Page 1

Трудящі міста Бро­ варів

і р а іі о ну,

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАНТЕСЯ!

ян

і весь радянсьниіі

на­

пр о е н т

НПРС

до

Здійснюючи рішення

СЕРЕДА

дУ КПРС, колективи

1.7

род, одностайно схвалюють

ДОСТРОКОВО!

.N!I 200 (4101)

і організацій Міністерства

тротехнічної

ГРУДНЯ

1975

ЦН

Ціна

2

строково

р.

планів,

коn.

партії "Основні напря­

1935

РОЦІ

МІСЬКОІІ РАПОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ

ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

апаратури в

Схвалюємо '! Ударними темnами набли­ жається до фінішу дев'ятої п'ятирічки колектив фабри­

го заводу

проект

з'їцу

XXV

прюш

Щі

партії

розвить:у

подарства СРСР

ки

КПРС до

котажу.

«Основні на­ народного

вих

Н<І 19і6-19~0

ки са~Іовідданої праці радянсько­ го народу в дев'ятій п'ятпрічці, чергового

грандіозну етапу

дитячого

Більшість

nрацівників

три­

nередо­ трудиться

за календарем . 19761'977 років. Палко схвалюю­ чи постанову ЦН Номуніс­

гос­

роки», в яко.ІІУ підведено піду)І­

наІ:рес.1ено

верхнього

програ)ІУ

річ чергового з'їзду. Головним

тичної nартії сПро nроект ЦН НПРС до XXV з'їзду Номуніетичної nартії Радян­ ського Союзу сОсповні на­

nрацІ

розвитку

народного

вищення

nродуктивності

та

nоліnшення

якості

партії «Основні напрями

ку народного господарства

Знаком більше го

600

час

ська•. Герой

На фото: переаова швачка Надія Ігорівна КОМЛАНЕЦЬ шив дитя чі костюмчики з державним. Знаком. якості. Фото М. Сем.енога.

усіх

газети з опублікованим текстом

десятої проекту 1

п'ятирічки. В авангарді цієї від- з'їзду .Jоротьби

йrимуть комуністи.

nартії про

подарства

дівники

комплексного

котел четвертого

гоблока потужністю

300

випро­

енер­

тисяч

кіловат . На 15 грудня призначе­ но виnробування всього агрега­ ту. З його nуско:\І завершить­ ся спорудження першої черги теnлової станції, nотужність

1,2

СРСР

на

мільйона

кі­

ловат. Це велика перемога сир­

дар'їнських будівельників, які за п'ятирічку замість двох бло­ І<ів змонтували чотири.

і

увагою

слухали

проект ЦН

(ТАРС-РАТАУ).

госnу. Сnеціалізація і концент­ рація виробництва дала можли­ вість колективу

достроково за·

вершити п'ятирічне завдання І nлан 1975 року по виробництву

1976- 1

комітет

тру­

НПРС, в

яко:о.ту відзначається ударна пра­ ця трудівників ланів та ферм, 1,

Сирдар'їнській ДРЕС го­

якої досягне

основні на­

прюш розвитку народного гос-

тересом

ШВИДКІСНИй МОНТАЖ

бування

до XXV

радгоспу направив на всі вирі­ шальні ділянки виробництва своїх активістів. З великим ін­

органі­

заціІ заводу холодильників.

до

ЦН НПРС

1980 роки, nартійний

М. ЧУМАЧЕНКО,

На

На·

вільних народних району

му

навчаються

дружин сш в

народно-

університеті

правових

чергове

Лекщію

заняття

«Роль

міського народного суду О. П. Морозова. На секці~Них занят·

вищу

тях голів і секретарів виконко·

мів селищної та сільських Рад з лекцією "'Здійснення контро­

лю виконкомами місцевих Рад

вою населених пунктів• висту·

нання імені В. І. Леніна з ве.'Іи- пив районний архітектор В. А,

Зразу ж, як тільки nрийшли

товий

викон~о~нв.

громадськості по попереджен­ ню злочинності• прочитала на­ родний суддя Браnареького

ського виробничо-технічного об'єд-

запевняють, що . докладуть

секретар партійної

секретарів

Багатот.исячний колектив Львів- депутатів трудящих за забудо·

бітни~:и заводу проеп ЦК КІІРС і

повідальної і почесної

Понад 200 сЛухачів ~ голів

Відбулося

якість

ро­

вш;онання

і

університету.

Соціалістнч­

Курс-на

в У~ІО­

накрес.1енІ.

правові ;3нання

знань.

очис­

ноУ Праці.

Плани партії - в життя!

усшшне

Підпишують

ких судів і командJ-Ірlв добр?­

надплано~ог~

ноrо вибою шахти "'Трудів­

ять ще ве;1ИКі завдання слід досягти випуску продукції із Знаком якості.

на

взятих

·

І. СТРЕЛЬЧЕНКО,

по якості виробів ш•рсд на)ІІІ сто-

грандіозних

вони готові віддати своє вміння,

тонни

бригадир робітникІв

вах нової п'ятирічки. Нині йде ре­ конструкція підприt=шства, вІ·ілю­ ються в життя захо,ш по підви­ щенню якості продукції. Однак

зусиль

;

ЦСУ СРСР.

свої сили справі втілення в життя нової nрограми комуністичного будівництва.

22-25

сприйняли

. .

для реаліза- соцІалІстичних зооов язань,

вугілля.

процентів. Хочеться сказttти, що наш за­

натхненням

держав·ним

nрофспілок Шахтарі і далі будуть в пер­ голів місцевкомів радгоспів і nтахофабрик, груn ших рядах трудівників країни, народного контролt,), !оварись­

робній П[!ОШІС!ІОВОСТі М<І6 ЗРОСТИ на 25-27 процентів, а виробни­

3

з

литянеької селищнщ 1 ешьсь­ ких Рад депутатів трудящих.

чатку року

трудівники

працювати

якостІ в

виробництва

електротехнічно~

З}'СИЛЛЯ

УСВІДОМЛЮЄМО,

і гірники. Наша бригада, як і вся шахта «Трудівська», достроково виконала завдання п'ятирічки по видобутку вугілля та інших по­ казниках. Нині бригада закінчила видобування 100-тисячної з по­

одягу.

стосуються нашого виробництва. Зокре)Іа, в прое~:ті в~:азано, що протягюІ наступної п'ятирічrш продуиивність праці в деревооб­

готується

Працівники

·

з. ГОРДІСТЮ

Свій вклад у цю справу внесли

розділи проекту, що безпосередньо

вод

СРСР І ції випускається

ло створено в дев'ятій п'ятирічці.

В. М. Мозеров, О. О. Мюuинін, П. І. Кова.'ІЬ, О. Д. 3е.1снсьІ>ИЙ, :м. Т. Нові~:ов, як Gоііову програ­

Ні!

категорн

обсязі

р~звит- рази. Тепер третина всю продук­

одиниць дитячо­

ВО'ІИЛИ у виробничих підро:зділах зttвпду ко~Іуністи О. І\. Горбонос,

-

з загальRому

ції нового .,грщціозного плану бу- на честь XXV з'їз;з;у КПРС.

rо партійного докущнrу, ю:е про­

цтво проду~:ції

· ·

ми

що необхідні умови

обговорення важ.'lиво­

му до дії сприйняли

електровиробів. Питом~ вага п~о-

звичайно важливий доку~!ент від-

nлано~І поточного року.

Під

про ..

84 проценти приросту продукції. За роки п'ятирічки освоєно с~.. рійне виробництво 2700 НОВИ>Х

щоденно

сходить

рахунок збільшення

крива~ новий е!ап будІВництва • промисловості спрямовують сво1 комунІзму в ·нашІй країні. . на виконання підвищених

якості з конвейєр­

лінії

низьковольтних

1,6,

на 1976-1980 роки». Цей над- Знаком якості.

виробів. Лише з державним

ної

За

задово- дукції вищої

знайомляться

ел~'фИЧ..

проектом ЦК КПРС до XXV з'їзду зросла за п'ятиріччя ~а-~же в 3

nартійного чином тут

роблять усе для різкого nід­

господарства СРСР на 1976 - 1980 роки:., робітннкп та

будівництва. Ми раді від того, що й наш скро~шиіІ вtшад влився у всенародний достроІ\ово за­ вершивши завдання п'ятирічки, колектив успішно справляєлея з

шим ентузіазмом розгорну­ ли змагання за гідну зуст­

вже

прями

кощ·ністичного

інженерно-технічні nрацівни­ ки nідnриємства ще з біль­

лення шахтарі

великих

дуктивност~ праці буде одерЖ<tі;fО

Слово шахтарів З почуттям глибокого

за 197-f.,....;

вище від встановлених завдань.

*

**

ВедИКІВІ ХВИ.1ЮRаННЮІ і гор­ ДіСТЮ сприііня.1и роuітню;и нашо­

.700

апаратів, станцій Іtерування і роз­ подільних щитів в 1,8 раза, що

Єдність nартії і народу 3

елек­

на

них машин збільшиться в 1,4 ра.. за, високовольтної елеитричнdі

КОМУНІСТИЧИОІ :ПАРТІІ УКРАJНИ,

~~~~~~~~~~~~~~~--·~~~~~~~~~~~~

досягнуте

роки

роки зросте в півтора раза.

Виробництво

ОРГ АН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ

Примножимо

виробів

Випуск продукції

1975

рони".

на

млн. карбованців.

господарства СРСР на

1976-1980

до•

виконfuння

встановлених

тротехнічних

ЗАСНОВАНА В

завершили

буде додатково реалізовано

ГАЗЕТА

ми розвитну народного

еле·к..

промисловості

дев'ятої п'ятирічки по обсягу ре~­ лізації продукції. До кінця poroy

з'ізду

XXV

з!їз ..

XXIV

підприємс'l'В

як заклик до дії, вони сприйня­ ли нові завдання на десяту п'я­ тирічку.

продажу державі основних ви­ дів сільськогосnодарської про­ дукції.

Нині

наше господарство сnе­

ціалізується на вирощуванні не­

телів. йде будівництво комплек~ су, який nовністю стане до ла­ дУ в десятій п'ятирічці. Завдан­ ня наших тваринників забез­ печити проектну nотужність ро­

боти комnлексу з одночасним утриманням 11 тисяч нетелів.

Правильно наголошували у своїх вистуnах бійці ідеологіч­ ного фронту М. О. Шустlн,

ряче схвалили величнІ накр~с­ лення nартії на настуnне п я-

А. Т.

тиріччя і запевняють, що відда­

Новбаса, В. М. Давидюк,

що досягнення

високих здобут­

ків стало завдяки

на

інтенсивний

курсу партії

розвиток

ського господарства,

сіль­

Адже це

можна nереконливо проаналlзу•

:в.атu на діальнос.т1

вашо!І:'О рад

Трудівники

господарства га­

дуть всі свої сили, енергІю по-

будові

комуністичного суспіль­

ства,

М. ГРІНЧЕНКО, секретар партійиоrо комі­ тету ра,цrосв;у; ~Требухів­

сьІШЙ•.

чезною

увагою

знайомиться

проектом ЦК КПРС до

з Луговий. Перспективне, nоточ:· не планування роботи виконко•

XXV з'їцу мів _

партії «Основні напрями розвитку народного господарства СРСР на 1976-1980 роки». Одне з

найважливіших

на цьому питанні зосе•

редив свою увагу секретар рай• виконкому К А. Різзненко. Цікаво nройшли заняття на

завдань десятої секціях

п'ятирічки, як зазначається .в документі партії, полягає в ТЮІУ,

голів

·профспілок,

місцевкомів

товарисьІ\ИХ

на­

родних судів, груп нnродного контролю і командирів добро­

щоб всемірно поліnшувати якість роботи в усіх ланках народного

вільних народних дружин. Пе­ ред ними виступили голова

господарства.

контролю

міського

Наш колектив завершив розроб- служений

ку

перспективного

плану

по

комітету

народного

1. Ф. дворник, за· юрист республіки,

голова районного нарощ:ого су·

оновленню і поліпшенню техніч- ду с. д. Нравчук і голова рай• ного рівня, надійності і довговіч- кому профспілки nрацівників

ності виробів. У десятій п'ятиріч- сільського госnодарства і загоці

буде

створено

підсистему

«Якість» в автоматизованій

си-

стемі управління виробництвом. Основними її функціями стануть аналіз роботи всіх ланок об'єд­ нання, планування і підтримка оптимального рівня якості nраці і продукціі. Цим буде зроблено ще один крок на шляху до підви­ щення ефективності виробництва. А. АЛЕКСАНДРОВИЧ,

rоловиий ськоrо

Інженер

Львів:

внробннчо-техиічио­

rо об'є.цнаиия

імені

В. І.

Ленlиа. (РАТАУ).

тівель

••~.r.

н . Горобій.

А. ГАВРИЛЕНКО.

Повідомлення Виконком йонної Ради

Броварської ра­ депутатів трудя­

щих доводить до відома депута· тів районної Ради депутатів трудящих, що lV сесія район­ ної Ради депутатів трудящих

(п'ятнадцятоrо скликання) від­ будеться 22-ro грудня 1975 року о щеииі

rодииі в примі• райвиконкому (вулиця

14-00

raгitplвa.

15), РайвІШоІШом.


Відповідаємо ділом

Обслуговування населення - в gевтрі

На вересневому (1975 року) ПленумІ ЦК Ко~партІї України, який розглянув

~;;~r~a~3c~i зf!~зт;;н~~~;н~~:~;~їн~а~~1Ї

у в аг и

мІ с

=

n

р

е в их

Підготовну с!льськоrосподар­ ськоІ техніки до весни иаступ• ного року механізатори рад­

України. завдання nартійних організацІй, радянських і господарських органІв · республіки по підготовцІ І забезпечению організованого проведення зимівлі худоби, багато було nриділено уваги nи·

у першому році десято! п'ятирІчки будуть здані в експлуатацію магазини в селах Шевченкове, Княжич!, Велика диме рка. ОпанасІв ,' БогданІвка, ТребухІв. НамІчено також реконструювати шість

ня населення. В цьому напря:о.tку Пле· нум ЦR Компартії України прийняв по·

керівництвом партІйних організацІй провели значну роботу по nоліnшенню гра-

1

nоліnідення соцІально-культурного і по-

тально відремонтовано

на фермах, польових станах , серед ме-

тання~ дальшого полІnшення соцІальнокультурного і nобутового обслуговуван-

станову •Про стан І завдання дальшого

бутового обслуговування населення республІки•

пос та~ова Пленуму ЦК КомпартІї України зобов'язує місцеві Ради депутатів трудящих nостійно вдосконалювати і

зміцнювати сферу обслуговування. до· биватися максимального задо.волення всезростаючих потреб трудящих як ма· тер!альних, так І духовних. У проведеннІ цієІ роботи рекомендується сконцентру·

вати

основну

увагу на

комплексному

розвитку соціально-культурного і побутового обслуговування населення як У містах, так і в селах. на створенні необ· хІдних умов на всіх виробничих ділян:ках. Все це сприяє і повинно ще бІльше оnрияти високопродуктивній працІ робітникІв nідприємств, установ і органІзацій, збільшенню виnуску товарІв народного

· споживання. Важливим завдання·м у пІдвищенні ефективності виробництва є забезnечен· ня населення торговельним обслугову-

ганням 1 громадським харчуванням. СлІд відзначити. що споживча коо· перація нашого району за останнІ два рокИ значно поліnшила свою діяльн : стh по обслуговуванню населення . Виконаню1 планів всіма радгосnробкоопами стало стабільним. За роки дев ' ятої n'ятирічки побудовано 27 магазинів загальною nлощею понад 3000 квадратних МJ!Трів. За цей же період проведена реконструк ція 47 магазинів, nереведено на самообслу· гозування 59 магазинів. Райспоживспіл· Ra організувала кільцевий завіз товарів у магазини. Працює також кілька авто-

нрамниць. які доставляють товари безпосередньо на віддаленІ бригади, фер~ш 1 стани радгоспів та птахоф абрик райову. . Правління

рай споживспІлки

на вино-

нання рішень вересневого Плену~ІУ ЦН Номпартії України )lам!тило заходи тор· говельноrо обслуговування сільського населення на десяту п'ятирічку. Д.;Jл розширення і реконструкції торговель·

ної сітки заплановано кап і тальних вкла-

день в сумІ 480 тисяч карбованців . Крім того, за кошти радгосnів буде побудова-

но кілька магазинів загальною корисною площею 2985 квадратних метрІ в. Дл я

цього винористається карбованців.

понад

200

тисяч

несвоєчасното завезення в торговельну мережу товарів першої необхІдностІ. Допускаються порушення правил радянсьної торгІвлІ , невиконання nланів товаро· обороту окремими магазинами. Разом з

магазинів. МІсцеві Ради депутатІв тру.дяших пІд

мадського харчування

в район!.

Кап!-

лень, працівники побуту

їдалень і кафе системи споживчої коог з ерш є ся реконструкцІя

1970 роком у 1,7 раза. Значна робота no поліп·

нас

мало бувають

слуг трудящим більш ніж на 5.2 м!ль-

йона карбованцІв. Зараз працює nонад 90 майстерень 1 ательє, 20 комплексно· приймальних nунктІв, які наДають лобутов! послуги населенню більш як 200

до

нового

15

їх

ним

Праці

дальшо:о.tу

ють

майстерністю

завдання

по

вича Устенка та Івана Андрі­

лісних

ять

Лише війна відірвала його

від

ської пра ці на декілька років.

-

ал е

їм

очолює ланку

техніки•

топлі по гектарів.

75

nряма

кар1оnля рів.

ме·

200

центнерів на

розви тку

народного

тоАІ трактора.

ханізованоі 1\олони .Ni 5 8. П . Тристан, голова завкому проф­

цІалістичних зобов'язань з~nс>ршаЛЬІІОГО року і п ' ятирічки ~ ці· лому колекти11ами, в яких 11ра•Імt·

ПРОЧ .... ТАЙТЕ ~ lliO Jо<Н~ГУ

НА

кожному

ють,

про активну

XXV

з'їзду

о

підготовку до

КПРС. АНДРІЄНКО.

r.

2

стор.

У радгоспах

мом гартувалися й мужнІли ха·

рактер, вольовитіст~

ни й ПОВІСТІ'>.

роду. Кувалася І

В романІ •Одна нІч:о розповідається про ратні подвиги

ба

о

з

народами

тридцять

кор і в.

лише

щуванням

ка

-

сп рямованим

виро­

молодня­

й робить ко·

нашого сn ец і алізованого

радгосnу ~требухівський•. Хоч ще не повністю закінче­ но б уді вництво І пе реобладнан­ ня nрим :щень, служб, а вже є пе рші результати роботи за рік (з першого грудня минуло­

із

го

року

по перше

гр удня

цього

року). За цей пе ріод вирощено

господарства

І передано в Інш!

госпо дарс тва

району 2314 нетелів. П оп ит на нетел і в великий. І не д ив но, бо

з господарств пов і дом .1яють, що

первІстки,

щодоби

в середн ьо:v~у, дають

по

15- 17

кіло г рамів

молока .

Ми завезли на· вирощу вання теличку . в то~І У числІ голІв дван;J :щяти де нного вІку. Усього ж н а вирощува ннІ 5365 тРлиць. 3 них 26115 oci:vJe· нено . U{одобrнт й щн;ріс т жи­ вої ваr· и кож ної гол ов и в серед· ньом у 650 грнмІв. як І nередба­

А. КОЗАК.

3681 3430

НІ тягар вІйни, нІ злигоднІ - ~ чено Інструкц'єю. · ніщо не зломило Іхнього постуВисоких пnка :Jн~к! в У робот! пу вперед, вони були , є 1 зали

r !

1обиваютьс я

Середа,

техн : ки шту чного

Є. ЖИГУН,

rоловний зоотехнік-селек-

ріднІй землі.

о

загальна їх

ремонтн ого

телиць, що

лектив

Радянської ня радянського ладу на своїй

НОВЕ ЖИТТЯ

а

кІльк:сть досягне 23 тис яч. Але кІльк і сний р і ст повин ен поєдну· ватнея з якІсни:vJ пІ;tбо ро м дій· ного стада. А цього можна до·

І дух на- шилися борцями за УТRерджен- ~ 'СіменІння. мщнІла друж.

БатьнІвщини.

району з кож­

ним роко:-.t збІ,льшується маточ· не nоголів'я в еликої рога т ої ху­ доби. Вже в цьому роц і , як за­ писано в соц:ал!стичн о:-.tу зсбо· в 'язанн І, буде на сто гектарів с!дьськогос подарських угідь

ЧитачІ познай омляться з га-

ликої Вітчи зняної вІйни. У нелегкому двобої з фашиз-

ОСНОВІ

СПЕUІАЛІ3АЦІІ

лереєю героїв цього своєрідного й захоnлююч ого твору, людь· естонського народу пІд час Ве· І ми цікавої й непересічної долІ.

жавної премії Імені Юхана Смууда, щойно вийшов. ..У видав ництвІ <<~н!про:о в серн сРома­

закріпле­

П. ПРУДКИП,

На фото: Ю. О. ВАСИЛЕНКО за реман·

Миш·

естонського

один

нормувальник майстернІ.

:У нинішньому

ремонт свого трактора і найб~ІUжчи.ми дня­ ми вивести його в поле, щоб виборювати ви сокий урожа й першого рокц десятої п'я· тирічки.

народного

ще

машини слідом за цим стануть у майстерню.

сягти

На сеJ(ційннх заняттях із рефе­ ратами виступили директор хлі­ бозаводу С. С. Міщенко, стар· ший економіст Гоголівської стріч­

Твір

Іван

вж е капІтально вІдре­

монтувати

Познайо,Іtuвшись з Проектом ЦК KlJPC до XXV з 'їзду рідної партії .:Основні на·

теми і разом з тим розповіли І письменника Пауля Ку~ · ~?ерга, про хід виконання планів І со· лауреата республІканс• · >1 Дер

cлlD­

ний за ним комбайн кар­ топлезбиральний. Дві таких же

році вона виростила найвищий урожай кар­

сОДНА НІЧ\)

двигунів

Особ­

монтовано зерновий комбайн, а його водій Петро Харитоно­ вич Сулима зараз закінчує ре­

хлібороб·

СРСР на 1976-1980 роки», передовий меха­ нізатор дав слово достроково заверши ти

спілки ремонтно-механічного за­ воду В. Д. Бриль та інші слуха­ чі школи. Вони глибоко розкрили

працюють

ремонту

вод!І,

подають

майстерні.

сумлінно

по

сам!

СергІйович Овдієнко, газо­ електрозварник Василь Петро­ вич ШибІка, токар Олексій Іванович Кононенко. МеханІзатори почали також пІдготовку збиральних машин до нового сезону. В спеціалі· заваній майстернІ << СІ льгосп­

Серед .АІеханізаторів семиполківського радгоспу імені Мічуріна ко.чуніста Юхим.а Олексійови•ю Васил~;нка знають як чудовоси господаря техніки. Ос.ь вже довгий час він

пиль­

пересуа ної

сто­

ремонті,

допомогу

робітники

cap

почав знову орати й засівати ниву.

,

начальник

велику

ливо

хлі6о·

сЗнанНІІ» М. І. Шевченко.

корІз,

зараз

На ремонті тракторів безло­ середньо зайняті

воїн повернувся додому кавалером ордена Слави ІІІ ступеІtя і двох медалей «За від­ вагу». Осідлавши «залізного коня», він

прочитав лектор органі заціі товариства

€.

що

капіта.'Іьному

до кінця грудня вийде з май·

А коли відгриміл и останні залпи, мужній

керівництва.

коткацькоі фабрики М.

машин,

на

стерні ще декілька.

розгортанню

ЮxuJ-t Олексійович Васuленко

ності трудящих»

обласної

XXV

Номпартії України.

йовича Радченка, якІ самІ брали активну участь у Іх ре­ монті . З п'яти гусеничзих І ко­

роб з діда-прадіда. :Успадкувавши велику любов до землі, він ще з юнаць ких років почав вирощува ти дорідні врожаї хлібів.

оволодіва­

підвишенню

наступ­

ду грудня в радгоспній май· стернІ полагоджено два колісні трактори водіїв Михай,lа Яко­

С. ТОВСТЕНКО, застуІDІнк rолови виконкому районноІ Ради депутатів трудящих.

Відбулося чергове заняття wколи. Лекцію с Ідеологічні ди­ версії і підступи імперіалістичних розвідок проти країн соціалізму І

подарунком

з'їзду НПРС І

· парт:ї.

Регулярно, на високому ідей­ но-політичному . рівні відбувають­ СІІ заняття в районній партійній wколі керівних кадрів. У ній нав­ чаються понад 150 чоловік: ке­ рівників, секретарів партійних ор· ганізацій, головних економістів та голів місцевих комітетів проф­ спілок підприємств, будівельних та інших організацій і установ, а також радгоспів і птахофабрик району. Вони поглиблюють свої знання з маркс истсько-лен інської теорії А економіки, підвищують кааліфІкацІю,

-

трактори

Нині nідготовка техніки йде

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ВЧАТЬСЯ КЕРІВНІ КАДРИ ДОБРИЙ ГОСПОДАР

ділоsу

а

повн им ходом. За першу дека­

соц і алістичного змагання по r!днІй зустрічі XXV з'їзду рІдної КомунІстичноІ

Та, на жаль, у роботІ пІдnриємств по соціально- культурному І побутовому об· с:Іуговуванню населення є певні не;щліки. Мають м ;сце непоодинокІ випадки

до

зобов' язалися весь Інвентар

року,

XXV

з ' їзду

господарства.

добробуту ,

сільгосnмашин

лютого. Це буде гідним

трудовим

Обов'язок народних обранцІв всІляко сприяти успішному виконанню рішень вересне вого Пленуму ЦК Компартії Ук· раїни по підвищенню виробничої і полі· тичної дІяльності трудящих, зростанню

вироб·

та

до

тощо. Всі ці та інші заходи , безумовно, nозит и вно впдинуть на nіднесення npoдуктивностІ праці сільських трудівників, зб!дьшення виробництва продуктів сІльського

механізаторів Ка­

механІзатори вІдремонтувати

го обслугов ування населення в иконком ~айради депутатІв трудящих разом з Дарницьким трестом овече-молочних радгосп ів. службами 1 управліннями рай· виконко му склали і заmердили заходи на1976-1980 роки по орган ізації соці· ально-культурногої побутового обслуговування населення. Передбачено будів· иицтво житла, клуб і в, шкіл, дитячих до· шк ілhних закладів, будинкі в тваринників , ві.дкриття додаткових. кІмнат тваринників, проф ілакторІїв, комnле.ксно-прий· мальних nунктів, будівництво їдалень, магазинів, відкриття ла рів без продавця

гідну зустріч партійних з'їздів належить будинкам культури, клуба:-.t І бібл Іоте· ка~1. Основним v робот! культосв І тніх працівників є проведення тематичних вечорів , вечор і в трудових пинаст!й. свят

заклик

весняно-польових робіт. У вІд· повідь на їх звернення наші

агІтк ультбригад безпосередньо туди, де працюють сілhськ! трудівн ики. З метою полІпшення роботи nІдпри· ємств соціально-культурного І побутово·

вид;в . д:є також три роз'їзні побутові автомайстерн і.. Важливим питання;о.т у роботІ м ! сuе· вих Рал деnутатІв трудящих є повсяк· ;~ енна турбота по забезпеченню пр аці вників сільського господарства медичним обслуговуванням. Треба сказат и, що 1 в цьому напря мку проведе на певна робо· та. В 12 радгоспах І птахофабриках ство· ренІ медичні профілакторії, де працівники ферм, механізатори та інші трудівники проходять медичний огдя!І і одержують необхідну медичну допомогу. На 1976-1977 роки планується в ідкрити такі профілакторії в усіх госnодарствах району. Велика роль у підвищеннІ політичної І тру::~ової акт ивн остІ працівнянів сІльськоrо господарства по мобілІзації їх на

ко­

знарядь.

тракторів

мах і серед механізаторів. Нижче своїх можливостей працюють ряд будинків культури, клубів ! біблІотек . Це більше стосується, зокрема. сіл Красилівки, Мокреця. Калинівки, хуто· ра Димитрова. Тут недостатньо ведеться масово-полІтична 1 виховна робота в клубах. Мало організовується виїздІв

буткомбіна'т достроково виконав п'ятирічку. За цІ роки надано nобутових no-

два

гарлицького району про вчас· ну 1 високоякісну nідготовку

Медичні працівн ики рідкі гост! на фер·

шенню nобутового обслуговування населення nроведена в селах нашого району. Ідучи назустріч XXV з'їзду КПРС 1 XXV з'їзду Компартії України, райпо·

полагодили

Палку nідтримку знайшов У

Бажає на краще медичне обслугову· вання трудящих. Слід сказати, що ма· ють місце факти грубого ставлення ме· дичних працІвників до хворих. Головні спеціалісти районної лікарні мало бува· ють на селах І не подають належної ме· дичної допомоги сільським трудІвникам.

вих послуг зросте порівняно з

соціалІстичної

чІnних

ня.

шальному році п'ятирІчки обсяг побуто-

нпцтва, Героями тощо.

монтники

хан!заторів. ОкремІ населен І пункти май· же позбавлені nобутового обслуговуван-

раїни звернув особливу ува·ГУ на полІпшення роботи закладів nобутового об· слугсвування населення. в постановІ пленуму nІдкреслюється, що в завер.

. майстерні,

лісні трактори. Поставлено на лІнійку готовності чимало при·

пускаються випадки несвоєчасного неякІсного виготовлення замов·

вс! при:о.t!щення

передовяками

шинно-тракторній

на польовому станІ ·' тракторноІ бригади. У листопаді наші ре­

цим низька культура торгівлІ. В сфеnІ побутового обслуговування населення до-

перац 1• ав У ть . Семиполк1вського кафе та будІвництво ресторану. Вересневий Пленум ЦК Комларт1ї Vк-

працІ, зуст річІ з

госпу сКрасилівський• почали зразу по закінченні осінніх по­ льових робіт. НапруженІшим став виробничий ритм у ма,

а А

ціонер.

17

грудва

1975

року

о


ЗАВОДУ ~~TOPГltrAZП~~ -:І.о СьогоднІ минає дня

заснування

ментального

п'ятнадцять років з

Броварського

заводу

ексnери­

торговельного ма­

Про це свідчать здійснені заходи по розширенню виробничих площ цехів, вnровадженню механізації трудомістких

шинобудування. Створений він був Укооnсnілкою з метою збільшення ви­

процесів,

пуску

заводу місцями в садку і яслах, задо­ воленню культурних заnитів трудящих

площі,

внутрімагазинного технологічно­

го устаткування 1 засобів механізації: для споживчої кооnерації України.

1

Наполегливо

дящих.

Багато наших передових виробнични­

житлової

працівників

ків

удостоєно

високих

урядових

Союзу схвалив КПРС до XXV

наго­

род. Так. інженера-конструктора Віта­ лія Ничипоровича Брика і бригадира фанерувальників цеху .N2 2 Олексія

«Основні

зріс у

десять

разів,

завод

став

Михайловича Волкова нагороджено ор­ деном Трудового Червоного Прапора. бригадира малярів Натерину Василівну Волощук медаллю «За трудову доб-

ний план виробництва 1 реалізації nро­ дукції. Торговельним підприємствам 1 організаціям відправлено велику кіль­

системі Укооп-·

За час Існування промислово-вироб­ ничі фонди nідприємства зросли в 6,8 раза, а ,продуктивність праці --: у 3,6 Тільки в

цьому

роцІ

створено і

nущено в серійне виробництво

най­

59

гато різних матеріалів. Тепер іде на­ nолеглива боротьба за те, щоб успішно здійснити плани і соціалістичні зобо­ в'язання завершального року дев'ятої п'ятирічки. Цих успіхів досягнуто завдяки на­ шим чудовим трудівникам робітни­

менувань меблів для торговельних при­

міщень

«Україна-75», які відповіда­

-

вимогам

сучасних

прогресивних

форм торгівлі, освоєно виррбництво котлів «НИИСТУ-5», повітроохолоджу­ вачів для фруктосховищ, nіддонів, бор­ топідіймачів та інших виробів.

голошується хах,

тив

1

кам

Боротьба за високу культуру вироб­

спеціалістам, які здатні

будь-яке завдання.

план

ництва і щоденна турбота про nоліп­ шення умов праці й nобуту колективу завжди були і залишаються в центрі уваги адміністрації, партійної, проф­ спілкової 1 комсомольської організацій.

заводу

колектив

не

раз

виконати

виходив

взяв

nіJ<вищені

пере­

можцем змагання, його трудові досяг­ нення відзначалися Радою Міністрів УРСР, правлінням Укооnспілки, nрези­ дією Ресnубліканського комітету проф-

директор

значних у

усПІ­

промисло~

заводу,

цеху.

виконано

зокре~rа

П'ятирічний достроково

.-

у жовтні. Понад план виго· товлено 35 кузовів автофур.rо· нів, 10 магазинів, 56 цистерн для

квасу.

Найкращих успіхів досягJ)а бригада Л. Т. Киселя, яка не· одноразово

виходи,1а

пер~­

можцем соціалістичного ЗМ1\· rання. Чимало nраці доклав цеху,

де

начальни,

ком комуніст Я. А. Гуревич, освоюючи нові види виробів: повітроохолоджувачі, піддони ЦВ 64 А. Відзначився також колектив дільниці автофурго-. нів, де старшим майстром А. П. Майло. · Плани партії нащі пла.­ ни! одностайно заявляють працівники нашого цеху,. _о.б·

соціа­

лістичні зобов'язання. Зокрема, перед­ бачено виконати nлан 1976 року по обсягу виробництва і реалізацП товар­ ної продукції до 27 грудня і виготови­ ти її nонад план на 220 тисяч карбо­ ванців. Трудівники впевнено вступа­ ють у нову п'ятирічку і вірять, що до­ б'.ються ще більших успіхів. І. АГАПОВ,

За роки існування

нашого

ко.1ектив

заводу

на

досягнутих

нашого

РІдучи назустріч XXV з'їзду НПРС XXV з'їзду Номпартії України, ко­

лектив

розвитку

вості. Приємно усвідомлюва·ГИ, що свою частку вніс і колек­

ран праці».

1

напрями

його на всенародне обгово· рення. У цьому документі и~­

лесть», токаря механічного цеху Бори· са Миколайовича Воскобойника ор­ деном «Знак Пошани», начальника ме­ ханічного цеху Івана Євгеновича Писа­ ренка медаллю «За трудову відзна­ ку» та орденом «Знак Пошани», 26 чоловік нагороджені медаллю <Вете­

кість машин і технологічного устатку­ вання шаф і гірок, автокрамниць 1 хліборозвозок, розливо-закупорюваль­ них та інших машин і обладнання, ба­

проект ЦК з'їзду партії

народного господарства СРСР на 1976-1980 роки» і виніс

ПОРА РОБІТНИЧОГО ГАРТУ

спілки.

ють

дітей

3 радістю святкуємо свій 15-річний ювілей у дні, ко..'ІИ Центральний Комітет Кому• ністичкої партії Радянського

за п'ятнадцять років його і сну-

одним з найбільших у

раза.

дію

До п'ятнадцятирічного ювілею під­ приємства його колектив прийшов з ве­ ЛИКИ!\Ш досягненнями в праці. В остан­ ній декаді жовтня він виконав п'ятиріч-

самовіддано трудиться

на загальну суму близько 17,6 міль­ йона карбованців за рік. Обсяг вироб­

. вання

забезпеченню

в

ПО-У ДАРНОМУ

спілки, міським комітетом партії та ви· конкамом міської Ради депутатів тру­

тощо.

протягом усього цього періоду колек­ тив підприємства. З року в рік зростає випуск nродукції, поліпшується її якість, розширюється 1 поnовнюється асортимент виробів. Нині наш завод багатогалузеве підприємство, яке ви­ пускає до двохсот найменувань виробів

ництва

введенню

POBZB

говорюючи

проект ЦК

КПРС

до XXV з'їзду. І наі'Ікра·щоЮ відповіддю є щоденна ударна праця кожного виробничника,

заводу.

зокрема ветеранів А. М. Бре7 уса, І. Ю. Бут-Гусаїма, · О. М. Дюкова, К. В. Голощук. Успішно виконати підвищені соціалістичні зобов'язання на

В ІР НІ ТР.f\ДИЦІЯМ Радісно

зустрічають

честь

ювілей

успадкували

Усі

юнаки

або

ударники

включилась

у

це

комуністичної

праці, або борються ке звання. Молодь

ного

за висо­ активно

Я люблю свій завод. І що­

Все тут мені дороге. Все rадує про ті перші дні. 1959 рік. На повний йде будівництво заводу.

перемож­

цем у соцзмаганні. Готуючи гідну зустріч XXV з'їзду КПРС, наш колектив виконав

•І• Будинок ІНЖЕНЕРНО ·

завдання

партії

перетворимо

заявляють

в

накресленнями

пар·

секретар молу

О. ІЩЕНКО, комісету комсо­

заводу.

торговельного ма·

шинобудування успіtино втілює в соціального розвитку

підприємства. В одному із його пунктів було записано: у завер­ шально,чу році п'ятирічки здати в експлуатацію

інженерний корпус.

Слово не розійшлося з ділом.. Навпроти приміщення заводо­ управління піднявся вгору трипо­ верховий будщюк. із багатьма світли:.ш і просторими кабінетами та виставочним. залом. Тут розміс­ тяться служби головного кон­ структора,

головного

технолога

та

ряд відділів.

А поки що працівники

госпроз­

рахункової будівельної дільниці наближаються до завершення опо­ ряджувальних робіт.

На фото: вгорі лана МЕЛЬНИК зліва робітник.

ДОВНИКОВ внизу пусу.

-

Аtаляр Світ­ фарбує вікно, М. П. СОЛО­

-

укладає

фасад

східці, а

інженерного к.ор· Фото А. Козака.

ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ!ІІІІІІІІІІІШІІІІІІІІІІІІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІІШІІІІІ років

15

ве.1икий

не

-

період

У

колектив

системі

і

1961

і

вальник М. З. Воропай очо·, лює цех ширвжитку. Шлях: від слюсаря до начальника відділу постачання пройшо.в М. В. ГолОl~упов. Чнма.1о ве.· теранів наr·ороджені ордена~ш і медалями. ·

Я також прийшов на «Торг·

маш» у числі перших буді· ве.~ьників. Працюючи, вчивсЯ,

закінчив інститут.

колектив цеху паро-водопоста.­

розвантажу·

лише на «відмінно» ВІ1кону!іа­

завод.

наш тех­

ТеХІІІКІВ,

і впровадив у виробництво комплект торговельного облад· нання,

нині начальник виробничого відділу, колишній штампу...

дозво-

нічний відділ, у складі якого буда лище кі,lька

інженерів

більше 10 років очолює меха· нічний цех, А. І. Лукашов ...;..:

делі

промислових

році

CR конструкторське, техноло­ гічне бюро, інші СJІ)hжби, Тодr почали працювати інженери. С. Солодкий, Л. О. Дубров, ський, П. С. Щербак, В. І; Михневич, В. А. Шапошников; бухгалтер Н. М. Колонова: Еони вклали певну частку npa· ці в своєчасний пуск заводу :в 1960 році. Відтоді росло підприємство, росли його люди. Колишні: слюсарі Є. І. Писаренко вже

ється на автомобілі МО·

підприємств «Укооnспіл­ ки» він став ведучпм.

У

кладено початок формуванни кадрів заводу, організовуєть·

часу.

Але як щ1ріс і з~rужнів наш

хід На

дуже

розробив

народу.

заводу

життя план

ви­

·гії на майбутню десяту п'я· тирічку, мододь ше раз під· тверджує свою відданість справі партії, вірність героїч· ним і трудовим традиціям ра· дянського

ЛІ'ктив

життя!

передовики

робництва, ко~rсомольські ак· тивісти. Серед них слюсар Василь Лепеха, електрик Во· ладимир Губський, шліфуваль­ ник Юрій Котов, інженер-тех­ нолог Володимир Товстенко, коваль Іван Ратушний, опе­ ратор Катерина Павлевська та багато інших. У ці дні дні всенародно· го трудового піднесення, ВИ· кликаного

. ·,-·''* ·• '*' ,. :w.·· 'J

на·

ДУl\fКИ базі механічного цеху нест<ІН· lf дартного облади анн~. ~у ло·· no.o;

Поряд з виробничиJ.І планом ко­

дев'ятої п'ятирічки. І в цьому чимала заслуга молоді. Нині широко розгорнуте соціаліс­ тичне змагання між комсо· МОЛЬСЬКО·МОЛОДЇЖНИМИ КОЛеК­ ТИВами. Попереду йдуть брига­ ди третього цеху, де бригади· ром Г. Апошнянський, груп­ комсоргом В. Пінчук, машино· лічильної станції (групко~І­ сорг Л. Линник). Нову хвилю трудового під· несення серед молоді викли­ кала Постанова ЦК КПРС «Про проект ЦК КПРС до XXV з'їзду Комуністичної nартії Радинеького Союзу «Основні напрями розвитку народного господарства СРСР на 1976-1980 роки». Плани

-

дня, ось уже 15 років з не­ терпінням чекаю тої хвилини, коли переступлю прохідну.

Губський). Ці колективи неод­ виходили

_;_

ІДУТЬ В СТРОЮ ВЕТЕРАНИ

лу XXV з'їзду КПРС. Особли­ во високих результатів доби­ лись комсомольські організаціі цеху N2 І, де секретарем Іван Ратушний, дитячого комбіна­ ту (секретар Параска Раху­ ба), ремонтно-механічної діль­ ниці (секретар Володимир

достроково

цеху.

передз'їздівське

змагання за право підписати рапорт Ленінського комсо~ю­

норазово

з'їзду ·КПРС

П. РИЖОВА, секретар партійної органі­ зації слюсарно-ск.1адаль­

ДІвчата.

1

!85 членів ВЛКСМ -

XXV

цьо~rу підnорядкований кож~ ний трудовий день колективу.

комсомольці заводу. Славні традиції старших ;ов~ришів

автокрамницю,

хлібарозвозку та інше обладнання. той час це було ким

деяке І на вели­

досягненням.

Тепер інші вимоги. Комуністична nартія і Радянський Уряд поста· вили нові завдання створювати такі вироби, які б цілкоч задоволь­ няди потреби спожива­

ча. Наприклад, у ниніш· ньому

році

ми

виnуска-

ємо торговельне облад· нання «Україна-75», яке є менш металомістким і більш вдосконалене в

естетичному відношенні,

ніж

його

попередні

:Jразки.

У

ншrішньому

впроваджено

у

роні вироб·

нпцтво ряд нових поліп·

шених

зразків

продук·

ції, а саме: борт-підій· мач С5А, який монту-

ляє

ГАЗ

(він

механізувати

nрацю

на

ручну

Нині· наіu

чання, який я очолюю, прагне

ванні і навантажуванні ти свої обов'язки. Наш цех, товарів), nовітроохо.1 од· як і весь завод, також рекон­ жувачі для фруктосхо- струюється. Вводяться нові виш,

піддони

для

збе·

nо·rужностІ· на

годину,

26 тонн пар . и

на

автоматизуються всі

рігання товарів на уні· проаеси. з

введенням їх· ми

версальних базах та вдосталь забезпечимо житлv­ ряд товарів народного вий фонд північної грушІ П'~І­ споживання. І лом, холодною і гарячою ВО· О.

€РМАЧЕНКО,

заступник

головиого

конструктора.

дою.

Ю.

ТЕРЕЩЕНКО,

ветеран

підприємства.

-----------------------·------··=-:-------------------Середа, 17 грудня 1975 року

О

НОВЕ ЖИТТЯ

О

З стор,


• • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • •• •• •••••

R ОЖНОГО

твор­

школах. Чимало

року РадянськІ Зброj%­ одержують з ИІ Сили ·гідне нашого району армію В nоnовнення . й:жуть ф ! зично загарто­

чих

св~й рахунок колективи

міської середньої .NQ 5, Требу­ Калитянсько ї, х!вської, Р у сан ! вської, КняжиПлоск!вськоУ,

вані, грамотні · юнаки, більш і сть яких одержа­

любиму

норми

громить

гпо. Перший

ненависного

ворога.

«Торг?vtаш.. . 3 допов ід­ ві й сько­ дю виступив Броварком і сар вий

ронно-масова робота І військово - патріотичне

підготовки,

Включившись

вання

спортивних іграх І по­ ось неповний D1уках які заходів, перелІк

••••••

. . МіСЬККОМУ . УкраІни

го

входом до ської затоки перед Балтіморського nорту , одного з

прапора

Червоного

узбе­ найбі .11ьших на східному nочався .режжІ США. Страйк nісля того, як власті відхилили збіль· вимогу nрофсnілки про шення заробітної плати . і nен­ сійної доnомоги.

се­ Nv 5, школі редній друге ...::.... Ка_литянській Тре­ середнІй, третє бухівській середній .

· присуджено . міській

ус­

По закінченні учас­ продиви­ нИкИ зльоту

Триває страйк роб ітникІв на

кo:vr• машинобудІвяому заводі панП «УортІнгтон комnрессорс• (штат Массачусетс), в Холіоці Переговори представник і в проф•

к!но­ худощній лися ф!.пьм · сОфіцери•.

воІн, який · ще до служ­ арм!І оволодІв в би

військових з однією зда.в спеціальностей,

мІсяць Уже НЬЮ-йОРК. стоять судна на рейдІ Чесаnік­

.

з . врученням перехІдно­

пішно оволодіти якою може лише грамотний

чого

домлював в Ім' я

заnа­

зброю,

шокласну

nока з а­

ли, що в бою перема­ гав той, хто досконало володів зброєю, м і г до­ лати тру.:~нощІ бойової усві­ хто обстановки,

·

Д. КАЦЕНЕЛЬСОН, rромадський · ВQрее­ поидевТ.

спІлки з адм іністрац і єю заводу про nідвищення заJЮбітної пла• допо­ ти, пенсійної 1 медичної

• • • • • • • •••••••••••••

прикладах

вих

ПІдсумкам змагання був присвячений дру­ зліт догий районний

8 •

nереконли­

Шеле<:т. nІJІ.сумки ПІдведенІ конкурсу. Перше місце

нині вручає захисникам пер- ·

щина своїм

на

заnасу П. ФІліnов конкретних,

справу.

наших

в

nроводяться

М. Поліщук та капітан

юнармійцІ nомітно ак­ тивізували цю важливу

військово-

у

війни.

доке­ відомлення . пра стр.айки електротехні.ків, рів, пРУКарів, муніціпальних службовців. nра­ закладів, .медичних цівників службовців авіакомnаній та ін­ ши~ за·гонів робітників 1 служ• бовцІв.

Л.

та су В. Задорожній старший сержант заnа­ су В. Кондратюк nІд­ креслили, що БатькІв­

у в і дста в ц і

Полковник

старшина

школи

ви­

nр и с утні

ст упи ветеранів

в Радянських служби ди­ Силах, Збройних рекції, партійНі органі­ зації, військкерІвники,

воїнами нинІ шкіл А р м 1 ї, Радянської участь

сл у хали

до

молоді

нівської

вихованцями

з

соці­

11

ал і стичне змагання на Підготовну уч­ кращу

листу­

1 праці,

військового ком і саріату Е. Крикунов . 3 великим Інтере<:оі/1

~шnолк.івської та Інших 1 району. міста шкіл

СПОРТ

моги, а також врегулювання пи­ тання про в1дnусt.ки не дали ре•

великим

піднесенням зу­ заводу nо­ постанову

трудівники стрІ.пи рршковоr металургії

Центрального

Комітету КПРС змагання на XXV з'їзду

про соціалістичне наступного честь

nідсумки

nідводяться

Трудові вищені

з.ання

І

цехах

У

партИ:.

вІдді:Іах роботи.

колективи беруть під­ зобов ' я­ соцІалістичні і борються за їх вико­

нання.

Не вІдстає вІд виробничників і сnортивна організація підnри­ ємства. Так, колектив узяв на себе пІдвищенІ зобов'язання по громадських кадрів nІдrотовщ фізкультурників та спортсменів­ розрядників І виконав їх достро­ ково.

Особливе місце в роботІ ко­ .ІІективу фізкультури вІдводить­ заводі Так , на ся масовості. щорічно проводяться спартакіа­

ТОКІО. Близько 15;000 робіт· дрмогоспо­ ників, служtіовців, дарок,

1 виконав

м'ятІ С. А. Ковnака,

життєвих nрав

Разом з Іншими сnортсмена­ ми з Нроварів брав участь у

СпартакіадІ

тренер

школи

ресnубліки Іван член зб і рної Фролович Кабанов. Він був се­

спортсменки .

Л, В. Подоnлєлова Вихсванки nід час В с есоюзного дня бігуна в містІ Подольськ уnевнено за­

вІдомІ минулому 1 молоді спеціаліс­

ти.

Кращих хотІлося б назвати. ЗІІ.служений тренер УРСР Лео­ Подоплєлов, Васильович :ніn спеціа­ безnеречно, nровідний піст у колективІ. Це він nідго­ Радянського Іfував чемnІонку Союзу Раїсу Катюнову 1 члена

Чернівецька область. У

Олексійовича Гараса відкрито м.узей народ1Юі творчості. Все життя

лий виступ на Спартакіаді на­ усіх перемогла родів СРСР,

яскравих народн.uх орн.uен.тів і вишивок. Він. створив сотні узорів для оформ.лен.ня сорочок, блузок, рушників. Понад дві тисячі ексnоШJтів - роботи Г. О. Гараса.

художник присвятив збиран.ню

збірноУ СРСР з

легкої атлети­

!СR Юлію СафІну. Тренер з віль­ призер nершостІ ної боротьби, України, майстер спорту СРСР Карnенко Петрович Микола довrо 1 наnолегливо працював з -робітникам цеху .NQ 1 О Федотом Протодьяконовим. У результатІ Всесо· виграв здібний учень :юзннй турнІр, присвячений па-

На фото: в одн.ом.у з за..tів м.узею.

12.00 14.30 14.35

Ue питання

досІ хвилює вчених, вже довели, що ще задовго до

Копумба

на

північноамернкансь-

кому контІІІНенті побували кораблі віхінгів на чолі з мореплавцем Лейфом Еріксоном. Однак і вікінг~в не можна паnати : першовідкри.вачамн Амерн-

ки • .До цього висновку вчені . епіграфічного

США· •

16.25 16.55

колективу,

17.15

легкоатлетами

на них рІвняється решта спорт­ сменІв . В. ОЛІИНИК,

майстер спорту СРСР.

вардського

уні верситету

розшифрувапи старода•вні на кам'яних

поб~ІІЗУ

плитах,

міста

Норт-Сейлема

цеви,ми

ІНдІа,нцями

1

Хлєбниковим. Новини. ·університет ІІІльАо­ «ЛенінськиіІ і прогрес ЕкономічинА нів•. автори­ міжнародного зростання сnІв­ соціапістнчноt тету країн дружності•.

К. т. С. nрокоф'єв. ТретііІ кон­ оркест­ з церт дл я фортепіано К . т. МІжнародний турнІр 3 хо­ кею на приз газети « И38fСТИІІ»:

еЧ асо).

22.05

існування як окрема етнічна гру-

І _ орган Броварскоrо горкома :. trHOBAЯ ЖИЗНЬ:о nартин ~краинЬJ, городекого и районного :КомкунистическоА

С::оветов депутатов трудищнхси КиевекоА обпасти,

Гаsета вьаходит ва ІfКраннском взьаке.

«Наші

т.

К.

чеинІ

-

сусІди»,

По

сПрии­

..

Вистава ДвІn­

-

17.30 18.00

KOJieKTH•

фІ s нко-матемаРесnубл І канGка тнчна щІtоnа. сДещо про rравІтацІJО•. еЗоп отІ· ЗІрки Vкраtни•. КІнона­ СоцІааІстнчноУ Геров пр о рис · боцмана ПрацІ К. О. Гонтаря, К8АtЦ&КИЙ•. теnJІОХОАУ сІ(аnІтав

.

(ОJІ.ес.а).

18.1~ Рецама. ОгD.ІІошенив. 18.30 До~~н · ШІо.t.ІІJІІа. сСурІІач•, (Донец&к). 19.00 ІнформацІІна nрограІІа .с8\стІ•. 19.30 К. т; сУ свІтІ 20.20 ФІ.11•м-конD,ерт . сЗвмовиІ ар м а-

.

.

·

pocJIHR». .

рок».

20.45 21.00 21.30

ПРОГРАМА

sакІн­

новини.

НА

05ЛАСТЬ

БРОВАРСЬКОМУ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧН ОМУ ЗАВОДУ J

J

токарІ, газозварники, Звертатиса ва адрееу:

_

_

м.

Бровари,

Київська,

154,

І

'

.

H!f•.

Фільм-вистава.

18.2S Наша афіша. шкоІІярІв. 18.30 дJІІІ грама.

19.00

сЧетверткА

Науково- піJиавальна

мІр•.

Екран

(Ленінград).

студента;заочника .

• ПершиІі

Фізика.

ан­

про­

2 курс.

nринциn

тер­

модинаміки та Аого внкористан­ ізопроцесів. Рів· ·ия при аналіsІ няниа МаАєра. Адіабатичні про­ цеси. Рівняння Пауссона. Робо­ та газу nри рІзномІінітних тер• модннамІчних nроцесах•.

20.05 Реклама. Огмошенна. 20.15 К. т. Вечірня казка сЖар-nти­ ця».

(М.).

. 20.30 «АJІІІо! Будь JІаска!», 20.50 XXV · з 'Тзду КПРС - rІдну sуст• р і ч.

-

достроково•; столицІ Ук­

сП ' ятнрічку район

. Ра_!І я нськнй ра t н н .

21.30 К. т.

БаrатосерІ/ІннА (З

серіи).

художн\іІ

(М.).

Редактор Є. ФЕДЯП. У буд!JНКУ побуту в районі житлового

міста

масиву

по

вул. Гагаріна,. 15, nроводиться сорочок і3 чоловічих nошив будь-акоі ткакини, ремонт одя­ rу, ремонт І виrотоваення юве­ виробів, nриймання в пі р них

хімчистку і фарбування одяrу.

ЗаrубІІениіІ атєстат про сrрrдню ос-

sаочною школою в 1973 роцІ на Ім'я

АдмІвіетрацІа • . ,.. •

ака­

Державного

вІту Е .1t 096469, виданнА Броварською

~fл~~~: н:д.~W'ё~':f~. Па1111овича,

255020, а, БРОВАРИ

Концерт

nемічного украУнсьІ<ого народно­ ~о ХІ)Ру .fм. Г. .ВерьовіІн.

Дирекція.

промвузоп, РМЗ.

· ..:'1'"~1~4С" .,. -~ ~o#"J&- - ~ -- .".,."..-->І' І' -

друга. ·(М . ) .

:

електрики, елюсарl,

маляр-штукатур.

прогресу».

титься»,

І 10.40 д-1• · учнІ а 9 uacla І с.е­ сnецІао~~•ниJІ учбових sа­ редніJІ сСатирв ЛІтература. ІІJІаJІ.Ів. Сuтикова-ЩеJІ,рІна•. (М.),

НА П ОС Т І й нv РО Б ОТv П ОТР І БН І

науково-технічного

тепє-фІІІьм с І все-таки sемля кру­

с Н а добраиІч, дІтн!:о, Прогр ама сЧ а с•. (М.). «Літератури\ ЧИТІННА»,

J, НеЧуІ­ сІм'я». ЛевицькнІІ. сКаІІдашеаа Чнтаs sасІІужеииА артист УРСР А, П а11ам аренко . 22.25 К. т. ХуJІ.ожнІіІ те.~~ефІJІ•ІІ е Ваа­ кІ nоверхи». (2 серІв), 2З.ЗО ВечІрнІ ноаннн. 9.30

сусnільствІ. прискоренні

в

11.10 К. т.

а

праця

Інженерна

11.46 О. КорнІйчук . •В степах Укра!•

(Ворошнло в rраІІ. ) .

·

гос­

народного

сnецІалІстІв

соцІалістичному «Роль спеціалістів Передача

(Диlnро­

-..~ ~~е-~ --- ~ ~-~

НАША АДРЕСА1

ayn,

ва » .

-

ШвецІJ. збІрна ЧССР nporpaмa ІнформацІАна

збірна

припинили

~-~~ - _"=О" ос ~ >W:"' ~~vC" дІ47........,.~.СЬ СІ # ІLІ"ооС'"

· ·_

Радянського Героєм генераІІ-полковинком

КПРС.

saaony

з

саиІІоnа"

: . ' ,.

к. т. сСпівдружність соціалістич­ них країн». МонгоJІьська Народ­ на Республіка. Шахова школа», К. т. К. т. Концерт народиооо авс.аІІб• ІІЮ •Сокіл» м. Біпгорода. К. т. Зустріч юнкорів тместудІJ

.

(ТАРС).

(ТАРС).

rІдну sуст­ s 'Jцy КПРС рІч. СоцІ&І&ННJІ nорТ\)еТ ТtRJIO• ау 8ОРОШИJІ ОВГРІJІ.СЬ КОГО Ім. ЖоJТне­ воsобудІано го ПереJІ.ача четвер­ аоі ревмJОціt. братерст­ І та с Мости друа6и

-

вченому», •Слово А. п. Чехов. •Хамелеон•,

За теорІєю вчени~. кельти, 1!КІ

.(шт~-r Нью-Гемпшір), а також у па. '

«Кузня».

(21.00

написи І тут осІЛи,_ ЗГ?дом ЗМlІfІЗЛИС<І з МІС·

анайдених

Сергі.JІ Л.аао­

ром;

19.30

тому кельтські племена населяли

11кі займаються. розшифру- півн ічно-східну частнІІІу США • . ванням, перекладом 1 систематиаіщією стародавніх написів. Уцені

18.00 18.15

д-ра

Б. Фелла, знайдені написи зроб­ алфавітом. Ним лено огзмічним СТаJЮдавні кельткор н етувалися належать Написи ські пл емена. до 800-300 років до н. е. Це го-

•Хвилина

і

вимагають підвищити заро­

П!Ідарства.

АИJІ.еj!UИ.

16.25 16.55 XXV

фІльмн-nриsери фестиаал10 теае· ·

Документальні VI Всесоюзного

цеса

афіша. дІтеJІ. г.

Tl!)ry. ропетровс~коrо nетроас~к). Концерт. (ХаркІв).

думка».

•Ваша

сОрля» Союзу

18.45

штату Bepцентральній частин·і монт. За словами професора Гар­

т.

К.

ва»,

Отож не без nідстав нашІ дІв­ чата вважаються найсильніши­

ЦТ

Новини. К. т. Пмнастнка. К. т. сТворчІсть иародІа світу•.-· К . т. сВІдгукнІться, сурмач\•,

ф ільмів:

15.15 15.30 15.55

прийшли варить про те, що ще 2500 років

товарнетва

9.00 9.10 9.30 10.00 10.45 14.30

збірної країни ресня у складі УніверсіадІ, яка на всесвІтній Раїса там nроходила в Римі. була четвертою.

ми

ГРУДНЯ

18

nРОГРАМА

ве­

ХТО ВІДКРИВ АМ ЕРИКУ?

ni

ЧЕТВЕР,

Hawa

які

бітну плату, пороби л и на ко­ ліях барикади. Повністю при­

10.00 дІІ ІІ

Новини. XXV а'Таду Наs~тРІІІ ЧериІаеttька оІІо~~асть. дJІА

ників . Кілька тисяч робітників,

баrатьох районах країни.

ПРО Г РАМА УТ

\1.45

Триває масовий БАНГКОК страйк таїландських залізнич­

nинено залізничне сnолучення в

Фото І. Свериди.

(Фотохроніка РАТАУ).

подруги 1 в і дстала від Не На nочатку Катюкова. Раїса серпня nід час розиграшу Куб­ ка Москви вона nоказала кра­ 8 хвилин час у світі щий 51 ,8 секунди - в забігу на 3000 метрів.

18-21

УРСР Георгія

народШJї творчості

будинку заслуженого майстра

Страйкарі добилися поно:.зленн/і на роботІ звільнених.

району в

Вашків ці Вижн.ицького

ce..tl

органів,

друкованих

Інших

спорту. На честь радянського цих змаг а ннях Раїса Катюкава час країни І nоказала кращий місце. ЮлІя nерше зайняла на невда­ Саф і на, на з важаючи

ОбидвІ виступали

виnуск

Іх товариші приnинили

явили , що вони готові захищати

своїх суперниць і на фініші бу­ ди (у цьому роцІ в її програмі ла першою. Ії було включено бу.по·12 видів сnорту), ведеться до складу збірної Союзу РСР виконанню для участі в традиційних матчах робота по значна Всесоюзного комnлексу зі збірними Англії і 'Фінляндії. ворм праці й оборони •Готовий до 24-26 серпня в столиці нинішнього Англії проходив С РСР•. Протягом легкоатлетич­ роиу пІдготовлено 450 значкис­ ний матч СРСР-Англія. Юлія тlв ГПО (nри плані 202). Сафіна зайняла в ньому третє не забу- місце на дистанції 800 метрів. Поряд з масовІстю 119-ЄМО про nІдготовку спортсме­ А через три дні вона стала пе­ розрядів, над чим реможцем на цій же дистанції !йв високих JtостІйно працюють 1 досвідчені в матчІ СРСР-Фінляндія. в тренери, спо_ртс.мени,

закін­

ЛОНДОН. Перемогою

чився страйк лондонських дру· проти протесту карів на . знак газети адміністрац і ї рішення «Дейлі експресс~ зв!льнитк 96 добиваються як! робітників, підвищення заробітної nдати,

Та в с е ж найвищих результа­ наші

орга·

иізаціями країни.

при з ер і в на трикілометро­ вій дистанції з перешкодами. досягли

на·

японського

демократичними

совимя

ред

тів

студентів

роду. Він був скликаний з іні­ ціативи Народно1 радІІ зв ' язку по проведенню боротьби проти Інфляції. Раду створено 70 ма•

народІв СРСР

дитячо-юнацької

1

пенсіонерів

Токіо провели мітИ'Нг на· захист

норму ма й стра спорту СРСР.

VI

·

·

зультатів.

ТОН ЗАДАЮ Т Ь С ПОРТ СМ ЕНКИ З

кла·

планети · надходять nо­

куточків

з.'ІьОТі внетупила

. Компарт!У

бойо­ походи м І сцями слави, І трудаваУ вої в міста- герої, поїздки зустрічі з ветеранами

!!Ійни

На

секретар .

ли Ng 1 та Великоди­ восьмирІчноУ мерської

об'єднаного

ського

Се­

цької, Бобрицькоr,

про

обов' язок кожного юна­ готувати всебічно ка себе до виконання .по­ чесного обов'язку служби в армії.

ВІПСЬКОВОІ СЛУЖБИ

ВСЕБІЧНО ГОТУВАТИСЬ ДО

виховання в школах по­

поліnши л и с ь. мітно його Ур!зноман!тнено форми. Музеі', кімнати 1 куточки бойової славійськовокла с и ви,

ро.ку озна:v~~

сnалахом

каn : талі· ссвих битв трудящих стичних країн, якІ дають рішу· чу відсіч наступові монополій 3 рІзних на Ух життєвІ права.

родної освіти О. Хорлі­

ЗЛІТ МАЙБУТНІХ ВОЇНІВ

Останнім часом обо­

кувались новим

на­

говорили

мІсяцІ

ОстаннІ

ЛКСМУ

відділом

районним нов

підготовку в школах.

секретар

В . Лохов та завІдуючий

ла початкову в і йськовJі

технічної

комплексу

міськкому

Цю д у :\Ш у продовжи­ ли нещодавно .:~емобІлІ­ зован І во ї ни. ВихованцІ м і ської середньої шко-

за в оду

к у льтури

ку

захищає

Батьківщину,

в:н

І призовної npRsoвнoY в і дбувся молоді, який :~<шнулої неділі в б у дин­

на

записали

справ

-

-

о

" ' # --. " - , --",. -- ----- - - --"...,.."..

ТЕЛЕФОНИ-;- ';;да~ра - ~3-82, ;а;упника ;;д"";хтора - \9-.4~, ...1 Г:з;:;;;,;;;,:;

відповідального секретарJІ, вІдділу сільського . госnодарства. коресnон• дента місцевого радіомовленНІr - 19·3-18, вІдділІв промисловостІ, масової роботи, фотокоресnондента - 19-4-67,

У, в івторок,

cepeny, п~ннц~ 51Фсуботу.

rаз~~~ ~Пра~~~:'?'

··

~ам,

6426.....;.11 ,122.

~

#200 1975