Page 1

ЧЕТВЕР

6 січня

2000

р.

N2 1 (91 ОО)

Виходить

з 17 1937

квітня року

Ціна договірна

Газета

Броварських

міської та

районної

рад, районної державної адміністрації

Рі.здком Хрнстокнм! Хр.•аос po~~q;a•c•JI С.в;аві..е И·о•оІ "Ось нині народився Христос і засяяло світові світло розуму", так сказав про цей великий і світлий день Іоанн Златоуст. І цю велику радість Ангельський хор підтвер­ див славослів'ям: Слава у вишніх Богові, і на землі иир, в людях бла­

виконуючи заповіді Божі. Щоб на­ близитися до Бога, нам необхідно набути чеснот: християнської лю­ бові до всіх без винятку людей, чес­ ного ставлення до своїх обов'язків, поміркованості, чистоти й непороч­ ності, правдивості, простоти й не-

говоління! (Л.к.

злостивості серця.

2, 14).

Два тисячоліття звучать у церкві ці слова, і духовна радість обіймає

кожного з нас. Різдво Христове це постійна присутність у світі, в житті та в наших долях Господа Ісу­ са Христа. Для цього Він заснував Свою Святу Церкву, яка дві тисячі років залишається непохитною і незмінною, виконує свою ~rісію, ведучи людство до спасіння. Своїм Різдвом Христос Спаситель приніс на землю мир і спасіння. Проте як часто

ми нехтуємо

цим

найвеличпішим даром Божим. Не досить буде, якщо ми проголошу­

ватимемо цей святий мир, а самі буде~ю сповнені ворожнечі, зазд­ рощів, й душа наша кипітиме зло­ бою проти ближнього. Мир, при­ несений Богонемовля~r Ісусом, на­ кладає на нас обов'язок являти й у

світу, котрий народжується, і Діву­ Матір ублажімо, бо вона послужи­ ла великій тайні Боговтілення. Від імені Церкви закликаємо всіх

православних християн у ці Різдвяні дні молитися про спасіння Право­ слав'я й нашої Вітчизни. Нехай і ті, хто ніколи в житті не звертався до

Бога, благають Його нині. Ми віри­ мо: "Господь дасть силу народові Своему, Господь благословить на­ род Свій миром!". (Пс. 28, !І). Сердечно вітаю всіх вас, улюблені броварчани, дорогі брати і сестри, зі святом Різдва Христового і по­ чатком нового тисячоліття. Нехай народжене немовля - Ісус прине­ се у ваші оселі мир, радість, любов, довгоденство на щасливі літа! Благочинний Броварського

житті нашому мир, доводити, що він царює в наших серцях. Ми повинні

району протоіср~_й Василь ВОЗНИИ.

жити активним церковни~r життя~r.

24

грудня минуло два

роки з дня відкриття Бро­

варського будинку мило­ сердя

для

дітей-на­

півсиріт та позбавлених батьківського піклування. Ця тепла і затишна домів­

Дорогі браття і сёстри! Великий і L:вітлий денІ,.

про який святитель 16анн Злан1уст ска·;ав

.. Ось

гонІНня, єресІ, розко­

хто є володарем світу. Перши­

н~ спроб повного

ми, хто ДІзнався

знищення. Але ніхто

про

народ­

ження Ісуса Христа, стали

стає свято свят. важ!ІІІвішс

вифпеємські пастухи, котрі

за всІ: хто і на·шс

й нішо не змогло по­ хитнути "й, тому що

ка стала прихистком для

не .,,·рішить". Особлива

були удостоєні першими по­ клонитися Божій дитині. Про цю славну подію вони дізна­

7 дошкільнят

духовна радість обіймає

лися від ангела, провозвістив­

кожного 3 нас, бо день цей

шого Рі:щво. Сонми ангелів

надзвичайний: "Бог Гос­

прославляли Господа, який

подь з' явився нам", "нри­

зволив зійти на землю для спа­

йшов днесь із небес. щоб снасти рід увесь". Ми про­

сіння JІЮДСЬКОГО роду. "Люди,

тись у нормальних умо­

славляємо одну І"> найве­

ли світло велике" (Ісаія.

вах.

личніших водій Священ­

справдилися тисячолпні про­

вого

ної Історії щирим і спов­

роцтва, Зоря Вифлсємська

радості й благоволін­

та 21 дити­ ни шкільного віку. Постійні піклування і тур­ бота з боку міських вла­ стей допом.,гають дітям відчувати с·~бе захище­ ними, вчип,сь і розвива­

А ще - у гості до них при·іздять небайдужі люди, котрі намагають­ ся порадувати діток по­ дарунками і добрим, ла­ гідним словом. Напередодні Ново­ річних свят 12 школярИків у складі Президентсько­ го поїзда "Здоров'я" по­ їхали на лікування до са­ наторію "Товтри". Проте, коли

вони

повернуться,

на них чекатиме сюрприз

солодощі від міськви­ конкому та благодійників: завідуючого централь­ ною· районною аптекою А.П.Зуба і президента фірми "Камаз-Україна" (магазин "Калина") П.І.Сосни.

-

А народний депутат О.М.Іщенко, окрім фруктів та іграшок конст­ рукторів "Лего", подару· вав кожній дитині в'яза­

ний ОДЯГ АТ "(;оф.ія­ мода". Темі курточки ви­ хованцям будинку мило­ сердя nривезли учні Київ­ ськаІ гімназіі "Гармонія".

Віктор КОЛІСНИК, директор будинку

ilot·o

чатком усіх свят, той ніяк

. во славу Божію Навдивовиж ного

соняч­

зимового

дня

наприкінці грудня Предстоятель УПЦ

Блаженніший Воло­ димир (Сабодан) благословив споруд­ ження церкви святих

Первоверховних апо­ столів Петра і Павла у Броварах. У фунда­

мент

майбутнього

храму він заклав пер­ шу цеглину, поперед­

ньо освятивши і бла­ гословивши новобу­ дову во славу Божію та спасіння кожного, хто

приходитиме

сюди з щирою вірою та покаянням.

За участю багатьох

бідності прийшов у світ Той,

на­ по­

·

Звеличимо ж нині Начальника

ненорушними

зали­

шилися слова і-і Бо­

жественного Заснов­ ника: "Я збудую Цер­

кву мою, і врата пек­ ла не подолають Гі"

(Мф.

16, 18).

У ЦСЙ ЮВіJІСЙНІІЙ

які ходини в темряві, побачи­

день Різдва Христо­

9,2),

день великої

-

священиків як Бро­ варщини, так і Київ­ ської єпархії, було відправлено урочис­ тий молебень, після якого Владика Воло­

димир благословив присутніх та роздав усім численним при­ хожанам Іконки. Ви­ сокий гість також за­ уважив, що по всій кра·Іні напередодні 2000-ліття віддня на­ родження Сина Бо­

жого зводяться 1.000 храмів. Лише за ос­ танні три місяці він особисто освятив 17 новозбудованих цер­ ков різних єпархій. Це свідчить про те,. що в Україні відроджується

неним радості привітан­

ВІДІІІІНІ

ням: Христос

рождаєть­

людській душі, ведучи нас до

мстивим

ся!- Славітс Його! Бо дві

Госнода, ведучи ВІД темряви

ким! Сьогодні Бог

духовність, без . якої неможливо побудува­

прийшов до

ти сильну, справді де­

тисяч і рокі в тому, в

СВІТИТЬ

"-~~-----~..,._..,._....._....._..,._..,._---'~~]wf1~~~~~~~~~~~~~~!imrmmmввмw1tiШ

маленькому

іудейському місті Вифлсємі сталася подія, подібної якій не було і не буде ніколи. На землю зійшов Бог,

11

ня хай ніхто не буде

КОЖНіЙ

ЗМІСТ

нa.woro

р 11 йняв ш и

до світла, від горя до радості,

Богородиці Діви Марії.

від гріха до праведності . На

Коли виповнився строк

порозі третього тисячоліття нехай кожен із нас підсумує

народження Христа, пра­

ведний Йосип Обручник вирушив з

Назарету

результати

цієї духовної бо­

в

ротьби, нехай кожен поста­

місто свого прародича Да­

вить собі питання: з чим я

вида для

t·рішним 1 .•• "Сьогодні ми от­

дян.

історії,

римшш дар, якого не просили,

в

будемо ж подавати милости­

о

н

о

змінило світ і люна­

З цього моменту людство rю­ нового

часу,

вІДкрилася нова сторІНка його

історії. нова ера. Зникни з лиця землі багато держав, ци­ вілізацііі. відбулися значні

насе­

входжу в нове тисячоліття

оголошеного

Благості Божої? Багато чого

ЗМІНИ у СВІТІ, ЛЮДИНа ДОСЯГІІЗ

римським імператором.

залежить від того, наскі;Іьки

космосу, але непохитною й

Пресвята Діва вирушила з

правильно ми оцінимо наш

незмІНною залишилася засно­

ним. Та не знайшлося

духовно-моральний стан.

вана Христом Спасителем

місця святому сімейству в місті, прийняла їх пастуша

йшов на землю Той, кого

виконує свою місію, ведучи

печера, в якій і звершилось

впродовж усієї своєї історії

людство до спасіння. За цей

предивне таїнство народ­

чекало

·3начний період часу вона ба­

ження Месії. У смиренній

Втілення Сина Божого стало

лення,

нерспису

Дві тисячі років тому при­

змучене

людство.

мократичну державу.

підноситься праведник перед

о

дину,

ВІДЛІК

грІш­

нехай же не

м

ним пунк-

повнило буття новим змістом . чало

-

жорсто­

зі справедливим уст­ роєм для всіх грома­

т

буття

людське тіло від Пресвятої

НИКІВ

поворот­

та

Церква. Два тисячоліття вона

гато зазнала у своєму бутті

-

ню

тим,

хто

звертається

до

нас. Нинішній день розкрив ·небесні двері тим, хто просить

у нас". (прн. Єфрем. Сірін). Вітаю вас, дорогі браття і сестри, з великим і всерадіс­ ним святом Різдва Христово­

го та Ново1·о Ювілейного

2000-го року' Прийміть най­ сердечніші нобажання все­ щедрої ласки Божої, міцного здоров 'я, духовної наснаги,

міцності сил і многих літ жит­ тя.

Настоятель церкви Різдва Богородиці с.Гоголева, мит­ рофорний протоієрей Сергій ДЕНИСЕНКО.

А настоятель церк­ ви святих апостолів Петра і Павла прото­

ієрей Олександр звернувся до всіх віруючих, а також ке­ рівників підприємQт~.

представників бізне-:­ сових структур з прQ­

ханням пожертвувати

дещицю зі своїх.лри' бутків на будівництво храму, який не тільки прикрасить

місто,

а

наше

й відкриє

броварчанам дорогу до Бога, а, значить, до благочестя і пра­ ведності. Гроші можна пере­ рахувати на такий ра· х

у

н

о

к

:

в АПБ "Україна", МФО 321499 м.Бровари, код 22209172.

26004203515001

Наталія ЧЕМЕРИЧЕНКО.


Г!::··ь··:--~е·}·--~!іІооТ~----- -----~t~~~~~~~w:J~.Viii...l.~J11й"''''Ш,?MMM""''• ,,,,,.,,ш"''•'•1'.""'ЕЕЕш~мшщ#м1,,,.._··..а. .·..·'.-·- _-в_~о=І_ . ·-----······-·······"..iW-71810 j ··.·.··.···=··

'~,-с

~~~m:т.m w~~'1u.!.u~ АНАЛІЗУЮЧИ підсумки роботи

чотирнадцятої сесії міської радиХХІІІ скликання,щовідбулася укінцігрудня минулого року, мимоволі приходиш до

думки: активність деп'утатів зросла і

досить відчутно. Народні обранці дуже ретельно і прискіпливо розглядали практично

кожне

питання

із

забезпечення життєдіяльності міського господарства. Незважаючи навіть на те, що проблеми наповнення доходної частини бюджету на

~~~~~~~~;~~~с~~.з~сl;~~~~ сесії висловлювалИся ще й

лише кілька моментів. Наприклад,

передбачено зростання обсягів

промислового виробництва протягом 2000-2004 років на 33 відсотка. АТ

учасники

народного

сесії

прослухали

депутата

звіт

України

розповісти Олексію Максимовичу про

!'

перевезення пасажирів щорічно

свою діяльність як в окрузі, так і У

~ _-,

нової школи на

1176 учнівських

місць,

дитячого садка на 320 місць, поліклініки на тисячу відвідувань за

вищому законодавчому органі нашої держави. За цей період О.М.Іщенко три

рази

виступав

ш1

пленарних

засіданнях Верховної Ради, подавав 12 депутатських запитів з різних проблем життя своїх виборців. "" Активну участь бере у роботі

АКІИ В Н ІСТh

~~Е~~~~~: де;а::;:::~:: послідовну

й

ефективну

соціально-економічного,

зміну. Газета має на_м~р періодично повертатись до ЦІЄl програми, висвітлювати хід реалізації її довгострокових заходів. Гадаю, читача зацікавить і блок питань з будівництва, благоустрою та землересурсів. Зокрема, затверджено проект детального планування житлової забудови у районі вулиці

~ виборцям. Розглянуто також 134 письмові звернення. На жаль, як підкреслив О.М.Іщенко, не всі звернення і побажання вдалося реалізувати. Причин тут безліч. І, як правило, переважна частина їх торкається не зовсім врегульованої системи діючого законодавства. Народному депутату вдалося оздоровити 75 чорнобильських дітей, а 26 чоловікам надати матеріальну

Богдана

допомогу

\..

рішення з цих питань буде надруковано у наступних номерах "Нового життя". Приємно відзначити, що депутати живуть не лише сьогоднішніми справами рідного міста, а й дбають про інтереси броварчан на майбутнє. Переконливим свідченням цьому послужило затвердження Програми науково-

Хмельницького,

грошову

за

рахунок

сприяння

технічного і культурного розвитку міста на період до 2010 року. Безперечно, детально розкрити зміст цього важливого документа газета не має можливості. Він складається з 12 розділів, у яких передбачено основними пріоритетами нарощування обсягів виробництва та структурну

оцінку земель у місті та порядок формування платежів за міські території. Враховуючи побажання окремих броварчан, громадських організ-ацій, ухвалено рішення про найменування вулиць на честь В. Чорновола та Г.Чупринки в новому мікрорайоні нашого міста, який

відповідних фондів та окремих підприємницьких структур. Олексій Максимович також розповів про хід виконання своєї виборчої програми. Після закінчення сесії депутати ще довгенько обмінювались думками, висловлювали свої вражепня з приводу того чи іншого ухваленого рішення. І

перебудову

планується незабаром зводити.

тут я

На сесії розглянуто питання про прийняття у комунальну власність територіальної громади м.Бровари виробничого управління водопровідноканалізаційного господарства, комплекс дошкільного закладу "Лісова казка" ЗАТ "Броварський деревообробний комбінат". З великою увагою й інтересом

народні обранці усіх рівнів - від міського до республіканського налаштовані на плідну роботу в ім'я інтересів своїх виборців. Може, на зламі тисячоліть сама природа сприяє цьому, бо український народ по праву заслуговує на краще життя. Як би не хотілося тут помилитися! Сергій ПРИСТУПКО.

провідних

галузей

промисловості, розвиток підприємництва, інноваційної діяльності, експортного потенціалу міста та сприяння залученню іноземних інвестицій, поліпшення зайнятості населення та удосконалення системи соціального захисту броварчан, розвиток галузей гуманітарної сфери тощо. Назвемо

,

- -"U!!lillJJrJW!J.:J

остаточно

ІІІ срестuВаnь тВорчості аітеu-інВаnіаіВ благодійний фонд "Струмок", торговий дім "Ліза". Свято розпочалося з благодійної лотереї "Оберіг" та

виставки робіт дітей-інвалідів та сиріт. Який багатий і

Пісню

про

зиму

майстерно виконав Андрій Фролов.

Усім

цим

дітям

методист­

невичерпної мужності, віри в себе, в життя, в майбутнє, а

організатор підліткових клубів С.О.Ратникова розпочинає

також здоров' я, наснаги і радості побажав головний

свято, господаркою якого стає

спонсор фестивалю І.О.Сидоренко, начальник

(Є.Логутова,

керівник

драмгуртка

виробничого управління

об'єднання

підліткових

ремонту

та

по експлуатації

житлового фонду. А ще Іван

іншим дітям-інвалідам. Які красиві вишиті рушники

Таня

зможе поїхати на шкування,

Максима Бойчука, учасника Всеукраїнського фестивалю творчості дітей! А роботи Ігоря Солодаєва, Дмитра Журибіди,

присутні юних талановитих читців та співаків Іру Павлюк,

Логутова).

оплесками

Щирими

нагороджували

Олексійович повідомив про те, що управління за власні кошти придбає санаторну-курортну путівку для лауреата фестивалю. Ним визнано Юлю Гедич. Тепер дівчинка нарешті яке їй так необхідне.

Свято дитячої творчості закінчилося. Віриться, що воно

Настю Іванову, п'ятирічного Володю Сєрова, Артема Василенка, Світланку Бабіну, Наталочку Абраменко, Олю

допомогло повірити в себе тим,

неповторний! Та ось звучить музика і чарівна казка кличе до зали.

Павленко, Олексія Мехеда,

доля цих дітей не байдужа, щоб бажання творити добро

Дітей, батьків, бабусь і дідусів сердечно привітав заступник

милосердя, Тоню Васильєву,

ПРОФЕСІЙНА орієнтація стар­ одна з основних

ланок роботи центру виховної роботи з молоддю районного вімілу освіти. Уже два роки діє гурток "Юні лісники" на базі Семиполківської школи, яким керує Тетяна Миколаївна Те­ лендій. Разом з гуртківцями працює­ мо у різних напрямках: еколого-про­ світницька, дослідницька, пошуко­ ва робота, а також відпочинок, говорить вона. За два роки на­ шого існування ряди гуртківців значно поповнилися. І кипить ро­ бота у юних лісників. На конкурсній основі назвали своє дитяче лісни­ цтво, вибрали девіз, пісню-гімн, створили емблему. Оформили еко­ логічний штаб, створили зал лісу, проводили свято зимуючих птахів,

-

сльози.

клубів). Подорожувати по чарівних королівствах музики, поезії, "Золотих струн", де живуть учасники фестивалю, їй допомагають маленькі гномики (Олена Зубко, Тетяна Колесник, Олексій Колесник,

вихованців будинку милосердя - це цілий світ, прекрасний і

-

присутніх у залі наверталися

ведуча

голови Леонід та побажав їм

·

Валерія

Кускова,

Савіних, Сергія вихованців будинку

Руслана Ковальчука та інших. А як гарно співала "Червону руту" Аня Момотенко! На очі

що

ma cupim

себе. Слова підтримки сказала директор обласного центру соціальних служб для молоді Т.Г.Крехно.

Білосніжка

працює як волонтер, допомагає

шокласників

переконався,

здоров'я, впевненості і віри в

І ·ось

несподіваний внутрішній світ дітей! Як добре, що вони мають можливість реалізовувати і розвивати свої здібності і таланти, а головне -повірити у себе. Цілий зоосад з пластипіну зробив Артемка Василенко. Жираф, тигр, олень, морж і навіть динозавр -як живі! Макраме, графіка, пластилінаграфія- захоплення Світлани Шаванової, а ще вона

міського Гринчук

..::.....

О.М.Іщенка про роботу за 1999 рік у Afi 12 -~ виборчому окрузі NQ 96. Є про що ~~·~o(f1-~"'./~3 )

~ifi~~fu~:~;KE~f~~~ АЕПУТАТІВ 3PDCTAE ~~~i;~:Y.~r~i~i;FJ~ підприємництва, вартості торгового патенту. Ухвалені

....

гLiliJf~н~::tн:н:tІ: гmю~mrnDtcrпr--тr------------,

"Броварське АТП-13209" планує для

оновлювати рухомий склад до 15 одиниць. Планується будівництво

хто так потребує цієї віри. Дай Боже, щоб з кожним роком зростало число людей, яким

стало духовною потребою

кожної людини, якій пощастило бути здоровою!

Надія ГАМАЛІЙ.

TYD&oтn ІОІ-Іnх nіс11nків лише біля школи вивішено більше 20 годівничок. Протягом зими годі­

окр дітям і односельцям. На жаль, н_е;, обійшлося й без_ прикрощ!в. З

внички будуть наповнюватися кор­ мом. А попереду у гуртківців акція

пркотою зг~ують дпи та 1хюи ке­

"Краю мій лелечий". У селі Семи­ полки до лелек особлива повага. Гніздівель цих поважних птахів 21. Члени гуртка ведуть постійні спостереження за своїми підопічни­ ми. А як цікаво проходять у юних друзів природи свято зустрічі птахів та День землі, яке відзначають 17 квітня. Велика і корисна робота зробле­ на гуртківцями. Так, біля школи, клубу, сільської ради, дитячого сад­ ка діти посадили більше 200 дерев. Зеленіють тепер деревця, радують

рівник такии випадок: заклали вони

каШ'l'анову алею у селі. Але яке ж було їхнє здивування, коли зловмис­ ники всі каштани вирвали з корін­ ням та поламали. Та не опустилися у школярів руки. У них багато задумів, планів. Нехай навіть не всі вони стануть професійними лісни­ ками, але збережуть у своєму серці любов до рідного села Семиполки, з його чудовою природою, і не змо­ жуть вони,ніколи образити пташку або зламати дерево. Ірина ГУЗОВСЬКА.

.'..J..:•:~•"•':::~::~;~·.w..:r.JP.J.S,,J;J;,.,~.%~~-!!!.·,•,:•:•:~•:•:•:•'•'•:•'•'•'Щ~::§'

7 ~

.• •· _ •~ 5 6 ~

вхо.аn мо ·

·

··

.

у

ТРЕТЕ

-

ТnСЯ'-ІОnІПЯ? .. Є незаперечні докази: коли наближався 1000-й рік від Різдва Христового, Європа завмерла в жахливому очікуванні судного дня. З тих давніх часів людство порозумнішало. Початок ХХІ століття і третього тисячоліття воно зустріло як велике свято.

Яки!\1 же є цей Новий рік: останнім у ХХ-му чи першим у ХХІ-му столітті? Чи не поспішаємо ми зі вступом у третє тисячоліття? Вимірюючи плин часу, завжди потрібно відштовхуватися від події, яка береться за початкову і здебільшого символізує початок усіх часів. Такий вимірник називають латинським словом «ера» /число/. Серед давніх народів була поширеною лічба Часу від створення світу. Цілком зрозуміло, що у кожній країні ця подія мала власне датування. Зокрема, євреї вели лічбу часу від 7 жовтня 3761 року до нової ери, а візантійці - від 1 вересня 5509 року до н.е. На Русі, яка запозичила релігію і культуру від Візантії, новий рік починали все-таки навесні: відлік часу наші предки вели з 1 березня 5508 року до н.е. Наводячи початкові дати літочислення у різних народів, ми приводили їх до спільного знаменника, яким є поняття нової ери. Нова, або наша ера спирається на цілком реальну подію дату народження Ісуса Христа. Започаткувати лічбу часу від цієї дати першим запропонував ігумен одного з римських монастирів Діонісій Малий, за походженням скіф з Північного Причорномор'я. Діонісій Малий дійшов висновку, що рік, в якому він робив свої підрахунки, 532-й від Різдва Христового. Методика підрахунків залишилася нам невідомою. Навіть у разі, коли ігумен на кілька років помилився в даті

народження Ісуса Христа, на осі часів була

зафіксована точка, яку визнали у всіх країнах християнської цивілізації. Літочислення вперше перестало бути справою окремої країни. ·

Кілька століть нововведення Діонісія Малого залишалося невідомим. Становище почало швидко змінюватися тільки з ХУ століття, коли

літочислення від Різдва Христового увійшло в ужиток канцелярії папи Римського. У XVII столітті

нова ера була виз1-rана в усіх країнах європейської цивілізації. Прагнучи наблизитися до Європи і в цьому,

російський цар Петро

115

грудня

1699 року видав

указ про перенесепня в державі початку календарного року на 1 січня і запровадження християнського літочислення. Згідно з указом,

слідом за З 1 грудня 7208 року від створення світу наставало 1 січня 1700 року від Різдва Христового. Оскільки цей день являв собою початок нового століття, було вказано зустрічати його урочисто: під дзвони, звуки труб і літавр, гарматні салюти, фейєрверками, приміщення рекомендувалося прикрашати ялинковими і сосновими гілками.

З переходом на нове літочислення історичні події, які сталися до народження Ісуса Христа, почали датуватися від Різдва Христового у зворотному порядку. І тут історики зробили фатальну помилку: перед першим роком нової ери поставили перший рік до нової ери. Тобто на осі часів, вимірюнаній роками, розділовою межею стала мить, а не одиниця рівноцінної тривалості /рік у 365 діб/. Відсутність нульового року в історичній лічбі утруднює підрахунок часу МlЖ двома подіями, одна з яких відбулася до, а друга - після нової ери. «Переповзаючю> у кожному десятилітті, столітті, а тепер і тисячолітті, ця помилка створює враження, що попередні відрізки часу закінчуються на нуль, а наступні починаються з одиниці. Проте не все так складно: історичне літочислення коригується астрономічним. Для полегшення астрономічних розрахунків у межах існування людської цивілізації французький учений Жозеф Скалігер запровадив у 1583 році безперервну лічбу діб. За початок хропологічного періоду він узяв середній полудень на меридіані Грінницької обсерваторії у понеділок 1 січня 4713 року до н.е. Історична хронологія набуває абсолютної точності, тобто nеретворюється па наукову дисципліну. Наступний крок у вдосконаленні хронології зробив у 1740 році французький астроном Жак Кассіні. Не змінюючи запровадженого істориками літочислення, яке стало звичним, він пристосував юліанський період Скалігера до

практичних потреб історичної науки. Рік, який передував першому року нової ери, Ж.Кассіні запропонував назвати нульовим,

передував нульовому

-

а той,

що

мінус першим. На відміну

від історичної, цю лічбу років називають астрономічною. Саме на ній грунтується періодизація всесвітньої історії. Виходить, що З 1 грудня людство справді увійшло в нове століття і нове тисячоліття.

Професор Станіслав КУЛЬЧИЦЬКИЙ, (ДІНАУ).


з

6.01 П'ЯТІ:ІИЦЯ,

7

ПЕРШИИ КАНАЛ УТ 07.30 Анонс. 07.35 Світ славить Ісуса. Хор хлопчиків Державно! чоло­ вічої капели. Частина 2. 08.05 Телефільм «Десятинна церква".

08.15 Су•іасні духовні пісні та романси виконує заслуже­

на артистка України Лари­ са Недін. 09.00 Різдво Христове. Трансляція Святкового Богослужіння УкраїнськОі Православної Церкви з

Трапезного храму Свято­ Успенської Києво-Пе­ черської лаври. 10.00 Трансляція Святкового Богослужіння Укра1нськоі Православної Церкви ки·І­ вського Патріархату з Во­ лодимирського собору м.Києва. 11.00 Трансляція Святкового Богослужіння Украінськоі Автокефально! Православ­ но і Церкви з Свято-Ус­ пенського храму м. Льво­ ва.

12.00 УТН. День. 12.15 Свято новорічної ялин­ ки.

14.05

Мультфільм «Різдвяна

ІСТОРІЯ».

15.00 УТН. День. 15.20 Худ.фільм «Горобець» на льоду".

Слово муфтія Укра·Іни Шейха Ахмеда Таміма з приводу закінчення міся­ ця Рамадана. 17.1 О Добрий вечір добрим ЛЮДЯМ. Дует «ГОрЛИЦЯ». 17.30 Надвечір'я. 18.00 УТН. Вечір. 18.20 «Час ... Вже час ... ". Прем'єра телевистави. 20.10 Ток-ринг. 2045 Вечірня казка. 21.00 УТН. Панорама. 22.00 Худ. фільм «Втеча». 23.35 Студія «5»-М. 0040 ТРК «Ера" представ­ ляє: Різдвяний бал в ніч на суботу.

17.00

дРУГИЙ КАНАЛ УТ

УТ-2 10.00 Телеанонс. 10.05 «Фрески Києва». Духовна музика та українські

..

пісні. Частина 2. 10.35 Мультфільм. 11.05 Весь світ театру. 11 35 Худ. фільм «Тримайся, козаче!». 1240 Відкриваємо Біблію.

13.10 У співочому гурті на Різдво. Худ. телефільм «Сва­ тання на Гончарівці».

14.10

15.30 Оранта. Різдвяний випуск.

КАНАЛ «1+1• 07.00 Мультфільм. 07.20 Серіал •Баффі- вини­ щувачка вампірів». 08.15 Худ. фільм «Король по­ ВІтря».

10.00-16.00 Програми УТ-2. 16.00 Маски-шоу - ново­ річний сюрприз. 16.30 Гумористична програ­ ма «Від великого до СМіШНОГО» .. 17.55 «Імперія кіно" пред­ ставляє. Худ. фільм «Бра­ ти-варвари".

19.30 ТСН. 19.50 Проспорт -новини. 20.00 «Імперія кіно» представляє. Худ. фільм «Денніс-мучитель".

2140 «Імперія кіно" пред­ ставляє. Худ. «Тітонька Мейм".

фільм

00.00 Трансляція баскетболь­ ного матчу Північноєвро­ пейської ліги (NEBL) «Бро­ цені» (Латвія) - БК «КИІВ» (Укра1наj. ТРЕТІИ КАНАЛ УТ «ІНТЕР» 09.00 «Інтерн-анонс. 09.05 Прогноз погоди. 09.15 Різдвяна мультпрограма.

10.25 Фільм- дітям. «ІноземK2t>,

1140 Мультазбука. "12.25 Незабутні «Новорічні ,- ВОГНИКИ» ХХ СТОЛіТТЯ. 13.30 Худ.фільм «Звичайне ДИВО».

А.Пугачова та І.Кіо в «Новорічному атракціоні». 17.00 Худ.фільм «Панночка­

15.55

селянка».

Гарний настрій. «Елка і кореші». 19.00 Поле чудес. 20.00 Інформаційна програма «Подробиці». «Чае:оо. 20.50 Минуле. 20.55 Інтерспорт.

18.50

21.00 Прогноз погоди. 21.1 О Худ. фільм «Москва сльозам не вірить». 1 ее-

рі я.

23.50 В. Співаков та «Віртуо­

22.25 Худ. фільм «Дике полю­ вання короля Стахан. Прогноз погоди. КДРТРК 08.00 З Новим роком' З Різдвом Христовим' Ду­ ховне слово Патріарха КиІ­ вського і Всієї Руси-Украї­

00.35

ни Філарета. 08. 1О Світло для всіх нас. 30-й КАНАЛ «ТЕТ»

Мультфільми. Банани в піжамах. Док.фільм «Дика при-

рода світу». 10.00 Мультфільм. 11.00 Худ.фільм «Острів скарбів». 1 серія.

12.15 Худ.фільм «Тривога". 13.30 Худ. фільм «Учень ліка­ 14.50 Худ.фільм

«Приходьте

завтра".

16.20 Здоровий

сон від «Ве­

нето)).

Худ.фільм «Мільйон у шлюбному кошику". 18.00 Серіал «Всі ріки течуть-

16.30

«КИЇВ»

08.30 СТН. 08.50 Дзвони Києва. 08.55 Худ. фільм «Поворот­ ний пункт».

2». 4 серія. 18.55 Торгова марка «Стерх» представляє.

10.55 Комп'ютер "Х". 11.1 О Молодіжна телевізійна служба. 1140 В .Щербачов представ­ ляє.

19.00 Репортер. 19.1 О Худ. фільм

«Пригоди Шерлока Холмеа і докто­ ра Ватсона. Смертельна сутичка".

12.1 О Музична 12.25 Анонс. 12.30 13.00

НОВИЙ КАНАЛ

08.02 08.50 09.05

ря».

07.35 Спаси і сохрани. 07.40 Дай п'ять! 07.45 Антресолька. 08.00 Християнська програ­ ма.

зи Москви".

пауза.

20.15

Здоровий сон від «Ве­

нето~~.

«ТЕТ» Ми у цьому житті ... Серіал «Історія кохан-

20.20 Худ. фільм «Еббі» .. 21.50 Худ. фільм «Дитина на­ прокат".

Худ. фільм •Дурні вми­ рають по п'ятницях". ГРТ

23.15

НЯ>>,

14.00 Джаз-степ-танц-класІ 14.15 Жінка на всі 100? 15.15 Різдвяний концерт. 16.15 Чому і я~? «КИІВ» 16.30 стн. 1645Анонс. 16.50 Вікна у світ. 17.20 Київ класичний. 17.40 Музика мого життя. І.Борко. 18.10 Солодке життя. 1840 Ліра. Під золотим скле­ пінням. 19.15 Столиця. 19.30 Серіал «Нічна неВІДкладна допомога".

20.30 СТН. 20.50 Дзвони 20.55 Анонс.

07.00 Новини.07.1 О Слово пастиря. 07.25 Мультфільм. 07.40 Фільм-казка «Г орбоко­ ник».

09.00 Новини (з сурдоперек­ ладом). 09.10 Незабутні «Новорічні ВОГНИКИ» ХХ СТОЛіТТЯ. 10.05 Програма «100%". 10.30 Мультфільм.

10.40 Грай, гармонь улюбле­ на!

11.05 Худ.

фільм «Гусарська

балада".

12.55 Розумниці та розумни­ Києва.

ки.

13.20 Клуб мандрівників 14.00 Новини (з сурдоперек­

«ТЕТ»

21.00 Антресолька 21.15 Інформація для

роз­

думів. 21.30 Розповіді старого пліткаря. Здрастуй, Різдво! 22.10 Худ. фільм «Еббі». 23.45 Серіал «Три ЛИМОНИ для коханої». 00.55 Решето. «Дайджест-

99». ІСТV Територія А.

07.00 07.50, 18.20, 21.30

Новини

звідусіль.

08.00 НАК «Нафтогаз Украї­ НИ» повідомляє, роз'яс­ нює, попереджає

..

08.1 О На всі сторони. 08.30 Територія А. 09.00 Серіал «Готель". 09.50,1 0.30,1145 Телемагазин «Eiitte ltalia». 10.00 Серіал «Чарльзів клопіт».

Новорічне мега-шоу з Б.Бенюком. 11.30,13.50 Сократ-Свінг.Те­

11.00

лемагазин.

12.00 Шлягер року. Гала-кон­ церт.

14.20 Серіал «Соколине

рятувальники».

Серіал «Фантастична дівчина". 17.00 Серіал «Моє друге «Я». 17.25 Серіал «Нас п'ятеро». 18.30 Серіал «Команда «А». 19.30 Худ. фільм ·•Команда мріі». 22.00 Док. фільм «Киівський Єрусалим». 22.30 Худ. фільм «На всю

16.35

НіЧ>>,

00.00 Територія А. 00.50 В.Щербачов представ­ ляє.

СТБ 08.00 Програма передач. 08.05 Програми «Біз-ТБ». 09.20 Худ.фільм для дітей «Канікули Петрова і Васє­ чкіна». 1, 2 серіі. Худ.фільм «Різдвяний

11.40

переполох».

13.00 Програми «Біз-ТБ». 15.00 Худ. фільм для дітей «В пустелі і джунглях». 1, 2 серіі.

17.45 Авторська програма «Бризки

шампанського».

18.30 Різдвяна музика від «Біз-ТБ».

19.30 Худ.фільм «Настя». 21.00 Серіал «Фенікс». 4 се­ рія.

22.00 Худ. фільм «Диво на 34 вулиці». 23.40 Новини кіно.

дурні'"·

18.55 Поле чудес. 20.00 Час. 20.45 Худ. фільм

«Москва сльозам не вірить". 1 і 2 серіі. 23.15 Худ. фільм «Дике по­

лювання короля Стаха". РТР 07.00 Мультфільм «Лускунчик~~.

Мультфільм «Різдвяні бажання Бридкого каченя­

07.25

ти)).

08.35 Мультфільми. 08.55 «Аншлаг" представляє. 12.00, 20.00 Вісті. 12.25 Худ. фільм •Дар Бо­ жий•.

12.55 Худ.

фільм «Дами зап­ рошують кавалерів". 14.10 Мультфільм« Незнай ко на Місяці». 14.25 Серіал «Прості істини-

2». 15 .ОО

ГНІЗДО».

15.20Телемедіа.1У-магазин. 15.50 Мультсеріал «Вуді Вуд­ пеккер і його друзі». 16.10 Мультсеріал «Космічні

В.Молчанова

ладом). 14.1 О А. Пугачова та ІКіо у «Новорічному атракцюн1" 15.15 Смачні історіІ. 15.25 Мультазбука. 16.15 Тема. 16.55 Худ. фільм «Привіт,

Різдво Христове Трансляція урочистого Бо­ гослужіння з Храму Різдва Христового у Віфлеємі. 16.30 О.Малинін на «Майдані ЗірОК». 17.15 Худ. фільм «Родина на­ прокат".

стуйте, я ваша тьотя"

20.40 Вечірня казка. 21.00 УТН. Панорама 22.00 Телефортуна. 22.30 Автосапієкс. 23.00 Танцювальна ф~єр:я 23.45 ТРК «Ера" преІ(ставляє: •ДобрОЇ НОЧІ, УкрJІ­ НО!».

дРУГИЙ КАНАЛ ХІ УТ-2

10.00 Телеанонс. 10.05 Сніданок меломана. 10.30 Сімейна кухня 1045 Бізнес і влада 11.15 Мультфільм. 11 ЗО Банк ідей. 12.00 Музична пошта 12.30 Док. фільм «ПодІnьсь~2 Ікона)).

Естрадні пісні у вико­ нанні народно1 артистки Украіни А.Кудлай Части­ на З. 13.00 Спортивний канал 14.00 Блок громадського те­ лебачення. КАНАЛ «1+1" 07.00 Новорічний автопарУ-. 07.40 Як стати зіркою 08.15 Мультсеріал «Пригоди Соні ка". 08.40 Фонтан-клуб. 09.15 Доброго ранку, кра1нn 1 10.00-14.00 Програми УТ-2. 15.00 Різдвяний кабачок ОСП. 15.30 Серіал •Команда "Ака-

1240

пулько».

16.20 Як стати зіркою. 16.55 Серіал «Конан". 17.45 «Імперія кіно" пред­ ставляє. Худ. фільм "Ма­ ленький магазин жах:в". 19.20 «Імперія кіно" представляє. Худ. фільм «Місіс Даутфайр". 21.30 «Кінопристрасті· пред­

ставляють. Худ. філь•.І •Бар Поркі-2". 23.15 Трансляція баскетболь­ ного матчу Північноєвро­ пейськоі ліги (NEBL) «Мейджік-7» (ШвецІя) · БК •Киів" (Укра1на)

ТРЕТІЙ КАНАЛ УТ «ІНТЕР» «Інтер»-аНОНС.

09.00 09.05 Прогноз погоди. 09.1 О Дітвора. 09.40 Не час. 09.55 Ранкова зірка. 10.40 Ранкова пошта. 11.20 НЛО. 11.50 Смак. 12.10 Фан-клуб. 12.40 Телевізійний центр

СУБОТА, В ПЕРШИИ КАНАЛ УТ

07.30 Анонс. 07.35 Різдвяний

концерт з Угорського оперного теат­ ру.

09.00 Док.фільм «Таінства Києво-Печерськоі лаври". 09.20 Зірки, на сцену' 09.50 Худ.фільм «Соловей". 11.15 Співає С.Бєліна. 12.00 УТН. День. 12.20 Телефільм «Різдво Христове». 12.55 Мультфільм «Різдвяний скарб Михея". · 13.55 Надвечір'я.

14.25 Альманах "Основи". 15.00 УТН. День. 15.20 «Не все так погано. " 15.50 Нова колекція. 16.30 Всесвітній спортивний огляд •Gillette". 17.00 З Різдвом Христовим' Концертна програма. 18.00 УТН. Вечір.

18.20 Погляд у світ. Огляд міжнародних подій. 19.00 Худ. телефільм "Здра-

1О. 20 10.55

20.30 стн 20.50 Дзвони 20.55 Анонс

13.05 13.45

«КИЇВ»

ОnовІдки про казки. Зсм:т і небо КиєRё. Різдвяне спІВЗіJуччя світів. 21.55 Очевидне- неймusір­ не. ХХІ століття.

21.00 21.20

«КИЇВ»

мальна заокеанська місія

при дворі короля Артура".

16.55 Шукаю тебе. 17.35 Нові одеські оповідан­ ня.

краса".

ОО ОО Нічний канал. /СТV 07.00 Шлягер- бо шлягер. 08.00 Гопос "ПеремопІ". 08.30 Вtтражі 09.00 Фант-лото '•БІнго" Свтковий випуск. 10.00 Економічний вісник І О ЗО Родом з УкраІни. В. На-

Худ.фільм «ПривІТ,

ляє.

НАК "Нафтогаз УкраІ­

14.40

ни" ПОВІДОМЛЯЄ, роз·яс­ НЮЄ, погереджає

15.00 Сократ -Свінг

..

Телема­

газин.

15 05 Телемедіа. Ті-магазин. 15.35 СеріJл «Мандрівний лицар•·.

16.30

Мультссріал "Потвор­

на СІ1Л3».

Футбол. Англійськ<' прем'єр-ліга Огляд матчів. 18 ОО С8ріал «Команда Ман­ дрівного л1щаря". 19 ОО Сер:ал ,.молодість Ге­

17.00

ма «Подробиці". "час".

20.50 Прогноз погоди. 21.00 Худ.фільм «Москва сльозам не вірить". 2 серія. 22.25 Худ.фільм «Дім там, де серце".

Прогноз погоди КДРТРК 08.00 Концерт камерного хору «Воскресіння". 08.35 Духовне слово. 30-й КАНАЛ

00.15

і

Серіал "Чудернацька

9.30

наука

«КИЇВ»

08.30 стн 08.50 Дзвони Києва. 08.55 Арт-афіша. 09.25 Анонс. «ТЕТ»

09.30 Атлетик-ревю. 10.00 Світ людини. Медици­ на.

Маленькі історіІ "Арт-

обстрілу".

10.45 35 хвилин джазу. 11.25 Фішка. 11.55 Вистава А.Жолдака «Кармен". Частина 1 13.05 Я-пам'ятник собі РаІ­ са Недашківська,

«КИЇВ»

Серіал «Нічна ёf­ відкладна допомога". 15.00 Мультфільм "я, Пет­ рик П'яточкін слоникІв ра­

14.00

хував".

15.1 О Економічний вісник 15.40 Джазмісія. 16.05 Кіногороскоп. 16.25 Анонс. «ТЕТ»

16.30 Ретроім'я. 17. 15 Театр на долонях. 17.50 Джаз-степ-танц-клас'

не.

20.00 Час 20.45 Худ. 2235. Ех,

фільм «Гремліни". Семенівна'"· Всеросійський суперкубок частівок. фінал. L3. і 5 Худ. фІльм .. дм там, де

..

ппивів),

22.40 Худ. філь•,І "психо-З". ОО 1О Серіал "Пол:ція МаямІ Відділ t.,1орглі".

07.00 Мулr,тфІльми. 07.30 Тато, мама,

СТБ

газин "ІДЕЕА- студіо".

11.00 Мультфільм 11.1 О Серіал <Діти Хендерсо­ 12.10

Мультсеріал «СІмпсо-

ни".

1300 Програми "Біз-ТБ". 15.40 Телемагазин. 16.00 "Вікна". Новини. 16.40 Музика на СТБ. 17 ОО МультсеріJл «Байки зі склепу ... 18.00 «Вікна" у світ. 18.30 Худ. фільм «Кат". 21 ОО Програма "Великий ре21.зо··маппет-шоу ...

22.00 22.15

«Вікна". Новини. Худ фільм «Адела ще

не вечеряла".

23.50 Худ. фільм "Гріх цноти". НОВИЙ КАНАЛ

МультфІльми. Банани в піжамах. Док.фільм "Д11ка при­ рода світу". 10.00 «3х4" 10.30 Худ.фільм ,,Острів

08.00 08 50 09 05

скарбів". 2 серія. 11-40 Худ.фільм "ЧарІвний голос Джельсоміно'·· 1 се­ рія

12.50 Худ

фільм "ВоєнІю-по­ льовий роман". 14.15 Мультфільм. 14.30 Худ.фільм "Великі ма­ неври".

16.1 О Худ.фільм "князь Юрій Долгорукий". ОО Худ. фільм «Корольок­ пташка співоча". 1 серія. 18.55 Торгова марка ·Стерх"

18

представляє

19.00 Репортер. 19.1 О Худ. фільм

"Пригоди Шерлока Холмеа і докто­ ра Ватсона. Полювання на тигра".

20.15 Худ.фільм

"конан-руй­

нІвник".

22.00 Худ. фІльм "Гра зі с:м~ртю".

23.30 Худ.фІльм "Десять гренят". 1 серІя

не­

ГРТ

07.00 07.10

Новини. Серіал «ВСІ подорожі

команди Кусто". 08.00 Ураза-Байрам. Транс­ ляцІя з УфимськоІ собор­ но! мечеті. 09.00 Новини (з сурдоперек­ ладом).

Незабутні «Новорічні ВОГНИКИ" ХХ СТОЛіТТЯ. 10.00 Смак.

09.10

я

-

СПОРІІ1ВН3 СІМ'Я.

08.30 Пошта РТР. 09.00 Доброго ранку, кра Іно' 09.35 Сам собі режисер. 1О 55 Бузковий туман. 11.25 Ех, дороги .. 1140 Золотиіі ключ. 12.00, 20.00 Вісті. 12.20 Федерація. 1305 Мультфільм «Пригоди Бураті но". 14.10 Мультфільм "Незнайко на Місяці".

14.25 Серіал "Прості істини2". 15.00 Худ. фільм "леді та розбІЙНИК''·

16 45 Моя родина. 17.45 Два рОЯЛІ. 18.40 "Аншлаг" 1Ко. 20.45 Зоряна ніч у

ставляє. Худ. фільм .,ви­

ховання Арізони". 23.10 Концерт групи

.. вв

... ·

ТРЕТІЙ КАНАЛ УТ а ІНТЕР»

09.05 Прогноз погоди. 09.10 Сім бід- один одв1т 09.25 Прокинься 1спІва'1 1 10.10 УІк-енд. 10.45 Б.Бурда у програмІ

Камер­

Худ. фІльм «Дафніс і Хлоя".

9

ПЕРШИИ КАНАЛ УТ

07.30 Анонс. 07.35 ТРК "Ера"

представ­

"Доброго ранку, Украіно'"·

09.00

Док.серіал «Живі зао­

кеансьКІ легенди».

Шоу самотніх холостяків. 09.55 Укра1нське спортлото. 10.00 Наше військо. 10.30 Телефортуна. 11.00 Хто В ДОМі ХаЗЯІН? 11 ЗО Медичний тижневик

09.25

«36,6". 12.00 УТН. День. 12.15 Серіал

«Шерлок­

Холмс". 1З 1О Розслабтесь, ви в ефірі .. Клуб Суперкниги. Мультфільм на замов-

13.40 14.00

лення.

15.00 УТН.

День. 15.15Нашдім. 15.40 Перехрестя. 16.1 О Бенефіс заслужено! ар­ тистки України Анжели Вербицькоі. Частина 2. '

16.40 Милосердя. 17.00 Док фільм

«Париж

-

любов моя'•. 18.00 УТН. Вечір.

18 20 18.50

Бути жінкою.

Серіал "Гроно кохан-

ня".

20.25 Музична програма. 20.40 ВечірfІя казка. 21.00 7 дНІВ. 22.00 Худ. фільм «Чарівна патронеса". ТРК "Ера" представ­ Л~ІЄ ... добро! ночі, УкраІ­ но!».

2345

дРУГИЙ КАНАЛ УТ УТ-2 10. ОО Телеанонс. 10.05 Національний хіт-па­ рад Украіни. 10.35 Клуб-700. 11.05 «На рідних роздолах». Частина 1. 11.35 Концерт Державного академічного ансамблю народного танцю РосіІ. 12.10 Бізнес за правилами. 12.35 Відкриваємо Біблію. 13.05 Телефільм «Дівочі СПІ83НКИ)'

13.30

Спортивний канал.

КАНАЛ

Худ. фільм , Вісім МІльйонів сnособю ПО'~'';J­

ти".

22.30 Худ.фіЛІАА ОО 10 Серіал ВіІlдІЛ морапі"

Q_[Q. 08.00 Проrрам<J 08.05 Прuграr~ІІ 09.25 МультсЄ:оіол ,Pt.-:1\1!. 10.00 Імnреза 1О.ЗО"Мак і ~/1CJT!i! 11.00 Му ль тфІ!Іьr.І 11.10 Серіал "Дт:1 Хендерсо-

«Смачно з «Олейною"

11.05 Доки всі вдома. 11.40 Караоке на майданІ. 12.00 Мелора ма. 12.30 Музичний під'Ізд. 12.50 Підводна одіссея команди Кусто. "Галап<J­ гоські дракони". 13.45 Планета Здоров'я. 14.15 Євген Петросян запро-

15.15 15 55 16.50

Мультфільми. Брейн-ринг. Г.Хазанов у новій про­

грамі «Чужі ювілеІ". Худ.фільм "НевиrІрав­ НИЙ>>, 20.00 Інформаційно-аналі­ тична програма "По;:;ро­

18.20

биці тижня".

20.35 ПрОГНОЗ ІЮГОДИ. 20.45 Джентльмен-шоу. 21.20 Худ. фільм «Н<Jречений із Маямі". 22.45 інтерспорт. 22.50 Худ.фільм «Приватне життя Шерлока Холм ее~·

на••.

12.1 О

Мутж·е,юп

Сім:·с:п-

ни

12.40, 15.05 Те;;:~:r,1t.іі-<1ЗІН-! •ІДЕ ЕА · с г,';\:СІ 13 00 ПрогрJМИ -Б J- ТЕ:· 14 45 ТелемигазІІн 15.20 Худ. ф1льм "весш на За~ічні;1 КлуG

17.00 17.35

Мутjтсеріал·.,Баш·у ~:

1830 19.00

Споре Футбол. дІІГЛІІіс.r,>а

прем'єр-ліга. Програма ,ВиІІіЩ:<і<-

21.00

вий СВІДОК»

Миппе1-шоу. ·-Вікна'". НосИ!ІІІ.

21.30 22.00 22.15

Худ філь1,1

Тl~ль

Г:rJКр,;G,1-

. ).

ОО ОО Програ1ю «НІ пуху ~і r1epa~~.

НОВИЙ КАНАЛ

08.00 08.50 09 05

МультфІJІЬм. Банани є пжаІ:'сІ:< ДІ1КіІ

01.00

Прогноз погоди. КДРТРК 08.00 Недільні зустрічі 08.45 Дитяча програма, Еко-

ЗО-й КАНАЛ «ТЕТ»

23.20

НЕДІЛЯ,

20.30

ЛО».

ляє-

08.05 Прог63ми «Б!з-ТБ". 09.25 Мультсеріал "Ремі". 09.55 Кіноконцерт. 10.15 ТБ-шоу «Інстинкт". 10.45, 12.40, 16.10 Телема-

«Імперія кіно" гред­ ставляє. Худ. фільм "Ос­ танній бойскаут". 21.30 «Імперія кіно" пред­

19.40

шує.

E'.JE

19.55 Серіал •Альф" 20.30 Худ. фІльм "Принц прІ1-

«ТЕТ»

07.55 Спаси і сохрани. 08.00 Антресолька. 08.15 Телефутбол.

стиваль у Юрмалі. У світі тварин ІсторІя одного шедев­ ру. РосІйський музей. 14.00 Новини (з сурдоперекmдом). 14.10 СерІал "Горець". 15.1 О Мультазбука. 1600 ,.у пошуках втраченого". М дстангов. 16.40 Вщгадайка. 16.55 Смачні ІСТОріІ. І 7.20 "3 легким паром!" У го­ стях у М.Євдокимова. 17.50 Старі пісні про голов-

герському.

ракла".

портаж,).

19.50 Національна лотерея 20.00 Інформаційна програ­

Ранкова пошта. «Ківін". Музичний фе­

vмос.

11 ·оо Модний час 11.25 На ВСІ СТЩ.JОНІ1. 11.50.12.30, 13.50.14.30Теле1\шrазин ,,Eiite Іtаііз)) 12.00 Перехрестя 13.00 Шлягер року. 1400 В .Щербачов представ­

дурні'"·

10.25

Худ. фільм "Безцінна

22.30

на'".

14.35 Мультазбука. 15.25 Худ. фільм «Супергерой

17.55

Києва

«ТЕТ»

моди.

13.1-0 Час літати. 13.40 Життя тварин. 14.10 Спорт-тайм: екстре­

20.45 «Різдвяні зустрічі» Алли Пугачово і. 00.15 Різдво Христове Уро­ чисте Богослужіння з Хра­ му Христа Спасителя.

18.20 Худ. фільм «Еббі". 19.55 Часи та воіни. Самура1.

«1+1»

07 00--:-СВОЄ КІНО -ДЛЯ ДіТеЙ" Худ. фільм "Казка про гуч­ ний барабан" 08 20 Мультсеріал Як ко.Jаки. ··"· 08.40 Повне мамаду. 09.1 О Два роялі. 10.00-15.00 Програми УТ-2. 15.00 Містечко. 15.35 Серіал «Уокер- техась-

кий рейнджер". 16.20 СВ-2000. 17 ОО Серіал «Геркулес". 17.50 «Імперія кіно" представляє. Худ. фільм "Гремліни-2".

07.30 Спаси і сохрани. 07.35 Міські НОВИНІ1. 07.50 Антресолька. а КИЇВ»

08.30 стн 08.50 Дзвони Києва. 08.55 Дитяче коло. 09.25 Худ. фільм "Безцінн~1

рІ>!.

1240

ЗnорrJв~й СО о І Er;,_ 3е

·

нетто,

Худ фіІМrІ .,ззб:' с:rІ­

12.45 ка".

1 серІя 14.35 Спитайте 14 50 Худ. 2

у

краса".

10.55 Музичний маршрут. 11.25 Створи себе. 11.45 Збережемо здоров'я. 12.15 Лакмус життя «ТЕТ» Тема з варіацІями Гідон Кремер. Частина 2. 13.10 Магічні ландшафти 13.40 Блеф-клуб. 14.15 Вистава А.Жолдака «Кармен". Частина 2. 15.30 Лавка старожитностей. 16.00 Прем'єра програми М.Боярського «Боярський двір».

12.30

«КИЇВ»

16.30 Анонс. 16.35 Нон-стоп рандеву. 17.05 Музична пауза. 17.15 Світ. Украіна. КиІв. 17.45 Київські мініатюри. 18.15 Астрологічний прогноз. 18.45 Мультфільм "Музичні каЗКИ».

18.55 СТН-спорт. О.Волков. 19.20 Усмішка. А.Демчук. 19.40 Ліра. Планета джазу. Н.Потапенко.

20.1 О Кіноколо. 20.25 Анонс. 20.30 СТН. Тижневик. 20.55 Дзвони Києва. «ТЕТ» Оповідки про казки

21.00 21.20 Я - пам'ятник собі ... Іван Гаврилюк. Худ. фільм "Тридцять дев'ять СХОДИНОК». 00.05 Серіал «Історія кохан-

22.15

тро~нЛ''

18.00 Худ.фільм пташка спІвочz~)'·

18.55 Торrова

19.00 Репортє~. 19 1О Худ.фІііt>ІсІ

/СТV

дир.

09.30 На сьомому небі 10.00 Територія А. 10.30 Стиль та інтер'єр. 11.00 Ноів ковчег ІІnиве ... 11.25 Док. фільм··- КиІвський Єрусалим".

11.50, 12.30, 13.50, 15.35 Телемагазин

'Hte ltalia•.

12.00 Вітражі. 13.00 Шлягер- бо шлягер. 14.00 "Час "Ч''· Військовий тележурнал

14.30 Супербол. 15 ОО Сократ-Св1нг.

ТелемJ-

кер[jсЛіІJ '· 1,2 21 АО Хуц.фІ!!І·М 2З. 05 Худ ф:льм д<"СІН L ' rрс;нят". 2 серІЯ

15 05ТелемедІа. ТУ-магазин 15.45 Мультфільм. 16.00 Футбол. Чемпіонат Італіі. Серія А. Централь­ ний матч туру. 18.00 Серіал «Команда Ман­ дрівного лицаря". 19.00 Серіал "Молодість Ге­ ракла".

Серіал «Чудернацька

наука".

19.55 Серіал

, .

ГРТ

07.00 Новин-;::--07.10 дрмійський магазин. 07.40 Мущ,тсерізл "Гуфі те< ЙОГО КОМL1НД3)>.

08.1 О Ранкова зірка. 09.00 Новини (з сурдопери,ладом).

09.10 Непутні HUT3TKI1 09 25 Доки всІ 10 ОО Серіал 1О. ЗО Здоров' я. 11 ОО Смочні історІІ. 11.05 "Кіsінн. Музичний сrиьа;іь у Юрмзnі.

13.00 Сміхuл~нора:.Іг. 13.30 ру. f'GСІИСfоКИИ

14.00 НОВlН1И

(З ладом) 14.10 Серіал "Горо;ць·,

15.00 Мультсеріал "101 матинецu '· 15.30 Мультсср:ал ., ~о ес ;-,рс',­ гuди ВіннІ ПухJ" Як це бупо Фуі!)о%· ний МJТЧ СРСР - ЧиЛІ

16.00

1973 РІК. 16.40 Худ. фільм "НеєипрзіЗ18.2:)

Г. Xaзo~;us у нові~1 г1рс

громі "Чужі ювілеІ".

20.00 'k. 20.45 Худ філом "Греt.1лі:е.12: приховшш 2230 Хуц. фільм життя Шерлока

РТР

07.00 Служу ВІГЧИЗІІ: 1 07.30 Мута,тфіпьм. 08.20 ВусrJМІІ :~аляти 08 55 До(JрОГО К[JJli 'Jl

09

ЗО "f,ІШІІШ··

Ко

10.30 Міс rс'ІКО 11.00 Російське; fОТсІ 11.40 Свп книжок з JІ.~:ур:ш­ І:ьови:А

і2 оо ВІСІ і.

газин.

19.30

Хол ме з Со5tжо Q,;c~

р~

НЯ>>,

07.00 Шлягер року. 08.00 Це твій день 1 08.30 Світ людей. Медицина 09.00 Візит: Копенгаген, Ага-

мJр;:.а ,,СіЕГ'<,

Прt:Д(;ТсtВПЯЄ

•<Альф"

12 25 Худ

ф•льм ,дит~но ІІZ!·

про;:ат".

14.00 Діалоги іІ~О тварин 15.00 Crapa квартира. 16 05Док фільм "наше сrс­ ЛІrтя·,

Худ фІльм "3имоs:: ~ишня" (У ІrерерsІ- B1cr :) 21.05 Промо. 21.1 О Худ фільм «Зимuва вишня-з ... 00.00 ХУІ\. фІльм "чорн'

17.00

ДІрКИ».


4

N9

І

(9100)

•••••••••••••••••••••••••••••••• 1 1 ДОСЛІДНИКИ й досі намага-

композитор. Подільська приро-

чере? нащадків__, які майж: через

ються розгадати таємницю твор-

да надихнула його на створення

стоmтrя ~.ознаиомилися и одру- І

І чості П.І.Чайковського. ВивчаюІ чи факти біографії генія, вони прагнуть зазирнути у світ його захоплень, торкнутися уявою

І

І його музи, аби глибше проникнути в його творчість.

І

таких шедеврів, як п'єси для

скрипки з фортепіано "Раздумье", "Скерцо", "Мелодия", романси "Средь шумного бала",

"То бьшо раннею весной", "Се-

І тям із Франції у селищі

І ?раїлів Вінницької області,

тА· єм·н·

1поталанить вщкрити щось

..... ·...

І таке, чого досі не помітили

. .· . . ·.·

.. .

uu·

. ..

І критики і дослідники жит- к·.·он··А···н·····н L\ І тя і творчості Петра Чай- · . • .·.. · .· ·. . .. #І

1 письменники Домінік Фер1 І

.

нандез та ~НІ ВяземсьКІ. Паю АНІ, до речІ, нащадок давнього російськоп~ князівського роду та правнука вщо.мого п~~ьменник~

Франс!'а Моршка. Є

11

коршн.я и

І в УкраІНІ, що :акож стало одюєю ~ І з причин пршзду. .. , Як ВІ~омо •.. до Бр~шова ~аиковськии пршздив..п ять разІВ на

1

І ~апроше':Іня палко І прихи~ьнищ ного геНІя бар~ неси НадІІ фон-_

1 Мекк _ власнищ туте:':'нь?.го ста 1 ров~~ного помІстя. ПоІЗдки в

син обі~має висо.І_<.У пос.С:дУ в ад- І

1

уважне

Стосунки двох незвичайних

дами про своїх незвичайних дідуся і бабусю.

І

ну цього феномену досі спере-

ВUГЛЯІІ.ОМ

1

cy11.uтu:

······рре:щд~!Іrа: л,~:КУІJМ11· За СЦ/)1fЯНЮ!диР~КТОРа . J1ред~:(~!!~.ІІц'пІа ""'СfІ~ціаліста·міськоrо Цещру

і соці~Л).~их. служобдЛЯ; молоді О~ениПетрівни .Т<!Ш!НІКО

34 )\ВОрИ)t

д\1'еЙ~сиріт; !fфіів.сцріт; З

.

-

халатu

вон11

Чітко

уважно

u

мене

віІІ.ІІ.ілення ОІІ.Не з крашuх, я nonpocuлacя 11.0 свого лікаря. ААже Тамара Олексан11.рівна лікує не лuше 11.іабет, а u усі хворобu, які він сnрuчuняє. доземнuu уклін Вам, лікарю, за вашу сумлінну, благоро11.ну npauю! А нашому ПрезuАенту хочеться вuсловuтu nобажання - більше nрuАілятu увагu охороні ЗІІ.оров'я,

свою

вuконують

шоб

й зустрічі гостей із Франції з І

1

неї

документи та матерІали з бюг-

рафії композитора, Фернандезта І Вяземські вирішили написати

книгу "Спогади про Україну". ,

Євген ЗАХАР ЯШ,

1 1

зробuть

укол

-

і

Хочу також розnовістu npo свого лікаря Тамару Олексан11.рівну демську, раuонного ен11.окрuнолога,

nоставuлu

загрозою.

"Швu11.ка

МОЇМ

і

броварчан ка.

oc~··-·~-.J..}~1

·

,.._.,_, __ ·-І

'""'>о"

спіх в усьому. Хай Бог з неба силу й здоров'я дає, а Мати Божа завжди береже.

.~

Діти, онуки, правнуки.

;~ЗНАJіНЯ»nровРдІ-1Т~f1ОСТі@Нодіючий семі~а,р';nракїі-!Кумнатеrуtу ((І::Іаціо~

на.nь~:~j. стандарти· ~ухобЛікуУкраї., J;tи11 та, кур<;;и. 9у~rалтерів·~(lР9t-ІОВіJіо••• ВІ1)( <;Tatl.ц<:J.P!iB (C"J'\)Pf( HЗB\!~tii:ISJ на, кур·

ёах 7 2 місяці}.

> .·...·· .·. •·•·...·• · ••• •.·.···· . ·•·.·• ···•·· .· .••·.

• · . . . Ащ~~са: . . ~{І:)ро~аЯІ1• •. вуп.~~J~р~~~;.·.•· ~~p;.~,q.f> (І)'ртожито~ «БровариюроМ."

}J<iJCИ~vi:24;1~~ ц,247~~- . •. )•.· · · · ·/ •.•. ·•

.•.•.•. •т~кQ~

nро~9дІ1Трся. інди ві.qуальне J<Оr-.ю'юrеРІіе~авчання<Wїndр~.~5; 9f3;•

WQtd .·~7,··е<ре!§Ц, 1Q~S~r;:~Лieplя); •Н

О В Е

Ж И Т Т Я

Броварських

міської

• ma

І 1J)\!І:v 'І

1

1

)VVLКl.A..Ч "" .

і

щиро Вітаємо з

11

і

··

j

І

СПІВЗАСНОВНИКИ:

колектив

редакції газети, Броварські міська і ра­ ·йонна ради, районна держадміністрація. Свідоцтво про д_ержавну реєстрацію від 10. 12,

Kl N 259 1997 р.

ІнАекс 61285

~' '{[') 1

1 \

юВілейним днем народженн.ч!

дарують радість

~ j

~.JJ~\j ~;;' б;'f:ea~~~~';;u';,::,a';;~:; ІІjtУ.~./>;.,_ в Q.lexail

1

c.'.". .

,~1 і!. 1

'·"' [

а.Ал р.ч.сні ко.Аос.ч.тьс.ч.

жита, і/ СJжсрс.Аа б"ють а

Чі.Ающою ІЗодою. Q.lаснаІа

~..: \(-'"' ~)

-«.

11

і щедрість у cepr~i xatl кВітнуть, доки ю8і.АеІі не

ctno.A и·пніІі

д

,.

J

~~r:

зареєстровано:

(5ровврн) б-03-87

м.Бровари

6·49·86

по

«Броварипром­

lкlilФfi.'{:ijj:'lїi;l половина будинку у с.Шевченкове (ст. Бобрик). Житлова площа

поверхах входять:

43

кв.м.

Земельна ділянка

-

О, 12га. Є колодязь, сарай. Довідки за тел.:

4-23-26

(у робо-

чий час).

21

15 20

1999

459

21

16 20

1999

458

17 22

1999

466

грудня 1999р. за N2 розпорядження голови райдержадмііністрацїі від грудня року N2 «Про програму зайнятості населення та бронювання робочих місць на 2000·й рік»; грудня 1999р. за N2 розпорядження голови райдержадміністрації від грудня року N2 «Про створення районного резерву матеріально-тех:. нічних засобів та фінансових коштІВ для ЛІКВІдацІІ надзвичайних ситуацій»; грудня р. за N2 розпорядження голови райдержадміністрації від грудня року N2 «Про зняття карантинних обмежень по лейкозу ве­ лико"! рогато·і худоби з агрофІрми «БогданІВка». З повним текстом цих докуменТІв зацІкавленІ особи можуть ознайомитися в загальному відцілі райдер­ жадміністрацїі(м.Бровари, вул.Гагарtна,

23

1999

15).

перукарня;

-нотаріальна контора; - філія банку; - офісні приміщення. У цокольному корпусі передбачено

ПРОДАМ ХАТУ в с.Гоголеві. є сарай, погріб, колодязь, літня кухня, 40 соток городу. Будинок дерев'яний, обкладений цеглою, веранда Зх9м із Садок, природний цегли. газ (лічильник), парове опалення. До асфальтована самого будинку дорога. Тел. 5-73-16.

легкового автотранспорту.

Завершення будівництва протягом

2000

року.

r ПРОДАЄТЬСЯ дитяча коляска для і)

/.-~·············:············:········································=···=·····················==···=:::.'~

Бажаючим купити nримішення такого

~

призначення звертатися: м.Бровари,

бульв.Незалежності,

14, контактні 5-31-57, 5-31·58.

І літа і зими, німецька. Тел, 5·21-71. ) ,

Броварське районне уnравління юстицїі по­ відомляє про реєстрацію Броварсько·і міськра­ йонної організації- Сnілки nідnриємців Бровар­ щини (свідоцтво N2 від року) та Броварська"! районно"! організацїі Ліберальної nолітично·! партїі України (оновлено"!), якій грудня ц.р. видано свідоцтво за N2

25

22.12.1999 -

19.

До уваги читачів! Наступний номер газети вИйде 12 січня ц.р. Повідомляємо, щр у зв'язку з технічними причинами програма телепередач на наступнии

тиЖДень буде надрукована лише з середи по неділю ~;~ключно.

Адміністрація комбінату, профспілковий комітет, весь колектив ТОВ «Броварський домобудівний комбінат «Меркурій» глибоко сумують в зв'язку з nередчасною ·смертю начальника зміни формувального цеху Людмили Іванівни ЖДАН і висловлюють

Адміністрація, профсnілковий комітет, рада ветеранів, трудовий колектив КЗПМ глибоко сумують з nриводу смерті учасника бойових дій, ветерана праці Леоніда Васильовича СВЕНТИЦЬКОГО і висловлюють щирі співчуття рідним та близьким nокійного.

Арук

34 ВіААілu: rромаАсько-поліmuчного жummи 4-21-34; сільського госпоАарсmва 4-02-92; nромисловості і соuіальнuх пuтань, лuстів і масової poбomu 4-04-81; бухгалтерія, прuuом оголошень 4-23-26. Аакmора

22

щирі сnівчуття рідним та близьким покійної.

raзema

раА., раіюнної Аержавної і1Амінісmраuії.

."_,_,~.У ····~

Броварським районним управлінням юстиції

магазин промислових та продо-

телефони:

'\~ .• -·о:.-

,~:и::d

приміщення, що опалюється 1 охороняється, для паркінгу приватного

БgоварQька ррг~!-ІізаЦія· товарИства

u .... -~%-·~~~ . \.;; ~

''-..

11.?"

an·

-аптека;

-

\\1). C::,\\!t ..t'!./'·

~·::::J-~i'::c''

настане

вольчих товарів;

грядуще тисячоліття nринесе

і

ЄВАОКЇЯ КУЗЬМИЧ,

ветеринарної

житлобуд• розпочало спорудження «Блоку обслуговування населення», до

-

nоря11. з

лікарям

МеІІ.Сестрам наuкраші вітаННЯ З нагоАu Нового року і Різ11.ва Хрuстового.

Колектив управління державної

СУЧАСНІ ОФІСНІ БІЗНЕС-ПРИМІЩЕННЯ

1-111

віІІ.ІІ.іленні,

ni11.nuc

~.,~.~~~і~ь~~~~~:~~~ ~~~J

з ювілейним днем народження Віктора Анатолійовича ДЯДІОКА Здоров'я .міцного .Juчu.мo іJоаіку. Щастя й paiJocmi поанії ріки. БРрІ'? спокою нехай .Jігріаас. Горе Вас нехай обминає. МолоіJість iJ!JШY нехай нr покtІНr', Пісня а оселt .ювжіJu нРхай лuнr. Бажаємо щастя й іJостатку. В житті лиш JлагоіJа й порядку, В роботі успіху iL mррпішІя, ..V справах · вічного горіtІІІЯ. В сім'ї уваги і іJобра. 3r7оров'л .міцного і чuстого нrба, І просто люіJського mrnлa.

КонтактІ телефонн: (Кнїп} 544-60-14

складу якого на

uьому свіU

11.оnомога"

Дюжева, Честнєйша, Петренко, Ординська, Щербак, Сапатова та інші.

Бажаємо міцного здоров'я на довгі-довгі роки, активного дов­ голіття, злагоди й достатку, мир­ ного неба і ясного сонця. Нехай

у б

BUCЛOBUЛU

теки.

вул.Грушевського ОП

не лuше безnлатні

u

Уnевнена, шо багато хворuх, які лікувалuся

аптеки .з Новим 2000-.м роком і Ріадвом Христа· вим! Ни:Jький уклін. Ва.м і велика подяка :Ja увагу до н.ас, пенсіонерів - ко·

мікрорайоні

лікувалu

ві11.чуєш.

І

цен.тральн.ої раuон.н.ої

нас

ме11.uкаментu.

не

яка лікує uю страшну хворобу. Я своїмu очuма бачuла, як вона рятує лю11.еu, жuття якuх ni11.

(ДІНАУ). І

працівниІ(ів

рукu,

серuевuм

кар11.іологічне

безкоштовні ме11.uкu, а

Від щирого серця поздо· ровляємо Вас і колектив

10

хоч

АОnомога" з

Особлuво хочу ві11.значuтu Тетяну Олексан11.рівну Олемську. Золоті у

,;Адам.е <]la6.A..o6uчy!

У

і

лікарні

nризначення лікарів меАuчні сестрu.

Шановний

Щиро вітаємо дорогу маму, бабусю Параску Григорівну ТИЩЕНКО, учасницю бойових дій, жительку села Кулажниці зі славним ювілеєм ВО-річчям від дня народження!

"швu11.ка

11.0

наnа11.ом.

можна

люблять

і

1

багатодітних сімей (з них 12 :дітей - вихованці буднику милосерДя) Міхади у складі президентського rіqїзда '~Здоров'яn у санаторій "Товтри" на ХмелЬІПІччииі; Кошти иа проїзд і лікування дітей вщtілили Національний фонд та об.іrдержадміні911Jацjя; Любов СИДОРЕНКО, дир~ктор відділу соціальних служб для молоді.

лишніх

Ось

11.0ставuла

роботу.

••••••••••••••••••••••••••••••• 8

: JiaцiQ:!Iit!Jl>"f{oroфtmдY ~оціа.т~ьноІ'9 'З~trC'IY ~~~рів •·.: і.дітеtr"Укр(іна.'"' Дітям" nід ІіJІJ]JОИ~!оМд!JУжини

роботu лікаря не nерелічuтu.

OXaUHi,

ЗаВЖІІ.U

вunрасувqні

ти, розмовляв з його директором І

люди порщнилися, порщнилися

.•.•.· fl~ к!fІІ!.ІJ/1···.·· ·.• . у "f!qІ$три • • · • у ~p§J!a~ax ІJідк~11 rо · ~j,ед9~~~щ1Іцчя

за більш як ІІ.ВаІІ.uятuрічнuu стаж

UРЛ, яке очолює Олег Олексіuовuч Юрченко. Пі11. керівнuuтвом uього ІІ.ОсвіІІ.ченого фахівuя тру11.яться вuсокоnрофесіUні лікарі та ме11.uчні сестрu. Уже за їхнім зовнішнім

підтвердження однієї з І версій смерті П.І.Чайковського І цікавили Домініка Фернандеза. у музеї-садибі композитора, що І міститься в колишньому маєтку

письменниками Вінниччини. Поки ж узагальню.ватимуться І

чаються дослідники. Лише відійшовши в інший світ, ці

Увесь ueu час Тамара ОлексанАрівна маuже не віАХОАuла ві11. ліжка хворої, Жuття жінкu було врятоване. І такuх вunа11.ків

гастроентерологічному віІІ.ІІ.іленні

І розповіді браїлівських І

фон-Мекк, він вивчав докумен-

трuвала більше АВОХ Аіб.

не

Браш о ва, щлиться спога- І

на і. тепер ~риїздить ДО І

стаНІ важко1 комu. Боротьба за жuття Антонінu Мuхаuлівнu Б.

бувають

Уже багато років я хворію на uyкpoвuu 11.іабет і лікуюся у

тичної книги. Щоразу, коли композитор приїздив, закохана гос-

в мош пам'яп осяян.ими ~погадами про найпоетичюш1 дНІ мого

хворuх

вонu

11.орожчuмu за буІІ.ь·які лікu ...

Тамарою Олексієвою. Цікавими ·1 корисними для обох сторІн були

подпня залишала маєток і повер-

та

на свій вік, Тетяна Іванів- І

людей, якими були П.І.Чайковський та Н.фон-Мекк, могли б ста-

ти сюжетом не для однієї роман-

11.0

ставлення

куnується,

старожилів, а найбільше-

БраІЛІВ 1 Сьомаки (хупр, що на-

І життя",- писав в одному з листів

МІНІстрацн росшського

талася лише тоді, коли він від'їздив. Про справжню причи-

І леж~~ Н. фон-!Уfекк) залишатм;я І

ОІІ.Ні безкоштовні лікu - сам лікар. Таблеткu, уколu і все інше треба куnуватu. А ось АОбре слово,

rEH·J·8 ·

,Дебюсі.

nрuв~зла хвору беЗ свіАомості, у

фон-Мекк, 82-рІчна Тетяна Ст~:. І бенцова мешкає у МосквІ, а 11

я·

кінчував оперу "Орлеанская дева". У Браїлові Чайковський зустрічався з славетним французьким композитором Клодом

3а nІ·кn

СьогоАні у нашіU мeAuuuнi є лuше

. ·

ковського. А приїздили

.аоDОЖ ,.е

внучата

-

президента. Незважаючи

· ..

[{Ш)І !1\ ji ІІ)Ь

племінниця Ч~йковського та І

репада Дон-Жуана", тут він за-

Хто знає, можливо, гос-

І

жилися, ІХНЯ дочка

6.01

".

'

4

21

І озuцІю авторів. вш<ел<•а~:нuх __ •РVІ. /~в відповідає автор,

О )fорІюсах zaзemu.

Обсяг

1

oфcemнuu.

11.рукованuu

аркуш.

ВіАІІ.руковано в ЗАТ "БРОВАРСЬКА 1\.РУКАРНЯ" управління у сnравах

npecu ma

інформації Кuївської облАержаАміністраuії.

Зам.

12

Тuраж

2080

прuм.

#1 2000