Page 1

Партія-натхненник і організатор наших перемог 19 ГРУДНЯ - 70 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ · . ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК КПРС Л. І.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАffТЕСЯІ

ш

Б Р ЕЖ Н Є В А

-• -

200 (4307)

СУБОТА

18 ГРУДНЯ

1978 р, 2 кои.

Ціна

:.ь

-~

ГАЗЕТА ЗАСНОВАНА

8 HBITHR 1937 РОКУ ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО KUMlTETY ІЮМУНІСТИЧНОІ ПАРТ11 УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАПОННОІ РАД ДEllYTATlH ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

колись В. І. Ленін.

з'їзд

XXV

:КПРС розробив nрограму даль­

шого

соціально-економічного

розвитку радянського суспіль•

ства. Вона відображає систем­ вий , комплекс ний підхід пар­

тії до суспільних явищ. Намі­ -чена програма відповілає ко­ рінии.м інтересам трудящих.

.Я:к

було

підкреслено

на

з'їзді, головне завдання деся­ тої п 'ятирічки полягає в по­ с.лід(}ІtИому

здійсненні

:КПРС на піднесення

курсу

матері­

ального і ку.'Іьтурного

,.

ІШРС. Все далі ми

по

обраному

JІою вашого вароду в усіх його задумах і звершеннях в

'1\ьмуністична

партія

Радяв-

Світ

бачить

Союзу.

мудрість, принциповість і по­

слідовність ленінського кур­ су, їі внуrрішвьої і зовніш­ JІьої політики. У доповіді Генерального секретар.ІІ Центрального Комі­ тету партії товариша Л. І.

Брежнєва на

XXV

з'їзді КПРС

підкреслюралось, що Комуніс­ тична партія Радянського Союзу «...гідно виконує роль політичного вождя робітничо­ всіх

трудящих,

всього народу. Знову виявила­ сила

органІзуюча

вати енергію

визначальна його риса. « ... Ді­ Я.'ІЬНість нашої партії, її прагнення,

відзначав

лю;~;ини. Саме ця найвища, гу­ манна мета партії ріднить іі з

народо~І,

з'єднує

радянськими людь)ІИ міцними, н ерозривними у зами».

тивності,

наукового

рево.'Іюційний сизму-ленінізму

ського

і

марк­

стання

пролетар­

інтернаціо налізму,

з

роботи

за

торжество

ного

в

по.1іпmення усіх

ла нках

зро­

якості народ­

го сподарс тва.

П ершорядне

комуністичних

науко­

прогр есу ,

продуктивності праці,

всемірне

честю ційснює свою історич­ ну місію, безустанно бореться

р еалізації

свого

значення для

завдань, поставле­

чог о класу. Робітники станов­ лять нині 58 пр оце нтів тих, хто в ступає в її ряди. Попов­

нення

партії

став ни ка~ІИ п овідає

кращюш

нашого

лаль mо~ІУ

сьогодні

б іл ьшість

її .чавах

-

nроцента .

ставники технічної

Генерального секретаря ЦК :КПРС товариша Л. І. Брежнєва веебічно проанадізо вана ро­ бота партії і народУ в першо­ му році п'ятирічки, сфор'dу­

ції

народ ного ху

комуністичного ру­

вюtагають

дальтого

по­

сил ення впливу партії на різ­ ні

сфери

ціального

економічного, і

духовного

со­

життя

нашої країни.

Головною

льовано чергові зав.:~ання в гадузі внутрішньої і зnвніш­

ньої по.'ІітиЮІ. На станови з'із­

1. 1

.

політикою

еконо\Іічне

партії

будівництво.

Про це писав, про це мріяв

дУ набули да.1ьшого розвитку і конкретизації.

Схвалений

Плену~tом

ЦК

КПРС і затверджений сесією

робіт­

нов.lять

відповідально сті

КПРС як бойового загону між­

-

ники і копго с пники разом ста­

і змістовній пр о мові на ньому

етапною подією у нашому су­

від­

союзу робітничого класу і се­

лянства. Ко'І!уністи

інтерна­

Пл ену~ІУ ЦК RПРС. Він став

пред­

села

ю1іцн енню

відносин, зростання

них XXV з'їздом КПРС, мають рішення жовтневого (1976 р . )

природою

вона була і є партією робітни ­

спільно-політично~ІУ житті. У рішеннях Плен уму, у глибокій

ціональної

пар­

класового ха­

ідеалів». Розширення масштабів ко­ муністичного будівництва, ди­ намічний розвиток радянсько­ го суспільства , ускладнення за вдань в галузі міжнародних

передба­

чення і реалізму політики партії, її здатність спрямову-

прапор

прискорення

во~техн ічного

на

соціалі_З'ІІУ

раітеру. За своєю

будівництва.

Л. І. БРЕЖНЄВУ

55,5

в

Партія врах о вує важливу роль інтелігенції у розв· язав­ ні всіх завдань комуністичн о ­ го будівництва . Сього.:~ні пр е:t­ становлять

пр оцентів уки,

інтеліген­

близько

її рядів ,

літератури,

прац івники

освіти,

діячі

вручив

Генеральному

секрета­

рев і ЦИ ИПРС Л . І. Брежнєву орден Відродження Польщі з Ве ликим Хрестом . Цієї наг о­

роди Л . І . Брежнєв удостоєний за

активну

ні

участь

Польщі

окупантів ,

від

у

в изволен­

фашист ських

за великі

заслуrи

в

розвитку і зміцненні ,11ружби, братерства 1 сnівробітництва між Радянським Союзом 1 Польщею. за вИдатн и й вклад у справу зміцнення миру і соціа·

При врученні нагороди ПНР були nрисутні товаришІ Ю . В. Андропов, В. · В. Грюnин, А. А. Громико. А. П. Кириленко, О. М. Косигін, Ф. Д. :Кулаков, Д . А . Нунаєв, А . Я. Пельше, М . В . ПІдгорний, Д. Ф . Усти· нов, Г. А. Алієв, П. Н . Демі­ чев , Б . М. Пономарьов , М. С. Соломенцев , І. В. Напlтонов, В . І. Долгих, М . В . Зимянlн, К У. Черненко, Я. П. Рябов. Товариші Е . Герек І Л . І, Брежнєв обмінялися промова­ ми.

Ч лени ПолІтбюро ЦК КПРС, кандидати у члени Пол ітбюро ЦИ ИПРС, секретарІ ЦІ\ Н ПРС сердечно поздоровили Леоніда Іллі ча Брежнєва з вру ченням нагороди Польсько! Народн ої Республі15 и 1 побажа.'!и йому дальших успіхІв у nлодотворн : й діяльності, спрямованій на

да льший розвиток всеб І чного сп Івробітництва 1 дружби Ра­ дянського Союзу з братНЇми країнами соціалізму, зм іцнен­ Н.і' миру та безпеки народі в.

20

Фотодокументальна

на­

мистецтва,

виставка

охорони

цпров 'я, апарату управіlіння, ві йськовос.чужбовці понад

24 nроценти . 3 року в рік ло їі лав вступає все б ільше жі­ нок , які нині стан овлять м ай­ же четв ерту ча сти ну в с і х

ко­

муністів .

(Закінчення на 2-й стор. ).

- ------

грудня у . Нремлl Перший секретар ЦН ПОРП Е. Герек

16

лізму.

підкр еслювалось

~ втjіа•tає

розвиrр!(' суспільного виробни­

високо несе

іі з уrі~Іа

тією вс ього народу, - КПРС не ·

цтва і підвищення його ефек­

партія

I XV

на

з'їзді КПРС товариш Л. І . Брежнєв, спря~Іовані на те, щоб зробити все необхі д­ не д.'Ія блага людини, в і~· я

XXV з'їзді, ставши в умовах

мас ва розв'а·

Наша

життєвого

рівня радянського народу. І це

Лк

зання завдань комуністичного

вперед про­

майже 60 роІ;ів тому, незабут­ вьої Жовтневої пори, шляху. :Керівною і спрямовуючою си­

ся

піднесення

11.

сnр_sамовуюч.а сиn. а

Рцявський варод ватхвев­ во трудиться вад здійсненням історичних рішень XXV з'їзду

класу,

ПНР товаришвві

дальше

розвинутого

І

~ького

Вручення нагород

відповідає економічній страте­ гії :КПРС, курсу партії на

Вепи· ка •

життя народу. Основа цього­ динамічний і nропорційний

...

єrвавмося

рівня

Верховної Ради СРСР новий п'ятирічний план повністю

Про ЯСКравий ЖИТІЄЧИЙ шлях, невтомну І багатогранну ді яльність Генерального секре­ таря ЦИ НПРС товариша Л. І.

Брежнєва

р озповід<іє

ф отодо­

кументальна виставка сПолу­ м'яний борець за мир, за кому­

нізм•. яка відкри л ася в Ииів­ ському філіалі Центральн ого музею В. І . Леніна . На н:й пред став лено більш ІіК 50 екс­ понатів. присв.нчених етапам славної бІографії ЛеонІда І ллі ­ ча трудовій юності . станов­ леІ'!ню і зм у жнінню його як

-

парт і й ного

прац і вНИ!{а,

у часті

у Велик ій

Вітчизнян ій

'!:ійні.

плодотворнlй невт омній д І яль­ ност і у після воєнний пері од.

Завжд и

дом

-

з

ця

nартІ єю ,

д умка

з

наро­

проходить

че·

рез ус і фотографі!, які пока­ зують Леоніда Ілл і ча при вру­ ченні

парт ійних

квитків

у

бо­

йов ій обстановцІ на фронтІ. се­ ред

металургІв

хлібороб ів

За nоріжжя

І

М олда в!У, підкорю­

вачів цІлини І с иб ірських енер­

гобудівників, з космонавта ми І тво~цями Байкало-Амурсьн ої магІст ралІ. У матеріалах вис­ тгвІш в Ідображена велика м:ж­

Москва.

На трибуні

народна

-з'їзд Комуністичної nартії Радянського 'союзу.

-

Генеральний секретар ЦК КПРС Л. І, Брежнєв; зліва

- •

залі з'їзду. _.

діяльнІсть

товариша

Л. І. Брежнєва видатного борця за мир 1 дружбу на родІв, (ТАРС),


Велика орrанізуюча •

спрямовуюча

І

(Закtиченни.

Початок на

стор.) ..

1-й

Комуніетична партія иайяс~~:равіше втілення бойо­ вої товариськості і дружби Т1>УІІ$ЩИХ СРСР, непорушної вдності всього радянського на­ В іі складі Компар­ роду. тії сою::~них республік, 154 к.райових і обласних

~~'

Bepecen 1942 року, час боІв ва Туапсе. Бриrадвий комt­

~ар Л. І. БРЕЖНЄВ розмовлив з солдатами. Щойно вlи вручив

•дному з них

Олександру Малову

-

партійний квиток.

-

партш­

них органі::~ацій, 10 окруж­ них, 4243 міські і районні, З 90 тисяч первинних партііі­ них організацій. Для того, щоб ці ланки складного пар­ тійного (}рганізму працювали

заводі Імені Ілліча. На фото: оператор цеху холодноУ

прокатки В. І. СКОПІВ анайомить товариша Л. І. БРЕЖНЄВА з роботою стана.

мів і райкомів

риси

стійкого

ці

обкомів, міськко­

них органів

марксиста-ле­

культурного

як колектив­ політичного ке­

нінця здобули Леоніду Іллічу

рівництва.

повагу і безмежну любов пар­

За останні роки в респуолщІ, як і в усій ні, багато зроблено для нення кадрами всіх

тії і

народу,

всіх

трудящих

світу.

Невтомні, благородні зусил­ товариша Л. І. Брежнєва з~rіцненню міжнародних

ля по

нашій кра~­ зміц­ ланоІ

партіЙН(}ГО і державного

апа­

тійних

дем.ократію, КПРС в той же час П(}СЛідовно зміцнює дис­

датніших діячів світового ко­ муністичного і робітничого руху, найбільш авторитетних політичних і державних керів­

рішень XXV з'їзду партн, жовтневого (1976 р.) Плену·

ників

революцшних,

усіх

з.а

виконання

Велика

робота

в республіці

проводитьсІ

по

виконании

МУ цк КПРС.

3

розгорнулось

всенародне

ціалістичне

нашого часу».

па-р­

директив.

новою силщо со•

змагання за ви•

У ся діяльність КПРС, іі Центрального Комітету, По­ ліrбюро і особисто товариша Л. І. Брежнєва у галузі між­

конання і п~ревиконання пла•

або пост він не займав, вказує Л. І. Брежнєв, яв­ ляв собою прик.'Іад зібраності і

народних відносин спрямована

нів і зобов'язань першого ро• ку десятої п'ятирічки в про• мисловості

і

сільському

roc..

прик.'Іад

на те, щоб забезпечити спри­

підходу до вирі­

ятливі зовнішні умови для ус­

подарстві. В(}НО стало най• яскравішим виявом високо! політичної свідомості мас,

шення ве.'Іиких і ма.'ІИХ зав-

пішного

трудового

дань».

му,

дисцип.тJіни, до

творчого

справи,

став­

як

потрібно

будівництва

натхненної

ського

ний Комітет КПРС, його По­ JІітбюро і Секретаріат. У роз­ робку і здійснення Ленінсь­ кої політики партії, у теорію і практику комуністичного будівництва видатний вкmlД вносить Генера.'Іьний секре­ тар ЦК КПРС товариш Л. І. Брежнбв, сімдесятиріччя яко­ го відзначають в ці дні ра­ дянські люди, прогресивна громадськість світу. Товари­ шеві Брежнєву властиві висо­ ЦК

лю роботи

чудові

всі

і

поліпшення сти­

дальності

невідступно

працювати відповідно до ви­ мог часу, показує Ценrра.'Іь­

секретар

справі

служіння

-

комунізму

до розв'язання

прогресивних сил, збереження і зміцнення миру на землі ви­ сунули його в число найви­

ІІІ. Приклад того,

Генеральний

беззавітне

підходу

завдань на всіх ділянках гос­

ванню

д~ржавного

року.

будівництва,

ного

партійного життя і принципів партійного керівництва. Розвиваючи внутріпартійну

лення

1967

подарського

личезний та.'!ант організатора,

том

позицій соціалізму, по згурту­

партія

обхідно і далі добиватися, щоб кожен комуніст, де б він не працював, яку б посаду

Січень

В. В. Щербицький на з'їзді Компартії України відзначав: «Вс~бічне знання життя, теоретична глибина і по.'Іітична прозорливість, біль­ шовицька принциповість і ве­

дотримується ленінських норм

цілеспрямовано й

ципліну в своїх рядах. «Не­

ЖДАНОВ.

партійних органах.. Предме-­ постійного піклуваннІ КПРС в утвердження партій­

раїни

XXV

рату, підвищення дисципліни керівних працівників, відпові•

злагоджено, активно,

КПРС Леонід Ілліч Брежнєв на Жданоаському металургійному

сипа

народу,

комуніз­

праці

радян­

виконання

свого інтернаціонального в'язку. Виступи

Генерального

ретаря ЦК КПРС з зовнішньої політики грунтовний,

тований зу,

ріотичний рух за гідну зуст•

сек­

річ 60-річчя Великого Жовт· ня. Зобов'язання передових колективів спрямовані на

питань містять

комплексне вирішення важли· вих

---

завдань

досягненнІ

високої ефективності і якості роботи на кожному робочому МІСЦІ, розвиток технічноІ

Радянського Сою­ розкривають

творчості, зміцнення науки

з

зв' язків

виробництвом,

поси•

і прапоро­

лення виховання трудящих, І

XXIV

визначено

перш за все молоді, в дусі ра.. дянського патріотизму, друz,. би народів СРСР, соціалістич., ного інтернаціоналізму.

нові назрілі завдання дальшої боротьби за мир і міжнарод­ не співробітництво, за свобо­

дянського Союзу, як підкрес• лював Л. І. Брежнєв, не 'j.'іль..

могливості, обстановку твор­ чаї роботи. Виражаючи думки і почут­

дУ які

ки сама бореться за народнІ інтереси, але й уміє піднімати

тя

миру.

ка компетенl'ність, уміння ут­

верджувати

між JІюдьми

ат­

мосферу довір'я, поваги і ви­

комуністів,

усіх трудящих

нашої республіки до товаrи­ ша Л. І. Брежнєва, член По­ літбюро ЦК КПРС, перший секретар ЦК Компартії Ук-

оплоту

холекти•

обо­

благородні, констрг>тивні цілі на світовш арені політики

СРСР -

трудових

вах республіки шириться пат•

міжнародного

переконливо

в

ним

науково аргумен­

ана.'Ііз

становища

Нині

u

героїзму.

носця миру на землі. На

з'їзді товариш Л. І. Брежнєв висунув

Програму миру.

з'їзді КПРС

XXV

На

і незалежність народів, в органічним продовжен­

ням

і

розвитком

Програми

lV. ВеJІика

відповідальніеть

проведення в

за

життя політики

партії лежить

на

Комуністична

партія

Ра•

на цю боротьбу, вести за со• бою найширші маси ТРУ)(І• щих. У цьому --- невичерпне

джерело наших нових успіхіІ на шляху комуністичного бу..

дівництва.

місцевих

(РАТАУ).

* * * * * *І * РОБІТНІІЧОІІ~ C.riOB ~

* * * * * * * * * * * ВІРНІСТЬ

На старті десятої п' ятирічки колектив

го

вИробничого

«Азот»,

об'єднання

виконуючи

рішrння

мі ки рапортують про те, що свого спова вони з честю до-

держали. Річю;й план і підвище ні

нання тепло поздоровив Гене .. ральний

соціалістичні зобов' я-

Дбаючи

про

долю

КПРС

ном го

Компартії ~·кrаїни, взяв під-

Сі.1ьському господарству краї-

дали слово

вище ні

ни

тисяч

нього року виробити додатка..

мінераль-

во до завдання ще близько 20 тисяч тонн мінеральниJ

- дати 165 тисяч

трудівникам тонн міне-

ра.'Іьних добрив понад план. Сьогодні сєвєродопецЬhі хі-

відправ.1ено

достроково.

ЦК

зання

соціапістичні зобов' ;І-

виконано

секретар

товариш Л. І. Брежнєв.

XXV з'їзду ІШРС і XXV з'їзду зання полів

КИІВ. Лпстопад 1973 року. Жителі стот.щі України під· носить дорuгому гостю Л. І. БРЕЖНЄВУ хлlб·с~ль.

сєвєродонецька-

170

тонн надпланових них добрив.

З цією перемогою

ве.'Іикою трудовою трудівників об'єд-

врожаю, сєв6родонецькі хіміJІ до кінця ниніm•

добрив.

(РАТАУ).

········~·································································································· ПОЛІТІНФОРМАТОРИ на· ЗАКЛИЧНЕ .СЛОВО ПОЛІТІНФОРМАТОРІВ делегат XXV з'їзду НПРС, шого міста й району ведуть ниuтва•,

велику роботу по пропа;анді матеріалів жовтневого Пле· нуму ЦК КПРС і п'ятої сесії

Верховної

Ради СРСР.

своїх бесі;:~;ах вони ють

nроекти

п'ятирічного народного

У

роз'ясню­

Державного

плану

розвитку

господарства

СРСР на 1976-1980 роки, план і бюджет на 1977 рік. Політбійці

наголошують

2

стор.

на

положеннях

кладених рального

і

у

ви~новках,

проІІІОві секретаря

ви­

Гене­ ЦН

НПРС товариша Л. І. Бреж­ нєва

на

Пленумі,

вим

великИ.\!

рію

1

яка

вкладом

практику

промова

но­ тео­

комуністич­

ного будівництва. Підсумки Пленуму

ІШРС,

є у

ЦН товариша

Л.

І.

Брежнєва

-

ветеран це кон­

кретна бойова програ:\1а дІй, усієї нашої роботи. Обов'я· зок політінфор'І!аторів. усіх працівників Ідеологічного фронту розповідати прd патріотичні почини й ініціа­ тиви виробничників по до­

-

строкоао~1У

дань

виконанню

n'ятирічки,

НОВЕ ЖИТТЯ

зав­

прийняття

зустрічних планІв.

Про

це

наголосила, відкриваючи чер­

говий теоретичний семІнар політінформаторів, секретар Міськкому Кп~шартіІ УкраІ­ НИ Л. І. Шелест. 3 великою увагою присут· ні

вислухали доповідь на те­

му «Ленінський стиль пар­ тійного 1 державного керів·

Субота,

18

грудни

з

якою

партіУ,

вистуnи1

генерал-лей­

тенант у відставці В. Ю. Ва· сильєв.

На

секцІйних

занят:rях

слухач! семінару отримали методичні nоради про вико­ ристання матеріалів nреси,

кіно,

радІо

питаннях

1

телебачення

дящих.

1976

року

у

інформування тру·

о


Jt!ПYTATH 'A.IJ. -

SA РОВОТОЮ -- --- - ---=- :-=-..==-

rоРизонти nєсятот

Ф.мtТ

ROMEH'n'8MO

-

~~~

П'ЯТИРІЧКИ

Технічний сервіс

.

на

МВJІІОРЛЦІJ( ЗІМЕЛЬ

се.п

у нашІІІ краТнІ основою nІдвнщенн• продуктивностІ

гарантованих

sемель,

урожаТв

створення

Е

зон

мелІорація.

В десятій п'ятирічці на меліорацію sе­ мепь направляються великі кошти -

понад 40 міJІьярдІв

карбованців,

т~б·

то стіJІьки. скІJІьки sa восьму І д~в я· ту n'ятирічки. разом узяті . За п яти· рІчку

цІю

намІчаЕться

міJІьйонІа

S

ввести в експJІуата­ гектарів sрошуваних

земеJІь, осушити 4,7 мільйона гектарів перезволожених

земель.

обводнити

37 6 мІJІьІІона гектарІв пасовищ . ЗдІйс­ не'ник заадань десятоУ п'ятирічки дасть вих

sмогу

sбІльшнти

куJІьтур

майже

На

на

а nівтора

УкраінІ

3 рошуваJІьних тисачІ

гектарів

мель

І

площа

За одинадцять місяців ни­ иішнього року тваринники радгоспу

«Плосківський»

одержали

від

кожної

корови

4838 кілограмів молока. 100 гектарів сільгоспугідь вироблено по 1938 центне­

фермі створені всі можливос­ ті для одержання високоякіс­ ної продукції. Збудовано молокоблок, який обладнаний

по

холодильними

На

Привезеве із корівників свіже.

рів цього

цінного

продукту

харчування. Майже все моло­

к.о надійшло на завод першим сортом.

Як

добилися

тваринникJІ

успіху? Завдяки чому вони підвищують якість молока?

На ці запитання Дав відповідь нашому

кореспонденту

голов­

ний зоотехнік радгоспу Іван Іванович Рибна.

Питання якості молока зав­ жди

хвилювало

нашого

трудівників

господарства.

разово

воно

Неодно­

розглядалось

і

молоко тут рез

установка~ІИ.

фільтрується че­

спеціальні

жується

сітки,

охолод­

до плюс п' яти-шес­

ти градусів, перевіряється на

механічну значається

забрудненість, процент

ви­

жирності

та кислотності. У такому ви­ гляді вивозять тричі на добу.

його з ферми

Тваринники знають, що од­ ним із важливих nоказників їх роботи є жирність молока.

Тому останнім часом провели велику poб<rry по nідвищенню її. Перш за все, потурбували­

ше молоко . Оплата праці доя­ рок за надій молока проводиться з

урахуванням

жирності. Добре nлемінна

робота.

зе­

ви·

стійло­

огляди

від кислотності, щільності,

чистоти, те~шератури і

бакте-

ріального обсіменіння. Додер­ жання їх норм запорука успіху.

Щороку на фермі nроводи­ мо атестацію працівників мо­

лочної

лабораторії.

дально

ставиться · до

Відпові­ виконан­

ня своїх обов' язків лаборант

карадах тваринників. Нині на

вим'і залишається найжирні-

дики визначення вмісту жиру

1976

року

До

її

обліковець,

лаборант,

Євдокія Андріївна Топіха . Во­

rрудня

молока.

входять

нік, а також з кожної брига­

на чітко

18

якості

проводить

Якість молока залежить не тільки від його жирності, а

ся про те, щоб кожна доярка

Субота,

систематично

складу

додоювала корів, nоскільки У

ра

заготовлено

виробничих

о

У радгоспі створена спеці­ альна санітарна КDмісія, кот­

громадської

кому,

і

,цукції

кормів.

й

о

додержується мето­

НОВЕ ЖИТТЯ

гектарів.

БУДІВНИЦТВО

надоєного молока. 3а

одержання високоякісної про ..

в молоці, слідкув за охайніс­

для

вивча -1ось на засіданнях парт­ техраді

якість

тю приміщення.

вдосталь

вий період худоби

На

тисяч

тваринникам

введено

додаткову оплату.

його

налагоджена

660

4,7 мільйона

ЖИТЛОВЕ

ТІЛЬКИ ПЕРШИМ СОРТОМ

осушення

В результаті .1.0 кін·

надІАннА pesep~ одержання І сталих врожа1в.

дос•гне

Це соких

·

раза.

меліорованих

1980

року

зерно·

землях

передбачено будівництво систем на nлощі 653

гектарів sемель. ця

посіви

меJІІорованих

бригадир,

зоотех­

ди по одній доярці. Очолює її головний ветлікар Олександр

Степанович Дідківський. На фермі nостійно підтримується висока

санітарна

культура.

Велику роботу по дотримав.. ню nрацівниками ферми всьQ4

го комплеІСсу санітарної гігіє· . ни nроводять обліковці Ольга Панасівна Волоха та Марія Давидівна Коваленко. Після RОЖНОГО ДОЇННЯ корів ВОНИ роблять аналізи молока по групах. Результати nеревірок

щодня альній

Тваринники но

м'я відмивають теnлою водою,

го року

цівки молока доярки здоюють окремо. Молочний посуд

ретельно

миють

та

де­

спеці·

радгоспу

все

рО'блять для того, щоб успіш­

Rорів регулярно чистять, ви­ перші

вивішують на

дошці nоказників.

виконати

завдання

nершо­

п'ятирічки по даль­

шому втіленню

в життя ве­

личних накреслень

XXV

з'їз­

зинфікують освітленим розчи­

дУ КПРС. Вони nрацюють під

ном

девізом:

хлорного

При

вапна.

nідведенні

«Дати

державі мо­

підсумків

ЛО1JНОЇ

про;п· кції

соціалістиqного змагання пра­

кращої

якості і з меншими

цівників

затратами».

ферми

враховуємо

о

З стор.

більше,


nPOr'PAMA НА ОВJІАСТЬ

Куmо'ЧО'К друзів природи

вом внутріШНіХ цесі в•. (М.).

10.00 НЕДІЛЯ,

r .. •-- 1 J

~

~

університету JІ1

7

відбулося перше занят-

4:.Природа:~>. вступним

12.30 13.30 14.00

відкрив

' '

голова

~

L

1

з'їзду НПРС:~>

лектор

обласного

товариства «Знання:~>, .канди­ дат ІЛологічних наук Л. П.

Потім

риша Леоніда

санітарний

лікар С.

які

стосуються

водних ресурсів, атмосфери та грунтІв нашого району.

Рентор університету «При­ рода>> А. М. Погребовський ознайомив присутніх lз даль­ шим

напрямком

закладу.

. ro

Із

роботи

цьо-

завданнюш,

як! поставлено перед слуха­ чами: агрономами й агрохі­ міками, меліоратора:vш й зоотехніками, біологами шкіл

й

громадськи~ш

ми

товариства

Інспектора­

охорони

при­

роди.

Під

час

заняття

демонстрований nулярю-Ій фільм

був

про-

науково-по<<Заповітні

::ІІіСЦЯ УкраЇНИ>>. У НЬОМУ :згадується й про один з чу­ дових

куточків

йону

-

ське

нашого

Заліське

ра­

мислив­

господарство.

Т.

СЮРПРІІаІІ

IIOHAJIЬUHA.

вало із зе.илі

ПОГОJJІ

Г.

охорони

У листопаді

до нас прихо­

дила справжня зuма. Пlоправ­ да морози дошку.~яли раніше. Але при,нхлива ЗІІ.ІlОNька теж була завіта.Іа noкu що .:в гос­

Нещодавно група природа-

любів Ниївської областІ по· бувала в Наневі з метою за-

rюзичення досвіду. Чимало

подав

корисних

голова

порад

Нnнівського

районного товариства охорони природи А. Н. Ткан.

Він розповів. які справи

З{Jобили трудящІ міста й ра-

та, то

талИ,

6,

напевно, й не пам'я­

ти

про

себе,

бариться.

а

Нині

то

рапто.Іt

11.00

.,

'-

за­

\

~ ~

авитп перед

КО:VІ в оселі ялинку

крашати

.... 11

ро-

rOBIIVI

й при-

. -давня тра;щщя.

Як відомо, літочнсщ•ння н~

з першого вересня. а з першого січня недеться в:д

1700 року. To;:ti бун в:r;:tаниіі ПетрО.\! І спеЦіальнпй ука:з. В ЯІ\О~ІУ ГОВ Ор І, J n СЯ , О , ЩО В честь святкування Нового

року на велп;шх і ПРОЇЖДЮІХ в\ .ЛІІЦЯХ, пере," ворота'ІІІ б,.. • ·' J-

~ ДИНКіВ ЗРООИТИ

Прикраси З

лон. м

инули рони,

у нас ви-

никли нові радянські

обря-

ди, але хороший звичай

-

прикрашати вічнозелене дезалишився. Батьки намагаються ДІстати длн ·

очнщається

~ · " мrльио~

18 - 20

Н[В нубічннх метрів повітря від вуглекислого газу. В'ІД- ~

таІі три деревини середньо-

го Ніку «Харчун>ТЬ>> ю;сне'І о;щу .1ЮДІШУ протт·о:ІІ всІ,о-

го її і!ШТТЯ. Не рубаііте

сю.ювільно І 'Т . Haca_:p:;r•;:h. ~~ЛЯ ВОНОРІЧНОГО свята ~1н вирощує~ю ятшЮІ ЧИ

в спеціальних · ~,Іра<· о

ВJДО.

шкілпах

З тИ х,

СІІНЛЮf;:но, ПрОВОДЯЧИ c.lr

тарні рубки,

тобто

я Kl·

СаНі-

~

16.00 17.20

красунь

буде достатня кількість.

к.

к.

НЯМ беруть участь в ПР н •

родинчих вІкторинах і тематичних вечораХ. Є ТУТ 1 зе-

ленІ патрулІ.

Значна увага приділяється пропаганді ленінських Іде й

по охоронІ природного сере-

довища за допомогою мІськрайонно~ газети та радіо· · ПерІодично випус-

журналу. КаЮТЬСЯ ЛИСТіВКИ

плакати.

Всього ж природолюбами МОЖУТЬ назВаТИ себе майже 1

. проценти населення Н аЦя поїздна б ула кор ИСною. Безперечно, є ЩО за-

53

НіВСЬКОГО району.

пазичувати у канівЦІв. Н. САВЧЕНКО, й ВіДПОВіДаЛЬИН СеКретар райониого товариства природи

Для

ратіно•.

К.

т.

дітей.

(М.).

Для

бур.

«Виставка

школярів.

Бу•

«Зелений

вогНІІІ<>. е Ук• К<!_нцерт естрадного орк. стрl іо раtнського. тслеб.а~ення, t Р д • ЦСКА

д

-

ва). Чоловtки.

~

.

сЛабо а•

Аокументальний. фі.1ьм Р торtя сл~аря Сер~.Еєва» •. (М.).хо-

т.

МІжнаро)І.нин

на

приз

дії. (М.). Ві1ІТОРОК,

турИнІр

газети

«.

збірна

~

зве~1ИЯ»

ГРУДН.Я

21

ПРОГРАМА

ЦІ

~·."to "к.о ""т.н "r· імиастика для ~•t'теІ. • 9.30

1

к.

т.

1

Фtнлян•

Мультфі•1ЬМн

•Гра. в

бу.

дииочки», «Звільніть меш дороpor;,-•, «Петі і механічна іграш• ка»

.

16.00

«По

рідній

К. т. ~В буднях великих будов•.

Кіноnрограма до Дня енерrеmка.

сНатхнtІн-

країнІ•.

Про-

;у РСР. Інформаційна nрограма •Вісті•.

·,v-рІ'НЯ

з

дня

рнша u. Леоніда 20 .30 1\.

т.

теле-

народження

това-

чів•.

17.15

К.

т.

го•.

сОдин за

всіх. всі

за одно-

(Ленінград) • 18.00 Новини. 18.15 •Jlюдина І закон• . 18.45 К. т. Р. Шуман. Концерт

лись

у

-t(а.аіфuрнії».

ІллІчаДруга Брежнева. •Чае». турнір Борuдін. симфо- 221.00 1.оО к.!)рограма т. NІіжнародний

дож~·ій 'Ф~~~~~ н:вf; зорі до зо: рі•. ПРОГРАМА НА OІ>JJACTb

длІ

віолончелі з оркестром.

19.15 К. т. «У світі бізнесу•. 19.40 К. т. Прєм'ера телевистави сКо-

нія •Ьш·атирська•. (М.). 21.00 ~рогра~tа •' І ас». (М) р·а~і УТ ху 22 ·00

котки»

s

хо-

кею на nphз газети •Известия•: збірна СРСР_ - новини. збірна. ЧССР. ПСІ закінченні

ПРОГРАМА )ІТ

І8.&о Длg дітей. •ЗаіІ•еня-задавака•. Вистава Дніпропетровського

к. т. ІІІузична nрограма.. (М.). ТЮГу. Ноаннн. !J.~u •більше хороших товарІв•. ( м ·) · 11.~ 11 • 10 тмеуніверситет с3дороа'я•. IU.OO «Сильні. сміливі, сnритні• .. (М.). 11.40 Шкільний екран. Фізика для У'І• iU. 45 К. т. «Очевидне неймовtрне•. нів S к.,асtв. •Сили в nрирад••· 1!.45 к. т. Пошта програми •Здоров R•. Іб.зе •У дружбі, щасті ми зростаЕмо•, 9.00

к. т. Lстрадний концерт. (Ле-

" т. Концерт державноrо_ансам б -

14.15

JІю танцю

15 _00

мо•.,. . Іінстава v м Центрального .. ака-

1(,

молдавськоt

РСР

•11іІ\.·о~·ум. h(a~J~. «Не турбуІся, ма-

дем•чногu театру Радянськоt Ар-

7<'.\.(J\~.~e ви можете•. (М.).

Кон 11 срт самодіяльного народно1о

17.00

17.16 17 .30

ансамблю танцю «Юні ,роки•. і

•РуІ>ежі десято\' чки•. Агломераційна фабрикап ятир Новокрн· ворізькоrо rірннчо-збагаvвальhо•

го комбінату. Мультфільм сДру•і пізнаються

~і:~;~ізійна школа механізатора.

~~~::іг:=::.~н У ~~'::~::~г~~~~~;~:

своїх малюнів найнрасивішу, найряснішу і найбільшу ялиялинкових базарах тану,

ти, затрачені за весь період ~

" ну. І НОД!,· не знаишовши на

як

хочеться, запасаються сокирою 1 прямують до Т · н ай ближ-

чого лісу. а111 облюбовуютп <<потрібну:~> сосанку чи ялин-

20.30 К. т. Бечірня казка. (М.). з них стягуватимуться кош- ~ ~u. ІQ ..fS ~~~~·чий портрет народного артІІ• 45 Концерт. (М.). ста УРСР в. дашенка. 22 .uu к. т. Худuжшй фідьм •добро·

вирощування

ялини,

тобто

· І з порушниза 5 - 8 роюв. Нів за кожне зрубане дерево

\ \

братиметься така сума: як- ~

ку (кому що приглянеться!) що пеньои матиме діаметр

і рубають.

сантиметри

4

_

10 8

нарбо-

во.1ьці•. І•"·>· грvдн.я 20 цт • ІtОН ~дi,JUK, ІІРUІ'РАМА

\

'

9 .оо к.Новини. т. Гімнастика. 9.3u к. т. •В гостях У казкк•. JЦ<"9 _10

7

нас речовини фітонциди, ЯКІ вбивають шкІдливі для

n

т.

ф;.,ьму «JІенінським шдяхом•. До

17 . 20

ли в школІ куточки приролІ иарськ! Д

И ' загОТОВЛЯЮТЬ

т.

ню їх, нагадуємо ти~1 хто 1 ~.~ 0 t.кран студt·нта-заочннка. І. курс. 18.00 •Наодинці в книгою•. в. Кучер. не гребує легкою н.ажнвою, АнІониська мова. •Модалью дtЕ•Чорноморці•. про ВІДПОВІДЕЛЬНІСТЬ. ра\ ка мова. вико- 18 ,30 «Кубок наді/І•. ДитячІ спортиаІІі · · · Б СJІОва та ІХ«Консультація еквІвалеІtти•. поНtмецьканьєри платитимуть ШТР2'! 1 ~ ніlнню ІшtпрuJІьпих робіт•. 19 .00 ~~ф~~~;Ційна програма «Вісті•. не Тільки за цінне дерево, а ~ 19.30 •Київська nанорама•. ІІ.ЗО Концерт Уральського народного

ревце

агатств, активно б ор ЮТЬСЯ З ерозією грунтІв. Хорошими помічниками

рослини. Учні З захоплен-

т. Фільм-концерт

ня•.

18.00 к. т. Коtщсрт майстрів мистецтв

!2.15

Щоб запобігти вннище!f-

філософії•.

к.

15.45 К. т. «Мамина школа•. Роз nові- '!16.15 к. т. •Книга. Час. Читач•. дають вотераки ІМ·ї армії. 16.45 к. т. «Робітнича гарантія москви•

~ 12.45 нінград). К. т. •"І·ноnанорама•. (М.).

~

напрямків сучасноt

жуазної

збірна Швеції -

І

nисьменниj{ і час».

дожній фільм •Садко•.

•mожують

С'Dали юннати. Вони обладна-

с€в-

грама докуменl'альних фільмів.

!

розчи-

щаючи Ліс. Тоиу в ~1агаз!fн~.х Мtста · ЛІсових ·

\ \ \

основних

бола:

14.0U Сnорrо:вна програма. 15.00 «Слава солдатська•.

18.45

IJ

2 курс. Марксистсько-ленtнська філосо­ фія. «JІенінсь.кі .прннц~.!'fИ крж.. tИ• ки буржуазноі фtлософІt. КР.итика

~1.30 К.

комуніста•.

К. т. •Наvодні ум;льці•,

13.40 «

~

сПовІстr. fe•

рогу в житті•. (М.). Екран стуj\ента-з.аочника.

к:ею

ньої самодіЯJlьnості.

13.10

L

!!еволю-

і Л терату•

12.50 і!иступ учdсtшків дитячої худож-! 10.05 ХуДожній фільм сНача.1ьник Чу•

!6.00 1\. 17.00 18 оо н · 18.15 К. 18 .30

рибних · ·

Швеціі.

1(. т . .Цокументадьний фіJІьм ролі мирне майбутнє».

\

" насаджень, а й через при- ванці й більше. У затримарадне середовище порушу- них водіїв відбиратиVІуться ється ритм людського життя, права на водіння автомашин. то дехто скептично посміха- Іх передаватимуть в органи ється. Хоч науковці довели, ..,ержавтоінстщції. Якщо ви " що рослини шпилькових по- придбаєте ялинку встанов,1е- ~

запаси

збірна

К. т. Вперше нафільм екрапt сПовість УТ .~оо-

11.05 15 .05

б"

-

12.05 І(онце~:п інструментальноУ м:узик.к.j

12.30

19.45

21.15

кументальний

.. НЮЮТЬ не ТІЛЬКИ нону: озеле !\оли ПОГірШуЮТЬСЯ нагадуєш, що УМОВИ таиим ванців сантиНаСеЛеНІ ПУННТИ, але Й За- ЧИНОМ МеТріВ 20 копійон, 57 карбоваНЦіВ, саджують пустирі садами, існування не тільки лісових 12 сантиметрів _ 4 иарбо-

пt>ОВОДЯТЬ операц і ю « Живе срІбЛО'> - оберІгають 1 при-

турнІр s хо· газети «Известия•:

~ 1~.15 Прем •Ра докуr~ентального

ст

.

Телевізійна школа механізатора, К. т, •Лийся, пісне, над В!тчиs·

,

~

• ••••••••• •••••

ЧССР

19.00

ПРОГРАМА УТ

liQO

L

:

коли круж.1яли в хоро­

те:.тература

приJ

соціалістичну

нералів прогодував•. (М.). Французька мова. (М.).

18.30

ною•.

воді ще восени перші сніжuнС. ПЕТРИЧ. Фотоетюд М. Семииога.

17.25

І

21.00 nрограма •Час•. 22.00 К. т. Міжнародний

10.00 10.3G

розтало... Як­

-

би не залиишвся доказ фо­ тозні.мок нашого кореспонден­

Ті»! Мабуть, виріишла нагаіJа­

Я.1ИНКОВІІХ та ялівцених Гі-

ЗА ДОСВІДОМ У КАНІВ

•Боt·атирська•. на

інже

Ілліча Брежнєва. І 20.15 К. т. Веч;р.ня ка,к~()'"·>·баскет• Друга симфо· ' 20.30 К. т. Чеишонат « Син·• мо~ (Моск•

20.30 К. т. О. Бородін. нія

якості

(М.).

•Наш сад•. (М.) •. ІЗ 35 Учням 10 к.11асtв. Література. 14:50 Учням 8-10 класів. «Шукаю до-

Ріхтера.

збірна

виступи­

Толокно Із санепідстанції. Вона зупинилася на питан­

с.

кею

досягає плюсовоі відАtітки. І давно зникло те біле покри­

12.10 13.05

•Вінніпег джетс»

ІУ.І5 ftрем'єра документального телефільму •Ленінським шляхом•. до 70·річчя з дня народження това-

лишнього середовища в світ­

нях,

знати!•.

К. т. Концерт народного артиста СРСР, лауреата Л~ніиської пре­

мії

ІJішень•.

пр

господар:

пр~ Те, ІІК ОДИН МУЖИК ДВОХ

•Сільська година•. «Музичний кіоск•. Міжнародний турнір а хо­ на приз газети « Известия•:

(Канада).

ЗОВНІШНІХ

цію•. (М.). і 12.40 Учням 6 клас!•· ра сСалтнков-Щсдрtн.

кі­

17.00 к. т. Му.1ьтфільмн. 17.30 К. т. Концерт радянської пісмІ. 18.0U Новини. 18.15 К. т. «Кдуб кіноnодорожей•.

І завдання по охоронІ навно­

.1а

Мое·

~ 1

Ц!наву лекцІю на тему: «Науково-технічна революцІя

Лемпщький.

все

і

народного

«Підвищення

Жовтневу

\1.45

піоне­

-

унІверситету

ник.

прочитав

«Хочу

т. т. т.

Локтєва

Палацу

nерерві

~

його

XXV

У

школи

словом

рішень

ножурнал

К. К. К.

ім.

міського

збірна СРСР -

~

районного товариства охоро­ НfІ природи В. й. Щабель­

л!

танцю

ШКОJtярів.

18.15

середньоr

народного

і

і

кею

грудня в актовому за­

тя

пісні

ства.

не!JНИХ

Jlенінськоrо комсомолу ансамблю ковського

Спеціалістам

11.05 Юнофіо~ьм. (М.). 11 15 Екран учителю. сВив~ення · творів в. І. Леніна про Велику

ЦТ

К. т. •Будильник•. «Служу Радянському Союзу!•. К. т. Концерт лауреата премІІ

рів

\

15

міськоr

9.30 10.00 11.00

! (

народного

М

ГРУДНЯ

19

ПРОГРАМА

Першв заняття

І

8.35 1 ІО.40 Учням 5 класів. rеоrІJ&Ф8 =­ •Формування рельЕфу . під впл о­

рІд виділяють

корисні для

людського органІзму бактерії, зонрема дизентерії, ту" Й 1нших. у сосvеркульозу

нових борах розташовано чиМаЛО ЛІКуВаЛЬНИХ ЗаКЛаДіВ.

Для перекон.1ИВОСТ! наведу нілька цифр. Один гентар хвойного лісу вбирає шнід-

ним порядком,

то

витрати

будуть від 80 копійок до 2 карбованців. І настрій не зіп-

к.к. т.т.

світі кра1на, тварин•. один. на«Uдна род». Документальний телефІльм про соц1а:оістичний В'етнам. . «)'

т. J(ороткометра~ні телефільми для д1теіі. художнt к. т . • ;,дрсси молодих•.

ов" ни ·

т. •Віршісоціалістичного - дітям•. •Щоденник змагаш<я• 19.15 лю к. т.nісні Концерт і танцюнародного •Колос•.ансамб19 .30

Прсм'сра документального фільму

•11шов солдаr», .. 21.00 Програма •Час•.

суєте, бо цього року на те- ~ рІтторії лісництва проводи- \ тимуться охороню· заходи не ,L ,

21.30

22 . 30

«Маі!стрн мистецтв•. Л. Свердлін. к. т. Романси п. ча.Аковського уСРСР внконанні народ!іоt артистки г. Ковальовоt.

лише лісівниками, але й ~ пРОГРАМА УТ ~ІіЛіЦіЄЮ ДніПрОВСЬКОГО раЙ О- 1 І О. ОО Кубок володарів ку-~~ів Европе/І-

ну Ниєва. Таким чином для ' ських країн з волеи ола. браконьєрів ліс буде закри- \ :~:~g ~~~~~:~~оІІЦерт. Рік тий. ~ ІІ.І' к. т. •Наша біографія. ливоr вуглекислоти майже В. БАРД Аш , \ І9lІ-й•. 220-280 кілограмів. Намайстер лісового госпоІб.зо На допомогу школІ. «І. Карпентомість виділяє 2 2 о кілодарства Б роварсЬІюrо .оо ко-l(арий. •11артійне «Хазяїн•. життя•. 1711.~0 грамІв иисню. Отже, за рік лісництва. Муз11чнин ангракт. «Плюс 17.45 до~<умснтальний Фільм

20 . 45 21.00 21.30 22 . 15 22.55

МЬІ белЬІе снежинки, Серебрянwе сnинкн, МЬІ вьемся и nорхаем, . При месяце сверкаем. в JІугах н на болотах,

В лесах и на опушках МЬІ стелем для зиерюшек ПуховЬІе накроем nодушки. Ознмь1е Надежно шубой белой. и пусть сnокойно дрем,•ют

И трактор заметем мЬІ, Оставленнwй на ниве, -

18.00

Шутить не дюбим шутки МЬІ с тем, кто нерадИВЬІЙ. Вокруг нам столько дела: Украсить Нас ждут елки давнонадо!детишки. Аи квсеновсон~ОЖД~~ки" а~tочр:дьt.

~ь• 6 _~;с~< ~~~~~~мна'":~~~: И карнава,,а маски. Маргарита ЕРМОЛЕНКО.

Они там до апреля.

г. Броварьr.

18.30 18.35 19.00 19.30

якість•. Сп іва" народна

артистка УРС р ,

содістка дніпропетровського театру опери та балету Н. Суржнна. lелеплакат «Цифри. . нашого зРо· станни•. «Літературні зустрІчІ•. . і Інформаційна •:•ст •. к.,·чнів т. КиївсьКОІО «СОН>ІЧНепрограма коло>. онцерт хореографІЧНОГО училища. Транссtяція

~

к. т. Співає народна арткето СРСР Б. Руденко.

Новини.

ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ

і

9.30

і 10.40 Учнямнавчальних 10 класів t середи :І спеціальних з.ак".'адів. Сусnільствознавство. сСощашстич.

10.00

Спеціалістам госпо~~;ар. ства. •Зміст народного праці керівника•. (М.).

не nланування•. (М.).

11.10 11 .45

с~огодні•.клас··J (М.).,. середн.Іа і•Наука . vчням

12 40 • 9 спеціальних навчаль11нх .закладІВ. Історія. •Росія в перш•й свпо· вій війні•. (М.). 12 .10 Німецька м~•а. (М.).

13.05 •длк вас, батьки•. (М.). 13.35 Учням 7 класів. Зоолопя. сАмфІ• бії•. (М.). ' лу 14.00 Справи московського комсомо • •Щоденник трудового семестру•. 14.30

Учням 9-Іо класів. Основи ра-

динеького законодавства. еРадянська міліція•. (М.).

15.00 17 . 10

v

ПЕСНЯ СНЕЖИНОК

•На добраніч, діти!•. Програма •Час•. тележурнал «Старт•.(М.},

18 .15

Учням 7 класів. л пера тура. •Роз~~~~у:~о (~~)~бристtв. Будинок 8

Екран студента-заоч!'ика. 1 курс. будівництва основ соцtалtстичноt ституція. Комуюстичекономіки.мобілізація Перша Радянська. Кан .. ною nартією вс1х сил народу на захист завоюваньДруга Жовтня. VIII з'їзд РКП(б). Програма партії _ nрограма будІВництва соціалізму•. .

Історія КПРС. •Ленtнс~а.иіІ пла~

к. т.наМіжнародний з хо· кею приз газети турнtр « Известия• І

«Вінніпег джетс• (Канада) збірна Фінляндії. (М.).

_

20 . 15 К. т. Вечірня казка., (М.): 20.30 . ударний фініш•. 21.00 К. т. «Музичний кіоск•. (М.). 21.30

«Першому року nЯТИРІЧКИ к. т. Художній фільм •Важке щастя•. (М.).

Палацу 23.05 Інформаційний випуск •день за кку.льтт.урдиuк:~:~:~~:=~й телефільм. днем•. •На добр~ніч. діти!•. 23.15 года». Фільм-концерт сТанцює Ал.1а Ла· Програма «Чае». (М.). . -:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~==!!!!!!~ УТ художюй ."

20 .30 20 .4 5 21.00 21.30 Вnерше на екрані

3

фільм «Як nісня•.

Редактор Є. ФЕДНИ

«Актори і ролt», -ОХОрОНИ --..,..-~-.......-.. #-.:"#.,..~~~_,...,.."...,...,..__..":...':'.:;..,.__.,._::-:.::::::::.:,~.---#-...:>---~-~----.----.,,

,.._.отсНОВАЯ

ЖИЗНЬ»

-.:!'--.:!';"""~ ·0-;:...:о-г:к-:::.-:-----, ~-;{АШ'д~АдРЕСА: І відповідального ТЕЛЕФОНИ: ~едактора - 19:3·82; заступника редактора - 19·4·471 І - орган роварск секре.. ря, в!дшлv сІльського господарства. кореспов•

коммунистической партии УкраинЬІ, городекого в районвого обпасти. Єоветов аепvтатов трудящихся кн овсмnІІ Газета вwходит ва украинекем язЬІке,

--.---------..:о:-..:о-'-б~-:61964. Броварська дJ;>укарня КИ1всіокоrо о луправшння

ІІІАеІtс

22.45

255020

"'РОВАРИ

" ' вул.11. КяТвська, І54.

в сп

.

дента місцевого радіомовлення

-

19·3-IR;

відділІв оромисловостІ.

~·:f:т•ор~~хо~=~=ду, ~

п'ятницю і суботу. Обсяг 0.5 форматv

rазетв сІІравда• масової ,...роботи, фотокоресnондента - 19_ ·4· 67 · __.______ __ _ _ _ ----.".

равах. видавництв, поліrрафії

книжкової rорrівлі, вул. Київська,

154.

Зам.

7532-10.937.

#200 1976  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you