Page 1

tазета ВliXoдittЬ квlТВJ1

17

1937

tt'ЯТНИЦЯ,7 БЕРЕЗМЯ року.

ГАІЕТА &paIAPC~KIX ІІОЬНО( ТА РАlонно' РАА НАРОІІІІ ІЕП'ТАПВ

&аж:аємо

вірними своєму високому призначенню не

основою

в

су~пlльного

бут'и

Првймlть

жtнкою-6ерегинею,

-

достаІ\КУ

й

любові

жилося,

працювалося,

уеі'М 6игарно, в

народних

Л.

прекрасним

АНем

СВJlТКОВВЙ день хочу

Броварщини,

І

чуйнісТІІ, щирі серця.

побажати дороrим

щоб попри

вc~,

вн

залиша-

І

псJl найкращими та найчарівнішими у світі, а чоловікам робити все до TOro, щоб ваші ПОдРуrи,

сестри та матері ВIДЧУвaJJВ вОго

СВJlТКОВнА

настрtй

І І

кож-

ДНВ.

Нехай у вашому Henerкoмy жнТТі все буде по­ веСНJlНОМУ світло і радісно. УспІхів вам У працІ,

вихованні дітей, твердоІ віри у Aodpe майбутнв.

ЗдороВ'JI, JJЮбовl, особистого щастя, душевноl

ЗJlагодн

Голова райради

р8ЙДержitдіМіИlстрацll В. ХОМЕНКО.

з

Низький вам умів, ,вemпca ПОДJIка за всі по-

жінкам

відпочивалося ...

Голова

вітаННJI

БерєзВJI.

8

У цей

життєдай­

Але вірмо й аподіваймося, що У на.полегливому труді, єдності, злarоді і взаєморозумінні ми раоом мужньо подолаємо тру:ДнощL і виведемо ко­ рабель нашого ЖИ'1'Тяна широкі простори благополуччя. MtЦHOГO всім здоров'я, щастя, рздост.і в дітях, в роботі. в коханні. голова МіСькрадн нароАННХ депутатІв О. ІЩЕНКО.

договірllа

Міжнародним жіночнм

-

ВCJlкдевні тур6отв, ~poтy,

буття.- Шкода, що нині наше суапlЛЬDТВО поки що

юній чаруН!ці, і немовлятку в ,колищі -

В8ЙЩИр1m1

.01

весВJIНИМ святом

силі за6езпечити ва,м гідний р!,в ень цього буТ'l'Я, при якому б і сиво·

чолій матері, J

.Ni 18 (8808) ЦІВа

ДОРОГІ НАШІ ЖІНКИ!

кращоrо

ВСІМ

БРОВАРСЬКІ міська та районна Ради народних депутатів, районна дер­ жавна адмl'нlстрація щиро вітають усе жіноцтво Броварщини з Міжнародним жіНочим днем В-го Березня. Р1дні наші сподвижниці, матері, ее стри! Усім вам хочеться скласти велику подяку за те, що ів .скрутну годину, і в радіоний день ви ЗaJIишає'l'ЄСЬ ною

РОКУ

1987

вашим

І

-

-

родинам.

З гJJВбокою повагою ЯрOCJJ8'В БАРДИН,

~ПУlатlв

СЛОБОДЯНЮК.

НароднИЙ

депутат

І

УкраІни.

;;;;;;;----------------;;;оі;;=------------;;;;;;;------Бер-е-г-ин-е-ю---с-в-о-го--до--м-у-,---і-С-К-У-Лl)-П-Т-О-Рі--В-,--м-е-Р-1.в;;і;;;;М-IС''т-- БУДЬ ~ Е

АИ

к В І ТНЕ

в о

к д ЛИН О В Е реймала,

вчилася

ство-

А

HCfCTaB

КОЛИ

дІзналася,

що

час,

дilдa

в

ЗО-их РОЗКУРКУЛИЛИ і 'ВИ­ слали із cj,м'єю tз Чер­ НііГі,ВЩИНЯ на Урал. Та і

там

працьовита

у

ка·х

кра'сувалися

ки

та

звідки

ток

дерево

Т()ГО

доча~

роолучалася.

Пращю­

вала

~нженером

у

Tpecт~

«ВраварИСІль6уд*"

вільний

час

1іРа,цЯlЦ1iЙні месла - BLA майстрі'в ДИВОВИЖНИй, красний,

ніким

гаданий світ стра,

бо

пре·

не

роз·

душі

все

в

Май· ньому

живе, болить і ІІІРОМОВЛЯЄ ТО

-

тихою

ніжним

смут-ком:

ганкова ний

радістю,

зоря,

шепіт

1

то

сві­

бентеж~

1

стиглоl

н,иви,

кожна

пташка

маленька,

Koнma

квітка

ДРібнень­

ка,

кожна

ток

зачаІвся

вІ, -коли ймала

з

ще

душі

в. дитинст­

школяркою бабусиноl

диво-вlбрання,

вбиралася У

нього

го милувалася ним плетінням,

ми,

дрібними

червоними і

в

,МИТЬ

стьожками

чорними,

якусь

оживали ченими

і

ви­

скри-

L дов­

дивовиж­ мереЖ1кащо

радісно

ставали неба­

узорами

чи

каз­

Усе роЗПИТу\В8ла. ба6у­ сю,

звідки

неІ

одяг.

І

слухала.

те

ди­

та,кий слухала.

Про УНІраТнУ, П та дідУ­ севу Батькl!ВЩИНУ., Ба­ буся Мела~я оnовLдала, вишиваюч.н,

а

приднвлялася

онучка

все

і

пе-

собі

ре­

броварських

Ганни

(витинанки), нього

у

освоювал~ народні

ВОl'У'Ш

Ні:ни

(_JЮЗQплетtнн~), Сергія

Лец

не:зЗjбут":

лів).

Усьому

цьому,' а

кожплеrінню навчила

дітей

не

лише

Аню

та

вже

були

своІх

АНДРія,

неоднорз3'ОВО

перем<»ІЩям,и

міжнародних

на

конкурсах,

а й своІх У.чнів. Уже ІЮlф! прщює

С.

о.

ЯКі

маЙC'l'ринl

10

Па-ливода

учителькою

ці у СШ N.!З. ча'l'ка,

та·

зсолом,ки

!lра­

Усі діщ­

пройшли

школу

у

6yrrи

дУ-

голові ,міськради о. М. ІщеRК~ та його заступнику з ВИіконавчо! роботи В. М. Троценку, а та-

кож голові ' обласноt . ОПОУЗ. п. КияницІ, _ . РOЗlПовіла с. о.· ПалЙ· вода. . УЧИТЕЛЬНА ие лише

прищеплюєучнЯІМ в1!д-

святом 8-го БерєзВJI.

YCBiAOMJIIOeMO, що зу-

стрічавте його за CКJIaДHbI снтуаціl в державі, вка - ЗРОБНJJа

перші кроки на IDJIJI-

ху

до

утвердxwНВJI

своеl незалеЖJl1)Є..... І в цей смаднвй період історіІ Укра1нн на ваші нІжні й Tt:Hдiml плечі JJlr ВeJIВ1Jезнвй

дитяоча

Зараз

добробут. ВІрвмо, доporl подруrи, ви все

сСлов'ЯJJ{Ському базаРі., у. якому' брали учаCТJ>

А хіба :не унІкальний факт, що юи! \(айстринl

зaлнmаТllJlе~ такиIIDI ж працьовитвмв,

тюми для .' учаоникІв ~ ласнoro днтячого фести-

ку і Нilжнlсть. Нехай радість ЖНТТЯ і cbt--

ні .костюми були нal:кра-

ваших сердець, а доб-

ВисокІ

П

з Узд

кра-

ІнськоІ СвітовоІ

апілки

виставці-ЩJмарку .ToBapLв

ба'fькl:вськоl ним домом

опіки. рLдяких стала

лікарня.

а малят м

з СШ N.! З .пошили КОС-

валю естрадно! п1снl! Ix~

щими.

А юні

нагороджені

кравчині

путІвками

та ІЮслуг та -і,Н. вСJQДИ викликали подив 1 заходлення роботи Ані С:rpoй,

до «Артеку.. Зрюковий худажиій -дитячнА "колек!НІВ . «Червона :калина. має чис-

гіс, Наталі ЧеченоВськоУ. А рОООТИ Ані Буяло на-

ставки, в тому числі до Нlмеч;Чини. та Канади.·

І

Андрія Буяла, ТаНі Ва-

ві-ть

.прикрашають

жа,внИ'Й кого.

Севастяно­

'&ИJЧа Куца (плетіння бри­

які

ковим-и квітами.

во і де косять

травинка.

Цей незрозумілий сму­ Овітлаии

ні-таємниці

а

ми

допомогу

лі дитячо! творчості тео

виставках.

Ylчителі:в, п' МІжнародній ні,коли

і

оЦінки дісталн ,роботи у.чнІв на Міжнародній

Польщі,

таланови-­

рукоділлям

них .матеріалl:в,

Ч'УТТЯ кра'си й If{НТЬ бутн добрими, 'м.илосердиимИ. Нещода'вно It вихоВа1Щі взяли шефство· над дітьми, позбавленими

'l1ричl, Міжнародному ху" дожньому пленерl У , і У

ту­

роду.

З не'

П

-

Ді1JЧaтка"ю ~ба.чення _та преои, Ш-1 ть . . ',одяг.

поба-

брало

мнвітавмо всіх вас зІ

виставці сСвІт .'ОО8іТИ., Мl.жНародному фестИВlt'

рушни·

повернулася

,фі,

же вдяч.ні за

тьох

чити У,краУну збулася, коли пі.с.,1JЯ закі'Н!Чеи.ня навчання, маючи віЛ1>НИЙ ДІШЛОІМ,

ДoopOrl жtнкИ! У цей свlтJJВЙ весНJlll1lЙ день

боти вихованців, с. о. Паливоди, у як,их ожили BIROIВI традицLІ нашого народУ, зачаровували. і милували зLр на бага-

'ljасиль­

Світлани

Для роБОТ-Н нам потр!6но багато рі'3lюманіт-

як

ко за межі У.краТНи. Ро-

чорноБРИВЦі.

МрІя

титло прикрасити, ніхто Інший.

СВОЄ

го полинула діlЛеко-дале-

родина

вишитих

ЩАСЛИВ/І

т&к

ного мистецтва с Червона калина. і сла,ва про ньо-

Паливод швидко стала на ноги, обжилася. А ба­ буіСЯ Меланя і там зу­ Мlлаотворити для овоє! душі КУТОЧQ;К УкраІни. Влітку в Іхньому фій­ стІ ніколи не перецвітали ueтYHiI та мальви, а ІОиМ'ку на образах Божих

~деf::::.ИХ діячів, прос-

і

А П'ЯТЬ POKl:В тому учителька - май ст \р и н Я створила дитячий колектИ'В декоративио,прикла'д-

рювати- красу.

І

::~~ ~ле~::~'і ~и~=~к~

малювати,

Ael?-

НЕЩОДАВНО народно-

музей ,Яворниць,

му 1М~С'фУ с. о. ПалИilЩЦі при-своЄне почеоне звa.Rня' «Відмінника оавLТи.

сСпасибі за прекраснІ

роо~и.

Вра,жені.,

сСла­

ва Богу, не пеРelВел·ис~ таланти на - землі., «Дя­

куємо за красу. Це-не. повторно., ... п!:Дit?іtp ко-

льорів уписанках - це диво., сВаше· мистецтво повинен бачити світ.

-

це враженНя

Ві'дгуКіВ. А у,сіх

куточків

Білорусі!, нади, тей

ків !

ленні зшрошеlflJ Я · на ви-

з

книги

вражали

поеТl'В,

с.~аCJIуженоІ

ки

УкраІни..

Роботи ді­ письменни­

ХУАomникJв

До

числен-

годн,

а

також

з

нагоди

ювілею приєднуємося і ми і бажаємо майстрині,

щоб n високе мистецтво робило світ досконалLшим

І

завжди

дарувало

Т. На

фото:

ЛИТВИН. Заслужена

.вчителька УlОраlни С. Па­ ливода.

тlше йчас!'tmе трвВожать думки, як а6ереми ..вр і ЗJJafОдУ в сім'ях, забезпе'IRТIC Іх і

надaлl

Щ8рНІІН на добро, ласЛо НадІl

не

риllDl

постійними

й

покидає

суЦуТllНКaми

ВИ'1'рНІІка,' доброта.

будуть

жіночність,

ЩасТJI

вам

ВСІІкдевннх

у

по-

справах.

ЦРЕЗИДІЯ РАН, КОМУ ПРОФ­ сцmки

НИКІВ

ПРАЦІИ-

АПК.

.AAMiнic'q)aцlB, прОфспlJJковвй комітет Броварськоl районно! спожввчоl спlJВal гарJlче вІтають усіх своІх трудівниць з МіВ1lароАНИМ ЖІночим днем. Щиро ВДJiЧНI вам, Aopor1 подруrв, за

вашу

ПРIЩlO,

наполегJlИ8У

за

трнмку,

вашу ви- \

житейську

муЖВ:ість. Бажавмо усім жіночого щаt'в,

pItдlcть.

УкраІни,

Ка­

вчитель-

них привітань з цієl на-

Іх сотні. З

АвстраЩІ,

Бельг1:l.

та

тиrар, а дУШУ все чаС-

ВИ'l'pимавте

jWіциOl'о

здоР\'!' в,

меАного

f)лагопо.пу'l'lll,

ЗЄІІНоl 'Іі,

moбові,

СОJЩJI

t

І

сі- ,

радос­

миру.

І

-


-''''~IfЧ':-''' КТУ

',." і%ба..,.

1~~..;~..;_~.;.....~~..;~~~~~~~=~==::----tF"""'''':t Сll'lIИlul±1! , _~ -1,:_ ....:~

08.35 Звєздная дорога. 07.05 Создай свое

":";1;9"· -

рзса ~',:в·~ti·"ю

07.05 МІФ

д_єрри и ИХ

хvдожника-

09.051<'г.'»'дap,~ 09.25 МіФ ,ДвенаД· u,ат,ая "оч ...

09.55 Закон ·?сть закон 10.10 Нац. х;;т-nарад 10.15 .Катерина·. My~ ТепесГ'ектакль

10.50

11.10

И'ра 8 хлаССIAК" ЧеW10ОНЗ1 Укра;"­

ro ,,';ообаш'-!єо:оМу ~-~-роглу

13.1~ ~Be3Дbl миро!!с­

rQ 6a,iJera

13."5

16.00

Литератуr;:<!я С'УДИ~ ЖVQl<алу

.Д",про- .

10 лет

Фг""-.:-.л Кубоо; УК­ ра",н;'!. Л')пуф~'­

ДРУЗh!!<,

16.45 17.15

17.25

Ж:-!знь и песни Л~~Н~... прохоровс>й (f,"H. 060зреf'ие :1';т60,1 Това~и· U\І3СХУ.И МЗ'N .•ди. намо- - • тopri'?...ao-.

(18.15 - YГh) 19.20 Нац. Хl<т-парад 19.25 Журнал 'ПI)8ВО' 19.55 ваш ВbDIIJД. aPn<C1'!

20.40 8еЧеРНЯ!І CQ3IUI 21.45

2

Интерновости.

08.00

"rrrr.."

!YI-'..l:.n

С.

10.30 Анонс.' 10.35 Т/с .Тень«.· 11.20 Тема недели.' 11.35 .Ераnаш •. ' 11,45 Постскриптум.' 12.05 Концерт В б . -. ер и~ои. 1255 Х/Ф К &1ние памяти Та. , • расн'" ШевченlФ башмачки •. ' раса . Н.ЗО День памяти 14.15 НезабblВ

07.30 Т/с .ПеРВhlе поцепу"', 117 с 08.00 Т!<::' _Доктор !/'!'ИН-, 5 С. 09.00 .Г1QслеСllовие. "'".:... І.'" А nron"oe чe<;n!() 0.05 Ha~.

Т. Шевчен~о

12.З5Х,·ф

встречи.'

.Карма- 15.15Т/с.Тень"·

ЛЮК', 1 с.

16.00 Бумеранг.' '

1З.4О Муnьтфиnьм

14.50 МУЛЬТФИnl>М

ИНЬІ. ПСЛуфинал

17.50 СчаСТ_~ИВblЙ

ЦСКА _ 'ШЗXЩJ>

чай.

HI •.f5 м,nЬТфильм 16.55 Прогноз "ОГОДbl

CI}'~l!.

!ОСЬ.

П€'~а-

r>

_1IОсЬ ..... З ч. OO.C~ Х/Ф oOчettь МJI(­ Н8R nepcoнa'

18.00 днснс .00М/Ф .Том, . Джерри и ИJ:

_РЗI1!1а' 10.10 Фильм-спектз._% ·CearcscTBo 'іЗ

ГонЧ<'.роок.е·

13.45 СГУ:О:У Юроду "У

ргин,,"

13.45 Н" "y-~a f'И "Е'uа 16.10 Анонс 16.15 Мультфи.~hМ 16.40 Светлица 17.00 ФУ'f,ол. Чемпио-

h.atY"f>al<hk-ЧеD

~Ц. _ .КривбaG>. 2 тайм 17.45 Кар).а:,% И кarJ)aЗ 18.15 Закон ест" закон 18.20 Из истории y~pa.

07.20 Г:ес.ня ДНЯ. ·$ра·

чения ~ика«

10.15 Дo~. з~ран .При·

да-, .Нv.:щзя. І 11.00 Х/Ф .Чипоnли-

но-

16.00·Неделя-(инф.) 18.20 М/Ф .Спедлобки-, 1-2 с.

16.50 Х/Ф

Д' Арк.

.Жанна

18.25 Анонс 18.30 Муз.-развл. про-

21.45

07.00 С утра на рассвете

07.10 Муль'тФКЛЬМЬІ 07.ЗО 'СВЯТblе звоНl,.· 07.40 Т/с .Мармелена. 08.30 Фирма .Атон.:

(муз.)

-В фокусе,весь

08.00

Мlо!р •. (англ.J·

Q8••• ЛІОДИ-

инФорм. о недви­

(инф.)

ЖИМОСТИ

00.00 т /с .Даnnас. 10.00 Т/с .Вавилон-511.00 Суета сует I1.ЗОТок-шоу • ...·с

08.35 09.05

Ольгой,

10.25

12.00·.Территория А·

13.ООТ/с ,СтраННhlЙ

15.30 Ни пуха ни пера. 18.00 Тип·топ. 16.30 Т/с .Cahta-r;ар· бара •. 18.50 т /с .Г павнЬІ'" ri од О з рев ае-

СИТ.

20.30

тья КграмазовЬІ"

22.90 Х/Ф

;Макрос­ .ЧеРНhlЙ

те·

19.30 Т Іс .Странн",й дом-

2З.57 - Кл .. п дня от 'Мооик-Радио

11.58,

Ю1FМ.

20.00 Т/с ,Гоnова Гер-

дня·

мама-

19.55 Телез~спресс 20.05 Т/с .Мариeneмa> 20.55 Телезкспресс 21.50 Т /с .Доnина ку-

(ТИА .Вікна.)

и

КОЛ-

22.15 ·Зто МЬІ-

22.45 00.20 00.35

Х/Ф .Уnовка-22Муз. клип Х/Ф .Инспектор Размня.

Acne~bI.

ШІ.еК Анонс.'

06.35. СИТ.

08.00 Т/с .Имес Дуар-

09.25Жи8On!blЄДФРИ~ 10.20 П~БЛ. ~гpaMMa 10.40 Т клу ·ХМ11.10 ЛlОди для ЛlOдей 1'.ЗО Концер;-ная про-

07.00 Городские ново-

10.00 Т /с

07.10 Антресолька.

1'.00ДИПканал

12.55 Взгляд со сторонbl 13.20 МУnЬТФИnЬМЬІ 13.45 Путешествие в

08.50 Все о налогах. 09.00 L-клуб. 09.40 Х/Ф .Кошачья

, ТРК -НТУ-

1і8.5! МуnЬТфиn-ьМї.j'~ 06.55 Песня дня. Инеш. 09.00 t /с .даллас. сти.

.Кегни

07.30T/c-С8нта.S8р", 11.ЗОТОk-ШОУ

грамма.

бара..

Иран 14.15 Люди ДЛЯ людей

шкура>.

12.50

14.35 -Иcnоведь' 16.55 Муnьтфильмі.!17.15 .Моя Британия17.45 Церковь .Победа18.15 Офис без границ 18.30 НОвости ocтapblX

Муnьтфмльм.

IЗ.ОО Т/І: .Каlo!"а-.

и

Лейси>

Ольгой-

. люк>, 2 с. 10.05 Т /с .Тень_.· IЗ.45 Заксн есть закон 17.35 Т/с .• ТеНь,.· 13.50 РомаНСbl Габриеля Форе і 8.20 Время киев14.00 А: Д!ОМа .• Моло- ' ское,'

те...

: 07.10 МУnЬТФИnЬМЬІ 07.35 Т/с .Горец-4> І 08.25 Фирма .АТОН.: і

12.00 .Территория А. (муз.)

13.00 Т /с ,Странн",й дом>

13.ЗО Т/с .Гоnова Германа«

14.00 Х/Ф .Напереrонки с ГРОМОМ' 15.30· Территория А·

2O

.

І

1

информ. онедвІ"

08.25

ра><на! КВН. І(онцерт nа­

уреатов отбороч­

_ нОго ФеСТИ8ЗЛЯ 10.10 ХjФ .ТРУФФ8l1Ь­ дино из Берга­ МО>, 1 с. 11.15 Сто чудес мира 11.30 Журнал .Право, 12.00 Полдень 12.30 Селе І' люди 13.10 За~он есть закон

Анонс

•05 МІФ

08.00 ТСН 08.05 Т/с .Здерао, 16 с. 09.00 ТСН 09,05 у /с 'ОХОТІІМК на преСТУПНИIСОIІ>,

10

ИНCКDЙ церю!І1. пе­ Р"...а.ача 4.• Гері! яс­

с.

п=.2 Д/Ф ,Голгофа Владимира Вин-

счасть~

ИСТОРИ~І У"РЗ­

.То"4,

Д_ерр" м і1Х ДРУЗЬА-, 4 С. 07.30 Т/с .ПеРВhlе поо целуи., 119 с.

13.15·Вblбрt.rКИ' 13.45 -Ольвия - город

18.26 Иа

ТРК .ГРАВНС-

~LU!'

'.,

ниченко-

Х/Ф .Карме­ nlOК', З с. З2КОН OCl'b закон 14.00 А. Дюма ·Моло­

.

мидова ·060З·

2.50 Диск-канал Кай Метов

3.45 • 00.45 Передачи ТРК .Заграва.

.45 Телеанонс .50 Лоренцо Ламас в х/ф 'Г'8ДlОка>

07.00 Анонс' 07.05 .Гpasиca. 08.15 Прогноз ПОГОДbl. 07.30 .Зхо планетЬІ08.20 Т/с .Дeвywкa по 08.00 .Камбиата.; . имени Судьбв •. 09.00 Х/Ф .Лабирин,ТhI и чудовища> 09.00 К. Гнатенко в ток10.45 -А. Вертинский., шоу .ЧеРНblЙ кот 1 ч. - 21 век·. 11.30 Г~и .Г,.;".....;..,;,: 18 05 ....... ~ 09;30 Дєтвора. . УХРТ: ,Искупле08,45 МУI1ЬТФИЛЬМ. ние кровью, 18.55 Новосел .. КlfieК 9 1 .10 .ГОрода І' столи10.30 Т/с .Тень •• • . Цbl мира· 17.10 Анонс.' t9.2O .Сакура·шоу17.15 М УЗbl кал ь н ЬІ Й 19.50 Новосел маршрут.' . ТРК -НТУ20.00 Публ. программа 17.35 Т/с .Тень •. • Интерновости .

rpat»1"

Адреса удачи

!llНIEP.! ная· ТРК .ГРАВНС.· 18.45 Интервести. 18.50 Фин. обозрение Анонс Дblе ГОДЬІ КОРОЛЯ 19.00 Именно тот 18.55 Т/с .Девушка по 20.50 Новосел , ЛlОдови~а Х/V •. 19.20 Нац, хит-парад имени Судьба>. .1V ТабатСпектакль, 2 ч. 19.25 Журнал .Право18.30 Угадай мелодиlO. 21.00 СИТ : С7уЛНІ ., +_1! 19.55 Нац: ХІп-парад 18.00 днонс 20.00 Информ. про­ ТРК ,ГРАВНС20.25 ПЗJ1v.тра 21.30 .Укрлотто,:· 18.05 М/Ф .Том, грамма .Время •. 29.40 ВечеpttR!1 Д_ерри и Iо!Х • Ш копа би 21.45 ДкцентЬІ 20:45 ВечеР"АЯ сказ­ 22.00 В. ПесоцкогоJU.' Р.,Я>, 5 с. 22.05 Закон есть закон ка. 22.20 .Финансист' Т/с .ПеРВblе по­ 22.10 Нац. ХІп-парад 20.50 Х/Ф .Танго нацелуи>, 120 с. 22.40 ·До и после.... 22.15 Дайджест зкон. шего детства •• .Проще простоновостей 23.25 Новосел Интерновости. . го23.40 УХРТ: 'Искупле22.за Х/Ф .КУРЬеР на ТСН Прогноа погодЬ/. ВОСТОК8 НІо!Кле КРОВ(ЬЮ'« ) • ише- муз. Т/с сЗдеРа.,.:17 с. 00.00 Нац. хит-mірад В П.JИсках утра­ Tok-шоу.Я сама> Новосел 00.15 Анонс ченного. Цара 01.10 ПDограt.AI.:Z .М •. 00.20 Муз. моментЬІ Т/с 'МhI - анге­ ЛеандР. Лhl-, 5 С. 00.40 Х/Ф -Де_а 810>

Т/с .Инес Дуар­

08.35 СИТ.

07;ЗО T/c·.Cahta-&арбара •. 08.30 МИНУТbl поззии. 08.45 ЧеРНblЙ квадрат. 09.15 KI.S.S. 09.30 Х/Ф .ТаЙlfble преcтvмeHM_-. 2 с. 12.00 Г.Сукачев и -НеприкаеаеМblе_ в

Киеве, 1 с. 1~.00 Т/с .Каина •. 14 оо Т/ Д . с • еРЗllие и краСИВblе>.

16.ЗО Т/с .Санта-Бар. бара>.

17.30 СИТ 17.40 ТИВИ-ШQr'. 17.50 СЕГ А-острав. 18.05 Пут~шествие с ·ЮНОЙ •. 18.20 ИГРbl Икс. 18.50 Т /с .КоМанда спасения •. 19.50 Звезднаядорога. 20.30 СИТ. 20.50 Песня дня.

·Скрябин-.

2'.05 Антресолька. 21.20 ГOPC!ДCIQ1e Н!JI!(JCrn. 21.35 Крещатик_ 21.50 Что? Г~? Почем?

~у~~бе:е;~ода.

22.00 Баскетбол -Дзнди·Баскет~ - .Будивельник-Хор-

да_

23.ЗО По~ма о мат ра це

23.40 Поехали!

0О.10.Вернисаж.

тё'

.Терр.ИТОРИЯ А· (муз.)

ОВ.ао Новости

IТN

(Engl.) 08.30 Вечерние вести . (повтор) 08.00 Т/с сДаnnас10.00 Т /с_Больwие

13.00

Га.аАи. т/с .СтраННhlИ дом·

13.30 Т/с .Гоnова Германа> .

14.00Х/ф .Ударная пятерка.

15.30 .Территория А. (муз.)

18.30 Т/с ,"нес Дуар­ те>

16.10 МУnЬТФИnЬМЬІ

101FM. 20.00 ТlС .Голова Гер­ мана·

20.30 Т/(: .Даллас> 21.30 Вечерние вести . (ТИД .Вікна.) 22.00 Т /с .След СlC80ЗЬ вреМА>

23.00 Лига проф. бокса представr.яет .. 23.ЗО MТV (МУЗ) .

ртаньга-

8.45. ТОі.юо--мебель 9.00 - 19.30 Передачи

18.ЗО .диалоги.

за·

ТРК .Заграва. 19.ЗО Т /с .РабblНЯ

18.45 Мультфиnьм і 19.00 Т/с .Мариелена> 20.05 19.45 Фирма .ДТОН.: 20.20 информ.О,недаи· 20.25 жимости 20.30 19.50 .Прошлое 'зтого 20.40

Изаура., 5 с. -Цептер- - ревю Метео - анонс Телеаноtiс

20.~O,21.55 Автоторг

Лbl пера· - Ирина

дня.

20.50 Мультфмnьм 21.00 'Немецкая вол-

ТАН. Минимакс

Ток,шоу .МУЗblка и· пресса·: .А"у-

СаЛТblкова 21.35 З~cnресс·инффм 21.50· Телем",р' 22.05 Х/Ф .Смертель- 22.00 Х/Ф .МоскоНсмаА _ертва> Кlо!е "аНИКУnbl' . 23.45 - 00.45 Передачи 23 ·25 М уз. клип., ТРК .Заграва23.ЗО Х/Ф -Мания ве.. 45 Диск - канал личия> 1.30 Телеанонс на.

,=-

е_

37UTAR

rл.ОО С)'ТРа на рассаете 08.40 Х/Ф .Кneткa дnя канареек« 07.10 МУЛЬТФИnЬМЬІ 07.35 Т /с .Міриеnе- 10.00 M-,ЛЬТФИЛЬМhI 10.25 .ДивлlOСЬ я на нанебо ... • 11.10 Муnьтфиnьм 10.ЗО М/с .Возвраще­ 11.20, 16.10, 17.05 Нение Д'Артаньга­ движимость

11.50 Муnьтфильм IЗ.ОО Телезкспресс IЗ.10 'МИКС' (развл.) 13.50 .Созвездие трех · фестивалей. 14.20 Фирма ·Атон,: информ. о недви­ жимости

14.25 • Телескоп. 14.55 Теле;зкспресс 16.40, 17.З5 Автоторг 16.50 Муnьтфмльм 17.45 "Немецкая волна·

20.05 '-Прошлое зтого

'МlОзик- Радио

ние

17.1 О -Красн.ЬІЙ крест17.25 ·Вот те раз!18.00 ·ZOOM х 12·

18.00 Х/Ф .ТаЙна ост­

Ольгой>

грамма о МУЗblке

ва., 19 с. 7.50 .Рекламная пау-

.Надежда-

.ЧеРНblЙ

19.30 т/с .СтраННblЙ . . дом. 1'.58,23.57 Клип дня от

ние Д'Артаньгава>, 18 с. 10.35 Nota Вепе! 10.45 Проект Ю. Про-

16.30 .Детская СТУДИЯ

. пnащ> 19.00 Ток-шоу --'·.:.С

17.ЗО М/с

06.40 .ТелеаНОНС10:05 М/С~В038раще-

жимости

25~~ утро, Ук­

2.00 Шоу Ивана Де­

и не только ... , 08.30 .НАРТ· вечерье· І 09.15 .Положение дел _11.15 АргумеНт 09.2О.МУЗ. кв~тал. '11.25Х/Ф.·Дузнья« Terroraiser13.05 Но! lme _ 10.35 • Tutti13.10 Детскии сеанс 11.10 Муnьтфиnьм 13.40 Наша афиша 11.20, 20.10, 21.25 Не- 13.45 Телеанонс ДВИЖИМОСТЬ 15.00 - 17.00 Передачи ТРК .Заграl!а. 11•50 М/Ф • п РМlСЛlОЧе- 17.00 Детский сеанс ния барона Мtoti- 17.20 МІс .Возвращехгаузена-, 1 ч. Д'А

_____ c~

Анонс

ТРК .Заграва-

'---і_1jСq -

07,00 G утра на рассве-

С; «

14.00 Тиеи-шоп. 14.15 Т/с .Стук>, З с, 15.20 СИТ. ,(муз.) 1530 ТІ С Б І 18.ЗО.J Іс ,Инес Дуар. С· анта- аР-І те. инс~ой церкви. вещах бара.. 17.30 М/с .ЧеРНhlЙ Передача З .К Дblе ГОДЬІ КОРОПЯ,! !'llJ:JIE& . 19.00 ,Стимул_ 16.30 ·Славянс~иЙ бапmіщ> твоей ми!юст", ПIОДОRика x/v- і . 19.15.Том"о • - злит· зар· 117.55' 21.56, 22.54 Ми. ПРl1бегаем. Спектакль 1 ч 118.45 Интервести. . ная вереия 19.00 Т/С .Дерзкие и ' колина погода КНО мистику 18.50 Фю;. 06е'з ~.... еНис 17.00 Образов~те~ь - ·.~8.55 Т/с . ·"овушка по. 2109' ... .0030 Опубл. впротрзмма краСИВhlе._ 18.00 .Ералаш« 19.00 Именно ИС НblЙ к?нал .: имени Судьба •. 19.55 Лица 1&.15.Вернисаж. 19.2С Нац. х .. r·пй~".t:i . rти L 1 І.. . ~.AIН1~ . .20.10 -Ералаш. VIJ,QJfL_! .і.. ! _ ~1'19_~C Угадай мелодию. 20.35 ТОРГИНформ. 18.ЗО От .Перекрест1_. І р.25 Жур~а;-: O'r-!paso1" 2050 20 20 М ка· к успеху " I)S М / Ф • То 101?!.) оо И Ф : . Новосел 19.55 Т Е!іефиль~' . уз погода. Яд· 19.00Ток,шоу .... с --4'o-"~'Д)І(ЄРРМ " и~ < . , 'н орм. про-: .тv Табачук. . вига Юсьлегко. Ольгой, ...........~ СКЗЗІ!а ДР"ЗЬЯ>, 4 с. грамма ·Время" :21.00 СИТ ----.21.45 Вестник npiJ3t\· , 20 '20.30 СИТ. 19:tt ГлаВНblе соБЬІТИЯ тельсп;а 8.30 т /с .nopllbll3 П0.40 ВечеРНЯА сказТРК -т20.50 Песня дня. І .!.\ня(ТИА.Вікна-) 22.05 3fJKQH есть заксн' цепу">, 119 С. ·ка. 21.30 Развл. новости __ ·И'іеш·. ,19.30 Т /с ,СтраННblЙ 22.10 Наи. хит-парад 9.00 .Проще пр ')С, О'. 20.50 П. Вернье в Ji:/ф 21.40 -Вернисаж21.35 Х/Ф .ТаЙitbl8 . аоМ. 22.15 Дайджест зксн. ГО;' 'Рlо!шелье> 5 с . 2221.5010 Будьте 3ДОРО8Ь1' преступления_, 20.011 Т/с .ГолоВа Герtювостей 9.~ існ ' . і • Юрисдикция 2 с. ': "ака. 22.30 Х/Ф -Сердце не' 9 45 Т/с.Здврг., 16с. 21.50 УдивитеnЬНblе 122,'45 Позма о, матрац€' :20.30 Т/с .Даnnас> . квмень-. 1-2 с . . . 45 - Табу. ИСТОDИИ в про- ~~.~~ хИсповедь, • 23.103 Т ОМblНОВОСТИ. Вечерние вести (23.З5нац, ио- ё"ЗО Х/Ф 'ВС'::Ж' гpa~~Me ·М"'·я ее. /Ф .Судьба ре- 23.30 г Сукачев и .не. 21.30 (ТИА ·Вікна.) наЛЬНblЙ хит.па- З. ,О ТСН . .. . 3ндвflта-, 2 с ПРl<касае"'blе_ В 22.00 Т /с .БоЛl,ШИВ '" 15 Б б 23 10 хhЯ . 00.35 Адреса удачи . рад. 23.40 УТН) . ' ом а· '. . ІФ ·Доnгме 00.40 .РеЙвмиссия-. Киеве, 1 ч. Га_аАм>

06.05 Д06рое

15.00 - 17.00 Передачи

25 ~v,r:~) 31 UTAR

07.05М!ф .Том, Д_еРРI< и и)( 08.15 Прогноз norOAbl. ДРУЗЬЯ., З с. 08.20 Т/с.Де ...... ка по С7.ЗIJ Т!с .ПеРllblе по-,• имени Судьба-. целуи., 11 S с. 09.00 РАО UKRAINE. 08.00 ТСН 08.05 Ті;: .3дера-, 15 с. 09.30 Де!вора 09.00 ТСІ'" 09.05 ,~~мпер .. я ТВ09.45 Муnьтфиnьм.

10.00

14.ЗО МУnЬТФИnЬМЬІ

. ~

1'7:2. Х/Ф .Кармв-

14.25 Те.леанонс

11.50 м/Ф-

17.00 Детский сеанс 16.40 -Все о налогах· 17.10 МУЛЬТфИЛЬМЬІ 17.ЗО 8е<,ерние развле17.30 Духоеная беседа 'ІЄНИ!! для детей 17.35 ,Вotuoe6нoe зеркало 17.50 Премьер-видео 17.55 .Аjjабески18.20 .УдиеитеЛЬНblЙ 18.20·Позмаоматрацемир18.30 ООаНДаЛЬІ нe,reли. 18.45 'СВЯТblе З80НЬІ' 19.00 . 19.30 Передачи 18.55 .НАРТ -вечерьє' ТРК -Заграва. 19.45 Фир'ма .Атон-: информ. о недви' 19.30 ·ОСП - СТУДИЯ' ЖИМОСТИ 20.15 А. Михайлов в 19.50 .Прошлое зтого х/ф -Мужики.

МАРТА

08.00

ри, И их дpyзbR'

12.55ЗабавЬІ молодhlХ. Х/Ф .3:15-

10.55 Телезкспресс

тюльпан>

(муз.)

.кошаЧЬА 22.00 Т /с .Кегни шкура... .' nеАси>

Фyтfu.л. ЧeмnWJНЗТ дн-nии обзор тура

В. Яковлевой• К/ІІІТ ва. Гиппок­

15.00 Х/Ф

20.50 Песня дня .• Бра- 20.30 Т/с .ДаЛ.l'Jас>· 21.30 Вечерние вести

-тv Табачnr. .

,Подтекст'

с

ЛОlІУш~а-

111.30 Т/с ,Инес Дуар­

МblЙ"

19.50 35.минут джаза.

ТРК .гPABH~! Торгинформ. Новосеп

ТРК .Заграва,

08.00

09.55 М/Ф'ТОМ'Джер-

·Стометровка·

рата-

(муз.)

08.40 Телеанонс 06.45 90х60х90 07.00 'ВЬІ очевидец' 07.30 • 08.00 Перед,?ч ..

08.:Ю СеOl43Л о прИPQC,е

.Почемучка.

09.35.променад

22.40 Cr'L'I.H. lїРо'рам- 23.30 Позма () матраце ,'2з.00 В ,Щербачев ма ·Бои бушидо· -23.40 .Привет ... завт- . представляет ... 2З.4О ХjФ ,Дикий ре. ра'-l.клуб !j23.зо MТV (муз.) бенок. . 00.30 MТV (муз.)

C;:yJooL:1...i....1! 07.00 AHO~:C

12;35

08.ЗО Крещатик.

Т/с .Имес Дуарте. 07.00. tерри.тория А·

88.

11.35 Т іс ~Мстмтелидом. 12.35 Накану-не. 13.30 Т/с .гоnова Гер­ 12.45 Тиви,шо" мана· '4.00 Х/Ф .Нед Кел­ 13.00 Т/С .KaIo!Ha>~ ли» 14.00 Х/Ф .Прокn- • 15,30 .ТерриТория А· ник«

ЧеМПIИО~ 21.00 .Послесловие·

21.30 Х/Ф .Анкор, еще АнкарІ> 23.25 ТСН

11

бара ••

ца.

ствне ведут Ко-

20.50 .

Кеин>, '6 с. 20,45 .СделаЙ шаг.

07.ЗО Т/с -Санта-Бар-

12.25 Анонс , 09.00 ЧеРНblЙ квадрат. 12.30 Х/Ф .Тени исче- 09.30 Х/Ф .Бnагие назаlOТ 8 ПОЛмерения-, 2 с. день", 5"6 с. 11.00 Устами младен­ 15.00 .TblHДbI·PblHAbl'

20.00 Публ. програММе 20.25 Адресаудачи

нат

тья КарамаЗОВbl',

1.'

зраки ГОf1ЛИВУ-:

ДРУЗЬ1I., З с.

ВТОРНИК,

05.00 Анамс 06.05 Добl)(){' V'po, у'к

л~uо.

08.~ МіФ .ПРИКЛIO-

ТРК -НТУ-

18.30 Т!с .ПеРВblе поцепу"", 118 с. 19.00 Проще простого 22.45 Нац. хит·парад 19.30 ТСН 22.!5С! Закон есть 3гКСН 19.45 Т!с .Доктор' .и І11()6лю, и сме

!iS.;:i! "азвл. новости

18.40 Интервести. 18.50 Т Іс • .a,BB'IWIUI грамма ·Успех17.00 06разован!ль\."VAbIDa .... 19.30 На автодорогах НblЙ канал 19.45 М/Ф .Умная со17.45 3г~o .. есть закон меЛОJ~И~]1 бачка Соня. Н.5О Г:роrноз ПОГОдЬ/ 19.55 Анонс

ЛитеР8l)'1JНО-ХУДОжocтseННblЙ ~p, rn:::;eяцeнн!>і< ,13МЯ' Т)І Т. Г. Шeвчet«o

22.55

Азг.::;;)и;;З

!l1lIIEl'.!!,.

15.00 ФyтбoJ1.!<у6окУо;ра_ . 14.ЗО .Интер· - анонс.

O'ii."',M~.­

• Drt'f'~', 2 таим

.Том,

рова чудовмщ,

ва>;21 с.

11.00 Nota Вепе! 11.10 .назло ~opдaм. 11.З5 Наша афиша 11.40 ПjXJГpЗММЗ А. паІТ\ПІСОВО;ОГО • Тзм­ бовский ВОЛК. Ищу

12.15~·

13.00 М/с .Возвраще­ нмв Д' Артаньга-

ва-,-22 с.

.

13..30 Аргумент

13".40 .ЕР8l1аш.

17.00 МулЬтфильм . 17.1 О Т/с «держи вора. 18.05 Ток-шоу .СделаЙ шаг·

19.00 - 19.30 Передачи ., ТРК .Заграва20.10 Фирма .Атон,: 19.30 .Томпо,-мебель информ. о недви­ 19.45 Т /с .РабblНЯ Изаура., 8 с. жимости 20.15 .Путешествие в 20.20 .Цептер· - ревlО 20.35 Проект Ю. сказ ку20.30 Телеклуб ·Шер- 21.05 Зкcnресс-информ 21.20 .Телемиршеля фам. 21.05 .НАРТ-вечерье. 21.30 Х/Ф .Фантасти­ ческая пицца> 21.45 .Ракурс, 23.15 Шоу БеннІ' Хилла 21.55 Телезкспресс 23.45 • 00.45 Передачи 22.05 Т/с .ГореЦ-4> ТРК .Заграва. '22.55 •Tutti. 00.50 Х/Ф .История Aat 23.15 ·Муа. квартал. J<nw.иtoii, ICDТOPIIR TerroraisernlOбмла, да не -.uлa замуж. 23.55 Телезкспресс ДНЯ,

ОО.ООХjф .ОlСтагон-


108;05 Добрае утро. Ук.... '. оаина!

08.25 д/ф .Катерина.

.ТОМ,

Джерр~

И

.25 СИТ. .ЗО Т /е .CaHTa-6a~­ бара-. ОО.ЗО Крещатик. 08.45 Чtо? Где?!loчeм? Баскетбол .•Дзн­ ди-5аскет. - -Бу·

~~

~~

07_05 МІФ·

08.00

ИХ

Иt17еРНGВО(;ТИ

08.15 Прогно~поrо"ЬІ. друзья". 5 С. 08.45 .Шопен. ВалЬСbl' 07.30 -r:je .ПеРВІоІе по- ,08.~i) ТІс toДСЗУШКIІ по 011.<1$ МУIІ"ТфlUl"М 10.1'0 XlФ .Труффалt.- " . целуи., 120 <:. дино И3 берrа­

"0.,2 с.

имвli~ СуАь6<1 И • 08.00 ТСН 08.05 Т/с «Здере>о, 17 с. 09.00 Ж,'знь сре:д.\

011.00 тсн

11.15 Муn"тфиnь"

.1i.~ Журнал .npaBO' 12.00 Полдень

.Сє;мвЙИblЄ ВОЙН"'-, 24 с.

12.ЗО·Двансцена. 13. Закон есть заlСОК

U}J)O Теnеанонс

11.25 НОВblе

13.55 Закон

1ё. і$ Муn"тфИЛЬМ . . КРЬІма 18.55 Палитра.

на

земле

18.15 Закон есть закон 18.20 Инеестиционнзя

история

18.50 обозрение 19.00 Фин. Именно тот 19.20 Нац. хит-парад 18;25 Журнал .Право18.55 Весь мир театра

20.25 д/ф .В. СамУ.Й,

ленко20.40 В8'еернIItI сказ~ 21.45 АкцентЬІ

22.05 Закон есть закон

22.10 Нац. хит-парад 22.15 даЙДJlCест зкономИЧGCIG1Xноеостєй

22.30 Маски-шоу

23.10 Нац. )(ит-парад 23.15 А. НaйдetюII·Дети Вaж<:Jшина-. Cneктакль (00.20 Yl11) 01.40 Муз. лестницв

- КlE11!K

13.50 -Сакура-шоу' 14.00 ·Дог-шоу.

10.З(і~Т /с .Тень •. '

Н.ЗО Урок азроб",ки .Парад-алле. ЛюБО6Ь великих

12.40 l'!ф .Кзpr.o<>.люк,. 4 с. 17.30 Лнонс.· есть закон А. Дюма .Моло­

15.20

15.00

11.35 l/с .Тень-.·

1:1.00 Т Іс .Странн",й до ... 13.30 Т /с ,Голова Гер­

рье-

16.30Т/с .ИнесДуар­ те-.

2O.ro

Мидова .Обоз·

пират",.

себе ... СИТ.

17.30 МІС

.Черн",Й

. 17.55, 21.56, 22.54 Миплащ·

колина погода

.Ералаw. 18.15.Вернисаж-

18.00

18.30 Все для женщин 19.00 Ток-шоу • ... с Ольгой-

19.26 ГМВНblе собblТИJl дня (ТИА .Вікна-)

19.30 Т /с .СтраННblЙ ДОМ.

19.56, 23.57 Клип дня от -Мюзик-Радио

101FM20.00 Т/с ,Голова Гер-. мана·

Т/с .Даллас. 21.ЗО Вечернме вести (ТИА .Вікна-) 22.00 т /с .PeHeraT. 23.00 Обозрение НХЛ 23.ЗО MТV (муз.) ОО.ЗО MТV (муз.)

НиеА·Арт8 ....rа­

.•••• ·20 с.

10.05 Nota Вепе! 10.15 ДРТ - афиwа 10.45 Шоу Ивана Де­

14.00 Х/Ф .Маn"Чик и 15.30 -Территория А­ (муз .. )

15.30 Т/с -Санта-бар­

.

мана·

Тиви-шоп. Я - памятник

8.30 Мир подводной бара-, Дblе ГОДЬІ короля 18.20 8ре~.IЯ киеве· .. фотографии 16.30 В. Щербачев . Людовика XIV·. . 17.20 Грации .Грависа. І(ое .• представляет. . Спектакль, З ч. 17.40 Сто чудес света 17.00 О праведном и 17.00 Образоаатель~-; 18.05 .Наде)О(,Ца. (дет.) НblЙ кзt<ал· 118 4- ~. 18.55 Новосел 18.25 ~ог~~~ми и с к и е 17.40 Прогноз ПОГОДbl і .;) інтерассти. 19. o.s ·Слухи. U<aнд;>.J101 ИГРbl745 '1'"' 55 Ра=,едооани~, 1. Мул"тфильм :... Т/с .де9ушка по 19.00 ТІс .-Дерзкие и 19.50 Нов()сел . 17.55 Закон есть зar.он, имени Судьба •. краеИВblе-. ТPК."iiJY.» 20.00 K.I.S.S. Серьез.ю . CIYдmL!!.l~t..1!. НІ.ЗО Дж е н Т ль", г н2О.0О Публ. программа о компьютерах. 18.00 Анонс 20.25 Адреса удачи 18.05 МІФ .То..-;, шоу. ZO.15 МИНУТbl поззии. ДжеРРІ< 11 11:. Vlнфорt.'. про· 20.25 Муз. погода. ТРК .ГРАВИС. . ДРУЗЬ9. 0 • 6 С. . гра'-Н>043 .Время •. 20.:30 Анонс Женя Фокин. 18.30 Т/с .ПеD!lblе "о- ~. 40 ~p.50 Новосел 20.30 СИТ. . цепуи.; 121 с .:0. Вечерняя СlСаз20.50 Песня дня. Са­ <РП~ 19.00 .Проще П~ : ка. мая·Т. 21.00 СИТ 19.30 ТСН ':20.50 f /с .ВОА.ЯНblе 21.05 Антресолька. _._ r.eкд:EAВ~ 19.45 Т/сос3дврао, 18с.' II:PWCbI 1 Городские ново­ ~.45 'ПЯТblЙ угол~ . -, е. 22.15 Х/Ф .По ту сто- 21.20 сти. ~~.15 XlФ-Нет8lolXOД8Jt 22.50 Муз. новости. рону рая., З е. 23.10 .Мир людей. Ме· 21.35 Т/с -Пожар •• 23.15 ТСН 23 N: "/ф П 22.45 Мир злеКТРОННblХ ~.29 .Меломания' пред- ."., r_ • ротиnо. ДИЦl1на· развлечениЙ. ставляет ночной ПОЛОJКНblЙ пол И 00.35 .Рождение звез· 23.20 Все-в дом-все! клу() «Anькaтpaцкак с ним Jl(ит~. дbl-(МУЗ.} 14.00

11.30 Хозяином

сенсации-

13.20 .Клише-(муз.}

09.50 Муг.ьтфИ/lloМ.

1I:2.

fO

имена

ж:.<зни.

1.\9.05 Тіе

.•. _ . .at1вєльник-Хорда •. 12.50 МультФил"м. 3.00 ТІе .Каина •.

MeteQ-ЗНOtfС МІс .803ер.ще­

сквоз" вре .. я.

13.25 • Портрет нафоне танца·

Нawаафиwа XlФ сДевушка с зеllен",мм

rna-

. 38.... • 14.10 .Ракурс13.35 Нot line 14.20 Фирма ·ДТОН-: 13.-40 .Ераnаш. информ. о недви­ 13.55 Дрсумент жимости 15.00 - 11~00 Передачи 14.25 .МЬІ и власТЬТРК .Заrpаеа • 18.10 Мул ..Тфмn .... 11.00 МІС .ВO:Slipаще­ НІІІ9 Д' ApTa,",r.16.30 .Зхо планетЬІаа., 21 с. 17.00 .Художественная мансарда' 17.30 .LUoyБенниХммао 17.25 .ЛlO6Jвbи ЗВЕ!3ДЬІ- 17.40 ТВ-6 Москва 18.05 Т /с -ДеРЖІіІ 17.50.Микс· (развл.) _ара., 14 с. 18.30 .диanorм. 19.00 1'.30 Передачи 18.45 Мул ..ТФмп .... . . ТРК "Заrраu11).00 Т/С .МаpИeJ1eНlt. 18.ЗО .Г\03м8 о мaф31.J!1'.45 Фирма .АТОН-: 11.40 Т /с .Рабwне ИНфорМ. о неДви­ жимОСти

Из.ура.,

7

с.

20.1$ .цептер- - реВIО 19.50 .riроwлое зтого 20.30 Ток-шоу .я сама-:

.я cбePerла себя

дня-

20.40, 23.10 Аатоторг 20.5!J Мул"тфил.. М

д11Ямужа­

~1.00 .Немецкая вол-

.. на-

21.15·вернисаж•ЗО Т/с .СиреНЬІ­ XlФ aЗмaмetta св­ мураев.,

1-2

ч_

Зка1ресс-информ .Телеммр­ Ретрокинозал

- 00.45 Передачи

ТРК .Заrрава •

00.45 Шоу Бенни Хима 00~55 диСК - канал 01.40 Телеанонс

І

ПЯТНИЦА, 14 МАРТА

.': :'::;.

'УТ-1 ~YT-2.............-~ 6УТ-3 -..,;;...;;;;.....;.;;........;;..-+=~_ . _"".,,~ 06.00 Анонс 06.05 Доброе

СІудн,рl +...1!

утро, Ук·

раина!

.

08.25 МІФ .Муви.

Х/Ф ,Принцесса

цирка., 1-2 с. 12.30 М/Ф .Кармен­ IЗ.10 Закон есть закон 13.15 «Мой Шевченко· . В. Лопата IЗ.50 Природа и МЬІ 16.10 Анонс

16.15 Мул"тфил"м 16.25 Палитра. 17.00 Софиевка. Лю­ бавь - София 17.25 закон есть за~он 17.30 ГаІ'Д6оЛ. Orбopoч­ нblй матч чемпио-

ната мира. Жен­ ~НbI. Греtb1Я - УК-

.. . рамна. (18.00 УТН) 1В.5О Фин. обозрение ~I.QiI) ТРК .Гравис·

(O.~ Фактор - >Ік

20.40 Вечерияя сказка

21.45 АlЩентЬІ 22.05 Закон есть закон 22.10 Нац. хит-парад 22.15 ДЗЙ1\жест зкон 'новостей 22.30Т/с .Остров . . лЮбви-. 2З •.35 Нац. хіп-парад 23.50 Анонс !!.55 канал .Франс Ин· тернасиональ, ПIJ€''дстзвляет: роі(.

лer~Дзвид~'

00.50

Х/Ф .НУ вед..ма!.

Анонс МjФ .Том, Джер-

08.00

бе.

08.20

07.30Т/с.ПеРВblепо08.00 ТСН·

ОО_ОО Т/с .Тарзан: ге-

роические ПРИключения., 5 с.

Поет А. Кудлай

уроков

12.40 Свичадо 13.20 Закон есть закон 1З.25 Нац. хит·парад 13.30 Х/ф .Проделки Скапена-, 1-2 с. 15.25 Peaлbнocn. невоз­ МОЖНОГО. МиФЬІ технической ЗРbl

16.05 Фин. срез 16.30 'ВblБРblКИ' 17.00 Футбол. Чемпио­ нат УкраиНЬІ .•ди­ наморец•.

- ·Черномо­

(17.45 УТН)

18.45 l<аРУСеЛЬ и К8f'I'P3 19.00 От .Перекрест· ка· . к успеку 19.30)Курнал .Право,

20.00 20.30 20.35 20.40 21.45

Нац. хит-парад Закон есть закон

AHOt<C ВечеРНIItI сказка Три вопроса министра информа­

ции УкраинЬІ

22.05 Закон есть закон 22.10 Нац. хит·парад 22.15 Автошоу 22.40 ЖенщинЬІ мд звездаМИ. Италь­

янская мода, З Ч.

ао.ОО Х/Ф ·десят" lf8грИтят.

07.00 107.05

Т!с .Деву!!);,::! I~O

!Iii1IE~

.

10.ЗО ~~~~~~CTb закон

Все начинается с любви 11.05 Телеспектакль

10.35

.Глазами са-танbl"

СТуд"!! -L!'_/' 18.О5М/Ф.том.д..еррм 11 !'ІХ ЩJузь~-,

t.

.1

ння Домовенка.

/',,14.25

2045 . 21.45 22.45 22.50

..

ОЛ ОМ О В Х/ФІ

.

nоймай меН;І>.

.Меломания· пред· ставляет. Нач ной

rn-,(J

.ДлbiGЩJaO'

08.00 ТСН 08.05 Х/Ф .Ночь КО­ РОТ1Са·

.Шоу одинокого холостяка·

;2:45 Х/Ф .3еленЬ!Й фурrонУкраинЬІ'.

14.05 •ТЮУЛbl

МеждунаРОДНЬІе

с6ревнования по· СГЮРТИВНblМ танцам

14.50 Бизнес-форум 15.20 Телеспортарена 15.50 Закон есть закон 15.55 Школа КJ10YHOB 16.10 Всякая всячина 16.25 так· шоу .Треу· гольник·

16.40 17.00

lOiou.JeckaЯ тeneиг·

ра -Через 1ЄРІ"""

~ канал

ёmw...!!.l..±._l.'! 18.00 Анонс '18.05 XlФ .ЗдрзВCТ1lYЙ 14 прощаЙI.

20.00 ТСН

20.15

Т/с .Тарзан: ге­ роические при­

КlllОчения., 6 С. 21.15 .Шру~ 21.45 .Песня года22.45 ТСН 23.00 Т/с .Возвраще­ ние Арсена Лю­ пена. 10 С.

ода сегодня

g'

представляет.

Т/е .Санта-Бар-

23.10

Новосел

Гаг.а ,ОН' Р"Т ",~

рону ра;<>,

"

v ~01.05 Новосел

4

3ОТОМЬІ.

t)I~IEJB'{ УТ

С.

.ЗО Мультфильм.

ОФис без границ СолнеЧНblЙ крест

.O/V

20.05 .Прошлое 3Toro

;Цня-

го города..

1~.~~ ~'УЛЬТфl'ЛЬМ. ШІРК

14.30 Тема недег.и· !kL'Ш&

16.15 .ИН1СР· . анонс 16.20 ДеТі30РЗ. 16.35 М/с -Ара1СО1l3 СНІЯ-. 11.00 Ас"скТЬІ. 17.15 Му.1ЬТФИЛ!>М:.І. 17.35 Т/с '~!-М'<!''''''' 16.05 Х/Ф .Не MOJ;<8T бblТЬ!.. 20.00 .·8Pt!M~" 21>.50 Т /с .Сегун-. 21.50 ТУРНИР Гран·При .Кубок Дерюги·

j !

~1.30 Международное

·Мюзик- Радио

ЧеРНblЙ квадрат.

1.30

сказку-

Ждите! Смотри· ~

22:55

(ТИА .Вікна-)

,~.OO Т/с .Вавилон-5-

оа!.

,~.30'MТV (муз.)

бок Дерюгиной

.

грамма ·УспеХ а

~:~ хХjфМ- .С. квозь І

;;

~..

о

лемир-

21.40 Л. С"ирнова 8 х/Ф .Мое ЛIO­

бов".

ди· Баскет.

10.10 Муз. прилавок. 11.10 Тип-топ. 11.40 Зскулап. 12.10 Муз. пауза. 12.30 Звезднаядорога.

10.50 .Ералаw.-•• 11.00 т/с .Красавица • и чудовище2 ОО В

13.00

1.

07.00 С yrpa на PaCa!ЄfЄ 10.00 Х/Ф .Янки И3 Коннектикута 07.10 ~т.тфIUI""'" при дворе коро­ 07_35. Т/с .rоDeЦ-4ЛА Артура. . 11.50 М/фoКocїlмtleс:а.е 11.40 М/с .ВО3Ііраще­ СФ8!ЇІІ~ 13.00 Теneзкcnресс ние Д' ApтaHW'.­ 13.10 Теne1Сnуб .шер­ ва., 22 с. wеnяфам. 12.10 Ток-шоу .Мое

..Ц СКА· Ри ко· (муз.) (Киев). 07.ЗО АІс .Неизвестная Украина-

14.ООТІс .Мстители. онаЛbl·.

16.ЗО -Ералаw.

1Іі.40 АМblсамисусами.

те

...

ипо

мн

ите'

.

21.20 Гор::ща<Ие новости. 21 35 Т/с _Стук_, 4 с_ . 22.45 Накануне. 23.00 Пост 2З.3О Лучшая двадцвтка ЗМ-ТИ-ВИ.

пРедс~:ля:Т~.~В

информ.онєдви­ жимости

14.25 ,Звездопад14.S5 Теnезкспресс 15.00 мул"тпроrpа .. •

представляет ... 13.00 Лучшие ИГРbl НХЛ 14.30 nучwие ИГРbl НБА 15.30 Спорт. ежене... . дельник

15.30 тІс .Професси-

18.00 Д/с

ма .Ну, пor-oAtl!.

15.30 .Вернисаж'16.10 МУIІ"ТфIUI ..МІоІ 16.30 .Почемучка-

·Неизвест-

ная Украина-

І

18.ЗО

Ща т ЬІ Ж ня­

П:: :~~~;;~OBкa17.40 .ПромеН8Д с • В. Якoвneвой18.30 .Дналоrи18.45 АНеІІДОТЬІ ат зуева 18.50 Телезкспресс . 19.00 Т/с oМapмeneнa. 19.45 Фирма .Атон-:

(инф.)

19.00 д/с

.Прикосно-

ПРИРОдblІ 19.30 Твение /с ,wпионские страсtи.

20.00 Фабрика снов

инфОРМ.

2О.ЗО ·ЛІОДИ- (инф.)

.

О

не-

ДВИJICИМОСТИ

21.00 ·О-ЛЯ-ЛЯ!- (муз.) І: 19.50 -Прошлое зтого 21.30 Х/Ф .в лето І' дня· ГоспОднее ... -" і 19.55 Телезкспресс ,5е. • '20.40-ЖурналОI.

' 22.30.. Невероятная ре-1 аllЬНОСТЬ

І

21 • 2О т Іс

,Долина ку-

j 23.00 ЛегенДЬІ рока j 00.00 • Т а в рий с к и е

кол-,· 21.45 Муз. клип 21.50 Х/Ф .ДlОна. 00.10 Муз. клип

!01.00 ~W(·~уз.}

00.20 Х/Ф

_

кино- с В. Ме­

14.20 Фирма ·Атон-:

12.ЗО Лига проф. бакса

15.15 СИТ.

.Верн",Й Руслан-, 1 с_

13.45'Вот те раз!-

sro

Ти/гСр~и~с. ррмо. ~ ~

программЬІ.

21 20 Ф б' Ч . ут ол. емn",онат Англии 22,50 XlФ .Вокруг евета за 80 АНЄЙ' 01.10 Шоу' Таинс,вен, не ... 6Qгшебни~'

обозрение .Те­

строй.

08.00 MТV (муз.) 08.30 • Х мар о ч о с -

21.00 .КатаСТРОфbl не- 21.05 Антресолька дели

форм

..

20.00 Публ. программа 19.00 Х/Ф .ВеРНblЙ 20.25 Адреса удачи; Руслан., 2 С. В П'к. «ГРАВИС. 20.00 Киногороскоп. 11'20.30 Анонс 20.25 Муз. погода. ~'2G.З5 ТОРГ~нформ грин-грей •. . 20.50 НОБосел 20.30 СИТ. 20.50 П есня дня. Г ость .ТV T~" '!.LL.uuI~

~t::[:rз~~~.

23.15.Евромикс-

.Привет ... за9Т- ~.oo Обозрение НБА

19.00 Док. зкран 18.30 НезванЬІЙ ГОСТЬ. 19.25 М/Ф'ЧИnOМИН()о 10.50 ЖдИN! Смотри"'РК _нту_. !J__ ~

. сер-

~.: .Ракурс-

Вечерние вести

те ... и помните!

118.00 Муз.·развл. про- 17.10 Х/Ф

ноЙ·97..

22.40 ИнтеDН()ВОС'И 23.00 Турнир Гран· При .Кубок ДерюгиноЙ-97.. . 00.30 По n . м У з ЬІ к а .• Лучшзя деа·

r и м нас тик а . .Гран-При- на ку·

кальнЬІ~ продю­

2030 м . ' blИ1Sласть21.00 .HAPT-вечерЬе_

информ. О недви-

Баскетбол .•Дзн101FMди-Баскет, "'ОО Т/с.ГоnоваГер.ЦСКА-Рико-- ..... (Киев). . "" мана.

.00

,IЗ.:ю

11.15 РАО l'KRAlNE. і . .' __ .. ди.~~люде., 11.45 Х/Ф .Вог.шеб·: ~~ ник ИЗУМРУДНО-: 15.30 Художественная

.Раб",н.

Изаура-, 6 с. ~~.~ х7Ф~ волна. • ynаки во І 20.20 Ток-шоу .Про­ 18.35 ~узм~:т.Пbl фесси'я-: 'МУЗbl-

21.15 Зксп ресс - ин­

~~.55 Муз. погода.

'=;;;;~~ f7G~аскеТБОЛ ,Дзн-

j

18.30.Томпо.-ме6ель

~:,~, Мул"тфмл"м 17.35 ABToTopr ! 19.45 Т /с

дом.

..

n:~g ~;p~~,~~~' поч~а іІ ~~:~ ~~~~~~~ачи 10.55 Смак. 4 оо лю.

ЖИМDсти' м,n"Тфмт.м

жимости ;2О.15.Путеwествие в

1',00.20

·11з.10.позмаоматраце.

20 є.

21.50 Что? Где? ПС'іеМ?_ 9.56,23.57 Клипдня от

І' 21.35 І<рещатик.

03.00 Люді; для людей І 08.20 Адреса удг,и 'l'Jj~ 08.25 Мо)! 50итания! 09.00 Ин,еРН(JВОСТИ 08.55 Церкооь .i1cJOOдa. 09.15 Прогноз ПОГСД\-J.,,0.25. МультФил""'ЬІ 09.20 CTapCJe и HOGHe 12.00 Х/Ф .~дьбг репесни о гла9НОt.'. зидент;:,. 2 е. 09

дцатка..

14.50

. .К:~АЛJ 30 ТРКITIEItT-'З 1:1,'~J~ С~~~~.': ТУ Тзбачу« <<І\1І6В» r-=31 'I..~* '

08.30 .Ераnаш •. • 09.40 8pt,M)! Kv.eBc~oe'

ва.,

.20.10 Фирма .ДТОН·:

23.4{) 11100.10

,01.35 ,Двери,(муз.)

m

КуіСольное шоу ·ВесеЛblЙ РblНОК'

11:2з.30 "о:,ма о матраце Б~""30 Т/с -Даллас.

учасп~ем ~веЗА t01.15 ТВ,импресарио

ние Д- ApT.HW'a-

Не-

9.30 Т /е .Странн",Й

~ 23.:>0 Хjф ·По ту сто-І

9'7«

це-

11.50 МІФ 'ПРМlС1Іюче- 17.35 Медицинский еженедеnьник І. .... барона МІонхгаузена., 2 ч. 13.10 ·ZOOM х 1218.05 Т Іс .Держ" вора., ІЗ с. 13_40 ·Л. Сорокин представляет .... 14.ЗО Фирм.а .АТОН-: 18.00 - 19.ЗО Передачи ТРК ·Заграва. информ. о недви-

дНЯ (ТИД .Вікна-) .

21.20 Городсхие новости.

Ї~

Пр!>' .Кубоr Де-" 2З.~0 .К'\ише-(муз.)

Д8ИЖИМОСТЬ

(ТК -Міст-) .... с 9.00 Ток-шоу Ольгой9.~ ГлаВНblе собblТИЯ

СИТ.

представляет 21.30.СТОли·цbl .... ра. ~.' 'рі'зентация 21.40 Муз программа іі

n

11. 20, 1 .1, О 17.05

калина погода

19.50Зто.МЬІ!

17,00 ·Позма о матра-

жимости

11 .10 м~л"тФил"м

плащ.

8.15 8.30

ТРК .Заграва-

информ. О недви- 17.10 М/с .Возвраще­

7.55, 21.56, 22.54 Ми8.00

15.00 • 17.00 Передачи

08.40Фир.."а ·АТОН-:

ОЛЬГОЙ-

20.30 20.50 Песня ДН)!. 21.05 Антресолька.

ill Йl1i.!J.'1YJQ! Прогноз ПОГОАН. і' 21.00 СИТ .50 С f' орт· т а й м 2.1.20 ~fi.'tРАВЖ>!

РюrиhОЙ

Студн!! « U..l!

Щербачев'

07.00 С утра на рассвете ... 07.10 r.1уn"тфмп"м", 07.30 ·СВЯТblе ЗВОНЬІ07.50 Т/с .Мариeneна.

09.00 Мед. еженедеЛЬНИК. 12.00· Территория А· 09.30 Театр на лад0НЯХ. 13.00 до Т /с .Странн",Й 10.00 т lе .ПоЖар·. м. 13.00 і/с -Камна.: 13.30 Т/е ,Голова Гер14.00 Т/с .Дерзкие 14 мана. красив",е.. 14.00 XlФ·С Удоволь5.00 Лица. ствие .. l. 5.~ .ТавоиЙClG1eIffi)bl- 11.30 МІс .Черн",Й

6.

u-rv_

,045

~~" б С.

ПрограммаЮр.,я

T1>V

_. у Л. программа 2025 . . ЧИ -- ТEJ{.!'Г.EAB.нc!·

ТУРН>1ра Гран.

~::~~~ea .Теле·

Д~OHC

nо про б. y~; 'I;o.gg Адреса ff'бр. еса УА;;Ч>< уда

чудес-.

Т/с .Нзu.' Брнд'

()6.35 СИТ. _ 06.00Т/с ,ИнесДУ.р06.55 Песня дня. те.. 07.00 ГopoдCIGIЄ ноеос:;тм. 09.00 Т/с .Даnлас. 07.10 Антресолька. 10.00 Т/с .PeHera':. 07.30 ТІс .Санта-Бар- 11.00 Все для женщин бара.. 11.ЗОТоК-шоу .... с

LrД.~!.іLL'! бара. !:І і 15.30 Люди для людей 17 30 С· 8.5.5 Поле чудес. і і 15.50 Адреса удачи 17:40 М~~·АлИСbl. .00 Информ. ПРО" 15.55 -Моя БритаЮ1Я' 18.00 Дзнди-маркет. rpZMMa .Время •. ~' 16.25 МультфилltМЬІ 18.20 ЗТОМblНОВОСТИ. 0.40 Веч,~рн!!я скаЗ-І.' 1~·452O Ад рееа уд.ачи 18.35 СЕГА-остров. f, .::. •Т омпо, ЗЛl-пная 18.50 Т /с ,Инспектор 50 ~a. б (! 19 35 ~ерси)!Фрост-.

18.30 Т/с .ПеРВblе пс- 2.СЮ І<qл"мбур. целуи", 122 С. 2 ЗО Интерновости 19.00 .Прсще прхтсго· . ' .

ВОЙНЬІ', 2S с. Л учше е !>,."' Пол І Я

Падн. ЬІЙ проход-

j

r

кое.·

7 С.

19.ЗО ТСН '19.45 Т /с .CeMЄ~Hb4e

Фест~еаль ,СВІ<'

2.00 ДОК. зкран t . 12.55 Анонс. .Т _ • ень . 13.00 .Муз пр",лаво~, киевс· І 13.30 МІФ .Прмключе-

10.00 Ve~~aHoHc

09.30

Анонс Азробика

09.30 .РОRесник, 10.00 Х;Ф .ееверо-за-

10.00 МОНС' 10.30 Т іс .Тень-.·

*ес-, 5 С.

07.00

""-=

имени Судьб".. тошин·9б· . ~" 09.15 .На ае [одорогах' 08.30 В.

Т Іс

10.05 Т /ф .КРblЛЬЯ Ук-

08.10

МЕІЕ.К

09.05 ТСН 17.35 09.10 Т/с .Нзw Брид"

'УТ- 1 ~ УТ-2 10.55 Мзск~'шоу 11.35 Канал .М. 12.05 Один из ;blсячи

ИнтеРНОВОСfl' .

целуи», 121 с.

ТЬІ' И

08.40 Все от любви.

.

.ту Тsба'lУ'С,М

рм и І'ІХ ЩJу3ЬЯ". 08.15 Прогноз гю'одtoJ. '07.25 Док :зхран

Рал­

,...

08.45

07.00 07.05

DCif~~~~~O~!'~:.]l~*. 25-~ зпit-~R ,..... а _~~~~~~~~!!ШЦ!1J~!!:!!~

~

.Свез .. че-

рез mщцерll'lO·

режко

12.55 ·Позмаоматраце13.05 Телеанонс 13.10 Мут.тфlUlЬМlol 15.00 - 17.00 передачи 17.00

ТРК ·ЗаграваМ/с .ВозвраЩе­ нме А- Артаньга-

8а., 2З с.

17.30 «Клуб 12 копеек18.00 'ВЬІ очевндец18.30 Х/Ф ,Поручик К_е·

19.00 - 19.30 Передачи ТРК .Заграва-

18.30 • Томпо--мебель 19.40 АРТ - АФИША 20.05 ,Подтекст20.35 Х/Ф .ПplllКllIO'lВ­ ния Wерлока Холмса и докто-'

ра Ватсона. хх век нacтynaeтo

23.15 ·По следам Все­ могущих-

23.45 - 00.45 Передачи ТРК .Заграва-

00.45 Телеанонс 00.50 Х/Ф «Дублер. НoчнaR

cMeha-2.


стор• • П'ЯТНИЦЯ,

4

-1!18-'"

о.

7

березня

сП О В Е

року.

1997

-~-

ВОСКРЕСЕНЬЕ,

16

07.30 Анонс cr;rmnr ., + ,. 07.35.10.00,13.20.16.00. 07.00 ·Вспомним тІ! 18.00. 21.00. 00.00 ГОДЬІ.., .. Год УТН 1971-,28 фиnьм 07.50 Гимнастика 08.00 дlс .Дикая пр\!08.-00 И только МУЗЬІка рода мира08.15 Х/Ф .Подарок 08.00 .Песня года. ! на имеJlИН".

01.25 Укр а и нск О е ' спортлото 08.30 Село и люди 10.10 Нац. хит-парад 10. 15 Закон есть закон 10.20 Служу народу УкраинЬІ ' 10.50 Полит. шоу .ПяТblЙ угол11.20 Му~"тфиn"м

lI:2

10.00 Телеанонс 10.05 НационаЛЬНblЙ хнт-парад Украи-

НЬІ .• Мои звездЬІ12.15 Поет Сергей Ску-

бак

12.30 Прогноз погOДbl 12.35 Богдан Бенюквте-

necпeктaкne-Зтот

11.30 канап .МсимnaТИЧНblЙ беоо 12.00 Гандбол. 0r00p0ч- 14.15 Закон есть закон Нblй матч чемпио-' 14.20 Телеанонс ната мира. Жен- 14.25·ТИТУЛbl уlф3ИНbl•. ЩИНЬІ. укр'анна МеждунаРОДНЬІе, Греция. (12.30 .И соревнования по только музьіка· ) CГIQP1\1ВНbN танцам 13.30 Закон есть закон 15.15,МуnliТфИn"М 14.40 Лиrературнаlj 15.35 Телеанонс, студия. 15.40 Открьггая виза 15.10 Муn"тфиn"м 16.00 Воскресная шко15.20,Гордость

на-

па оазвnечений

CJYmr_ ., + ,.

ЦИИ-.

16.10 Улей пана Савки 18.00 Анонс 16.30 .Монитор'18.05 Иrpoeoe шоу .КлІО17.00 Кnaccик-прем..ер , чиотфортаБуайара 18.15 Закон есть закон; 19.30 .Им,перия 'ТУ- 18.20 .Надежда- (дет.) і 20.00 Х/Ф .Папочка18.50 дlФ .данияі 22.00 .Послесловие18.55 Сто чудес мира ,'23.00 ТІс .Охотник н. 20.10 Нац. хит-парад преступнико.-. 20.40 вечерняя ClC83К8I 11 ' 21.40 Окно в Америку t с. -

МАРТА

.......

±

..

КreII!К

Время киевское.*

заВУЧJ ШКОлн Джоман Л~ С.

В

1.\

всіх жінок-вчнтелів.

1

6.

пропонуємо'

Наш 'рідний, найдорожчий в світі! Хай буде довгим" твій безхмарний вік,

чодовіка.

2. Іридодіагностика: встаНО8Jlення діагнозів

за­ ХВJрюаilнь внутрішніх органів по змінах на райдуж­

ЗДАЄТЬСЯ

Запис по

4-21-56.

Адреса: м. Бровари. вул. Кірова, Ціиових

зчнжок.

8.

телефону:

Гарантія

БРОВАРСЬКІП РАПЛІКАРНІ на постійиу роботу потрібнІ: . ' пі ,с()5н й робітинк; слюсар котельні; майстер по (оплата обслу~овуванню котельн! та тепломережі за ДОМJвленlстю). Тел. 5-05-76.

ЗАР.ЧАСТИНИ до мотоцик~а «Панно.

20-3-18. газета

колектив

і

райониа

Броварських

редакцІї'

Ради

газети,

мІської

та

' БроварськІ

иародиих, депутатів_

Редактор

В; НЕБРАТ. Гааета виходить з 17 квітия 1937 року. ~иl виходу: середа. субота.

~.

точність' викладених

.....ІІІІ

на

сторІнках

«МіИСЬІ<», газовІ

ставІ<У. Тел.:

І

РеАВIЩWl ие ЗВВЖАИ по,а.lлає DозицllO авторІв публІкацІй.

оголо-

92, тел. 5-05-23.

• •

олав.

ВТРАЧЕНЕ СВІДОЦТВО про середню освіту ,Nq 822808, видане Броварською СШ ,Nq 9 на ім'я Васильєва

СерГія

Анатолійовича,

ним.

вважати

недійс_

••

32-РIЧНИП ДІЄЗДАТНИП ІНВАЛІД ПРАЦІ І-ї групи (по зору) просить відгукиутнся молоду жіику для створення сім'ї. Жнтлом забезпечеиий (2-Кімнатна квартнра). Адреса: Броварн, вул. Фаб_

«Норд>,

рична,

11

(звертатись у «врем'яику»).

ПР<;>ДАЄТЬСЯ ХАТА у С. СОБОлlвка

(Парня).

Тел. 5-10.67 (робочий); 5-12-78 (дом).

безоплатну до­

6-15-55. 5-21-75. Колектив передчасною

ноl снгналізаціІ та телеиагляду в установі, складі,

год.

МП

.Полісся~

смертю

і

щиро

глибоко

головиого

'

приємства

магазині. приватній осм1. Пропонує автомобільие скЛо на ЗІЛ, ГАЗ. ВАЗ. Тел. 4-12-70 з 9 до 17

сумує

у

зв'язку

бухгалтера

малого

з

під_

КРИВЕНЧУКА Борнса ВаСИ.llьовича сім'ї та б.llИЗЬКИМ покійного

співчував

Колектив Броварського районного вузла зв'язку вислов­ лює глибоке співчуття оператору відділеиия зв'язку Бро_

Загублені ВіЙСЬІ<ОВИЙ квиток ГН ,Nq 057475, видаиий Броварським міСЬКВИКОНІ<ОМОМ 11.04.1985

вари_І

Водолазькій'

передчасною

смертю

Ba~eHTHHi

її

Миколаівні

у

зв'язку

з

ЧО.llовlка.

року иа ім'я Суязова Олексія Олексійовича і пен_

'.

сІйне посвідчення ом 021785, видане на це ж ім'я, вважатн .недійсними.

'Колектив

ловлює

двох місяців з дня

Броварського

глибоке

районного

спвчуття

листоноші

її

Те.llеФОнн: редактора

-

4-02-92;

публікації

-

оголошення.

Тел.

4-03-78; вІдповlда.llЬИОГО секретар. -

UPOMHC.ll080CTI о 4-04_81;

І

соцl ....иих

BlдAlo'lY

питаиь.

раАlоlнформацll

.1'

8

читачамн

Рукописів не повертаєм".

зв'язку

дільииці

вис­

доставки

чоловІка

Редактор

АДРЕСА РЕДАКЦІІ: 255020. Київська область. м. Бровари. вул; Київська. 154. rotподарства

вузла

Левченко Ларисі ,Василівиі у зв' язку З передчасною смертю

ПРИВАТНЕ ПlЩПРИЄМСТВО «МЕДСПОРТ• 93» л.tквlдyється. ПретензіІ приймаються протягом

фактІв вlдповlдальиlсть иесе автор. Листуваиня

rаsети.

ЗАПНЯТОСТІ

ПРОДАЄТЬСЯ АВТОБУС ПА3-672 в хорошому стані на ходу. Ціна договірна. Тел. 4-10-27. Влади-

меТРа

'

плити «Електа», обігрівачі .Каховка_l». Надавмо гарантію. Забезпечуємо

ЦЕН'rР

ОРГАНІЗАЦІЯ постійно реалізує торгОВі ваги та гирі. Наші телефони: 4-04_42, 4-11-55:

І<оопера­ В будів­

Грушевсько_

І<амери

бурситу, варикозного розшнрення веи, втрати, і надмірної ваги. геморою, герпесу. страху,

вул. Кірова,

'

морозильні

'17 -!1 у КOJlншньому днт. 11_01. з 16-01 - до 19-01

економіста 2 категОРії, головного бухгалтера. Вимоги до кандидатів виг~а освіта, стаж ро­ боти не менше 3-х рокіВ. . Документи приймаються протягом місяця з дня опублікування оголошення за адресою: м. Бровари,

ПО СТІП НО :а ПРОДАЖУ Є:' холодильники.

" .Презрени•• 22.55 Анаnитическая ,,": ,программа.Обо"зрееатель-

-

го, 1; таІ<ОЖ в іншІ приміщення. Звертатись за тел.

4-11-91.

8-оі до

42-341.

райоиної 'Рад иародинх депутатІв. міська

по вул.

19 з

БРОВАР.СЬКИП

обладнане приміщення

«ІНКО»

Працюємо без внхідних.

lасновники

ОРЕНДУ

_

"разруwит.n... 21.20 .Позма о матраце. 21.30 Кинокn"« 8 1/2. ~V Х/Ф ре•. ЖанЛІОК Гад.р

шує конкурс на заміщення вакантних посад:

ОРГАНІЗАЦІЯ виконав монтаж охоронно_пожеж-

Масаж.

-

В

колишньоl філі! АБ

ній оболонці ока. Лікування. З. Мануальна терапія.

ЖИТТЯ~

,

ТРК .Заграва.Конан

18.30 Х/Ф

також проводить кодувания від алкогольної та тю'юн()вої залежності, володів прийомами мануаJlНіоІ тера і. Має ліцензцію Міністерства охорони здо­ ров'я.

із

тм.

,

18.00.

пк коrда-ни'бу»? 18.00 • 18.30 Передачи

рювань" фіброзннх пухлин, виразки, !ншх х~ороб. а

людей

288,

ри И их ДPY3ItII»

14.50 Телеанонс 15.00 _ 17.00 Передачи ТРК .Заграва17.00 Д.тскиЙ сеанс. 1730 Сатирический • кино*урнап .Фитиль,17.40 XlФ оА."l1ІОби-

захворювань очей, головного болю, грижі, г.іперто­ нії. жіночих хвороб, енурезу, каменів в нирках та печінці, проблем простати, серцево-судииних захво.

ДОВідки можна отриматн: м. Бровари, вул. Неза­ лежності. ом 2. тм. 5.21~37; 5-32-49. Відділ капітального будівництва.

пле­

н }JlОгіями.

.НОВЕ

Киівська

12.46 Cepиan о npиpQQe 13.30 Премьєр - видео 13.55 М/Ф.Том.ДJap-

щодня.

хІту, ваги

приміщення.

ництві житла. Кошторнс;на вартість одного квадратного 525 гривенЬ.

ПРИВАТНА КЛІНіКА лікаря СлаУТИНСЬІ<ОГО В. М. пропонує медичні пOCJIУГИ: 1. Стоматологічні: реставрація зубів; безболісне лікування; вндалеННIІ; протезування за новими тех.

КУПЛЮ н·я>. Тм.

складські

Запрошуємо організаціі, підприємства, тивн та фізичних осіб для паАовоl участі

60-річчям від дня

..

.,

та

квартир.

хрещеинк Валентин!

м'иника КРИВОШЛИКА Леоніда Юхимовича. Бажаємо Іще 1 ОО 1ІІт прожити Без ClIlз, без горя, без біди, Нехай здоров'я й щастя будуть СЬ:;>ГОДНі, завтра і завжди. З повагою дружина. діти, тітка Марія.

сисrема

вироби

программа .На.

зло рекордам-

Народний цілитель лікує від алергії, аиемі!, арт_ риту, астми, безсоиия, неплідності. бородавок, брон­

Міськвикоцком 'має lИожливість прийняти в па. йову участь иа будівИИЦТВО дво- та трикімнатних

Дружина, дочка, зять, внучка Вітуся

існує

год.

вул. Кирпоноса.

Печалі всі підуть за нею; А келих щастя випивай до дна, В затишнім кол,і з дружною с1м·єю.

я!(ості,

садку ,Nq

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДIВНйЦl'ВА МІСЬКВИКОНКОМУ продовжує, фінансування та будівництво 225.квартирного житлового будинку по

Ясним і щедрим, наче ронце в ЛітІ. Hexa:lt. тебе хвор::>ба обмина,

коханого

торгові

Адреса: м. Бровари, вул. 4-13-51, 5.49~98 з 9.00 до о.

ня.

тата,

дешеві

10.35 Х/Ф .Ара6enлaДОЧ" пират••. 11.50 Шоу едbl .Пальчики оБЛИJКешь12.20 IОмористическая

адресою: вул. М. Лагуновоі,

за цомірними

ЗапlЮШУЄМО' до -співробітництва ділових

* * *

* * * вітаємо з

.ЕЛЕКТРОНlКА»

; 1-2 с. '

и Теда ••

ЛІКУВАЛЬНІ СЕАНСИ

концерт.

МАГ АЗИНІ

JКИТеn"н". приКnlO'lения 5И1U18

З 1 березня народний цілитель' Анатолій Степа. 'новнч СвітлИчний проводнть лікувальні сеанси за

пластмаси, поліеТИJlеИОва плівка. клейонка; фарфо_ ровий посуд. Розрахунки ,пРОВОДВ:ТЬСЯ за готівку. безготівково.

Сердечн:>, від усівl ДУШі вітаємо дорогого чоловіка, ріДНОІО татуся, люблячого дідуся ГУРБИ1JА ОлекСія Грцгоровича з 55-річчям від дня народж~н-

куми Гордієнки, ~естри, брати.

на святкОвий

240/350 грн.; фотоапарати;

всі учні ПОВllжають вас.

Учні 5-а класу СШ/ ом

співу

08.25 МІс .ГОnО80IСрУ-

08.00 Арт-афиша.

телевізори кольорові. чорно-білі' зарубіжного та вітчизняного виробництва; - аудіотехніка; ПИJlОСОСИ. пральні машинки; хо­ лодильники; ,меБЛі; шпалери зарубіжного та о вітчнз_ няного виробництва; гаЗОВі плити «Брест» ціна

свлтом 8 березия. Бажаємо здоров'я міцного. ща­ стл вел.ІКОГО. радості у житті. Хай ніколи не болять вам руки, Старість обминає повсякчас, Тільки радість хай приносять діти, внуки,

Вlц щирого серця

.lV т.см....

08.00 Анонс 08.05 Док. зкран

ціиами реалізуються товари народного споживання:

які Вr.кладають у 5-а класі середньо! школи ом 6, зі

-_ . .-

ТУТа6ачук

ПАМ'ЯТІ КОБЗАРЯ березня о 16 годИНі в міському культурному ценrрі .ПрометеЙ» відбудеться літературно-мистець­ кий вечір .З люоов'ю і шаною до Кобзаря». при_ свячений пам'яті Т. Г.Шевчеика. Запрошуємо усіх шанувальнюtiв поетичного слова і любитмів хо­

Щиі'О вітаємо класного керівника Легезу В.

н lродження ДОрогого

Гр. .ме· Н1У

...9

рового

.N2 19 (880Q)

31UТAR

СЕдЬМОЙ КАНАЛ

07.05 Гopcw:xиe НОВОСТИ. 06.00 М'ТУ (муз.) , те... 06.30 .Мелодия07.10,муn ..tФиn"м" 08 30 М'Обсерватория. 07.30 • Що т ЬІ Ж ня- 07.30 'СВЯТblе ЗВОНЬІ~ 0ПіО МІФ .Кот • са(инф) 07 45 Т/С .М.риеnе. 08.00 Интерновости . , погах. 10.00 Мир злеКТРОННblХ 08.00.В фокусе-весь . Ііа. . __ ". 01.55 В мире JicивcлнbIx. 08.10.АвтографразвлечениЙ. мио- (англ.) 11,10 МУIІ"Тфиn"м 10.30 Фан-клуб. 08.40 XlФ .РОlКДение 10.35 Путешествие с 08.00 МІс .Русаnоч- 11;20. 16.10. 17.05 Не10.46 Пока все дома. з.езд". .ЯI:iОЙ-. ка. ,деиJКИМОСТЬ 11.15 Утренняя звезда. ,12.30 .Муз. прилавок011.30 Х/Ф .Гонки на 11.50 .Муз. забавЬІ12.05 Ilnaнera ЗдоровЬе. 13.00 Х/Ф .Ш •• аn ... 10.50 ЗтО-МЬІ! ....и.ание· 12.25 Мynltmporpaммa 12.35 Ток-шоу .ЧеРНblЙ де nаDQiUlnЯН. 11.~ Театр на ладонях. 13.10.Фаворит10.30 ТІС· WП ионские 13.35 кот - 21 век-., '_., ТРК .fI1Y! 14.40 Поexanи! Фильм-пародия, 13.05 дlс ,Подводная 17.15 ЖИВОТНЬІе ДФРЙКИ 15.10 Нон-стоп рандеву. страсти. ,.Восемнадцать; одиссея коман­ 18.10 Четко и ясно 16.05 .Ep8n.w. 11.00 •Территория дмrнoeeний вecнbl-; ДЬІ КУСТО-. 18.40 Адреса удачи Т/С .Ла3.р.... 11.30 Все ДnЯ женщин 14.15 Фирма .АТОН-: 14.00 Смехопанорама. 18.46 Вечерние развл. 16.30 17.30 ИМЯ.,А. Ливанов. 12.00 Визит. Гавайские информ. о недви- І , IШ!JЖ. дnя детей 19.30 СуперзвеЗДbl осо-ва, Будапешт жимоСти і 14.30 Киевские мини­ 18.05 .Стимул12.30 • Т а в рий с к и е 14.20 .Сцена Европ ... 18.20 Адреса удачи аТЮРbl.* тро С Ю ж е т н ЬІ Х игpbl14.50 Муn"тфиn"м 14.50 Постскриптум. * 18.25 ЛЮди дnя людей фильмов. Берт 13.110 .О-ля-ля!; (муз.) 16.40, 17.35 Автоторг 15.10 Клуб путеше­ 18.46 Мода сегодня 20.00 Публ. программа РеЙнольдс. 13.30 ХQккеЙ. Чемпио, 16.50 Муn"тфиn"м ственников. 20_25 Адреса удачи 1~.00 Т Іс .5е •• рnи- 'І ВЕХЛ Пл ей 17.46 .НемецкаА lIQIIНa8 18.00 .Ep8IIaw•. * ХИnnЗ.. нат. - 18.00 .Под углом 23,Б тРК .ГРАвнс. ,~ , '. . оф 'градуса20.00 Крещатик. 17.50 .Ермаш. 18.30 Х/ФоМимионneт 18.35 МІс .Др.ко •• 20.30 Анонс 20.35 Торгинформ. 20.20 Что? Где? Почем? 18.00 МІс .Русаnо .. рр НІІІІВА... ст•••. 2O.~ Новосел 17.05 Интерновости. 20.30 СИТ. Неделя. к.. 20.05 .Прошлое зтого .lV т,см.... 17.15 на nep!IbIЙ взгnяд. 21.00 Песня недели. 18.30 Х/Ф .м зто на-, дня17.35 Т/с «пv&tич.... 21.OQ СИТ .Шоу-ново­ 21.10 Мап!'lНЬКие исто3....ается мре- 20,10 Фирма .АТОН.: сти-шоу18.05 Турнир. Гранрии ropcщa, котоСТ.ОМ. информ.ОнедвиПри .Кубок Де­ 21.20 Анонс l: рога нет на карте. 18.30 Т Іс .Зеnен",. JКИМОСТИ рюгиноЙ-97-. тРК.НТУ. погоДjl. reuap... 2О.15,Путешествие в 20.00 ИНФОрм.-анали­ 21.30 Люди ДІІЯ людей 21.35 Муз. , ТанЦЬІ до упаду. 20.00 Т/С .Крас ••ица 20 30 скапзкуе ел тичес'кая про­ 21.50 Адреса удачи и. Чv"оаище. . • 0110.ени Д , 21:40 Х/Ф .Верн"Й 21.00 В вихре грамма .Вести 21.55 .Вернисаж.... MOДbl 2105 НАРТ -вечеРL"'.' .... недеЛи-. . 22.05 .БудьтездоровЬІ- , Руспан •• З с. 21 30 Х/Ф В 21.50 .Ракурс20.40 Х/Ф .5РИIIJIИ.Н­ 22.20 .Квинта22;4ОПозмаоматраце.· • nето 22.00'СВЯТblеЗВОНblтин •. 22.25 .Томпо- - злит, 22.50 Ждите! СмотриГосподне...... 22.20Т/с .Горец-. 22.35 Мелорама. ' ная вереия6 с. 23.10.Муз. квартал.: 23.15 Футбол. Чемпио, 22.40 Юрисдикция те ... ипомните! 22,30 Фабрика СНОВ Terroraiser.! нат Англии. Об.­ 23.15 Адреса удачи 23.00 .При'!ет ... завт- 23.00. х мар о ч о с· 00.00 Х/Ф .Тиrp ДIt~ зортура. ра!. '(муз.) 23.20 Видеоман 08.35

СОНЯЧНІ ВІТАННЯ

4.

-----~ --~--------

---

IУТ-.1 IУТ-20УТ-З 7

І

Ж И ТТ Я:t

ЗАТ

.

Адреса

4-21-34; вlддМ!в: сlllЬСЬКОro .ІІистl8

-

І

5_13_91.

с 6роварс.ха

маС0801

роботи

-

І

СвІдоцтво

страцію КІ

В. про

кований

АеРЖ8ВНУ

реє­

від 17.12.1993 р.

Nt 17

ІНДЕКС ~PYK

НЕБРАТ.

81286.

внсокий. аркуш.

Обсяг

І

дру­

Тнраж

5.0:>8

примlрннкlв.

Замовлення

ні

друкаРИ.8 Киlвськоrо KOMITery у plра8ах пpecll та ІифОПllацll. , :!,рYllариl: Київська область. м. Бровари. ВУоІІ. 1\.18С.... •....

877.

#19 1997  
#19 1997  
Advertisement