Page 1

З НОВИNC POXO:М~ ДРУЗІ! ПРОЛЕТАРІ ЦСІХ КРАП!. ЄДНАРІТЕСЯІ

РІК ВИДАННЯ 32-А

І

Nt

(3153)

П'ЯТНИЦЯ

1 СІЧНЯ

1971 р.

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАНОННОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ ТА РАПОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ

ЦіВа

КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

ювілейного

Відлунали мелодіitні дзвони Кремлівських курантів, сповістив-

вітньою технікою вони подолали несприятливі погодні умови і ви­

ши про закінчення 1970 року. Кожен ПРОЖI\]ИЙ нами рік має свої

ростили непоганий урожай зерно­ вих та овочевих культур, добили­

особливості, прикмети, заЛ1lшає неповторний слід. Але минулий був Д,IJя радянських людей особ-

ся високої продуктивності громад­ ського тваринництва, достроково виконали завдання п'ятирічки.

ливим, сповненим небаченого трудового і політичного піднесення,

Приєм,но усвідомити, що лише понад п'ятирічний план державі

ченням сторічного

молока,

вели-

."'llа.

єва одержали від землеробів

тального комплексу на нащііі пта­

хофабрицІ. За півроку піДНАЛОСА 18 пташник"" споруджених з по­ легшених конс:трукцііі, встановлено ОДНОІІрусні

в АКМХ кліткові

батареї, механізовано і автомати­ знано всі виробничі процеси.

у січні роботи по спорудженню коr.tплексу будуть повиістю завер­ шені будівеЛIІІІІИКИ здадуть в експлуатацію остаккю ферму.

ра-

іwгори~вши соціалістичне зма- йону вели'ку кількість овочів, кар­ ff\ННЯ на чёсть цієї знаменної да-

PORY

Напередодн1 новорічного СВlІта будil8ельн:ики ~аJJМ в експлуат-ацlю ще двІ ферми нового експеримен­

продано 7040 тонн хліба, 9360 тонн 3800 тонн м'яса, 41,5 кого вождя пролетаріату В. І. Ле- мільйона шту1к яєць. Трудящі Ки­ ювілею

хоа.

ПОДАРУНОК

СВІТАНОК 1971-го

ВИКJlиканого підготовкою і відзна-

2

В шести пташник ах четвертої ферми, яка раніше інших стала

то,пл·і, фрукті'в.

ти, трудящі Броварщини самов.ід-

Найкращи,х успіхів у збільшенні

даною працею внесли вагому чаСТКУ в чашу всенародного дос тат-

виробництва сільськогосподарської продукції, підвищенні рентабель­

ку. Колективи

під-

ності господарювання досягли ко­

НА будуть засеJlені ще 12 пташни­ хі·в друroї і третьої ферм. На чо­

завершилн

лективи радгоспів "Плосківський",

виготовивши

"Русанівський», імені Кірова, «Тре-

ти:рьох фермах нового

приємств

п,ромислових

достроково

п'ятирічний

пла,н,

додаткової ,продукції близько тринаДllЯТИ

на суму мільйонів

карбован,ці,в. Ще 24 грудня вони

рапортували про виконання плану

JаЕершального року п'ятирічки по

реалізації продукції. Успішно

с,праВИJlИСЯ

до ладу, аже близько двох міСАцl. утримується ПТІІЦА. ПРОТІІГОМ січ­

бухівський», КИЇ'ВСЬКОЇ і Калитянської птахофабри,к.

Багато сумління і енергії в ми­

СА 44 мілJoiioни штук АЄЦЬ.

Колектив

нулому році доклав багаточисель­

ний загін інтелігеНllїі.

Вчителі

і

зі всі­

завданняr.tи буді.вельиики, транспортни.ки, .працівники сфери побутового і торговельного обслуговування. Торік у місті і селах району

ма труд~вниками району, словом і ділом допомагали їм достроково ви,конати державні плани і соціалі­ стичні зобов'язання ювілейного

магазнни, громадські приміщення,

Добру славу залиши,в рік мину­

робітникІв птахофаб­

рики щиро 8.ІІ,АчннlІ партіі та УРА­ ду за чудовиА подарунок 8 ю.і­

лікарі, праціlВНИКИ торгівлі і побу-

з своїми ту йшли в єдиному строю

комплексу

Богданівської птаХофабрики що­ річно утримуватимеТЬСIІ пересічно 210 тисяч несучок, Вllpоб,lІтиметlо­

леіікому ленінському році. ВеJl8ке спасибі будівел .......м,

Мои,-а.н.­

кам,

усІм,

проеКТlUI1'ам

бра,. участь

М.

60JllJtИR,

директор 6огдаИі8Сь&оіпта­ хофабрnи.

(ФОТ'()ХРOlI\ІЖЗ РАТАУ).

Фат()м()нтзж Ю. Окунєва.

хто

у створемніпт-ахо-

комплексу.

введено в дію нові школи, лікарні, po~.

-

значно поліпшився благоустрій на- лий. Зроблено багато. Та зробити селених пункті,в. належить ще більше. Бо вже таку Серед пра,вофлангових

соціал і-

СТИ'ІНОГО. змагання

впевнено

кують

заводів

колективи

дилыl1(ів,' торговельного

бу дування,

пластмас,

кро-

холо-

машино-

порошкової

неспокіііну вдачу мають радянські люди

-

не

зупинятися

на

ся

вперед,

до

комуністичного

сяючих

Новий, 1971 рік - рік ХХІV з'їзду КПРС. Ного рішення від­

~lДСП-2, автопідприємства 09034. Вони досягли високих показників

крнютьперед радянськими людь­ ми с,вітлі і грандіозні перспективи.

по продуктивності

А щоб

праці, знижен-

гідно

зустріти

великий

ню собtвартостіПРОJJ;У,кції, поліпшенню її якості, мають великі за-

форум партії, нам потрібно працю­ ватн з подвоєною енергією і сум­

і матеріалі'в.

ки рідної Батьківщини~

ощадження Івід економії сировини

лінністю, м,ножити трудові здобут-

Радують трудові здобутки працівникІв- pa;J.f~,niB і птахофабрик.

Хай же сьогоднішнього дня в кожен дім прийде велика радість,

дружбі з передовою

роком, шановні товариші!

Своїми

працьовитими

руками

наукою,

В КОІЖl!lLй ~цi й IЮtplllllt -В3ЩМ(tЙ 3IМkT. як ЦРlitїmеШltbOlГО ,деRЬН~НИ.(1

С.101ЮJ1'р'ЗЩДИ, crJl)!i же, я'к ~ РІУХ і те:МIПВIІЗН'ЗtЧЗ, ,",ЗІМ Па'prrі'ЙlНIІІЙ' З'Їо:ц

_

Ок,р.ИJfЯlЮЧIIIЇf, Дв3/,rru.wгь че'1В!еР-foIЖ! . НQ\~1ІіЙ 'ржІ ХЗ,Й ,IJЖ, БYlдЄ З ЗЄМНIJtX 3еМiIfIИ'Й, І З коомї'ЧнltX -И3lМіrльш КООММRЙ, І ЯІК 'Mo.101д1:ICTЬВlNнa - т~иіІ зanзщ,ь'НИ'Й

Вс';,м, ЧИlМ є 'наllЮ\Д наш БЗlГаlТlfЙ, P.OIКJOIM св.l,т .ТИІМ, ЩО був всім Ha,pQдialМ друг

І я.к ,парт1ЇЇІО.1!ІчвеmАНItЙ; Хзdi ri.1Н, буде JЮКII»I IlIJJUЇВ воохї.ц:кltX В твqp.чltX ,lЮшyU<lзх, В праЦі l$UetItIIЇII, ХЗ!Йв,:rн бyu:(е ПpW.I.<DЖEIIIJI!IМ 1"ІІХ до!рІ'л-.

___

РОКОІМ Ле.нj.Н~I:ІКН\м d~м,деся"J'ИlМ!

R свяТковий настрій, щастя. З новим

но-

ВИСХІДНИХ

Що ,не день, то. б~ые Дріузів У н,8ІС, Що не ден:ь - З,рооіСіа 'Н,Еа, ОМЗ'.

С'МIд:ес,я'тий 'В';'д!ХОідИ11Ь ,у дi~'b Д()р':'Г в,ірн ИІЙ .[',руг l'р'у\д!ОІВИ1Х п'о.x!Qдії'В ... НОIВИIЙр.ЇIК СТ\УІПЗЄ на нarш n'ОІр!Ьг Р:lк БРЗlтероства і СНІЛИ наlр'ОІд'іІв; Р,:ІК ве.1И1КО'Ї ВUР'И у за,втр,аIШlНЇIЙ де,нь, Миру, JJружби і ОІПТИМ':'~МУ, Р'ІК ЗВНТІЯІГ і 31ве'!J'Ше!Н,Ь, Тр'У'да і п:'сен,ь, І наlб.1,Иlже:IJIН,Я ,КІОІМ'У'НІЇI3.r-«у. в:,н оКjр,"':~И'Й РoQJЮМ злетjв, Н~ІПРУГ,

вершин

майбуття.

металургії, електротехнічннх виро..бів, фабрнкн дитячого трикотажу,

ШЛЯХІВ

РІК

О. НОВИЦЬКИИ.

досяг­

нутому, а тільки невпинно рухати­

ЙlдИ, Пlреl~раlС'ИИIЙ, :\ZJ.И, не.ПOlВ'1'Ор'Н'И1Й ЧЗ,С: ""1и ОР'ЛИlНЮ РOlЗl!ІІРОС1'уємкри.')а,

,

Що ВlКззаlВН,ЗlМ вeJlJtК.1Ii't ЛeмJiн!

~,,~~~~~,~~"'~"'~~~~~~~~~

Сесія районної Ради депутатів ТРУДЯЩИХ грудня 1970 року в при­ ,І/іщенні будинку культури :4,.dg, «Торгмаш» відбулася

30

- - .J'.t·сія районної Ради депу­ Ти/ів трудящих (12-го скли­ кання).

На сесії з доповіддю «Про дep'J/faBHUU план розвитку міс­ цевого господарства району на 1971 рік» виступив заступник

cr1'Р'ЗlU)іIВlНlИiКlЛВ

,юапа:ДЗlріС'Т'ва.

'сіЛ<l;СЬJroГО

3;:an'()ВІ:мю

П:ЦІ::~JМlюи. 'рюіБОт И

про

і ЗalВlда,НIНЯН з

:Н'IІ'C"J1у!ГПНИlЙ ,рбк ВIflC"Гу\ПИВ ,ce'Кiperrap ,р,аlй'КОІМУ КП У\КJр,аіjIН,и М. О. Сер­ гієнко. На НЗір,щд,і, ОГ()JJошен,з, 'ClПlіrльна lf\ocralHQIBa БЮ1Ю Р,ЗIЇFК10МУ КП У,к­ 'ра.їI"'И та'вИlКОНlЮOlМ'У рз,їюн,нОІЇ Ра­ .:J.И депутаrnjв ''ГР'У\дJЯЩИlХ «.fLPOJ1'i;J.суш,киссщі ЗIЛQIС"J'J!I1JJЮГО з'м aJГ Зlf!lИЯ I!Ю.1€fl\JТИВ;]В 'Р,ЗЩіГOlClП':IВ j ,пга,хофзб­ р",к 'РаIЙ'ОІ!Іу за '1970 ,р,і,ю>. Пере­

ТОВ­

Іма'ж,ця,ми У СOlЦ;,aL1JlїІС'Т lli.ЧНlOlм У І3ІМЗ­ гаНІнІ: серед 1)ЗІ,lJJI'ОІСІ[}і'в :і, іЛТ зс'юфаб· 'Р,ИІК р,аlЙOtну ,вЙ\ЗI!Jarче'н,і: .'.

Доповідь «Про місцевий бюд­

По вирощуванню зернови.х куль­ тур lр.аlдІГООП "КрасилівськИіі»

голови

виконкому райради

путатів трудящих С. СТЕНКО. жет

району

на

нан~я

місцевого

йону за

1.

рік

1971

затвердження звіту

про

де­

та

вико­

бюджету

ра­

1969 рік» виступив за­

Відуючий райфінвіддіЛОм І. Р. МАСЛЮКОВ. З співдОПОбід­ дю по цих питаннях виступив ""f4oBa планово-бюджетної по­ c.'trmoї комісії І. М. ТИМКО.

З

інформаЦією

шення

поліп­

в

шкільних

виступив

г~

Іа

торгівлі

про

їдально:( і буфетах

~"

29 ГР,У ДНЯ в'!д6уЛlзraя 'Р.аIЙОIНIНЗ 1{,а,р зща

райспоживспілки

деnу­

Г. С. ГРІНБЕРг. По обговорених питаннях

,есія

lIP.HHJI.

прийняла

відповідні

рі­

nЗIРIТОірl!'аlн::t~щіIЇ М. М. Топіха, го­ .100'в,а 'plQl('J:lТiKOIМ'Y Т. У. Фесюк, ,сек­ РІетаlР

Koiмjc,oIM0l1,ocыоїї

()І!J'ГarНlі/.Jщії

М. д. Какун), !в я,КО\М'Уви,рооле'на Йо.го :ноа' С"Ю г€\К'Таір,:tвС':ЛЬІГОІСП)llI1:IДЬ

па 1060 це:Н:l1н€'рдв. .нЗ\дOlЄНО на КО" рову 37 46 'К~ЛОnр'а\МіIВ, J1'01Нoar:! П.1'ЗIН

CelКlpeT ЗІр' :КОМIСОМ.OJJjЬІСblКОії ор.гЗіЮзз­

ц)ї Н. Г. Вірич), де

переможцям

ТЗlр'

з

,!(аlМ/Со/:ІІю.'JII:ОСЬКОЇ

арог,ан,13іЗIЦН

880 г€~,a'pїIB.

В. З. Легки,іі), 'ЯIЮ1!Й ВИlРОQНіВ по По вирощуванню врожаю КІР­ 204 це:Н111Jre:р'И м'я,сзо ,н'а ста ге'кта· топлі КаЛИТАнська птахофз6- 'РІ:ІВ С:'ЛIЬІГОО!l'y,гіlдьі ОДetР.жзв се,ре:д" рИlка (ідИірект'ОіР В.' Г. Загумен.ниЙ, IН.ЬОIДо.ООв>иlЙ 'ПОРИlplіlС'Т ЖИlВoQ.Ї ІВЗГИ се,к,рета'!> ~щ)То'р,га,fI\із.а:uJі,ї В. С. ІКОІЖІНIQІЇ тваlрllІІНИ 595 гра,міі'в. Тавлуй, голова РClб!',п(()'М~ Р. С. По виробництву і продажу яєць

Шульга, C€\J\,1j)errap 'КQМ'СQlМОЛЬСіькоі

о,ргаlнljз.аll.L;IЇ М. П. Скок), ИІКЗ одер· жа,Ліа .по. 104 цеінmнеРИКЗ'lиоплі 'НЗ 250 ге.ктаlрах. ПО виробництву та продажу мо­ лока ращгОіОП с Плосківськиіі» (.::~pe'~TOp П. Ф. Волоха, секреи,)

'ви:везено

т И!СИЧ тан,к С/Pf'аtН,іІчких ,доБРИІВ ,в;неІСено Іна КОЖИіН:Й гекта,р по

Пе,реможще.,\І оу

30 ,і

13

oou:La.rJ,і1сТИЧН~У

Зlм,аlГ,ШНlніі сере,д IПtрам 1fICJIIOI8НХ пі.д­ 'Пр'ИJЄJ.\lС'l1В по надакию . шефської Jl.опомоги радrоспам І Jlтахофабри­ пр,щ,аIНО ,де,РЖ зв:' 4500 ЦЄlHT:н,e<p!:IB. ка,м ,р з'Йоf!IY IВ<ltзн.аllielНO·К~'іlllВ зз­ По вирОбництву та продажу Bocry торговельнмомашинобуду.ан­ м'яса - ,IНIIд:ГООЛ Імені Кірова (ДИ,

и·е,нгт:не-р'у

ко.ЖlнOt.\І'У

Міхеєв, се.юретар пз,РТ­

€.

оrpтаlн':lза'ціIЇ Г. Л. Нестереико, го­ .1'0~a р'Об:ТIКОІМlУ М. О. Міщеико,

рек'То,р О. М. Чижнк, celК:peтap fШРТ'КClМ'У В. І. ГлушаlК, ,ГОЛ0Іва ро­ б,:ТКОІМIУ І. М. Степаненко, 'CeJКIpe­

иао

ПО виробництву та вивезению органічних добрив 'JroJIектИ1В р'Зl,::lГOiClПУ сРусаніlВСЬКИЙ» (д~eк·

тор Л.

(,J.ИIР>elКТо.р ,в. І. Чернишенко, сек· 'р,е'Тар паIРТО:РlГаIН1:і3ЗЩІ:'Ї П. Ф. Гор­ дієнко, 'го..lОва рооітоКОМ'У профап,іл· КИ В. А. Кравчен,ко, се~ретз'Р ІКОМ' ССIМСІ.lІЬСblКОІЇ Ор'гаіНl'IЗЗllIIії К. С. Мос­ каленко),яю~й otrе;ржаlВ по 21 зе'Р'",а

зирна), ЯІКЗ ОІДelр<ЖЗIЛ3 40 м.ільЙо­ н::в ШТУК JI€II.I!Ь по 213нз ,юур-­ Jty H~ і ЩІОдllла держ ЗІВі 8 M'i.1'ыїFoaBB 'ШТ)'ІК ІПОН·З!Д 'П\lIЗІН.

,КО.1ектИlВ Київської 'Пl'Зlхофаб· РИКИ (cJ.flpe<J\I'Г01P О. Г. Сергеєв, lСе'к­

-

рета!р

па'Р,ТОІр,гаіНІі,з,аlціIЇ

тенко,

Гаценко, СblКОЇ

ГО.101ВЗ

Т.

€.

Іробіт,ко!му

се'Кlрет а р аjJl!'alНlіз.аllllії

ІгнаВ.

В.

IКОМ.соо!(),;1'Ь· В.

Н.

Пу-

r.

ня (,ДИ'p<elКТОР І.' Аrапов, сеюре­ т,аlР ПЗр'торгаlНlіЗЗiUlі,ї 8. О. БOJIДОВ­ ,кін, ГО<.'11О'ва З3JВlКQМ'У А. Ф. НенІоКО, ce.к,perroalJ) IKOtMOOlMOJ!\bC,bKOЇ ОРГШНIЇlЗа­

иП В. В. Чуканов).

К0l1е'КТИlВ,Зl\l, ,я>юЇ' 'м!ООЮця·м и

IВ'ИlЙшлипе'ре,

:ЗlМ аl'аIlliНIЯ,81Р'УЧено

,пере·

Х і,д,н:і Че'РIВOtн~ ,!іраIПОРИ ,РЗlі\ооOlМУ КП УIЮР'Зlї:НН іі, р,аlЙll'ИIК!ОІIDКОМУ таl з З .. Ee'C€IHO 'на р ЗIЙOtНIН\Y дOIIll.К1y iIlОШ а . ,вr.IдJз.наtЧено J!,Oбр'У ,р.о,боту ~І() 11Іід·

ВЇтанн.fI 6роварчанам Реда"ція нашої газети одер­ жала

новорічні

noздоf!ЮВ.ІІеннл

трудящим Броварського райо­ ну. Іх надіслали почесні гро­ мадяни Броварів "олишній "омандуючuй Другою повітря­ ною

С.

армією,

маршал

Красовсь"ий

і

авіаЦії

відважна

тшucістlШ М. Лагунова, наш зе.мляк, Героu Радянсь"ого Со­ юзу С. Ячник, колишній коман­ дир батальйону 227 полку війсь" Н К8С М. 80.llьва" і бо­ єць цього полку П. Іванов, ко­ лишній

командир

роти БАG>

Другої повітряної арміі,' І. Сте­ nанен"о.

ДруЗі бажають нам АІіцного здоров'я, довгих років жиТТJI, успіхів у nередз'їздівСЬКОАtУ соціалістичному змаганні.

.......................................... _НА 3а успіхи,

HAfOPOIA ДОСАгиуті

ЩИМІІ міста у lІи,конанні

труд.· зав­

дань П'lІтирічноrо 'ПJlаиу по роз­ .итку

промисл08Ol'О

в.,о6ІІи­

НОІС"гі Т'ваlр'ИlfI\ННlцт.ва ,Ю()JJe:J<IТНВИ 'РЗ.!:­

цтва, Презll.І.ЇА ВеРХ08НОЇ Ра.l.lІ СРСР нlrOflо.....ла місто Диіп· родзерJII.1IIIC.W( Днmponeтров.

ГОClП!Ш імен. Щорса, "Требухі'всь­ кий» і ПJJ1eМIПТЗIХOlз.а.щщу "Рудн •••

ськоі оБАасті ОРАеном ТРУ,І,ОВО­ ro Чер.онorо Прапора.

18И1ЩеНIНЮ 81рожаlіі.НОСl'і с,ілblc.ыкo'ос-­ IПQДЗ'ріСblКИlХ

КУ\ПЬ1'lY'р, та

п,ро.ДУіКТИВ­


І ВІДПОВІДАЛЬНІ З А ВСЕ

вого,

ХХ,!ІІ

З'"j,~ду

КПРС,

Бюро

техн; 'І но,го

про,гресу,

вищу;куваlШ,Ю

Взяти хоча б ,JЮ:ІТYlllі'ста О. Г. 'Корнєєва. Вже

т()ва'ри.шем. Нолен'тив ТР!іl:\!ає

,lюнrСТРУJЩН

на

раЗі'В

Яlког.О

,вперше

ефеК'ТИВНі'СТЬ

зва,ння

·носить

Партійна орга,нllзаіфя турбується про нав" чання 'членiJв КПРС, їх ідейне загартування. му-ле нl'Ні:3іМУ ,на ff'РОМdiдIСЬКИХ i3a~a,дax діє ка6ї,нет політосв1ти, де є IнеобxLдна ікілыі.стьb лі­ тера:ту,ри., ту.рнали, г~зеги. АкТИіВНО також діє ГРУlПа <полі"1'інфарматор~в, а~jll1коле}{ІТИВ, працю­ ють'редколегїії стінних ,газет.

з'ї:зду НОІМпартії Унраїни, юв·і,леЙниіЙ рі.к 'Зalвершили

ТРУ1ді'ThНИIКЇВ

ДOCBi~дy 'ВИ"'Овної

роооти :серед

наlQУЛИ пропа,гандИ1СТИ

А.

О.

Бо­

ШИРиrrЬІС,я lПатріОТичниlЙ

ру,х за ,комуністичну

пращю. 3ІВ<і<J1НЯ 'РО'ЗВ:IАНИКі'в МaJЙlбут,нього ilIРИ­ 'сваєно 364 нращи,VI ,ви'робничнИlКаІМ і, 6 колек­ "ти вам.

ВИlкорнстанн fI

Комуні,сти Iпі,ДПРИ€Jметва НИІМ,

але

піхах.

не

горд.ятьс·я зробле­

З'УlПиняютьс'я

на

досЯІГНУТИХ

ШЩВОЄНОЮ" енергією

ють !ЗмагаНlНЯ ,на rчесть

вони

ХХІУ

ус­

розгорта-'

з'і131ДУ

КПРС,

60РЮТblCЯ за да,льше ,ПlДнесення тру,дової і полі­ тичної а,ктИівності rкoтHOГO рооітника, .ВИШУ'КУ­ ють

За час, що ІМИНУВ віД ХХІІІ З'LЗrДу КПРС, значно пLдвищиласьроль IKO'M:yн~eT]B на вироб­ ЮЩТВі. Во.нИ С'Та,ли глибше IВНИlЮ~ТИ в ГООІЮ­

неВИlко,ристаНі

резерви

іМCJlЖЛИВОСТі,

;ве­

дуть за IСобою 'коле.ктив ідо нових :звершень. Бо ВОИИ .відlповiJ'далыю l3авсе. В. ІВАНЧЕНКО,

іНіЦіаторами 'іНО-

секретар парторгallliзац11

заводу.

Н'ра,силів;ча,нИ3ДІІІВна ела.в­ лятblCЯ 'В,Мlі:НJ1Я!М

ВИРOlli)увати

висо,кl В'рожа-ї гарQДИ:Н:Й. І 'ще, Ha,ca,~ГDep'eд,

завдЯіКИ

таашм

іЦо!вела,

що

лівсыихx

на

ПОЛЯХ

можна,

кр8ІСИ­

вирощувати

(ІЮ

ла

автО'ри1'ЄТОіМ

:на

IПІlвтора деСiЯlТИlрlчЧJ! очолюва­ на нею ланка одержує доріlДНІ:

пвреЩНИlкLв. Площу бу ЛО ,ВИ­ орано наЗЯіб, внесено необ­

центнері.в з ,гектара. На,ві'ть ни:нішнього неClIlРНЯТЛlfВVГО лlі l тазі6ра,но по 200 центне­ рі,в, у той ЧaJС, ,КОЛИ 'В ціло­

му ІПО

РСІідІ'ОClIlУ було

Тільки

127. ,3ІВИlЧaJЙНО, ,У'Спїх не лрийшоіВ сCliМ 'По 0061, Це р'еІ3у·ль­

тат нашолег ливості

в .роботі

всього ,коле~тиву лаНКИ,Ylмін­ НlЯ

правильно

засТQCOIВу:вати

аігротеХН<!lЧ'Нlзнаnюr.· '3дa~ь­ ся, теХН!lкаВИРОЩУ'Вання rкa­ ПУ'СТИ, зокрема 'раННІ:/ОЇ, не та­

ка 'вже й С'~ЛaJдна, але й по цій нуЛНТУ'ріробі'ТНlЩі дома­ гаЮТl>С:Я ,високих Іпока,зюr.ків.

По Іп:ра:ву са,ме ланка

мomнасrказarrи: М.

Мос'каленно

нос'ті.

високі 'вротаІ овочів. Рання КCliпуста НИН1іIШНЬОГО лі та бу­

еНll'узіаСТКaJМ, як М3ірія '1ва­ H~BHa Мос,ка,леНlКО. МаlЙже

ВРОЖalї ОІючilв. Характерним щодо цього є нин!lUIНЯ ,П"ЯТИ­ рLч,ка. СереДНіЙ щорІчний у,РОЖCliЙовоч·ів у ;лов ном У асортимеНТі, ста,новив '228

Іпланових ;завдань по врожай­

в

основному

IПлощах

з·шliд

,розміщена

нращих

по­

Х;,ДНУ Iкі,ЛblІ{і'сть О\рганічних і

МінеРaJЛЬНИХ ,ILЇ,ДВИlщениrй

но'сельчан

і

Мос.кален­ за,слушеним

серед

ІВ

своїх

ра,ДГОСПі.

од­

Ще

:в 1966 році за одержання ви­ со,ких врожа'ЇIВ горо,дини У,ка­

зо~ Пре:ЗИlДі.ї Верхо,вної Ра­ ДИ C~OP ланrков.у було наго­

Дещо

КОlМпле,к,с

запро­

роджено ,меІДаллю «3а трудо­

вирощуванні

.ну ВI~.:\lзнаlІ{У», а в ЦЬОІМУ ро­ Ці меда,ллю «За доблесну

lІі;зньої КCliцусти. І ось наслід­ ,ни: середн~й 'урожай її в ці­ ІПО

НОРИІСТУЄ'ТЬСЯ

добри,в.

·ВClJд,ж.Є'но і при

ЛОіму

МаріlЯ Іванівна

раlдГОIСПУ

становив

240 центнері'В.

лра,цю. В ОIЗНaJменування 100річчя з дня народженНіЯ Во­ лодимира ,ІлЛі,ча Лені!на».

Ма1рія

ІваНівна

є

деlПу:таТОIМ

КалЄl~ТИВ ланки разом з 'СВО,ЇІМ .керівником дбає, щоб

сілI>сыюїї РaJДИ депутатів тру­

не тiJлькивиростити врожай,

!дящих

а й \До,нести Його,.ЯIR гово­ рять, ДОДі,ла:своєчасно і без

м а;дс blКііlЙ роботі.

Івтра'т

аіrбра,ти,

lПеРШИIМ

реа,ліlзува,ти

сортО\м.

. У,аПішн!JЙ робот! сприя€ мо­ раЛІ>не

і

ма:теріальне

чення 'трудівнИlЦЬ. сить почесне

заохо­

ЛаНіка <но­

з!ванlІ'Я !колекти­

'ВУ \КОМУlІ'іIСТИЧНОЇ праці. Кож­ на робіТ'НИlЦЯ Н3іперед зна,є,

яrку' вона одержи'Гь дода'111\О­ іВ:У

оплату 'за

бере

lЦе"іЛI>КОХСКЛИlкань,

aJКТИIВНУ

уча,еть

у гро­

КолектИlВ ланки зустрічає Но:вИlЙ ріlК З НОБИМИ планаlМИ на мadЮутнє:виростити ,кожному

гектарі

на

240

щентнерів овочів. «Це бу/де наш ,тру,до,виlЙ іП()да'рунОІК на

честь ХХІУ

з'їзду

КПРС і

?С ХІУ 'з ',їзду КОlVDпа'ртії У:кра­ !НИ», ф.

за,являють

рооі;тни­

ло,ка на корову, а дрУff'а

На фО\то: М. ведуть щиру

3.

по

-

4550,

ПИJIЬТЯЙ та С. І. ЦЬОМК8

3аlраз, У переддень ХХІУ з'ї­ НАПЕРЕДОДНІ НОВОГО ,р(жу кореіClПClНД~,НТ зу,ст,рівся :І

наш

гмО'внИ!М

еIК!ОІюм.і:сТОIМ

пл аст'ма,с

3інаїАОЮ

заВОДУ

Іванівною

ПОТ А"ЧУН і IПOlIrРОСИВ її !!}ОЗlпо­ ВЇ'сТИ, ЯК 'К'(}Ле.!\іТИВ

,завершив

1970р,ЇК , 8 'Я!КИ!МИ успіхами вхо:дшrь у 1971. Нижче пода-

еМ'С'І'ВОIМ,3'а п'ятиріччя нами ОСВ·QiЄЛО 'блИl3ЬКО 50 !Наймену­ вань ,ВlfPO.(JiIB, у 1967 Іраці вае'рше почали

дукцію іКУЛЬТ'УРlню-шобут'оIВО'ГО п:ризлаче'ння. Щоб по'чати се­ ріі'ї~нwй 'ВИЩ'ск ТОГО чиіншого ВИРOlбу, щораlЗУ ~О!в()дилась 'ВЧИТИlСЯ новій 'ГI:Х:IЮЛОIЛіїви-

.Влаене Ікажучи, гі'Д!на зу­ СТlрі'ч НОВОГО року , - це добрі

РQiБЛИІЦ'І1ва. 3 <lКТИlВН(}Ю уча.стю e'KOH'oMil'lHOЇ с.1ужби заводу ро­ біТ'НI\1КИ зна,йшли невикористані

рюулиати Гdаподарської д'і­ ЯЛЬ'НQiсті МИlНУЛОГI), Як !ми спра­

р'езеlРВИ Iвиро,бн'Ицтва ,і ДОІС'Я'ГЛИ

ви.1ИС'Я ~ цьOli'{J!рі~нИlМИзЗlв~н­ НЯ'МИ? На I 3'ОВ'У к.ілыацифр •. 3а­

'BI\1CQiK'o'ro те)fПУ ро'сту ІПРОДУК­ ТИВН()С11і IПР'щі. НИН'і 'в'ана зрос­

Г<lЛЬНИЙ обlСЯГ в ИlюбнИlЦТ.в:t зfij.1Ь 1 ШИВС·Я В 12,6 'РЩі& проти

ла Iпо'рі,внЯJII'О ІЗ МИНУЛИМ РI)IIЮМ

1966 РОКУ-ІЗ 'J101'O ч&іЄУ; КОЛИ 33.ІЩ:J; CT1l!B самос'llРЙІНИМП,Щпри-

Q

2

стор.

О

КОЖ'НУ

~о'сЯ!гнеН'ня, :МИ заПИТУ­

емо 'се'бе: чи .все IЗiробле,но для

випускати про­

6'.10 ЇЇ віДIПОlвідь. -

зду IIJIаjYГії, а;на.lїзую,чи цифру

на 11,4'ПРЮІЦ!Jнта.. .кр'аlї'На о'дер­ жала 31{) ТО'I/НIПОіна'Дlплано'вих ТРРМ'ОJ1lJJаС'l'ОIВИlХ труб, 1540 о

ПІДСУМКИ ЗРОСТАННЯ. 3 А Д У М Н. пrДвИ!щення еФеКТПВНОС'l1і ви­ Р()lбництва, чи всі резерви по­ ставлені .аа ,службу 'вироониц­

ТВУ, На чetсть з'їзlДУ 3аВО'діСЬКИЙ коле'ктИlВ В3Я!В 'Пfд:вище'ні

зо­

БOlв"Я!за:ння і У1(щішно ЇХ 'ВИК(}НОВЕ

ЖИТТЯ

о

час зу,стрічі

Фото А. КОЗ3іка.

в рахунок 1912-го Високими

досягнен'нями

у

мисловості». Ми гордимося своїми славними тр~дівницями. Ниlii зусилля всього колек­ тиву с,прямова:ні на здійснеиня настанов партії, висловлених в Ради Міиі­ рахунок нової п'ятирічки. За Листі Ц!( !(ПРС, цей час ви,пущено продукції .стрів СРСР, ВЦРПС ЦК більш як на 250 тисяч карбо­ ВЛ!(СМ "Про поліпшеиня ванці,в. !(Pf1ЇHa одержала до­ використания резерві.в виробии­ датково понад п'ять мільйонів цтва та посилення режиму еко­ метрі.в ст·річок! номії в народіИОМУ господар­

праці зустрічає новий рік ко­ лектив Гоголівської стрічково­ ткацької фабрики. Вже два місяці стрічка.рі п,рацюють в

ницю ви не за,вітали, всюди відчувається напружений ритм праці, творчий еитузіазм, трудо­ ве завзяття всіх робітни,кі,в. Працівники ткацького цеху, сповнені праnиення закріпити успіхи, здоБУ1'і в ході змаган­ ня иа честь 1О0-річчя з дня народження В. І. Леиіна, доби­ ваються нових перемог у боро­ тьбі за прискорения иауково­ технічного прогресу, гідну зу­ стріч ХХІУ з'їзду !(ПРС.

Передовикн підприємства ткалі Надія Литош, Ольга Зінченко, здійснившн програ­ му шести років, ·працюють на 1972 рік. Це їх,иіми руками що­ місячно ,випускається тисячі метрів стрічок. Обидві ВОН,1t очолюють

лодіжні

комсомольсько-мо-

бригади.

!(олектив

О. І. Зінченко вийшов перемож­ цем у перед'ювілейному ленін­ ському змаганні і бу,в нагород­ женнй грамотою обкому ком­ сомолу, !(раща виробничииця

Надія ТаJ,lаш перемогла в рес­ публіканському КОltкурсі. Ій вручено грамоту Міністерства легкої промисловості Україии.

А ткаля Віра Тимофіївиа Хар­ ченко за

високу

маіістерність

по своїй професії нагороджена дипломом Міністерства легкої

ст,ві».

За останній значну

НУ6. Взmи хоча б таlкі ilIУ:НКТИ. «ШДIВИlЦIfl'И IJ'eIМlПИ ]JOCTY про-,

роботу

час

проведеио

по

дальшому

розвижу техн,ічного прогресу та

автоматизації

виробництва.

Ось лише кілька прикладів. Введеио в експлуатацію у фа.р­ бувально-оздоблювальному це­ ху механізоваиу ліиію для фар­ буваиня стрічок. Це принесло фабриці 13,7 тисячі карбован­ ців екоиомН. Внаслідок впро­ вадження раціоналізаторських пропозицій заОlЦаджено 12 ти­ сяч карбованців і умовно ви­

вільнено

чоловік. Модернізо­

6

вано сну,вально-мотальні маши­

ни. Вдосконалюється техноло­ гія виробии.цтва иових видів стрічок. Спеціалїсти-бота·нщкки виго­ товили суцільиоплитний ботаи, я,кий значно продовжить між­ ремонтні СТРІЖИ експлуатації.

Зараз він проходить апроба­ цію. По мірі виходу з ладу бо­ ТIIJнів всі верстати будуть ~

міиені ,иа су.ціЛЬНОПJIК'rНі.

Все ширше розгортається на фабриці змагання на честь ХХІУ з'їзду !(ПРС. РобітнИ1t1l, інж,нерно-техніч·ні працівники 8сі с'воі знання і сили спрямо­ вують на те, щоб швидше по­ ставити ВИJlвлені резерви на СJJужбу новій п'ятирічці,

промисловості СРСР і значком

ТО,Н'Н пліІНКИ.

під

роомову.

М. МИШ!(ОРІЗ, старший економіст.

"Кращиіі працівник легкої про-

І. МИХАПЛЕНКО,

lПерerвИlнона'ння

і ХХІУ з небу'ва­

ЛИ:VШ усшіх3іМИ у праці. Перша На(;І;оІла по 4700"іло,грам~,в мо­

У який би цех, на яку б діль­

Майстер дорідних овочів

Ма­

ОІцена Леніна Софія Івані,Вlна ЦьО:.,ша з БОІгда:НіВlСЬ!{ОЇ пахофаіб­

З фєю ,метою створено 8 шкіл основ ма.рксиз­

чарова, В. К СaJВ.іцькиЙ, М, В. ИРУ1'иченно, пол.ітllнформатори. Ф. А. Селюк, Р. М. ПанiJн11\0, ,М. ,М. ХОІменко. На 33іВО,ф з ,коокн,им ~Heм

~!аlет(),совують­

ДвІ Дalвнl [JОДРУТИ-ДОЯРКИ Герой СОЦ;МііСТИ"mОЇ Прац!

рія 'Захарі,вна ПИЛІ:/ТЯlЙ з радгоспу «Р,УІсаніIВСЬХИlЙ» і ,удостоєна РИКИ, зма.гаючИlСЬ за г~днy З'УС'l\річ ХХ,ІУ з"їзщу .l\ПР,с

,неЛИІ{ОГО

алюм,1нію тощо,

IВИ~тylПають

завждИ'

,;

у :громаДСblКОМУ житт,і, 'ВИlс~у.пають інііЦіаТОІра­

,створено , ,нові IвироБНИЧі дільни­ ці ,ПО оздобленню ;мебл,і'в [ЮЛі,ефірНИlМИ емаля­ :VIИ,31бер:гаIННЮТИРСИ іСТружни, теХНОЛОI'1'ЕНОЇ ТР;{)ІОІ, по ВИlГотOtRл,енню Оl3дооленНІЯ хо,дОДИJIЬ­

дарськісrtрави,

.Його <БРИІгаідИ

3М3іганні

і~И багатьох ІКОРИСНИ:Х [ЮЧИJНань,

ре

B:i~OД:B. На З3івqді

них !(3i~ep Jз

у

Повагу і Івизнання заслужили іМОЛОіді ко­ ~YHicТII. Серед них передові :вироБНИЧ:НІilКИ Вl'Р~Татюш В. Ле'3інер, в Оідій елв~трокара В. ШУ.1fli1\а, СНЛajдальнИіК В. Печ'ура, Iкран.іВ'НИК О . .вРИ1Н. ПОРЯД з основною виробничою робо­ тою кому.н.ііСТИ заіВО\ДУ беруть а,ктИlВНУ учаlСТЬ

Уlкраїні. Цей ,комплш~с !Д0і3іВОЛИТЬ 'у 8 ,пj,ДВlfЩИТИ

IперШj,СТЬ

,1\U~:УI!:СТ!J'ЧНОЇ .

РобlТНИIКИі .і нжеНВРНО"l'е,JCні.чні ,працівнИlКИ багаіТО .зу'силь Ідоклали ДЛЯ ,збільшення IВИІГ<уТОjj­ леНlНЯ 'ВИ1робlIВ HalpOlдHaгo апоживаlННЯ, особ­ .1ИВО іl3 'В:I,1;хо,ціI В вироБНИlЦl1ва. Обс ЛІГ їх зрі,с ІНа 158,2 процента. 'Незабаром ІВСТУШИТЬ у д;ю lюмплеl(С Іпо Іпереробці Ідеревних вl;дхо­

СЯ

СYlм.тінно викону­

ЧИlма:1О ,рокіlВ він Hepy€ БРНlгадою IОкла,дальни­ «і,в цеху ХОЛОДИ.1ЬНИlків, ,зарекомеНіДYlвав себе з,д:lбнlІ':УІ о;ргаН'і,за:торам. ,ПРИНЦИlПОВИІМ і чуйним

зе,РВ'IВ. ТаlК, за ,п'Я'ТИlр;,ч,wyзбільшено виробни­ чі П.l0щі на 2700 ,квадратних метрін, що в чотири ра,зи більше, ніж за ,періOjД 19601965 ро,кіlВ. ПротЯІГОМ ,ЦЬОГО часу ПРИ'Дбано і з,;;юН'товано 70 'оДИНИЦЬ 'НОВОГО у,стат'ку'!Вання, зб,удовано лі,сопильнИlЙ ,цех, ,котельню, І' ЛИlбин­ ну с.ве,рдлови,ну, благоустроєно територію, по­ ліпшено умови пр,Щі і Іпобуту труд.і,В'НИRі,в.

д.1.в,

органі,зафї ,постійно приді­

дlсощіаJ)істичного 31М3ігамня:, ють партійні доручення,

розВWl'iКУ нових

па'ртійної

В',В НПРС, залученню 'ЇХ до громщдськоїро­ боти. Всі 125 rкo~yHicT;1В очолюють відпові­ дал!>ні ДіЛЯНКИ виробництва, .й,дуть В авангар­

у евоШ IдіЯЛЬНОСТі ЮJ!да­

осО'бливогозначеJljНЯ дальшому

ПСЖaJЗУЮТЬ ,ЗРaJЗКИ .високопро­

.тяе увагу пlднесе.нню ТРУДОівоїа,І{тивності чле­

Яс'I(Р:Ш!l!МИ ;ВОГНЯІ~Ш Н,lИНЮ1 за,К;IНЧИШ свuи Хіl::\ 'ІІО ра,ДННt:ЬКіIЙ Щ'І:УІлі ленінt:ыйй юв.ілеЙіниЙ рі 1(, ОlювнеНИI:'! трущuво:ї ,наснаlГИ і ентузіal3МУ був В;,11 дЛЯ КОJll'I!(Тиrну наIIFстар,і;ІІЮГО пі!дпри­ Є~!CTBa Броварщини заlВОДУ ХОЛОДlіЛЬНИ1І\ів. Розгорнунши соціаJйстич,не змжан.нIЯ на чеоть НЮ-р'іччяз дня народження ,велИlЮГО вотдя l В'llІтеля ПРО.1етаріа~у В. І. Ленї,на, дерев 0обробни]{и д(}Снгли :зрИlМИХ ,у,сп;,хіIВ у 'ВИ:I{она,нні держа'ВНli:Х планів, Пі'ДВИlIЦеННі ефективності 'ВИ­ рuбющтва, ,дОСТРОКОВО, 24 листапа'да, ,виконали п'я:тиріЧІІ,У і за ,П;'~СУІ~и\ами ;Зlмага,НlНЯ за тре­ т:й к'вuрта;] одержа,lИ перех:,дний Черво,ний пра,пор раЙІ{С<м,у КП УІкраІ'ни ; райвиконкому. rПарТ,іlйна о,РгаН'!,заЦіЯ, Ікеруючись prішеннями ,ва,ла

,передСІВОГО,

ДУКТИВНОЇ IПРaJці, є справжніlМИ органlзатора,мн і внхо'вате.1ЯіМИ своїх коле~тив;в.

резень .1971 ,року. 3а.р'lЮ в 2,~

etк·ОоноlИШ в Н(l'Р'()lДlНOLЧу J'оспоца'Р­ >етві». ,На 'раХіУНКУ :плаlстма.сfв­ ц.»в 3,5 ТИlсJllЧ.і IПОО'ОlfНИХ меІ­ PDB :зекО'Номлених ТіКа1fИ!Н, 8 'ГО:НН іІІ'ОIЛJDcтwролу, елекrrРОоеIН~tP­ ,гії заоща'дили біЛl>ше ilIаlміrче­ НОО'О на 14 О ТИСЯЧ к.jло'в·ат-го­ ДИН. НаЙ'Ва.гОlмі,шиЙ !Вклад в

прощешта. ,II1'ШИJЙ ІПУН:КТ ,юбов'я· за,1!'НЯ: «3а ра,хунClК ЗНИЖe'IfНЯ сО<біварrrюості ,праД}1КЦії ДOtCЯll'ТIІ

І. 1. РудеlНКl), В. Г.КубліЙ, М. М. Особа, ,в. О. Маляре'нкu ,

ДУКТИlв'ності ilIр.щі :в 'іІорі:ВlRЯкні з В'ЩП()lвіднИ!м ilIepiOДlOM ІМИНУЛО­

ГО ,ро.КУ Іна

4,2 проце'wa.,,~ Це за'вда'нняна шkть місяців - з ж(}вт.нЯIНИНlіщнмго 'ПО бе­

20 ТИСЯ'Ч IкаРlбованців lНа~пла­ НО'ВО'ГО ,прИ'бутку». Уже одер­ жано близько 16 ТИ!БЯЧ.

Велику у:вагу придliлявмо вті~lенню ·В ЖИ'l"l'Я :на'ста'нов пшprrії ПО ЛИlсту ,цк 'КПРС, Ра­ ДИ M'VHUC.Tp.~B C~CP, ВЦРПС і ЦК :ВЛlЮМ «ILро IПОЛЇпшеН'Ня ВИlК'О'РИlС'Гal!fнярезе'р,віIВ ,ниц'Гва

та IIІОісилення

П'втииця,

1

,вироб­ режиму

сІчня

1971

цю

С'ІІ'раву

внесли

ашараrгнlfКИ

М, І. ГpЄlKoвa.

Яlкіна,ші ПJlaJНИ на м.аіЙбут­

нє? ВОііf.И, тр.е,ба 'с:ка'3'ати, 'вели­ І(іі !ВrдJrювідаIЛЬіfIiі. ,НаIЙlва~и­ IвішИІМ 6 те, ЩО ми буде'М10 ЙТlI впеоред не за

,paocy,!FOOK

'Ня Н(J'Вих 'По.ту1ЖН{)ІстеЙ,

шен,ня кіЛЬіКОІстr

ItБtден­ збіль­

,р~,іТНИіRifi. с'!

зара,ХУНQК ІРООТУ ІПРОДУ'КТИВ~'

сті Il1paцi. року.

о


ПРИйШОВ НОВИЙ рік У наРOtді

вже

СОНОВИТIIХ -

прийнято ,тан, щоб у .цerй ,день оглян,У'ТИСЯ на прой(~ен!ИlЙ шлях, за['ля.нути в майБУТIНЄ. Тим більше, що минулий р:,н був завершальни.м 'У 'п',wrиріlч.ці, в:н увійде '3 історію таJКОЖ ЯН ріlН в'і,нового ЛеНіНСЬНОго юві.lею. Чи:vI же був ха,раlнтерний ми-

8 тисяч, в тому числі нор-

мових БУРЯlІ\і'В 2420 тонн. Це набагато бі:Jьше, ЯІ!\ в перші рони ,п'ятирічки, що ;(,а.10 можливі,сть У ло~днанні, з ~ншими :н:аТЕ'XlН:ЧНИIМИ заходами рі:знозбільшити 'внро,бющтво і :ПРQlДаж проду.н.ції твариншщт\Ва. ЯІ(ЩО ми на ,поча'т,ку .п'ятирічни

наРТQ;плі -

молока

1,204,

-

1 НУЛЬТУРНИХ пасО'внщ ~O 230 гентар!lв.

.2310

м',яса 141 ТОННУ. Радгооп занінчи:в сІльсыюг(жJподарсьlкиlйй .рін з прибутном 120 тисяч карБСіва,нців. МИ вступили в 1971 рїн- pLH партійних з'їздів. 'l1вариннини ,радгоопу виріШИЛИ в~дзшачити ЦЮ сла'вну подію в жит-

,в rалyJЗl ,рOlC:линницт.ва С1'а,вимо пер&д собою заВІдання n.іЩВИЩИlТИ JlРОЖaJЙ за наступне П'ЯТИРіЧЧЯ на5 центнері,в, RapТ01lлі .на 22, QJвочiJв .на 40 цент­ нерів, ~ормавих ІНУЛЬТУР У.ЩIJ:'чі. Ми роз'у,м'іємо, ЩО ОСНО'ВОЮ ОlЦержаНJНЯ

пу ЛИЙ р;'к ,д:rя РЗідгоопу ,ЇJ:vIeHi Що'рса, ЯК

,ВИСOlНИХ врожа,ї.в є місцеві добрива.

ЮІВИlконали С'ВОЮ п'ятирічну?

них \На наших біДних грунтах

СередНіlЙ врожа:й зернових у мИіНіУЛ:,Й

Є

ЧОМ У

РАД ІТИ

Без

,не мати-

меш ,добрих наслі~Rі:в. Тому ,ВЖИЛИ зCl!ХО-

п'ятирічці становив 17,2 центнера на ді'в ДЛЯ збі,льшеНіНIЯ їх ,виробницт:ва. Ча4,3 це.нтнера ВИЩИЙ, н~,ж У ПOlJ1ередн.!Йстина ,вИ'вільниться їх за рахунок перевоп'нтирічщі. Виробництво і продаж овочів Д,У паРНИlкі:в на еЛ€lff'ТРОQfбiJгрів. Зростarrитеж

значно

зросли:

ЇХ виробл,яли

1600

ЯlН,ЩО

тонн,

в

1965

то

............... ____________________________________

році

торік-три

т.ися. Ч.і. За ,п'.ятиріччя збудовано теплиць 1 на,дою. в. а.ли ві!Д ~орови nі,д пол:етиленоlВОЮ Iплі'ВіI\ОЮ Іна ПЛОЩі 70 -(ІСЯЧ -кв,а.дратних метріІВ, з них в сн,еплу_іацl:ї 60 тисяч

кілогра,МіВ ті паРТll

1715

1

народу IНОВИlМИ

,ме

подаруниами, наlЦО-ЇТИ 'від кожної корови 3 ти,оячі кі,логра.м~в молока, на сто геюарів сільсыо,roопQдарськихx угі,дь ма-

На l(ОЖНОМУ НіВ<liдратному метрі заnри'того грунту вирощено тор;,н 10,3 кі,10грама огірнІв та і,нших овочів, а та,кі !VІС\IЙ'ет.ри, J!U\ Н. І. За.глинсьна, Г, Т. ЗагЛIІНСЬ1На, А. І. НаIОЯН, Н. К ,наСЯIН одержали на l(ОЖН<Х\1У нва,дратно-м-у метрі 17,8-.15 кілограмів. Це да,ло можливість і:ЮільшИlТИ ЦРОідаж ра,нніх овочІв за цей ча,с з 120 тонн до 415. Особливу 'у,ва'гу ми прид.їляли 3.мііЦ-

хі,д мо,лока на сто reKTaptB уг;,дь стан 0вив 810 цeHTНlepi~. У .соці.алістичному змаlГаНJні за велине МОЛOlковийшли перемо,жцями ДОЯРКИ: Г. А . .грос, Т. М. МоJIQ.Ч,КО, Т. І. Птиця, О. Н. Ворона, яні IнаС1;ОЇЛИ ЙОГО В'Щ ,НО'РОВИ по 3869-3190 ,кIЛOlгра;мів, а вал С'та;новить 92-85 ТО:НН. зlбілые.ннlя виробницт,ва про,ДУlщії бльського ГО'СіПодаРСllва !дало тор,і,к .можливі,сть успішно ВИlКОНaJТИ і навІть пере-

ти ЙОГО 900 центнерів, а в 1972 році 'збі,льшити Ф ЩИфРИВіі,ДПОВЩНО до 3200 кі,лограмів і 1000 цеНllнері'в. МИінулого року було чИ'мало зроблено по меха'НЇ1за.ці-ї ТРYlдом,і,СТlНИХ ПРОіЦесiJв у

т:ваРИНЮLЦтві. Це IП"Ї!ДВИlЩИЛО І>УЛЬТУРУ :вир06НИЦ'llва, ,ОПРИЯЛО нагромадженню добрив. У ма.Йбутньому ста,вимо перед со:бою за'в,даIННЯ мехаlНіGувати роодачу КОРміlВ, .прсцовжува'тимс,мо пол~пшувати ма-

не.RIНЮ наРМОВQ!їба:зи. На нинішніЙ СТій· ЛОВИІЙ період заготовили с;на 1350 тонн,

вико.нати ДОГОJl;'рні зобов"язаIННЯ державою: ПРОідarти овочі,в 2900

точ:не Іпоголі:в'я, зміцнюва,ти кормо,ву базу. Вже цього _року РОЗШИРИlМО площу

перед ТОНН,

іlЮМIПОІСТiJв

З

г.ною,

ЩО

надходить

виробничими І У ГНОlЯрlК.У. Вносимо під іна,стУ1ПНИЙ ура­

молока, а валове виробництво його стаНОВИЛО 1811 тонн,ТО торі,н мали відпові,дно 2720 кіJЮГРCIJМiJв і 2600 TOНlH. Ви-

.

виготовлЄ\Ння

за ДОПОМО,ГОЮ пневмосистеми

жай ка,РТОІпліі о!воч~в, ЯIК'і вирощуна,ти­ ,мемо на 450 геюарах, по 50 тонн органі,чних доlбрИіВ. ГОСПОІЦарсшю по,вніlСТЮ забезпечено ВИСOlКО'Яlкі,сним насі.ннlЯІМ. МехаlНі'за1'ОРИ У'спішно 'Готують техніку. До 20 сіЧІНЯ 6у,де Ізак,інчено ,перевеlден.ня ЧОТИ,рьох гек­ тарі,в теплиць на гщюве опаленнlЯ. Тва­

РИННИІІ\И і праці:внИіКИ РОСЛИlННИЦТіа в агрозоогурт,ках підвищують свої теоретичні зна,ння, лереймають ДОІСві,д пер8lДО-

Iв,и,кііВ, щоб У ,ниніШньому році М2:ТИ ще

краЩі ви'роБНИЧі успіхи. І. БАСЮК, директор радгосп,..

ІІШШІШІІІІШІІІІІІІІІШІІІІІІІШІІІІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІПІІІІІІІІІІІПІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІШШШШUШІІІІШІІІШІІІІІІІІІІШІІІІІІІІШШШШІІІІІІІШІ

РОДИНА ВІТЬОМІВ

Наші інтерв'ю

де,якlfЙ час о.чолюв.ав бр,игaJДУ,

КУРС НА ПОВНУ МЕХАНІЗАЦІЮ

а IпОО'ііМ ві ' Йна ... СаlПер()м де'мо­

білі'3УВа1ВСЯ з Ра1ДЯІIDСЬКОТ АіріМЇЇ іЗ'Но<ВУ

У ПР<Щі, IПОВСЯЮДЄlІІ'НИХ 'l"YPбorrах ШВИ~О минають lПори РЮrКУ. Уже й ЗИіма на'стал,а, але і 'в ці дні,як улі'fIКУ, ра­ но

рис'ович сів іза ке'РIМО траіКТО­ ра. ,Водив «ХТЗ», «,Універсал»,

РООП{)1{ИRaЄТIЮЯРО()()ЧИЙ

день У еіль,ських трудіВ>ник'Uв. Ще ilfe ,ВСТИГЛИ ІІІролунати по­

IПО<Ч)3!В

rпрацю'в·ати

в

сіі.1ЬіСЬК<УМУ ГО'Сlаода'Р'стві. Ра­ зо<м з одН!()сельчана'ми в,Їі,ДБУIДО­ ВУВа1В ЗРУWНОlванlfЙ фашист­ СЬ:ЮJl:llИ за:г.а.р,6rНИlка.!IІИ рідний КОЛГО'СІП. Про ста'ра'нн,ї,сть rМe'xa­

Напередодні новорічного свя­ та працівник редакції зустрів­ ся з заступником директора Київської птахофабрики Степа­ ном П рокоnовичем КеЛійчуком

НlізаТОtpа, йото ЗОД()l]'і 'руки е.Вlїд­

і попросив його розповісти про

чить і таlке. Де'сять рок;іввін працює на тракт<Урі «ДТ-54», а маШИІна мов но'ва! ']\ри РО!КИ то,му Т . ВіТМІМ оч<Улив ла'IDКУ по .ВИр'()ЩУ'ва.нню каРТОllIлі 3 мі­ ,ніlмадьною заmрат()ю РУ'Ч'НО-Ї IIIparцi. Вже Тelперможна пі.щве­ сrги і пі',JJС}'1МJКИ. СереДlньорічний В'РОlжа:И БY'JIІ>Б становить 130 це'Н'IllDеріIВ. Торі'к .він вир,О'бив на УМ!!1ВНlfЙ 'J1P<IJKTO'P 900 ГClКта­ Рlі'в.

винні 'РЩЩtО, а ~же В багатьох буДИНІКа.х ОШVНlaJс.tВ>СЬКЮIГО JВBД­ ~i:JЖа ItaлWГJl\НlСЬік'оі mаос'оФаб­ рики ЯІСІюра;вОCJпаЛ<іх!l'yЛИ елеlК­

~ЮЛ(llМіПИ. Поодинці і груш);Ми 3aJооilженпми с.тежJКа.:ми \ПРЯ­ мують ,на, 11I'()ЛО"ІН'О<-Т()ООРНУ фер­

му Il1ВaJpИННИlКИ. ПOlClП1ішають на lР(}БОО'у і lМеХaJf,Юа.ТО1JИ. Се­ ред НИХ ,юуДIОРJI:JI'ВИ!Й, ,середньо­ го зросту, 11 1Il]000ивілИІМИСroро,пя­

ми rчол()Ві'к. Це-Ио,с1ШІ Нари­

С'ОІВИЧ Вітьом.

Х\1ф а:кте'р'НО, меха,ні,заторів

..• Ось і 'БРИГа!д'НИЙ стан. И!{),СИ\ПВОІРИСОВИЧ звичн,о ог­

В'fдділка

що більшkть Опа.нж'ї<в'ськ'ого

,вищв,анці

-

вет'ера­

ляд&є свШі «ДТ-54»,Учо.равже тelМНО ,було, кали ІЗ'}'ІПИ!JШВ ма­

на пр.а.ці. ВОІНИ сердечно .вдяч­ ні сво,єму .вчитедю за ма.у'ку,

шину, ТОМУСЬСігадпі

ОО:МЩУG IІООжну щеталь, ,вуз-ол.

за те, що 'В БУ'ДЬ-ЯJКУ- Г()lДИНУ ДНЯ і ночі шеIС'ГИЦlюятир,іч'на

змащує. 3aJllfва'є Іпальне та ма­

людина ІПРИХО<ДИТЬ .на Д'ОІПОrМогу:

етил!), ВЩУ. 3ашРЩЮМіВ

'П'орадить, а то .і 'С\1М, С'КИWУВ­ ши рука'виці, вїдrpеГУЛЮG 'ДіВигун qиЯіКlfЙ rМeX,aH]3M.

ретельно

дви­ гун, і Інемов 'ожив тра.ктор В j'\МіulИ'Х IР}'lК&Х.меХ!aJнtзатора.

-

СЬОJ1ОДlDі оо:шт.имете сі-

Ра'зО'м з д,ружиною Л-у<кj'ні'Ч'ною

НbQlГО керую,чИ!Й :вїі,ДдіЛ:КОIМ Дми-

ВИlХ'О'ВaJВ п'ять синіІВ. Ст'арший

т'ро jвa!нович НремеіНКО.. -6ість,ВООИТИ сіно!-зично црмyrнала 'ВЇ\ЩlІЮ:ВЕДЬ, і трак-

Петро працює 'ШофеJЮМ, Григорій - 'столяр'о,м, ,мих,а.йлю на.вчається у культ()світньOlМУ 'l'CX-

Т()Р.

СЛУХНlЯlно

И()сип

Г1liННО'Ю

НО д·о ферми,- 'звернувся до

Ворисо:вич

IПОlве'рнувши'сь

,н,ЇIКУI:ІІі,}ван служить 'в АРlміі,

пц ІІІ,рямИJМ 'КУТ:()!М, ПOlПФЯіМУRaJB зі стаіНУ, заЛИlшаючи по-

д':ІІИ'ГРО ВЧИ'l'ЬіСЯУ ·ВОІСЬ:М'()МУ клаlсі. ДРУЖIНIЯ, трущо'ва род'ина

за~у ~Bi ,стежини ,від гусениць. Ще В 1938 році Иос1ШІ ВО-

ВiT'bOMtB.

М. ІВАНИЦЬКИЯ.

~aaaaaaaaaaaaaQaQaaQaQaQaQaQaaaQaaaaQQgQQg

те, як завершив остаиній рік п'ятирічки колектив птахів­ ників, які завдаиия стоять перед

иим

попереду.

-

Насамперед треба сказа­ ти, що наша фабрика на кіль­ ка

місяців

n' ятирічний

раніше виконала план виробництва

і продажу державі продуктів nтахівництва,- повідомив Сте­ пан Прокопович. Зокрема, в 1970 році ми продали держа­ ві 39 мільйонів 53 тисячі штук яєць при плані 31 мільйон штук. На 800 центнерів більше здано і пташиного м'яса, На несучку одержано 213 яєць . - Виаслідок чоrо досягиуто таких успіхів? Ваші задуми

Токар-карусельни,к ремонтно-механІчного заводу комсомолец" Валерій Егоров трудиться на славу, З місяця 'в місяць він виконує свої завдання на

120-130

процентів.

На фото: В. ЕГОРОВ за роботою.

Фото А. К:ооаll'а.

1ІІІUllllllllUlllllllllllllllUІІІІUІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІІШІІІІІІІІІІІІІІІІUUnIIIIIllПlIIIІIIІIIІIІIІІIIIIПlIIIІІ

иа 1971 рік.

Сьогодиі, в день иоворіч-

ВирішаЛЬНИА! Факторо,н, звичайно, була са.мовіддана праця людей, які з дня у день

:ного свята, особливо приємно повідомити, що річиі плаии і соціалістичиі зобов'язан-

-

добивалися підвищення nродук-

ия перевиконаиі

тивності птиці, Важливу роль відіграла також реконструкція

му по rосподарству, кожним тваринииком

ма.

як

в

цілотак і зокре-

цілому вийшла вся перша бриrада, якою керує Андрій Іваиович Малюга. Зиижено собівартість цеитнера про­ дукції иа 50 копійок. Великого успіху добилась комсомольсько

-

молодіж и а

фабрики, дальша механізація трудомістких процесів, запровадження безвіконного утримання птиці та інші нововведення, Протягом року у нас переобладнано шість nташни-

Молока одержано по 3760 кілограмів иа корову, валовий иадій становить 2860 тоии, а иа сто reKTapiB йоrо вироблеио по 1060 цеитиерів. На 467 тоии біль-

лаика доярок з другої брига­

ків з наземного утримання ку-

ше продаио молока державі.

легливість дівчат, їх комсо­ мольський' вогник. Лаикова

ди,

що

складається

чоловік.

Вона

з

семи

створеиа ие­

давио і ще не має таких по­

казииків,

як у

досвідчених

майстрів, але

радує

иапо­

рей для утримання в одноярусних і чотириярусних кліткових

Двадцять вісім иаших доярок иадоїли поиад три тися-

батареях, що дозволило розширити виробничі площі, Значно

чі кілоrрамів иа корову. У соціалістичиому змаган-

знизилась собівартість nродукції, Так, за одинадцять місяців собівартість виробництва однієї 'тисячі штук яєць становить

иі иа честь ХХІУ з'їзду КПРС багато тварииииків досягли особливо високих показииків. Так, лише за оди-

члеии лаики.

карбованця при плані 63,2, Зросли доходи. При річному

надцять місяців і дві декади грудня Галина Трохимів-

у перший рік дев'ятої п'я­ тирічки наш колектив всту­

кілограмів молока иа корову закріnлеиої rрупц, Галииа

'Вими плаиами і задумами. І иемає сумиіву, що Й ці за­ думи будуть здіЙсиені.

51,7

плані

450

тисяч

карбованців

иа Какуи

вони становлять фактично 1 мільйон 100 тисяч карбованців.

На фабриці і далі триває реконструкція. Намічаємо переобладнати ще сіАІ пташників, продуктивність птиці зросте,

надоїла по 4580

Антоиівна Строкач по 4302, Ольrа Іванівиа Волоха по 4219 кілоrрамів.

Галкиа Володимирівна Топі­ ха надоїла по 3507 кілогра­ мів молока на корову, ие иа­ багато відстали від иеї Єв­ докІя Rакуи, Ольга Какуи, у ляиа Юхимеико та іиші

пає

новими

силами,

з

но­

С. ДІЖЕВСЬRИй, rоловний. зоотехиік рад­

На чотиритисячний рубіж в

==Ea==============~

з

госпу.

E==============9В~

РАПОРТУЮТЬ ЗАЛІЗНИЧНИКИ Ні вдень ні вночі

не

ПРИlПИНЯіЄТЬСЯ

рух

Х~ДНИЙ ЧервО'Ний .пРCIJпор ,1 іперша грошова пре­ мія Ниївського 'віlдділщу за,ліізниці та раЙ.Дор­ профОПіЛIКИ. НолеКТИIВ Істанції три ,міСЯЦі тому

оБИідва ,кінЦі києво,московсыоІгоo напря.М'ну. Тому-то вilд заЛі'З'НИЧНИlкiJв вима'га,ється чіт.ко­ ,сТі ,і злаГOlдіженості 'В <рооО'ті з ТИІМ, ЩQJб вчас­

ВИ,Іюнав п'ятир;чк,у по на,ваlнтаже'Н,ню і РОЗІван­ таженню ва,го'нlIВ. РаlЗОМ з циrМЗНllжено про­ стій КОЖ,НО['О ваго'на на одній о:пераці'ї на 1,8

но 'ПРИlЙНЯТИ і 'ві,Д!пра'ВlfТИ 'кО'жен ,пОї'з,д, .ко,триЙ робить тут !J{ОРОllкоча,сНіУ ІЗ у1Пинк:у. Саме так і

ГОДИІНУ .пРОІТИ 'НОРМИ.

елеК'І'ро.ПОЇ:3іді:в на ,станЦії ,Бобрик. Вони мчать в бу.д Ь"ЯlН У пору Iд06и з IвеЛИIКОЮ ШВИlдкістю і!

діє ;цей IКОЛектив, Яlкому Ів числі Іперших на Пі,~денно-Захі,дній залtЗНіи'Ці бу ло присво'є'но звання

IКОIМYlні,стичного.

торі,к ще однією к,расивою новобудо­ двері кафе «Д&на».

ФО'То А. Коза,l'а.

о

П'ятниця,

1

січия

1971

року.

тиjYі'ЧlКИ. Сумлінно IВИКОНує сно'і об()lВ'ЯЗНИ чt!р­ ГОВИІЙ пО' ста.нції ,KOIMYlНic1' Минола Батечко, за

У січні ,НClJCТYlПНОГО рону 'ми OYlд.eMO від3'на:чати 'СВ'ОЄІР'іIДНИІЙ юв,ілей деаятир:ччя з

плечимаЯlКОГО Ібіільше

того дня, ІНОЛИ 'ми ,удостоїлися

ЛіЗНИЧНОІМУ

-

- -Село Погреби прикрасилось .. ою. Тут гостинно відчинилися

ЗаліIЗ,НИЧНИКИ ,ста;нЦЇіЇ раlпортували та,ноіК .про 'винона,ння IПла.нуза.вершального року [І' Я-

го звання., Ра<коїіД.

-

цього пО'чесно­

.каже на,чалнни<к 'стаllщіії МИінола

За IВНlCок,і ,ПОRaGНИlКИВ

'POOOl'l1I

бобричанам

20 ~юкіlВ роБОТИ 'на за­

тра'нопоprrі.

Зрооки 'ВWСOlкопроду,к­

TWBHOЇ праці по,ка,з)"ють і

старші

Г. Анд.РІЄНКО,

ЧОТИіРИ РaJЗИ 'В ювілЄlЙ'НОіМУРО:Ц! Івручався П€'Qе-

НОВЕ

ЖИТТЯ

Q

стр:ілоч,нини

Дмитро Гузій та Irван НО,ВШУ'Н .

Q

3

стор.

Q


~

.. )

.

ф,

..

~·tZ·H~""'"

. ";'

._-~

.'.-

MA.JI8TА СПР АВИ.JIИ ВОВОСI.ІІ.l8

Один чіткий, РОЗА/ірений рух і на стіні ли­ u.ається красивий візерунок. Рожевощока молода робітниця вправно орудує інструментом. На

---<

додали

-

цеху

Вячеслав

Михайлови~ Мельник та майстер Анатолій Бара­ нівський, які нагодилися в цю хвилину.

хвилю зупинилася подивитися на химерне спле­ тіння квітів та листя, колосся і кетягів калини. І полилася, немов з дивосвіту пісня: ОЙ, сідлай же, братику, коня вороненького Та й поїдемо в село мого миленького. :3 іншого кутка свіжопофарбованої KiAfНaTи від­ повів, не,нов води джерельної хлюпнув, другий

- Бригада. Лизунової - одна із кращих на заводі. Маляри ще влітку почали праЦЮflати в рахунок 1971 року. Дружний колектив будівель­ ників-ремонтників працює на ремонті цехів заводу порошковооі' металургії, веде

опоряджу­

вальні ,роботи в житлових будинках, життя дитячим садкам.

голос:

Приїжджаємо в село, а в селі невесело, Прийшли на подвір'ячко, в милого­

дає нове

3найомимрся ближче із колективом. Молоді трудівниці 'ііРіІцьовиті, життєрадісні. Бригада як одна сім'я. Нещодавно, після закінчення будівель­ нога училища, прийшла в колектив Ліна Якови­ цька. Досвідчені малярі зробили все, аби дівчина

весіллячко. -ІДІ' то так ладно співають? запитують юнаки, що мешкають у гуртожитку заводу lЮРО­ Ulкової металургії. ---< Та тож бригади малярів, котра ремонтує гуртожиток, відказує черговий вахтер. Стишують ходу робітники, що йдуть на другу зміну. Не заАшлуватися не можна. І де б не працювала бригада малярів, яку очо­ лює Ольга Никанорівна Лизунова, в помічники берг пісню. - І HP УЯВЛЯЄАЮ своєї роботи без пісні, - ка­ же Лідія Павличук. - Та й як пісню не любити, коли в ній, як в житті НllШОАIУ, стільки щирості, доброї людяності, Il/іІни і nривіту.-додає Марія ДвореЦІ,ка і пото­ .Н!!

І досить кваліФіков~ні малярі,

начальник ремонтно-мехаНІчного

швидше вжилася в роботу ..

І в пісню, додає Раїса Козлова. Полюбила українські народні пісні і ро~іянка Лідія Цьомка, стала однією з провідних солі­ сток самодіяльного жіночого ансамблю.

-

- Коли я гостювала у рідних в Архангельсь­ ку, ....., згадує Лідія, всі сусіди сходилися пос­ лухати

українських

нишій бригаді.

пісень,

яких

НQвчилася

у

.

Таке не може не хвилювати. Пісня завше бу­ ла гінцеА/ добра й сердечної дружби. Тепер мені ще ЗРОЗУА/іліше, ЧОАlУ так добре трудяться АШЛЯ­ . рі. Здружує ЇХ пісня. А дружній роботящій сім'ї під силу будь-які перепони.

Зllчинає:

Зеленіє жито зелене, Хорошії гості у мене ...

1971

ковиЛІ

Зелене є жито за селом, Хорошії гості за столом ... Помітивши АЮЇ записки у блокноті, ЛюдАшла ДворeJ.jька та Люба Водоп'янова пожартували:

вином келихи, злагоджено і урочисто

//t!рш за все, малярі!

ЩАСЛИВИЙ НЕСПОКІЙ

СТОЛОАt,

llідНі.муть

наповнені

іскристиАІ

поведуть

знайому пісню про радість своєї праці, про лю­ дей хорощих, для яких вони рук своїх ро­ ботящих не жаліють. Працею і піснею створюють ЇАІ тепло і зати///Ок. А. СОБОЛІВ. Заво.д лорош.ко.вої металургії.

-- Не заnuсуйте, бо люди подУАIUЮТЬ, щО АШ тільки те й робиАЮ, що пісні водU,IЮ. А .ми ж,

ТРЕТЬОГО

«Торгмаш»

БЧіН'Я

ДавИІДУ

ГОЛО<ЮЮМу

ОІюноміlСТУ

СавеліlЙОВИЧУ

за,во,ДУ

ВИіпm~ню­

TCJlTYPY

щнся 60 ро,кі,в. У 3'В"Яl3ІНУ З цією П3Jм'Я11lЮЮ датою раlЙОННИЙ HO:l-йтет партіlї наlДі,СШlіВ ЮВіЛя:ру те.пле при­ в:тання. ЩИIРО ПОIЗjЦО'іров.ляє ІЙОГО і ,колектив редаllЩії нашої Г3Jзети. Адже Д.С. Тат,ур- керін,ниш ко:ре.сIПО'fцент·ськога ЦУIНI{ТУ «Наваго життя» на з3JВОД:Ї

«Торгмаш», велИlКИIЙ ДРУГ Гalзети. Ноли б ми не звер­ тались ІДО IННО'lга з Iпро:хаіННЯМВИlСТУ1ПИТИ Р'.f'II(а.х з Т:'ЄЮ ЧІІ .Ї'Нlшаю

на

її

ОТО­

С'таттею, :віlН .З3IВЖДИ вико­

нує за,мовлення. У ІТОІМУ, що 'восе.ни 'до Дня машино­ БУ'дlIiИlи,ка вийшо'в РОЗІВОРОТ (Ідру'га і третя сторінки га:зет!!),

прnс.вячониЙ

ТОР~~1а.шіВЩЯl~l,

веЛИІка

заслу­

га Давида Са,веліlЙ·ОВИІ'lа. То.й, хто пращює ПОРУЧ з т. Татурам, дивується .не­ СПОJ(ОЮ його душі, енергШ, еН'ТУ'зіщ~му. НР'ім своєї ос,н{'\,вної ро,БОТI!, Давад СаlJелLЙОIВИIЧВI1КОНУЄ чимала грсі\тадсыхx доручень. В"Н голова ра,ди НОП прп ра,Йlrю\ті паРТ:ІЇ, НОР:Ї'ВННІ{ раIЙО:ННOtго семінару ·Г'НlІдн,стІ.в ,ПО Вli'R'ЧОН'НЮ лО'літе.коном·ії,

пропа­ ,голова

ГРО\JaДСІ,IЮГО бюро еlюноміЧінога аналізу. ЯІ{ OKaНl~MiCTa, ЙОІГО хвилюють проблеми рос-ту ПРОIД.,')'rсти.вна,СТі пращі на заlводі, Вlпрова,д,ження наУІКО­ В()Ї орга,ні::заIЦН праф у ВИРСlбництво. У 19;69 році

завод «Торгмзш»

був єдиним RііД

нзщога

району

неапOtКОЮ ід'уші.

Н. ШУЛЬГА.

T~' «Ви­ Цирк фільм Теле­ фільм «Карпатські ескізи». 14.DО-Для дітей. «с.онсчко~. 14.3() ~'KpaїHCЬKC Ішльор()ве телеUачення. Телефільм «Сійся, РОДН(НJ>. 15.00-Кольорове телр_ бачення. .у світі тварин». (М). Н'.I:; -«О часи, о звичаї!». Концертна про· грама. (Одеса). lї.50 Кінокомедія • Діамантова rYKa». 19.30 - Програма ·'1"0>. (М). 20.00 - Кольорове теле­ бdЧСННЯ. Телефільм «Чарівна сила

10.15 -- Для дітей. ставка Буратіна» . (М). 10.45 у студії. (М). 11.45 Художній 'ДИВНИЙ хлопчик». (М). 13.10 -

мистецтва».

(М).

21.10 -

Святковий

вОстанкіно. (М). 23.40 Но­ (М). Друга програма 17.50 - Наша афіша. 1755 Для дiT~i\. Телефільм .Трава бажань». (За вечір вини.

мотивами

казки

Дж.

19.00 -

Родарі).

І. Кальман «Сільва»" Спектакль І\иївськоr'о театру оперети В переРВі -- передача .На добраніч, діти!»

:

НАША АДРЕСА: м.

і

і

:

;

вул.

БРОВАРИ,

Київська,

НА СВЯТКОВИХ ЕКРАНАХ СУБОТА, Перша

2

рове телебачення. Творчий вечір ком­ позитора О. Сандлера. 18.50 Худож­ ній фільм «Тумаиність Андромеди~. 20.05 - Програма «Час~. (М). 20.30«КВН». (М). 22.30 Кольорове теле­ бачення. Музичний телефі.1ЬМ «Сміхо­ нічні пригоди Тарапуньки і Штепсе­ ля •. (Частина друга). (М). 23.М Новиии. Друга програма 18.00 - Наша афіша. 18.05 - Кол. те­ лебачення. Тірсо де МО.1іна «Дон Хіль зелені штани.. Телеспектакль. (М). 20.05 МУЗИ'lНі фільми «СпІває Г. Ненашева. і «Ритм, ритм •. 20.30«На добраніч. дітн!. 20.45 Кіноко_

СІЧ",І

програма

9.05 9.30 -

Гімнастика для всіх. (М). Новини. (М). 9.45 Кольоро­ ве теJ)ебачення для дітей. «Ігри Ді­ да Мороза.. (М). 10.15 - Мелодії друзів. (М). 11.00 Передача «Здо­ ров·я». (М). 11.30 - Наша афіша. 11.35 - Ю. Єлісеєв - .Сембо». Спек­ такль для дітей. 12.45 - «Відкриття 1970 рок)'». (М). 13.15 - Кольорове телебачення. Художній фільм «Ми з Вулканом». (М). 14.20 - Українське кольорове телебачення. Співає А. Мок­ ренко. 15.05 «Клуб кіномандрівни, ків.. (М). 16.20 - Тележурнал «По­ шук». (М). 17.00 Кольорове телеба­ чення. Музичний телефільм «СміХ8ні .. ні пригоди Тарапуньки і Штепселя». (Частнна перша). (М). 18.00 Но­ вини. (М). 18.05 Українське кольо-

медія

історія •.

«Музична

НЕДІЛЯ, Перша

905 тей.

(М).

Ранкова

9.15 -

ТЕЛЕФОНИ:

&ЇА-il.lлів

,======='==========-=====================11 «ІІІ0ВАЯ ЖИЗНЬ. - оргаи Броварского райоииого комитета КП УкраинЬІ и районного Совета депутатов трудящихся

154. редактора -

(партійного

життя,

19-3-82, заст.

ПРОМИСЛ8вості,

4~O'I~IIY.

На Цelї! .ВеІ.1Иlке

c]JJ!e

3

СІЧНЯ

програма

гімнастика для ді­ Новини. (М). 9.30 -

Киевской области.

ІНДЕКС

Газета у

виходить

вІвторок,

четвер І суботу.

редактора, І Ооти) , фотокореспоидента - 19-4-67, вlдповlдolЛЬНОГО сек-

масової

ро-

ретаря

- 19_3·/8,

вІдділу

сlльеьк.

гщ:подарства

- 19-4-47.

. .................................................................................'"...................................................... .... .

БРQваРСlolка Jl.рукарня, КнїIliCЬJroі областІ. вул. КИЇВСblХа,

154.

Телефон -

19-4-57.

ЗаIМ.

5499-7663.

ДI.1Я

ще

нашого

!Ю:РОlду-,25-р'і'tjl1!Я пеlj)·е.моги аад r;;іТі.щр·'іВСLIlЮЮ Н'I~lelЧЧИ'НОЮ. Пр.а­ [[ІОв,а,1И

~ІИ

,наlт:х'не:н'Н{)"

з

[І.:,Д­

,Н,ClоеllnrJЯ,~I. Баlга'то ко.тек тиlв:в ІП Р'~МіllіС..Ю'ВИ:Х m':.1JП1Р И'Є>\I,СТ,В, рад­ гоіап:,в, mта:х.офаtб;рИlК, пе,р:е.д'ОВИ­ Ікі,в .БІIlРОIОНИIu:т,ва ДОIСТР(JlКО'В·ОВИ­

.!\ 0'111,3-.1 И ,п' ЯТИlрl:''ІIІ,і пс"аю!. Про

IIp'~Д'O'Bi

БУ1дні,

БРOlва,р-

'чан-, ЇХ ~ДіdБУТІКИ в КОІЖН'QІМУ JlO'~telр': Р'ОIЗП{)IВ:і}lJа.аlа ,га.зет а «НОlве

життя». У MIIIII'y.1O~IY Д:liI<'!(,'IЯ

'р'оці ре­

3090

<>с:"е,р'жа.п.а

ЛИIСllі,в.

СТ:Р'У'!(ЮР'УР·3ІЇI,к{m'у

КП

У:кра·

ін,и, М. Барташевичу заступ· н.И.КУНаІ'ІЗ,ШНИlКЗ Р·ЗIЙві:rд,і.ту В>нугр::шні'х <аПр'ШВ, М. Грінчен­

-

ку

сек'ретшрю

па,РТIКО:\Щ

ращ­

ГОIСПl'У «трерухI'івlсыюй>>.. І. Шкав­ ру

-

заIСТ\~ПIН,ИlК:У

раіісошу

ДИlре'кто:ра

el.l,еlh'ТlР'КЧНИlХ

В. Бутникову

меlре,ж,

Iна,чаlJl,ЬНIИIКУ

ра'ЇІ-3іге,НII1С11ВЗ«СОЮ:З.др 'у ;К»,

Г. МеАведенку -

В'ЧlІІтеIJlЮ,IlIeН­

С':о,н.ер·у с. ГOIГ(~.lIBBa" І. Харіну ...... ДИlре:ктору ClПОРТИ:ВИОЇ ШіК'о­

.Ш,

В. Олійник, О. Литви.иен.ку .1,:lк 3Ір,ЯIМ

ІС аlн.Щ'~деіМ ст,аilЩЇЇ,

І. Швачку ~ В'ЧИ1те.1ю-,ПеніС:>OOre­ ру С. ЖеіРl:tО'В·И', Р. Литовченку на'ЧЗl11!ШИіК'у штабу ЦО за·во­ ДУ ,пЛ3СllМЗІС, Н. Кремінськіli -

-

.на:чаm,ЮDКУ

·р.аll'~Ю;НII!і(}Ї

.наО:IІІIНОЇ

('ІЮП€IJЩЇІЇ, І. Шарапову -

робіт­

У ІІІ!!Х ЧИ1Т'а'qі ~пеір'а:ги,вIНЮ : нфо.р -

IН%К.08lі, заlВОIдУ пnаlСТIМ аlС, Г. Ка­

1~lу'ва"lИ

січ -

М

га,зету про 'НIОIИ1ІН'И, я,ки­

fl:ЗlПО1В100не

11

СbQгqдеJІIIІЯ,

'про

Х '1.1. саЦl:,зл,;еГИlЧ1ЮГО 3М 3ігаНIIІЯ, ЇЮГО заlCJпІ'lвувач'в, mp·o lIOiВ.3іТ.р­ р"в і пе;р\'щ,ов,и,кі,в, .1'IOiДе·Й КІР з tCИIВО'IЇ Дv,Ш' і, Щ€1діРО.ГО 'се-рця. Р3ІЗОI~1 ІЗ il'~ЗIІ:ТИI!JIН:И'МИ фш~таl~И ВО"НИ

ВИIНір,и,ваl.l·И, НetдО.11:'!\И,

IВ'ее,

що

ГЗlн:ьбою .1'IQ;J;tt;IB Д'У1ШЗI~IЩ

тав­

з мі­

КРИТИІ"'Уlва"lИ

заlваж·ає pyx,a-тиlС,Ь 'Вlпе·

ред.

Тож Я'ка

за

доб,р'ою

ВIСота.НQlВИ.1,ШСЬ

т'ра.диціIЄЮ, У

наuюи

га­

зет:", ~ІИ щИjplO в:т аемо 'ии,lІlі ВtCIix ЗІКТИlВі1ШХ аlВТСфіjв .з НОІВИ:М ро­ IKO~I, БЗlж.а-емо ЇІМ м'llЩОГО ~ДO­

ро:в'я. велИіКОІГО' ЩЗlст,я, ряси,ого З,ЗIС'lву ·иа робld',l,ь.кор,::в~ь!\і:Й 'НИ­ 'ВІ:.

Наlї!ЩИlР,:lШі с:ю'ва iIl'ОД,ЯI!\И вис­ .1·О'IВ,lllOЄІ!IІО, .3Ot!феіма,

Ю.

таюtМ

ДіРУ­

Білику -

і,и-

.Будильник •.. (М). 10.00 «ТрудовиА Ко­ ритм нового року>. ІМ). 10.30 ЛЬ"рове телебачения. Мультфільми. (М). 11.30 «Музичввй кіоск•. ІМ) . 12.00 - Художнill фільм «Тренер •. (М). 13.30 сУ світі мlІСТецта•. (КВ-_ шинів). 14.00-«Музичиі зустрічІ •. ІМ). 14.45' - Для воїнів РаДlІlІСloIWЇ Армії і Флоту. (М). 15.15 - Му....тфlльм «Пригоди Чіпполіио.. 15.55 Програ_ ма передач. 16.00 «Запрошуємо ва пісню.. 16.45 Кіиокомедlll «!lе жу­ рись.. 18.10 - «ІитерJUiуб.. 19.00 -

Кольорове телебачеиия. Художиій те­ лефільм .Вас ввкликає «Таймвр •. (М). 20.30 - Програма 21.00 - «Кінопанорама •. «Радуйся, земле!'

«Час».

(М).

(М). 22.30 Концерт. (Черяівцl).

Друга програма Екран

студеита-заочиика. Другий Вища математика •• Ря­ (Практичні заняття). 12.10 Фізика. «Явище електромагніТНОЇ іи_ дукції.. «Самоіндукція.. 13.20 Тео­ ретична механіка. «Зведення системи сил до простішого вигляду. Цеитр па­ ралельних сил та цеитр ваги тіла І плоскої Фігури.. 15.55 :- Наша афІша.

11.00 -

курс. ди..

16.00 61 .....

РІ:ІК 'lJи,паJЮ

св,ято

заі~1 га:зетИі:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . & . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

і:.

же в'ін буш .те'IІI:'НIСlJКИ,~I, 1O'IJіl.lеїІ­ ,НІ!',І, ав,ят,к,()вИlМ. Сна:га, 1І<евто'м­ ~I':ICТ'Ь. пашу,кн і ЗБе!рше'IИI,Я ра­ U1ЯIНIСfJКИ,Х люде,Ї! бу.ТИ в'\;Ііда:н:і

рУ'ВЗ .•1И

На фО'IТО: д. С. Татур.

10.05 --,

Ми ПIРI(Jв{)д,жа,є·м{) його, 1970 'Р(К, з ()с·~б.lИIВ'О'IЮ ПОІВ'ШГОЮ. А::­

ізе:РIІI'ШИ

щаlСJJИіВОIГО

.1ебачен"я.

r

СПАСИБІ, ДРУЗІ А3ЕТИ!

'І1РУIДОВНіЙ tШ.1Я~ .нашого сьагодніtШньo.rа ювіляра ве:шrшй ; ПОЧЕЮНИlЙ. Д. С. Та;ту,р працював керуючим риБНИIМ трестом, ДИlреюором AII,jKepMaJHcыо['оo і Гур'­ ЇВСblКОГОJ(онюерВlНИХ З3IВОДVВ, ниJї,вlсыогоo рибкомбі­ у На:~ажнк,Ш РСР. 3а добру ВИ,ХОІЩУ РОlботу серед робіТНИI!{і'В ЦЬОГО' заводу ВеРХОІвна Р3Іда Назах,ської РСР НalГОРОlДи!Ла йО',го ПочеСіНОЮ 'грамотою. Теж бажаlЄ~Ю 3а1М, Д3lВИіде СавеЛlїlйавичу, міцногО' здоро,в'я, довгого IслуЖіННЯ на еко,НОІ.'VIічнііЙ НИ1ві,

СІЧНЯ

~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'IIDНВIII

уча,с.НИlЮМ обласної ви'ста,вrш іПО Вlпро,ваджеНJНЮ НОП.

наТ1У, пї,д ча,с віlЙНИ кеРУіВав Івеликим піIДПРИЄМ.с'т:вом

І

цю новобудову заповиили щебетлив' малята робітників плем­ птахозаводу . На фото: вихователька Надія Василівна ФІЩУК проводить ігри з дітьми підготовчої груни. Фото А. Назака.

року, члени бригади зберуться З~ свят­

lІісиі, а ІІівцата l1ідХОПJlЮЮТЬ:

Перша програма НОВИНИ. (М). Кольорове

рі зали для ігор, медичний пункт, кухня; душові. Нещодавно

ОСЬ і сьогодні, зустрічаючи народження Ново­ го

Ії напарниця Катерина Софіна відказує у лай

П'ЯТНИЦЯ,

рік був багатим на новосілля у селі РУДНJl. Колек­ тив будівельників ПМК-3 спорудив красиве двоповерхове при­ мІщения дитячого садка. Тут є світлі спальні кімнати, просто­

ниА

«Відкрийте

огляд.

«Соиечко..

18.30 -

Музичне ревю. (М). сНа порозі.. діти!. 20.50

завісу..

18.00

(М).

~

Театр.л,,­ Для

«Чарівники

19.00 20.30 «На

дітей.

зими •.

Те;/ефільм

добраніч, «МаАстерність моло­

дих акторів Київського театру)м. Ле­ сі Українки •. 21.50-Те.1ефільм «Порт­ рет у червоному мармурі.. 20.30 :.... В ефірі «Молодість •. (М). 23.30 Нови­ ни.

(М)

заlв;,дIУЮЧМ РШЇloOlН1НОЮ

6'16-

.1:QТе<КОЮ, В. доліну - ' р()6іт­ НИіКОl8і ЗШ801.1.У п,л.аIСТІмаIС, С. По­ го.рельськіЙ lі:НClпеJ{ТО'Р'У РМІ­ B!I,'!JдJ:UlY ку.l'I>ТУ'IНI, П. Кудіну о'ргаlніlза:ТОJ)У ПОІЗа1клаtCІНОЇ .робо­

ТИ Ш.elВlЧ€НІІ,;lвlС,IІКОЇ Ш!IЮ,.1И, М. Божку ге,не,ра,.lIУ у B~Д­ СТ'а:в,ці\ В. Івкову маіЙ'l:тр.оgj ClПСіР'ту, Г. СМОJlенчуку ін­ <meп<rrIОр'У

clI.еірlжюісllьте~н:аf Л,Я'ДУ,

В. Мемруку :ІЮ/МІУ

palдll'QIC,my

се.к,рет,зірЮ паllН­ «БоіБР·IfЦ.ЬІК ИЙ»,

Т. Коцюбі .мешкаlНIЦЮ С. Гре­ бе.1'ООК, І. Ковбасинському ід IfреIКfГОір'У .рЗ!Л"ОІС:I1ІУ «Т'реб\'Хlіn­ С1:IКИIЙ», В. Джежелію ДИlрек­ то,р'у ЗЗіВО1lJИlЦЬіКОЇ ШКО.1И\ І. Га­ пону

p-оl(5('ГнИІКУ

palJ.;r·QIC[lY

«Лі:.ТlКlіIВС'lЛ\іИЙ», О. Божко. IВчитм,b(jji-!l1е1но:оне.рш,і М. Б,рова­

ІРИ', В. ТКНАІ -

ro.1()1!1;}ЮМУ а'г­

РОНОІМ.у .Р·ЗlЗ,!ГOOПy «30Pбl», Н. Бе­

зуглііі 'УІ'!е.НИlці погребсыlї Се<ріе!дIНіІ>ОЇ ШКOIlIИ, М. Хомичу ю.НJКQР'У, П. 3убченку 3ЗIВ:­ д'УЮl'lОіМ'У lМe'roIдИR1ННІМ юаб:lНе'І'Q,!JI

IРllllйiвlНО, А. Погреб()вському Г()f,,"ЮІІІі раti'ЮIНI!!ІОIГО ТQВ'ЗІРНіСт'ва О1Хороон п'Р~Д:И, П. Волосі Дlllpeкrropу 'Р'8IдirOCIП'У «.плос;кііВ­ СЬіКиіІ», К. ДIІ'ІеККО Jlа:НIІЮ­ 'В·іІА, Те:рою Соцізлг.IСТ'ІІІЧ·ноі Цра­ щ, Б. ДJlчеиху 6:б.l:0тека­

'Р-Ю, П. ж.игалу iВ,:;u.l,KOIМ

р·а~п'У

ке'Р'УЮЧQМV

«3,аШIJИI>В­

ІН'И!Й», В. 3а&режно.му пен­ сюнер<у с. ВелНі(ОЇ дlІІме]Жи,

М. Каціону -

~ЮЧOlМу чет­

Іве р ТlІІМвmїJШ«JIМ

·p·aIIJ.IГOCfIY

«J]fЛIКі:ВСIІК.ИЙt», О. ЛапихІну -

ro.'ІОВІІІЮІМу aqlОН<JIИУ K.atJlIf'МН­ снк:оі ПТ'аlХофа6ршкИl, М. Лисачу - e!Кoк..,..;cry ;РЗ!дJ'OICfПу «Плос­ ,Кі~~IJЙ», М. СаАку ГО.'ЮВ­

ЯQМIY ~ ,і>atц.romу «.кіра­ СИL'І'ilвcькИlA», П. 3а6lJlці неру l'atйo(S'E\JJJН;з,Н'Иfя

~НlЖе­

«Сільгосп­

TetXIiIfm~, М.· Семенченку - веТ­ л.:'КЩJЮ patilr<nI'Y «T:pe6Y~liB' 'СІІК'!І'Й», П. Хитрому ~.a!HiКO­ ВОІму ,радго;апу

до зycrr'Р,:~і;

«Жемдвсь.кltЙ:..

шаlНов.lІ/і·

др;узі,

,н,а, сто!р!jн<кз'х «Нового ЖlfГ11я:. у

НОІВОІМУ

рощ!

РеАактор

Є. ФЕД8Н,

1 номер 1971 рік  

1 номер 1971 рік

1 номер 1971 рік  

1 номер 1971 рік

Advertisement