Page 1

П'НТ:ИРІУ:І:ВУ­ ДОСТРОВОВОІ * Р І 11 Н И fl 11 ~І А Н

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАР/ТЕСЯІ

.N9 200 (3901) СЕРЕДА

25

.:-z

ГРУДНЯ

1974 2

Ціна

р.

.ПЕРІ~ВИКОНАН()

коп.

Праrнучи зробити свій riJQІHй вклад у виконання на­ родноrосподарськоrо плану, колектив дослідно-експери­

ментальноrо заводу тресту «Укрелеватормлинбуд~ доклав усіх старань, щоб свою річну виробничу проrраму з усіх

ГАЗЕТА ЗАСНОВАНА В 1935 РОЦІ

техніко-економічних

показників

Досяrти успіхів нам

Про Державний

грудня в сесійному залі Верховної Ради ·урср відкрилас!> дев'ята сесія Верховної Ради Української РСР вось­

ської РСР на

мого

за

24

Державного

скликання.

лесками

година

ранку. Трива.1ими

присутні

Комуністичної

зустріли

партії

і

оп­

уряду

Особливо відРадних успіхів у соціалістичному змаrан­

u.

Української

службовці

вміння,

запевняють, що не пошкодують

щоб

завдання

товаришів В. В. Щербицького, М. М. Бо­ рисенка, Г. І. Ващенка, І. Є. Грушецько­

Верховної Ради Української РСР.

го, Н. Т. Кальченка, І. К. Лутака, О. П . Ляшка, В. О. Сологуба, О. А. Титаренка,

виступив заступник голови Ради Мініст­

директор

рів УРСР, голова Держплану УРСР де~ путат П. Я. Розенко. Доповідь у другому питанні зробив міністр фінансів УРСР депутат А. М. Барановський.

.

У першому

В. Ю. Маланчука, Я. П. Погребняка, І. З. Соколова, В. В. Федорчука, В. М. Цибу~ька, а також членів Президії Вер­ ховноІ Ради УРСР і Ради Міністрів

питанні

порядку

Сесію відкрив Голова Верховної Ради УРСР М. У. Білий. Одного.1осно затверджується такий

питаннях

денного

виступив

В. О. Кременицький. Почалося обговорення

РСР

трудівники

великим няли

нашої країни

постанов:у_

р.)

(1974 КПРС

з

ентузіазмом сприй­

та

rрудневого

Пленуму прийняті

ЦК

друrою

сесією Верховної Ради СРСР закони про Держав­ ний план

розвитку

народно­

rо rосподарства СРСР і Державний бюджет Союзу РСР на 1975 рік. У цих до­ кументах, зокрема, передба­ чається

дальший

сІльськоrо

розвиток

rосподарства,

збільшення заrотівель І ви­ робництва сІльrосппродук­ цІі у завершальному році п'ятирічки.

Наш колектив у склаДі 26 чоловік (з них 18 молоді доярки), беручи соціалістичному

участь у змаrаниі

ника 5200 кілоrрамІв моло­ І\8 від кожної корови при

зобов'язанні 5100 кІлоrра­ мів. Валовий надій по бриrа­ Ді становитиме що

більше

валовоrо ка по

2355

половини

тонн,

усьоrо

виробництва

моло­

радrоспу.

Включаючись

у

всенарод­

ну боротьбу за успішне ви­

конання завдань п'Ятирічки,

завершального року дев'ятої п'я­ тирічки. За самовіддану працю робітницю нагороджено значком «Ударник-74».

На фото: О. РОМАНЕНКО. Фото

ми пІдрахували своі можли•

вості й вирішнJІН у 1975, за­ вершальному році збільши­ ти валове виробництво ще

на 255 тонн і надоїти від кожної корови по 5220 кІло­ rрамів молока.

А

дояркн­

комсомолки Ніна Касяв та Надія Кривець відповід­ но по 6600 І 6500 mлоrра­ мІв. Зростання твариниицької

пІд девізом <<П'ятирічці ударний фініш!>> у визиа­

безпечимо

чальному році сяrнув показ-

тельноrо

виробництва продукціі

шляхом

ної орrанізації

за­

своєння кваліфікації

*

шлщом:

витиме мових

центнерів кор­

2600

одиниць;

економноrо

витрачання

електроенерrіі, матеріалів, бережноrо ставлення до ре­ маненту на суму 1000 карбованців.

Зобов'язання прийняте на зборах комсомоль­ сько-молодіжної брнrа­ ди.

в

році

у

світ

України

випус­

масовим

тиражем

мовою

черговий,

українською

48-й том Повного зібрання тво­ рів В. І. Леніна. Переклад з 5-го російського видання здійснив Інститут історії партії при · ЦІ{ Номпартії 'України філіал Інституту марксИзму-ле­ нінізму при· ЦІ{ І{ПРС. (РАТАУ). «ВІДОМИR

УСІЯ

РОСІІ»

Так названа книга про І. М. Ульянова- батька великого вож­

Фото А . Запари.

досягти

визначальному

високих показ­

штук, продаж їх державі

64

-

до

мільйонів, одержати на кур­ ку-несучку по 235 яєць.

Немало сил доклали наші птахівники, щоб з честю до­ тримати даного слова. Госnо­ достроково,

за

і дев··ять місяців,

три

ро­

виконало

п ' ятир:"Іний план по виробни­ цтву яєць . З місяця в місяць перевwконувались

завдання

по

виробництву й продажу продук­ ції державі. Попередні підра­ хунки

показують ,

що

яєць

до

кінця року буде одержано на 700 тисяч штук більше ·зо.бО'в'я­ зання, ·

2

на

а

продано

державі

-

птиці теж

дасягне

на-

В земельних володіннях племптахозаводу <<Рудня» є де­ кілька невелики.х ділянок, яні з тих чи інших причин давно

не

використовуються.

Вони по­

заростали дикорослими кущами,

В цій статті - доК)"менти і мате­ ріали Іллі Миколайовича, а та­

100

світителя. Книга ця одна з ба­ гатьох у Ленініані. Четверте ви­ дан~іІ витримала в нинішньому рощ книга «Виховання в сім'ї У льяновнх. Вийшов у світ буклет «Квартира-музей сім'ї УльяНОіВИХ

у Саратові" .

(ТАРС).

перетворилися на невгіддя. ких ділянок набереться до

Та­

гектарів.

Зараз ми Ці землі окульту­ рюємо. Тут працює трактор <<С-150~. який викорчовує пень­ ки,

а

потІм

розорює

і

. розрів­

нює поле. Навесні на очищених площах посіємо ярі культури і трави, частина Ух буде викорис­ тана під. культурНі пасовища.

Одночасно на поля наші ме·

що­

понад

200

соціалістичному

птахівників

тримає

колектив бригади .NQ 1, яким керує Галина Григорівна Мики~ тенко . В нинішньому роЦі він одержить по 255 яєць на кур­ ку-несучку, а валове виробни­ цтво їх по бригаді досягне 12,5 мільйона штук . Приклад у роботі показують пташинці Наталія Микитівна Неуш, Мот­ ря Яківна Бобко, Віра Проко­ півна Хильио. Незважаючи на те, що птиця в бригаді вже стара,

продуитивність

досить висока

і

її

ще

становить

65

процентів.

Виробництво

яєць

зростає.

На новому комплексі, де уrри­ мується

200

тисяч курей, несу­

чість їх становить при

плані

77

процентів

67.

і1оnовнюютия ряди передо­ виків. Досить сказати, що шість пташпиць

в

нинішньому

році

одержать більш як по два міль­ йони штук яєць , а двадцять п'ять понад мільйон кожна.

мільйони більше . Продук­

тивність

ми

державні

яєць.

Першість в

дя, випущена Приволзьким книж­ ковим видавництвом у Саратові.

кож спогади сучасників про ви­ датного російського педагога-про­

~~~

п'ятиріч·ки

Зараз

пункти

штук

змагавні

ників у птахівниц"ГВі. Зокрема, виробництво яєць вирішено бу­ ло довести до 69 мільйонів

дарство

Політвидав тив

зобов'язався.

четвертому,

ки

.металу.

тисяч

.

дарства,

рівня.

приймальні

союзне соціалістичне змагання працівників сільського госпо­

молока

рацІональиоrо зrодовуван. ня кормів на суму 20 ти­ сяч карбованців, що стано­

ЧЕРГОВИП ТОМ ТВОРІВ В. І. ЛЕНІНА

тонн

:>.Ііченого

дня відправляємо на

иицтво

і повно-

кого .металургійкого заводу L.мені В. І. Леніна. Ії корисний об'єм - 5000 кубометрів, щодоби піч даватиме 11 тисяч 200

*

І{олектив Богданівської пта­ хофабрики, включаючись у Все­

правилЬ­

.пппиtтнг.онп найбільшу · в Cf!iTi dоменн.у піч .М. 9 Криворізь­

Чамарн.

ПТАХІВНИКИ ЛОТРИМУЮТЬ СЛОВА

·

класу~.

В.

Ми зобов'язуємося знизи­ ти прямі затрати на вироб­

зимівлі, ре­

доrляду

<<Май-

маmиниоrо доїння пер­

шоrо

.

*

нією з перших на підприємстві почала працювати за календарем

цінної rодІвлІ тварин. З метою дальшоrо удоско­ налення своєі професійної майстерності усІ члени брнrади зобов'язуються по­ стійно підвищувати свій зоо­ технічний рівень, Шість доя­ рок складуть іспит на при­ стер

П. ХАЛЕЦЬКИИ, дослідно-експернмеитальноrо заводу.

ма частка праці. Адже вона од­

Ради УРСР (РАТАУ).

ДОЯРОК КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНОЇ БРИГАЦ И N! 1 РАДГGСПУ "ПJІОСКІВСЬКИЙ''

Ми, члени комсомольсько­

до­

бінату дострок,ово завершив річну виробничу програму, є і її ваго­

СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ молодіжної бриrади, як і всі

виконати

Комсомолка Ольга Романенко одна з кращих майстринь по­ шиття верхнього чоловічого одя­ гу. В тім, що колектив побутком­

доповідей

Дев'ята сесія Верховної продовжує свою роботу.

своїх сил і

п'ятирічки

-

го­

співдоповіді.

І. Про Державний нлан розвитку на­ Української

денного

лопа планово-бюджетної комісії депутат

порядок денний роботи сесії:

родного господарства на 1975 рік.

порядку

дев'ятої

строково.

Із співдоповіддю в першому і другому

республіки.

иаполеr­

ні добився колектив цеху металоконструкцій, ~им керує Г. Шевченко. Заспівувачем добрих справ тут весь час виступає передова бриrада А. Г. Петренка. В ці дні нову хвилю трудовоrо піднесення вИКJІикали рішення rрудневоrо Пленуму ЦК КПРС та друrої сесії Верховноі Ради СРСР. Під час обrовореиня цих мате­ ріалів роІбтинкн, ІJІжеиерио-технічнІ працівники та

«Про Державний нотаріат». Про затвердження Указів Президії

4.

України

повсякденна

собівартість продукції і поліпшили якість виРобів.

Україн­

Української РСР

Закону

допомоrла

Так, напрИКJІад, планове завдання по росту продуктив­ ності праці перекрИJІи на 2,9 процента, зпачно знизили

рік і про виконання

1975

бюджету

1973 рік. 3. Про проект

РСР

керівників

бюджет

річне

лИва боротьба за підвищення ефективності виробництва ..

Дев'ята сесія Верховної Ради УРСР 2.

достроково.

напруженою,

завдання по обсяrу реалізації товарної продукції в обсязі 1380 тисяч карбованців вже перекрито на 100 тисяч карбованців. А це значить, що баrато новобудов одержа­ ли своєчасно будівельні конструкції і можуть ритмічно зводити сільськоrосподарські об'єкти.

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ І Р АИОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

Десята

виконати

Незважаючи на те, що вона була

П. ЮРКО, начальник птахівничоrо цеху.

Окупь турюємо невгіддя ханізатори

вивозять

органічні

добрива. Вантажать 1х ланко­ вий комуніст Михайло Микола­ йович Бурда і тракторист Пет­ ро Григорович І{овшун. На транспортуванні гною зАйнято три трактори <<Беларусь>> і один <<Т-150>> з причепами, 5-6 ав­ тосамоскидів. автомобілісти

Механізатори й доставляють доб­

рива за 5-7 кілометрів і ви­ возять щодня по 280-300 тонн. В. КАРАБУТ, аrроном по захисту росJІВИ

і во добривах.


ІІВОІОГіЧНУ роОоту В суботу, 21 грудня, відбулися збори nартійного активу ідеологічних nрацівників міської партійної

на рівень вимог сучасності

Міський комітет партії велику увагу приділяє ор­ гаНізаЦії марксистсько-ленінського політичного. і економічного навчання комуністів, комсомольців, всіх трудящих. В системі партійної, економічноl

організації. З доповіддю «Про заходи по дальшому

поліnшенню роботи партійних організацій району з

освіти працює

пропагандистів, серед них

846

89,1

ють як слід за роботою агітколективів, не прово­ дять інструктивних нарад, рідко зустрічаються з

агітаторами. Слід практикувати поєднання агітацій­ но-масової роботи і наставництва. Це нова форма

::Jвісно, Де добре підібраний склад пропаганди­ стів, там і навчання іде як слід. Чітко діє, наприк­

ідейно-виховної роботи в робітничих колективах і неї потрібно звернути особливу увагу. Для проведення ідеологічно:! роботи потрібно біль­ ше використовувати засоби .наочної агітаціУ, стінні газети, Календарі трудової слави, «блискавки~. Говорячи про· роботу партійних організаЦій і шкіл, доповідачка наг.олошує на те, щоб колективні зусилля вчителів, всі засоби nедагогічного впливу, арсенал виходних методів був nідпорядкований все­ бічному, духовному і фізичному розвитку підрост а· ючого покоління. Школа повинна дати випускнико­ ві різнобічні і глибокі сучасні знання, сформуватІ• моральний і ідейно-політичний характер будівника

завдань розвитку суспільного виробництва з пи~а;

лад,

нового суспільства.

му знаходить свій вияв насамперед у свідомому ставленні людини до праЦі, умінні бачити законо­

показала, що партійне бюро заводу не обмежилось добором пропагандистів, а постійно тримає їх ро­ боту в полі свого зору, надає методичну допомогу,

кадрами ідеологічних праЦівників у світлі поста­ нови ЦК КПРС <<Про роботу по добору і вихованню

процента комуністи,' 97,9 процента їх мають ви­ щу або незакінчену вищу освіту. Характерно, що 93,5 процента пропагандистів - керівники і спе­

ідеологічних кадрів у партійній організації Білору­ сії~ виступила секретар міськкому Компартії УR-

Ціалісти народного господарства. Кращі з них М. С.

раїни тов. Шелест Л. І. . Комуністична партія і Радянський уряд, сказала

вона, .спрямовуючи всі зусилля радянських людей на успішне виконання рішень XXIV з'їзду КПР~.

Адамкович ( Калитянський радгосn-комбінат імені 50-річчя СРСР), М. П: БілОЗуб (~вод порошкової металургії), Б. В. Ковтанець (завод <<Торгмаш~). І. Ф. Беба (Київська птахофабрика), Р. П. Срелr.­

ленню в життя грандіозних завдань

ченко

здійснюють велику організаторську роботу по ВТ1економічного

в нашій країні підтверджує нерозривність І т1снии взаємозв'язок успішного розв'язання конкретних

ді

нями комуністичного виховання трудящих. Ідеи:rа зрі~ість, відданість ідеалам партіУ, ідеалам комуюз­

мірність і перспективи суспільного ~озвиткr.. Яскр~-~ вим свідченням піклування

КомуюстичноІ

комуністичного

виховання

навчання,

- ідеологічного

добору

і

пращвниюв

фронту. В районі склалася певна сИ'­

стема роботи з ідеологічними кадрами, яка включає

ідейно-теор~тичне навчання, практику інфррмуван­ ня, узагальнення досвіду, перспективне dлануваню!

комуністичних

ідеалів з розв'язанням практичних завдань, активно підтримувати

все

нове,

:заво­

передове.

розмах

інтернаціональне

вихо­

вання. Постійно тримає в полі зору лекційну про­ паганду партійна організаЦія заводу <<Торгмаш~. В

тиви промислових підприємств міста і району до­ строково завершили програму одинад~яти міся~~~

цехах заводу члени товариства

виробництву найважливіших

Продуктивність nраці проти

минулого року зросла на

видІв

відnовідного

періоду

процентів. ПраціВН!fКИ

14

радгоспів і птахофабрик понад

соціалістичне

бов'язання nродали державі близько

1000

но

топлі, 400 тонн овочів. За 11,5 місяця трудівники ферм виконали річне соЦіаЛістичне зqбов'язання по продажу державі м'яса, молока, а 22 грудня яєць.

пра·

Цівників' Більшість партійних організацій постійно

займаються ідейно-виховною роботою серед трудя­ щих, проводять Ії комплексно, з урахуванням міс­ цевих умов і вимог часу. Серед них партійні орга­ нізації заводу порошкової металургії, заводів тор­ говельноого машинобудування, холодильників, пласт­ мас, фабрики верхнього дитя'чого трикотажу, рад­

госпу імені Кірова, Київської

і

колективи

Необхідно,

Семиполківської

птахофабрик та інших. В них склалась продумана система добору

проводяться

тематичні

пав

носієм

-

щоб

високої

боровся

пияцтва,

хуліганства

партком

залучає

роботи

кращих

ідеологічного

спеціалістів,

політичної

свідомості,

соціалі­

стичної дисципліни праЦі і організованості, непри­

нав­

миренно

організаціїї

запитань

кожний трудовий колектив висту­

Так, на заводі порошкової металургії ідейно-вихов­ ну роботу nроводять 96 пропагандистів політичної, економічної і комсомольської освіти, 45 лекторів первинної організації товариства <<Знання~. 16 по­ літінформаторів і 64 агітатори. До Цієї роботи

і

вечори

основні осередки нашого суспільствІl.

активу.

чання

вечори,

і відповідей на юридичні, атеїстичні і медичні те­ ми, читаються· публічні лекції. Постійно контролюють і спрямовують роботу лек­ торів первинних організаЦій товариства <<ЗнаннЯ>> партбюро заводів холодильників, ремонтно-механl'-І­ ного, парткоми радгоспу <<Русанівський>>, Київської птахофабрики. Партія постійно підкреслює необхідність органіч­ ного зв'язку господарської і виховної діяльності. У постанові ЦК КПРС <<Про роботу по добору і ви­ -хованню ідеологічних кадрів в партійній організа­ Ціі Білорусії» рекомендовано опиратися у вирішен· ні всіх виробничих і виховних завдань на трудові

зо­

тонн кар­

В цих успіхах немалий вклад ідеологічних

висту­

пають з лекціями, бесідами на актуальні теми. Тут часто виступають також лектори і викладачі вузів міста Києва. В будин~у культури заводу регуляр­

продукцв.

проти та

проявів

користолюбства,

інших

антигромадських

вчинків.

Міськком Компартії, більшість партійни.х органі­ заЦій в своїй повсякденній ідейно-виховній роботі важливого

значення

надають

рухові

за

комуністич­

не ставлення до праЦі. Нині шириться рух настав­

інженерно­

технічних працівникіg. Пропагандисти М. П. Біло­ зуб, В. О. Клименко, С. Н. Рудинський, В. С. Жда­

ництва в роботі з молоддю. Більшість керівників і едефалістів уміло поєднують свою господарську і виховну роботу, регулярно виступають перед тру­

но-теоретичному

дящими,

нова; Ю. В. Іванов, А. .І. Буряк на високому ідей­ рівні

проводять

кожне

заняття.

З питаннями внутрішньої, зовнішньої, економічної політики партії, культурного життя країни постій­ но

знайомлять

трудівників

заводу

лектори

Сердюк,

А.

Н.

Важлива роль також агітаторів у виконанні со­ ціально-економічних завдань, Які ставляться nар­

товари­

Криницький.

тією на сучасному етапі.

При

цівники та робітники підприємства. Подібні прикла­

бригадах, на фермах, в ланках проводять

ди можна навести з інших підпрщ:мств.

PAXYHfiiJI UI\J

окремі

секретарі

ОАВЕРШАЛЬНfіffі . U U

буді-

Обігнати час на-м

вельно-монтажної ді~ьниці тре- вперта боротьба між

партійних

140,9 процента.

~

Широко ,розгорнувши соціалі- му. По генпідряду nри річному етичне змагання під девізом плані 885 тисяч :карбованців ви<<Будувати більше, краще й з ионана будівельно-монтажних меншими затратами~. колектив робіт на 908 тисяч карб ованців. нашої госпрозрахункової

1086

агі­

таторів. В переважній більшості ·вони регуЛярно ви­ ступають з бесідами, розповідають про новини внут­ рішнього. і зовнішнього життя країни. Прикро, що

На жаль, не всюди ідеологічним дадрам приділя­ ють належну увагу, Недостатньо працюють з ідео­ логічним активом парторганізаЦії радгоспів <<Заво­ рицький>>, «Красилівський».

В

Адже саме вони є пред­

ставниками в найменших виробничих колективах і здатні повсякденно впливати на рівень nолітичної трудової активності трудяrцих, на створення того ідейно-політичного клімату в колективах, який в значній мірі вирішує успіх справи. В партійних організаЦіях району ідейно-виховну роботу в змінах,

парткомі працює університет техніко-економічних знань, в якому навчаються інженерно-технічні пра­

ПРАЦЮ "ІJМfі U

трудових ко­

лективах.

ства «Знання» А. К. Гайдученко, Я. М. Фісун; С. П Сюсюкін, В. О. Кривошлик, політін9:?орматори П. Н. Губанищев, В. Ф. Чесноков, З. К. Свентицька, Н. К. Родніна, С. К.

звітують про свою роботу в

допомогла

організаЦій

А

не

соціалістичного

2

стор.

о

на одного·

робітника

спідку-

лективі.

о

го

навчання по програмі

економіки

праці і

щу освіту.

-

В постанові ЦК КПРС, яку ми сьогодні обго­

ворюємо, велике значення надається ролі проnаган­

диста

-

провідника політики партії в масах. І дійс­

но, пропагандист навча-є слухачів оцінювати всі яви­

ща суспільного життя з позицій марксизму-лені­ нізму, знайомить слухачів з найважливішими пи­ таннями внутрішньої і зовнішньої: політики партіІ, - говорить пропагандист заводу порошкової мета­

лургії т. Клименко В. А. В школі основ марк­ сизму-леніНізму по вивченню «Основ економічних знань~ (2-Д рік навчання), де я веду заняття, із дев'яти слухачів п'ять ударники комуністичної праці, а комуніст Бузюн В. В. уже виконав свій особистий план п'ятирічки, він .....: . кавалер nочес­ ного знака «Ударник дев'ятої п'ятирічки~. В сврєму вистуnі на зборах активу секретар парт­ кому заводу пластмас т. Мутило А. Г. докладно роз­ повів про роботу, яку nроводить партійна оргаНіза­ ція в світлі постанови ЦК RПРС -сПро роботу по добору і вихованню ідеологічних кадрів в партійних організаціях Білорусії». Всіма формами політично­ го, економічного, професійно-технічного і- загально­

освітньогр навчання на заводі охоплено блиЗько ти-_ сячі чолоВік. В кабінетах політичного і економічно­ го навчання обладнані кутки, стенди, на доnомогу процагандистам і слухачам. Є тут також підбір міс­ цевого матеріалу по заводу, району, області, мето­

дичні посібники. В бібліотеці збільшений фонд на­

вчальної літератури. Тов. Мутило називає кращих пропагандистів, агітаторів, nолітінформаторів, лек­ торів, чий досвід ідеологічної роботи заслуговує особливого відзначення. Політінформатор т.

Омет.чук Р. Г. із

ПМК-8

розповіла про стан ідейно-виховної роботи в колек­ тиві, відзначила кращих політінформаторів М. В.

Садовникова, М. В. Воронцова, Н. С. Чуносова, які регулярно виступають з політінформаціями в бу­ Дівельних загонах, знайомлять робітників з новина­ ми внутрішнього і зовнішнього життя країни.

В

обговоренні доnовіді

,тар партійної

також виступили

організаЦі'!

центральної

секре­

дослідної

станції по штучному осіменінню тварин т. Гаври­ ленкоМ. С., завідуючий районним відділом народної освіти т. Хорлlков О. І,, редактор міськрайонної га­ зети «Нове життя~ т. Федай Є. Н. На зборах активу прийнята резолюЦія, в якій Під­ креслюється важливість дальшого поліпшення ідео­

логічної роботи в масах з тим, щоб ще активніше

спрИяти виконанню. державних планів і соціалістйч­ них зобов'язань завершального року дев'ятоХ п'яти­ річки, а також затверджені заходи йіськвому Ном­ партії УкраІни по дальшому поліпшенню роботи з ідеологічІШми кадрами.

ко до илися ще вищих по:!(азни- року, ми намагаємося зробити

ЖИТТЯ

основ

виробництва і одна школа комуністичної праці. Із 17 пропагандистів 15 - комуністи, 14 мають ви­

ча Бабича, Олексія Терентійо- воду торговельного машинобу­ вича Шкловця і ланки малярів- дування це буДе гарним новоштукатурів Ганни Денисівни річним подарунком. Бойкоб та Ольги Яківни Московп 1·дход'ячи впритул "" "'0 1975

НОВЕ

1.,

В нас працює сім шкіл і теоретичних се­

місць. Для дітей робітників за-

до здачІ в ек-сnлуатацІю приМІ-вив nеред

Кірова,

Глушак В.

мінарів, в яких навчається 168 чоловік, із них 86 - комуністи, працюють також 9 шкіл економічно­

бригада- иів. Однак, на досягнутому ми хороший заділ для успішного складм

завершальному

в своїй повсякденній роботі придіЛяє значну ува­

сту nромислових шд,приємств ми, і окремими робітниками за не зупиняємося. виконання nланів завершально­ «Укоопспілки» добився відрад- ріЗІКе nідвищення продуктивно. Зараз поряд з ~оточним бу- го р~ку п'ятирічки. Адже груд­ них успіхів достроково ви-J сті праці. Середній виробіток, дІвництв~м ми шдгот_овляємо_ невии Пленум ЦК КПРС поста­ конав річну виробничу програ-

в

гу дальшому поліпшенню ідеологічної роботи в кО­

nередові щення дитячого саД1Rа. на 280

бригади мулярів Івана Іванови-

змагання

Партійна організаЦія радгоспу ім.

-

вів на виконання завдань економічного, соЦіального і культурного розвитку. Досить сказати, що колек­

регулярно

впровад­

всіх партіЙних

сказав секретар парткому радгоспу т.

зовнішньої

партії,

і

роЦі дев'ятої п'ятирічки. Потім почалося обговорення доповіді.

вихованні трудящих,

політики

пошуки

важливе і невідкладне завдання

-

заЦій, до складу яких входять 1400 членів товари­ ства. В центрі їх уваги пропаганда внутрішньої і

мобілізаЦії трудових колекти­

ідеологічним процесом,

організацій. Засобами політичного впливу на маси партійні організації покликані забезпечити новий

Велика й почесна роль nроnагандиі::тів, лекторів, політінформаторів і агітаторів у комуністичному

по

Значне місце у вихованні високих моральних і духовних якостей радянських людей відводитьсл культосвітнім працівникам. У місті і селах району зараз працює 98 клубних і бібліотечних працівни­ ків. Здебільшого ue 1спеціалісти своєУ справи, мають відповідну освіту і сумлінно трудяться на культосвітній ниві. Партійним організаціям слід глибше вникати в роботу клубів і бібліотек, подава­ ти необхідну дрпомогу культпраЦівникам в органі­ зації і роботі колективів художньої самодіяльності. Вдосконалення стилю і методів партійного керів­

ження найефективніших форм агітації і пропаганди

Почесне місце серед пропагандистських кадрів займають політінформатори, яких нині нарахову­ ється 378 чоловік. Міськком Компартії дбає про їх постійне навчання. В районі діє районний семінар політінформаторів. Вагоме місце у вирішенні ідеологічних питань відведено лекторам. В міській організаЦії товари­ ства <<Знання» нараховується 55 первинних органі­

ного життя, вміють органічно поєднувати пропаган­

теорії,

на

перевірка

-

заходів тощо. Це дає можливість забезпечувати ~СІ ланки ідеологічної роботи кваліфікованими працш­ никами, які добре знають проблеми внутрішньої і зовнішньої політики партії, економічного і культур• ду марксистсько-ленінської

освіти

проведена

Із зборів партtиного активу ідеологічних працівників .міської партійної організації

по вдоскон~ленн_ю

вихованню

Нещодавно

ництва

трудя­

Керуючись настановами партії, міськком Компар­ тії України, первинні партійні організаЦії міста l району проводять nевну роботу

Мишко

не відбувались.

щих.

форм

політично-економічної

холодильників.

П.

крема, заняття нерідко переносились, а то і зовсім

конкретні шляхи дальшого поліпшення пропаган~н марксистсько-ленінської теорії, вдосконалення ВСІХ методів

В.

та багато інших.

Цього не можна сказати про партійні організації райспоживспілки, змішторгу, шиноремонтного заво­ ду, завадобудівного комбінату, заводу електротех­ нічних виробів, де було виявлено ряд недоліків, зо­

ту по добору і вихованню ідеологічни:к .. кадрів ~ партійній організаЦії Білорусії.>>. В юй визначеш

і

система

«Требухівський>>),

NQ 5)

контролює хід занять.

партн

про глибокий ідейний зміст і високу ефективність виховної роботи є постанова ЦК КПРС <<Про робо­

форм

(радгосп

(середня школа

розвитку країни. Досвід комуністичного буд~вн':щтв~

.на

трудящими

СереАа,

25

країни

rрудвя

завдання

ще

ширше

ти соціалістичне nеревинонання дарського

рооrорну­

змагання

за

народногоспо­

плану.

І наші будівельники заtпевня­ ють, що зроблять свій гідний в·илад в успішне втілення в жит­ тя

мудрих

накреслень

нашо1

рідної Номуніетичної партії.

П. ВАВІИЧУК, начальник

rоспрозрахувко­

воІ ВМД.

1974

року

с


&ІІІМtІІ!ІІD

В ДОРОГУ, ДІЛЬНИЧНІ УПОВНОВАЖЕНІ!

КРИЗА В КРАЇНАХ КАППА ЛУ Упевненою початку

УРОЧИСТІ ПРОВОДИ НА СЛУЖБУ

урочисті nроводи на службу в міліцію комуністів Михайла Михайловича Крас­ нопира і Леоніда Івановича Рогачова. що

винутих

шлях,

хто

знає

ціну

ряди

членами

-

Начальник У.ВС Київського облвикон­ кому генерал-майор міліції М:. К. JІав­ риичук вручає міліЦейську форму Лео­ нідові Рогачову; <<Поздоровляю. друже!>> - зразу ж прив-ітав нового колегу Ми-

с.казав,

від.криваючи вечір, nерший секретар місь•Jюго 'Комітету . Компартії України Ю. М. Соколов. Саме такі люди зра­ зу ж після перемоги . Великого Жовтня

за заклико.м партії від

хайла Краснопара його наставник стар­ ший лейтенант міліції Петро l'улий. . Фото В. Березовського - фото­ кореспондента га зе ти <<Молодь 'Ук­ рюни>>.

верстатів йшли

в тільки-но створену Радянську міліцію. І, не маючи досвіду й .знань, але до кін­ ця віддані справі nартії, ·залізною рукою стали наводити революційний порядок. За дооомогою і підтримкою всього на­ роду вони досягли великих успіхів.

підвищення

ролі трудових

в

зміцненню

організаЦіях

трудової

і

дисципліни,

і

в

І

зраЗ'Кового

громадсь'Кого

ін­

вкто­ перс­ район куль­ поряд­

:боротьби є органи внутрішніх сnрав . За наnравленнями партійних, радянських і комсомольських організацій і колективів 'у міліцію прийшло чимало комуністів і комсомольці-в. ОТ і нині .колективи заво­ дів «Торгмаш>> і nорошкової металургії

на робо­

ту у Броварський районний відділ внут­ рішніх справ.

-

Будьте nереконаними

і

стійкими

бійцями, твердими характером, мужні­ ми, рішучими, суворими і водночас спра­ ведливими, як і належить дільничним уповноваженим,

-

нака·зав

начальнин

управління внутрішніх справ• Київсь-кої області генерал-майор міліції М. R. Лав­ рінчук. Ві:н під звуки урочистого маршу вручив міліЦейську форму,

посвідчення

і пам''яrnи М. М. Краснопиру

та

Л. І.

Рогачову .

-

Від імені колективу заводу <<.Торг­

маш>> виступив секретар партбюро В . Сухінін:

не

що

мова

сумнівається тепер

країнах

іде

в

не

н

то­ про­

одній

Заходу,

І.

- Дружина мікрорайону нараховує більше 130 чоловік. Це кращі люди за­ воду, які мають право з гордістю носи ­

ти червону пов'язку на рукавах . Серед них і комуніст Леонід Рогачов. РІому 32 роки. Закінчив Красноярський меха­ нічний технікум. З 1965 року працює на нашому заводі. Передового виробнични­ kа, його знають і як чуйного товариша, готового nрийти на допомогу .за nершим

самі

керівники

<<Світ, дент Франції

по­

ку. На одній з вирішальних діляНО'К цієУ

наnравляють своїх тов·аришІв

ніхто

іабо

а про

всіх . країн .

заявляє Вільсон. скаржиться прези­

головний редактор заводської газети <<Машинобудівник>>. Захоплюється спор­

тури

працездатного

воєнний, період>> , англійський пре~1 ' єр

ративні загони, товариські Ші громадські організаЦії.

Броварщини активно патрІотичний рух за творення міста 1 району у місто і високопродуктивної праці, високої

чисельності

<<Англія переживає тепер най­ серйознішу кризу за весь після­

покликом . Він

Трудящі чилися у

журналу

талістичних країн. Це визнають

по

та

аме­

одночасний, при тому дуже глибокий, спад в економіЦі капі­

передженню правопорушень. Ширять бо­ ротьбу за зразковий порядок добровіль­ ні народні дружини, комсомольські опе­ суди

на

надвиробництва,

роботи є

радгоспах

сторінках

група

<<Тайм>>. що економічний сnад у США в 1975 роЦі триматиме, а армія бе3робітних досягне близько 8 процентів від загаль­

двох

усіх сферах життя. Предметом особливої .r.урботи партійних і громадських органі­ зацій є профілактична робота на пІ'д'при­ ємствах,

Так,

сто про чергову циклічну кризу

Од­

колективів

кав

му,

нашої по­

літичної та організаторської

рік.

риканських економістів передрі­

чі

Міська партійна організація виховує у трудящих почуття громадянської від­ повідальності, робить все необхідне для нією з найважливіших сторін

краї­

UЦе безрадісніші прогнози на наступний

ІЮЇ

традиції .

nоряд.ку .

капіталістичних

населення. Тані самі сигнали біди надходять з Англії, Італії, Японії та інших капіталістич· них країн . Ні в Нью-Иорку, ні в Лондоні. ні в Токіо, ні в Ри­

Відтоді нові покоління працівників радянської міліції примножують славні

зміцнення громадсь·кого

нонтрастними є їх переживають

ротилося.

І

життєвий

праці,

року

наших ус­

нах у 1974 роЦі 'становило в середньому лише 1.9 прецента. У деяких з них воно навіть ско­

трудових колективі·в , членами партії, тими, хто має міцне робітниче загарту­

вання, хто пройшов J:іелег.кий

фоні

країни капіталу . Після недовго· го буму (піднесення) економі­ ка Заходу вступила у 1974 ро­ Ці у смугу глибокого спаду. Зростання виробництва у роз­

Представники ·промислових п!:д1Іри­ ємств і органLзацій міста зібралися на

Це rлибоко символічно,

На

піхів особливо труднощі, що

Багатолюдно було того .вечора у бу­ динку культури заводу <<Торгмаш>>.

-

підійшла

завершального

п ятирічки.

В МІЛІЦІЮ

міліції поповнюються кращими

хо;(ою

сІюноміка радянсм;ої }(раїни до

життя:

том

активіст громадського

-

парторг інстру.ментального цеху,

.

В. І . Сухінін зачитав і вручив

нака : J

членові колективу заводу торговельного

машинобудування Рогачову Леоніду Іва­ новичу,

в

якому

зокрема rовориться :

ми наказуємо тобі добросовісно і чес­ но виконувати вимоги Комуністичної партії і Радянського уряду в боротьбі із злочинністю і правооорушеннями. по наведенню

·зра3кового

громадсь'Кого

по­

рядку;

ніколи не відривайся від народу. Тіль­ ки з його допомогою зможеш добитися головного

-

попередження

цравопорушень. принциповість єднуються

Хай до

злочинів

вимогливість

правопорушників

з повагою до

людини,

; і

nо­

увагою

до нього. Працюй так, щоб люди бачи­ ли в тобі захисника і товариша. ·Будь гідний і оберігай честь праців. ника радянської міліції!>> Порівняно недавно працює на зав·оді

nорошкової металургії Михайло Красно­ nнр, але вже встиг завоювати довір'я і nовагу тов-аришів. Комуністи обрали його членом партбюро цехової партор­ ганізації. Тож невипадково, що від і·ме­ ні колективу наназ йому вручив вете­ ран підприєм-ства, Почесний металург СРСР В. О. Грищенко. Наставник мо­ лоді, він навчив заводської професії но­ мер один багатьох. Наприклад, його учень Віктор Кузнєцов нині ·завоював звання <<Кращого за професією>>, а Єв­ генія Пономарьова стала технологом цеху.

Естафету ветерана-на·ставника робіт­ ничої молоді прийнян заступник началь ­ ника відділу .кримінального злочину рай­ відділу внутрішніх справ П. Д. Гулий.

В органах МВС він :3

року .

Жіскар д ' Естен,

Був

маючи на увазі світ капіталу,-

тивом радгоспу «Русанівський>>, де пра-

тому, що не знає, куди він nіде.

1967

направлений м:ськкомом партії і колек-

цював шофером . .Вже має більше десяти подяк , нагороджений Грамотою УВС. нагрудним знаком «Відмінник міліЦії".

медаллю <<За бе здоганну службу ІІІ ступеня>>. Заочно закінчив середній спеЦіальний учбовий заклад. одержав кваліфікацію юриста . - Навчився працювати сам - навчи товариша! Це ·-· наш девіз , сназав П. Д. Гулий. І я обіцяю , передати свій досвід, свої знання новому колезі Михайлові Краснопиру. Певен, що коли

він прийде у колектив звітувати про ро-

боту, вже буде відмінником міліції . Леонід

Рогачов- в ід імені нових

спін-

робітників міліції запевнив, що довір'я

своїх колективів вони виправдають:

Ми добре знаємо, що важка й н ебезпечна служба охоронц ів громадсьного

порядку .

професію.

Саме тому

ось

й

обрали

здійснилася

но пv

нещасливий

а коли б знав, то виявив би, що іде до катастрофи>> . Не випадково на Заході все частіше згадують економічну кризу

про

світову

1929-1933

років. Американський

журнал

<<Ньюсуїк>> пише, що перспек·тива економічної катастрофи, подібної до спустошливої <<великої кризи>> 30-х років, .«дедалі сильніше лякає багато країн некомуністИчного світу». но

з

nроведеним

США

опитом,

опитних

Згід-

недавно

в

процентів

46

висловили таку думку:

Сполучені Штати

нnовзають у

кризу nодібну до кризи початку

30-х років. Криза, яка насувається , несе з собою нестатки і страждання

насамперед трудовому народові

одягли міліЦейський мундир. - Можете опиратися на підтримку й

капіталістичних країн. Адже вже тепер армія безробітних у

громадськості,

-

мрія

Він

_::_

допо:-.тогу

І

нещасливий.

запевнила

США досягла 6 мільйонів чоло-

нових дільничних уповноважених: лейт~-

вік, в Італії

шину Михайла Красно.пира депутат Богданінської сільської Ради, член . міськкому Компартії країни. кавалер орденів Леніна, Жовтневої Революції і Трудового Червоного Прапора, доярка Богданівської .птахофабрики С. І. Цьомка.

КІВ nостщно зазнавала нестачі робочих рук, вона становит 1 , 750 тисяч. Важливою специфічною особливістю нинішнього економічноспаду на Заході є те, що він

нанта м і ліції Леоніда Рогачова і етаn-

Груnу членів добровільних народних дружин міста було від;значено Почесною грамотою . облуправління ·внутрішніх еправ та 1менню.ш годинниками.

них: М . М. Губський

-

мас), К Г . Колчина

(ПМК-15),

дильників В. А. Рожко Мельниченко

Серед

із заводу холо-

(завод · пласт-

( <<Торгмаш>>)

В. П.

та інші. Л. ЗЛОТНІКОВА.

-

тисяч, а в

800

Японії, ~~а останні десять ро-

r?

ВІДбувається одночасно з І'Іебу~алою за своїми темпами шфля~ією, :J швиДким зростанн~м щн.

В Японії за останній

рІК вони підскочили на 26 про-

центІВ. Англії на

15.

в Італії на

-

на 18

_

17.

в

у Франції·_ В. СЄРОВ.

~~~,~~~~~~"""~~"""~"'"'""""~ 17.00 17.30 18.15 18.30

«Наука сьогодні». К. т. сТварчість юннх» .

К. К.

т. т.

«Загадки та відгадки» . «Народна творчість» . Те.1е-

огляд.

19.15

9.00 9.05 9.20 9.30 10.00 11.05 15.10 15.1·5 16.10

СЕРЕДА, 25 ГРУДНЯ: Програма ЦТ Програма передач. К. т . Гімнастика. Новини. К. т. Програма мультфільмів: сТ аємниця країни Суниць~, сМайті Маус». К . т. Художній телефільм сМорські ворота» . (І серія). Концерт майстрів мистецтв. Програма передач. К. т. Програма документальних фільмів. сНариси історії нашої Батьків­

21.00 21 .30 23.00 11.50 12.35 16.35 16.40

К. т. <~Книжкова полиця». Новини. Наша афіша . На допомогу школі. «Світовий комуністиЧний

рух

-

найвпливо­

К т . Концерт ансамблю пісні і танцю Будинку культури проф­

віша . політична сила сучасності» . «Мереживо танцю». (Виступають дитячі хореографічні . колективи Ровенської І Херсонської облас­

спілок

тей)..

17. 1·5

щини».

16.40

19.55

Фільми-призери 17-го Лейпцігського міжнародного фестивалю документальних і короткометраж­ них фільмів. Документальний те­ лефільм «Токар». К . т. Прем'єра художнього теле­ фільму «Морські ворота». (2 се ­ рія). Інформаційна програма «Час». К. т. <:На вулиці Неждаиової». Новини. Програма передач. Програма УТ

м.

Липецька.

Середа,

25

rрудвя

(Львів

1974

-

Херсон) .

року

18:00

•Орбіта дружби». (Машинобудів­ ники Харкова будівельникам КамАЗу) . (Харків) .

18.30 Реклама. Оголошення . 18.40 1( . т. «Палітра». 19.00 Інформаційна програма 19.30 Дж. Верді . сТраві ата»

13.13

•Вісті».

«Час• . (Відеозапис). передач . Програма на Киів І область 18.00 Наша афіша . 18.05 Екран студента-заочника. Пер-

. 20.20 21 . 15

ший курс. «Вітчизно моя

Інформаційний

неозора». випуск <День

9.00 9.05 9.30 10.00

ЧЕТВЕР, 26 ГРУДНЯ Програма ЦТ Програма передач. 1(, т. Гімнастика. К. т . сТварчість юних•. К т. Художній телефільм ські ворота» . (2 серія 1.

о

НОВЕ

філь­

СОЦІаЛІСТНЧІІІ!Х

«Ресnуб.1іка

Куба•

16.45 «Шахова школа» · 1~15 К. т . •Веселі ст~ртн•. 18.15 К. т. <У кожном у ма .1юнку ~он це•.

18.30 19.00 19.30

«Ленінський університет мільйо­ НІВ». «Ефект трудового· почину•. •Грай, мій баяне». •П'ятирічку виконаємо достроково!».

19.45К . т. сЦе. ви можете». Вік.орина. 21.00 ІнформацІйна nрограма «Час• . . 21.30 1(, т . Прем'єра телефільму-кон-

за

15.50 15.55 16.2J

днеМ» .

доку,.,снта .1ьннх

16.15 «СІfівдружніСТЬ

новини.

Програма Програма

передач.

МІВ.

країн>.

. Вистава Київського театру опери та бале­ т'у ім. Т. Шевченка . В перервах -«На добраніч, діти!», вечірні

22.00 22.30

Програма

15.:Ю Програма

церту

сМ айя

Наша

афіша .

Плісецька». Програма УТ

Республіканська фізико-математична школа. «Що таке граф?•. Концерт дитячої художньої само­

18.00

•Мор­

ЖИТТЯ

о

життя•

(Планова

економіка соціа,1ізмv) · (Передача

· ·

третя) .

18.30 Реклама. Оголошення 19.90 Інформаційна програ";а «Вісті» . l9.:J<! !(_. Т. «Екран МОЛОДИХ». 20.4;:, «На добраніч. діти!». 21.00 Програма «Час» . (М . ) 21 .30 Новини кіноекрана. · 22.30 Вечірні новини. Програма

18.00· Наша 16.05 Екран

на

афіша.

Київ

і

область

студента- заочника.

;J,pyrнii

курс.

і9 .00 Першість СРСР з баскетбо.,а : «БудІВеЛЬНИК» iJ.CKA. 19.40 Тележурнал «Х.~ібороб• . 20.10 Музичний фільм «Ті.1ЬКІІ д,1я B3C:h . ~0.45 сТелепост ДАІ». К. Т. «У СВіТі рОСЛИН». Інформаційний випуск «День

.21.30 22.20

днем:..

діяльності .

«Раnортуємо Батьківщині•. • ворічна вахта портовjfків). 17.30 •Народні таланти•.

17.00

«Міжнаро,11rе

(Но­

Редактор Є.

о

З стор.

ФЕДЯR.

о

за


ОБНОВИ~ ДАРУНКИ ДО НОВОГО РОХУ

Наближається

Новий,

рік .

1975

ми раді допомогти вам, друзі , у ва­ ших турботах.

Ласкаво запрошуємо!

-

но ж, кожен заздалегідь, до 31 груд­ ня, хоче купити нові, хороші речі.

nокупців

Ну що ж, будь ласка!

ТЕ ПРИДБАТИ ...

Подарункові набори, креми,

туалетне

косметичні

Для

колектив

універмагу.

говорять

-

"РУБІН",

nрацівники сnоживчої кооnерації,­

Прикрашаються, вдягаються в об­ нови міста і села нашої неосяжної Радянської Батьківщини . Прикратаються домівки . Звичай­

духи,

-

,.гоРизонт··,

вітає

Броварського

У НАС ВИ МОЖЕ­

-

.,ЗЛЕНТРОН'',

одеколони,

,,РАДУГ А''

різноманітні

мило,

вироби ... Яка жінка не

в ас,

з ареком е ндували

любить хороше

вдягатись, а У

святкові дні

-

о с обливо? Новорічний вечір стан е для кожної з вас, дорогі жін-

ки, ще

ЖІНКИ

приємнішим,

вдягн ете нову сукню,

С у кні,

тканин,

пошиті

з

нарядні,

-

ШеJ)стяних

а

строгий

чорний костюм із шерсті з лав­

якщо ви саном або сукню з шерсті «9хо »

блузку чи

спідницю .

ви зможете вдягти і в святковий вечір, і в б у,дні .

ження

Н ОВИИ,. останньо~- м~депі ТеЛеВJЗОр

Узимку

е

шерстяна

пл

хустка

різноколірні

Ви

у

ці.

6

до

20

карбо-

віддаєте

вашого

ТАТУ-203»

Затишок

ди,

«Пілакс»

пальто з тканини не боїться него­

міцне, пошите

за сучасною

модою.

Непоганим

доповненням

до

купленого вами пальта буде шерстяний шарф « Сніжок» Бо­ гуслав с ької фабрики.

лампово-напів-

перевагу

нема

такої

у

кв.артир1

пластинки лятимуть

смаку .

радіолу

КОРД-311»

ОЛОВІЧЕ

уніфіковані

провідникові приймачі «Злек­ трон-703» і « Рекорд-705».

грампластин­

Мабуть,

Купіть

ванців.

1.J

бездоганна .

людини, яка б не поділя­

шерстяні

ла

хустки ціною від

звуку

а мелодійній

продаж

У

і

Красивий зовнішній вигляд. Вас цікавить кольоровий телевізор? Можемо порадити

Звучить радіола

неза.

мінна . До універмагу надійшли

ПОТРІОНИИ

кожній сім'ї. Лкий саме? Ви­ бирайте на свій смак «РУ· бин-207 М», «fоризонт-204» аб() «Злектрон-206»·... Вони

Пухнаста,

m

се б е якнай­

краще . Екран у цих телевізо­ рів 61 см. Чіткість ЗІJбра­

. -

або

«РЕ­

«КАН­

і улюблені

довго вам

достав­

насолоду.

ЗАТИШНА КВАРТИРА- ЦЕ ВИШУКАНИИ СМАК ГОСПОДАРЯ , ЕСТЕТИЧНА НАСОЛОДА , ХОРОШИИ

HACTPIFI .. . А ЧИ ПОДУМАЛИ ВИ ПРО НОВЕ ПОКРИВАЛО, ПЛЕД? ЯКЩО НІ, РЕКОМЕНДУЄМО :

СПІВ~ЧА П.ІJІВКА

АіЛАСНІ ПОКРИВАЛА;

КОЛЕКЦІОНЕРІВ

ПЛЕДИ <<СЛАВУТИЧ>> ЧИСТОШЕРСТЯНІ , В СИНЮ

популярних музичних за­

писів зад овольнять магнітофони чотиридоріжкові ДВОШВИДКІСНІ «СОНАТА-304» «ОРБІТА-303».

БІЛУ КЛІТИНКИ .. .

ЧЕРЕВИНИ, ЧОБІТКИ, ТУФЛІ Недарма говорять: вона мов <<з голочкИ>>...

(чи він) вдягиуті

Таку

характеристику на

свою адресу приємно почути. Модні костюм, пальто прикрашають

людину,

милують

око.

Але це ще не все. Лишається обов'язкова й дуже важлива час~ина туалету ВЗУТТЯ. Хром

-

міцний і красивий. Саме з нього

виготовлені жіночі чобітки , чоловічі полубо­ тинкн,

дитячі черевики і туфлі.

Іх

випуска­

ють взуттєвнки Києва, Одеси , Ворошнловгра­ да, Льві)\ської фірми <<Прогрес>>.

Поцікавтесь жіночими

лаковими туфлями

з натуральної шкіри на звичайній підошві, а

• ! ,

~

також

на

платформі.

Укоопторгрекла.ма.

-g~~~~-~~~~~~~~,~~~~~~~·····#q~~~~~g~~~--~~~~~~~-~~~~~~~~~~~#~4~~~~~~~~,~~~~~~~~~#414

сНОВАЯ ЖИЗНЬ»

орган Вроварского горкома

Коммунистическоі\ партин УкраинЬІ, городекого в районного '

.v

Советов депутатов трудящихся Киевской области.

І

НАША АДРЕСА: 255020,

м. БРОВАРИ,

вул. Київська,. 154.

І

ТЕЛЕФОНИ: редакгора

заступника редакгора

- 19-3-82, - 19-4-47. вщповщального секретаря, відді.пу сільського господарства. кореспондента місцевого радіомовлеІЛІя 19-3-18, вІддІлів nромисловості, масової роботи, фотокореспондента - 19-4-67.

bPDgc·І~D~~~g~#~l~~~~#~#~~~~~~·~c~~~-~gq4##Q44Q~I~~q~-~~-~~~~~

ІНДЕКС

61964.

Броварська друкарня Київського облуnравління в сnравах

rа.зета виходІІТЬ ~

У • вІвторок: середу,

0 ятницю 1 сvботу. 0г~~іи 0 ·~п::::ав,.~

~

Q#Q 4 ##QI~~~~~·~~O~~,~

видавництв, nоліграфіі і книжкової торгівлі вул. Київська.

154.

Зам .

6487-10.814.

200 номер 1974 рік  

200 номер 1974 рік