Page 1

u

u

ЗДР ЛСТУИ, ПЕРШИИ РІК СЕМИРІЧКИ! ПРОIlЄl1Ulрі "Іх lЦЮ1н, єднлб.mеcJtl РІк DR)l.ання ХХІІ

H~

СТІІХІІПОВЕ Ь

1 (1756)

ЧЕТВЕР

1 синя

1969

Орган Броварського районного комітету Комуністи чної

р.

партії України та районної Ради депутатів ТРУДЯЩИХ Київської області

Сьома сесія Верховної Ради Української РСР _ 29-30 грудня в Києві від-І оулася сьома сесія Верховної Ради Украінської РСР четвертого скликання. Сесійниіі зал Вер-

ховноТ Ради УРСР заповнили І путати, чис.'Іенні гості.

Української РСР на 1959 рік, 'Гов. Кальченко відзначає, що цей план є складовою частиною c~мирічного плану на 1959-

І

Потім Верховна Рада заслуха­ ла доповідь мініст,})а фінансів УРСР депутата М. Т. Щетиніна про Державний бюджет Украін-

де- 1965 роки. Планом на 1959 рік ськ(}і РСР на 1959 рік і про ви­ передбачається

збільшення

ва- конання Державного бюджету Ук­

В урядових ложах керів- ловоі продукції промисловост, раінськоі РСР за ники Комуністичної партії і уря- УРСР порівняно з 1958 роком співдоповідь голови ду України.

на

Після затвердження

доповіді

7,8

В

щюцента.

рік і Бюджетної

1957

комісії Верховноі Ради УРСР де-

1959 році

підприємства путата N. С. Ванденка.

чдена Мандатної комісії депутата І. І. 8івдиченка про результати перевірки повноважень депутатів , обраних по двох окру-

чорної металургії збільшать ви робництво чавуну на 2,2 мільйона тонн, сталі на 2 мільйона тонн і прокату на l,t

Державний бюджет за 1957 рік Украінської РСР виконано по доходах в сумі 57.767,1 міль­ йона карбованців, або 102,9

гах замість вибу.'IИХ, сесія одно-

мільйона

приріС1

процента плану, і по видатках в

голосно приіімає такий ПОРЯДОІ деннии:

виробництва металу лише з, один р,ік дорівнюватиме майже

сумі 56.704,4 мільйона карбованців, або на 101,3 процента.

IІро Державний план роз- всій кількості металу, виробле-

Державний бюджет республіки

1.

тонн.

Такий

витку народного господарства НlИ на Украіні в 1913 році. на 1959 рік подано на розгляд Украінської РСР на 1959 рік. Збільшився видобуток вугілля. сесіі по доходах в сумі 63.189,5

2. Про Державний бюджет Ук- В 1959 році буде введено в дію мільйона карбованців і по видат­ раїнської РСР на 1959 рік і про 14 нових шахт загальною по- ках - 63.129,6 мільйона карвиконання Державного бюджету тужністю 5,6 мільйона тонн бованців, з перевищенням дохо-

у ~TKpaiHCЬKoi РСР

1959

!

! ! Окрилений

славними

пере-

кроком на шляху

! !

криті в тезах доповіді товариша М. С. Хрущова на ХХІ з'їзді КПРС, зустрів багато-

У нинішньому році пер­ шому році семирічки вало­ ва продукція промисловості

~

нІНі

!

~ мільйонний,

р.адянський народ Новий, рік. Радянські люди, керовані ленінською партією комуністів, сміливо і впевнено йдуть від перемоги до перемоги. ЯК ніколи за всю свою історію,

наша любима Батьківщина прапороносець миру і прогресу стала могутньою І

квітучою.

роком

на 7,7 процента. Це що випуск промнслової продукціі збільшиться на 84 мІльярди карбованців. Од­ ним з найважливіших завдань значить,

семирічки розгорнутого будів­ ництва комунізму є дальше піднесення соціалістичного сільського господарства. Воно вже у нинішньому році має

Приємно усвідомлювати, що ним ростом врожайності всіх

пішне завершення щойно мироку

є доля твор-

чої праці і трудящих нашого

сільськогосподарських

І виробництва

~

! ! ~ !

карбованців продукції по-

над план дала

МИCJIовість.

значний

нізаційно-господарському

~

! !

приділяється

в сумі

59,9

мільйона карбованців.

!

! ! ! ! ! ! ! ! !

зміц-

державою

для

продажу

сільсько-

витрат

у

цьо-

здоров'я і фі-

зичну культуру,

!! ! ! ! ! !

! !

культурного ~ 232 мільасигновано

на

виплату

ди

Міністрів Украінськоі

1 депутат

Н.

Т. Кальченко.

РСР інші міста республіки.

Спинившись на основних під-

сумках

виконання

Дальшого розвитку

виступах говорили успіхи,

великі

украінським

наберуть народом у виконанні рішень ХХ

Державного хімічна, машинобудівна, легка і з'їзду

плану розвитку народного госпо- харчова промисловість,

про

досягнуті

промис- що

КПРС.

дарства Украінськоі РСР у ловість будівельних матеріалів та і бюджет на 1958 році, доповідач відзначає, інші галv. зі народного господа,р- б

що промисловість республіки до-

Вони відзначали,

народногосподарський

1959

план

рік цілком за-

езпечують дальшии розвиток со-

строково, 21 грудня, завершила ства. ціалістичної економіки, культури річний план виробництва. В галузі сільського господар- і підвищ~ння життєвого рівня ства

. .

Д альших

УСПlхlВ

досягнуто

в

піднесенні сільського господа.рства. В середньому по республіці в 19!58 році зібрано більш як 100-пудовий урожай всіх зерно-

перед

завдання

-

республікою

стоїть

забезпечити дальше

трудящих республіки.

збільшення виробництва зерна і Верховна Рада одноголосно довести валовий збір його до 2,1 П]}ийняла Закон про Державний мільярда пудів, розширити посі- план розвитку народного госпови і підвищити врожаї кукуруд- дар ства Украінської РСР на 1959

!

вих культур, по 252 центнери зи, цукрових буряків, с()няшни- рік.

! !

цукрових буряків. з гектара, бу- ка, овочів та інших культур, Одног()лосн() прийняті також ло посіяно 6,4 мільйона гекта- збільшити виробництво продук­ Зак()н про Державний бюджет рів кукурудзи проти 2,2 мільйо- І 1'ів тваринництва. Українськоі РСР на 1959 рік та

~

!

на в

1953 році, закладен!} по-І

.

над 58 мільйонів тонн силосу В 1959 JЮЦІ передбачаються постанова про затвердження зві_ майже в 7 раз більше, ніж капітальні вкладення в розмірі 'Гу про виконання Державного Хороший був 1958 рік! Ще і одиноким матерям, на дер- ! більше радості і щастя прине- жавне соціальне страхуваиня ~ у 1953 році. Молока виробле- 28 мільярдів карбованців. Осн(}в- бюджету Української рср за на частина їх піде на дальший 11957 рік. се радянським людям 1959. та забезпечення. ! но по всіх категоріях г'ОспоТрудящі району, як і всі На новий, небувалий досі ~ мрств ПО 310 центнерів на 100 р(}звиток важкої промисловості. ~ержа.вниЙ бюдж~т Украінсьрадянські люди, завершили ступінь підніметься у ниніш- ! !

пенсій, допомогу багатодітним ~

1958 рік з ДУ~ІКОЮ про велич ньому році Радянська Украї- і семирічки. На ба- на складова і невід'ємна !

наступної

гатолюдних

колгоспники, жен

зборах

віриий

і

у за...

інтелігенція-ко-

син

і

нутого

дочка

будівництва

частина великого

Радянсь-кого

!

робітники, Союзу. Грандіозна і захоплю- ~ наро-

ду всім серцем і душею схвалюють тези доповіді Микити Сергійовича Хрущова на ХХІ з'їзді КПРС «Контрольні цифри розвитку иародного госп 0дарства СРСР на 1959-1965 роки.. Сьогодні початок семирічки. Радянський народ приступає до перетвюрення в життя величної програми розгор-

і

невтомно

підвищення

рівня народу. Понад

конані зобов'язання перед дер- уки, охорони

~ душевних бесідах ~

про

ненні колгоспів, достроково ви- му році на освіту, розвиток на-

господарських продуктів.

! !

уряд

піклуються

крок вперед у дальшому орга- ярди карбованців

жавою. по

!

продуктів тва-

Рідна Комуиістична партія і

місцева про- матеріального

Зроблено

культур

ринництва.

району. Майже на 26 мільйо- Радянський

нів

увага

! ! !

І порадувати Батьківщину знач-

У всенародній боротьбі за ус-

1958

дів над видатками

Велика

подарства Українськоі РСР на ний газ одержать Сталіно, МакіПісля доповідей на сесії поча1959 рік виступив Голова Раївка, Нікополь, Ворошиловськ та лись дебати. Депутати в своіх багатонаціональ- СРСР зросте порівняно з 1958 !!

1959

нулого

рік. палива.

розширенню видобування газу і На Фінансування народного і ті 101 і 115 Конституції Укра­ Н1афти. Здійснюватиметься бугосподарства направляється в і інської РСР і затвердження Ука­ дівництво газопроводів: Дашава 1959 році 33.659,7 мільйона Т ! зів Президії Верховної Ради 3 к­ ! -Мінськ, Шебелинка-Одеса, карбованців і на фінансування ! раїнської РСР. Шебелинка-Лисичанськ, Амвр(}- соціально-культурних заходів _ ! ! 3 доповіддю про Державний сіівка Єнакієве-Слов'янськ, 26.118,5 мільйона карбованців. ! ! план розвитку народного гос- Станіслав Чернівці. Природ-

до мети є

всенародна боротьба за вико­ нання поставлених партією завдань на 1959 рік.

1957

Про внесення змін у стат­

3.

могами і величними перспективами комуністичного буді виицтва в нашій країні, які роз-

за

комуніс-

тичного суспільства. І першим

юча кожна цифра Державного плану розвитку

народного гос­

подарства і бюджету нашої республіки на перший рік се­ мирічки, якиА затвердила на­ передодні Нового року сесія Верховної Ради Української РСР. Здрастуй, перший рік семирічки! Шд прапором великої пар­ тії Леніна до нових пере­ могl З

Новим

роком,

дорогі

то-

варишl!

':'1.11.' .• 11 •• 1.1,.".11.11.".11.'1.,1.".".11.11.11." • .1.1 .11.,1.'1.11.11.,1.1·.11.1'.',., .,'.'1.1 .• 1,.·1.',., •. ,•• '....

гектарів сільськогосподарських У плані дістала яскраве відоо- КОl РСР на 1959 ІНК затвердже­ угідь і м'яоа - по 72 центне- раження політика партіі, спря- но по дохода.х в сумі 63.257.736 ри в живій вазі.

Значні

мована на всемірне за.доволення тисяч карбованців і по видатках

трудящих. в сумі 63.189.601 тисяча кар13 міль- бованців. дальшому підвищенню добробуту трудящих. В 1958 році для ро- йонів квадратних метрів - на Сесія JЮ3глянула третє питанбітників і службовців збудовано 3 мільйони більше, ніж у 1958 ня - внесла зміни в статті Конжитла загальною площею 1О році. ституції У країнської РСР і замільйонів

заходи здійснено

квадратних

по зростаючих

Передбачається

метрів

С1ільки, скільки було введено в

дію за

1955

і

1956

запитів

Буде споруджено житла

роки. Ба­

виток науки,

охорони здоров'я.

колгоспники.

Характеризуючи

_ дання

".,.!.

витку

Державного наРОД80ГО

основні

плану

JЮЗ- твердила

освіти,

Укази

ховної Ради

Пррзидіі

Українськоі

Вер-

РСР,

прийняті в період між сесіями.

гато житлових будинків спорудили

дальший

культури,

Із співдоповіддю в першому На цьому сьома сесія Верх()В­ питанні виступив голова Комісії ної Ради Української РСР закін­ зав- по промисловості і транспорту чила свою poWтy . IЮЗ- Верховної Ради УРСР депутат

господарства

О. О. 6урмІСТРОІ.

(РАТАУ).


1953 рік. Історичний верес- центнера

овочів з reIl.Tap.a

невий Пленум ЦК КПРС. Вироб- таким був у нас урожай у лена ним програма

несення

крутого під-

соціалістичного

році.

У

минулому

найважливішим

році

завданням

і овочів

усієї нашої партії, всього радян-

геЕтара.

12,4 центне­ 100,5 центнера 135 центнерів з

по

-

НОВОМ У

наші новорічні подарункиl Два

тижні

тому

колектив

заводу холодильників, несучи І трудову

з'їзду

вахту

КПРС

на

і

честь

ХХІ і

ХХ з'їзду

КП І

план

1I дав І

Ук?аїНІІ, успіш~о ВИlюнав річ-

ського народу. Комуністична парПО 57 центнерів молока та по тія розгорнула велику організа- 6,3 центнера м'яса на 100 торську і політичну роботу, очо- гектарів сільськогосподарських л.ила B:~HapOДHY боротьбу за угідь, в тому числі по 3,7 цент-

сдово в~~отовити до І-го січня І

р~зке

доповістн

ЗО1Льшення

виробництва

нера

свинини

на

С1Льськогос.подарсь~их про.дуктів. І ОР.НОї землі, 19_58 РІК. В ~ICTax І. селах ШІ показники наШОІ

неОСЯЖНОІ

гектарів

100

такими були напо виробництву

БатьКІВЩИНИ основних продуктів

Хрущова

на ХХІ з'їзді

КПРС вироб.1Jено по 243 центнери МО­

«Контрольні цифри розвитку на- лока і по 48 центнерів м'яса, в родного господарства СРСР на тому числі по 30 центнерів свироки». На історич-

1959-1965 ному

КПРС

грудневому

,яки

й б

Пленумі

Р·

.

господар

ства за мин}'ле п'ятиріччя. Радянським

людям

є

-

. .

чим

гордиться, є чому радуватися! Ось лише кілька цифр,

у

минулому

сільського госпо­

дарства. Заготівля зерна в

1958

році збільшилася в порівнянні з

а

Споруджено за цей

ша країна ще не мала ніколи за свою історію. Цукрових буря­

ків заготовлено було в більше, топлі

ніж у на

-

2,2

раза

році,

кар­

процентів,

ово­

1953

нашої

30

чів

-

на

80

процентів, худоби

-

на

62

проценти,

молока

ось

декілька

рактеризують трудівників

6,3

річчя.

60

підсумки

сіЛЬСЬІСОГО

ства району

ва

що

ха­

а

понад до

серце

радістю

і

два

ших

зернових,

центнерів картоплі та

натх­

зернових

по

12,5

з

виконкому

гектара,

в тому

проценти,

103

-

СЛАВНЕ СОРОКАРІЧЧЯ

виконано

знижено

со­

І

і і І

На фо~: бригада Г. І. Карачика по закіfJченні робочого дня. 1:1----_

Д YJJtu і nрагuеиия 1958

рік

звершень

відділу

.

зросла на 8 процентів. Закла­ дено міцну основу для успІш­ ного виконання виробничого плану першого року семирічки. Л. ШАПІРО, технорук.

І

рік

-

таким

великих

залишиться

***

Найбільш

він в пам'яті кожної радянської

цікавим

ДІІЯ себе

людини. Могутнішою і багатшою вважаю в минулому році стала наша любима Батьківщина.

бораторні

роботи

ла-

фронтальним

Ми наочно бачимо це і на прик- методом. Це дало мені можли. вість підвищити успішність vчнів .

лаДІ

рідного

села

і

колгоспу.

ЯК ніколи ще за довоєнні і після-

J

Про плани в новому році. Во-

воєнні роки, зібрали високий вро- ни виходять З Закону, прийня­ жай Зі!РНОВИХ, картоплі, овочів, того на другій сесії Верховної

набагато зросли виробництво про- Ради СРСР «Про зміцнення зв'яз­ дуктів тваринництва,

оплата тру_ ку школи з життям і про даль­

додня, добробут колгоспників.

ший розвиток народної освіти в

вані зараз на те,

===о.,

щоб добитися вується

програмі

більш високих показників у пер- навчання. шому

році

семирічки.

Прагнемо

звернута

виробничого

Основна на

увага

практичне

буде

за стосу­

до т'ого, щоб у 1965 році Зібра-І в~ння ї~ законів. Зробимо більш ти по

центнерів

19

зернових,

картоплі і по 250 центнерів овочів з гектара, виробити по 650 центнерів молока і по 95 центнерів м'яса на кожні

175 -

ТІсним

І

плодотворним

Н. Біnінська, викладач фізики

Г. Баранін, с.

голова колгоспу ім. Жердова..

Володимир

Леніна.

м.

СОСЮРА

Нас

середньої Бровари.

1.

.

паРТІЯ

Народе міА! Сади в пустинІ

Веде,

тудн, де ар кн золотІ

проклав

N2

школи

ти

посадив,

зв'язок

школи з виробництвом. Мрію про застосування кіно на уроках, що внесе, на мою думку, багато цін­ ного у всій навчальній роботі.

гектарів угідь.

100

планового

•••

І

о-

ХАЛЕЦЬКИП,

Райпромкомбінат випустив різних товарІв у асортименті на 12.620 тисяч карбованців при річному завданні 10.020 тисяч. Продуктивність праці

числі

-

-

завдання

райради

трудящих _

16, кукурудзи в зерні по 22 центнери, кар­ топлі 120 і овочів по 140 центнерів з кожиого гектара Jreieї площі посівів. На 100 гектарів угідь мати корів по 12,1 голови, виробити мо­ лока по 290 центнерів, м'яса по 52 центнери, в тому числі еви­ иини по 35 центнерів на кожні 100 гектарІв.: орної землІ.

-

будкомбінату ус­

начальник

депутатів

центнера

озимої пшениці по

Річне

П.

30БОВ'ЯЗНННЯ Р НЙОНУ ИН 1959 РІК Одержати

з'їзду

Украї­

бівартість продукції на 15 процентів, нагромадження ста­ новлять 1.172 тисячі карбован­ ців.

гордістю

дильниКlВ.

Всі наші сили і думи спрямо- СРСР». Курс фізики підпорядко­

* * *

назустріч

П. Мехед, голова

промартілі.

ХХІ

перемог.

65,3

рік.

КПРС і ХХ з'їзду КП

дів.

боротьби ненника і організатора всіх нагосподар­

Новий

пішно виконав замовлення по виготовленню обладнання для КУКУРУДЗ0калібровочних заво­

спов­

-

СИ-ІІ

карбован-

«Радянська

зустріли

ни, колектив

будівницт­

за рідну і мудру партію

тисяч

Літки.

Ідучи

1000

Вони

заводу.

зекономлено

20

голова

на

підсумки!

за минуле п'яти­ центнера

останніх

возо­

о. ЛУК'ЯНЕНКО,

нових житеІІ.

нюють

цифр,

за

родин приступи,тш

Славні

-

більш як у два рази. А

новосілля,

тонн

9

промартілі

Україна»

П'ЯТЬ раз зрос.lа за

справили

і

600 тонн

37

І ців, продуктивність праці зросла на 6,8 процента. З та­ кими показниками працівники

п'ятиріччя оплата трудодня кол­ госпників. 1440 трудящих ра ­ йону

литва

карбованців,

с.

роки

заліза,

втулок.

ровини на

дівництва. Майже у

ВlКlущено

дахового

«?Кити і працювати по-комуністичному» _ під _ ПРОІІШЛИ Зб~ри однієї з передових бригад БроваI)СЬ~~~~ ~~~~OM ХОЛОДИЛЬНИКІВ. яку очолює комуніст Г І К ' ду Нап' . - араЧIШ п н epeд~дНI иового року бригада рапортувала': перший у кт З~бов язання Викоианий - випущено понад план 66 хол

ви­

Понад

Виготовлено понад річний продукції на 100 тисяч

час 10 клубів, дитячих садків роком на 91 процен.т, в та інших культурно-побутових тому числі пшениці в 2,3 раза. заКІІадів, а 9 - - R процесі бу­

заготовила 3,5 мільярда пудів зерна. Такої кіІІькості хліба на­

успіхами.

план

зуст­

новими

план

1953

Всього у минулому році держава

заводу

рік

1959

.1/1*

в процесі

54 -

,

ні працівники і службовці ли­ варно-прокатного

директора

ницьких та інших господарських

приміщень,

...

парторганізації.

Робітники, інженерно-техніч- І

році.

будівництва.

пе­

Продуктивність праці по за­ воду зросла на 4,9 процента, знижено собівартість продук­ ції на 6 процентів. М. КУЛИК, виконуючий оБОВ'ЯЗКIf

які характеризують результати, Тільки за час після ХХ з'їзду втілені . в життя ленінської гене- КПРС колгоспи району побуду­ ральної лінії партії в розвитку вали 108 капітальних тваринсоціалістичного

на

І. КУЗНЕЦОВ,

вих

25 мільйонів карбо1953 році і понад 90

ванців у мільйонів

завдання

зобов'язання

секретар

пічного

чотири рази зросли доходи кол-

госпів -

-

ревиконано.

річний

ув ПОЛІтичним ЗВІ- ності тваринництва сприяв даль-

сільського

понад

і

1200 тисяч карбованців. Раді

тонн

том партії перед народом, підби- шому організаційно-господарсько­ то підсумки у розвитку соціа- му зміцненню колгоспів. Майже у

лістичного

ПРОДУКЦІІ

робничими

ІСТ врожаЙНОСТІ І продуктив-

.

виробничии

річають

НИНИ.

ЦК

.

нии

тваринницт­

ПРОХQДИТЬ Bc~~apOДHe обговорен- ва у 1953 році. У минулому ро­ ня тез ДОПОВІДІ товариша М. С. ці на таку ж площу землі булс

РОЦ/-

Приймай, ВіТЧИЗН0,

1953

зібрано

сі.'1ЬСЬ- було: зернових-по

кого господарства була оголоше- ра, картоплі

на

в

мости,

З тобою в далі солов'їні мені судилося іти. Усе до сонця, все до сонця твое обличчя молоде. О, ні, народе міА, не сон це, туди нас партія веде.

гартована боями,

зведуться

зоряно

над

нами

...

Нема нам іншої путі. Народе -мІА! У вічній змІні ночеА І днів, в їх боротьбІ

Комунн

далі

солов'їні

вже усміхаються тоБІ.

Здійснюючи розроблені Цен- палаців культури, бібліотек. тральним Комітетом КПРС захоДальшого всебічного розвитку білоруської індустрії є ди по крутому піднесенню всіх наберуть економіка, наука і

самперед машинобудування, ство­ рено

лише

в

радянський

час.

Гордістю машинобудівні підприємства. На галузей сільського господарства, культура Білоруської РСР у надобились тру- ступному семиріччі. багатьох виготовлюваних у кра­ значних успіхів За успішну відбудову зруйно­ Їні верстатах стоїть марка біло­ дівники полів Радянської Білорународного руських заводів. 40 років тому сії. За останні чотири роки ва- Баного під час війни автомобіль

русії. ського

А

був

рідкістю

сьогодні

автозаводу

в

Біло­

машини

~IiH­

-

найпотуж­

ловий

збір

зерна

в

республіці

рових буряків у 2,9 раза, в 1,6 раза. Зросло Всеспітній виставці в Брюсселі картоплі 40-тонний мінський самоскид також і виробництво продуктіп дістав золоту меда.1JЬ. А біло- тваринництва. Як і по всНі краіні, в ресруські трактори? Вони відомі сьогодні в країнах чотирьох публіці неухильно підвищується зростає континентів світу, хоч ще зов­ матеріальний добробут, ніші в Європі. Не випадково на

Сьогодні минає 40 років з дня' утворення Білоруської Радянської Соціалістичної Республіки. Своє національне свято білоруський народ відзначає в обстановці небувалого політичного і трудового піднесення, викликаного

цтва,

сільського

господарства і

культури Білоруську

РСР

наго­

І роджено другим орденом Леніна.

З почуттям законної гордості за могутню Радянську Батьків­ щину, за рідну Комуністичну пар­ тію організатора і натхнен­ рівень трудящих. ника усіх перемог народів СРСР сім недавно там, де іх в-иробля- культурний відзначають трудящі Білору­ ють тепер, шумів сосновий ліс. Багато зроблено для поліпшеflНЯ житлових умов і медичного об· сії своє свято. Вони сповнені рі­ Не злічити всіх підприємств

лоруський народ пройшов славний шлях боротьби і перемог, добився видатних успіхів у госпо- республіки дарському і культурному будів-

ництві. Білоруська РСР - рівна серед рівних у сім'ї братніх республік СРСР перетворилася підготовкою дО ХХІ з'їзду КПРС І в високорозвинуту індустріально- з'їзду будівників комунізму. колгоспну державу. За роки Радянської влади бі-

господарства і великі досягнення

збільшився в півтора раза, льо- білоруського народу в дальшому новолокна в 3,6 раза, цук- розвитку промисловості, будівни­

Промисловість

Білорусії,

на-

ЛЮl!ана

-

їх сотні. Вигоroв­ слуговування населення. в' рес- шимості внести

ними продукція наИРІЗ­

щ'бліці створено широку сітку шкіл. В дореволюційній Білорусії не було жодного вузу, а тепер в 25 вищих і бі:JЬШ як 100

І номанітніша від маленьких підшипників до верстатів-гіган­ тів. Загальний оосяг пром:исло­ вого виробництва. в республіці c~peДHix в 1957 році порівняно з 1913 закладів. роком збільшився в

24

раЗIl.

спеціальних Працює 11

учбових театрів,

гідний вклад. у

виконання грандіозної програми розгорнутого комуністичного бу­ дівництва в нашій KpalНl, яку намітить ХХІ з'їзд партії.

На сотні кінотеатрів, багато клубів, ліки -

3

М. Василевський. нім к у: СТОЛИЦЯ респубМінс.к.


Четвер,

1

січня

1959

з

СТАХАНОВЕЦЬ

року.

до НОВИХ ПЕРЕМ ОГ!

Світлі перспентиви "I.ql''''''~'' - " . .

П,риима~, ,ВІТЧИЗН0,

j ,зАВДАННЯ НА

1965 РІК ПО ВИРОБНИЦТВУ:

, ~аШI НОВОРІЧНІ подарунки! ~ Рекордного

!!

надою

молока

~

j

11

від закріплених корів добила- І

:1

: ся доярка Марія

Захарівна

пильтяй. При ЗОБОВ'язаННі !1 :і 1 5~00 Bo~a одержала по 5429 :1 КІлограМІВ . Високих показни-

!

1· :

!t

грамів більше взятого зобоs'яззння.

Перевиконали зобов 's:- :

МIЛЬИОНlВ тонн

І і зання AHTo~iHa Андріївна Ря- і

ба, Катерина Кирилівна Ря- ! ~ К ба, Галина. Устимівна Костюк І ~

11

Друга рільнича бригада, очолювана я. В . КорніЙКОМ,-одна З передшшх в колгоспі «Жовтень » , с . ТребухіЕ'. В 1958 році бригада одержала по 25 центнерів пшениді, 30 - кукуруДЗІ! і по 130 цент­ нерів

картоплі

з

кожного

гектара.

П. Т . Безпала передова доярка колгоспу ім. CTa,liHa, с . Ру­ санів. 30БОВ'ЯЗqВШІІСЬ надоїти по 5000 кілограмів молока від кож­ ної корови, вона о держала по 5259 і зайняла друге місце в зма­ ганні доярок району. Н а фот о : Я. В. КорніІ\ко і _____

{J-----

перших же дuів

Забули ми вже не тільки да-, якої ста в колгосп , дала нам дореволюційні роки, коли можливість перейти у наступ на

недохват хліба примушував наших людей їздити у далекі краї

болота. Це дало можливість не тільки збільшити валові збори

на заробітки .

сільськогосподарських

дійшли і

ві-

роки низьких врожаїв

в

артільному

Щільно

підійшли

господарстві . вже

у

минуло-

дуже

11

\

І

І

***

' І'

Працівники свииоферми пе-

ревиконали

І

І

малярії,

що

була

придеснянських

селах.

Багато

радіо, а за останній ча с і теле­

бригадир.

Колгосп

бачення міцно увійшли у побут. Потужна

техніка,

В

МЬІ за мир

искрится.

С

НОВЬІМ годомІ

-

говорит Москва

...

Вся

в

огнях

ночная 'Синева.

~,

И за гранью новогодней ночи Наш третиА спутник в облаках. И

« Шлях

с.

І

коммунизма

партия

А.

у

РАЙОНАХ.

&едет.

м.

Василь

визначеного

варської

Дмитровського -

району з українськими

боти

- працівниками сільського гос- докладно подарства Броварського району . дарством чудовий засіб обміну досвідом, запозичення нового, передо-

-

вого у сільському господарстві .

ознайомилась з госпо­ аРТІЛІ, побувала на тваринницьких фермах, в рільничих бригадах, на будівництві, розмовляла з багатьма колгоспниками. Потім перевірили вико­ нання договору на соціалістичне

тепло

гектара, одержати зеленої маси кукурудзи з качанами на си­

лос молочно-воскової стиглостІ по насіння кормового люпину по

350 центнерів з гектара, 12 центнерів, картоплі -

овочів - по 130 центнерів з гектара. 100 гектарів сільськогосподарських угідь м'!ти: KoplBпо 16 голів, молока по 450 центнерІв. м'яса по 52 центнерн. Надоїти вІд КОЖН1>1 корови по 3500 кілограмІв молока, виробити по 40 ценгнерlв СВlНнини на кожні 100 гектарІв орної землІ, одержатн по 90 яєць вІд кожної курки­ по

120,

На

несучки.

І роком приблизно в

артілі

1958

роки, то він має

1952-1958

збі,1JЬШИТИСЬ

по

великій по

раза, і по

вівцях же в н і

..

ре-

тракторної

Укр а ї-

внробницт-

во м'яса і мо-

лока

збільши-

ться

Тарана.

маи-

рази.

2

На

допомо-

завершила

Миколи

коровах-у

раніше

з

рогатій

.худобі )' 3,2 раза, в тому числі

за

семи-

2

річчя в

ра-

Вже тепер респубнаша

Рільничі бригади

на

***

насіння

мового

на

люпину

зи.

ліка

закінчили

повториу очистку

кор­

жість насіння

-

центи.

машинах

У гід ь

м' яса

СКИБА, комірник .

зобов'язання,

соціалістичне І

взяте

на

т и

честь

України,

-

виготовив по-

над річне завдання продукції І на

тисяч

750

карбованців.

І.

НЄМЦОВ,

голова

промартілі .

м. Бровари.

ЗОБОВ'ЯЗJ\ННЯ РJ\ЙОНУ НН 1965 РІК

. .

Одержати по картоплі

І

і

по

16-18 175-200

центнерів зернових культур,

150

центнерів

гектара

.КОАгос,!

корів, виробити по

І

.

575

.як рідних братів

легаЦІЮ

зернових культур (в цнт

І ОО

87

на гектар) овочів (в цнт ІІа гектар)

392

мол.ока на I~O гекм'яса на

100 гекта-

21

в т. Ч. свинини на

рів с. г. угідь (в цнт)

цеитнерів всієї

з

на чо.'Іі з

l'

центнерів м'яса.

приймали їнців по вирощуванню

колгоспу

.

80

«Червона

району,

Шевелем . Українсь-

насіння

ЛЮПИНу' .

Вступаючи в

новии

перший рік семирічки

-

рік

праців-

ники сі.'1ЬСЬКОГО ГОСПОДарства на­

кі гості ознайомились з госпошого району бу~уть ще більше 137 дарством артілі, зокрема 3 автозміцнювати зв'язки 3 КОЛІоспами господарством. Багато цікавого Броварського району, наполегли­

239 записали вони

таРІВ с. г. УГІдь (в цнт)

31

кожного

центнерів молока і по

10,4 Україна», Броварського

(в цнт . на гектар)

каРТОПJII

з

На кожні 100 гектарів сільськогосподарських угідь мати по 19

ІМ. ЛеІОна колгос.пники артілі «Победа» деОдержано: .

10.4

овочів

площі посівів.

11

. КОАZOСn Суворова

lJf.

Аме р и-

ки .

ХХІ з'їзду КПРС і ХХ з'їзду І КП

моло-

л у чен і Шта-

І І.

***

виконав

більше

і

ка, н і ж Спо­

Колектив артілі «Промлозо- І!І древ»

гекта-

подар с ь ких

93-94 про- 'І

Н.

виробляє

1ОО

рів сільськогос-

«ВІМ» та «ОВ-ІО». ДЛЯ сівби підготовлено 150 тонн. Схо­

про ,D,освід експ-

. . . . .

42 .'1уатацll

автомашин

в

аРТІЛІ

І « Победа », та і російські товариші

26

чимало

корисного

почули

про

100 гектарів орної земдосвід своїх українських друзів . 2719 В рільничій бригаді П . Чижова на 10 грудня 1958 р. успішно застоt:ували досвід укра-

лі (в цнт) надоєно молока

во боротися

за зразкове

нання завдань, ХХІ з'їзд

КПРС

вико­

що їх поставить

-

з'їзд

будів­

ників 1>0МУllізму.

Редакція Дмитровсьної ра­ ~OHHoi газети «Путь Иllьича».

(в кг від корови) яєць на KYpKY-lfесуч-

49 Трудівники -сільського господарства в першому році се­ мирічки зобов'язалися: виростити зернових культур по 14 центнерів, в тому числі озимої пшеииці по 18 центнерів з

госпо- за

В. БУЛАВКА, агроном. Колгосп «Червона Україна», с. Гоголів .

показники :

Києво-Святошинський

сільського

дарства порівняно з

Ілліча» .

Сушко, строку

РТС

бригади

... Нещодавно колгоспники арті- змагання на 1958 рік . Ось деякі 2942

лі ім. Леніна, с. Плоске,

дукції

в 1965! ПОГО.'lів'я в 1959-1965 роках

2,2

машини

голову колгоспу ім. Суворова 90

братами нашого району А. Мельник . Вона

Перебування дмитровців на Україні та броварчан у Підмосков'ї

Галина

тисяч тонн і 33 тисячі тонн. Щодо середньорічного прирос.ту

монт тракторів. Готові до ро-

З кожним днем міцніють ЗВ'ЯЗ- приймали У себе дорогого гостя

ІШ КО.1ІГоспників

збільшення

_

си-

гою робітників майстерні Бро-

Бровари.

БРАТНІ ЗВ'ЯЗКИ І ВЗАЄМОДОПОМОГА

сільського забійній вазі) , то в 1959-1965

***

КОЗЛОВ,

З якими ЗМАГАЄМОСЯ

галузей

3азим'я.

лює

робітник .

-

м'яса в країні

Тракторна бригада, яку очо-

иа всех материках.

слыноo всем, кто CJIушать хочет,

свинар ки

-

колгоспник

НОЧЬ

К солнечныM вершинам

середньорічне збільшен-

році 06СІІГУ валової про- порівняно з середнім приростом

М. ЩИГОЛЬ,

мириыe огни моей · ОТЧИЗНЬІ Озаряют звездный небосвод,

Нас родная

по

Колгосп ім . Леніна. с. Семиполки.

В зтот час нам никому не спится,

. Якщо

ри

достатку

- 227 голів вагою кожна в середньому по 100 кі-

Рожни .

НОВОГО);НЮЮ

За окном пушистый снег

-

с.

господарем

«Більшовик»,

О

якезабез- роках воно має становити більш печує задоволення безпе- як 1.100 тисяч тонн, молока 31 рервно зростаючих потреб відповідно , мільйона і 5,9країни в продовольстві та 6,6 мільйона тонн, вовни - 18

Карсим та Марія Барбон.

радісного

В. Капаwнин,

ци

Ф!

сільськогосподарській ровині;

і лограмів

приніс нам минулий рік. Ниніш­ нііІ: рік рік ХХІ з'їзду КПРС - з'їзду будівників комунізму, буде ще кращим. З перших же

в кожній сім'ї, електрика,

Д

НІІ виробництва

господарства,

Найбільше відгодували сви-

Зажили наші люди заможно днів нового року будемо працю­ культурно свій прекрасний вати так, щоб з честю викона­ двоповерховий клуб, газети, кни- ти поставлені партією завдання.

га -

u

перед ачають: в 1952-1958 роках дорівнює дальше піднесення приблизно 500 тисячам тонн (у

~ всіх

: !

неА

віками

\

І'

виробництву свинини: на кожні 100 гектарів орної землі одержано по 75,8 центнера при зобов'язанні 70.

І

у наших

хорошого,

зобов'язання

. онтрольН1

~

,

б

ІІ ~

с. Русанів.

культур ,

поширена

му році до стопудових врожаїв

зернових на гектарі, наблизились до 400 центнерів молока і 60 центнерів м'яса на сто гектарів сільськогосподарських угідь.

"

але і назавжди покінчити з роз­

та низької продуктивності худо- садником би

\

І

лекі

В минуле вже

І

.'

П. Т. Безпала.

~

8

І та багато ІНШИХ доярок.

І. Д~~~,~~~: Колгосп ім. Сталіна,

.

\

5,7-6,1 Мlльиона тонн м'яса (В забійній вазі) -до 16 мільйонів тонн • 100- 101'tJ~ :: _ _ ####_.u·_.:o-.:o-_oC'''~ м~л~ка . - до

5259 кілограмів,-на 259 кіло-

\

,

u'

оавовпи-сирцю-до

ку

125

Повернувшись додому, т. Мель­

їми враженнями. Вона сказала: У наіпих

є чому

братів-українцjв

повчитися

тваринництва.

займаються

в

утриманні

Вони краще нас

відгодівлею

свиней

та великої рогатої худоби, заго­ товили

вдосталь

силосу

на

ко­

Р(}ВУ, причому 3 однієї тільки ку­ курудзи молочп()-воскової стиг-

лості .

Бориспільський

(в штуках)

ник поділилась з земляками сво­

-

! \

10 - 11' " зерна-до . МIЛЬЯРД18 ПУД18. цукрових буряків-до 70-78 МIЛЬИОНlВ тонн ,.,

!І ків добилася Пелагія Трохи- ! мівна Безпала, надоївши . 110

:1\'

~"""':--~.,..,...:r-

Прийнявши виклик нашого району на змагаНИlІ, борис­ пільці зобов'язалися: внростити зернових культур по 1.2,5 цеитнера, в тому числІ озимої пшениці по 14,5 центне­ ра

з гектара, одержати кукурудзи в зерні по 20 центнерів, зеленої маси з качанами на силос молочно-воскової стиг­ лості по 350 центнерів з reKTapa, цукрових буряків по 210 центнерlв,картоплі - по 110, овочів - по 105 центне­ рів з кожиого гектара .

На 100 гекирів сільськогосподарських угідь мати: корів'­ по 9,2 голови. молока по 230 центнерІв, м'яса по 50 центнерів. Надоїти в'ід кожної корови по 2900 кІлограмів молока, виробити по 36 центнерІв свинини на кожнІ 100 гектарІв орноТ землІ, одержати по 85 яєць вІд кожноі курки­ несучки.


СТАХАНОВЕЦЬ

4

з

ЧIТI8Р,

1

січня

рону.

19&8

..

nередНО80річної

------

РАДІСТЬ МАТЕРІ

Синочку дорогий, і не чекала

-

Вівдя Миколаївна сина Михайла. '

пошти

з такими словами обнІмала

-

:1

Щоб було погоже літо, Щоб був гарниА урожай, Щоб росли пшениця й жито, Щоб міцнІв наш любий край, Щоб трудящі в нашім краю Іли хліб і калачІ, З Новим роком вас вітаю,

І

Любі

друзі,

С.

читачі!

НОВОХАЦЬКИП,

У

ігри,

розиграш

тоноші

району

вручатимуть

26

передплатникам зет

примірників

10.500

-

Це

на

більше,

ніж в минулому році.

Читачі раііонної газети пе­ редплатили

примірни­

4.500

ків «Стахановця» проти в

І ~

2.500

році. О. РО3А'яконов,

1958

начальник

3а кра­

раЙIЮИТОРИ

школа.

g

11

учні

Який гість, така йому і честь. Весь народ

роком, 3 новнм щастям, а п'яницям

g

низенькнй перчанський уклін.

<>

на

голова

<>~<>~~~~~~~~

с.

Семи полки.

Гарна

громадянина.

народжених -

Яковича Москален,

як

лин

мулу,

то

і

кулаки

в

хід

пускає .

нового Ганні

22

шерка

С. ПіААубний,

дівчина,

Петрівні

-

каже

Сербін

княжицького

аку'

родиль ­

ного будинку О. Батуріна,

сільради.

хай

росте

вам

Нінуся

на

ра­

дість.

с . Бобрик.

Фото М. Горбатенка .

Біля ялинки Ось вона стоїть вищка, на­

рядна наша новорічна ялин­ ка . В ці дні навколо неї чу­

спинах

це відчули

рідна

Москаленка.

на

матір

і

своїх

дружина

Припадало

і

сусі­

дам, які намагалися їх захистити.

Довго терпіли трудівники кол­ :OC~HOГO села Красилівки неробу І

п яницю,

але

нарешті

і

у

них

-

потрапив

Москаленко на лаву Та недовго, на жаль,

підсудних . він затри­

терпець

увірвався

ти співи, гомін, дитячий сміх. Учні

в міру м'який вирок

культурно і ють

мусової

весело відзнача­

класів бал­

9-10

маскарад,

великий

Старанно

готувались до

учні В . Кабан, Марченко,

концерт.

здоровлення

УРСР

Третяк,

У жовтні муністична

року наша

1917 партія,

кинули

а за

нею

сміливий

Ко­ весь

виклик

старому світові: вирішили пере­ робити його по-новому, в інтере· сах трудової людини. Це викли­ кало у капіталістів звірину лють.

Вони і тепер ненавидять Країну Рад не менше, ніж тоді. Але тепер це лють ворога , надії не

справдились,

це

страх

перед велетнем, який рік у рік могутнішим. Тепер, напередодні свого ХХІ з'їзду, Комуністична партія по­ ставила нове сміливе завдання - протягом найближчих 12-15 років випередити капіталістичний світ, найбагатшу його країну Сполучені Штати Америки по ви· робництву продукції на душу на­

стає

селення.

Ми

знаємо,

що там,

за

океаном, левову частку багатств, створених народом, забирає куп­ фінансових

ролів та

і

промислових

їх лакеїВ'.

ко­

Трудівникові

дістаються лише крихти. А у нас всі скарби належать народові, і

сусіду.

Старе народне прислів'я каже: «Пора т06і, п'янице, протвере· а

гульвісі

-

остепенить­

ся». Для Москаленка воно не підходить він повинен одер· жати у перші ж дні нового року належне йому за карним кодек­ сом, причому сповна і без всякої скидочки.

От

така

моя

думка

_.-__..яr.

~

6~e61at«

ПЕРЕЦЬ

І.

К.

2

новорічне по·

Білодіда;

освіти

13.05 -

фільм

Цього більше

за все

бояться

Нім~ччин~,

~Beцiї

та

чим

більше

вони зорених

стають реальністю . І сьогодні з-за океану дедалі частіше лунають панічні голоси імперіалістів. Во. ни скаржаться на те, що народи Азії і Африки скидають з себе ярмо колоніального панування, створюють свої незалежні дер.

фермерів і батраків. У

них нема грошей на такі подорожі. До нас приїздять, як правило, люди забезпечені, і їх не зди· вуєш тим, що радянський робітник має добру квартиру, телеві· зор, а дехто і власний автомобіль. Іх дивує, чому робітник

жави, уважно вивчають досвід винаходить машину, яка, з їхньої Радянського Союзу. І йому, на· точки зору, загрОЖУf йому звіль·

шому

досвідові,

а не досвІдові ненням.

капіталістичних країн,

вони перевагу.

кіно-

19.00 19.20

ражний

фільм

короткомет·

«ТамБУ-.1амБу»

мультиплікаційний

фільм

«Три

ведмеді»;

19.00 - останнІ віс­ (Москва); 19.20 назустріч

ті ХХІ з'їзду КПРС і ХХ з'їзду КП

останні вісті (Москва); «Вас поздоровляють письменНИКИ»; 19.25 кіножурнали і художній кінофільм «Матрос 3 .Ко·мети»; 21.15 естрадний КОН-

України. Передача «Говорять молоді колгоспники»; 19.30 но· татки натураліста; 19.50 кіно· журнали і художній фільм «МІстер Ікс» 2150

ша М. С. Хрущова на груднево· му Пленумі ЦК КПРС. І всі ми, молоді і старі, зараз, у перед-

користі п рацювати, дати б Ільше ' своєму народові . І наша інтелі­ генція взялась допомагати їм оволодівати знаннямн, культу-

іншбих з'їздівські дні, висловлюємо свої

капіталісти. Адже притягальна краІН, яКІ по ували у нас, не усила комуністичних ідей тим ло безробітних і бездомних, ро-

нездоланніша,

«М'я-

СІЧНЯ

П'ятниця: 18.10 -

::~::i::'~:~:~:::~~;:;~ :::~NU~~ _##~~~:T::::.:~:::::=~::::

ми хочемо, щоб кожна радянсь, Серед профспілкових і фермерсь· С кожна • лю~ина, вступаючи в ка людина жила дедалі І<раще, ких делегацій із получених Штановни рІК, згадує прожите, забезпеченіше. тів Америки і Англії, Західної

ся в майбутнє .

руку

Побив порізав

тума,

-

школи.

Літкн.

Вступаючи в новий рік...

ка

горілочка

чик-плямочка» і художній фільм «Старик Хоттабич»;

думає про теперішнє і вдивляєть­

~

.'...

рік при·

Міністра

мультиплікаційний

піонервожата

середньої

с.

якого

і

flетвер: 13.00 -

Маркова та Г.

старша

знову звела його з ума . негідник матір, ножем

1 СІЧНЯ

них

О. Мельник,

Н.

g

ДИВІТЬСЯ ТЕЛЕПЕР ЕД1\ ЧІ

Г. І\раснощок .

народ

праці,

-

свято.

У учнів

Н.

мався

класів

~

<>~~<>~~<>~o~~g

зиться,

Не раз

під надійним наглядом. І два місяці не пройшло після того, як Москаленко вислухав, не

перших-сьомих

g

Новим

3

Сповна і без скидочки ка, ~оли не під очима синьо, так плеЧІ в глині. І дня немає тако· го, щоб не пиячив, а набереться,

сільради .

-

і хуліганам та всякій

іншій нечисті, що ганьбить нашу чесну трудову сім'ю, мій

у Григорія

Є. Небрат,

~~~~~~~~~~~~

~

ня і трудові навички.

народ­

шляху напрямок держите! ...

по тому

Мал . О. Козюренка.

одер- ~

Тут

Не

~~~~~~~~~~~

одержуватимуть глибокі знан­

збільшилОСЬ

голова

-

подвійне

подарунок

прикрасить село.

за минулий рік

зв'язку.

учнів

дівництво якого завершується,

нашого села

дівчини.

І "і

.Хороший

жень зроблений останній за­ пис. Підрахували. Населення

Серед

11 11;1

жали діти. Двоповерховий це­ гельний будинок школи, бу­

і щаслиВі

51

"

Хороший подарунок свято: Новий рік і нова

культури.

В книзі реєстрації

і:

11

У наших

Ростіть здорові

тисяч га­

і журналів.

Будинку

І'

М. Честнейший,

І. Шпичка, директор

І

молодший сержант.

сюрп­

мії.

дня лис­

11

на перший рік семирічки.

щі костюми встановлені пре­

сьогоднішнього

1I

мі: атракціони, веселі та жар­ тівливі

і журналіВ

3

Радянської

конанні зобов'язань, взятих

новорічний його програ­

маскарадні костюми.

тисяч газет

його і ми, воїни

Армії, підводимо підсумки ро-

Бажаємо вам найкращих ~'c- і,

Юнаки і дівчата придбали

Вигурівщина.

26

відбудеться

бал-маскарад.

зустрічаємо

піхіІі у житті і роботі, у ~и- Іі

культури .

ризу новорічного вечоlYc1.

колгоспник.

с.

Тут

Будинку

11,'.

зі! Разом з вами

ло: зросли наші воєнні і політ ичні знання, ще вище під­ нялась бойова готовність.

Весело буде сьогодні у ра­ йонному

1I

ку минулого. Досягнуто чима-

бал-маскарад

вас вітаю!

І'

,

з РадянськоТ Армії

3 Новим роком, дорогі дру-

Сьогодні­

НОВИМ РОКОМ

3

ПрИВіТ

А я, мамо, вирішив не попереджа ти, відповів МихаАло. ~ мину~ому один З кращих причіплювачів, а тепер воїн Радян­ СЬКОІ A~Mil, комсомолець М. Лобко за відмінне нав:чания і зразкову ДИСЦ~ПЛІНУ о~ержав K~pOTKOTepMiHOBY відпустку додому. Новий рік ВІН ЗУСТРІчає З СВОІМИ земляками. Радості матерІ немає кінця ... М. РАДЧЕНКО, голова сільради. с. Красилівка .

-

віддають

Іх вражає, чому російська тка-

міркування про те, як краще побудувати своє маЙбутне. Пропо-

зицій багато, вони дуже РI'знома- похмуро нітні, але свідчать про одне: в нашому народі - господарі країни - б'є джерелом творча ініціатива, живе синівське піклування про дальший розквіт матері-Вітчизни, рішимість, ламаючи всі перепони, засукавши рукава, бу-

дув ати наше світле завтра мунізм.

українська

капіталістичний проводжатиме

світ

.

РІК,

що

минув, він приніс йому тільки поразки. Втрачені для колоніза­ торів Єгипет та Ірак, даремно витрачено мільйони доларів ЩІ озброєння Тайваню, англо-амери­ канській вояччині довелось за­ братися з Лівану, безнадійно за­

ко· тяглась війна французьких імпе­ ріалістів проти Алжіру. І всюди,

У пропозиціях трудящих ми ба- :Де з'являються представники Спо-

чимо вчора, сьогодні і завтра на- лучених Штатів, ЇХ женуть геть :

ля передає свою майстерність уз- шої Вітчизни. Ії вчора -

Вступаючи в новий рік, амери- бечці,

рою. Старий

рево- «Янкі, забирайтесь додому!».

колгоспниця люційний Жовтень, героїчні п'я-

А У нас, що не рік, більше стає

канський робітник і фермер теж вчить киргизку вирощувати цук- тирічки, грозові роки Великої друзів. Простий народ всюди при­ замисляться над своїм днем вчо- рові буряки, азербайджанський Вітчизняної війни і самовіддана вітно зустрічає радянську люди·

рашнім і завтрашнім.

Робітник нафтовик допомагає татарам і праця в післявоєнний період. Ії ну - вірного і надійного друга. згадає місяці безробіття, коли Йо. башкирам освоювати нові нафТО- сьогодні - риштовання будов по Наші контрольні цифри семиріч­ го діти голодували. ві райони. Почуття ліктя, това- всій країні, цілина, боротьба лю- ки вселяють в трудівників усієї Фермер за новорічним столо! ! риська взаємодопомога чужі сві- дей за дальше

ще раз підіб'є підсумкн минулог) тові, де людина людині вовк. року, коли він втратив

не OДH~'

Радянські

люди

піднесення сіль· земної кулі надію на скору пе-

ського господарства, змагання за ремогу світу соціалізму над капі-

вдивляються право називатися бригадами ко- талізмом.

А. Ільїна.

сотню доларів через знижеННIf в своє майбутнє: що 1ІОНО віщує муністичної праці. Робітники і цін на пшеницю і бекон та зро· їм? Його контури намічені пар- колгоспники хочуть стати гіднистання цін на машини і добрива. тією в контрольних цифрах семи- ми комуністнчного завтра. Вони

Кожного, ХТО приїздить у Ра- річного плану, в доповіді товари- хочуть більше знати, щоб краще ' Р8Аактор С. ПОГРЕ6IНСЬКИИ. Адреса редакції:

~------------------------------~Бровар_ка

м . Бровари, Кнївської області, вул. Киї8ська, Nt 138.

раЙонн. друкария J\иіВС:laКОrc обласного упраВЛIНН" КУЛЬТУРИ.

Зам.

5025-4500

1 номер 1959 рік  

1 номер 1959 рік

Advertisement