Page 1

Щf\СТЯ І Рf\ДОСТІ ПролРmарі ЄІ'іХ кра1·н ,

ЩlfPE СПАСJІБІ

Рік видання 29-й

єDнaiimec.q'

.N2

ІІ.•~н т ра .lьІІніі ІіtІІІЇТt· ' І' ІіІІ~І) ІІіt:І' ІІЧІІuЇ

(2695)

І

ПОНЕДІЛОК

ІЩ Прt' :;щін Вl'рхоІНІІ•Ї 1'<1.~11

1

орrані:нщіям ,

р.

Ціна

2

1\ШІРКТІІІJам

нар · І· ії ~'r;раї-

і Рада

YPl'P

~' J'CP ВІ!СЛОІJ.'ІЮІО'ГІ> !'ерд~'ІfІ) ІІОДЯf;у prcnyfiлil\<l~l, nартіііШВІ, ]І:ЦЯНСhІ\ЮІ,

СІЧНЯ

191)8

ДРУЗІ!

Bf\M,

Міністрік

ftj)<l'ГHi" СОЮJНИ~! П]J\JфСПЇЛІ\ОВІІМ

ві,щри~;мств, усТІІІІ()ІІ , Іtу ;ІоВ,

J;о ;ІІ'tН'ПЇВ і ]J<Ц!'IJ('IliB, lJili' TИIIIOI Та :;\:,\fl:tii/!Я\1 J'а , \Я:t­ l'І>ІіІІЇ Армії і Флоту, всі~! ТРУ.'ІЯІІ\ЮІ :щ шт;і нrt.! ,'І,ІІ­

r.оп.

рuвл~ння і прннітаннл на адреrу уІ; раїнсt,І\ого на]Щ\У ,

ц~нтральнnrо

Ііомітету ІШ ~- І;раЇІІИ , ПрсзІt ;ІіЇ !Зt•рхnв­

ної l';ци j'f'CP і Р:цн Міністріn j'p('p у :1в'яду :1 :>0рі•!'ІJІМ Ра,lянсt.І\ОЇ ~· !\раїни та наrnро,Іжr.·нншt ~-ІіJНйІІсьІ;ої І'а.1ян с ьІ\ої l'щіnніt·тн•ІІн•'і РІ·t·л-уіі.lіt;н іІ\овтневої Революці'і. ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО РАRОННОГО КОМІТЕТУ КП УКРАІНИ ТА РАИОННОІ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИТВСЬКОІ ОБЛАСТІ

Президія Верховної УРСР

Центральний Комітет КП України

РАДИ

Рада Міністрів УРСР

Ради

---- - ~---------------

ВСТУПАЮЧИ В 1968-й П ІД ДЗВІН

Кремлівських

ку-

ті і здійснення соціалістичної пе-рії. Радянська ж Україна, здобув-

рантів, у сяйві святково-ювілейних вогнів проводжає радян-

ський

ребудови села, на успішне проведення культурного будівниЦтва.

народ 1967 рік, рік, який

назавжди

залишиться

в

День за днем

лічну Золоту книгу піввікової іс- но иде до комунtз~у. торії великих перемог соціалізму, У . загально-~усшльну п~ацю кожного разу знаходячи в ній до- вносять немалин вкл~д ~руДІвнирогі серцю сторінки, що дихають ки _Броварщини. Як t _всІ радя~­ мужністю і героїзмом, свідчать ськ1 л~ди, вони зустрІли Новин, про вірність нашого багатонаціо- 1968 рІк, задовго до його початку. нального народу ленінським запо- Колективи промислових під-

днів і ночей, помножених на 50 великожовтневих років, це підсу-

вітам. у ц·· К

..

івс ор·

к п т Ічного шляху першо• в світі соціалістичної держави. Підсумок славнІ ·и· величнии"І

' '

·

бути РСР

ІН

.

низІ

чимало

відведено

-

.

..

рІвноt

і

.

МІсця

може

Українській

.

,

серед рtвних п ят-

надцяти ресnублік-сестер яку удо-

Одержавши у спадщину від царизму вікову відсталість, наша

стоєно за видатнІ заслуги у рево-

рІзок часу перетворилася

орденів Леніна, а в дні свого п'ят-

.

'

країна за короткий історичний від- люційному русі, ратні і трудові ·

гутню

високорозвинуту

на

мо-

державу,

подвиги українського народу двох

здатну розгромити будь-якого аг· б

десятирічного ювілею Жовтневої Революції.

на нашу священну Радянський Союз

Ставши першими слідом за російським пролетаріатом на шлях

ресора, якщо ВІН

квітує, міцніє, 1ворить, під керів­

наших цем, рік за роко~ гортаємо симво- ниц~вом ленінсьJU?Ї партії впевне­

серцях, рік, про якиіf ще дов.rо згадуватимуть і наші сучасники, і да.текі нащадки. Для радянських людей 1967-ііце не просто зірвані JІИстки календаря, забуті і безслідно зниклі у невідомість. Для нас - це 365 мо

місяць за міся-

ши у дружній сім'ї народів СРСР могутні криJІа, з кожним роком

спро ує посягти

землю. І ще: користується

-

ордена

приємств, будов, транспорту ще грудня виконали річне завдан-

21 ·

.

ня юв1:'еиного Р..оку_ по випуску валовоt продукцІІ. Тшьки за один минули" . б

и

рІк

виробництва процент

43

о .сяг промислового

зрІс

в

районі

на

Успішно справилися з планами

виробництва продуктів харчування

сільські

працівники.

Вони з честю

виконали замовлення держави на

виробництво овочів, картоплі, м'я-

са, молока, яєць.

щирою симnатією, nідтримкою Великого Жовтня, трудящі РадянВ місті і селах району виросли мільйонних мас всіх континенпв ської України добилися справді чудові новобудови господарських, планети. А підтримка друзів грандіозних перемог. у минулому житлових і культурно-побутових велика сила. відстала окраїна царської імперії, приміщень. Со·тні сімей справили новосілля, тисячі дітей навчаються

Тому, прощаючись з минуЛІІМ наша республіка входить тепер до в світлих класних кімнатах нових роком, ми у думках оглядаємо усі числа десяти найбільш . розвину- шкіл, відкрито 18 магазинів. А ще П'ятдесят. Ми бачимо штурм Зи- тих країн, є могутньою індустрі- кращі перспективи нас чекають мового,

ми

чуємо

полум'яку

про-

ально-колгоспною державою з

пе-

мову вщкдя, який сповістив: «Ро- редовою наукою і культурою. На- в маи утньому. бітнича і селянська революція, про ведемо лише дві цифри, два сnівТому-то з почуттям

необхідність якої весь час говорили більшовики, здійснилася»; разом з делегатами Першого Всеукраїнського з'їзду Рад, що про-

ставлення, що характеризують два світи, дві епохи: за 8 днів УРСР дає стільки промислової продукції, скільки було випущено голосив Радянську владу на Ук- за весь 1913 рік, а в ювілейному

раїні, ми повторюємо слова гаря-

році валова продукція промисло-

партії

великого

У 48 разів. Чи це не показник роз-

бування, що випали на нашу долю

ченки, петлюри та їх хазяї гото-

законної

гордості за досягнуті успіхи МІІ так радісно розстаємося з 1967-м і твердо, сміливо вступаємо у Но­ вий рік другого П'ятдесятиріччя

Країни Рад. Ми знаємо, що він несе нам нові досягнення, ще

ЧОІ'о вітання до російських братів,, вості перевищила рівень 1913 року більш значні перемоги, ще велич ­ комуністів,

до

Леніна; ми згадуєм тяжкі випро-

в період громадянської і Великої Вітчизняної воєн; ми підсумовує-

квіту краю, якому всілякі вінни-

ніші звершення.

вили жаJІюгідну долю сировинного придатку капіталістичних країн!

май трудову естафету с.тавного попередника,

мо результати мирної самовідда«Що посієш, те й пожнеш» _ ної. праці радянського народу, ·говорить прислів'я. Українські

якии спрямував

свої зусилJІЯ на 1 буржуазні націоналісти і різна по-

створення могутньої промисловос-І гань опиниJtися на смітнику істо-

И_А_ПZ __І__ И_О_В __ О_Р_І_'Ч=-=И=-=І=--І=...:И=-..:Т=- Е Р В ":Ю

Високий в

u

Св і й

урожаи

людських

молодим

В ювілейному 1967 році му відіграли добрива і ви- Чим знаменний був для В соціалістичному змаганні овочівницька ланка Героя сока агротехніка. Але голов- Вас минулий рік, яким хо- на честь 5 О-річчя Радянсь-

Соціалістичної Праці Кате- ний фактор - самовіддана чете бачити рік прийдеш- кої держави я добилася нарини Терентіївни Дяченко людська праця. Бо як дода- ній? _ з такими запитання з радгоспу «Зоря» вирости- си рук до землі, так вона ми звернулися ми до знат- багато вищих показників,

ла небувало

жай

високий уро- і віддячить.

городини.

Про те, як

вона досягла цього, і плани

на

майбутнє

Зараз ланка посилено го-

тується до весни. В парни-

ної доярки радгоспу «Руса- ніж нівсокнй»,

редакція по- ки завезен·о необхідну кіль- тичної

П

Героя

раці Марії Заха-

просила відповісти ланкову. кість дернової землі, гною, рівни ПиJІьтяй. _

Ми дуже щасливі, -

почали виготовлення торфо-

_

Соціаліс-

Насамперед

сказала Катерина Терентіїв- перегнійних горшечків для знаменний на, _ що одержали багато вирощування розсади. В на-

І967

у

надоїла молока

поnередні роки, по 4062 к 1·лограми

на корову

видав у середньому

403 центнери овочів, у тому числІ зібрано по 205 центнер ів огірків з гектара, 380помідорі.в, 322 - столової моркви, 471 - столових буряків, 510 - пізньої капус-

ти, що в півтора-два рази перевищує планові завдання

І наші соціалістичні зобов'я-

заиия. Важливу роль у цьо-

за ще вищий урожай.

• =:'

JJ.

тим, що він був ювілейним.

=:' C~;"=:'t"t =:'::'=:'t"=:'.IC::=."t"::'" l"l":'::

ссо

одер-

nи. В ланці доярок, якою ке-

nроАукції. Кожен з 19 гек- ступному році боротимемось для всіх радянських людей, рую, працюють

тарів

і

жала 1° 56 центнерів валорік вої продукції від своєї гру-

для мене, як і

<"С=:'

ЗРОСТА€ ДОБРОБУТ НАРОДУ

!Q

молоді

дівчата.

переважно Вони вже

мають певні навики, досяг-

ли високих показників у ро-

боті. Вважаю своїм обов'яз-

За повідо\Ілснням Центрального Статистичного J·npaв- ком і далі допомагати їм, лі.ння УРСР, встановлений на 1967 рік державний план передавати свій багаторічроздрібного товарообороту в сумі 21,1 ~Іільярда карбо- ний досвід. У 1968 році ми .ванців вн.конано дос11роко· во - 28 грудня. доб'ємося ще більших тру-

В nорівнянні з \шнул шt роко;\1 роцрібниїt т о.варо · довІtх успіхів, дамо рідній

оборот збі.lt..ШІІВся 11а

9,6

процента.

(РАТАУ).

Батьківщині вдосталь моло-

t<a.

від свого збільшуй

і продовжуй хороші діла, багаті революційні ·традиції, народжені

Велнким Жовтнем! 3 Нов11м роком, дор01 і друзі!

П'ятдесят ро ків радянської дипломатичної служби

досвід

передам

руках

То ж у добрий час, 1968-й! Прий­

29. груд ня в Москві відбул11сь урочисті збори представни~<:ів трудящих Москюt

ІІайваж.1нвіші завдання радянської диnломатії сьогодні, nідкреслюється в при-

і працівників МЗС СРСР, nрисвячені 50-річчю радшІ-

вітанні, - це створення сnриятливих рюв для будів-

ської дІшло~tатнчної с.1\'Жби. . У nоезИІдії б ули керівtНи-

ки Ко•\Іуністичної nартії і Радянського у.ряду, керівні . ЦК КПРС р працІВІІики • адІІ Міністрів СРСР, nартій-

них і радянських організа·

цій. у

Збори відкрив кандн.:~.ат ·члени Політбюро UK

КПРС,

nерший

секретар

ММК КПРС В. В. Гришин.

Привітанни Uент.ральноrо

Ко\Іітету

КПРС,

Прези([І,іЇ

Верх-овної Ради СРСР; Ра-

ництва ком унізм у в СРСР, сприяння дальшо~1 у зміцненню згуртован-ості і мо· гутиості великої

сnі·ВІдруж-

· · носп· соцІаЛІстичних держав, nідтрнмка

народів, що бо-

рються nроти колоніального гніту і нешшлоніаліз·му, роз·

ВІІток сnівробітшщтва Ра­ ;~янськоrо С.оюзу з мододн~ІІІ

~111,

ІІіЩіОІІаЛLШІМІІ

З\Ііцнення

держава­

прннцнnу

•мнрного співробітющтnа і розширення взаємовигідних

зв'я•зків

між

державамн

з

ди Міністрів СРСР праців-

різ,ним сусnільним ладом .

дnнних сnрав СРСР і радянс І,І;нх дищюматиЧJних представІІІщтn за рубежем ого-

З д-с>nовіддю на урочисто:му засіданні виступив мівістр за.кордонних справ

ника·м Міністерства

закор-

:ю с :ш секретар

КПРС

UK

Б . Лt. ІІ оно"арьов.

СРСР А. А. Громико.

(ТАРС},

ІІІІІІІІ~ІІІІІІ.ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШUІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІІІІПІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІUІІІШІІІІШІІІІІІШІІІІІІІІІШІІІІІІІІІІІІUІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІr


Новорічні

по випускУ

ли річннй план

щинн з великою гордістю за

. Батьківщину валової продукції, а фабр ІЇ­ ;to юt художніх ВІІ[Jобів вщсвяткували нещодавно віввіковий ювілей Радянсь- 19 гр\'д· ІІЯ. * * • · Знаменну покої України. рідну

свою

Будівель11нки Броварської

дію вони відзначили високими

госnрозrахувкової

показниками.

трудовими

*

*

*

ня,

торго-

К<Jлектвв заводу за

nеревик:она.1и

ви-

річну

робничу nрограму. Так, nлан

'rашинобудування.

вельного

змагаючись

дільниці

на «Укоопголовnостачv» · великого 50-річчя честь Жовтня достроково, 20 груд-

Про це яскраво свідчать їх раnорти.

по генnідряду виконаний

дострокове

на

виконання виро.бничої про- 10!,5 nроцента, в тому чис­ на силами !967 ,,і власнюш грами, ше !5 грудня року викона.в річrне виробни- !0!,5 процента, а супідря­ 100,6 процента. Пе­ че завдання. ~' .відnовідь на дом підпри· ревиканані також показ-ники заклик передових собівартості оrств країни робітники за- по виробітку, ро· но•ве будівельно-монтажних вод у взяли на себе nрибутків. До­ підвищене зобов'язання: ви- біт, плану конати ·завдання п'яти·р·ічно- .строково здано· в ексnлуадо 7 тацію 68-квартирний житлого nлану достроково, вий бvдинок. .1истоnада !970 року.

му харчуванню на

на.селен-

продав

ню товарів на су~ІУ сич карбованців.

* * *

Найкраще

за

риц~;кого

виконання

д·острокове

З таким заnитанням звернулися

ління

голови

ми прав­

райспо­

Броварської

В Літках введено в дію кафе «Левада», в Великій чайну, відкрито Димерці багато різних кіосків і ла­ рів. закінчи­ В новому році бази на будівництво ться 300 тонн, будуть введені в дію цехи ковбасний і фрук­ вод,

тових

холодильник

на

тонн продуктів. Розnоч­ неться будівництво В-квар­

100

промтовар­

тирного житлового будинку,

них і nродовольчих магази­

З магазинів, буде проведена реконструкція діючих.

ні збудовано ІІів замість

12

6

заnланованих.

З успіхами у навчально-виховному процесі зустрічає Новий рік вчителька Русанівської середньої ШІ\оли Валентина Гаврилівна Білошапка. Приємно і радісно усвідомлювати їй, що кожний

нею зерно

рік посіяне

наступний

знань на ниві народної освіти виколошується чудовим урожаєм. Високої успішності та від-

.'(ОбИВаЄТЬСЯ В'ІІІТе.lЬКа .'\І!СЦІІП:ІіІІІІ \ІіІІІІОЇ в своtи копіткііі повсяtщенній прnці . Заі<інчи­ лося п е рше півріччя.

про­

радіt' з своїх успіхів .

Гаврилівна

Ва <1ентина

І

Р;-щіють і її вихованці,

тр е тьокласІ!ІІІ\11. Адже бі.lьшісп їх закінчила другу чверть на «4» і «5».

попрацювали

На фото: Валентина Гаврилівна Білошапка

радгосп,робкоопів,

перевіряє .'lОІІfПШІІЕ завлання.

райунівер\Іа­ Броварського гу і міськкоопторгу.

nлану, робітn'ятирічного швейної Літківської ннки

до

живспілки Грінберга Г. С. - Протягом ювілейного Григо­ nовідомив року, в райо­ рій Самійлович, -

працівники Семипол.ківсько­ Боб­ го, Світильнівського,

Виконуючи рішення ХХІ І І з'їзду КПРС та змагаючись

торговель­

бутне?

торцента, по комісійній l !О процентів . гівлі -

тн-

250

!07,3

розширенню

році? ної мережі в 1967 на май­ Які перспективи

виконан•ня Борючись за з•обов'язань ювілейного роБроварсь­ ку. кооператори 22 райсnоживспілки кої трудня виконали річні nлани: по роздрібному товарообороту ·на !0! ,5 nроцента, в тому числі по громадсько­

прилавку Працівники змішrоргу, Броварського з,Іагаючись за гідну зустріч ювілею республіки, 25 груд· п.1ан ня виконали річний 10 това·рообороту в сумі мільйонів 400 тисяч карбо ванців. Колектив змішторгу додатково

Що зроблено по дальшо­ му

"***

***

а святом, В Ч B'r E.JI Ь КО!

Відрадні пврспвктиви

Бровар-фабрики 21 гру.и:ня внкона­

нашої

Трудящі

НАШІ ІНТЕРВ'Ю

рапорти

Фото А. Козака.

ІІІІІІІІІІІІІІІІІШІІІШШІІІІІПІІІІІПІІІІІІІІІІШІІПІШІІІІІПІUПІШ

ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІППІІІІІПІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІІІІІІІІІІІШШІІІІІІІІІІІШІІІПІШІІІІІШІІІІІІІІШІІПІІІІІШП

у

госnодарських угідь по 700 молока, а вихід центнерів

кожна родина нашого радгоспу за святковим сто-

вона nідсумовує, що лом добилася у чого зробила, минулому ювілейному році, який внесла вклад для розквіту нашої країни. А зробгосполено чимало. Наше помітних дарство добилося успіхів. Хоч погодні умови і не були сnільником хлібороба, а все ж робітники городніх бригад виростили на

на корову становить 2700 кілограмів. Передові Михайлівна доярки Ганна Антонівна Галина Касян, Строкач, Ольга Іванівна То­ піха, Віра Миколаївна Фе­ сюк довели надій до З ти­ сяч кілограмів. НавІть у ці зимові дні середньодобовий надій від корови у їхніх гру­ пах становить 10-1З кіло-

рів овочів. результатів кращих Ще досяг ли окремі ланки. Так, €вфросинія Михайлівна Малюга з своїми дівчатами виростила на кожному гектарі по 300 центнерів огірків, а ланки Орини Оникіїв€вфросинії і Малюги ни Волохи одержали Іванівни по 250 центнерів помідорів і по 500 центнерів столових буряків з гектара. Врожай· картоплі становив 105 цент-

виробництва Збільшення продукції дало можливість свої nеревиконати значно педоговірні зобов'язання ред державою. Картоплі на900 радгоспу з дійшло тонн, а овочів-3700 тоннзначно більше, ніж планували. Потрібно було здати молока, центнерів 14800 фактично ж відправили йоРічний го 17000 центнерів. nлан nродажу м'яса nереви-

його

грамів молока.

243 гектарах по 180 центне-

нерів при плані

конано.

Радгосп

90.

вироблено

зростає,

міцніє.

Усі галузі і в цілому господарство стало високорента-

попрацювали і Сумлінно наші тваринники. Результа-

ти відрадні:

150 тисяч карбованt~ів прибутку.

І кожні сто гектарів сільсько­ одержимо більше

день

новорічний

ЦЕ \ЇІ

бельним. У нинішньому році

на

Перші ycrtixи на

нові

окрилюють

трудові

діла.

хлібороnрикладом За району Волочиського бів Хмельницької області наш колектив зобов'язався в пер­ другого півсто­ шому роЦі держави річчя Радянської

одержати ще вищий врожай

сільськогосподарських усіх культур, збільшити виробни-

цтво

nродуктів

тваринни-

цтва. кращі в посіяли Озимі внесенням мtне­ з строки ральних добрив. Заготовили їх· також в достатній кіль­ кості для весняного піджив­ лення посівів. Озимина вві­ йшла в зиму в доброму стані. Зараз продовжуємо нагромаджувати соки земліторфокомnости під ярі куль­ тури, зокрема овочі і кар­ nроходить топлю. Успішно ремонт сільгосптехніки, під-

готовка парникового госпо-

дарс·тва. П. ВОЛОХА,

директор радгосnу.

~~~~~ д1пин.::тва у З раннього Миколи ДовгодІJка зародн­ велика

JІасr,

ці.кавість

до

машин.

Коли юнак закінчив

шко.1 у,

вивчнвся

Комсомо­

rнпа. йшов час. лець

тракто­

на

'ІІужні-в, наби•рався до­

с віду. його· кмітливість, на­ стирливість у nраці привер­ нутІ yвarry дирекції радгос­

пу

керувати

доручили зованою

ванню

по

ланкою

йому

і

«Л ітківський»,

механі­ вирощу­

сільськогоелодарсь­

ких культур . Він виправдав довір'я. З року в рік ланка висоюr­ радувала : Вітчизну ми

врожаями ,

а

слава

про

внео­ трудові ких врожаїв розійшла·с я по всиому район у . діла

Багато відбулосн

майстра

подІІІ радісних в житті Миколи

Довrодька. А та, що стала­

ся в ювілейному році, за­ лишиться наза.вждн в його па\І ' яті як найдорожча, най­ його прийняли видатніша до лав сла.вної Комуністич­ ної партії.

На фото: старий ко\Іуніст, та Г'ром адинеької учасни·к воєн Вітчизняної Великої

Дмитро Тимофійович Чумак вручає

партійний

Миколі

Довrодьку.

Двозмінка пташпиць

квито-к

Фото А. Козака.

•tae,

В uіоідній

;нолочно-'І' >>варн!іі фермі на- І\Я 'І' ОЇ

-

реведено

.(oяpnt; було пена дво:змінну ро-

ралн по

,10

фермі,

на

Основний же виграш мають пташниці, які одержали

приміщеннях багато додаткового вільного

У

!>оту. Нnвиіі ро:торщок спо- наводять

тисяч яєць, то

oiJox РУ до 11 тисяч штук.

пташниці

:змін працююп

9

тепер їх надходить в комо·

•tотирнаднят 11 ї го-

шої ІІ'І<tхофаuрІлш с1·алася ,~шш, всr

нnвина

дванад-

:!

швидко зразІ\овий порядок, годують часу. Вони зараз можуть і добавел ЛЮ ,\Я~І ньому 1\урей. Раніше птиця певний більше уваги приділити сі­ прижився, ііо при

зростає про,1уиивність ху- період була без догляду, а м'ї, культурніше проводити

;'Оби, а тваринники дістали ' Gагатn вільного часу.

фермі

на

робітниці

тепер

Поліпшення

перейшли на

дnярrJІ ;

1

·

дозвшля.

і\ ОГЛЯДУ

кnм.

С . КИРИЧЕНКО,

пташниці.

швидко по:шачилось на про­

старший зоотехнік

Копи раніше їм дово.Іилось працювати по 9--:-1 О гnдин

дуктивнnсті І<урсй. !\оли на

даніоської

двІmІіНІ\У

У

день,

і

всі

то тепер

вони

пере-

nочатку грудня за день зби­

fіувають на фермі 7 го ,~ин і більш раціона.1ьно вш;n­

робочого дня

сtтадено так, що всі пташ­ щнаковий ющі виІ\онують робіт -- роздають оіісяг І;орми, ви•шщають у примі­

щенні, збирають яйця. Пер­ :тіна пристуnає до ро­

ша

хви :нш

30

іІотн о (j t'одині

раш;у і ; sакіНІJ)І·: о

1.1 І' О,"\Н­ ІІраІ\!f>Є :з

ні, .,"\руга :зміна

ГЩІІ­

12

ГЩИНИ ДНЯ ,(()

НІІ

:~о хвилин.

uiiox

;щін маютt. півго;(tшну

щ•рерву

на

19

РоіІітшщі

оііі:\.

uрганізації пр :щі пташниці більше час) щнц!ляють догшцові та гu­ При

таІ;іі1

·'iiBJii птиці , не витрачають його

на ;заивІ

псрехо.~н J

,~ому на ферму і назад. Час·

тішr :Ібнраються__ яйця, тп-1 му

вонн

менше

о ються.

Ва

18

Руднянськ.ий

рики.

ІШ ПО

виро­

на

ціалізувалося

птІщі,

лініііної

На

ЇЇ

ро:ШІІВСЮ,'(ЖеННі

111'і\ХОфаfірИІІаХ.

вr· іх

Спершу я ,1,nглядаяа групу

Ііурчат,

Т)"ВаЛа ~·

ДО

підго-

ЯІ\1\Х

ЛЙІ\СІ\Шl,~І\11.

ювіл е йному

році

бра-

.1а :~пnон'я:зашІя о.Іер;r;аТІ! Ві ,\

І;УІJІ\11-

КОЖНОЇ

Н е суЧКП ПО

250

ЯЄЦЬ.

догля.1 Су~шінний індивідуальниИ годів.тщ облік яйценосності 1;ож· ної несучки, вибракову-

.'\У

260 по

ЛОМУ

високопродук-

щуванні

тивної

від кожної курки-несуч-

Воно спе-

господарство.

ЯЄЦЬ, а В Ці­

племптахозаво-

~ІІСНЦІВ

246

продуктивність Таю1 свідчить про високі якос­ ті лінійнnї птиці. Тому неоі'іхідно всім птахофаб­ рю;ам

на

переходити

лінійних розведення гіііридних курей. ~' нинішньому році я одержати ·зrJGoв' язалась від 1:ожної курки-несуч­

ІіІІ

по

яйця

262

цього

вш;онанням ,~ання

і на,'\ зав­

працюю.

зараз

Т.

БУРДА,

пташниця.

принесли радісні

курей

по

приn·адає

ЯЄІ\Ь.

низькопородннх

вания

одержала

Л

наслідки.

пле~Імолоде

птахазавод

раПІІІІе

Однак колектив вирішив по­ об'єкт закінчити своє\Іу: В ПОТОЧfЮ'ІУ році. Всі ро­ зуміЛИ , яку високу відnові­ ження елеватора об'ємом в дальні-сть узяв на себе ко­ Зб тисяч тонн першої чер­ жен робітник. І ось в грудні останні до­ ювілейного ги,був nочаток робки. Святковий настрій в року. Т\· рбот nередбачалось бригадира монтажних робіт чимало. Через тридцять мі­ Михайла Володимировича треба здатн в Павленка, машиніста баш­ сяців його експлуатацію. Це за nланом. тового крана Івана ЙосиnоКоли робітники Броварсь­ nостійнодіючого буді­ кого вельного лоїзда N2 2 прн· їхас1и в Жашків на сnоруд­

Бог­

птахофаб­

До ДЇ€ТИЧНОfО СТОЛУ

рис'rовують їх.

РозпорядоІ\

·

б'

ро ІТНИЦІ

:щдоволені новим розпоряд-

Місяць то"у :1а пршта- весь час.

дом

своє

вича Штепна, асфмьтува,ль­

Василя

ника

Івановича

ВасРІльченка, електрозварни­

Івановича Пав · ка Віктора інших. лова і в багатьох й горди· Ім є чого _ радіти тись. Замість ЗО місяців зг планом,

будівельники

про·

тягом року здали в ексnлуа·

тацію потужний елеватор .

Я. ЯРЕМИЧ, робітник будпоїзда.


Будуємось! Гопючи

району.

наЩого

гідну зустріч •50-річчю Вели­ кого Жовтня і 50-річчю Ра­ дянської влади на Україні, колективи промислових під­ 21 достроко.во, приємств rрудня, виконали річну ви­ робничу програму по випус­ ку валової продукції.

вироб­

Значних успіхів у

ництві і продажу державі зерна, ·ка.рrоплі, овочів, мо­

і

яєц11

м'яса,

лока,

інших

nродуктів сільського госпо­ дарст.ва досяг JІІИ тру ді·вники радгоспів і пта-хофабрик.

Уопішне ВІfКОНЮtня планів підприємствами, радгоспами і птахофабри.ками, неухиль­ не зм·Щнения економіки гос­ дає можливість nодарства

виділяти •ІЮе більше і біль­ ·капітальне на ше коштів будіІJІІи;цтво житла, ·громад­ ських nр.иміщень, розширен­ ня вироб!fПЧих площ, сnору­ культурно-nобуто­ дження вих,

дитячих

за­

лікарень

то­

медичних,

шкіл,

мадів, що.

ро~у в рік

з

Н .районі

каютальних

зростає oбc~tr

вкладень в різні галузі на­ родного гооnодарства. Вар­ лише в то відз.начити, що

1967 ·році він становив nо­ над 8 мільйонів -карбован­ ців, в rому числі З мільйо­ селах.

ни карбованців в

Серед велІfКих новобу дов тривало nромисловості в сnару,щжеІІ'Ня і введення в

дію нових .виробничих nо­ тужностей, службових і ад­ nрІІміщень міністративних на ·заводах пороШКОІЮЇ ме· талургії, nлас11мас, шиноре­ ХОЛОДИЛІ>НИКі·В, монтному, нестан­ електротехвиробів, дартного ко~І\' Нального об­ ладнання.

на­

розмаху

Особливого

каиітальне бу дівии­ брало рахуно•к цтво в селах. За птахофабри·к і радгосnів протягом

.введено

.року

в

дію •два 16-квартирних бу­ динки, 4 гуртожитки на 100 чоловj,к кожний, 2 будинки в се­ 'Ііваринників, їдальні Велика Красилівка, лах Літки і Плоске, Димерка, дві лазні, дитячий комбінат в селі Гоголів. Чудовий nодарунок учня~І .піднесли бvді­ села Літок

вельни·ки. Вони до початку року

,навчального

експлуатацію

здали

в

двоповерхову

серед~ню школу на 560 місць. Такі ж школи за рахунок радгоспу імені Кірова і Бог­ птахофабрики данівської споруджуються в селах По­ греби і Богданівка і будуть введені в дію в 1968 році.

З словом подяки згадують будівельників

сіл

жителі

Троєщина . На і Заворкчі Радянської ю&ілею честь

влади тут збудовано типові культу.ри •на Будинки місць к·ожен.

400

далеко не Звичайно, це поаний nepE:Jtiк житлових і nобутово-комунальних об'єк­ споруджених

тів,

ПРОВІДНА СИЛА

рокv

третього

лендаря

був ювілейний, Плідним трудівників рік, для

1967

ЛИСТОК ка-

П ЕРШИй

п'ятирічки колектив нашого nонад мі·

радгоспу «зірвав»

сяць тому. З.начно rrереви­ органі­ планові завдання І жаr;н ~Іас. бойові конавши і соціа,1істичні зобов· язав ня заторн, палкі пропагандисти продуктів • і агітаторІ!. Правильна rюз· по виробництву ще у листопаді почало зда-

становка ко~Іуністів забезnе­ •1ує нартійний вплив на всі

вати молоко і м'ясо в раху· нок 1968 .року. Перевиконані -планові завдання по валовому збору зерна. За старадгосп ном на 20 грудня понад 526 тисяч одержав rтрибутку при карбованців річ•ному плані 440 тисяч.

."ІіЛЯ<ІІКИ господарства. за межаш1 рад­ Далеко госпу знають про славні ді· свинарок Броварського .1а відділка комуністок Н. ОоІ­ пової і Н. Фоміної. Сумлін­ на, творча праця забезпечує високі прирости тварин. зни-

господарство

l'Варинництва,

Такі

роботи кі·

підсумки

році, ровці·в в ювілейному за що відзначені двома па·

прапорами . ми аналізує>rо

м'ятними І коли показники,

ще

і

ще

ці

раз

з

відзначаєм-о задоволення.м всезростаючу .роль комуністі.в на виробництві.

Іх -

R.

відді­ Троєшинський лок. І в цьом у чю1ала за· слуга бригадира свиновідго­

в:vrілого

-

Добрий

бітники заводу електротех­ виробі.в. Річний план вико­ нано 15 г.рудня . Протягом двох тижнів з цехів наді­ йшло більше мільйона штук

овітильників. з люмінесцент­ ла~ІПЗ•:'.\11 і ними ЛЗ:\\ПаМИ .розжарювання на суму 214 тнсяч карбоваrщі в.

Населення міст і сі .1 одер­ більше світнльннків, жнть кімнатних

ан·

тен, торшері•В. Школи мати­ муть чудові лампи клаоних ·вітлення

Спалахнуть

воюr

для ос­ дощок.

•ІІа

вули­

цях і майданах, в громад­ ськи.х приІміщеннях і в да­ nо·селен­ леких сибірських нях.

В цей святковий день хо­ четься ·назвати імена кращих nрацею своєю людей, хто 11ворить людя<М добро, запа­ лює світло, хто своїм при­ по·казує

зразки

Вач

ceue

хай

але п·очrс­

за•шиателів.

цей

обов'язок

нових звершень

ПЛЕСКОНОС,

директор

f\

м

заводу.

бітник

слав.ну віху в житті-- п'ятдесятиріччя Радянської держа·ви, внести овою ча<:тку праці у ст.ворення достат.ку ·Продуктів сільського господарст.ва. . Про наслідки роботи красномовно свідчать цифри . На за.кріплекожн01му гектарі зібрали по .22,7 ної площі зерна дорідоного центнера пшениці. Це набагато більсередньо~rу по в ше, ніж "Гоголі-вський». радгоспу Попередникоч під ·пшеницю

сорт у "Мнронівсь­ зерном ка-808». Весною підживили кожний 11а nосіви, внісши гектар по І центнеру аміач· ної селітри та по· 70 кіло­ грамів калій-ної солі і супер­ врожай Зібра.1и фосфату. швидко і без втрат. Непогана вдалася і кар· топля, яку вирощували \ІЄ­ ланки. На 136 ханізов.ані

внйшло по 123,7 гектарах центнера бульб. Отже. ,10 свідчить, що ~-від брнгади на гоголі.вській зе\1.1і .\ЮЖ·

ких

цифр

приємних

ку до

--

ня

і уміння.

В третьому році

Картоn .1і п.1ануою одержа­ тн по ІЗО цеІпнерів з гек­

таря. Під урожаіі зак .lа;(іІf·

.\1() .\Іі·І\11 \" {)('НОВУ. В. СТАСЬКО, . бригадир.

1

І

І

7600

Москві

кн

nредставнІІ­

наші

об.падна.ння внготов.1ення скатертів.

сподобали

.1.1н

Привезли,

на

виставці

),!ІЖНародfІІИ

На

змонтува-.1и,

nyc·

ти.1н. Всього .\Іісяць nранює .1інія. LUe й тепер не зовсім осв.о ї :ІІІ >rашннн . Мороки з НІОІІІ чІо-Іало . Однак недосн·

.1ену ділянку.

до

nідготовка

Ста-ранна

ІІа~!

ДОЗВО.1НТЬ

ЗЄСНН

ШВІІ-1-

'КО і високоякісно провес т н ка.ртоп.1 і , зак.1ас'тн садінни Вро· ВИСОКОГО фуІІда.\ІСІІТ ж аю

. М. ГУЛИИ, мехuнізованої

ланковий ланки.

бо

новорічні

..

--

виг 1яда­

непо.1адкн, в

240

прнваб,нІВІІЙ

\Іають

виг.1яд , розмаїтий

Броварчани

ма ,1н

малюнок .

можюІ·

вість у цьом у переконатнся.

Продавали їх і в

Цех по внро,бтщтву скатертів на заводі ппаст>rас зовсі.м недавно став до ладу . За короткий час колектнв нового цеху добився

ве.1ИКІІХ Успіхів. Скатерті його ви­

робництва корнетуються в торгівлі великн.м поnнто~1. На фото: апаратниця Галина Черненко стежнтu за р оботою :vІашннн.

у

вкладають

котрі

душу

сnраву,

нову

діє DСі\Іа ceкpt'TJ:Iill B!!JIUU· :IІJikї<'Jt СТіірІІІІІЇІ ІІІІЦТВЗ

Вона

роЗширення мережі . вод о- і

.1юдн,

Федєшова. Досконало во.1 о­

ч ек ають

пусти.111

дальше

є

нас

r1ічого.

Днвуватнсь

ванців1 В

продаж

.13ВШІІ

районної по спорудженню лікарні на 240 ліжок. Звер.,­

техніку за такнй короткий строк та ще іі продукції вн­ пустиТІІ на 420 тнсяч кдрбо­

тисяЧ скатертів.

вуз.1ах.

і

стол н

З. Продовжаться роботи

ЯІі

,незнайому

о..:nоїп1

~южна

ють першнх .1а·стівок. Подо -

ціях

Великі роботи будуть про­

.l,ІІвува.1ІІСь:

Скептики

запалюються нею і захоп­ ДирнгентоУІ інших. люють колективу гордістю цеху, і-м'я інженера­ називається хіміка Анатолія Федоровича

інструк·

в

копалися

па,111,

чоловік.

В. ФУРСОВ, голова районної плано· аої комісії.

інші

Та

органічні добрива ·ІІа закріп­

\"3Яв зобов'яза:Іня вироСТІІТИ По 200 ц~>нтнерів картоп .~і :~

у

два

nоліпшеиня газопроводу, благоустрою міста і сіл.

ГНіЙ

ВИВОЗЮІО

також хлі­

татиметься увага на

Г0.1ІІ­

ПОГоЖу

КОЖНУ

.вуючи

дорtжкою

ведені по добудові 6 .клас­ них кім•нат на 240 учнів і спортзалу в місЬІкій школі

.N'2

трактор "МТЗ-5» і весь nрн­ чіпний інвентар. ВикорІІсто­

Стелися

65 потужністю оозаводу тонн хлібобулочних виробів на добу, будуються 4 гур­ тожитки на

чоя

році

ювілейІІО.\ІУ

В

200

гектара на такій же п.1оші. Тепер розгорнули з~Іаган· ня за те, що·б дотрІІ\1ЗТІІ да­ ного слова. До ·новорічного відремонт у валн свій с вята

ІІу,

ва.1а картоп.1ю на n.~ощі 85 гектарів і одержа.1а з кож­ ного по 157 центнерів бульб - найвнщий урожаіі в рад­ На <<Русанівсьюrіі>>. госпі 1968 рік я з • напарюІКО\І Данн.1О\І Івановиче\1 ГУЛЮІ

кооперативу

«Ювілейний:., а

трудо­

:vІеханізована ланка вирощу­

пш ен иці.

і 90 ~вартир . Розпочнеть­ ся ·бу.ді.ІJІІИ.ЦТ·ВіО 100-·квартир­ будинку

нові

звершен• ня.

ві

Це

цен'Гнсрів

Фото Л. 1\tJJDKa.

по

буде нашою відповіддю на про збі.lь­ партії рішення вн.робннцтва зерна . шеннн

28

:J()-pj<JЧЯ

імені

nраці

J:ІІЩ НЇСТІІ'ІНОЇ

ІіОЛеЕТІІВ)

надихає на

теж

n · итнрі•І­

ки колектив нашої бригади виростипr ло зобов 'язав·ся

60

ного

врожаїсто.

Кілька днів ТО.\І )' Прези­ Радн СРСР дія Верховної Радянську Ук· нагороднла )І(овтневої ордеІЮ:ІІ раїну зв'язку з її у Рево.1ЮІ\іЇ Нас , .\Іе­ п'ятдесятrrрі•ІЧЯ\1. нагоро.да ци ханізаторів.

на внрощуваТІІ високий вро· картоплі. і жай зерновнх nрн­ nотрібно Рук тіль·кн кластн

ро­

Буде

Xf\

бу ди нок на

·будинки

Кірова.

госпу Імені

можна

місцевого· госпо­ дарства •району :передбачено закінчення бу~дівництва реС­ торану на 164 посадоч•них збудовано Буде ·Місця.

кооперативних

секретар пар·ткому рад­

но­

плану­

систему

планом

.міськвиконкому,

фер:~r рушилн в похід з а ве­

.111ке :ІІО.lОКо і :11'ясо. В·сюди, як і раніше, в пер­ ших рядах ідуть ко\Іу•ністи. Вони--наша провідна си.1а. В. ГЛУШАК,

Вешн;пrо Жовтня. На фото : В. Дерев'янко.

.розвитку

кошти

а nраІ(іВІІІІКІІ

МІІН) .' ІИіі )JЇІі увінчаВСЯ Н е ШІІ>ИМИ 'I'J))'.111BllMII :!В!'ІНІІРН­ НЯМИ. J)pиra,( a у ;((ІСТU Ї;lась виco/inrn й nuчecнoro зван­

чимало.

В І

нову

на

Сьогодні ми помисламИ і ділами в році 1968-му. Ко-

f\

1970

листопада

зробити в новому році. Так,

7о-ква•ртирний

по­

весняних

до

готую т ься

льо.вих роб і т ,

виконати п'ятиріч­

у ювілей­

державним

КПРС ЦК секретаря І. Брежнєва та допонідh nершого секретаря ЦК КП України П . Ю. Шелеста. Н11 внеоку нагороду кіров­ ударною відповідають ці активно Рільники п.рацею го

Jl.

високі зобов'я­

узяв

7

ному році. Багато належить зо~q>ема,

теріали урочнетого засідан­ Комітету ня Ценl'рального та Верховної КП України Ради Ук раїнської РСР; зо­ крема, п.ромо·ву Генера,1ЬІІО­

ДJІя І:оі!І'Іі\'<;:І L СL> І:tІ-\tІІ.1 lІ;(іЖної іІрш;:цн RuлодІІШІра маШІІІІttііу,1УНіlНШІ }(срrв'лнf:а :1 ::авІІ,1У T ІІJ!ГІІBl':Jhllttro

про­ надпланової nущено дукції, nродуктивність пра­ на 16 nроцентів, ці зросла продукції валової випуск проти минулого року збіль­ шився на 25 процентів. Та­ назвати

зання

продуктивно,

відношеннях. Більше, ніж на півмільйона карбованців, ви­

я тн

nрагнув працювати 1був люпнн у cy.:vriшi з -ку· відзначити 1 куру дою. Сіяли відбірним

'ІІа.

госnодарства

цівни,ка:~r

ІНТЕРВ'Ю

мо

рік став для

Ювілейний

· був знаменним. Кожний ·ро-

так, щоб гідно

орденом Ж-овт­ публіка, Революції. В ці д·ні невої агітатори роз 'яс нююп пра­

вання і економічного стиму­ важливим лювання. З цим заходом пов'язано чимало турбот і клопотів. Однак ми впевнені, що цей рік пройде

1967

нас роком урожайним в усіх

1968 рік . Ми двері в.ає стрінемо його з радістю.

п

rостнино.

лнсто· взяли

1\4 Я 11 В В і:11'Я ЛІОДИНИ, щастя. Хай широко відкрн-

В.

Добре,

-- 7

завжди кличе нас до добро­

го діла, до

--

nід­

важкІІЇІ,

рес­

наша

відзначена

якою

ку. В нинішньому переходи­

НИИ?

ВІІІШ·

Мн

з

встуnає

радгосп

лектин

машинобуду­

всіх

ІІиі'І обов· язок Тож

звер­ заводу

п'ятнріЧК\'

нати достроково nада 1970 року.

на

директора

на нас не в обиді . І не сьо­ ііого, u ще зустрілн годні 15 грудня.

ДО

nрІІЄ\ІСТВ:

п'ятирічки

рік

В третіїr • наш

ЯК ВИ ЗУСТРІЛИ НО­ ПОЧНЕТЕ ВИП РІК, ЯК НАСТУП­ І ЗАВЕРШИТЕ

А новнй рік буде ще на·

ЗЗКЛІІ.КО\1

сви­

ників. Продуктивність ней помітно зросла.

вання Олександра Микола­ йовича Ануфрієва:

ново:~rу

у

до

торговельного

пруженішим. КолеІни в заво ­ ду звернувся з патріотІІЧІІІІ\І

тру-

РІК для коМИНУЛИй лективу нашої бригади

щастя

~Іітети радгосnу розповсюди· ли його серед всіх тварин-

нагородою,

високою

дяться

ВЮІИ планаш1, підвищеІІІІ'ІІІІ

коресnондент

Наш нувся

працьовнті

за

Спасибі Вам

туро·

годівлі тварин, "обітничнїr ко-

всі

Як

зобов'язаннями.

радянські люди, кіровпі гор­

Новий рів :вові турботи

дово•го героїз~Іу. Це Марія Олекса·ндрівна Корогодіна­ бригадир складальннць, па­ яльниця Галина Тимофіївна слюсар-інструмен­ Нагірна, тальник Никифір Юхимович штампу.вальниця Небрат, Ксенія ФедоріВІна Кузь:~шк. .руки, році!

вий метод па.ртійний і

IIAL/ll

1968-й!

кому•ністки Н. Фо~Ііна

запровадили

успішно

приклаJО\1.

бистич

прикла­

переконливим

Коли дом. та Н. Осипова

ОСО·

і

СЛОВО~!

ДОПО\ІЗ.ГаЮТЬ

фep~rrr

праr<івннка

згадати

день,

СЬОГОДНІ мн святкові. Сьогодоні оглядаємо пройде­ шлях, р•і.к. Хороший ний слід залишили по добрий собі в ювілейному році ро­

телевізійннх

1 ЛЮДННІ!. ДобрИ!ІІ l'.10BO\I С.lід

свіду. Саме на це і націле·

одним

nартійних збо·рів партійний комітет став ближче д·о nep· винних партійних організа· цій, бригад, ланок, д·о тру· ді .вників села. Членн парт­ ко~Іу, па·ртійний актив тепер частіше зусl'річаються з ко­ >rуністами, вожакю1и бригад і . 1анок, глибше вникають у виробннчий nроцес, на місці

госnі

партко>rу

уваги

центрі

В

--nропаганда передового до­

на діяльність шкіл, які nра­ відділках. Діє­ на цюють вість їх роботи nідтверджу

Авангардна роль ко~І)їrіс­ .результат 'піднесення тів рівня виховної роботи з ни­ звітно-вибор•них ми. Після

свиней слідом за Броварсьюrм відді .1ко~1 зай>rа.є в рад­

дівлі О. Кова.1я

nрактиці.

валь і багато інших.

ницьк-ої n·роду.кції. Друге ~rісце по прнростах

на

зна-ння

одержані

вують

КПРС А. ГрИІцюк, С. Кух­ тІrк. С. Бондаренко. Г. Ко­

тварин­

.ження собівартості

· Галицького. І так всюдн: в рі.1ьrшцтві ,

в тракт-орних брнгадах, де члени € провідною силою

вихованців лені•нсь- 1 керівшІКа, чуйної, душевної

у На·С В радКОЇ па.ртіЇ гості 115. Це справжні во-

к.~адом

П о гребсько·го ві.1ділка , ак­ тнвного агітатора КО\І\їІіста

Велику увагу nриділяємо ідейному загартуванню кад­ рів . Перші місяці партійної освіти свідчать про те, що наші ко>Іуністи і безпартій­ ви­ глибоко актввісти ні ~Іарксистсько-леиін­ в•Іають ську теорію, вчіло застосо­

н.lЬПІа­

зі, і в центральІю:~>І у \Іагазн­ ні, продаємо в Києві.

В наступному році \ІІІ DІІ· nустюю

їrо :Іа

скатертів

ШТ\1\ .

Це

:~1етріn барвнст,J ї

1,5

~Іі.lь­

Ki.10·J доріж1ш.

:)Q()Q

Вадю1 0 .1ек с~І І:lJЮ П! :'І Се:Іі· BC'[J Ci'O B. !3CL'

рів11іше .

сте.1ІІТL>СИ

іідс

Вона

сnокііі ніше

нскрава

до

доріжІ\а.

,,юд~й.

допо­

Ї~І

ХОрО­

.\Іагає СТВ::JрЮВЗТІІ ШІІЙ ІІастріfІ.

Ю. БЕЛОЧИЦЬКИй, начальник

тів.

цеху

скатер­


Новиіі

pit; у нових прnсторих

ОСЬ

І

ПЕРЕГОРНУЛИ

литянсь.кої

Ка· птахофабрики.

П'ятд~·ЯТІІЇІ, ювілей н н ІЇ. Підводячи підсумкн роботи

А. Ященку -

вчит-елю Шев·

вельного

чен.ківської школи, М. Мен­ жезі секретарю партко-му

машиноt'іудування.

ред них

і сім'я

г~нріха

l'е­

Вr>ЛОДИ­

мировича t;отовського. На цьому ф()ТІJ вн tІачнн•, яt;і всі HtJНII вrселі -- і Гt>щ)іХ Воло­ димирович,

і

А!ша

Федорівна,

За цей рік, оглядаючи ви­ пущені номери районної га­

зети «Нове життя», ТІІВ редакціЇ самперед

з

·колек­

ВІІХОДІІТІ> т•аго,

На­

хто

плану.ватн

Побажаємо ж усім новоселам, щоб у їх світлих нових оселях

і вирішувати ті питання, ті

вrсРло,

щасшшо

жи .1ося.

радісно

і

допо,магав

газету,

піднімати

проблеми, якими жили тру­ дящі району. Питання, ст?яли

в

ПІШИх,

центрі

радянських,

дарських і ганізацій.

що

уваги

пар­

госпо-

гро-мадських

Допомога ця -

ор­

л~сти, на­

писані з овоєї ініціативи, <1бо на замовлення. Тож щи­

у БРИГ АДІ яку

І.

культури

рах

має

зі

Б\· ди нок

сцени

платно-позичені

.культури

на

справжнє

у

Брова­

бути,

вогнище

безпереч­

перетворити культури,

на

сnравжній центр ТВЮрЧОСТі і\ІіСЦЄВИХ талантів. В

побут•і

міста

і

ра­

т.ранспорт

~~а є

бусне сполучення, діло~! ,відповіДав на пропозиції та зауваження численних читачrів районної газети. Бажаю і в. \tайбутньо~tу трюtаПІ контакт з громадською ду~tкою. Півтора

виголосtш

тоді

перед

\tісяці

учнями

у.рочисто перерізав стрі•жу ,перед і запросив усіх до накритих столі,в. Реклама

непогана.

Коли

ж

я

нає одне

-

сумлінне став-

праці,

вхідними

дверима

. ПІД

ту

рота розкрив: вел~ІК~Х кастрюль і ва~ів немає й

досі,

калькуляцІя

ні«о.rі,с·інько

не

цікавлять,

1 нарми

продуктІв

видавати

цівникам кухні ніхто не поспішає.

оце

ного

те"1ефону

ЧІІТЬ,

до

до

працює з

цеїt

Тому й

року

в рік

Про

це

красномовно

свідчать цифри.

Так, протягом ми·нулого ювілейного року бригада одержала 5319 штук яєць з річного

5101 170

тисячі яець

штук, на

тисяч плану

або

-

другого

'о!ОВ­

-

рік.

сягла птахарка Тетяна лениківна яєць

на

за-рплату

Бажаю т.

гудки.

у

Батина. неї

становить

Не

відстають

від

всі

в одно:

І, як

скільки ж ще років гтюрІІЛІІ телефони?

чекати,

рівно,

ДІД

Ка­

КПРС

Бобко

по

а

Марія

і

Лідія

Зозуліна.

Вдвох

закріпленої

групи

на

722227

штук

курку-несучку­

штук яєць.

168 в

ск.1аді

тянтннівнІІ

Тетяни

r анни

Кос­

Шароварової,

Печури,

Васнлівшt

і Л і дії

пта­

,1\'lарії

.\1атвіївt!ІІ

Потурн ак.

Грнгорі-вви Сизонен­

ко. Завдякн їх самовідданій праці

до

~ .СІ І:

і

;

ціону -

керуючому

відді­

ський», М. Самійленко голові Жердів~>ЬІКОЇ сільра­ ди, П. Хитрому-ланковому механізованої лан•ки радгос­ пу «Бобрицький», П. Коваль­

-

редактору

~Іерської

великоди­

багатотиражки,

М. Кулику -

головному ін­

Третій криває перед

широкі

горизонти

бригадою

комуністич­

ної праці. Колектив дружних докладає

ще

силь, щоб

порадувати

ківщину честю

більших

новими

зу­ Бать-

успіхами

в

птахівництва.

триматІІ

високе

з

зван-

ня.

Збір

структору

Украіни,

райкому

С.

КП

Гусаруку

по

миполківської

своєї

компресор·ннку

ремо н тн о­

начальнику на­

сіtrн.ої лабораторії, І. Ков­ басинському директору радгоспу «Тре-бух•івський»,

птахо­

фабрики.

Кіров а,

інженерам «Сільrооптех­ ніки», І. Накалюжному агроному радгоспу «Зоря»,

-

М.

Горному

радгоспу

економісту

-

«Красилівський»,

М. Іщенку

начальникУ

цеху

пласт м а с,

заводу

М. Жигалу

керуючому

Г. Климась. vчительці Руднянеької шк·олн, Т. Ба­ рилу -. rov1oвi райр а д н ДТСААФ.

З Нооим роком Вас, дру­ зі газети! Нових задумів ку пенсіонеру з с. Жер­ Вам і творчих знахідок, дова, П. Кудіну -- вчителю радості, щастя, здоров'я! Шевчен·ківської середньоі' Запрошуємо Вас підтриму­ школи, П. Кириченку-пра­ вати ще тісніший з,в'язок з цівнику механічних м айсте­ своїм районним друкоо<~­ рень, М. Лисачу екО'НО­ ним органом, оприяти тому, місту радгоспу «Плосків­ щоб наша •Газета була ·Ще ський», О. Свирид сані­ змістовнішою, привабливітарно:v~у .~ікарю, В. Івкову шою, дієвішою. Щоб Ваші - майстру спортУ, Н. Кре­

мівській -

В. МАЛІй, голова робіткому Се­

імені

женеру радгоспу «Требухів­ відділком радгоспу «Заво­ ськнй», Героям Соціалістич­ рицький», С. Фесенмо ної Праці М. Пильтяй бібліотекарю с. Плос к е, доярці і К. Дяченко -.lан­ М. Чуняку агроному рад­ ковій, О. Лондарю ін­ госпу « Красилі вс ь к и Й»,

рік п'ятирічки від­

ЯЄЦЬ.

радгоспу

Я. Воронеику керуючому відділ.ком Богдані,вс ької

Л. Санкіну керуючому, М. Кирію, Г. Смоленчуку­

ківській- агроному радгос­ пу «Літкі·вський>>, І. Швач­

ШТУК

М. Ткаченку

-

пенсіонеру

кореспонденції ще .влучніше

били в ціль, швидше знахо­ дили

дорогу

до

адресата.

Це запрошення ми адресує­ ~Іо

ВСі\! ЧІІТаЧЮІ.

не

Перша

в

[ст-/ (Л\ . ).

22.SO -

1

програма .

ний

Друга програма

те.

11.10- В. Петльова«Хотинські

-

'новели».

(«Подарунок Які.ра»,

15.10 -- Мулииплікаційні фіт.ми. (М.). 16.00~«Гі1\Іа на льоду». Музичний калейдоскоп. (М.). 17.10 _ Для дітей. «іllустрик і Мямлик подорожують». Лялькова вистава. 18.00 - «Сніговий кінь». м \"Льтиплікаційний фільм. J)S.26 _ «За чужим документом». Нова кінокоме.Jсія. 19..50 _ «Школа лихоств я». Телевіз і й. н и й спектакль. 22.25 - «Зустріч з М . .'\'lат'є». Фільм-концерт. ВІВТОРОК 2 СІЧНЯ

програма

Телевізійні нов1ши. (М.). 10.15 - «Здоров'я». Науково-пізнаваль-на програ­ ма. (М.). 10.30- Для шко­ лярів. «Капітан Тенкеш». Телевізійний фільм. (З і 4 серії). (М.). 17.00 Наша афіша. 17.05 «Картинки

«По-

льс;вІ квrтю>). 17.00- Наш_а афІ~а. _І7.~5 -- МультиплІ­ кацш_І;ии ~Іл~м. 17.40 - Те­ ЛеБІЗІИН_І ВІІСТІ .. 18.00 - Для ШІКО.~ЯРІВ. «ПІОнерська _<;_ст­ рада» .. 18.3_0 - «Ч~родш У бригадІ». КшокомедІя. 2~.00 -«Краса людська» ..• (ЛьвІв). 20.30 Інформацшва про­

з виставки». Балет на музи· ку М. Мусор!'ського. 17.40Телооізійні .вісті. 18.00 -

Для юнацтва. «дон Жуан». Вистава Львівського· театру юного глядача

ім. М.

Горь­

грама «Час». (М.). 21.~­ коrо. 19.55 - «Казки Каре­ «Знання». Науково-шзна­ лії». Телевізійний фільм. вальна програ~_а. (М.). 22.15 20.10 - Телевізійна рекла­ -«На музичНІ~ ~ВИЛІ». Кон­ ма «Тисяча порад». 20.30це~т. (КишиНІв). 23.00 І·нформа;ційна програма «ТІльки факти». (М.). «Час». (М.). 21.15 «Тобі,

Друга пр~~~а~а

юність!» (М.). 2'1.45-«Ма.й­ ТелевІЗІИНІ ВІСТІ. стри мистецтв». (Народний «·Бережись автомо­ артист СРСР В. Ванін). 10.05 - Телевізійні новини. біля». Кінокомед'ія. 17.05- (М.). 23.00 - «Тільки фак­ (М.). 10.15- Для шко·ля.рів .. Телевізійні новини. (М.). ти». (М.). «Капітан Тенкеш». Телеві-" 17.15 «П'ятирі'Ч~ до­ Друга програма Перша

заїкання

зійний

11.00 11.15 -

програма

фільм.

вул. Київська, 154.

f[

;::::!

ТЕЛЕФОНИ: редактора - 3-82, заступника редактора, відділів: партійного життя, масової роботи та промисловості - 4-67, сільськогосподарського відділу І гро_

орган Б;~·варс~~г-;;-р--;йонног;;-

ко~штета КП УкраиньІ и районного Совета депутатов

трудящихся Киевской области.

~

~

мадської приймальні «Київської ·правди» -

4-47, відповідального секретаря, редак3-18. Газета ви~одить у вівторок, четвер та суботу.

ції районного радіомовлення та фотокореспондента ІНДЕКС 61964.

вого відділу заводу елек­ тротехвиробів, В. Забереж­ ному пенсіонеру з с. В. Димерка, І. Репалюку інспектору ра.й.вно, М. Ка­

«Требухів­

механічного заводу, А. Паш­

_

f : :S: f t::

радгоспу

мільйона

рад,на

МОРОЗ.

шеру

тру дящих

іІ «НОВАЯ- ЖИЗНЬ»

м. Бровари,

райкому

Семенченку- ветфельд:

столу

НАША АДРЕСА:

&-

газети,

районному ком і с ар у, нач. плано­

ко·мсомолу

В. Турпітку- інструк­

надійшло лівтора

і

2

серії).

м

І

:

І::(

19.00 - «Льві,вщина, рік 20.30 1967». (Львів). 19.40- «Зи­ медія.

1

.СІ

j

і

:::С

і

О

і і

ес

................................................,.........................................................................................................;• броварська друкарня, К.иівськоі області, аул. КиІась"а• 154. Тwеф011 -

4-57.

Зам.

5046-6245.

строково». Репортаж з елек­

11.00 Телевізійні вісті. заводу іме­ 11.15 - «Зайчик». Кіноко· ні В. І. Леніна. (М.). 17.45 медія. 17.05 - Телевізійні - Мультиплікаційний фільм И•QВИНИ. (М.). 17.15 «Вонк і семеро козенят». Філим·И'-Концерти: «Знайомі (М.). 18.00 Для дошкіль­ мелодії» і «Не всі ведмеді ників і молодших школярів. ВЗИМ.ку СПЛЯТЬ». На ПрОХЗ<Н· «Умілі руки». (М.). 18.30ня телегля.дачів. (М.). 19.40 Для слухачів шкіл основ марксИІзму-ленініз,му. «По­ - <~Поверніть плату за на­ літеконо>мія соціалізму». вчання». Телевізійний фільм.

................................ о. ........... , ............................................................... ,,,,,,,,,,., .. е ............................... Ї

:

М.

чуку

Радує успіх і ланки

к·іноко:-Іедін.

уч­

пра­

роботу те­

без

нашої

10.05 -

бачу, безрезультатно. А щоб

І

програма

лефонного зв'язку. Рівно два роки в такий же святко­ вий день з цієї ж трибуни і я на вашу адресу закидав

«тепленьке» словечко.

виховання

М. Молочку військовому Л. Пасічник -

І СІЧНЯ Перша

Литви­

Третій

поліпшіть

відді­

вій,сьіюво-патріотично­

ПОНЕДІЛОК

Як виявилось, я не один такий. Подібних •клієнті,в у районі стільки, що й в безрозмtірну торбу не вбереш. Пишуть вам, дзвонять вам, просять-молять, рішення

приймають і

яєць,

196,1 яйця на курку-несуч·ку.

Ех, попалися б ви, керівники броварської дільниці електрозв'язку, під гарячу руку мені, сказав би тоді таке приперчене слово, що ... ой нелег.ко ікнулося б!

спільні

від

розвитку

начальникам

не

прнііш1є за:.ювлеІІь. Безперервні вухо дзвонить, що мені треба.

по

курку-не<:уч-

Телефонним

од­

єд-

вони

харок

ненку й надалі <<продовжувати» в цьому ж дусі, па­ м'ятаючи, що rоловне ,в діяльності ксрівннка: починатн і на півдорозі ставитн знак «Стоп 1 ». Підійшов

за-відую­

позаштатним

птахофабрики, В. Дорошен­ ко вчительці, редактору бага'Готиражної газети рад­ госпу « Красилі в с ь к и й»,

рек­

на

ня

їх

високих показників у роз­ витку птахівництва, вироб­ ництві і продажу яєць дер­

жаві.

член

курей одержали

товариськп

колектив.

добиnається

промову,

ламу кухні

генерал-ма­

у відставці,

тo:vty

ситу

заглянув

всіх

і

лення до

шо. Голова Погребського правління кооперації f1. Лит­ ви·ненко

смаки

Та

при ЗазшІСькій середній школі відкрито їдаль­

радгоспробкоопу

і характе-

різні

Рекордних результатів до­

значення. На порозі Нового року відзначаю: колектив автопідприємства ба-гато зробив, щоб пол.іпшити авто­

Погребському

Микитівна

вподобання.

на

автопідприємству

чи~І а"1е

комуніст

ку за:~-~ і сть І і)() запланованих

Броварському

йолу пасажирський авто­

мають

дружний

класу.

культурно-ма­

артисти,

други

25 жінок. Во· Петрівна

З завзяттям

но, районний Будинок культури. Так oro ж побажання йо·rо дирекції: з станції прокату халтури, яку іноді по­ дають

птах1:рок,

взаємодопомога.

ЩО ЗАСЛУ ЖИЛ~, ТЕ й ВІЗЬМІТЬ Будинку

Г. Батнна.

ром,

9

сової роботи

очолює

ни різні за віком

................................ Місцем

радгоспу «Зоря», О. Божко вчительці БроІВар-сь кої школи робітничої молоді тору

с. Русанів.

Районному

секретарю JJарторганіз а ц і ї

N2

Люба СОЛОВЕИ, учениця

«Гоголівський», Ю. Білику­

-

приведе!

Божку -

лом rо

птахофа­

С. Кравчуку народного суд у,

лком радгоспу «Літків­ СЬІКИЙ», І. Петренку ст. ро завдячуємо в цей свят- зоотехніку тресту, М. Ков­ ковий Новорічний день: басинському працівнику Г. м~дведенк.у netюio- Требухівської сіл ь р а д и, IIt:py, редак·юру багатоти­ М. Пономаренку - редак­ ражної газети радгоспу тору багатотн•ражної газети

Хай щастить у дорозі!

ко~Іуніз\І

М. чому

крашають новорічну ялин!\ у.

було

брики, лові

актнвну участь у творенні її

хто

агроному

Семиполкі-всьwї

йору

·сторінок,

завжди

-головному

брав

і Андрій!;() :1 Наталочt;ою, --- при­

Фото Л. Ктака.

Що наро:J в

О. Лапикіну

евітлш ІіІЩJТІІрах :!уетрі•шє 1)8 сімеіі робітнш;ів заводу тr,рго­

і

Новий рік знов стоїть на порозі, Кличе в нові походи, путі. Хай вам, друзі, щастить у дорозі, По якій крокувати в житті. Хай здійсняться усі ваші мрії, ЯІ\і в серці своєму несли, І щоб поруч були друзі вірні, Що не зрадять, поможуть в біді! Новий рік знов стоїть на порозі, Кличе в світле майбутнє, зове. Хай В<ВІ, л.рузі, щастить у дорозі,

с. Кулажинці,

останній листок календаря, ще один рік вписано в істо­ рію Радянської держави.

тромеханічного

мова фантазія». Балет на льоду. 2!.30 «Бережись автомабіля». К.інокомедія.

«Зайчик».

Редантер

f:.

Кіноко­

ФЕДАА.

1 номер 1968 рік  
1 номер 1968 рік  

1 номер 1968 рік

Advertisement