Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ KPAlН, єдНАНТЕСяl

Рішення ХХУ з'lзду коре­ в ж и т т я! ... ...

...е. .IІ!!!ІІІ!. . . . . . . . .' " ;Ng 19 (4ЗЗЗ) СЕРЕДА

2 ЛЮТОГО

р.

1977 2

Ціва

КОВ.

ВІдправляємо свІжі овочІ

"'іЬ ......

l8fQ

ГА3ЕТА ЗАСНОВАНА 8 НВІТНЯ 1937 РОНУ

У радгоспІ .ВобрицькиЙ. вирощування огІркІв У закри­ рання городина дає непоганІ тому грунтІ. при6утки. TopilК з кожного гек ­ Тепличники намІтили ~исокr тара зІбрали по 14 кІлограмів рубежІ на друrий рІк п'ятирІч­ огірків. Більше 600 тонн про­ ки. Вони дали СЛОВО зібрати 3 дали їх державІ . Високовро­ кожного Із 6 тисяч квадрат­

ОРГ АН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНО! ПАРТІ! УКРАШИ, МІСЬКО! І РАЯОННО! РАД ДЕІІУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИlВСЬКО! ОБЛАСТІ

СЛАВНИЙ ЮВІЛЕЙ ЖОВТНЯ Центральний Комітет КПРС прийняв ~1 січня 1977 року постанову «Про 60-у річницю Великої Жовтневої соціа­ J1JСТИЧНОЇ

ких і господарських органів по підготов­ ці і проведенню славного ювілею спря­ мувати на мобілізацію творчої енергії трудящих в ім'я втілення в життя істо­ ричних рішень ХХУ з'їзду КПРС, ус­

революції»_

Шістдесятиріччя Жовтня, говориться в постанові, є важливою віхою в житті радянського

народу,

в

розвитку

пішного

виконання

десятої

п'ятирічки.

забезпечення дальшого зростання про­ мислового і сільськогосподарського ви­ робництва, прискорення технічного про­ гресу, підвищення ефективності і якості роботи, неухильного піднесення мате­

всього

світового визвольного руху. Наша краї­ на, все прогресивне людство зустрічають цю знаменну дату під знаком нових пе­ ремог соціалізму, вчення Маркса, Ен­

гельса, Леніна, ідей пролетарського ін­

ріального добробуту і культурного рівня

тернаціоналізму, які яскраво демонстру­ ють свою велику революційно-перетво­

життя

рюючу

Ве.'Іичезним морально-політичним під­

ся до робітників і колгоспників, радян­ ської інтелігенції, до воїнів Радянської

несенням, новими патріотичними ділами,

Армії і Військово-Морського Флоту, до

втілюючи

славний

комуністів і комсомольців, до наших славних жінок, до юнаків і дівчат, до всіх трудящих із закликом зустріти

Перемога Жовтня, підкреслюється в постанові, - головна подія ХХ століття, яка докорінно змінила хід розвитку всього людства. У постанові підбито під­

60-у річницю Великої Жовтневої соціа­ лістичної революції новими успіхами в праці, ознаменувати ювілей нашої мо­ гутньої соціалістичної держави новими досягненнями в розвитку економіки. на­

Центральний Комітет КПРС звернув­

силу.

в

життя

історичні

рішення

ХХУ з'їзду рідної Комуністичної пар.тії, ВІДзначають радянські ювілей Жовтня.

люди

ВІдпОвІдаючи

дІлом

на

по­

підготовку до

БО-річчя Великої Жовтневої соціалістич­ ної революції видатного свята трудя­

Великого Жовтня

славними

ва І якостІ роботи, успішне ви­

конання завдань десятої п'яти­ річки., бригади БІльшу

працівники нашої вирішили боротися за віддачу

тацій. Велике

овочевих

виробниче

план­

пожвав­

лення панує нинІ в тепличному

перемогами.

і комуністичного творення . Всю роботу партійних, профспілкових

центральних, республіканських, вих та обласних газетах.

ТрудІвники

виростили і зІбрали

Д. М. Хижняк вІдправив свІжі овочІ в магазини мІста. Повним ходом

ведеться

За успІхи, досягнутІ

У Все- варськоІ районно!

Ради депу-

ганнІ, виявлену трудову доблесть у виконаНні планІв І со-

ЦіаліСТичних

зобов'язань

орденом «ЗНАК ПОШАНИ. Бобка Івана Даниловича

Ради СРСР по

Броварському

району нагороджено: орденом ЖОВТНЕВО!

тисяч

штук

ilисоковрожай­

них сортів.

Добре

справляються

з

сво!..

ми обов'язками опу.ратори І. г.

ту

1

розвитку ~ослин.

Д

ХИЖНЯК. брнrадвр,

р.)

(1976

про Всесоюзне соцlа:.лістичне зматЗ1ШЯ кличуть нас на ба. роть6у за дострокове виконаJfoo ня накреслень XXV з'Узд, КПРС. Готуючи трудовІ пода­ рунки вО-рІччю Велико!'і) Жовт­ ня, беремо такІ зобов'я~ння на 1977 рІк:

За

рахунок

впроsаджеННIІ

автоматизованої

системи

укла­

дання асфальтобетону, кращого використання

1

машин

механІз­

мІв, органІзацІІ роботи за мета. дом бригадного ПІдряду вико­ нати рІчний план по ~ладан­ ню асфальтобетонного покрит­ тя

та

продуктивностІ праЦі до­

строково, до

7

листопада.

ВсІ роботи по укладанню ас-

фальТ06етону

Васи-

викоиувати тіл&-

ки на «добре. І «вІдмІняо •.

ВІдкрити особистий рахунок економ!І на десяту п'ятиріч-

ку. РІчне завдання по економІ!

матерІально-технІчних ресурсів перевиконати на вісІм процен-

Радують

успіхи

тваринників

Тів. Допомогти чотирьом членам

тракториста радгос- радгоспу ~ПАосківськиЙ». десят- бригади оволодіти

сумlЖНИМIІ

доярку радгоспу ІменІ Щор- пу «великодю1ерсый,>;; ки доярок успішно виконують профеСіЯМИ машинIСТів-асфальса; Косахівську Натерину АндРl- соціалістичні зобов'язання друго- тоукладальникlв.

-

ГУТННІ ка михаЙб:rа Якимовича Івну -

РЕВОЛЮЦІІ

кІлька

огІркІв

СРСР, ВЦРПС та ЦК ВЛКСМ

Ігнатенко Катерину ГригорІв- телятницю радгоспу іме-

Петрівну льовнча -

сіЯНЦІв

Р1mения жовтневого

Ігнатьєву Галину Миронівну бригадира радгоспу «Жер-

Гончаренко НадІЮ

пікіровано

Пленуму ЦК КПРС, постанова ЦК КПРС, Ради МІНІстрІВ.

крайо­

дарських продуктів у 1976 роВолоху Ольгу ІванІвну - до- дівсf.КИЙ» ; Ці, Указом Президії Верховної ярку радгоспу «Плосківський»; Каралопа Олександра

ведеться

М. Я, ГРИНR WnRxo-бу"lвеn"ног' управnlннн N! 50 тресту «НнТвшпнх06УА-1»

по тракториста радгоспу ІменІ До- ні Юрова;

зБІльшенню виробництва і про- кучаєва; дажу ;:{ержавl сlльськогоспо-

теплицях

Соцl.nlстмчнl ,оБОВ·Я3lННR бриг,,,н ас•• n..то-бетонникll

гар;:{».

ну

В

вирощування розсади. Уже роз-

В АВАНГАРДІ соgЗМАГАННЯ

П'ятирічка називав імена

тракториста радгоспу «Аван-

-

грунту

підготовка до

(ТАРС)·.

союзному соцІаЛіСТИЧНОМУ зма- татів трудящих .

тонн продати їх державІ. Для

вже

ВИСОКОЮ НАГОРОДОЮ!

3

кіло­

16

понад тисячу

тонн зе­

5

Постанову ЦК КПРС опубліковано в

І комсомольських організацій, радянсь-

І

Процею<О, Я. А. Молочко, М. М . Лукашенко, П. А. Мил&­ Вояи постійно леної цибулІ, 4 тонни петруш­ чарик та ІншІ. ки, 3 тонни СТОЛОВИХ бурянів. дбають про дотримання в теп­ 50U кlлограмlв ШПінату І 700 лицях температури повітря, не­ кІлограмІв часнику. Водій обхідно'! для нормальJЮГО рос­ господарстаі.

трудовими

щих нашої країни, всього прогресивного людства, свята революційної боротьби

огіркІв

станову ЦН КПРС, Ради Мі­ цього докладають всіх зусиль. нІстрів СРСР, ВЦРПС І ЦК Добре працюють овочівницl ВЛКСМ «Про Всесоюзне соцІ­ І. Д. Хорошун, М. д. Білогуб. алістичне змагання за підви­ Т. С. ПіНЧУК та іиnU. щення ефективностІ 'Виробницт­ Одночасно з пl1tіГОТОВКОIO

Центральний Комітет КПРС висловив

Центральний Комітет КПРС постано­ розгорнути

грамІв

культури.

тверду впевненість у тому, що всі радян­ ські люди ще тісніше згуртуються нав­ коло ленінської партії в боротьбі за вті­ лення в життя величних планів комуніс­ тичного будівництва, намічених XXV з'їздом КПРС, зустрінуть свято БО-річчя

в історії темпи прогресу всіх сторін жит­ тя суспільства . широко

них метрІв площІ по

чевІ

уки і культури_

сумки досягнень радянського народу. Ці досягнення є переконливим свідченням того, що соціалізм забезпечив небачені

вив

народу .

жайними були й іншІ раНні ово­

птаХіВНИЦЮ

НиІвської го року

десятої

п'ятирічки. lх

Члени бригади М. Я. ГРННJl

Ка.'1ЮК Тетяну ПрокоПlвнУ -Б БВО ;:{ я авйтомо lЛЯ радгоспу птахофабрики; щодобові надої від кожної КОРО- звернулись Із заклнком до всІх бригадира радгоспу «Бобриць- « о рицьки »; Линька Василя Миколайови- ви часто перевищують n'ятнад- працівииків ШJJяхо-будївельиих НИЙ»; Дяченка ГригорІя Федорови- ча тракториста радгоспу цять кілограмів. Ше вищі nоказ- організацІй КиІвської облаС'l'l Майстреика Івана Івановича ча тракториста ;:{пректора радгоспу «Пухlв- «КраСИЛіВСЬКИЙ»;

-

сый>>..

Заморей Та:\lару Миколаївну

орденом ТРУПОВОГО

ЧЕРВОНОГО ПРАПОРА СергІєнка Миколу

8ича

-

радгоспу

Олексlйо-

голову ВИКОНКОМУ Бро-

-

оператора

ту

рцгоспу-комб:на-

«Н'Ілнтянський.

річчя СРСР;

Зозулю Петра

ІмеН1

50-

Михайлоаича

«Зоря,>; Лищук

-

МарІю

ники має Віра Миколаївна СІРА, ширше РОЗгорнути соціалістичМиколаї' ВН~ яку ви бачите на ЦЬОJ.!у знімку. не змагання за дострокове ви-

робітницю Центральної

до-

Від кожної

СЛ!ДНОї станції штучного осІ ме-

корови

тварин:

лака.

нlння

Сільськогосподарських

(ДалІ буде).

вона

заКРіпленої

середньому па

отримує

18

за нею конаНня плаНів

щодоби

в

кілограмів мо-

Фото М. Семинога.

1977

лому,

року і

І

зобов'язань

п'ятнрічки

В цІ-

забезпечити дальше під-

вищення

ефеКТИВНОСТі

І

ті шляхового будівництва •

ЯКОС.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :вІдремонтовано в

стернях ножну

знз.к

машину

«Д-77,>,

ТіИниh

і

видано

ІШ

ГІНові

:наявних

робіТ

десятої кожнІ

У

до

дру­

п'ятирlч­

82

Із ста

~lашин.

Найвищий

86

rapaH-

Тепер

радгоспах

весняно-польових

РОКУ

На

поставлено

паспорт.

нолгоспах

гoro

май­

республІки.

коефіціЄНТ-

процентів справ.них трак­

торіВ

-

у тру::\lвників

Ми-

1(().1аїасьної областІ. ІнІЦІа­ торів республіканського зма-

r АРАНТІЄЮ

НАДІЙНО, 3

ВІСІМДЕСЯТ тисяч тракто­

рів

гання за Достроквву І коякісну

підготовку

висо­

технІки.

У ЛистІ ЦН КПРС трудя­

три п'ятих майстерень рес­ публІки ремонтуlСТЬ тільки

щим країни

пІдкреслюється

необхідність

звернути особ­

ко

прантикується

реставра-

ція запасних частин. Траюо­ ри

проходять

післяремонтну технолОгічне

Добрих

також

у

ливу увагу

товки

весняних

с5катку

Цьому

налагодження.

показникІв

механізатори

досягли

Криму,

на

кожної

майстернях І

не

рення кооперованих зв'язкІв мІ);; підприємства:\1И. Уже

вІ

якість

польових

великою

підго­

машини

мірою

до

робіт.

спри-

яють поглиблена спеціаліза­ ція pe:llOHTHoro виробництва

«Сільгосптехніки».

розши-

певнІ

байнІв,

марки

тракторІв,

автомоБІлів.

Таким

чином.

тю оновленІ

якІ, звичайно, першими почи­ нають польові роботи.

Тут суворо додержуються графіки, розроблеНІ на осно­

взятих зобов'язань, широ­

тІв.

ком­

двигу­

НіВ. ВУЗЛіВ І агрегатІв, вІд­ новлюють зношені деталі.

Багато пІдприємств впро­ вадили прогресивну техно­ логію, яка забезпечує мото­ ресурс вІдремонтованої тех­ ніки не менш як 80 процен-

надІйнІс­

машини

поступаються

майже

перед

но­

вими.

У

БІЛЬШОСтІ

колгоспlв

t

раДГОСпів респуБЛіКИ на спе­ ЦІаЛЬНІ майданчики постав­ лено плуги, сівалки, культи­ ватори та Інший прИЧlПний

Інвентар.

Іх

комплекснІ

ланки,

яких

-

зварники. Е:СТЬ

ремонтують

ковалі,

Це

скоротити

дає

у

складІ

слюсарІ,

можли­

строки

пе­

ребування машин у ремонтІ, поліпшує його якІсть. (РАТАУ).


ПІД ЗНАХО:М ЯХОСТІ Із досвІду впровадження КОМПJlексноУ системи управлІння якІстю ва світлотехнІчному заводІ

* * * * *

* * * * * *

За прикла.«ом львів'п

-

дат ково реалізовано 8иробів на 229 тиСJtч карбованцІв.

продук-

там продунцlї

цП лежить стандартизацІя в найширшому розуМінні слова. Ми склали спеціальний плані б гра Ф к розро ки і впроваджен-

державний Знак якості. СвІтильники з Jlаrдою маркою експортуються в 15 країн

свІту

й

успішно

J(ОНКУРУЮТЬ

Спочатку намІтили 45 т!lких ПOJlожень. Основні з них-про

культурно-побутового призначения. Ось чому для партійної організацІї

громадськІ· комІсії

заВОДУ,

роки .

1975-1977

по

якості,

всього

колективу

дальше

шився з в 1976.

94,6

в

1975

вдо-

роцІ до 96,б

ських розробок, ретельна інженерна під-

впро-

rOToBKa виробництва. вІдмінне виконан-

Шзніше в п.'Іан були внесенІ

бітником, організацІя ритмічного виробниЧОГО процесу. Починаючи з 1975 року. приступили до розробкн 1 впровад-

тивно дІє кОМісія по контролю за діяль-

якІстю продукцП. Активно, по-діловому

КСУЯП, яку очолює В. А. Кореніченко.

сьомого

порядок розробки.

затвердження

І

мІсця

ПАРТІИНА ТУРБОТА

на

впровадження

стандартІв пIДПРИЕ:МС1lва. А нинішнього року розробимо ще б.1ИЗЬКО двадцяти еталонів пра-

пройшли розширенІ засlдаиня партбюро. на ЯКИХ комуніСти глибоко аналізували хід впровадження стандартів пlД-

Ц ·Основну увагу, однак, ПРИJlI-

ц! - СJ(ладової КСУЯП, визначили кон-

І

нІстю

якостІ

JI'язаНі ці проблеми, тим успІшніше вті­ люватимуться в життя накреслення де­

адміністрації вироБІв

І

по

поліпrденню

цІ, якості комплектуючих ВИРОбів

кр етнІ строки й відповІдальних за здійс-

терІалІв.

Глибоко розуміючи, що якість продукцП І якІсть всієІ роботи залежить а

ня ефеКТИВНОСТі виробництва, полlпшення якостІ, втілюються в життя Із ак-

нати протягом нИНIШНЬОГО наступного років.

першу чергу вІд ставлення людей до дорученої справи, їх свідомості, квалl-

тивною участю партійних організаціЙ цехів, виконання їх перебуває під неослабним контролем комуНістІв.

На ПI.lПриємствах зразком! якості КиІвському машино-

БУ.;llВНОМУ, МіНСЬКОМУ електротехнічному, РИЗЬRОМУ світло-

нення основних принципІв системи бездефектноУ працІ. вивчення розроблених

технічному заводах, львівському об'єднаннІ cckpa.-ми ретельно знайомилися з ХО;ХОМ ганяються

за

Рижа ни скл али

на

300

менш

як

карбоваНЦіВ,

6

виробів

представити на при­

поставленої мети

нізаторську

й

1

спрямовує всю орга­

масово-політичну

бота про якість продукцП, про задово­ лення всезростаючих запитів радян­ ських людей на ВИСОl(оякісні товари

-

це веліНня часу.

м. ХЛИПА. секретар парторrавlзацlІ свІт.ІІО­

нових видів. aTeCTaЦjI на вищу категорію.

J'ешчвого заводУ.

I~

v

+ +

ПОР rВНЯИТЕ

вІсть впровадження льв1вського досвіду.

На нашому П1ДПРІ!Іємстві

lс-

вує так Іваний зовніШНіЙ класи-

фікатор претензІй.

можливІ

Ним передпорушення

1875 РІК Вис(жоякісну І!ускав

ПРflJYltціlO

світлотехиі"Ч~ий

Сltла~-ають

ІИ-

ВIІ1'О'1'ОІШево

завод.

арматурв

іх майстерні жіиочі

та

світлотеШ'lllоl арматури

ламп розжаРЮВ8КИJ1.

РУКИ всього колективу скл&д&ль-

IКИХ випадках коефІЦІєнта зниження при оцінЦі якостІ роботи

ного цеху. де ПО-УАаРJlОМУ трудиться також і нолодь. Серед

тури

працівника.

иих

мацll. Забраковано

Кожна

претензІЯ

розглядаєтьсJt на загальних збо-

.ne

рах цеху чи дІльницІ,

лено брак.

Впроваджена система

вияв-

безде-

фектного виготовлення і здачІ

продукції вІддІлові

контролю.

який

ВТ:К

опорного

впровадженню

пункту

львІвського

досзlду. А минулого року орга­ нізовано спецІальну групу по

RСУЯП на чолІ з Інженером­ хонструктором першоl К8"егорlІ М. :';-;итьиом. Вона безпосеред­ НЬО вІдає ходом

впровадження

RомпленсноУ системи вя якістю про,!{укцlї.

управлlн. Уже зна­

йшли повне застосування 4 стандарти. У другому роЦІ п'я­

Па

щенню

811 КО­ Jlання завдань з поліпшення "костl праЦі на всіх дІлянках 1 етапах вирМництва. не

складеться

в

чита­

чів враження, що все у нас Іде

ріВНО й гладко. НаспраВДІ це не так. ТрудноЩіВ різного по­ ря,llКУ вистачає. полемІчних су­

--

теж. Бажано було

б почути думку працівників lJiШИХ піllПРИЄМСТВ мІста .

В. КОРЕНИЧЕНКО,

вачальиик

Boro

о

вlдд1лу техв1'1-

коитролю

2 C'rop.

о

та

виробничих

надають

переосна­

підрозді­

реКОНСТРУКЦІl

Збудована і введена в експлуатацію

лі

1976

у

другому

кварта­

ро" перша черга ін­

струментального

цеху,

де

lta.

Передбача61'ЬСЯ

переозБРОGНВЯ

ція

основних цехів,

цтво другої черги

ДОЙМ, за допомогою яких з:tіЙснюєтьс. невпинне підви­ щенн![ продуктивності праці,

продуктивне обладнання (фре­

менклатура

виробів

sерува.1Jьні,

новлена на

90

додатково

високо­

профільно-шліфу­

ЩО нині нерозривно пов'язане

ва.'!ьні верстати). Діють та­ кож ді.'1ьниці термообробки,

з якісними

ро­

хромування деталей, ЩО знач­

Довгий час на заВО;J;і «внь­

но підвищило якість штампів й оснастки.

показниками

технічне

й реконструк­

встановлено

КИм

28 стандаJ'ТіВ,

•••

JliB. Це одна з головних пі­

"кі

регламентуватимуть

піJlпривмстві

значення

реконструкції

'fирічки буде впроваджено 3 46 розроблених ще

вашому

В&JlЛИВОГО

боти.

перечок

17 рекламацій І забрако0.04 проц. вІд загальноІ кІлькості. ваво 990 виробів, тобто

Шляхом

не

rрудня 1975 року директор З8ІІОДУ видав наказ про СТ80рен·

Хай

жан0

+ +

lІиробниtJИМИ процесами. Ще 30

по

ТВСЯ'І 611 ШТУК виробів. Одер-

працюючих на з!!-в оді. • iliiliiiiiiiiiijiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_ _liiiliiiiililiiliiilililiii_ _iiiiiiiiiiiiiiliiiililiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiil&l8iiiiiiiiiiiiiiiili;;;;iililiiiiiili;;;;i;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiijijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiill

ІІРОСТО ФіКСує порушення, а ак­ тивно впливає на управлІння

при

1976 РІК

ВвrОТОІШено 2 мlm.Йовв 4.'35

Фото М. Семввога.

Постійно Р03ширюються пра-" ІВа співробітників відділу тех­

ия

гальиоl КІлькостІ.

яку ви бачите на цьому знімку.

ня, якою охоплено більше 50

2 мільйf"\НИ 225 твся. штук. Oдep~aвo 44 peк.u ..

10070 ввро. БІв, тобто 0,44 процента в1.ц за-

ністичноі праці Наташа ПІнчук,

:контролю з першого пред'явлен-

нІчного

490

ПуТаriв трудящих ударник кому-

технічного

'101'"

шерlв, пускорегулюючоХ апара-

депутат міськоі Ради де-

-

ДmI

шдвlсвих

І иастlльввх свlтнльиикlв,

стандарТів 1 застосування в та-

JIPO цент ів

роБОТУ

партійна організацІЯ заводу. Адже тур­

організація

план -графІ к, У І "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!I!!!!I!I!!I!I!I!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!I!I!!!!!!!!I!I!!I!_ _!!!!!!!!!_!!!!!I!!III!!I!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!I!!!!!I!!I!!!!!!I!!!!I!!!!I!!!!!!!!!!!!I!III!!!!!!!!I~

JlKOMY нараховується лише 22 пункти. Тазабезпечує РІідіус Ух діІ значанй, що ефектив-

бачаються

не

своєння державного Знака якості, боро­ тися за пере'І'ворення заводу в пІдпри­ ємство відмінної якості. На здіЙсне.нНIІ

роБІтникІв особливе питанням дальшого вдосконалення якості виробів, освоєнню

редові піДприємства нашоІ галузі (Мін-

тисяч

вжитку,

нях колективіll, місце в1дводиться

завкому профспілки. робітникІв на пе-

кількістю.

партІйна

спожи-

роком

продуктивності праці, освоІти випуск 11 'ВидІв виробів, в тому числі 9 шир­

придІляє організацІІ соціалІстичного змагання. У соціалістичних зобов'язан-

стандартІв. ЦІЙ :великій роБОТі передуваJlИ поІздки керівникІв. членів партбюро й

стандартизаціІ. ІХні спецІаЛіСТИ не

Велику увагу

народного

1!ання порівняно з минулим

процента приросту обсягу виробни­ цтва досягти 38. рахунок підвищення

Всі заходи. спрямованІ на підвищен-

фlкацlУ. партбюро й адмІністрація пlдприємства організували глибоке роз'яс-

товарів

93,6

ма-

1

зокрема. зБІльшити обсяг

виробництва

обладнання, організації і культури пра-

нення заход!в.

та

Передбачено,

впровадженню

показникам стандартизаulI. ПОСПішнІсть тут шкодить. Головний обсяr робіТ плануємо вико-

Прагнучи гІдно зустрІти вО-річчя Ве­ ликого ~овтня, колектив заводу взяв У 1977 році нові підвищені зобов'язання.

ВеликІ вимоги для забезпечення випуску високоякісної продукції пред'являються і до технологічних процесів,

приємства по системІ бездефектної пра-

Jtя.ємо не кільнісним, а якІсним

якості

допоміжних процесів, недостатня кІль­ кІсть оснастки. порушення РИТМічНОСТі виробництва. І чим швидше будуть роз-

При партійному бюро створена й ак-

ження комплексної системи управління

узгодження,

підвищенню

сятоІ п ' ятирІчки.

ня технологічних операцій кожним ро-

пункт про

зультаті сприяло продукціІ.

аналізують й упущення в роботі, неви­ рІшені проl'iлеми: низький процент меха­ нізації вантажно-розвантажувальних 1

уагоджеН}JЯ і дослl.:\ного lВа;tження стандартів.

тридцять

24

оБСJlуговування робочих місць, скоро­ ченню втрат часу на транспортні й під­ готовчі операції, що в кінцевому ре­

u

строки розробки, коректування,

друге перемістився

подано

На відкритих партійних зборах, за­ сіданнях партбюро комуністи глибоко

сконалення виробів, пІдвищення Іх якості є завданням надзвичайного значення. Перш за все, на пІдприємстві виділені основні напрями підвищення яності продунції: висока якІсть конструнтор-

й доповнення. З

працівниками

пропозиЩУ по поліпшенню організаціІ й

-

бездефек1'НУ працю інженернотехнІчних працІвників та службовЦів. обов'язки роБІтника по забезпече..чню бездефектної роботи, здачу про;:\укцlї ВТК І облік брану тощо. Визначили

знаЧнІ зміни

комуністи й безпартійні.

технічними

технІчного контролю, посиленн", мlж­ операцtйного контролю процент здачІ продукції з першого пред'явлення зБІль­

з

кращими зарубіжними зразками. Майже половину продукції становлять товари

-

трудівники

Шд час огляду-конкурсу наукової орга­ нізац1У праці робітниками й інженерно­

В результаті проведеноУ роботи, а та­ кож здійснення органІзаційно-технічних заходІв по реорганізації служби вІдділу

БІльш як 57 проценпІдприємства присвоєно

ня cT8H;tapTiB підпри€мства на

ЗаеJlУХОВУЮТЬСЯ звіти про хід впро­ ваl1ження системи в підрозділах заводу. До ціЄ! роботи широко залучаються всі

ський електротехнІчний). Вивчали дос­ вІд роботи партІйних органlзацій 1 ко­ лективів заводІв Львівської областІ. Москви, Саратова. Києва по впровад­ женню КСУЯП.

ного заводу план реалІзації продукцlY 8иконав достроково 27 грудня, дІ)-

В ОСНОві комплексно! систе-

Ми упраl!Ління якістю

* * * * * * * * * * * * * * * * *

УСЛІШНО завершено перший ріК де­ сятої П'ятирічки - п'ятиріЧки ефектив­ ності 1 якості. Колектив свІтлотехнlч­

тального. До

1980

БУдівни­

інструмен­

року но­ буде

по­

процентів.

світлотехніків

водом

тичними і напівавтоматични­ ми ліні![ми. Впровадження в життя нових технологічних процесів блискучого нікелю­ вання, амоніакового цинку­

ра на СК.'1цанні свіТИ.'1ьників «Орем-З», «Ореол-5» поліп­ ШИ.'1ась організація праці, якість складання. Особ.1JИВО напружені зав­ ;J;aHH![ на 1977 рік. Приріст валової продукціі становити­ ме 75 процентів, що значно Jlище минулорічного показни-

вання

дозволило

значно

по­

ліпшити якість покрить, зни­ ВИТИ тружовитрати, поліпшити

уМОВИ праці робітників.

о

НОВЕ ЖИТТЯ

конвейв­

о

вік, економічний ефект­ близько семи мільйонів кар.. бованців. На будівництво но ..

вих свіТИJIьників ВИ,'l;ілено мільйона карбованців.

провідних

тикальнозамкнутого

ро­

1974-1975

разів, відносне

вивільнення на мільйон ви­ пуску становитиме З 75 чоло-

раі\У

му цеху в еКСШlуатацію вер­

Із введенням у склца.'1ЬНО­

зитьсSl в сік

вого

КИ побудовано цех 3 автома­

покрить. 3а

залишав~![ цех

вого блоку трудомісткІсть з!~

у жовтні минулого року на пі;J;прив~lстві проведено на­

країни (конструкторів і тех­ нологів). Результатом обгово­ рення запропонованого об' 6,'J,нанням «Ватра» і нашим за­

місцем»

І

люмінесцентного

блоку

стали конкретні пропозиції по створенню уніФікованих фор­ мованих деталей й принципо­

во нової товлення. чити

технолоПl ІХ виго­ Необхідно забезпе­

випуск

двох мільйонів

штук цих світильників (зараз іх виготовляємо 450 тис![ч

Проведення пі;J;приємства,

2 moToro 1977

кор

..

7,2

реконструкціl як бачимо,

дасть не тільки

суто еконо ..

мічний, а й значний соціаль.. ний ефект. Будуть введеиі в дію найпотужніші резерви ви­ робництва. Світлотехнічний зростатиме й розвиватиметь­ ся, не відстаючи від вимоr доби науково-технічної рево­ люції. М. КАЛІН,

штук). При виготовленні ноСеред.,

механо-складального

пусу по виробництву поБУто­

головннй інженер.

року

о


СЛОВОМ ТРЕБА ДОРОЖИТИ На мQ.1tО1JнотоварНlЙ феР~1 тре-

щенНІ ЗОВСІМ ВІДСУТНЯ мехаНІза-

в язань. А цього

IJ'ЬOгO ві;:lдіш,а радгоспу «30РЯ», що розташована в селі К)'лажин-

ція, всі роботи виконуються вручну. Не дивно, що бажаючих

мітно в колективі. Поки що тіль­ ки поодинокі тваринники успіш­

цях, зиміБ.ТІЯ худоби проводиться працювати тут не так легко :в досить складних умовах. Дає- знайти, і нині в корівнику не,ься взнаки недостача KOPMiL, і мав підмінноі доярки. Коли стоя-

но справляються з своіми зав­ даннями. Так, Ольга Порфирівна

це є, мабуть, основною причивою зниження надоїв молока по-

ли великі морози, в цьому приміщенні було дуже холоднп, лю-

січня від закріпленоі ГРУПИ КО­ рів 1778 кілограмів молока при

рівняно

nepiO:lOM

ди перемерзали, худоба теж. Вза-

зобов'язанні

1700

гаразд

галі воно перебував в аварійному

перехідний

червО'Ний

також з РРШlанням та годів.lею

стані: стеля обвалюється, стіни,

першу грошову премію. На 160

тварин, зокрема з підготовкою Kop~iB до згодовування.

вікна й двері не утеплені. В інших корівниках наглухо поза-

кі:Іограмів більше продукції, ніж намічала, одержала Катерина Ти-

З

хин)'лого

відповідним року.

Не все

Kop~oцex у нас прабезперебійно, говорить

цюв

заступник бригадира фер~и 0.'11>га I.!J:J і в'!Іа Наровлянська, концентрованих

РЕ

Kop~iB. Силосу

Й

кість -

ноі С&Jlі~арвос,"

с.

тож

концентрати

знаком посилення боротьби про .. ти репресій у Чілі, за відновлен· ня демократичних свобод і проф· спілкових прав, за звільнення {всіх політв'язнів і припинеННJI

~ всіх видів ,J;ОПОМОГИ фашистській

.

~

'. хуНТІ.

j МАДРІД. rолова уряду Іспаніі

недобрано понад 16 тонн молока.;

! А.

Суарес заявив по телебачен-

ню, щО останні

На фермі немає гласності со- ~

велика конденсація випарів, під-; бочих У.і~цях

профцентру

закликом провести цей день під

та

ставлять

У тва- ~

ніде не побачи.1R

під

подіі в країні

загрозу

прагнення

іспанського народу до демократії. Своі~IИ діями, сказав він, теро·

13 кілограмів на голо- кривали вентиляційні люки, там і ринющы:хx причіщеннях на ро­

ІІУ за день,

е~ииого

трудящих ЧіJlі. ВФП виступила з

і завоювала

ці&лістнчного З\fагання.

чіліїІСЬКИМИ

s

12 лютого у зв'ЯЗІ:У з 24-ІО

річницею

гій декадах с:чня. 3а цей період.

коровам недостатню кі:ІЬ-

jl\aSMo

трудящих

трУ.ЩИП, який проводитиметь·

бов'язань ні в першій, ні в дру-

ДОВА

федерація

закликала

і прОфспілки всіх країн взяти активну учас'fЬ у Дні міжнарод·

Іванко надоіла за другу декаду

вимпел

Всесвітня

ПРОфспiJIоIt

тівна Сизоненко. А в цілому бригада не виконала взятих зо-

ПОВІДОМЛЯЄ

І\.'ІЄ там готують лише пійло з

ПРАГ~.

якраз не по­

Uлексій Андрійович Івашко -

частком компенсують ЙОГО не- вищена вологість. ! соціаліс1'ИЧР.!1'Х з06(\в' язань доя- один із передових трактористів ристи намагаються посіяти в І радгоспу ~ЖердівськиЙ». Яку 6 стачу. Два тижні тому почали У кормоцеху побачили, як у рак на нині оній рі". Відсу,:,ні роботу йому не доручали, він країні паніку, викликати недові­

;цавати по шість кІлограмів жо- великих залізних чанах відігріNY. Корови одержують також по вали парою кормові буряки, за-

р'я

lIteB ять кідограмів сінажу.

везені з траншей для ГОДІВЛІ ху- починку. тваринни":в.

пові.'1ЬНО зростає його продуктип-

не

І все ж поголів'я тварин на фермі має невисоку вгодованість,

вість. Коди на початку січня на;цою ва ли від \СОРОВИ по

5,7-5,8

кілограма молока за день, то наприкінці місяця надій становив

6

кілограмів.

h

виК'ористання.

"всеозброєнн! ЗУСТРІти весну дру-

е _ЗНаІ~-1 гого року десятої п'ятирічки, бе-

дру;ии

РІК

деСЯТОІ

ПЯТИРІЧКИ,

Але чомусь керівники і зоовет- навll'Ь немає звернення тваринспеціалісти

госпо;щрства

вважа-

ників l\иїВСЬІЩЇ об.lасті до всіх

ють можливим давати іх худобі. працівників ферм країни. ВП:lНО, Доярки ж змушені потім вино- рідки~1И гостя~и бувають тут сити і викидати іх як відходи.

Наша рейдова бригца побу_ада в усіх трьох корівниках, де

Н

.'

доби. Вули вони майже всі ПОМО- ти тут І аКТ:іаДЬНОl наОЧНОІ аГІ- ручи активн.у рожені, гнилі, чорні і практично таціі, закличних лозунгІв на техн.іки. • _. _.. На фото: придаТНІ для

агітатори, політіНфОР~fатори.

При дадьшій годівлі тварин таКО:Іектив ку.1ажинсыоіi фер)1И ки ми кормами можливі отруєння за підсумка'fИ З~laгання посі;J;aЄ

утримується 533 корови, і ви- і навіть іх загибель. 3 п'яти ка- нині друге місце в господарстві.

ввила рц факторів, що негатив-

гатів БУРЯI\И придатні для годі в-

но позначаються на їх ПРОДУК- лі тільки в

тивності. Передусім, впало в очі

неоднакове

ставлення

одному і ТО

після

старанного миття.

тваринни-

ків до виконання своіх обов'яз- повідомила нам, що в цьому років. Чисто й тепло, наприклад, у

першому корпусі, в якому сто-

"ТЬ "оррви ЧО~!fO.ряБО-1 породи,

Він З)lоже

досягти

виробничих

ці КО.'1ектив ферми здає молоко на державний приймальний

явні

недоліки

цього йому

і

участь у ремон.ті

О.

А.

ремон.том трактора.

ІВАШКО

за

уряду,

спровокувати

якщо

.'Ііквідує на-

нрдnрnбки.

Д.'1я

ПОТР11на ДОПО'lога

дирекції, паРl'іііної і ПРОфспі.1КО­ воі організацій.

мадського

поря.:lКУ

на

втручання

в політичне життя країни, за· гальмувати поліТИЧJlИЙ процес,

який

відбувається

в

Іспанії.

~Тряд, підкреслив А. Суарес, зро· Фото М. Семинога. бить усе можливе, щоб процес це~lократизаціі ПО.~ІТІІЧНОГО жит· тя був д()ведений до кінця. НАДІйНИй «КЛІМАТ. ВАШІНГТОН. Триваюча еконо· ~Клlмат. так називаються автоматичні установки. масове мічна криза ОС.'lабила зовнішньо· позиціl Сriолучених виробництво яких осво!в завод торговельні «УфаСільмаш~. Вони регулю­ Штатів. 3а даними МІНІстерства ють температуру 1 повІтряний торгіВ:Іі США, сумарне переви­ режим

у

примІщеннях

тварин­

ще t;ращих ницьких 1 nrаХівницьких ферм.

поr~азників,

найближчим часом

Ольга Іллівна із задоволенням

до

вони і в кІмнаті бригцира, що завжди виконає її якнайкраще. во"ночас СЩ'жИ':'ь і Micцe~ від- Зараз мех~нізаТОI! готується у збройні сили і сили охорони гра·

ПершІ

партІУ

установок

вІд­

правлено в господарства Укра­ їни. Узбекистану та Уралу. Цього року з конвейєрlв пІд­

щення імпорту над експортом за

минулий

рік досягло майже

6

приємства зійде близько десяти тисяч таких кондиціонерів.

мі.'1ьярдів доларів. КАНБЕРРА. Близько 800 ти· сяч кенгуру буде відстріnяно цього року в ABCTpaJii!cbKoMY

• • •

штаті Квінсленд. Таке рішення, за словами представника де пар-

пункт тільки першим сортом. Ві-

Рейдова БРllгада:

ВОНИ теж в ОСI/ОВНОМу почищені. дони та інший посуд щотижня А ось у сусідньому другому ко- стерилізуються, між доярками ЗОВСІ'м І'нша картина'. в ведеться З~lага.нвя за чистоту *"І'внику 3вичаI1В{), :t 'й молока. це дуже при-

Л. ДОРОШ - заступник завідуючого позаштатним відділом сільського госпо-

. . І тамщту наЦІональних парКІВ А охороні тварин, прийнято у зв' яз· Близьно двох тисяч робіТ ку з великою шкодою, якоі по. експонується на р.еспублікан. І ськІй виставцІ народного ми- ча.'1И заВ.1авати в останН! роки Ц

стелі тече вода, тварини у бага- ємний факт, але санітарний стан

народного

крилась у Вільнюс!. Вона про- сільському ГОСП().1арству північ.

оа

А

..

СТІ дах і на проходах мокро, з

IJ'bOX

групах занехаяні, не почи-

на Фермі ще не

ВИСТАВКА НАРОДНОГО

дарства MicbKoro комітету

відповідає на-

П. ЛИТВИНЕНКО - завідуючий Гоголівською зо-

rляд мав група корів доярки Ні-

П. ТЕПЛЮК -

ВИ Іллівни Соболь у третьом}' Jopnyci. До речі, в цьому примі-

нальною

ти ВСІ тваринники.

Основну уВагу слід приділити

чіткому І завдань

Всесоюзного фестивалю самодіяльно! художньої творчостІ

трудящих. Увагу

3 19 вІдвІдувач!в кенгуру

54

року

локомотива Л. Бlчюнаса.

Н «0-

ПОШI1В:\ННЯ на

заборон~но.

привернули полотна машин!ста приблизними

lюреспон-

·

загону сумчастих

ВОДІІТЬСЯ за програмою першого но-східної частини континенту.

веТЛіІшрнею,

дент редакц і і газетн ве життю>.

Вlhiонанню виробничих і соціалістичних зобо-

стецтва ~C.'IaBa праці:l>. яка від- представники

ко н тро Л ю,

. б б' лежному рівню. І про його поJЦeНl, осо диво вони рудНІ у ,J;оярки Марії Артемівни Вахнен- ліпшення повинні повсякчас дба. КО. Такий же непривабливий ви-

МИСТЕЦТВ

Т('пер, за

пі.1раХУПJ([І"'И,

у

звар- штаті FвінrлеНJI нзnічується ві)\

ника К Гендвіласа. пенСІонерки

М . Ю щвене. (ТАРС-РАТАУ).

до

5

~lі.lьЙонів кеИГVJ1У. (ТАРС) .

20

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g •••••

ОБСЛя_у~-оВВ~-~Ть? «Повніше

треби

Спасибі

задОВОЛЬНJlТИ

листоноші

по­ ки, яні не передбачені правила- ни на доставцІ пошти.

MicbKoro і сільського на­ ми доставочної служби.

Своїм досвідом Адам ВікентІйович пот~лефонного 1 телеграфного ділився на обласному зльотІ ЗВ'ЯЗКУ:l>. сільських листонош у ВІнницІ. (З «Основних напрямІв роз­ Почин був палко підтриманий.

Співробітники лабnТJ(lтnрlt розробили також спсте~IУ мате­ рlального стнмулюваннн прац! листонош. Пї;tпрнємствам зв'яз­ ку було peKo~leH::to?aHo. КРіМ

витку

премІальних з Фон;\у зз.рг.лаТІІ. виділяти на їх заОХО'lеНІІЯ 1О процеНТіВ сум. що на.lХОДЯТЬ вІд тарифних дохо;\ів за додат­ кові послуги.

селения

в

Послугах

поштового,

народного господарства У Крижопільському районІ СРСР на 1976-1980 РОКИ:l». першими послІдовниками 1\0Наказ МінІстра зв' язку СРСР стецького стали В. К. Тиндюк. від 13 вересня 1976 року оза­ І. И. Лук'янов та ІншІ. Тепер главлений: ~Про дальше поши­ Обслуговування сІльських тру-

рення в країні почину листонош

ВІнницької вуванню

06,l1aCT!

жителІв

по

обслуго­

сільської

мІс­

цевості.. Що ж це за почин? У чому ЙОГО суть? Якого роз­ витку вІн набув сьогодні?

ло

Ворошиловградська область. Правління І партійна організація Itолгосnу «Зоря» одн.ого з найкращих господарств Білокуракu/!, ського району багато уваги приділяють підготовці кадрів. ТіЛЬ~1І на заочних відділах вузів і технікумів тут навчається 25 чоловІК.

те,

JI1OTOrO

1977

року

що

СИ.'Ікою

колгоспників.

колгоспникам

тепер

не

чи

телеграмою.

ЦІ.

як

звичайною ка газет і

такою ж

справою. як журналІв.

достав-

ЛабораторІя ноп ВІнницько-

го обласного управління ку

науково

обгрунтувала

зв·яз· таку

організаЦіЮ праці крижоп!льських ентузІасТІв. Виявилося. що поширення Іх досвІду дасть

можливІсть

одержати

почину

виступив

сІльський

ли­

НОВЕ ЖИТТЯ

о

публіЦі більш як

35

цюють

MeTO;tO~I

ДівнИкін

сільськf'Ї

за

НОВЮІ

ТІІСНЧ ТРУ­

ПОШТfi

з

кожним

роком

стає

важчою?

о

пра­

.

Завдяки широкому впровад­ женню переДОВІІХ ~ieT() .1' R пп' "і а МИНУЛО~IУ тюцl сі.1Ь('hКЮf

додатко-І трудіВНИКі1М

стоноша А. В. Костецький. Але резерв було знайдено. На­ Дбаючи про пІдвищення куль­ самперед на хВІртках встанови­ тури обслуговуваннй населення. ли ще 78 тисяч поштових скри· вІн почав виконувати обов' яз- ньок, а це теж збережені годи-

о

Дабре починання. шо flі1РО;Щ­ лося в селі l\Іар·нні~ці. вп('в:.е­ но набирає СИЛJJ. Тепrр у рсс-

УкраїIН1

во вагомі доходи ! пІдвищити .:\одатково більш як рентабельнІсть пІдприємств нІв послуг зв' язку. зв'язку. КрІм того. кожна по- одержала мІльйони слуга вдома це в середньо- цlв доходу. му близько двох годин зеко-У цьому роцІ на

І багато Інших послуг. пере­ казати грошІ. вІдправити бан­ часу колгоспНика. дероль або внести плату за ра­ номленого виходить ~переВИТDадІо. електричне освітлення­ Правда. та:l> часу у листоношІ. Де ж взя­ може зроБИти листоноша. ІнІЦіатором цього цІкавого ти його додатково. якщо сумка

робільського сільськогосподарського техн.ікуму передовий механіза­ ,ор М. А. МАЛИК у колгоспній бібліотеці готуються до чергов"ї сесії. Фото Р. АзріЄJlІІ. (Фотохроніка РАТАУ).

2

са;\нби

обов'язково йти на пошту з по­

На фото: студентка заочного відділу Ворошиловградського сіль­ ськогосподарського ін.ституту, депутат Верховної Ради СРСР доярка J(. О. МАЛИК і її чоловІК - учень заочн.ого відділу Ста­

Середа,

район. се­ Вздовж вулицІ

На одному з будию,ів висить оголошення. Воно нагадує про

Чернишов.

о

Мар·янівка.

доглянутІ

Серед них - знатна доярка, депутат Верховної Ради СРСР Кате рина Олександрівна Малик, головltий зоотехн.ік Микола Нестеро. вич Бабак, секретар комсомольськ.ої орг~н.ізаціі, бухгалтер колг?сnу Віктор Григорович Верзун та багато ІНших. Нещодавн.о усmшч.о захистив дипломну роботу у Ворошиловградському сільсько~осnо­ дарському інституті і сам голова колгоспу Володимир АндРlйови~

... КРИЖОПіЛьськиЙ

Дівників вдома стало

рІччя

но

ВеЛIl!і()ГО

провести

конкурс

серед

слуговуванню

честь

}f{ОАТНЯ

60-

НЮlі'Jе­

республіr.3псы1йй ЛИСТОНОШ

сіЛhСhКОГО

лення. Вінницькі візьмуть У HbO~1Y шу

Н?.1а!ю

мільйоДrmКі1на карбоваll-

8

но

об­

Нёсе­

Лlіl'Т!ІІj()ші наf1аllТивнІ­

участь.

Є.

3

стор.

ГРИШАНКОВ, кор. РАТАУ.

о


* *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * праці

у

своєму

привітному учнІв

з

гостинному,

домі. Ось і не­

щодавно

відбулася

голов­

' НОГО підприємства виробни­ чого деревообробного об'єд­ нання.

Річний план по реалізац1Х продукцП в обсязі 6 мільйо­ нів 15 тисяч карбоваНЦів виконано на 101,9 процента,

на яких

по

внпуску меблів на 101,1 процента, товарів

Листування з

значення на цента. Зросла

НіСТЬ праці

слідопитами слід опитів

школи м.

середньої

дні боїв

під

років

а

часу

16,5

Ю.

Д.

18.00

визволення

18.30

ників.

19.00

Розповів школярам у листі,

СЕРЕДА, 2 ЛЮТОГО

хто особливо відзначився у боях за .tIЇCTO, про .tIужність, героїзм СОllдатів l офіцерів.

ПРОГРАМА Но_иии.

районі

19 листопада ся

Серафимови'l року почав­

1942

історичн.иЙ

наступ

по

ото­

ченню ста.лінградського угру­ повання фашистів, що закін­

чився

знищення.tl

б-ї

армії

гітлерівців.

«Спецlалl,ацlя

І

концентрацІя

MariI:TpaJl~H"fI напрям>. Філ~м-концерт «I(JlЮЧ

сlТ. К. т.

20.03

класом

під

ХУАожнlА

фlJlЬМ

АОЮ>. К. т. ХудожнllІ фІльм "Єгор буЛRЧОІ та ІншІ>.

вельии,,>

ру

І 15.10 18.45 1<.

*

КОНДР.ТІОІІ.

І

К. т. Гімнастика. 9.ЗО КінокомедІя «СВАТО св.того "ор_

14.40 15.10 15.40 16.40 17.10

машиноБУДіВНИ­

будемо вам щиро ра­

А. БУДІЛаВА,

* * * * * * *

(КиТ_).

9.10

11.15 К. т. «Наш. 1929-11>.

загонів

етарша піонервожата IПROJJи-Інтернату.

Анем>. ЧЕТВЕР, 3 ЛЮТОГО ПРОГРАМА ЦТ

гена>.

скільки ще

монтники,

ХудожнlА ФІ .. ьм «Рано-вр.нцl>. 2З . ОО ІнФормацІАни. В.ПУI:К еДеИI> а.

І

А

ки, ді.

про­

121.30

«ДивнІ І 14.00 Програм.

дорослІ>. Новинн. ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ І 10.40 УЧНЯМ 4 к"_ Література. «М. Ю. Лермонтов. «Бородіно>. Спецlалll:там народного госп 0дарства. «Виробниче об'Еднання - основна ланка народного госПОАарства> . (М.).

ИОГО". (ЛенІнграА). 22.50 10.45 «ЛIОАииа І закои>. 11.15 К. т. «Клуб кІНОПОАорожеА>. '.зо 1 14.00 ДокументальнІ телефІльми. 14.40 1<. т. «Ми знаЙомнмос. " приро- 10.00

М.

зв' язни

ришів, шефів-вирОБНИЧНИКіВ. Приходьте до нас, дорОгі друзі, буді'вельники. ре­

Це слово вдячності оо гас, Величний робітничий ІСАас, Вам, сталевари й шахтарі, -

УРСР

шефські

чекають своїх старших това­

якІсть

йомили ЇХ з цікавими фесіями.

«Компози-

20.50 «На добранІч, дlтн!>. 21.00 Програма -Чг.с> . (,\\.).

1

гії.

ПоезІя БІJIору-1 9.00 Новини.

ФI"ьм-ко><церт

т.

ПоДібні

девізом:

-

трудівникам землї!

єднають загін імені А. Гай­ дара і працівників централь­ ної заводської лабораторії заводу порошкової металур­

Піонери висловили щиру вдячність шефам, якІ по зна­

програма

тор Касьянов>.

21 . зо К.

-

,а повlт-

ннА>. К. т. ІнформацlАиа «ВістІ>.

19.ЗО К. т. еСузlр'я>.

ЦТ

9.00 9.10 К. т. Гімиаl:тика. 9.30 К. т. Мультфільми «ГВИНТИІІ шпуитик веселІ маfll:ТРИ>, "НУ. постриваll!> Випуск 9. 1 10.00 К. т. -Один за 8сlх, ІІ:І за 011.-

А ще наnю,ав, що з nлацдар­ 8

і

«Десятій п'ятирічц! І ефеКТИВнІСТЬ ••

Катерині ВасилІвнІ Много­ лєт, ЮрІю Дмитровичу Шус­ тю. На згадку про вечіР по­ дарували робітникам порт-

йто від фашистських загарб­

му

цехом

-

щасливе,

Усім

прокатних меблів. У догово­ рі робітники і піонери взя­ ли зобов'язання розгорнути соціалістичне змагання між

* * * * * * * * * * * * * * *

цим МІС­

TO.tl, адже зараз відзначається зб

8,3

Інженер-технолог

Серафимовичі листа

з проханням написати про п,а­

kятні

з

про­ продуктив­

процента. Про :асе це дові­ далися вихованці інтернату від своІх шефіВ.

Цими днями я одержав від

ЧRрвоних

до

шефам-вироБНИЧНИ1{ам Кате­ рині Михайлівні Коптевич,

при-

Хто творить нам життя

Було пІдписано договір про спІвробітницТво УЧНіВ загону імені Зоl Космоде­ м'янсьної та робітників цеху

JIIеблі,

100,2

культурно-побутового

червоними

зображено

просторі світлі цехи пі;щри­ ємства. На цьому вечорі кращі піонери 7-Б класу по­ в'язали червоні галстуки

І вам, хто засіває ниви,

лений учнями.

ЮріЯ Дмитровича доповню­ валась показом через епі­ Діаскоп кольорових знімків,

*

Хто зводить фабрики й заводи, Хто 11 стеnи звертає води,

рет Лесі УкраІнки, виrОТOl­

Шусть розповів дітям про виробництво меблів, про те, якІ труднощі спіткали робіт­ ників при перебудов! підпри­ ємства НОЛИШIlЬОЇ мебле­ воУ фабрики. Розповідь

зустріч

працівниками

ШЕФІВ

ЧЕКА.ЄМО

ВИХОВАНЦІ нашоУ школи з радістю зустрічають людей

САагєтні наші трударі,

Cllоrp.ФIIІ.

І

РІк,

R.ya080-поПУJllрНRХ

фільмІв. К. т. ОI:НОВИ раДІНсь"ого "_,,онодавства. «Радвисьае I:lмеllае пр_во". К. т. «Шахова школа>. -Творчіст~ Оноре де 6a"~I_K_>. К. т. «Наука. Техиік •. Прогрес>. К. т. Концертни. ,а .. те .. есту,ll,il -ОРJlЯ>.

І

1'.00 18.48

lиформацl.н.

20.45 21.00 21.30

е На добранІч, АІти!> Програма «Час>. (М.). КіиофеСТИ8аль '«Ленінський

22.48

бастілІ ... Новини.

К. т. цІ>.

«ДІАовl

програма

Оl:обн

та

«ВістІ>.

виконав-

8J1Ь-

бом>. ХУАожнl.

фіJlЬМ .Перша

ПРОГРАМА

ОБЛАСТЬ

НА

'.05 І 11.10 Учням І курсу профтехУЧНЛИЩ. Фізнка. «ЕJlектричне

•. 30

поле>. (М.). Класному керІвнику. «Вихованню комплексниll підхід. Джерела мужностІ>. (М.). Спецlалkтам народного господарства. «Економічна стратегія партlТ І основнІ осоБJlивості десятоУ п'ятнрічки>. (М.). «ПРМРОАа І ЛЮАина>. (М . ).

-

10.06

10.40 т. «Наука СЬОГО)l,иl>. І 11.10 «Наш сад>. (М.). 18.00 Новин',. 17.15 К. Т. «Всеl:оюзниА ОГЛЯА ШJ[І .. ~· 11.40 І 12.40 Учням 7 кл. ЛІтература. 18.15 К. т. ВіршІ _ )l,IТАМ. О. ПушкІн. 11.35 І 12.40 Учням 10 кл. І середнІх иих творІв>. «О. М. ГорькиА - буревІсник ре- Казка про рибака та рибку>. ~~~цlальии~ н.авчальних заКЛI!ДIВ. 18.00 Новиии. волюцIУ>. (М.). 18.ЗО К. т. «ВесеJlка>. ДругиА Мlжнама СОЦІаЛІСТИЧНОГО .гумаНlЗ~У що в болгарському .tIiCTi Тол­ 18.15 1<. т. «Ми rp.8MO А спlваемо>. 12.10 Німецька мова. (М.). родниА фестиваль телепрограм І 12 10 :c!aOH~aHI о. Фа~е;,в)а Розгром. 18.35 К. т. Тираж "Спортлото>. IЗ.ІО АнглllІська мова. r М.). народноТ ТВОРЧОl:тІ. РумунІ.. з' І Х ька мова. . .. бухіно (колишній Добрич). 18.45 «Польова пошта «Подвигу>. IЗ.30 УЧНАМ 3 кл. Природознавство. 19.00 К. т. ЛенінськнА унІверситет І І . 5 УДОЖн~А кІнофцьм (з субтитСлідопити цікавляться, хто 119.15 К;нокомеАI. "Свято святого Аор- 13.50 Учннм 7 КJI. Музика. _КомпозиміJlьilонlв. -Радн )l,епутатl. тру_ Р::И)2 30РА (';Х,)надливого щасnерши.tl увійшов у їхнє місто. І гена". тор П. І. ЧаАковськиil> (М.). дящих І розвиток І:оцlального.. Т сер А. .. б ф ' 21.00 Програма «Чаl:". 14.30 Учням З КJI. Читання. «В. МаяПJlануваННА>. І Iv.30 . Легар. -Граф ЛЮКl:ем УРг>. Незабутнього 9 вєресня 21.30 К. · т. І<онцерт маlll:трlв мистецтв. ковськиА. «Ким бути?>. (М.). 19.ЗО К. т. Прем'єра ХУАОЖИЬОГО TeJleФІл~м-оперета. 1944 року наш 4-й гвардійсь­ По закlнчеииl НОВИНИ. 14.55 ДJlА тих. хто вступає до вузІв. фіJlЬМУ -Без казок ие стаlOТЬ АО- 18.10 «Монолог>. 3аслужениА арти" ПРОГРАМА УТ РосlАська мова. Оглядова переРОСJlИ.,И>. УРСР Л. Бакштаев. . кий Сталінградський мехкор­ 10.00 К. т. HaYKOBO-ПОПУЛАрииll фlJlЬМ дача з орфографії І морфології. 21.00 Програма «Чаl:". 11.00 К. т. Спlвае ВО"8J1ЬНО'lНструменnус увійшов в м. добрич «битва за ЖИття>. 15.35 Музичний фlJlЬМ «НатхнеНIІЯ>. 21 .30 .ОJlімпіада-80>. таJlЬНИ. ансамбль «Верас"". перше .tIiCTO на території ~ол­ 11.00 Новиии. СРСР 3 Clа~.етбо ••. 16.15 ХудожнlА фlJlЬМ «ДІJlа давно 22.15 К. т. Прем'єра фlЛЬМУ-ІІонцерту 19.ЗО К. т. До пІдсумків чемпіонату І 11.15 Чемпіонат ~А МННУЛІІХ АнІв>. -КОМПОlИТОР ОлеКС.НАР Кас •• УРСР" волеЙбола. Жінки. (М.). гарії. Все населення виишло І , «Спартак:> (МИКОJlаїв) «БУАІ· 17.50 К. т. Концерт пtреможцlв " тунов>. По закІнченнІ _ ІІОВИИИ. 20.00 К. т. «Грає заслужениil alJTItCT на вулиці. А цей лисІ' від членів клубу

інтернаціональної дружби учи­ лища імені дімітра Ган єва,

- Добре дошли, другарі!•tулися вигуки. І старі, і малі вітали своїх визволителів­ воїнів Червоної Армії. Листування із слідоnита.tlи

нагадує про nа.tl'ятні дні Ве­ ликої Вітчизняної війни.

Д.

І

І

І

11.45 11.55 16.15

/ І

І

У

З,llістовною

І

лекцією

заступник

К.

на

прокурора

і

заві­

n,IQIiУЄТЬСЯ

робітникам праці,

t

готую­

виступах

.

ЧОJlовіки.

самодlАЛЬНОТ

трудящих.

"а,ка. (М.). народниl! аРТНI:Т

--~.."".

\

шкільних широт.,,". Першиl! ВсесоюзниА феСтн.....

,.

ае

аа

••

еа

ае

••

ее

••

ее

ае

.,

аа

11

••

аа

аа

••

е.

освіту за

За

8-10

довідками

Редактор Є. ФЕДИН.

спеціальностІ.

Одинаки забезпечуються гуртожитком. Звертатися на адресу: м. Бровари, промвузол. АдміністрацІя.

РОЖНЯНСЬКЕ

щоденно вІдпускав

звертатися

149,

на

адресу:

м.

____

м а m н н н о-формувan:ьнвй АдмІНістрацІя.

.:"'....:".:--..,...".4'.,. .....~..:--,~.,~.,

~~~_~

Колектив товарист.а с:пIВ'ІУТТА

промтоварного магазину с. КНАЖИЧ! М. Я. Ли­ сеико з приводу смертІ уі чоловіка

ЛИСЕНКА

інженери відділу реалізації УВТК,

елентрини.

Одинаки забезпечуються гуртожитком.

ААмІИlстрацlа центраJlЬИОУ раАон­ ноТ лlкариl внсловлює ГJlибоке I:пl_.УТТІ .. І((арю станціУ ШВИАКОї допомоги М. А. Сlроштан:у з при­ _ОАУ I:мертІ Аого батька СІРОШТАНА

Звертатись на адресу: м. Бровари, промвузоn.

A,ц-'-''''''''8wt.

АдмlнlстрацІl.

Петровича.

склад управлІння вироБНИ'Іо-тепо-

монтажники ІУ - V розрядів, слюсарІ по ремонту й обладнанню автоираи",

Звертатися на адресу: мІсто Бровари, вул. Металургів, 4.

мІського споживчого висловлює г Jlибоке завмагу

Ми"аАJlа

логі чного комплектування,

машиністІв бульдозерІв,

l ~

торф дяя ОПlUlенИJI.

ПОТРІБНІ:

машинІстів автогрейдерІв,

~

~

ДJlJI иаСeJIення І організацІям ~

Бровари,

відділ кадрів раЙспоживспlлни. Правління райспоживспІлки.

ТЕРМІНОВО НА ПОСТІННУ РОБОТУ

НА ПОСТІЯНУ РОБОТУ

~~ «НОВАЯ жизнь. - opr.. BPOIIPCКoro

нласів.

рlзнор06lтники на

машиністІв автокранІв.

.~#~~#,~~~~~~~~~~

ТОРФОПІДПРИЄМСТВО

...................................................................

КОЛОНА

свІту>.

роБІтивки, янІ можуть набути на заводІ

~~~~~~~""~~~V-

"

«Творчість народІв

арматуриики,

ЗАВОДОБУДІВНОМУ КОМБІНАТУ

на 508 ТРЕСТУ еБРОВАРИСІЛ ЬБУ д. ЗАПРОШУЄ

І

т.

НА ПОСТІИНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ:

В школу-магазии приймаються особн, котрі прожи­ вають у сільській місцевості, досягли 18 років і мають

вул. Київська,

••

j

К.

ХудожнІй фІл"", «Гадюка» . (М.). ІнформацІйний випуск «День за

Анем>. e!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ПравлІння раЙСПОЖИВСПIJIКИ ПРОВОДИТЬ НАБІР УЧНІВ У ШКОЛУ-МАГАЗИН

на адресу: МІ-' вул. Металур-

МЕХАНІЗОВАНА

створена рада,

20.45 21.30 23.10

Заводу заm.зобетоlІІІВХ конструкцій

дЛЯ пІдготовки продавцІв продовольчих І промислових товарів.

аа

танцювальним

М. ЧУНЯК.

,удожи~оТ творчостІ Грає оркестр ІІарод-

них інструментІв Донецького ме)l,Інституту. .

~~.~~~~~,,~~~~~~~~~~~~

СП ЕЦІАЛ ІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА

яка планує роботу на місяць, квартал. Тому в завідуючого рі помічники.

J

головиий механІк.

учи­

клубом М. П. Зінченка є доб­

·~;;Б;з7;; оо о

АдмІнІстрацІя.

'!Uтання.

клубі

18.30

формуваяьивки,

сто Бровари,

гуртком, а М. С. Якубовський - драматични.tl. Л . О. Чижко вчить любителів худОЖНЬОіЮ

П ри

ЦСКА.

IR .OO .На

портрет ко .. еКТИ8У заводу «Днlпроспец-

Передача 4.

РРФСР д. Башкиров> . ФІЛЬМконцерт. (М . ). К. т. ВечіРНА казка. (М.) . К. т. Документаль"ии фlJlЬМ «Естафета>. (М.).

газоеяектрозварвики,

t Звертатися f*гів, 4.

радгос­

.tIолоддю активну

керує

Вечlрия Сп Іва.

баскетбОJlа:

ctaJlb-.

нотельню на твердому опаленні,

иачlUIЬНИК автокояоRВ,

\ телі та інтелігенція села. т а . с, ,) У't!lтелька Н. А. Гутор співає і

т. т.

ПОТРІБНІ:

*

ться концерти до 23 лютого та 8 Березня. Тут проводиться шаховий турнір, діють гуртки художньої самодіяльності.

хорі

(І<аунас).

К. К.

з

.соціа.,ьниА запорlзькпго

20.15 20.30

роБІтники (експедитори) по реалізацlУ готовоІ продукції,

*

«НаIU

\ радЯliський спосіб життя». І) Потім оечір, присвячений

в

-

«ЖальгірІс>

20.15 20.30

, НА РОБОТУ ТЕРМІНОВО І

npГJBecTи

конференцію

у

СРСР

УТ

кочегари в

.0

г

Завждu світяться ввечері вікна к.lубу. НаЙближчи.'tIи

беруть

Чемпіонат

Варlа-

віОJlОН-

--~#_._-~---~,~#,,~--~~-_.##~-~_#\

МІІ.

участь

ЧаАковськиА.

Звертатися на адресу: м. Бровари, вул. Богунсько­ ГО, 22 (БІЛя міської БОЙНі), або безпосередньо в цех до старшого майстра по вул. МашиноБУДіВНіЙ (за заВОДО~1 <Торгмаш~). Телефон N'2 18-4-59. АдмінІстрація.

цією П. О. Клочан. Піс~я ,{ього де,\toнструвались Філь­

з

І.

ПРОГРАМА

Д .. я дІтей. «Сонrчко>. К . т. «Лети. иаша пlсне!"

lижеиери-мехаиіки по налагодженню обладнання. головний Інжеиер, головиий мехаиІк,

ньо 'tIY

юридичною консульта­

Раза},!

19.20

вlддlJl. К. т. П.

цlТ на тему рококо для челl 3 оркестром. (М.).

16.10 11fi.40 17.30

НА ПОСТIИНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ:

закон». Із

Шептун

пу-ветеранам

19.00

-- - -- -- -"",., --, -- -- - -- -- -- -- --

--"ЧІ"

фести-,

~ .г-.г-.г-.г~ ПРОм";{;Мб;а;). райс;Ож;В;n;;;_.v~.v

сільсько­ вечір на

UljЮЧUЙ

краЩIl,'tI

Вl:есоюзного

поїв,

І.

читацьку

колектнв)'

Першого

валю самодlЯJlЬНОЇ хvдожньої творчостІ трудящих м. Києва. І

роБІТlПlКИ (жінки 1 чоловІки) У цех безалкогольних на-

району

дliЯ,lІи

портрет

запорІзького заВОАУ «ДнІПРОl:пец· І:та.. ь>. ПереАача 3.

• -". -- -- -- --

виступила вчителька .tIісцевої cepedHboї школи Н. П. Стари­ на. На чuс~енні запитання від­ nовіда.lи

зм.-

НавчальнІ

ка>. «Соцl.льииА

клубі ТІ!МУ: «Людина

вчителІ!>

17.30

у сільському у Красилівському ,ну клубі відбув~я

І:оцlалlстичного

ваl:,

переАачl " фізики в лютому. ДJlа АІтеll. «Хатинка вертни-

відставЦІ.

* * *

(ЧоповІки).

16.55

КАЦЕНЕЛЬСОН,

підполковник

«Щоденник гаННА".

«Дла

16.30

(Київ).

J(iножурнаJl «Хочу Вl:е знати!> «Слово твое, пІонері"!>

1tUAI··r_

Аидр!.

Іванович&.

. . --------------". -". ------ -.. - ------ -". ..'!

......................... .................... .......... .............

~

~ СПРАВАХ 0&'Я8 ДО ГАЗЕТИ Д.з8Ьнать ПО ТEJJЕФОНV аllфl&'

-~

~

~.....,....:",.."......,. . . :4r~qoC'::C'"c::O .~..:"'Р4".:=с.,::оС'",.od".:r-~.,:t,,::О",......,.сО> ~4~~~-.г......,г~~..,v:wv~~4У~c..r'4.IWГq...г:с.г~ ....r;;~8JI:;д;.;

і

ropKO"1

истичес:коА партии ~KpaaBIi1o ropOAcкoro 8 p.I088ar8

KOIlIlY~OBeТOB еп атов fl)УАIІЩВJCJI Ккеlскоl oCI.JI.cmr.

J

НАША ЛДРНСАа 255020. •• БРОВАРИ,

І

:rF.JIЕФОНИ; редактора - 111-3-82; l.ступаПІ рц.nop.

11+471

вlДПОВl.1r.аllЬНОro секретаря, IIддIIlJ clm.ськоro roeпо.в..penа. КОРIC1lOJlo

дента иlсuевоro ра.цIОИОВllенва ... IIІ-З-18, 11ддІ.ІІІ1. арОIlКсаое"

І

,вІвторок. c:eDen,.

8'JIТIIИUlO І cvботу,

Е>Clсяr 0.5 фОDмату

Газе:а ':ходп Ba~~-:~O!!.#B'!.K!: ____ ~ -J'""':~ ~~~~;.._ #=:~ ~~O::,~~~~~::...-... ~~~~ .-gq.... # .... ~.::=.e~:::::

·~;бі9М:--~~:а;-:к:;;ар~ ки;сь&~~ ~блYDР:IЛЇ~ І спраац-JU,Qщта. пomграфd І ltВИЖ1(овоl JOрriщ

.)'&

КвI~ Ім. _ Заи. 515-10926.

. . -:

#19 1977  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you