Page 1

РОНО

знов

РІК

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ НРАІН. ЄДНАйТЕСЯ!

ВИДАННЯ І

.Nir

31-fi

(2999)

ЧЕТВЕР

1 СІЧНЯ р.

1970 Ціна

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАПОНВОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТП УКРАІНЯ ТА РАПОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

РАДІСНІ ПІДСУМКИ, СВІТ ЛІ ПЕРСПЕКТИВИ У

СЯЯВ!

святкового рІзнобар-

в'я nровели радянські люди 1969

30

тисяч

тонн

тонн

рік, який був ще одним впевненим понад п'ять кроком вперед до світлих вершин

комунізму. Перегорнуто нову сто-

рінку

календаря,

яка

овочів,

картоплі, продано

тисяч

тонн

У ЦК КП України

Про соцзобов'язання трудящих Донецької області на 1970 рік

тисяч

20

державІ

Центральний Комітет КП

м'яса,

України ~хвалив

51) мільйонів штук яєць. В перед'ювІлейному році най·

близько

змаганнІ

домоглися

творця Комуністичної партії І Ра-

бухІвськиіі»,

личчю сторіччя з дня Jtародження радгоспів

Імені

Кірова,

робітників,

колrоспнwкі 1 В, інженерно-тех-

робітники

сПлоскІвський»,

патріотич-

. . . ІНІЦІативу

ну

знаменує кращих успіхів у соціалістичному

собою початок року, осяяного ве·

коп . .

2

нічюІх і наукових пра.ці•вни-

«Тре·

ків та

Руд-

службовців Донець·

.. б КОІ о ласті, які, готуючи гідну З)ЛСТріч І ОО-річчю з дни

дянської держави В. І. Леніна. нянеького племптахозаводу, Калидля трудящих Броварщини, як тянеької птахофабрики, які до·

ІНародження

хвилею трудового піднесення, ви· ництву і продажу

тичні зобов'нзання на

нулий рік був знаменниА високою за.ння І д~ржавнІ плани по виробкли· каноfо підготовкою до славно·

го ленінського ювілею. у пам'яті

прийняли

державі сіль·

ськогосподарської продукції.

На нові здобутки в праці сіль·

тя ленінських

ІІІ

Всесоюзного

КПРС

та

І 969

рік

раїни..

зростання

ХХІІІ з'їзду КП Ук· господарського

був

Обк·омам,

з'їзду

райкомам

заповітів, втілених · колгоспників, який накреслив шля• хн дальшого розвитку сІльсько·

у величних рішеннях ХХІІІ зїзду

роком

дальшого

матер І ального д об ро б у·

ту трудящих Країни Рад, їх бо-

·

виробництва. Во·

1970

міськкомам

і

КП України, ВИ·

І

раион·них

р

ад

депутатів

трудящих, У·крпрофраді, міністерствам t' 'ВІ'до·мс'J'ва•·t, .. партt'и"ним, .профспІ·л·ковим 1·

1

атьк вське

піклування про них.

Леніна,

соціаліс ·

б · конкамам О ЛаіСІJИХ, МІСІУКИХ

ни вдячні Центральному Комітету КПРС за постіА·ну до сіль· . . увагу б

ських труд1вннюв, за

високі

рік

народній він збережеться як рік ських трудівників надихають ма· боротьби за перетворення в жит- теріали

В.

r.

і для всіх радянських . людеА, ми- строково виконали взятІ зобов'я·

Добру пам'ять про минулиіІ рік

комсомольським

організа-

ротьби за мир і щастя. Ось чому своею сумлінною працею залиши· він ще вище підняв прапор тру· • 1 1 1 І" дового змагання за здііІснення ве- ли численнии заг н нтел генц І . . б раіІону, працівники торгівлі, побу·

ловос'Гі, транс·порту 1• будов,

дівництва.

З твердою непохитною вірою в

~науково-дослідних і проект·

кові минулому рокові є скромний трудящі раіІону НовиіІ, 1970·11 вклад і трудящих нашого району. рік, рік знаменної Історичної по·

туті:в, ·колгоспів і радгоспів республіки запропоновано

личних планІв комунІстичного

у-

тового обслуговування

В цьому своєрідному пам'ятни- щасливе

майбуття

Кожний ЇХ трудовий день був дії - ІОО·рІччя з сповнений творчим дерзанням, на- в. 1. леніна. на

ціям, господар·сь·ким ни•кам

населення.

зустрічають

ноо~конструктор.ських

дня на.родження

.Мал. ю. Окунева.

підприємствах,

полегливою працею і стремлІнням в радгоспах І птахофабриках ще якомога краще виконати завдання .вище пІдиімаеться nрапор соцІа· вим підтвердженням цього е до·

стрІч славного ювілею, за JІ.оtтро-

жавних планів.

річки.

виконання

Колективи

річних дер· кове

промислових

під-

виконання

завдань

п'ІІти-

На.

а;дресу

реда•и:u:ії

ІПО~ОіроВJІе"ІІJНЯ

ХаА же Новий рік буде роком з Нов.ИІм, 1970 -

над план

00 •

випущено сотні тисяч

виробІв з броварською маркою на

суму понад 2 мільйони 332 тисячІ карбов~нців.

.на.дій_шли І ·ковних за.;nа.:у С . Ячник, колИІш.раоиону

н;•й щмандир батальйону

юв·Ілейним ро· ку ІВ:.й:ськ ·

ІІІ!Ідіслалн:

.Н~ВС, що

227

по.1-

Хаіі же з Новим роком в кож· пою сім'ю

вели, ке щастя, добробут

і

ввІІде

щрмі~.

маршал

С. І~расоІВІСІ>ки:й

ко· •КИІ'ВіСЬІК·І .пере;nрави 'В 'РаИ•ОНІ на-

авіації

почеаний npo-

-

В по,з• доро.вле·ння·х -

мі•ІJJното

З!до.ров'я,

інсти-

підтримати патріотичну іні-

ціативу трудящих Донець.кої області, посилити орга-

нізатор>еьку і поЛітичну ро-

боту

в

зу.силля

масах,

спрямувати

виробничих

колек-

обороняв тшвів на дальше роз·гортан• . · ·

лншніІJ! ІКО.М·ЗІІІІ.ІІJуюч 111rі 2-ю Повітря· шого району, м. Вольва1к .

і миру на землІ!

ниіі дім, в кожну

РАТАУ).

ЛОЗД OJ>OJ'>.Д 11-:ННЯ J .1~

тру•.мш:'-и,м

приемств міста і раііону ще дальших трудових здобутків, тор- оюм. 24 грудня рапортували · про завер· жества ленінських ідеА, щастя Пщдоро.в.леНІня

шення річної програми. лише

(ФСУІ'ОХрО!Ні.ка

CfEP1-JІІЕ ЧНJ

•Іетвертого року п'ятирічки. Яскра- лістичного змагання за гідну зу•

строкове

керів·

•Підприємств промис-

побажання

доІВГІІоХ

·роJйв

ня

сощалІ'СТИЧНОГО

зм-аrан -

ня за .відзначення ленінськаго ювілею НОВИМИ трудави­

ми досягненнями, ДОСірОКО·

мІцне ·маlдян-и•Н .нашого ом<іоста, наш зн.ат- жи'ття, ;велико•го о•со,бистого щаое- ве

виконання

державних

здоров'я. • 1970 · 3 Новим роком вас, дорогі те- нІІ!Й земJІJІ:к, :перший . · в , раfІон-і Ге- тя, у()п· іхів на ле.нінс~>кій · JІрудовій пл. аюв. року 1 завдан ~о Успішно несуть ленінську тру· дову вахту робітники заводів по· варишІt роА Ра-дsиrоІ>Коrо Союзу, tІІDН·і пол- • вахті. П Я'ГИрІч· ки. рошкової металургії, ,електротехнічних виробів, пластмас, торго­ вельного машинобудування,

холо·

дильників, фабрики верхнього ди­ тячого трикотажу, Літківської швейної фабрики та інших. Кож­ ний колектив понад план виробив продукції на сотні тисяч карбо­

ІDІUПІDІІІWUІІDІІІШІІІІІDDІІІІІІІІІІUШІІШWUПШІІШІІШІІШІUІШІППUШUDUUІІІІІІШШІІІІПИІІПІИІІІІІІІІІІІІІІІМІІ

ЗЕМЛЯ КОЛОСИТИМЕТЬСЯ ХЛІБАМИ

НАПЕРЕДОДНІ нового ·року в.іщ;буося • ІХ 10ле.нум 1ра.й.кому КП Вагомий вклад у справу ство­ УКІраї•ни, на Я!кому обго.воре·но nи­ «Про підсумки Третього рення достатку сільськогосподар­ та·ння ських продуктів внесли І праців­ Всесоюзного з'їзду колгоспників І партіііних організацій, ники радгоспів та птахофабрик. завданн11 органів, радгоспів І В складних погодних умовах сіль­ радянських по дальшому роз­ ські трудівники виростили непога­ птахофабрик ні врожаї. Понад план продано витку сільського господарства ра· державі І 17 тисяч пудів хліба, ви· йону». З ІдоповідJдю ·вик:тупвв сек­ ра.й.кому КП УІКІра,і.ни конані державні плани по вироб­ ретар ництву продуктів тваринництва. т. Сергієнко М. О. На з ' і;3ді n·іід'І<іреслюва.тнося, за­ Трудящим столиці відправлено ванців.

знач.а-є •допоІsіtда•ч, ті величезні со· uіально-ехожJІмі,Ч<Н•і :з.мі,ни, я.кі. від­

ІВ~азу.валося, що основою збільшення вироб.ництва прадукті·в сіль-

часом в·рожай сі-на на nриродних лоука.х, якІііх є ІВ фа·йоні 12 тисяч

ського rоопсща:рства є ,ра:u:іональ· іrекта•р•;Ів, ще ІВКр·а•й нrnзький, мало­ не використання ' землі. Це в nов- •прсщуктивн.і 'і •вИІпаси ·для худоби. ній мірі стосується і наших рад· В СЕ~ІМІІІполкіВОСЬІКі•й ІПТахофа•бр·и-uі, госпів та птахофабрик. Звичай- ·напрИІклщд, •п.онаід 600 rекта.рЬв ко­ но, за останні роки в багатьох ЛИІШІІІ·іх восокопрадуuсrи.вн.их лукІв

rоопощарст·оо·х :уже чимало зробле· Імайже

но длн підвищення землеробства . Так, в сПлосківський», та ряді інших

«Русанівський» П()І\ІІітн

в:рожаї, юкрема зеr;; загальна

. стовах

rrapi

ково,

3() •г.ру,дНЯ, •ВИІКОНаЛИ

ІПЛаІН 1969 року mo заrга.льному обсягу реалі,заоці·ї -і ·ІиІ'робни.цтву біль.шос· ті "ВИ•дlів nромІІJСJІової прОtдуІщії.

(РАТАУ).

ОВОЧ·іІВ - у пі•в.тора \РЗЗЗ, М'Я'Са­ ІВ 2,1 раза, молока ов 2,2 раза, Я•6ЦЬ - В ІП'Я'І1!ІаіІІ\ЦЯТЬ разі.в. Та 11а.ші !Можливості далеко не 'ВИЧЄІрІПаоІІ'і. На s'Ьді "КОЛГОСПНUВ

Далшuе

збільшен· ня

в·ироони-

~так званого «ма..лого З'J)ОWе-11-

н.я». Радтоосnи «Пло·СІКівськи.й», «Ру·

т.

Серrі-єн•кр,

6t.з ІМUП;Иоі

кормової

,нем. и~слкме

дире~ор

ідОПОВіді

ВЗЯЛІІ

pa~дrOClly

«Руса­

Иі!осью!ІЙ» М. Л . Хазан, сек,рета.р ІІІарТ'Кому КалиrrЯІ!!'СЬКоі пта.хофа6· 'РІІІКК В. С. ТавлуА, дІІІректо.р рад· гоопу ·«Літк!ІВІСЬКНЙ» м. Лисен­ гооnу «КраеилlівсьооІІfu П. Ф. Гор· діенко, директор зal!oOJJiY пластмас М. Ф. ПолІщук, лан·ко'В-В .paдroc.ny «Зоря» Герой Соціа..лістІDЧноі Пра­ ІІ:і К. Т. Дяченко, д.оя;рка ра:Щ'ос· І/ІУ е:Боор.ІЩЬКІІІА» Г. Ф. Рцченко, •бригади·р

К. А.

раІдІГооnу &мені

ЧистІхова,

ЩQРСІ

.секретар

Що.рса rra «Требух•івсІ>кий». ~не­

сомольсЬІІюї

д~бано «ПІІале зрошення» в Богданів·

«Тре·бу;хіІВІСЬКRЙ» А. В. Рогач.

сІ>кіr й, Семrnnол.ківські·й

птахофа·б-

urrва ІПродухті· в тва, ри:нющтва, за- риках, fiJai!J,Гoon·i «БобрН1цьюІІіі» . знЗІЧає

обrоВОІреННІі

r.

~ОКИІЙ •врожJ.й Ікор.мовкх культур .на ваІПла.в•і Трубежа. Іх nрІІІКлад заоСJІуювує насліtдуван11.я. Ще ке добилІІ'Ся внс()ІІ{ОЇ .в.і~д>дачі в~щ зро­ шува1них !Площ у радгосnах і,меи'і

Достроково!

ill.bOIMY можна

S

)"ЧаQТь.

ot них d 3952 гекта.ри ани;х ::земель та 879 гек- ко, сещрета'J) іІІарторгаІНіза<І.Lі·і ра~д·

.оса.н:•вськИІй», «Зоря» ІВІІ'j)остили в·и·

селі . ІВ

гоооо;д

о рабства

·

~:к{а. ~)ю

. ону є 9750

зали-

на

деяких

. Ін~· ~викори.сто·

шається ще низькою. Внрішаль•пере·конатІІЮЯ ІНа ;при·клаJІ:і нашого ною у.мовою !Підвищення .ро.дючо· :району. ЗІм"іцніл.и t'ООПОіДа·рства, сті грунтіов є збільшення вироб· Колективи промиоелов.нх п·ід- ОІСнасr.НІJІІІ'С·Я тех.н!rою, виросли но· Н·ИІЦТВа і пра;в.ильне •виІКО•ристаІНня ІП·ОЛЇІ'ІШИВСЯ добробуТ добри.в, ПО'DНіше ~використанн.я за · nриєм•ств ,реСІnубліки, шарохо роз­ вобу:д.О.ВИ·, за осrанн·і де­ со•бЬв боротЬІби : з горІНу.оош оеа:ціал·і~тичне змагання Іна.селеиня.. Лrnше ШІКіднИІКамн, ,р<JІКІі'В ·в.ир0!6НІІЩТВО зе-рна бу,р ' яна•ми, ІПОJІЇІПШеИІИЯ за гіДІНІУ зоуСІт.р;ч ІОО-v 3 ·ччя з дня сять нас•ЬНІНІІоЦ· '11&&. нарQДження В. І. Ле:н•іна, достро­ з6іль.шилоея м-айже в ~два .рази,

буvщся

культура

зоосі·м.

культури вувю~ться .. 0 =· _1·р· J. .. І радгоспах ';\.~

:ВИХО!д'У зер·нО!&ИІХ, КЗІj)ТОІ!ІЛ'Ї, ОВОЧVІ та 'інши'х :культУJР, кращоvу внко~ ри;станІНю 'rеХІІ!іки; пі.двищению JІрОДJ'ІКТИІВНОСТі :худоби, МЄХВоИЇіЗ8· u!Н тРУ'домістких іІІ.роцесів ш фе р. ма.х, ІЗІнижен.ню 'собівартості npoд.'YКJU:ii, ІПЇ\д6ору і 'jЮЗСТЗНОВІUJ Ка,д· 1рів, рооrортан.ню соціаJLісr.ичноrо ·змаІ!'аН1н~ ІНа •честь. сторі·Ч'ЧЯ з дня народженІНя 1В. І. ЛеІІ'іна.

орrа.ніза.цИ

На nлен'УІм·і ВJІІСТІУПІІІВ секретар райкому КП В. О. Кривошлн.к.

ІСом­

раідГосnу

·nерtШи.й У'Іфаів:и

\ .в допові!ді чільне місце було По обгооореи001у itиrraН100 пле· бааи. Тим ІВоі·д' МtП.ено .захоща-м по збільшенню 11ум nрніІІLЯІ ро~ p!Wtaи.


ЗДРАСТУЙ, ГЕРОІНЯ-НА

ПЕРШОМУ

іХ КЛИЧЕ НЕСПОКІЙ

MIC!J!

ДЛЯ ГЕРОЯ СОЦІАЛІС­ ТИЧНОІ ПРАЦІ МАРН ЗАХАРІВНИ ПИЛЬТЯИ МИНУЛИН РІК БУВ РО­ КОМ НЕБУВАЛИХ ТРУ­ ДОВИХ ДОСЯГНЕНЬ . ЗМАГАЮЧИСЬ ЗА ГІДНУ ЗУСТРІЧ

!ОО- РІЧЧЯ

Н а ш ко.lе І,тив не виtрощує вис о - В . Реанюк, Т. Шкуропадсь.ка . .J;nx nр ож аї·в :зе рна і овочів, не в аП~І~'І'і·й.на орга~rі за - І('Я прид іляє рить с тз ..1 ь , не бр.ує корабл і в . п·о:стт:ІІну уваnу комуш і-стичном 1• О.:tІІак nр :щ я i'l o·ro важ.1ива і по - оВНІхованню rру,діВІНІfК'ів. В ко.1 еі­ тр : G н а .

НА

ФОТО:

ДОЯРКА

Ось ri В~Аlйшов у минуле ще му на JIOJ>OBy . Сіна ми

одинс рік. Зустр:ч а ючи новор l ч- .111 по 48 центнерІв

РАДГОСПУ

на

з аплавних

з

з емлях .

радгосnу В минулому р оrці їх . виращено

по 158 центнерІв ІНа .площі 230 рік rеІ\Гар !в. При nлані 2-700 тонн бу:в_ роком · дальшого зростаtння. державі лродано 3400 тонн J

~плос'К:і всьюfй>>

МИінулий

ЗМ1ЦН8НН:Я

МОЛОДОГО · ГОС-

подарства.

СВОГО

Наш!

хлІбороби

1 тва•ринники досягли ·великих усnІх.Ів ·у соціаJІ1І: стичному зма.ганнІ · на честь' 100-рІччя з дня ·нар.одження В. І. Леніна. успішно ацравились 3 виконанням планІв

тrробнwцтва

«РУ САН І В-

Фото А . Козака .

rtродугщ!ї.

Значні

досЯ!гнен;ня

м.ають

і

нашІ тва,L>ннники. Надій молока на ІКарову стано:вить 3700 кіло­ грам.ів, lt виробництво його на ст_о .~А~: рів сІльгосnугідь дове­

ду~т1.в

тваринп~tцтаа

з'їзді

Генеральний

tко1Іrоспчикl в от•во

сенретар

ЦН

КПРС л. І. Брежнєв Що •зе:vtля

-

сказав,

це джерело нашої

сили . І нашого багатства. Справ-

ді, •всі нашІ дОС'І'атни цілком .залежать від .неї. Саме завдяки nоо'І\Lйному дба~нню ,npo землю ,

про її удобре·ння наш радгосп в 1969 році при несцриятливнх ПО·ГО'ДНИХ у.мовах вирости'в .ви-

сон:ий

у;рожа.й

ту,р, о.вочlв. ІL'ІQД!в, :сіна

зернодих

,~у ль-

бу ло

ст.Іюрене.

22 KB ! TНJJ. З.араз ІЩЩі тру,дівнюш бо­ рються за ~ІІkнення на.м·І чених пл!ІІн!в , Оаншту ува.гу приділяє­ м-о

зе.млі -.годувалt.щщі,

невичерпнwм ного

,.. .

450

Зросли

план

продажу

гання серед .вс і х nр а.цююч·и~. . Ко~І )ПІ·.:сти очо.1юють наиаІtдІПО·

є

народ­

ДОСТЗТ'f\у.

П. ВОЛОХА, ,циректор радrоспу.

JІМ:ни чле:~ · в

НЛ

Ун;раї.ни

та

. ..,. . . .

~---"..--~~,..:>-

поголів'я

ху.доби

зсрнофура-

сощад~стичне

завершено

геwrара,

а

оnр111мовую.ть

Надії

ФесюІr

пу

в

хо·рошоrо

наст~ою

Це вНІз.начеюІІЯ з ловним правом моЖІНа віtдне<::ти на а.д:ре.су коле~Т.И'ВУ Б:ро·варсІJко·го уні•вер·магу itot.e.ні 5О;р:чча Вет-цюrо Жавтня. · Ще 23 nр удня J.969 PD'h'Y тру д І вНІІІКН у:н і вер·ма•ГУ рапортували про дос11ро•кове ви,конання соцзобов ' яз.а!Иь четВІертоrо року л'ят.~rр:•чки.

За

4

на.Р<Щження

О

2

стор.

О

rрудІівиИІКів

КУЗЬМИЧ,

€.

парторrанізаціі.

Новорі'Чкі ік терв'1о

РУБЕЖІ НА МАЙБУТНЄ В. КОВАЛЬОВ, керуючиА відділком:

Четвертий рік п'ятир-ічки- 1юдек­ ТІfВ ·в~д;ділка

ВІЗ'ЯJІИ п~двищені ·зобов'язан­

чи•в

слря:~~овує діяльнkть. колекти·ВУ директор Г. Ф. Лобка, комуш!ст, відмі.ННІИ'К спожквчої коопераdlії . Вирос.1и тут і свої передовики. Це за-служений арац і ВІннх торr·:·в .lі

М:чурі-на

рад­

'НОtВИІМ•И

ІВttроокичкми

уrСІІІіха·

ми·. Фрукт і в .з tкож'іюго ге~ з:· 6раtво tПО 63,6 ··цеІf!1не-ра · и nл.а:ні

40, Я•Г'L'І. 143

- ІПО 52 ТОННИ·.

Н

~ЬО·

,

•ВрОЖаЙ

ру:к.

і{і;;~~

~~

;ро·

\!ІІі

·від.з.начилн

де •сrrаJ}:ччя

е

з

дн1l ·на-

я В . І. ЛеtІІіІна 4 ко.,екти ­

вн зЗJКриrrого

грунту.

При

плані

2005 ~.rентнеріІв •В>Щ>осrили овоч~ 3087 центнер<і·в. На.ІіІвнщІtЙ вро­ жай - ·по &-8,5 ·кілограма мір­

Софія Дейнека, ткаля Гоrолі,оської стрічково-ткацькоі к:ІВ :на кож.ному ювЗt:І.ратному ·мет­ фабрики, ставши на ленінську трудову sахту,

завчасн<> рі

зустріла Ноаий рік. Вона аже виконала і п'ятирічне зав­

ЗАВЖДИ В ПОШУКАХ в тра:кторних бригадах. Тру;J9І·ть.­ ся Івани так, як і належить коле.< ­ ти•ву, що носи'!'ь високе званна 1.'0· м;уиіtетшчної nра-ці . Що спри·яє їх у<ші•шні·й (Юб<!тt? Перш за все кожеtн з 120 чолоІ!'іК, що тут працюють, став~rться до

1мен1

•гоопу «ВелккодІІМе;р·ський» від'зна­

В. І. Леніна ,

роки nр·одано товар~в nо:над сnрави 11ворчо, з в·огнИІКом. В,м : ло

план на 613,3 тисячі каІрбо·ва;нців . В nор і вняНІн І з 1965 роком товарообі г ви:р'с на 167,3 процента . ПраІці•в.нкк:в уНІі в~рмагу ча,сто можна бачити в nолі, на фермах,

зуси.мя

секоретар

ви·р?ститя .по 33 Центне· . . ри пшениц1 на кожному гектарі д&ння, Продукція, я-ку, виnускає комсомолка, лише від1050 цептнерJ.в . Це дало мож- ·посіву, па 200 цеитнерів ово· ливhсть з.аrо'J'ОJ:ІЩ'И по 5 тонн чі в, в.иробнти по 70 цен.тнерІв· · мінної якості . Фото А . КозЗJКа. цьаrrо ф.нноrо сщщвитого кор- м'яса і 1050 центнерів молона ТВОРЦІ

а:ван­

парта.

ювілейному

зібрала з ПJІОЩl 16 .гента·рі·в по І :ня -

та.к часом .на.заваJють nрацпmи11:ів сфери обслуrо~ва:ІІі!tя, торг.і•вл :.·

ю.в•ілейне

В

У:~ПЇШНЄ ВИ'КО<НаН.НЯ На•кре~ЛЄНЬ

tHa

720 центнерів з робітни.іш і •спеціал і сти радгос ­

ланка

набирає

зма'!'ання.

гаРІд•і йо.го А-дуть KOMj'IJ!Iicrи. Вони

Багато уваги лри.діляли ми potЦl добнтись цо. внх трудових торJ•н виробництву кормІв, що є уопіх.ів . ОСНО130Ю ВИСОКОЇ ПРОДУН'ТИВJ:ІОС· fотуЮЧИС}> ·ДО 100-р!ЧЧЯ З

бурЯІЩ:І дня

З}"СТlJ і Нов-иіі,

НІІJні на «'<ІІJІІІрІІ'6Мсrвd все ши·р-

Це зо,бов'ЯJзує нас працювати ще н.р.ащ!J, щОб

по

р.оку. Хор·ошИми ~обуrками чає К?де<Ктив фабрк~и

1971

шоr:о ~озмаХ'У

викон1юму

обласної Ради депутатів трудя-

худоби . Нормо6их

.дан·ня. А щ.вея Г . Ф. Нечваль і tв'язалwІІІU:Я К. Ф. Ковбасинська аж~ зараз. п.рщюють в рахунок

З П.ОВіІJОЮ в'):tдач~ю сил !Wа.дю· 1970 Р.Ж Вщюбннrчу nрограму леють також молодІ комун:сти 1(. ре.дюВІ:.ЛеЙІН()І'О . р.щу завершено Малюга, Л. Косько, М . Рубахіна, дОС'І'р'Оков.о, 2З rрущня.

стрів СРСР і Ниїв-ськ ого об.к о­

щих.

Оtдержа~tю

ра~щ nряжі і дощаJко·во ви.готов­ .1ено 2500 адкни•ць трикоrrажн·их виробів. Готуючи осо.бисrИ!Й nода · рунок ювілею вождя, 28 р. о.6іт­

.р ічний .план.

забеЗІПечнти

ті

С~ого слова коде<КТИІВ дотрим у є. Нини вже .зекономлено 862 кі.1 ог ­

група молодняка, я·ниtj здамо в першому квартал і ювіл еІ1іного рану і на третину виконаємо

му

ти~яч

65

карбо·ваащjв .

НІfLІ:ь в січні - лютому 1970 року Ф. Коф1.1ан, заК':нчують. своє п ' ятир:чне зав­

І. Розово.І, М . Цв~-р·кун с.и.стемати•чно перев.иІК.о.нують. . авої заадан н н. А швейrна дJ.1ЬtІNtuя, де нача лLІншк ом ка.муні~т Я. Шипер, 8 ра .Jі в вихо.:tи л а пе!)е'можце.м. у соІtі а .і '<:тИІчному. змаrанні.

------~--q~,.,.".".".

П'ятирічну

КПРС

тwся•ч ВІf!робів Jia суму

виробництво

зерна держа·ві в n.!втора · •ріща і

жем.

rві , роЗІВІигrку соtvі ал і.стиІЧного зма -

і продаж м'яса державі. Річний план ~1 еревинон-ано . Зараз на і.нтенсивн!й в ідгодів лі стоїть

nоВІНІіс'тю

на,я.вне

' '11'8ангард· nрацювати два дні і .виготови·ти 0

ІюмуІністів на виробtниц-

тонн .

танож

досятнутІ уоп і хи торін радгосп нагороджено ле-рех!.дннми Чер­ BOHІІt:vtlf rnрапорами Ради МіІfі­

центнерів. Ц~ до·зволило

ІІОЇ р о.1 і

нали ще 8 вересня, понад план

пр()дано

nшен.Jщl ми зІбрали по 32,8 це.нтнер.а 3 .reнrapa, а осіх зеріlЮRИХ-. на площі 500 гектарів -

25

. opr a<t:·з aц·:-t , зд·нюне.н

план nродажу молона ми вино ­

Оамов ід•дана праця нашого к оле1шиву ВІ LСОІЮ о ц і нена . За

лере:вююнати

-джер.елом

що

тка.1 і

вщ.nрацюв. ати

.

Р·Іч.ний

Rо.рмов.их кореве тощо . Так , о з и.мої

по

державі

ДО

,сІльс.:JtІіО'Господ;.ар- ~~Ао 1000 центнерів, що СЬКОЇ ІПроду;К.ІJІіЇ. /'\- : { \ \_. ' ::8itЩj.i Чі перевищує ЛОКа3НИ!і Недавно на 'l1petl,~мY,. ' Bce- 1966 рон..v. коли наше госш:>;да,р­ союзно,му

. {:"Jf'ІО~К'СJtоськ_о·ї

nОtКазнИІк ~в

n•:.<а.lьн ' ші д:ляоІки в.иtробниu;тва, ,rюк з зу ють зраз·ки сумл~нtного СТ'ІІ В..lе'НІНЯ до дорученої слрави, є ОД8ржа­ 1На сто геІ\Гар1в. уrІд.Р, виконати оn:раrв жні ми о~ганізатора·м_и і вигентара. л ' ятирl•пtиА .ПлаtЦ nродажу про­ хо?ателя.ми. своІх кодектив1в. Так,

н.аза~. щоб нраще -побачити Вели.не місце в радгосnному пройдени~ шлях. оцінити св ої внробництві за,йм а ють овочі. трut.:Щвнинtв

f! a РІ·ВІІ<І К'. ра- чи:н. анн.я

. . · , де:нь народже-н.ня В. І. . · досяrF.11 у . · на, на зе'КDІНомле:ні·А сиро·внні шз..<:я ·к.н nо.~І:.пш_енн.! · О:р.·JїІ.. . Нн••: ; . - і да. д·и. СдО'ВО зеюономити 152(] к іс ько : . І B ~I;X O BH?"t PQ И,((l~ І ЙНОІ ЛOflPa<r,fІB шерСТЯНОЇ П'])!JЖі та від· Та.к н:х .

Невичерпне дЖерело Д ЛЯ

У~І ' ло будують свою роботу 'ПР ОіІІаrанІдИІl'ТИ член11 КПРС Л. І.

r: .r в.

ІОППІІІІІUІDІІІUІПІUІІІUПШШШШUІПDІІВUDОШІUПUОШUІІШІОіІІDПDІІІіІDІВІU&іІІІUІІНІUt

31.д ООУ11RИ.

не-

тр ІькотажшІюІ

~и. х . в.тчкJня:fшх. 1 св.то. BlfX зраз- . М.~ІІІf8t!ЮІ -

12001·

огляд аєшся

теоре­

. пшш1·но л а рощують те~ши Ешро.бниtц-rва і ·, 3біл ьш у ють об'єм ви-

роб ;в ~нІn ускаєтьс~

СЬКИfЬ М. З. ПИЛЬТЯй.

.мимов.олl

ТИВЇ ВІІІВ<ЧЗЄТЬ!СЯ .lеН.і НС!>КЗ

nуску nро,:rу~ції. , Якщо., на:приr:- АївзеІ!'берг, Н . К. Косrрик і•на, аr:­ .•Іад, в 1964 році ф а брика вІІгото- rатор11 З . К. Кладова, А. І. Дзю­ ПІІ.lа 343 ТІІся•ч.і - шт у.к ви.робів, то t'іен•ко, В. В . Шабаu-юва .. !І 19G9 potti їх І! ІІГО1'()ВЛ ено 776 НовиtЇІ прн·п л н·в т в орчої енергії тІJ:с·яч. Т ':Іt..r: н з а 11 м і<: яttі в ни- внк.1иrка л а у коле~-;тиву n ід·гоrrо 81ка н · :шш,о·Г О року no•н a,J. n.1 а н реа :11і - .<о 100-річчя з дня на:родженJJя зов а но проду кції на су.~І 'У 450 ти- В . І .. Лен· jна . Трнкотажн.ихи rа·ря­ ся•І .к а•рGОt в а.н:ц ::в. 'І ~ rr~дтри•ма ,1н ПОЧІtн nе:редових Труrд':'ВІІmки n :t дnр.ион:тва по- n:•.:щриемсr·в краіни по до.строкост'. й.но борються за виtео·h'у як•' сн в-ому .ви:к она:нrню л'я·ти:ІJ·і ЧІки. Ванн npr•:1YК1UH. Нwні 80 проце~т;~ ви- ОХІВ али,1и також nа•трютичне nо­

ТИРЬОХ З ПОЛОВИНОЮ

не ·С'ВЯІ1'О,

•НЗЙ М·О ..l О•JЩИХ

гр о· ма.:tян.

Б·р о варсьr: і

ТИСЯЧ КІЛОГРАМІВ МО­ ЛОКА, А В ЦІЛОМУ ВІД

БІЛЬШЕ

.1 .1 Я

ТlJИКО-

ТНЧН З ОПЗД!ІЦИІІ а, Пра.ЦЮЮТЬ ШКО· .111 щ~нОtв ма1 рхо;Ю;~Іу-леніtнізму, чиrаютьоя . le<KU/i ї .

;щJ.я ІІ с t.r:Іtх

ДНЯ НАРОДЖЕННЯ В. І. ЛЕНІНА, МАРІЯ ЗАХА­ РІВНА ЗЛИНЯЛА ПЕР­ ШЕ МІСЦЕ СЕРЕД ДОЯ­ РОК РАйОНУ. ЗА РІК ВОНА НАДОІЛА НА КОЖ­ НУ КОРОВУ БІЛЬШЕ ЧО­

ГРУПИ -

і\\11 R НГО Т О В.l<Я€.~0

Т ЗЖ Н ІІі't О J,Я Г

З

ЦЕНТНЕРІВ.

НОВИЙ,

РІК

УРСР, 331ВІві,:щ іJюм ТІКа:нин У . Т . КрІІ'ВОШJІИ'К, заІ!'відд.іламн Г. М. Хмлмщ П . Г. Ів.анЬІКо, Г . О. Ло­

ЩІ·~а:рёнко, ПрQДавці А. О. м. ІЗо~НІіІІІІКо~а.

рук; Г. ГІ . ГаfщІJ~

Г.

і

JН!Ц. інщи~.

Лаекаве сл·о.во, n,-ривітна ка

-

дових

r. Ка·бан, q. Бq,вт­ пос~r~ і щ­

пocт i frni супутн·ики в їх тру .

буднях. А то•му й nоважа ­

ють ЇХ ПСJІК}"Пll'і. Ві.д,крІfТа вИІкладка това ·рів, в і дЬІний доступ до їх робочих -за­ nа>е·іІв, нове устаткування, робота

о

НОВЕ

ЖИТТЯ

Gез

вщ;:~шtх, розкр і й ткани.н в ун і вермаrз.і , ТО(}ГіІВ.'!Я :напівфабри­ ката м и швей нюс вироб і в, підгонка одя•rу за бажанням без д одатко­ вої on .1a:rи, достаВІКа до.:tому ве ­ .нгкогаба ·рИ'ТІних това-р і в все це СТВОірЮЄ зручності для nокуnців .

А.1е

іІраці'ВІники

nри .1авку

зав­

жди в nош j'Іках .н·овоrо . Вони n і д­ внщ у ють свою .:l!і лову кваліфіка­ u'ю !! ід цас проведення «дн і в п:ро­ .:tаtщя», 14 осіб навчаються в тех­ ІН і ку,ма'І, 2 в і·н·ститутах. 92 чо­ лов іка заю!нчнли школу no підго­ товці ПjЮда•в ц:rв, я·ка орга.н !·зо·вана на баз і ун·і·вер•маrу, і 36 за .lиши­ ли-с ь

rут

о

та

ЗІ'бра,lи роб:тн.ищі М. М . Се,мено.r .

-

Юхта

К?лекткв . в.tдщ;л~а .паtt,Іітив ·ру­

бежr: ща . щ: леани.А ,р.:к . Фру:кт.f в nла .fІуємо з-!<братн ·ЛО 70 центнер : в з reкrrapa. За.клад,аемо зараз основу

високого

вр.ожвю.

Старання коле·ктив•у ви.сою1ми

у,в·інчадИrСь

в:,д;з.наками .

За І і ІІІ

~·рта .l·И . універмЗІІ'у прІІІСу.а,жува­ ЛІИІсь почеон·і гр.амоти, а за І І Пе"Ірех4дннй Че·рво1шй пра.по.:р обл­ аnожиоові;І;ки і обк-ому rtрофопід· ки. Колекткв унrі<веР,магу та·кож затвер:д.жешиІЙ

СРСР

учасником

ВДНГ

ро-ку.

1969

На честь 1{)(}-.річ<~я з дня нар.од·

ження В.

І

.

Л~ні·Н<! ТР.У·д~вни. кн

ЦЬQГО

МаtГа'ЗІЩа

ШИ!І'И

n'ятир:'Ч!НІ'і'J

стопаща

1970

дали

СЛQ:І!О

ПЛ<\111

ДО

зацер­

1 JІИ·

роюу,

А. СЕРДЕЧНИЯ.

nрацювати.

Четвер,

1

січня

1970

року.

о

·


РІК ЛЕНІНСЬКОГО ЮВІЛЕЮ! зимове зберігання необхідну кілr кість насінних бульб.

радгоспу

площах

картопляних

назад

тому

років

ДЕКІЛЬКА на

можна весною «Красилівський» було побачити сотні людей, зайТаке нятнх на садінні картоплі. ж спостерігалося під час догляду за посівами і особливо на збиран-,

1

Найкращих успіхів добився колектнв механізованої ланки Іва-на \ванови~а Павленка. На кожному з 55 гектарів цей дружний хояек· 110 центнеріа виростив по тив

за-

зменшили

ні врожаю. Різко

л

-

тість значно знизилася. був цього Характерним щодо (малосприятливий рік минулий

шики менше" ~n Григорія ланки Механізовані Ва· Петровича Зінченка, Олексія

значно більна закластн

топлі, значно знизили собівартість її.

сильовича Якубовського, Володимира Васильовича Бондаренка та теж Духна Миколи Сазоновича одержали непоганий врожай кар-

для вирощування картоплі), і все кожного з ж одержано на круг бульб. по 103 центнери гектара держав і Це дало змогу продати

1980 тонн картоплі ше, ніж планували,

копіІІку, а загальна сума економІї тільки на навантаженні становить

це більше 2500 карбованців. Усе сприятливо відбилося на собівартості продукціі. рік ленінський На ювілейний нашого рад­ механізовані ланки госпу взяли підвищені зобов'язан,­ ня по вирощуванню картоплі. Ви· сока культура землеробства, мак­ трудомістсимальна механізація ких процесів сприятиме збільшен­ цієї цінної nро­ ню внробництва і технічної культури, довольчої зниженню її собівартості. М. ГОРНИИ, головний економіст.

осПр·одзвен :. в ,д;ЗВОНИ·К тЗJнн:-й nівріччя. п ершого Н:!Н ІСПОВ:іСТ И,В -ПрО зwмовнх

.Jючаток

кан::кул,

Ді­

з

зУ'с-гр:чі

лі

весе:­

про

до\І Морозом біля •новор:чної ялинки, ці·ка,В': подоро· ШКОЛЯ'ріD-. Жі ДЛЯ У , ачителІ>і{и .росій­ ської мов.и та лі­

rrpo

сере:l.­

тератуіР,И

ньої ІШКОЛИ N9 . 2 Герш:и..'>І:в~ Н:нелі ,ни Люби·м о-во:і чу­ .новорічннА довий наст,р і й. У першо­ .вона •п.івр·:чч·і му хоро­

домоглас.я ус.ІІ!ІХІ'В

ших

у

на­

вчан.ні і вихованні -МОЛОЩО'ГО 'П<JКОЛ;•Н­ НЯ будівників ко~ МfУНЇЗ.Му.

На фото: · Н. Любимова.

Г.

Чверть століття на фермі собі. П-отр:• бно ~улQ добре доr~1Я·

до св і та,нку, !!К :'\ 1103'~~/ji ЧУТИ

н ути худобу, свОєчасно. нагодува­ ти і наrпоїти, у·м ! ло видоїти кож­

р :.дної Mffc'~rвИ, в баrатьо·х бу ди.н·

еле.к·

яскравим

ТJРе-бухов-а

ка,х

три•Ч'НИіМ св : т ло:м опала•хують в:-к­ прокн:дають.ся тва­ на. ПершИІми риннІІІки. ГрупаІ<~и і поод111нці вон ІJіРЯмують в цент·~ села, звід:ки Lt \і ЗВ.ТОМаШИ.Н.З ІМИ

МИ.

ярсж

... \J'11Jерми молО"Шо~това-рн

ною Ов·чар.

-

.Яків-

ю

в'.щділк.а,

про

о.ворити, т . Ов·ча·р багато і р·обить, UJ,Dб rrрод.укти·а­ )С ТЬ хуt-З:оби зропала. За 1нею з.а.кр '.плено 25 корів, і вЩ кожної з по 2971 ІНИ•Х во·на. надоїла тор:-к

.• , ",,...,,"..,,а

д:О} ~~­

ПііІlLВОЗЯТЬ

і

ен1.

маса.ж

РоЗІмовляемо з одн:єК\. ,~до':.

nершого

-

ну кор5!у,_ ~е забуваюч.и

..-\

вw­ к:ло•rраму !І-ІОдо•ка, а валовий центне­ станоюпь 711 хі.д його р :в.

' Два•дщять ро:з:nОJві.да€ вона,

-

рок і·в тому, ·~~11~ш .1 а ~

не ~а·

tr~ Ф~Л~У· Хо·~ ;дqсв·Lд.у

вели\{е !\уло ПР1JГН~ІІ!1 ла, ал't о~:йшлцся, Не доя'р~ою. ст:ітн ЗВИЧаЙНО, і без -грудІНОЩJВ- I\ICDO· з ста;рші, го бу .1о . Дооо..\Іа-гали роками набувала досв:·д, а тепер

- В за~АШ'\.ЧЬ\ІQ<~У .J10U'i п'яти­ р ' чкІІ t)удеме щ~ краще ПрЗ'Цюв а.­ На ти, = 1\а-же Уляна Яn:іВІна. це нас [Іа:д· ихають Тез11 Центра .~ь.­ ного Ко·юrету КПРС ·«до 100-·р:ч­

і сам-а nер.едаю його ової-м подру­ га.м по роботі .

Окса·ну м~с яuіч

Спра•вді, .аз.яти хоч би З інче1нко. За два.на.дцять

ко.р·ов.t надоїла в:д кожної 0 .1exа к ' .югра,-.tи молока, в'д кожної caнt:tpa Ігнате.нко має

Династія Остапчуків

--·--

Новорічкі

РОВІТНИЧИП ~юлектпв пласт­ Ц1ієї vобітничої династії став Во­

такий же молодий, ЛGІДІНІИР, ЯКИІЙ !111рИ'ЙШОВ На nі:д­ м&сівц'ів як і саrм заво;~. Він ще не має [!рИЄ~~СТВО в 1967 році. Він член ~соrбливих трудових заслу· г . Все ж ВЛІЮМ, хороший спещтіаліст. Слю~ s ·кожним РОК'О'М коле·К'!'ив стає сар ОстаrПЧ}'К :недавно с-клав іСІПИ'І ~РУ'&І•іШІtм, 'Інtбирає сили, це-ме'Н­ і Й()МУ пр-ис•воено шостий ро3ряд. Т'У€ С'ВО'Ї рлщи. Jз всієї кілЬІКості Друзі ПО ~юtrоті ІІЮЗДОРО'ВИіІИ ЙОГО

к у р с

іктерв'ю

НА ПОВНУ МЕХАНІЗАЦІЮ - Чим зна.меннн.й був для ва­ шоrо колект·ИІJJУ· рік 1969 і я•к,і ва­ за~ве.р­ насr}'ІІТний, на. ш і плани за•пи­ шальниІЙ р.:к п'ятирічки? тав на.п~ед.о.дні :н.овор і ч.ноrо свя· шостої бриrад.и другGГО цеху Ки·

·

-~:~:~-ха/іФ~~'Ркнz;:,rсандру Б.р-иrада на:wа

ІНИІЦЬ. · МО

близь

: ІІ'і .

.

· ·. 50

довжте роз.вив·атися чу.дова

ш.:Сть nта.ш-

-ничу дикаС'І'ію і хочеться ]}Ото­

Олексан:д,ра Єр· А ДОГЛЯ!д"ЗЄ.'>ІО ми

ти;сяч

вісти

куре!І-носучок,

І корпусаіХ. роз~!tщени•х в дівох BO:JI а Неда'ВІНО УІ<"ОІ>~ПЛеtкТО'ВаІН а ре.кон•стру:к­ п:ІСJІ.я оди:н пташник ц-Lї здаю-tй в еюшлуатаuію .в серп­ н·і, д:ру.ги,й

-

на.црнкі-нці

яєць

юVці Юр.а Мо:згова, Ніна Тра·С.!іОВ·

с.тцосар і­ Че:ріІІата, Лі~ і-я <:ЬІКа, · опер-атори І11а.н Гу:беuко та Во :rо­ димир Сn:сооськай. Будемо иададі т~~Іати курс на повну механ:зац:ю і запров.а.джен­ ня

!fов·и,х

.дося;rнооь

науки .

з

25

кор:·в по

3091

мо­

кі лограму

Стають доовідченНІми майст­ рами і молоді доя·рки, які н~р~д:ко

:tвІ-RаЙІІЮ, ле легко

t

не

поступаються

ста -рши.ми .

перед

- І в цьому нема нічого особ· У,1яна посм :.хається JІІІІвого ,

випе­

.Як:·вна,- не-хай доrа11яють, реджають,

і

рад.госп

C.13J!<II!f1jL'deTЬOf\

б і льше

ще

ІЩСО~Іf?,Иj

НЗДОЯМИ,

ycrriшll-!1111 Вr!'Конан,ня.м зобов'язань no ПІРОд.ажу де·ржа.вІ молока, як це 6уло в ми,ну ,юму році . Звичай· но, молоко не прийшло

о

само

Четвер,

1

у

трудиться «Требух:·в­

доїла

близько

4

лр~ці, до

тискч

року.

:Варто відІЗІначwrи ІЇ rм'К·И'Й nоои­

робітничих

професій.

беЗ'ко:рислив-о давали евою

1\'Р'ОВ,

чим допQм.огли врятуІВати ·Не одне життя~

ТОВ»-'РИСТВЗ

Qіі 200 і 400 ІІ\ІеТрЇІВ « .:'Іокомrоrrив » .

.На ~ПИ'f&Н'ІЩ що лривело бра­

'ІІ~В ОО ·3&ВОіД ІІІЛаС'!1М·аС, ВО.НИ ВіД­ піmІІРИGМС'ГВО, · ІПОWJІИ: сучас.не А'РУЖНИ!Й к·олек:rив, ІРО·бо·га до Ду­ ші.

ХоJ}оше роіУіт•ниче

поповrнен•ня

одержали ПЛаІС'І'М<І!сівці.

Прикла•д

Оста!ПЧу'Ків рю6ітничоі щпнтwетії І1~і!JНИЙ на·сл·ідува.нн.а д~я бататьох Ю'НWКЇВ і дІвчат .

Трудов<tї вам ·наrс.мги в 'Н()івому році, робочі люди! Р. ЛИТОВЧЕНКО, керlвІПІК rромадськоrо кор­ ПУНІ(Ту <~Новоrо життя•.

На фото: брати Остапчу­ ки: Олег, і Василь.

лока.

1970

що

rв-ін у·чень мектрослюсаря.

піО'Нка юн· іарJв ІПо бігу :па ,цИста1і­

UUUВD011811QDIDIIВIIJUIIID

кілограм:в мо­

Фото А.

оде·р­

жати серед' іf.ю осВіту, а ІІІОКИ

Лю~1лть у сьм 1 ОстааІчуків ДR1ІШР, IrOIP і дотща Єццза.вета. Володимир ~ nерш<tроз­ О'ІJТ. П СІ 3а·ра:з із щещои ОстапtJу~ів чосестра Наталія, •студентка Р'Я'ДіН.ИК, 7Щщ ·~~Ю'\'Ь н.а заgоді маст­ !І'ехніК'УJМУ, - чем­ « 6ццуващ~м.» зародження буд·vве.ТJь.ноrо ~~с.

ТН'С5ПІ кі"lогра.м:в

400

у Ра.:дЯ'Нську

Ра­ Армію, як і ста·рші бvати,

МіщіН'Ий тр:ущовий га'РТ ' в « Арсе­ ~алі» цдерж,ади сини Одеr, &ло­

На фото : С, Ф. Журибіда годує корову Зорку, ВІ:,д якої за р:к на­

6

rnpa.nнe до ІПРИЗІ>~tу

r.

молока .

доїла

Тр•у!дІ(;'В'а біографія найммодшо­

фа1кт . .&ршги О.леr, Воло­ Каlі{ровий робі'І1щtк Киїоського тиБІний Вікт~р є ІП'ОС'l\ЇЙІ!ІИМи до­ і :дwмир Ф. ОстЗІПЧУК еав· (\Цу «.А;рсеиал» вже Ч01rири раеи &ни ораJМи. н . дv любов ІіrрІІІЩеппа своїм дітям

сt.nшй» Св:т.lа•н а Фе.дорjвна Ж'У'РИ· б :~ а. На кожну корову за р: к на ­

по

січня

,рокУв

.ЩІТеИ.

ІПрацюва ти.

ве .1 икої

ра.д·гоопі

111-ерЄІДОВИ!vVВ.

роз­ ~аrери. н­ го бра;та_,Ваеилька тілЬІКи-но ІfІочинаЄт&ся. Ю• нак ІІІаВЧаЄТЬ'СЯ у мол~оді, було бать­ веч-і:рній школі робітничої

дом ІП'~~росли сини і \З,очки, пішли

ветеринарний лікар.

чи;ма.ло

змd.нчиn

Jl~· )w.1е~вІ . Ir'op

.

робі'ІІНИЧ~Ї JіТЬ h\'IIl!CiB ШК<іЛИ , молQJді Іі готуєть-ся до встуnу в

і\Я•ІІІська влада, доорі л-юди. А зто-

М . СЕМЕНЧЕНКО,

Вже

1

На д01помоrу ІПРJІЙІШЩ РЇі\На

ка.

дояркою

rrресувалЬІному

завидна

~С\ІМ РОІСТИТИ і ВИХОВу!ВаТИ

2642

.1ока.

' Медалей

-етва.

nарт:ї JІен-:,на, я зобов'яrзуюся до­ строково, до свята Жовтня, ви'Ко­ нати р : чний п,1а;н по надоях мало-

вона

·Р

iliOТOOiiC'l'De!HOГO

пені• в і ~ох

чя з дня н а-родже.н ня Володимира

І.1 .1 : ча Лен і•на» . Як член

·с.тС1Ііінк·а.х га;зети~- -

Іва.нівну. ,Вона УІдо-стоон:а оменів «Маrrе.ринеЬІка МаІВа» ІІ і ІІІ сту­

лов ин режим .. А це зи а 'Іно п Ідіви­ За.раз щує пр·о,ду.ктивН':•с.ть птИІці . несуч:•сть КУJрей с.тано·~нть 7-f'~-7'7 ..111/jЮІцент\в пр!j пла11і g(), а за де-нь Mlj З·би:~аЄ/,10 . 34~35 ТІІ'СЯЧ ШТУК

23

&

ск~ала.с~

штуч-ному при )'1'\}ИІМанн·я курей осв :тленІН'і, дифе:реtНU:fйов8ІНИІЙ світ·

ІН•і три мkяці ста.новить

•в

слюсаре·м

Юни Івwнrmш ТJ}етій брат Оле~ - (:Люсардоля. Пр<tживши в зла• r~>ді і друж­ лекалЬ'НИІК ~ІІІСТrрутме•нталь.ного це­ бі, ВІ).ІJИ ~дали житrя і ви·ростили ху . В~н так001t ІІІеревиконує вироо­ шістьох синів і ~ві ІЦочки. Бать­ нІf'tі оовд.ання, виходить в число ківщина високо відз-начила ЮНІу

батареі Тут встанов:леІІІі кліткові ~КБН», вrсі ТJРущомісткі проц~си н

бі льше на 5 щтук яа несучку манавої. Вели-кНІй вкла~д: в до.сягнен'ІІя та­ ких ІІ'ОКа:зникі·в .вне,сли наші тпаш·

в•шrи

аусто­ те.х;ні•кутм, захоІІ!Jf10ється токаtрною юmі пеНІСіоне-ра Георгія вича Осташчука і його дружини с•П'Р·а1 вою.

В'Єресня .

-Я€ць, тол:і ЯІК в ц !.~ому по фабриці збІfра-єтьья 90 тосяч яє.ць. Серед­ ня прWІ.укткВІність ппщі за остан­

тра­

АІЩія: пр•щюrвати на заво,з;і ціли­ це.х! . ,Він швчд, __ < ько 1 /J!Пан,}rІцв ПІРО· ми с!м' ями. Про о~ у таку робіт­ феС'І·Ю,AJeM,_Ф'Jt'Vi kа_сJrужкв по -

~~ика, в

. · іч.~єт н:й~а

з ,народженІІІSІІМ сИла ОлексаНІДра .

бі'І1ІПІКЇ'В. і СЛуЖІбf>ВЦdВ - КаJ;\І РІ)ВЇ, Колишні-й віДL\11Ї!l!ни•к бойо.воі і ЩО • ирийnJли .на Пі,ЩПРІfЄМСТВО З fl(),jJi'fИЧ'HOЇ ПfД· rо'ГОВ'КИ, а,ртилерис'І ;щя Jте.ДеІИІя йото в дію. Ігор Остаmчук []Ї'сля е~емО<білJзації 1В колективі Н&'Родилаея і nро­ ·~а Ра>длн,ськоі Армії став працю­

бриrа;щра

р.ед.ІІІКції

пра~ВІНи:к

та

ро~

пращюючих майже половина

яець, .прІІІм~.tце.нні, кріІм збираНJНя мехаІН і'ЗОВаІНО. Зна,менюn.'ІІ у наш:й робо-гі було і те, що ми ІТерШІІМИ на фабриu.і безві·ко·нне в ра•йоІtі засrО'СУJWІЛи

ІDІDПШDDПUППІПWІШІІІПІПІІІІІІІОUОШШІUІІІШІUШІ11UU

Ще задов.го :ГЇ.1ЬКИ ПО рад:: о

Економія на на-

кожної тонни картопІіІ становить на автомашини

11~

картоплі стаQов ця - на од!V(

по вирощуванню картоплі. Ії стали вир,обляти більше, і собівар-

ство-

-

сортува.D"Ьно-навантажу­ рення ваnв·ого пymrry дли перебирапня картоолі. Сортувально-навантажут 3 " устаиовІЮю двох валWtий крав по 135 і більсІ(СПЧ

виро)ІІа~УУJj~~~~:~-ьб.

на

картоплі. Затрачено

вання центнера картоплі О дино-дня, а собівартІс ь

трату ручної праці після того, як були створені мех-анізовані ланки

праці

Торі.к змеиІІЕІНJО. ручвої спркяло і нововведении

Володимир,

Ігор

Фото А. Козака .

Козака .

о

НОВЕ

ЖИТТЯ

о

О

3

стор.

О


На землю опустився зимо·

Сім'я nрацелю~них М'ал·о хто у Велиюій Димерці ·не знає її. Повзтою і автоpwreтmt ·КО'J)Ис·тується ця сім ' я в :нашому селі. І заооуженоІ Глава іі Сахійпо Юхимович Ое)і'ю:К з дружиною ВасилwІюю ~ІИ'І1РОФа'Нmоою,

вий вечір. І над однІsю з но вобудов нашого міста · НСІ площі Т. Г. Шевченка всімСІ барвами веселки· спао~~ахну· ла

МИ'КоJІІа Самtйлович автаритетн.а людина :В с.елі і серед КОМ}'ІН<істів. Він очолює •від~Цілкову natp'I'Иtиy іJрІ'аПіJац•ію, депУТМ' сільсьхоі РІІІ,Ци. У нього ХtJ.РІ>Ш& сім'а: еии Ва­

ше

вий ~

ІІІ'Риродвий

йоrо ва ЦЬОІМУ

від'ДІN!ку

\ ІНа •НШІ •бриrала

\ ~

як 111а ·вW\іJІІКу, fі&іН!Ва

! !

За-юіІІ'Чив

щих в .rооnо.дарстві, за що Микола Са;міЙЛ1)ВИ'Ч віtщзначений м~дСІІЛлю « За ТР'У'дову доблес'fь » .

~

Наш колектив, -

-

~ 'В'Їдає ·бригадир,

:вищий

«ХорОШИЙ

щумІШfю і здачі державі ягід та ІП;р'о 'Нього лющи.

Спасибі, Ще одну весну віддвіли ко нва­

Ке'РЇ'ВН·ИК,

~ 'КаЖ·}-,.Ь

·ня •МИ взяли ш це·й, ювілей- Ілліча Ле-ві<ва. ний рік. 3а.раз ро3Горнули акВ. ЗАБЕРЕЖНИЯ,

~~::~ІП:Т::::::::~-~-::м::::А .:о::п::::~. НОВОРІЧЧЯ Він ялинку принесе У наш дім хорошу.

Сіє снігом грудень.

Ч ЕТВЕР ,

І

9.45 -

1970

С ІЧ НЯ

Пер ша

Сімдесятий рі·к Но.ви й

Новини . (М.). В дні шкІ.1 ь· них ка н ікул : « Будил ьник» . Святкови й випуск. (М. ) . Те· левіз ійний багатосерій н ий х удож ній філь м сТіні старого з амку» . серія ). ( М . ). Наш а а ф іша .

10.00

\0.30

(3

\1 .05 -

Мул ьтф і льм

-

«Як

кош е ня

11.30

11.10 -

в і дс в я т кува ·

-

ло нови й рік• . Для дітей . • П риходь, каз ко• . (П ' ятигорськ) . Для ш коля рі в . с Роби з н а ми, роби я к ми •. ( Берлін ) . «Об'єкт и в•. Телеклуб фотолюбител і в . ( М.) . Новин и . ( М . ). 13 . 50~ Кольорове тел е · бачення . Для дітей. Художній фліьм сСнігова королева• . (М. ) . «Вступаюч и в рік (М . ) . В еф і рі сМолоді сть» . с І\оли м рії збу­ ваютьс я• . ( М . ) . Нови ни. ( М. ).

-

12.00

13.00 -

13.45-

17.00 -

17.10 -

сЛ а ур еати ·69• .

18.05 -

Кольо·

рове телебач е нн я . Художн ій фільм « В ійн а і ми р • . сері я) . ((М . ). Проrрам а сЧ ас » . (М . ) . сНо· ворі чн і м а с ки•. Тел ефільм . сБvдьтс ща сливі •. За ключна

(1

22.30 -

п е редач а .

(М.) .

17.05 -

Но ви ни.

23.30 -

Друга

програма

Н аша

афіш а.

17.10 -

телебачення. ральни й

сУ

нас

в

1\о·

П 'ЯТНИЦЯ , Пер ша

2

Кольорове

гостях

т еатр . ляльок».

Цент·

(М. ) .

СІЧН Я

10.00 -

10.30 -

11 .05 -

ні труби• .

-

В

дні

12.35 -

шкіл ьни х

телеспектакл ю (Мі нськ) . 13.30

-

Нови ни .

~,<а н і кул .

(4 11 .10 ... (М. ) . \2.45 Прем'єра

сСліди на l . Ільф, Є.

снігу• . Петров

прочwrаєте

.на

Друга

програма

На ш а

а фіша .

життя

і

дож ній ( М . ).

філ ьм

17.55 -

Для сон

•!\різь криж а ну і млу» . с На добраніч. діти!» . еМуз ичн а істор і я». Кінокоме·

20.30 -

ді я

СV БОТА Перша

9.00 9.30 -

З СІ Ч НЯ

пр о

(М. ) . «Здо­

Н а уково ·пІзн авальна

прогр а­ Музична п рограма . дні шкі.JІьвих канікул .

10.15 ~ В

ТелевІзІй ний багатосерІАннА · худоЖ·н Ій фільм сТІні ста рого за мку•·. (5 се­ р і я ) . (М . ) . 11 .25 Наша афіша . І І .ЗО - Тел ефі л ьм «У сн іговій державі • 12.00 - «Життя та нцю». (М. ). 12.45В ефІ рі сМолодІсть. с ГоризОИ:т:о . (Ле· ні нград) . 13.30 Концерт художньої са модіяльності Ульяновської · · області.

14.30 - На родний телеувіверси­ 16.00 - Літопис піввіку. еРік 1917·11» . ТелевізІАниn баr•ТQСерІА· ний документальний фільм . (М. ) . 17.00

(М. ) . тет. (М. ) .

-Н аш і

прем 'єри .

М.

рок у ,

акrшв .

Н аші

а кт и·

« По - модньом у• . Телеводевіль . 18.30 . ~ ·Кам ерто н доб рого н астрою•. ( Л ьв ІВ ) . 19.00 . - 1\ол ьоро~е тел еб ач ен н я. Ху­ д?ЖН І Й фІльм ~В Ій на 1 . ми~• · (2 с~ рІ Я ) . (М .): 20.3~ сСв1 т 1 п ерсп е к­ ти ви • . М І жна родн а, прог ра м а. (М . ); 21.20 - Творч е об_ єдн а 1ш я п р и год 1 фан_тастикн . ~- С1 м енон - •С м ертІ СесtЛІ ». Прем ~ра телесп ект а кл ю. ( Ч а сти ни перша 1 друга ). В п ерервІ -· нови н и . ( М. ).

-

Друга програма П ерш ість СРСР з _ б аскетбола :

19.00

20.45-

Перша

10.00 -

4

І

аул. Київська, 154.

,-

ТЕЛ Е ФОН И : реда ктор а ІІідцІ лів (п артій ного життя,

Ста рицький

КП УкраинЬІ и ра йонного Совета трудящихся КиевекоА области .

--· :~------19·3·82, заст. реда ктора, 1 ботІІ) ,

пром исловості ,

масової ро-

р еіда:к ціІЯ

апо рт н:в ної школ и,

висл о влює

Ю. Білику -

вел ику

д яку

секре~а рю

«Зо·р я »,

-

генер алу v д н•рек то,р у

О . Попельнюк

Інженеру ЗЛМ,

--

Тинді - г о-

8.

n арт - лОів.ному агро.нQМу .р аІlІ;госпу «Jo:

Я. Воро-

ненку ~ головн ому аJ1ро·ному Бог· 'РЯ», д. Татуру -

голов·ному еко ·

да.н<:•вської nтахофаб.рwки, О. Бож- ІНОмІісту за,ВQДу «Те<ргмаш», О. До· ко в•читеm;ці веч ::рньої школи рош зоотеХ'ні.~у paдroc.n y « Го·

І, €. Мигульку

N2

РМЗ, М. Черняєвій -

-

робітн!І'Ку гол·іlвськкй»,

Н.

ди~ектор у

Вел•НІкодиме.рІСЬІкоrо будин"Ку ~уль- начальн И'К.у

КремІнській

ра•іюнної

н ас ; н ноІ

інсnек;тор у ра.й.в.но, в. Коваленку- д и, r. СА:fО.ІІенчуку -і•нже неру головному а гр оному Се-м илол кі g- р айоб'€Ід'ІІа•н ·НЯ «С ільrос'\lтехнікн»,

сь.кої лта.:ю фаб·ркки , В . Доліну •роб:~нкку ЗПМ, Р. Литовченку - А. Єременку - і•НІС<Пектору р а й­ секрета~рю n а;ртарга.н·іза.ції за водо- вно, В. Мемруку---'Се~рет а рю- nа:р т­

уІП ра вл;і н ня

r.

\6.55 -

17.00 -

17.10 -

18.10 18.40 19.00 -

-

23.00 -

23.15 -

Друrа

програма

Іt.ОО Екра.н студента ·з аочник~. ДруtиІІ курс. Марксистсько-ленінська фІ~фІя. «Матері альне виробництво ос-а суmІ!JІьного розвитку. І(л аси І кЛасоЩ JИ,цвQсини» . Фізика . сМаг·

-

1lffin .,.а сти~ ..речовини». Вища теnТJQіа . с'РЦІІ Фур 'є• . 18.05 w• афІша , 18.'10 - Телена рис «Я

ма ­ Н а· ЖИ · сБіля сол­ 19.00- Ху ·

ву ·иа селі• . (М. ) . 18.30 А&~ькоrо · вогн ища• . (М. ) . дожній фільм «Зоряни !! хлопчик• ·20.30 - сН а добран іч , дітІ!_!» .

..

депутатов

-

четвер І суботу.

фотокореспондента - 19·4·67, вІдповідал ьного сек­ ретаря 19-З- !8, відділу сІльськ. господарства - 19-4-47 .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~. . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,М4о. . . . . . . . . . . .

Б.роварська друкарні!, Київ·с ~окоі області, вул. Київська, 154. Телефо н- 1 9-4-57.

. . . . . . . . . . . . . . . .. .

За•м . 4327- 6775

ра•дJГоопу

« Бо6рнцькнй »,

М. Горному е•ко но-мі сту р а.д · ГQІС<ПУ «К;раОИ·Л1Ї'ВІСІ>КИ:Й)> , м. Семен­

К. Бой ку заВІВ іщ.ділОІМ р ай·~ому комrомолу, М. СаАку - го ловн ому з·ооте.х.н і ку р адгосnу <~Кр асwлФвсІ>КІІІЙ», А. Смєхову -

Іветлікарю, В. Прудкому -зооте.хІІІі·ку, С. Чуксіну о6л і · ко·вцю, І. Ковбасниськс:~му - ди· ректор у р аІдІГоапу о:Т~ре6ухіІВІСькай » , В. Джежелію - 1д111рект о·ру Заво­

ції, І. Швачку

го ж иття:. !

сеІq>ета:рю па·р11КОІМ'У рад·гослу «Го· рищької школ и, І. Гапону р о­ rоліІвсЬІКІІІЙ», В. Олійник, О. Лит· б ітюrку радJГоопу «Л іткі'Ію,кий» . виненку - лі.к аtря•м са·нмідемста.н· До ЗуJС"І]Jічі на сто.р :,нках « Нова вчНІТелю-пенсіо·

-

~~~~~~·~~~···~·~~~~~~·· ЦіКАВ е

1\.\0 -

пласrмас, :к<>•му

- · вчителю -mен.сіоНЄJРУ с. Гоголів, чепку -

Ян

ni71 n ?

10.\5 -

11.55

завQІд'У

М . Воробей , В. Небрату і М. Хомичу - юнкор ам, Медведеику

програма

Нов и ни . (М. ) . В дні шкіл ь · них кан ікул : Телевізі й н ий ху· дожн ій філ ьм «Чоти ри танкісти і со· ба ка». (l с ерія ) . ( М . ). Твор · ч Ість юн их . (М.) . -Тел еві зі А ІІІ вісті . Н аша а фіш а . Новини . ( М. ) . В еф і р і сМоло· ІІ.ість•. « Еста фета творчих вузів• . ( Консерваторії України ) . Для дітей. сСмішинки - веселинки• . ТелевізіАні вісті . Ф естив ал ь мистецтв «Росі йська зи м а• . Вечір кл а · сич ного балету. ( Передача з Кремл і в­ ського . Палацу з'їзді в ) . В перерві п рограм а сЧас•. (М.) . Тво рч~ об'єднання nригод і фантастики. Ж. Сім екон «Смерть СесІлІ• . Прем 'є· ра телеспектаКJІю. (Частин а третя ) (М. ) . ТелевізІАні вісті.· Концерт КJІ ас ичної музики . (П р а г а ) .

....

комитет а

ський », М. Божку в : дс r а ВІЦ'Ї, І . ХарІ:Ну

СІЧНЯ

г·:м·~••~Б..АР..о,~в·~А·~Р·~и·~.·~: ....І. :::::~::~:··:··=::в::::~~~:~:~··········-г..ау1з:ет~ :Е1вкт.во:"р,хо·:окд:.н·т~·~ь.......І

•f

бел ьно ю, зм.і с rовною, оnератюtІНО Ю. З Н а ГОДИ НИНІШНЬОГО !!ВЯТа

•І\ ому ·р щдгооnу

П ЇL!ІІП1JІІІЕ:1МСТ В З.МИ Й орrані ­ р а:й ону, про натх.ненну

22.00 -

nрограма

Гі мн астика для всіх . Новини. (М. ) . 9.45

в

сСп а ртак• . (ЛеНІ нград ) . « Здра стуйт е, н аш і тати •. сНа добраніч, діти!» . Худож ні А ф іл ьм сЗел ениА фургон • .

па· І . Лені н . Хроніка Телевіз іА ннА ХУ·

В. діяльності.

в:сти оператквно і·НФО!J>мують га. неру с. Жердо:в а , О. ЛапикІну -

рІІІк а~ми, ·за:UJі'ЯІМ И

ЦСКА

дітей . Т елефІл ьми «Новорі чн ий Шустрика і Мямднка • . «Ча рівна

19.10 -

й

газети!

друзІ

т аким дІJ>У.ЗЯІМ rззе'f и :

22.35 17.00 -

- •Сторонн і м н а сцену вхід забGрон е· но•. Творчий портрет азслуженої ар· тнстки УРС Р Л. Заnорожцевої .

17.50 -

·д:о с~р О'Кове заверше н;н я рі ч них nрогр а:м р аІдJГосm а ми і пт ахоф а6 -

НЕДІЛЯ ,

· 10.45

9.30

н их

-Телеф іл ь м

ма . (М. ) . ( М. ) .

Гімн асти ка дл я ді теА . (М. ) . 9. і5 Новини . (М. ) . В дні шкільних кан і кул . сТур ні р умілих -70» . ( М. ) . е Музи чний кіоск• . (М . ) . В дн і ш кіл ьних ка ні кул : Теле· візіІІн ий б а га тосерійни й художній фільм сТін і старого з ам ку• . серія) . ( М. ) . Н а ша афіш а . Художн ій ф іл ьм с Вогон ь, вода і мід·

з

20.30 -

ров 'я • .

програма

9.00 -

Естафета новин. ( М . ) . 21.15 вогн и к •. Св яткоІІи ІІ ви п уск. ( М . ) .

\8.05- 20.45

- _ 20.30 20.45• м елоді ї> . 21 .15 -

'•Золоті

-

( М. ) , личка•.

л ьорове тел еб аченн я. «Ти с яча вал ь· с і в• . Музи чн а композ иція. (М. ). Л оп е де Вега «Вч ител ь танці в • . Філ ьм - сп екта кл ь. сН а добра · н іч діти!• . Фільм -концерт

1юож.ном у

СЇЛЬКОрЇ В'С ЬК\ІІЙ

« Золоте теля•. В иста в а Л ені н гра д· с~окого театру л ял ьок . ( Лені н гр а,ІІ. ) . 15.10 - П рогра м а п ередач . \5.30 С в ято новорі чної ял инки в Київсько· цу Пала ці n іонер і в. \6.30 - Естрад· ний концерт . (Л ьвів ) . 17.00 - У кра · їнсь ке кол ьорове тел еб а че нн!! сМелоді ї і р итми• . ti.OO Нов и н и . ( М . ) . 18.10 - сІ\л уб кіном андр І в н и кі в•. ( М . ) . 19. 10 - Юножурнали с Фитил ь•. \9.30 - Сп і вають драматичні а ктори. 20.30

20.30-

21.15 -

22.05

ГРИНЬКО.

15.15 16.00 -

70·11».

но ­

тво·р·чі з.ве рше н.ня важлива належит ь н аші•й р а.йоннФй г азе'f і . Н а,іrбJІ нж:чі ІПОМ•Ї•ЧН Н.КН ЇЇ ;роб­

-

POKV

програм а

ор­

танцювали

тур и, А. Ященку - вчНІТелю Шев- і нспе юUJі ї, М. Ковбасинському чеш~і1вськ о ї ш юол н , І . Репалюку ІІlра•u:і·ВІНИ•К У ТJреб}"ХІі•всько ї сілІ>р а­ рол ь

Зустрічають люди.

Варвара

пе~рмн·овор rчні

У в исвітле н н і соціа..n·kти•І'Н ого 'зм аг ан н я , nе•реда ч5 досвtду уда р­ ·ІшкІі•в п,раІЦі , в оз найомл енн і т.р у­ дящих жі.:т а й сіл з новн:мн здо ­ б)"11К а:м н та МQІбіuJіІз ації їх ІН а нов і

Біле поле, сіножать,

Дід Мо ро~ в село іде

'Іlе•рег л я:нувшн

.ме1ри «Н овосо життя ». Май ж е

n·раІЦю .в ,р а.ху нок Но·вого н а:в іт ь нової n 'ятир ічки .

Хай мете пороша,

Із горбочк а л ину, Сі й, х•мар ино, біл ьше сій , Голубих перлинок.

Л юди

.тИ, ще одне літо ві·дJКолоси.лись зету про по.осЯІІQДенні райооні ло· голоВІном у агр оному Калwrянськ ої х.1 :ба, ще в одкн вкр і і!: відле'І'іли дії, я•вища і новини, ро3Ло.вІдають пта,х офа6р НІКн, С. ПоrорельськІі! ­ жур а·в.1і . А м и, люди, найцін­ ,ар о досв:.Д новаrор ів, носП.в .висо- інапектор у :р а.йв~ділу кул ьту1 рн, ні.ший скарб земJІІі? Ми те ж не з а­ «ої мо.р алі·, па,т:рі:ІОти:ч:н-і почн.нан- В. ПинДюрі - директо:ру м kЬІКої ЛИ<Ш ИЛН'С ь у «6о·р гу». За р :·к, я.кий ня . в.и.кр и.вають недоліки, крити- ШJКОЛИ Ng з. А. ПашківськіА в.чо1ра оnроваLдили у літопис б уідіо ­ кують зло, nідказують нов і шля- а~роному р аІдJГоооу «Літк і·ось'КИ Й», ви Ho oo.ro ж иття, ми n :др осли й х и до пр оГJре>су. М. Михальченку-се1('j)етарю na·pr· п о•мудр:шали . З.багати.лнІСь дух ов­ у редаюu:·ї нашої г азе'І'н., я·к о р.г а.н ::за•цїі ІЗІМ•і.шторту, П . Куді ну­ 'НО, зм іцн·і.л и мате.ріально . м айже у кожн ого ,щрукова н ого ор· орrа·ні.зат<Уру nоза.кл аоної робот 11 Не буде nе р е біі л~;шен.н я:м сказа ­ .га ну, остано·вквся добрий т.р а дн· ШеІвчен"Кі:вось'КОЇ школ и, В. Івкоау тн пр ацюв ал и ми, в ІІІnер еджа ­ -•ма•ЙІС'тру сп 01рту, Ф . Буялу ючи ча.:. Н а11х•не.нно, т:в о;р-чо, са•м о­ ·UJ: йннІЙ звичай здоро вити з Но- директо·ру ЦДС, м. Зозулі _ ar· ві.дJдано . Н а, че•ст ь Ле ні нс ького вим ;рсжом ов·оїх аюивІістів і щн- роном у р адJГоопу «КраІСИлі вський», юв"іле ю І В тр удов и•х звитя гах б р о · р о дяк у.ва'і' и ї•м за даломогу у в и - І. ЗабОJJотному - сек;рет а рю п арт· в а;рчан мож,на ле гко nереко н атис ь, •nу•аку ratЗe'J)И роблеяні її чнr а - кому р а.дJГаопу « Велико д:амер­

·мії . Нові, mдвпще,ні зобов'язан- 3 дня на<рО<Дження Володимпра

Та не мерзне в мене ніс, Не біжу -до хати! На санч ата і мерщій

ке стр.

веселі

естрадний

На фото: ресторан «Про­

учООвий

~ {)Деоржала 160 к·арбоБаІНцm .пре- поща'Рушж ола&юму 100-'lJіччю

Хоч мороз в село принk І'Ній волохатий,

грав

іскрис·

линули

Фото А. Коза:ка.

фру·ктів. КОJЮНа 'Робітниця одерУ ІЗЛаJГоді, дРУЖНО живе ця жує щорічно додаткову опла- p$JJДIQ.Da р()бі'І1НИЧа сім'JІ. Кожен ту , а в минулому :році бриrада з •родини Селюхів готує гlд'Ний

j

пісні,

з

ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІПППОІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІJ

p ()I31JO- ·дЇЛ•К У іменd Ле.нJ.н.а нашого рад­

ІПе/}е<ВИКО•НУЄ завдаН'НЯ ІПО В•И/}0- ЧУЙПИЙ ТО'ВІарИШ»

\

вином ,

рі к

J970

кел ихи

лісок» увечері .

Зд.ІК.JІЗІД ·сільс~:~х&гооnода;р­ сишй інститут 1і •СИН Іван Сам·vйлСІвич. За'.І)аіЗ .віи керу~ ~вочівющькою бригац•ою на від-

ІП'ятий рЇІ\ ГОСІПу.

-

~ ~

робіт-

-

своі

веселились.

шrrь ІП})8ІЦЮ, 6а'ЧІать ·в .ній :омисл с.вого ЖИ'І'І'JІ. Дочка Марія після 8акінчения ~ищоrо учоово-, го заІМ&ДУ іІІРЩЮе бу:юrалтером

щва з кр.а-

-

тим

~

;:Іf·юrЙвно. Моі!одь .в усьому В •ПО'Вному достатку живуть рі'ІJняється н.а це подружжя. і іІJШІі члени .сім'ї. І в~.mи люб-

вмілОІГО орга.Іfізатора. Очолю:ва- mщя ЩW&і 6рагади.

відчинив

ювілейний

ДзвЕ:ніли

так, як ·n~дк а;зує сомсть робіт- ГСІІЗ, теле:вііІС}р, радіола, пральНИЧа •CYl'fJIJЇHHO і ВИСОКООJрО- Н.а :МаШИНі, lllИJIOC!tC.

Т<~.юfми ж пр.ацеЛ'Юб1Іmш в і \Ціти Селвже. Ось вже багато ІРОків ІКЄ'Р'У6 •брШ'а~ою синМикола СwійЛович. 3нають

гостинно

урочисто зустрічали тут Но·

нез- лерій вчиться у восьмоосу К.lа­

-

«РестораІі

двері. Багато броварчан в колі своїх сімей і друзів

ва~шю·чи R·a ІІІОХИЛИЙ ·вік, .в мі- <1і, доЧІка НЗІ,!Іія у шостО'Му. ру сил ев·ої-х працюють .на від- Живе ця сім'я в nоввому до-

д;Ї'JІКУ Імені М~чУ'РіН·а, ІІІРЩЮІЮТЬ Статку. ·ВдООІа

реклама

« Пролісок». Вчора він впер·

ялинка?

виникла

Новий рік урочисте і ра· лась зеленою нібито протидісне свято. А звідки пішов зви- стояла злому духо~і та його про· чай зустрічати його ялинкою? ; явим !І вигляді морозу і сНІгу. Прикрашати ялинку стародав- Спочатку цей ритуал проводили ній

звичай.

його

коріння тягне-

в лісі, а потім люди

стал и ру·

ться від святіння дерев, яке ма· бати дерева і встано вляти в хаті.

ло місце в багатьох народів еві-

ту. Поде11.уди він зберігся наших днів.

У давни,..у

на

і

Коли в Німеччині розповсюди­

до

лось хрисrиянство, культ ялини

церква

дерева,

котрі

чіпляли

різні

зв' язала

з

різдвяними

святками. На Русі ~:вято ялинки

вважалися втіленням якоїсь над- виникло на початку 18-го століт­ Іnриродної

сили,

тя.

подарунки-фігурки птахів і тва· його

Разом

рин, клаптики тканини, ласощ і та Петро І.

прикраси. приклад,

Древні

германці,

на-

шанували дуб та яли-

ну. В зимові свята ялині

нялись за те, що вона

покло·

з

іншимІl

привіз із Західної

Європи

П. ЛЕВЧЕНКО,

начальник

залиша-

звичая,ни

районноУ

ін-

спекцlІ держпожнаrляду.

s-----------·-.->4i0>-..a>.J<Ж< UЦира батьківська подяка Н аш а.

Д;ІІ'ГИНа

ра.nтово

тяжко

за ХІворіла. Здаєтьс я, нічого вже .., ... . ~- .·о ;·: "'J ~-'J·"a~ н Лі•кар Ве·

,;~~·~;;;~~~~к~:і . ~і~~~ НІ~ ої лі~ар-

~'Ї Ол ьга І ва,н.івна Ма зуре н ко по ­ да л а хворі·й :необХІЇ!дну медичну

ДО:ПОМОТІJ' ·І ВНІКЛИКа~ а 3 Бровар ів л•іІ}{ а ря Антона Кир иловІІІЧа С а€Н ­ ка . Він да•в дwfн.н'і л·jкі в і з а6р ав 11 в ра йІЦеит:р.

В ДИТЯЧООІ У

В~ддІЇJІЄІИНі

кар ні дwrюri з.нову стал<> г.і рше . І ЗІно·ву на дооомоrу nрІІіІ\шов Ан· то.и І(.ІfРІf;JЮВ ІІІЧ. Бл111зько д.во;х го ·

ДИJ! ;не В'Ї!д.ХО!дИ В ООН

ДИ:Т Иі!ІИ

ХІВорОЇ

П-рИlіш•іть, до.роІ1і това~иші , від нас щИІрЄ батьW.:всМ<е с.nасиоі за те, що пове)ШУли н ам н айд()JJОЖ · че

-

н ашу ДІnи,ну .

М. ·КУШКА, Г. КУШКА, батьки .

райл і-

Редактор

ВЇід

і ІЮВЄрН)'\В ЇЙ . ЖИ'ТТЯ .

€.

ФЕДЯП.

1 номер 1970 рік  

1 номер 1970 рік

1 номер 1970 рік  

1 номер 1970 рік

Advertisement