Page 1

ПролетарІ всіх краін,

eaHarJT'CAI

з НОВИМ РОКОМ,

ЧЕТВЕР

І

ДОРОГІ ТОВАРИШІ!

СІЧНЯ

1953 Орган Броварського районного комітету Комуністичної партії України та районної Ради депутатів ТРУJ!ЯЩИХ, Київської області

н!

р.

1 (906)

Ціна

коп.

10

З НОВИМИ ПЕРЕМОГАМИ КОМУНІЗМУ!

МИ ЙДЕМО ДАЛІ, ВПЕРЕД, ДО КОМУНІЗМУ Над освітленою тисячамп пог­

в СД ННУ водно-транспортну СР:С­

вів r,вятковою l\10СКВОЮ, над тему. На Волзі, Дніпрі і .\му­ неОСШКНI!МИ простораМІІ всієї Дар'ї СПОРУДffiУЮТЬСЯ великі НаІПОї веЛІШОЇ БаТЬІ\івщпни булови комунізму, успішно урочисто лунає веJlична мело­ ~дifiсню(;ться сталінський план дія Гімну Раl1ЯПСЬІЩГО CoIO:~Y. перетворення природи. Країна персміГlllОГО сопіалізму На ос.пові величе:ших успі­ вступас в новий, 1953 рік. хів, досягнутих У розвптку всіх КОіІШИЙ новиЙ рік радяпсь­ галузей народного господарст­ кий народ зустрічає слаВНІІМИ ва, бе~переРВІІО підвищується перемогами

на Ш.1яху до І\ОМУ рівень матеріального добробуту Особливо знаменниЙ все­ і культури радянських людей. свіТНhоісторичвими ПОllіями МІІ­ 3 новии припливом творчих нулиti: 195~ рік. Нлs.іlI у світ СИЛ вступають у 1953 рік і гепіiLЛЬНОГО твору Н. В.Сталіна трудящі Радянської У :країНІІ-­ «Економічні проблеми сопіа­ невід'ємної і складової частини лізму в СРСР», рішення ХІХ великого раllянсы\гоo Союзу. з'їзду партії і і,~ТОРИ ЧfIа про­ Під керівництвом Комуністич­ мова товариша 11 В. Сталіна є ної партії, в дружній сім'ї ра­

HiSMY.

програмними ДОКУ~іеІІтамп,

що

дянських народів

український

освітили перед партією і наро­ народ добився бурхливого під­ дом яскравим світлом марксизму­ несення всіх галузей народно­ ленінізму

шляхи

перемож­

ного руху до комунізму. IJланно попрапювали раllЯПСЬ­

го ГОСПОllарства, розквіту ціалістичної культури.

со­

Зустрічаючи наступаючиfi ІІО­

кі люди в минулому ропі! На виП рік, трудящі Радянської основі всенародного соціаліс­ у країни слd,в,пять рідну Коиу­

тичного змагання,

що

Р05ГОР­

нулось за дострокове виконан­

ня нової ('та;lіНСЬІ\.ОЇ П'ятпріч­ ки, вони добилися нових,

ще

ністичну партію і великого Сталіна за їх невпинне бать­ кінське пік,пування про щастя радянських людей, про макси­

біЛhШИХ успіхів в піднесенні мальне задоволення постійно народного господарства і куль­ зростаючих матеріальних і куль тури.

ТУРППХ потреб радянського В 1952 ропі проиислові під­ суспільства. приєиства ВІшустили продукції 3 тривогою і побоюванням в два з лишком рази більше, вступає в новий рік агресив­ ніж у 1940 ропі. Вугілля, наф­ ний, антидемократичний табір, топродуктів, електроенергії і очолюваний CLUA. Розгорнув­ TOBd,piB широкого споживання ши шалену гонку озброєнь, за рі к ви роблено набаГdТО біль­ американо-англійські імперіа­ ше, ніж за всі роки першої лісти гарячково ~бивають агре­ П'ЯТИРІЧКИ. МаШИН і устатку­ сивиі блоки і союзи, спрямо­ вання вигuтовлено :шачно бі,пь­ вані проти СРСР і країН на­ ше, ніж за першу і другу п'я­ родної дeMo~paTiї, роздувають тирічки, раз()м в~яті. пожежу розв'язаної ними роз­

Величезних успіхів досяг лп бійницької віИни У Кореї, ве­ трудівники соціалістичного сіль дуть неСТРИІІНИЙ наступ на ського господарства. Валовий життєві і політичні права тру­

урожай ~epHa в мину лому році дящих мас. становить R ІІЇJJьярдів пудів. Але як би не скаffiепіли ім­ Зернова проблема в нашій краї­ періалістичні палії НОВОЇ світо­ ні розв'язана остаточно і на­ вої війни, їх агресивна, ан­ завжди. 3начно підвищилаrь врожайність теХllі .. них, кормо­ вих і інших сільськогосподар­ ських культур. LUвидко РОЗRИ­

тинародна політика. приречена на провал. LUириться і міцніє могутній рух прихильників ми­

ДЕНЬ У ДЕНЬ МНОЖИТИ СЛАВУ БАТЬКІВЩИНИ Зберемо високиіі урожай на всій площі

у PAXYHO~ ТРЕТЬОГО

Колгосп наш у ,1952 році лістичне змагання, щоб у 1~53 РОКУ П'ЯТОІ П'ЯТИРІЧКИ

~ібрав у середньому на КОлШО· му гектарі на 2,2 центнера зернових більше, ніж в 1951 ропі. Ряд рільничих бригад, як с. Кваші та інші, намолотили по 18-20 центнерів хліба з гектара. Підвищився урожай картоплі і ово~евих культур.

році ~ібрати високий урожай на всій площі: по 18 центнерів зерповкх більш як на l[)ОО гектарах, 200 центнерів картоплі і стільки Ж-ОВО1fів. Все робимо Д.ilЯ того, щоб виконати sобов'язання. Під урожай внесено понад 11 тисяч

Колектив промислової артілі імені Сталінської Констптуції успішно завершив вuробничу програму 1952 року. Н P[LXYно}\, третього року п'ятої п'нтирічки нами випущено това­ рів широкого вжитку на 350 тисяч карбоваппів.

ру. Об'єднавшись, миролюбні l1ароди можуть і повинні пере­ у директивах ХІХ ~'i~дy пар- тонн місцевих ~ 30.0 тонн мінеу 19?:{ роні перед КО.-1J:екти­ тво, підвищується його продук­ пинити шлях новій війні. І нека тіі по п'ятоиу п'ятирічному ральних добрив, ви~онаємо весь ВОМ СТОІТЬ заВ;І,анн~.-збlЛЬ~И­ тивність. Все ширше впровад­ сумніву, що новий рік при­ плану головним ~авданням в к~иплекс агротехНІЧНИХ saxo- ти випуск ПРО~УКЦll на 1 юл~­ жуються в колгоспне вироб­ несе нові, ще більші перемоги вається громадське тваринниц­

НlЩТВО досягнення вітчизняної таборові миру, науки і техніки, ростуть ряди ціаліз.11У. пере1l0впків соціалістичного 3 НОВИМ seмлеробr.тва. у мину лому ропі став до ла­ ду первенець великих будов

галузі сільського господарства ДІВ по забезПtченню високого йон к~рбоваНlllВ. Це пам

демократії і со­ і надалі залишається підвищен- врожаю. роком,

дорогі

ня врожайності всіх сільськогосподарських культур. кол-І госп ники включилися

товариші!

3 новими перемогами в ім'я комунізму - Волго - Донський щасливого майбутнього, в ім' я судноплавний канал імені В. І. КОllунізму. до якuго впевнено Леніна, який З'єднав п'ять 110- ведуть нас Комуністична партія рів європейської частини С РС Р і великий Сталін!

.

В соща-

За

LU.ІЯХ У маfiбутнє стеле наи.

Та щастя, з кожним Новим роком,

Старого року мить остання. На Спаськіfi вежі північ б'є.

перевиконання

доfла по

2540

літрів молока.. 3а плану

надою

Повніше сповнює серця. І знаєш ти, щО не даремно Піп небом зоряним живеш,

Ми шлем найкращі побажання иені нараховано понад 1ооо JIiTpiB молока додатковоl опла­ Тому, хто щастя нак дає. ти. І сяє новорічна північ

Що сила творчості буремна Тебе захоплює без меж.

Святковим радіСним вогнем, І ми, побратані і рівні,

Перед наМИ,тваринниками,у п'ятій П'Slтирічці поставлеві Що ти своєю пдоттю Й кров'ю, За Ста,JIіним в ма,t1БУТ86 йдеи! веJIичезні завдання - збіJIЬШИТИ

єством, усім життям,

Л. Дмитерка.

талша.

фуражну корову 3апроваджуючи на практиці і сала - на 80-90 процентів,

Тому належиш, хто з любов'ю

f сім

1мен

3000 літрів молока на

Роки ідуть незримим кроком,

І ми міняєиось 3 лиця.

с. РусанІв.

ЧЮІО У HonoJry році спорудження ткапького цеху, в якому '10" встанови.llО

""

нових ткаuьких

кашин.

здобуті ~нання на трирічних курсах lІайстрів тваринництва, я в 1952 році добилася в своlD роботі певних успіхів- на кож­ ну 3 1О фуражних корів на­

За Сталіним в майбутнє йдем!

М. Кособлик, аГР~НОМІКС~ЛГО:ПУ

~lД

силу 1 його виконаЮІО. 3акш-

продукцію тваРИИНИnТВI1: І'аса

О. Лук'яненко, голова правління промарТіJtі. с. Гоголів.

мо­ освоїмо ВИПУСК лока-на 45-50 процентів, вов­ ТОНКОГО ЛИСТА ни, приблизно, - в 2-2,5 раза. у наступаючоuу 1953 році Беру на себе нове соціалістич­ не зобов'язання - надоїти в раЙПРОМКО~Ібінат збільшить ви­ 1953 році на фуражну корову пуск продукції на 20-:.г5 про­ по 3000 літрів молока, доби­ центів. Буде спорудпсено цех по виробництву нового покрі­ тися підвищення його жирнос­ вельного Jlатеріалу - тонкого ті. Докладу всіх ЗУСИJIЬ і сво­ Jlиста 3 чавуну. Раііаром­ го доб'юся. комбінат розпочне також ви­ робництво цегли. Г. Теплюк, доярка колгоспу імені

Андреєва.

с. Богдані.ка.

М. Швець, директор раЙПРОМКОМ6інату. Бровари.


ст!

Х

! n

о

в

Е

Ц

2518

29

Грj'ДНЯ

січня

1953

року

РИЖЕН KU Софія Григорівна

-

Ради депутатів трудящих .м

1 ПАСТУШЕНКО Іван Петровпч

3 рішення виконавчого комітету Київськоі обласної 11. Київ.

L

1952

року.

від колгоспників артілі «Біль- -від органіЗi:l,ції професійної шовик», С. Рожни. спідки пращвників СІІОіЬ:ПВЧОЇ кооперації с. Зазим'Я.

Пухівсь"ий виборчий МЕдl)НИІ\ OJIura Григорівна Про затвердження складу Окружних виборчих комісій округ М 52 - ві;! КО.1ГОСПІшків артіді по виборах до Київської обласної Ради депутаТіВ трудящих Голова окрушпuї виборчої «lILлях l..1ліЧ(L», С. Зазим'я. Виконавчий комітет К,иївської обласної Ради депутатів трудя щих ухваnює: На підставі ст. ст. 29 і ЗО «Положення про вибори до об-

ласнпх, окружних, р;tИОННИХ, міських, сільських і селищних Рад деп}'татів трудящих У країнської РСР» -затвердити Окружні виборчі КОJlісії по ВИ-

борах до Київської обласної КОllісіІ ТЕРЕЩЕНІ\О Іван Uпа- 3азимськuа виборчий О"Р1'г НУ 55 РdдП депутатів ТРУДЯЩПХ в насович-від комуністичної орJ скла1і таких преДСТd.lшиків ганізації с. Пухівки. Заступник ГОЛОВИ окружної ГОЛОВіі ОК~УjI\lЮЇ вцборчої когромадських організацій і виборчої комісН МИХАІІЛЕНІіО міеії СУБоТОВСЬІіПIJ Трохим товариств трудящих:

ПО БРОВАРСЬКОМУ ПЕРШОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ н! 68. Голова Окружної виборчої комісії Гудзь Іван Кузьмич-від комуністичної орга.нізаціі міжобласного рибкоопу, селите Бровари. Заступник ГОЛОВИ Окружної виборчої комісії Костюк Пилип

Чnени ОкружноТ виборчо' комісіТ: Маnюга Ганна Фе10рівнавід КО.llгоспників артілі імені деніна, с. Плоске. Лисюк Ольга 1'Ct.врплівна-від учителів і техПlЧНИХ працівників Гоголівської семирічної ШКО~IlI. Лисенко Степан Іванович - від І\ОЛГuСШIllItIВ артіЛІ імені Щорса, С'

ної органіsаціі села В.-Димер- ників артілі імені Ватутіна, с. ПухіВІ\а. ка. Секретар окружної виборчої Секретар Окружної виборчої комісії Веnlдченко Сергій Гна­ комісії МІНіАЛ Іван дук' ннотович-від рuбітників. інженер­ вич-від комуністичної органіно-технічних працівників та зації КОJlГОСПУ імені BaTYTiHd., службовців клінкерного заводу, с. l1yxiBKa. селище Бровари. Члени комісії ЧпеtlИ Окружно' виборчо' БІДЬСЬEtА Домаха IBit.HiBHaкомісі':

Федорович-від РОбітни~ів, іІ.I- К.няжичі: Хоменко Софія ДM~T:

Сергій Jвd.НОВИЧ- від колгuсп- ІВdlіович-віl К"ЛГОСПНIJків арті­ лі« ШЛНХ І~l.'lічаu, с. ~а5ИМ'SI.

І

комісії Будник .Гал~на Гри~о-

ОКРУГУ .не 70.

рівпа-від оргаНІзаЦІЇ профеСІfiГолова Окружної виGорчої коної спілки праЦlВників спожив- місії Костиря Федір Федорович чої кооперації Броварського --від організації ДuбровіЛhНОГО сільського споживчого товарис- спортивного

тва.

Чnени ОкружноТ виборчоТ

комІсі':

товариства

«Кол-

госпник!колгоспу іменіСталіна,

с. Русанів.

професіRної спілки ки праuівників початкової і працівників початкової і серед· середньої ШКОJlИ Пухівської сеНЬОї школи БогданівськоІ семи- миріЧIІОЇ школи. ВИСОЦЬКА Гавна Василівна річної школи. Дужии Катерина Карпівна-від кuлгоспників ар- -від КОJIгоспників артілі імені тілі іиені Сталіна, с. Опанасів. Ватутіна, с. Пухівка. ПИВДЮРА Глафіра МихайМикитась Галина Олександрів· на-від паttовиків Калитянсь­ лівна-від колгuспників apTiJli KOГf сі.оьського споживчого то- імені Ватутіна. с. Пухівка. ПИНДЮРА Софія Федорівна вариства. Кnимась дюбов 5lковJlівна-від колгоспни&ів артілі -від КОJIгоспників арті.пі імені

Наступник голови Окружної імені Ватутіна, с. Рожівка.

Капугін Григорій Федорович виборчої комісії МИЩ6НКО Ва-від організації денінської Ко- силь Савеліttович-від колгоспмуністичної Спідкп Молоді Ук- ників артілі імені Будьонпого,

ПО &РОВАРСЬКОМУ П'ЯТОМУ ВИБОРЧОМJ ОКРУГУ .не 72.

Ватутіва, с. Пухівка.

Л1'хівський J

лівна-від Броварської райов- «30РЯ», ~. Кr.оаже~Щl. Кр~чен ної органі:Jації професійної СПіЛ-1 ко ~~та..~lЯ КІ~nраТIВ.!fа-вlд ~p-

кп

працівників

О

політосвітніх гaН\~a_Цll .ЛеНІНСЬКОl. КОIlУ~Ю-

.

.

u'

ПО БРОВАРСЬКОМУ ДРУГОМУ колгоспу lиеВl оага~овича,

С.

Ф

-'

..

округ М

Голова Окружної виборчоі ко- вич.:-вlД комун~сти~нur ~pгaНl- хівськоІ сеJlирічноl школи.

місії Конах Надія Свиридівна ~a.Цll КОJIГОСПУ I~eH~ Дe~lНa, .с. -від паttовиків forOJliBChKoro Жерд~ва. Сит~ Гa~.~Ha Кир~лlВ= . ьського спожпвчого товарнс- Ha:-BlД ОРГ~Нlза~1l профеСІЙНОІ

Ш

ТВ~аступнпк ГОJОВИ ОКРУЖІІОЇ і cepeДH~OI ШКОЛИ 3аворицької r;~i:~:~~~~H~~~'::~:~o~a ~~~ OJIbra

Микитівна - від комуністпчноl організації колгоспу імені Хрущова, с. TpeGyxiB. Секретар Окружної виб()рчої комісії Ковбаса Микола Маркович-від організаuіі професійної спілки працівників споживчої кооперації Требухівг,ького сільського спожив,ого товариства.

сереДНЬОІ школи.

ПО БРОВАРСЬКОМУ ЧЕТВЕРТОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ Н! 71.

Голова ОКРУЖНОї виборчої комісії 3арицькиА Іван Миквтович-віll КОЛГОСПНDків артілі імені Леніна. с. В.-Димерка. Заступник головп Окружної виборчої Ko~iciї Миронець Петро Пилппович-від комуністич-

кола Іванович-від органіsації

Про затвердження складу Окружних виборчих комісій по виборах до Броварської районної Ради депутатів трудящих* ОКРУЖRОї

ІІЬОЇ школп.

серед-

nогреиськии ~ ., виuорчии ~ ., округ .N2 56

Голова окружної вибuрчої ко-

кович-від кодгогпників

ТРУБА Софія ПавдіВНз'-від імені Кірова, с. Погреби. КОJlгоспників артізі іllені Члени комісії

ки медпрацівників медпункту

с. Пухівки.

apTiJIi

ЕАСIIЧ

Петрович- від

IBd.H

колгоспників артілі імені Кірова,

ПЕТРЕН КО Андрій ОJlексійо- с. Погреби.

NR

.N2 914

Заступник голови

Петрівна-від

організації професitlної спілки

Добровільного товариства спри· вич-від колгоспників apTiJIi НЕIiРАllІЕВПЧ Степан Волояння apMii~ авіаціІ та флоту іиені Ва.тутіна, ~. Пухівка. ДИМИРОВІІЧ - від орга,иізації Ле(ДТСААФ) села Погреби. ЯкоМАШЕНСЬКИН ОмеJlЯН Іва- нінської Комуністичної Спілки

виконкому Броварської райради депутатів трудящих ВІД 29 ГРУДНЯ 1952 РОКУ

Рожівсь"ий виборчий

РІІЖА Дііріп

«IllлSlХ

комісії БЕіЗУГ ~Illll Іва.н Тереш-

Члени комісії

венко Василь Сергійович-від вовпч-від колгоспників артілі організації Ленінської Кому­ імені Ватутіна с. Пухівка. І ністичної Спілки Молvді Украї­ І І нп колгоспу ім. Ворошилова, 3ази.мськиЙ виборчий с. Троєщина. МихаАnенко Ма­ округ 54 ріп Іканівна-від КОJlгоспників fOJloвa ОКРУЖRоІ виборчої коаРТІЛІ ІМ. Ватутіна, с ..Духів:\а.. місіІ ВА~сониq .Iвa~_ КазіміГоnова виконкому КиТвсько' обnасно' Ради депутатів трудящих І. СТАФІЯЧУК. р~вич -ВІ.Д оргаНl~~Пl1 .профеСекретар виконкому ки,вськоr обласно' Ради депутатів трудящих І. ПОПОВИЧ. СІйноl сп~лftи праЦІВНИКІВ початково! І сереДНЬОі школи 3а3ИМСЬКОJ середньоІ школи. ..

р І ШЕН Н Я

ОСОБА Марія Федорівна-від

l\олгоспників артілі Ілліча», с. 3азим'н.

Чnени Окружно' виборчоt Ватутіна. с, Пухівка. БРУіІ Гнат АНlріtl()вич - від комісі': ПЕТРЕНІіО Софія Іванівна- комуністичної організаuії КОЛ­ Ващенко Софія Петрівна- від організації професitlної cniJl- госпу імені Юрона, с. Погреби.

сшлки праЦіВНИКІВ початковоі

виборчої комісіі Хоnод

ПРИХUДЬКО JId.ВЛО Іванович

-від ІЮЛГОСI1Нllків арrілі«Шлях Ілліча», с. Зазии·я.

ньоі школи ~аЗИУСЬКОі

53

про- С. Пухівка.

еСІ НОІ СШ.D:КИ праЦіВНИКІВ по-

ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ НІ 69. Рудня .. Туnупо~ ФеДІР. CeMeH~- чаткової і середньої ШКОJlИ Пу-

СІЛ

Члени комісії БУРИХ МІШОЛd. МИХі1tt.пОВR1J -від колгосшшків С1ртілі«ІІІлях ІЛ.Jіча», С. аазим' н.

Заступник голови ОКРУЖІІОУ виборчої комісії Васиnенко Та- ~iHaїдa ВаСИJlівна - від KOJI- с. Погреби. мара Савівна-від ОРГdзїзаціl госпи.ків артілі імені BaTVTiHa, Ваступник голови окружної професійної спілки медичних С. Пухівка,. • виборчої комісії Н ЕlіРАІIlЕВИ q працівників СеJlIІПОJlківської лі­ Секретар ОКРУЖНОЇ виборчої Іван Володимирович-від KOJlкарні. комісії МИКАJl Михайло Анто- госпників артілі імені Кірова, Секретар Окружної виборчої НОВИ1f - від комуністичної срга- с. llогреБІІ. комісіІ Писаренко Денис Ми- нізаціІ ко.агоспу імені Ватутіна, Секретар ОКРУіІm ої виборчої

ТИЧНОІ СПІЛКИ МОЛОДl У краши ронович - від організації

устан в.

Ilівна-від органіЗііUії Ленінсь-

місії І\А РСИМ Сільвестр ІваЗаступник ГОJIОВИ ОI\РУЖНОЇ нович-від комуністичної орга­ виборчої комісії ЖИЛ АВСЬКА нізаllіІ колгоспу і)Іені Кірова,

початкової і середньої ШКОJlИ них працівників Русанівської СеМИПОJ1КИ.

Комуністичної Спілка Молоді Собоn~ Пантелеttмон. OMe~JI: України. lSасич Га.пина Васи- н?вич - ВІД КО.llГ?СПН~КIВ аJJТІ.п~

Секретар окружної виБПРЧОі

комісії ГРН Н ЬКО Ганна lIосп-

виборчий ПРС1ціВНllків початкової і серед-

fOJIOBa окружної виборчої раІни броварсыtгоo деревооброб- с. Мокрець. Голова ОКРУЖНОї виборчої ко- комісії ГИРЕНКО Іван Сеиеноного комбінату. Кузьменко ГаСекретар ОКРУЖНОї впборчої місії Сапивон Минола Ва.СИJlЬО­ вич-від комуністичної органілина ~epгiїBHa-Biд ОРГdнізації комісії Биченко Uлена Сазо- вич-від комуністичної органі­ зації КОJlГОСПУ імені Ватутіва, професійної спілки праl~івників півна-від учителів і техніч- зації колгоспу імені Аеніпа, с. с. Пух;вка. Красилівської семирічної ШКО- семирічної ШКОJlИ. ли. Шкуропадська Надія Миколаївна-від Броварської ра- Члени ОкружноТ виборчо' Понної організації Ленінської комісі':

3азим'я.

кої nомуністичної Спілк~ Мо­ Кухар Ольга КИРИJlівна-від від ОРГd.нізаціІ прuфесійної спіл- .Ilоді Ук раlПИ с. Зазим'я.

шенерно-технічних праЦІВНИКІВ PlВH~-BIД КОJГОСПНИКlВ . аРТІЛІ організаціі

та. службuвців Бров~рського де- ІмеНІ Щорса., с. l\НЯ&·ИЧІ. ревообробного комБІнату. ПО БРОВАРСЬКОМУ Секретар Окружної виборчої ТРЕТЬОМУ ВИБОРЧОМУ

3аСТУШllIК голови OI\py~tLНq~

впборчої комісії ГАДllЦI)Юlll Данило Єлісеєвич - від КО.1госп­ ників аР1ілі «ВІлях Іллі'Ч~), С.

Члени "омісіі

М?лоді України КОЛГОСПУ імені

КІрова, с. Погреби.

УЛЕЩЕНКО {нан Олексійо-

вич-від

колгоспників

імені Кір()ва, С.

артілі

Погреби.

Вигурівськuй виборчий округ М 57 Голова окружної виборчої ко-

ІІісії ОКСЮТЕПКО Феllір Олек­

сifiович-від КОllуністичної організації

КОЛГОСПУ імені

Во-

Заступник .г~лови ОКРУЖНОІ рошилова, е. Вигурівщини. вИБО~ЧОі KOMIc~1 БАIJ1~О. Іван Заступник голони окружної АН~РІЙО_ВИЧ--:-ВІД оргаНlза.щІ п~о виборЧUJ

феСІЙВОІ

С~І.lКИ

комісії

ПОГРtБНЯК

праЦІВНИКІВ Архип Васильович-від органі­

поча.тково! І середньоі

ШКОJlИ зації професійної

спілки

пра-

3ct.зимr.ькоl середньоl школи. цівників споживчої ко()пеРС1ціl C.e~peTap окружво! ви?орчоі с. Вигурівщини.

KO~ICll ТА."'ИНСЬ~А ~аРІЯ Ав-

Секретар ОКРУЖRОЇ виборчої

дpIIBHa-~lд opгaНl~aЦlI .профе- комісії ПОcJ1ЬUВИІ\ Домна ВdСИ­ СІПНО! ~п~лки праЦІВНИКІВ

по- лівна-від колгоспників артілі

о"руг М 51 виборчої ~~Mlciї ЩЕВЕРУ~ Г~: .нШНІІК Марія ПИJIипівпа- 1аТКОВОl 1 cepeДH~Oi школп 3а- імені ВОРОШИJlова, с. Вигурівщина. fOJIOBa окружноУ виборчої лина С.еРГl~вна:-Вl1l ОРГ~Нlза~1l від КОJIгоспників apTiJIi імеві sимськоl се.реДНЬОі школи. Члени комісії ---------комісіІ МАРЧЕНКО Григорій ПРОфеСIЙН~l. сшлки ПР~.ЦlВЯИКlВ Ватутіна, с. Рожівка. Романович-від комуністичної поч~тково~

1

ЩИГUЛЬ Варвара Антонівна КJlІІМАСЬ Анастасія Макси­ шкоди. мївна-від колгоспників apTiJIi - від КОJlгоспників артілі«Шлях

cep~ДHЬ~I ШКОЛИ

орга.нізаціІ колгоспу імені Ва- ПУХІВСЬКОІ сеМПРІЧНОІ

ІJlліча). с. Зазим'п. C~~peTap окружно! в~борчої імені Ватутіна, с. Рожівка. КОМІСІї АДАМКUВП q ЯКІВ КузьТОЛОЧКО OJleKciA Іванович КАРСИМ МихаЙ.по Гордійо­ • Продовження. Початок див. мович--від КО.llгоспвиків apTiJIi -від колгоспників а.ртілі (БіJlЬ- вич - від колгоспників а.ртілі «Шлях ІЛJIіча), с. 3аЗИІІ'Я. еСтахановець» за ЗО грудня. імені Ватутіна, с. Рожівка. mовпк», с. СВИНОїди.

(Закінчення в наступному

номері).

тутіна, с. Рожівка.

Тво

репактора.

3ам.

1836-24:l5

М. ІВАНИЦЬКИЯ,

ААреса редакції: М. Бровари. КиіВСltКОЇ оБJlаt:ті. 8YJl. КІрова БИ

()1401

Броварська районка друкарня Київського oБJJаснмо упраМіННJI в справах DОJlirр8фіі та IИАаВRицтва

1 номер 1953 рік  

1 номер 1953 рік

Advertisement