВНХ у}ювах, за­

випробу­ хвилююся

ножного

пропаган­

весь

.1И ,:т,.1Я гітлерівських катів ПР!ІВС;ІО}І. щоб фізично зни­

Я. Качури ві.:1КРИТТЯ

викликати

j ~lОНТНИЙ ра- (

бандуристок

Н1СТЬ

учи­

міста-героя.~ ~ ~

Киева.

хо­

«Известия»,

збірна

як

Су-

ський.

Міжнародного

Ф.

збірна ЧССР «Квебек нордікс» (Канада). В перервах к. т. Тираж .Спортлото» і новини. К. т. сУ кожному малюнку -

новини.

Кукри·

казка.

лауреат

кею на приз газети «Извест"я.: І

18.30 т. «Л юдина І закон». 19.00 К. К. т .• Пісня ,l,алека й близька». 20.00 К. т. Міжнародний турнір з хо· кею на приз газети «ИзвеСТI1Я:l>: збір"а СРСР збірна Швеції. (21.00 «Час'), По закІнченні -

ніксів.

К.

«І

школи,

радіО:\10злен­ у

hict-пr!СЬ~1ЄНIiИК. його палнl фРОНТОiJі р,ц;опередачі, пар­ тііі;-'нй КВІПОК та висока гід­

«Ви­

працював

обов'яз­

кореспонден­

1

створити

про життя

:\1етою

в

Він

СВі.:1чень Ві.:10}1О. що загинув він у ні}іеЦЬК(}:,IУ таБОРі для вji;сыiсопе.l0Іієних,' закато­ ванні1 фаЙ!!істаjlИ як кому-

оповідан­

Дем'янович

влився

у бойове відря;:(ження і не поверн\'вся. Із донумен!із

ряджала мати сина».' Мріяв ЯКіВ

і

роботу

У травні ХаРКОВЮ1 Я.

KO:vJCO-

«Гість»

ро­

АР~lію.

вкла.:1аючи

хист і БСЮ КО:l1уніста.

118.45 Маленьки.Й .концерт, 19.00 К. т .• BICJl~. . К. т .• Веселі старти.. 19.30 К. т. ТелефlЛ.ЬМ «ХВИЛІ Чорного l Фільм «Мертвий сезон~. 2 серІя. 20 45 м~ря». б сеРІЯ.. , К. т. «Клуб кіноподорожеЙ». , « а до раНIЧ, ДІТИ.~ К. т. Док. телефільм сВ краю 12211·0з00 «кчас~, т ф' мещерському». . : т. еле ІЛЬМ сМені довірена К. т. «Творчість Ф. І. Тютчева'. О ПlСНЯ~. К. т. К. Т. еШколярам про му- 22.3 Спецвипуск но~ин. Репортаж 8 зику». урочистих зБОР,IВ у Харкові, приК. т. Теленарис «Порт Східний.. свячених . 60-РIЧЧЮ встанов.~ення

вистаВОЧІIИХ

творІв

нариси

Ар:йії, ВОЄННИХ

виконував

.:1истську

ПРОГРАМА ЦТ

міста·героя

П РО ГР ДМД Н Д О БЛ ДСТ Ь

і

шинелю

Червону

фРОНТОВОГО

ня,

«Люди і

«Щастя»,

у

1939-1940

та

нове соціа­ Талановито

оповідань

участь

військового

рична повість «Іван Б~гун» збірки

ЧЄРВОl-Oоі

бра.1І1

ни

творах

виступають

оБОронно!

ПИСЬ}lенників,

пІ!сь \Ієнників-доб­

опеРЩ1ЯХ

написані Я. Д. nачурою ро­ мани « Чад», «О.lьга» істо­

9.30 10.15 Фільм-концерт. 11.20 К. т. eBiCTi~. 14.00 Тележурнал «Старт>. Говорять депутати Верховноі Ра- 14.15 ди Української РСР. 15.00 «На добраніч, діти!' «Час', 15.30 К. т. сШд прапором Жовтня', 16.00 К. т. Міжнароднии 'турнір з хотрудящі

Спілки

СУ~lЛінно

СЕРЕДА, 21 ГРУДНЯ

К. т. сПливи, бригантино!~

Звітують

ЙОГО

l\Ю.1ЬЦі, борЦі за л,стачне село.

ка на Я. Качуру, дана йому

б~ротьбу з

І~..:о::;~§ч~:~~~~::~~~::г~:~~~:н::-~:~:~~~E:: Сове10В

пойдем за и как один за зто».

героями

вогник

солда­

Новини.

13.30 14.00 14.30 15.00 16.40

«Сме­

наступних

-

Киева. В передачІ бере участь член Політбюро Компартії України, перший секретар КИїВСЬ-1 кого міськкому партії О. П. Ботвин. По закінченні к. т. і8.15

нументаЛIСТ1В»

пісні

У

вання.

на».

ВІВТОРОК,

працювали

що

кІв. Тоді ж вступив тто лав ВНП(б). l\оли грянула вій­ на, Я. Качура першого дня

-

вище

школи. «Енерrійність, само­ діяльність, наполегливість

17.10 К. т. Муз. фільм спокликаННЯ~'1 18.00 «Здоров'я дітей _ турбота спіль18.30 19.00 19.30 20.30 1 20.45 21.00 од- 21.30

слова

Восени

ряче підтримує біЛЬШОlвиків, ламає старий лад, допомагає встановленню Радянської влади. його обирають у ревном, він, перший комне­

прилине

часу

сельчани

мадянської війни Я. Качура в рідному селі Юрківці, га­

колиоку. засяють

ВТО:\іН,

ло МЬІ в бой власть Советов, У}Ірем в борьбе

який

революЦії та

керівництві

сере.:1

що

так,

активно працюва­

рово.1ЬЦ:В

Нас чекає ясний ранок. Нас чекає ясне сонце. Наше свято, наш світанок ...

Боротьба з баН.:1ами,

а найкраще передавали

дух

та.

У

у

СЄКЦії

Ha:vJ.

Прапор вище, вище.

КО2\IСО~ЮЛЬ-

хл:бино'ю. Багато співали ~ІИ тоді популярних пісень: «Марсельєзу», «Варшав'ян­ ну», «Сміло у ногу рушай­

коні

жандарма,

про

неПИСЬ:vJенністю, ГОЛО.:10"I, руїна:.ш, сипняко:vJ і в той же час просвітлеНі обличчя, віра, коли чорний сухарик уявлявся білою

приїхав у військову частину

КОЛИСКОВА

-

скоро

від

ти

ВИ ставайте, наша ДНJlна­ Що до нас належить

.

почували

одно­

чудом

втекти

Цієї пісні про кохання!

«На добраНіЧ»,

з

хло/пця

але

юнацт­

взявся

ницькій губернській газеті « Червоне село». Реве, лютує хуртовина. Гуркіт грому тут і ТЮІ.

20-х років. «КО:vJСО}IОЛ - то була поезія. У ті хо­ лодні й голодні роки ~Ш не

працю­

агітувати

мене»

розпові.:1ав

полчан проти війни. Запаль­ ного

.:1ню

було надруковано в він-

він

був

а ПО;:(ЇЇ в

складалися

ОдЯГНУВ

ЦіВ

в сільськогоспошколі перервала

почав

пи­

О.:1ИН З пер­ присвячений

Міжнародному

ва,

проле­

ПIJСЬ~lенників,

ше свої твори. ших віршів,

При наших зустрічах Яків Дем'янович часто захоплено

і:vшеріалістична війна. Молодий солдат, гибіючи в око­

Дніпровнм кручам усміхнеться, В моїй душі прекрасна мнть Слов амн ніжно відгукнеться. Розквітне чарамн красн, Бентежним полум'ям світання. І вже нікому не згасить

Погойдають твою «На добра'НіЧ», -

довелося

но

цікавило життя Я. Качури та М. Стельмаха ще й TOI>!Y, що вони були моїми земля­ ка·ми з Вінниччини. ЯКіВ Дем'янович Качу,ра народився за 20 років до Великото Жовтня в с. Юр­ нівці на Вінниччині. його

РАТАУ).

Любов

присутні ухвалили об'єдна­ ТИСЯ в КОЛlуністичну СПіЛКУ Молоді, причому секрета­ рем організації часово обра­

м6льця 20-х років, особливо

Песляка.

(Фотохроніка

П.

старшокласникі'в,

мені

тарсыіхx

спі.1КИ

великі,

HPaIНl

по­

М.

вати. На своїх заняттях ми часто слухали вірші М.· Стельмаха, прозові ТІВОРИ Я. Качури. Мене, КО"ІСО-

ню.

«Зимонька» комсомолка Прокопик.

поет

Стельмах. у 1938 роЦі Я. Качура передав мені естафету 810 класів, а сам повернувся .до Києва у свою скромну квартиру в будинку письмен­ іНиків на другому поверсі, іПоруч з кварти:рою Івана Ле. Пощастило літературному

звами: «Вишиванка», «Руш­ ничок», «Зимонька», «Яго­ ди Карпат». Вони користу­ ються у покупців веЛИКИ7l1 попитом завдяки відмінній якості і гарному оформлен­

МОЛО-

допові.:1Ь,

української

бере Все­

ча були

РЕВОЛЮЦІЄЮ

літерату­

працював

тоді

Заслухавши

Київсько:vJУ інсти­

НАРОДЖЕНИЙ

огнями».

році

класах

5-7

се·

в

туті наро.:1НОЇ освіти, участь в організації

ПИСЬМЕННИК,

'РУ в 8-10 класах Літків­ ської cep€ДHЬoї школи. У чаткуючий

доповідь

році Я. Д. Качу,ра

1922

вчиться

ро­

1921

діючу

за

відання «Щастя» Яків На­ ЧУ.ра, який у 1937-1938

Львівська область. Бори­ славський фарфоровий за­ вод випускає чайні і кофей­

прочитана

робітничо-селянської

T(!JK починає своє раннє опо­

українську

«13 квітня Качурою, бу­

У

в

електричні вулицях,

привітними

;навч~льному

партійно­

лянсьr:ій молоді с. Юрк;вни «Про кmlvністичні спілки

;ними бризнуло й розлилося золотавим сяйвом світло по хатах і в тій хвилі зсе село Літки заіскрилося ве­ селими

пові тового

О.:1носельчанами ці).

'газ~~~ ~Пра~::~~ТУ

I'~J

видазниuтв, ПОJJігр;:фії і книжкової rоргівлі, вул. Київська, 154..

~~~~~~

Зам. 6822-10.94Q"

#200 1977  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you