Page 1

СУБОТА

10 січня

р.

2004

N21

Виходить з 17 квітня 1937 року

(9508) Ціна договірна

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністраці"

грудня миН АПРИКІНЦІ нулого року відбулися 18

мічного

СТАНДАРТИ, Розумний

світ

для

[Ш:Jначення

уже

ЛіШI!О

КОрИСТУЄТЬСЯ

соціалы!~[[

".Ісжею,

А от сума прожиткового міні­ ;\ІУ;\ІУ,

таким

меться для визначення держав­

~liHiMY~I»,

нижньою

, ержава

нас

життя

CTaHдapTO~I,

"ПРОЖИТКОВИЙ тією

довкола якості

як

що за

є

яку

ної

яка

використовувати­

соціальної

інвалідам

ДОПОМОГИ

з дитинства і дітям­

інваліда~l, складе

100

гривень.

та

Тут сАід зазначити, що про­ ТЯГО:'І 2004 року Уряд на базі

підви­

розвитку еКОНО;\lіки, який наб­

щення зарплат, пенсій, допо"lО­

рав найвищих у Європі те!\шів, має НЮlір підвищувати рівень

ся

нс доЗ!юляє

лоходам

від

якоі

своїх

йде

опускати­

ГрО"lадян

відлік

для

ги по безробітгю тощо.

В Україні прожитковий ;\Ііні­ ~1Y"1,

рівень якого пропонуєть­

ся УРЯДО~І та затверджується Верховною Р<іДОЮ, введений у вжиток лише Дf'кілька років то­

~IY· І,

~lОжна сказати,

на сьо­

гарантованого

тапно

~liHi;\IY~IY,

наближаючи

пое­

його

до

прожиткового.

Ро з ширюється застосування

також

цього

сфера

соціально­

го стандарту, так би :VlOвити, у

годні сфера ЙОГО застосування

ПОВНО~ІУ фОР;\laті.

ще недостатньо освоєна. До то­

Зокрема, в процесі реаАізацїї Програми загальнодержавного

го Ж,

в ситуації,

заробітна році

коли ссредня

плата

тільки

у

2003

вперше завдяки активній

соціальній І\!іністрів

політиці Кабінету Віктора Януковича

підвищення доходів населення у зв'язку з офіційно зареєстро­ ваним зростанням цін у країні.

Тепер

якщо

інфляція

переви­

відчутно перевищила сучу цьо­

щуватиме

го

а

приріст повинні збільшуватися

навіть

всі доходи у межах прожитко­

не наблизились до неї, реально

вого ~IiHi"IY"IY для працездатно­

соціального

пенсії

він

та

інші

ще

не

стандарту,

виплати

~lОже

відігравати

своєі справжньої ролі.

Однак, вважає Пре;\I'СР-~lі­ ,.;стр, планку прожиткового ~Ii­ ніЧУ~IУ потрібно реrулярно під­

громадянина

~ІИ

Державного

Вlпнаtlати

для

поліпшення

На

рік середній

2004

прожиткового

ВИТИ~ІС

3S8

гривень

Розрахований '!ОТlI[)ЬОХ

він

дітей

копійок.

49

ОКРбlO

основних

І'[ючадян:

рівень

чіні:\(У;\IУ стано­

для

категорій

дошкільного,

-

до б років, віку

гривня

321

1·~ копійок, шкільного, від б до

-

років,

18

пі йки, ІІЯ ' -

гривень

400

ПРіщездатного

382

гривні

непрацездатного

інвалідиl

- - 281

62

ко­

населен­ копійки

74

і

(пенсіонери,

гривня 7б копі­

йок. Але, зважаючи на недостатні ;\ержавні

1'11»

ресурси,

«IІідтягну-

до зазначених CY~I усі соці­

(Ільні Вl1lIлати ІЮКИ ЩО не ВД(l ­

ЄТІ,СЯ.

TO~IY

деяких ЧОП!

при

видів

нризначенні

соціальної

допо­

застосовувати:\(еться

так

званий гарантований ~liHi~IY~I.

С:кажі~lО, відповідно до Зако­ ну про Державний бюджст200·1, при Нilданні ДОПО~lOги (і~I'ЮІ 3 діть~ш він складе 85 гривень, одноразової ДОПО~ІОГИ при

народженні

незастрахованих

гривень і

~Іаj\юка осіб

SO

для 3БО

по догляду за дити­

ною до трьох років

ні

--

-

42

І'РИВ­

копійок.

Визначені в

ГОЛОВНО ~ ІУ дер­

жавно,!у кошторисі також роз­

:\lIРИ

гараНТСJl\(!НОГО

:чіні~IУ:'IУ

ДЛЯ ПjJIIзнаЧСIІНЯ державної со­

ціальної пеЧЄ'НИ;VІ

ДОПО~lОги ~Іалозабез­ сі~І'Яi\l. 30кре;\lа, ДЛЯ

працездатних осіб він станови­ тиче ВО гривень, них Р(I\11

непрац ездат­

( наприклад, пенсіоне­ .- 110, інвалідів - 115.

за

січень

сягнула 400 гривень. А приріст індексу інфляції, згідно з дани­ тистики,

шляхи

на її

го населення. Скажі:.lО, зарпла­

та

ні~lати, щоб, зважаючи на неї, добробуту наших людей.

один відсоток,

комітету

склав

І

визначення

су:чи доплати

не припиняла своєї діяльності. З

року намітилась пози­

1998

депутатна самій

тивна тенденція в роботі забу­ ДОВ ників усіх форм власності.

затверджено бюджет міста на рік і програму соціальноеКОНО!\lічного та культурного розвитку м. Бровари на поточний рік. Як підкреслив міський голова В. О. Антоненко, ці обидві сесії по праву можна вважати головними подіями в роботі депутатського кор-

сесії. Є потреба зупинитись на окре;\IИХ "IО"lентах цього нажливого ДОКУ:-Іента. Прогнозуючи динаміку основних показників економічного та соціального розвитку міста, у 2004 році обсяг промислової продукції збільшиться на 3,7 про-

За минулий рік майже вдвічі збільшилися обсяги інвестицій в житлове будівництво проти 2002 року. На поточний рік за прогнозними розрахунками передбачено фінансування на зведення житла в сумі 52.4 млн, грн., що на 25 % більше, ніж в минулому році.

дарства у У

році.

2004

«Новому

житті»

~

від

27 грудня минулого року

аспекти

~A

міста,

ської свердловини бювет-

L-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _...1 ного

цента до рівня

2003

датків у загальній сумі

новитиме

діючих

року і ста-

цінах МЛН. грн. Із загального обсягу промислової продукції 34,5 процента складає виробництво товарів народного споживання, тобто триває зорієнтованість на внутрішній ринок. Необхідно відзначити, що за рахунок підвищення якості виробів, активізації інноваційної, маркетингової та рекламної діяльності планують збільшити виробництво продукції колективи ВАТ «Кранобудівна фірма «Стріла» на 12,5 %, Київський завод алюмінієвих будівельних КОНСТРУКцій 9,7 %, ДП «1\!lеблевик», ТОВ І\[Ф «Дружба» S %, ВАТ «БроваРИ-l'IОЛОКО» -

ПРОЖИТКОВОГО

мінімуму

на

цін:

гривні

382

відсотка

=

відсоток

4

59

стає привабливим та ошатним,

в

кавлено проходило обговорен-

Навіть в роки еКОНО~lічної нес-

році.

ня

табільності

6,3 %.

Не

менш

виважено

програ~1И

і

оновлюється,

соціально-еконо-

розбудовується,

будівельна

на,

стабільність, впевненість і віру краще

галузь

зарплата пра­

В ПОВНШlУ обсязі прожитко­ вий ~liHi~IY:-I використовувати­ ;\Іеться і для надання соціальної пільги, що

ЩО

2004

запроваджується року,

зарплата

Відтепер,

громадянина

перевищуваТИ~lе

су~rи,

з

як­ не

яку ~Ia­

ТИ~lе~1О від пеРбlНоження рів­ ня прожитконого чініl'lУ:VIУ для

працездатної особи !lа коефіці­ оп

буде

lі'lДаватись

неоподаlковувана

соціальна

1,4,

йо:\(у

пільга. для

2004

в

поточному

Сергій ПРИС1УПКО.

Проrрама 6Уllа наСИllеноlO

1,2

копійок.

цівника.

січня

життя

;\ІНО­

Отримана су:-ю і буде тією, на яку збільшиться

бульварі

заці-

271,14

ціальних потреб броварч·ан.

зростання

копійки х

74

гривні

на

ПриоlНО усвіДОlчлювати, що наше рідне ~liCTO постійно

тис. грн. Певен, читачі помітили, що цьогорічний бюджет міста менший від попереднього ~(айже на 5 ~ІЛН. грн. за рахунок введення з 1 січня 2004 року нової єдиної ставки прибуткового податку з ГРО~lадян в розмірі 13 % проти 20 %. Це вперше за останні роки бюджет затверджено в обмежеНО~IУ фінансуванні житлово-комунального господарства та інших видатків бюджетної сфери. Хочеться сподіватися, що трудові колективи підприОIСТВ, організацій, установ спрацюють краще, ніж в миНУЛО~ІУ році і станом на 1 липня поточного року ~lОжна буде скоригувати бюджет в бік збільшення і направити додаткові кошти на задоволення со-

частина цієї з арплати у РОЗ~lірі житься

типу

Незалежності, теплових мереж по вул. Кірова-Гагарі­ зливної каналізації, а та­ кож водопроводу ПО вул. Фрунзе протяжністю 0,383 КМ, газопровідних мереж 0,5 км. На 2004 рік заплановано по­ дальший розвиток торговель­ ної мережі, об'єктів громад­ ського харчування , Згідно з програмою соціально-еконо­ мічного та культурного роз­ витку міста передбачено знач­ ний поступ вперед в галузях комунального господарства, інфраструктури малого під­ приємництва, охорони нав ко­ лишнього середовища, освіти, соціального захисту броварчан тощо. Завдання визначені. За ро­ боту' Під таким девізом депу­ тати ухвалили головні доку­ менти року, виконання яких забезпечить жителям міста

46 228,4

в

тис.

кв. м.

ся спорудження артезіан-

наочно продемонструвала джерела доходів і статті ви-

36,9

тис.

8,5

дуального будівництва, Відрадно, що розпочнеть-

РОIiОТУ.

~

та

житла за рахунок індиві-

~

основні

бюджету

гальною площею

кв. м.

ВИ~НАЧЕНО.

ська детально і дохідливо проаналізувала

Зокрема, планується збудув ати і ввести в дію п'ять багатоквартирних ЖИТЛОВИХ будинків за-

~ABДAH НІІ

начальник фінансового управління А М. Зелен-

ста­

відсотка.

,2

роз-

рік як на

2004

засіданні постійних ських комісій, так і

пусу, на яких визначено конкретні і чіткі орієнтири забезпечення життєдіяльності ~licЬKOГO госпо-

ТИМ КРАЩЕ )КИПІ))

культурного

(позачерговаl і 19 сесії міської ради ХХІУ скликання, на яких

2004

((ЧИМ ВИЩІ СОЦІАІІЬНІ

та

витку 'оlіста на

Дуже цікавою та насиченою була Ново­

всіх

річна святкова програ­

них

;\Іа

но, не без допомоги Діда Мороза та Снігу­

Вже

ДІТлашня

відний до

з

грудня

26

~IlCTa у ВІДПО­

час

приходила

культурного

«ПРО"lетей», захватом

центру

щоб

із

переглянути

їх

передноворіч­

проблем

учасники

поспівчувати

міста, а КОМПОЗИТОРОМ всього дійства став ві­

невдахам та порадіти за успішне вирішення

метей»

до~шй

та

в

«Про­

школярі

Україні

3000

ня

-

Різдва

а

січ­

8

традиційне свято

«Різдвяні ЯКО~ІУ

зустрічі»,

були

міський

на

присутні

голова

В. О. Антоненко та йо­

дітей,

го заступники.

З нагоди Різдва в культурному центрі відбулася лялькова

спі-

«До

Христового »,

дачі ОТРИ~lали пода­ рунки від міського голови. Потрібно BiД~li­ тити, що за святкові дні новорічну казку переглянуло більше

театраль­

ної студії МКЦ

Піс-

ля вистави всі юні гля­

святковій феєрії зігра­ ли

вистава

Олег

музикант

Марцинківський.

ронькиl. Більшість ро­ лей в цій яскравій

новорічну виставу «Чарівна рукавичка», герояч­

вак,

(звичай­

Інф.

«HoBoro

життя».

року рівень ос­

танньої стаНОВИТИ~lе

50

61 гривню копійок та призначаТИ~lеть­

ся

вона

тич,

чия

ІІеревищуваПl~lе

з арплата

не

гривень,

540

НаПРИКЛС1Д, з зарплати 400 гри­ гривня 50

вень вк\уча є ться б І

копійок, а на СУ"ІУ, що залиша­ ється, нараховуєть с я прибутко­

вий податок. НагадаоlO, що віднині на доходи громадян застосовусться єдина ІЗ-відсот­ кова податкова ставка.

Так, діючи в різних наПРЮІ­ ках, зокрема, і підвищуючи рі­ вень та

прожитковоl'O

розширюючи

застосування,

Януковича

".lініМУ"IУ

сферу

Уряд

систе~шо

ПРЯ'.lОвано підвищує життя в Україні.

його

Віктора

і

цілес­ ЯІ\ість

Павло ПИМОНЕНКа.

Не дою

залишити потерпілих

наодинці з бі­ від стихії -

в ЦЬO~IY вбачають своє гуманне покликання

тив

оргаlllз,щіі

Червоного

зовуючи

Хреста,

допомогу

та

ак­

органі­

жертва:>-І

землетрусу в Ірані. Перший гу­ манітарний вантаж з НЮlета;\lИ, ковдрами,

медикачента,,1И

дос­

тавлено представником Черво­ ного Хреста України до провін­

ціі Kep:vraH 28 грудня 2003 року. Під прапором Червоного Хрес­ та

працює

в

Ірані

особовиj1:

склад ~lОбільного шпиталю ністерства

з

1\ lі­

надзвичайних си­

туацій, обладнаний

за сприян­

ня Національного Товариства.

ВИ"lагатимуть значної подаль­ шої підтримки жертв стихії, аби

полегшити її страждання. З огляду на це Національний KO~liTeT Товариства оголосив

кошти на рахунок Броварської

Всеукраїнський збір пожертв.

воного Хреста:

Броварська фя

міська

Товариства

організа­

Червоного

Хреста звертається до жителів Броварщини з прохаННЯ,,1 допо­ ~ІОГТИ тим, кого напередодні Нового року спіткало страшне лихо.

Оточимо піклуваННЮI ПОllіве­ чених і поранених. Пожалій~1О скалічених дітей, котрі стали інвалідами та сирота;\ш, ЗРОБІ-

1\10

ДАСТЬСЯ

трагедії та її жахливі наслідки

ПРИГРІЙ

НМІ

Ви можете перерахувати свої ~Ііськрайонної

-

організації Чер­

2600400 І 37400 1

розрахунковий

Броварській

філії

рахунок

І\!ФО 321808, код 25950797. 1\ lаєте З~lОгу звернутися особисто в зацію

72

як

9.00 з

і

Броварську органі­

Червоного

денно з

в

Укрінбанку,

до

Хреста

що­

тел.:

4-22-

13.00,

пропозицією

про

ДОПО;\lОгу житеАЯ~1 [рану, так і з особl1СТИ~1И пробле;\IaМИ.

І ВОЗ­

Алла РУДЕНКО,

СТОРИЦЕЮ!

голова ~IiCЬKOЇ організаціі

ДОБРО ЛЮДЯМ

ТИ:>-І попередні ~Іасштаби

1\ !іж

! БУj\ЕШ ДИВУВАТИСЯ БО­ ЖІИ МИЛОСТІ ДО СЕБЕ!

-

НЕЩАСНОГО

Червоного Хреста.


(21

)i{j):і#8:і/іШ

N!!l (9508)

10.01

&ЕРЕrИИІІ КРАСИ І СОВІСТІ цювала в селі БогдаНlвка в :чісцеВО"ІУ господарстві.

,.\('СЬ ТЮІ, ПU'\lіж .'\уків І

лісів,

ПРИЧ<lІЛОСЯ

ї'І

ди­

ЛІІІСТВО. Воно залишило­ СН l!і\3іШЖДИ в селі Педо­

Спочатку

си Гlогребишенського району Вінницької облас­

СЮДИ

рії,

-

пізніше вона

в

бухгалте­

приїхала

направлеННЯ"1

4

і\ !оЙса.

'\lОлодого спеціаліста ін­ женера-енергетика Анд­

Т,IЧ :икіНЧИЛі1 вось:чиріч­

рія 1\'10ЙСИ, котрий також

ну

вже

закінчив Українську сіль­

ПОІ­

госпакаде'\lію. А вже у червні

школу.

Jвіі\ТИ

15-річною

дівчинuю

хала до обласного центру н,шч,пися

в

Відтоді й тійне

почалася ДОВ­

дорога

ЖИ'П>!

чарівноі

і

в

цієї

са"IОС­

заВЖДІІ

лагідної,

судливої

жінки

Тетяни

КіндраТІВНИ ;\!оЙси. же

роз­

1\ !ай­

років '\ш часто зу­

28

стрічалися в робочочу ка­

вала себе знаЮЧИ:--І, дале­ ког ЛЯДНИ:\\

спеціаліСТО"I.

районних се"lінарах. Закінчивши в 1973 році

І не

в

лише

Часто

року

СУБОТА, 10 січня

у районі.

пра-

ра(ни

14.30 Х/Ф "За щучим ве­ ЛІННЯМ»

15.30 Дзеркало 16.00 О. Пекун. "Ти будеш мій"

1В.05 'міжнародні вісті 1В.30 Вікно в Америку 19.00,21.00 Вісті 19.15 Гандбол. Кубок куб­ ків. Жінки. "Спартак» (Киів.) - "Юскюдар В.С.К.» (Стамбул, Ту­ реччина)

ВеЧІРНЯ казка Суперлото, "Кено» "Мегалот» Стара колекЦІЯ Імена

бок» Прогноз погоди Х/Ф «Персики» Прогноз погоди Чемпіонат УкраІНИ зі

22.00 22.05 23.40 23.45

стриптизу

1.40 Х/Ф «Бляшаний КУ­ бок»

3.50 CDDV

новий КАНАЛ 14.05 Х/Ф "Легке життя" 15.50 Х/Ф "Любовний крах»

Богатирські ігри. Гран-прі Шотландіl 18.30 Репортер

17.30

18.55 Х/Ф "Один за всіх" 20.45 Х/Ф «Вогненний шторм»

22.25 Х/Ф "Вбивати треба вчасно»

Така мода Футбол. Англійська

прем'єр-ліга

0.40 Ера гумору 0.50 Золота Фортуна 1.20 Х/Ф «Магнат» УТ-2 МІс "Легенда про Тарзана» 14.30 М/с «101 далмати­

14.00

0.05 Х/Ф "Хто вбив Бадді Блю?»

1.45 За гроші 2.10 Х/Ф «Всемогутній» 4.10 Х/Ф "Вогненний шторм»

5.30 Х/Ф "Вбивати треба вчасно»

13.35 Г.

нець»

15.00 Фільм

про

фільм

"Чужі

ювілеї»

14.40 Х/Ф "Армія Трясо­

трапилося», ч.

гузки знову в бою» 16.30 М/с "Новий Дід Мо-

15.50 Золотий грамофон 16.50 Х/Ф «Джуманджи» 18.40, 19.50 Гумористичний концерт 19.30 ТСН

22.20 Х/Ф "Убити вечір» 23.05 Розважальне шоу "Новорічне

пограбу-

вання»

ут-з

М/Ф "Болто-2» Х/Ф "Зайчик» Х/Ф «Ва-банк» Т/с «Убивча сила. Ранок для дорослих"

13.25 14.50 16.20 18.05

19.20 Академія сміху 20.00 Подробиці 20.25 Х/Ф "ЯК би не так» 22.20 Х/Ф "Сонна лощи-

17.00 Телецентр моди 17.30 Клуб "Здоров'я» 18.05 СВІТова поліція 18.30 Х/Ф "Коханням за кохання»

20.15 20.30

Дивися l

Т /с

"Графиня

де

Монсоро»

21.45

Х/Ф

"КорОЛівське

весілля»

23.35 Планета Боулінг 0.00 Решето 1.00 Т /с «На вістрі ножа" киІв

14.00 Т/С "Катрін Кураж» 15.00 Місто мого життя 15.10 Маленькі історіі Арт -обстрілу

на»

0.15

роз»

Концерт К. Орбакай­

те

1.30 Х/Ф «Ніч у барі Мак­ Кула" 3.00 Х/Ф "ЯК би не так"

ICTV 13.00 Т/с «Найтмен» 14.40 Х/Ф «Міський мис­ ливець})

16.25 Х/Ф "Арабські ночі", с 2 1В.05 Програй мільйон 19.00 Х/Ф "Повернення в Блакитну лагуну"

20.50 Х/Ф "Мозкова атака»

22.30 Плейбой 23.05 Х/Ф «Дороги зла" 0.45 Х/Ф "Приватний КУрорт",

2.05 Х/Ф "Миргород і його мешканці»

·СТБ

13.45 Т /с .Лакі Люк" 14.50 Рейс

15.30,16.30,17.30, 18.30, 20.30, 22.30 СТН 15.35 Алюр 16.00 Міні-Міс 17.00 Освітній трикутник 17.35 Гаряча тема 18.00 М/Ф 18.15 Шлях до успіху 18.35 Споживач 19.00 Музика 19.15 Телепрес-клуб 20.00 Концертна програма

21.00 Новини з вітрини 21.10 Перлини класичноі музики

21.30 Доброго вечора, ки­ яни l 22.00 Один у кубі

Х/Ф "Життя як смертельна хвороба,

22.40

що передається стате­ вим шляхом"

0.25 Х/Ф "Підбите око" 2.00 Телечат

НЕДІЛЯ, 15.Ю П'ять хвилин здо-· 11 січня ров'я З Євміновим 15.15 Т /с «Пуаро Агати УТ-1 Крісті" . 6.00 Мюзик-бокс 16.15 Х/Ф «Жандарм і 6.15 Х/Ф «Плачу напе-

агро­ вона

часто їздить на різні об­ ласні зібрання, де ОІіливо

кокваліфш.ОВ<1НИЧИ спеці­

а л іст і1

як

:-1 Jj ,

Тет я ІІ а

\[оЙса.

КіНДРі1Ті13на

Спа­

сибі ІІі Зіl це. Я вдячна 'ІЙ за

науку,

спільні

підтри'\lКУ,

рейди

!lа

за

поля

і

фер:.ІИ району, :и те, що вона

З,ШЖДИ

такою

Зі1.\ишається

КріlС!ШОЮ,

.JИЧЛИВОКJ,

оаГі1Т()

рокІВ

'[УЛОВі1

с\обро­

простою,

ТО:\lУ.

сі,,!'я.

І

неі

Чоловік

АНДРІіі Панасович

33

ЯК

У

1\ !ойса

роки пропрацював го­

ЛОВІІИ'\І

енергеТИКО"І

«Богданів­

вімілі.

про

ська».

виростили

Ольг!!

нові

здобутки хлібо­

Броварщини,

кож охоче роботи дарств

а

та­

вивчас досвід

передових

госпо­

Київщини,

нові

Разоч

варської

срібною ла

фах

школу

:'ІедаАЛЮ, дитячого

зі

здобу­

:чедаллю,

феР~lерських

фінансову освіту в Націо­

"Дівчина

на

мосту»

Вечірня казка "Кено» Спортклуб Оркестр «Арагон"

Х/Ф

"Плачу

напе-

ред!»

7.00 Бокс. Кращі бо't' 2003 р.

8.00 Поле чудес 9.05 Лото-забава 10.00 Імена 10.50 Телефортуна 1130 Усього доброго! 12.00 Запитай у влади 12.35 Актуальний тиждень 12.45 Автографи 13.15 Життя без болю 13.20 Муз. історіі 13.35 Світ авіаціl і туризму 13.45 Шлях до успіху 14.00 М/с "Легенда про Тарзана»

М/с

14.30

,,101

далмати­

нець»

15.00 Фільм

про фільм "Бідна Настя». Усе, що

трапилося», ч.

2

15.50 Х/Ф «Друга книга джунглів.

Мауглі і Ба­

лу"

Гумористичний кон­

церт

Х/Ф «Шукаю наре­ чену без придана ГО»

19.20

21.10 Х/Ф "Маска" 23.00 Бокс. Кращі БОI 2003 р. 0.05 Х/Ф "в останній мо­ мент .. ут-з

4.05 Х/Ф «Карнавальна історія .. 5.35 М/Ф дЛЯ дорослих 6.00 Х/Ф "Зайчик" 7.25 М/Ф «Болто-2" 8.45 М/Ф 9.30 Академія сміху 10.1 О Прокинься і співай І 11.05 Караоке на майдані 11.45 Усе для тебе 12.15 Мелорама 13.00 LG-еврика 13.55 ВВС. Жива природа 14.55 Т/с «Убивча сила. Ранок для дорослих» КВВ-2003. Прем'єр­

ліга 17.50 Х(ф "ПОlздка в Аме­ рику»

20.00 Подробиці 20.1 О Х/Ф «Північне сяй­ ВО"

здобула

23.50 Х/Ф "Говардз енд» 2.15 Х/Ф "Гарненький чо-

2.10 3.40 5.30 5.55

Х/Ф «Щодня" Х/Ф «ВеСІЛЛЯ" М/Ф "Бібі Блогсберг" М/Ф ТЕТ

ICТV 5.1 О Х/Ф "Дівчина пірата" 6.30. 7.20 Погода 6.35,13.00,4.15 Т/С "Най-

7.25 М/Ф В.ОО М/с "Капітан Симіан .. В.25 М/с «Харрикени» В.50 Т/с "Мауглі .. Х/Ф "АраБСЬКі НОЧІ», С.2 10.55 Програй мільйон 1130 Квартирне питання 11.55 Галопом по Євро-

9.15

пах

12.45, 18.45 Факти 14.35 Х/Ф «Повернення в Блакитну лагуну»

16.25 Х/Ф "Сабріна .. 19.00 Х/Ф "Під укіс" 20.35 Шоу О. Степаненко 21.30 Х/Ф "Приватний курорт»

22.55 Парк автомобільного періоду

23.30 Спортпрогноз 23.35 Х/Ф "Пацюки» 1 1О Х/Ф "Сабріна"

9.10 Прогноз погоди 9.15 Ні пуху. ні пера" 9.35 На перший погляд 10.00 Т /с "Наш Чарлі» 11.00 Т /с "ВІтер і Хмари» 11.55 Прогноз погоди 12.00 Д/с "Світ ДИКОІ природи"

Х пансія Колія Т/с "БІГ Мін" Світ комп'ютерів Кентавр Італійський футбол. Серія А. Центральний

12.30 12.50 '3.10 15.00 15.30 15.50

матч туру

"Пуара

Агати

Крісті»

19.05 Т /с "Лакі Люк» 20.15 Пані Украіна-2003 21.20 Прогноз погоди 21.25 Італійський футбол. Центральний

матч туру

23.25

Чемпіонат Укра't'ни зі

стриптизу

1.40 2.10 2.20

"Чужі ювілеі»

14.20 Х/Ф "Лялечка», с. 1 16.00 М/с "Новий Дід Мороз .. 17.00 Nota Ьепе 17.45 Ки't'вський регіон 18.00 Прибуття потяга 18.25 Х/Ф "Лялечка", с. 21.00 Спеціl 21.45 Х/Ф "Фердинандо і Кароліна" 23.50 «35 хвилин джазу ..

киІв 700, 1100, 17.20, 21.30

9.00 Споживач 9.20 Х/Ф "Життя як смер­ тельна

Кентавр Італійський

Серія А.

футбол.

Центральний

матч туру

новий КАНАЛ 7.55 Церква Христова 8.15 М/с «Стюарт Літл" 8.40 М/с «Скубі-ду-шоу" 9.05 М/с «Му і Ціпа» 9.35 М/с "Маска-2» 10.00"З х 4» 10.40 М/Ф "Бібі Блог­ сберг"

що

статевим

ШЛЯХОМ>,

11.30 Х/Ф

"Автомобіль.

скрипка і собака Ляп­ ка»

13.30 Наложники 13.50, 21.30 Музика 14.05 Х/Ф "ДІвчина з ха­ рактером .. 15.30 Подолання 15.50 Х/Ф "Золотоволас-

4

вик

21.40 Х/Ф "Скринька Пан­ ДОРИ». с. 1 2 23.50 Один У кубі 0.20 Телечат ПОНЕДІЛОК, 12 січня УТ-1

6.00 Доброго ранку, Украіно'

6.30, 7.00. 8.00 Новини 6.50 Смачна родина 7.05, 8.05 Спорт 7.1 О АвтонаВІгатор 7.25 Ера гумору 7.40, 8.30 Фінансова по­ года

7.55

Православний кален­

дар

8.35 Мюзик-бокс

пристрас­

ті»

проводяться профі­ лактичні роботи 15.00

15.00, 18.50, 21.00, 21.50 Х/Ф «Один за всіх»

Х(ф "Щодня" Спецрепортер Х/Ф "Дорога додо­ му-2. Загубилися в Сан-Франциско" 1В.35 Х/Ф «Лікар Дуліттл .. 20.15 Х/Ф "Весілля .. 22.25 Х/Ф «Мить ока" 0.20 Х/Ф "Сім злоді't'в»

Вісті

15.20 Зірки, на сцену' 16.00 Т /с «Втеча Артфула Доджера" 16.25 Студія ,,5» 16.50, 19.30 Закон є закон

17.00 Резонанс 17.40 Під егідою Кадуцея 18.00 Украіна. День за

Галина ПОЛЯКОВА. На фото: подружжя Те­ тяна Кіндратівна і Андрій Панасович !\.ІоЙси.

січня всі вони дружно

6.30 Служба розшуку ді­

днем

той

"л Вибір долі"

тей

Кравчук.

"Всі ми прагнемо любові .. , ч. 1

23.00 "Підсумки» 23.35 УкраІна енергетична 23.55 Контролер 0.25 Футбол. Огляд матчів АнгліЙСЬКОI

прем'єр­

1.25 Служба розшуку ді­ тей

УТ-2 3а КИІВСЬКИМ

12.00, 13.40 часом

Мед.

центр

"ДОВІ­

..

12.15 12.45

Крихітка "Шлягер .. представ­

ляє

13.05

..

Лікар Довженко ре-

комендує

13.10 13.35 14.00

6.40,

сек/годи-

15.00 М/с "Невга­

мовні»

7.10,15.10 М/с "Джуман­ ДЖИ»

7.35,

8.40,

18.35, 21.35

Погода

7.45, 8.45, 12.45, 18.45. 21.45 Факти 7.50 Ділові факти 7.55, 9.00, 22.05 Спорт 8.05 Каламбур 9.05 Квартирне питання 9.45, 16.45 Т/с "Мисливець

за

старожитнос­

ТЯМИ»

1.30 Х/Ф "Ціна перемоги"

12.10

6.35, 8.00 ,,300 на»

20.35 Вечірня казка 20.50 "Кено" 21.35 Світ спорту 21.45 СитуаціЯ 22.1 О Група "Соколи".

..

АрхіМIСТО Краса І здоров'я М/с .. Легенда про

Тарзана .. 14.30 М/с ,,101 далмати­ нець"

14.50 СВ-шоу 15.15 Фільм про

фільм "Бідна Настя". Усе, що трапилося"

16.50 Х/Ф "Шукаю наречену без приданого» Т /с "Ундіна .. ТСН ТСН. ПРОСПОРТ Т/с "Бідна Настя .. НОВОРІчні побачен­

18.35 19.30 20.00 20.15 21 1О

ня

ут-з

17.30 КиІВ класичний 18.00 М/с "Суперкнига» 18.30 Мерія 20.00 КИlвські мініатюри 20.30 СТН Тижневик 21.00 СТН-спорт. Тижне-

діток:

привітали любу дружину,

19.1 О Саме 19.40 Д/Ф

ра

Тетяно Кіндра­ тівно, в УСЬО:'ІУ і завж,ДИ! 1\ [ногіі літа'

:чежно любить онуків.

ка"

Шановні читачі l На каналі

11.20 Т /с «Індіана Джонс. Шпигунські

хвороба,

передається

Світ комп'ютерів

13.05 14.50 16.30 16.55

вищу

5.05 Т /с "Агентс.тво» 600, 7,1 О, 8.00, 900, 12.00,1500,18.00 Но­ вини

6.05 Прокинься і спінай ' 7.00 Подробиці. Економіч­ ний огляд Англійський алфавіт для дітей

7.20

7.30 Абетка-маля 7.40 Арифметика-маля 8.20, 16.45 Народна платформа

8.25 Х/Ф "По't'здка в Америку .. МІФ Т /с "Агентство" ВВС. Жива природа Т/с «Сімейні узи ..

10.50,17.45 Дівочі сльози 11.50 Шоу О Степаненко 13.15 Х/Ф "Під укіс» 15.40 М/с "Чарівний світ Текса ЕЙворі .. 16.05 Галопом по Євро­ Житлово-експлуата­

ційна комедія

19.45

Х/Ф "ЗаМlна-3. Пе­

реможець

отримує

все»

22.00 Х/Ф "Пацюки .. 0.00 Украіна енергетична 0.30 Т/с "Савана" СТБ

6.25 Х/Ф "Можливий сніг» 8.00 Т /с "Чортеня» 9.45 Х/Ф "Нагорода лікаря Шутца"

11.45 Т /с "Бержерак" 12.50 Т/с "Лакі Люк» 14.00 "Вікна». Новини 14.1 О Т /с "Наш Чарлі" 15.1 О Х/Ф «Можливий сніг»

16.55 Т /с "Карабінери» 18.00 «Вікна». КРИМІнал 18.10 "Вікна». Столиця 1В.20 Шоу. Краще 19.00 Заборонена зона 20.00 Голод 21.00 "Вікна". Новини 21.10 Д/Ф "Штандарт Богдана»

21.40 «Вікна ... Спорт 21.50 "Вікна». Бізнес 22.00 Італійський футбол. Серія А. Огляд матчів туру

23.10

Чемпіонат Украіни зі

1.30 Шоу. Краще 2.05 Т/с "Карабінери" 3.00 Х/Ф "Нагорода лікаря Шутца" "ВІкна". КРИМІнал

4.45

10.50 12.15 13.15 14.55 КВВ-2003 16.50 Дійові особи 17.15 Х/Ф «Північне сяйво .. 19.05 Ключовий момент 20.00 Подробиці 20.35 Т /с "Подаруй мені

новий КАНАЛ 6.25, 6.35, 7,10. 7.40, 8.20, 8.40 ПідйомІ 6.30. 8.30, 900, 19.00, 0.35 Репортер 6.50 М/с "Оггі і кукарачі" 7.30 Репортер. Бізнес 7.50, 17.35 Т/с "Відьми з

21.35 Ян Табачник. «Честь маю запросити», ч. 1 23.25 На лініl вогню 0.05 Подробиці. Підсумки дня

0.25 Т /с "Сім днів» 2.10 Х/Ф «Терор у магази­ ні»

З.40 Х/Ф "Міс понеділок ..

ICTV 5.00 Ранкова музика 5.40 Т Іс "Досьє детектива Рокфорда»

1.102Йкадр"

1.25

Т /с

колІс право­

,,18

суддя»

2.25 Служба розшуку ді­ тей

2.35 Спецрепортер ТЕТ

6.30 Ки't'вський регіон 6.55, 0.20 Т/с "На вістрі ножа»

7.45, 20.30

Т/с "Графиня

де Монсоро»

8.40,20.15,115 Дивися l 9.00, 9.45, 13.45 Закон є закон

9.05 М/Ф 10.00 Х/Ф "Лялечка» 12.40 BIZ- TV. Новини Дайджест BIZ-ТV. Своя сороч­

ка

14.40 Х/Ф "Горбоконик" 16.00 М/с "Новий Дід Мо­ роз"

16.35

BIZ-ТV. Строката ку­

ля

17. ОО BIZ -TV. Каприз 17.30 Переможний голос віруючого

18.10 BIZ-TV. Нон-стоп 18.35 Х/Ф "Адвокат», с. 1 21.45 Х/Ф "Останній зв'язок»

23.35 Команда + TV 0.05 Кіно і німці 1.30 BIZ-ТV. Топ-90 КИ-І-В

700. 14.20 М/Ф 7.1 О СТН-спорт. Тижневик 7.40 Т/с "Жlнка-lюлщейСЬКИЙ»

8.30 СТН. Тижневик 9.00 Чорний квадрат 9.30 Х/Ф "Золотоволоска» 11.05 Маленькі іСТОРІІ' Арт-обстрілу Т /с ,,!Кив

собі

11.30

хом'як»

12.00

Т/с "Найгірша відь-

ма»

12.30 13.00

Ки't'в класичний М/с «Пригоди Спан-

стриптизу

10.40,14.10

ЖИТТЯ»

20.30 Т /с "Комісар Рекс" 21.25 Шоу «Вікна" 22.35 Х/Ф "Дурненька» 0.35 Репортер

13.15

пах

19.05

щирих

тить ВЮ!,

Кіндратівна по праву гор­

ЛІГИ

програма

Х/Ф «Жандарм і жан-

Серія А.

840. 10.30 М/Ф 9.00 Життя в слові 9.35 М/с "Суперкнига .. 11.00 Телецентр моди 11.40 Планета Боулінг 12.05 BIZ-TV. ХІТИ ХХ ст 12.55. 19.55 Г. Хазанов.

7.20, 8.30 СТН 7.30, 19.00 Концертна

дарметки"

18.00 Т/с

ножа»

М/Ф

СТБ

7.25

7.05, 15.40. 16.30, 1.25 BIZ-TV. Нон-стоп 7.45. 030 Т/с "На вістрі

двох

і

цьовитоі жінки. Хай щас­

Бро­

лікарні.

диться своі'чи дітьчи, без­

30ЛОТОЮ

наЛЬНО"І)' університеті і:'l.

21.55 Х/Ф «Золоте століт -

Х/Ф

19.10

господарс­

з

лікар

l\!ашу і Юрасика. Тетяна

ЛЮД"lИла закін­

школу

-

сердечних

вітань цієі розу:чноі, пра­

Борис

дитячо і

Виховують

лікаря.

родження. Я ПРИЄДНУЮСЬ до

ДОЧКИ

чолuвік

ІОрійович

закінчила

:'Іа"IУ і бабусю з дне,,1 на­

фінаНСОВО:'ІУ стаРШОІ

га

сільгос ПП ідп ри є ~I ства х,

твах району.

У

двох дочок. Старша Оль­

1\ !олодша

роБІТ

облаСНО:'lУ

птахофабриці

робів

сіль­

Г. Шевченка. Працює в

1'.

на

і переконливо розповідає

15.25М/ф 15.55 Форсаж 16.25 Милосердя 17.00 Перехрестя 17.25 АудіЄНЦІЯ 17.50 Свято украlНСЬКОI моди від М. Вороніна 19.00,21.00 ВІсті

16.1 О

І'ОЛОВНИЙ

ра­

управління сільсько­

8.10 Золота Фортуна 8.30 Ера гумору 8.40 Автоконтинент 9.05 Клуб Супер книги 9.25 Крок до зірок 10.00 Дитяча лінія 10.15 Нова армія 10.45 Територія безпеки 11. ОО Муз. новини 11.20 Модна лінія 11.45 Здоров'я 12.15 Сільська година 13.10 Амала-2003 14.45 Знак Благодаті 15.1 О Для тих, хто вдома

17.25

очолити

пра­ висо­

ЧИЛil

всіх

20.40 20.50 21.15 22.00 23.00

Як

за­

службу

]'осподарства

УТ-2

«Бідна Настя». Усе, що

1

го

0.55 Мюзик-бокс

6.55 Богатирські ігри ТЕТ Хазанов.

ноч

редІ»

жандарметки»

УТ-1

ЙОНУ.

Ій доручали го-

18.05 Т /с «Біг Мін» 19.50 Х/Ф "Бляшаний ку-

13.50 Класік-прем'єр 14.20 Реліквї, і храми Ук­

20.30 20.40 20.50 21.25 21.45 22.35 23.00

вона

аГрОІІО"Іічну

ро­

12 ;\ !ойсі

Т. К.

таки"ІИ

пізніше запрова,і\,ЖУОІО в

СЬКОГОСПО,ll,арських

ПІвтора

точу

ПРИСЧIlО

технологй, нові сорти, які

подарської акаде:чії, _лише

облік

усьочу

1

піД"lі­

няти

вести

в

]\1013,11'11

грамот­

доводилося

аГРОНО"lічний факультет Української сільськогос­

но

знає,

ПрОIIОllуваЛI1

агроно:чії.

диспетчера,

все

Недаре'\шо l!Онад

ро­

бінеті, на жнивному полі чи на заготівлі кор:чів, на

корчови­

чітко орієнтується.

ку Тетяну 1\!ойсу, "ІОЛОДУ, енергійну, тячущого спе­ ціаліста занросили на роботу в раііонне управ­ .\іння сільського госпо­ дарства. І не ПОі\lИЛИЛИСЯ. Працюючи агрохіміКО"I, пізніше аГjЮНО"IОЧ­ насіннєводоч, Тетяна Кіндратівна зарекоченду­

коонерйТlШ­

НОЧУ TPXНlKY"Il.

га-довга

ЖДИ

ків

1974

овочах,

по

з

Легко

складати

Програ,,1И

робництву. З УСІЧ ЦИ"І во­ на справлялася успішно. 1\'Іені ПJJIIО!НО було брати у неї інтерв'ю, вона зав­

-

1<)4<)

січня

зерну,

за

ЧОЛОВІка

звіти,

спеціальні

бригаДИРШІ.

ТІ, ДР І народил,1(Я

року Тетнна

туват!!

ДЗВІНИЦІ"

9.05 ,,3 х 4 .. 9.30 Посміхніться, вас знімають!

10.15 11.55 13.00 14.45 15.00 15.30 15.55 16.20 16.40

Х/Ф "Лікар Д\lЛIТТЛ» Один за всіх Х/Ф «Бігати на волі» М/с «Му І Ціпа» М/с "Скубі-ду-шоу» М/с «Ракети» М/с «Гаргульі»

Т/с "Сабріна"

Т /с «Заколотниць­ кий ШЛЯХ» 18.1 О Т /с «Дикий ангел»

19.40 Т/с "Кобра"

13.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 20.30, 22.30 СТН

13.35

Т/С "ГРОЗОВІ камені ..

14.00.

20.00

Дозвольте

запитати

15.00 Мерія 15.35 Т/с «Максимо

в мо-

єму серце»

16.35 17.00 17.35 18.25 18.40 19.10 20.20 20.55

М(С "Міккі Маус .. ОСВІтній трикутник Т /с «Найтмен" Без дієт і рецептів

Будьте здорові

Т/с "Жюлі Леско" Новини з вітрини 5 хвилин з В. 3а-

манським

21.05 Споживач 21.30 Д/с "Спостерігаючи за живою природою"

22.00 Доброго вечора, ки­ яни '

22.40 Х/Ф "Золота чаша". с.

1

23.50 Х/Ф «Машенька .. 1.05 Телечат


(ЗІ

ВІВТОРОК, 13 січня

6.00

УТ-1 Доброго ранку, Укра-

6.30, 700, 8 ОО Новини 6.50 Смачна РОДИН0 7.05.8.05 Спорт 7 І О АвтонаВІгатор 7 25 Ерз гумору 140, 8,30 ФІнансова по­ года

Православний кален-

дар

8,25 EpQ БІзнесу 8 35 УкраІна енергетична 8.45 Мюзик-бокс 9 05 ВіЧНІ IСТИНl1 9.20. 14 ОО ДЛЯ гих. хто ПДОМQ

Служба

розшуку ДІтей 10.00 День уряду у Вер­ ХОВНІЙ Раді УкраІНИ

Закон є за­

кон

НОВОРІЧНИ"

14.30

муль­

тконцерт

1500,1845.21.00.2150 ВІсті В ДОМІ ХQЗЯІН?

1520 XlO

16.00

ТІс "ВтеЧ0 Артфуло

Доджера" 25 Студія ,,5"

16 17.05 17.30 18.00 18.25 1905

Художня ПОНЩJома Прово

Межа

Саме той Бзскетбол. ЄвроліГQ ФІБА "БК-Киlв" - "Ха­ по ель» (lзраIЛЬ) (У пе­

рерві

- Закон є закон, Служба розшуку дітей) 20,50 Лотерея "Кено» 21,35 СВІТ спорту 21.45 Ситуація 22,05 "Наголос" 22.40 ТелереИТИНГ,LJа 13":00 "ПІДСУМКИ» 23.35 Новорічне караоке2004 0,35 Мюзик-бокс 1 20 Служба розшуку ді­ тей

1,30 4.00

Новорічний вогник Футбольні діалоги

УТ-2

7,00, 8,30 СНІДанок з ,,1 + 1" 7.02 ТСН 7 .30 Т Іс "УНДІ на» 9,00 Велике пранн~ 1О 1О Цей день в історіІ І 0,15 Французьkа година 11.00 Зірки над зірками 11.05 Роздуми біля афІШі 11 35 Зодчий 1200, 13.30 За киІвським часом

Мед.

12.10

центр

"Дові­

ра»

12. 15

Вищий пілотож

12А5 "Пані, панночко, п<J­ НЯНК3!!

13.00

Лікар Довженко ре-

Краса І ЗДОРОВ'Я

прин-

-

цеса джунглів' 1440 Т Іс "Дівчатко

ГІЛ­

МОР»

15.30

СВ-шоу

16.00

ТІс "Усі жінки

-

ВІДЬ-

МИ»

ТІс

"Бідна

Настя»

Т Іс "Леді Бос» 1835 ТІс "Ундіна» 1930ТСН 20.00 ТСН. ПРОСПОРТ

17.45

21 05

Новорічний

"Бла­

К~1ТНИЙ ВОГНИК))

ТІс "Агентство»

ТІс "Метушливе міс­

то-5»

6.00, 7.1 О, 8.00, 9.00, 1200, 1500, 18.00 Но­ вини

6.05, 7.20 Мjф 6.20 Мелорама 7.00 Подробиці.

Економіч-

Нilродна плат-

форма

ТІс "Сищик 3 пог~-

ним характером»

16 10

ТІс

"Подаруй меНІ

ЖИТТЯ)

17.10 18.1 О

Я усе про вас знаю Т /с "Краще МІСТО

зеМЛІ»

19.05 20.00

20,35

Кримінал Подробиці ТІс "Подаруй мені

ЖИТТЯ»

21.35 Ян Табачник, "Честь маю запросити», ч, 2 23 45 Подробиці. Підсум­ ки дня

005

Телевізійна

служба

розшуку ДІтей

0.1 ОТ Іс

1.05 3,00

"Невга­

родою»

745, 845, 12.45, 1845, 2145 Факти 7.50 ДіЛОВІ факти 7.55. 900, 22.05 Спорт 805, 19.05 Житлово-екс-

12.30

Погода

за

14.15

ЧИК»

"Мисли­

старожитнос­

ДІВОЧІ сльози

1145.0.30 ТІс "CQB3Ha» 13.15 Хjф "ЗQМIН3-3. Переможець

отримує

все"

17.35

МІс "ЧаРІВНИЙ світ Текса ЕЙВОРІ»

22.00

16 30 М/с "Люди В чорно-

2240

му"

Хjф "Золота чаша",

2

експлуатаційна дія

коме­

1,35

Хjф "БлаКИlНИЙ Лід"

Телеч,н

СТБ

8.00 "ВІкна», БІзнес 8.25 Ні пуху, нІ пера ' 8,50 "Вікна», Столиця 9.00 Не час 9,25 Т Іс "Чортеня» 10,20 Т Іс "Бержерак» 11,25 Заборонена зона

6.30,7.00.8.00 Новини 6.50 Смачна родина 7.05, 8,05 Спорт 7,10 АвтонавlГОТОР 7.25 Ера гумору 740, 8.30 Фінансова по­ года

7,55

Хjф "Пам'ятати або забути» 14.00 "ВІкна», Новини 14.1 О Голод 15,05 Хjф "Серце дитини" 16.50 ТІс "Карабінери» 18.00 "Вікна». Кримінал 18,10 "Вікна», Столиця 18.20 Не час

19.00 Заборонена зона 20.00 Голод 21,00 "Вікна», Новини 21,20 "Вікна». Спорт 2140 "Вікна». Бізнес 22,00 Хjф "Лиходійка» N23 23,55 ЧеМПІОнат УкраІНИ зі стриптизу, Фінал

КРИМІнал

новий КАНАЛ 6.25, 6.35, 7.1 О, 8.40 Під­

Православний кален-

6.30, 8.30, 9.00, 19.00, 0.20 Репортер 650 МІс "Оггі і кукараЧІ» 7,30 Репортер. Бізнес 7.40, 20.30 Т іс "Комісар Рекс"

8 25 Ера бізнесу 8.35 Мюзик-бокс 9,05 Вічні істини 9,20,11 15,1400Длятих. хто ВДОМО

9.35.21 А5

СИТУQція 9.45 Музикант. Імпреса­ ріо. Меценат 10.15Мjф 10.45, 14.20,20.00 Служ­ бо розшуку дітей ОО, 15.00. 18.50.21.00 21 50 Вісті 1130 АУДІЄНЦІЯ 12 1О Урок анг ЛIЙСЬКО'r мо-

11

ви

12.30 Вітаю вас 13,00 СІльська година 13.50 Абетка безпеки 14.15, 16,55, 19.30 Закон

Шоу "Вікна" "Чотири діа-

1440 МІс "Му І Ціпа» 15 ОО МІс "Скубі-ду-шоу» 15,25 МІС "Ракети" МІс "Гаргуль'r»

16. 15 Т Іс "Сабріна" 16.40 Т Іс "Заколотниць­ кий ШЛЯХ»

ТІс "Відьми з дзві­

НИЦІ»

1805,5.15

ТІс "Дикий ан­

гел"

Хjф

першого

погляду»

050. 1.45, 3.30. 5.1 О

Зона

НОЧІ

,,18

Клуб Супер книги Крок до зірок 16.00 ТІс "Втеча Артфула Доджера»

14,30 15,20 16.25 17 ОО

Студія

2.15 3.35

коліс право­

Народна служба по­

Мjф ТЕТ

ТІс "На вістрі

6.30, 0.15

7,20 Антресолька 7.45, 20.30 ТІс "Графиня де Монсоро»

8.45,

11.30, 20.15,

Дивися '

900, 9.45, 13.15

110

Закон є

"Сім днів» ХjФ "Печія» х/ф "Гірськолижник"

Команда + ТV Хjф "Адвокат», с, 1 12.20 BIZ-TV, Своя сороч-

9.15

10.00

ка

13,20

Г,

Хазанов,

"Чужі

ювілеl'»

14.20 16.00

Х/Ф "Золушка» МІс "Новий Дід Мо­

РОЗ»

1630 BIZ-TV, Каприз 17,30 Переможний голос ВІРУЮЧОГО

18,05 BIZ-TV,

18,35

Нон-стоп

ХjФ "Адвокат», с,

Х/Ф зомбі»

21.45

"Корі.

2

Смерть

23,55 Ки'rвський регІОН 1.25 BIZ-TV, New-Metal- Т,rne

КИЇВ 7.00 МjФ 7.20, 8.30, 13.30, 15.30, 16.30. 17,30. 1830. 20.30, 22.30 СТН 7.30, 19.30 ТІС "ЖІОлі Леско»

8.55, 20.55 5

форма 8.25 AKaдeMi~ сміху

13,05

17,25 Телефон подаТКОВОI' - 007 18,00 Бачу землю 18.20 Зелений коридор 19,10 Саме той 19,30 Концертна програма «(Галерея»)

20,10 20,30

Концерт "М, Жонас в ОЛlмпі'r»

1,20

7.00, 8.30 СНІДанок "1,,,1 » 7,02 ТСН 7,30 Т Іс "УНДІна» 9,00 Велике проння 10.1 О Цей день в ІсторіІ 10,15 Німецько година 11.00 Зірки НilД зірками

Хjф "з днем народЯк створити хітовий

ВІДеОКЛІП

фІльм-концерт "Співає Л, Г1рохорова"

11 45

12,00, 13,30

За киІвським

часом

Світ авіаціl і туризму

12А5 ЛІкар Довженко рекомендує"

12.55 13.25

Люди і долі

14,00

ТІс "Шина

Т іс

прин-

-

місто

зеМЛІ,'

КРИМІнал

19,05 20.00 20.35

Нон-стоп

1О оо Х/Ф "Адвок"т". с 2 12.00 BIZ-TV. Новини 12 30 Г Хззанов, "ЧУЖІ Ю8lлеl»

СВ-шоу Т Іс "УСІ жінки

Пл­

-

відь­

МИ»

16.50, 20.15

ТІс

Х/Ф "Кам'яна КВІтка» М/е'НОВИl1 Дід Мо­

роз"

16 30 BIZ - Т\! КQПРИЗ 17,30 Переможний голос ВІРУЮЧUГО

Х/ФА!1ВОКilТ,

1835 21 45

меНІ

Х/Ф "ХаЗЯIН Імперіl" с. 1 22АО Кримінальні ВІЙНИ

Прибуп~ пот~га

0.10Iмпре,'Jil

київ

Дорога

8.55, 20.55 5

додому

ОАО ТІс "Сім днів" 1АО Хjф "Папа» 3 АО Хjф "Веселе життя»

Лес ко"

9,00

"Невга­

мовні»)

МІС "Джуман-

8АО, Погода

18.35, 21.35

745, 845, 12.45, 1845. 21.45 Факти 7,50 ДіЛОВІ факти 755.9 ОО, 22.05 Спорт 8.05. 19.05 Житлово-експлуатаЦІйна комеДІЯ

9.05 Кримінальні 945, 17,00 ТІс вець

за

ІсторіІ

"Мисли­

старожитнос­

Дівочі сльози

17.50

1145,0.15

ТІс "Савана»

13 15 Хjф "КІборг» 16,05 МІс "Чарівний МІс

16.30

.. Люди

12.00

Х/Ф

"Медовий

мІ-

сяць у Лас-ВегаСІ"

22.1 О

1.05 2,50

Хjф "Викрипя" Хjф "Стікс» Хjф "Вхід у лабі­

2.

Житлово­

собі

ТІс "Провінці-

алка»

13 35

14.00 15,35

Т Іс "Грозові камеНІ» Хjф "Телеграма» Т Іс "Максимо в мо-

єму серце»

1635 17,00

МІс "Том і Джеррі» МОЛОДІжна

телес-

лужба

17 35 Т/с "Найтмен» 19.40 Шл~х до успіху 20,00 Дозвольте запитати 20.20 Новини з вітрини 21 І О Парламентський день

22.00

КИlвські мініатюри

Хjф "Усе берть» Телечат

22.40

шкере­

1.35

ЧЕТВЕР, 15 січня

6,00

6

ОО Т,'с

,Втеча Ар тфула

Доджера»

СТУДІЯ ,5" ГраНІ ПІзнання

16,25 17,00 17,35 18,00 18,30 19,10 1940

Саме той Т/с 'Утр"ох по жит-

ТЮ»

УТ-1 Доброго ранку, Укра-

6,30, 7 ОО, 8.00 Новини 6.50 Смачна родина 7.05. 8.05 Спорт 7,10 Автонавігатор 7 25 Ера гумору 7АО. 8.30 Фінансова по­

коме­

года

7,55

Православний кален-

Шановні читач, ' На каналі

проводяться профілактич-

ні роботи до 15,55 Заборонена зона Т Іс "Карабінери» "Вікна», Кримінал "Вікна», Столиц~ Шоу. Краще Заборонена зона Голод "ВІкна», Новини "Вікна». Спорт "Вікна», БІзнес 22.00 Хjф .. ЗВІР0фабрика" 23.50 Шоу. Краще 0,20 "Вікна», ОПІВНОЧІ ОАО Т Іс "Карабінери» 1.45 Хjф "Внутрішня

15,55 16,50 18.00 18,10 18.20 19, ОО 20.00 21,00 21,20 21 40

.'ПІДСУМКИ. У гос [~X у Г і,IДОН" СВЄГІН

ви

нови-

НИ):

10АО "Наша мова» 1100 Зірки над ЗІрками 11,05 Львівський оперний у чаСІ І ПРОСТОРІ, Ч. 1 11,20 Фільм-концерт "КарпаТСЬКІ джерела» 12,00,13.30 ЗО КИІВСЬКИМ часом

Естафета Сім-цім Оплески, оплески Краса і здоров'~ Тjс,Шина - прин-

цеСQ ДЖУНГЛІВ"

.ДlвчаТКJ

ГІЛ­

мор»)

СВ-шоу Т/с "Усі ЖІНКИ

15.30 16,00

-

ВІДЬ-

МИ))

16.50.

20.15

Т/с

"Бідна

Настя»

17.40 Т/с "ЛеДІ Бос·'

18.35

ТІС "Ундіно» 19.30,0.25 ТСН 2000 ТСН ПРОСПОРТ

21 1О

Т іс

"Тайговий

9.35, 21.45 Ситуація 9.50 Т іс "Утрьох по

23.25

ТІс "На IM'~ Барон» ОА5 Служба розшуку дітей

6.00, 7.10. 8.00, 9.00, 1200,1500,18.00 Но­ вини

6.05 Камера сміху 6.35, 1 10 Мjф 7.00 ПодроБИЦІ. ЕКОНОМІЧ­ алфавіт

ДЛ~ ДІтей 7,35 Абетка-мС1ЛЯ

7.45 Арифметика-мал~ 8,20, 18, І О Народна платХjф "ХаЗЯIН імперїI»,

1 9.35 KapiloKe на майдані 10.15 Усе для тебе 12,15

жит­

ТЮ»

13.05 14,00

040. 14.40 Служба роз­

ТІс "Агентство» КраІна рад

ТІс "Сімейні УЗИ» ТІс "Сищик з пога-

10.45 Абетка безпеки 11.00.15 00.18.50,21,00. 21 55 ВІСТІ 11.30 Бути жінкою

МІ»

16 15

Т Іс

"Подаруй

меНІ

МІС

15,00

7 35, 8.40,

"Бідна

Настя»)

ТІс "Леді Бос»

18,35 Т іс "УНДІна» 19.30,0.10 ТСН 20.00 ТСН. ПРОСПОРТ 21 1О Т Іс "Тайговий роман»

22,20 Без табу 23,10 Т іс "На ІМ'Я Барон» 0,30 Служба розшуку ДІтей

Хjф "Врятуємо Гар­

XQHeljb'

230

2135

Погода

за

де Монсоро»

8.40. 11.5О, 20,15 9.00. 945. 11 30

ІсторІІ

"Мисли­

старожитнос­

"Медовий

мІ-

ДО

МІС "Команда ряту­

МІс "Люди В чорноХjф "Кікбоксер-3,

16

Хjф "Стікс" Хjф "КороліВСЬК:1 Хjф

ринт»,

"ВХІД с,

3

у

mбl­

Я усе про вас знаю

18.45

ТІС "Рекет"

21.45

х/ф "Пастка в СТЗ­

вами

Леско"

8,55, 20.55 5

9.00 І О АО

на

Різдво»

ДІс "Спосте­

родою»

ТІс

11.40

"Жив

12.1 О

Т іс "Найгірша відь-

ма»

12АО Т іс "ПровіhЦlалка»

13.35 14,00

"Внутрішня

Т /с ,,грозові камеНІ" Дозвольте запитати

14.20

0,00 Шоу. Краще 0,30 "Вікна», ОПІВНОЧІ 0.50 Т /с "КараБІнери»

Хjф

ГЛІВ», С,

15.35

Хjф "Святкова пісня» "Вікна», КРИМІнал

"Книга

16.35

Т Іс "Максима в мо-

МІс "Том і ДжеРРІ"

17,00

Подолання

17,35

ТІс "Найтмен"

18АО Хіт-базар

йомІ

6.30. 8.30, 9.00, 19.00, 0,20 Репортер 6.50 МІс "Оггі і кукарачі» 7,30 Репортер. Бізнес 7АО, 20,30 ТІс "Комісар

9.05 ТІс "Кобра .. 10.00 Хjф "Кохання

20.00

Хjф

Доброго вечора, ки­

яни!

21,00 Новини з вітрини 21 1О Парламентськиv день

22

ОО Ки'rв класичний

22АО Хjф "Моя улюблена

по Ін­

брюнетка»

тернету"

О.

15 1,50

Шоу "ВІкна»

"Турборейн-

Х/Ф "Август» Телечат

"Вікна», КРИМІнал 8АО Під­

йомІ

6,30, 8.30, 9,00, 1900, 0.25 Репортер 6,50 МІс "Оггі і кукарачі» 7,30 Репортер. Бізнес 7АО, 20.30 Т іс "КОМІсар

Акція

• Заможне

11 А5, 21.25

Шоу "ВІкна» 12.50 Хjф "Шина - королева джунглів" 1505 МІс "Скубі-ду-шоу» 15,30 МІс "Ракети» 15.55 МІс "ГаРГУЛЬІ» 16.15 МІс "Сабріна» 16.40 Т Іс "Заколотниць­ КИЙ ШЛЯХ» 17,35 ТІс "Відьми з дзві­ ниці»

18,10

Т Іс "Дикий ангел»

22,35

Хjф "Кохання по Ін­

тернету»

0,55, 1.55,4.00, 5.55

Зона

ночі

0.55 Служба розшуку ді­ тей 1. ОО Т Іс

,,18

коліс право-

Різдво· 31 12,2003

ПО

20,02,2004

РОКУ

Зробіть депозитний вклад «Різдвяний .. , що надає право: • Отримати платіжну картку МаестРоІЦіррус;

• Взяти участь у розіграші 1 ОО ексклюзивних виробів із вовни виробництва фірми "BAUER" (БАУЕР) Розіграш відбудеться 25 лютого 2004 року в Головному офісі Укр"ромбан",!.

Номери виграшних договорів запитуйте за телефоном 8~800·50·02З·50 (усі ДЗEUНКИ беЗl(оштовні)

Адреса та контактний телефон у Броварах: Відділення

NQ 8

вул, Гагаріна,

джун-

1

єму серце»

новий КАНАЛ 6.25, 6,35, 7.10, 8.40 Під­

905, 19АО ТІс "Кобра» 10,00 Хjф "з першого

собі

хом'ЯКі)

новий КАНАЛ

625, 6.35, 7.10,

телес­

РІгаючи за живою при­

ЛЮТЬ)

4,25

шкере­

Молодіжна

11 1О, 21.30

ЛЮТЬ»

13.00

"Усе

лужба

16,50 Т Іс "Карабінери» 18.00 "Вікна». Кримінал 18,10 "Вікна», Столиця 18,20 Шоу, Краще 19, ОО Заборонена зона 20,00 Голод 21,00 "Вікна», Новини 21 20 "Вікна» Спорт 21.40 "Вікна». Бізнес Хjф

Хjф

берть»

Голод

22.00

хвилин 3 В

Замонським

"Вікна», Новини "Черевики

СпеЦ11

київ 7.00 М/Ф 7.20, 8.30. 13.30 1530. 16,30, 17.30. 18.30. 20.30. 2230 СТН 7.30, 19.10 ТІС 'ЖЮЛІ

"Вікна». БІзнес Моє кохання 3 усіма

Хjф

ОО МІс "Новий Дід Мо­

23.55

на

8,50 "Вікна» Столиц~ 9,00 Шоу, Краще 9 30 Т Іс "Чортеня" 10.30 Т/с "Бержерак" 11 40 Заборонена ЗОН:1 12.40 Х/Ф "ОстаННІЙ ре-

3,25

у

рому будинку»

Різдво»

1.55

,Насреддін

ВІРУЮЧОГО

коме­

СТБ Хjф "Черевики

14,00 14,10

КОХ(1ННЯ))

РОЗ»

ДІЯ

8.00 8 25

3

16.30 BIZ -TV, Каприз 1730 Переможний голос

Житлово­

експлуатаЦІйна

6,20

с.

Бухарі»

кобра»

2,30

.. Адвокат»,

Хjф "ДОВГQ дорога

1350 М/Ф 14 20 Хjф

му)

19.45 22,10 0,50

оо Хjф

12.05

вальників),

16,30

18.05. 0.30 BIZ-TV.

Нон-стоп

сяць у Лас-Вегасі»

16,05

Дивися '

Закон є

закон

905

10.45, 17,50 ДіВОЧІ СЛЬОЗИ 11.45, 0,00 Т /с "Савана" Хjф

Т/с ·,На ВІСТРІ НОЖ:1,)

7 25 Антресолька 740. 20.30 ТІс "ГР:1фИНЯ

ТЯМИ»

13,10

,Турборейндже­

ТЕТ

635

плуатаційна комеДІЯ

вець

ХіФ -'Дорога ЛУІза',

4 15 Х/ф Pl1,' 5 50 М'Ф

745, 8.45 1245, 1345 21 45 Факти 7,50 ДіЛОВІ факти 755, 9 ОО 2205 Спорr 8,05, 19,05 Житлово-екс9,05 КримінаЛЬНІ 9,45, 1700 Т/с

Зона

І ОО Т Іс "ЛаТИНСЬКИ[1 КО­

"Ни3l:,

1835

Х/ф "Виховання Арі­

ночі

МіС 'ДЖ'і',1:!Н­

1540

Т /с "СІмеЙНІ таєм­

О 40 Швидкий гол 0.55, 2.05, 4.1 О, 545

"зао секіГОIМ­

8,00

Т Іс "Дикий ангел"

зони"

Т Іс "Досьє детеКН1Ю

11,55, 21.25

ЖИТНІ»)

17.15

22 35

Рокфорда,

І О,

Т /с "ВІДЬМИ з ДЗВі­

ниці»

Рекс»

ним характером»

15А5 ТІс "Будьмо знайо-

шуку ДіТей

18 І О 19 40

ICTV

15,05

Я так думаю

ний огляд 7.25 Англійський

служба

Ранкова музика

6,ЗО,

"ЗQКОЛОТНИЦЬ­

НИЦІ"

портаж»

ро-

ман»

22.30

10,50

хто вдома

І

"ОСВІтянські

ТІс

17 35

ПІДСУ'А­

ДНЯ

15 Т Іс "СІм ДНІВ'

5,00 5 40

Т /с

КИЙ ШЛЯХ"

дЖИ"

с,

Для тих,

ТелеВІЗІИН3

7

7.00. 8.30 Снідонок з «1-,.-1) 702 ТСН 7.30 Т Іс "УНДІНО» 9,00 Велике прання 1О, 1О Цей день в ІСТОРІІ 1О, 15 Урок аНГЛIЙСЬКОI мо­

8,25

О, І О

подроrJИЦI

МІс "Сабріна»

16.40

МОВНІ))

форма

8,25 Ера бізнесу 8.35 Мюзик-бокс 9,05 Вічні істини 9.20, 11 15, 14.20

Перехрестя кохання

СВІТ спорту Четверта Блад:.

14АО

16.15

Х/Ф 'Х3З~IН І"пер""

2

на»

ЕкспосвіТ

12.15 1240 13,05 13.25 14,00

меНІ

22 40 23 45 Kl1

640,

0,25 Ера І У'АОРУ 035 Мюзик-бокс

дар

СТБ

ПодроБИЦІ Т /с ,Лuдзруй

21,35

ВеЧІРНЯ К~ЗК:І ·,Кено',

10,30

джери»

14 55 М/с "Му і ЦІпа» 15.05 МІс "Скубl-ДУ-ШОУ" 1530 М/с "Ракети" 15 55 МІс "ГаРГУЛЬІ"

ЖИТТЯ»

О

Не все так погано, Енергетичне поnе

М

МІСТО

Шоу і ЗІРКИ гумору

Алюр

20 40 20.50 21.35 22,05 2240 23,00 23 35

"Кр.1ще

розшуку ДIТ"И

ут-з

'но'

МУ»

1945

"Жив

ТІс "НаЙГІрша відь-

12.30.0.15

світ

в чорно­

Т Іс

хом'як))

ТЯМИ,)

10А5,

чаша",

РОДОЮ»

11,30

ДЖИ))

7.35,

.. Золота

2

10,10 Телепрес-клуб 1100, 21.30 ДІс "Спосте­

на))

7.10, 1540

Хjф

с.

РІгаючи за живою при­

Т Іс "Досьє детектива Рокфорда" 6,30 Служба розшуку ді­ тей 6.35, 8.00 ,,300 секjгодиМjc

хвилин з В

Заманським

Ранкова музика

6.40, 15.00

тво

І

УТ-2

служба

ки дня

5,00 5.40

3

7.00 Мjф 7.20. 8.30, 13.30, 15.30, 16.30. 17.30, 18.30, 2030, 22.30 СТН 7.30 18.40 Т/с "ЖІОЛІ

23АО Подробиці. ПІДСУМ­ ТелеВІЗІйна розшуку ДІтей 0,10 КИІВ- Трофі.

с

Хф,Довга дорога

23,35

19, І О 20,00 20 35 С

Подорож У дитинс­

до KoxaHH~"

ПодроБИЦІ Т /с "ПОДОРУЙ

0,05

Вітаю юс Телефортуна МІФ 13,50 КлаСIК-ПРРМ'ЄР 14,35, 1655, 1930 3акон

12,25 12,50

15 1О

Т /с

зеМЛІ)}

погляду»

"Дівчатка

мор"

рі!»

"Краще

11.25. 20.15. 1.30 Дивися ' 9 ОО 9.35, 12.1 О Закон є

14 30 16.00

18 15

Рекс»)

Краса І здоров'я

цеса ДЖУНГЛІВ»

0.35 хвилин з В,

з

женнs:I))

17.40

Т /с

ДІЯ

весілля»)

15.30 16,00

Я усе про взс знаю

рИНТ», с,

14 40

меНІ

життя"

експлуатаЦІйна

"Всі ми прагнемо любові», ч, 2 23,00 .. Підсумки» 23,35 Хjф "Королівське

12.15

"Подоруй

Вечірня казка

20АО Суперлото, "Кено»

11,25

ТІС

Щедрий веЧІР

20,50 Мегалот 21,35 Світ спорту 21,55 Група "Соколи»,

11.05

Т іс "Будьмо знайо-

мі»)

16.15

ТІс "Грофиня

9.15, 13.45. 18.05 BIZ-TV.

ТІс "Агентство" КраІна рад ТІс "Сімейні УЗИ» Т Іс "Сищик з пога-

1545

"На ВІСТРІ

Зокон

945 Планета Здоров'я 10.15 Усе для тебе 12.15

регіон

де Монсоро»

Текса Ейворі»

УТ-2

Хjф "Нічний сталкер" Хjф "Чотири діаман-

ТИ»

5.55

,,5»

рятунку

905,1940 ТІс "Кобра" 10.00 Хjф "Дурненька» Хjф

840

фраНЦУЛ,КОI

є закон

ножа))

745 Арифметика-маля 8.20, 18,05 Народна плат-

ICTV

Є закон

йомІ

алфавіт

ТЕТ

740, 20.30

дар

12.25

ва джунг лів" Мjф

6.25 КИІВСЬКИЙ 6.40, 0.40 ТІс

Урок

мови

13,30,15,30

6.00

для ДІтей 7,35 Абетка-маля

21,35

УТ-1 Доброго ранку, Укра-

ІНО!

Хjф "Серце дитини»

ний ОГNЯД

Англійський

Х/Ф "Принесіть меНІ голову ДоБІ Г,ллraса" 05 Хjф "ШИНЗ - короле­

життя»

СЕРЕДА, 14 січня

6.00

4

вини

6.05,905, 5,50 Мjф 6,25 Бадьорого ранку І 7,00 Подробиці, ЕКОНОМІЧ-

17,15 18,10

Mepl~

с

9 ОО ОО Но­

ним характером»

день

23,50

Хjф "Кіборг»

22.1 О Старий Новий РІК 1 20 Хjф "Викрипя» 3 1О Хjф "ВХІД у лабі­ ринт", с. 1 Житлово­

5,25 "BIKHQ"

ТІс "Найтмен»

12,05

суддя"

6.00 7.10. 800. 1200, 15 ОО, 18

14,00

1825 Без дієт І рецептів 1840 Телепрес-клуб 21 ОО Новини 3 ВІТрини 21 І О Парламентський

16 05

Т Іс

МІс "МІккі Маус» МІс 'ОСТРІВ Пахапа-

16.35 17.00

10.01

2.25

ТІс "Агентство»

10,50

Х3У»

10.45, 17.50

0.50

Т Іс "Максимо В мо­

єму серце»

тями',

22.35

ТІс "ПРОВІнціалка» Т/с "Грозові камені" Дозвольте запитати Хjф "Золотий клю-

13,35 14,00

5,00

7.25

ТІс "НQйгrрша ВІДЬ-

15 35

плуатаЦІйна комеДІЯ історіі

17,35

собі

ма"

9.05 Кримінальні 9.45, 17.00 ТІс

15,50

"Жив

хом'як')

12.00

6.25

Т/с

11 30

18.35. 21.35

8.40

19.50

ДІс "Спосте­

РІгаючи за живою при­

джи"

7.35,

закон

8,25 Ключовий момент 9.20 Смачно з Б. Бурдою 1О. ОО ДІйові особи І О 25 Усе для тебе 10,50 Т Іс "Агентство» 12 15 КраІна рад 13 05 Т Іс "СімеЙНІ узи»

14.05

МІс

1500

мовні" І О, 1540 МІс "Джуман­

ножо"

ний огляд 7,35 Абетка-маля 7.45 Арифметика-маля

8.20. 18,05

Мjф "Різдвяний скарб Міхея»

суддя"

ут-з

435 5.30

1

11,00, 21.30

М(1НТИ»

Новобудова

20.15

7

с.

сек/годи-

но"

12.45

Мjф

і4.00 ТІС "ШИН0

16.50,

6.30, 8.00 ,,300 6.40,

Хjф "Золота чаша",

9,00

1О 1О

Рокфорда"

11 40, 21.25

комендує"

13.05 13.15 )3 25

Ранкова музика Т іс "Досьє детектива

вець

9 35 Ситуаці~ 9.50, 14.10, 22.40

14.20. 16.55

5,00 5.40

ут-з

Заманським

ICTV

(но!

7,55

}:(j):J#ЕЗ/ііі.і11

N!!I (9S08)

1О; (044) 246 44 71

ІНФОРМАЦІЯ ЗА ТЕЛ. 8-800-50-0*3-50 (дзвінки в меж:ах України беЗКОLU~вні)


4j

11m #[) З/і Їi1J1

Nel (9508)

10.01

Щиро вітаємо з ювілейним днем

та

райком профспілки

сердечно вітають з ювілейним днем начальника

відділу ринкових відносин

МОЙСУ ТЕТЯНУ КІНДРАТІВНУ.

А Фі!іро YC,l!iIlIКO ()сш

людину з чистими

ПЕТРОВИЧА

помислами і благородними

зикого.

намірами, сердечно

!іОlото БОlото літ у і(о.'Іі

НеСУ"/І' Гili,nh'/l pOI)iCГilI,

!/()(JmllчнііJ творчості. а По; І)обро, Яl,е

Семиполківської дільничної

.І СОUОЮ ІЮК/l,

I/lIЮРШnl' (}.'ІЯ .'ІЮІ}!'іl, 11.1Я jlіl}IІОЇ

лікарні.

ХОіі /lШІ'ГilЯ іl ,u)оров'я

,"КРОЇІІи, :і роси і "')()ІІ ЛО,ІІ'

!/() .JP{J()}{!1l/)

.'>1 І(о!ії ,1і1lІО І

Ви I)ОРУї(fl І' llос,,,,іШI{/l .'lЮІ}ЯЛІ,

lfі/\'ОЛll,

Хаіl ,1і5lj!)I/і//І,ся .1Іріі, VОЖОIlI/Я

I1 (Iy.ll/!/i.

Літературно-мистецьке

СІ/от IIlРУ(/О(/ОЇ

об'єднання "Криниця!).

з повагою - колектив тов "бобрицьке».

60-річчям співробітники

!lО('.1!іХIІ('trll,Я (}О.'lЯ.

I(ОIllХllrllllЯ 11(' 110:1111110< Ла І' у

'1o,m,

вітають з славним

Xali тоііі ,mвжil/l

СІЮI'Ї С:ШIJIlОЇ pOI}/lIl/l, lIехаіl

Хай !орl' о!іх()()ипn JaII.JKI)U І'торо"uю, А щастя ilрuх()()ипn і Л.'іI'I/lИ'Я рікою, Хой ()ОЛЯ І)ОРУ(' .'ііта і літа, А в с('рці І)овіку живе І)оброто,

jI()(IIIIIII"!U Ilобjlо/JУIІІУ,

і талановитого поета,

,Ідоров'ї, ,lI І)остаrnку і

{j('('

чудового лікаря

ВОЛОДИМИРА

блаl.ОnО.'l.ljЧl{і прожити

(/и,и)ОСIllЬ .ю

зикого,

,

людину щедрої душі

лікарю і ilorrne, npl1 AlіЦIІОАIУ

Хай сО/ще даруl' ВО.І! ЛОІ'КУ й тrплu,

/;u.}f(at'.HO ,1f)ПРОП'.н .1fіцн()/о,

стоматолога

Бажагшо Ващ, /llЩIОlJIlllU

БОlагnСПUіа та I)О.'іі, втіхи доволі,

шанованого

на селі лікаря­

ПЕТРОВИЧА зикого.

ІЦостя .'lh)(l!-ькО!О, тrпла ,Je.III(OIO,

ПЕТРОВИЧА

народження добру людину,

ВОЛОДИМИРА

Шановний Станіславе Григоровичу! З нагоди Вашого ювілейного дня Ilародження шлемо найщиріші вітання і побажання, Зичимо Вам щасливих буднів і свят, невичерпної бадьорості, добра і благополуччя на многії літа, Хай життя дарує Вам лише радість, а підтримка, увага, любов рідних, друзів і колег по роботі завжди зігрівають Ваше серце,

працівників АПК щиро і

народження

з ювілейним днем колегу по перу

СТАНІСЛАВА ГРИГОРОВИЧА МАЛЮГУ.

господарства і

ВОЛОДИМИРА

директора

ТОВ «Бобрицьке»

управління сільського

продовольства

народження

ІІОІІІl1l//І іl (/ойро

Колектив редакції газети "Нове ЖИТТЯ!)

ХаіІ (i1',IX"IIJPI//l.-ll Жllтnmя

<l1',1,lіі'.і!,

Наше бу!}I'.

віl) ЛIV()l'іі.

М/І Нl1С Щ/lIЮ і відllоно

ІЦОС.'lII(Ю/О іl l)o!iPOIO віку Божою тобі у Цl'іl І}І'І/Ь.

приєднується до усіх

любllAl.

побажань ювіляру.

~~

Колектив Броварської санітарно­ епідеміологічної станції сердечно вітає

~

з ювілеЙни.м ~HeM наl?~дження помічника лікаря

Q)

ВІДДІлення

ГІГІєни

харчування

АРТЮХ НАДІЮ КОСТЯНТИНІВНУ.

~

У день Вашого ювілею прийміть найсердечніші вітання та найкращі побажання міцного здоров'я, великого людського щастя, сімейного благополуччя, достатку, миру та люБОВІ,

,",/I'ГIlIJiOm 100)а, І'.'ІІЮІІО IlIIХ тоТ/олеіl, Н(' I/iY('lIl/l, nРО(іОЖОЯ /ІХ' (і,IIЛЯ(}О,1/,

2

,HlU.'IlI

ВОДІ)В КATEFOPli «В»

-

ltI

СПAnЬНR

ЗАО грн,;

«Ким') біла

550

ра3ЛУ~ill'

'JГIlоб 11,1/1//11 СОII"'.1І1 іІ l}еГ/lil, 11 Іни/І,ІІ,

~~

- 800

352-54-57,

працею та рuзумом, яке належить

ньому, звертайтесь до територі­ альних підрозділів Державної служби охорони Київської облас­

це кваліфіковані спеціалісти в га­

лузі

монтажу

технічних

фактори

та

обслуговування

засобів

охорони,

гарантують

Ці

виконання

охорона за допомогою засо­

бів охоронної, охоронно- пожежної та тривожної сигналізацїі; фізична

охорона

постами

спецрозділів охорони, Якщо ви бажаєте захистити своє майно, забезпечити собі впевненість в його цілісності і не­ доторканності та спокій в майбут­

ті, Ви отримаєте повну інформа­

цію щодо організацїі охорони ва­ шої квартири, приватного чи дачного будинку, гаража і т, ін" а вам

допоможуть

визначи­

тись з видом охорони, Зважте, що без охорони ваше майно під­ падає 100% ризику викрадення, а надбати вкрадене значно складні­ ше, ніж зберегти те, що є, Державна служба охорони Ки­ ївської області знаходиться за ад­ ресою: м. Бровари, вул. Кіро­ ва, 26-а, телефони для довідок:

4-23-71, 5-25-12,

ВідповіД/іО до ст. 23 Закону України «Про підприємства в Україні та за погодженням з місцевими органами самоврядування» (рішення 645 від 23.12.2003 року) комунальним підприємством водопровідно-каналізаційного господарства м. Бровари затверджено і вводяться в дію тарифи на послуги водопостачання та водовідведення з 1 січня 2004 року:

-

Т,'РJJф ЛІН І

IШ('('I('lІlІнl

_.

,

!'[') ИІ!

!l1[

11

11')1111 ('1І(lЖIII1,I'lів

,

іllll!Ї {'іl()ЖIIНt!llі

"Н О

8

Е

Водопостачання

(rpH'/M31 І, I~

І

Водовідведення

життя"-

Броварських

міської

та

р(н-юнна

КQлекпlUВ

раМІ,

раСюнна

,1t~РЖdдМ ініс тра lllЯ,

"ід

КІ

10. 12, 1997 р.

N 259 індекс

61285

телефонами:

РОКІВ,

громадянин

ти ,за фахом не менше

-

України,

вища юридична, стаж робо­

5

років,

Нежиле приміщення по

Заяви подавати з 10 січня по 10 лютого 2004 року за адресою:

вул. Грушевського,

9/1

під промислові товари

БУЛl>вар Не~а!,еж~

(В-050)

та приміщення під офіс (площа 56 М2),

затмефоном:

510-11-95.

ДЕРЕВОО&РОliНОМУ

віком до

"!III~~".~.~·

Вимоги:

на

РЕДАКТОР

BOAOAUMUP

і

соuіальнuх

nUnldHb.

бухгалтерія:

• • • •

npuuOM

лuстів

і

оголошень

посаду

~~-3;;~

2,

промuсловосm!

масової робот~

читачами

-

на

сторінках

комітет

автор,

Zдзеmu.

тегорїI служби у справах непов­ НОЛІТніх Броварсько'і місько'l ради СКОРОБАГАТЬКУ Юрію Петро­ вичу з приводу тяжкої втрати Петра Мартиновича.

.

.нового ЖИТТЯ.

За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець,

Газета

BUXOAumb з 17 квітня 1937 р. і

u

У сеРеАа, субота. Н

в

х

о

-

смерті батька СКОРОБАГАТЬКА

92:

КОМП'ЮТЕРНОМУ иЕНТРI

fj.

висловлюють

щире співчуття спеціалісту І ка­

друк офсетнuu,

Обсяг

1 APYKoBaHulI

А

аркуш,

ЗАТ

ВіААруковано в "Броварська Арукарня " управління у

За точність викладених фактів відповідає з

Броварська міська рада, їі ви­ конавчий

4-23-26.

Редакція не завжди поділяє позицію авторів. Листування

і!І ТОВ ТПК «Барк-Інвест плюс" припиняє свою діяльність, Претензїі приймаються протягом одного міся­ ця з дня публікацїі оголошення, Кон­ тактний телефон 97-2-06,

І ЗВЕРСТАНО У

4-04-81;

07400,

Незалеж­

Анатолійовича, зареєстрова­ ний під номером 5833, вважати не­ дійсним,

НОМЕР НАБРАНО

4-21-34,

бульв,

Ігоря

92,

державноrо

Те.ц,

адресою:

міськвиконкомом на ім'я МИКИТАСЯ

адресою:

···:(1.Кip~ai

за

~ Втрачене свідоцтво приватного підприємця, ідентифікаційний код 2646812770, видане Броварським

3аявиподавати протягоммісяця 3 AHS) опубліКУВlaнняза мресоlO:

..........

шляхом

§І Втрачене службове посвідчення УКО NQ 038186 працівника міліцїі ФЕДОРОВА Григорія Івановича вва­ жати недійсним,

жавною МОВОIQ,

м:,S

році

t

м, Бровари, вул, Олімпійська, 7-а,

Вимоги: громадянин України, повна вища освіта, досвід роботи, пое'язаний 3 комп'ютерними тех­ нологіями та системним аДМіні­ струванням, вільне володіння дер­

бульв. Незалежності,

4-02-92;

за

2004

підлягають

ності, 3; - вбудовано·прибудоване при­ міщення за адресою: 07400,

службовця rоловноrо спеціа­ ліста відділу впровадження та супроводження інформаційно· аналітичної системи. Робота пос­ тійна,

Заступнuк реАактора:

сільського ГОСПОАарства

опублікування

що

вбудовано-прибудоване при­

м, Бровари,

Заяви подавати протягом місяця

внутрішньої служби.

8ЇААЇЛU:

-

України,

м. Бровари, вул. Кірова, Тел, для довідок: 6-63-35,

Бровари,

міщення

жавною мовою,

з дня

м,

викупу:

деРЖClвноrl)

громадянин

затвер­

перелік об'єктів комуналь­

приватизацїі у

освіта вища економічна, досвід роботи, вміння працювати на комп'ютері, вільне володіння дер­

5-00-56.

м, Бровари,

..) .

мади

ринry то проrнОЗУВClння. Посада тимчасова, на період вагітності та пологів,

м. Бровари, капітан

Київська обл"

пОСClДУ

року сесією

2003

ної власності територіальної гро·

c:nужбовцv - c:nеціOJlіпCl IкClте­ roрі' відділу СТClтистикИ, моміто­

правилами безпеки, Цінуйте життя! Лише спільними зусиллями ми зможемо відвернути біду, При надзвичайних ситуаціях

07400,

джено

"'~\J<3Щ0GJ~з НСІ

грудня

25

Броварської місько'і ради

_Сflира'.'1ПІІ38ЙНRТDсті .

з суворим попередженням: за

РеАактор: 4-03-76,

що

відрядна.

-

5-04-08, 5-65-20.

умов тонкої криги вихід на лід категорично заборонено! Будьте обережні, бережіть своє життя та життя своїх близьких! Дотримуйтеся пра­ вил безпеки на воді та льоду, привчайте до цього дітей! Батьки! Не відпускайте своїх дітей гратися на поверхні за­ мерзлих водойм! Не нехтуйте

І,:Ю

:JiJ®L:3ljJjj@GЯ!JJ~@(J

років.

Довідки за телефонами:

дітей, які провалилися під кри­ гу, загинуло шестеро людей, у зв'язку з цим 2-й загін дер­ жавної пожежноі охорони звертається до всіх громадян

1,22

40

Оплата праці

залишається

або

liроварської міської ради

РОЗР.ДУ,

4-6

тривожною, Занепокоєння викликають нещасні випадки на водних об'єктах, За осін­ ньо-зимовий період минулого року на льоду загинуло 85 на­ ших співвітчизників, 1-го січня 2004 року сталася страшна трагедія в селі Лозі­ вак на Черкащині. На річці Вільшанка при рятуванні двох

01

Фонд KOMVHanbHoro майна

СТОn.РИ-ВЕРСТАТНИКИ

протягом останніх років ситуа­ ція з виникненням надзвичай­ ситуацій

(8-067) 907-10-07, (8-067) 943-47-14.

ПІДПРИЕМСТВУ

[jJ0Q3~~0~Ш@8 них

Телефони ДЛЯ довідок:

оо Ш~ ~ІШ [ili)lі\])[!:В[Ш

охорони м. &ровари

телефонуйте

І,ОН

Н Е Б Р А Т

СUI<)"ЦПЮО ПР,? дСРЖiJВilУ fJl'єсmрацію

(rpH'/M 31

ААРЕСА:

газета

ра4, раііонної Аержавної аАміністрації.

СПІВЗАСНОВНИКИ:

«камера»

-

Вимоги:

gCBiTa

двома

2-і иrn' дер.ааної по.евоі

П,\І\:

раііОННОЇ

pe"aКlli'i газетu, Броварські міська і

3

Віталій ПОЛОВ КО, старший інспектор 2-ЗДПО

1)3 1,·10

("(Ін'ра

з наличниками,

В-044)

П,\LJ

Т"l'lІф ,\І>!

l)!{!;\жр'!

І

('!I<>ЖJJI1<1'lів

ДУ_ОВІ

Шановні добродії!

мадян:

також

трьох

КОМУНАЛьноrо МАЙНА.

ДВІРІ

Звернення ДО ~OMaДRH 6рова~щини

Державною службою охорони своїх основних функцій, Державна служба охорони за­ безпечує надання таких послуг з охорони особистого майна гро­

згідно із законом вам і лише вам, Попередити та запобігти кра­ діжкам майна всіх форм власнос­ ті один з основних напрямків діяльності Державної служби охо­ рони, Державна служба охорони - це єдина служба охорони на Укра'lні, яка в своєму складі має добре озброєні та підготовлені міпіцейські групи затримання для реагування на тривожні повідом­ лення з об'єктів, що охороняють­ ся, Державна служба охорони -

менше

Ціна договірна.

LUановнігромадяни! Останнім часом зростає кіль­ кість крадіжок особистого майна громадян, Крадуть все: від юве· пірних виробів із золота та інших дорогоцінних металів до продук­ тів харчування та предметів осо­ БИСТОI гігієни, Крадуть з квартир, приватних та дачних будинків, присадибних та дачних ділянок, гаражів тощо, Крадуть ті, хто не хоче працювати і за ваш рахунок та за рахунок вашого майна хо­ чуть все мати і добре жити, Кра­ дуть майно, яке ви здобули своєю

-

не

ЗАСТУПНИКА

грн.;

за

роботи

знання МІста Києва ВІДБІР проводиться на KOH~,.. сній ОСНОВІ. Заробітна плаіа від 600 грн.

НАЧАЛЬНИКА ФОНДУ

грн. Торг.

Довідки

~ стаж

~J@aCfJ@~

предметів,

8

[;)@{3@W

ДП. РО&ОТИ В ТАКСІ.

Ш& ~Ol.!!]JGJUJill

Польщі

грн,;

1000

-

ВХІДНІ

~ Державна сауж6а охорони повіДОМІІІ:

-

виробництва

КУХНА, Польща, біла,

ltI

ООш~@~'

@~i!!)W G:{@Ш~

врізними замками, вічко

И І{ той ('flIOfЮ1Іоіl ООХ()(),I.'lи !tев.;/()()',l.

('ЧUС!lIl,(' Ilе

ltI СТІНКА 3-СЕКЦIЙНА довжина

КОРО_КАМИ,

/'O:ll, ('(',)ll,Я II I}РУ'н,Я С lIlобоіl /іJl(I(ш, Н;(,:lII (,,11 , ,1/)ОjlОіIl,Я IIlI ()О:І ІІІ І' !()(}{,І P{J(]O('lfIIJ II

"'пWiPиUilво~nAfIiIi'~1'РАнсі

пряма

П('{)(, 101)0 11(' б('I)О /І С(}(IСI'.11 ('РУіll)а,

С{тоб

Ш[;)QШGJ®00 [їl](р~@Ш B!ГSJ~

ltI ~

Пошо шана іl Гlоilяка -

справах

пресu

та інформаuії Кuївської облtJ.ержаАміністраuї;',

Зам,

Тираж

2 2090

прим,

#1 2004