Issuu on Google+

ВПЕВНЕНИЙ ФІНІШ П'ЯТИРІЧКИ

19 (4127)

ііа основІ широко розгорнутого всенародного соціалістичН(І·

ВІВТОРОК

змагання забезnечено успішне виконання плану 1975 року,

ro

говориться в повІдомленнІ ЦСУ СРСР про пІдеумни викон~н·

3

ня плану розвитку народного госnодарства СРСР У 1975 ро~І ..

НацІональний доход становив 362 мільярди карбованЦІВ . І збільшився за рік на 14 мільярдів карбованців . П~одуtщ~я промисловості зросла порівняно з 1974 р~ком н~ 37 м1льяр~!В нарбованців 1 становила більш як 520 МІльярд.Ів карбованцІв.

.лютого

1976 р. 2 коn.

Ulнa

Продукція сільського господарства. в 1975 J?ОЩ становила 9~

міль.Ардів карбованців. ПродуктивнІСТЬ праЦІ в промисловостІ зросла на 5,9 процента проти 5,7 nроцента за nланом: за рах~­

нок підвищення продуктивності праЦІ одержано

ГАЗЕТА В

1935

80 процентІв

.

приросту обсягу виробництва.

З~СНОВАНА

У 1975 роЦі для сільського господарства в бІльшостІ районів країни ~:клалися винят~~:ово несприятливІ пог?дні умови . Однак

РОЦІ

послідовне проведення в життя програми змІ.цненн~. ~атер~аль· но-технічної бази сільського господарствоа. ХІМізацІІ 1 мелюра·

ц!У земель дало можливість колгоспам і радгоспам ОРrАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОJ ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАЯОННОІ РАд ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

nослабити

негативний вплив nогодних умов .

Загальний обсяг продукції сільського господарст~а. хоча був

1 нижчий. ніж у nопередньому році. але більший ВІД Се{)едньо­

річного виробництва у восьмій п'ятирічці на, 12 процентІв. Ва­

140 мільйонів тонн. соняшника 5 мільйонів . тонн. Виробництво картоплі стщ1овило 8~ . 5 міль­ йона тонн, шо на 9 процентІв більше, ніж у 1974 роЦІ, льоно­ волокна - 478 тисяч тонн, або більше на 19 nроцентів . Вироб· ництво · овочІВ у 1975 роЦі було приблизно на рівні середньо­

ловий збір зерна становив

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

річного виробниц:rва дев'ятої п ' ятирічки.

Виробництво бавовни-сирцю в минулому році становило 7.9 мілЬйона тонн. що більше , ніж передбачалося nланом. Вперше

Про Пленум, ЦентраАьноzо Комітету Комуністичної партії України ЗО сІчнІІ 1976 рону відбувся nnенум Цент· pan~tнoro Комітету Номуніетичної nартіі Украіни. Пnенум розrnянув Звіт Центраnького Комітету

НомnартіТ Унраінм

XXV з'їздові

стичкоТ nартії Украіни

Комуністичноі

о.

з'їзду

n.

Гоnова

Ради

В зв'язну з обранн11м

XXV з'їздові Но­

родне госnодарство становили понад

Міністрів

І. Н. Лутана

лась за рlн на

XXV

з'їздові

карбован·

госnодарствІ

колrосшв.

стано~ила

141

карбованця в

на З проценти.

році. Оnлата nраЦі . колгоспників ~росла

1974

Виплати і пІльги, одержаНІ населенням

ІЗ сус·

nІльних фондів споживання, становили близ.ьІЮ 90 мідьярдів карбованЦІв 1 збільшилися за рік на 6.5 ~~1льярда карб~ван· ..tів . ЖитловІ умови поліпшено майже

11

МІЛЬйонам чолов1н.

ЧисельнІсть населення Радянського Союзу на 1 січня 1976 року становила 255,5 мІльйона чоловІк. . (ТАРС).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~е~~~~~~~~~~

На

.ІІеРеаqоб-

робиому комfІІиа· МИКО11& Аито­ НОІНЧ Jlук'ІІнекко

rt

nраu.ює.

е

.. е&трн­

ком 6111 ьwе деся· ти рокІа. За u.ell час він sдабув ааторктет

Постанова Пленуму ЦК Компартії Украіни від 30 січня 1976 року Звіт Центрального Комітету Комnартії України

114 мільярдів

Середньомісячна грошова з~роб1тна плата робітників і службовЦів становнла 146 карбованЦІв проти

Унра.

Про 3віт Цеитральиоrо КоJІітету Компартії У краІви XXV з'їздові Комуністично І партІІ У краУии

СРСР',

мільйона чоловік. ЧисельнІсть. J<Олrоспниюв,

15,7 мільйона чоловік.

nершим

сенретарІІ ЦН Комnартії Украіни.

2.4

зайнятих у громадському

УРСР

іни Пnенум увіnьнив його вІд обов'нзнів другого

Комуні·

ЦСУ

цІв 1 зросли порівняно з 1974 роком на 9 процентів. Середньорічна чисельність робітників і службовщв у народ­ ному господарстві становила 102.2 мільйона чоловік і збільu~и­

nроант

~:енретарем Чернасьноrо обкому Номnартії

ПіІїнум прийняв nостанову про внnючення до·

" nорядон денний XXV

ДоnовІдач ЛІІшко.

МіЛЬЙОНІВ ТОНН.

споруджено і стало до ладу більш як 300 нових велиних дер­ жавних промислових nідприємств. :КапітальНі вnладення в на­

РОНИ»,

мунІстичноі nартіі Украіни.

ртноао

«Про

2

У 1975 роцІ, говориться далі в повідомленні

ЦК НПРС до XXV t'ізду Номуніетичної nартіі Ра· аянсьного Союзу «Основні наnрями розвитну нароаноrо rосnодарства СРСР на 1976-1980

nартІІ Украіни. В цьому nитанні на ПnенумІ ви· стуnив чnен Поnітбюро ЦН НПРС, nерший сенре· тар ЦК Комnартії Украіни В. В. Щербицьний. Пnенум одноrоnосно затвердив Звіт Центраnь·

ноrо Комітету Комnартії Украіни

nитання

ВаJІОВИЙ збір рису ДОСЯГ

серед

ТОВІ;JИШІІ. Не ВИ. DIAKOIO Аому ЯК в.освІдченому маА· строаІ своєї сnра­ ви

КомуністичноТ

иартії України затвердити.

доручают~

наАск 11 ад н І w у, наАвідnовІ.:r.а11.ьнІ·

роботу.

wy в

ці

днІ

От

І

nеред·

s 'їsдІвськоі вахти Мико11а Антоно. вич

Питання черrовоrо XXV з'їзду Комуністичної партіІ УкраІни

аитку на

України питання «Про проект ЦК КПРС

нароАного

1976-1980

nризначеного виготовлення

талеА

~

порошковоІ

На фо.то: М. А. ЛУК'ЯНЕНКО nід час роботи Фото М. Семиноrа.

СРСР Голо·

-

~~-[--~~----~

*

соціалістичне

u

нартопдю К<мектив другого

змагання

за nід-

вищення ефентивності внробнн· цтва і якості роботи, за успІш· не

nро­ холо­

дильнккІа .

П'ЯТИРІЧКИ РІК ТРУ ДОВИИ С:.еред виробничих колективів

де·

нових

мислових

ДоповІдь у цьому питанні затвердити .

...................... .........................

ваводу

для

ва Ра.11.и Міністрів УРСР О . П. Ляшко .

.11.0 XXV з'Їз.ІІ.у Комуністичної партії Ра­ аянського Союзу «Основні напрями роз-

ДОБРИЙ ЗАСПІВ

nptca,

тонноrе

господарства

роки». Доповідач

по

25!1-

електросхеми

Постанова Пленуму ЦК Компартії Украіни від 30 сіІІня 1976 року Включити .ІІ.О.ІІ.атково в порядок ден­ ний XXV з'їзду Комуністичної партІІ

трудиться

nідк11Юченню ду. же скл.адноі

виконання народногосподар-

металур- c~tкoro плану на 1976 рік, цей

Оленсандр

Маховна.

120-130

процентів.

шихтовин

Валерій Малик, які щоденно виконують . змінні завдання на Наслі·

овочевої

відділка

лівський:.,

бригади

радгоспу

включившись

Ще

сГого··

у

Все-

союзне соціалістичне змагання за підвищення ефективності виробни-

зяб,

заготовлено

народногосподарського

пер

продовжуємо

rlY номсомольсько-молодіжна колектив у числі перших за· ки бригади зобов'язалися до Розпочали XXV з'їзду КПРС плану на 1976 рік, зобов ' язався руе комсомолець Микола Со- !'раму І до кІнця мІсяця внпус- . виконати двомісячне завдання одержати високий урожай всіх картоплю на етроково виконала ,аев'ятої п'ятирічки. Включившись у

свій план

Всесоюзне

надплановоІ про- по випуску продукції.

дукції. Особливо завзято працюють спІкальники ВІктор Марчук,

В. ВАЛЕРКО, робітник заводу порошкової металурrіJ.

і

дбати

про

виорана

на

закладено

на

нафо~Іаllжува-

ти добрива, компостуємо іх .

бриrада спІкал·J:>ників, якою ке· вершив сІчневу виробничу про- вІдкриття лощенко. однІєю з перших до- тив чимало

почали

Площа була

зимове зберігання достатню кі .1 ь· кість насінного матеріалу , а те-

цтва і якості роботи, . за успішне

дуючи їх приклад. усі робітни- виконання

восени

врожай .

городніх культур . Крім того, ви-

завозити

насінну

яровизацію. Вже

підготували 34 тонни бульб соР.·

ростити на кожному з двадцяти гектарів по 120 центнерів ранньої картоплі.

ту Гатчинськиі!. Н. ЗАХАРЧЕНКО, бригадир .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

З наближенням весни все біль­ ше ро!ширюється фронт робіт у теnлицях

та

парииках

«Красилівський».

ПЕРЕД

радгос­

Михайловичем

nостійне місuе . У Димитрові теп· личники nідготу;апи й заклали сопом'яно·гнойові подушки на nл0щі 58 тисяч квадратних мет­ рів теплиць. а будівельники вкри­

першому році десятої n'ятирічки. Паринково-тепличні бригади ,~tpyroro А третього відділків, очо ­ о~~ювані досвідченими овочівника·

внрощуваннІІ розсади у 125 парннковнх рамах, ~~пікірувалн ІЗО штук сіянців огірків у торфо-11е-

ли 2 гектари тепличних ка.ркасів пnівкою. Одночасно овочівники здають

грунту,

регнійні

державі

лістичного

мн Марією Мико~аївною Оиаwко

будуть висаюкені в темицях ка

по

вирощуванню

городи·

ин у закритому грунті доклада­ ють зусиль, щоб забезпечити одержання

високого

врожаю

в

та

Олександром

ВІДСТУПАЄ

Трофимовим, вже виконали чима· ло робіт по підготовці до нового виробничого сезону. Вони висіяли насіння раІttІЬОі капусти для

бриrад

Колективи

ними

горщечки, які незабаром

зелену

городину,

виро­

шену в аимовиА період. За січ~ь

з'їзд Компартії Украіни новІНІИ досягненнями в npaui . У своїй діяльності вони керуються Поста· новою ЦК КПРС, Ради Мініст­ рів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ «Про Всесоюзне соціалістичне змагання за підвищення ефектив­ ності виробниитва і якості робо· тн, за успішне виконання народ· ногосподарського плану на 1976

ЗИМА

з торговельну мережу столиці відпраВ.ІІено :200 центнерів пет · рушки , кропу, щавлю, б у ряка-вигонки та іншої продукції. У лютому її буде продано значно більше.

Робітники

зустрітІ:І

бригад

нарощуючи

закритого темпи

змагання,

XXV

соціа-

рік»,

прагнуть І

з'їзд КПРС і

XXV

І

В. КРАВЧЕНКО, Шькор,


Рубежі деснтоі п'нтирічни. Рін першиn

АГІТАЦІИНО-МАСОВУ РОБОТУ -НА ВИЩИй РІВЕНЬ

ОБСЯГ ДЕРЖАВНИХ КА· ПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ НА КОМПЛЕКСНИИ РQЗЩ11 UK РО��НЕ ГОСПОДАРС Т В О СІЛЬСЬКОГО ГUt;tНJ.ЦAP· .кр АІНИ ПО ВСІХ ДЖЕРЕ· СТВА НА 1978 РІК ВИЗНА­ ЛАХ ФІНАНСУВАННЯ ВИ­ ЧЕНО В СУМ.І ЗАГ АЛЬНИИ ОБСЯГ КАШ·

ТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ У НА­

КЛИКАТИ НА НОВІ ЗДОБУТКИ У центр! уваги трудівнянів нашого міста й району нині перебувають важливі партійні донументи матеріали грудневого (1975 р.) Пленуму ЦК КПРС, проент ЦК КПРС до XXV з'Ізду партії «Основні напрями розвит­

ку народного rnсподарства СРСР на 19761980 рони• . постанова ЦК JШРС, Ради Мі­ ністрів СРСР . ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ про Все­

гання набрало новоІ сили, nідняло свою діє­ вість. Вони nовинні органічно nов'язувати

союзне соЦІалістичне змагання за успішне ви·

змагання

конання

nолітики КПРС . Тут варто не .1ише nереконлh

народногосподарського

плану

першо­

з

головним

го рону десятої п ' ятирічки. БійЦІ ідеологічно­ го фронту всіма засобами 1 формами роботи

во

активно

nомітити упущення, для їх усунення.

пропагують

ЦІ

документи,

розкрива­

ють Іх значення й велич, спрямовують зу­ силля трудящих на втілення в життя гран­

говорити

про

наnрямом

усnіхи,

економічної

широко

nопуляризу­

вати nередовий досвід . але й вміти своєчасно недоліни, вназати

шляхи

Доречно тут звернутись до грудневого но­

діозних накреслень партії. Насамперед, від­ повідальне завдання покладається на агітато­ рІв , які найближче стоять до виробництва 1 спроможні особистим прикладом повести своїх товаришів на нові здобутки.

мера минулого року журналу «Агітатор:~>, в якому була надрукована стаття «до розуму і серця• про Героя Соціалістичної Праці брига­ дира молочнотоварної ферми радгосnу «Руса­

Нині в місті й районі діє 114 агітколекти­ вів, у складі яних налічується 1189 агіта­ торів . Так , на заводі порошкової металург!І агітколектив об'єднує 95 чоловlн . Партійна організаЦІя творчо підійшла до добору l роз­ становки агітаторів 48 Із них мають вищу або середньо-технічну освіту. За нож­ ною дільницею , бригадою закріплено агітато­

літичного бійця nартії вона бачить в· тому, щоб кожний робітник чітко розумів завдання особисті й колентиву, знав, за що бореться.

ра, що , в свою чергу,

в'язанню

виробничих

сприяє успішному роз­

справ .

Водночас

ном nрактикує заслухов у вання

nарт­

1

вчається

популяризується.

Будівельник':' ПМК-8 тресту «Броварисlль­ буд• добре знають комуніста В. М . Поліщуна не лише як муляра висоJ;ої кваліфікації, а й цІнавого сnіврозмовника. І коли партійна ор­ ганізація механізованої колони заnроп о н у ва­ ла Володимирові Максимовичу бути агітато­ ром, він сnрийняв це як відповідальне rор у­ чення. Членам бригади сподобались дохідливі бесіди В. М. Поліщука про проект ЦК КПРС до XXV з'їзду партії , ті завдання, які ста­ вить nартія перед будівельниками на нову n'ятирічку. Агітатор вміло використав плани бригади, колони, тресту, загострив увагу на дальшому nідвищенні ефектйвності, яності всІх будівельних робіт. Щоб слово не розхо­ дилось з ділом , номунtст сам показує

З!.Jазки

самовідданої nраці. Колектив бригади. Яf:ий він очолює, на nередз'їздtвськlй трудовій вах­ Ті добивається ножної зміни виробітку не менш як 120-125 процентів. Доброго слова заслуговує агітаторська ді­ яльність

апаратника

заводу

нівсьннй» М. З.

Марія

пластмас,

члена

Пильтяй. Своє завдання nо­

Захарівна вміє простим, зворушливи:УІ

словом nІдняти людині

робочий

настрій,

рожить честю колективу , хибує в магається всіляно ухилитись від відповідІ за доручену справу.

Треба сназати, що нині аудиторією агітато·

«Наnравити

мільярда

нарбованЦів,

Адже вІд органІзованого проведення зимівлі худоби і nідготовни технІни до весняних по· льових робіт залежить неабияний усn І х вико·

му

державні

нання н а nружених планів по виробнинтву продуктІв твариннпцтва і рослинництва . Пра ­ вильно роб л ять nартійні номітети радrосnів

тон

ні вкладення ярда

вистуnи

агІтаторів

безпосередньо на робочих місцях твариння­ нів і механізаторів . Так. номунІсти К А . Буч­

питанням

nідготовни

техніни

Мета

слово nартії до

виступу,

бесіди

свідомості

них

розвитну

завжди вмІє своїм пристрасним словом запа­ лити іНШИХ, НаЦіЛИТИ ЇХ зусИЛЛЯ на ДОСЯГ· нення нових усnіхів.

них завдань першого року десятої п'ятирічки.

організацій

всіляно

nідтри:УІувати

1980

криваються

діяль­

винонання

трудовими

колективами

склад­

ського

день

Гвардієць п'ятирічки янось

У

вантажних і

1

nрацює за

техніни

тро·

стає

Індустрt~льною

зю. Ось і в

Щотижня

Ділом, і добрим слово:~-t. Андрій був не nростим

силадання

"dep, вати

холодильних

ка·

а відтан і зарекоменду­

себе

відміннйм

столя­

ром-снладальником.

Дуже nриємно 1 радіс· но nрацювати серед людей

-

щирих,

дружних

і

завзятих.

розповідає Андрій . -

-

У

нас завзяті усі ян один : І комуністи, і номсомольці . Ко­ ли нам нажуть : треба, від·

nовідаємо

-

зробимо .

Ми

завжди на nередньому краї в з маганні . Достроково ви­ нонавши свою п ' ятирічну, наша бригада першою на nідприємстві

2

стор,

включилася

в

боротьб у за право називати­ ся колеитивам комунІстичної

nnaцi Імені XXV з ' їЗ ,'\У КПРС. А щоб nідиріnити своє

прагнення,

слово до

24

ми

лютого

дали

винона­

ти свій двомісячний план.

І

так б уде! І тан , безумовно, буде. Бо це слово ударної бригади nідприємства,

• о

І

галуз­

роЦі nеред·

1976

919

тисяч

ти·

зрошуваних гентарів

1

осуше­

як

зміцнюватиметься

база

господарства

рес­

снч зернозбиральних ком· байнів. На поля бу де виве· зено 200 мільйонів тонн ор·

ганічних добрив

на

--

16.3

nроцента більше, ніж в се­ редньому за рІк в дев'ятій n'ятирічці. мінеральних доб­

рив що на

15.6 мільйона тонн, 23 проценти більше.

Загальний обсяг

наnітало­

вкладень

в

сільсьне

дарство

республіки

госпо­

визна·

чено в сумІ 4 мільярди 750 мільйонів нарбованцІв. ТІль­ ки

за

рахунок

державних

каnІталовнладень

буде

вне·

дено 95 тисяч гентарів зро­ шуваних І 135 '\'исяч гекта­ рів осушених

земель .

(РАТАУ) .

РАДІСТЬ-ЛЮДЯМ

мо·

ло йому можливість швидно опанувати усІма сенретамч

тваринництва

бачвється ав€'сти в дію пта­ хофабрики на 34 мільйони

рального ноденсу буд!в· нині в комунізму . Тут усІ люди щирі й доброзичливі, йк треба доnоможуть 1

новачком, він уже nройшов гарт виробничого навчання І вtйсьнової служби . А це да·

для

нормовиробництва . Це зу­ мовлено тим, що виробницт­ во молона І м'яса в країні

Онуфрієва

нормами

спеціал11ованих

рахунок

872

У першому роцІ п'ятирІч· ни воно одеnжить 57 тиt'І'1Ч транторів, 44.6 тисячі ван· тажних автомобілів. 11 ти·

радгоспи

зернозбиральних комбайнів . Особливо зростуть поставки

гостинно прийняла його в свою трудову сім'ю, яка жи· ве

і

'автомпбілів , понад 97 тисяч

його найбільш

В і нтора

колгr ~ пи

є

nубліни?

сvмі

країни nриіІДе багато нової технІки. Цього року для сtльсьного господарства бу­ де поставлено бли1ьно 380 тисяч тракторІв. 270 ТІІСйЧ

гентарів

сільського

на

номпленсний в

за

ноштів

сячі

А

Обсяг ·

визначено

тільни

матеріально-технічна

капіталовила­

його

господарства

них земель. Величезний об· СЯГ буде ВИНОНІІНО В Нечор­ НОЗеМНій зоні РРФСР.

21.3 мільярда карбованців.

хвилювало те , як зустріне колектив бригади. в яну одержав nризначення у від­ ділі надрів. І раптом уся ця настороженІсть розвіялася.

Бригада

на

розвитон

nерестуnаючи rшерше по­ рІГ прохідної Броварсьного деревообробного комбінату, Ярош

ввести

радянсь­

госnодарства .

фактором у ефентивностt

державних

від·

звертається

державних

~~

Андрій

увага

78 .6

мінеральних

мелІорація земель. Ниніш­ нього рану nередбачається

дальше змІцнення матері­ ально-технічної бази сіль­

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

хи зніяковів ,

сільського

вже в першому її роЦі . У nланах на 1976 рІк особли­ ва

одержить

тонн

Важли в им nіднесенні

тва·

НИ:УІ селом у новій п'ятиріч· ці . Чимало. буде зроблено

С . HUt;KU, Інструктор відділу пропаганди та агіта­ ції міськкому КомпартіІ України.

У nостанові ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ про Ясесоюзне

перед

не

добрив і кормових добавок, що на 3 мільйони тонн біJІЬ­ ше. ніж у минулому році.

1976-

nерсnективи

тва­

доnоможе

році сlльсьне господяр­

мільйона

рони>>.

Широкі

ність агітаторів, спрямову ючи їх на достроко­ ве

1976

госnо·

СРСР на

nродунтивність

ство нраїни

сільського

розвитку

по

тільки техніна, а й хімія . У

насамnе·

народного

дарства

нові величні звершення в Ім'я дальшого роз­ ивіту рідної Батьнівщини. Обов'язон ш~ортtй-

них

культур,

номплснси

ринництва

ЦК КПРС до XXV з'їзду nартІї «Основні наnрями

енергію на

КПРС В. Б . Сахна. Достроково завершивши особисту n'ятирічку, робітник взяв підвищені соцзобов ' язання на 1976 рік. В цеху екстру­ зП вже всі знають, що Володимир Борисович

нести

ринництва і нор;о.ювої бази», -- зазначається у nроектІ

кожного трудівни­

ка, винликати в нього натхнення ,

завдань

nтиці,

ПІдвищити вр о жайність, зміцнити нор~10ву базу , nід·

господарства збільшення виробництва зерна l техніч·

до

донести

-

ро з ви­

господарства

вкладення

ливіших

nрогаяне .

ножного

на

ред для розв'язання найваж­

весни , nриділивши увагу тим недолінам, які мають місце в господарствах. Безnеречно , це тільки сnрияє янісній nідготовцІ до польових робіт, доnоможе механізаторам завчасно на­ дол у жити

мІль­

115,7

сільського

то­

наnіталь·

карбованців.

тальні

ма (радгосn << Боuрицький•) і М. Г . Касян (радгосn імені Щорса) свої останні бесіди nрисвятили

-

у

ОСНОВІ

вирощуванню І відгодівлі свиней на 612 тисяч гоЛІВ, молодняна велиної рогатоІ худоби на 80 тисяч голів.

171,7

по всьому номплексу робіт, включаючи виробниче, жит­ лове 1 культурно-nобутове будівництво , І при д б а н н я технlни... Використати капі­

<< Бобрицьний», << Плоснівсьний » , імені Щорса , регулярні

в обсязі

числ!

голів

напітальні

внJІадення

РАТ А У).

Ва індустріадьній

роботі, на­ нонкретноУ

рів радгосnів і nтахофабрик повинні стати тваринницькі ферми й транторні бригади .

яні організували

( Фотохроніна

(Фотохроніна РАТАУ).

роз­

крити велич її nрацІ. Водночас вона nіддає гострій критицІ , засудженню тих, хто не до­

звітів окремих

агітаторів за свою роботу, досвід кращих ви­

ЗНАЧЕНО В

соціалістичне змагання за виконання народ­ ногосподарського плану 1976 рону чlтно ви· значено, що nрапор змагання слід nіднести на новий, вищий стуnінь, широко використовую­ чи прогресивні його форми. Саме агітатори й зможуть багато зрОбити для того, щоб зма·

ся з найбільш завзятих nрацьовитих . А до них на· лежить і ко:УІсомолець Анд­ рій Ярош. Нещодавно в йо­ го житті відбулася дуже ра­ дІсна

подія

-

за

гвардієць п ' ятирічнИ >>. Друзі щиро тиснули йо~ту Р ''' і

зичюш

трудових

нових.

ше

кращих

звершень .

А. На фото :

КОЗАК.

А. Ярош за ро­

ботою. Фото автора.

яна снладаєть-

о

Завідуюча

цію «Тваринництву

первинної ор­

ганІзації

товариства

<<Знання»,

учасники

художньої

саі\юд\яль­

художнє

нання

зина

та

вино ­

організов у ютІ>ся

Звучить

естрадна

~ІУ·

самодіяльно-іІ-'струмен ·

тальнаго

Антивну таних Ла,

читання

nісні.

дисnути .

ансамб .1ю

участь

" Ме л одія» .

у проведенні

вечорів бере

зонрема

молодЕ• ее·

КО~ІСОМОЛЬU[ .

Культармійці

-

чаr.ті

тваринницьких ферм.

гості

Так,

щод11вно

агІтк у льтбригада

стушJJІа

на фермі

ського

• НОВЕ ЖИТТЯ

з'їзду партії.

стуnають лектори

ще

,

XXV

сільською бібліотеною ВІра Фо· мІвна Мнронець прочитала лен­

вою

о

Велянодимерсь­

ностl. Читаються ленції, nрово­ дяться бесіди. конкурси на кра ­

веляні

тр удові усnіхи ЦК ВЛКСМ нагородив знаном « Молодий

у

кому будинку культури nрово­ дяться вечори вtдnочинну. Ви­

відділка

nрограмою,

не · ви

Шев<Jеннів

радгосnу

з

но­

ЛІричну nі с ню подар у нав тру­ дівникам са~т n діяпьнп й чий анс;щбль << Росинна >> . чав

гумор

3

лютого

та

няр аднl

діАО· Зву­

жарти.

Доярни nоч у ли улюблені vкра­ їнсьні народні ni r нi : « Ой, гарна я . гари я •>, <<Скрнпка би не гра­ Л8>>, «По садо<Jку ходЖУ» та іншІ. Тн ар иннини т е nло anлo.:ty· вали

солістям

иrчщерту

-

Лю­

бі Цари!\ та Ніні Кондратенко. Члени агітну ль rбри 1 · ади випу­ ст ли

«Календар

трудової

сла­

ВИ» . де розnові:JЯЄТhСЯ про робо­

ту передовинів ферми.

М.

nрисвяченою

ВІвторок,

високу .

-

рентабельність >>.

1978

року

ІІUГРЕБНИИ.


B.ИArABBJO JJZИРИ2'ИС.5

Примножимо досяrнуте Достойно зустрІти XXV з'ізд сяг роботи, щоб виростити на 16 кілограмІв, а тепличницІ На­ НПРС і XXV з'їзд Номnартії кожному гектарі 937 центне- теряна Григорівна Заглинська України, пІднятися на вищу рів кормових бурякІв . Теnлич- та Натеряна ІванІвна Заглин­

сходинку госnодарювання nід таким девізом тепер працюють на полях, фермах, у майстернях

імені

трудівники

Щорса,

радгосnу

в роки дев'ятоІ вони

вагомі.

переведения

змогу

досяrнуті

п'ятирічки. А

справді

ства на

ська рються

кожному

нерів кукурудзи на силос і зе­

Заглинська,

які

виростили

квадратному

закріnлюють 1 закритого грунтх

nримножують успІхи,

:кроки

ниці Натеряна Григорівна Заглинська та Натерина Іванівна

наукову

Перші

землероб-

основу дали

nідвищити

врожайність

зернових на 11 гектара, овочів

граму о~l_Рків.

Зеленка,

Трохимівна

кіло- лений корм з кожного гектара .

21

доярки

на Андрйвна

тина

по

на

метрі

по 22. Рільники бо­ за тисячу центнерів кормових бурякІв і 300 цент­

Натери-

Високі

зобов'язання

Вален- тваринники

Горобей та

рови

взяли

кілограмів

4300

1

надоїти від ко­

-

молока

Надія Петрівна Гончаренко, якt одержати середньодобовий при:

п~ршими в радгоспі

пятитисячний

подолали

рубіж, надоївши

центнерів ·з вІд .кожної закріплено~ коро~и на 30, си- 5321-5174-5106 юлограмrв

ріст

живої ваги

ти не менше

600

кожного теля­

грамів.

Постанова ЦН НПРС, Ради Міністрів СРСР ВЦРПС - ЦІ\

лосних культур - на 42 1 ко- молока. ТелятниЦі Галина Гри- ВЛКСМ «Про В~есоюзне ~оціа­ ренеплодів - на 580 центне: горlвна Насян, Олександра лtстичне змагання за підвищен­ р!в, за рахунок чого валове ви-

Григорівна Шевченко добилися ня ефективності виробництва 1

рабиицтво як зерна, так 1 кор-

щодобового

nівтора-два рази.

грамів

приросту

живої

б

.

Черкаська область. Село Геронимівка Черкаського району при·

красили нові dвоповерхові восьмиквартирні будr.tнки з усіма коІ>t_У·

нальними вигодами . Вісім будинків, які споруджено на кошти

ти .

На фото: новобудови села. Фото І. Во.1чкова .

мів для худоби збільшилося в ваги кожного теляти 770-740 якостІ ро оти, за усшшне никоВІДЧУТНИХ

ся

1 колектив

nодарства.

і

результат в дом

тепличного

і r-

гос-

·

о тже,

Торік врожай огlр- брати

ків з кожного квадратного мет-

ра закритого

грунту становив

в нашому господарств!

є на кого

рівнятися, є з кого

прик~ад.

нання

народногосподарського

трудове

пІднесення.

овочів-

ництв! закритого грунту, в тва-

Партійна

рекцlя радгосnу

Тваринницьким фермам досконалу механізацію

все роблять,

щоб полІпшити

змагання

мІж

12ізя~~~грр~дм;оспом У минуло- ~іинництв! дlовели, що в радгос- бригадами, ланками, за профеє велик

резерви для ШіЛЬ- сtями робІтникІв

му п'ятиріччі курс на дальший шп о0го 2б!~ьшення

розвиток молочного тваринництва теж увінчався

певним усп!-

хом.

р дуnЦіІ,

ті,

виро~_ництва рІльництва

поліпшення ї1 _якос-

зниження

собІвартостІ.

У

овочІвництва

тваринництва:

1

створити кожному трудівникові б

ПродуктивнІсть кожної проекті ЦІ\ КПРС до XXV з'їз- умови для • езумовного никокорови зросла в середньому на ду партії «Основні напрями нання зобов язань. 1328 кілограмів j становила у розвитку народного господарМинув перший мІсяць нового минулому роцІ 4035 кілограмів ства СРСР на 1976-1980 ро- року. Результа:и роботи свlд­ модока.

Валове

виробництво ки~ підкреслено,

що «основне чать, що зобов язання успішно

його за п'ятирічку збільшилося

завдання

центнерів на сто гектарів сіль-

безпечити дапьше

вдвічІ і становило

торік

1609 ства по.пягає в

ськогосподарських угІдь. Збільшення

виробництва

nродукції рільництва

1

сІльського господар-

виконхються. ПрацІвники трак­

тому, щоб за- торноr бригади і мехмайстерні зростання і

за прикладам русанtвських ме­

.царського виробництва, всемір-

строково підготовити всю технІ-

бі.пьшу етапість

тварин- не

сІ.пьськогоспо- ханІзаторів

пІдвищення

зобов'язалися

до-

ефективностІ ку до весня~их польових робіт.

иицтва дало можливІсть вино- земперобства 1 тваринництва Своє слово ПІдкрІnлюють дІлом . нати договірні зобов ' язання по .цпя бі.пьш повного за.цовопення Землеобробні 1 nосІвнІ машини nродажу їх держав! в дев'ятій

л ятирічц! : зерна

потреб насе.пеиня в

продуктах

вже поставленІ

на лінійку го­

- на 132,7 харчування 1 промисповості в товност! . йде ремонт збираль­ процента, овочів на 104,3, сировниІ, створення необхідних них машин. молока на 127,5, м'яса державних резервів сІльськоВикористовуючи сnриятливі на 101,1, нартоплі на 106,9 rосподарськоі продукціі•. погодні умови, колектив меха-

nроцента .

у боротьбі за виконання ззя-

тих зобов'язань чимало праЦівників завоювали звання ударників комун!стичноУ праці, якІ особистим nрикладом , палким

словом

заnалюють

ш!в по роботІ

на новІ

Нолектив

цю

радгоспу прагне

заrгльнонародну

в

сnраву

нізованого

загону

нарощує

готів;ЛЮ мІсцевих добрив.

за-

Що-

вкласти 1 свою частку nраЦІ 1 ·дня rx вивозиться в поле до зобов'язався .вже в nершому 600 тонн . Шофери І трактори­ роЦі десятоr n'ятирІчки вирос- сти М. Богданов, О. Лесик, тити на кожному гектарі 32 Л . Толмач. М. Максименко та

товари-

центнери зернових , у тому чис-

ІншІ значно перевиконують ден­

трудовІ

лі

нl завдання.

пшеницІ

-

центнерів.

35

діла. Серед них - механІзато- Урожай картоnлі довести до На nовний хід йде робота в ри дмитро Семенович Тесель- 210 центнерів. А механізованІ теnличному госnодарстві. Закла­ ко і Володимир Нарnавич Ма- ланки Миколи Івановича Вітра денІ поживні nодушки, на яких ляренко, які вирощують щоро- і Григорія Миколайовича Олек-

вирощуватимуться огірки,

на зелений корм і силос, Нази- рІв. У заиритому грунті зобов'я-

культур .

ну високий урожай кукурудзи сениа

до

-

230-220 центне- готовляється

Мір В!кентІйович Дубовий, залнея зібрати врожай огірків який торrи виконав значний об- на кожному ивадратному метрі

nід­

розсада овочевих

в. КUЖУ ЛАР, інженер по праці.

...............................................•..............., УЧЕНІ- СЕЛ~

НОВВВП 3АРУБІЖНОІ НА)'КП І ТЕХНІКИ ДО ЮПІТЕР А І УРАНА Національне уnравління США по аеронавтицІ і дослід­ женню

космічного

(НАСА)

-

учених

намітити

з

амери­

пропозицією

ексnерименти.

якІ

можна буде провести на кос­ мічному аnараті типу «Марі­ нер» ,

призначеного

для

дослід·

вість

реднІми намІтками цей аnарат має стартувати з Земл! в лис­

ри,

траєкторії

Урана. Хоча запуск

апарата

ще

топаді

1979 року 1 кв1тн1 1981 року близьио 300 тисяч

не

санкціо­

nролетІти в

на відстані кілометрів вІд ЮпІтера. При цьому він пролетить поблизу одного з супуrникІв ЮnІтера. Здійснив­ .Ааборатор ії

холодостійкості

.ІІин Всесоюзного ного

інституту

кукурудзи

ють стан посzвzв

рос­

науково-дослід­ вивча­

озимих. Відпо·

відно до одержаних

результатів

господарствам даються

ши маневр, аnарат nотІм має вийти на трасу до Урана, біля якого nролетить в середині

1985

сяч

року

О.

фото:

К.

відстані

апарат

шить

Після

полетить

Сонячну

далІ

систему.

.25 1

ти­

цього зали­

СТИМУШІТОР

ІtеобхіdІІі

ФОТОСИНТЕЗУ старший

Трошина

і

лаборант

старший

науко·

вий співробітник лабораторії, кан­

дидат сільськогосподарсмих наук Ю. М. Лебедєв

аналізують

стан

Відібраних МОНОАіТі8.

Фото А .

(Фотохроніка

о

на

кілометрів.

рекомендації.

На

Запари.

РАТАУ).

«Ньюсуїк~ у цей «ящик на колесах~ закладаються до 150

журнал •Сnейсфлайт~. за nоnе­

цього

nролІтноУ

1

Угорські вчені розробили хІмічний препарат, який стимулює фотосинтез у рослин . ПосІ ви цукрових бурякІв. оброблені розчином таиоrо . препарату, в результаті більш ефективного

використання

м'ячів, які будь-яким ,

тренерові гранично

змінювати

уда­

«Закручувати~

або <<Зрізати» м'яч, а також точно визначити місце його nа­ діння на майданчину .

КНИГУ

ЧИТАЄ

ВГОЛОС ..•

АПАРАТ Про новий винахІд. поклика­ ний nолегшити духовне життя сліпих І тих, хто

взагаЛІ

nогано

машину>>.

ного

читцяf> ,

може

уnовільнити

темп читання або nримусити його повторити nевний уривок тексту . Винахідник цього nри­ строю Рей:\10Н Нурцвайл зал­ вив, що приблизно через nівто­ ра року цей аnарат зможуть

ництво.

року

(ТАРС).

НОВЕ ЖИТІЯ

швидкому

роздавання

кор­

17960

мів на голів великої · ро­ гатої худоби, прибирання nри­ міщень на голів, до­

їння nування

-

46560 231 ОО корів, автона­ - 51200 голів .

Як же використовуються за­ соби механізації у тваринницт­ ві , як організовано їх технічне обслуговування на місцях? Слід сказати , що в госnодар­ ствах району для забезnечення бе з nеребійної і надійної роботи механізмів створено nунктів технічного обслуговування. Добре обладнані вони у рад­ госnах ІменІ Щорса , «Требу­ хі вський Плоск!вський", <<Русанівський», << КрасилІв­ сьний». «Літківський». І\рім того, на фермах органІзовано ланок по обслуговуванню й ремонту обладнання. по три­ чотири чоловіки у кожній. Фан­

35

>>,

<<

27

тично

вони

дарстві,

є

за

у

кожному

винятком

госnо­

радгосnів

«Заплавний~ та імені Мічурі­ на. Добре nрацюють тані лан­ ки, постійно тримають механіз­

.

в хорошому

стані

у

радгос­

пах імені Щорса, іменt Доку­ чаєва, «Русанівський~. «Літ­ к!вський>> .

При

райоб'єднанні «Сільгосn­

техніка»

nрацює

станцІя

по

технічному обслуговуванню ме­ ханізмів тваринницьких ферм . Вона nроводить ремонт і обслу­

.

говування

холодильних

машин,

доїльних аnаратів, автоnоїлок і заготівлю сантехнічного об­

ладнання.

Тут

же організовано

лінійно-монтажну дільницю з чотирьох бригад, у складі яких

23

налічується

слюсарі-мон­

тажники. Робітники цієї діль­ ниці монтують обладнання на фермах, встановлюють машини й механізми, електроустатку ­ вання. Райоб'єднання взяло на технічне

обслуговування

холо­

дильні й доїльні установки в усіх госnодарствах району. кот­

госптехніка»

вг олос

у нинішньому

1978

nриготування і

<<ЧИТаючу

перший зразок якої демонстру­ вався . За доnомогою клавіату­ ри той, хто слухає «електрон­

а в майбутньому nланується налагодити його масове вироб-

Вівторок, З аютого

сприяє

збільшенню виробництва nро­ дукції. Нині у радгосnах і nтахо­ фабриках налічується десятки й сотнІ машин та механізмів по nереробці й роздаванню кормів, видаленню гною, доїнню корів, водоnостачанню тощо. Вся ця техніка забезnечує механізацІю

ли .

<<

енергії сонця дали врожай корен!в з вищим вмІстом цукру.

намічено

тивність ,

бачить. оголосила американсь­ ка фІрма Нурцвай л комn'ю­ тер продакст~. йдеться про

nроменистої І одержати · найбільші бібліотеки ,

роЦі

Рівень механізації й автома­ тизації виробничих nроцесів на тваринницьких фермах госnо­ дарств нашого району з року в рік зростає. Це nолегшує пра­ цю Людей , nІдвищує її nродук­

ми

У ФРН сконструйовано ори­ гІнальний тренажер для тені­ систів. Як nовідомляє журнал

нований державними органами, але пІдготовка до нього вже провадиться. Як nовідомляє

з

')nІтера

Співробітники

ДЛЯ ТЕНІСИСТІВ

можуть викидатися заздалегідь заnро­ грамованим сnособом І в будь­ якому інтервалі часу . Неруван­ ня тренажером здійснюється дистанційно, що дає можли­

':Нення

Дніпропетровськ.

обробити цим преnаратом тися­ чу гектарів плантацій цуирових бурякІв .

простору

звернулось до

канських

(Фотохроніка РАТАУ).

плану на 1976 рік~ викликала в колективі нове політичне І

п.ередовики і профспІлкова органІзації, ди­

змагання в ршьництвr,

.м_zс­

и,евого кол г оспу .:Радянська Україна» , вже здано в експлуат~цz~. Ключі від нових квартир одержали механізатори, доярки, cneцzaлzc·

штанговІ гноєтранспортери

.

Станція технічного обслуго­ вування райоб'єДнання <<Сіль­

готує сnеЦІалІстІв

для роботи на фермах. У мину­ лому роцІ. наnриклад, тут нав­ чилися новій сnраві слюсаря­

']Іаладчина фермських машин чоловік , слюсаря-наладчика холодильних установок 53

26

чоловіка .

Однак

рівень

механізації

трудомістких

nроцесів

ринництві

не

ще

у тва­

задовольняє

всезростаючих nотреб . Нещо­ давно виконком районної Ради деnутатів це

трудящих

питання

на

розглядав

своєму

засідан-

нІ 1 в прийнятому рішенні вІд• значив, що у радгосnі <<Велико·

димерський~. кормоцех

де

є

хороший

з великим

набором

машин і механІзмів , nnиготу­ вання кормів, за винятком за· nарювання концентратів. не­ проводиться. Таке ж становище

І в Імені кий»,

радгосnах <<Авангард~. Мічуріна, <<Жердівсь­ <<Заnлавний>>. А в рад·

ний» ,

«Зоря~>

госnах Імені Мічуріна , «Заnлав· nогано працюють

пункти по технічному обслуго· вуванню засобів механізаЦії на фермах. Чимало

невирішених

зав·

дань стоїть І перед райоб ' єд· нанням <<Сільгосптехніка~. Во· но

ще

не забезnечило

укомnлектування

nунктів вання

техні чи ого необхідним

нанням

та

обслугову· о б л а д~

інструментами,

недостатньо товкою

повного

радгосnних

займається

кадрів

для

nідго­

тваринниць·

-

ких ферм ного доїння,

майстрів машин­ кочегарів, слюса­ рів-електрикІв тощо. Для забезnечІ,!ння усnІшно·

го проведення зимівлі худоби в усіх госnодарствах району

необхідно вжити

більш повно

заходів, щоб

винористати

меха­

нізми на тваринницьких фер· мах. У цІй важливій справі ба­ гато

nовинні

зробити як

керів·

ники радгоспів І nтахофабрик та інженерно-технічна служба, так І райоб'єднання «Сільгосn­ техніка~>. СлІд негайно створи­ ти на

ланки слюсарів-наладчиків тих фермах, де їх ще не·

має, укомnлектувати всі пункти техобслуговування фермських механізмів необхідним облад­ нанням та інструментами. Про­ тягом НИНІШНЬОГО року ПОТріб­ НО буде пІдготувати 48 майст·

рtв машинного

чегарІв

КОТЛіВ

доїння.

ко­

50

НИЗЬКОГО ТИСку,

слюсарів-наладчИків,

28

майстрів-наладчиків них

12 ·холодиль­

установок.

Колективи тваринницьких ферм госnодарств району взн­ ли на нинішній рік nерший рік десятої n'ятирічки висо­ кі соціалІстичні зобов'язання по виробництву nродукЦіІ і nро­ дажу її державі. Тепер вони наnолегливо честю

трудяться,

дотримати

даного

щоб

з

слова,

зустріти XXV з'їзд НПРС І з ' їзд Номуніетичної rtap· тіУ Уираїни гідними виробничи·

XXV

ми здобутками.

Почесний

в ' язок працівників технічноі служби тваринникам

мальну

кого

у

цьому

доnомогу ,

nІдвищення

обо­

інжен.ерно­ nодати макси­

досягти

рі з•

продуктивнос·

ті працІ. Це і буде діловою від· повіддю на Постанову ЦН:

НПРС , Ради МінІстрів СРСР. ВЦРПС 1 ЦІ\ ВЛНСМ «Про Всесоюзне . соцІалістичне зма· гання за nідвищення ефектив­ ності виробництва і якостІ ро­ боти, за усnішне виконання на­ родногосnодарського

1976

nлану

рік~.

Г. t;MUJ11ШЧ~K, старшмІt Інженер-Інспектор держсІпьтехнаrляду район­ ного управпІння сІJІьсько­ го господарства.

о

З

etop,

на


МІЦНІЄ

.РОЗМОВА З q.ит А q,Elll' JIA lІІ'Ж.ЖИА.РОДИІ ТЕlІІ'И

ДРУЖБА

UЦо криється за yronuю Цими днями в МадрІд! було підnисано так званий «договір про співробіт ницт­

ВО >> між ЗгІдно з

Ісnанією 1 США. цим договором,

яний замінив америнано-lс­ пансьну угоду 1953 рону1 Сnолучені Штати зберіга­ ють на ісnансьній території три свої військово-nовітряні 1 одну вtйсько во-морсьну ба­ зу. А Іспанія за це одер­ жить від США nротяго м на­ стуnного n'ятирічного nеріо­ ду

1

воєнну

nомогу

в

економІчну

Россия» Кли,иовського раt1ону Брянської області (РРФСР), «друж­ ба» Городнянеького району Чернігів ської області (У РСР) та і.иені Фрунзе Добрушського району Гомельської області ( БРСР ). Вони допомагають один одноJ>tу в збиранні врожаю, в ре,ионті техніки, об.wінюються передови.11 досвідод Т рудівни"и господарств трьох братніх республік на.чітили нові рубежі на десяту п'ятирічку. На фото: представник и колгоспу «Советская Россuя» агАядають еІСспонати музею дружби народів у селі Сеньківка Городнянеького Ф ото Ю . О.1 і йннка.

(Ф отохрон і ка

РАТАУ).

1

ТЕМАТИЧНІ ВЕЧОРИ

у

б

рогнми гостями

Організовано пройшов вечір

У Радянських Збройних Си-

n'ятирічки на карті БатьнівіцИНИ\>, пІдготов��ений 1 про-

йшов урок мужності, на яко-

=

• 8

= •

• • • ; • 8 • ; • 8 8

ню

й закріпленню

на тему:

знань.

<<Будови

десятої

ведений під керівництвом учительни В. Ю. Норець:ної. Учителька хімії Р. С.

Стрижан керувала

вечором

«Хімія

Цінавим

і науково-

технічни й прогрес >> , нладач математики

а виН. І.

Насьянчук

тичних

- « Роль матеманау:н у створенні

матеріально-технічної бази комунізму \> . Надо вго залищився в пам'яті вихованЦів

Шноли

8

стання декабристів, який допомагала готувати вчитель-

= 8

• ;

тематичний

присвячений 1 50-річчю пов-

на З. І. Нлягіна.

0

:

8

8 8 8 •8 8

унраїнсь:ноІ Галини

,...осипJ·вни Гриньно п

великий

до·;від роботи. Вона педагог

і

щедро передає

шк ільної nрограми,

0

8

я ні за-

1 деся-

•·

тих

•·

цеrюго відділка радгоспу !ме-

8

8 8·

• 8 8 8 8.

нл ас І в проходять труд о-

ве навч ання на ф е рмах

ні

Нtрова

ники. Листи

за

про

відмІнне

н а вчання і пильну службу вихованцІ в Володими ра Щигля, Василя Заrури, Іва-

на Щигля, Івана Загурн за-

читувались на лінійках і nід

час орггодини. Тут же було з~читано nовідомлення з га-

зети << Нрасная звезда>>

ням.

1111· с-

програмою

с т вариниицтво l м еханізаЦІя тваринницьких приміщень ь . Вчитися пнакам і дівчата:~~ Т ЦЮЮТЬ Є У КОГО. ут пра

ОГЛЯД

0

СТІННИХ ГАЗЕТ

М

.

олода гвардІЯ \>,

«

Ю

ни

й

атеїСТ >> , «Русское словоь, << Літературна га зет а\>, << Дружба » (англІйсьною мо-

<<гло б УС~>, <<·м атематичга зета ~> це ще не nов-

вою на

ний пер ел ік них

стіннівок,

в школі.

з гуртований

якІ

Навкол о

чимали й

юнкорівський антив. тут проходить огл яд .

Зараз ЖюрІ

уважно вивч ає всі стіннівки,

щоб визначити пе реможЦів.

~ ГОТУЮТЬСЯ \;І

А

:НТИВНО

ГОТУЮТЬСЯ

до

•• ·

І

НАТО в

результатІ

ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛКИ за

В газетІ «Нове життя• Ng 16 28 січня 1976 року в звіті

про

районну

нараду

тваринни­

ків траnились помилнн. В чет­ вертому абзацІ першоУ :нолонки слід читати:- виробництво 1 про­ даж державі молока в дев'ятІй

n'ятирічЦі збільшено на

1, 9

тонн, або в

37920

раза.

В 1 О абзац! Цієї :нолонии nо­ милково на званий радгосп ім. Щорса, яний не збільшив, а зменшив торік виробництво мо­ лона

В

на

норову.

абзац і радгосп

12

плавни й• що

сЗа­

згадується ян такий,

т орі к не

в иконав

господарсьного nлану

жу державІ моло:на,

виконузобов' я-

ЗаННЯ.

ДЛЯ МАйБУТНІХ

ВОІНІВ Змістовна і ціле.сnрямована робота ведеться ПО

твом

А.

ють

новІ

усе, що

теnер

НАТО

систему

об' є днаного

штабу , я к ий , за

свідченням

«Нью-йорк

таймс>>,

диJJуватю1е

плани

«коор­

м ожливих

д і й у географічному районі, що стан овить спі льний інте­ р еС >> . Зв ичайно ж , не виnад•

1

новою

є

в оєнна

допомога,

та

дуже значна я:н у

за

до•

говорш1 Вашінгтон обіЦяв Мадріду. Як від значає фран­ цузька «Фігаро\>, США , оче• видно,

вирішили

nеретвори·

ти Ісnанію в одну з най· сильніших у воєнному nлані се редземноморських

Мабуть,

на

це

1

держ ав,

роз рахо·

вують nравля чі кола М адрl• ду . Однак широкі кола іс· панеької n рогресивної гро­ мадс ьност і ють

рішуче

проти

протесту·

ісnано-амери кан­

сьної угоди, яка ставить Іспанію в політичну, еноно­

мічну

1 Сnільний ринон. А

цього ,

дого­

включає

оборонну

но-іспанс ького

міжнародну Ізоляцію. в якій майже чотири десятиріччя був франкістський режим; вона хоче «nрорубати в ікно» в Західну Євроnу, тобто, кажучи конкретно , доби­ тися nрийому Ісnанії в для

вже

Сnравд!, це й догов і р пе· редбачає створення амери:на•

nрорвати

і

воєнн у

в ід США, небезnечні

зрозуміло, їй по­

трібна пІдтримна Вашінгто­ на. Саме в цьому І полягає важливий асnент іспано-аме­ риканськоУ угоди про бази.

народно­ по

прода­

а фа:нтич-

В ащен:но

розучу-

номери

велиної

програми, яка буде

по:наза-

на юним глядачам

наnере-

додні форуму номуністів країни, К. ДАВИДОВ.

но не винонав п 'ятирічного пла­ ну.

ПередостаннІй абзац слід чи­ тати

залежність

втя гає плани

країну в п і внічно­

атлантичних стратегів

.

В. СЄРОВ. (ТАРС).

пу «Л!rківськ ий», Логвиненко Г. П. доярЦі радгос пу «Го­

голівський >> , Москаленко •К. П.

-

тан :

Грамоти міськкому Номпартії Унраїни та виконко му районноУ Ради деnутатів трудя­ щих були врученІ таким nере­ довинам: Бабич Г. А. телят­ ниЦІ радгоспу «ТребухІвський», ДудцІ Є. М. слюсарю по об· слугозуванню

доїльних

апара­

тів райоб'єднанн я « Сі льгосп­ технt:на •. Заморей Т. М. оnератору радгоспу-комбінату с}{алитянський » ім . 50-річ­ чя СРСР , ЗіJІенко В. С. до­ ярЦі

n лемnтахозаводу - до­

д е р ж

« Рудня», Кривець Є. М.

ярцІ ордена Жовтневої Рево­ люЦії радгосnу сПлоскlвс ьки й»,

Кузин Л. С.

доярЦІ радгос-

-

.. ..

струминА

..

•Казка

to.oo

К.

Симонов.

15.00

к.

т.

тіна».

•Із

nочн-

-

робітниці по нагляду за тва­

ринами станцІї,

nташ н и ц!

люції радгоспу «Пл осаtвсь­ :ни й», Чернюк Л. С. доярці радго спу << Зоря>>, Цьомцl С. І. - доя рці радгоспу ім. Дону· чає ва .

19.30 Кіножурнал. 19.40 К. т. Художній

19.00 19.30

за nисо~t

Лоnа-

Ф іл&м-вистааа.

ДокументальниІІ

фІл~ом

•Берендеї не з казки•.

с~окоі Украіни, nрисвяченнА XXV з ' їзду КПРС. І. Дворецький. •Л юдина зі сторони•. Вистава КиТаського театру Ім. Л. Укра'Ін­ кн. У nерерві вечІрні новини.

.м. о. Добролюбов•. t б.ОО к. т. Телеогляд •Москва моя•. 1 1.оо к. т. Конuерт учасників худо•-

t 5 .20

ньої

Російська ТОК «Не>

15.50 Дпя 17.40 17.45 18.30

самодІяльності.

t 7.30 •Людина 1 закон». І 8.оо Новини. ts. t5 к. т. •У кожному малюнку сон-

ue• ·

18 .30 К. т. Конuерт маАстрІв мистецтв. 19.00 Прем 'єра документального теле-

новини.

-

ПРОГРАМА 9 .М Дл•

учнів

НА І

ОБЛАСТЬ

курсу

nрофтехучи .

J1Нщ. Осноан радянського sаконо· давства. (М . ).

0.35

І

cntuia..Іt.ииx

Фізика.

учбових

\6.10 • Партії

бІАц І•.

Т•мнарис

г ероя с 0 '11ал 1стично•- п оа11 1

гата ра А.

xxv

керівника..

(М.).

11.05 Науково. популярииА

фільм

•По·

ві тро.

про JІол•-

з'ї•ду КПРС бригадиІ . БелІкова з шахти Ім .

Бажанова. ( донецьк) .

tR.2~ •Зірочка •. (ЛьвІв).

16.55 Назустріч

17.25

XXV

з'їзду

•Наш

сад•.

(М.).

Лонгфелло . авату• .

СоціапьннА портрет иопектнву авто1аводу •Комунар •. Передача друга. (Заnоріжжя). •РубежІ десятої n'ятирІчки•.

«ПІСНА

про

ГаА-

(М . ).

14.46 д... учнів 10 кл. Основи радян· СЬКОГО

\5.15

Длw

законnJІ&вства.

тих,

(М .).

музику•.

музики.

нау ково·nопулярив8

(М. ).

ПІшохІ.ІІ.•,

(М.) .

20.15 К . т . В еч ірн я ка>ка . (М.). 20.30 •Рубежі десятоі n 'ятирі чки•. 21.00 К . т. •Сnів ає Г. Цнпола • . (M .J, 2\.30 К . т. ХудожнІА телефільм •В•лв• ка

п ерерва• .

О

серія).

(М.).

22.40 Фільм·КОНІtерт. 23.10 Докуме нт апьниА ня

телефІJ1 ьм •Піс­ бре3~нтову nалатку•. виnуск сДенІо

про

sa

23.40 ІнформаuІАнніІ днем ».

Редактор Є. ФЕДЯИ.

:............................... .,* t

12.45 для учн ів 9 кл. І серед.

супер ники• .

КПРС .

Про гра ма

npo

qaG4 «ЦИ8

•Надnровідність•.

сnецІалістІв народного господарства . •Зміст І sначення

11 .15

•мовкне слава• .

(М.) .

1\.45 І

Істо рія.

20.00 «Вул иu я. Трансnорт.

: мІх спеuІальних учбових sакпа­ : дІв. Історія . •ЛенІнськІ npaul ! сМарксн3м І nоастання •. сПора. : ди сторонн ього•. (М . ). ! т. ДокументальннІІ фІJІЬМ ті• . ПобузькиА нІкелевнА заво11. 12.15 К. • Стар нА І озеро•. ! (Кіровоград ). 13.1S Му3ичииА антракт. : Іs.зs •Щедрі сть талантів• . Ансамбль ІЗ.ЗS Для учнів S кл . Література. революuіА ної nісні Палаuу кv>~ьА . ГаАдвр. •Гаряче каміннЯ» . тури Харк І вrького за воду •Cepn ::: (М . ). 1 молот • . (Харків). \4.05 д .. я vчиІв 7 кл. Література .

ПРО ГРАМА Ут tt.\5 документальні телефільми •ТаІІга ро•nовІ дає •, •КомбаАнер•. 11.55 ХvдожнІА фільм •Над Тисою• . 15.00 •П ' ятирічка якості І еф•ктивне~с.

не

кл .

4

Н аша а фіш а. с Теле пос т ДАІ•. К. т. Школярам (М . ) . Конuерт камерної фільмів.

sакла·

10.00 Дпя

npaul

мова . с ПраRо nи с та «Ні>. (М. ).

учнів

д нів

10.40 Дла учнів 9 кл. І серед­

ніх:

дів.

фільму •За сті ною страху..

20.05 к . т. •МузичнІ вечори для юнаuтва• . 21.00 Інформ аuІАна nрограма •Час• . 21.30 к . т. •Це ви можете• . 22.30 к. т. Співає народннА артист

•Як

Ниїв с ької птахофаб·

ворицький>> , Строкач Г. А. _ , доярці ордена Жовтневої Рево·

КаsахськніІ

телефільм

центральної досл ідно'JІ Репетуновій Л. О . .

рики, Сидоренко С. І. дояр· ці радгосп у ім . Нірова, Сойм! С. П. доярЦі радгосnу « За­

квартет•.

гартувалася сталь•. (3 серія). 20.45 «На добраніч, діти!•. 21.00 Проrрама •Час•. (М.). 21.30 К. т . Фестивал ь теа трів РадІІН·

доярЦІ радгосnу

«Бобрицьки й» , Пазенчук М. С.

•.

ВІВТОРОК, 3 лютого

-

щенко Г. А.

Рек ама. Оrолошенна. Телешкопа механізаторів. еВес· нянніІ догпяд за посівамн ози· мих. Знаряддя 19.00 ІнформацІАна nрограма •Вісті• .

\8.00 \8.30

« Нрасилів•

до я рц! радгоспу

ський>>, Носко О . П. доярці радгос пу << Ж ердіВСЬІ\ИЙ», Они·

те еп акат.

17.30. ФІльм · конuерт •Гра&

ні -

НІ художні колективи . Хоровий ансамбль , воналі сти, танцюристи nід кері вниц-

'"'

агресивного

СРСР А. Огнивuеа. По закІнчен-

САМОДІЯЛЬНІ КОЛЕКТИВИ

нарии і телятниці знайомл ять учнів з ви робни ч и м процесом на фермах, розnо-

1':\

блоку

ф лангу

нається•.

XXV з'їзду КПРС самодіяль-

молона і м'яса . Доярки, еви-

відають про те, як ються соціалістичні

шлях

:нанського << договору» було відкрито. Більше того заін­ тересованість обох сторін . у такій угодІ останнім часом

9.10 к. т. Гімнастика. 9.30 к. т. Мультфільм

велиного

• 8 8 • •8 8 І 8

уряд,

Іспано-амери­

ПРОГРАМА цт

справжні майстри

8

рону

про

8

8 8

новий

укладення

що від значений командуван·

виходять

ВЧИТИСЯ Є В КОГО

Вихованці дев ' ятих

8

проходять службу її випусн-

..

молодим учителям 1 учням.

8

Тихоокеан-

Школа nід·

тримує ті с ний зв ' язок з вІйськовими ч астинами, де

вихователь,

Х•Jрошу ініціативу проявила Галина йосипівна: виготовила 111 атер 1·али з ус 1· х тем

8

про-

му вистуnили офІЦер Чорноморського флоту А. М . Щиголь і його побратюш з

СВО! знання

ся в усіх нласах шноли.

З великим успіхом

вмі-

раз широко винористовують-

8

лах.

і

ще

врят у вати .

магається

минулого

Миколайович Барбон затримав порушника нордону, за

мови та літератури

лий

є юна:ни-од-

носельці , які зараз служать

І.JаJtтійського

порядків

можна

у

те, що прикордоннии Василь

ІНІЦІАТИВА ПЕДАГОГА

у ви:нладача

• 8 8. 8 8 8

вечір,

ються виступи ветеранів Белиної В ітчизняної війни. До·

ського флотів .

старих

давати

По-друге , Іспанська круп­ на буржуазІя. вбравшись у «ліберальну »· одежину, на­

листопаді

Ісnанію в

ФРі,ННІСТ­ на­ від

« факт ично

:нористу-

світогляду учнів, поглиблен-

8

унииали

вплив

ськоУ « старої гвардіі », магається врятувати

Справд і . Послаблення пів­

8

розширенню

мадськостІ,

денного

школі регулярно вІд уваються тематичні вечори, сприяють

сильний

зрос ла.

; •

якІ

свого

розуміння в шу­ себе шляху до

НАТО» .

винористати

йому твердІ гарантії. Після того , як померлий <<наудільйо >> був похований

військово-патріотичному ви· хованню молоді. Заслуже-

ною гюпулярністю

nІдтримки

до­

прогнилого режиму. Однак к ерівники Білого дому, по­ боюючись небажаної реакції американської l світової гро­

до

••• У ЗАЗИМСЬКІЙ •• ••• СЕРЕДНІЙ ШК ОЛІ • 0 8 8 8

гарантіями

в ір

адміністра­

американську війсьнову при­ сутність як важл и вий фак­ тор у боротьбі nроти демо­ кратичних з мі н у країні. Ад­ же ні для кого не секрет. що новий уряд , в якому ще

прийшо в

•~··························~·············

ця

розраховує

«дого­

сnі вробітництво•

іспано·американсьний

причин .

По-перше ,

Ніссінд­

і Атлантичним товарист­ вом>>. А пари зь:на газета «Еко» навіть вважає, що

внутріполl­ зовнІшньо­

Укладенню договору nередував багаторічний торг . Диктатор Франко хотів в об­ мін на бази заручитись аме­

під масивною кам'яною nли­ тою в Долині полеглих по­ бл изу Мадріда 1 до влади

району.

полІтичних

про

Г.

nовної інтеграц ії з Євроnою

шому досягненнІ угоди з Ва­

Ція

nомоги

сусідніх колгоспів «Советская

до­

після підпи сання

«Зуст рще :нанні для

заІнтересована в якнайшвид­

міл ь­

державний

США

заявив: СполученІ Штати вnевненІ в тому . що ІспанІя

угоди.

ярда доларів.

ринансьними

Багато років дружать хлібороби

1,25

розмірі

жер

вору

З свого бону і нова мад­ рІдсьна адміністрацІя бул а

шІнгтоном як з тичних , так 1 з

випадково

сенретар

nодій у Португалії , Греції t на Нinpt, втрата Пентаганом ряду баз у районІ Серед­ земномор'я підвищили для нього цІннІсть вІйсьнових баз · в . Іспанії 1 примусили ВашІнгтон форсувати укла­ дення

Не

(М . )

хто

.

встуnаs

сТрудСІаІ

до

Бро варському

деревообробному комбінату НА ПОСТІйНУ РОБОТУ

ПОТРІБНІ:

слюсарі по ремонту облаJІнання,

слюсар і-са нтехніки,

:

.!

верстатни ки по деревообробці, машин іст козлового крана, :

.

тесляр І,

:муляри.

:

t t t t t t t

Одинаки

забезпечуються

гуртожитком .

АдміністраціІІ.

:

t t t t t

вузів.

Загублений атестат npo середню освіту Е N• 116747. видан ий 26 черви• міською середньою школою ,r.;; 2 на ім 'я Негрузи Ірини Валентинівни, . вважати недІіtсним.

1973 року . Броварською

·~~~~~~~~~~~~~~:c·•8~~q~~~~~~~~~-~~,~~~~~~~~~~·~~~~~.:~~~~~~~~ ,g~~~~

І

•НОВАЯ ЖИЗНЬ• - орга.н Броварского .. горкома

І

JіАША АДРЕСА~

І

ТЕЛЕФОНИ: редактора -

19, 3-82;

застуnника редактора . -

19·4·471

І

Газета виходить

~

·t<оммунистическоІ! n а-ртии Укра иньІ, городекого и районного 255020, відпов. ідальн ого секретаря. , відділу сІльс~окоrо гос под арства , кореспонУ, в івторок, середу, , БРОВАРИ · . п ятницю І суботу . Советов деnутатов трудящихся Киевской области, м, • дента · юсцевого радіомовлення - 19·3·18: віддІлів nромисловості, Обсяг 0•5 формату ·вул, Київська, 154, масової роботи, фотокоресnондента - 19·4.67, газети •П равда• . Газета вЬІходит на украинском язЬІке, ~~·ии~~-~~~~~--·~~~-~~-~~~~~~~~~ ~~~~~q:~·~~~~~-~--~··~с~~·~·~~- ~

ІНДЕКС

61964,

..

Броварська друкарки Квівськеrо еб.nупрамінни в справах видавнВ!J.ТВ. поліrрафіі 1 - DB:IUOВOI ТO.I1,ri.IJII" вуд, Київська.

154.

Зам .

595- 10.890,


#19 1976