Page 1

З Новим роком, товариші! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, €Д"АЯТЕСЯf

о р ГА Н & р О В А р С Ь КО ГО М І С Ь КО ГО КОМ І Т ЕТ У МІСЬКОІ І PAROHHOI РАД НАРОДНИХ Газета виходить з

17

1937

квітня

року

iNil 1 (7494)

*

К О М У Н І СТ И Ч Н О І ПА Р Т 11 У: КР А І Н Н, ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКО'І ОБЛАСТІ

*

П'ятниця, І січня 1988 року

*

Ціна

3

коn.

Високих вам злетів! Ось і ~tступвв у своІ права рік 1988-й .. В цей святковий день ми стоЬtо мовби ва вершнв1 дpyroro і ва вершІй сходввцІ. третьото року ХІІ п'ятирічки. Перед вами вІдкриваєтЬся ВЄJІИ'ІІІ8 панорама звер­ шень 1 t~~еозора перспектваа пакреСJІеиь. іІ ДШІ тоrо, щоб аравJШЬво оц1витв своі .сwш ;ва майбутнє,· ие­

обхІдио ІІсебічво :проаналізуватИ здобутки 1987-ro. Мивутdt рІК

-

..:..._ рік 70-pi'I'JJI

Вemпtoro ЖоИІЦІ

це період цШеспрямовавих. творчих пошуків, напруженої арацt . по втіJІевmо іВ життя рІm~нь ХХVЦ з'їзду КПРС, важливих кастанов дарті1 ~ уряду. ТиСSІЧі труДІвJООdв ІІІроМІІСJІовості, сіJп,сько­ rо rоспадарства, будІвеm.и11КІв, автотранспортвикІв, десятки трудових колективІв, rотуючв rlдиу зустріч ювіJІею ЖовТИJІ, рапортувІUПІ про дострокове ви­ коиавип аланІв 1 іСОцІалістичввх зобов'язань дpyro­ року п'ятирічки. ЗавдJІКІІ пJдвищению трудової,,

ro

техио.поrІчвоі дисцвп.пtин,

1

:підприємств

значно

переведению господарств

ва· ,ре~

CJpoCJIВ ·темпи

lитеисивного

росту

розвитку

сусп.ІJІьиого

виробни­

цтва, полtппuшнсь йоrо .ІІКісиі показники. Промис­ ловістю Міста 1 району (Перекрито річні мани ви­ пуску

металокерамtчввх

та.

виробІв

верхиьоrо дитJІ11оrо трикотажу.

з

JШастмас,

1\олектвви заводІв

аорошковоl металургії та ашомІв1євих будІвет.ивх

коисtрукцlй,

фабрики верхньою дитячого трикота­

жу

мввулоrо

ІІроТSІІ'ОМ

або призерамн

роиу

стІUІІІ

·переможцями

респуб.пікаиськоrо

та всесоюзвого

соціалістичного .амаrавип.

Високих результатІв у праці домогJІВся І працlв­ ИИіаІ СіJІЬСЬКОГО rосподарства. Ми по праву rop. димосs

((ТІJІЬКИ

.В ВЕЧЕРІ

& МІРНО &YJIO

моро:а с:таа міцttішим, і аід цього Михайлу

будіаел .. ни:к~м :аодити :аааод<:ІІ'КМЙ профілакторій. Так

ту·рміру на

nр~о~з

підnисання

доrоеору

про ліквідацію

рад.11нс~ооких і •мерІtканс ..ких ракет середньої і менwоі деm.ності. .

Він,

І :анову, Яки+і -уже раз, за останній час перед очима

для очей кертинаІ Тільки не це.:!' раз... Зе~ена,

с:;_тарший

серед

синів,

пас

син

сеn,.нсь·киІ4,

з

раннього

дитинства

партlя

але

мертв•. Незаймані зарості трави на подвір'ях cin під ЧорtІобиnем. Hecnix залишені хати. Навкруги вес:на.

(Закінченн• на

УCDtш.-o зuершево проrраиу IIIЙ'rpІUWJIШoro а icJQPIY космо­ ІJU'І'ІІКІІ 328-добовоrо ~отовавоrо

пОJІЬО'rу. 29 ·~J:!УДНJІ 1987 року КОСІІОИ8ВfВ Юрій РоІІаИ&ИКО, Олек~ Александров_ 1 Авато­

Шй JІU'Іенко поаериуmrсь ва зем- ·

то.

ІСDУсаивй

. аnарат

корабля

сСоюа ТМ·З• .аробва посадку ва ·

пІав1'ІІDІЙ с:Цц від Міста Аркатrка. · Роботу ва борту орбІта.JJЬВОrо аоІІІШексу сМвр• · ародовжуs екt-

1118 · у скп:адІ ·Sолодвмвра ТИтова 1 Муси МакарОва. '

·

(ТАРС).

Шf{~РОКУ rpaмy

різноманіт.ну

1

·

культури,

за'Кладах, 'іцших

дуТЬСц НИ,

новорl'ІІНі

Інші

цШсавl

уста:новах відбу­

нарнавали,

заходи.

ран-

будови

увібрав,

·

А. от у легкоатлетичному маце­ жі з

1 no 4

захопщоючl

сі'<Ш!я цроходи.ти_мvть сnортивн.о-театра.Лlзо­

вЗІНl вистави. Перед шнолярами, ді'І'ЬМи з міста і району висtrуІІІ­ л.ять артисти естради. у,крконцер­ ту,· В9КальнD-<інструме.нталЬІНий ан­

самбль

ІНо•,

сКобза:•.

сСлІ;ц•,

рок-rруnн

СПОІJ'І?fени

сГро­

обJІ'.аС-

атлетики.

виставах

Побувати

зможуть

•Не

Іl'ОlІJіК'Щ!.уєТі,

адже

менше

взяти yчaqn; у

на

лише

з.мо­

роовагах.

В. Ч:ЕРЩ{НИЧЕНКО, завІдуючий . лецоатлеТJІ1ПІІІМ манежем.

самоокупвість і,

щоб

не

стати

сlаьськоrо

баJ;;,';{·ом

·

•rосподарства

урожайності ва круг:

28

центнерІв,

суспіJІьиоrо

карrоплІ

-

потрІбно

·зернових

_._

не

ОВОЧів -

150,

155, фруитtв,. 1 SІГід - 55,6, кормових бураиІв 600, кукурудзи ва Смос - 300, · баrаторІчввх трав ва сlио - 41, ва зЄлеввй ІWрм - 320 центнерІв,

жете nо6ачmи і nоч~и багаrrо цl­ Rа:БІОі'о,

1

а

все ~~:·ранд.lозиіШі

ТрудІвникам

діти, але й молодь старшого віКу.

не

вчорашвlй,

новІ,

так,

домогтвсs

Для неІ вистави розnочинатимуть­ ся о 20-й годині. Ціна нвmка 2 карбованці. Завітайте на ці · ви­ стави,

день

Передусім аере:хtд ,на

виробництва.

1-llf · стор.).

ле,г.ноr

цих

вже

ековомічи.ої по.пtтик:в, докорівино поJІІпшеввJІ ІІКостl продуКЦіі, вмtв:вв працювати в умовах пере.

худо­

ноІ школи вищо·І спортивно! май­ з

це

самофlваисувавии вимаrаs від під;rриємств гиучкоt

стерносrrі, збЩ>ноІ 'КРМан.ди У'КJІ)аrни

свя'т. У

аJщ. асе

життя ставить перед вами

в ІІJавчальних

Bpoaqplв до новорічних

СпасибІ вам за іИевтоМИі роботящІ

Вlдlйmов у минуле друrий рІь: п'ятирічки. ~роб­

завдІЩШІ.

Завітайте иа висІави

nрацlвнини

урJІД.

лено в~JІІа.JІо,

комnлексу

Пі'дІГО'!'уВалн

нультурно~портивного

()удин~ах

npo-

району.

вам, шановві трудіввшm міста і села, зав­

1

довести

КОСМОНАВТИ ПОВЕРНУЛИСЬ

1

міста

руки, висоКу rро.мадJІИсь.ку свtдо·мІстьІ

що стержнем · людського характеру є працелюбність, чесн.ість. Так вчили батьки. Такі уроки дааало життя. То І сам відразу переконався, щr;~ саме на цих рисах заміш&ни+і ус·піх бУJЦь-якоі людини.

Люба

зрушень в ЖИТТі

дІІКа вашій иатхвеІІІdй працІ, усвІдоМJІению ·важ­ пвості завдань, JDd ставJІЩ'Ь перед усім · народом

бу. Всі разом добудов~апи хату.

Іідміряні ДОЛеЮ Д.fІ.Я НІІС, діте.:і nіСЛЯІОЄННИ/( рокІв. Мих•Аn• Понуров• вст11nа жива зелена стіна.

. завдJІКІІ

щині, коли Миха.:іnо пас на вигонІ худобу, любив ле­ жати у трав·і, диsити.ся на небо. НавкоJІо жива зе­ лена сті·на. Вгорі, ніби чавони у морі, хмари-манд­ рівники. Попереду ціле жипя. Я~им воно будеl І мрів, мрі•·~·

Михайло,

мем.птахо­

-

Новий рік у. нових квартирах, зводиться дім з кон­

Як потрібен сьогодні мІtрІ Як потрібен!

дітеІ4:

«Краси.пlвськоrо», :кормІв

струкцій, ІІКІ випускає новий завод :крупвопаиЄJІЬ· иоrо домобудуDаІІІІJL Чимало вовос.ІJІь відсвяткува­ JІВ сlJІЬськІ жвте.пІ. І все це . зроб.ІlеІІ() · передусім

Люба для оче.:І картина ... Ще в дитинстві, на Брян­

ро

виутрі­

Завершено t}удіввицтво культурвих заRІІадlв у селах Шевченковому 1 Бервиці, вевдево в дію першу чергу парку Перемоrн, май­ Же тисяча сімей в нашому міСТі зустріJІа

і відмін·но. Так хотіJІося продовжувати навчання, ane треба було допомагати бат.ькам - у сім'ї росло семе­

Ха/і би аон11 не :анаnи тих труднощів, що щедро були

Переможцями

Минулий рік був також роком великих соцtаль­

У школі він вчмвся із задовоnеt~ням, особливо nодо­

ст·рашноІ Ха.:! би і діти, і •ну·ки, і прав·нуки, і іх діти жили під мирним небом.-1 він подивився на сина.­

:куJІЬтур.

•РУДВSІ•.

ио-:культуривх

'ІІЛІtСЯ і:іому точнІ науки. С4:1мирічку заtсінчиа на добре

Мир, JІк вІн потріб-.. с .. огодні, у вік ядернинІ Які :ІІІПІІСИ смер'І'і 2робnено людиною для людмни. Як це

-

зернових

-

заводу

на од·них Г ти'х же думк&х:

-

Жовтневої

ванню картощd- колектЩІ радгоспу «Гоrо.пtвського•,

оВОЧІв

життя. Життя зі всіма .:!ого відтінками. І пам•я·ть набирала свої «доз101>і. Нелегка ця ноша пам'ят ... Тому останнім часом в.се частіше ловить себе

«Известий»l

здобутками. ордева

райовного Трудового супериицтва стали: по вирощу­

місяці М. І. Понуров був на передовій. Приїхав доброіsол~>цем, відгу.кнувся на чужу біду одним з пер­ ших на заводі. За ці два місяці ніби nрожив своє друге

Поруч :а бат...ком вбопіаав :аа рад~нських спортсменів І семикnкник СергІй. УраІ Hawi перемомиІ Молодці! Ро311очаnася проrрама «Час•. Міжнаро.цні комента· тори :анаву і 3Нову поеерталися Ао наі1ва~лмвішоі по­ діі мннуnого року зустрічі у В&~иінпоttі кері.вникІв ·

СРСР і США,

ЩJВаJІjІІі

IJ/Ja

що не:аебаром Ао·го матимуть і робітюо~ки заводу алю­ мІніааих будіоаельних конструкцім .. його заводу. HeronOC'Нo працюа.- кол .. ороеий телевізор. Транс­ nІ08аnася ,гра між wеедс .. кими і радянськИми хокеїста­ ми. Хто ж бrде переможцем ХХІ Міжнародного хо­ кеА:ного

НІ ЗЕМJІІ»

Наекруги безлюдно. Навкруги радіація. Во11и спеціальниІ4 загі·н-хата за хатою проводили деза.Ьи­ вацію. Того· жахnивого почуття від побаченого він не забуде ніколи .. Біль людськи.:! Чорнобиnь-86.

Іееноаичу у С'8Оім , новій каартирі було ще теплі­ ше І :а•тишніше. М&бут.. , і тому, що за день надих~~&ся саіжим :аимоеи.м повІтрям. Ві·н муляр. Допомагає

вагомими

Революції держилемзаводу сDлосиівський•. Тут, крім високих иаrдоїв, домоглнсs і першості ва виро­

виробиицтво

кормІв ,з кожвоrо

rектара

сlяввх .куJІЬтур до 40 центиерів кормових одиниць.

ВажJІИВІ ·завдавии И8JІежнть вирІШувати 1 в соцt­

аJІЬиій сфері. Адже, щоб забезпечити кожну сім'ю

окремою ,кВартирою в наступвій в' ятврічцІ, СJІ!д здавати щорічно вдвt'ІІ б!.пьmе житла, .вtж у два­

надцятій. ВирІШеВВJІ всІх &аЖJІИВВХ завдань заJІе­ жить nередусім вІд вашоrо трудовоrо ентузіазму, шановиt жіІтеJІі Броварщвии. Тож дозвоJІЬте, віта­ ючи вас з новим 1988 роком, побажати вам міциоrо

здоров'&,

трудових

-..oro ... у

ІJІеба,

лень ХХVЦ ~- КПРС. БЮРО МІСЬККОМУ КОМ.ПАРТП УКРАІНИ

бJІaroпOJiy'PIJI

перетіюреииt

·

1 високих

в життя вакрес­

ВИКОНКОМИ МІСЬКОJ ТА PAROHЦOJ РАД

·НАРОДНИХ ДЕПУТАТІ.Іft


2. сторінка.

сНОВЕ НОВОРІЧНf

Чим б11t пам'.ІІТІІІІІІ дu вас

надtиие плече 1887-й -

рік 10-iti'IU

Дубовий,

ННІМИ,

АТІІ-23262 та АТП-13209

йти

1

комуністи.

добра

ювілею

нашt '11РУ,дІ0Ві кОJrеіКІl'НВИ, тІЛЬІКоН д~омаже всім

Жовтня, місця

у

ганні

відповідНих

об­

-

денна.

no

на

виnуску

родного

nnJІH

цІнах.

· иа,рбоваІЩ1в.

НіЖ

130

35 них

у

З

Особпиво

JІоб.Ре

дального

:можця

цеху

тех·

З'Вати

-

пере·

чен.их.

\КИХ

на­

моски:дІв

цехІВ.

Л. ТІМАХОВСЬКА, •евер а opraвtaaцtt еоцамаrаивв.

<(ТІІІЬkИ

Картав·

t-IA

і •ін теnер може ааробn•ти/ Це 6у. nepwнii крок до

кінчекн• учиnища ст~ трактористом. Opn аемnю (чн atta8 тоді, що nізніwе буде будіаеn~о~иком, буду•атн· ме на цііі земnі). Є iioro, Понуроsа, боро:жн і на зем­ бу. ТИМ'ІІСОSО НІПра8nениЙ. В

nам'•тІ І досі :sanиwиnмcJІ СІІіжі nахощі ко•нnо•оr.о стеnу, rосткнніСТІt кезахс~окоrо народу. І 8Д08Оnенн•

де

б

nрожнтніі

денІt. Змжди · •ее

чесно.

За•жди,

не

і за ·· буд~о-•кніі

робма

·

а іІі

на · соаістІt 1

трудМ8СІ,

заnнwа•

про себе добру nам'ІІтІt. У с•осму кonrocnl, ·на Бр•н­ щннІ, иажt\Іс• кращим трактористом, бу• неrород· жений орде>ном «Знак Поwанн•. йоrо nор1рет майже не анім11111 з Доwки· nоwани. Тому дуже не хотіnи •ід· nускати кращоrо nраціеника, коnи nереаезти саою сім'ю на Уt<раіну.

говорити

Щоб

тІлЬl(И

одне

-

не

було

без

с:вого колективу. nодруг ПО роботі Не уЯВЛЯЮ ЖИТ·

тя .

21

рік

працюю

шиємо верхнІй

тут.

чоловічий

одяг. Не раз вJдзначапи нашу бригаду ПОЧОСНІ!МИ оrра:мооами. ц;Іін.ними по­

даруНїКа.мя.

Та

й

С'JЮІВО

вдячностІ від клієнтів ба­ гато значwrь. На добро пІодям трудимося. в.клада·

спор•

•двома ба·

nlo·

ємо свlА

у

талант

кОЖJНий

І · вміння

вирІ.б.

Моя

-

частка праці довести його до nершоУ примІрки.

Далі

есrафету

nерейма­

районну дитячу пІкар· ню у нашому містІ. Гра·

Ю'l'Ь Галина Миронова. НІ· на Щоголь, Тамара Си·

фІка доrrримуємося. Робо­

ненко. МайстринІ хоч RуІДиІ Ось чому, мабуть, на трудовомУ календарі

nрнсмстао,

соромно

·степа·

нашоУ зень

бриr~и

вже бере­

1988 · року... · От 1 щоб 1 надалі чопо­

мрію, вl'Ки радІли обновам. якІ шиємо ми, скром·ні тру­ д1вниц1, НОСИЛИ Іх іЗ за­

доволенням. найвищою сти.мулом

Це буде нам nодякою І

у лрацІ.

Понуро•

надума•

І Н.іт~о nотім, коnи Мнхаііпо І•аноанч Із дружиною Надією та діт~оми Ларисою і Серrісм жиnи у Броsа·

рах, мати •ее nисала: ·~инку, ~чиnа rмО.у кonroc·

каже,

хаіі nое•Р­

nepeiiiwna

сІм'11

на за•од апюмініє•нх бу­

ді•еn .. них конструкцій. І . стn Михаііпо 'Іаано•ич муn•·

Любо• до земnІ у н~ооrо теж а дитинстаа. Пісn• аа•

не

Багато

.мрІється

НадІє

Трудиnис• на дер88оо6робному комбінаті. Обос~ nрац~ооsнті. Обос не боІІnМСІ буд~о·-,.коі роботи. 06ос комунІстн. Коnи у місті nобуду.аnи но•е nід­

с;амехтііі1tості.

КаЗаХСТ.НСІt·кііі, куди

що

Д ВОНИ, Понуро•н, 8Же •nиnИСJІ у робІтниЧу сім'ю.

дою носи• ноаніі од•r, що nрндб•І Як rордн•с•, що

.. аноsичу

зап з

-

ny, каже, одержапи но•и~ трактор, таст~ос• таііі МихМіnо на:аад•.

стор.J.

Працето6ністІt. Скіn~о1См було радОс:ті у нІtоrо, nІд·

•ід nраці. МихаМлу

побудували

ІІіро

3t})Озу.мlлим

нопе'КТиву. Звичайно, більший доробок за&жди буде на рахунку більш ивалlф:ІІ<ованих ветеранів, наставник1Ів. Таких, як Ві:ктор · Марченко, Юрій

ІІі'І'Ка, коnи одержм nepwнii заробіток. З JІкою насоnо·

також

батьків.

дідуся.

--:-

бУ'дУ.

приєм·

~ивний

ром.

Тепер

•ін

:а•одит~о

на

:seмni,

JІІСу . так , nюбнт~о,

ноsобуд~н. За•одс~о~кі будинкн·ДН'JІтиnоsерхі•кн, nрнмІщеннІІ середн.,оі wкоnн ~ 9, іі басейн, а•одсІtкі дитсадки. !Ісі •они nід.німапнс• на iioro очах, за · iioro участю. Чи не така таорча nрац• nрМ8' •:а ус nюдину до ноаоrо місц•, робит~о місто ріДнммf . Поnюбнnмс• Броsарм і моnоАЦІим Пону.роаим. ПІсnJІ :аанІТІt у wкoni Cepriii біжнт~о на трену.анн• у спор· тнану с~кцію nри ЖЕКу N2 1, деа' •т.мкnасницІі Лариса .nюбн~ nосnіеа-тн у w~ein~wнoмy хорі. А Ще СерrІю ду­ же nодобают~ос• точні ·· науки. («Це у ньоrо сnедкосм· не•, nосміхаст~ос• бат~оt<о І дуже радіє. ц~оому). Він nереможецІt wкіn~оноі оnІмnІадн з хімії, зараз rо­ туст~ос• до участі у міс~окііі. А минуnоrо року бу• ее· ред nереможціе у міс .. кііі олімnіаді а математнкн.

-

Xnoneц., зn~оотах

-

nо6у.и _ на о6nасному та ресnубnіканс~окому nіонеріс.

·

Хаіі хоч дІт.и

Рік перетворень

мирнИ1М

щаслИІВих

в~м зараз. нІвно?

наш

гуртожитоtе

нажLть,

nід

МИРНО 5УЛО НА ЗЕМJІІ>>

&

13акІи118ннІ. По11атом ма

не

радіоепек­ мати і . за

адже внучок

нрони

бабусі й

2

обра.

Це водіІ са·

Мниопа

руки

ту організували у двІ зміни, освоюємо щоміся­ ця до тисяч карбован· цlв будLвельно-монтажних робіт на коЖІНого члена

чеm<о, Сергій Шемрило. Микола Крук, водlІ авто­ бус.ІВ Пerl'po ТІтченко, Миtюла Коваленко. Іван Мюсап. З такими Людьми - ВНІПробуваними, чес·

мехаНічно·

на­

-

досв.tд­

ЯІКjу

·

ви­

небом. А доnоможуть йо­ му не остуІІНТИся н.аід,іЙНІІ

не ме'ЮІІ важливий об'єкт

заnовзятих. ВІДДа·

~В:І..

пи до душі .

а

.всіх

-

nерші

·

очолює

коле:ктив

до

команд­

В1талик нниl робить .своІ

;ейнами у Будиниу нерів у Баришівці, дитя· чий садон у Вишrороді. теnер ось споруджуємо

nланове

хочеться на­

ших тоВаришіов

яку

дочку Ірину.

но вІдчувати. що 'l'воя ро­ бота несе людям радість. Тlльни в ЦЬО·мУ роцІ ми

з

автотра:н·

nоІменно

ного училища тронІ.Rи. Радіє

медnрацівників!

Що

uродовжукm. С'ІІD­

-

бес!ДНЯІОИ,

тру·

І-нструментального

та ~онтно

ro

та,

сипа·

змаrання.

АJІЯ

народно­

своє

що

побу,дуаалн

ва.нтажLв. ІХ колеги

nеремогою

вступив

щого військового

труднощІ, зрозумІло, ді­ лимо навпіл. Варто ли­ ше згадати минулорічну зиму. ЯкІ морози буDИ шаленІ. апе ж вистояли.

зекономленого

А

школи

дРУЖІfІИЙ, злагоджений цього за·мапо. РадощІ.

завдання на 7 ·тисяч кар· бо.Ванц1в. - В nei)EWtem. свя­

заводсІ>Кого соцІ·

аnісt.ичиоrо tа.нож

-

тонни

ревершипи

нолооtчноІ д:кс:циnпL'Н'Н. дяться робітники

план

-

святкування

бригади.

зати.

спорmого nІДnриємства. керованІ О. в . Ла~точкі­ ним, за цей же період ne·

виРQ(SнИЦ'11Ва,

дО'J'Риманню

nооад

ДІНі

зали-

у швач.

й в сім'І радІсть син Олег пІсля: закінчення

вІдомий в тресті брИга­ дир О. М. Гаврилов. · ска·

·

Корк1йка за

nасажирського

пnа· тисяч

ми завдяки · хорошІй ор­ гаНізаціІ

шо!

підстави.

А. І.

У

19874t 1

РИ1tІ на ·1'іюрчу nрацю, безfІІОІРИСJІИВИІХ дРУзJв. ТІІІ

сБроварИ'Іlром­

трудовою

вахта

роки п'Я'l'ирічки вже тисяч тонн перевезе·

пального.

при-

Ycntxи етапи можпнви·

Чіткому

ав­

УРСР Що­

рі:к . Дпя

1988

всі

господарсьиих

Но­

одержано

б.V"1UdВ ~ІпЬШІЬ нувцпося, на -

два

на­

споживання

nектнвом

тиву

по

-

місяць

товарІв

роздрібних

-

... ...

ветерана, удостоєно! ор­ дена Червоного Прапора та медалІ сЗа трудО'ВУ д<JІблесть•. був вt.и щед-­

35

ювІлею Жовтня мене прийняли до лав КомунІ­ сТИЧІ;ІоІ nартіІ. Ця уро­ чиста подія співпап_а і з

змІ·

ки б~динку побуту •Бро­ варчанка• НадіІ Степа­ нівни вrнницькоr. для

на

перейдУ'ТЬ

житлобуд• Павлу Івано- . ВІІЧJ КОСОВСЬКОМУ.

.

Таи. на рахунку колен·

ранІше

виконано

реалІзаЦІУ.

є

невдовзі

таЖІНоrо управління М

Із свЯІl1<овНМ настроєм зу­

стрінемо і

СЯЧІ :карб~JІЩів. також

-

напружена

цього

· На два тиж.кl

Заслужений

на честь славного ювілею увінчалася дпя нас і ,на· ших товаришів по брига­ ді трудовими !)'сп1хами.

ти·

872

та

госnодарювання,

ЯІ<ий

1

«Знак ПОшани• А. І. Кор·

товарноУ

За

гідну

спогади

шить рLК

•••

ордена

тотранСПОfрТtНИk 0; в. ЛасточкІін .

ноовий ме·

тод

тресту

гово-

~авалер

нІйко

ВОДУ алюміНіЄВИХ буді• вепьних · констру.кцІй до­

ВШ'О'І'ОВnеяо

-

Добрі

Є що згадати. nровод­ жаючи рl'К старий, му· пяревІ будШ!ельно-мон­

[

.

цро

·

автотран­

!Цбайливими rосподаряІМН- .

в

Звичайно, такІ подІІ забуі5аЮ'l'ься,

рять

ГРУдня КОЛЄК'l'ИВ за·

nродуащІІ ще на

будівнич<>го.

щоб · виростити

Н'аІМ ~.ати по-спраІВЖн.ьому

та

перерахували

mm;yлa

сnортншdв. А

соцзма­

грамотами

с..лава

броварсьиих

виборо­

пи другі

не

до завдання

трудкощі.

топtдnриє~'11В та 'міськко­ му партіІ. Передові брига­ ди. ЯКІ вони очолюють, виконали nлан двох років п'ятирічки до 70-рІчного

настроєм

додат.ково

звання

ну .

ХОрОWИА

до-

легко

nеремага·

мо в новому році пра· цювати так, щоб пише

Обидва

Лені:на.

року

-

nрофесійко­

/nехнl'ПЮГО ·училища., ста­ нуrь ГІДНИМИ ВИСОКОГО

ях.

Дитячий фонд Імені В .

:кІнця

само­

- Оrже, - nродовжу· Ю'l'Ь А. І. КорнІйко та О. В. Ласточ:кlн, хоче·

колективи

Др

Євген Корне.пюк, има:внІй

його С"rановпения м лю­ дини, особистості ми теж несемо вІ.цJІовідальнlсть. І не flOIIJ'l(oдyємo сил,

nреміями. Частин.у гро­ шово! винагороди обидва

ва.

1

ти

ласних уnравлІоннях іlВТо­ транспорту і нагороджені

план з обсягу виробницт·

працю

по ЖИ'І'Тю,

на

Бере·

НІВКА та Олександра ВопоДІІІІJІроВІІ•а ЛАС· ТОЧКІНА багато спільно­ го не ТІлЬИИ В біографі·

члени nар-rбюро своІх ав­

строково заверш~в рІчний

здатними

віддану

Ава'І'ОЛЬІ Івановича КОР­

25

Анатолій

ЩИНСІ>КИЙ. Але. гадаю, що згодом зовеім молоді члени бригади, як. наnриклад.

ВИпуСКНИК

У · "ВОДі·Ів. 6риrадир1в з

почесними

року

•u

І$епввоі Жовтвевоі . coц1amcТJI'IJIIo1 ревопюцП? Чоrо •екаете від рову :арвйдешв110rо? з ТІUDІІІВ запитав· IUIIOI ваша воресповдевтиа Н. ЧЕМЕРИЧЕНКО авер­ ІІ)'nася до бровар.ав, представникІІІ ріавих професІй 7 пере.цде~ вовор1'1110го савта. ·

у

1988

ІНТЕРВ'Ю===============;:===

... 1 жруга

3

І січня

:ЖИТТЯ»

c•oro rnадит~о

чаеу, енна

rоаоритІt

-

no ronoei. -

• мріо

І•ано•нч мирно

І ніжно було на

6

аемnіІ

СnоДобаnІСІ мені атмосфера у цііё сім'ї. Все •нріwу­

СТІtСІ сnокіtіно, cninІtHO, не 8ЗІСМНііі noaa:sl ОДИН ДО од­

ноrо. З yc~ooro бупо •идмо, що небеrатосnіsнніі . чоло· аік і батІоко дnІ •сіх Понуро•мх-а•торитет . Із зедоао­ nеннІм •сі •онн аrаду.аnн, JІК кіnt.ка років тому,.-6ра­ nи участ~о у wкіn~о-ннх амаrанн•х «Тато, мама, " сnортМ8на сім'••· На•іт~о nриз •ибороnм. - Що мені бln~owe •c~ooro nодобаст~ос• у .бат~оковіJ - уже неnрккінці наwоі зустрічІ зізнаnас• Лариса, -

lioro

сnрмедп18іст~о.

Якщо

nокарас

:sa

щос~о,

то

обра:аnи•о, тому що cnpaseдn18o. Таки·м знаютІt Понур018а і на :аа•оді. До •сіх

рис ще додаютІt не rоsорнт~о

·- дуже скромник, npo taoi aacnyrи.

не

цмх

ке •нстnn•с себе,

Як nораду•аnмс• на nідnрисмсТ81, коnи ді:sнаnис•: у Понур~нх нosoclnnІ. д•а міс11цІ тому •они . етаnи tо­ сnодар•ми

чудоаоі

трикімнатної

•артири

но•ому

Д81НІДЦІТМІ108ерХ08ОМУ 3-ОДСІ>І(ОМУ будинку. Ні, участІ у iioro сnорудженні Михайло І•ано•нч не бр-. Цеііі буднttсж стu ніби дарунком кніас~окнх кo­ ner. Бажаним. до•rоочіку.аннм ііому та. іі інwим за·

..• ... Уае~ері

'Іодчанам

мороз

стас

міцнішим.

Ніби

.,.,

Чоаоrо

року він стараст!Ос•. Знаю, аберут~осJІ у но•оС'; , "... ніч nІд ноанм дахом Понуроаих . іх рідні та бn ..з~окі, знано­ мі. І аrадаютІt добрі cnpмt~ 87-ro. І nобажаютІt один

одНому здороа'•• щастJІ, радощі·•· І ще буnо на земnіІ

дос•rнутІt тоrо, про що

МихМіnо Тіn~окм

С.

-

щоб мирно ПОТУРНАК.


сІЧня

1

сНОВЕ

року.

1988

ЖИТТЯ»

сторінкL

3

Колос добром обізветься Через nоля.

nеред

ІІо,

то

во-

На

у

СТОІІnи

фермІ

з

нестача

гостро.

антмсанІтарІя,

-

кормів,

nияцтво•••

РобІткизневІриnмсь у своіх сиnах. Та, мабуть, і сnецІапІстм теж. &о не ба­ чиnи можпивостІ nіднести nродуктивнІсть

худоби

nоказника.

у Семиnолках Першим дІnом. ска· нв Воnодимир Дмитро""ч,

- ~ Oyno нагодувати норТ8. Минув час. І 3 цього

скрутного становища був анайдекий вихІд. ДаnІ-ство­ ренІ нормапьнІ умови nра-

цІ дп11 n10дей. став внесок На

нnитаннJІ,

ПnІднІшим сnецІаnІстІв.

чи· часто бу­

вас на фермІ дмректоr; r~ сnодарства 8. .а. Кудренко, один 13 них в1ДnовІв: Так. ЩодкІІ. ІнодІ двІ­ чІ на . деиь.

Скаuно

гордостІ. вік зумів кnадом

це

буnо

не

без

ж чоnо. особмстим nрн­

Ane

вдихнути

у

тварин­

ників віру у зміни на кра­ ще, н~ nереОудову у рідно­ му cenl. І сnравдІ , змІни ці вІдчутнІ. ТІnьнн за рік пр~ дуктнвнІсть дійного стада зросnа бІnьш· як на тнеячу кІnограмІв. Ще відчутнішк­ мм етаnи усnіхи nтахівнм­ ків заВДІІнк вnровадженн10

сімейного 10тьсІІ

І

nІдр,.ду.

ІнрІwу"

соцІаnьнІ

30удоване

nитання:

жнтnо;

На знІмках: І!Одружжя Фнnимон Леонідович І Га­ nина ТрохимІвна Куnини

-

кращІ

робІтники

хорадrоспу ;

директор

хорадгосnу ський• В. кращими

nта­

Д.

nта­

«СемкnоnкІв­ КуАренко Із

операторамн

ма­

шинного доїння Н. Ф. Воєй­ ковою, В. С. Хрнстмнченко, Н. М. Семченк~. В. Т. Шев­ ченко; nартгруnорг nтахів­ ничої бригади Н. 2 Антоні­ на Поnяновська; внховатеnь­ ка середньої rpynн Л. М. 6атрак; хороше дітворі у садку «Зоnоткй півник•.

дитячий

М.

СЕМННОГ.

грамів, - по

саІМе

по

-

на

у.мовну

понад

тонн

нартоолl.

року

в

понад один бованців день,

із

.них

ким способом сячі каі)бова•нц1в. Перехід

ти­

232

онремих

nl.l(·

кової форми взаєморозра­ дали

можливість

знизити

мол<Жа.

зерна.

затрати

Трудівни­

ки радгосnу вдя:чнl ше­ фам із заводу порошкової

металургії,

ПДБП -2,

збудУВали

Яf<і

сlносховище,

допомогли

в дітях

славних

тl~ЬЮІ ачора ми зуС'фіча­

пи рLк 1987-.й, знамеJіний славним юв1пеєм Вепино­ rо ЖовТНІЯ, а ~і вік

.

став уже lсторією, вписавmн в неУ н<ЩІ сторінки. Дпя :нашого на,роду ми. кулиА рік пам'ятний і rrим, що · вLи ,- ще один етаn на шляху перебудо­ ви в Усіх сферах життя. рік

дерзань

Дп·іІ

нас.

1

звершень .

JlPЩ,l:вRИ'Jdв

ш~монтного

заводУ.

цей крqн до прискорення соцl.апьно · економічного розвитку позначений до­ сигненнямн, підготОвкою

до nepexoд.v на роботу в нових умовах ·1"09подарю­ вання. На.Мlльше радУє те, що в людей з'явилися

сам~анlсrь, нове став­ лення

бу

др

труда

ли

самовираження.

засо­

Вlд·

р&дно Й ТЄ, ЩО JСОЛЕШТИВ nрацював стабільно, ВИ'КО· JО'ЮЧИ плани виробницТІJа DрQДУІСц1У 1 nооrавок. Це ДООВОЛИJJО вже 25 ГРІ.У · дня

завершити

другого

року

виnустити

ІІР<>д.V1ЩlІ на

прог.раму

п'ятирічки . noнan

180

план

тисяч

карбоваНЦІв. Та· й црнбу-

лідвищен.ня

ток nlдn-c'JИЄMC't§o од.~ржа ­ по чималий майже один ~пьйон 700 тисяч

карбованцІВ..

А це озна-

чає .

нинішньому ,

ших. Вони

бойови.тостt

-

партбюро в

yclx

Усвlдом.люємо Mlf і те. іцо є ще · чимало проб­ ле.м , . якІ потр:ебуюг.ь роо­ в ' язания. Не nообулося

першо ­

черго}!их завдань -.рекон­

ше ст8ІJЮ рLзнюго роду ІJа­

КІВ,

сLда-нь 1 нарад, а nоб1і1ІЬ: шало безпосередН<Іх зв ' яз ­ ків з трудІвниками . Це до­

nQдкрlплюється

ще

в

році мати.мемо -можлнві<:'th. прQцовжу~а'І'и

на.п

працювати

роов'язанням

ст.рJ'І!Щlєю

за~оду ,

тех.НІ.чним

ням.

Особливі

кла;иаємо

. РУІІЩіЮ

його

переоснащен ­ ми

надії по на

ДІ.JІьницІ

реконст-

атмос-

фер_них ШИН ; ЩО ДОЗВО · пить не пише збільшити Хх випуск . але й змен­

шщи частку · ручної · пра­

ці.

поліпшити

її

умови .

Py(jeжl на нинішній рік ставимо nеред собоЮ ви­ сокі. Досягти Іх зможемо тl~и тоді.

коли nідвИ ·

щимо ПРО..ІІVі<тИВНlсть nра­ ці. домагатИмемося еконо­ мП

паливно

них

1

.

енерrетич­

сировинних

ресур.

сів на кожному робочомv місці. адже Це неодміНні

умови самоохуnностt · й само.<t>інансування. BJ.PJJМO, що нинішній t>lк буде й новим етапом

.

зволило

не

тlльни

поси­

лити парТійне кер!Jаницт· во ви.робничи ~. виховннм процесом , яке й сприяло зрос:rанню вІJ1повtдаль.нос­ тІ. номуністів і безпарТій­ них працtвникІВ за дору­ чену

справу.

їх

рооумін­

ня важливостІ сумпtнного ставлення

до

Б1пьшість Із

nарторгані:ЗацlІ

доручень.

. 70

членів

·люди

свідомІ. інІ:ЦlаrrивИІ . Заслу. женим

аВ'ГОРИ'І'ЄТОм

вагою мористуються

заводчан

ВИ·

сповпена партlйцями;

не

J.нlцlати-

вою їх те самих. брахує чіткої

системи

контролю

За ВИ}(ОНаННЯМ ІJР.ИЙН.ЯТИХ рішень. Є чимало УІіУ· щень у виробнИ':Іій діЯJJЬ·

НОСТІ,

ВИХОІ1Ній роботі.

але впеВненІ: з ножщІм дне;м їх буде менше. бо і!WИ свіДомі ВИСОІКОЇ .мЄ'J'Н. я~у стаакмо nеред собою

і здатнІ П дс:х:ягти. ДоJ,?О·

гу долає той. хто йде. а наші першІ к.рОКи на ш.nя · ху nеребудови ІІпевненl.

ЦО·

Тому "с;под1Ваємося, що і>Гк

cepe.l{

новий ще більше у:мер· дить у nP~ визначе­

і

sуJШ(аНІзаторник

С. М. Шеметенко, т<ОГО нещодавно товаришІ об­ рали до складу пg.J)'Ібюро, шоро.хуа3альни'К .О. О. Ля­

ше~о.

}(РИТИJ<а,

епенrr.рнк С. Б.

ІfОГО

RYPtY· Л. СВІРЕНКО,

секретар nартбюРо mн­

.воремовтвоrо.

=-аводу.

в

ре­ ми

одержали 820 тисяч нар­ бованців прибу'І'ну .

Сьогодні

заве.ршується села.

реОІЗ'броєння 'ra ренон­ струкц!І виробництва. 3

нуть nрактичне здійснен­ ня нових завдаІНь . Третій рік п ' ятирІчни з настан· н:я м теnл а вийде з механі­

таким

має

же

приснаренням

розвиватися виробн и ~

цтзо

сlльсьногосподарсь­

,кої

nродукції.

році

н;1ш

:по:ВІtНен

більше

1990

У

зерновий

'

клин

вродwrи

ще

І забезпечити

вал

зерна у вісім тисяч тонн.

Тане саме

завдання життя.

, всезростаючі це

хліб

вимагають

для людей

радгосnі

перейшли

одержува­

н!J.явних

якісний

грун­

обробІтсж

лану,

nОВСюдне

люди.

з аторам и

та

1

всі

розnоч­

агрономами

в nоле І проведе свій перший · ;весняний засІв . Він має рути надійним 1 щедроnлІ'дним.

м о.вІНі

побажання

'Кращого,

1

на

радянсь.нl

Завтра ян

Вітаю всіх трударів з Новим рокомІ І шлю сто­

висуваt:

потреби на­ Адже зерно

~q>аїни .

ІКОЖНОГО

валого.

досягти

добитис11

ІНЩу.

Щоб у ІЮлІ рясно

ро·дили

жито-nшениця

1

всяка пшшшця. а на _фер­ мах . глибшали та повніли молочні рІ•ни. Щоб доб­ ро ПОВСЮДИ НОЛОСИЛОСЯ 1 луС'кало коріння на зіни­ віч ні . Щоб праця. як улюбл ена nісня , нІ:коли

,

не набридала і звала до гyprry , в рідний колектив трударів . Щоб рід наш Не знав Ні'КОЛИ утоми В соціалІсrичному mореннl . А.

КОСЕНКО,

директор радrоспу •Го­ голІвський•.

ссН е зrасне ревоnюціі зоря)). Таку

на:аву

маа

тематич­

ний nітературн~музнчннй вечІр, nрнсвІІченнй 7о-рІч­ чю nрогоnошення · Радян­ ської впади на УкраінІ. Від· бувся

аІн

цими

днями

у

мІському nрофесІйн~технІч­ ному учнnищі Н. 4. · ІнІціа­

тором йоrо проведення та органі:sатором Оуnк чпенн

гуртка •Літератор•. Вечір ас:rуnннм

партбюро. ШНlДЛИВОЇ ЗВИЧ· КИ ПІДМ!JНЯТИ ГОС:ПодаРНИ· },!е.рІ.Дко

І

торІк

труДівники

структури

його по­

Маємо намl:р продовжнrги роботу по nе:ребудовІ П стилю . фо.рм 1 методів діяльнОС'Ііі. . яку розпочали торік ·. І переконалися ІВ правиJІЬНості цього. Мен­

зультаті

рення науково-технічного прогресу і технічного пе­

тів,

nоміЧІНШ<И

чинаннях.

Lнте.нсив-

технологій .

свято.

чає розрахункове удОбрен­ ня nолів відпо.відно до

Н. П.

первинної парто.рганlзацlУ.

впровадження них

.новорічне

програмування

ГQРдlсть за­

П{!ршl

.

ке підвищення темпів і ефе·ктивностl розюsтку економіки на базі приско­

них уtражаїв. яке пе.~6а.·

Новалькова та багаrо іН· воду.

лШІня часу саме таке: країні радянській. наро­ дові нашому потрібне різ­

У

Шктора Вікторовича Поз­ няка. Володимира Федо­ ровИ':Іа Бу'І'ка. Григорія МИ1<олайовича Бутка, Оленсандра Пилиповича Паламарен·ка, nюферlв Анатолія Григоровича

ЗРИМІ ЗМІНИ

же. й не до душі буще. Але що вдієш. коли ве·

вірили правильні шляхи до досягнення цієї мети.

хл.і6qробІ.·в

Горбов. тех.нолоr

ЗВИИЛИ

В'ЧОрашнlй

Два минулі роки п ' я­ тирічни знайшл и 1 пере-.

твоtх,

у майбуrньому .колосі . Та­ ка житrєва позиція на·

ших

за

ТИІВність якоІ · має бути на ·кінець п ' ятирічки 4000 кілограмІв .

Посій ~добро ....-. вооо щастям обізветься. У то­ самому.

трима'І'ися

норм для худоби , продук­

благоустроУти . ферми. а також зібрати вирощений врожай~

бі

JJ(0Tp1

-

~артоnлесортувалку .

.ях

неда1ІІе!Ко­

1:

ГJІЯ;.ФJИМ,

шої

реК'Онструюва­

.

nлан і куnатися в поза· вчорашній славі , він, мо­

освоєно

розділів на госпрозраху­ нон і впровадження че­

значно

ІІШНДRО Здається.

неповороо.ким

780

господарсь­

с.и.л

йшов 1988 рLк у минулу новорічну ніч . Декотрим

Протягом

мільйон каркапіталовкла­

духовних

ХазяйновнтІfМ, розсуд­ пивим і енономнІfМ при­

голову .

радrослl

щасливі .

цвІтання Бать.Нdвщинrи.

оди­

nлан

·

І

не пЛ:Ідна .!Щ)&ЦЯ на благо іСОО-го народ_у, в 1м'ІЯ про ­

540

кормових

Цим вони

несення

зібрали зернОІВиХ центнерІВ на

продали

ти

Ніни

Бо ЩО . !МОЖе ПJРИНОСИТ:И більше задоволення. nrіД­

39

центнерів

хунків

Як невпинно летить часІ

ня.

т11-

кожному із 1960 гента­ рlв, . заготовили по 49 ниць

доУння

ну землю й красу творlн·

1987--й

рости '!'вари:н садок. На порядку денному сnорудження nікарні та інwнх об'єктів.

Григоро­

операторів

дуШею, .залюблених у рlд.­

норову на 322 кілограми проти 1986 року. одержа­ ли середньодобові при­

бо­

-

доста­

більше. м'яса иа 200 тонн. збІльшили надій на

дай Ом до середньорайонн~ го

1

мир

маши!Нного

ким 1 запам'ятався на­ шим хліборобам 1 тварин­ НИJ(ам. Щедрий на пра­ цю. а отже. й ~достаток. . Державні плани хліборо­ би виконали за всіма по­ казниками реалlзу.ва. ли молона на 2000 тонн

тваринництвІ

досить

на

.Рі1<

мІсцевою nтахофабрмкоІО. І коnи 3 nтахІвнмцтвом ос:оСІ­ nмвмх nробnем не вмника­

Миколи

Гаценка,

і баrатьох інших. з яки­ ми зустрічаюся майже щодня. Людей. щедрих

дирек­

paдrocny ІменІ МІчурІна .

вича

~ося: «Сію. вію, nовlваю. 1 Новим роком поздоров­ ляю. На щастя. на здоров'я,

тором · nтaxot'aдгoc:nr · •Се­ ммnоnнІвсьнми• В. .д. Куд­ ренком nІСІІІІ оСS'сднанн"

}{роля,

дрімає

Терею1Увни Деркач, Віри МиколаівНи Демиденко, Галини _Василівни . Тара!Н

ток! ..•

З чого nочати? Тане заnм­ таннІІ ·noc:тano

де

озимина. ліси і перелlс­ ки. які у нашому краю такі мальО!Вничі . і неnов­ торні. nрИЙшло у ГоголІВ радісне новор'іччя. Зrада­

словом

вІднриnа :аастуnннк директо­

·

ра з навчаnьно·внховноі ро­ боти А. А. Іванова. Вона нагоnоснnа на всесвітньому :sначеннІ І Всеукраїttського з'їзду

Рад,

Радянську

нІ.

Ця

що

вnаду

подія

прогоnосив

на

стаnа

Украі­

nродов·

женням Жовтневої ревоnю­ цІі, за сповами В. І. Леніна найвидатнішої nодІі на­ шого стоnіття.

ПотІм nеред майбутнІми робітникамн І будівеnьннна­ мн виступнnк гостІ вечора ветеран війни І npa· цІ, працівник пводобудІв· ного комбІнату Г. М. Манунов, робітнннн, коnнш­ ні

внпускнннн.

В. Паnьчнн ний. Вечір

та

Згуровсь-

аакІнчttвсJІ

турно- му:sнчною

.. в

цІсоо

учнnнща

О.

трудІ

І

nІтера­

номnозн­

боях

зрос­

nа Радянська УкраТна•, де звучаnи ревоnюційнІ nІснІ,

віршІ

ннх

унраїнських

nоетів,

надрн

буnн

радІінсь­ nокапнІ

хронІнаnьно-докумен­

тапьного фіnьму «Слава РадянськІй Украіні• . В. МОЗГОВИFІ, внкnадач СПТУ-4.

На канікуnи в ссЖ уравочку)) РадІсно І весеnо nрове­ дуть новорічнІ канікуnи в nІонерсьному таОорІ «Жура· вочка• 240 учнІв nе.ршнх­ сі.омнх кпасІв дІтей ро­ ОІтннків, інженерн~технІч· них працівників І сnужбов­ цІв ордена ДружбИ народів

заводу nорошкової метаnур­ гІі

іменІ

&о-рІччя

Радянсь­

коТ Украіни. 3аіхаnн вони сюди ЗО грудня І вІдразу nопаnн ·на новорІчне свято. Першими відкриnи його учнІ nерших-третіх . мnа­ сів. ПотІм бІnя nісовоТ І J«Ра­

сунІ Дід Мороз І СнІгуронь­ ка теппо поадоровнnн з н~ вим роком ·учнів четвертих

-сьомих · кпасІв. . ІсІ днІ канікуn Оудуть цІ­ кавими І :sмІстовннмн. Шко­ nярІв чекають «ЗустрІч зи­ ми•, нонкурси •НоворІчна яn.ннка•, .. маnюнкн•, «Знмр­ ва фа нтазія•, •ОnІмnІада -Діда Мороза•. Не ооійдеть­

. ся

і без «КВВ.о, турнірІв •Хто? ·Де? Коnи?• та :s шахів і шашок. . Захоnnюючнмн Оудуть змагання ковзанярІв, nрогу·

nf'HHK

на nонІ nриродн.

жаючІ участь

зможуть в

р•гnІІдІ кращих кІнострІчок.

А.

ба­

АЯТН

коnектмвному

nе­

художніх

ГАВРИЛЕНКО.


сторінка.

4

сНОВЕ

РІзні дороги приводять журналісrа

до

своІх

читаЧ18,

серця,

ИЛЬНІ

ге·

j)()tв. Для мене ·найдороок­ Чі ті, що проходять Через Іх

.Ось 1

ли.

рtчц.v.

~<овий, сnрава нелеmа. Та Й, »JІЗСЯЄ, ВСі ВОНИ СХО•

nlдн.азали

Жі мі>І.~ собою тією особ­

читачі, а Я:КЩО бУТи тоЧНІ· шим Щна :Пилнnівна Вмасович. 'Майже цілий рік УІ життя пов'язане з тра:вма. тологічним

ливою ~:южіs:тю медич· них закладів. Переа' .1130"1на, оnераційна, палати

...

Наnружений, але без ме­

тушні діповий · ритм.

вІДДlлеННІЯМ

-

жен лlікар, ра, санітарна

центральної лікарні. Важ­ на

травма,

три.вале

ліну­

вання і одужання.

Но­

медоест­ зайняті

;.....

свgєю сnрщЮю. Ножен ви-··

ВИfШ·

1

в кілька· сжв можна вм;Істити тер·

конує свою ~ той же час вел!!](у спільну ~пра;ву

nіння, страждання, бlль, недое;рані ночі і хворої, 1 Ії рятівникtв. Але, тільки пройшовши тане випрОбу. ваІн.НЯ, Ніна ПНJІИJП1і8на

nовертає

могла з благй«'ОВtнням,, не

ним віддlлеюшм Павло ВолодимИ!РОВИЧ · Дм~т,рен­ во зауважив, що тРавма· rоnа«'ічна служба молода

ляється, всього

приховуючи говорити

сліз

про

Писати : реnортаме з будь-якого ВіДДlлення !:ТЗ· ціоиару, ти:м більше свят-

--;:

здоров я,

а

то

'

1

ІОВаnіфі.кованоУ

11ІИ'l'И широне зас~

медиЧdЮІ

доnомоги хво-

аnаратів відомого в нашій

npa·

н.раУні тра:вмаrrопога І_шза.

рим.

І насамnеред,

цюють тут хороші сшщіа­

nісти

Є.

Fl.

-

В.

М.

Новин,

Борсук, В. Л.

Ма­

іншими:

Розвитку своtму в нашо­

:ЯRУ

в

недале.ко?t~У

М'ИНІУ·

лому ·вважали І!едо.Wnь· ною. Ме'І'О\ЦНІRОЮ УІ 'ВОЛО·

'КО, л. П. Су.лwма, л. М. Нащенко, О. І. ЗахарйіВ'а, Н. Д. Зf)харчеН!Н()І, М. П.

· пенням П. В. Дмитренко, n1Rap В. 'М. Но:аик; В ці·

Бо.рщова.

іК()JІЄКТИJВу Рін 1987? Зви­ ЧайНО, багато nраЦі внпа­ дено t1 змеіішення кілько­

JІІОДЯМ.

роВа. І не тіпьюr. ОсвоІпи тУТ 1 1t1.aJUraJIЬHY t;єРап!Ю,

ломулк, М. П, Остапчу·к, П. В. Полішко, О. І. Но­ нонеmю, Л. М. НоваЛІе.Н­

Знайомлячи з мqленти­

а ~Ні з

·

часноУ

Чим же заnам'ятається

вом. резуnьтатами nраці, завіДуючий тра;вматолоr!Ч·

зо­

Л~і РУІКИ травматологів, а ті, зніяковілі від nодяк, здавалось, сnромОЖНі бу­ пи вимовити пише ДіВа ело. ва: сБудьте здоровими•.

милосердям

и

життя

радості,

опраІВді

t

січня

року.

1988

тки. ·до яких тут вепрИ·

миреинt. Але аапатай'1'8 в паЦ!~ .'І'Ра.вма'l'ОІПО·

гіЧІЮ@, з Я:Rw.f П~

помис­

Цю передцово·

зустріч

ЖИТТЯ»

сті днl:в nеребування хво­ РИХ в. стаціонарі. І яюцо цроанапіЗУDі\.ТИ ЦеЙ ПО· назннн хоч би за о.станнl

дііоть завІдуючий

вlдді·.

помv ж нопектив травма­

топогlчнQго об'єднав пю· дей сnравді 'l'Ворчнх, особ~ пиво

в

чутливих

до

~овоrо

медицині.

'Г(равматопосlчну службу nцрод:ив науково-тех· нічний щ:юг,р~. І в пра­ Ц1вИІUс1в ІУ шпо сnоді··

три роки, Помітний про­

вань ·(в усякому Ра!31. иа найближчий час), що жит­

раху~ОІ< nоліnшення до· ГОС1JіТаЛЬНО«'О обстеження,

тя Іх стаяе СІЮКійнішиrм". І зараз '1'УТ- не один так званий ВаJЮ(:ИЙ ХІВорий.

•1\РЄС. Досягається . Це і за

му районі вона зобов'.яза­ на І. П. Сонуру (нині ГО· ловн_ому пt.карю). Тепер у вlддlл~нні в все необ-.

і, звичайно -ж. освоєння неівих методів дІагности­ ни і пlнуван.ня. Серед них.

травм в людей в алноrопь·

хtдне для подання

в nершу чергу, сJІ!д виді·

:ному сn'я:нtнні. Цифра ця

своє-

Ane ОДИН ІМОМеН/1' ВСе Ж

радує

з·меншення:

иевели.на - 50 проти 55 в 1986-ому, але все ж від·.

радІНа.

'Dравматолоrи вnев­

:w>·

нені, що боротьбу· за РОВJ!Й, СПОСіб ЖИ'l\ТЯ (Ма· ється

на

узазl

не

Щьки

nияцмо І куріння)' треба повсюди

посИJІЮВати.

Тот не шхо~ «.Кл

1

часу й.а ІІІРОФlлаІО'Н'!ну роботу. В цьому великий резерв оGдQDовлен.ня насе­

лення. А всього з.а рШ

в

ТІР~ТОЛОГlЧНОМ.У .ВІдд!.· ленні пройшли Шуовання

ЧОІЛО9ін, ПО.

JIOl!aJJ 1400 повНtНа з них

-

сіпьсьн1

'!ІРУ:дІ.Вннки.

і почУєте:

сЗ найщ'ИІрl­

шою вдЯЧНістю до його не­ втомних трудІвннкLв-. Не тlЛЬRИ За Іх ВИСОКИЙ ПJ)D• фёсіооалІйМ, а . насампе- · ред вмІння спl:ішережи­ вати 'ІУЖОМУ горю, VЗЯТП.

чужий біль на ' себе.

Це

меДики у високому РООУ·

мінні слова..

~...іі ці

підnисатн.ся

сотні бро·

ІКра'С•НОМОВНО

засвідЧУЄ,

належать М. Д. Жеребець. Під ними ~оrли б варч~. ' І ще ОДНИ фаю,

що nрацЯ

ІПСНЙ

травматопоrіt

JІlОдЯ!М, і Ім на ра­ ді~ь. В НQ!QРіЧНу НіЧ

-1

НОІВl М€!):'0ДИ· Лl·НуБЗJІ· ня. ефЄІКТJівнt anapaТlf і ІІР..еnарати,

~они залишають тиарвю,

висока

нвалі·

фmацlЯ 1 :еLдnовtдальНl.сть сnеціаJЩ;.тІІВ... Все це в ЗНа'ІНіЙ :Мірі XSJP~PИ· зує :віддl:пеннл,

ane

не пОВ·.

но~ ЖиВуть травматологИ

цобрюю, /ЛР!УЖНОю сdм'єю. І. як у !КОШнJА сім'У,

черг}'8аИНЯ в в1Дl(1JІенНІ nрийме Ігор Олею:амро· ·

'ВИЧ Л:учак~ЬКИЙ. ):П~а віН у БорИсполі, а ~ коnеІ<'Тиву,

з

я:ним

здРУ·

жн:щ:я:, не :може обійтися. Х~й Щ3ІЩ'ИТЬ Ім усlм v Новому роцІ.

А, КВІТНЕВА•.

є в них ІІРОбJІемИ, · недо·

НА ПОЕТИЧ:НІП ХВИЛІ.=;:=====-'

Педас tнll" не non--. Н4 сади, Стеnит~ося бІnе ачероаане диао, Ф

Педес снІг -

на І•рожаА моnодмА,

Буде аwениц11 і будутІt налкви. СійсІІІ Хеіі серце ро:11крнлює крмnеІ СійсА і вііkІІ, засніжЖІІ ІасеnеІ Щедро засіііся щастJІм І миром В році Ноаому у кожну осепю.

Сіііся і війся -

буДІt щедрим завжди,

Щоб вічне іі розумне taopиnocІt, роДИЛОСІt;.,

Педає

non11,

е;ніr не

Степиться

бІле

не сади,

вчерозене

диео.

Анатоnііі ЛУЦЕНІ(О.

Теп.пвми СJІОВ&ІІВ, ПlСВJІІПІ, щедрІвІсамq аітали з вО­

• .. *

-.орtчвим святом робі'l'ИВRІв та службовців зроду сТорг­

маш• самодівАві АР'І'ИС'l'~. ,До 1сuаду аrtпультбриrа,цв увUЬппи r учв1 пІдmефиоІ ШКОJІИ .Ni 2 lrop · Цегп:юк,

Мок тост зе Ноаьtіі зтот годІ Пусть НовІtІМ вет.ром веетІ ·

Дерзен~оям смеnІtІМ Пусть дfже І'рустІt -

HoeІttit І3nетІ СветnеетІ

Пусть

cno1e,

Єудут

Чистьtми

Оисаиа Півень, Тетяна Рабеmсо, а таиож \ІІІlЙстер цеху .М 4 Оuасавдр КаІдu. всі праціввики буАJІІDСУ ву~

тури пJ,цпривмс'І'ІІа.

Свою подорож по заводу иупьmрацtвиики почали Із пввариоrо цеху, poбi'l'IIIDCII поrо. перПІВІІа рапортували про викоиІUІВJІ pl'IИoro :плаву. 1З tие МеИШИІІІ успіхом upoЙIIIJIJI виступи ІІІИТЦІв 1 в інших цехах та службах. На аиІІІках: пІд час виступу .аrІпуm.тбриrа,цв у меха­ и1'ІИОІІf цеху,

CeiUIIIOra.

Фоrо М.

УnІttбке чтоб сияnаІ Пусть 3еберут у Лжи npa1e Прокоn snмІІет мепоІ ••

И еспи редостІt НА ВИДУ,

Тек бonlt 3ечем -

1 Котомкуf

УСПЕХИ наwи и ~еДу Не скрІtІТІо от гnез nСІтомкоаІ •• Пуст1о

будут БеnІttми

снега

-

Бе3 коnотИ м смоrаІ ПустІt будет ГЛАСНОСТЬ не Іеке, И Ясною -

дороге!

ПустІt

"ее

верят

сеою

1

Но кnаняются -

иеJду,

ХЛЕБУІ

Пусть реки вздІоtбятся е rpo3y -

Но МИРНЬІМ будет небо! Пусть даnІt ОРГАНОМ заnучитІ Вращеет Землю ..-. ВРЕМЯ! С тобоіі, З•мnя, нам ВЕЧНО жит~о.

Kon1o ПРОРАСТАЕТ СЕМЯ! АnексанАр ЧЕРНWWІ!В.

'

баrатоходІвни)

У дозвіллі трудящих нашоІ нраІни шахова гра

1

Для мlльйонів радянських

ний

займає людей

nочесне

ІВона

лась

ІВ

спорт.

Ідучи жан:ням

місце.

nеретвори·

захоnлюючий

назустріч nо6а­ аматорІ:в шахів

району і міста, редакціЯ rазе.ти «Нове життя• oro· лоwує н"ворічний кон· курс

розв'язань

шахових

00\ЦаЧ та етюдів. Участь

у

ньому

жуть взяти • всі

мо­

без J}И·

ди.

за

10

· буде

Шахових

~оходових,

запроnоновано

задач

no 2 -

cHoвaJt' жизнь•

ro

-

(6 -

три-

етю­

1

вчас­

праІВиль:ний роов'язон

двоходовоУ

задачі нараховується 2 оЧІКа, триходовоt З, ба·

.гатоходовоt - б очок.

-:- 4,

·

пятьс.я,

Єтр<Ж

шення

-

.надсилання

сім

дн19

друкування

з

t'a'rqa КН8JtЄКОЙ области. 1На )'KPIIQfiiJJ!ЦІ lll!fo&K8), Pegaкt'Op А•. ВО.ЧОШННВНКО.

rae...a ...XQJUrr

С

·.......,..: JIHPBJUC,

17

апр'"

срем,

t937

fщ'іІВЦ8,

rодв.

СУ/SботІІ•

уч­

ві гуртни бу:дуть наrород­ жені

нонкурс

, грамотами,

в

строк

призами;

нонкурсу,

Той,

хто

правильно

данціІ nросимо учасникі­ конкурсу обов'язново ·ВНЕ.· зати такІ дані:· nрізвище, 1м'я та по баТЬІНові, рі'К

рі· на·

народження. місце роботи

АДРЕСА РЕДАІ(ЦІІ:

255020, Киівс~ока о~ ._, Бровари, ву,.•.~иract.xa, f54. - 4-03·78; аастуА-.r ~ра, вІддІnу nартІАного житт81, вІдnовІдалІІоftоrо секретарн- 4-04-11; вІМJnу f:і1ІІІ!СІtК!І1» roanOf!apcтІa- 4-23·~! вІддІІІу nромисnовестІ І соцІап.,нІ'f)С nмтаи .. - 4-02·12; ІІ.АДІІІу ІІИстІв І масовоІ роООТІІ - 4-04-81;,, коресnендемта мІсцевого радІомемеtнОІ- 5-1S·I1. Теnефонм: р8А&КТОJNІ

nom·

А

...

тепер

;надішлють

розв'яже 10 номпозиЦій одержm'Ь lV рОзряд. ·У першому, листі до ре·

ноннурсних

орган Броварскогр городско·

1

або иавчаНІНя, посаду, 11.ц· ресу. ВідnовіДІ надсипай­ те до редаІЩІІ з познач· кою на конверті або товій ·листівці: сШаховий

хів.

завдання

часу

дорослих

нівсьноІ молоді)· .та шахо·

правильнІ розв'ІІЗни на 12 зав:дань, присвоюється ІІІ спортивний разряд з ша·

н~овується

хожноrо

мо серед

sші

стільни ж додатнових ба· лів, ян 1 за основний роз· в'язои очок.

конкурс

завдань в газеті. Нращl учаснини змагання: (ОКJ>Є"

Учасникам

етюда nомічені

nозиціІ), якщо такІ вияв·

комитета номмуни.стичес:кой пар'І'JІН Vкраикw, rородского и райокногq СоІ'!етов иаоопнw~ ~•ЧУ·

JІна

Новорічний

За хиби (дуаль, nqбічне рі· шеющ нерозв'mува­ нlсть або ІНеможливlсть

•IЩl'J(y любителі шахів. Іх у.вазі

12

на

Перший

стартІ

ryp.

На діаграмах

зада·

-

Іі•двоходівки: білі Почина· ють і дають мат за два ходи. Прізвища учасниldв,

mo1 надішлють nравильну вtдnовІАЬ. будуть надру-кованІ.

· · ЖІорі lСОІІКурС)'.

РедІК'l'ОР А. ВОЛОШИНЕНКО. Індекс Jtpyк

.цРукоиниt

14Jjgo5

81285.

офсетний.

Обеаr

аркуІІі.

· ТИр'*

аримІрникІs,

Зоамозлекня

.

І

61&3.

#1 1988  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you