Page 1

СУБОТА

6 січня

2001

р.

N2 1 (9202}

Виходить

з 17 1937

квітня

року

Ціна договірна

Газета

Броварських

міської та

районної

рад, районної державної адміністрації

~~.f) ,

~АМ, нині сущим,

родила Сина, а на тлі сrщляс­ тих rip. Маленький Ityc Ле)Кить сповитий не в ясмtХ:,як гоДйtь­

. ···~ .І.J.:виn:~а унrкальна

мо~вість зуqріти нове тися­

п>ert після Різдва

ся, а на лаві в пеЧері. І тут.Же

Xp~~19~f~· ~:·:якого почалася

нижче розгортацьс~ cдf1JI9- !о/­

чоЛіЩ

-

ера, Ьс~~Ч~на християнською

пання Немовляти двома служ­

щщямИ. Але від того, що автор

мораллю, і тому на зламі епох

.J~іДЩ1іWJ?::'від_ суворих канонів,

ми знову й знову звертаємося

до божеєтвеного дива

'ч~il'iiti аНітрохи не втратила с щднеq~нq(~я,тковості та уро­ " ~/(;тqст~.~і<::ту. Образи Марії, с'сnЯ:Тйх<сіt6ваепі величавості,

q~.!f~'

---.-

лення Сина Божого в ЛJ{)ДсЬkій •.

,.

подобі на Землі:

«І трапилося тими ДШ[~~ш.

7

Щ(:/пі;Zі4и}gоється вишуканими

вийшов наказ царя Авг)'і;т~ ЧИ"

колірними поєднаннями, які

таємо ми в Євангелії від свято­

("'; ... І всі пішли запи­

надають зображенню позазем­ ного, небесного звучання

rе)і(:·:і''йосип із Галілеї,

своєю чистотою і гармонією. Недарма за своїми духовно­

переписати всю землю,

гоЛ)1{k

-

са"ГЦ~~;· (j$.Q~eн у місто своє.

. Піnіов

іЗ міста 1-!ііЗ.Щету, ДО Юдеї, ДО

мистецькими якостями ікону з

!"<fiP'r~ А~<?вого, що зветься Віф!і€6f.і,\б6 rtьходив із дому та

~оАу ДбвІ4дового, щоб йому за­ ІІfшсатИся із Марією, із ним зарученою, яка була вагітна.

І

сталось, як були вони там, то настав їі день породити. І по­

Сина, і Його сповила, і до ясел ЦQ~J\il Його, - бо в заїзді А в 1-і$! стороні були пасту­ хи, які ~Н)'J;Іали на полі, і І'Й'І}і()Ї П()РИ вартували отару СЩ)ІQ, А.Ж ось Ангел Господній з'ЯвіІвся коло них, і слава Гос­ подня осяяла їх. І вони пере­ страшилися страхом великим

...

Та Анг~6 промовив до них: «Не

NЩi!iU,'~i:;~i.QO)І ось благовіщу вам раДіс'іі:J.іеЛику, що станеть­ ся і\JодЯМ ')t~il\4] Бо СЬО~()ДНі В

~~.~q~}~$_ticтi нapQ/W.J!?Я ~

вас qn~~елЬ, як~с~~~Хрисt~<;: Гoctrbд:t,i Аось вам<)Зfіака: ди~·

тину сповиту ви зІі~~#те, Щg

J~с~~ал::са:,им=~·~~

. Ліt;~і

відійшов від них у небо, пас:гу­

хи почали говорити один одно­ му:

. «ХqдімА,о ~іфлесму й побач­ ~ь,·•· і:tф 'ctМ.oJ:SI там, про що

(!ПO:Qi<;ffi~ fіасFqсподь». І прий­ щлu, поспіщ~щщ~. і знайшли

тal\J MapiiQ

!il

f1осипа, та Ди­

на вважати ікону {<Різдво Хри-

стове» другої п 0 4овини:Х}'І

t;z~tE~~~~~:

·

лою всім, поширюваАИі:;j{ ~ри- .. Щ~іІІ, написана невідомим майстиянські істини, вченП>J. Icycq > J:тром у середині XVI століття. Христа, історія народжен'НЯ. .1' · Належить вона до типу ікон з

Богородиця в центрі зображе-

. . над карпатськими J)о~с)гиNи . . . . . на немовби у ВІльному ллиш

вершинами, ВСІЯ!'Щ\'11-f, д~Р;іl!'1І-

дальними силуетамn с:МерІч 0 І<;:

життя та мученицької смерті на

клеймами, тобто центральне

А, сцену купаннЯ ·kyca :м~

твердив відомий середньовіч-

ми-сюжетами на полях ікЬйц; ·:. бу;t~нській хаТі, А~ :(~~ЦЛ.а•

~оес~н~~~~~е~~~~и:е:·и~а~ ~~~~~~с~аl~~~=и~~біа~=~1· іrод~~rак, як вонq !ідбув<щн;!! ний, теолог і філософ Іоанн Дамаскін, те саме для неписьмен-

І тут можемо крок за кро~()~ прослідкувати розвитоК,<J'%Щ . ··

них є зоб. Ра. ження. «У давнину

Різдва Христового, починаю .•. •. . :. .Чіf.•···

Бог, ЯfflЙ!J€ j'tiJ.Є тіла й вигля-

з Бла~овіщ~ння Ангела · Ді~і

ду, IUКQ!\}jCJІe був предметом

ворили. А Марія оці всі слова зберігала, розважаючи, у серці

Давній український іконопис

Ісус і Богородиця Марія найголовніші сюжети в церков­ них розписах та іконі. Адже в

річному святі, що проходило в дитячо­

часи суцільної неграмqт~Q~1'і;: ',с~рактеру храмова ікона ~:~~;ьк~~~~~и/;:;~~ ~~~~~

nцrку, що в8:§л$Іхлежала. А по­ бач~у;~~ рРЗПQJІіли про все те, JЦО .•про ц1(]; Дитину було їм звіrц$fіq.{всі, хто почув, диву­ валисЯ'tО"му, що їм пастухи го­

своїм ... ))

нізується» цей поtrумфний сю­ жет. Відомі і невідомі ~аляри

ком такого тракrоан~ ~аж-

саме через образотвор:~~ мш::' і<Р~здво Христове» з села Трутецтво, з його мовою,'.· з. ·.··".о . з.m.ti· іЦЕці:ичі, що на Перемишлян1 •· "'

зобр~ення; _,:,розвиває своє

вчeJЩ.fJ:. loaщJ Дамаскін,

-

а

теrі~р~І<о,Щ Боr і явився в тілі

і жИв>,~ере~ J\.16Дей, ми зобра-

~РРj)ділля. Таким ШЛЯХо.М

іко~~ ~І:!Іла від умовних візан-

тій~Ь:Юtхсхем до народного ро· · ···· ~у±<:фЩn біблейських сюжетів і

телЯ до• вознесіt!ня Ісуса на

ча~и:'е~:~ т~аг:н~~~: в~~~л:

У ц~фрі, зви~~~нб, - сцена

знову в містах і ceлiltc 3'І<Рё!.ЇНИ

І,;',, "'

. Маля іконоrщt~J.)fрак;Jє п дос~ть

жаємо баЧеного Бога».

наР9~~ /),(рuст

залишив нам зразки високохудожнього вирішення теми

умовfіо; r.іа'ло'' sважаючи на біблійні поДробиці цієї події.

Різдва Христового. Серед них

Так, Богоматір відпочиває після пологів не в хліві, де вона на-

вирізняється монументального

C.f!

. c;t'a~til:a ближчою, зрозуміліМарії іїро'цqслііну на неї бліl- > '.Шью' простій людині. год~т~.рq~'У ~Род!J:ТИ Спаси- · н~бо. .\

повернути в ма­

ли серця дорослих боЛL'~І. Зовсім інші очі - радіспо-допитлиІЗ"і - могли побачити всі присутні на пово­

подробицями. ТипоJІИМ. зраз­

1. •. wщ~~

ботою і піклуванням,

·.•

(5!МИ Різдва Хрr:,с·ювоr<:>·в націанальному ік(jнописі,. <::{!осте-

всякденному житті побутовими

А 1

ка, з усіма зручностями для його малень­ ких мешканців. Але то було тільки півсправи. Решту належить зробити лю­ дям, котрі мають працювати з дітьми без­ посередньо. Саме вони повинні відігріти душі хлопчиків і дівчаток, оточити їх тур­ ленькі душі втрачену радість дитинства. Тоді, при відкритті новобудови, я звер­ нув увагу на погляди цих діток - їжа­

прагнуть наповнити канонічну композицію близькими їм у по­

місця »е стало для них ...

ного типу "Надія". Вийшов він як лялеч­

; Ц'рушевичів поставлено в ряд . )tІ\асичних творів давньоукраї­ щ:'.~ого малярс~а; < . . .• ··•· ·...•fІрОСЛіДКО~УІ{)~Й {J():}BJІTOK рігаємо, як f\9~oli(): /!'У]<раї­

родила вона свого Первенця

Трохи більше трьох місяців минуло відтоді, як старапнями райдержадміні­ страції та за підтримки багатьох підприємств і установ Броварщини на базі колишнього дитсадка у Мокреці було відкрито дитячий будипок зміша­

залунали церковні дзвони, сnо-

кувато- колючі,

насторожено- боязкі.

Вони не могли не вражати і виповшова­

му будинку наприкінці 2000-го року. До святково прикрашеІюІ·о залу, окрім його господарів, завітали й добрі друзі ма­ лечі, котрих вона з повним правом може

назвати своїми хрещсни~ш батьками. Саме так і представила завідуюча дитя­ чим будинком Т.!.Отрох гостей свята -

голів райдержадміністрації та райради Л.А.Вайсфельда та Л.В.Слободянюка, їхніх заступників С.І.Лукашевича та Г.Ф.Шуригу, директорів заводу "Кока­ кола" І.В.Кирилюка та В.П.Новікова. Разом з ІІИ~ІИ приїхало до Мокреця і подружжя Сажиних із Києва - Євген Григорович та Лілія ЄвІ·L·Іrівна, котрі теж вболівають за долю МШ\L'ньких співгро­ мадян. Гості, а більшість із них бувас туг уже не вперше, мали змогу переконати­

ся, що в будинку панус порядок і зати­ шок, а кошти, вкладсні в споруду, вит­ рачені не даремно. - Нам присмно бути на цьому святі,

- сказав виступаючи АВ.Вайсфельд, адже за лічені тижні діти змінилися на очах. Відчувається, що персонал будин­ ку всіляко дбас про своїх вихованців. Привітавши дітей зі святами, що на­

ступають, побажавши ї~І рости здорови­

ми та щасливи~ш. Леопід Аронович за­ певнив усіх присутніх, що керівництво району робитиме все ~южливе, аби ото­ чити маленьких господарів будинку теп­ лом, задовольнити їхні потреби. І цього

віщаючи про свята, шановаЩ

дня для них було підготовлено подарун­

(УКРІНФОРМ).

рилюк подарував дітлахам набори ігра­ шок та навчального приламя. новорічні

нашими предками: ~ РіздвОм Христовим, дорогі ~ф!і~і'!'!'ЦЗники! · · ·

- пральну машину і фотоапарат, предмети побутового призначення і, звісно ж, цукерки. Директор заводу "Кока-Кола" І.В.Ки­ ки

подарунки й напої, а Є.ГСажин, котрий,

Продовжуючи політику всебічної підтримки малоза­ хищених

верств

населення,

міська влада спільно з пред­ ставництвом фармацевтичної фірми «Біофарма» напере­

додні Різдвяних свят зроби­ ли добрий дарунок ветеранам міста - у територіальному центрі для малозахищених відкрито аптеку, де ліки вітчизняного виробництва реалізовуватимуться за зни­ женими

цінами.

На

її

відкриття були запрошені всі бажаючі, котрі мали змогу пересвідчитися в тому, що в цьому

зак}\аді

є

велИкий

обстановці поспілкуватися з міським головою І.З. Петреп­ ком та його заступниками. - Незважаючи на те, що ви, шановні ветерани, пере­

буваєте на заслуженому відпочинку, все-таки продов­ жуєте проводити велику гро­

мадську роботу з патріотич­ ного виховання молоді, допо­

та безкоштовні обіди, взуття, одяг та продуктові набори. Ще 359 самотніх пенсіо­ нерів обслуговуються со­ ціальними працівниками на дому. У місті працює 12 ап­ тек та .17 філій. У 4 з них ліки та медичні препарати відпус­ каються зі знижками 20 і більше відсотків, а у цьому

будові Збройних Сил Украї­ ни, сказав Іван Зосевич. - Тому і міська влада робить

закладі працівники фірми «Біофарма» реалізовувати­ муть їх зі знижкою до 40 відсотків. Отож здоров'я та

все, що в її змозі, для полег­

життєвих сил вам,

магаєте становленню та роз­

шення вашого життя. твердженням

цьому

Під­ може

вибір медичних препаратів, предметів догляду .за хвори­

бути і діяльність територіаль­ ного центру, де всім вам на­ дасться всебічна допомога та

ми, а також у неформальній

нідтримка -медичні послуги

шановні ветерани! До присутніх звернувся представник "Біофарми" В.І.Тименко: "Війна для мого дідуся розпочалася З липня 1941 року, а закінчилася після

важкого поранення. Тому я знаю, як болять рани вете­ ранів, як необхідні їм допо­ мога, підтримка оточуючих, а також ліки. Тому ми буде­ мо робити все необхідне, щоб вони були доступними для вас. У наших планах відкриття

-

пункту прокату

предметів догляду за важкох­ ворими, вімілення волон­ терів з доставки ліків преста­ рілим і багато чого іншого. Найщиріше моє побажання, щоб до аптеки ви приходили якомога рідше. Нехай здоро­ виться

вам,

а

коли

все-таки

доведеться звертатися демо раді допомогти".

-

бу­

Інф. "Нового житrя".

віриться, стане в майбутньому добрим другом наших юних земляків, - набо­ ри солодощів. А після цього дітки співали й танцю­ вали, розповідали вірші і водили хоро­ води.

1 навіть

весеАу сценку поставили.

Веселістю перейнялися всі присутні - і дорослі, і малі. Раділи гості і вихователі, адже зробили добру справу - обігріли серця обездолених. І то не просто гучні слова. Це - ре­ альність. Мені по закінченні свята вда­ лося поспілкуватися з АГ.Лопатою, кот­ ра в цей день приїхала із Семиполак провідати свого пле~!інника. Ій усе по­ добається в цьому будинку, адже діти оточені увагою і турботою. Що ж, так і має бути. Кому ж, як не нам, дорослим, подбати про таких дітей, повернути їм віру у людську доброту? Володимир

НЕБРАТ.


не

1 (9202)

6.01 ДРУГИй КАНАІІ.

ПОНЕДІЛОК, січня

8

ПЕРWИА КАНАn

vr

vr

09.ЗО Крок до зірок. 10.00 Наше військо. 10.30,11.10, 11З5,11.55,12.45, 1З.О5, 14.55, 18.21, 18.40, 20 ЗО, 21.41, 2З.ОО Улюблені мелодіі.

10.З5 Телефортуна.

11.15, 12.15, 15,15,17.59,18.20. 20.40, 21.40 Миттєвості ти­ сячоліття. 11 16 Док. фільм •Історія Ісіди•. 11.40 Телекрасуня. 11.00 УТН. Ранок.

12.16 Хто в домі хазяїн? 12.50 Дитяча лінія.

1З.15 Пригорща. 14.15 Улюблені сцени. 14.25 Зірки, на сцену! 15.00 УТН. День. 15. 16 •Панночка-талант•. Міні­ міс СвІту-2000. Частина 2. 16.00 Баске'ТООл. ПЄБЛ. БК ·Киів· - •Хонка• (Фінля'ндія). 18.00УТН. Вечір. 18.25 Відеофільм •Аnостоли третього тисячоліття•.

Церемонія нагороджен~ кращих європейських філь­ мів 2000 року. 20.41 Вечірня казка. 21.00 УТН. Ланорама. 21.45 Світ сnорту. 22.00 Спортивні танці. Чемпіонат Украіни-2000. Частина 1.

18.50

2З.О5 Худ. телефільм •Вечори на хуторі біля Диканьки•.

10.09,12.З9 Миттєвості тисячо­ ліття. 10.10 Мультфільм на замовлення. 11.09, 1З.59 Люм'єрівські світ­

Н. Птушкіна. •Пл~чу напе­ ред•. Вистава ки1вського театру •Браво•. 12.40 Новорічна фантазія. 1З.25 Безмежний світ Соломії Павличко. 14.00 Хіт року. 14.05 Фільм-казка •Червоні че­ ревички•.

•Світ славить Ісуса•. Кон­

церт хору хлоnчиків каnе­ ли ім. Ревуцького.

07.00 08.25

КАНАІІ •1+1• Худ. фільм •Злодюжки•. Худ. фільм ·Міс Ведме-

диця•.

10.00- 16.00 Програми УТ-2. 16.1 О Серіал •З новим щастям•. 17 .ОО •Імnерія кіно• представляє. Худ. історія•.

фільм •Чарівна

18.ЗО Телесеріал ·Що сказав небіжчик?•. 19.ЗО ТСН. 20.000, щасливчик! 21.50 ·Імnерія кіно• представ­

ляє. Худ. фільм •Важка мішень•. 2З.25 ТСН. 2З.40 Худ. філ~ом •Золота мо-

лодь•.

ТРЕТ1Й КАНАЛ УТ •ІНТЕР•

09.00 Інтеранонс. 09.05 Прогноз nогоди. 09.10 Світ захоплюючих

ВІВТОРОК,

10.24, 12.1(f Мипєвостf тисячо-

дІо•. llжePвna зіЮрое'я,

-

ліття.

Що в уnаковці? 10.ЗО Хіт-2000. 10.35 Дитяча лінія. 10.49, 1З.29 Люм'єрськІ свІт.ІІІоІн­

10.25

ПЕРWМА КАНАП УТ

ТРК •Ера• представляє: •доброго ранку, Україно!•.

06.05

08.55 Одвічні істини. 09.00, 11.20, 14.59, 17.59, 18.15, 20.40, 22.00 Миттєвості тся­ чоліпя.

Док. фільм •Я знімаю ге­ ніальний фільм• (С. Пара­

09.01

джанов).

09.30, 10.00, 12.21, 17.00, 17.55, 18.40, 19.10, 20.00, 20.25, 22.01, 23.00. 00.20 УлІОбленІ мелодії.

09.35 Бути жінкою. 10.05 Мультфільм на замовлення.

11.00 УТН. Ранок. 11.21 Пригорща. 15.00 УТН. День. 15.20 СтудКІ •5•. · 16.00 Худ. фільм •За щучим велінням•.

17.05 Серіал •Дотик fІНГОЛВ•. 18.00 УТН. Вечір. 18.21 саме той. 18.45 Серіал •Школа ризику•. 19.15 Золота фортуна. 20.05 ЗиМО&.І[І ніч. Сnіває Ірина

Сказіна. 20.30 Щоденник сесП Верховноі Украіни. 20.41 ірня казка. 21.00 . •Панорама•. 21.41 Питання дня. 21.45 Світ спорту.

ки.

10.50 Худ. Фільм •Нині просдавився Син людський•.

12.20 Перехрестя. 12.50 Зірки. на сцену! 1З.20 Телемаркет •ІдЕЕА-аv.ІІІоо.

1З.ЗО Док. телефільм •І доlSрим словом пом'яну•.

1.

КАНАІІ

07.00ТСН.

•1+1•

07.ЗО_ Cepi.;an •Що сказав не­ бІжчик.•. 08.20 Худ. фільм •Золота молодь•.

10.00-16.00

Програми УТ·2.

16.00ТСН. 16.15 Телесеріал •З новим ща­ стям•.

17.00 •ІмnерІя

кіно• представпяє. ХУд. Фільм •Північне СЯЙВО•. 18.30 ·Телесеріал •Що сказав

небіжчик1•.

19.30ТСН.

19.50 ТСН. Проспорт. 20.00 Серіал •Менти-З•. •Мака­ рони nо-скотськи•.

Біла ворона. •Імперія кіно• представляє. Худ. фільм •Кілер·2•. 2З.30 СитуаЦія. 23.45 тсн. 00.00 Худ. фільм •Жив собі я ... •. 4 серія.

20.55 21.30

21.55 погода. 22.05 Худ. фільм •Королівська алея•. 1 серія. 23.05 СІаssІс-прем'єр. 23.35 Біатлон. Кубок світу.

00.40 Худ. фільм •ВІдчайдушні

00.40 ТРК •Ера· nредставляє:

07.00 Ранкова програма

характеgи•.

ТРЕ11М КAtWI УТ

Підсумок етапу в Оберхофі.

-~~i;f·· Yr·2

10.00Теnеанонс. Телемаркет •ІДЕЕА-сту-

10.05

січня

06.05 ТРК •Ера• nредставляє: •доброго ранку, Україно!•.

08.55. Одвічні істини. 09.00 Мультфільм. 09.20 •Панночка-талант•.

Мініміс Світу-2000. Частина 1. 10.10 Серіал •Школа ризику•. 10.30Хітроку. 11 .ОО УТН. Ранок.

11.20,14.59,17.5~~ 18.15,20.45, 21.40, 22.00 миттєвості ти­ сячоліття.

11.21,17.55,19.15,20.05,22.01,

2З.10 Улюблені мелодії. 11.25 Сnортивні танці. Чемnіонат Украіни-2000. Частина 1. 12.25 Улюблені сцени. 15.00 УТН. День. 15.20 Студія •5•. 16.00 Мультфільм. 16.30 Крок до зірок. 17.00 Серіал •дотик янгола•. 18.00УТН. Вечір. 18.21 Саме той. 18.45 Хіт року. 18.50 Серіал •Школа ризику•. 19.20 Золота фортуна. 20.1 О Вас вітає_ Катя Бужинська. 20 .ЗО ЩоденнИ\с СЄСІЇ ВерховноІ Ради Украіни. 20.40 Укрспортлото. 20.46 Вечірня казка. 21.00 УТН. Панорама. 21.41 Питання дня. 21.45 Світ спорту. 21.55 Погода. 22.05 Худ. ФІл~ •Королівська

2 серІя.

Гала-концерт nрограми •Нова коnехція•. Частина 1. 23.45 Біатлон. Кубок світу. Ес­ тафета. Чоловіки.

23.15

ОО.ЗО ТРК •Ера• представляє: •доброі ночі, Україно!•.

ДРУrИЙ КАНАЛ

vr-2

10.00 іелеанонс.

день•.

07.05, 08.00 Новини. 09.00 Новини. 09.05 Інтерсnорт. 09.15 Серіал •Повітряні замки•. 10.24, 12.19 МиттєвостІ тисячо-

ПЕРІІІИЙ КАНАІІ УТ

алея•.

•Новий

діо•. ДЖерела здоров'я.

СЕРЕДА,

10

•ІНТЕРо

vr

~0.05 Телемаркет •ІДЕЕА-сту-

програма •За оnівніч•.

01.10 Худ. ~жак-2•. 07.00 Док. фІльм •Мистецтво нового часу•.

07.20 Автоrрафи. 07.50 Духовне слово. 08.40 Крихітка.

30-й КАНАІІ

06.50 06.55

•ТЕТ•

Програма передач. Мультфільми •Василиса

Прекрасна•, •Кубик І Тобик•. 07.20 Розваги для вас. 08.00 Християн<;рка програма. •КИІВ• 08.ЗО СТН. Тижневик. Чорний квадрат.

12.10 Закон

ліття. 10.25 Що в уnаковці? 10.30 Хіт року.

10.З5 Цикл •Герої Украіни•. Б. Патон. 10.55 Золота фортуна. 11.40 Прогулянка з •Акцентом• і не без МОf>алі. 11.54, 13.29Люм єрівськісвітлин­ ки.

11 .55

•Нова казка старої фор­ теці•. Фестиваль дитячої творчості.

12.20 Сільський час. 13.10 Тележурнал •Вісник

nо­ датково• служби•. 13.20 Телемаркет •ІдЕЕА·студіоо. 1З.ЗО ~ультфІЛьм. 1З.50 що в уnаковці? 13.55 Хіт-2000. 14.00 Мотив для двох сердець. Частина 2. КАНАІІ •1+1• 07.00СТН. 07.15 Ситуація. 07.ЗО Серіал •Що сказав небіжчик?•. 08.30 Худ. фільм ·Північне аП1ІІо•. 10.00-16.00 Програми УТ-2. 16.00ТСН. 16.1 О Серіал •З новим щастям•. 17.20 М_ультфільм •Якось у лісі•. 18.30 Серіал •Що сказав небіжчик?•. 19.30ТСН. 19.50 ТСН. Просnорт. 20.00 Серіал •Менти-З•. • Tpyn Із

Худ. фільм •Жив собІ я•. 23.50 Худ. фільм •довгий шлях нізвідки•.

ТРЕтІА КАНАn УТ •ІКТЕР-

07.00 Ранкова програма •Новий день•.

18.10 За .іtаш~квм~о~.

18.З5 ФуlООл. Чемпіонат Ісnанії •Апавесо- ·Реал· (МадрІщ).

20.ЗОСТН.

10.10СІм'я відАдо·я.

10.20 Серіал •Стара фортеця•. 11.25 Уік-енд. 12.00 НОвини. 12.10 Інтерспорт. 12.15 Серіал •Ааллас•. 1з.оо- 18.00 nрограми облас· них та реnонапьних теле­

компаній. 18.00 Новини.

пацієнти•.

20 .ОО

Інформаційний канал •Подробиці•. •Час•. 20.45 Інтерспорт. 20.55 Прогноз погоди. 21.00 Вечір з Ен-Бі-СІ. Жіночі ІсторП Данієпи Стіп. Мелод­

рама •Прекрасний незнай·

омець•.

22.45 Серіал

•Секретний агент•. Заключна серія. ПодробицІ. Підсумки дня.

23.40

2З.55 Нічний сеанс. Худ. фІЛьм

•Та, як~тину•.

1З. ОО Анонс. 13.05 За киівським часом. 13.15 Серіал •Історія кохання•. 14.00 Хіт-базар. 14.35 Док. фільм •Бангкок•. 14.50 2000-річчю Pi3.QII8 Христо-

вого посвячується. Сучасні

духовні пісні та романси співає Л. НедІн. 15.ЗО Молодіжна телевізійна служба. . 16.00 Худнемо зв методикою академіка Смєлова в ме­ дичному центрі •довіра•. 16.10 Інтер'єр. 16.45 Серіал •Істор~ кохання•. 17.ЗО За киівським часом. 30-А КAtWI

. •ТЕ1'•

07.05, 08.00 Новини. 09.00 Новини. 09.05 Інтерспорт. 09.1 О Прогноз погоди. 09.15 Серіал ·Повітряні замки•. 10.20 Серіал ·Стара фортеця•. 11. ЗО Супутник •Планети Здоров'я•.

12.00 Новини. 12.10 Інтерспорт. 12. 15 Серіал •Даллас•. 1З.ОО- 18.00 Програми

облас-

компаній.

18.00Новини. 18.10 Серіал •Лікар Марта та 1і пацієнтки•.

Серіал •Гонки по верти­ калі•. 19.50 Національна лотерея. 20.00 Інформаційний канал •Подробиці•. •Час•. 20.45 Інтерспорт. 20.55 Прогноз nогоди. 21.00 Худ. фільм •Гладівтор-

18.40

2000•. 22.45 Серіал •ПРОФіль убивці•.

2З.35 Подробиці. П'щсумки дня.

2З.50 Нічний сеанс. Худ. фільм •Куди nрИІІОДЯТЬ мрП•.

ІСТV

07.00 Хіт-nарад ·Російські гірки•.

Підсумки тижня. 07.30 Мультфільм •Граф Монте­ Крісто•. 08.15 Мультфільм •Забуті іграш-

13.05 За киІвським часом. 13.15 Серіал •історія кохання•. 14.00 Шлягер представляє.

м~ному центр••Довіра•.

17 .ЗО За киівським часом. 30-11

·Пригоди зна­

менитого кота-нишnорки•.

КАНАЛ

•ТЕТ•

Програма передач. МуnьтфІnьм •Ведмідь

каnелюшок•.

Мультсеріал •Крихітка Мемоль•. 16.25 Мультсеріал •Джед Марс•. 16.45 Хіт-парад •Гаряча сімка•. 16.55 Серіал •Під сонцем СенТропе•. 17.45 Хіт-парад •Російські rір,.и•.

16.00

17.55 Серіал

•Приватний детек­ тив Магнум•. 18.45 Факти. Інформаційна про­ грама.

кат•.

21.00 Факти.

Інформаційна про­

грама.

21.20 Спорт. 21.30 Худ. фільм

•Лікар у будин-

ку•.

23.00 Факти. Підсумкоеий виnуск. 23.15 Спорт.

2З.20 Погода. 2З.25 Хіт-парад •Гаряча сімка•. 2З.З5 Серіал •Під rонцем Сен. Тропе•. 00.25 Хіт-nарад •Російські гірки•.

ОО.З5 Плюс-мінус. Економічний вісник.

Рік за роком. Найкраще з новорічних вогників. СТ& 08.05, 10.50, 21.40, 22.45 Астро­ логічний nрогноз. 08.10BIZ-ТV.

00.45

09.20 Худ. телефільм •Інтуіція•. 1 серія.

О8.зостн.

10.15 Серіал •Спрагв•. 10.40 Серіал •Вдова Бnанко•. 11 .ЗО Серіал •Лловізна•. 12.20 В робочий nолудень. Ретро­

10.40 Еnоди. Тарас Шевченко. 10.55 Євродиснейленд. 11.25 Худ. фільм •Чарівна сиnа

12.50

10.10Столиця.

мистецтва•.

•ТЕТ•

12.30 Закон

є закон. . 12.З5 Познайомимося тісніше. 13.05 Серіал •Історія кохання•.

13.55 ~;рсон є закон. 14.00 ~мля І небо Києва. 14.30 Худ. фільм •Діти каnітана Гранта•. 15.55 Кращі концерти •ТЕТ•. А. Солов'яненко. 16.25 Закон є :!QКОН.

•КИІВ•

16.ЗОСТН. 18.45 Все ПРQ ПОД8ТКИ. 17.00 Дитяче коло.

1/.'lf> •3олота фортуна•. на З.

Части-

18.15 Світ. УкраІна. Киів. 18.40 Худ. фільм •Дикуни•. 20.20 КиівськІ ділові новини. 20.ЗОСТН.

•ТЕТ•

21.00 Міські новини. 21.30 Вісті. 22.00 Худ. фІnьм •НадзІіичайна епоха•.

2З.З5 ВістІ. Худ. фільм •Кулі над Брод­

00.05

веєм•.

IC1V

Хіт-парад •Гаряча сімка•. Мультсеріал •Вуді Вудпек­ кер і його друзі•. • 07.35 Хіт-парад •Російські гірки•. 07.45 Плюс-мінус. Економічний

07.00 07.10

вісник. 08.00 Факти. Інформаційна про-

08.15 Спорт. 08.25 Погода. 08.30 Серіал «Латинський адвокат-. 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00. 18.00, '20.00 Факти. Гарячі новини. 08.ЗОСТН. 09.00 Серіал •Чорна перлина•.

•ТЕТ•

09.30 Закон є закон. 09.35 Джаз-степ-танц-клас! 10.10 Царська ложа. 10.50 Худ. фільм ·Юність Мак12.30 Моделі. 13.00 Серіал •Історія

1З.55 Закон є ЗІ,Ікон. •КИІВ• 14.00 Європейський рівень. Приватна школа. Ліцей •Гранд•. 15.00 Худ. фільм •дикуни•.

•ТЕТ•

16.ЗО Огляд матчів чемпіонату Іспанії з ф~олу. 17.45 Я - памятник собі ... Л. ·Поліщук. 18.ЗО Зв лаштунtаІми. 18.55 Худ. фільм •Пустун•. 20.ЗОСТН.

•КИІВ• •ТЕТ•

21.00 Міські

музика за вашими листами·.

Рік за роком. Найкраще з новорічних вогників. 1З.40 Худ. фільм •Лікар в будин-

15.1~ультфіnьм •.llюймовочкв•.

16.00 Мультсеріал ·.крихітка Мемоль•.

16.25 Мультсерівл •Ажед Марс•. 16.45 Хіт-nарад •Гаряча сімка•. 16.55 Серіал •Під сонцем Сен-

Тропе•. 17.45 Хіт-парад •Російські rірки•. 17.55 Серіал •Приватний детек­ тив Магнум•. 18.45 Факти. Інформаційна програма. • 19.00 Факти. Докладно. 19.15 Худ. телефільм •Інтуїція•. 2 серія. 20.05 Худ. фільм •Латинський адвокат•.

21.00

21.20Спорт. .21.ЗО Худ. фільм •Роди_нв придуркіе•. 23.20Ф8сnІ. ~випуск. 23.15 Сnорт. 23.20 Погоді!. ;1З.25 Хіт-nарад •Гаряча сімка•. 2З.З5 Серіал •Під сонцем СенТропе•. · 00.25 Хіт-парад •Російські гірки•. 00.35 Плюс-мінус. ЕкономІчний вісник. . 00.45 .Рік за роком. Найкраще з новорічних вогників. С1& 07.50 BIZ- ТV. 08.55, 14.05, 17.40 Телемагазин •Сократ-Свінг• . 09.05 Серіал •Сепеста, тіль~tи С.елеста-. 10.00, 11.20, 16.50 Телемагазин •ІДЕЕА-студіо•. 1О.ЗО Автостиль. 10..55 Ні пуху ні пера.

::19.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Факти. Гарячі новини. :>9.20 Худ. телефільм •Інтуіція•. 2 серія.

10.15 Серіал •Спрага•. 10.40 Cepian •Вдова Бланко•. 1 '.30 Серіал •ЛловІзна•. 12.20 В робочий nолудень. Ретро­

новини.

Рік за роком. Найкраще з новорічних вогників. Худ. фільм •Родина nри­ дурків•. 15.15 Мультфільм •Лво- король

12.50

13.40

джунглів•.

16.00 Мультсеріал

МультсерІал •БлафІни•. Хіт-парад •Гаряча сімка•. Серіал •Під сонцем СенТропе•. 17.45 Хіт-парад •Російські гірки•. 17.55 Серіал •Приватний детек­ тив Магнум•. 18.45 Факти. Інформаційна про­

16.25 16.45 16.55

грама.

19.00 Факти. Докладно. 19.15 Худ. фільм •Інтуїція•. 20.05

•КИІВ•'

21.00

+

ТV•.

•Крихітка Ме-

моль•.

21.ЗО Вісті. 22.00 Сnортивна програма •Ко­

манда

Факти. інформаційна про­

грама.

музика за вашими листами.

кохання•.

Gеріал •Латинський адво­

кат•.

Факти. Інформаційна nро­

грама.

00.50 Молодіжна телевІзійна

00.05 Спорт. 00.10 ПОгода. 00.15 Хіт-парад •Гаряча сімка•. 00.25 Серіал •Під сонцем Сен-

служба.

01.20 Фо~nа долі.

01.З5 Комn ІОТер •Х•.

.

ІСТУ

)7.00 Хіт-парад •Гаряча сімка•. )7.10 Мультсеріал •Вуді Вудnек. кер і його друзі•. )7.35 ХІт-nарад •Російські Прки•. )7.45 Плюс-мінус. Економічний

-

)8.00

07.05 Міські новини. 07.25 Вісті. 08.00 ХрисТИЯНСJ>Ка nporpaмa.

)8.15

Факти. ІнформацІйна про-

грама.

Сnорт. і:І8.25 nогода. 1>8.ЗО Серіал •Латинський адвокат•.

фільм

•800

тисяч льє

по Амазонці•. 12.30 BIZ- ТV.

Телемагазин ·Сократ­ Свінг•. 14.40 Телемагазин •ІДЕЕА-сту­ діо•. 15.05 Худ. фільм •Зулуси•. 17.З5 Худ. фільм •Бережіть ЖіНОК•. 1, 2 СеріЇ. 20.00 Худ. фільм •Транссибірсь­ кий експрес•. 21.45 Італійський фу'ТООл. Ог­ ляд матчів туру. 22.50 Людина року. Історія ус­

14.25

піху.

2З.20 Худ. фільм •Імітатор•.

НОВИЙ КАНАЛ

08.00 Мультфільм. 08.35 Мультсеріал

•Бридке ка-

ченя•.

09.00 Мультфільм. 09.25 Серіал •Чарівники-2•. 10.00 Худ. фільм •Садко•.

11.ЗО Мультфільми. З5 Худ. фільм •К}'Ховарка•. 1З.40 Мультфільм ·Дарую тобі зірку•. 13.55 Худ. фільм ·Гусарсь~tа балада•. 15.ЗО Худ. фільм •Самогонни­ ки•. •Пес Барбос і незви­ чайний крос•. 16.00 Голубий вогник 1999--

12

2000. 19.00 Реnортер. 19.25 Худ. фільм •Міміно•. 21.10 Худ. фільм •Бло~tпост•. 22.45 Худ. фільм •Пограбуй банк і тобі нічого не бу­ де•.

ХуД. ·фільм •Бере*Іть жінок•. 1, 2 серії. Худ. фільм •Транссибі­ рський експрес•, 16.00 BIZ-ТV. 17.50 Худ. фільм .Пригоди прин­ ца Флорізеnя•. 1 серія. 18.45 Серіал ·Селеста. тільки

11.50

14.15

Сел еста•.

19.15 •Вікна•. Столиця. • 19.25 Серіал •Селеста, тільки. Сепеста•.

19.50 Казки твого дитинства. 20.00 ·Вікна•. Новини. 20.20 •Вікна•. Кримінал.

20.ЗО Худ. фільм •Кінець отама­ на•.

21.55

1

серія.

Худ. фільм •Бурхливий

понеділок•.

2З.З5 Серіал •Алмази•.

НОВИЙ КАНАІ1

06.30 Реnортер. 06.35, 07.10, 07.25, 07.З5, 08.45, 09:05 Підйом. 07.00 Мультфільм. 07.15 •Єралаш•. 07.30 Реnортер. 07.45 Серіал •Нова жертва•. 09.00 КИІВСN:ИЙ реnортер, • 09.30 Реnортер. 09.40 Худ. фільм •Кощій Без­ смертний•. · 10.45, 12.45 Тетянин полудень. 11.00 Худ. фільм •Сказання про землю Сибірську•. 1З.ОО Серіал ·Міледі•. •Хауз фіт• -домашній фітнес. 14.15 Худ. фільм •Міміно•.

. 14.10

15.~~~':-тсеріал •Тр~ вед-

16.15

МультсерІал •Сейлор-

16.35м~· •Єралаш•.

~

17.00 Телесеріал

•Воін, що по дорожує в часі•. 1 серія. 17.45 Мультфільм. 18.05 Серіал'•Міnеді•. 19.00 Реnортер. 19.25 Серіал •Нова жертва•. 20.30 Худ. фільм .СИн за бвп.као. 22.00 Реnортер. 17.40Телемагазин •Сократ-Свінг•. Серіал •Селеста, тільки Селеста•. 10.00, 12.20, 16.50 Телемагазин •lдEEA·C'f'tll.iO•. 10.30 BIZ-ТV. 11.45 Імпреза. 12.50 Худ. фіnьм •Кінець отама­ на•. 1 серія. • 14.30 BIZ-ТV. 17.45 Худ. фільм •Пригоди прин­

08.55, 14.05, 09.05

ца Флорізеля•. 2 серія. Серіал •Селеста, тільки Селеста•. 19.15 •Вікна•. Столиця. 19.25 Серіал •Селеста, тільки Селеста•. 19.50 казки твого дитинства. 20.00 •Вікна•. Новини. 20.20 •Вікна•. Кримінал. 20.ЗО Худ. фільм •Кінець отама­ на•. 2 серія. 22.00Худ. фільм •Маленька біла брехня•. 2З.45 Серіал •Алмази•.

18.45

НОВИй КАНАn

14.00 Реnортер. 14.10 ·Хауз фіт· -

доrній

фітнес.

14.20 Худ. фільм •Син за батька•.

21.20 Спорт. 21.30 Худ. фільм • Тисяча

ОО. ЗО Зустрінемось vвечеоІ.

фільм ·Чи не послать нам гінця•.

З

серІя.

22.40 КиівськІ ділові новини. 22.50 Худ. фільм ·Червоний · орел•. 1 серія.

вісник.

лиnова нога•.

Рік за роком. Найкраще з Новорічних вогників. 1З.40 Худ. фільм •Ва-банк•. 15.10 Мультфільм •Червоний

09.00 Серіал •Чорна перІІина•. 09.30 Споживач. 09.40 Економічний вісник.

22.ЗОСТН.

1з.оо Анонс.

06.45 06.50

•КИІВ•

22.40 Київські ділові новини. 22.50 Худ. фільм. 01.00 Комп'ютер •Хоробрий•. О 1. 15 Художній блок •PRO-ART •.

01.50 казки для дорослих з Ка· теюВ~вою.

тами.

12.50

•ТЕТ•

сима•.

них та регіональних теле­

10.55 Худ.

ріSІ. 20.05 Серіал •Латинський адво­

грама.

Програма nередач. Мультфільм •Казка про мертву царівну та сім бо­ гатирів•. 07.35 Вісті. 08.00 Християнс;рка nрограма.

06.55 07.00

09.00 Худ.

ро-музика за вашими лис­

•КИІВ•

21.00 Блеф-клуб. 21.40 Всті. 22.00 Театр на д.олонях.

18.10 Серіал •Лікар Марта та П

18.40 ~ЬН8111111fm4Р8. 18.45 СерІал ·Гонки· Ііі) верти­

11.ЗО Серіал ·Лловізна•. В робочий полудень. Рет­

12.20

19.00 Факти. Домадно. 19.15 Худ. фільм •ІнтуfцІя•. 1 се­

є закон.

ляє. Худ. фільм •Бабій-2•.

23.1 О

09.00, fO.OO, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Факти. Гарячі новини. 10.15 Серіал •Спрага•. 10.40 Серіал •Вдова Бланко•.

16.10 Люди і ДОЛІ. 16.45 Серіал •Історія кохання•.

СитуаЦІя. 2З.О5 тсн.

не розлучайтесь•. •ТЕТ• 16.ЗО Мультфільм •Ох і Ах•. 16.40 Кращі концерти •ТЕТ•. О. Розенбаум. •Самотній ВОІІІС•. 17.401м'я.

08.45 Мультфільм

зооnарку•.

22.40

•КИІВ•

14.00 Парламентський вісник. 14.45 Формула долі. 15.00 •Золотий скіф•. К. Гуменюк. 15.05 Худ. фільм •З .. охан~о~ми

•ТЕТ•

14.45Крма. 15.20 Естафета. 15.40 Домашній доктор. 16.00 Ще раз npo о~иріння в

20.50 Містечко. 21.25 •Імперія кіно• nредстав-

коnа, що став святим•.

1З.30 Мій цирк. 13.55 Закон є зокон.

ки•.

09.ЗО Закон є закон. Мультфільм •Різдвяний скарб Михея•. 10.40 Фільм-дітям. •Таємничий острів•.

Магія кіно. 12.ЗО Моделі. 1З.ОО Мультфільм •Хлоnчик Ми­

12.15

22.ЗОСТН.

кал••.

1З.50 Що в уnаковці? 1З.55 Хіт року. 14.00 Мотив для двох сердець. Частина

00.20 Музично-розважальна

09.40

nригод і відкриттів у фІльмі •Тро­ янський кінь•.

січня

1З.25 Худ. фільм •Фортуна•. Музикл •Смішна леді•. 17.ЗО Концерт В. Данильця та В. Мойсеєнка. Частина 2. 18.ЗО Худ. фільм • Тарзан І за­ гублене місто•. 20 .ОО Інформаційний канал •Подробиці•. •Час•. 20.40 Прогноз погоди. 20.45 Худ. фільм •Чистильник•. 22.25 Особливості інтернацІонального Нового року.

15.05

09.00

РіздвяІі)'Ій концерт.

9

сюка.

1З.ОО Молодіжний канал •Пропаганда•.

линки.

11.10

15. ЗО

У дні шкільних канікул. Серіал •Стара фортеця•. 11 . 1О Розважальна програІ\о!а •Показуха•. 11.40 Заключний концерт МІжна­ родного конкурсу ім. В. Іва­

10.00

10.00 Телеанонс. 10.05 Хіт року.

07.25 Мультфільм •Чарівний стіn•. 08.55 ОдвічнІ істини. 09.00 Шоу самотніх холостяків.

00.40

Yr-2

днів

королеви Анни•. 2З.20 Фак:f\1. Підсумковий випуск.

Троnе•.

01.15 Хіт-парад •Російські гірки•. О 1.25 ПлІОС-мінус. Економічний вісник. 01.З5 Рік за роком. Найкраще з новорічних вогників. сп 07 .ОО •Вікна•. Столиця. 07.15, 08.50, 21.55 Астрологіч­ ний прогноз. 07.20 BIZ-ТV.

15.45

Мультсеріал

• Три

вед­

меді•.

16.10

Мультсеріал •Сейлор-

мун•.

16.ЗО Мультфільм. ,6.45 •Єралаш•. 17.00 Серіал ·Воїн, що подорожує а часі•. 2 серія. 17.45 Мультфільм. 18.05 Серіал •Мі&еді•. 19.00 Репортер. 19.25 Серіал •Нова жертва•. 20.25 Худ. фільм •На прізвисько ·Звір•. 22.00 Репортер. 22.З5 Cepian •Російський тран­ зит•. З. 4 серіі. оо: 15 Репортер.


НЕДІЛЯ, 7 січня

УТ-2 ПІВфінал

УТ-1

8.40 «Біла ворона" 9. 1О Розваж. програма •Лото-

7.30 Доброго ранку, Україно! 8.50 Укрсгюртлото 9.00 Різдво Христове.

Чудове дійство учинив у Семиполківській ЗОШ відомий український поет, наш земляк-требухі­ вець Микола СОМ. Завітав він до школярів ра­ зом із представником районного відцілу освіти Р.М.Овдієнко. Відомо, що М.Д.Сом веде уроки поети ки та ри­ торики у Требухівській ЗОШ. Таку ж форму спілку­ вання обрав поет і в Семиполківській школі. Запальний, активний, дійовий, поет Микола Сом, майстер українського слова, з характерним лише йому гумором, невимушено й легко вкла­ дав у чутливі дytui слухачів, на перший погляд, невибагливі істини про правопис назви районно­ го центру "Броварі" із закінченням "і", а не "и", правопис слова "пашпорт" всупереч зрусифіко­ ваному "паспорт" (доведення правильності в словнику Б.Грінченка), розповів про поетичну творчість поета-земляка Грицька Чупринки, роз­

стріляного більшовиками восени 1921 року, підкресливши, що Чупринка ніколи не був Гри­ горієм: шість збірок його поезіі ("Огнецвіт", "Ме­ теор", "Ураган", "Білий гарт", "Сон-трава", "Кон­ трасти") і поема "Лицар - Сам" були підписані іменем Грицька Чупринки. З болем у серці розповів, як він півтора роки тому поховав на цвинтарі в Черкасах матір свого друга, талановитого поета-патріота України Ва­

силя Симоненка Ганну Федорівну, поклавши їі по­ ряд з могилою сина, який пішов із жипя у 196З році. З синівською любов'ю описане жипя Ганни Федорівни Симоненко-Щербань і їі сім'ї в книзі М.Сома "З матір'ю на самоті", в назві котрої з

22.45 «СтарІ пісні про голов­

забава•

10.04 Люм'єрівські світлинки 10.05 Духовна музика

Трансляція святкової літургїІ Української Право­ славної церкви з Свято­ Успенського собору Киє­ во-Печерської Лаври 10.20 Різдво Христове. Трансляція святкової літургїІУкраїнської Право­ славної церкви Київсько­ го Патріархату зі Свято­ Владимирського собору м. Києва

10.З5 Золота фортуна

11.25 Клуб-700 11.55 Пісні на вірші Ю. Риб­ чинського. Ч.2 1З.44 Люм'єрівські світлинки 1З.45 Відкриваємо Біблію. Різдвяний виnуск 14.14 Мипєв. тисячоліпя 14.15 Фільм-вистава •Час .. Вже час ...... Ч.1

15.00 Х/ф •Міс Ведмедиця» 18.10 Концерт •Менти• в

Різдво Христове. Трансляція святкової літургїІ Української Греко­ Католицької церкви з со­ бору Святого Юра м. Львова 13.00 Клуб Суперкниги. Різдвяна програма 13.25 Чудеса новоріч но! ночі ХХстоліпя 14.45 Моя родино христи-

11.40

Кремлі"

20.10 Т/с •Мамаду• 20.45 Х/Ф •Детектив Ейс Вен­ тура"

22.15 Спецпроект Ю. Макаро­ ва •Джо Кокер. Зустріч у

Києві" 22.55 Х/Ф •Напередодні•

14.59 Мипєвості тисячоліпя 15.00 УТН - «День• 15.1 О На Різдво до Писанки 15.40 Хокей. Тиждень НХЛ. •Даллас• - •детройт• 17.00 •На небі зірка ясна за18.00 УТН - •Вечір" 18.10 Миттєвості тисячоліпя 18.11 Нехай святкує з нами ... 18.40 Вистава «Вертеп• 20.40 Мипєв. тисячоліпя 20.41 Вечірня казка 21.00 УТН - •Панорама .. 21.40 Погода 21.41 Мипєв. тисячоліпя 21.42 Різдвяний концерт 23.10 Погода 23.15 Хіт року

канал Муз. пр. •Свята ніч•

9.15М/Ф 10.10 Відеофільм 10.50 Програма •Стрес• 11.00 •Шлягер• представл. 11.45 Транспорт України 12.05 «Честь маю запросити• з Я. ТабачнЖ(ом 1З.25 Телецикл •Великий шовковий шлях. На землі й у небі• 1З.55 М/Ф 14.00 Муз. програма «Ой, радій, земле!'' 15.00 Різдвяний привіт 15.35 Ескулап

ва"

16.45 Брейн-ринг 17 .З5 Концерт В. Данильця і В. Моісеєнка. Ч.1 18.25 Т jc •Народжена ревоЛЮЦJЄЮ»

20.05 Джентльмен-шоу 20.З5 Х/Ф •Фортуна• 22.20 М/с •Маски•. •Різдво на хуторі біля Диканьки від заходу до світанку•

17.50 Tjc «Клеопатра 2525" 18.10 Т/с •джек-шибайголо-

мистецтві''· 15.55 35 хвилин джазу 16.30 СТН-спорт. Тижневик 16.50 Екстрем. спорт 16.55 Формула долі 17.1 О Споживач 17.20 Лакмус життя 17.40 д/Ф •дзвони• 18.45 Київські мініатюри

22.30 Х/Ф «Мій новий напар­

ІСТV

Г ордона•. Є. Євтушенко 22.30 Х/Ф •Чужий пес" 0.00 Моя зірка 0.45 Музика на 7-му каналі 1.30 Народний нічний канал. Інф. програма •Наш час• 1.45 Програма •Стрес•

7.00 Хіт-парад •Гаряча сімка". 7.30 Муз. пр. •М-файли" 8.00 •Неближній світ". Подорожі з О. Москальцем

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 1з.оо. 14.on. 15.00, 17.00, 18.00, 19 JO, 20.00 "Фак­ ти". ГарячІ новини

9.05 М/Ф 9.35 М/Ф •Світ казок Андер­

ТЕТ

6.45 М/Ф «Ніч nеред Різдвом• 7.30 Це надприродньо

сена''

10.50 Х/ф •Зигзаг невдачі•

вали діти Св. Миколаю та своїм батькам. Клас бандури, очолюваний Світланою Олександрів­

Україну". Поет розповів про свою останню по­ етичну збірку "ЕпітафіІ", близько ЗО примірників якої отримали учні та вчителі з дарчим написом

гірки•>. Підсумки тижня

0.20 Tjc •Добро nроти зла• 1.05 Рік за роком. Краще з ЮТАР

автора.

ною, існує вже

"ВКРАЇНИ пісня ніжна й барвін­ кова знаходить серце й душу з ранніх літ"

- так назвали свій кон­ церт юні бандуристи - вихованці викладача Броварської школи ми­ стецтв С.О.Фадєєвої. А концерт цей відбувся у день святителя Миколая. Такий чудовий подарунок підготу-

21.25

23.25 Х/Ф •Стриптизерши».

ди"

НОВИЙ КАНАЛ 8.00 Живий звук 8.30 М/с •Бридке каченя• 8.55 М/ф 9.30 Tjc •Чарівники-2• 10.00 ·З х 4• 10.30 Tjc •Тарзан• 11.20 Світ індІйського кіно 13.30 Х/Ф •Кур'єр• 15.00 Х/Ф •Старомодна ко­

все"

10.50 Як на долонях 11.00 Всі в сад! 11.30 Поради лікаря 11.45 Різдв. nоздоровлення 12.00 Поради 12.30 Ток-шоу •Це трапилося Зі МНОЮ»

медія»

13.00 Шоу їжі •Пальчики оближеш!»

16.35 Х/Ф •Світла особис­

тість''

1З.ЗО Стильне шоу «Фасон"

18.00 Г. Хазанов. •Чужі юві-

14.00 Як на долонях

леї•. Ч.1

14.10Кабачок•О.С.П. -стільці"

19.00 Репортер 19.20 Х/Ф •Силач С. Клаус .. 21.00 Х/Ф •Арлеп• 22.50 Х/Ф •Катала•

17.00 Ток-шоу •Я сама" 18.00 Наша музика 19.40 Х-фактор 20.10Амба-ТБ

ся

му брали участь зов.сім юні банду­ ристи

року в число їі учнів влився потічок

ласних конкурсів, лауреат Всеукра­

з

їнського конкурсу бандуристів ім. Кабачка (гран-прі), капела банду.

тися грі на бандурі та співу.

ристів

- двічі лауреат обласного

ли стали щорічні концерти, які про­

конкурсу, численні концерти на сце­

водить Світлана Олександрівна зі

нах міста. Юні бандуристи люблять

своїм класом. Концерт, який відбув-

W

ТИСТІВ.

У програмі концерту звучалИ ук­ раї~о~ські пісні та вірші. Чарівна ве­ дуча Юля Буряк ткала ниточку кон­ церту від номера до номера, задум­

С.В.Баштана С.О.Фадєєва справою свого життя вважає сіяти в дитячих душах любов до української куль ту­ ри, творчості свого народу. Цього

- учні 1-го та 2-го класів,

котрі вперше виступили в ролі а.

професора

багато років. Серед здобутків їі чис­ - З лауреати об­

грудня в день Святого Мико­

лая, примітний ще й тим, що у ньо­

книця Київської державної консер­

ленних вихованців

19

Італ. футбол. Серія А.

«Мілан»- «Інтер»

9.1 О На хвилі успіху 9.20 Про кохання 9.55 Інтелект. шоу "Я знаю

броварчан. Їхня наставниця, випус­

10-и дітей,

ності''

7.00 Без питань 8.00 На хвилі успіху 8.10 Рок-архів від «Тинди-рин-

носять їі палку мову до сердець

учениця

нам ... гінця?»

19.55 Астрологічний прогноз 20.00 Х/ф «Фамільні коштов­

«Новорічних вогників''

українську пісню, живуть нею, до­

ваторії,

ний бік медалі

15.55 Італійський футбол. ·Ювентус• - «Фіорентіна• 18.00 Х/ф •Чи не послати

ник»

23.55 Хіт-парад «Російські

На Свитоrо ~икоааи

ни, українського народу, Микола Сом долучив своє освідчення в любові: "Я тихо ... тихо люблю

мога-2,,

15.00 Ні пухуні пера! 15.25 •Вікна. Спорт•. Зворот­

ТЗТЗ>>

Ш!IJi•J:ПJJfid

моненка його жипєстверджуючу любов до Украї­

11.00 «Вікна у світ• 11.30 Імпреза 12.00 Т /с «Містер Бін• 12.30 •BIZ- ТУ• 14.25 Т/с •Прискорена допо­

1с.

ва•'

Поліщук 21.45 Анатомія кохання 22.15 Х/ф •Англійський ПЗЦЇЄНТ>І 0.45 Х/Ф •Всі говорять, що я люблю тебе•

представл.

команди Кусто•

16.50 Х/ф «Жозеф Бальзамо".

18.35 Х/Ф •Ва-банк" 20.10 •Аншлаг" і Ко 21.00 Х/ф •Маленький янгол

19.15 Парламентський вісник 20.00 Киянин 20.30 СТН-тижневик 21.00 •Я- пам'ятник Собі'• Л.

«Амазонки»

1.55 •Шлягер•

15.1 О М/Ф •Магазин іграшок• 16.00 М/Ф •З Різдвом, маля

13.25 Жінка на всі 100? 14.25 Людина і закон 14.55 Дітвора 15.25 •Академіки. Життя в

21.30 Ток-шоу •У гостях у Д.

Маю я святе синівське право З матір'ю побуть на самоті. Виділяючи як одну із головних рис поета- Си­

КОСТЮМЧИК».

зька

17.00Муз. завод

8.05 Астрологічний прогноз 8.10 •BIZ- ТУ• 9.00 Новини для родини 10.00 д!с ·Підводна одіссея

лох»

12.55Ім'я

18.00 Парк преси 19.00 Муз. •Бульвар" 19.45 Казки лірника Сашка 20.00 Підсумкова інф. програ-

сумом дзвеніли слова Василя Симоненка:

У ході зустрічі поет отримав чимало запитань, відповідаючи на котрі, пригадав, як требухівсь­ кий п'ятикласник Микала Сом, на якому теліпа­ лись латані-перелатані штанці, одержав від ве­ ликого поета Павла Тичини, на той час Наркома освіти УРСР, у подарунок костюм, що позитивно сприяло подальшому навчанню і, безумовно, у формуванню його як поета. Цього факту Микола Данилович не забув, і першу збірку поезій «Іду на побачення» підписав П.Тичині з подякою «за

12.15Комп'ютерХ 12.30 Познайомимося збли-

16.00 Музика на 7-му каналі 16.30 Молодіжна т/служба

СТБ

13.40 Х/Ф «Різдвяний перепо­

Мункі!•

ку ... ''

11.45 д/с •Суперміста світу"

ма .. Отже ... »

1З.О5 Х/Ф •Вечори на хуторі біля Диканьки• 14.25 Х/Ф •Артистка з Гриба-

«Новорічних вогників"

М/с «Шедеври мультиnлікаціі» 9.05 Дитяче коло 9.30 Х/Ф •Про Червону Шапоч-

9.00

7

8.00

12.20 "у полудень" 12.50 Рік за роком. Краще з

8.ЗОСТН

20.20 Адреси ділово! удачі 20.35 Торгінформ 20.45 Добрі новини 20.50 Новосел 21.00 СІТ 21.20 В гостях у клініки краси

10.ЗО ·Вікенд• з І. Зінченко 11.00 «Смачно• з Б. Бурдою 11.ЗО Доки всі вдqма 12.10 Караоке на майдані 12.З5 Мелорама

сяяла•. Різдво Христове

ку було Слово"

0.50 Х/Ф .. фучжоу" 2.25 Погода

УТ-З

9.40 Прокинься і співай!

янська

8.00 В. Шушкевич. "На почат­

не". Постскриптум

КВК. Укра1нська ліга. 2-й

7.00

ливо

звучало

поетичне

слово

Т.Г.Wевченка та пісня "Вишиваноч­ ка" у виконанні юного кобзарика Олега Гамалія. А маленька Ганна

Юрчук ij захопленням заспівала

котрі при-йшли навча­

пісню про калиноньку. Тож, без сумніву, свято справді вдалося.

Уже традиційними у стінах Шко­

Світлана БІЛОУС. На Фото: під час концерту.

Після закінчення уроку-зустрічі зав'язалась не­ вимушена розмова з учнями. Одна з учениць, не­ сміливо підійшовши до Миколи Даниловича, тро­

Шлемо найщиріші вітання

хи ніяковіючи, зверн1лася до нього: "Ви напишіть про мене віршика". Дізнавшись, що ученицю звати Катя, Микола Данилович мипєво віднайшов ха­ рактеристичне слово-назву їі імені і пообіцяв на­

писати вірша про дівчинку Катрусю і їі школу. При­ гадалось, як Олесь Симоненко, син поета Васи­ ля Симоненка, зовсім маленьким хлопчиком звер­ нувся до батька: "Тату, напиши мені казочку. Всім щось пишеш, а мені?". І тоді за ніч з'явилась каз­ ка "Цар Плаксій і Лоскотон", яка увійшла в золо­ тий казковий фонд. Закінчилась зустріч у Семиполківській середній школі оглядинами шкільного історико-краєзнав­ чого музею (завідуюча Віра Михайлівна Михай­ ленко), де на сторінку "Книги відгуків" з руки Ми­ коли Сома лягли такі рядки: "Дорогі і рідні семи­ полківці, я вас дуже і дуже люблю. Б'ю чолом!

Микола Сом". І Сомовий підпис, схожий на справ­ жнього сьма.

Володимир МОСКВИЧ. с. Семиполки.

Ви(::J1овлюемо щиру вдячність завіду­ ючому.неврологічнимеірділенням.цен~

тр~льноУ районної лікарні. кандидатові медj,1Чних наук Онопрієнку Олексію Павловичу та його колегам-лік~рям Т.В.Jка'Іенко, Г.А.Грикун, Т.В.Моці, медсестрам С.М;Дворській, В.М.Поно­

марен~(),Г. С: Марченко, 1-f: М.Тищен.ко, 1-і.В.Терещенко з~ вис;('жий nрофесіо~ налізм;.··.готовні~тьr1одати допомогу людині, котра їі потребує. Неха,й, дО· pori наші, Господь дарує вам щастя і здоров'я, а ваші невтомІ:Іі рукИпродов­ жують зцілювати хворих, повертати їм ра

ість жиnя:

·

З •Новорічнttмtt святаf.tи вас і Різдвом ХрИСТОJ:$ИМ! Р.І.Скирта, Т.М.Герасиr.tенко, $.Д.Пильтя~. ·новЕ

життя·­

Броварськuх

міської

ma

рм, райОІUІої державної aAJIIIiнicmpauii

СПІВЗАСНОВНИКИ:

міська і раСюнна paAu, раСюнна АержаАмінісmраuія.

Свідоцтво про державну

К}

N 259

від 10. 12. 1997р. ІнАекс 61285

КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВА­

з нагоди ювілейного дня народження!

Вітаємо дорогого чоловіка,

Сердечно бажаємо Вам доброго здо­ ров'я на довгі літа, творчої наснаги, нових звершень у праці! Хай у Вашій оселі завжди панують добро і злагода,. прийде достаток і все те, що дає людині впев­ неність в житті!

щастя,

КАНТНОЇ ПОСАДИ спеціаліста І ка­

рідного батька Олександра Петровича КИХТЕНКА з 80-річним ювілеєм.

тегорії міського ві,оділу освіти продов­ жено до

Спасибі, чоловіче дорогий, спасибі

турботу про нас, за руки твої, що не зна­ ють спочинку й готові на по.111іч прийти повсякчас. Дай Бог тобі років багато-ба­

повідомляємо, що загальні збори акціо­

будні

і

в свята

склика

Загальні збори акціонерів ВАТ •Броварський завод комунального устаткування• відбу­ дуться 2.03.2001 року о 15.00 в актовому залі підприємства за адресою: Київська обл., м.Броварн, вул. Старо-Троїцька, 42.

Реєстрація учасників зборів: 2.03.2001 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

з

Звіт голови правління про результати господарсько-фінансової діяльності за 2000 рік. 2. Висновки ревізійної комісії. З. Про розподіл прибутків підприємства. 4. Прийняпя та затвердження статуту та ус­ тановчого договору ВАТ «КАНДІ». 5. Різне.

1.

Для участі у зборах необхідно мати документ, який посвідчує особу, представникам - дору­ чення на право участі у зборах та документ, який посвідчує особу. Усім nрибулим при собі мати договори на акціі. Довідки за телефоном: 4-22-24.

07400,

13.00 до 14.00 за

місцем проведення зборів.

Звіт голови правління про роботу правлінроці. Затвердження балансу. 2. Звіт голови спостережної ради. З. Звіт голови ревізіЙ}іої комісії. 4. Довибори спостережної ради. 5. Внесення змін до статуту товариства .

2000

6. Розподіл прибутку за 2000 рік, плановий розподіл на 2001 рік. Для Участі у зборах акціонери повинні надати документ, що посвідчує особу; для представ­ ників акціонерів - доручення на право участі у зборах, оформлене згідно з вимогами чинного законодавства.

сільського госnоАарсmва 4-02-92; лuсmів

і

рік.

4. 5.

Про створення спільного підприємства. Зміни та доповнення до статуту

Правління ВАТ.

масової poбomu

Броварській центральній райлікарні

на постійну роботу терміново потрібні електрики

- 2 чол.

~ Загублену колову печатку "Вет. служба" ДСП "Ру­ санівське" Броварського району Київської області вважати недійсною.

~ Загублену перепустку ДМА "Бориспіль" категоріі стоянка- літак за

N2

З118, видану на ім'я Пасічного

Володимира Васильовича, вважати недійсною.

2.

nромuсловосmі

4-04-81;

4-23-26.

Редакція не завжди nоділяє nозицію авторІв. За точність викладених фактІв вІдnовІдає автор. Листування з читача..чи

З. Про розподіл прибутку і розмір диві­ дендів за результатами діяльності за 2000

1.

ня в

Ре.дакmор: 4-03-76. Засmупнuк ре.дакmора: 4-21-34. numaнь,

1. Звіт голови правління ВАТ про діяльність товариства за 2000 рік та перспективи роз­ витку на 2001 рік. 2. Звіт ревізійної комісіі та затвердження балансу за 2000 рік.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Кuївська обл., м. Броварu, бульв. Незалежності,

бухгалтерія; nput:юм оголошень

+ + + +

Кутузова, 2-а. початок реєстрації з 8.00.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

ВАТ •КАНДІ• повідомляє, що загальні збори акціонерів товарнетва відбудуться 20 ЛЮТОГО 2001 року за адресою: м.Бровари вул. Металургів, 4. nочаток зборів о 9.00 реєстрація акціонерів з 8.30 до 9.00.

соціальнuх

9 год. за адресою: м.Броварн, вул.

твоя

роботі.

і

До уваги акціонерів ВАТ «Броварське

шляхово-будівельне управління N!!50» нерів відбудуться 26 лютого 2001 року о

Колеги по

ВіААілu:

2001 року. 5-14-81.

стрічати. Хай в батьківську хату і

щедрість духовна дітей і внучат.

здійснення заповітних мрій!

січня

гато в здоров'ї і кращі світанки в

радості,

ААРЕСА:

12

Довідки за тел.:

ку наш ласкавий, за щирість сердечну і

Зичимо Вам нев'я­ нучої краси, любові,

колекmuв

реАакuії газеmu, Броварські

реєстрацію

Любоtі Леонідівні САВЕРІ

- на сторінках zазети.

За з..чіст рекла..чи відnовідальність несе рекла..чодавець.

Обсяг

Арук офсетний. 1 Арукований аркуш.

ВіАдруковано в ЗАТ "БРОВАРСЬКА АРУКАРНЯ" управління у сnравах nреси

ma

інформації Київської

облАержаАмінісmрації.

Зам.

Тираж

2420

прим.


ЧЕТВЕР,

11

січня

Об.О5 ТРК •Ера• nредставляє: •доброго ранку, Украіоо!•. 08.55.0двічні істини. 09.00 Мvnьтфільм.

09.10 .nанночІСЗ-талант•. ·Мін­ міс Світу-2000•. Частина 2. 09.55. 10.25, 11.21, 17.55, 19.15, 2005, 22.00, 2З.О5 Yrnoбneнi мелад1ї. 10.00 Серіал •Школа ризику•. 10.ЗО Не все так noratiO.

10.59, 11.20, 14.59, 17.59, 18.20, 20.50, 21.40Миттєаості тися­ 'Іолітrя. 1 1 .ОО УТН. Ранок. 11.25 Ток-ринг. 12.15 Улюблені сцени. 15.00 УТН. День.

15.20 Студія •5•. 1б.ОО Худ. фільм ·Василиса Прекрасна•.

17.10Док. серіал •Доntк янгола•. 18.00 УТН. Веч!fJ. 18.21 Саме тои. 18.45 )(jт року. 18.50 Серіал •Шкаnа ризику•. 19.20 Зооота форrуна. 20.10 Резонанс. 20.ЗО Щоденник сесП Верховноі Ради Украіни. 20.41 Ве..ірня ІСЗЗІСЗ. 21.00УТН. Панорама. 21.41 Питання дня. 21 .45 Світ спорту. 21.55 Погода. 22.05 Худ. фіnьм •Королівська алея•. З серія. 23.10 ХоІСей. Огляд тижня НХЛ. 2З.40 Біатлон. КубоІс світу. Еста­ фета. Жінки.

ТРК •Ера• представляє:

-~~~Yr-2

10.00 Телеанонс. 10.05 Телемаркет •ІДЕЕА-студіо•. Джерела здоров'я.

січня

ПЕРШИЙ КАНАn

Yr

05

10.59, 11.20, 14.59, 17.59, 18.15, 20.40, 21.40 Миттєвості ти­ сячоліття.

11.00 УТН. Ранок. 12.25 Улюблені сцени. 15.00 УТН. День. 1 0..'~0

Гранта•. 17.25 Надвечір'я.

18.00 УТН. Веч!J>. 18.16 Саме тои. 18.45 Відеофільм

•Україна нескорена•. •Стежки-дооги. Іван Гнатюк•. 19. о8 Ток-ринг. 19.45 Золота форrуна. 20.41 Вечірня ІСЗЗІСЗ. 21.00 УТН. Панорама. 21 .41 Питання дня.

21.45 С8іт сnорту. 21.55 Погода. 22.05 Погляд у світ. .35 Худ. фільм •Королівська . алея•. 4 серrя. .40 Гала-концерт nрограми •Нова колекція•. Часntна 2. 23.55 Біатлон. Кубок світу. Сnринт. ЧОЛОВІКИ.

00.35 ТРК •Ера• nредставляє: ·~()б~ї ночі, Украіно!•.

ДРПМЙ КАНАn Yr

УТ-2 10.00 Телеанонс. 10.05 Телемаркет •ІДЕЕА-сту­ діо•. Джерела здоров'я. 10.24, 11.49 Миттєвості тисячо­ ліття . .

10.25 Що в уnаковці?

СУБОТА, 13 січня

f1SIWИI IWWI УТ 07.25 Анонс. 07.30 ТРК •Ера• nредставпяе: •доброго ранку, Украіно!•. 08.55 Вас вітає гуморист М. Риба. 09.00 В ГОСПІХ у Дрьомм. 09.30 Худ. фільм •дід Мороза.

10.00 Пригорща. 1 1.00 Погляд у світ. 11.ЗО Теnекрасуня. І І 45 Дитяча ПІніА.

12.00 Уtн. День. 12.15, 15.15. 21.40Миттєвості ти-

" . ..

-

12.16, 15 1б. 15.!!0, 18.15', 1'!1.20; 19.40, 20.40, 21.~1.22.40, 00.20

УлюблеНІ МВПОд/1. 12.20 •Панночка Талант•. Міні-міс Сеіту-2000. Частиttа З. 1з.оs Чудеса новорічноі ночі ХХІ сторіччя. Свято ялинки у

Палаці культури •Україна-. 14.25 Надеечrр'я. 15.00 УТН. День. 15.20 Не все так nora..a ... 15.55 ~ Супер4с1;4ИГИ. 16.20 Одесит року. Телеверсія

·

СВЯ'Та.

16.З5 Гала-концерт nрограми •Нова кQЛекція•. Частина З. 17.00 Фfrfun. АнrлійсьІса Прем'єр­ ліга. Центрв.пьни~ матч 'Т'Ir'f. у nерерві - УТН. Вечір. 18.50 ВікtЮ в Америку.

19.25 Проrулянка з •Акцентом• і не без моралі.

19.45 ЦиІСЛ •Герої Украіни•. М. Руденко.

20.1 О Classic-npeм'єp. 20.45 Ве..ірня казка. 21 .ОО УТН Панорама.

КАНАn

•1+1•

07.00ТСН. 07.15 Ситуація. 07.30 Серіал •Що СІСазав не­ біжчик?•. 08.25 Худ. фільм •довгий шлях нізвідки•. 10.00-1б.00Програми УТ-2. 1б.ООТСН. 1б. 10 Серіал ·З новим щастям•. 16.50 •Імперія кіно• n_редстаВІІАЄ. Худ. фІльм •Ма~нчик•. 18.30 Серіал •Що сказав небіжчик?•.

19.3Q.TCH.

19.50'ТСН. Просnорт.

20.00 Се,Ріал •Менти-З.. •Добра nам ять•.

21.00 Прихована ІСЗмера. 21.35 •Імnерія кіно• nредставляє. Худ. фІЛЬМ ·Прибульці•. 23.1 О Ситуація. 23.25 тсн. 23.40 Худ. фільм •Жив собі я•.

00.20Х~~~··

··~

07.00 РанІСОва nрограма •Новий день•.

07.05, 08.00 Новини. 09.00 Новини. 09.05 І~nорт. 09.15 Серіал •Повітряні замки•. 10.10 Світсім'ї ІІЩАдо Я. 10.20 Серіал •Стара фортеця•. 11.20 Життя тварин.

ки.

12.20 Естрадна nрем'єр-ліга. 12.50 Відкриваємо БІблію. 13.20 Телемаркет •ШЕЕА-студіо•. 1З.ЗОДок. фільм -nРиватизацІя: ноеорічttий подарунок•.

13.50 Що в уnаковці?

1З.55 Хіт року. 14.00 Мотив для двох сердець. Частина 4.

КАНАІ1

07.00ТСН.

•1+1•

біжчик?•.

r,'!'/1\"' .r;.

СЯЧОліТтя.

бального танцrо. 12.20 Хто в домі хазяїн? 12.45 Крок до зірок. 13.15 Телемаркет •І.D.ЕЕА-студіо•. 13.25 В. Стеnова у фільмі •дівочі сnіванки•. 13.50 Що в упаковці? 1З.55 Хіт року. 14.00 Мотив дnя двох сердець. Часntна З.

07.10 СитуацІя. 07.20 Серіал •Що сказав не-

;І,...",J'.., Н)~· \t'НІ~ .:д11rо "ОІІІІОNО

1З.ОО-18.00 Програми обласних та Р.егіональних телеком­ nанІй. 18.00 Новини. 1В. 10 Серіал •Лікар Марта 111 іі nа­ цієнтки•. 18.40 Серіал •Гонки no вертикалі•. 20.00 Інформаційна програма •Подробиці•. •Час•. 20.45 Інтерсnорт.

11.20 Пісні століття. Частина 1. 12.19, 13.49 Люм'єрівсьІd свtп·мм-

ТРК •Ера• nредставляє: •добоого оанкv. Укоаіно!• ;)~ :;;:, ;:.ід'!>'!'\..,\ ICW!n'#l. 09.00 Док. фІЛЬМ •/ ЗНОВу Я на­ лежу не собі•. 10.07, 10.З5, 10.55, 11.21, 17.55, 22.00 Улюблені мелодіІ. 10.10 Серіал •Школа ризику•. 10.40 Мультфільм.

І •

11.19, 13.49 Люм'єрівські с:вІmинки. 11.'20 СевастоnольсьІСий театр

1о.3о хіт рок'/. · 10.З5 Задота Форrуна.

П'ЯТНИЦЯ,

12

12.00 Новини. 12.10 Інтерсnорт. 12. 15 Сер/аЛ •Даллас•.

10.З5 Золота форrуна.

ПЕРІІМЙ КNW1 Yr

00.20

10.25 Що в уnаковці? 10.30 Хіт року.

~'-.1."::. "')'д. ~-- ~~~....

10.00- 16.00 Програми

УТ-2.

1б.ООТСН. 1б.15 Парк автомобільного nе­ ріоду. 1б.50 •ІмперІя кіно• nредстав­ ляє. Худ. фільм •Російська рулетка•.

18.30 Серіал •Ща сказав небІжчик?•. 19.ЗОТСН.

19.50 ТСН. Просnорт. 20.00 Перший мільйон. ":>n. E;f\ ... Іa.нotpt')fQ "'ічn• .,~ncт~R·

ЛАЄ. Худ. фіЛЬМ •УТІкач З

того світу•.

22.40 Ситуація . 22.55 ТСН. 23.10 Худ. фільм •Сnисок дjвчат• . ТРЕtІй КАНАЛ УТ •ІНfЕР•

07 .ОО Ранкова nрограма •Новий день•.

07.05, 08.00 Новини. 09.00 Новини. 09.05 Інтерспорт. 09.10 Прогноз nогоди. 09.15 СмВ'*Ю з Борисом Бурдою. 09.40 Худ. фільм •Тато повер· тається додому•.

11.25 Джентльмен-шоу. 12.00 Новини.

1З.ОО Серіал •Історія кохання·

21 .ОО Худ.

фільм • Тиха ніч -смертельна ні'І•.

22.50 Серіал •Профіль убивці•. 23.40 Подробці. Підсумки дня. 23.55 Еротичний серіал ·Секс

і МісТО•. 00.25 Казки д.пя дорослих з Катею Виноградовоrо.

КДРІ'РК

1ЗООднонс. 13.05 За київським часом. 13.15 Серіал •Історія кохання•. 14.00 Хіт-базарю. 14.35 Док. фільм •Скажи мені nростір, скажи мені, час-.

14.55 Сім.

сім- краіна казск. Час­

тина 2. 15.40 П'ять вечорів у ПарИJкі.

Сімон

Валер та Жан nезаі. 1б. 1О Оnлески, оnлески. 16.45 Серіал •Історія кохання•. 17.30 За киівським часом. 30-й kАНАІ1

•ТЕf•

06.45 Програма nереда'!. 06.50 Мультфільм •Мавnа з острова Саругасима•.

07.05 Міські новини. 07.30 Вісті. 08.00 )(ристиянсЬІСЗ nрограма. •КИІВ• 08.ЗОСТН.

09.00 Серіал •Чорна nерлина•. 09.30 Світ, Україна. Киів. 10.00 Киянин. 10.30 Худ. фільм •Хоробрий•. •ТЕТ•

12.30 Закон є закон. 12.35 Познайомимося

тісніше.

ДРmІЙ КAtWI УІ'

тя.

10.35 Резонанс. 10.55 Пісні croniml. Частина 2. 11.54 Люм'єрІІІСЬІd сеІтпмнки. 11.55 Чітко і IIQIO. 12.25 МQАНий час. 12.55 Милосердя. 13.15 Свіrnиця ооворічна. СВАТ·

ІСОВИЙ новорІчкий КОНцерт, 14.00 Бпок~теnебачен­ ня.

КАНо\11•1+1•

07.~~~:~-* 07.30 ·мульфІльм ·Перше Різдво Спанкі•.

07.55 Серіал ·Що сказав небЬІtчик?•. 08.50 Прмхоаана камера.

09.15 Перший мІІІьйон. 10.00-14.00 ПрограммУf-2. 15.00 СІІІІ1'1Фемй оІ1врuИі міІІ.йон-. 16.20 СВ-шоу. 16.50 •Імnерк~ rdtiO- nредстааІ1JІЄ. Худ. фІпьм •донечка•.

18.30 Стар/ пісні про головне. Постскриnтум. Частина 1.

19.50ТСН. 20.15Серіал ·Марш ТУJ)еЦЬІ«)Го-.

1

серія.

вечір В. КрищенІСЗ.

17.40 Лакмус життя. 18.05 Столиця. 18.35 Худ. фільм •Вище зірок•. 20.20 Київські ділові новини. 20.ЗОСТН.

16.45 Хіт-nарад •Гаряча сімка•. 16.55 Серіал •Під сонцем Сен­ Троnе•. Хіт-nарад •Російські Ігри•. Серtал •Приватний детек­ тив Маrнум•.

2З.ЗОСе~~

грама.

19.00 ФаКТlоІ. Докладно. 19.15 Худ. фільм •Інтуїція•.

Зак­

вокат•. Заключна серія. Факти. Інформаційна nро­

грама.

Спорт. Погода. Серіал •Латинський адво­

кат•.

09 ОО, 10 ОО, 11.00, 12.00, 13.00, 14 ОО, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Факти. Гарячі новини. 09 20 Худ. телефільм •Інтуїція•. З серія. 1О. 15 Серіал ·Сnрага•. Заключна серія.

10.40 Серіал •Вдова Бланко•. 11 ЗО Серіал ·Лловізна•. 12.20 В робочий гюnудень. Ретро­ 12.50 Рік за роком. Н<Ійкраще з новор4'Іних вогників.

10.45 Академіки -Життя в мис­

грама.

21.20 Сnорт. 21.ЗО Худ. фільм •дванадцять мавn•.

23.40 Факти. Підсумковий виnуск. 23.55 Сnорт. 00.00 Погода. 00.05 Хіт-nарад •Гаряча Сімка•. ОО. 15 Серіал •Під сонцем СенТроnе•. Хіт-nарад •Російсьrd гірки•.

01.05 01.15

Плюс-мінус. Економічний вісник. 01.25 Рік за роком. Найкраще з новорічних вогників.

СТ&

07.00 ·Вікна•. Столиця. 07.15, 08.50, 21.55 Астрооогічний вісник.

07.20 BIZ· ТV. 08.55, 14.05, 17.40

•Сократ-Свінг•. 09.05 Серіал •Селеста. Тільки Се­ леста•.

10.00, 12.25, 16.50

Телемагазин

·І.D.ЕЕА-студіо•.

10.ЗOSIZ-ТV.

12.45 ХУЕ-· фільм •Кінець отамана•. 14.ЗОВ.ІО1V.

Худ. фільм •Пригоди nрин­ Ц~! Флорі~пя·. З серія. _

17.45

10.15 Серіал •Анастасія•. 1 серія. 10.40 Серіал •Вдова Бланко•.

18.00 Новини. 18.10 Чекай на мене ... 18.50 ЕлІСЗ і корешІ. 19.00 Поле чудес: 20.00 Інформаційна nрограма

13.05 Серіал •Історія кохання•. 13 55 Закон є закон. •КИІВ• 14.00 Кіногороскоn. 14.20 Молодіжна телевізійна

12.50 Рік за роком. Найкраще з

14.50 Худ. фільм •Кутузов•. •ТЕТ• 16.30 Кращі концерти •ТЕТ•. В. Доліна. ·Мій дім літає ... •. 18.10 За лашrунІСЗМИ. 18.35 Худ. фільм •дівчина nо­

16.25 Мультсеріал ·Сrарла -

них та регіональних теле­ комnаній.

•Подробиці•. •Час•. Інтврсnорт. Прогноз nогоди. Клуб ·Золотий гусак•. Худ. фільм •Секрет Чорного Будди•. 23.'25 Л. СеІІчииа у nротрамІ

20.45 20.55 21. ОО 21.30

•ЖіоочІ історІІ•.

Худ. фільм квітка•. 12.35 Моделі.

музика за вашими листами.

служба.

сnішає на nобачення•.

23.55 ПодРОбицІ. Підсумки дня. 00.10 Худ. фіІІьм •Цей wапений,

19.40 Мультфільм •Жив собі пес•. 19.50 ЗS хвилин разу.

02.35 Про це ... 03.25 Прогноз nогоди.

20.ЗОСТН.

шалений, шалений світ•.

КДРТРК 1З.00Анонс. 13.05 За киівським часом. 13.15 Серіал •Історія ІСОХЗННЯ•. 14.00 Музичний час. 14.30 Студента треба любити. 15.05 Мультфільм.

15.40 Автографи. 16.10 Конкурент. '~ ...~ Th'\.'#1 )1(1\~'"І)'Іьф\),

17.00 17.30

Серrал •Історія кохання•. За киівським часом. 30-А КАНАn

•ТЕТ•

Об.45 Програма nередач. 06.50 Мультфільм •Мороз Іванович•.

07.05 Міські новини. 07.30 Вісті. 08.00 Християнс)ІІ<а nрограма. •КИІВ•

08.30СТН. '\О t"\n ~.sat)i~n

-~~ .,~r")n·.. ч~·

•ТЕТ•

09.30 Закон є закон. 09.35 Решето. Ре~росnектива. •друге дихання•.

10.4Q':3акон є закон.

зах•.

оду.

-

ТРЕТІМ КАНАЛ У1' «ІНТЕРо 09.00 Інтеранонс. 09.05 Прогноз погоди. 09.10 Мультфільм •Повернення блудного nanyn..•.

09.35 Не 'Іас. 09.55 Нові ОДІ!СЬІ(і оnовідання. 10.20 Програма •Доброrо ранку!•. 10.50Смак. 11.15 З леnсим nаром! В гостях у М. Євдокимова. 11.45 Мульсеріал •Маски•. •Су­ хий закон• •В'язниця•. 12.10 Телефільм •І<аwтанка•. 13.20 Худ. фільм •ЗаІСІІАТТІІ Доли­ ни Зміі1•.

15.05 Життя таврин. 15.35 Ште_!)Сtль І TapanytWЗ у КомедJІ•Іхали ММ, ІІІВЛМ ... •. 16.55 ВчасtЮ. 11.10 Випадковий С8ідок. 17.45 Веnмкі сищики. •Коломбо

вІдnраапяєn,ся у ІСОІІ&Д1Іt•. 19 .ЗО ОсоблиІІОС11 н8цІоІ'ІаІІ.ноr застімІІ. 19.50 НацІональна лотерея.

20.00 Інформаційна програма

•JlодробицІ•. 20.20 N-rdnoмeтp. 20.30 Інформаційна nрограма •Чес•.

•КИІВ•

•ТЕТ• 21.00 Міські новини. 21.30 Вісті. 22.00 Док. серІал •ХРQНІІСЗ надій та ІnюзІй•.

•КИІВ•

22.ЗОСТН. 22.40 Ки1вськІ д\nові новини.

22.50 Худ. фІльм •Червоний орел•.

2

серія.

ІСТV 07.00 Хіт-nарад •Гаряча сімка•. 07.10 Мультсеріал •Вуді Вудпек­ кер І ЙОГО друзj• .

07 .З5 Хіт- nарад •F>Ос:Ійські Поки•. 07.45 Плюс-мінус. ЕкооомfчниА вісник.

08.00 Факти. Інформаційна nрограма.

Сnорт. Погода. ОВ.ЗО Серіал •Латинський адео­

08.15 08.25

\."а1 ... ·~'.)~~ 't'i!'j)'&. 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14,00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Факти. Гарячі новини. 09.20 Худ. фільм •Інтуїція•. Заключна серія.

07.50 MOJIO,QjJкнa телеВізійна служ­ ба.

•ТЕТ•

Праграма nередач. Мультфільм •Коротун- зе­ лені штанці•. 07.40 Вісті. 08.10 МіськІ новини.

.КИІВ•

09.00 Створи себе. 09.20 Худ. фільм •Пригоди

БуратІ-

но•.

11 .ЗО Економічний вісник. 12.00 Док. серіал •Суnермtста Світу•.

•ТЕТ• 12.30 Познайомимося тІсніше.

1З.ОО Док. серіал •Хроніка надій та і1110зій. 1З.35 Мій цирк. 14.10Право. 14.40 Худ. фільм •ВесеІі хлоп'ята-. 16.10 Маrія кіно.

•КИІВ.

16.ЗОСТН. 16.45 Комn'ютер •Х•. 17.00 НоворІчний подарунок.

, 7 .зо СпоJІСивач.

17.40 11акмус життя. 18.00 Чорний квадрат. 18.30 Парламенrський 19.15 Tenenpec-кnyб. 20.00 Киянин.

віQіик.

20.ЗОСТН.

00.00 Нічний сеанс. Худ. фільм 01.35 Музич..а-розважальна nро­ грама • За оnІвніч·.

23.40 Анатомія кохання. 00.15 Худ. фїл,м •Жити. як КОРОлі>

07.00 За киІеським ЧІІСОN. 07 .ЗО На своІй землі.

07 .ОО Хіт -парад ·Гаряча сІмка·.

• Формула

кохання•.

КДРТРІ(

16.00 Мультсеріал •Крихітка Ме­ моль•.

nовелителька каменів•.

16.45 Хіт-nарад •Гаряча сімка•. 1б.55 Серіал •Під сонцем Сен­ Троnа•. 17.45 Хіт-nарад •Російські гірки•. 17.55 СерІал •Приватний детек­ тив Магнум•.

19.00 Факти. Інформаційн;~ nporpaмa.

19.00 Факnt. Докладно. 19.20 Худ. фільм •Кидали•. 21.00 Факти. Інформаційна nрограма.

21.20 Сnорт. 21.30 Худ. фІльм •Потрясіння•. 23.00 Факти. П~овиііІ виnуск. 23.15 Спорт. 23.20 Погода. 23.25 Хіт-nарад •Гаряча сімка•. 23.35 Серіал •Під сонцем Сен00.25 Хіт-nарад •Російські гіJЖИ•. 00.35 Плюс-мінус. ЕкономІчний вІсник.

00.45 РІк за роком. Найкраще з новорІчних вогниrdа. СТ&

07.00 ·Вікна•. Столиця. 07.15, 08.50, 22.15 Астрологічний nрогноз.

07.20 BIZ-ТV V'&~~~. ·,4 &>. 1) )lu. 1'&.~~ )мемагазин •Сократ-Свінг•.

09.05 Серіал ·Селеста, тільки

Селеста•. 1б.50 Телемагазин •ІДЕЕд-студіо•. 10.30 BIZ-ТV.

10.00, 12.15,

07.15 'f'ІnіЬС·мінус. Економіч-А

Т'ІоІНу..

ІСТV

Q-7.1f' :!C!N11Da11•~

07.30

ФшпІ. ІнфармацІн nро-

грама.

07.45 Сnорт. 07.55 Погода. 08.00Перехрестя. ОЗ.ЗО Територія кІно. Прогулянка по американському кІно з Мартіоом Скорсезе. Чаеnt­

на 1. 09.00, 10.00, 11.00. 12.00, 13.00, 14.00, 15.00. 16.00, 17.00,18.00, 19.00, 20.00 Факти. Гарячі новини. 09.50 Анwnаг. 10.45 КВН·ліга СИІІОІІІЮС структур У~ераТни •ЗірtGІ на погонах•. 11 .45 Худ. фІльМ •По еуІІИЦЯХ ко­ мод ІІQQИЛИ•.

Рік за роком. Найкраwе з новорІчних вогників.

12.50

13.40 Худ. фІJЬМ •Вище райдуги•.

1б.О5 Мультфільм •НеІІмовірні nригади ~етерів•.

17.25 Серіал •Віина з реальністю•. 18.15 Х'!т-nарад •Гаряча сімІСЗ•. Підсумки ТИJІСНЯ.

18.45 Серіал •Добро nроти зла•. 19.30 Худ. фільм •Норт•. 21.00 Насnравді. 21.20 Погода. 21 .25 Худ. фільм •Місячні гори•. 23.45 НоворІчне завдання. 00.45 Рік за роком. Найкраще з новорічних вогників. С1'6 08.05, 21.55 Астроооrічний nрогноз.

•1ЕТ• 21.00 Міські новини. 21.30 Вісті. 22.00 Худ. фільм .Контракт на дм-

~.55~~~--~

~'ІU).Щ>~' ~

ВІСНИК.

08.20 Зроблено в УкраІнl. 08.30 На '3:..оео~йомі.

ов.зостн.

~і n..u

мавn•.

Троnе•.

00.20 Киівсьrd мІніатюри.

07.25 07.30

новорічних вогників.

' 1. j(\ Y.."!J-

rtoю4•.

танній контакт•.

06.30 Реnортаж. 06.35, 07.10, 07.25, 07.35, 08.45, 09.05 Підйом. 07.00 МУльтфільми. 07.15 •Єралаш•. 07.30 Реnортаж. 07.45 Серіал ·Нова жертва•. 08.40 Реnортаж. 09.00 Киівський реnортер. 09.ЗО Реnортаж.

09.40 Худ. фільм •Ходіння за ~ моря•. 1 серІя. 10.55, 12.50 Тетянин nолудень. 11.15 Х'jд. фільм •Весеrі ХІЮП'ята•. 13.10 Серіал ·Міледі•. 14.1 О •Хауз фіт• - домашній фітнес. Худ. фільм •На nрізвисько •Звір•. 15.45 Мультсеріал • Три ведмеді•. З серія. 1 б. 1 О Мультсеріал •Сейлор-

14.15

мун•.

1б.ЗО Мультфільм.

1б.40 •Єралаш•.

17.00Cep'.ar. •\Зоі11, щоrюдорожує. Телемагазин

11.ЗО Серіал •Лnовізна•. 12.20 В робочий nолудень. Ретро­

тецтві.

варіант•.

18.45 Факти. Інформаційна nро­

21.00

фільм •Ворон: місто янголів•. 23.30 Вісті. 00.00 Худ. фільм •Англійський nацієнт•. ІСТV 07.00 Хіт-nарад ·Гаряча сімІСЗ•. 07.10 Мультсеріал •Вуді Вудnек­ кері його друзі•. 07.35 Хіт-nарад •Російські гірки•. 07.45 Плюс-мінус. Економічний вісник. 08.00 ФаКТlоІ. Інформаційна nро-

леста•.

19.50 Казки твого дитинства. 20.00 •Вікна•. Новини. 20.'20 •Bi\Uo\a•. ~мінал. 20.30 Худ. фільм •Маньчжурський 22.00 Худ. фільм •Інший світ. Ос-

ЛЮ'Іна серія.

21.30 Вісті. 22.00 Худ.

18.45 Серіал •Селеста, тільки Се­ лестз•. . 19.15 •Вікна•. Столиця. 19.25 Серіал •Селес'Та, тільки Се-

17.45 17.55

20.05 Худ. фільм •Лаntнський ад­

•ТЕТ• 2' .ОО Міські ;;оІМн.....

08.15 08 25 08.30

Мультсеріал ·Старла-nо­ велительІСЗ каменів•.

•Кам'яна

00.15 Парк автомобільного nері-

УТ-2 10.00Т~. 10.05 Хіт-новини. 10.34, 12.54 Ммm80С11 ТИСSN:ІІІіт-

1б.ЗОСТН. 1б.45 УкраїнсЬІСЗ душа. ТворЧий

"'оль•.

16 25

11.15

му Національному. Cnopntвнi танці. Чемпіонат Украіни-

ОО.З5 ТРК •Ера• nредставляє: •доброї оочі, Україно!•.

.киІв.

Худ. фільм ·Фантазії Вес­ нухіна•. 16.00 Мультсеріал •КрихітІСЗ Ме­

13.40

12.10 Інтерсnорт. 12.15 Серіал •Далпас•. 13.00-18.00 МJ)ограми облас-

21.45 СТарі nісні про головно. Пос:тскриптум. Частина 2. 22.30 Худ. фІльм .небо в алма-

Жінки.

1б.ОО Кумири. Є. Миронов. За1<0н є 3аІ<Он.

16.25

"'узиІСЗ за вашими пистами.

21.41 Світ сnорТу. 22.00 Телефортуна. 12.45 nогода. 22.50 СrюрП<ВНИЙ вечір на Першо­ 2000. Частина 2. 23.50 Біатлон. Кубок сзіту. Сnринт.

1З .45 Балет - любов м051. 14.15 Закон є закон. 14.20 Мій Ермітаж. 14.45 Тема з варіаціями С. Стад­ nер. Частина 2.

08.10 ВIZ-lV. 09.00 нав- ДЛЯ р<w!НИ. 10.00 Худ. фільм •ЧуДОВИСЬКО•. 11 .50 М-стль. 12.30, 15:05 Телемагазин ·ІДЕЕА­ студіо•. 13.00 ВІZ-ТV. 15.40 Телемагазин •Сократ­ Свінr•. 1б.1Q_ Телееізійна .IJ.U(oлa Віталія

в часі•. З серія.

17.50 Мультфільм. 18.05 Серіал ·Міледі•. 19.00 Реnортер. 19.20 Серіал .нова жертва•. 20.30 Худ. фільм •ТІЛЬКИ не"йди•. 22.00 Реnортаж. 22.25 СерІал •Російський тран­ зит•. 5, б серії. 00.00 Реnортаж.

Худ. фільм •Манчжурсь­ кий варіант•.

12.45

14.30 BIZ·ТV. 17.50 Худ фільм

•Пригоди nрин­ ца Флорізеля•. 4 серія.

18.45 Серіал ·Сеnеста. т\ль~и ··:..~J)~=!'\1-.

19.15 ·Вікна•. Столиця. 19.25 Серіал •Селеста, тільки Селеста•.

19.50 Казки твого дитинства. 20.00 •Вікна•. Новини. 20.20 •Вікна•. Кримінал. 20.30 Худ. фільм •Чудовисько•. 22.20 Худ. фільм •Сила одинака•. НОВИЙ КАНАЛ 06.30 Реnортер. 06.35, 07.10. 07.25, 07.35, 08.45, 09.05 Підйом. 1)1.00 Мульофільм. 07.15 •Єралаш•. 07.30 Реnортер. 07.45 Серіал •Нова жертва•. 08.40 Репортер. 09.00 Киівський реnортер. 09.30 Реnортер. 09.З5 Мультфільм.

09.45 Худ. фільм •Ходіння за три моря•. 2 серія. 11.00, 12.50 Тетянин nолудень. 11.20 Худ. фільм • Трактористи•. 1З.10 Серіал ·Міледі•.

14.00 Реnортер. 14. 1О •Хауз фіт• -

домашній фітнес. 14.15?<уд. фіЛЬМ •ТІЛЬКИ не ЙДИ•. 15.40 Мультсеріал •Три ведмедj •. 16.00 Мультсеріал •Сейлормун•. 16.25 Мультфtльм. 1б.ЗО •Єралаш•. 11 .ОО Серіал •Воїн, що подорожує в часі•. 4 серія. 17.45 Мультфільм. 18.05 СерІал •Міледі•. 19.00 Репортер. 19.25 Серіал •Нова жертва•. 20.10, 22.25 Худ. фіnьм •Іронія

доnі, або З легким паром!•.

22.00 Реnортер. 00.00 Живий звук.

ПесоЦЬІ<ОГО. Різдвяний еоr­ ник.

1б.30 •Віосна•. Сnорт. Зворотний бік медалі. 17.00 Серіал ·Містер Бін•. 17 зо л~ року. ~орія успіху

1іІ-90 Краї\:

Ли~. ~Лет-

~~а:. Новини.

19 19.15

Серіал ·Прискорена дoDI:J· мога-2•. Худ. фільм •ТридцяТОГО•

19.45

ЗНИЩИТИ•.

22.00 Худ. фільм ·Голка•. 23.30 Худ. фІпьм •Грецька

смокt­

вниІ.UІ•.

НОВИЙ КАНАЛ 07.00 Голос Перемоги. 07.30 Мультфільми. 08.35 Мультсеріал •Бридке каченя•.

09.00 Мультфільми. 09.30 Серіал ·Чарівники-2•. 10.00 •Зх4•. Найкумедніше

до-

машнє відео.

10.25 •Хауз фіт• -

домашній

фітнес.

10.30 Серіал ·Конан•. 11.25 Худ. фільм •ІЛЛЯ

Мура·

мець•.

12.55 Мультфільм 14. 1О •Кабачок 1З стільців•. 15.10 Худ. фільм •Неnіддатливі•. 1б.30 Худ. фільм •Мій улюблений клоун•.

18.00 Серіал •Горець-. 19.00 Реnортер. 19.25 Новмй рік по-російському. блакитний вогник на Шабо­ Л()Вці. 22.40 Нічний Іlіді\ом, або Новий рік nо-новому.

00.15 АнГЛІЙСЬКИЙ фytWn. єр-ліга.

Прем'­

#1 2001