Page 1

ПPQJJ~TAI,>I ВСІХ КРАІН, €ДНААТЕСЯ' !!В!!!І!!!!!!!!!!!!!!!!!!І!І!В-!!!!!!!!!!!!!1

ОРГАН

&РОВАРСЬКОГО

М І С. Ь К О І

МІСЬКОГО

РА А О Н Н О І

Газета вІtхdдить з 17 квітня t9Зі

року

Р АД

КОМІТЕТУ Н А Р ОД Н И Х

*Мt

(7082)

*

КОМУНІСТИЧНОІ ПАР.ТІІ УКРАІНИ, ДЕПУТАТІВ КИІВСЬ КОІ ОБЛАСТІ

Середо,

січня

'

Як НЄВІІІИННО і ШВИД,КО летить часІ Здається. тlль­

Ось 1 вt.цtйшов в Історію ·1985 рік, рік CJ1811Boro 40-р1ІJЧJІ .перемоrи у Велвкtй ВtтuзІІJІвtй вtйвІ, 50-ріІJЧJІ стахавовськоrо руху, завершат.ввй рік ...-1-І п'итврічки. як· 1 всі радявськt mодв, ми з вами

ки

і п.подотвориим вперед ПІJІJІХом

твореВІІJІ, визначевим

вауково-техвічвоrо · проrресу,

різкоrо

творчою

Підввщеm

що

1986-1990

будуть

роки

прІІЙВJІТі

··

1 ва період .-о ва

чeproвotty

VII з'Іздt КПРС, ЗВПО.ІUІ'ІЬ одиостайву Підтрим­ ку в усІх радJІВськп mодей, бо йдеться в ип про змtцвеВІІJІ р.вдІв партіІ, розавток ековоІdчвоІ стра­ теr11 краtвв, IWIJIXIf підавще&JІ вародвоrо добро­ буту. Св1т.п1 перспективи да.пьшоrо pouвl'Q' рtдвоJ В1т­ чвавв вадихають вс1х вас ва самовіддану працJО, rотовВість · в'І'і.пвти в 2КВТТЯ вemrod вакрес.певвя ІІ8СТ)'ПІІоJ п'JІТВр1чкв, ва порозі aoJ с.оrодв1 стоІмо. · За уста.аев010 традвцtuо, аустр1'1810U рІВ Новий, ми з ropдic'J'IO оrЛJІДавмо рік мвву.пвй, nзввuочв йоrо Вайбtт.m ввзиа'ІВ1 прикмети 1 .здобутки. Для трудJІІЦВХ вamoro мІста 1 району вtв був одввм Із В8ЙІШОдотворвішвх в мвву.пІй п'я'І'вр1чц1. Ко.аеК'J'В­ вв промвслови пtдпривмств тtт.КіІ пова,ц п~ вв­ робв.ав продукцІІ на суму бІ.аьіІІе 7 мІ.аьйовtв. кар­ бовавцtв. Збl.пьmеВІІJІ виробнвцтва продукЦіІ здійс­ ІІІОJWІось ОДВО'ІВСRО іЗ ПО.пІmпеВВJІМ JІКОСТ1 виробів.

роаmвреВВJІМ

Іх

асортименту,

зваtрІВМ

передбачаQТЬСЯ

првскорев-

СJі.пьш як чотирьом тисячам сімей. , На підприємствах розширено ввробввчl площі, в місті збудовано дві середвІ шко.пв, ЦІКо.пу-1втер­ ват с:портивиоrо проф1то, став до ладу новий ШЛJІ­

ськоrо

овочесховище,

та

розширено

мере­

ВРЕМЯ СВЕРШЕНИЙ

харчув&ВІІJІ.

ви завершапьноrо року п'.ятир1'1Ки по продажу дер­ жаві зерна, овочів, картоІШі, а тварввввкв переввкова.пв п.павв продажу мо.аока, м• яса, яєць. · НайкрІlІІ(их успіхів в paJioвl домоглися трудіввв­

кв ордева Жовтвевоі РевоmоціІ радгоспу сП.посІdв­ еьквй•, які ввборо.пи висо.квй урожай 1_ вадоJ.ав ва кожну корову понад 6 тисв_ч кt.поrрамів 110.аока. Равlше строку справи.пвся з планами року 1 в'я­

тврічки трудіввики ордева .сЗвак Поmавв• рцІ'ОеП)· 1мев1 Кірова, ,радrоспу сА.JІавrард•, КвІвс:ькQ,і пта­ хофабрики та tиших. Честь і слава вравофтuіrоввм · змаrаВІІJІ, чвй . првк.пад зас.пуrо.-ув вас.аlдувайвJІ всіІІа rосподарствами.

~ трудових колективах міста шоrо розмаху набирає

.

1

змаr&ВІІJІ

району все ~ за rtдву зустріч

з'Ізду КПРС. Нещодавно міськком Компар­ тіІ УкраІни . с:оа.пвв ів1ц1атвву мостозаrону JIA 112, заводу п.аастмас та радrоспу сПпосківс:ький• про авковавия ПJІавів двох місJЩ1в вовоrо року .цо ДВJІ відкритТя форуму комувlстів краІвв, оу активно

XXVII

підтримують 1вm1 коаектввв.

,

На зборах; що проходять по обrовореВВJО перед- · з'Іздtвс:ьких документів, трудяЩі одиостайво 38JІВ­ ЛJПОТь про свою rотовв1сть успlmво перетворІІТи в життя ІJакреСJІеВІІJІ, які вв3ва'ІІІТЬ ва ХІІ п'втв- · річку XXVII з'Узд КПРС.

З Новим роком ввс, .цороn .цруаіІ Ща~•. вtцво­

rо з.цоров'я

1

нових успіхів вам у працІ ва б.ааrо

дІUІЬшоrо розвитку рідно! Ві'І'ЧВЗJІІІІ

1986

ввести

H081d rод -

ве6wва.пой.

ато вовu

Что а восмвчес:кsй век ааавуча.па,

HCIUIII

rод · -

преображевьs,

зто вовu исвзвь.

'

Что cy/J114y ва'ІІІІІает

·

И мажорнwе трубw добра, И всемириоrо зла

с вачапа.

поражевье.

ro.~~~; . 8'1'0 араздввк веевw. Ледоко• ва арвтвчес:sоІ

Hoвwlt rод

НоеЩі fOA -

Зто

H08WA ·

у

.

. ICO'I'Opojt

.

.

8С& 8е'ІВОе'Пt

~

Ноаwй rод

к счастью пути.

'І'Р&еСе,

с:трІUІW, а

·.

-

.

ковверте,

му.црость, 'ІТоб ЗеІІто спас'І'В

От безумІІJІ

auace.

ядерной СJІертв.

ато вера

8

зто

-

Зто со.пице в по~

8то iOBOCD

.

·

НовЬІЙ rо.ц ~ зто llиепр и· Кура В rордом зареве

ІІІоІСЬ,

Мир, сме.пее в rрадущее

rрудв,

прааьІ

Зто воаwж ао.аеІ

Пуеn. o;pOc:Jiauт

ко.аоmевье,

Свет .побвв в решевd Ноаwй rод

С НОВОЙ вероІ

ВDереАІІ

ати.

· саерmевье.

-

мо с:тяr

встречает зарю

вад страной,

ОкрWІе&ІІІd зарей

Наша парrва вместе

Ноаwй rод

И уверевно в rоворю Всем вароо~~~;ам ЗеІІJJВ:

-

ярко-uой, ато

вад це.аввоІ Песва В080й с:традь~

с варо.цов,

·

-

С Н0811111 rо.цомІ

у

торгові центри у КалинІв­ ІU 1 Пл оскому. магазини у Пу·хlвцl 1 Заворичах , спо­ руджуватимуrься

культури v Шевчеяновому завершиться ня дорІг до

закла;щ

Княжичах, і Бервицl,

асфальтуван­ всіх населе­

них пунктІв.

Пройді:rься сьогодні Плос.ки·м · ttи Руднею. }{а. литою та Калинtщою, І

вн на в.паснl очІ п6бачите радІснІ з-міни. що сталися

туа- в останНІ рони. Тіль­ ни на соцІалЬІНу перебудо. ву сіл Вроварщипи · у

1986

раЦІ виділено десят·

ки мільйонів карбованцІв .

Проте, реально оцінюю· чи своJ досягнення І пер. · сnективи.

визначаючи

завдання на

в

нову

ріЧJКу, ножен

Із

n'яти· нас ба­

діЮ майже 13 тисяч ква.д­ ра'І!Них ме'ІІрі;В житла -

чить 1 нерозв'язанІ nроб · ЛЕ.'МИ. Jx Ще ЧИМ3 J: С. По.

УдВІЧІ бІЛЬІШ, НіЖ у ПО· передн.ьому. Бnагоустроє­ ні, сучасні житлоа1 бу­ дин.ки з усіма зручностя­

вільно виріщпоть г.итан­ ня соціалЬІНого характеру виконкоми Рад. кер!вни.

ми

кий•, та Імені Докучаєва. Заліського цегельного ви · робництва , ·потребує nо­

ки

сnо-руджу8атимуться у

радгосnів

«Жердівсь­

ліпшення благоустрfй на­ ое.леннх пунктів. Бетулаю­ чи ,в нову п ' ятиріч:ну, ІДу­ чи

шляхом

кладатимемо

·

1'ворення,

до­

всіх

зусиль

для nеретворення

в .життя

накреслень

nартП.

Я. СТЕЦЕНКО, заступвин rолови рай­

відуальному секторІ бу де апQруджено nоиа,д .12 ти-

вихонхому.

Вшанування аматорів сцени і

'

Напередодні Нового рому відбулося вша~1уrюшл лауреата Всесоюзного фестивалю самоді я : h!-'~' Ї 1 д · родноУ творчості, присsяченог.о 40-річчю Перемо ги, хорового нолективу «Нриниця• ран.J) ,.._ш .hу нультури . щойно нагородженого Почесною Г_r;амо­ тою. Президп ВерховноУ Ради УРСР . Святковий

вечір , присвячений цІй події, що nід·

бувся в с . Гоголеві . вступнИм словом відкрн : а сеІ'· ретар міськному партії А. Я. Тепmок. Потім LO! Ja надала слово секретарю обкому Компартії Укrаr­

нИ Л. І. Пав.певк'у, яний під бурхливі оплески nrи­ сутніх вручив високу иаrороду аматорам сцени га­

йонного будинку ку.пьтури.

а вросторах cтosendt Нашей новой веторви явь Див еще ве рождеRВЬІе

ВедІ. У JОІІОСТВ асе

школа,

ТребуJювІ . Краси­ дитячі садки . Бу.

дуть зданІ в енсплуатацію

році

ки НОВОСІЛЬ ВіДСВЯТІКуЮТЬ житеJІ! Броварщини у власних ·оселях! За попе­ редніми пІдрахунками пе­ редбачається, що в Інди­

В.падвс:.аав ШОШИН

підприємств rромад­

Щедрим ва ужввки був миву.пвй рік 1 дая пра­ ц1виик1в аrропромис.повоrо комплеJ<еу. Робітввки ралrоспlв 1 птахофабрик достроково ввк•ва.пв па­

радянс.ь­

Богданl·ІЩІ і Семипол­ ІКах, Калинlвцl і Красмів­ ц.і, Княжичах 1 Свlтмь­ ноиу. Немає жодного на­ селеного пуRКТу, де б . не було новобудов . А С'КІль­

квwатвп метрів житла, а за І.JіВУ.ау п'ятврtч­ ку ...::.. 266 тисяч, що дозвотшо справвтв вовосІJшJІ

підприємств

n:рацею

йоні. Лише в

· 1 району вдJІ'ІВ1 будіІІепьввкам,

потужне

РуднІ. лівцt -

но.мlЦІ. а~ й дальшого вирішення соціальних пИ­ тань. ВізЬІМІмо, прим:Lром, житлове будІmІицт.во у :оа­

сказап, що тор1к абудоваво ПОІІаА во 'І'ВС:ЯЧ

жу торrових

жуватиметься

натхненною

грандІозних зав,цань у еко­

с:п1шво с:правJІ!ІВСЬ з п.ааном введеВІІJІ в дію ів соц1ат.t~о-купьтурвоrо првавачеввя. До­

, хопровtд,

НайЗнамЕ!Н­

У тому. що ми й сnрав­ дІ є Jrовалями своєІ доЛі, переконуємося, знайомля­ чись із планами на ХІІ n' яти:рLч:ку. Вона передба­ чає з.дdйснення не лише

111111 випуску ~Ів ВІрОАВОІ'О еDОЖВN••. ТрудJDцt міста

на

ких людей · обІціrе буm ии.н1шнє ІП'ятирІччя. Це усвІД~ює кожен, вчи-ту­ ючис.ь у ря.дки передз'Із­ дlвських nа-рт!йиих доку­ ментів. В них турбота п~prrll й уряду про даль­ ше n!двищеиня нашого д~уту. Так в, так має · бути в краІн!, де людина - госnодар своєІ до.лі, а ІУ Інтереси На,д усе.

Основвих вапрJІМІв ековомічвоrо 1 соцtuьвоrо роз- ' року,

Є в Країні Рад єдиний привілейований нлас -

щого Ух навчан.ня і вихо­ вання в Зсt.зим'У споруд­

n

лозначеною

продуктвввості ~. мобіtІІІзацtІ всlх зусв.пь ди ввкОВ8ВІІJІ rравдіозввх завдань в ХІІ п'пвр1чц1. Вввесеві ва всенародне обrовоРс'ВІІJІ проеКЖІІ..__ во­

у краtвв ва

наша

nодією стане з'УG,ц }{омунІстич. ноУ партіІ. Напруженою,

нішою

XXVII

првскоревоtо · ва ОЩІОВі

метрІв

діти . Вони наша зміна, наше майбутнє . Для нра­

с.тоІмо

дванадЦято!.

првйЦК КПРС

воІ редакцtІ Проrрами П&ртіІ, змІв в Статуті КПРС;

вс.ту:пала

кrвадратних

порозі

годнІ

роком, роком комувtствuоrо

ом

рішеВІІJІ ваша партія · ввзваu.па ку СОц18.1ІЬВО·еКОВОмі'ІRОf0 розвитку ~. Кр

3 ІШП.

житла .

11 завершальниQ .рік ХІ п'яrrиріч;ки, а сьо­

XXVI з'Іздом К~С. •. що ва осиові

Мвву.ІІИЙ р1к звамеввий ВJІТоrо квІтневим (1985 р.)

вчора

сяЧ

краІна

1Іроводжавмо йоrо з почуттям веJІІІКоІ rордості, бо був вів мирвим веу:пшьвоrо руху

*. Ці·на

шляхо-м ТВОРЕПНЯ

СВІТЛІ ~ ПВРСПВКТІВІ .

року

1986

Л . І . Павленко вручив художньому керіі:шшовІ Гоголівського будинку культури, керівникові чо .~ о­

вічого хорового нолективу Ю. Ю . Мишкорізу Р,Іш­ лом і · нагрудний знак про присудження йому nрчес• ного звання ~аслуженоrо працівнина культ:,•ри УІ\· раrнськоУ РСР . • .

НаприкінцІ

відбувся

великий нонцерт, з яІ :ш.І

виступили аматори сцени обох самодІяльних !:о::(К·

тивів.

· Н. ФЕДОРОВ.


2 стор:

*··-----січfіЯ

~~

1986

року

« Н .о В Е

БУ ДІВПИЧИЙ

Горнило

СкІnьки

ОnександР

Васмn~ооемч

... 3 1953 року ться в мостазагоні О. В. Бондаренко. ду

вперше

труди­

N2 112 Брига­

очолив

у

11

розділі

більності кадрових

ної nідготовки виробницт­

його Вже

ефективніше. но

ва.

Трудового

Чер­

змагання

та

тресту.

центів.

працtв;ників

до робітни­ велика вІД­

нання,

~ке

дозволить

одержувати

l:нСТІРуменrr

повідальність лягає . нині ніі. інженерно-технІчних !!рацівників, адже від них

ДЛЯ ВІП'ОТ.ОІВЛЄ.ННЯ виробів

в значній

ВИtро6ннцт.в1

м~рі

за.1ежить

виріше.ння

завдань науко­ во·технічноrо ПІрогресу, на

основі

якого повинно вLд­

більш складної форми. Оскільки

в

сучас.ному

Все

ЗІВ' язана, то

.взаємо­

з,добуrmи Ін­

струментальниюв JІили

цеху

дозво­

спечених

виро­

бутися різне пІДвищення продуКТИВНОСТі nраці та

до

якості продук.ції. СьGгод­ ні, підсумовуючи наші до­

нових виро6Ів пІдJВищено'і складностІ. Досягнуте -

сягнення в цьому за минулий рік,

результат сnільних зу­ силь всіх трудівнИ'КІп3 під­ приєМС'l'Ва І в першу чер­ гу наших правофлангових

твердити. що значний .крок шляху

з.роблено вперед по

науковснrехнічн-ого

прогресу. точно

пла!Нt можна

Зокрема,

освоєно

v

оста­

вІДновлен­

ня порошку флокуліро­ ваному полі. Практично в. п.ро:>1ислових масштабах одержано до-м

порошок

розпилювання

мето­ водою

ВИСОКОГО тисжу. 8 МИНУ­ лому роЦІ таким способом вн.гоrовдено вже тонн

nорошку,

ниrься від г.ідвищеною свою

чергу

15

тисяч

який

рtз­

попередняків якістю, що в позитивоно

бів

оСІВD'іти

і

приступити

виготовлення

чотирьох

випуск.

nродукції більш склад­ них форм ДJІЯ галу­ зей народного гос.п.одарст­

ва щраїни.

По цехv М виготовити

1

до­

кументацію для удоскона­ лення техноJІогічних п;ро­

відкоректОваний тижнево· добовий графік, яким і користувалися. Порівняно з місячним, таке плану­ вання дозволяло набагато раціональніше

коло

якого

ядр.ом,

нав­

єднатимуться

тру~lвнини. Вони повИН'Нl домагатися, що6 завод стЗІВ горнило-м характерІв стабільного колентиву,

якомv пІ,д сйлу вирішення

всіх

с.кладних

завдань,

що визначить XXVII з'tзд КПРС. М. РУБАЛЬСЬКИИ, секретар

воду

парТІІІОМу

ПQJЮШКОВоі

за­

лург!! іМеН! 60-рlччя РадJІНСЬКої УкраітІ.

комунІс:тlв В. С. Гусє­ Бригада сталеварІв змі­ ва, В. В. Кузнєцова, В. М. ин «Б,.,- яиу очотов Во­ Норовея, А. І. Кравченка, лодимир АватоJІІйовнч Ми­ М. Б. Хоменна та Інших, хайлов, у новорічну вІч чий ~рудовий rероІзм 1 зробила свій перший нов.ат.орство стали надиха­ ВRJІад у вНRоиаВВJІ планів ючим прикладом для то­ 1986 року. Цей JWлектвв

1

:в минулому

роцt вєод­

.

норазОІВО був пе,рmнм у соцlа.пІсТІІ'ІВОМу змаrаввl.

На фоrо:

бригада Ми­

хайлова; іде випуск ново­ річвої плавки.

Фото В.

Городнього.

ше

в

О.

В.

ють

ли­

Нондаремка в ор­

давно

як

будування,

обізнаність.

-

Bcl

буд.івельного управл:Іtн-

цl

запорука ус­

В. ГОНЧАРУК.

НАШІ ІНТЕРВ'Ю

Праuи творча, радісна менw "" в 1,3 ше

ПовнІ­

pasa.

задоеоnІtнІІтм

заnити

рІ:ано6ІчнІ

насеnеннІІ

в

товарах

куnьтурно-nо6уто80Го nодарського

І

гос­

прмзначеннІІ•.

nроекту

каnрІІмІа

Основних

економІчного

соціаnьного

І

розвитку

СРСР),

якість.

--

11рудовими

перемогами,

noninwмnacІІ

47

Так,

тов а рів

з

--

·

Сьоrодні

сердечно

вже побував двічі достро­

чесне,

во. На місяць раніше цей колектив завершив n'яти­ річне завдання, а 16 грур;­

до своїх обGв'язк!в кра­ щим нашим брнгада·м, які очолюють О. Карасенк.о,

_ня рІчне в обсягу то­ варної продукції. .Цро

т.е,

як

день

за

днем цей nрацьовитий ко­ леttrив йшов до успіху, нашому

кореспонденту

.роGІІІовtдає

начальник це­

хv Конон АнАРlйовнч ВІ­

ТЕР:

вий

Справжній настрій

святко­

еараз

ших роб!~икІіІ. усвідомлює

у

на­

Кожний

свою

цричет­

нісrь до цtєІ трудово! пе­ ремоги, адже понад п'яти­ річний ман ми виго1овн­ ли продУJСЦІІ на 2 міль­

йонИ 400 тисяч карбован­ ЦІВ.. На 0,9 процента за­ Мість 0,5, як планува­ лося, знижено собіВар­

тість nродУJЩІ.І, на 36 nроцеИТ!в за п'ятирlчн;у ЗіРОСЛа

цродук.'ПfmіІСТЬ

працІ.

Наnере,ІІІОдмІ. НоаоріЧЧJІ ааведено :агаяrватм наА­ бІn~оw вм:аначні nодіі мнну­ nого часу. ЦеА мовнА РІК осо6nмвмА

nочнут~о

~·І

тим,

. свІА

будні

Л.

подлкуовати

творче

Галицюшй,

П.

Теплі

слова

не­ со­

ся тІ

промисnовос­ продуктмв­

иіс:ть праці на 29-31 про­ цент, знизити s;обівартістІt про,qукціі на 7-9 nроцен­ тів.

Розуміємо, що здійснити

намічене

нам

допоможе

механізація· т.а автомати­ зацІя нашого виробницт­

ва. Тому у дванадцятій . п'ятирічці планувмо 1 даЛі

механі'Зувати

різан.ня,.

'

процеси

nакування

'Ц>ансnортування

та

црод.ук­

дванадцятоі

нlю, що дооволить значно

ІІТМрічкм. А чим же :ана· меннмА був дп11 ваwого ко-

розширити

- Минулий pil< -- рІЖ народження нашо! нової Прод.vНЦІІ ПЛіВКИ ПО­ ЛlетИЛеИО8ОІ З . ~рукова­

nює за безвіДходною тех­

n

nектмву _ 1t8S:.мA7

·

НИМ маmонком. ІІ виnуще­

но уЖе піВМіm.йона мет­ рів. За Цей Час ОСВОЄІНО 15 нових каJlЮИКLв для клейонки столовоІ.

-

lawa

nродукцІJІ АО6\'•

відома

nокуnЦІІм.

ОстамнІм

часом

аона

ще

стаІІа

нра-

Інші

виробниц'l'ВО.

Слід додати, що цех пра­ ноло;ією. Минулого року з вІдходl.в ми розпочали виготовляти

ли!lІ!Ку

wпагат

стрІчку.

Щ)а11{емо

та

Словеом,

nо-l"()Щ!одарськи

організовувати dвою робо­

-

еко­

використання

сиро­

ту, а в ІУ tюмі!Іе

вини

та

основі

енергоресурсів.

С. ПОТУРНАК.

на і"

Лагунової

заклади

та

громад·

ського харчування.

За­

га.цьна кількість nосад­ кових місць у них -

що на

2096. ше

плану.

завдання ню в· дію

Основних на­

у хімІчнrй nІдвищити

nрофтех­

сонобар

ву лиці

Васяновича.

Ції. Думаємо монтувати ще одну каландрову лl­

тру­

весник•,

С. Затирка. про каландру­

В.

Іdське

Стали до ладу в Броварах і нові кафе «Варенична•, «Млин­ ці•. сПельменна•. «РО- Ііі

Оку.й­

нього

1

що

віАІІіК

кож

змагання. хочу сказати

Проектом

.N9 3 1, • -

училище.

кІв член1в НПРС депута­ та місьної Ради на,ро:дних депутатів М. Гуріна та

-

шко­

реІtонструйо­

вано школу

за

прямів економічного І соці­ аnьного розвитку СРСР на 1986-1990 роки і на період до 2000 року nередбачасть-

111

надпланова, школу-Іfі­ тернат. Збудовано_.. та­

і про тиснильників малюн­

вальника

середню

.N2 9,

лу

ставлення

бида. Ці колективи одноразові переможці ціалістичного

руджено

хо-четься

ту заводу пластмас вІн би

...

РеалІзовано п'ятирічне завдання по бу­ дівництву шкіл. Спо­

Мова цифр мова скупа. Ane за цифрами щоденна праЦІІ nюдей, пра­ ця радісна, натхненна.

то у цеху ПВХ пластика­

трико­

ся.

державним

якості.

дитячого

116.0, що в 1,6 ра;щ більше, ніж планувало-

мину ло­

-

·

тажу. Загальна кіль­ кість місць у них -

го року в.итотовле.но з Ін­ дексом •Н• новинка, а 44 процеwrи 1золяцlйноr

-

.

нього

к.v льтурно-побуто­

стрічки

J

світлотехнічним заво­ дом та фабрикою верх­

іі

процентІв

вого пр.изначеяня

Знаком

тсби Дід Мороз по­ здоровля:в виро()ннчнИ!Кlв з

смвіwою,

ремонтно-

·ня та Інших п-1 приємств 1 органі:jаці Споруджено за роки n'ятирічки 1 5 до­ шкільних закладів: уп­ равлінням виробниЧо­ технологічного забез­ печення і комnлектацlУ ЮровськоІ експедицП, заводом алюмlнІщщх будконструкцій, дер~во­ обробним комбіна'f@І'tJ,

піхів підроздl~.

•ЗбfnІtІІІМТМ виробництво непродоеоnІtчМх товарів у настуnному n'ІІтмріччі не

заводу,

Дарницького

торськІ вміння бригадира, про його високу профе­ надбання

машино-

ремонтно-

'механІчного

Немало можна розповІ­ датИ про інші організа­

1

заводу

торговельного

· моло­

вмілог() вихователя.

сійну

алюмі­

ментального

поважа­

наставника

зведено на

заводу

нІЄвих будконструкцій, трестів «Броварисіль­ буд• та «Б]:Jоварипромжитлобуд•, . експери-

· крупній

робітників.

ганjЗацП ді,

на

середньому

8--1Q

ЦІ фактори та ще міцна трудова дисципліна доз-

мета­

-

варщ:uhв по праці. Саме на комунlстm :ке,рівникlВ пlдроздІ.л.lв, ін­ женерно-технічних nрацї.в­ ників лягає від.оовlдаль­ н!.сть і за виконання важ­ ливих з~ань, які ми намІтили на стартовий рік

організува­

ти виробничий процес. Широко впроваджували на об'єкті нову техніку.

цесl.в. Томv комуністи ПО' клинані стати

меха­

кошти

використовувати

мостазагону

нізми та будівельні мате­ рl~ли. Звідти одержувалн

п'ятирІчки.

nочнемо

nлануємо

на

в

тів квартир

будові

ХУ. ЗацrtЯки ЦЬ<>ltW потуж­ н!.сть зросте на 10 про­

від керівни!На на. Особливо

оперативного

заявку

на

1 ,3 раза більзбудовано в ·І.& десятІй n'ятирічці. ~ Близько 57 процен­

планування.

Зокрема розоочнеться ре1rонсmру.ІЩія другого це­

винятку

--

ЩО

квадрат­

ше. ніж

проводу

ДІВанадцятоІ

всіх без

ну і

Зокрема, П: складової

частини

ПJІОЩІ.

них метрів більше пла-,

на

інженер­

ську надсила:ІИ із шляхо­

нагороджений

ЦьогорІчний успіх Бон­ даренка та його бригади пов' язаний Із введенням у експлуатацію майже на

ініціативи

системи

~

метрІв жит­

тисячі

71,4

Це' пов'яза­

впровадженням

м

його

тися~..

211.4

лової

най­

приклад.

пошани

шень.

жено

ма у її працівників нема­ ло відзнак. Бригадир, на­

ударника п'ятирічки. йо­ го ім'я занесено в Книгу

рІ­

із

будові

зруч-

для

квадратних

під­

діяти

все

стає

биться в ньому для піднесення добробуту населення. Протягом одинадцятої п'ятирічки майже 4 тисячі сімей броварчан отримали нові квартири. Споруд-

волили

переможця

сміливостt

nlцряд у

почав

краснвішає

мешнанців. Немало ро­

Суть його не складна. Щоn-' ятницl в диспетчер­

воного Прапора, Грамо­ тою Президії ВерховноІ Ради УРСР, трьома меда­ лями, кількома знаками

nотребує

нішим

місяців раніше строку

лект'івний

колективу., робітників.

Щороку наше місто,

шляхопроводу в Брова­ рах. Саме під час споруд­ ження цього об'єкта ко­

зрівняєш із нинішнім за технічним оснащенням і методами організаці! пра­ ці. Та спільність у ста­

орденом

вnлине,! на продукцію. В Інструментальному ТОСff!ОдарсТ.В! ОСВО€НО нове високоородукти.вне облад­

сnоруwкував

1956-му. Той підрозділ не

скільки років здає бриГа­ да об'єкти лише на «доб-' ре• і <<відмінно»! Недар­

виробництво

оновлюються БРОВАРИ

мостів, wnяхоnроводІв, веnмкмх І маnмх трубо­ проводів на звичайних І гІрс:~окмх дорогах не просто й nереnІчити. НадІйно сnужатІt вони nю­ дям у багатьох обпа«:ТJІХ ресnубnІкм. , Дуже заnам'ІІтаnося, наnрмкпад, буАfвнмцтво в riepwlй поnовмнІ 60-х двох nІwохІ,ІІНмх та двох гужових мостів на РусанікІІНСІму масивІ Киева. Один із них зводмnи досмт~о цінавим сnособом. За допомогою домкратів дві каnІварки стягувади чисnенними nучкамм міцного ,qроту в одну су­ ціnьну арку. ВідтоАІ І сnмраст~" на береги ве­ сеnкоnодібнмй красенІt.

• характерІв

Суча·сне

Ж И ТТ Я•

площі.

.

756

біль-

Перекрито

по введенторгавельноУ Так, з'явилися

1

магазини еГосподарчІ

«Молоко•, . товари•.

сОдЯІ.'•· «Оптика•.

Здані

цію

1.

в експ:іуата- ІІІ

протягом n'ятирlч-

kи також аnтека на ву­

лиці 50 років ВЛНСМ. піонертабір - профілак­ торій заводу

пластмас,

плавальний · басейн школи N1 9, будинок nобуту «Ювілейний•. НезабароІ\f в Брова­ рах вводяться в дІю

ще

близько ЗО тисяч

квадратних

метрів

житловаУ площі, овоче­ сховище,

легкоатле­

тичний мане~. хімчи­ стка. У новому роцІ

nродовжуватиметься бу­ дІвництво

житла,

пар­

ку культури й віДпо­ чинку, готелю та ін­ ших об'єктів. Л. ЄЩЕНКО, старший економіст планово! комlсІІ мі- 1.1

ськвиконкому.

.

'


сНО-ВЕ

ТРУДОВИЙ

Хоча не мниупо й дня від його 3аеершення, 'І'а

Над llлосним г лиооке , небо .

Від

в ітру

на

нюють

зорями

легного

подиху

ницею.

видзво­

да л ася до роботи

деревах

гілни .

В цей

ран­

ній час поспішають на ро­ боту тваринники . а серед них і нращий майстер ма­

шинного доїння корів Ма ­ рія

Іванівна

-

Педорашно.

Доброго

прпвіталася подруг ,

-

ран ну,

до

котрі

на

одягнувшись.

і

до

од­

нієї но рр ви. друго І. по ­ гладила. Марка торк­ JІула

шорстним

язином

руки ни .

ГоспоДиІ{і . побачивши

Твари ­ прихіД

своєї

господині,

тягнули ­

ся до неї.

А МарІю Іванівну дум­ ки вертають · в недавнє мину~. Коли приїхала у село на постійне місце ~рожив~ння.

то

попроси­

'лася працювати на ферму. Всі місця доярок зайняті, а · телятницею

-

-

можна ,

запропонував

головний зоотехнІк госпо­

дарства П . Т. Мелешко. Він ррзповів про обов'яз ­

ки. умови роботи. ЗавіДуючий

М. М.

фермою

Кокун

групу

показав Ій

маленьких телят.

Оце ваші піДопічні, любіть і жалійте. їх, як своїх, усміхнувся Ми­ кола Мнхай.І%овнч.

-

З но

перших днів доглядала

леньких но

старан ­

вона

тварин .

ма­

Своєчас­

молоком .. а

випоювала

потім і пійлом, слІдкува­ ла за чистотою. Особливо оберігала від простудних . захворЮвань. Не сороми ~ась за порадою звертаrтнсь до завідуючого фер~

ордена Трудоіюго

особливо можуть дати

ня

ко}іJів

Є.

М.

ха.

Іх чимало

домагається

Незабаром групу

по від

На

нолек­

радіо ,

н о rо

телетуор­

труДівника­

Я.Д,РО ,

Мель ·

ЯНQГО

гур.

Данилочкіної

вчите л ів ,

Звичайно, фундамент сьогодн1шнього тріумфу буз заІ<JІадений давно, але надбудову творили своєю

л ікарів

в

1

вого днJІ? На це запита-н­ ня

влучно

відповів

в

колективі , тут є ліДери, ветерани,

тернату 8асИJІь Воловин з гумором написав Істо­ рію хору . Всі вистуnи,

один

чани сІВого першого керів­

з

ника

ЛюдиЮ потрібна ро. бота не тільни дл:я рук і

поїздни

голови,

серце

же без

неї ,

тичних рядках. д<~>речі, на слооа вірша Вас~я Ншщ­

Василя

Степановича

ба н ь .

віку

ВІІ со ка

:v~ ай с гtр ні ст ь,

і

к:риничан :

-

теж

А

не

мо­

саме тут

ми відnочиваємо душею. Пісня лікує серце, робить

його

уnодо­

вим,

професійна

більш

сnрийюrгли .

чутливим_ _ до

ни

.

нощенко

~

нилі

написав

пісня

·

nое­

музику,

сВроВа.рча­

ночка• у виконанні •Кри­ ниці•

кuристуєт.ься

колективу :

·

вихованці

консерваторій Юрій Чміль (нлас народного артиста СРСР, професора В. Г. Соколова) та· · Микола Шевер (.клас наро.qноrо артиста СРСР, професо­ ра Л. М . Бенедиктова) .

к~Шни.ків хору В . Ф. Ко­

людсь­

п:рацею,

ІІіРіМ самодіяльних артнс. тів , 1 теnерішНі нерівни­

знай­ в

багатьох

наnолегливою

нороюtча один з нолншН1х

кої радості і переживаю. . Як тут н е з 1 · адати Ві -

органl зат t>Р -

4-:Криницt•

шли віДображення

та

інших.

єдину

ній самодіяльності вже 30 ро~і:в . Вчитель школи-ін­

рів сцени.

крини­

а лю­

Що nритягувало Іх сю­

десятки

v .

Не можна уявити тепер -дз.віююголосу · «Крилицю• і без Тетяни Павлючешю, Лідії Бугай, Надії Rолес­ ник. Ніни Волнової, Олек­ сандра Грищенка. Ніни Масленніковоr , Тамари

новачки. Приміром. стар­ ший методисr районного бу динку ку льтури Марія Мельниченко nровіДна солісrrка хору . Разом з · Нею в ду.еті вИС'l'уnає ди­ реR1'0р МісЬІКОГО . будиН-КУ

ветерани

nопумрністю

бов до м истецтва об'єдна· ла робі11НИків , службо.вців ,

піонеРів Ольга Минитюк Євген Селіванов в худож-

·

зм іl шою

дотриму­

амато­

тувалнея

теnлотою

сьогодні

;:tумки

сі.м'ю. І, ЗІВИЧайно, . ях

JtИ після нелегкого трудо­

пр,ОФ еl;!і,

двиг, адже досі в радгос­ пі ніхто з доярок не

Таної

створили те

На.в'КО.ЛО

про

є • крила:

ються й криничани,

свої

·вже

З стор .

с л ухачіrв .

рівних

ножному

Нині вони

рядки

троянди й виноград красиве 1 корисне.

СеЛіванов.

Марія

*

року

С Н.І

праці тодської два

хильники і поп уляризато­ ри народної nісні, Е)осен

хору, а тоді

ви ­

:Киящуна . Талановитий організатоір, до безмеж­ ностІ з аІ\ Ох аний у народнУ пісню, ні1 1 зумів захопити ідеєю с п ; о рення хорового колею н 11 у людей різних

кілограмів молока , а фак ­ тично записала на свій рахунок більше, ніж по 7700 кілограмів . Це справжній трудовий по­

... в

на

ГОВОІРИТИ НіЧОГО , ОООіЛЬКИ жоде-н захід не nрово­

перед

З особливою

по­

дня

ми міста і району вже й

ЗсГад.ують

чатку 1985 року вона да­ ла слово одержати від кожної корови по 5500

тр у д о вог о

ниченко, Василь ВоловИG(, Ва·силь Пєтухов, . Олен­ еандр Гриценно, Уляна Гришина , Ганна Рябова .

концертах ,

д о мі поети ч ні те ; що ·

в о гнин будинку -н у.1ьт у ри п о спішають ветер ан и Бе ­ линої Вітчизняної війни бр ати Олекс андр та Бо ­ рис 8і1розуби, палщ при-

лективу.

попросила

первісток.

розпові.

диться без участі сІ{ри­ НИІЦ-і• ось далеко не nовний nepe~Ilн штрихів до твор-чої біографії ко­

а то і біль­

6500.- 7000,

на

ст )"пах

таких, хто

ше кілограмІв молока кожної корови.

вет-ерани

.

ви с тупи

святкових

Топі­

надоїв

про

записи

доїн ­

М.

і_іого

годинами

ll І

ські з,дlбно сті , щирість · і бе зпосередність все це приваблюв а.1 о в ньом у людей. І о сь піс л я не л ег ­

нір «Сонячні нларнети~. А про участь в обласних

Строкач,

комсомолка · Н.

і

11РаФію nоїздок Щол.н.о во Мdс.к.овсьної області , Слуцьк в Б і лорусії, міста Латвії, Одеса, Черкаси, Закарпаття , ВДНГ УРСР,

Чер­

машинного

з

хо ру

тиву, його репертуар, гео-

ноного Прапора та інших нагород Батьківщини, де ­ путат Верховної Ради УРСР К. А . :Коротенко , майстри

ножен

учаснИк і в

А вчитись . запозичува­ ти передовий досвід бу ло в кого . Тут 'І'руднться л ау ­ реат Державної премії Української РСР Г . А . Строкач. яка за наполег -

хвилин ­

по­

С ЬОГОДНІ

приг ля­

доярок .

л иву роботу в радгоспі удостоєна ордена Леніна

почала

ПІдійшла

водноча с

нілько х

ку-дві раніше від неї прийшли на ферму. Пере­

ратися.

мою або ветеринарного л інаря . Працюючи телят ­

всі-яне

1986

ІІА КРИЛАХ

про рІк вісІмдес~~т n'ІІтнй мм вже говоримо ІІК про мннуnнй. І сrооrоднІ 3 висоти nрожитого мо· жемо nоспитати: «Яким він був дnя кожного 3 нас?• Одн03начноТ відповіді, звичайно, не може бути. А оС:ь учасники самодіяльного народного ХОІ?ового ноnектнву «Крнн,.ця• , який працює при рамонному будинку нуnьту·рн, в однн гоnос сна ­ жуть: пам'ятним. І дійсно, цього року ноnектнв став nауреатом Всесоюзного фестиваnю самоді· яnьиої народної творчост-і, присвяченого 40-річчю Перемоги. В переддень Нового року його наго­ ро,ІJ!жено Почесною Грамотою Президіі Верховної Ради УРСР.

подвиг темносинє ,

січня

ЖИТТЯ»

Це вони дбають

npo пос­

тійне оновлення реперту. аР.У ІВистуnlв, вміло поєд­ нують

з:вучання

народ­

них ІІРіСеRЬ З ІМеЛОДіЯ.МИ сучасних ІНОМUІооиторів .

Тому

з

можна

c<rna

повним

nравом

твердити,

наю,рода,

що

ви·

як<>І удо·

стоєний нолентив напере­ додні нового рону , -заслу­ жена відзнана 1. їх праці. В.

не.

ТУГЛУ:<{.

одержував від первІсток таких високих надоїв. Комуністка М . І. Педо­ рашко

нуте далі, го зує

вважає.

що

досяг­

не межа . Яти домаГатись більшо ­ до цього її зобов'я­

-

високе

звання

члена

КПРС. Тому і робить все для

того , щоб у рік з ' їзду :КПРС до ­ сягти ще вищих рубежів , зустріти форум комуніс­ тів країни вагомимИ тру­ довими здобутками .

XXVII

А. ГАВРИЛЕНКО.

.

, .

'

.

·=-----------------------------------------·~-----------------------------------------------------------------------~-----~ ВСТУПАЮЧИ В РІК 1986-й ====;::::::===================================

ВЧИМО ЖИТИ І · ПРАЦЮВАТИ ПО-ЛЕИІИСЬИИ

Напруженою 1 змістов­ ною була для вчителів , учнів, батьківської гро ­ мадсьності нашої школи одинадцята п'ятирічка. Увага спрямовувалася на змІцнення

технічної лення го

матеріально ­

бази .

вдqскона ­

навчально-виховно­

процесу,

гають

ян

того

Основні

наrІрями

реформи шноли. ний же обов ' язок

вати

П6 -новому

·

вим а ­

Годов ­ працю­

вбачаємо

в тому, щоб і нада,лі nо­ ліпшувати яність викла' дання

на

основі

посилен ­

ня його науково - теоретич­ ної , практичної і політвч­ ної спрямованості . Вчите­ лі Р. · Г. Чу кавова , І . О . Осадчий , Н. С . Литвинен ­ ко, л . М. Ксьонз, л . І. Савчук, О . І . Супруненко , Г. М. Хацей та Інші у єд­

ностІ

1

зують

ня ,.

взаємодІї'

завдання

розв'я­

навчан­

комунІстичногt:) _

вання,

боні

дають

знання,

учням

нихо · ГJllІ·

форму ють ·

навички і вміння, праг­ нуть кожний урок ефек ­ тивно

використовувати

для всебічного ного

гармоній ­

розвитку.

З метою активізації пі ­ зРавальних інтересів і по ­ г лиІ'ілення знань шнолн­ рів · Діють фанультатнви з

· більшості

предметів,

30

гуртків, проводяться кон­ курси, олімпіади , денади.

в

ТІ:Sорчі

ла ­

6

кабінетів

стали

зразновими .

Викснvючи

зусилля на те ,

ники

.

вого,

морального ,

есте ­

но~пленсного

.

Ми

мож н а

підходу.

впевнені , виховати

що

не

снравж­

ньt•го громадянНІ\1 Криї­ ни Рад , не виховавtuн ГР • >мадяРина своєї школи. Те- му діяльність комсо мольсьної . піонерсьнvї організацій, жовтенят спрямовуємо на фоrму ­ вання навикі R самоуправ­ ління , діти в u винні nочу ­ вати себе господарями школи . Вихованню цих яностей підпорядновані всі шкільні зах9ди, яні

їх

яний

випусн­

зганьбив

бн

У цілому ж номпленс виховної роботи, створе­

-ний

В

нашому СеЛJіЩі ,

нористь .

до

свідомого

довольняє . Адже часних умовах

нюється. а рівень сімей­ ного виховання багато в чому відстає від сусп і лІ:>­ ного. Тому назріла необ­ хіДність підвищити педа ­ гогічну нультуру батьнів , тим більше , що їх загаль­ ноосвітній рівень нисо­ ний . Судіть самі : з 1 ООО

потреб

леного

сприяє гармонійному роз­ витну учнів, розвитну Ух н~хилів і талантін, орга­ нізації змістовного відпо­

~инку що

дітей

дуже

і

радгоспу,

профілактиці

· райо­

Проте .

аналізуючи

в

чись в рядни шнільноІ реформи, бачимо і педо­ ліни в роботі no підготов­ ці учнівської. молоді до життя, серйозної трудової

діяльності.

·

Узяти,

дове

зультаті · виробленню в активноІ життєвої

умовах

має

приміром ,

виховання ,

сільської

особливе

тру­

яке

в

шкощ1

значення .

батьнів ,

·

спеціальності

ІХ-Х

для

нласів :

Для

продук­

організації

тивної праці базові госnо­ дарства обладнали на ба­ зі шнільних майстерень 50 робочих місць. Це да­ ло можливість всіх учнів 7-1 О класів за.1учити до продуктивної

праці.

працюючих

мають

в

97 середню

систему піДвищення гогічної нультури

водіїв, швачон.

усклад ­

і вищу . освіту. І шнола нині багато робить для того, щоб створити rіевну

учнів

трактористів,

дуже

в су ­ процес

радгоспі · комбшаті, дроцентів

З цtєю метою створили добру навчально - матері ­ альну · базу і ввели три

на ­

вчитую-

трудового виховання,

нів, організації їх су­ спі л ьно норис ної , продун­ тиввої праці потрібно мати чітку систему .

правопору­

досягнення,

і

виховання

професійної орієнтацlІ уч ­

шень .

ші

ведення

навчання

підлітків,

. допомагає

дагогічна nропаганда і педагогічна . освіта . яна

вибору професії з ураху­ ваннЯм особистих нахилів

і

шноли .

сприяють в кінцевому ре ­

.учнів

загальну

СкаЖу, що з базовими підприємствами шноди давно знайшли цілновиту взаємодію і підтримку. Спільно прийшли до ви ­ сновну, що для поглиб­

жодного

виховання ,

набу ла вел!Іного розмаху в :Калиті. уже нас не за­

на

Армії .

нема<>

до

ти

Радянської

І

батьнів

наун ,

рами

ню: а.

тичного і фіаичного вихо­ f!ан ня школярів на ос1юві

основ

досвід

зробили висновон , . що nе ­

готувати

педагогами,

Удосконалюючи

залучення громадсьності і

у процесі трудового на­ вчання формувати в юних звичну сумлінно працюва"

ну , області .

честь

трудо ­

вивчення

всі

щоб у хо­

офіце-

мо

ідейно-політичного.

стали

спрямовуємо

кадровими

наt:тан•1Вtf

ндосноналення

ді

ми

28 -

реформrі: постійно шукає ­ шляхи

ви ­

698

20

бораторіУ для вчите .: •Ів . завжди віДкриті вони для самостійних занять учнів. Прагнемо. щоб до віД­ криття XXVII з'їзду

:КПРС

Тут

шнола тим, що з

пускнинів третя частина їх залишилась працювати в місцевих господарствах і трудиться добре. Біль­ ше радгоспних сти­ пендіатів закінчують ву ­ зи і nовертаютьс.ІJ в свої господарства . 22 випусн­

А предметні навча льііі набінети поступово пере­ творюються

позиції. Тож і пишається

·

педа­ бать­

ла університетами і лек торіями педагогічних знань .

а

також

діяльніс­

тю всіх організацій, ведуть цю роботу .

що

Зрозуміло, у дванадця­ тій п ' ятирічці передбачає· мо зробити ще більше : добудувати nриміщення Існуючої шноли, , що дасть можливість розпочати на­ вчання

шестирічон , більш

повно

використати

мож ­

ливості номплексу вихов­ ної роботи, віДкрити в :Ка ­

литі . :Клуб дитячої техніч- . ної творчості. обладнати кабінети інформатики й . обчислювальної техніни, методкабінет nедагогічно­ го всеобучу батьнів . Педагогічний нолентив нашої школи, комплекс ­ но вирішуючи питання навчання і комуністично ­

, виховання,

го

няєть~,ц

Він

на

-'- .

у

не

зупи­

досягнутому .

творчих

пошу­

нів. Тепер в с~раву ведення

ках по дальшому уДоско­ наленню· навчально-ви­

педагогічного вливається все

всеобучу більше й

ховног,Q' процесу

цій:

юрИДИЧНі .

більше

різних

ВИКQІІКОМИ,

організа­

і · медичні. преса. кінофі­ нація, спортивні і т. д.

Очевидн о , в

районі

по- '

трібно ство рити І<Оордина ­ ційну раду . яна б керува -

товки

учІ;Іів

діяльності ,

чі

XXVII

до

1

підrо-.

трудової

гідної

зустрі­

з'їзду НПРС.

В. ПИСАРЕНКО, директор КалитявськоУ середнЬої

В.

1.

ШRОJІН

Ле ..Іна .

ІменІ


. Смто

вручеавя

.

иJ,с..

. Вітаввв

портІв ... j Десятикласника запам'ятають його назав­

· ветерана

Для них зін nочинаєТься з цього вечора в будин­

жди.

У скл~ 227 полку вJАськ НКВС мені до­ велоев

воювати

бе.ах

сіл

ва

ру-

Катоdвка,

Рожtвка, Красвпівка. Той •ас; як і всі 1418

двtв ВеJІВКо1 Ві'f'DІЗВJІ· во1 віАвв, lliltonи ае зі­ rрутьеs в .пам'яТі mодсьІdй.

Дорогою

Аtстuась

га

у

вам

тій

цtвою

перемо­

жорстокій

бвтві з вімецько-фа­ швстеьквв заrарбвв­ ІWІІІ. І ось вже 40 ро­ ків

ваш

народ

Поріг

змужнdння

ку · культури,

свята

...

вру­

чення nасnортіВ. Учні Се. МИ>ПОJLКіВСЬКОЇ

середньоJ

щколи дають слово Бать­ Іrtвщині жити так, як ви­

Консrитуц~я СРСР. Право

вручити

ціУ nтахофабрики

Н.

Жук, В. А.

школи

директору Москвичу.

М.

Веде ве'!Lр відмінник народноУ освіти Н . В. Ко­ сенко. З увагою слухали

......,

умови

ти надається дільничному

інопектору мілlціІ Г. Г. Циру, директору птахо­ фабрюrи В. В. Кудренку, секретарю парторганіза-

БатькіВЩИНі,

для

розмов

вав за літніх

І

ма­

закликав

ла . Без знань сьоrодні важІКо nрацювати в будь.

швх рцах 8Uф. не

ІІJас

прово­

.'

рів у виконанні юних музикантІв на різних музич·

н~х інструментах: баяні 1 акордеоні, домрі · 1 бала­ лайцІ, гітарі і бандурі, фортепіано і віолончелі. Особливі враження виКJІНКали вистуnи дуету і 1рІо банду,рнсток у скпад1 Лесі Філіпчук, Світлани Драги та Ірини Куріпко, Оксани Криворучко. С. О. , Шкіль. Теп.по 3устріли також присутні rpy юноІ nіаністки Катерини Рудевич. акордеоніста Олек­ сандра Шмиговського, балалаєчника Ваперія Боро, ніна. А на закінчення вечора відбулося приємне знайомство з -хором Калинівського філІалу музичноУ

васта­ ІІИ

зуІІІіемо відстоJІ'ІВ саою Sатwdвщиву.

\

Н·оворІчні побажання

Діда Мороза АТП-31014

школи.

Т. ВЄТРОВА,

Копишві воІвв 227 ПОJО(У військ НКВС пtдrрнмують

N9 1

ками. гостями. звучали рОсійськІ І украJнські на­

Наша

лихоmттs,

вореспов­

~ІІ'f.

роднІ мелодіІ. твори радянських і заруб~их авто-·

в пе,р­

копи

rроиа.ц.еЬUІ

1

~аа

Але

Л. СОЛОВИОВА,

-

девізом : сГІДну зустріч XXVII з'Ізду КПРС•. · НапередоднІ Hotsoгo року такий концерт бу ло дано paaov · з Калинівським фІлІалом у місцевій сереДній шкопl. У ·зanl, заповненому учнями. бать.

моrутвісn., бути rото­ ввмв стати ва П за­ пет. Це .поввввt зваrв завжди

·

тю носитимуть ІМ'я гро. мадяиина Радянськоrо Союзу.

Колективом дитячоІ музично! школи

првмвожуватв П .еко­ номічну й обороиву

·

Домалевська

диться велика робота nо · проnаганді музичного ми­ стецтва. Вистуnи учнІв викладачІв проходять під

вітво JІЮбвтв Ві'l"'ІВ3-.у,

рубежем.

насліду-

батЬКІв

Олена

1 з~nевннЛа, що з rордіс- ·

Творчий.· звіт ·музикантів

живе

ва, і сьоrодвt · ва бойо­ вому посту. Ми вчимо моJІ'Одь так же безза­

за

ииця

шанованих '11РУ.ЦіаниІrtВ rrrахофа~ики. '

Але ми, ветер~ · ВетосоІ ВітчизВJІВоі, Ватькtвщввв вірвіі св­

враtва

його

ровесників десятиклас.

Іх

Заболотиому

вати nрИКJJад

по, потрібні конкретні ді·

односе·пьчани. Ім

nодякувала від імені сво­

доnомогу nід час нан.tкул, а також

Олександру

DЦ 'мнрввм небом.

·1

б~тьки,

ВІн вручив пасnорт Лю­ бові ВІUСаренко 1 rюдяку­

навчання, nідготовки до· свідомого вибору црофе­ сіJ. Щоб стати nотрІбним

nаспор­

Щиро вltranи десRти· клаQІи.кlв !з nай'RТЯою nодІєю В Іх ЖИТТІ Н. М. Ж}'ІК, в. А. МОСЮІИЧ,

вС>рив УІ директор В. В. Кудренко, звертаючись до 1 присуТ!ffіХ. ·

Для вас, юні друзі,

стоорені всі

змужніння

Jlldй гаnузі ви.робниц.тва, в тому чисЛІ і на нашій nтахофаб.Риці, так го-

іменин.ники вІтання.

-

магає ОсновинА закоR

На порозі

UAU'Of·

. j

Тісві

зв'язки з буg_-::;ава· ytiiiDQI ЬІсь­

ми, коХ

еередвьоІ

І еьоrодв:t

ПІКОЛИ.

всlх Іх хо·

ІІJЄТЬСJІ привітата з Но-

акм роком, MJiiPIIOro,

побажати Щ8СЮІІІОІ'О

ЖИТТJІ,

На:n.квй

. Ya,:\R

бро­

варській зeiUd,; · Найкра­ щі побажавиіІ ' · мо.іІодо-

му

ПОКО.ІІіИВІО•

веtм,

Щастя

здоров'.-,.

о:rрудо­

внх успіхів.

1•. ФОКІН, ветеран вlйвв і праці.

У

в Новий рік.

Jdci

Фото Б. Горбачевськоrо.

Ка РЄЛЬСІ:rJІЗ. АРСР.

Відставш від и~.цв. еестрвце.

rУМQРВСКА-==-========================~==========

А далі було ще цfJtaвl­

we. Всього за кJЛька rо­

НЕ &УЛО Б ЩАСТЯ .••

.

у nереддень нosord

ky ДуШа МОЯ

.

po-

, JП()<ОЛО.В''І·

номv 1ІИТьС)хкузала в зе­ JІеному sLттt минкового

базару, а моє од.нокІмнат­ не nомешкання сяяло. мов

ТІ бЛИ·ОКіТЛИВl ялинці, cl.la на

ку.

іГраІlІКИ на

що весело .npи. стільчику. в кут­

як завжди. ус.:~tІхнена

дикторша

ніжно

. коменту­

вала noroдv на завтра. Я так

1

nрнкиnьа. Ага... без

Істомих оnадІ.в...

знижен­

ня те!>fnератури... Дрібни­ ця, аби літаки... Погода

передбачається

на, льотна... слухав далl.

безхмар­

Я вже не Отже, вона

буде, nрилетить моя CJJl· rуронька, моє сонечко, моя радість,

моя

Катй.

Ми подамо заяву. Все. бу. де чудово. да. що JІК стрінеш,

І яJQЦО прав­ Новий рік зу­

так

то я буду ЛИЙ рі:К.

ro

І

nроведеш,

щасливий цl·

На~тупного вчеnRВшись

літав

нувся

no

за

Та

и

J)аЙОНІНОrо

я·

Час тяг­

ПОВl.'ІЬНО, ЯК видає

заnчас-

нарешті

день

tкlнчився , і... . завгар дій­ сно мен·і видав. Та не заnчастину nремію:

і

навіть

не

Виручай, сивашу! Гори•мо, nо.батьківськи

обняв за nлечl. но

дітям

-

Потріб­

подаруНКІ!

роз-

нести, та нема кому. Лед· ве

Сни-урочкv

а ТИ -

знайшов,

не Ж9Н.ЗТИЙ.

Тyrr моя дУша збунту­ валась. Нежонатий, то що - не чоловік . ШвидІ<о зоріЄR'ТУІІЗ.ВШИСЬ,

v

настуn.

оборони.

я рушив

Персйшов

ОкоnавсЯ.

СТ>РіЛЮВ8'ІЮЯ.

1...

до

Од.

ЗД~Я.

Через nівгодини я плен­ місту. тався

no

Квартир було всього сім. За підрахунІ<ами мо-

Советов

иародиьа:

деnу.

1'ІL'І'Ов КИевокой обпасти. (Н~краинском яаЬІК'е). РедІІІК'rоР Е. Ф ЯЯ.

Га881'& ВЬІХО~ С 17 1937 І'ОА&. "'1'<1tP- t>Pt'Aa ІJJІТКІ!а& ov/SI'I<'Iora

П~<и еІІУnrІІ'

міцно

кермо.

місту.

так

наш· завгар

ти.ни .

дня.

сНОВАЯ ЖИЗНІ>•-орrан ВроВІJрсноrо rородСНО· комнтета К0114м~ной nарrии 'Vкраииw,

rородскоrо

Райвузлу

Мал. А. Костюшка.

дин

теля.

значився

шо·го

ко

ще

ка

не

Ви·

kаnаний батько. Той

кро­

І<у

не

стуnить,

«еІ<оном;чtІо

Від бу лис я батарейках.

якщо

це

· піВрічну весь

рік

засинатиме. Не як вона буде заси­

старому,

доки

на­

головна

чекала

несподtв~н­

мене

поnередУ.

було,

І

я,

вnlймавши

на

сЕге, клей не

-

тю• Снігурочку в <>ТО· ченні дІтей. Я рушив. nовз неr. І тут Снігурочка оберну.;:rась . Я так і остов­ ntв. Це бу.ІJа вона Та. на ХВИЛЬІ<У ЗУПЩІИВШИ заці­ кавлений nог.Jіяд на менІ,

..

вона

і

далі

нишnорити

вокза.1у,

метався

я

свою нещасливу долю. Бо. рода моя відк.1еїлась і задирливо

прид і таючих

nоглядала

та

на

по

сТа ось я, ось•.

-

дише · тихо

тю!•~

/

Снігурочна мим:ю обер­

мав,

А

придивилась,

Я що

І<Инулась до

МИМОХІДЬ інколи

nоду­

нещастя

Нехай же здійснить­ св мрія броварчан про иадІйіІий · телефонний зр'язок 1-У і 5-ї АТС та взаємоДію між ІІИІІН.

до Снігуроч:ни. як6и сам не б у в ДІдом Морозом.

відЛlтаю­

вІМІІІJ n•ртІнноrо жмтта- 1-М-11;

сенретар11, віАдіnr cln~c~кoro rосао,~~арст8а

за­ ме­

допомагає щастю, бо на­ вряд чи 'я приглядався 6

чих . А ті весело n~смію·

1-03-71;

-

сказав: · сКа-

·

Л. САМСОНЕНКО.

АДРЕСА РЕДАНЦІJ: 255020, ·нміаська ебnасть, м. &реаарм, ауа. Нміасttка, 154. Теnефонм: ре~нтора-

за­

хотів бу.'lо закричати, але

не.

прон.1инаючи

продовжува.1а очима

лу.

смія.ІJась,

nри­

бо.

-

ляче nодумалось мені. Неподал:lк я · помітив ще одного сбрата по нещас­

нулас.ь,

вже

клей, а

.кохану nрогаеив•,

Та сn'ізнився. Літак, який

Захеканий

·

nашо?•, сПриклей бGроду, а то СнІгурочка не впІ­ знає!• .

мав зустрічати, л~ів. по

невигідно•.

автом.ато·м

П•

та

cl.

швидко

усміхнувся.

то

невловиме новорічне так· кинувся до аероnорту.

Не хочу, третій рік

аж

здалось,

На вулицІ кидалась, як в nропасниці, хурделиця. Часу на пере{І~ягання .вже

nідряд вже машинки. Та Я

в

Та

-

.1амається.

на­

решті црисnав П.

- А що ви менІ пода­ руєте? - Хочеш машинку. -

там

1

нати в новому році, але я декілька разІВ задрімав

·

пружина

присnить

гарно знаю,

Афоні. Ми;vюхlдь глянув­ ши на моє вбрання, весело уп'явся в торбу:

я.

.казкаря,

дисnетчера

донечку,

Скрип і на .порозі РУ· м'яненький, чистенький, яІ< нова нрnійк.а, синок

з радістю спитав Сама Jздить.

мудрого

що коли Дід МорОз ШВид·

Но­

шуче натиснув на дзв·івок

й

висту­

вітЬ няньки. Дружині на.

з.інцев В. П. Ну. для ко­ го й В. П.. а для мене Афонька-слюсар. І я рі­

-

довелось

масовина-затійнина

го ·шефа в мене ще зали. шиться ча<:, щоб встигну­ ти в аероnорт. Першим

по сnиску

менІ

nати в .ролі суворого учи­

зв'язку

вались: сКуди летимо, па­

81А"ОВІ,ІІ8ІІ~ноrо

~ 1..2-12; К8118Сnом•нта місц.аоrо р&• дІомовnеННІІ - 1-02-71; НСТ)'nммка Р8А8КТО~8, •ВІМіІІІв nромнСІІОІІОсТІ. ІІМСТІ.і І М8Се­ воі роботи 1-04-81.

Ре"акrор Є. •ЕдRЯ. Індекс

61285.

Друк офсетІDІй. Обсм друковаиий ap1tyw. Тн.раж

13.500

npи:)lld,pцJIIdВ,

_______

----- --ЗамОІІіІІІеИИЯ ......

Н

6511.

#1 1986