Page 1

,

1 •

• PtK

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАйТЕСЯ

ВИДАННЯ

33-1\

16 1 (3307) СУБОТА

1 СІЧНЯ

1972 Ціна

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАйОННОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ ТА РАйОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИlВСЬКОІ ОБЛАСТІ

РІК...

1971

Звертаючись цілковитнм

не одии десяток років ус­ пішио керує господарством

Ти був нам вірним. На кожному кроці ми відчу­

Герой Соціалістичної ПрацІ Міхако Орагвелідзе. Кол­ госпники обдумують свої

до

нього, 1І'1И

правом

з

говоримо:

-

вали

твою

-

ходу

в

на нивІ колгоспній,

...

Тв звучав для

нас хвилюю­

чою ІІрелюдією, чудовнм заспівом нової п'ятирічкн.

Радянський дуже внсокий

народ темп,

новнх

УСn1хів

il'lУ І цтві. Як

культурному

в

узяв досяг

економічно­

корпусн

вахті.

сталь

різька, звиваючись в могут­ ню ріку з магнітогорською

мільйонів

146 датн

...

тонн

металургн

знач-

мають

країнн

пі. Ми допомагаємо в'єтнам­ ським

в

рік порадував І хлІ­ бодарІв. Колrоспио-радгоспна

1971

земля щедро вІддячила їм за

чесну

Гостинно

працю, за­ зерном

чами ня

відчинив

1971

CTOJlНцl Радянсь­

карпаття до запорІзьких роз­

долІв І Кримських гір, для всіх Міст І сІл иашої Бать­ ківщини. BeJlНKa роднна радяиських

готується

до

зна­

меННОI події 50-річчя Союзу Радяиських Соціаліс­ тичиих РеспублІк. Це відчу­ вається скрізь і всюди . Не­ щодавио мені випало бути у гірському грузииському колгоспі «Шрома», де вже

успІшне внконання якнх не­ се нам нові перемогн на всіх

ділянках наШого багатогран­ ного, кнпучого жнття, наБJlН­ жає нас до здійснення запо­ вітної метн.

виконан­

народногосподарського

В дружній сім'і ' народів СРСР впевнено стрічають 1972 і трудящі РадянськоІ УкраІнн, які вносять b8'O-'

нашого сього­ люди цих за­

розповідають

одни

мий вклад у створеввя мате­ рlально-техвічної базн кому­ нізму, в дальше піднесення соціалістнчиої ·культурн.

... Яскравіше сяйте, воrинкн на новорічних ЯJlННках! Спа­ лахуйте, як зіркн трудових перемог, по всій иеосяжнlй Радянській Вітчнзні! З почуттям радості і гор­ дості український народ го­ ворить:

-

одному

вий,

про досягнуті в 1971 роцІ трудові успіхи. Іхні голоси вплітаються

в

чудову

Вітчнзна

ми, з грандlозннмн манами,

водІв сталевар 12-0і мар­ тенівської печі Череповець­ кого ордена Леніна металур­ гійного заводу ВасИJlЬ По­ пов, днректор Магнітогор­ ського комбінату, лауреат Державної премії Андрій Філатов і Герой СоціалІстич­ ної Праці, старший зварник цеху-блюмінга Петро Гнений з заводу «Азовсталь». Вони діляться здобутим досвідом,

коУ України, типове для всІєї республІки вІд За­

иародів

дострокового

стають герої дення, чудові

житловІ масивн. І те, що ми

в

народам

вступає в Новий рік з світ­ лими і райдужними задума­

плану. Почин макіївців уже підхоплений братаМИ-РОСіяна­ мн. Перед моlми очима по­

рІк дверІ тнсяч нових квар­ тир. Погляньте на зар,н1про­ в'я Києва з'явилнся цІлі

бачнмо

Соціалістнчна

Них успіхів У новому роцІ, другому році дев'ятої п'яти­ річки. А хіба ж не викликає ра­ дості переклик металургів Макіївки, Череповця і Маг­ иітогорськаl Колективи заво­ дів-велетнів стали заспівува­

мнсловості.

повнивши добірннм коморн І елеватори.

І

світу!

кий розгін взято у вугіль­ нІй, хімІчній, машннобудів­ нІй в усіх галузях про­

доблесну,

братам

арабського Сходу у їх бо­ ротьбі протн СИJl віЙІІН і роз­ бою. 1\'1н хочемо миру і дружбн між усіма народами

роцІ. Такнй же стрім­

1975

вперед

того, що радянський народ іде на чолі снл прогресу, протн імперіалізму, колонlа­ Л1зму, расизму, агресії. За­ гальновизнано внесок Радян­ ського Союзу у розв'язання однієї з центральних про­ блем сучасних южнарор,них відносин - забезпечення роз­ рядки напруженостІ в Євро­

ДРУЗІ!

запо­

потужному русі

J:s

нам додавало снл І снпн ви­ соке усвідомлення своєї Істо­ ричної місії, усвІдомлення

POKOM~

на трудовІй

JJлється

домогтнся

роду.

з НОВИМ·

нових

тропередач.

-

-

креслення

заводів І фабрик, шахт І руд­ ннків, Інстнтутів 1 шкІл, де прокладаються магістралі і канали, потужнІ лІнії елек­

Вся країна

...

будівнн­

в минулі рокн, СРСР це велетенський будівельний майданчнк, де n1р,носяться

народ вступає у другнй рІк п·ятирічки Радість здійснення наміче­ них llартією планів ОКРИJlЮв діяЧів науки і культури, il'lайстрів літератури і мисте­ цтва на благороднl діла, на звершення, як! буJlИ б гір,н1 історичних діянь нашої епо­ хи, діяиь радянського на­

колrоспом імені ХХІІ з'їзду КПРС, яким керує колиш­ ній солдат-розвідник Іван Мазунов. У них, як І в усіх трудівників Радянської Віт­ чизни, спільні турботи, спільні плани, спільні на­

раторlї вченого, в студент­ t:bKill'1 гуртожнтку, в школі

Привіт тобі, наш но­ жаданнй 1972 рік!

Олекса НОВИЦЬКИй,

сим-

письменник.

ПОРОШRОВИRІВ

BR.JIA)); Уlда.р·ною ,п.рз,цею .вЗ •1И ;р·об:Т'Н:ІfКИ.

03lн.а.ме.н~-

тз ,іlllжене,р.ню­

СЕСІЯ МІСької РАДИ

План перевиконано Історичними рішен-

ної

промисловості.

приладів,

нями ХХІУ ' з'Ї'зду ИПРС, tpy-lзаСОбіВ автоматизації та обчис­

дЯЩI

України,

широко

розтор-

лювальної

техніки,

нувши соцІалістичне змагання, І автомоБІЛіВ ,

28

достроков'о,

ГРУДНЯ ,з авер-

шили вик~на~!і'Я П,лану. першого року

промислової

п ЯТИРJЧКИ

ництву більшості ших видІв виробів .

робничих

найважливіВисоких ви­

реЗУ.1JЬтатІв

досягли

ПРOlмисловості.

До . кінця року понад план буде вироблено на СО1'ні міль­ йонІв карбованців різної про дукції. ·Додатково буде видобу­ то

ля,

вІсІм

1,2

мІльйонів

мільйона

руди .

виплавлено

тисяч

тонн

440

будівельних

тканин,

матерІа­

трикотажу,

м'яса

.по

lюлективи підприємств бататьох

галузей

лів,

і

. . б'" обсягу реалl:зацlї J ковбасних ~ир? ів, ОЛlІ, ~a продукції 1 вироб- десятки мільиоН1В карбоваНЦІВ

дев ЯТОІ

за'гальному

верстатів,

тракторів

металорізальних

тонн

тонн

сталі.

вугІл­

товарІв

культурно-побутового

призначення

і

вжитку

та

ції.

1971

За

велику

інших

металів ,

палива

ровини

рін

кількІсть

льорових гії,

:господарсЬfЮГО

та

видІв

продук­

зекономлено

чорних

і

ко­

електроенер­

Інших

видів

си­

і :матеріалІв.

(РАТАУ).

у середу, 29 грудня, ,від­ булась четверта .сесія місь­ кої Ради депутатів трудя­ щих (тринадцятогосклика.н­ ня). На сесії обговорено пи­ та,н'НЯ про державний пла'Н розвитку мі, ста на наступне п'ятиріччя, про план розвит­ ку та бюджет мі. стана 1972 рік, пrо у'Гворення пла'но.вої к'омkії, відділів мkької Ра­ ди .та інші.

По обговореНІІХ питаннях сесія

прийняла

відповідне

'Р.Q<ШКQ,ВОЇ

р'к

мета.л'У·р,г,;ї

де,в'ятої

ж.а,в,ниоЙ

п'я·ти,рі'чки.

пл,з,н 'по 'всі,х

е'коноОМ.:'Ч,Н.И'Х

,&и.ко,н·з .~И·

27

,пе;РШИIЙ

теХ'Н,;'I\!О­

по,кз:зиикз.х

г,Р·'у'д,нм.

Де,р­ вон.и

Нз,й6іл'ь,

ШИЙ .ВКЛЗ/Д У ,до,ст.рокове Зідійс­

били

IІЮЛе.кти,вoJt

іКе,рують

А.

С.

цех], в,

бlіКИ,М.И

тисяч тонн прокату чорних

металІв, багато 'продуктів хіміч-

та· А. О. Бо­

Серед

печови,х

ІП р.QiL'·YlКТИІ&н.оС'І\і

'нз,йбіл,ьшоі

п ра.ці

добилися

де .1е,гзrr ХХ,ІУ З'ЇЗіДУ КОМlПз,рт.:'і У,к р з,ЇJНIі АНlЗт·ол,і'Й Т IIJХ OJНОВ НІЧ ТЗJра'СОВ, ЛеОlні'Д Пи.ли'по&ич Соф:,нз, Biйcrop ГОРО,Х:ВСЬКIIJЙ

тз .І·НlШі. ОСТЗНІН.: ПО,РОШКО·ВИ,КИ

>3

д,иі

М:.СЯWl

взlВЗЯ1'ТЯ.м

п,ра­

ІЦЮ&З,1И ·в :РЗІХ'У'НОК 1972 .]}OJКy. О. КОРОТЕНКО, секретар парті4і,нorокомі­ тету

заводу .

НОВОРІЧНІ ІНТЕРВ'Ю М. ПИЛЬТЯЙ, Герой СоцlаnlстичноJ Пра", Аоарна Питаєте, чим був знамен.­ ний 1971 рік для мене, рядо­

-

вої

робітниці?

тим,

що

ХХІV

я

з'їзду

Насамперед

була

делегатом

КПРС,

брала

участь у

виробленні

величної

nрограАlи

дальшого

розвитку

народного господарства рідної

Вітчизни на п'ятиріччя. За ми­ нулий рік чимало вже зробле­

но

для

виконання

рішеН!ІЯ. з.віт про її роботу

Я

надоїла

буде надруковано.

мів

молока

300

вироблено

К . з.ВЗЖЄіНlКО

ХОЛJД:,Н.

П'яти:го,рськи.Й,

4700 від

п'ятирічки. кілогра­

кожної

коро-

залІзної

понад

8.

тех,н і'чн·і· 'П:РЗ!lЬ:.Вlни,ки ЗЗ'ВОДІУ по­

lНенн,я .ВИlр.о·бн:и,чИlХ ЗЗ,ВДЗ,НЬ зро·

Натхнені

коп.

фошю перемог, з якими наш

плани І завдаиня: адже вони змагаються з генічеським

цеху,

в лабо­

2

р.

.

.~_ ~ ~ " .

і "·

.: ~" :'і , ·,' !,'

~

.;~'- } ,'4-,;'-' I ...

plArOCRY "Руоанlвський"

ви, а вал його CTaHOtlUTb 122 тонни.

у директивах ХХІV

з'їзду

КПРС по п'ятирічному

плану

передбачено підвищити продук­ тивність праці у радгоспах на

37-40

процентів,

значно

зни­

зити собівартість продукції. Одним з важливих заходів здійснення цього завдання е механізація, зокрема трудомі­ стких процесів у тваринництві. Цю роботу в радгоспі розпо­ чато ",инулого ро"у і буде за­

"інчено у цьому році. Перехід на нову технологію дасть мож­ ливість кожній доярці обслу­ говувати не 25, а 50 "орів .

Отже, Новий рік для руса­ нівських тваринншсів буде ще nроду"тивнішим.


Навищу сходинkу у ЦІ НОВОРІЧНІ дні , ма ­ буть , не знайти в Ни є ві і нашо­ ;llУ раЙОНі РОДИНІ!, де б з а свят­ НОВЮ1 СТО Л О~1 не б у.l0 страв і з

продукції Ниївс ького виробни­ 'ЮГ0 nб' є днання птахофабрик, куди

входяТІ ,

-

го с п

Пухівський

рад­

пле~штахорепродуктор.

Богданівська, ННївська і Семипол нівсыаa птахофабрики та Броварська інкубаторна станція. Після створення об ' єд­ нання помітно поліпшила­ ся культура зешrеробства , зрос­

.1а 'прод у ктивніСть худоби і пти­ Щ. Якщо в 1968 роЩ . !\о л и ГО С f10дарюв а ли на різно , жали від IlУjЖИ-Н(>СУ"ПШ

одер­

17 ;) .5

ЯЙІ\Я. а BChOf() вироби л и їх ~lіЛl>йоні8 .шт \· !\. \!'нса пта­

45

шиного

834 тонни , то в п р р-

-

Ду!\ції, зниження її с обі ва РТОС­ ті . .підвищення рентабельності. ОДНЮl із з аход І в підвищення продуктивності птахівництва бу­ де

перехід у

ЦЬО :\I У

році

на

l->U

но­

-Водночас

продовжуваТИі'\lемо

Враховуючи, що ,землі дарств об ' єднання БІдні

госпо­ на по­

живнІ речовини, рада диреио­ рів вирішила І\раще ВИКОРИСТО­ вувати органічні добрива , яких є достатня J,ільт-(ість . ДЛЯ І\ЬО­ го в J)QЖНО~IУ господарстві ство­

рює\1О

спеціальні

:\1Е'хані з овані

заготівельні

бригади.

У

вирощу€ високі врожа ї ово-

:.ІО6

ЯЄЦІ> ,

що

становить

Про

ПИТО~IУ

l->ів,

,1иве

не

і

про

поповнився

ще

одним

підпри­

процен­

40

інших

го с по­

-

удо с коналення

кооп е рації,

С'пе­

ціалізаціУ, вв едення в дію но­ вих потужностей . повсякденної праці всього колективу . Ми пи­ ша,є'І'ЮСя Марією МИНИТівною

- пле;,штахорепродуктор,

хівництва ,

з аційні

через

ціни

низькі

на

реалІ­

племіннІ

яйця

йону . .пиша є мося софією Іва­ нівною ЦЬOl:VІКОЮ з Богданів­ ської птахофабри к и. Софією ДОРОфіївною Загурою з Пухів ­ ,ського

пле\lптахорепроду к тора,

Яl\і перши\ш сячний р у.біж

подо л али трити­ по надоях, а та­

кож пташницями Ольгою Пет­ рівною Галицькою з НИЇВСЬНОї птахофабршПl і Мотроною Пет­ рівною Бабко з Богданівської птахофабрИlШ, ЯІ{ і одержали від курки-не с учки 'ПО 249 яєць ; механізаторюш Леонідом Ти, хоновичем Ге русом з Семипол­ ків с ької пт ахофа'брики і Вікто­ РО:\1 Михайловичем Бобком з Богданів с ької птахофабрики, ЯІ{ і виростили ВИСОКИЙ І< артоплі, та багаТl>ма нашн:чи ТРУДіВНИІ(ами . Безумовно, зроблено однак

є

у

нас

ще

урожай іншими

стим у лювання. кових

рада

лить

правильно

НИЗЬКО~1У рівні . Часом воно збитнове. В зв'яз куз цим пар­ тійні організації .птахофабрик разом з спеціалістами розроби­ ли ряд 'заходів , СПРЯ~lОваних на зБІльшення виробництва про-

подарствами ,

ланка-

Вже декілька

років підряд .ми виРОЩУ€А1О висо­ кі врожаї картоп л і з мінімал ь­

ною затратою ручної праці. Торік за нами було закріплено 47 гек­ тарів землі з-під кращих попе­

редниКів

-

кукурудзи,

однорі'І­

них трав. Картоплю посадили у добре yгHO€Hий і підготовлений грунт, посіви старанно догляда­ ли . Врожай зібрали без втрат. На КОЖftOАty гектарі уродило /10 184 чентн ери бульб , а такі нові для радгоспу сорти, як Гатчинський

та Юбель, придбані у Ленінград­ ській та Черніг івській областях, дали по 222-2/0 чентнерів. За nеревtlконання пл анової врожай­ ності ланка одержала високу оплату. Я особисто картоплі безплатно .

2

стор.

6,5

-

інженеРШJ-технічні

працівники

Їх успішно ДО.'lають .

3араз діє на заводі одна .1Jінія

по

поки що

випіканню

3акО'р'откий час, М.

ЖJ!Те.1Я'1

IlаДХОДИТЮIУТЬ

« арвауп\а »,

ОМI'.'ІЬЧl'нко,

1\.

- продо'Вжує у нас сфор­

-

муваВСJI дружнииробітничий 1\0-

хліб ,1!'ИИВ.

І1ід

час

бу- о собаиво бnгато

ПУСJ>У

завод}'

енергії і

ЗУСИЛЬ

ДОК.'lали старший майстер Євге­ ній Пилипович М'ягченков, слюсар-ремонтник Віктор Линник, тіетовод Любов Іванова, завіду ­

;1;РНОЮ I\ИС .1Jотністю. Готувати чться напіВфабрикати , що поЛРПllать працю господарок.

юча .чабораторією

:!наііом.тJЮСЯ :J технодогічним Il\JOц е сом, устаткуванням, праців.. ника~lИ. У світдому простором}' ц еху, напоєному запахом свіжого ХіІіба, рівншlИ рядами витягнулис я технодогічні дінії . Вони ви-

6рова!)ч;wи! Новий хліБО>завод у нашому місті - ще одне яск­ рав е свідчення піклування Кому­ ністичної паРТIІ І Радянського уряду про невпинне піднесення добробуту радянських людей .

Надія Андрія­ нівна Желомаєва і інші . Чудовий подарунок одержали

замовлення в Ні-

На

тову

небагато.

продукцію

кою у маrазини.

Звичайно, у

I~ jl '

фото:

перед

вlдправ­

Фото В. Городнього.

'~II :I : "

п е рерозпод ! ли­

і

створить

умови

успіШНО:llУ

зобов'язань на

виконанню

р і к , дасть

1972

можливість довести виробни­ І\ТВО ЯЄЦЬ до кінця п'ятирічки

до ДО

120 мільйонів 1140 'тонн, 3055 тонн. Таl( і

такі

наші

наші

штук, м'яса­ молока до

підсумки

П,lани

на

роботи ,

майбутнє .

І. КДПШТИК, директор Киівського виробни­ чого об ' єдна.н.ня птахофабри,к .

ЦЯ

ЗУСТРІЧ з Дідом-Моро­

зом відбулась

на околи­

ці Броварів . Нілька

вітадьних

фраз,

рук

ми

міцний

ОПИНИЛИСЯ

потиск в

-

і

редакційному

тонни

НОВОРІЧНА ПОДОРОЖ

«газику». СтарИ!й посп!шав . І ахав від баченого, довго >стукав - До Нового року заЛИШИ-І рукавицями об торбу з lІІода­

лися

лічені

днІ ,

а

'мен!

ОЙ як !багато встигнути! кався

він ,

вказую'!и

треба

через

штовхнув

біля заводу пластмаС,мчав ма­

н-он,

торік

Іплече.

цих

будов

П 'ятиповерховий

-

'пояснюю ,

бутній

-

адміннорпус

-

не

,будице

ма.и­

порошково­

го Ізаводу, а ~:\1еншенький отой, с'клобетонний Палац слорту.

Народним методом 'зведений! Подобається? - Ти ще й пита єш! ТакІ чепурні й спритні, такі, я ска­ зав -би , поважно-<Статечнї! Гля­ ди і алеї 'висадили, і ялин­ ками обсадилися... Оце так молоДці .

оце

так

господарі!

Уявляю , як гарно ,буде тут піс­ ля впорядкування зеленої 'зони.

Ноли

б

МОЛО'ДШИЙ,

у зворотному

-

НалІво! Бицею гість . -

до

А що то є? НаСКіЛЬКИ ,підказує пам ' ять, було.

шину

-

напрямку.

Іпоказав рука­ О , мало не про­

Білору- ,гавив: .ген у полі трубу RИДНО.

лрямо

мене у

лишень

шоферовІ

Опасибі, що не ,забуваєте . Огривайте! гість рап-

-

ТО:\1

і

За,спокоївся

тоді , коли Вася, розвернувшись

Пr>иба,1lТИКУ ,

ЧернІгівщину

вас!

рунками.

бід-

-

неодмІнно

попросився б :ЦО них на роботу .

Дід-Мороз довго ще охав та

О

нас ще є виробничі труднощі, та

Здій с нення I\ИХ заходів спри­ ятиме

с ію,

"Плосківський"

,1·lеханізована

асортименті.

для підвищення рентабельностІ.

чі

В. СТРОКАЧ, роботяща .

С'і.'l

Gітників

директорІв

звідки , як я 'Догадався , він почн е ОГЛЯ'ДИ!1И .міста . З Півно-

ІЮВОРІЧНІ ІНТЕРВ'Ю

Наша

НО.11!f

с и автомати:!Овані, тому-то й ро-

одна­

ВасІ на поворот до промвузла,

дружна,

ви:

гектарІ

неви­

видів продукції у господарствах об'єднання ,проводиться ще на

paArocny

кожному

ти приБУТI-Ш, одержуванІ вІд реалІзації яєць. м'яса між гос­

рІшених питань, недолІкІв У роботі . ВиробнИ'Цтво окремих

ланковий

на

.' IО41 ; Н « MOCKOBCbl\ i» , « ударниць-t Ііі » та інші всього ДО 25 1-I;'~i:\leHYBaHЬ . Випіliатиму'ГЬСЯ та!і О іі; і д ієтичні булочки 3 пони-

вирішила 'з ,Січня цього року ввести нові розрахункові цІни між то с подарствю1И. Це дозво­

немало,

чимало

у м ов,

створення

взяла

В. полотняк. Bropl - оператор .\ll'цькіЙ ДеIМ'о,кратичній Республіці. Галина ЯНИ ШИНА perymoe -- :;верніть увагу , - ГОВОРИТЬ подачу води, внизу - робlТии­ ГO.тJOBHllii інженер , всі проце- ця Надія СКИБА . розкладає ro-

двісті тися'! карбованцІв . Низь­ I{У рентабеЛЬНіСТь матиме і Се­ фабрю;и . Яl\а надоїла від кож- ' миполківсьна -птахофабрика . ної закріпленої корови 5500 кі­ Щоб посилити економічне зайнявши доярок ра­

і

готоюені на

та через інші об'єктивнІ причи­ ни закінчив рік із збитками у

Боб ко ,з Семиполківсьної птахо­

лограмів 'молока, перше місце серед

рік ланка

.'ШО центнерів овочів у пов­

/10

капусти

('ТО.' І),

lo

« ~ї,раїнсыій> >, ,

Богда Н іВСhка понад 400 ти ­ сяч. У той же час ПуХівський радгос-п

а

новий

ростити

тонн х.1Jіб()fiу.l()ЧНIІХ вир()-

\1 il'm

дарствами об'єднання Існували еКОНО ~1ічні відносини . при я ких, в залежності від спеціалізації .

який є о с новою у веденні пта­

надійшло

(і:)

ііів щодоііи.

До останнього часу між госпо­

му ,мало збитки , то тор і к ви­ йшло з прибутками в Півтора мільйона !\арбованців. Цей лоt;азник ре зультат

тів

200 IjenTHepiB огір­ - //0 180 цент­

трьох

ПО/'І ідор ів,

перевиконання

підвищене зобов'язання -

-- На ліДЛР:И€\lстві буде Rи'Пікати-

в аж­

дарств Ниїв с ь!\ої області. Я!\що в 1968 році об'єднання в ціло­

ній кі л ькості тільки

На

гектарах

і

врожайності.

Бу /~YTЬ тепер бровареькі

ся

питання .

вони були лостав л ені в рІзні у м ови . Так, Іза попередніми під­ раХ У Нl\ами. Ниївська птахофаб­ рик аз а 1971 рІк матиме 1200 тис я ч карбованців приб утку .

іlланової

арнау­ ток. Незабаром стануть до ладу Є~[CTBOM. Напередодні Нового ро­ liалnчі , і па.1яниці, - - розпові- інші дві .1JiHiї по виготовленню І,У будівеЛЬНИКИ:l перееувної д ає 1'0ДОІНlИИ інженер :щводу Ми- дрібноштучних виробів і лінія по механі:юваної колони М Ні зда- Х:\Й.10 К.lиментійович Оме,lьченко. випіканню батонів. та

І\ЬОМУ

таке

ще

н с р ін

виконання

Промисловий ВУЗOlІ нашого міс­ ЛИ В дію хлібозавод .

у два р аз и бі,l!>ше , ра ніше.

вирішене

на

основну і додаткову оnлаТff~3

Броварськіпаляииці

-

Но ротенько

вагу .постачання

киянам нашої продукції свід­ чить та!\ий факт . У загальному обся:г у реа л і.3ації птахофабри к и об' єднання продали торі!\ 90 ПРОІ\ентів яєць , ,з аГОТОВ ,lених у го с подарствах район у . В загаль­

'lО ·гирьох

.з ібрали /10

нuніlllН('О­

P.9IAJ Rу..л.е доставлено. в поле 80 тисяч ТОНН добрив -- по 82 10-12 н а КОЖНИЙ геиар ор­ ної зе:VUlі Н і жбу.'lО

на

.'!І.lьтатів

1110~'IY роф дев'fI'І'ОЇ п:ятирlчю+­ одержано від l і~.' Рl\и-не С УЧI\И

' ~l і.1ЬЙОНИ ЮТ У І{ ва л у. .пташино­ го м'яса вироблено 950 тонн.

'LU слі

,'О літа . Сєре днііі IJРО.1/саЙ о ао -

в у. б і льш ви с о!юпрод ук тивну птицю ПОРОДИ Натщш (18 і 63 л і ній). зміцнювати кормову базу на ос нові підвищення врожайності сі,ll>сь!\отосподарських к у льтур.

"КрасилІвський" «ів па КОЖНОАIУ з 19 гектарів стаНО8ив 275 центнерів, у ТО.НУ

'(('вих l->УЛЬТУР. Найкращих рє ­ добилися

paArocny

ланкова

на

Таких показників добилuся завдякu впровадженню індиві­ дуал ьної відрядності, акорд­ них нарядів. Кожна роб.ітниця наперед знала , яку одержuть

Г. ДИЧЕНКО,

Вже три роки колеl->тuв лан·

-

вийшло по 800 центн.ерїе кожному з 3,5 ге"тара.

НОВОРІЧНІ ІНТЕРВ'Ю

- З Я КИМИ показниками ваш колектив закінчив перший рік дев'ятої п' ятuрічкu і які ва­ ші плани lШ ·1972 рік? - з таким .запитанням з вернулася редак­ ц ія напередодні Нового року до передової лаНІ-;о в оі радгос­ пу «КрасиліВСl>Кий» ГалиNtl Володи .чирівни ДЯЧЕНКО.

"

Видно .

Раз

вод?

труба,

значить

за-

У,гадаЛII. Хлібний! Маємо. Пригостити? А смачний? Ще н е розпробували. Почастуєте, як Ро'зпробуєте . А, загалом, приємна новина, приємна.

Через сто супутник

метр і в

знову

балакучий

заговорив:

-

За'!екайте , І тут я бачу ,змІни. А був глухий закуток! Хтось майстровиту руку при­ клав ,

-

Тре.ст «Броварисіль6уд» . О, :хазяйський почерк. Був у Налиті бачив розво­ ротливість його. Повірите, 0'11 'розбігалися. Номплекс буде на ,слав у !

Проїжджаючи повз меблеву фабрику, Дід-Мороз невесело промовив:

«А

тут

в.се

без

змін».

НОВЕ життя

о

- ПО:\lИляєтесil, поправив я Діда . І фабрик'} пере­ селиться у

-

Ге ,

нову

хату!

-

переселиться?

теплілимн очима він до мене . А

-

по-

повернувся скоро?

- З документацією на пере­ будову та фінансами ніби все вирішено . Здається, будівельни­ ни підводять

Буду

-

сердито

...

я

в них,

,заворушилися

враз

-

пелехат!

гоетеві брови, я з ними по­ говорю! Нарікань до них та й нарікань .. . У «Сільгосптехніку» не ,заїжджатиму

-

завжди

Люди на

порядок.

там,

знаю,

міс­

цях.

К ОЛИ лицю

«газик»

'подолав

Димитрова ,

вуДід-

І

-

Іпо

<ГоризонталІ,

І

по

вертикалі.

- .Бачу, бачу . А то що за СВIТЛИ'ЦЯ? - Дійсно, С'вітлИ'Ця, ДЩу. Будинок Рад! - Рад? А пора, пора. Бо від минулорІчних відвідин У мене склалося враження, ніби у Броварах тІльки житло бу­ ДУЮТЬ

нами. І

;про

та

магазини

з

рестора­

А воно ж треба думати установи,

про

служби,

'Про заклади. Як ти думаєш? - А так Д'умаю , що ви. вІд­ стали, шановний гостю. Те­ пер

уже

плечу.

я

'стукнув

стар()Го

Рі'к не були

-

по

у нас,

а скільки . втратилиl Рахуйте. Пишете? За!ШосуЙте . }{рІм бата­

...

тьох сІмей, що справили . у старому 'РОЦІ новосілля в бага­ топоверхових будинках, пересе­ лилися у нові ,помешкання або

Через пару хвилин він при­ пав носом до шибни: - А це що за будова? - Дев'ятиповерховий зво-

в 'ПолІпшені такІ установи. Поч­ немо з «рай». - Давай з «раЙ~. - Даю. ,РайлІкарня, райви-

диться .

конком, раЙIlрокуратура, рай­ бібліотека, райсІльгос,пуправлІн­ ня, райсІльбудтрест, райсоцза­ без , райцесеу, райбудинок пІо­

Моро'з

-

роз порядився: А тепер направо! Гля­

немо, як там житловий масив

-

У Броварах, ге? Атож! Е-е , ДІд понрутив білІ

-

вуса, то з вами треба обе­ режніше на поворотах. Росте­ те ж ви, гей!

Субота,

1

сІчня

1972

нерІв... Боюсь, що не в'сІ на­ звав. Тепер на «місьи». Місьи­ виконком

року.

... ф


, Напітальному

§ §

v

ІКАЛИТЯНСЬНИИ ~

І КОМПnEКС ~

І НАЙБІЛЬШИМ

З м агаючись

~

в

І НА УКРАіНІ

те

НОВИИ хлібозавод потуж"

дітей повний що

в

експлуатацію

році

дев'ятої

тирічки

будівельники

варсько!

пересувної

зованої колони ,N'Q

першого

14

тепер

типових

житловий

буди­

«Травневий»

Бро­

механі­

15.

чальник пересувно! механі­ зованої колони Микола Кузь­ мич Ільєико, наш колек­

комбінат на 280 місць для дітей будівельників третього тресту «Промбудмоитаж».

диться

планом будівельно-монтаж­ них робіт першого року но­ воУ п'ятнрічкн і внконав іх

З внсокими виробничнми показниками закінчили пер­ шнй рік нової п:ятирічки бригада будівельників Лео·

ється.

на

підземні

У спішно

роботах

ницького во

нок,

біля

ні

особли­

груд­

24

Хватить, досить! Міськгастроно:'і!... ,папІр иінчився! Місьиощадкаса...

flисати

ні

Зжалься! - Місьи...

лію .

на

ЧО:>.ІУ!

Гаразд,

Зжалюся

на

Уважно слухайте. Завод електротехні чних виробів здасть будинок'! Здасть! «Торг:vIаш» зда с ть'? Здасть! «Брова-

пожа-

вашу

ста-

рисільбуд»

здасть,

плаСТ:vJаси

иу на поліетиленовій плівці,

в дію

-

Наш иолеитив,

ска­

виконання

ми

ка»,

творча стичне

« ПРО:vJтехмонтаж »

:здасть ,

ЛИ У старому

.1И

стрибок

радісних

році

Стільии новин!

иосмічний

З:'vIін,

-

Наросвіти?

-

Інаросвіта

ри,

засио'lНВ

Морозенко.

помеШ1{ання, КУЛЬТУРИ з

маТИ:\lе

аякже . І відд і л будинио:vl иульту-

і...

:lШ

:\Іасив .

ті,

що

всі

раХУВ <1 ЛИ.

зна­

Вася

- С.l і в не:\l а є , щоб вис л овиТ!! :! <JХОП.'l е ння. Геть про все це я неОД:\lінно відзвітую. ТаІ' і наПИIIlУ: І\УДИ не ІШНЬ ираНИ, будівельні :\lаЙдаН'!ИI\И. Рос туть БроваРlі. аж гай ШУШІТЬ! А .lе

нове

Да-а... Розгін ви взяли! Не перебивайте, продовжую наступати. Ноли зв ітуватимете 'про вІдрядження у Бровари, то врахуйте, що Новий 1972 ріи, яи жоден поп е редній, буде вельми багатий на новосІлля! - Та ну!

-

По к и

о б 'їхав

-Ото-то ж! А я ж іщ~ не назвав установ, и отрі доб у довуються І розбудовуються. Візьміть, на'приилад. раЙll а рсуд, райвідділ... наперед

СПJIlо с увати

стільки І ють!

ж.

ЦЬО:\І У

шановний

с лові

гіде,

Мороз

-

і{ РИВО

на

по­

иосив,ся на кеР:\IО «гаЗІша» , ЩО в с іма СШІа:vJИ на:vJагалося ВИРВ<J­ тися З рук водія. А .'Іе jf{ благоустрій та упоряд!{ування

вашого масиву ... - Що , иритикувати? - перебив я Діда. Не вийде! - А чого це ти рота менІ затуляєщ га ? Молодий іще! - Вельмишановний Дідусю, почав я лагідніше,.не затуляю, а просто ставлю

Субота,

1

січня

1972

року.

тепер

він

зату­

жувати. Тепер буде порядок!

- Угадали. В ОДІй ТЮI

<[асо}! вирулю' вав на Ииїв с ьиу і ПО:\lчав

коо­

перапш «Травневий» здасть, «ПРО~lТеХ~lОнтаж » ще раз здасть, райвиконком зд а сть ... Це тільюі Ті , що я знаю. А 1(0-

Стоп!

-

... -

у

ll а прюш у

центра

міста.

- Стривайте! Дід при­ пав до лівої шиб к и. А це що : !а писанка'? - Прюliщеннп тресту «Бро­ варисільбуд». - l\ азк а! А ПОД У~lавши . старий додав: Таки Не остра­ }шлися хлопці. Що вміють, то Юlіють!.. А це що? А І\е автобус . Я не за те. - А то люди біжать за автоБУ ~ О~I. - ЧО:\І У Ж він не став на :J ~' пинr{і? - Бо переповнений. ТЮIУ й тіка є від людей. А '1ЮТУ пер е повнений? Автоб\'с ів не виста чає? 'хватає, -

відаю

надто

ЧеРВОНО:\I У ШТУРМО:vl ии

у

нехотя відпо­

ПРИС I{ іпливо:'vIУ

Носу.

беруть

виняткових

У

нас

автобуси

тіль­

випадиах.

А саме? Дуже І дуже

о

-

додому

го

ЖИТТЯ

тін,

-

наступного

приїзду,

перевиконаний.

щиро

подякувавши

за

Р. ЛИТОВЧЕНКО, громадський кореспондент.

НОВОРІЧНІ ІНТЕРВ'Ю

Н. НАГОРНА,

про­

неод­

еста-

План-

праці.

відпо­

ВОНИ

підведені

підсумии.

натхненну працю, побажав робітнииам щасли1ВОЇ зустрі­ чі Нового роиу, мІцногО' здо­ ров ' я та великих успіхів у

гірше.

в ідні ХЛОП!\і з відповідної служ­ бll ве л ь:lcШ оперативні. Не про­ йде ЙРОf{У, тобто до вашого

птаШИИЦR ппемптахозаводу "РуАНН" ПлідН/і .11 був nеРЩllfї рік дев'я­ т()ї 11' ятиріЧКIі

дл.'!

наuюго колек­

:\1інно встановлять його як слід. - А-га. Тоді звиняі1те. І прощавайте! ВИГОЛОСИВ Дід­

Т/lВу. ВIІКОНУЮЧIi взяті зобов'яза/іня, Аllі прагнули одержати від nле,l/інних курей якнайбільше

Мороз на протилежній ОКОЛИl\і :\І іс та. бі.'lЯ 3У ПИНІ\И «Лісова» . - Ус і х вам гараздів!

птахівНIІ'І1Н I господар с тваАl не ли-

-

До

На

зустрічі

прощання

через

ріЕ!

дорогий

гість

побажав броварчанам гарно зу­ стріТІІ Новий рік, подарував торбу настрою бадьорого, здоро­ в'я КРlщевого , творчого на­ т хнення

і

І\укерои

ж'меню.

Дідом-Морозом подорожу­ вав та інтерв'ю йому давав

3

ріДІЮ! Тіль-

НОВЕ

...

-

удар­

праці

Головний Інженер пІдпри­ ємства Ігор Петрович Лопа­

Знову нападаєтесь . Та це ж дріБНИI\Я! ПіЩИlІка в Оф! - От, от, ОТ! .. СаЛlе цп пі­ ЩИНl\а псує здоровий фасад :lclicTa. Очевидно, відповідна С: lуж6а ріДІЮ сюди ;заглядає. Дідусю,

виступали

грудня

значно

-

Дорогий

иолеитиву.

иомуністичної

31

А що, власне, трапилось? Як що ? Ти глянь, шановний, на '!O~1Y він стоїть. На піс­ І,У! Переf{осоБОЧИВСЯ, дірявий ...

-

змагання

точні

-

довжуюзаХlfщатись,

члена

стали

і комуні­ до праці

каширувальнии Андрій Но­ стянтинович Яриниа, друиар Анатолій ГрИІГОРОВИЧ Носен­ ко, перемотувальнии Володи­ мир Федорович Щербина, упаиовувальниця софія Нар­ пі'вна Мелодченио та багато інших.

тисяч

ТИ:vl

успіху

ініціатива ставлення

ниии

це що таие? автозупинии

Центральна?

сподобалися иористуються

Заспівувачами соціалістично­

1972

повертаєшся

Вияснив. А Павільйон «Центральна» .

дру­

попитом.

кожного

ии тоді, яи на роботу їдеш, яи на обід їдеш. яи з обіду їдеш

-

і

Запоруиою

Далі І. Н. Тоиар відзначив ,

яи

яиі дуже

великим

продуи­

200

технологІю

·споживачам

накрес­

ВИПУСТИМ0

освеєно

маши­

розроблено і запроваджено у 'Виробництво нові взірці сиа­ тертей «снітинка » та «ЯЛИН­

иарбованцlв.

то

нову друиарську

ниии на урочистий мітинг, присвячений достроиовому виконанню виробничого зав­ дання за 1971 ріи.

ції понад план на

лив :'vIeHi рота. Усе ясно без -;О}Іентарів. Можеш не продов­

.здадуть, «Ниївшляхбуд» з да,СТЬ, кооператив «Металург »з дасть,

рlсть ... Ну, то ЯН? Н у, то що, Морозе, Червоний Носе? - Да-а! - глиБОr;О зітхнув .гість. Ви, броварчани, зроби-

так,

ро­

навколо неї зібралися робіт­

року

і

спільними зусиллями

ну,

зань. До першого січня

вас до відома: в усІх нас, бро­ варчан, піднесений нині настрій, адже три тижні тому Бровари віднесені до иатегорії міст об­ ласного підпорядкування. А коли

рік

барвними вогнями ялиниа. А

шому році нової п'ятирічки . Сьогодні ми рапортуємо рід­ н і й Вітчизні про виионання наших підвищених зобов'я­

Г. АНДРІЄНКО.

-

яли­

Новий

Фото А. Нозака.

що

~

ДІДА-МОРОЗА

зустріли

сотн! новоселів.

їни, славно потрудився у пер­

,комплекс­

матеріали.

лективів.

А. RОЛОТИЛОВ,

ЯКИХ

.................... .................................................................. ше, ніж ва півмільйона кар­ бованців. Зараз всі наші зу-

Броварах буде

квадратних метрів

4500

красенях вперше загорілися вогні

лень ХХІV з'їзду НПРС та ХХІV з'їзду Номпартії Укра­

на бригада, очолювана май­ стром своєї справи Петром Нездолієм, і б}>игада му­ лярів Євгена Корнійчука. Все вони роблять швидко і якісно, бережуть будівель­

ників заводу порошкової ме­ талургії, та ряд інших ко-

на

держ­

бітнииів' та інженерно-техніч­ них працівнииів було пущено

строкове

тварин-

комплексу

У

і

На фото: панорама робітничого міс­ течка в селі Налита. У цих будинках-

'пович Токар, - прагнучи .з робити гідний внесои у до­

перевикоиу­

відзначається

споруди

інженер тресту «Брова­

зав начальник цеху Іван Нар­

голов­

будівництві

за

Будувати­

ня. Годин нии б'є п'ятнадцять. У цеху скатертей заводу пла­ стичних мас спалахує різно­

-

прово­

спорудження

всіх

На

нині зводить новий будинок на 120 квартир для робіт-

додатково до завдання біль­

змагається

прокладені

до

рисільбуд».

На иалендарі було

комп­

ного корпусу заводу. ГрафіК

ніда Дяченка, бригада муля­ рів Григорія Бутрима, яка

з

заводу на промислово­

корпус, котельню, в проводиться монтаж

комунікації.

а

свинофабрику,

птахофабриЦі

площі.

першу

На честь переможц·tв

завершення

значеного строку. Вже збу­ довано зериоелеватор, ПОбу­ котлів,

здати

ферми .

«Рудня».

головний

чекають

До пер­

комплексу,

промислові

введено в дію

виконували

році п'ятиріч­ об'єктом буді­

плуатацію на рік раніше ви­

товий якій

також

нас

повинні

всю

-

племзаводі

ред ентузіастів змагання бригади монтажників Олександра Петровича Чуланова, Андрія , Вегери, бригада шту­ катурів-малярів Галини Бойко, дільни-

за те, щоб здати його в екс­

і дитячий

У На­

п'ятиденні завдання за чотири дні. Се­

Колектив

ми

Семиполківській

завдяки то­ натхненно ,

систематично

тваринницькому

лексі.

муться

завдан­

завзято. Багато бригад і окремих ро­ бі тни ків за прикладом москвичів та ле­ нінградців

на

завдання.

винятком племіННОЇ

житлової

Цих уСПіхів ми досягли му, що колектив трудився

році

відгодівельного

грудня

24

пташників . також

вересня

чергу

чі міетечкр.!

буде комбtкормового Калитянському

квартир коопера­

шого

і на будівельних

виконано

Антоновича Галатенка

нові відповідальні

виконав

ня по житловому БУДіВНИЦТВУ -

вельників

100

тресту

Володимира

та багато інших. У наступному

литі і Заворичах виросли цілі робіТНИ­

року

му

ця

У

монтаж

обладнання. колектив

Достроково

тварин­

додаткові

того,

споруди .

ведеться

об'єктах. Так, наприклад, У Семипол­ ківській птахофабриЦі побудовано шість

державній

комісії

очисні

чималий обсяг робіТ

адміністративно-

Достроково!

в

п'я­

упорався

Нрім

жовтня.

виросли , корпуси

приміщень,

будинки,

свинарниках

технологічного

у другому ки основним

тиву

- Здійснюючи свої зобо­ в'язання, розповідає на-

достроково

трьох

снлля зосереджені на тому, щоб в найближчі дні здатн

нок на

новобудов,

першому

тив

план

такий не­

перелік

здали

поле,

металургії,

для

заводу

-

пластичиих мас

побутові

у

введення

потужності на 3000 тонн ме­ талокерамічних виробів на рік на заводі порошкової

металур­

робітників

дострокове

новобудови,

ницьких

ністю 65 тонн хЛібобулочннх внробів на добу, п'ятнповер­ ховий жнтловнй будннок на 100 квартир для робітників

комбінат

селі

До кінця року виконано будівельно­ монтажних робіт ще на 4 мільйони кар­ бованців. Там, де ще недавно було чис­

ІWUAW.U.uи./)VНZUULUU//.U,UA

гії, дитячий

дію

за

п'ятирічки ми завершили ще

~

порошкової

на

рисільбуд» ро з горнув будівництво най­ більшого на Україні ко:vшлексу Нали­ тянської свинофабрики на 108 тисяч голів свин е й у рік Вартість його ста­ новитиме 67 мільйонів карбованців.

§

заводу

будівництву

новій п'ятирічці відводиться особливо велика роль. Виконуючи рішення ХХІV з 'їзду НПРС та ХХІV з'їзду Номпар­ тН України , а також Постанову ЦН ИПРС і Радн Міністрів СРСР «Про ро з виток виробництва продукції тва­ ринництва на промисловій основі», у наШО~IУ районі колектив тресту «Брова­

М.

о

ГЛ\;РJйЧУК.

яєць, 1/1('

які

lІоста'щє.НО

багаТЬОАt

,~/KpaїHIl, а й і/іl/ШХ республік,

котрі

ств о рюють

фер.ни

вIlСОКО­

IIp()dYKTUBHUX курей . В ціла",!! по плпmтахозаводу одержа/іО від кожної курки/іесучки 251 яйце. Я від КОЖ/іОЇ

3 трьох тиСЯ'1 несу'toК зібрала по

253. Ji /іОВО.llУ році зобов' язуюся одержати по 259 яєць, а вал їх довести до

о

777

3

тисяч штуК.

стор.

О


ТРУДІВНИКИ заводу порош­ ,;ової А!єталургії зустрічали

рукаАfИ

робітниКів

і

службов-

nідприЄ.llств:l . Кожног(} після ЗОh'інчеННfl :іАІіНI, ,760 до ПО'lаткц ЇЇ, а також !J ІlJботні дні на будові працю­ І:гиll лlt)г)IІ. П риКЛllд Ч роботі 1'1)(70ваЛIL директор завод!J О. Г. БIІJlIIIІІС'lенко, секретар l/apTilїHOЇ ()р?аніаації О. П. Ко­

'І,ІК /l/8ІідКIІ збудований.

А.

ці січня заклали nсршу ljегЛIl-

1І!/, а в KiNl(i серпня БУЛll ЗRе­

Ти,

11lUHKapeHKo. Тут

натхнення,

силу,

вклала

зведення

клад, інженери Юрій Камен­ цев і ВолодиАШР /(овальський

за

і1 к

"ll,

ваало

(іОни

п/вої

цієї

r}rЮnОRеРХОllllї

/lж

не

:JЛ

віРUТI,СЯ,

І.

для

традиЦією,

к()жногоз

сказаТИ'багато

лежить

дового

і

сення

політичного

нас.

планів

lПершого кожен чо,

з

нас

достроковому

шенню

річних

планів

іЗ сумнівною

виробничих

HO:V1ep

розповідала

, ;\югу

подали

нові теми. !{ретна

нам

ГPO~Iaдcь](i

читачі.

У

минулому році ре-

тий

як

потягло.

Не весела їда винува­ тамада. Хіба наївся б Станіслав, паЛЬЦі не облизав?1 Що приловили, що прику­

пили,

а

вати,

мовляв,

не

вати.

o

на

Є бажаннячко

_.

стежинка

У шапминає

потрапити

та

гостюваннячко,

туди

не

крива пускає

жінка.

o o

,3абився. хтозна

гості .. . до

відки

у

сусідии.

ли!

Прителіпав

з

гостей

Гліб

накинувся... на хліб. <=> Гуляють, словом, за сто­ лом, усім сеЛО1\!, а один ще й під столом.

o

І мовчки їсть гість таи господареві злість, і балачки ря

знов

на

господа-

.

находить.

o o

Гостей одбували CЬOГOДНl? Значить, самі голодні! Як гука ні гості не з'яви­ лися, то негукані знадобилися .. Б. ДЯЧЕНКО.

'С . П:щліс{я.

щиру

Приступку райкому

ін­

-

иомсомо­

насін-

ві

президії

риства

районного

охорони

Това­

природи,

Г. Касіч завідуючій ра­ йонною бібліотеиою для до­ рослих, В. Олійиик ліка­ рю-епідеміологу санстанції, М. Солов'ю голові рай­

ради добровільного

ного товариства, М. Миро­ иенку -'. директору MiCЬKO~ ШИОЛИ робітничої МОЛОДІ N'Q 1, В. Єщеику - робітни­

ру

П. ВолосІ

диреитору

-

«Плосківський»,

з

пенсіоне­

-

Великої

ку

Димер!{и,

заводу

пожеж­

порошиової

мета­

«3аворицький», О. Божко­

лургії, М. Семеиченку ветліиарю радгоспу «Требу­ ХівсьниЙ». Чеиаємо зустрічі, дорогі

учительці-пенсіонерці

друзі,

І.

На'калюжному

ному

І.

голов-

-

агроному

варів,

подяну

С.

ляреику бригадиру-ово­ чівнику радгоспу імені Щор­

В. 3абережиому

редак­

ГРИЦЬКОВА.

лу, М. Воробей завіДую­ чій СоболіВСЬКИМ сільсьним клубом, С. Носку - заві­ дуючому оргвідділом райко­ му ЛНСМУ, П. Фурману інспеитору держпожнаг лядУ, А. Погребовському голо­

-

неруючому відділком рад­

радгоспу

на­

колек­

госпу «Літківський», п. Ма­

са,

здоров'я.

СІЧНЯ

2

радгоспу

Швачку

з

Бро­

на

сторінках газети

у

Новому 1972 році!

учите-

-

[(ів». (Rорошиловград). да лікаря. «Від

для

9.30 -

дітеіі. (М). Для шко­

10.00 -

'CHil·YPOHbKa». .

1

13.30 -

14.20 -

"ас

в

гостях

поет

О.

«Поезія Сурков .

19.OU -

(М).

К.

--,---- ш~~

Гоц­

Турандот». Спек, тзк.1ь Держвного академічного театру ім. Євг. Вахтангова . (М). Програма «Час». (М). Продов­

ill~:ШШ~

20.00-

20.30 -

ження

спектаклю. (М). 2І.5О Кольоро­ телебачення. «Артистичне лото». ("1) . Новинн. (М).

ве

~ J~ р ~ JJ ~~ ь{

22.;,0 -

Друга

Е кран

програма

студента-заочника. Другий

курс.

11.00 -

софія.

Марксистсько-ленінська філо· «Матеріальне виробництво­

основа

суспільного

розвитку.

Класи

18.10 -

і

відносини». Вища математи­ ка. «Задача про РОЗВllllення періодич­ ної функції в тригонометричний ряд. Ряди Фур'є». Фізика. с:Л1агнітні влас­

фі.пьм

фільм

з

НОВ"НІІ. 1~ .1O Д.l" дітей. Дж. Родаrі, М. СартаРС"lлі .- «Трава бажань» . Ляль­ «Адам

і

Хе"а».

Ш,20

20.30 -

«На

21.30 -

ПОНЕДІЛОК, Перша

16.00 уперед!».

вісті.

3

СІЧНЯ

програма

17.00 17.30 -

Наша афіша. .Час, (Одеса). Телевізійні «Клуб юних олімпій·

17.50 -

НАША АДРЕСА:

м. БРОВАРИ, 255020. вул. Київська, 154.

~

світаиком».

добра· теле­

Перша

се­

комитета КП УкраинЬІ

11

-

19-3-82,

СІЧНЯ

4

17.50

•. 17.30

-

18.10 -

.•

19.15 -

18.30-

1\1.45 21.OU -

21.30(2 серія). (М.). 22.00 - Екран молодих. .За старими адресами •. (Одеса). 22.30 - Естрад­ ний концерт. (Львів). 23.00 Телеві­ пен

втручається».

зійні

вісті.

16.55 17.30 -

Друга програма Наша афіша. .Вітер маидрівок». Д.,я дітей. Художнііі

17.00 -

школярів.

«Дикиіі

собака

(М.).

Теп~р

19.00 - Теле· степ». 20.25 20.50 - Худож­ перед світаи­ - Танцювальні

22.45 -

Новини.

(М . ) .

Що

каже

ж,

сюди

пальни,

-

можна

і

сюди,­

ба,ндит.

-

Тепер сюди,

-

Не можу, -каже бандит,­

-

каже чолов·ік

і підста.вив шапку.

кінчилися

-

А,

патрони.

-

,каже чолооік, схопи,в­

ши грабіжника за комір, ходімо зі мною в міліцію.

ІНДЕКС

районного Совета депутатов

Газета

четвер

- 19·3-18.

тепер

61964.

виходить

У вівторок.

-: 19-4_67,

заст. редактора І боти). Фотокоресп~ндента промисловості, масової 110ретаря ВІДдІлу СІЛЬСЬК.

\1 :1

L). СТбilЗ,Н\>;'11,г. ( ФС'і'J'хсОН:і\г

РАТд.\! )

"у"у •• уу

Під час канікул Немало иорисних справ зроб­

ще

просить чоловік і підстаВЛЯf рукав піджака.

-

Новорічна lачkка

Дінго».

спектакль .ГрозовиЙ «На доб раніч, діт,,!». нііі телефільм «Ніч ко", серія). 22.0О

•. (2

Для (М.). фільм

І суботу.

lІідповідальиого сек­ господарства

- 19-4·47.

лять школи

нашого

району пІд

час зимових ианІкул. Всюди бу­ :дуть ...ної

проведенІ ялинки,

свята шахові

новорlч­ турнІ­

ри, масові ПРОГУЛЯННИ't'l ли­ жах, диспути, бесіди. Учні від­ відають столичні театри, плане­

Jарlй, музеї В. І. ЛенІна, Т. Г . U1евчениа та інші заклади. Та­ иож відбудуться зустрічі з ви­ пусинииами

лися

з

лав

шиіл,

які

поверну­

Радянсько'і

з ветеранами праці, ми виробничниками.

АрміУ,

передови­

ПІд час ианікул працюватимуть шкільні гуртии, відбудуться

вечори

відпочинку,

иазок,

районні

вечори

учнівсьиІ

предметні олімпіади.

О. БОЖКО, громадс~ий кореспондент.

,~~~rs_iiII_~

Б;))ОІваlроЬ%а діРIУІ~а,t>IИ!Я.

КИЇIВС. ьJtOЇ

об.л,асті. ВУЛ.

КИЇlВс~а.

1.1)4.

і! І fj

2 13.00 13.45 · 13.55 16.45 -

10.50 -

трудящихся Киевской области.

ТЕЛЕФОНИ: редактора вІддІліІІ (партійного життя,

h ,,"

9.40 -

«НОВАЯ ЖИЗНЬ. _ орган Броварского районного

Індекс

,,(іінив

10.10 -

12.00 -

-

зійшов на місток, як звідти виліз бандит з пістолетом і відібрав у нього гроші. - Послухай, - говорить чоло­ ві·к до бандита, стрельни мені в піджак, щоб жінка повірила, що мене пограбовано. Той стрельнув.

ж

програма

9.3:; -

r"тми.

НАРОДНИХ ДОТЕШВ

Тн

--

>і.іННКУ:

Новини. (.v..). KO.1b~­ телебачеиня. «Виставка Бурат[, 110». (М.). В дні шкільних ка· нікул. ХудожнШ тслефі~1ЬМ «Чотири танкісти і собака». (І і серії). (М.). Коль.о рове те.,ебачення. ,Клуб кіноподорожеіі». (М.). Народ­ ний т е леуніверситет. (М.). Те .lеnізіііні вісті. Для дітей. «Горіховий лрутик». Лялькова виста­ ва (Дніпропетровськ.). Наша афіша. Українське кольорове телебачення. На допомогу ШКОЛІ . Кочер;'~ «Я1ЮС.1ав Мудрий Тс",евізіііні вісті. За на­ кресленнями XXIV з'їзду КПРС. «Школа комуністичної праці». (Дні­ пропетровськ). Кольорове те­ :lеG ачення. Мультфільми. (М.). Для дітей Сонечко». Леиін, ""киіі університет мільііонів. (М.). Кольорове телебачення. Ху­ дожнііі фі"ьм. 'Король-олень». (М.). Програма «Час». (М.) . Прем'єра художнього телефільму «Дю­ рове

---_..._--------(1

Ашов чолові.к до міста, і ",ільки

добраиіч,

діти!!>. 20.4;"') Концерт ліричної піс­ ІІі. Українське кольорове те•1сUачеШ-JН. Ф. Жозо «Ви вільні» . Те.1еспект а Kilb.

перед

19.00-

Не розгубився

Кінокомедія

--

.Ніч

-----

Природа феромаг­ Художній теле­

16.40 Варшава!. (М). 18.00 (М). 18.05 - Наша афіша.

вистава .

(М.).

20.30 - .На 20.45 - Художній

рія).

«А .1 ЛО,

-

«Книгарня».

Художнііі фільм. ніч. діти!».

класові

тивості речовинн. нетизму».

Теле­

зимі»

-

(М).

23.00 -

програма

рове

.

18.05 по життю». ці «Принцеса

22.00

ВІВТОРОК,

9.35 - Новини. (М.). 9.45 - Кольо­ те~1'}е бач енн я. «Ми раді зимоньці­ . (М.). 10.10 - «У світі тварин •. (.'vI.). 11.20 Опера В. Рубіна «Три товстуни.. ("1.). 12.25 - Телевізійні -1. вісті. 16.55 Наша афіша. 17.00Для школярів . • Вогнище». (М.). 17.30 - «П'ятирічка, рік ДРУГИЙ'. Теле· иарис. (М.). 18.00 - Новин". (М.).

Спі­ У

•.

15.00 -

нею

вісті.

Друга

НА:; Кольорове теле6ачеиия для ді­ теіі. Мультфільм. (М). Для nоїнів Радянської Армії і Флоту. ("1). Кольор?ве телебачення. «Клуб кіноподорожеЙ.. (М) . 1б.4U Укра­ інське кольорове телебачення. Кіно­ зал «І нтерклуб}> Ху дожній фільм «Каllітан Флоріан з млина», (2 серія) . Прем'єра те.lефільму .З піс­

15.40 -

Фільм-концеrт.

візіііні

Тl'_, с(\н че""я. Прем'єра студії «УкрТС~l ефіл ьм». Фільм-концерт «ТрОїсТі м ри кн» . І .55 -- Ху дожній фільм

«)1.іти каГJітзна Гранта» . ває Б. Руденко.

18.30 -

Бесі­ понеділка до понеділка». 18.50 Фестиваль ми­ стецтв «Російська зима». Балет П. Чаііковського (М.). 21.30 Програма «Уас» (М.). Прем 'єра ху дожнього телефі.оьму «Дюпсн втручається» . (І серія). (М . ).

18.40 -

програма

Гімнастика Ноnини. (М).

і

заводить

хорошого

здоров'я

і АtOлодість

структору

середньої

Н. Креміиській

(.\\). 10.30 11.15 афіша. 11.20 -- Українське кольорове 22.35 -

кова

НаШВИJ\КУ попоїжну орга­ нізували -два дні бенкетува­

<=>

-

якої

лярів. «Будильник». ("1). КО­ льо[юве телебачення. «Музичнніі кі· ОСК». «За вашим про· хаНІІЯМ, діти!» ("1). Наша

часту­

ніж однією чаркою драту­

<=> U1ВИДНИЙ І' ість ці їсть. Година-друга а він усе наминає.

че­

ще6ільшого

ції виносить

гостей пригостили.

Нраще,

ставці,

учителю

інспекції, М. Ковтуиу - учителю ГОГОЛівсьної се­ редньої шноли, М. Каціоиу

обійтись.

Сьогодні колектив

9.0:;

І досі б гостював балакли­ Павло, якби госпоДаря ... не

Гого­

про

зро­

свід­

никові цього ж зав о Д у, М. Бож,ку генералу у від­

ної

та нон­

доброго

9.1;) '-

столом.

дрімоту

o o якби o o

і

без

не

Перша

...

тітка,

ніяк

НЕДІЛЯ,

Де ви були, як угиналися столи? Будь-якого свята Петро з l1авлом трудяться завзято

на

с.

Це є

====================================~

o o

вий

вчи­

ГАЗЕТИ!

сходів на почесній РОбнорів­ ській нивіІ

!{ореспонденти,

Привітна всяка відвіJ\УЄШ зрідка.

райв­

-

начальнииу районної

Плідних думо!{ вам і рясних

цьому

Хвалиться, як іде в гості, що не звалиться на помості. Не думаєте пригостити - чого ж посудом торохтіти?! <=> Він учащає, вона приго­

o o

аж

строю,

ПРО ГОСТЕЙ РІЗНИХ МАСТЕЙ o o-

...

Це була

допомога,

натхнення,

3020 ли.......................

за

совістю

бажає~ю вам

даю\їЯ одержала

щає

з

-

U1евчеННіВСької ШКОЛИ,

зі газетиl У Новому році ми

газета у

Медведеику

справу

лю-пенсіонеру з Жердови, Р. Литовчеику начальни­ ку штабу ЦО заводу пласт­ мас, І. Шарапову робіт­

завіДуючому

лева, П. КУДіиу

Спасибі ж вам за неї, дру­

Нелину ДОНО­ наYl

Г

в

металу.

облицьовування

турботи

Н.

преси:

набінетом

телю-пенсіонеру

і

стю. Підказували на'м танож

птахофабриками.

«Нове життю>.

-

і

корисну

Тут

НП УнраїНИ, Н. Пер­

методичним

людям, критииували тих, хто

Про натХНЄННУ пра'І\Ю тру­ діНIІІ1І;ів Броварщини, їх ТРУ­ дові БУДНі, j (УЛ ЬТУРНИЙ Ві;l­ ПОЧИlIOI(, дозвілля 3 НОYlера в

писали

душі.

іНструктору

-

ловському

но,

спорту

активістам

райкому

ма­

'/еННЯ.lt

Це

завер­

Пі'дприємствами,рад­

госла:vш,

таким

до

со­

зроблено

скла

порошковики.

тиву.

Ю. Білину

нрасивої

rюбкори

Добру,

А/У

заняття

на

багато

колон .

били

дали

любитель

фасад із

здійснено

CllfJllTHiCТb

кожен

смаком,

приміщенні

горду назву «Металург,,! ,у нм­ знайде

ДРУЗІ

твор­

ВИСОКОПРОДУhТивно.

людей

порошковuкu

бо

стін,

СПАСИБІ,

за­

п'ятирічки,

сприяло

стіни,

про ,негаТИВНі явища, які, на жаль, зус трі'чаються в на­ шому житті, псують настрій

людей.

трудився

/(ривенко­

якому

світ ла,

.10

На О'l.aХ виріс Палац спор­ ту,

славу.

06Лllljьовував

тер і алами

і завдань

року

а

Петро

на

,у'

Підлога в залах паркетна, в роздягалках та кімнатах для тренувань ворселінова. Вда­

Василь

ші роботи.

тут здобули нові про­

Поруч з .позитивними

тру­

3магаючись за успішне

вершення

вони

будівельни-

гання.

підне­

радянсыхx

дсі

підлогу,

естетичним

вість.

основному

толій Бондар споруджуваЛ/l фонтан, водоспад, здійснювали бетонувальні, арматурні та ін­

Гализова,

Не

протягом

Драгой, Юрій Сущенко і Ана­

душі і вчиннів, про заспіву­ вачів соЦіалістичного зма­

хороших

відбито}(

ОАС

сучасниКів,

слів на його адресу. Адже це рік партійних з:.tзДів, на якому

Поповича.

напилали

стів . Це були хвилюючі роз­ повіді про діла і думи наших

рік,

Прощаючись з 1971, хочеть­ СЯ

П.

спеціальністю

.НУЛЯР,

редакція підсумовує зроЬле­ не, аналізує, чим він був зна11еННІІЙ ДЛЯ кожного колек­ тиву,

М.

І.

JIаl/fJuк.юд,

І/олоц

минулий

кмітливість

фесії і 1/0трудиЛllСЬ

кра­

споруди!

ЩІ!

ДОБРОЮ

проводжаЮЧIІ

Кривенка,

ня. Все тут ОфОРА/лено з вели­ ки.!!

року освоїв якусь одну буді­ вельну спеціальність. Н апри­

ПалаljУ бригада ,\tулярів на '10.1 і з В. Є. Бабuче,\f у складі І. Т. Сер­ гієнка, І. 1(. СаJ,!УСЯ, П . М.

uо/ювню/от/J

вll,'Л.'U)

у

службовець

U РІЧ Н І

.нуть ЗАюгу подивитись змаган­

Засалом кожен робітник, ін­ жен('р,

(?

обладнані трибуни для гляда­ /lів Отже, болільники мати­

підлогу.

та,ни А. К. Чернишов за­ СТУПНІіК начальника відділу капітального будівництва. Свої

вони були не в ролі кєрівни­ ків, а звичайних будівельни­ ків, виконували найрізноманіт­ ніlllі роботи: бетонували пла­ баЛЬНllЙ басейн, настилали під­ логу, вuкладали пішохідні до­ ріжки, садили дерева. А ЯЛШ/.­ ки .. . Які '/удові ял//нки красу­ ються обабіч входу в палач' ,'(тI'ТIl'IНllIl

flастилав

о

/-1

льний БQ:сейн розміром 25хН для дорослих та 1,75 метра­ для дітей. Є зал сухого плаван­ ня, де інструктори фізкультури fiчиТIl"tуТЬ хлопчиків і дівча­ ток техніці плавання. Чудово

М)ЛОни, тесляр Іван Поповu</ виконував бетонувальні робо­

аені його стіни. Керував робо­

го,юва завКОJ,tу проф­

спілки Д.

Ji кін­

е,кціі,

першuй у нашому .Иlсті плава­

«МЕТ АЛУРГ»

'іів ,іН9,

jютенко,

діяти,nуть різноманітttі

ЗАПРОШУЄ ПАЛАУ

/972

р;"к У новому Палаці спорту "' Металург» BIN сnорудженuі4

Телесіюн

-

19-4-57.

За,м.

5827-8675.

Редакт.р

Є. ФЕДЯИ.

1 номер 1972 рік  

1 номер 1972 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you