Page 1

f/РОЛЕТАР{ ВСІХ

KPAlН.

Вступивши в новиИ рІк

-=-

..,..~

ЄДНАRТЕСЯІ

.Ni 1 (4521) ВІВТОРОК

Радянс"ні ПlOди теппо ,устріпи надихаlOчl спо,а Новорlч­ Президіt Верхо.ноі Ради СРСР і Ради МіністРіІ СРСР, Тх добрі поба­

3

Horo поздоровпення Центрапьноrо Комітету КПРС,

СІЧНЯ

жання, з.ернуті до всіх

р.

1978

Ціва ~ КОП.

НОВОІО

,~

eHepriclO втіпlOС в життя історичні рішення ХХУ з'із­

CYMraiT РСР).

вони видали

РІШЕННЯ ГРУДНЕВОГО (/977 р.) ПЛЕНУМУ ЦК КПРС-В ЖИТТЯІ

ти­

ються

Повним ходом закладається в радгоспі «Требухів­ ський» основа Вlрожаю 1978 ІРОКУ, третього року десятої

гіпсу­

п'ятирічки . Щодня

-

лопатою Т.1І-3

_

Стрільник

екскаваторами

на

тракто-

рах ЮМ3-6 . Добрив

заГОТОв.тІено

в

гос­

подарстві достатню кількість. Останніми днями механізато­ ри Іван Микитович Канупер і

тонн

гною

та

пташиного

сліду. Придбано також

тирічки не менше тисячі тонн

Для за­

охочення механізаторів і авто­ використо­

зуються додатково до завдання

та

матеріального

ня .

В.

r9JlОВИИЙ

стимулюван­

РЯБЧЕНКО,

arpoHoM

рад­

ВелиІНОГО

влади

на

1977 року населення НРБ

тисяч чоловік .

«Капитан

метал урги

запевня·

тирічки вже

вдосконалення конструкції. Із

тканинІ'!.

завершили шіст­

десят чоловік, а

трьох років

-

передовиків

тисяча

JJ;BicTi

текстильного

краю.

(ТАРС-РАТАУ).

на під-

з НАГОРОДОЮ ВАС, ХЛІБОРОБИ! 3а успіхи, досягнуті

У Всесоюзному соціалістичному

Ш . е краще . В. МИЛЬНИКОВ, начальник цеху М 1 заводу порошкової металургії.

і

РадянсЬ,ко:l колектив

ремонтНо·буДі- ·

THPНl1X

('.'14tll:\

.

житлових

'Ваг о мий вклад у до с трокове зд:йснення виробничих зав­

карбованціВ . На­

сецы\й • . З початну п'ятиріч­

тресту

«У кррадгоспрембу д»

зобо'­

в'язався річний план по ген­ підряду

240

перевиконати

тисяч

гордістю свого стю

на

рапортували,

слова

-

на

дотримали

план

що

3

че­

перевиконали

372 тисячі карбованЦів. Злагоджена робота колекдозволила

становило

своєчасно

ки

вони

більщ

як

ви,передили

на

Будапешт. Будівники Пакшської атомної

Андріященка Михайла Антоновича

електростанції

-

водія

автомо­

біля радгоспу «Авангард».

Бобка Миколу Васильовича імені Док у чаєва.

-

комбайнера

радгоспу

Гарбузу Петра Кириловича

-

тракториста

радгоспу

Глушака Василя Івановича радгоспу імені Кірова.

секретаря

Каданцеву Віру Опанаl.:івну державнрї насінної інспекції.

начальника

районної

Какуна Матвія ОстаПОВІ1ча .rПлосківськиЙ».

бригадира

радгоспу

Осадчого Володимира радгоспу «3авориuькиЙ».

час

парткому

водія " в-

Сусла Миколу Якимовича радгоспу «Літківський».

Лондон. Дедалі більшим попитом ::ористуються на Британських островах ·lДИН· ники з маркою «Зроблено в СРСР» . За кількістю проданих иього року в Анг л ії

механіз~ів paД~HCbKa

«Секун.дз»,

тракториста

Олексійовича

Скакуна КИРИJlа Васильовича радгоспу імені Щорса.

-

-

директора

водія

dвтомо6і JІЯ

тракториста , машиніста

Будь-яка коаліuія .між Фuіалістами ІІ~JВИМІІ паргіями . ГО~ОРИП,ёЯ в заяві . L'l а­ не «небезпечною попупкою реакції,. Сф о р­ мова ний на такій основі кабінет не роз-

нап~и· в'яже економічних . фінаН,ОRИ Х. СОllіЗ .'1 ЬНIІХ

_ найбільшого об'єкта п'я. K~aд, мщн~ ззимає друге Мlсие. . Наll!Й ' і політичних проБJlем. які стоять перед _ - , . н'ш від на І НІсть, ТОЧНІсть ходу, доступна ЦІна. ПІД, країною, і фактично ще більше " ОС'фIl!НТЬ ТОІ угорсько) П ЯТИР)ЧКИ - ра І е - креслює місцева преса зробила радянські існуюче становише. міченого строку_ завершили_ спорудження : годиини.ки порту на Дуна) через якии з СРСР до· '

однимн-

'0

8 ставлят~меться ~CHOBHe технологічне уст ат- серед англ1ИЦlВ.

Це друре з

орденом Трудового Червоного Прапора

Маляренка Володимира Карповича радгоспу імені Щорса.

Н. КОРЯКІНА, секретар партійної орга­ нізації Дарннцького РБУ .

суден Пtt9tQ типу. які замовлені «СудноІІМПОРТОМ» . КРИгощ!м призначений для проведення суден по Волго·БалтіЙськіЙ водній си,стемі і ріках Сибіру.

продуктів

Ковалецького Володимира Вікторовича томобіля радгоспу імені Кірова.

півроку.

6

та інших

Крисанова Василя Харитоновича- комбайнера рад­ госп у імені Кірова.

будинк:в.

передодні Но·вого року ми 3

управління

пла­

нів і соuіа.'lістичних зобов'язань по збідьшенню вироб­

«БобриuькиЙ» .

здати в експл у атац : ю у се­ лах району ряд ' культ у рно­ побутових і господарських прим і щеНІ> та 6 багатоквар'

за .

змаганні, виявлену трудову доб.lесть у виконанні

ТИМУіЬСЯ

дань зробили колективи пе­ редових бригад м у ляр і в, яки. ми ' керують комуніСТИ Ми­ хайло Степанович Лобко та Володимир Григорович Ру-

вельного

'хельсінкі . На суднобудівній верфі акиіо­ нерного товаrиства ·· «Вяртсіля» Зд~НО . ~a ­ м ')~ н и коні - Радянському Союзу РІЧКОВ1ІЙ Плахии».

· Жовтня

Україні,

Дарницького

Софія Тут опубліковано п?перед~І дані

КРИlолам

1 '

ініціаторами З·j'yIагання

встановлення

Комітету єдиної системи СОЦІально) іНфОР' маиії при Раді Мі!!істрів НРБ про нзсе­ лення республіки. За станом на ЗІ грудня

825

наші

ють. що в і м'я дальшого роз' кв і т у рідної Вітчизни "'руди·

Г4JСI14. !~\ 1-'

леїв

ПУЛЬО ПЛАНЕТИ

мільйонів

дня .

гідну зустріч вО-ріЧНих юві­

тиву

rоспу.

метрів

3авдаЩІЯ чотирьох років п'я­

результаті

зеКОНОМ.'Іеного металу

за

конали на 105 процентів. По-ударному т рудилась і друга зміна. НІ' У очолює Воло­ димир Георгійович Ульянов. Взявши добрий старт 3 першого

Виступивши

під урожай третього року п'я­

в

трьох

щим нашої країни, на першу трудову вахту третього року десятої п'ятирічки заступила пере дов а зміна майстрів вогняної

соціалістичногс;>

поля

півмільйона

що їх

науково-виробниче

досягнуто

тридцяти

нормою, вона виробила більше

ництва і продажу державі зерна

1\18 -

Роботу механізованого заго­

мобілістів широко

замість

об'єднання «Кисеньмаш». Цьо­ го

..

землеробства у 1977 році, Указом Президії Верховної Ради СРСР нагороджено по Брова,Рському району:

по­

ну буде організовано так, щоб

органічних добрив.

тисяч тонн ван­

повітря,

річки відзначила вступ у но

вий рік ткаля ткацько-оброб .. ної фабрики Т. Поленова. Об .. сл}'Товуючи сімдесят верстатів

дання по випус~;у високоякlсно­ го залізн ого п о рошку " они ви­

10 ти­

на

завдання

І.аново. Виконанням зав.. дання чотирьох років п'яти..

Центрального Номітету НПРС, вич Половно. Встановленё зав­

трудову вахту почесні металурги СРСР Іван Григорович Марчен:;о 1 Геннадій Петрович

сяч тонн торфокришки.

він щодня доставляв

ми водіями.

Президії Верховної Ради СРСР і Ради Міністрів СРСР трудя·

тисяч

15

пажі орних агрегатів змінни..

Петрович Бредак , апаратники Петро Петрович Нривошлин 1 Петро Михайлович Лук ' яненко та машиніст Микола Норнійо­

ликим еНТУЗіа.змо. м несли першу

на молочнотоварній фермі радгоспу і на 9емиполків­ ській птаХОфабриці

лено близько ста п'ятдесяти

у наших печах по відновленню заліза. Саме в ту урочисту мить, коли в ефірі прозвучали слова Новорічного привітання

професії, якою керує ЛеонІд Пилипович Софіна. Прагнучи зробити уда ' ний старт у новий , 1978 рік. з ве·

Петро Іванович Левченко згор­ нули бульдозерами в загонах

очистки

випускає

тонн

ні вдень . ні вночі 1 навіть уГородилов, печові Віктор Олек­ великі свята не згасає вогонь сандрович Матвєєв та ОлексІй

спец­

та Григорій Пав.'10ВИЧ Заїка і Микола Сидорович

десятки

СТАРТУВАЛИ ПО-УДАРНОМУ

автобази Міністерства радгос­ пів УРСР . Вантажать добрива тракториСТИ Микола Данило­

вич Шульга

вивозять

добрив. Успішно справляється з роботою бульдозерист Микола Григорович Щеголь. Норми виробітку він вико­ нує на 120-140 процентів_ На фото: М. Г. Щеголь. Фото М. Семинога.

почав

та

на поля

ної

програма

трактористів , що дасть змогУ повсюдно укомплектувати екі..

Одеса. На дві тонни легши­

транспортувати гній на май­ бутню картопляну плантацію у~рупнеиий механізований за­ riH, у якому зайнято 15 авто­ радгоспу

150

Навчальна

колгос

щоб досягнення кращих зроби.. ти нормою для всіх. До вес" няної посівної буде підготов ..

наванта­

додатково до

представники

комбінату розрахована на те,

ми стали установки комплекс­

урожай розгорілася з небува­

еамоскидів

завершили

обробити

ПРОl\Єдено

Учора

йону.

тажів.

вого року боротьба за високий розмахом.

норму.

У третьому році п'ятирічки ленінградські докери зобов'я­

З першого робочого дня но­

лим

пів і радгоспів передового

понад

СКИЙ», ЯКИЙ З випереджен­ мм строків майже на добу взяв курс 'і відкрите море.

живи, тільки' озимих посівів підживлено 1169 гектарів. земель

металу

.. .. ра..

но-тракторного парку тут нав

на теплохід «Ннженер Мачуль­

еяч тонн органічних добрив. За цей час У грунт було вне­ сено багато мінеральної по­

250 гектарів, 50 гектарів.

чаються

ження автомобілів і тракторів

імені Мічуріна вивезли на поля

на площі вання -

з виперед­

женням графіка на 2 години 15 хвилин. Одержано 40 тонн

строково

тори та автомобілісти радгоспу

(Ставропольський

край). Тут відкрився комбі .. нат підготовки механізатор .. ських кадрів. Прогресивних прийомів експлуатації машин ..

вого року колектив Ленінград­ ського морського порту. До­

Восени і в грудні механіза..

Вапнування

сталь

виріб.

Іпато.о.

ознаменував перший день но­

з ПЕРШОГО дня­ ВИСОКІ ТЕМПИ 12

. ШОСТИЙ

плавку

Ленінrрад. Ударною вахтою

*

року

приємстві виготовляють кожеи

(АзербаЙДlНансьна

Традиційну

дружби провели в Сумгаїті ме­ талурги Росіі, України, Грузії і Азербайджану. Використову­ ючи передові прийоми праці,

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУКОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАВОННОІ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

1978

Твердо .певнениЙ У

ппані., наш народ 3

ду КПРС. З перших днів 1978 рону .зято хороший старт у боротьбі 33 винонання ппані. TpeTboro рону п'ятирічни.

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ 3 17 КВІТНЯ 1937 РОКУ

під урожай

труді.нинl..

своіх сипах і реап ьності намічених

~

нз · О рн' ип пуля ІШИХ

Мадрід.

Іспанський

у ряд

rJРИЙНА~ рі-

шення відновити автономію Кvаїни п а, . ІВ.

кування. Тепер закінчується будівниuтво головного корпусу АЕС. перший енергоблок якої потужністю 440 тисяч кіловат

Париж. У Ліссабоні опубліковано заяву ЦК Португальської Комуністичної партії.

Країна Басків. як відомо. KOPIIL' l Y""'~ Cb аВТОll n мією перед IIРИХО.1 () М 'IО ~ ,l~ :I ; ' . 1 1IК­ в якій роз'яснюється позиuія комуніпів по і татора ФР.анко УРЯДnВИ\І ;l е 'Р" ІІ 'М \ І\ра.

ку.

їні, яка ТРlЯlає четвертий тиждень.

намічено ввести 'в дію нз початку 1980 ро- проблемі подолання уряЛ:ової КрllЗИ в кра · І їні Баёків СТR (> I)lОНЬL' Я

-

~ВТОНОМНJjЙ уряд

1'Є' :І ('[1 :'l l .> I"

(Т Л І"

1' :IД'

.)


ДО НОВИХ ВЕРШИН ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 28 грудня 1977 року ВІдбулася п'ята

1 добу здавати на забій живою вагою не

сІв -

1094 чоловІка. ЮЛЬКlСТЬ MaCOI!~X

ви, довести

центів молока першим сортом. Для ус-

ри

до зз І профспілкових

дарських угідь, і

цтву та продажу державІ ринництва треба в 1978 кормІв 261 тисячу тони ниць по 49 центнерів

абонентів у селах району. передбачено довести план доходІв по районному вузлу зв' язку ДО 125З тисяч карбованфв. Юлькість лікарняних Л:ЖОк буде

сесія районно! Ради народних депутаТІв менше 450 кілограмів, свиней шістнадцятого скликання. На сесіІ РОЗ-j кілограмІв. Забезпечити продаж глянуто такі питання:

1.

Про план економічного 1 соЦіаль-

ного розвитку району на 1978 рік. 2. Про мІсцевий бюджет району на 1978 рік І затвердження звіту про виконання місцевого бюджету району за

1976 рік. З.

Про затвердження перспективного

пішного виконання планів по

лову. довести

на силос

виробни-

продуктів твароцІ виробити кормових одина умовну го-

урожайність

кукурудзи

255

кормових

центнерів

самост!йних бібліотек зросте до 41. клубних установ Міністерства культу-

-

-

до

Телефонна мережа збільшиться на

доведено до 1245, -

9. 150

валове

виробництво

йо-­

го до 6900 тонн. що становитиме 1180 центнерів на 100 гектарів сільського спо-­ тонн

6000

продати

-

державі. Як сказав виступаючий. зобо--

в'язаннями на третій ріК п'ятирічки передбачено виробити 4270 тонн зерна при урожайності по 24 центнери з гек­

тара,

продати

у дитячій лікарні І чів. 1600 -

державІ

тоин

9000

ово-

фруктів і ягІд. 245 тонн-

з кожного до 160. Нількість посад в медико- м·яса. З метою поліпшення стану справ до 530 санітарних установах зросте до значну увагу придіJIЯЄМО с.творенню комплексного плану ~ОБОТИ районно! центнерІв. сіна багаторічних трав __ до 322. Індивідуальне жнтлове будівницт- нормальних умов для життя і праці ро­ Ради народних депутаТІВ на 1978 рІк. 42 центнерІв. з природних угідь - до во. що здійснюється ро~і!тниками і біТНИІ{ів радгоспу. У 1978 році буде З доповіддю по першому питанню 26 центнерів. заготовити 72 тисячі тонн службовцями за допомогою держкреди- збудовано дитячий садок на 120 місць, гектара.

до

- 120 95 про-

буряк!в

виступив голова районноі планово! ко-

Сінуаж~.

MICll І.

тиме впровадження комплексноІ механі- площІ. На 7,5 кілометра

....

м

б

. За олоmиЙ.

Час, в який ми живемо. сказав доповідач. насичений подіями величезної історичноІ ваги. Це рік. коли в обстановці високого трудового і політичного піднесення радянського народу

відбулося прийняття ново! НонституцlY СРСР. святкування 60-річчя Великої ЖовтневоІ соціалістичної революції й відзначення 60-річчя встановлення Ра-

СЦlшному виконанню завдань сприя-

ту, передбачено розширити і одержати

21700

квадратних

метрів

загальної

зації в усіх галузях сільськогосподар- районна мережа доріг з твердим покритського виробництва, досягнень науки і тям. передового досвіду. В нинішньому році У виконанні накресленого плану еков радгоспи 1 птахофабрики надійде 120 номічного і соціального розвитку райо-

тракторів.

12

зернових.

силосних та

25

Л.

ріалах грудневого

ЦК КПРС . Ради

СРСР

І.

Брежнєва.

мате-

(1977 р.) Пленуму в-осьмої сесії ВеРХО!1ної відображено

п·ятирічки.

завдання.

намічено програму дальших діЙ. ~еалі-

житловий

ну вагоме слово за депутатами район-

буди-

Як і ,весь радянський народ жителІ села Рожнів втілюють в життя величиі накреслення ХХУ з'їзду Ленінсько! парт!!. сказала депутат РожнівськоІ сільської

Ради

народних

депутатів

/3

виростили 2274 тонни овочІв. ТваринщіКИ одержали від кожноІ корови на 70 кілограм!в молока більше,

результати

уточнено.

18-квартирний

Н. К. Довгодько. До 60-р:ччя Вели­ кої Жовтневої соціалістичної революціt трудівники відділка радгоспу ~Літків­ ський') успішно виконали завдання по

роботи партіІ і народу за два роки де-

сятої

Юрова.

картоплезбиральних комбайнів. Буде за- ноІ Ради народних депутатів. Виконанвезено більше 50 тисяч тонн мінераль- ня й перевиконання особистих завдань них добрив. служитиме прикладом для інших. акНеухильне зростання промислового і тивно сприятиме перетворенню в життя

Д~~K~ B~~ Ш YK~bi. У п~~~ ~~~~~~~~~~~C~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

товариша

поодуктовий магазин на віддІлку імені

збільшиться HOI( дЛЯ вчителів і лікарів.

~р~~цrnу rn п~ржу BctX ct~QKo­ господарських культур. При плані 1864

сесії районної Ради народних деnt'mаmів тонни 'J

сільськогосподарського виробництва та величних накреслень соціального роз-І ніж передбачали. інших галузей народного

господарства

витку району.

доїння

Є

В

.

Д

.

Майстер машинного І

І

овгодьконадо ла в Д

заці я якої дасть змогу викона~'И РlШення ХХУ з'їзду ленінської партії. План економічного і соціального розвитку

створить умови для дальшого полlпшену другому питанні «Про місцевий кожної корови по 4500 кілограмів мо­ ня добробуту і культурного рівня жнт- бюджет району на 1978 рік і затверд- ло ка при зобов'язанні 3610 кІлограМіВ. тя людей. Тільки за два роки ниніш- жеиня звіту про виконання місцевого Організовано пройшла закуп;вл" вІд иа­

тирічки.

но дві середні школи на 1707 учнівсь- .'10ва планово-бюджетної комісії депутат продуктивності птиці. збільшенню ваЛ0вого виробництва яєць і м'яса, що веН ..

району на 1978 рік є органічн~ю ча~ти- ньої п'ятнрічки В районі побудовано БЮllжету району за 1976 piK~ виступив селення. лишків сільськогосподарських ною п'ятирічного плану наШОІ КРalНИ. два Будинки культури - в селах Тре- зав!дуючий райфінвідділом депутат ПРОДУКТІв. зумовлює успішне виконання всієї п'я- бухові і Рудні на 900 м:сць. добудова- І. Р. МасJlЮКОВ. з співдоповіддю - гоПро велику роботу по підвищенню

місць ·в селах Руса новІ І ТребуховІ, М. М. Прокопенко. Загальний .обсяг промислового вироб- ких два дитячі садки на 180 місць в Богда-

ництва місцевої промисловості в 1978

році становитиме 50741 тис~чу карбот БІльше ніж ванціВ. що на 3 .3 процен а ....

торік. Буде реалізовано

нівській птахофабриці І радгоспі Імені

Депутати взяли активну участь в об- деться на пщприємствах

Юрова. три гуртожитки на 180 місць в говоренні доповідей. радгоспах «3аПЛ8!lНиq~, «Велико~мерГол?ва виконкому

ПРО,ДУКЦll на СЬКИЙ~ та «Зоря~, 62 житлові будинки корисною площею понад 10 тисяч квадратних метрів. 8 магазинів з торговельлим роком. Планом передба';lено реалі- ною площею понад 1544 кваДР6l тні метзувати продукції по. KOM~IKOPMOBOMY ри. 6 їдалень в радгоспах , і птахофабзаводу на суму 25 МIЛЬЙОНlВ карбован- риках та 4 їдальні при школах району ців. по молокозаводу 11670 тисяч: на 795 місць, приміщення аптеки в се-

СРіУ 54444 тисячі карбо,ванщв. що на 3.2 процента більше порІвняно з мину-

ИlВСЬКОГО ви-

робничого об єднання птахофабрик. роз.. _ повів генеральний директор А. І. iJербоНалитян~ькOl се виков. У 1978 році працівники об'єд-

лищноІ Ради народних депутаТІВ В. С'І

ння повинні виробити 192 мільйони ..

Тавлуй сказав. що радгосп «Авангард» на виконав народногосподарський план штук

яєць.

одержати

ІХ

перших двох років десятої п'ятирічки КУРІш-несучки по. 235

по продажу

державі

процентів. м'яса -

вІд

кожноІ

штук. продати

молока на 157 державі 180.5 МIЛЬЙОН~ штук яєць t на 135 процентів. 1800 тон,Н пташиного м яса. ВеликІ 06-

~ СПішно справилися із виконанням доГоголівській стрічкоткацькій фабриЦІ лі Требухові. ведених завдань також колективи про- 4700 тисяч. БДЗ «Головтепл~ц~теху 1978 роцІ заплановано ввести в мислових підприємств. Виступаючий обла;щання» - 3220 тисяч. ЛIТНlВСЬ- дІю 4 дитячІ садки в радгоспах «3а- і розповів про роботу викон.кому селищ-

сяги роБІТ будуть пр~.веденІ по буді в­ ництву І реконстрУКЦll виробничих по­ тужностей. по соціально-культурн?му 1

житлово-побу.товому розвитку сіл І пта·

ній фабрицІ художніх виробів - 1800 ворицькиЙ. _ 90 , місць. «Русанівсьтисяч, промкомбінату райспоживспілки кий. _ 140 мІсць. «Жердівський. - 2745 тисяч карбованців. 140 мІсць і на Гоголівській стрічкоЗа рахунок пІдвищення врожаиностl ткацькій фабриці на 90 м!::ць. роз-

' НоІ Ради по закупівлІ ВІД населення хофабрик об єднання. лишків сільськогосподарських продук- Працівники нашого райnщюго ~IД­ устрою сел~ща. Бюджет селищноІ Ради

ВУЮТЬ і8539 громадян пенсійного віку,

створення міцної кормової бази для ху- середньої школи на 464 учнівських доби в третьому році десятої п'ятиріч- місця. проводитиметься добудова прики передбачено значно збільшити ви- мlщення середньоІ школи в селі Семиробництво сільськогосподарської про- полках та друга черга добудови Требу-

79752 ~арбованцl. що, на 9542 карб.ованці бlЛЬШ~. нІж ТОРI.К. його розпоДl~ по вид~тках. блаГОУСТРІЙ - 20000 кар бов~нц\в. освІта - 46229. охорона здоДукцlI. Для виконання поставлених зав-хівськоІ середньої школи. Передбачено ров я - 1660. культур~ -: 2088 карбованців. У третьому роЦІ пятирічки раддань необхідно в 1978 роц І одержати також . дальши~ розвиток торговельної госп-комбінат збудує шість 48-квартирпо 29 центнерів зернових з кожного мереЖІ і ПlДприємств громадського них житлових будинКів. зону відпочингектара і довести валове виробництво харчуванн~: зокрема за рахунок ре- ку. овочесховище на 350 тонн. адмінІзеона до 60 тисяч тонн. Виростити і зі- конструкцlI старих прИ~іщень і BBeдe~- стратив ний будинок на комплексі. пробрати з кожного гектара по 160 цент- ня !іОВИХ' Обсяг І?ОЗДРlбного товарообl- веде розширення кролеферми І племнерів картоплі. по 200 центнерів ово- гу І ко~пераТИ~НОI торгІвлі разом 3 ферми . Місцевий радгосп збудує дитячів. по 68 центнерів фруктів і ягід. У товарооБІГОМ ПlДприємств громадського чий комбінат на 280 місць. їдальню-готретьому році п'ятирічки в районі ви- харчуванн~ становитиме 31761 тисячу тель. проведе благоустріЙ першого І рерощуватимуться зерноВІ на площі карбованцlВ. За рахунок райспоживспlл- конструкцію третього вІддІлків. Спеціа20800 гектарів. картопля на 3~<, ки в селах Нрасилівц!, Велиюй Димер- лізоване об' єднання «Сільгосптехніка. гектарах і овочі - на 3600 гектарах. цІ. Рожнах буде побудовано магазини. планує також звести 48-квартирний житПрацівники тваринницьких ферм по~ин- за рахунок радгоспробкооПІв . - 'j се- ловий будинок. комбікормовий заво~ ні вироБИТИ на кожні 100 гектарів СlЛь- пах Гоголеві. Великій ДимеРЦІ. Боорику _ кілька складів. На кошти сеЛИЩНОІ

- Щомісяця призначається 105-110 пенс:й і допомог. загальна C~Ma яки~ становить 800 тисяч карбо,ваНЦІВ на МІ· сяць . ' Про трудові здобутки хліборобів ра,д_

всіх

сільськогосподарських

ськогосподарських

культур.

угідь не

кожної

курки-несучки

по

карбованців

(на

кожного

ницької

продукції.

рембуддільницІ -

в

1978

році

Велику

рогату

Ще однІєю сучасною обно­ вою прикрасилось курортне мі­ стечко НадвІрнянського району Яремча: тут споруджено буди­ нок відпочинку на сто місць для працівників Івано-ФранкІв­ ського внробннчого об'єднання сПрнкарпаттрансгаз.. До по-

ський~ та «Сніжинка»' , здано в експлуатацію будинок культу­ ри. виросли нові й реконстру­

йовані стар! корпуси відомого в республіці будинку вlдпочннку «Водопад •. М, ПИТЛЮК,

..

ДЛЯ ДІТЕИ

ХЛІБОРОБІВ

пуси туристично! бази с Гуцульщина. на 620 місць, будинкІв відпочинку «Едельвейс. і «Прикарпаття. на 250 мІсць.

Городоцькому районі Пuцу піонерів. У ньому буде актовий, спор­ ТИВНИЙ та читальний зали, кіnь­

розширено 1 ВПОРЯДКО- ка кімшт для занять. 'різних 1 санаторlI сПринарпат- гурТКІВ, О. МАНЗЮК.

2

стор.

школах району

11300

чоло-

ху- дня-4410 учнів, випуокниКів 10-х кла-

колгоспу CYKpaїHa~ зuершуєтЬся будІвництво першого в

о

~адгоспу

о

зазначив депутат тов. І. М. Козіко.,

госпу «Русані,вський" у

другому роц

І

п'ятирічки і зобов'язання на третІй рік

розпов:в механізатор депутат М. Ф. Карпенко, досвідом механізованого до­

їння корів поділилась майстер машин­

ного доїння корів радгоспу

кий» депутат Є. В. Риженко.

«Бобриць­

Великий обсяг робіт провІв колекТИI будівельників Дарницького РБУ - сказав депутат В. І. Білик. У третьому ро­ ці десятої п'ятиріЧки колектив зобов'я.

зався виконати взяті соціалІстичні зобо­ в'язання до 7 жовтня - першої річни­

Ці прийняття нової Нонституції СРСР.

«Великодимер- України Л. І. Павленко.

асюк у своєму

виступІ

. . розповів про те. як працювали

становитнме

щення. Не так давно зведено І кор-

,

~.тановить -

На сес!У прийнято рішення. в якому'

трудlв- схвалено місцевий другому році 1978 рік.

150 тисяч карбован- ннки господарства в 84 тисячі карбован йб - п'ятирічки, про Іх плани на ма утнє.

слуг газоввк1в комфортаНеподалік новоІ вrколи '1. бельн1 кімнати, їдальня, к1но- І центрІ села ЛІсовоДJI на Хмель­ спортивний заilи, 1иш1 примl- нвччннl для дІтей хліборобІв

Значно

Директор

СЬКИЙ» І. О.

бюджет

району на

Секретар виконкому районної Ради Нині колектив господарства вважає народних депутатів Н. І. Білнм. ознапроблемою номер один тваринницт- йомила депутатІв з перспективним комп-

во.

Дещо вже зроблено для того. щоб

якість 'тварин- вік, в тому числІ в групах подовженого уже в 1978 роцІ

НОВОБУДОВИ ЯРЕМЧІ

JaHO

сказав він.

Ради народних депутатів будуватиметь-

сільського

жителя припадає по 126 карбованця)

ти по 34 корови на 100 гектарів сіль-' госпугідь. ців. Як підкреслив доповідач. необхідно Нонтингент учнів у

поліпшувати

проведену по благо- дІлу соцІального забезпечення обсл:уго-

послуг побуткомбінатом для населення ся меморІал загиблим воїнам і в'їздна В обговореННі доповіді взяв участь району становитиме в сумі 1050 тисяч арка. перший секретар міськкому НомпартlІ

штук яєць. На кІнець року потрІбно ма- ців радІоательє

І надалі

СвітильнІвської на 1978 рІК.

менш як і РусановІ . Обсяг реалізації побутових

по 1100 центнерів молока. надоїти його від кожної фуражної корови по. 3300 нілограмів. виробити м'яса в ЖИВІЙ вазІ по 267 центнерів на 100 гектарІв сільськогосподарських угідь. одержати 235 вІд

почнеться будівництво

тів. про роботу.

кІлограмів

молока

одержати вІд

лексним планом

роботи

районної

РаДІ!

по 3000 народних депутатів на 1978 рік, якиl

кожноІ

коро-

одностайно затверджений.

ЗАСЕЛЯЄТЬСЯ НОВИИ РАЦОН Серед степу, в новому П1в­ денно-Західному районі Чер­ кас,

виростають

красивІ

Загалом передбачено збуду­ вати близько десяти тисяч KJapтир. Тут виростуть школи й дитячі садки, громадсько-тор­ говельний центр, чнс.леннl під­ приємства сфери обслуговуван­ ня.

На черзІ одного

-

споруджеиня ще

житлового

*

дев'я­

типоверховІ буюuncв, Недавно ІОНИ првЙНJIЛВ первrвх жвтenlв.

Миколаїв. У Корабельн,ому тю­ аоні відкрито новий дитячий са.

док

чиШ:l.

.:Хлоnчиш-Ки6аА'"

На фото: загальний вuгAM го­

.ІІ0вного KOPn!l..CY дитячого садка.

Фото К. Дудченка, (Фотохроніка

масиву­

РАТАУ).

*

В.АИЗЕИВЕРГ

о

130

Тут створено хороші умо­

ви для малят, обладнано затиш­ ні Ki.AUtaTU для ігор і відпочинку.

черкаськоУ еРусанівки.. Для неІ намивають територію в мілководній частинІ водоймища.

80ВВ 2КJI'l'"1'B

М

ВInoPOK, З е1... 1878 рову

о


СЛОВО ДРУГИй рік десятої л'я-

лено

тирічки , рік славного ювілею

Великого

Жовтня,

на

мальний

залишив

ПРАВОФЛАНГОВОМУ П'ЯТИРІЧКИ

-

державний

пункт

прий-

тільки

Значно

лер-

дуктивність тварин

шим сортом. Товарність його

помітний слід в історії господарювання трудівників радгоспу «Авангард». Хлібороби виростили і зібрали

становить 97 процентів. Успішно виконали взятІ підвищені соціалістичні зобов' язання майстри машин-

заготовили

на

Д

стіЙЛОGИЙ період для худо-

би вдосталь грубих, сокови-

тих та інших кормів. Тваринники одержали по 700900 грамів добового приросту великої рогатої худоби на відгодівлі, довели валове ви-

вІд ножної

становить

ревищує

иасові. За рік ми одержали корови

1307 центнерІв. Завдяки високопродуктив-

4168 що на

нІй праці всІх

648 нІлограмів БІльше проти вІдповідного періоду 1976 року. На кожні 100 'гектарІв сlJlьськогосподарських

Мико-

групі норів, що я доглядаю,

по

кілограмів молона,

Розгонова, Уляна

твариннинів

радгосп успІшно викоиав на-

родногосподарський плаи по виробництву

та

надпланової

вироблено по 633 центнери молока. Все молоно вІдправ-

на

ди по забезпечению успішного проведення зимівлі худоби в період 1977-1978

ДЕСЯТІП

тверджено

І все ж

f:ЧУДО-ПОРОШНУ.

Порошок

ДЛЯ ro

Випуск нової ПРQдукцlі флюсу для високоякlсио­ зварювання

Раніше порошок для «за­ nlковування!> дефектів у ча­ вунних

чому

дій

такі почу'гтя, що об'єд­

нують народи в зв' язку з на­ мірами США розмістити в За­

редовинів

виробництва

пе-

молока на кожну норову не

10 нілограмів. Лист Генерального секре-

таря

ЦН

Президії

НПРС,

менше 30 кІлограмів. На це

Голови

Верховної

по виробництву

надихають

Ради

нас

матерІали

грудневого (1977 р.) Плену-

СРСР товариша Л. І. Бреж-

му ЦН НПРС, восьмої сесіІ СРСР

ВерховноІ Ради

. . ,

Н

трудовІ здобутки. ДосягнутІ успіхи не викликають

РАДЧЕНКО

майстер машииноrо доІнни,

.деталях

цього

поки що до·

машин

ДО­

карбоваНЦІв.

так

ретельно

могою автомобілебудІвники з усцlхом усувають дефекти

в чавунному литвІ. Це дає великий енономlчний ви­ граш, який у багато разів перевищує

дбання флюсу.

го небагато, ноштvвав вІн дорого. Флюс, створений спеціалістами слов'янськооб'єднання, виявився значно дешевшим. При цьо-

fO

му ЇХ порошок ні в чому не поступається перед Італій­ ським. Власне, було створе­ но новий продукт, що І під-

споживачі:

НамА3 і ВАЗ. З його допо­

лl.ї.

І хоч потрІбно було йо­

Ось

уклада­

у иового флюсу вже з'я­

воднлось закуповувати вІта­

затрати

на

при­

ну

вартість

но

знизиться .

його

Серійний вигрунтообробного

агрегату почався на заВОідІ «Ці-

знач­

лИнограДСільмаш.

тиватор

-

Це

з пристроєм

нуль-

для

сення добрив одночасно з плоснорізним обробітком грунту.

38

чоловік навчається на курсах механізаторї8 у радгос.nі

-

На ЦЬОМУ знімку ви бачите

су протиерозійної

вне-І випускають

номплен­

техніки,

яну

заводи Цілиноград­

ського виробничого Назахстану.

об'єднання (ТАРС).

Теоретичні

знання

АБО

що стриmє ВИПУСК ТОВАРІВ

Ярославовича

виросла довга борода. Чоти­ ри

цтво

рони

рони

листування,

зволікань,

безплідних

чотири

чотири роки

переговорІв.

ЧитачІ

«Нового

життя.,

напевне, пригадують опублІ­ ковану в 1974 році фото­ інформаціЮ, де йшлося про створення Інженерами ре­ монтно-механічного заводу досконЗ:лоl моделі лижоро­ лерів. Вони одразу завою­

.

вали величезну популярність у радянських майстрІв лиж­ ного спорту, бо давали зме­ гу

повноцінно

тренуватися

вліТКу І восени на асфальтІ. Схвально

вІдгукнувся

про

них голова Федерації лИЖ­ ного спорту УкраїнсьноІ РСР, заслужений тренер

республіки федрою

ного

завідуючий

Ниївсьного

Інституту

нультури

ка­

держав­

фізичноt

професор

С.

К.

Фомін. Високо оцінив «лижІ на роликах!> олімпІйський чемпіон >Кений

з

біатлону, майстер

заслу­ спорту

СРСР І. І. Бяков.

Зважаючи на високий пит,

!

працівники

по­

ремонтно-

важливого

товару

родного

споживання

кІлькох

тисяч

пар

на­

до

на

де­

рік.

У виграшІ були б І любителі лижного сельність

спорту (а їх чи­ визначається чоти­

ри-п' яти значними

циФрами),

І заводчани, І мешканці БроварІв (як відомо, части­ Щі виручених вІд реалізацП товарІв

народного

споживан­

ня ноштІв поповнює цевий бюджет). Та,

виявляється,

ЩВИДКО

діло

мІс­ тан

робиться,

ян

казка кажеться. Виявилося, що у лижоролерів з'явилися,

так

би

плектуючІ

мовити,

гальма

«ком­

•.

ДУБ'ЯКА

rотовленнl неможливо уник­ нути кооперацІї з Іншими

підприємствами:

потрІбні

пластмасові і гумовІ деталі. На шиноремонтному, на­ приклад,

спочатку

погодили­

СЯ постачати гумовІ j3иготовили ~Ілька

Та

Вlиороа,

коли

3

ва

сі...

колеса. партІЙ.

випробувавн1

1878

рок,

інженера з техніки

(зліва)

разом

із

безпеки Богдана

своїми

пування.

учнями

перед

лися

що

потрібно

поліпшити якість гумових покришок, сусіди стали шу­ нати приводів для відречен­

ня в і д об : цянок . Як не див­ но, було одержано відмову й нерівників білоцеркІвського об ' єднання шин і гумоазбестових виробів підписати угоду

про

нооперативне

співробітництво. На нашу думку,

заводам

шиноремонтному

не­

обхідно за документаЦіЄЮ ремонтно-механічного заво­ також

організувати

готовлення

«БроварИ». кожному

ви­

лижоролерів

З

цією

метою

підприємству

тре·

ба взятися за випуск деталей до виробу і налаго­ дити у рамках цього «п' яти­ кутника» взаємний обмін комплектуючими

частинаМIl.

Таким чином, п'ятірка на­ званих заводів одержала б можливість

складати

на

сво­

їх виробничих поточних лі­ ніях виріб у закінченому виглядІ. Він комплектуєть­ ся приблизно з 40 деталей, янІ виготовляються вІдносно

штам­

Лижоролери затратах

з

при

випуска­

маркою

відповід­

ного заводу, що дало б йому право звітуватися про вико­ нання

плану

товарІв

з

виготовлення

народного

спожи­

вання. Ноли ж він лише по­ стачає

її видають за майже

«невин­

комплектуючІ

вузли

зробnти перехід до ядерної війни зовні начебто непоміт­ ним для народів». Сумна першість у розробці нейтронної бомби належить не нам. Але немає сумні­ ву, що економіка, наука і техніка в нашій країні пере­

бувають

на

такому

найкоротші строки створити будь,який вид зброї.

«Радянський проти

Союз

створення

Заході

створена проти нас,

-

що

вує,

надає.

За документацією бровар­ чан

лижоролери

<І: Бровари»

виготовляються...

Москві

і

в

НовосиБІрську.

Підприємства уже постави­ ли їх на всесоюзний ринок понад 30 тисяч пар. Від

реалІзаЦії популярної, дов­ гожданої продукції одержа­ но виручку більш

як

на

1

мІльйон карбованцІв.

Логіч­

но

до

постає

запитання

рівників п'яти приємств :

ке­

названих під­

чи не

в

загальних

інтересах поповнити редодні 350-річного

напе­ ювілею

Броварів

мІський

бюджет

принаймнІ

наполовину

шою

мен­

сумою? ..

В. РОДНІН, rоnовннй інженер ре­ монтно-мехaвlчноrо за­ воду.

В. ДОВ ГИЧ, кореспондент .HoBoro

-

о " 5

не прихо­

то там повинні ясно

усвідомлювати, залишиться

щО

пасивним

СРСР не спосте­

рігачем».

у відповідях глави нашої партії і держави вказано єди­ ний вихід зі становища, яке створилося:

взаємна

відмова

від виробництва нейтронної бомби, перехід від перегово­ рів про роззброєння до реаль­ них кроків, які означають по­ чаток роззброєння. Саме в цьому

суть

зовнішньої

полі­

тики Радянського Союзу, що бачить розв'язання міжнарод. них проблем в припиненні гонки озброєнь, у встановлен­

ні міцного

миру і зміцненні

розрядки.

А. ГРИГОР'ЄВ, оглядач ТАРС.

життя.,

НОВЕ ЖИТТЯ

ріШуЧе

нейтронної

бомби», підкреслив това­ риш Л. І. Брежнєв. Але якщо ця бомба, продовжу­ вав він, буде створена на чого ніхто навіть

не

високому

рівні, що вони дають змогу в

й деталі до подібної продун­ Ції, такого права ЦСУ поки

уже

порошкової металургії, тор­ говельного машинобудуван­ ня, пластмас, світлотехніч­

ду

б

Семинога.

методом

незначних

СПОЖИВАННЯ

з'ясувалось,

-

неважко

8-10

Усе впирається в бажання суміжникІв. Лижоролери виріб не простий. При ЇХ ви­

f:ro-

nрактични.uа

Фото М.

ному,

не

поглиблюють

початком проведення практичних занять.

НАРОДНОГО

механічного вирІшили вІд­ штовхнутися від пробних зразкІв І довести виробни­

слухачі

заняттями, часто буваючи у машинно-тракторному парку радгоспу.

ЛИЖОРОЛЕРИ І ГАЛЬМА у ЦіЄї сумної ІсторІІ, ви­ словлюючись образно, уже

що

гаються змити грані між зви­ чайною і ядерною зброєю,

гол{вськиЙ».

з

щодо цього

вр, сказав товариш Л. І. Брежнєв. Тим самим нама­

Агрегат має ряд переваг порІ вняно З попередніми . Новинна машина

нейтралітету

«тактичну»,

А. ПРОВОЗІН, кор. РАТАУ.

десята

Можна з впевненістю ска­ зати, що немає і не може бу­

ну тим,

K~' .ІЬ ТИВАТОР-НОВИНКА Цілиноград. пуск нового

протесту проти цих людиноне­

нависницьких планів вадхо­ дять із США, ФРН, Австрії, Італії, Бельгії, Швейцарії та інших країн. В самій лише маленькій Голландії кіЛDкість підписів, зібраних ІНІЦІатив· ною групою «Спинити нейт­ ронну бомбр. перевищила півмільйона.

"У зброю, особливо небезпеч­

випус­

продукЦІІ

сового винищення людей. Повідомлення про акції

ливо нав'язують цю нелюдсь­

Тепер спеціалІсти об'єд­ нання вивчають можливостІ засто~ування порошну на Ін­ ших підприємствах нраІни. Із збільшенням

активних

варварського засобу ведення війни. Чому, однак, стратеги Пентагону і НАТО по-святен­ ницькому іменують бомбУ «гу­ манною» і «чистою» зброєю? Цілі іх політики ясно і чіт­ ко розкриті перед усім світом у відповідях Генерального секретаря ЦК КПРС, Голови Президії Верховної Ради СРСР Л. І, Брежнєва на запи­ тання кореспондента «Прав­ ды).. «Зараз світові наполег­

пакети.

постійні

-

спільних

хідній Європі нову зброю ма­

ти

ють в Слов'янську цю доро­ «пудру. в нІлограмовІ

вились

за­

та продажу державі молока в зимовий період. Вирішиди закріпити здобуте. Зокрема, зобов'язалися одержувати щомісяця прибавну

ry

чавунвоrо

JlВTBa вперше в країНі осво­ їв колектив Сnов' янського виробничого об'єдн8ИИИ «ХіМПРОМ».

3950

чу

обурення, занепокоєння і

бов'язання

сить висока: ножен його центнер обходиться спожива­

НамА3у

вузькому

ми, то В другому році п'я-

сві­

вартІсть

лише

тирічки вони одержали від ножної норови по 45004600 нілограмів молока. Нині щоденний удій його від кожної норови по групах пе-

області надихає нас на новІ

авторсьним

відомий

колу спеціаЛІСТІВ. Сьогодні слова «нейтронна бомба» ви­ мовляють мільйони людей У різних кінцях планети. Гнів і до

доцтвом.

П'ЯТИРІЧЦІ

Зовсім недавно цей термін був

клик

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ГОТУЮТЬСЯ кадри механізаторів НАУКА

"ГУМАННА" БОМБА?

року». На загальних зборах ми взяли соЦіалістичні зо-

" від-

правили на державний приймальний пункт.

КОМУ ПОТРІБНА

де

постанову ЦН НПРС І Ради Міиістрів СРСР «Про захо-

році мріячотиритисячниця-

нєва тваринникам Ниївсьної

продукцІІ

мо-

Ми ділом вІдповІдаємо на

1976

продажу

державІ молрна. Сотні то"н

угІдь

нашоІ

ферми,

бригадиром працює Василь Григорович Гайдук. Ножен тваринник відчуває свою високу відповідальність за

е межа

лаївна Новаленко. Вони стали п'ятитисячницями. Я особисто одерЖала від кожної норови по 5321 нілограму молока. Валовий надІй по

на

1100

колективу

лочнотоварної

.

ОСllгвуте -

тонн. Добре потрудилися в минулому році і працівнини нашої молочнотоварної фер. 'Ми , що розташована в Опа-

до

серед

машин-

КОЛОНКА КОМЕНТАТОРА

самозаспокоєння

стан справ у бригадІ, фермІ, в господарствІ.

Якщо в ЩІ стати

м 'яса

будь-якого

ного доїння НІна Максимівна Лисак, Натерина Василівна Лазаревич, Надія Михайлівна Нукшин та інш1-

ного доїння Галина Іванівна Міщенко, Ніна Андріїв-

р()6ництво

про-

в мину-

лому році майстри

висо],і врожаї всіх сільськогосподарських культур. Нор-

модобувники

підвищили

;;_,_~==;::;;;:;=================

з стор.


ІМЙМОЛОДШИЙ КЛАС Ці двадцять п'ять

ІСТОРІЯ громадянської віАни знає бага-

то героїв , видатних

героїчну боротьбу проти ворогів Радян-

малю­

деякІ

навчального

діти

букв.

не

Ім'я героя ще при житті було оспіване лірниками, які на з ивали його «залізним

всіх

лицарем », душею голоти.

Звичайно.

велика

більшовиком, розповсюджує антивоєнні ПРОК,1амації. За революційну діяльність в 1915 році Прим а кова засуджено на до віч-

заслуга

педагогів

Тамари

Григорівни Нарпенко 1 Зіна­ Уди Василівни Васюк. Іх ма­ теринське

ставлення

до

не заС,1 а ння в Сибір.

Після Лютне вої р е волюції в червні 1917 року В . Прим а ков поверт ається на Укр аїн у, в Київ. Не вдовз і обирається членом Київ с ького ко м ітету РСДРП (б). Він веде

ді­

тей у поєднанні з вимогли­ вістю. умілим індивідуаль­ ним підходом

принесли

за

хороші

ре­

liОРОТКИЙ строк

революції.

ДиренцІя ШI\ОЛИ Ng 8 по­ стійно тримає в полі зору цей нлас. Програма навчан­ ня побудована тан, що уро­ ки більшої навантаженості, напруги

чергуються

гуляннами,

велиним ють

з

іграми.

І

бажанням

про­

діти

з

відвіду­

школу .

Нлас шестирічних школя­ рів добре обладнаний. По­ руч

розташована спальня,

де

діти відпочивають після обі­ ду. Виставки малюнків, аплікацій , ліплень вся ця творчість малюків створює радісне враження і винлинає почуття щирої вдячності педагогам шноли легкий труд.

за

їх

гвардія були вщент розбиті завдяки смі-

ча11<У 1918 JX>"y стає органі з атором і командиром першої регулярної частини Червоної Армії на Україні , одним з перших командирі в Че рвоного коз ацтва, а згодом бригади і корпусу, який за вд ава в нищівних ударів по ворогах Радянської

кова. 26 листопада 1919-го Віталія Примакова нагороджено першим орденом Червоного Прапора, а в лютому 1921 року за зна менитий рейд на Проскурів - другим ордеПісля громадянської війни Віталій При-

.~ивим ударам червоних козаків т. Прима-

влади. Документи роз повідають, шо літом 1918 JЮку німецький став л еник гетьман Скоропадський о біцяв 700 ти с яч карбо в анців з а

а кти в ну р о боту за п еремогу соціалі стичної

зультати .

Центральною Радою,

двадцятирічний Віта.lіЙ Примаков на по-

1 c-іЧI!Я J898 року в сім'ї сільського вчителя на Чернігівщині. В 16 років він стає

немає.

цьому

контрреволюційною

Віталій Маркович Примаков народився

Сьогодні всі учні чи­

тають і пишуть. Відстаючих

в

'

це займає легендарнl1'Й Віталій При.маков_

року

знали

. . JlВГВВДАрвиl ПРИМАКОВ ., '. . ' .' ' .

ської влади . Але серед них особливе міс-

~iB сіли за шкільні парти у шість років. Зараз вони за­ ~інчили перше півріччя. На початку

ДО ВО-РІЧЧЯ ВІД дня НдРQДЖЕННЯ

полководців, які вели

голову партиз а нського в а т а жка

ва.

.

Пізніше

німецькі

маков закінчи.в Вищі військові академічном. ні курси. 3 1925 по 1930 рік він - на д ипл ом а тичній роботі в Кита ї, Афганіста-

Примако-

ок у п а нти

до

ні, Японії.

ці єї

Потім

.

В . Примаков

був

помічником

В і стор и чні дні Великого Жовтня В . Прим а г; о в б е ре участь у боях під Гат-

суми добавили ще 200 ти с яч к а рбованців. Але ніхто не зрадив свого У ,lюбленого

коман ду ючого Пі в нічно-Кавказьким і заступником кома. ндуючого ЛеНінградським

ч и ним та ПУ Л КО В ИМ, в штурмі Зимового п а лацу. ЯК де.1 е гат з'ї з ду Рад він голосує за ленінські д е крети про мир та землю. його, пр едставника у кр а їнського народу, було обрано членом Всеросійського Центра л ьного Викон а вчо го Комітету . А в грудні 1922 року Віталій Примаков бере участь в роботі 2-го Всеросійського з'їзду Рад, всім серцем голосує за утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республ ік.

командира . Тривожні дні 1919-го. Де нікінські війська наступа л и на Мос кв у . В. І. Л е нін на П л енум і ЦК партії вніс пропо з ицію направити для захи с ту Мо с кви л атиську дивізію і брига д у Ч е рвоного козацтва, якою командував В. П Р lІмак ов . Ар х івні документи свідчать, що С е рго Ордж О Нікід з е, член Реввійськради 14-ї а рмії,в ск л аді якої воюва л и козаки В. Примакова, дав високу оцінку бойовим діям посланців

вій ськ о в и ми округами . . В. Примак о в, кав алер трьох ордеНІВ Ч е р в оного Пр а пора, aBТ\Jp багатьох пр а ць про громадянську ~ійну, а так.ож нари с ів , ст а тей про АфгаНІстан, ЯПОНІю. Віталій Маркович При ма ков користувався вел ик ою повагою серед друзів-більшовиків , в армії , любов ' ю всього народ,У . .Його ім'я на за вжди збережеться в пам ЯТІ народні й, - як ім'я мужнього і та л ано~_итого сина України аірного солдата п а~Тl1.

України,

шо кращі полки противника, хвалена біла

За закликом партії, mшй

трудового народу

піднявся

на

боротьбу

України і в листі

з

до В. І. Леніна писав,

'д. ЯКОВ НКО, журналіст.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_ _--

не­

Z:&ТВРJlАЦZОИАJ.I'ZЄТ'и

М. ПОЛІЩУК, ветеран Великої Вітчиз­ няної війни.

СПОРТ

СПОРТ

Вmан~ванни

чеllПIОНIВ КО ,lИ Г.1янути на результати ви с т у пів

футбольної

П_lе м птахозаводу змаганнях

на

команди

«Рудня»

першість

у

і

на

ку бо к р а йону за останні три ­ п ' ять років, то мож н а впев­ нено

ск а зати,

б у ла

о днією

що

з

щороку

кращих

вона

в

ра­

й о н і . Ми кол а По л ященко, Ми­ КО,1а Дробот, АнаТО.lіЙ Поно­ маре н ко , Васи л ь Гузій майже в кожній зустрічі демонструва­ ли

красиву

гру.

і

результативну

гіер е важаючи

суперників

ч е ніших

вда .10

· по єд нався

з

МОЛО .1С ЧИМ з а палом Анатолія К о вт у на, Д:-.1 итра Кабанця, O .l e1\ё~ H .1 p a Б а РИ ,1а. М И НУЛИ Й се з он футбо .lісти п го~е.111 впевнено. без зривів,

НЕЩОДАВНО

міській школі .Ng 1 веч і р

б і ль ші с ть

гр ав ців

ви с т у па­

.1а в СК,l а ді з бі рної р а йону. ~' сп іх ст арших то в аришів роз­ д і.1Н Л И і р у.:rнян сь кі юн іо ри, я к і теж В ІІЯВИ Л ІІСЯ си л ьніши­ МІІ в з\!аганнях із CBOЇ~III ро­ в еС НlІ ками і з а довг о до фі ­ Н :IСіУ

ст а.1 И

не ДОС ЯЖ НIІ ~IИ

дент

д .1 Я

т а к.

а дже

К О ) І ;.] Н1а t:e .la о то че на п ос т і й­ н ю! 1: ,'-: ,1\т а ння м і ![ iiI T P [[ ~I­

здобув

к лу бу

П РЄ :1 СТ3ВН ll к а

про

записали

том .

тей .

Члени ЮДу розповІ­ ли про всесвітні фес­ тивалі молоді і сту­

ра

ЯіШИ фут-

60.1а

і

при ­

в і т ав

сп о р тсме н ів

раі іс по рт ко~і тету

і

в р у чив

щ асм!ві

се з он у .

Х IШ .l! ! Н IІ

В.

.

ен

Тхань

Нам

лення

та

за

18.00 СІЧНЯ

4

ПРОГРАМА

БОЛЬШИНСЬКА,

На фото: Шарль Бондже, Нгуен Тхань Нам 1 Фан Ван Хнем залишають

ннизі на

національну

8.00

Програма

.Час •

В .30 Г і мнастика . В . 5 0 Те _, е в із ійниil мультФі _1hМ .Незн а йко в Сонячному мІстІ. . 5

теJlестудlі

.ор ­

.Лессі..

16.55

7,

Їм

9.10

« Коли

Ц Є' рТ ку

ня

9.40

В.

мо ї

~ IІТ ~"Ч О ГО

к у льтури

зі

Ток а р. " а.

лею ».

а ~lсамблю

художнього

,, \\їж

ф а llта. ~ іSl:».

14.3U «Твін тр у д -

КОМПМIЕиь_

Буднн­

проr· рача .

ТВUЯ

і

11 .00

зем­

К І но-

І

К.

т.

У

«Хлопчик

Лялькова

днІ із

ХОКtю

3

ПО

19.00

Тележурнал (М . ).

20.15

підііомно-транспортного

21 .00

Вечірня ка'ка. (М.). .Київська орбіта' _ ДокументаJlьниА теJlефіJlЬМ СЧУАО чудиее, диво дивнеє.. (М.)_

шкІльни, зеленого

канІкул . стручка».

вистава .

К . т . Новннн . .Наука внробництву>. ХудожніА темфільм , Хвил l ного морЯ. , 3 серія .

12.45

К.

т.

О.

К.

т.

• Сонячне

Гончар

Д _1Я ська

IВ . 30

19.00

Чор­

.Перекоп,_

ІШЛО'.

19.30 20.2U 2U.4U 21.00 21 .30

BIRТOPOвa.

.П'ятирічка ефективностІ І яко­ Впровадження системи уп·

устатку­

діпl< .

20.30

Грає

Поезія • . К. т. Інформаційна

сМузнчне

.BnH>

21 .30 Художній телефlJlЬМ .Давlд Коа­

.Сонечко' .

Б . ЛятошинськиА . увертюра. .

перфіJlд"

• Слов·ян­ заслуже­

ниli симфонічний оркестр Укра­ їнського теJlебачення і радіо.

УТ

11.15 11.4';

16.10

серед

Р.

равління якістю на Мнколаївсь· кому машинобудівному заводі

ІВ.ОО К . т .

21.00 21 .30

10.00

Балет на І

811COTa:t .

світу

ПРОГРАМА

ВИХQван·

17.30

юніорів. Фінал. (Канада) . Програма .Час •. Вечір поезії в Лужниках . закінченні новинн .

Кон­

не бом

lелеииставз .

льод у.

пеі1ЄМО Г .

мною .

Фото

вання .

•.

ЧемпІонат

Тбілісі.

IО.4() «З им о ва

ЗI'а ду вал и

друзі

сьогодні

.СПОРТJlОТО'.

19.00

с е рія .

в

гостей;

вечорі-з у стрічі_

сурмачі!.

ХудожніА телефі"ьм серlУ _ Новини .

IВ.45 Тираж

.

з аписи

почесних

сті» .

«8ідгукніться,

IВ.15 .Наука

ЦТ

спільний

.N9 1.

Фан

заJl

в ідбувся

керівник клубу ін­ тернаціональної друж­ би «Глобус » школн

визво­

КонцертниА

На закінчення вечо­

С.

ЯКИХ

Ван Хнем розповіли про героїчну боротьбу народу

в

гос­

nонцерт .

~Мир

1

зустріч

почесних

8. 9

че\lпіо н сыі i МС.1 а_1 і й гра \1(JТ1I . І .1 0ВГО ще г рав ці та ї х ІІР И­ ХИ .1ЬНИ К И ді :IИ_1 И СЯ того ве ч о ­ ра в р а ж е нням и віл з ~агань минул о го

лозунгом

книгу

ЛЯ-о

ДСТ

«К о.ис» В .\.\ . Я I\\ lІіна. за .10 Р У Ч Сllli Я \1 Ф С_1 сра ції

виконуватн

др ужба » . Перед школярами вист у пили гостІ. Сту­ денти з В'єтнаму Нгу­

15.35

СЕРЕДА ,

па-

Сво'!

враження

16.20 16.50

С ,lОва

р а іі р а ;1 И

гостям

сувеніри.

студенти

свого

6 у р х m[ 8 l1 М И

з ус трі.ll1

нас

лен і нський заповіт бути інтернаціоналіс­

Н ОР,У~і1.їИ своїх '1 01ll іо н ів. ЧІІ С ­ 60лі Л Ь[I [ IГ;1 1

в

м'ятні

нё>rЧ) ГО Б УДІІНКУ l<у.1 Ь Т УР И Rша­ О П.1 еёК3 \1 1!

навчання

вручили

кожен ' Із

є 1 залишається

мир

про

І , продовжуючи їх тра­

х озано.1У . lІ артііі но ї і пр u фс пі.l !·: ОВОЇ ur га н іза ціїI. г ро~l a.1 l'hl(()l'Т i с е:[а . А н е щодавно РV _1нян ці в ё IIОР ТIt ВН ()МУ за _lі

ле нні

щину ,

диції,

дям

за

на

її в боях з фашизмом.

1

боре:v!О с я

Совіт-

Радянському Союзі. Пот і м учні школи

дентів,

то­

за

ле сьогодення. Сту· дент з Нам е руну Шарль Бондже розпо­ в і в про свою батьнів­

вІдстоював

повинен

др у жби

імп е р і а л і з м ,

перемогу

барикадах;

і нтерна-

незалежність,

дорослими,

вц·нриває імперІалізм » . Ми онуки тих, хто

«Глоб ус» Ігор Віроз у б. Да в н о в і дгрим і ли за л пи ::ІР У ГОЇ світової в і йни. ска з ав в і н, а ле нам у с і м добре відом о. що таке вШна . Зн а є мо . що не с е лю­ му

к ою З UOKY ;1IІРСlщ і ї П ЛЄ \I [ па-

з

інтер'національ­

ц :о нальної

я :,' .,: ![! ;10 н зс н а ші зе~I .1 я к lt . сп р ав ді

разом

бере~? участь у все­ СВ1ТНJИакції «Юність

В е чір в ; дкрив пре зи-

су пеР НlІк ів. - Н аUlС\I У у с п і ху СПР И Я.1И. - р о зп ові;1а Є К 3 11ітан KO~l aH[І И В. ДСНllёе н к о . в першу ч е:' гу т е l1.10 і .1ю 60 В . які ви­ це

У

середній відбувся

ної др у жби. присвяче­ ний ХІ Всесвітньому фестивалю молоді і студент і в, яний прохо­ дитиме в с толиці Ну­ би Га вані. На тор­ жество були запроше­ ні студенти Ниївського інженерно - б у дівельно­ го інстит у ту в ' єт­ намЦі , н у бинці, студен­ rи зНамеруну .

в u іл ьшо с т і зус тріч е й не зал и ­ ш аю чи су п е р н икові надій на у спі х. КО:-.1 анд а стала пере­ м о;.;щ ем у п е р шості районного D,C ї «J\о., < ю> . ввійшла у фі­ Н 2.1 з м а г анн я з а к у бок райо­ н у.

ЗУСТРІЧ

НЕЗАБУТНЯ

".; тактичн і й , технічній і фізич ­ ~ій підготовці. Досвід досвід­

3, 4

серіі.

(М . ).

23. 15 Довідкова служба.

Редактор Є. ФЕДЯП.

програма

« Вісті», . Слава

солдатська

Концерт

•.

радянськ ої

піснІ.

Художній фільм По закінч е llні ПРОГРАМА

.За твою долю>. К. Т . Новини,

НА

Художній фІльм 1 17.45 за РІКОЮ ».

ОБЛАСТЬ

«Там ,

КОJlектив Броварського постlАно­ будівельного поїзда .Ni , висловлює глибоке співчуття на­ чальнику постачання Н. Д . AJleKсєєнко З ПРИВОДУ тяжкої втратн смерті її ЧОJlовlка ЧЕРНЕНКА діючого

К. т . • На добраніч .. діти!,_ Програма . Час •. (М . ).

вдаJlннl,

.

МихаАла

Трохимовича.

r~""-:::):А~"'Ж-:1-;1::': :;':=к=;::,:#"_~-~--::~"'~;;:----т:л::О::::-;;:;~::~з:с::::::-:::r:a"'-"'1:4:;~"'--;:;::~;'::~"'''f

j КОММУіи.: rическоЙ П~РIИI1 Сn " .,о"

Н?Р nЛ llhl>

Газе ! а

ВhI Х(Щ Иl

YKU .HIHhl

аеп ,т ,то"

на

ГЩЮ!l\.:r:t ' ГО н t1 (! Й 1 IН"nГС І

К" " Н С КО I1

vкраин с ком

оll л а С ll'

"' i hlKe

І

255020 м

ву л

КИ1Нl' ЬКН

І 81111l0Ria(t~ 1bHoro Cf'KPe-l~UА. вІдділу - сІ 1ЬСЬКОГО госп.одарства. кореспов.. І ~tя~~~Т~~ОКj ~~g~~~: _ ..

6РОВ \1'11.

154

аент"

\tt:lC080r

ИIСU € ВnГО

р о БОIИ.

па ПI, щ о в леllНЯ

фОl (1 t\ О р t'с п о нд е нта

193·18;

-

вІДділІв

промисловосrl.

19467.

Обсяг

газети

0.5 форматv сП{) а АП~"

~

r~~~~~~~~~~~~~~~~~'~~~~~~~~~~~~~~~'~'~~~~~-~'~~~~~-~~q",q~::~~~~~,_~~~

~дeKC 61964 . Броварська лрукарня КИЇБС~,КОГО облуправління 8 cnpalla~ 8И .lа~НИUТ8. поліграфії і кни ж ко~ої горгівлі, вул. Київська. 154.

За м . 1-11 .360.

1 номер 1978 рік  

1 номер 1978 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you