Page 1

..... -.

РІІ( ВИДАННЯ ЗО-І.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН. ЄДНАЯТЕСЯІ

,. "."

19 (2865)

ЧЕТВЕР

13 ЛЮТОГО

р.

1969 ЦІна

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАПОННОl'О КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ ТА РАИОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

КОВ.

2

щ

НОВІ РУБЕЖІ

хліОороОів УкраїИИ н а республіканській нараді працівників

СЬІіОЇ Федерації і Ві.l0русії.

керівники КО:llуністичної

партії

і Уряду

~Т'країни, знатні ЛЮ.1l1 КО.1ГОСПНОГО села, 1Ірацівники наукових

зак­

лців.

3а доручеIlНЯ~1 ЦК ІШ України і Ради Міністрів УРСР нараду відкрив Ч.~ен По.1ітбюро ЦК КПРС, першиіі секретар ЦК ІШ Yt;раїни П. Ю. Wеnест. Під бурх.lиві ОП.Іt'ски обирається почесна

президіff

наради

у

складі По.lітбюро ЦІі КПРС. 3а тв!'рджено такий порядок денний:

1.

Про піДСУМКIІ виконання 'соціалістичних зобов'язань у

Партком

ський» читання.

1968

гоці та завдання по РОЗВИТlіУ сі.1ЬСЬКОГО господарства в четвертому

ДО<СТРОl\ове

завершення

·харчува.нню.

Правління облсП'оживспілки та щ)еЗИ.:lія обкому ПРОфспілки пра­ цівників

держторгівЛІ І спожив­

чої коо.перації

рооглянули

пі,l-

сумки соціалістичного змагання за четврртий [(Варта,1 1968 року.

Перехідний

Червоний

прапор

ВИКОНКОМУ Ки·ївської обласної Ра­

.:ІИ :\еЩ'татів ТРУ.:lящих профради

та

за;шшено

00.1-

колективу

Броварської райспоживспіnки (голова праВЛ111іНЯ 'Г. С. Грінберг, годова райк(}му ІІРОфШІілки О. М. Кацалап). Колективу nРИСУ.:Іжено першу ГР(}Ш08У

3.ROO

премію

карбованців.

організовує За

час,

«Гоголів­

ленінські

що залишив­

дя, в селі буде прочитано лек­

;iaB.~allb п'ятирічки по торгівлі

rpOMa.:l·CbKOMY

радгоспу

.:я до сторічного ювілею вож­

ІіООlПeрат(}ри І\иївщини, йдучи назустріч 100-річчю 3 ДоНя HapOJ;ження В. І. дені,на, аупивно за

нформація І Іпо РАЙО.и~

ЧИТАННЯ

змагання

гання

ПИТАННЯМ дальшого розвитку землеробства і тваринництва бу­ :lа Щ)ИСВЯЧРН3. республіканська нарада працівників сі.1ЬСЬІ:ОГО гос­ подаl)ства, ЯI\3. відбува.1аСЬ 11-12 .1ЮТОГО в КИ~lJі. В ній взяли участь передовики і спеціа.lісти сі.1ЬСЬКОГО госпоРа:\ЯІІ­ i1a~TBa, ГО.10ВИ КQ.1госпів, директори радгоспів, партійні СЬІ,і працівни[ш, представники громадських організацій, вч!'ні. Рос іііНа нараді бу.7JИ присутні де.lегації братніх ррспуб.1ік -

--

. переМОЖЦІВ Ю:.1ЮЧИ.1ИСЬ в соціалістичне Ю!а­

сільського господарства

У президії наради

ПОЧАЛИСЯ ЛЕНІНСЬКІ

Вітаємо

цій

не

менш

як

тем з життя діяльності

і

на

двадцять

революційної

Володимира Ілліча

та про виконання його запові­ тів_ В цю відповідальну і по­ чесну роботу включилися чле­ ни товариства «Знання», кому­ ністи, активісти села. Серед

них секретар CM€XOB,

парткому А.

директор

В.

радгоспу

В . Г. Лазарєв, пенсіонер кому­ ніст І. Р. Красницький, голова сільради І. М. Тимко та інші. На допомогу лекторам сіль­ ська бібліотека підібрала від­ повідну

літературу,

короби. Вже закладено понад рам. Приступили також до розпікірування розсади ранньоі капусти, в 60 рамах цю роботу

500

проведено.

Колектив

бригади

йти з хорошими

виробничими

показниками. І тепер люди тру­ дяться з вогником. Попереду в змаганні йдуть їздові І. Какун,

І.

Гришко, М.

Гуть, робітниці

М. Сірик, Н. Гришко, Г. Таран та інші.

П. ХИТРИИ, сількор.

альбоми,

таблиці, діаграми тощо. Лекції читатимуться в сіль­ ському клубі, по місцевому ра­ діомовленню та на відділках

зобов'я­

зався до дня виборів У місцеві Ради депутатів трудящих при­

ПЕРШІ КУРЧАТА

фермах радгоспу.

Перші лекції вже прочитано. Г. МЕДВЕДЕНКО,

член товариства .Зиання~

8 CY>fi

lооператори

рnr{Ї п·ятирічки.

2. ПРО соціа.lістичні зобов'язання трудівників сі,1ЬСЬКОГО госпо­ г,зрства ~'l\paїHCbKOЇ РСР на 1969 рік. В першому питанні з доповіддю виступив Ч.lJен По.lітGюро, секре­ тар ЦК КП України І. Н. Путак. Анадізуючи підсумки МИНУ,10ГО року, доповідач і промовці від­ :ша ча,lИ, що партійні, радянські, сі.тJьськогосподарські органи, сі.1Ь­ ські т.рудfвники України провели вели'ку роботу по виконанню взя­ тих на 1968 рік соціалістичних :юбов'лзань. У ми.нулому році в складних пого~'них y~OBax колгоШІИ і ' рцгоопи зібрали з кожного гектара в середньому по 18,4 центнера зерна. Видатни~1И досягненнями порадували Бать[tівщину liпяково:\и

1 мі,lЬЙОН 737 ТИСЯЧ гектарів одержано по коренів 3 ff.'KTapa. Ва.10ВИЙ збір Ї'{ ста[fОВИТІ, май­

респуб,lJіки. На п.lощі

центнерів

328 же

57

мі.1ьИонів тонн. Та[їого врожаю на ~'KpaїHi ще не бу.l0

за

всю історію бурякосіяння.

Ве.1ИКУ увагу учасники наради приді.1И,1И використанню зрошу­ ваних

зС'ме.1Ь.

Помітних успіхів ДОСЯГ,lИ тваринники респуб.1іки .

~T МИНУ,lо)IУ

році вони відправи.1И на заготіве.lьні пункти понад П,lан бі.1ЬШ як

тисяч тонн м'яса, маііже

460 500

1,5

мі,lьйона тонн МО.10ка, б,lИЗЬКО

)lі.1ьЙонів штук яєць і 2 тисячі тонн вовни . Головну увагу уча'СНИКИ .наради приділили нерозв'язаним пи­ Тl1ННЯМ. Директива~!И ХХІІІ з'їзду ІШРС на кінець п'ятирічки ва­

.10ВИИ збір зерна на ~TKpaїHi передбачено довести до

37-38

мідь­

ііонів ТОНН.

'Цоб виконати це заВ.1ання, треба пi;r,вищити урожайність зер­ нових ,J,o 23-24 центнерів 3 гектара і щоро'ку ;JQlЛьшувати ви­ робництво зерна 'на 3-4 мільйони тонн. Для цього необхід'НО пі,J,­

всіх основних показниках гоопо­ .:Іарсько~фінансової

діяльності.

3аВ.:Іан:ня :ПО продажу КJlИГ вико­

нано на

105,6 процента, а план - на 14ЕІ,6 п.РОІ~ента.

прибутків

Всі У РЦГОШІі «Е06рицький» велика увага ПРИ,J,'і.1ЯЄТЬСЯ Інасінницт-

будуть хворих рослин.

чпстоеОРТОВl

Весь насінниіі

~IaTepia.l з цих РОЗСЦПИІ,ів ВИІіО-

Р03Шllре'ННЯ

ІПЛОЩ ранньостигдих

сортів, які ;щють високі

врожаї.

ву картоплі. Ми вирощуємо насін- РИСТ(}ВУЄ:ІІО тільки ДJЯ 'садіння на В нинішньому році в ра·.:Ігоспі бу­ ня, якого вистачає на всі П.'Іощі на<СЇіНН'ЇЙ ділянці. .1е 576 геІ.тарів СОРТОВИХ посівів

сортових посівів. Завезений 3 наYKOBO-ДОСЛfДНИХ У'станов елітний матеріал служить як розсадник розмноже;ння . Щорічно такі розСЦНИКИ становлять 8-1 О ЩJоцентів до всієї Ішощі.

У цьому році під усі площі картопді пдануємо вне-сти по 25 тонн органічних добрив (торфог.н(}Йових комп!»стів) та по 4 центнери фосФоро-калійних Іна кожен гектар. В пе,ріО':\ вететації рослин

з 600, що становить 96 П'роцеll­ тів. Наше ГОСПО.:lарство в цьо,му ро­ ці переЙ.:Іе на ЧИСТОСОРТОІВі посі,ви картоплі. Основну \Масу одержаної продукції реалізовуватимемо че-

Для поліпшення 'Насінних якоr- п.роведемо дворааове підживлен- рез «Сортонасінняовоч», від чого тей картоплі в розсадниках po~- ня лоеівів аміачною водою з роз- мати'мемо великі прибrгки. А. САЛИНКО, 1,5 центнера на гектар. множetнн~ про~одимо. IПрочист~и рахунку arpohom-насінВЬОВОД рад-

ПОСІВІВ ВІ.:І ДОllIШОК ІНШИХ СОРТІВ

Особливу ува,гу

звертаємо

на

roспу.

IШПІІlllllllllІІlПlПmlllllDIUIШllllПllllllllllllllllllllllllmllUUI1lUlUІПlІІІІІПllllnПІПlllmmuIPJ

вищувати ІіРЬТ}"РУ зем.ТJerюбства, вП'роваджувати комплеlJ\СНУ меха­

ніаз цію, І'ФРІ\ТИВИО ВIШОРИСТОВУвати J\Оі!ШИЙ І'('ктар зе~l,lі, ПО.lіп­ ШУБати еКОНО~lічну роботу господарств, ІІІИРOlіО БПРОБаДil,),ваТIІ у виробництво досягнення науки

У своїх виступах промовці

і передового досвід)' .

-

Пt'реДf/БИЮ1 виробництва,

,,('рів­

ники І'осподарств, спеціа.1істи, партійні і радЯНСI,І;і праl\івники за­ ЯDIІ.1І1 про твррду ріШЮlість трудівюшів україНСЬІіОГО СР.111 ДОСТІ)()­

ВlшонаТIІ завдання п'ятирічки, ПОВИ'!И успіхами від.шаЧIIТИ 100-I)іччя з дня народження В. І. Леніна. ІІа нараді, теП.10 зус'грінутий присутні~1И, виступив Ч:/t.' Н ПО:lіт­ liюро ЦК ІШРС, П('рший секретар ЦIі JШ ~'країни П. Ю. Шf.'Лt'ст. Учасники наради схва:Ш.1И соціа.~іСТІІчні З0nов'язання КО.1ГОСП­ ників, робітників радгоспів і « Сі.1ЬГОСlIтехніlаl», СПt'І\іа.1істів і всіх

liOBO

ТI:jдівників сі.1ЬСЬКОГО господарства ~TJ\paїHCbI\OЇ РСР на

1969

І)ік.

Під бурх.1иві Оп.1ески учаснИlіИ наради приЙнн.lИ віта,')ьний .1ИСТ на адр('СУ Центра.1ЬНОГО Ііомітет), Комуністичної Іщугії РіlДЯIІСЬКОГО Союзу.

На ЦbOM~' нара:\а закінчи.lа свою роботу.

ГОТУЄМОСЬ ДО ВИБОРІВ В селі Погреби

Їlде дiїIOBa під­

готовка до виборів. Відкрлто агіт, ПУНКТ, де завідуючим призначено

М. І . Негоду. За дваДЦЯТllхаткаМIІ закріплені агігаТОРIІ.

В біб.1іотеці організовано тема- .

(РАТАУ).

тичиу виставку. Незабаром у клу­ бі буде проведено вечір молодого виборця .

Агітатори Н. М. КРlІвобок, д. Т. Негода, В . І. Галицький провели бесіди з Вllборцями. Агітку.1ЬТ· БРlІГадз готує нову

програму. М. НЕГОДА, голова сільради.

Готуючись до відзначення 1ОО-річчя з дня народження Воnодимира Іnnіча Пеніна, Бровар­

йшnи nюди старшого покоління, учасники грома­ дянської і Веnикоі Вітчизняної воєн, трудівник~

ський райком партії проводить nенінські читан­

промисnовості та сіпьського господарства,

ня. Нещодавно з перweю пекцією «В. І. nенін засновник і вождь Номуністичної партії і Радян­ ської держави» виступив секретар райкому НП України В. Г. nемnицькиЙ. Зап районного Будин­ ку куnьтури був переповнений. Посnухати пек­

ставники інтеnігенціі та учнівської моподі.

цію про нашого веnикого вождя і вчитеnя при-

пред­

Пісnя nекції демонструвався кінофіnьм «Ному­ ніст».

На фото: секретар рай ному nЕМПИЦЬНИЙ читає nекцію.

НП Україки В. Г. Фото А. І(озака.


mIIllIIIIIIШUllПlllllllllllшmll[~::==========:======:=======::::=================:==:=:==

МЕТИ

Про перебування рідних В, І. Леніна революційну

досягнуто У четвертому кварталі )IИНУЛО'­ гО' 'РОБУ на ре)!онтно-ж~ханічнощ' З:lводі

БУ:І:l загро за

державнО'гО'

ста ВОІ,

плану

НРВIІІ;lШ:lНШJ

через

ре\lф(lН;lУ

зрив

по­

:Ji! )fI)IJНИБiJ \І.

З-В' ЯЗБУ З ЦЮІ У ;ІИстопаді

~T

ві,l,бу­

.1 0 С I. розширене .засіД:lННЯ партіи­ НОГО бюрО', на Я'Бе :Jібра:ІИСЬ

на­

ча:lЬНИКИ цехів , ді.1ЬНИЦЬ, брига­ дири, пере,10ВИ"И виробництва . Про ста'н

шрав

на підприєм­

стві 'І\ОРОТ"О інФормував присут­ ніх начаЛЬНИБ ШІ,анового ВЦ'д ІЛ У А . О. І\остен](нс У процесі обго­ в<Урення і порівняння роботи це­ хів 'виявилО'сь , що ряд ДOlПуще'них НЄ'ДОЛFБів можна ліl\ві:\увати

спі'ЛЬН":ІІИ зусилллми

і тоді річ­

нии пдан і зав~ання

четверто,го

h'ВЗlРТ:lЛУ бпуть успішно завер ­ шені. ДЛЯ ЦЬОГО' Нf!'Обхід'но суворо дотри,~!уватись граФіl\а, СI\ЛЦС­ ного і ,прецставленого на засі ,lан­ ня .бюро виробничим відділом . приводУ цього присутні

3

ЛО 100-рі,'tчя

в Києві і про їх

діяльність

тут

вже багато відомо. ПРОфt'СО!) l\иївськогО' державного універ­ СIlтету ім. Т. Г. Шевченка

Й . Д. РемС'Зовський

зібрав

і

Оllуб:тіJ\ував у своїй J\низі но­

говській,

підпіЛЬНИI\И одер­

у своїх спогадах Анна Ілініч­

ного

ві .10l\ументи про сім'ю Улья­

жували нелега.'lЬНУ літер-атуру,

РСДРП. Про це евідчить впер­

нових у КИf.ві . Нін знаіішов в архівах жандармерії протоколи

а Глоба регулярно носила

ДОПlIТУ ~'льянових. Записи в НІІХ свідчать, що Д~lИтро Ілліч

Cbl\Y

категорично

ПРО приїзд

відмовився в'Ї.,:(по­

7,

редачі У:ІЬЯНОВИ~І

пе­

на, бував всюди, Д~ дове.l0СЯ л,lfТИ ~r ,ll,ЯНОВЮI .

у ЛУJ(янів­

Не маючи переJ\ОНЛИВИХ ~o­

документи

дар~!ерія звільнила Ульянових

ТЮРМУ .

J\азів ;lЛЯ обвинувачення, жан­

8наидено також

У Киів

дО

СІМ 1

відати на запитання слідчого.

~-ЛЬЯНІ)ВИХ відомого революціо­

У Дмитра Ілліча тоді було знайдено зашифрований кон­ спеJ\Т змісту програми РСДРП .

нера Сергія Гусєва з директи­

Але на допиті він відповів так: «Від І\ОГО одержав цеп кон­ спект і "ому повинен ЙОГО пе­

-

редати

поя-снювати не

вва­

жаю для c~e можливим».

у жандармському «Журналі наглядів за УI1ЬЯНО'ВИМИ » вче­ ний виявив багато адрес киян, ,1 ЯІ;ЮІИ зустрічались Ульяно­ ви. Тепер встановлено, що у Дешиноі, Яl\а жила на Пиро-

:з ТЮР~ІИ і не виконала рядження

ВЮІИ від В . І. Л~ніна, про зв' язJ\И

Ульянових

діячами партії

У J\онспіративнШ рО'боті Ульянових велику роль ВІДІ­ грав шаховий С1' ОЛИК, зроб.1С-

Нрасиво вписуються в ан-

ний за проеБТОМ В . І. Леніна.

самбль новобудов

В HI,O~!y був таиник, де зберіга.1ИС/, ваЖil иві партійні доку-

розташовані навколо площі імені Шевченка. Влітку, )ю-

менти. Цей столик, як писала

будинки,

\ ли буяє зелень, тут особливо ________ \ хороше.

'УКРАЇНСЬКА ЛЕНІНІАНА

Та краса не приходить са­

~ ма,

\

за неї треба

Гарно,

боротись .

наПРИliлад,

~ будиНl,У

по вулиці Юро­

NQ 1

ва,

\

на

~

двірНlШОМ працює у нас На·

думку

мешканців ,

віддає своїй роботі

j

пір'Я

влітку вже підметено, полито асфальтовІ доріжки,

квітники.

Свіжо,

затишно!

Наталія Сергіївна

також хо­

~

веlрнення наЗа;:( цих деталеи ВJшра'вле'ння

для

~ ~\

«Український робітник у В . І. Леніна». Гравюра на­ родного художника СРСР В. Касіяна. (Прес - кліше РАТАУ).

під

({вітів, посадили дерева. ство·

рили майданчик для сушіння білизни , територію обнесли огорожею і обсіяли травою .

-

Наближаються свята

,

добивається

(

ри.

\

Це

її керівництвом і наглядом мешнанці будинну насіяли

\

ЩІ)

OpaJ\Y.

ця жін·

Ще не зjйде сонце, а под­

муні,стичної ",раці А . С . Тараймо­

на припасування чи по­

Все

ка .

~ роший організатор .

то ча.су

що

Подя.

інши'llИ матеріа.'1аМІІ. У,'(аРНИI\ 1\0- .

СЛlоса:РНО-tмеханічнип цех із зат~ РИМІ\ОЮ подає деталі для склцан­ ня aВТO'I;paH~B, .ll'Кість іх 'НИ'ЗЬJ(а, ТО'Щ' доводиться витрачати бага­

того.

вона

щоб

на

дільниці була вчасно вистав · :Іена наочна агітація, прапо·

Про ВИJ\онання 'плану і взятих

соціалі'стичних зо'бов'язань 'Дп ] ОО-річчя з дня нарО'дження В. І . Лсніна ишда мова в слюсарно-~!е­ ханічному,

слюсарно..,реМОНТНО)l~

та в цеху метаЛО'I\ОНСТРУJЩЇЙ, Нри­ гздири М . Резнік, М . Мед.ві,lЬ, А. БОlIова.'lО'В, J\ращі TOJ\api М. ІПев, ЧІН\, І. Неповинниіі, В. Саргіll З3' пt~ВНlfЛIІ, ВОl\И

щО'

колективи,

працюють,

зав;~аннями

З

в

ЯІ\ИХ

постаВ.lеними

mрз:вляться.

22

.'Іистопада Іробітники цex~ мета.ТІОJ\онструкціЙ та моторног() ра'портували

про

виконання

'Пла­

ну, а через .'Іекіl1ька ;:Інів весь ко­ ЛСI\ТIІВ Іпідприе)!ст,ва заве,ршив мі­ сячне 3а'вдання. Ця Tpy,loBa пе­ ремога J\олеБТИВУ СВ~,lЧИТЬ про те. що спіЛЬНИМIІ зусилля'lИ

можна

;:(О'С.llrти ОУДЬ-Я'І\ОЇ ,Мe'fИ . На пере,J,­ НG<воріч'ному засіданні заво,1' СЬ'КИЙ комітЄ'Т п'роФспіJI\И роаглянув ма­

теріали соціалістичного амагання Пе-ршість за,воювали цех метало­ І;ОН'С11РУJЩій і моторний. Роаточу,ваI1ЬНIІJ\У М . М. Гера­

СШІОВИЧУ, токарю С. П. Поліщу' "у, бригщ:\иру свердлувальникіF Б. Ю.

к.ра~ницькому

присвовн'С

;~вання «Кращий робітник

за8О­

П. Д. РеМЄЗО.DCЬJ\ИЙ готує збір­ НИІі ДОl\ументів і про революціЙ'ну

М:lтеріалів діяльність

УI1ЬЯНОВИХ на Україні. (РАТАУ).

Хоч і «бояться~, але ша­ нують тьотю Наташу маЛЮЮJ нашого та сусІдніх будИНК'іВ . Кожної ЗИМИ З її допомогою діти створюють каток, піСЛJi ІЮЖНОГО снігопаду відновлю­ ють його. А цієї зими зали­ ли аж два катки на біль­

-

шому

сучасного йому суспільства, і ца·

.1юбці'в

\lОде ржавним ладом .

СОI(іа .1ЬВЄ

і

старшокласники

ють у хокей, на

гра­

lІ1еншому­

малята .

!ІіД

постійним

ДВІрника

також

наглядом

прохожа

ча·

стина дороги. Вона не допус ­

кає ожеледиці, тротуар

зав· ~

жди посипає піСI\ОМ. С 'ІОвом, ~

шанують

Наталію

Сергіївну

І дорослі, і діти. Ідуть до He~ з горем і з радістю. В та· КОІ ЛЮДИНИ Є чому повчитись

-,

працьовитостІ, СТІ, ануратності.

\ ,

дбайливо­ Особливо

j

варто б повчитись у неї двір· никам сусідніх дворів.

А. ГРЕЧАНА.

ІІІІІПППІПІІІWПШWППIІІІІІІІІ

ЦІКАВИЙ ЗБІР . Бути гідними пам'ЯТі тих, ХТ() ВІДдав своє життя

за БатькІв­

щину, при потребі повторити їх

ПОД1Jиги під таки.м девізом п,роводиться військово-патрJо­ тич.не . виховання учнів у Бро­

До

20()-рїч'lЯ

З ilnя nаТJOdжен,n .ч

І. А. Крилова

здирників. Показуючи

NQ 5. . Тут народилась чудова тради­ ЦІЯ вшановувати пам'ять

юних героїв Вітчизняної війни

Зас~ували її в минулому році

учНІ 4·б класу .

РIl3М у ці.l0МУ, сміятися З ЛЮДСЬ- ПРЄ.1.стаВНflків паніВlІlІХ к.1асів, ~іДТРИМУЮЧИ ХОРОШий почин, ІШХ «с.1аUостеЙ», ПОРО.1.жених са- пItСЬ\IСНIІИК праВ.1.IIВО розкривав їх учНІ 5-б кдасу на чолі з СВОїм об.1ИЧЧЯ, ЇХ справжню класним

нерІвником С. С . Ну·

Кри.101lУ ЧИ не першому вдало. суть. цем 8 лютого провели збір за· 11OДOOlaТlI шаб.1О'нність, абстІван Анд!рі.иОВIІЧ _ не тіm>'Ки гону на тему «Ім'я твоє невідо­ ;(а. Бі .1ЬШ як півтора СТО.lіття 1'10' ся творець ' ба: Й ,ок. його .перу Н&1е. ме, подвиг твій безсмертний .. .", ~ o байки КОРИСТУЮТЬСЯ незміНllОЮ раlПнісгь баЙКIІ як .1ітературного це жа,ть IЮ:.Іщі,ї і Т'рагеді ї, .1 ір 1Іч.н і Збір готувався старанно. До У В<JГОЮ, бу;J,УЧИ, з а ВИР,ВОМ ГОГО · жанру. Кожна його байка '13JBaB

варо;!,

BC.1IIKOrO

ПIIСLo~lенни,

lЯ, книгою ~lyдpOCTi народної, .ІикликаЮЧIІ СlІмпатії ось у ж е кі.1Ь· І,ОХ ПОКО.lінь. Відзначаючи таку .1юбов до ПНСЬМСНll и ка,

мо себе :

ми

водночас

не~1О6бll повість у мініатюрі, з ді -

'в і'J)Ші і ПrQСД,З/Н.НЯ,

йовими особами

rrзu<ОІЖ ,Я'К

і

характерами,

ковкретна в часі та обстановці, це

чому

ОДІІИ'І

авторам

ЯЮІ,Х

па,КII ,

Байки Івана АндріііОВИllа Кри· 10ва дають ясну і пряму відпо­ !Іідь : у життєвій правдивості, ідеЙllій спрямованості, у таланови, ТОМУ вихопити ЖИТТЯ ОДИІІ факт, другнй, трет1і1 і так його

так

подаl и

І.

заЗllава.1а

Кри.юва

чи­

~юдей, дивишся

б: .1ьші-сть

-

крі·

антовому залі .

Перша частина збору за до-

і ' по.віст ; помогою озвученої

ВIЖ.1 Ivка.111

,І'ві,в

В,lа

ніНОПЛівки

в~ела глядачів в буреМНі події

об · ВІТЧИЗНЯНОЇ війни.

У-О:1И занінчується кіностріч­

,речі ,

же п .1Ї,ДНИ'М : тут І. К'ри.IОВ нз/ли· раЦІЯ І виготовлені макети па­

па'радію ІНа

на ННХ І\Р~ТИЧІІО, Пlд­

3а виконання плану у 1968 зищеною вимогою. Справді, більшісгь байок Крило­ реальність, життя, тнпове для році Рада Міністрів СРСР прису­ ва так і сприймається. Воии від­ епохи, в якій творнв І. А. Крилов , ДИ.l<l :lаводу П('РIIJІ' місце і під­ J начеllі подітнчною спримоааиістю

І

ПереБУ'ваlн.ня на Укра,їні БУ.10 ІДУ' дож.нім смаком оформлена деН0сав 'КО:.l'€\J.ію

3

ХІД?

цеііrcЬЮI'Й наГ.1ЯД. РЯТУЮЧJ1ICЬ 'Bi.J. ка, ШД урочисту музину грам­ НЬОГО, він з 1798 ПО 1800 ,р . ЖІІВ пластинки відкривається завіса У се.1і КОЗ З/ЦЬІКО\ІУ Ін,а Чер'кащи,ні . сцени. На ній з високим ху­

МИС.1ення, а думаєш. Думаєш ~асштабнО', місткО', бачиш перед очима ціле явище, l1ілу катеrорlю иих

дво

Ш:VК, а шнім ,вста.IЮВlі~lИ і ПО.1і·

1'0

до

'юріпоаНIІЦТIВО ,

сте}l, У 'ПІ!lCЬ\lє;ню!ка ПDовє.1И

тачеві, що lІе просто віриш авто­ рові. не сліпо йдеш за логікО'ю 110 '

підходиш

сатир"чн; T~ провести такий потрібний за­

.1ітера'тури ,

Са.Тllричrні феїI .lе<ТОНIІ

3

УJагальннтн,

кращі

P'OCiitcbKoi

він за'ВЖДIІ ГОВ'ОРІІІВ з .1Н.ІОов·ю. ВІн ..уро~шстою дінійкою, після 1С'П.1О гою і бо.1€'\І за ті ,\ІУ/І(ІІ. ЛІЮ І ВСІ присутні Зібрались R

С У:1II .1ОСЯ б.1ИСНУТlI ІІа коротку ~lИть, а і ншим заUt"Jпе'lеllа віч· ніс ть, беЗС'~lerртя?

BMilllli

вів справи були залучені й батьки

і ЖУ'РНaJlk.т, дітей. Як же дітям не допомог­

,рян,ське 'Oj10ni,lWT,BO, гостро за. . ось гості - бать"и , вчит С~'ДЖУЮЧІІ :ВЛЗl.J.у тв'раві.в і ПОlве л~ школи, піонери з інших заго­ .ва;}ювачі.в на:рщу. Про на.ро,д же H~B прибули на збір. Розпочався

в чому життєвість, неми·

\IИIІУ.10ГО,

mIРОr.!l,ctвlЖ\·Ючи т,раДlщії

Виступа,в

п,р.озаік

КРIІТИ'КУrlOЧИ

питає­

flущиіі успіх того 'ІІІ ів ШОГО ТВОРУ

оціllЮЄШ ,

др.

дО' 100-річчя з дня народ­ ження В. І. Леніна профес

варсьКІЙ середній школІ

ВЕЛИКИЙ РОСІЙСЬКИЙ БАЙКАР Х,lібороб і мета.,ург, КОС'lОнавт і шахтар, .1Ю.J.1І будь,якOl'О віку і будь , якоі професії знаюг!> байки "дідуся Кри.lOва», як :І повагою

ше знайдене в архівах жандар­ мерії згцане РОЗП'орядження директора поліції.

Чому? Насамперед тому,

талія Сергіївна

~

частинами

про те,

у дворі

~

лись та,кі 'питання, ЯІ\ постачання

130 IiJpeMa ,

комітетів

MicbJ\oro

шими.

Ініціативно rПроходи;ти І\с'Хові партійні та профспілкові збори, на Я'І\ИХ великій І\ритиці Ifідава ­

ВИЧ ГО"ВОРИВ,

і

НОВСЬJ\ИМ, Р. 3еМЛЯЧJ\ОЮ та ін­

~

ви­

МІНІ­

арешт у Києві діячів Централь-

Г . БРil\ижа­

-

розпо ­

департа-

стерства внутрішніх справ про

активними

3

директора

менту п()ліцїї царського

завдання.

запасни~1И

1. J/euiua

Нові документи про сім'ю Ульанових

слухали Д~"МІ\И нача:ТЬНlІl\ів І\ехів , віді.lів і прийшли ДО' виеновку: сл і.l поговорити 3 робіТНІшами на мі'сцях, !(ОНl\ретно обговорити СТР(}І\П вш;онапня того ЧП іншО'го

металом,

Л/l.Я nаРО,4же'llн,я В.

з

------------------------

rrYT і·і Te.1I>CLoKoM'y

«Прищепа»

ца,РСI>КIІЙ

-

уряд.

З.1У м'ятника, обеліска , яких так ба­ До

га то

встановлено

на

неосяжній

і пастави.Ш (В .1юби- нашій землі. Часто вони з onоекта,к.лі).

HaJlY-

сами імен загиблих, а ще чаС'!1

Украї'НСІ;КИЙ наро,д щ",ро пма. ше без них , просто безіменні ...

жа.є ;ве.1ИІКОГО росіЙlСl>КОГО бalЙ' Безіменні, але 'Юаря, з.н~є 'його КН.ІІГН, СІвято ша. не забутІ. 'нує lIlа.м ять про

нього ,

Ба,ІЇки

ріднІ,

дорогі ,

Саме про це й говорили вір·

повідну ГРОШОВУ премію , і з.l0боденністю, порушують важ ­ У новому році реммашівці взя­ .1l1ві проб.1еми cBoro часу. Правда, ли на себе пі"вищені соціалістич­ в завуальованій формі, а,lегорич· но, через призму прислів'я і при· кі З<Убов' язання по гідній зустріч:

Ве.1НКИЇ! російський байкар пи· сав так, щоб читач зрозумів натя!<

(<<Лев і Вовк», «Лев на ловах»), побачив в образах Ведмедів , Вов·

СТ,ВО, саМОІВих,в.а.1Я~НЯ, бю,рок'ра- шись по обидва боки сцени. А в ТИ\'!\І та інші переЖИIТIКИ МИНу.1ОГО. цей час звучала у,рочиста музи­

сторічного ювілею вождя В . І . Ле­

мудрість народу, його СОКОВИТУ , образну, багату й красиву мову .

;ків, Лисиць, Ослів і т . д. царськн'Х сатрапів, жадібних і небезпеЧIІИХ

ООКоО ",ціВlіВ В .

Е зопівська мова, властива байкам, дава.lа змогу письменникові смі· .1ивіше ВИСЛОВ ,lювати свої ДУМКІІ, неприйняті для «власть імущих», їдко ВИі(р"ваТlI і окремі ПО'рОКИ

хижаків, що

ніна. Нараз КО.ll'l{ТИВ праІ\ЮЄ їх

Ha,l

викона ПНЯМ. О. КОВАЛЬЧУК, керівннк

кО'респО'ндентськО'гО'

ПУ"КТУ "НО'вО'гО' жнття».

казок,

що

увібрали

багатовікову

на

жорстокого царя -самодержавця

наді ~eHi

В.1адою

і

Зllущаються з народу, цинічних у авоїх діЯ.НIКЯХ ЧlІновни'ків - сано' зних і tliИ'ЖЧIІХ paHГO:.l, користо-

І. Крилов. а дOlПО"lагають р,аlДя Н/. шами літературного монтажа сыкІм ЛЮд.$! :ВJ1К'рива:ти За.3наЙ . піонери 5об класу, вишикував­ БЗіга,то ба.ЙOtК К,рилова

-

І. Лен'і,1(

а їХ ВІІ'

-

ка радянських композиторІв

і

і СЬО. РООійської класики, виконувана

год,ні стоять Ів щному СТ"ОЮ З У грамзапису. ... наЙікращи,мн т.В()РЗl~1И IПИСЬ'lен.НИЗбір залишив у дітей і у всіх ків Р,адя,Н\Сь'КОЇ Ві1'ЧНЗIІН. присутніх незабутнє враження . А.

MATB€€B. (РАТАУ) .

Т. СЕРДЕЧНА, вчитеJlька.


За інтенсивний розвиток птахівництва

у НАШИХ ДРУЗІВ ПО ЗМАГАННЮ ЩОЛНОВСЬНИЙ РАЙОН УДАРНИМИ ТЕМПАМИ peM-QН'l'YJOТЬ техніку до весняних по.ль~вих робіт на птаХОфа6)}иці. На лінійці fO'l'OBHo.CTi nOHa;l десять тра'Кт()рів, повністю відремонтована rрунтообро.бна тех­ Hil\a і част'ково п()Сі'вна. Перед в змаганні за уепішне і Я'КіClне ' проведення ремо.нту вед)'1'Ь тракто.рна БРИіГада В. :Ко.зинова, зварник А. Севастьянов і слю,сар М. Fiупцов.

го. райко.му :К,П fк.раmи 6. д. Ав­ рачук, го.ло.вний зо.отехнік :Ко.жу­ хівського.

племптахорепро.дукто.ра

О. Н. Харченко, птаШНИК-ООІерато.р

:КиїВСI,КОЇ птахо.фабрики І. А. Сви­

до.цент ~'KpaiHCЬKo.ї в Бро.варському районному Бу­ ;J,еи ВИ<СТУПИВ го.лова виконко.му шевський, академії динку кудьт)"J)И ві,1ібулась о.бласна Bpo.Bapcыо.її райо.нно.ї Ра;J,И де пу- сільсько.госпо.дарсько.ї

І\ОДЕКТИВ РАДГОСПУ «Х лет Октября»

го ТРУ;J,і'вники райо.ну, )фабрик і птахора'дг()Спів та спери'l'Ь 'пр()мовець. - Торік ціа.lізо.ваних колгоспів з усіх ра­ йонів об,lасті, пеР~;J,ові виробнич­ ники.

3

допо.відями про пі;J,СУМКИ ро­

Hhl}lllY

сивнии ро.звиток птахівництва виначальник

обласно.го.

М.

ку-несучку,

С.

Бондаренко та заступник началь-

ко. Во.ни ро.зповіли про. до.сягнен-

ня птахіВНlfків ()бласті, здо.б}"rі в минуЛ()~IУ році, і вказали на недо-

ліки, що ще мали ,м)сце. Торік було вироблено 152,8 мільйона штук яєць, а про.дано 125,2 міль-

ОДНаІК

186

яєць на кур-

3

продано

со.бівартkТІ.

м

27 мільііо.нів шту,к

т()нн

ЯЄЦЬ і

пта.шиного. м'яса.

У

цlИ справі, ~

476 з(жрема підда'в критиці ро.боту о.к­

Прибуто.к

ремих

наших

чі карбо.ванців.

622 тися- (Київську, Пухівсмшй ) Високих п()каЗIIИ- хо.репро.дукто.р.

НИНІшньому

ро.ЦІ

"

"''' "

ра- ні взятих зоо()в'язань в соціаліс-

тирі'!'к)" за

4

роки і

POЦl-

))1.... .10ва

птахів.НИЧИ:ІІ го.опо.;J,арствам нашо­

i)leHi

го району,

вказано на по.зитивні сто)}о.ни ЇХ діяльності і не;J,олі"и. Першим в о.бговоренні д()по.ві-

...

В ;J,ебатах виступили та!\ож го­

спеціа.lізоваllОГо.

!\о..1Го.спу

Франка M}~Po.HiBCЬ!\o.гo. райо.­ ну П. І. Біпена, дире'ктор Старин­ секретар

Б()риспільсько-

625

тисяч

(3 rазети «За коммунизм» ).

Нарца прийняла звернення ;J,o

НИЄВО-СВЯТОШИНСЬНИЙ РАЙОН

На фото: учасниці наради пере­

ПУД ОВІ НАДОІ МО.l0Іа О;J,ержуmь пере;J,ові доярки рад­ ГОМУ імені Ватутіна. Січневе заВ;J,ання по ,виро.бництву моло.­

всіх птахівників області.

дові птаШlfнці (Пухівка),

області

Г. Дибаиь

Ба

Г. Труба

(БерезаНІ»,

О. Галицька (Київ), Герой Соціа­ тин)

та

ляться

П. Нериз

(Березань)

бро

Q,1И3ЬКо.

виконано

400

ДОСТРOl,о.во.

Понц

пла'н

вироблено.

центнерів '~о.лока. Нове З000В' Я'зання тва.ринни­

ків учасників со.ціалістичного 3Імагання за ГЇi;~HY зустріч 100-'річчя 3 ;J,НЯ народження В . І. Л~ніна: на десять днів раніше стр(жу ВИlіонати план виро.бництва молока першого І;варталу 1969 ро.ку.

сько.го птахо()б ' єднання Г. М. ЛИТ­ лістичної Праці Т. Пащенко (Яго­ винець,

мі'сяців, ВИlПУ'СТити до.;J,атк(}во.

'"

260 ціалі'стичні 'зобов'.пзання на 1969

.

1970

мільііонів і ПРО;J,ати державі 220 мі.'!ьЙонів ШТ),!,. В ~опові;J,ЯХ багато уваги було придідено і

7

метрів тканин пона;І, завдання.

потрЮно. ОДl'ржати 180 lIfі."ІьЙо.нів т. Біло"інь, і на ній ПРИЙНЯТО со- -ніна.

штук ЯlЩЬ, а в

~

3А ДВІ ДЕКАДИ 1О ТИСНЧ метрів - стілыии гот()в-оі ПРОД}1!\ції цала на Сl\лад ко.нтро.лю ЩОЛК()В'СЬК()ГО бавовня­ ного комбінат)' комсомо.лка Валентина Афана,сьєва. План трьох рокі,в п'яти'річки вона завершила у жовтні минулого ро.ку. Че­ рез її ру'ки 'ЩюЙшло 'по.над заВ;J,ання 360 тисяч метрів гото.­ вих тканин. Передова ро.бітниця з060в'я:зала,сь закінчити п'я­

продукції висо.ка - виробництво тично"'v з"агаННI' на честь 1ОО · .•. 71 йо.нна нарада працівників сільсь"" ". о.ДН~Єl ТИСЯЧІ явєць ".оштувало . <'ого. госп"~аnства, про.~ОВЖ"Є ,ріtlЧЯ 3 ;J,НЯ наро.дження В. І. Лекарюо,ванець.

)(і@IЖОМУ КПРС, ВИКОН"ОМУ міоської Рци, міськкому ВдКСМ

\ \

і заготівель.

племrrrа-

ків досягли також РУДНЯНСЬ>КІІЙ Ш;J,су:мки наради пі~вів секреплеМІПтаХ0'3авод, Пухівський рад- тар Київського оокому :КП Украі­ ГОСП-П.1('мптахо.репродукто.р, КаШI- ни А. С. Сущенко. Він зо.середИl! тян-сЬ'Ка птаХОфабрика. увагу всіх присутніх на 3;J,ійонен-

Недавно. у нас відбулась

показників по I1Р()дуктивн()сті тварин і вро.жайності сільсько­ ГОСПО;J,арських культур. ВеЛИl\а група трудівників села за висо.кі виробничі по.ка:зники і значне перевиконання со.ціаліс­ тичних зобо'в' язань в ~инул()му рщі нагороджена rpa'loтa'dll

!,

та райкому проФспілки працівників сі.'1ЬСI>КОГО г()спо:\арства

птахого.сподарств

цієї ФабрюtИ 'становить

дективгв і у'дарнwків комунkтично.Ї IПраці. В Hbot\lY бере участь по.над 600 ро.бітників. Звання ко.лективів к()мунkтич­ ної праці присвоєно овоче.ВОМУ цеху, трубінlсык.муy відділку, першій і другій ві;J,fО;J,і,вельним фе{}мwм . Звання У'дарників ко.'d'уніlСТИЧНо.ї П'раці 308 vо.бітника:м і спеціалkтам рц­ «МАНСТЕР 30ЛОТІ РУ:КИ» з врученням дипло'ма таке звання присвоєно рішенням бюро міськко.му :КПРС групі кращих доярок, свинарок і рільників, які до.бились найвищих

яєць

Київська птаХОфабрика о.д('ржа .qа на РЯ;J, Н~,10лі'ків

на ленін'ській

госпу.

веЛIІКо.ю увагою учасники на­

ництво. яєць зросло по раііо.ну з ;J,альшого. розвитку птахівницт­ 17 ~o 53 міЛЬЙОlІ'ів. Тільки o.;J,Ha ва на промисловій · основі, вказав

ннка Оltла'Сно.го управління сільсько.го. госпо.дарства О. А. Веnич-

йона штук.

О;J,ержано.

48 ра;J,И вислухали виступ начальни)Іільио.нів штук, або. на 7.700 ка ре'сщ·б.'1ікан- сько.го тресту А С тисяч штук більш(', ніж в 1967 « Уl\рптахопром » А. . еннікова, році. 330 три-чо.тири РОI\И вироб- якиіі 'навів яскраві прикла'.1 J1

нинішній рік, про ;J,альшии інтенступили

голо.в- \ птахо- ~

;J,OCТPOKo.BO вико.нав план продажу фабри-ки А. М. Бариnо, директор ПРО;J.уктів тваринництва ;J,ержаві. ТаращансЬ>коі і'ltкубато.рно-птахів­ По птаХОГОСПО;J,арствах в ce,pe;~- ничо.ї станції А. З. МинецькиЙ.

боти 'птахівничих г()спо~арстn області в 1968 ро.ці і завдання на

тресту «І\иївшахо.про.м »

гово- го району М. М. 3атохін, р&йон НИЙ інженер Нготинської

-

трудо.вій вахті. Тут ШИJНfТl>СЯ змагання за високе звання ко­

Hapa;J,a птахівників Київщини. У татів ТРУ';J.ящих П. П. Біnокінь,' О. О. Шеховцов, зо.о.технік 'колгос­ - До.брим ,сло.во.м зга;J,УЮТЬ йо.- пу імені Леніна Біло.церківсько.пііі взяли уча~ть керівники пта-

ді­

досвідом.

КИПИТЬ РОБОТ А на

pe:.llOHTi

тракторів у центральній май­

стерні радгсоспу «ЖУІШНСЬКИЙ». ШВИ;J,Itо.

і

y:мi'JIO працюють

,робітники майстерні. 3аВ .1J1КИ їх старанніи праці механізато­ ІН! у'спішно вико.НУЮТЬ I\варта:ІЬНИЙ план ремо.нту

тракто{}ів

і сіль.СhБо.го.спо.даРСhl\о.і техніки .

~

І

ПРЕ~Ш 300ТЕХНІКА)!. 3а вчасне прове~ення бонітування мато.чно.го поголів' я велико.ї рогато.ї ~}'доби в минуло.му ро.ці трест о.воче-:.ІІо.ло.чних РЦГОСПІВ ,преміював кращих спеціаліс­ тів р:tйону грошо.ВИШI IІреміями. Г,рошові

премії

отримали

та'кож го.ло.вні ЗООТI'Хllіки ряду г()~ш)дарств.

3РОСТАЮТЬ ПоП'ЖНОСТІ Бояр'сыкго. хлі600авО'ду. Рекон­ струйована піч CTa.la універсально.ю: 'ВИПУ'скає подові та фор­ "ові сорти хлібних вироБІВ. Про.дуктивність її зро.сда на 35 про.црнтів. НезабарOOl буде реконс'l1РУЙОвана. ще о.дна YHiB~­ сальна піч, яка sипускатиме за добу на 5-6 тонн продукціі бї:Іьше. ніж раніше.

(3

СОЦІАЛІСТИЧНОІ ПРАЦІ Праці

Героя Соціалістичної

К

Дяченко торік

тила ВИСОІШЙ

врожаИ

вирос­

овочів .

Готуючи гідну зустрІч 100ріЧЧЮ від дня народження В . І. Леніна,

ЮІ

дружний

нолеl\ТИВ

зобов'язався

році

одержати

160

- тарі по

:320

в

на

лан­

нинішньоУ!у

кожному

центнерів

ген­

огірнів,

центнерів помідорів, центнерів столових буряків, центнерів моркви та по

500 350 535

центнерів пізньої капусти. Труді-вниці вже

били і роблять

чимало зро­

для ВИl\онання

взятого зобов·язання. Тепер зо­ середили

увагу

на

вироuцуванн

розсади, заготівлі добрив. 3аби­

200

то парникових рам , почали ікіру,вати розсаду ранньої ка­

24

пусти, у парникових рамах росте розсада надранніх помі­ дорІв. У січні ланна здала де­ сять центнерів ранніх овочів, вирощених у закритому грунті, вивезла тонн органічних

добрив, нількість

400

заготовила

необхідну

мінеральних.

3а прикладом ланки Героя СоціалІстичної Праці К Дячен­ но усІ прагнуть вати

більше

овочівники якнайкраще

парникове

господарство,

нагромадити

снІгу, заготовити добрив.

радгоспу підготу­ на

полях

органічних

трудяuцих.

ВІСТІ З РАДГОСПУ "ЗОРЯ "

В ЛАНЦІ ГЕРОЯ ЛаНl\а

rазети «Шnях до комунізму»).

ПІД НАСТУПНИй ВРОЖАй НО.1ЄНТИВ

нашого

радгоспу

взяв на чет.вертиЙ рік п'ятиріч­ І\ІІ підвищені зобов'язання п() вироuцуванню

ВИСОІЮГО

врожаю

всіх

сільськогосподарських

ну.1ЬТУР .

Вже багато зроблено і

багато

робиться

зобов·язання.

Д.'1Я

виконання

3араз

нагромад­

жуємо добрива. Виконує цю ро­ боту спеціалізована бригада 1\0-

муні ста

Михайла Яковича Гро-­

ма.

35-40

вивозить

18-20 тонн, Б. 20-25 тонн.

Т-28 ІЮ -

ценко

тракторною

вантажує

щодня

Д. Дячен ' І. Т. Про­

лопатою

по

130-140

горічний врожай заготовити тисяч тонн тому числі "ультури,

які

вироuцу,ватимуть­

вальну преміальну

а

шофери, спортних

роботах

щоп'ятиденки. трантористи і

при

Так,

на

тран­

навантажувальних

щоденному

ВИI\О­

нанні норм на 110-119 про­ центі,в одержують 5 нарбован ­ ц.ів , при винонанні норм на 120 -149 процентів - 10 І\арбо­ ванців, на 150 і більше процен­ тів 15 нарбованців. Високих поназників добилися шофери: П. Ф. Романок, який машиною 3ИЛ-585 вивозить ор­

ганічних добрив по на

віддаль

п'ять

45-50

тонн

нілометрів,

А. Д. Колоша на Г А3-93,

-

по

30

місцевих добрив, в під ОІ1іРI\И та інші

ся на мінеральних грунтах, тисяч тонн, під нартоплю -

видається

на­

тонн оргаНіЧНИХ добрив при нормі 60, В. Ю. Дяченко по 100-110 тонн . Всього заплановано під цьо­

Організовано дійове соціа­ лістичне змагання на вивезенні добрив. Щодня підводяться пІд­ сумки . Встановлено заохочу­ оплату, яна

Тваринники

трантором

1О 6

тисяч тоин. Щоденно надходить

у поле

300-350

всього

17

їх

уже

тони

добрив,

нагромаджено

тисяч тонн.

У 3МАГ АННІ ЗА ПЕРШІСТЬ Більшість

наших

доярок

роше

попрацювала

в

році.

Не здають вони темпів

в нинішньому. Так, В. від

19

хо­

минулому

3.

і

Бабій

корів надоїла в січні по

338 кІлограмів молока, Н. 3. Хожай від 24 корів ~ по 301 кілограму.

Високих

показнинів

добиваються К А. Калоша, С. М. Вишневсьна, Л. 3. Не­ треба, П. Т. Онашко, Г. П. Ли­ товченко та інші доярки, яиі з перших днів нового року успlш-

радгоспу

праг­

нуть якнайбільше виробити про­ дуктів тваринництва, знизити їх соБІвартість.

ШЕФСЬКА ДОПОМОГА Дружні зв'язии робіТНИНіВ Броварського шиноремонтного заводу і радгоспу

декілька років.

існують вже

Наше господар­

ство одержує від нолентиву за­

воду відчутну допомогу. От і в нинІшньому році шефи допомо­ жуть будувати траншею для си­ лосу містністю В тисячІ тонн,

4

теплиці за

мінським зразком, а

танож допоможуть у ремонті механізації

і

тваринницьиих

ферм, гуртожитків, оформленні наочної агітації, організації ху­ дожньої самодіяльності. Крім того, роБІтники заводу братимуть участь у догляді посівами, збиранні врожаю.

Уже зараз

з

за

участю шефів

розпочалося будівництво тепли­ ці. Вони виділили нам будівель­ ні матерІали. Ченаємо приїзду в радгосп заводсьної агіткульт­ бригади.

ГОТУЄМОСЬ ДО ВИБОРІВ Місяць залишився до дня ви­

борів У місцеві

підготовка

торії Світильнівсьної сільської Ради. На вулицях і в усіх .1JЮД­

НО виконують свої зобов'язання.

тонн. Трактористи І. А.

ЛевчеНI\О

Діяльна

до цього дня ведеться і на тери­

Ради депутатІв

них місцях полум'яніють худож­

ньо оформлені заклини, панно. В них заилинається 16 березня голосувати за нандидатів блоку номуністів і безпартійних, роз­ горнути соціалістичне змагання

на честь 100-річчя від дня на­ родження В. І. Леніна. На території

сільради ство­

рено в трьох нлубах і БІБліоте­ ці чотири агітпункти. Щовечора їх відвідують сотні виборців. Посилили роботу на виборчих онругах і аrnтатори. Вони про­ водять бесіди про радянсьну виборчу систему, роз'яснюють

Положення про вибори, розпові­ дають про життя нашої країни, події за рубежем. Особливо умї­ .10 проводять роботу агітатори

Г. Г. Проценко. І. Г. Галась, С. С. Книщ Л. М. Пронопенно. М. Г. Круглин, І. Т. Нестройо­ вий, Ф. І. Никифоров та ІншІ. Виконком Світильнівсьної сlльсьної Ради снлав списки ви­ борціВ,

уточнює

їх

за

допомо­

гою активу, підготовляє виБОРЧі дільниці, неоБХіІдне обладнання. На зборах організацій відбуло­ ся

висунення

;кандидатів

депутати місцевих Рад.

Ю. БІЛИК, М. ІВАНИЦЬКИИ.

у


НОВІ

:КНИГИ

У ВИДf\ВНИЦТВI

"УРОЖf\Й" Орошаемое Украине. (ІІа

земледелие на PYCCKO~I язьше).

nолеl\ТИВ авторів. Щ ~ в перші ).J{)j(И РаДЯНСЬhОЇ влаДІ! В. І. Л~ніll

,нос т авив

ПlІтання

ніlШ вирощування сільськогос­ подарсыхx нультур, вміння

одержувати ВНСОІ.і

про

неоБХідНіСТЬ рu з робин програми

Ha.1bНlHI

зрuшення

ної

l,;aMe

за с уш л ивих

,зрошення ,

земель .

ПОРЯД

з

мак­

симальною механізацією сіль­ сы()господарсьІшхx робіт, засто­ суванням хі' міЧIІИХ і органіч~ ВlИХ

,доБРIІВ,

є

головним

на­

врожа і

без

затрат або 3 мінімальними за­ трата:\ш ручної праці, з раціо­

ВИJ\Ористанням

Н<1ОЯ ві­

техніки_

На

принладі

подарств,

передових

транторних

гос­

бригад ,

мехаНізованих

ланок

,механізаторів

Київсьної

і

окремих

облас·

мебльовому магазині,

Боженка, Білицької і Ірпінської Фабрик та в,ро­ варсы\гоo заво.1У хо.10дильників. В OK~MOMY ве­

дає поради щодо створення ін­

промвузла. Сюди ваблять покупців І,ра'сиві , ЗРУЧ-

ЛШ;()"У залі

дустріальної бази для проведсн.-

ні меблі, які є тут у великому виборі. В ЧОТИ­

,1ива.нів, крі'сел, ліжок, шаф, СТО,lJів 'Га стільців.

ІПРЯ !\І КО:\І дальшої інтенсифіlі а ­ копродуктивного винористання ції сільського господарства . ДQ­ IмаШИННQ-транторного парку, СИТЬ

сказаТІІ ,

що

ни

бригади

щорону

і

ЮТЬ

на

передові

значних

лан­

вирощу­

площах

при

J рошенні 110 40-45 центнерів u;зимоі пшениці , 450-500 цент­ H~piB цунрових буряків, 50О­ {>ОО центнерів нукурудзи на силос , 300-350 цeHTH~piB ово­ чів, 50 - 60 центнерів рису. В

ннизі

систематизовано

до­

сягнення

меліоративної і агро­ технічної науки в галузі з ро­ .шення, узагальнено досвід пе­ : редовикіВ соціалістичного зем­ J\еробства. Автори реК()lI1енду­ ють практичним працівникам найбільш ДОЦіЛЬНі ПРИЙОМИ зрошуваного землеробства, від­ повідно

го чи

до нонкретних

умов то­

іІіШОГО району або госпо­

д:арс'Гва .

Д.

В.

дарський Досвід IІІв

ПОЛОЗЕННО. розрахунок

роБО1'и

'у нраїни

го

систем у

м у лювання ти

в

колгос­

щu

впро­

внутрігосподарсы\-­

розраХУНI\ У

,ву

кредит.

багатьох

jlО ЩІЗУЄ,

оадж~ння

і

Госпо­

і

перехід

на но ­

;VIатеріального

дає добрі

зміцненні

сти­

результа­

СКОНОМlIШ

і

фі­

на'нсів , зниженні соБІварТОСТі продукції та підвищенні прn­

Д У КТ!lвності

праці.

енономічний

Найбільший

ефент

досягається

там, де внутріГОСlПодарсьний розрахунок ПОС JlіДОВНО й повно застосовується

як

в

УСЬ()МУ

гос­

ПQдарстві, та.н і в бригадах, на фермах та в інших виробничих lIідрозщілах. Кандидат еконОМічних Д. Полозенно висвітлює тання

розширення

наук пи­

'ГОварно-гро­

шових ві'ДНасин на селі, шляхи дальшого зміцнення внутрігос­ подарського

розрахунку

та

родь кредиту і фінансів у під­ несенні енономіки колгоапів.

І. С . ДЕРЕВЕЦЬ. Внсокоефективне використання техні­

Завжди багатолюдно

ЯІ\ИИ нещодавно ві~ІКРИВСЯ на ЖИТ,lОВОМУ масиві

ті автор розкриває досвід висо­

ня

технічних

доглядів,

оргаНІ­

зації інженерної слуmби та ек- рьох окремих сплуатації

техніки в колгоспах.

І. СУСЛОВ,

:11.

аналізу

ню ІЮЛГ

Б

Чим 00СВОЮ

роботу, як допомагає rnравлін-

ос У та П артійній оргаП" . .

Останнім часом кількість зах. ворювань на грип збlЛьшилась .

'аліС- ' п'ЯТИ років , вони переносять цю

СОі l

ВНУТРlгосподар-

хворі з порі!ІІНЯНО

легкою

те­

все це розповідає автор брошу- ваWёрсдається хвороба при розри ,

мові на близькій відстані,

при

М. І . ЛАРГlНА, І. М. І,ашлі, чханні хворого, з допоКЛОЧКО, Л. Г . ГРЕБЕНЬ. могою предмет.ів спільного НО-

Довідник

доярки.

В переРОб~ ристування -

і доповненому

видаЮll

посуду ,

ків, а також носової

рушни-

ХУСТОЧІШ,

довіднина враховані нові досяг.: через руностиснання . Людина нення радянс!>ної зооте~ніЧНОІ заражується навіть при досить науки і досвід передовиюв кол-

норотному спілкуванні

з

хво­

гоопного Й радгоопного ВИРОб- рим. нИ'цтва . Тут широ!'о ~.~дображе3 ч.асу зараження до прояв~ ні 'питання мехаюзаЦll трудомістких процесів на -гваринниць.них фермах, докладно ооиса-

хвороби минає однн-два ДНІ, іноді кільна годин _ Захворюван­ ня лочинається rocTpo: раптово

ва

ляється

ні машинне доїння l\орів, буд?- підвищується темпер~тура, з'яв­ осноВНИХ

доїльних

та правила догляду

апараТІВ

за

головний

J:ІИ<МИ.: біль в рунах,

-

організації

спостерlrається

на молочно-

товарних фермах.

,М.

В.

САПСАЙ.

Механіза-

біЛЬ,

в УСЬОМУ тілі,

іноді

При

титу, почервоніння

вання

в

ної

:\j·еханізації,

стосування

,постyrnОВt'

систем

машин,

творні

за­

до

ме­

філю,

ханізмів і пристроїв на ~cix операціях і ла,НlКах виробничо­ го процесу дасть ,можливість повністю

замінити

ручну

пра­

цю, забезпечить безперервність роботи в l\омпленсі виробничих процесів. А це вимагає від ме­ ханізаторів

не

ДQСl\оналого

знання

тільни техніки, а й агротех-

ЧЕТВЕР .

І :!

Перша

-

11

rю « С ІІ І/НІІ :ІОК

ЛЮТОГо

ТС'л е ві з іі;ні ві с ті. )О' 11J..> l\~J. ВОД }IТ('л5t».

11

Ю -ФіЛI') М-

"п~кт а кл ь 17 :!.'; lІаша афіll'" _ « лl'нінсы \J тр у дов а СС Т..l фст а» рівні 1970». T'-~Л(, ВI1іі\НІ!Й H[JP~ C

18 :10 -

ПрНСВЯЧl'НIІЙ

« 11 ,1 j

ра д,­

18

200-ріtJчю

з

Д НЯ

21 .20 -

веРСIІТСТУ.

2245 -

(Львів) ДРуга

програма

165U - Т ел с ві.lіііні 1700 - Дл~ шк олярів . дрівок» (.111) . 17 30 -

НО""НИ

з

( .111 )

.Віте р м а ll ' Програма пе·

-

про-

уск .1аднень

нолгоon-

во-судинної

оволодіння кількома професіями в процес,і роботи . Багато

норианого й <Повчального

Треба хворих

як до

1<" (1921 -

-

1925

рр) >>

Вllщ . 1 м аН' маТI\ -

ка

«ГРЗІІІІІ\Я фУlІкціі » (Дні л е Кl\іі) «Кіll о об'€~Т!lВ і ЖllТГЯ » . Доl\ ум~нт а J1ЬНИЙ фільм «Віл зо рі до 11ів ,

20.,JO -

,, 11>1 »

.Нз

добр а ІІі" .

д і т и' »

I\.ОНЦl'РТ ес тр ад н о і Іlісві 21 І.') -Пр()гр а м а 1·Ю..1ЬОРОБОГО т ('л Є'б dll\' Нlі Я

204.j -

(.'" ).

П'51ТНИЩI . l1еРШа

се­

11

оо «Жнт т я ШкіЛI> НIІЙ

14

JlЮТОГО

Т е левізійні вісТІ Вlf д атни х людей » е кран

YKpailf(.~l> Ka

11 10 ;~ 5

літ ер а

тура ДЛЯ учнів 9 "л ас у .111 КОI\юбин , С I.киЙ . Фата м о ргяна. Д.~я школяр і в_ «Сніго ва корол е ва » B~I C TYII х о р е огр а ф і чн о і ГР У П" Палац у піоне· рів . «Його зва л н Роберт ». Худ о жнill фільм. І!аша афіша оо .Мос кв а Со -

12 15 -

(JlI,Bin)

12.45 17 -

1655 -

«З іРНllці '>

~

L

HkHH

стіЛl.I(і,, »

(.111)

20 Оо

22,;U -

сА у нас . у БС Рt'JI .. і» 1\1 УЗ IІЧН3 ВНЖ ~IЛI)Н 3 IІрогр а м а (М)

PU3-

\

Біанкі.

2О:Ю

-

«11"

добраніч . дітнl » 2045 - « Снід а НОІ'\ П Ін· дводнт е .n я» Ф і лt}М -(" IІ С КТС)І{ЛЬ

у

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

іі НАШАБРОВАРИ АДРЕСА: М"

11

І

вуя. Київська,

і

ТЕJlЕФОНИ : редактора -

J

81ддідlв

154,

(партійногс

жнття,

•1

~

.,

Ilика. ДРУГІІЙ кур с АIfГ .,іЙСI ) Кd монп . ГерундіЙ Пог() фОРМІ! та ф у нкціі у реч е нні». Вища математик а «Ф У Н К ці і кілько \( з міШНIХ » (Дні Л {' I~ці 1)

.Віта л іЙ

«НОВАЯ КПжизнь. Броварского комнтета УкраинЬІ- иорган районного Совета районного депутатов І трудящихся Киевской обпасти .

ІНДЕКСВИХQДИТЬ 61964. '"азеТа у

вІвторок,

четвер

її можна в аптеЦі_

Грип інфеНЦіЯ масова, йо­ го ваЖI{Q зупинити лікарям . Тут

потрібна допомога кожного. До­ помога не складна - від до­ тримання добре відомих правил ГlГlЄНИ до фізичного загарту­ вання організму. Це допоможе

захистити від грипу

і себе,

зменшить

інших .

І

суботу,

3-82, заступника редактора, І боти) І фотокореспондента 4·67, відповідального секпромисловостІ, масовоі ро- І ретаря а-І8, відділу сільського господарства -4·47 .

В,ОЛlЯНИК, яікар-епідеміолог.

ІваІІа Степановича. Подібні випадки пожеж ма .1И місце і в ГРО~lаДСI) КИХ будіп ­ . ІЯХ раЙоиу. :5 метою запобігання пожt'жа~1 від цих ПРИ'IІ1Н IІсобхіДl1О IJltI;Оllувати та к і основні ПРОТІІпожежні заходи: не допускати перегріваllНЯ печей, топити їх помірно і Ti,lbКlI В :lеI\НIІЇ1 час; н е пристаВ.1ЯПI ВПРИТУЛ дО печеіі ~lеб.lі, дрова та інші з аіі­ Мllсті предмеТІІ ; не l(ористуваТIІСI, несправнимн і ТlімчаСООИМIІ печамн ; постіі'JI10 стеЖl1ТJI з а CTaHO~1 печей та ДЮlOходів і негаііно УСУJJати RIІЯВ .1еllі несправності, а також своєчасно очищати їх

~

~

! ~

~

)

від

усіх

ОП~,lIОRачіR

печеїI

Ilрави .l пожежноі бе з пеки І!С

п е реRантаЖУRатн

вимагаТIІ

суворого

154,

Телефон

-

4-27.

Зам .

369-6726

доа,ержання

пр!! е ксп .lуатаltії печ е й;

е . lектромер е жу

та

не

користуватися

са~\Ороб!IJI~1І1 е .lектропечами . І: .1ектронагрівні ПРllла.1И с.1 і :\ в с таIlОВ.1 ЮВЗ ги на вогнеТРИВI(і підстаВКlI; !!е за .lишати без НЗГ.1ЯДУ ввімкнуті в мережу елеКТРОllагрів­ ні

прилади ; !(аl(~Г ОРИЧНО з абороняє т ься відігрівати замерзлі Rодопровідні тр у би. l\раНII ВО.lонапірних башт і баків, ДВІІГУНИ автомобі­

.1iR. того

тракторів паЯ ,lЬНИ\1J1 .1ампами та іншими видами відкри­ в о гню;

з абороняєт ься також з аїжджати в тваРlІllющькі ПРIІ~lіще НIІЯ автомобі !IЯШI і тракторами; здіі'ІСНЮВЗТlI ці.l0добове чергування у тваринниIlыllхx примі­ lIlеllН Я \ особам, які проінструктовані по одержанню пр а вн.'! пожежноі безпеки.

ВИКОНУЇlте правил а протипожежної безпеки! Будьте обережні з во гне" на виробництві і в побуті! Бер е жіть гpO~laДCbKe і вл асне майно від пожеж! lиспекція держпожиагляду Броварського райвідділу внутрішніх справ_

. . . . . . . . . . . . . . . . . , •• , . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V't. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~

Броварська друкарня, Київської області, вул. Київська,

зараження

від сажі,

10 оо - Тt'л ев ізій"і Н О ""ІІ" (1'\ ). 15 - Для ді г с й ' ПРИ Х О ДІ ,. к ,зк о , ~ (.111). \о 45 « М а трос ЧИЖІ"" Х у· \ І( ожній філ ~ м . (~\) 17 55 - Н а ш;! \ афіша. 18 оо - E~\>aH СТ у .1 рн та · ' JO'l ' \

1940 -

верх­

шляхи. Придбати

ся підкорити вогняну стихію . Від несвоєчасного ремонту приладів пічного опалення, он­ никла пожежа в ,\lокрецькій 8-рі ч ній ШКО.l і . 20 січня цього ро к у В се.1і Вел ика Димерка від несправнос­ ті е.l('J(тромережі згорів дах бу.1ННКУ громадянина Семинога

Ю

11

дихальні

які прибули з м . Бровари, с . Літки, с. ВеЛНJl. а ДимеРI(а , вда .:IО­

~ ~

nkl'IIHllii »

Друга програма

програма

нІ

Юхимовича, загрожував знищенням його будинку та іНШI\М будівлям . І тільки своєчасними діями пожежних підрозді.1ів,

Е с тафет з НОВНН . (.111) 2D 43 Вист у п" . аНt' а мБЛl, п іс ні і танцю ГР Уl іі (Тбіл іс і) 21 45 Тел е ві J іЙннй. T t.' H l р міні а тюр «ТРlІнадцяТ!.

протигрипозну

будинку громадянки Ячник Марії Петрівни. Внаслідок СИ.1Ь­ ного вітру вогонь перекинувся на хлів сусіда Мехеда КУЗЬМІ!

небез­

(КіРО80гра д )

НОНц

суху

сиворотну, яку вдувають у

Так. 9 ЛЮТОГО цього року в селі Рожни від несправності дерев'яного димаря і надмірного перегріван·ня печі згорів д а х

19 40

З найомт е СІ.

сад­

З метою профіЛaJіТИlШ можна вживати

ких та інши" приміщеннях, двигунів і тракторів у гаражах .

реднього вуха т()що. На жаль, не всі ставляться до

Те Лl' візіЙНIІЙ нарв е

від нездужання .

у зв'ЯЗКУ З різки\! похолоданням останнім часом в селах району почастіша .~и \Jипащ<и пожеж від неправильного корис­ l у вання ПЄ'lами і е.lектронагрівними приладами, а також з асто­ С) вання паЯ.ll>НИХ ,1амп і факелів Д,lIЯ відігрівання з а~lерзлнх IЮ..І.опровідних труб, кранів, воДонапірннх баків у тваРИННИltt,­

головно­

В І . Лені"а . «Кр а ю мііі (дllіI11юп~тронсы':)) 1923 -

поліТIІ-

виявляти

дитячих

прово­

ДО УВАГИ ГОЛІВ СІЛЬСЬКИХ РАД, КЕРІВНИКІВ РАДГОСПlВ. ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА ГРОМАДЯН

враження серце­ системи ,

в 60рот",бі за відновлення і ЛСn Р (,\V'lnву н а ро д ного го с пода рств а "Р З ЇНlI

l'JшноміЧllоі

школах ,

=

систематично

СЛід збільшити час прогулянок

~;';~;:;;;::~:;;~~~.~Д'~";,Ё~ ; ;:~a~~~;;и~;~::~~:: ;:;,~";~~ ! Історія КПРС .Ко,,},ністи'!на п"рті~ До ІОО-річч~ з дlІ Я "аро, (же""" ~ ново і

своєчасно у

дозволу

лінування .

малят,

\

дити фізкультурні вправи. ОД­ ним з профілактичних заходів є щеплення живої ван цини, після чого в організмі утворюється особлива речовина білкового по­ ходження , що захищає організм

нах і яслах та ізольовувати їх.

ГЛЯДЗ'МИ на працю цьоro Зонат- веде до у~кладнення, Особливо ~

ос нові

01\-

вигрівання .

припиняти

аI\ТИВlЗУ­ під час хв 0-

знай- грипу серйозно,

тепло,

Не можна без

дуть для себе молоді транто- печ ного лиха. Дехто починає лі­ ристи, комбайнери і шофери, нуватися сам, інші не лікують­ ознайоМlИВШИСЬ з досвідОМ і по- ся зовсіМ , доки хвороба не приз­

на­

15 -:

родженн~ І. А Крилов а . (.111 . ) ?І Програма п ~ реда" К а м е РНІ н ечори . . НОВОСІЛЛЯ О л ега По · !іова. . Телеві з ійний філ~м .ТалаIlТ" твоі. ~' "p a iH O' Ко н церт а ll­ самблю «Ч Є' »емош » ЛI~вівс~. I\.ОГО у .,і ·

2220 -

ШИРОІЮГО

лринладах

1740 19.40 -

І'ОСЛУ « ВИ!іНIІI,іВС I . КlIЙ » (ЛЬ FНН) 18 оо - « Леге нда про з д u го Вl'Л t'ТН Я» l\J\ уль­ ;!Іплі" а ційн"й ФіЛI,М . І О -- МіА<на· І)()Д ІІ"Й огля д ~ РО "ИСТlI Й вс чір,

на

є

ліl,аря

що

ної праl\ТИНИ висвіт л ює методи го мозку, нирок, суглобіВ,

ІІа

програ.,а

мехаliізатора

хворому

лярно.

діти

нив

колrоспах, Впровадження

ВІцілити

для

відгородити

Прибирання кімнати прово­ диться вологим способом, про­ вітрювання її слід робити регу-

і ком,байнерів своєї артілі. Він ються в органІЗМі в у,сі І1аЛj'зі сільсь/{огооподар­ докладно розповідає про вимо- роби і вражають різні органи і дні тнанини, призводячи до тлжких сыгоo виробництва НО:VlПле н с­ ти, що ставляться ІВ наші

ки

слід

ремий ПОСУД, рушник, носові ХУСТОЧI\И, білизну, натрі після вживання треба НИП'ЯТИТИ . Ду­ іКс ваЖЛИllИМ фактором ліну­

стають байдужими до оточення,

мІкроби,

.'ІіЖІ{Q

ширмою,

апе­

очей,

в·ялими. п()гано сплять . Згодом з'являється нашель, нежить, чхання. У дітей буває рвота . Для людини небезпечний не ті л ьки вірус, а й іиші хвор~БО­

роботи транroри стІВ

во, то

ТРИБУНА ЛІКАРЯ

грипу І:

При перших ознаках хвороби треба лягати у ліЖl\О і викли­ Ііати ліl,аря. Хворий не повинен ходити на роботу. Вдома його треба пон л асти в окрему кімна­ ту . Янщо це зробити неможли­

цьому

зниження

тор широкоrо профілю. Відомий механізатор-буряковод з колгоспу імені Пархоменна Жашнівського району на Чернащині М. В. Сапсай узагал~досвід

......................~~~.a!...

в суrлобах

Horax,

висвітлені питання економlНИ -и праці

Фото А . Козака.

хворіє на <;ерцево-судинн і та ін­ ші хронічні з ахворювання .

СЬКОІ'О розрахунку, в оволо~~~ чією захворювання Ті, що, ні колго.~пнинами . основ хворіючи, продовжують працю­ h'ОНlфеТНОl еl,ономlЮI про

,1еному

ріЗНО:llаніТІІИХ

На фОТО: внутрішній ВИГ;Щ:j ~Іебль()вого ма·га­

·

дарства, розгортанНІ м хворобу важче, ніж дорослі. тичного змагаflНЯ, . кр що у Небезпечними для оточуючих є

удосконаленні

вибір

зину.

ере ж ІТЬ С я

ІіізаЦії у пол~пшеНt!Jl e({,()~~~~~ Найбільше він уражає дітей до

них рсзультаТlВ роб.оти

ІПирО<киfi

.&WSLВ~ . .~м."""В8"""""""""""~"""""""""

І{ОГО району МиколаlВСЬКОI обjlасті було створено бюро но займається , як будує

-

ВИjюuництва I\иївсы\її м~бльовоі фаБРИI\И і)lені

в

колrоспі, В 1965 році в колгоспі імені Шевченка Перв~.маЙсь.: 'енюномічного аналізу_

l\i:llHaTax виставлені за зраЗl\а:llИ

набори ЖИТ,'10ВОЇ кімнати, С'пальні, їдальні, кухні

Громадське

бюро економічноrо

у

Редантор

є. ФЕДЯЙ.

і

19 номер 1969 рік  
19 номер 1969 рік  

19 номер 1969 рік