Page 1

з НОВИМ РОХОМ, ТОВАРИШІ! ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН. едНАиТЕС"'.-----. .~ НJ 1 (4315)

СУБОТА

1 СІЧНЯ

1977 р. ЦІва

2

коп.

ГАЗЕТА 3АСНОВАНА 8 КВІТНЯ 1937 РОНУ ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІЕЕТ' КОМУНІСТИЧНОІ ПАРm 1"КРАІНИ, МІСЬКОІ І РАЯОННQI РАД ДЕIl1"ТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

Здрастуй~ Ось і настав Новий ріК. Він прийшов до нас разом із передзвоном курантів Москов,

державним Зиаком пості при завдаив1 500. Ініціатором СОЦіаmстичиого змагаиня серед споріднених п1дприємств УкраїRИ за достро­

СЬКОго Кремля. І спалахнуJIИ яскравимн ВОг' JUlмн иоворічиі яJlИИХИ. Заіскрилися у кож·

ному

домі,

немов

той

відблиск

кове виконання завдань першого року п'mв рІчки виступив колектив райпобуткомбІнату і взяв зустрічний план иа суму 40 тисяч кар­

червових

Кремлівських зірок, що вселяють нам оптн' мізм, упевненІсть у майбутньому. І, вітаючи одви

1.977-йl

бованців. 21 грудня пІдвищенІ соцІалістичні зобов'язавия викоиаиі достроково населен­

одного, вкладаємо у це поняття все, що

3JlИлось нерозривио: І найзаповітнІші мрії, і думки про Батьківщину, про її успіхи .•• Тому таким особливим є це традиційне свято, яке так відображає духовну спільність всього

ню надано послуг карбованцІв.

І сьогодні знову Й знову переконуємося, в МИЙ чудовий час живемо! І повертаємося до прожитого Й пережитого. Відиовлюється в па· м'ятІ иайГОЛОВНlше, те, що стало нашнм бут·

ТЯ"lого

трикотажу,

--

дарства

програму

1976-й

тво­

поступу до комунізму.

-

ще колн

за

розгорталося

змагаRRЯ

наша го­ заоиJIИ МИ, гідну

веЛВ1Jиа

панорама

виеокий

госпо­

звершевь

урожай зерно­

змаганНі задавали робlТИИКн ордена Жовтне·

u'ятирі1JКИ, рік ударної комуністичної праці, РОВНХ висот і звершень иашого значного

Завдання, поставлені парtією, nовиа справа. Моя п'ятирічка -

то

воІ РевОJfЮції радгоспу .ПдоскlвськИЙ., рад­ госпів «РусаиівськИЙ., .ЛІтківськИЙ., «Тре­ (yxlвсыlй.,, імені КІрова, радгоспу,комбіиа· 'fY .КаJQfТЯНСЬКИЙ. 1м. 50'Pl'11JJ1 СРСР і ік. Скільки ПРИЄМИОl'о подаруваJIН иам буді· вельникиl Ось і до ffоворlЧНОГО свята вони

це перший рік десятої

-

внробів,

вих у середньому по 28,2 центиера на кожному гектарІ. УСQІшно викоиано плаи продажу державІ МОлоIol&, м'яса, яєць. Тон у

рения в ім' я радянських людей, дальшого зміцнеRRЯ могутиості і процвітания JIЮбимоl

Вітчнзни.

свlТ.1Jотехиlчних

lВ76·го. Вирощено

Стало правИJIОМ, вступаючн в рік новий, 3l'адувати МИНУЛИЙ. А 1976·Й був незвн· чайннм. Це був рік XXV з'їзду КПРС, МИЙ соціальну

тнсячі

582

автобази .м 2 та Івшl. ДОСJIГиеввя трудівИlUClв сільського

тям.

широку

мІльйон

1

Серед правофлавговвх першого року п'ятн­ річкн колективи заводІв порошково! мета­ лургlі, експернментального ТОРГОВОГО маmи­ нобудування, пластмас, фабрJШИ верхнього дн,

радянського народу.

накреслив

на

споруднJJИ у мІсті ЧУ,\lовий Кlвотеатр .Про. метен., вlдзвачнди ИОВОСілля мешканці бу·

ЗУ·

стрі'! XXV з'їзду КПРС. Моя п'ятирі1Jка брали ковкретні зобов'язання, обrОВОРЮЮ1JН Щ)оєкт Основних напрямів розвнтку народно1'0 господарства СРСР на 1976-1980 роки.

днику по вуmщ1 Еиге.1Jьса в Броварах.

Внсокі рубеЖі визначнли трудящі мІста й району иа другий рІк п'ятирічки. Зокрема, в гаЛУЗ1 промнслового виробннцтва річннй маи по внпуску 1 реалізаціі продукції завер·

ПО~АРУНОК ПJАСТМАСІВЦІВ За два дні до настання ка· лендарного свята ко.їектнв за· воду пластмас рапортував про

Мічний, а й велИЮІЙ поmтИ1JИИЙ успіх». Щоденно кувався цей успіх. І надходнJIИ,

котрІ давно працюють за календарем 1977.го.

ку.

надходили рапорти:

MeTaJl!prl1,

працю

шнти до

28 грудия, в галузІ сільського госпо· - здатн державі 75 тисяч тони моло, ка, 23 ТНСJlчl тонн м'яса, 182 мільйони шт,)'к

моєї респуб·

дарства

внсоку оціИlСУ нашої праці дав Геиерал&­ ний секретар ЦК КПРС товариш Л. 1. Бреж.

1

нєв у промовІ на жовтневому Пленумі:

яєць. Такою є конкретна вlдповідь тварннии­ КІв нашого району иа лнст Геиерального сек, ретаря ЦК КПР~ товарнша Л. І. Брежнєва

•... п·я.

тирі1Jка ПО1Jалася добре. Господарський рнтм

1976 року забезпечує ввконання завдань, по· ставлених дартією. І це не ТіЛЬІШ еконо,

Колектнв цеху .N9

7

сьогоднІ

Це -

першим на заводі по­

ПМК-15. 10 грудня foromBcbKa CTpl1JКOTKaЦЬKa фаб­ рика завершнла річинй план. Реалізовано продукції на суму 4 мІльйони 50 тисяч кар· тисяч карбованців. бригада

делегат

Ного,

скла·

хто

трудом

JCомуиістка К. Ромаиеико, достроково викона· ла річний план. За зміну з конвейєрної лlніУ сходить 560-1)80 світильників «Ореол·5,. з

се.,!) В. дИl'ltрКЗ ЙОНhюі ileHT~.

IІflllиА ра.­

-

РаіШдрторгаl!іЗ8ulll ється 3 56 'іолоаік,

СКЛCl,ll.а­

, ІІИХ 25 r.iiicHHX ЧJltНR і 27 кандидатів. КООі1t:руваИНIІ

населення

проводиться добре. 8сіх кооп~ раТИВів 18, з них 13 спо­

(охоплюють 13IJО чuл.),

кредитових

ЛІТОПИС

ЖОВТНЯ 1926 в

50

рік

На лівому березІ Дніпра верстах ві", Києва стоїть

1724

-

4

чол.), одие

МИС.~ове

(oxorl,l~;OTb ку,:тарно-про­

виробництво

(О;(оп­

лює 34 кустарі). Pa~OM це складаЕ б відс. до 8СЬОго на­ селення і 27 8ідс. Ао кіль­ кості дворі8.

КолеКТИ8НИХ

7,

що мають

ТИ".

господаРСТ8 "емлl

Їдокі8-530

середньому припадав

своїм

продовжує

справу

2,5

из

-

1275

деся­ чол., tolS-rо 8

оди ого

Ї,!І.ЦІІ

десятини,

тоді

АК се;;е_,;і!1 :;.lбе.1і1~"'!rIitть ее­ .~Яfj,:таа :tг~.,\еl<. стаl1088ТЬ 1,1& деСЯI·hНIІ.

I\'M~KT>lBi «Зоря'" який CTOЇтt. S 2·х !;t'p'Tax од кому­

... 8

ВЖИТ-

Відмінно потрудився

колек·

Вагомий ТРУ.'l.ОБИЙ дарунок до Новорічного свята підготувала доярка радгоспу «Жердівський»

Раїса

Марківна

Шусть.

працює перший рік за нологією

на

новою тех­

твар",!Ницькому

КОМП.lексі. доїть О.lПЗ 120 коріп у доїльному за.,і. де повністю механізовзно цей процес. Від кожн()ї корови надоїла за рік майже ~o 3 тисячі кілограмів мо·

лака. ,групі

J го

а ва.l0виіі на.lіЙ становить 360 тонн.

пока'зника

ликі

ще

зміНІ!

роки . ших

(тав

за

ці

ОДНИМ

знаЙбіль. rOCIIO· району.

Броварсь~ого

40-45.ідців,

щирій,

спільній

...дякуючи роботІ. ... /" арне

госпо­

ної землі. ще понад тисяч гектарів зайнято під плодово,

всьога

8 ньому

4534

гектари ор·

дарство. Кошторис oAHlfї сім'ї

ягіДНIІМИ

колеk'гиві.:l·d

нокосамн. На полях праltюе 95 Tpa~TopiB та КО~lбайнів, 63 автомобі.~і. про що МОІ.Ш тільки мріяти перші КО.1СКТИ·

біля 500 ІІолеК1 НІ: АJбре

на

р!к

складає

крб. Таким чинnм с Зоря,. випередив

середн)щьке

господар·

СІ во. хоч і складаЕТЬСIІ j(,1ЮЧНО 3 незаМОЖtlиків.

(Газе,а пра~itа») •

річним

зав­

ку. Нращою в цеху стала зМі­ на о. о. l{pистапчука: вона ви·

"ОН8ла план на

процентів.

105

Свій вклад у новорічний пода­ ру нок -- надплаиовl СОТНі тонн виробів зробили переДОві

ливарники Н. І. Василець. г. І. Мамаєва, В. В. МихаІл та ін·

І

ші.

Г. НАНАРОВА,

економіст планового віддІлу.

ви·

«Пролетарська

1977

рік

Мииув пі8століття s часу надрукуваННIІ цієї статті. Ве-

насадженнями та

сі·

вісти та комунари. У 1976 ро· цІ трудівники господарства до· (іи.~ися відрадних успіхів у праці.

Овочів,

но по

18:}

Тепличний дає

тонн

зокрема,

зібра·

центнери з гектара.

відділок

щорічно

раиньої

майже

радгоспу тисячу

городини.

дарстві не досягав Раїса Марківна доярка,

до

До

раніше. досвідчена

-

переходу

ня

на

тепер

застосовує

комплекс

в

"у:<ькоспеціалізованого

умовах

виробни,

цтва Нині з напарницею Гали· ною Бербець вони формують cn!'lj ГРУЛl1 корів по 120 у кожній. У другому році п'ятирічки дояр' ки зобов' язались одержати по 3200 кілorрамів від корови.

д.

ГОСІЮ'

«Ве.1ИИОДl1мер­

Сllеціа.1іЗОБЗНИХ

дарств

в

відБУ,1IfСЯ

Радгосп

ський»

ніхто

по її Тако·

НlІні

мав

з

22 грудня 1976 ро·

працювала на фермі більше п'я­ ти років. Набуті знання івмін,

Вона

родин,

А

справився

ал ".»ПОК) ТЕХІІО.JIОГІGЮ

12

ни

ЯКИЙ

з'їзду Компартії

Жовтвя! Здрастуй, 1977·Й! Здрастуй, Шістдесяl'НЙ рік ::іеmшоІ Жовтне· 80Ї соціаЛIСТИЧно! революції!

дальииць світлотехиlчного заводу, яку очолює

живчих

XXV

множаться, досвід Іх стає надбанням кожного. Дванадцять ударів годннника на Кремлів· ській вежі і почався новий рік. Нехай же він засівав иашу земJIЮ добром І щастям під мнрннм небом! Нехай буде раДіСИНМ для кож·

бованцІв. Додатково до кінця року внпущено

Комсомольсько· молодІжна

предметів господарського

І ~тарший печовнй заводу порошковоІ

ди депутатів трудящнх, в'язальннця фабри­ кн верхнього дитячого трикотажу І. Проскур, нича, І депутат райониоі Радн, ткаля Гого· лlвської CTpi1JКOTKaЦЬKOЇ фабрнкн О. ЗіВ1Jен, ко, і доярка племзаводу «Рудня,. О. Без· штанько, І багато інших. Рядн передовиків

На початку грудня РОЗПО1JаJIИ тринадцятий місяць року брurади мулярів І. Деркача та Є. Корнійчука, теслярів В. Пилипчука 3

220

иазиваємо тих,

Укра1НН В. Кузнецов, І депутат обласно! Ра.

рошкової металургії виконав річне завдання. За одниадцять місяцівl

продукції на

мн з гордістю

тив цеху лиття під тиском (на­ чальник цеху М. Т. Лижов).

завершення річної програми по данням до

пра~lвникам тваринннцтва Київської області.

це коли, як говорив поет,

.......

....

._~~-~----------

реалізаЦії ПРОДуКЦії. Понад план виготовлено різноманіт, них виробів на 414 тисяч кар· бованців. Ця сума включає в себе зокрема 633 тонни полі· етиленової П.'lівкн. 354 тонни пластмасових товарів КУ.1ЬТУР· но·побутового призначення та

Моя п'ятирl1JКа -

моя праця ВJIИвається в лІки.

_._-_ _-------... (Фотохроніка РАТАУ).

Мал. художника Г. Юги.

СОЛОВЕR.

кію(я п'ятирічки, коли площа теплиць сягне 20 гектарів, ви· робництво Їх різко збільшить­ ся.

Організуючою чою

силою

А

иадвхаю­

колективу

є

пар­

тійна організація, !Іка склада­ €ться з 93 членів і кандидаті8 у Ч.1ени кп Рс. Комуністи

бригадир І. с. Селю". слюсар г. І. Лебединець. шофер М. К. Кондратенко та Інші

-

на чо'

лі соціалістичного змагаННIІ 3а успішне виконання за8дань де­

сятої п'ятирічки. Невпізнанним Нові яких

дітей,

стало

будинки, дві навчається

дитячі

заК.1ади

маАже

садки,

культури.

село.

wколи,

в

1800

магазини,


СЛОВD ВІнниччинІ, потім :во­ дили силосний норпує У Яготині на КНУВЩИ­

нІ,

М. В. ПАВЛЕНКО,

Минулий ріК зна­ менний тим, що в иьо­ му вІдбулася така ве­ лика

історична

вІк.

І

всі

будови

вони,

як XXV з'їзд КПРС, який накреслив гран­

першими

дlозиий ПЛ'ін розвитку нашої Itраїни на деся­

зом «60-ріЧЧЮ кого Жовтня

ту п'ятирічку.

ударних декад» і пер­ шими на пІдприємстві

дову

ВІдбу­

лася визначна подія І в моєму особистому

ЖИ7т1

рокове

уряд присвоїв мені найвище звання­

свого

тру­

Вели­

про

завдання

нашІ

60 дост­

НЯМ

на­

складу 27 чоло-

Нинішній

рік

лн

спорудженнІ

на

гард»

прагнен­

зробити

~KOMoгa

БІльший вклад у дост­ рокове здійснення тих завдань,

пружені і перемогу було здобути нелегко.

оцінку самовІдданої працІ усього колектив"! нашоІ дружної

Перший рік десятої п'ятиріЧКJI для тваринників радгоспу «Аван,

всюди

нестримним

першо­

-

у

будуємо добротно і ви­ сокоякісно, бо на кож­ ній БУДОВі ставимо свій автограф. Весь колектив брига­ ди зустрІчає Новий 1977 рік з чудовим СВЯТКОВИМ настроєм і

деві­

-

елєватора

працювали

завершення

Плани

НЕ ЗУПИНЯЄМОСЯ НА ДОСЯГНУТОМУ

рІк

селі Біловоди на Сум­ щині. І де б ми не

го року нинішньої п' я­ тирlчки.

Героя СоціалІстичної Праці. Цю високу на­ городу я сприйняв як

бригади, АО якої входять

на

під

рапортували

Рад1lНСЬКИЙ

-

стали

вахту

1977

п'ятиріЧки­

зернового

як

один, гіДНі високої по­ х:зали, бо працюють по-комуністичному. Ми

подія

новий

зустрічаємо на ришто­ ваннях черговоУ ново­

Герой Соціалістичної Праці, бригаднр монтаЖННКів ПДБП-2

-

а

які

поставила

перед будІвельниками партія. І ми запевняє­ мо, що другий рік

почина­

ювілейної

комбікормового заводу в Ладижині, що на

п'ятирічки

ознаменуємо

Щими

ще

-- ПЕРЕДОВИКУ

ВИР06НИЦТВА

кра­

досягненнями.

був

роком

дуктивності збільшення

зростання

громадської надоїв

молока,

боти на кожному підприємстві. Було взято приціл на якісні по­ ЯКІСТЬ казники праці . Кожен робітник і службовець почав дедалі більше Напередодні нового року на замислюватися над підвищенням .аводі порошкової металургії ста­ ефективності своєї роботи.

КІЛЬКОСТІ

JJася

радісна

-

святкова

8перше в Радянському Союзі за­ JJізному порошку присвоєно пер­ шу категорію якості . Цю продук­

цію випускає кілька підприємств храїни. Однак порошок, вироб­ J1JOllaRИЙ саме на нашому підпри­ єМ'стві, Міністерством чорної ме­ таJlургіі СРСР і Держстандар­ T.QM СРСР визнаний найкращим щодо

гатунку.

Це визначний

успіх

колективу

гаводу. і в першу чергу Нкхів цеху N2 І, яким

робіт­ керує

В. Мильников. Увесь перший рік

Jl,eC"TOЇ

п'ятирічки

працювали

з

порошковики

прагненням

різко

підвищити надійність, довговіч­ ність, міцність своєї продукції . Вирішення проблеми якості на за­ воді відкриває шлях до ПО.lіпшен­ ия експлуатаційних параметрів вітчизняних тракторів, комбайнів, автомобілів кількох марок. Адже надміцні вироби із за.,ізного по­ рошку застосовуються в найваж­ ливіших вузлах цих машин. І

якщо найб,1ИЖЧИМ часом на по­

лях країни будуть працювати трактори Т -150 або комбайни «Колос» зі Знаком якості на бор­ ту. то це означатиме, шо х.~ібо­ роби зберуть додаткові тисячі тонн добірного зерна.

Отже, присвоєння основній про­ Аукції заводу першої категорії якості це початок своєрідної «"анцюгової реакції якості». На­ П"'.lеГ.lива і цілеспрямована ро­ б а працівників підприємства уВінчалася вагомими П,'0.1а'lll Що ж лежить в основі успіху? Партійна і ПРОфспі,lкова орга­ нізації пос.,і.lОВНО пропйгува.1И

рішеІ.ня

XXV

неОбхідність

ліпшення

з'їзду

КПРС

про

кардина,lЬНОГО

по­

якості

всіх

В

подія:

ланок

N2 1

цеху

регулярно

прово­

дяться дні якості. З успіхом про­ йшли

конференції,

в

яких

УЗ!lЛИ

участь провідні спеціалісти під­ приємства, начальники суміжних цехів, передові робітники. Ви­ робничники прослухали цикл лек­

цій про систему бездефектної праці, про досвід львів'ян. Протягом року було проведено заходи по стабілізаціі властивос­ тей продукції. Ми першими в країні здійснили технологічну операцію усереднення залізного

порошку. Рішенням держстан­ дарту СРСР введено спеціальний ГОСТ,

який

закріпив

за

нею

«права громадянства». Проведено реконструкцію печей відновлення. Б~зперечно, технологічні вдоско­ на.'1ення не да.'1И б очікуваного ефекту, якби не підтримка за­ цікавдених

виків

-

у

цьому

делегата

порошко,

XXV

К. І. РОГАЧ,

Змагаючись між собою, то­ рік ми на підприємстві досяг­

ткаЛIІ-ТРИДЦlІтиверстаТНИЦIІ

Гоголівської стрічкоткацької фабрики

- Завжди, коли зустрічаю Новий рік, задумуюсь над тим, чим запам'ятався рік минулий. Для став

1976

мене особисто роком

великих

рік

трудових

випробувань і нових виробни­ чих досягнень у боротьбі за втілеиня в життя рішень XXV з'їзду рідної Комуністичної партії.

У квітні ми разом передовою

з нашою

ткалею ЛЮДМИЛОЮ

Анатоліївною Мележик перши­ ми на фабриці відгукнулися на патріотичний почин ентузіа­

сток Дарницького шовкового комбінату Л. К. Кондратьєвої, Г. Т. Золотової та П . Г. Во,,­ ковинської, схвадений Цент· ральним Комітетом Компартії

України, і перейшли на обслу­ говування

замість

тридцяти

двадцяти

верстатів

за

нормою.

.1И найвищого рівня продук­ тивності праці і найкращих ус­ піхів. Обидві виконали по два річних П.lани, виткали більш як по півтора мільйона розма­ їтих стрічок. Це, так би мови­ ти, наш трудовий a~aHC у ра­ хунок ня

дострокового

заве~шен­

народногосподаРСЬНQГО

пла­

ну. А.1же ми зобов'язалися виконати свої особисті п'яти­ річні П_1ани за два роки.

Одночасно

хочеться підкрес­

.1ИТИ, що у першому році

юві­

лейної п'ятир:чки в цілому і весь колеКПIВ нашої фабрики добився відрадних успіхів: річний план виконано ще 10 грудня і випущено понад зав­ дання продукції на 220 тисяч карбованців. Натхнені рішен­ нями жовтневого Пленуму ЦК КПРС, наші стрічковики дали С.10ВО

у

другому

п'ятирічки бежі.

взяти

році

десятої

ще внщі

ру­

з'їзду

Компартії України бригадира пе­ чових В. Кузнєцова, начальни­ ка зміни «А» В. Ульянова, розме· лювальника В. Березовського, на­

чальника зміни «Г» Л. Софіни, бригадира печових В. ЗапаДJlОВ­ ського та інших. Характерно, що

середині

листопада

ми

перекрили

завдання

головний

6. технолог

порошкової

ро'

ко

надходить

шим

ВІ·таю'.

Новий 1977 рік я з своєю сі.и'єю зустрічаю у новій квар-

тирі рідного і дорогого для мене Mil.Ta Броварів. Дороге

дАЯ мене це місто тому, що у вересні 1943 року в запеклому

на

завод

ферми бачать

свій прямий обов'язок у тому, щоб зробити У другому році п'я­ тирічки значний крок у збільшен. ні виробництва молока. Можли· вості для цього невичерпні. Вони створені самозідданою працею землеробів та механізаторів гос· подарства, які виростили цього року хороший урожай усіх куль­ тур

і забезпечили тваринництво на зиму надійними запасами гру­ бих, соковитих та інших кормів. Але ми добре знаємо, що го. ловие полягає не тільки в тому,

щоб мати більше

кормів. Треба

ЇХ уміло, по-хазяйському вико­ ристовувати, добиватися макси.

ManЬHoгo зростання продукціі. Нині щоденний надій молока від корови становить 7,4 кілограма. В авангарді передовиків соціа­ лістичного

змагання

ринників радгоспу Григорівна Сорока,

ріївна

заВОАУ

Розгонова,

Галина

І

броварчана.и те,

році

стати

чотиритисячницями.

А я особисто прагну закріпити цей руБГж. Лист Генеральиого секретаРІ! ЦК КПРС товариша Леоніда IJto ліча Брежнєва працівникам тва­ ринництва Київської області Ha~ дихнув нас на нові успіхи.

У. КОВАЛЕНКО, кавалер ордена Тру­ ІІІ

ступеня.

присвоїли

щих успіхів в особистому жит-

мені

звання

ного громадянина Броварів.

І ось

напередодні

пачес-

славних

вuконавчий

Нового тої п'ятирічки.

комітет

MiC~KOї

.,..,.,~4"~~..,~.,.4.Г,..,.

сніЖИНКп,

У ВРНШТaJIевому вбранні. На щаСТJI людям на ялинках Ясні засвічує вогні. І за багатими столами І XJIібороб, і роБІтник ГОРДЯТЬСJl с.павиими ділами, ЯКі здІйснив минулий рік. Бажають доброго ЗДОРОВ'JI Новому дружно трударі, Високоякісно І ефективно трудився колектив світлотехнічного заводу . в Щоб Зауралля й Подиіпров'. стартовому році п'ятирічки. Спо,кивачам надійшло більш як 60 процеНТІВ

ті та виконаН/іі державних завдань у другому році деся-

року відбулася знаменна і радісна подія в моєму житті -

,,....

До нас у гості поспІша. Иде в заворожених

щиру

мене у свою сім'ю. Сердечно вітаю з Новим роком, бажаю міцного здоров'я і якнайкра­

М. ЛАГУНОВА, ветеІ?ан Велико! Вітчиз-

_

__

~Я:Оl ~і~НИ~ ~...-

...

_ _ _ _ _

заріччя,

Через Урал з-за Іртнша На крнлах часу НоворіЧЧJl

що nриЙНЯАU

пролила свою кров. А рідне тому, що вдячні його мешканці рівно десять років тому

Семе­

НОВОРІЧЧЯ

металурrlі.

цей чудовий свіТАий день JI передаю усім моїм рідним і за

тва"

++++++++

ПОПОВ,

сім'я зустрічає l Новий 1977 рік, і справляє новосілля. І 8

подяку

серед

йдуть Ольга Зінаїда Анд.

нівна Дужик, Віра Євдокіївна Корнус та інші. Середньодобовий надій молока в їх групах стано­ вить 10-12 кілограмів. ці дояр­ ки зобов'язалися в наступному

дової слави

ному будинку по вулиці Ен­ гельса. Так ЩО сьогодні .иоя

дорогим

пер·

Глибоко усвідомлюючи велику відповідальність за виконання по­ ставленого жовтневим (1976 р:) Пленумом ЦК КПРС завдання - більше, значно більше вироб. лити продуктів тваринництва,

Доярка,

чив мені ордер на трикі.инатну квартиру у новоспорудже-

бою за його визволення з-під

лише

ють будь-якого самозаСПОКОЕНЮ[ серед колективу нашої ферми. Кожен тваринник відчуває свою високу відповідальність за стан справ у бригаді, на фермі, в гос:­ подарстві.

Ради депутатів трудящих вру-

ярма фашистських окупантів я

надоях

сортом .

Через заСніженІ

Сер .fArжечно

по

молока від кожної корови. Сот­ ні тонн надпланової продукціІ вже продано деРЖl!ві. Все моло·

жати в першому році п'ятирічки його від кожної корови по 3900 кілограмів. Слова дотримали. досягнуті успіхи не виклика­

жавний Знак якості. 60-річчя Бе· .1Икого Жовтня колектив підпри· ємства зустріне гідними трудови­ дарунками_

виконали

річний план валового виробницт, ва молока 2328 тонн. Значно

При завданні 320() кілограмів молока ми зобов'язувалися одер­

до 25 грудня річну програму ви­ конав як цех N2 І, так і завод вагоміший успіх, у ці,10МУ. Тим що споживачам іде внсокоякісна­ продукція. Закладено фундамент здобут­ ків наступаючого року. 12 про­ центів валової продукції буде підготовлено до атестації на дер­

ми

зни·

ження собівартості продукції, підвищення рентабельності. Ще в

~~~~~~~~~~~~~~~~~~PW~~~~~~~~~~~~__~~~~~~~~~"~~~~~~~~~~~~~~~трудівники нашої

УПЕРШЕ В КРАїНІ

про.

худоби,

\

\

~

~

4.Г,.,,г.,......-.,.-.г..,г~-.гwг#,,..

продукціі, промаркованої Знаком якості. Понад план, який свіТJlотехніки виконаJlИ 27 грудня, реалізоваllО продукції на 200 тиСяч карбованців.

У тому, ЩО піДПРИЕМСТВО .кИшло на передній край боротьби за висок~­ якісну роботу промисловості Київської області, значна заСJlуга робіТНИКІВ СКJlадаJlЬНОГО

Г.

На фото:

КЛКУН,

цеху.

и.

передоВі

СКJlадальниці

ТРОЩЕНКО,

Н.

О.

ВІРОЗУБ,

ТЕТЕМРЛУТКВ'I€гн.коС.ЛМСОНЕНКО. Н.

Фото

М.

Семинога.

Жили В достатках і добрі. І сяють радісио Обличчя, І сонце весииться в очах.

Веселе СВЯТ0 Новоріччя Вітчизиа рідна зустріч а! Дмитро ЛУЦЕНКО


Завжди

десятої

в авапrарді Зустрічаючи рік новий, кожна 1ПОдина, кожний трудовий колек­ "ив підбиває підсумки пройдено­

'о, аналізує досягнення, недоліки, 8изначає

перспективи.

Яким

він залишиться у пам'я-

1976,

1'і,

трудівниюв

радгоспу

Імені Щорса? Це був полегливої праці за

стріч ХХУ з'їзду конання

ним

зав­

десяту п'ятирічку.

Змагаючись вершення

зань

на­ зу­

КПРС, за ви­

поставлених

дань на

планів

період гідну

за

дострокове

соціалістичних

першого

колектив

за­

народногосподарських

і

року

радгоспу

зобов'я­

п'ятирічки,

досяг

них резvльтатів. І

непога­

треба відзна­

чити, що кожен рубіж доводило­ ся

брати

погодних

штурмом,

у

складних

умовах_

Вирощено добрий урожай зер­ !lОВИХ з кожного З 900 гектарів­ по 26,1 центнера, картоплі по 145 центнерів - це виші показнн­

к\!, ніж у середньому за дев' яту

п'ятирічку.

Набагато rрудня, про

раніше

строку,

тваринники

виконання

19

рапортували

плану

продажу

молока державі. На кожну ко­ рову одержано по 4085 кілогра­ мів молока, що на 20 кілограмів більше проти 1975 року_ За кожною наведеною цифрою самовідданий труд всього рад­ rоспного колективу, організуюча А: спрямовуюча сила партійиої ор­ гаиізації. Адже на кожній ділян­ ці виробництва в авангарді йшли комуиісти, особистим прикладом мобілізовували маси. Досить зга­

-

дати

напружену

жнивну

ЗаВДIІННЯ стояло гостро

-

х

* * * * * * * * *185,6*

о СЬ І МИНУВ перший P~K

пору.

зібра­

ти врожай з найменшими втрата­ ми. І змагання очолили члени

КПРС М. М. Пампуха, Ф_ Т. Царик, М. 1_ Лисенко, А_ О. Ма­ .JIяреико. З повною віддачею пра­ цювали й безпартійні Г. Л_ 3а­ ,nозниА, Л. А. Толмач, В_ К_ Ма­ ляренко, В. А. Тимченко . до за­ rальних здобутків чимало сил і старання вклали бригади кому­ ністів М. Ф_ Сокіл і В. Г_ Гузі й

-

п'ятирічки

р1К

напруженої праці радянських .1юдеЙ. Не.1егким, але плідним на трудові здобутки був він і для трудівників радгоспу «Літківський». Широко розгорнувши змагання за втілення в життя рі­

шеиь ХХУ з'їзду КПРС, наші рільники

і механізатори ви­ ростили хороший урожай сіль­ ськогосподарських

організовано

лиць,

ма. І все це при умові дальшого збільшеJlНЯ кількості

дотримавши

даного

поголів' я дійного стада. 3араз у

2370

його

ченко і

Значний зернових

ріст

культур

ли по

сло­

-

культури земле­ робства, впровадження у ви­ робництво досягнень науки і передового досвіду, сумлінно! праці механізаторів та робіт­ ників рослинницької галузі. Особливо торік відзначилися високим виробітком і бездоган­ ною якістю комбайнер М. П. Козел, трактористи В. І. Тро· хименко, І. Х. Довгодько,

ва

та

в галузі

до­

1503

тонн,

Ріст

що

171

на

тонну

А. Д. ВЕРПЕКА оператор радгоспу-комбінату

но йде попереду в соціалістич­ ному змаганні тваринників радгоспу. Вона одержала по 4500 кілограмів молока від корови на 500 кілограмів

порівняио

«КаяитяиськиЙ.

імеНі 50-річчя СРСР, лауреат Державної прем!! УРСР

більше, ніж давала слово. По

Значно

4300

кілограмів надоїла також Галина Максимівна Божок,

зиачно

перевиконавши

своє

конали

щого

Вступаючи в новий трудіllНИКН радгоспу прагнення

досягти

моя

ру­

бежів.

цьому

радrocrrу.

добового

1976

рік

відходить

в

минуле.

Колектив радгоспу розгортає бо­ ротьбу за високий урожай друго­ ro року десятої п'ятирічки: вно­ сяться добрива, ремонтується тех· ніка. Ударно несуть трудову вах· ту і працівники тваринництва.

Адже завдання

року важ.'И·

1977

ві. Трудівники господарства бов'язались виростити по

зо­

170 по 16

центнерів картоплі, зібрати Ki.~oгpaMiB овочів з кожного квадратного

метра

закритого

грунту, 800 центнерів кормових буряків з гектара, надоїти на ко· рову по 4200 Ki.~oгpaMiB молока

Успіх внконання цих високих зо­ бов'язань, як підкреслив у листі

працівникам тваринництва Київ­ щини товариш Л. І. Брежнєв, ви­ рішуватимуть люди, їх трудова активність і майстерність. На­ тхнені високою оцінкою їхньої праці, вони дають слово працю­ вати з повною віддачею, вагоми­ ми здобутками відзначити 60-річ­ ний ювілей країни.

І. ПЛЮТА, секретар rоспу.

парторганІзацІі рад­

приросту

ваги

у

зданих мною групах свиней

661 грама цри завданні 637 і зобов'язанні 650. За успі­ хи, досягнуті в соціалістич­ ному змаганні, я був удосто­

єний звання

лауреата Дер­

жавно!' преміІ УРСР.

Готуючи гідну зустріч

60-

річчю Великого Жовтня. ко­ лектив радгоспу-комбінату взяв на другий рік п'ятиріч­ ки підвищені зобов'язання:

продати

державі

тисяч

13

тонн свинини. Це напруженої праці,

секрета­

ря цехової парторганізації М_ М. Гончаренка, партгрупоргів ферми В. М. Куценка, Г. д. Максимен­ ка. У переддень нового року в радгосп прийшло радісне пові­ домлення: за самовіддану працю 35 передовиків виробництва наго­ роджені срібними й бронзовими медалями ВДНГ СРСР з вру­ ченням цінних подарунків. Серед них О. А. Салай, В. Ф. Тимчен­ ко, Г. Г. Клименко, Н. П. Гонча­ ренко, К. Л. Васюра, Г_ І. Шам­ рієнко, М_ В. Мойсеєнко.

Працюю­

СІМЧУК,

Третій рік підряд добиваються успіхів княжицькі тваринники. І в

праці.

В,

автотракторного парку, який працював весь рік злагоджено й ритмічно.

заслуга

частка

АКректор

s

немала

радгоспу-комбінату.

чи аператором цеху відго­ дівлі, я добився середньо­

* * * * * * *

* * * * * * * * * *

строку ви­

соціалістичне

1

Продали держаВі 12700 тонн СВИНИ'НИ. В цьому є й

рік, споамані

1977

вищих

раніше

план

зобов'язання першого року. п'ятирічки трудівники на-

зо­

бов'язання.

минулого року. За останиій місяць він зріс на 1,5 кілогра-

Так,

WJ®~ф)~~ЩJ[ІО~ ~OOlГ~~~g~

перевищує ВЗІІте зобов'язання. доярка Надія Захарівна Сах­

Міцна кормова база дала змогу тваринникам підвищити надої молока і приріст живої ваги худоби. Нині валове ви­ робництво молока щодня пе­ ревищує 18 тонн, а надій на корову становить 8,4 кілогра­ ма, або на 0,6 кілограма біль­ ше проти відповідного періоду

овочівницт­

кормовиробиицтва.

буряків.

кормів

аав­

валовий надій його довеЛИ Ао

з 1975 роком становить 28,4 процента. На кожну умовну ГDЛОВУ худоби їх заготовлено по 41,6 кормової одиниці.

тив третього відділка (керую­ чий І. С. Булавка, бригадир П. І. Карпенко), де зібрано по 32.8 центнера зерна з гектара при. зобов'язанні 30. сягнуто І

кормових

виробництва

досягнуто

ків молочнотоваР!l6Ї ферми першого віДАіика (керуlOЧИЙ д. М. Моци, бригадир В. М. Кабиш). Тут одержали від корови по 3680 кілограмів ме­ лока при зобов'яsанні ЗБОО, а

1016 тоин сіна і 4200 сі­ нажу, 17893 тонни соковитих, З них 9500 тонн силосу і 8393

тонни

успіхів

виробництва. Наприклад, пере­ виконав своє соціалістичне 30БОIl'язання колектив тваРI\I\ИИ'

-

М. Я. Сусло. Найвищий уро­ жай зернових виростив ко"ек­

результатів

кілограмів і більше.

основного фактора підви­ щення продуктивності хvдоби. На зиму заготовлено 1510 тонн концентратів, 7261 тонну грубих кормів, у тому числі

підвищення

Відрадних

Цих

дяки самовідданій прац.і ко­ лективів тварниницьких ферм, багатьох наІВИХ "ередовннів

-

результат

радгоспних

проценти.

Дирекціl! радгоспу, партій­ ний та робітничий комітети у минулому 1976 році прове~и велику організаторську роботу по зміцн6Н'Н1О кормової бази

урожайності

на

голів.

Сьогодні можна підвести підсумки праці тваринникіІІ у 1976 році. А вони відраДІІі: надій молока від корови ста' новить 3320 кінограмів проти плану 3030, валове виробиицт­ во 7436 тони при nлаи! 6670, продано .нРЖ8ві M6J10Ka на 620 тони більше заВД8ННЯ, товарність його становить 92

М. П. Костенко зібра­

15

170

фермах

НА НОВІ РУБЕЖІ збирання. Tal{, зернових одер­ жано по 30,9 центнера з гек­ тара на площі 780 гектарів при зобов'язанні 30 центнерів. у минулій п'ятирічці серед' ньорічна врожайність СТ8НОВИ­ ла 22,8 центнера з гектара, отже, приріст її З8 один ті,~ьки рік досяг 8,1 цеитнера.

господарстві налічується корів. Тільки за рік їх

добавилось

ва. А передові тепличииці М. Т. Прокопенко, М. М. Сав·

культур,

провели

********

овочів одержано по цент­ нера з гектара на площі 405 гектарів, валовий збір ЇХ ста­ новив 7519 тонн, що переви­ щує середньорічні показники дев'ятої п'ятирічки відповідно на 45,6 центнера та 2783 тон­ ни. Бригади закритого грунту першого та третього відділків зібраJ1И по 10 кілограмів огір­ ків з квадратного метра теп­

вимагає віддачі

всіх знань і практичного до­

свіду. Я дав слово відгоду­ вати 5700 свиней вагою по

115 кілограмів, досягти 700

грамів ваги

добового

кожної

Лист

приросту

тварини.

товариша

Леоніда

Ілліча Брежнєва кам тваринництва надихає

ще,

та

Наполегливо

працювали •

мниулому

роцІ

трудl8ИИ-

ки теплнчного господарства радгоспу іменІ Щорса. Вонн перевиконалн план продажу овочІв державІ. зlбравши з КО"'"ого квадратного метра площі в середньому 14-15 кlлограмів oripKIB та помІдорІв. НапередоднІ 1977 року закІнчили здачу помІдорІв. до рад·

госпноТ

касн

надійшло

більше

177 тисяч

карбованцІв.

БІльш ЯК 145 тонн свІжих помІдорІв

отримали

трудя .... і

столнцl і нашого раАону. Хорошнх успіхів у працІ до· сяглн овочівннцl А. Ф. Борисенко, К. М. Петренко, Г. Т. Заглннська. М. І. Мозгова та інші. На цьому знІмку ви бачите також передових робітниць господарства К. М. ПЕТРЕНКО та Г. Г. МЕЛЬНИЧЕНКО під

час збираиня

помідорів.

Фото

М.

Семниога,

Меха~ізатори

раl!-ГОСПУ

«Руса­

СЛОВО

if ЛЯ

А кожного

комуніста,

тися з цією роботою до новоріч­ ного

накреслив

свята.

грандіозну

Сум.1інною працею відзначились на

програму економічного розвитку держави, під­ несення добробуту ра­ дянських людей, далі розвинув Програму ми­ ру, розроблену ХХІУ

Жук та інші.

завдан­ партією перед медичними праців­

Взяте зобов'язання виконано. Ще 27 грудня на .1ініЙку готов· ності були поставлені всі машини й знаряддя, потрібні у перший

період

весняних

польових

робіт.

ремонті тракторист М. М. Ступа­ з'їздом КПРС. ківський, зварювальник М. Я. Со­ вої ваЖ,1ивості ",овей, коваль Ф. С. Вірич, Я. І . ня поставлені Всім

ремонтникам

оголошено

подяки, багатьох преміЙовано.

М. ВОРОНЕЦЬКИЯ, головний інженер.

Особли­

никами.

Скажу про лянку роботи. про

якість

вміння.

ще

кра­

вІддачею

сил

Закликаю

всіх

тваринників в новому роЦі ще ширще розгорнути соЦі­

алістичне змагання за збіЛЬ­ шення

виробництва

та

про­

дажу державі продукції тва­

.

~~

ТИМ, ХТО НАС ОБСЛУГОВУЄ

-

МЕНЕ, як і для

минулий рік буде па­ м'ятним. У 1976 році відбувся ХХУ з'їзд Ко­ муністичної партії Ра­ дянського Союзу, який

ніВСЬК!lИ» ПІсля заюнчення осінніх польових робіт зразу ж розгор­ нули ремонт сільгоспмашин та ін­ вентаря. Вони дали слово впора­

працювати

повною

ринництва

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1

Техніка готова!

з

працівнИ­ київщини

свою ді­ йдеться

виготовлюва-

них ліків. Працюю хімі­

питання,

ком-аналітиком не так вже' й

вирішувались

району давно:

шостий рік. Здавалось би, досвід достатній. А ось

результати

переві­

рок інколи були невтіш­ ні: якість ліків залиша-

близькі в

нам. загаль­

ному, виконання прий­ нятих рішень контролю· вались нечітко. І .1ише рік тому у зв'язку із створенням партіЙ\lОЇ

організації

в

ПЕРШЕ ВИПРОБУВАННЯ лась

на

незадовільному

рівні. Звання комуніста, зобов' язува­ зрозуміло, Л0

повести

принципову

розмову на партійних зборах про виправлення недоліків. Комуністи­

працівники аптеки

--

входили

нізації

до

N2 69

парторга·

лікарні.

І тому

аптеці стало можливим глибше вникати в суть справи. Uей період, а він припав на 1976 рік. став першим випробу­ ванням на боєздатність не лише всієї організа­ ції. 1976 був екзаменом і для мене, молодої ко­ муністки, заступника

секретаря партійної ор­ ганізації. І хоч є у нас ще проб.~еми (в першу чергу недостатня кіль­ кість аптечних закла­ дів), на шляху до вирі­ шення

основного

завдан­

НІ! високоякісного приготування ліків зрушення

на

краще

є.

А найголовніше ви­ пробування не пройшло безслідно. Воно додало впевненості, рішучості. загартувало. Тому твер­ до

можу

1977

рік

кроком

сказати,

буде

що

новим

у досягненні

ме­

ти.

Н.

УСТИМЕНКО,

хімік-аналітик,

КПРС.

член


.

*

ПЕРЕмож.ЦІ Перемога в обласно­ му огляді прийшла до a~IaToplB сцени з «Торг­

лю

машу.

лекТивам,

ВсесоюЗfIОРО і

невипадково.

Понад сорок

принесли

бітниками

заслужену

пІдприєм­ міста

та працівниками ського

звання

господарства

ра­

СамодІяльні неодноразово

ки

турІ

свої

* * * * * *

І

пІсні,

танЦі

*

города І ви!Знання твор­

ським

пІтка, творча робота хормейстера Л. В. Бу­ хонської та керівннка

ненни

танцювального

дожнього слова.

друзям,

з

у

яких

великою програ-

ви.ступивши перед

* * * * * * *

Ювілейний

чої працІ

* *

*

надає

натх­

аматорам

сцени,

в останні дні перед Но­

вим

.'118

репер­

ваиия

співу, танцю та ху­

1

пІсня

праця

Адже за~жди

кризи.

хІдних

ниц'Гва

Радісним с Новорічне свято для ма.lюків ди· І виставу

звитяг.

КОКУЦА,

3а до­ ком­

тячого садка ,М гії.

З

неабиЯI\U.\j

-

РОШКОВИI\И ВlІхованЦіВ

заваду порошкової металур-

11

задоволенням

давнІ

дрУЗІ

-

Другий рік в нас ао­ жатою виробничниця Люда СімІнська, розповідає Бона органІзовувала спор­ тивНі змагання, поїздки, на­ приклаД, в БотанІчний сад

Всюди запах хвої, РІЗНОКОЛіРНі

бран! оригінальні: на одному, іншому

юні

живі

квіти,

аранжиров­

ЩИКИ

помістили

вазу

хими

гІлочками,

а

з на

су­ них

розвішаНі кульки з фольги. Весь зал перетнули срІбля­ стІ

стрічки

ялиннового до­

ЩИКУ.

шими

пІсні

середину

Так!

рафанах

Цього року при­

1

Ось вийшли

залу

в

яскра­

са-

ків,

бо

й

раніше

працювати

Ій з

подоба­

дітьми.

х'УДОЖніА фІльм ,Стар& фортеца>. 1 сері... 13.00 К. т. сКатрусин кlнозаJl». ЕстраднІ елодІї.

ЦТ

,~i~O К~О:.инГ~;..настика ДJlЯ дIT~...

14.00 14.ЗО 15.30

..

.Слава солдатська>. Вп~рше иа екранІ ут

та.'ЬНIІЙ фІльм саНДРО8

та

.ГригорlЙ

Любов

сам!

захоплюючІ

створюють

18.15 20.15

Орлова.,

Алек-

т.

Худ.ОЖRIА

іг­

(М.).

.. Меnо,n,іТ

8eplAcbKoro кварталу>. (М.).

1

.•

в~стави. «Іас»).

22.З5 К. т.

в

Нанадськпlt

в

З

велики­

е};ОНО:lIІчній

залишається

еКОНО~l і ки .

надцять

бичем

3а останні два­

МіСЯЦіВ

352

Реальна

доклали

Ії

те:\-ІПИ

заробітна

плата

у

грудні

порівняно

з

січне:ll цього

на

50

ста­

проценти.

трудящих

ЗJ.!Изилася

року

процеНТів.

Використовуючи

еКОНОМічн[

труднощі нраїни, інозе:\IНИЙ капітал намагається пrибрати до рук аргентінські приваТНі t державні підпpr1Є:lIСТВ:1.

(ТАРС).

-

19.00 19.30

==

ІltформаціАllа програма ~BICTi». І(. т. На ПР"Х~IІI1Я те.,.глядачlв.

Бесіда

на

між"ародні

темн

по-

ліrИЧf-IОГО ОI"лид.аtJа газети «Прав.. па. 10. Жуr;ова. (Відеозапис).

20.15 Концерт радянської' пісні. 2/).45 .На добра,,;ч, д;ти~». (2J .00 Проrрама 121.00 Пр",ра!l<а «'Іас». (М.). 2J.30 Х"дожній телефільм «Факел» П . ЧаЙковс.киl!. Сюїта 23.00 lІ'оонни. .

К. т. С. Соловейчик. ,.!:'ун,в сьо- І І завтра'. Прем 'ра теле-,

rOAHI

упо­

програ~lИ.

НОВИ JІИ

К. т у кожному малюнку сонце>. 18 . зо К . т. 'Рідні наспівн>. Концерт. 19.00 «ЩI.денник соціаЛІСТИЧНОГО змагання>.

19.45

Y~10Bax

ІнфляЦіЯ

С. ПЕТРИЧ.

-118.15

фільм

зусиль

ра­

заявиа

труднощами

для

творчо

виховательхи Валентина Ми­

....

(М.).

самовіддано,

і

галузі зустрічається Аргентіна, вступаючи в новий ріК . В і ;:rбу­ вається рlз!\ий спц ПРО~1ИС.'10вого виробництва. ВаЛОВIІЙ на­ Ціональний продуJ\Т У 1976 ро­ ці зменшився на 3 проценти порівняно з J\lину.1ЮІ роном.

знайо­

хайлІвна Нирlєнно та Гали­ на ВОЛD.Димирівна Нородь, аби цей вечір надовго за­ пам'ятався. А попереду нові зустрІчі.

,БІрн а СРСР (Чехословаччина). .з uВа баJlада>. 8истава МОСковського академіЧIІОІО театру ІменІ В. Маяковського. (М.).

21.30~.

як

Чимало

«вог­ екс-

серед юнlорl8: зБІрна Канадн.

lIIИ

фото-

наочно

як

більше

БУЕНОС-АИРЕС.

працюють їХНі шефи. Багато хто мріє прийти сюди, як наприклад, Люба Бала.

невимушену

1

Ційної

зустрІч Наташа

Звичайно, учні школи- інтер­ нату ходили на екснурсії на

школя'рl.

К. т. Вечірня казка, {М.). ДGКУМ~Н-120.зо К. т. Проrрама .Здоров'я>.

16.30 КінокомедІя .Гусарська б.w.ада.. 18.00 К. т. Екран МОЛОДИХ. .З У СТ Р IЧI друзІв>. 19.00 К. т. ІнформацІАна nporpaM8

який

країНі,

робіТНИЧИЙ конгрес, відзначив Дж . МорріС. і наступного року продовжить боротьбу за скасу­ вання запровадженої УРЯДО~І у жов'Гні 1975 року антиінфля­

мить ЮlfИх друзів із специ­ фІкою роботи лабораторії.

Ревуцька,

атмосферу. Програма ника» пере,4бачала

12.00 У днІ шкІльних канікул

2 СІЧНЯ

3Hi:t.Gi{,

в

дедалі

у цих

і школярі представ­

Дадонова подарувала

•.

Хороводи,

ви­

ці­

ли,

ри

КОЛИШНЮ

Натя

поставили

раторії

ПРОГРАМА

перевищить

інтерв'ю інформаційному агентству Нанадіан Пресс голова найбільшого профспілкового об'єднання країни, яке налlчув понад 2,3 :llільйона членів.

змогли.

-

ховательку Нсенію Єремlїв­ ну Бондаренко, Як виявило-

свою

цього

не

провІДНІ:: промислове підпри­ ємство БроваріВ. Бони бачи­

стали традиційними. Блаштовують їх і на честь днІв Jiародження школярів. А по-

і

вечора

На згадку про цю комсорг лабораТОРії

ДІвчатка танцювали й спі­ вали народну пісню «Лича­ ки». Майстерно читав гу:-.ю­ рески Володя Сметанюк, а Люда Сущенко на прохання друзів 'Виконала п!сню «По­

вожатою у семикласни­

організатори

кавого

Іра НоврИгlна !... Сергїйко Онашко. Іх ній номер жар­ Тlалиний танець «Берізка»

пелюшка

НЕДІЛЯ,

чити

ляли свій музичний абоне­ мент. Бони подавали заявку, а вчитель співІв Андрій Ро­ стиславович Свирид нагаду­ вав мелодію улюбленої пісні.

в боргу

вих хустинках, платтях і

нудьгува­

Семинога.

промти, адже всього передба­

люди

виконує акомпане­

залишилися

УчнІ вітають колектив центральної заводської лабо­

У

роЦі

ніше, зростає, а темпи розвитну

еконОМіКИ

леНІОка.

них

«вогники»

госпо-

вільнюються»,

І гостІ,

на

НЯ1\! технік-металург Галя Фоменко ! теж погодилася

лося

святковІ

під

самІ господарІ.

їхала на завод за направлен­

Ноаого року

металургіІ.

товаришами

ти нІколи.

учнІ 7-А класу запросили в гості працівникІв зав:щу по­

рошкової

статс-

МінІстерства

«БезробіТТЯ

самодіяльни,'!!u

мент майстра Анатолія Оме­

Олlйниченко.

Академії нау" ~'KpaїHCЬKOЇ РСР. Словом, з такимИ стар­

бути

Напередодні

-

Ансамбль

свято ПЕРЕД СВЯТОМ

ЯЛJlнкові при­ вІддзеркалюються

де

Фото М

прикрасили

на блискучому фОНі самова­ рів. НоворіЧНі букети підІ­

на

ліричнІ

Не

ської восьмирІчної школи­ інтернату набув небуденного

театру,

аj;~Сф~~~: с~~;иЧ::Т~IІ~~~~~~О8ЧОї групи.

ся, Іхн! наставН'Ики

співучі.

СергШко

Л!lлькового

дивляться вони

інтернату.

позицій актовий зал Броаар­

стоять

галузях

Ціальних проблем. Та!\а ;:rY~IKa голови Нанадського робітничО­ го !\онгресу Джозефа Морріса.

шлях.

СВЯТНОБИй настрій ство­ рюють не тільки веселі пlс­ Н!, запальні танцІ, але й від­

столику

усіх

міЛЬЙОН чоловік. ОТТАВА. Нан ада вступає в 1977 рік з ваЖКЮ1 тягаре:vI не­ розв'язаних еконо:vIЇЧНПХ і со­

вчитель-пеисlонер.

-

в

заявив

наступному

рlдиої держави

Іграшки краси -

1t

зни­

вень безробіТТЯ, сказав він, І становище на ринну ПР,'щі не поліпшиться. На думку спеціа­ лістів, кількість безробітних у

Високо пlдиlме!'1

столи.

дальше

дарства Н. О. Щлехт. У краІні збережеться висоний рі-

В році шістдесятІм

вікна,

році

1977

майже

C~KpeTap

величаво,

сосни

у

відбудеться

промисловості,

Соице п'ятнрічки

помогою ріЗНОl\'іанітних

райдУЖНИХ

ження темпів зростання вироб­

наче самоцвіти, Дід Мороз відкриє новорічний бал. В рІк новий вступаєм

бо гІлочки

наступний

країн

БОНН. ФРН

Заблищать прикрасн,

вигляду.

показують

і

перспектив.

Спалахнуть вогнями ялиикові Вітн, И відблиском яскравим заІскриться зал,

повІдне оформлення.

що

рік не обіцяє иаселению за­

й иіжним сяйвом зір.

Клим

Ці заявн

таІШЖ,

веселкн

прапори

громад­

на плечі трУдящнх наслІдки

в ніч на перше січня

иам

і

ІнфЛЯЦії, дальшими спро­ бами монополій перекласти

Розцвіте ЯЛІІнка

осява

експертів

станням безробіття і теї!lпlв

О. СИНИЦЬК'ИИ.

свІтло новорІчне, І шумить під СНіЖним покривалом БІр ..•

гідно,

капітал!с­

ознаменувався триваючим спадом внробництва, зро­

поруч.

ЛJlЄТЬСR над землею

Барвамн

преса

ських діячів, які свідчать про те, що иинішНій рік

* * * * * *

*

роком

тичних кра1и публікує еко­ номічні прогнози, висловл~

з6іЛbl!IУЄ ряди любите­

туару була оц!нена обласним жюрІ: ці ко-

•.

Сумні прогнози

трудящих.

Саме ця почесна liа­

колек­

вдосконаленням

ського об'єднання «Но­ оператор

ті

тиву В . В. ОглоблІ над

ТалЛlн­

Е9uIШIUШн~~1

фестиваль самодіяльхудожньо~ творчос­

артистІв з «Торгмашу. у 1976 році. Ко­

працІвниками

та

РеспублІканський

001

мою,

дарували

на

кандидати

Понад десять тисяч глядачІв 8IA,BIxaJlo ко,нцерти самодіяльних

концертною

артисти

лентиви

палке слово воїнам Ра­ дянської АРМІї, хлІбо­ робам сІл Калити, Ру­ санова, Семиполок , ПО­ гребів, а також естон­

побували

пу­

другий тур фестивалю.

на­ кро­

першому

-

нагороду

йону дали плІднІ слІдки. ВпевненІ на

та

читанню

лауреатів

тІвку на обласного

сіль­

ко­

Маринюк

художньому

жителями

XOPOBO:lIY солІстЦІ

Людмилі

виступІв

ФЕСТИВАЛЮ

фестива­

танцювальному

з концертами перед ро­

ства,

*

* * * * * * * * * * * * * * * * *

4 .Моцартіана. . Внкону, Ве-! НА ОБЛАСТЬ ПРОГРАМА pd.'bHOCO телебачення і Всесоюз- І 10.00 СПСIlIa.1Істам Jldpo-" .. oru ,ГаОН(I'"ЗаО: 'ВІстl>. ного радіо. По закінченні _ !ІОВИ НИ. Дарства .. «Ос06.,"восТІ о:>' концерт. і Д І ЩІ Пj:.111 КСРIВІ\ІІка». (М.). 12.00 .Сlльська година>. 19.30 К. т. Концерт соліст в ержаВ- 1 9.00 Ноаини. n РОІ РАМА ут 10.40 Нау,.оао-техиіч"а інфсрмацlн. \З.ОО К. т. «Музнчний кІоск>. ного театру опери та баn~ту 9.10 К. т. ГІмнастика. 10 ОО К .Ю' -76 К _ «Державна r.исп·ма НЕУ«О80-ТСХ\3.30 К. т. Телеклуб .Москвичка>. УРСР Ім, Т. Г. Ше8ченка_ 9.30 К. т. ~уЛЬТфlльми 'Як "Ід ве-І . в~ж~льна HI~pPOГP:~'<I OHд~~PC~:apP'::~_ """lОї інформа.!ії " СРСР (М.). 14.45 К. т. Прем'єра художнього тел~· 2n.45 «На добраніч. дІти!». nнку pIB"o~.aгy порушнв', .ПлаКJI<lсанків il.IO Е"РиН - учителю. «НаR'lальн( ~~~~M~ ~~;;/eKP.TY всьому сві- ~::~ ~~О:'Р~'~:ч~рЧ~С:;я~~'~~1 пІснІ>. В ~rи~~нз~~~~ IЖачок>, .Петl у кни- : ::~~ ~~ВН:.И. ~ Наша біографія Рік ~;C~y,e~~'lill .:o ~?~~~~І~~;:'~ізнап~~;~:а.il 16.00 К. т. Тележурнал .Співдружперерві - новини . 9.55 БагатосеРIАн~А художнlіІ те"е1923-Й. . з l'с"граФіі в ІІІ ЧRОР~;', (М.). 16.З~ ~~T~~ .• На аренІ циркр. 9.00 K~PT~Г:;P~~oд~,A к~з~~!~~~~. ). ~~~~MI,Д~~ :lт:А ce·~i "r~~~~~~)~a 112.15 ~;уб; . Екран мо"од"х. .Інтер- :~:~~ !~~Н~;;~~К~тоМОв~~:,п~~')'до вузІ ... 17.00 К. т .• Клуб кlноподорожеА>. 930 т .Більше ХОРОШИХ товаріа.. 10.40 К . т. КонцертниА зал телестудІі 13 Nj У :. . х оСНОВНІ" по. К. . .Орла> . ДНІ ШКIЛЬ!lИХ ка",кул. удож'.Математика ..ОГ'ЯД , '\) 18.00 Новини. (М.). . нІй ,."ефільм «Стара фоо-rеця> І,ЯТЬ аРllфметики». (" .. 18.15 К. т.• Гості Москви>. іО.ОО К. Т. Музичннй телефільм .Пет- 14.00 К . т. ДокументальнІ фІльми 3 серія. . ' 13.40 Учням 7 1(,'dci8. фіз"ка .• Дослlд 18.35 К. т. Прем'ера багатосеріАного рик і 80ВК •. (М.). -ЛьвІвська ~apKa>, .PeKOMeIIДY- 15АО .ПарТіЙне жнття,. РезсрфОРД~" (М,). художнього теJlефlльму ,Дванад- 10.40 К. т .• Очевидне - неilмовlрне>. вати, 40 сеРIАного виробництва>, 16.15 К. т. Перший Всесоюзний фе- 19,00 К. т. "nб СКТI1.». ~'\:)'. цить стільulв •. 1 І 2 серії. (М.). .з ОДИНОІО центрр. І стиваль самодіяльної художньої 19.30 К. т. Фестива,lЬ '11 c,~ " TB "РосіА21.00 Програма .Час>. 11.40 К. т. Концерт класнчноі музики. 15.00 К. т. Пром',ра ХУJlОЖНЬОГО тtлеТИUР'lОсті ТРУДЯЩИХ. Виступають с.ка зима». В перерВІ - веч і рня 2і.30 К. т .• Театральні зустрІчІ>. Ве(ЛtнІнгра~). фІльму .110 секрету всьому свіКОJlе"тиви Івано-Фран.івської обк",_а. (М). Jlучі - Ю. Борисова і В. Лано- 12.іО К. т. Театр юного глядача. ту>. 2 серІ.. . JlacTi - переможці іl туру. (М.). _ • воА. По .акінченнl - новнни. В. КаверІн .• АlІтека «Блакитні КУ- 16.00.Малюнкн О. С. ПУШК\ІІа>. 117.00 -КаJка про ріпку». Лялькова 21'~9 ХудожнІ". фІ"'," ,Жvк()ПськиА>. ПРОГРАМА УТ лі>. МУЗІІчна телевистава. (М.). 17.00 К. т.• Мамина 11Ікола>. вистава. 22.5,) lJ'd'"р"аЦIЙ"НЙ випуск' «День за IО,06'КришталевнА черевнчок>. ви-І 13.40 К. т .• Наша аJlреса - Радян- 17.30 К. т. Виступ хореографіqного і7.55 Телеплакат «Цифрн нашого зро- ""!!!~Д"!!H~C,,!!M,,!!»,,!!,~~~~'.!"!!!~,,,!,,,~~~!!!!! става-ка'ка ДнlпропеТР08СЬКОГО ськиА Союз>. (М.). ансамблю .Пролісок' Палацу станнн>. І = ТЮГу. 14.40 К. т. 8ечlр 1І0е.lї. (М.). пlон~рів м. Кіровограда. ·1'8.00.НОВОРічні візерунки>. 11.20 .Сузір'я>. ПоетнчниА альманах. 16.00 К. т. Чемпіонат саіту з хокею 18.00 НОВНІІН. \8.30 Ка~lfрниil концерт. Редактор Є. ФЕДЯЙ. 9.30

К. т .• Будильник..

10 . 00'СЛУЖУ Радянському СоюзуІ>. А 11.00 К. т.• Веселі нотки>. Святкови

1

21.00 К. т.

Концерт клаСlІчноі му,ики.

Н.

.'И"JlЙ СIІМфон;чнии оркестр Цент- І

ПОНЕДІЛОК. З СІЧНЯ ПРОГРАМА ЦТ

-:м:~~~~:EfзE~и:~=~::к::~~н::о--I-~;'~~~f-;с~I~:~~~~;K~;~;~;:'~~~~~~-' ~~~:-i~~~~~i:-"! Советов депутатов грудящихся Киевск"А обпасти. м. БРОВАРИ, JleHTa ,,'cue80ro l)адіОI408д"ННЯ - 19·3-111: .Ідділів ПРОМИСJlОRостl. І .С,':;" •. "" ~:;;H\1I~TY w _______

Газета ВЬІХОДИТ на УКРВІІНСКОМ

ЯЗЬІке.

вул .

Киівська.

154.

..".,..,.,...".".;,,..,..~..,..,....,,......,...~,..#,...,.,,,...,,...,...,..~4'"....:_

Індекс

61964.

Броварська друкарня Київського облуправління

8

...

масової

роботи,

фотокореспондента

-

і9· 4-67 .

та,.т"

~,..,,....,.,...,,..,..,...,..,..,,....,....,...,,..~....,.~.,....,.,,.....,,..#,.,.,,.."..

справах вндавниuтв.

IlоліграФії

і

книжкової торгівлі,

вул. Київська,

..... .,...., - - -- --

154.

Зам.

'ПI,е.nда. A"-"~""""""",

780!-10 800.

#1 1977  
#1 1977  
Advertisement