Page 1

ПРОЛЕТАl'l IІОlХ КРАНі,

ЄДHAi~!~X)}1.:...

Рада Народних Комісарів Української РСР і Цен-

N!! 19 (89)

тралf-.НИЙ КО\Іітег КП(б)У відмічають значні успіхи пар-

НЕДІЛЯ

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАИКОМУ КП(6)У ТА

РАЙРАДИ ДЕПУТАТІН ТРУДЯЩИХ, КИІвськоt ОБJIАСТІ

18

тійних і рапянr.ьких організацій, колгоспн иків і кол· ГОСПНИЦь,працівників МТС і радгоспіВ,селянських гоо

Б~::53~~

спубліки у справі відбудови і піднесення сіЛЬСЬІ~ОГО

Ціна

15

подарств Укрзїнt:ької Радянської СоціЗJlістичної Ре-

господарства, зруйнованого німеu.ькими загарбнш<ами. (3 постанови РцнаРІ\ОІІУ УРСР і ЦІЄ Itll(б)У <Про -1l1ржа.вииlt П.lаи РОЗВИТКУ

коа.

_ _ _ _ _ _ _ _ .._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. . ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ JJ.2imi_ _ _ _ «III;io·:,.._CЬXllro

ВНGНЯНІИ СІВВІ -ІІЦНОРО КОНЯ \

(огляд'ВОЄННИХ ДІЙ ЗА ЧАС З

10

по

15

ВІЙСЬКа З-го БіЛОРV СЬКО • при ць()му мlсl'О ПУЦR

до початку АругоІ веснина тали Абати за коней. не ве'

вlА

РСР в

1945

jlOlli.).

На фронтах Вітчизняноі війни

3 КОЖНиХ Д8еІІ все блИЖ- ФакТ. свІдчать, ЩО го'Іе А блнЖЧе підходимо ии ЛоВИ оКремих артілей переС

визволенНІ

ror.П04аrllТll& по Уіра;иt\ь&іі

БЕРЕЗНЯ

(Пу І вал.и

РОКУ)

1945

вдень і вночІ. РаJ'ЯR­

нІмецьких дуть боротьб~ за збережен \ Го ФРОIfТV,Про~ов.уючи нас Ітцк) і понад ІПО Інших пасе! СЬкl пlхотииці, артилеристи

окупантів землі. Залиши. ня коиеПОГОJllВ'я Не ВИО8:4 - туп на Пі.l1енниl за1ід від ле"их ПУНКтіВ. : і броRебlАники ВОГН"м 3 8 10 ДеНЬ, в поле ВиЙ' ково було постаВЛеНо вЩ- \ Кенігсберга 15 березня виА І 38 10 та 11 6 А резНfI радвн-, УСіх видІв зброf і. К8НТр, да дуть сотні КолгоСпНикlв ра- чит голов~ ГоголІвськоГо шли на v збе режжя затоки І ські бійці взяли в полон по-( раМИ Відбивали ВороЖІ аТ8-

лосЯ

1...

Аону, виїдуть траКТОРИ, тяг колгоспу ПАТООВсЬкоГО Фрlш Гаф, і таким чином, над 30иО німІ"ЦЬКИХ (~лда 1кн. ГіТЛАрівцl коЖнОГО Ака JlоваС"Ла. почнеться вперта тов.ТопtХНDР~АОГЛЯАТ.вгло роЗчлевили cxlJ1ho-пруську)Тів Та офІцерів. ПРИ BiACTY-(' бі§ ввоДЯТЬ все ВОві А но. 60реТьб8 аа внсокий врожай. 80ТОМИИ ~артІлl ва минулОМу групу вІйськ Німиів на двІ І пї АОрОГ НеСе великі BToaT~ І ві С}fЛИ

ОДнИ~ З вирішальних за· З'lсlдаНВІ виконкомуРаЙраАИ. частини. Вперті боІ віА6уJlИ І В ЖИВіЙ силі і техніЦІ. НаШІ іН'· 1 Ф зIJ.нtА· сЯ в' райОнІ ОПОрНОГо пунк-· частини Зах08иЛИ 34 ТанКи І і ~ ОАніИ Ц лян:1 ронт,;

собів. успіШнОМУ проведен- Тут всІ коні були 8

Ні весняних

біт

6 ТЯГЛоВа 1.1'18 великої

польових

р •• баному

СТ:! ні ,

ВИСнажеНі. ту німІЩької оборови Хай

і самохіАНИХ гармат,11 боо І н MЦ~ ввели в

сила. При.зJля· ВиконкоМ Рвйради З.ОБОВ'S. ;ч.е ВаЛЬ11бург. РОЗТ81J(овано НЕ'транспортеРIВ, 127 Польо' ТанкІв І

~I

до сотн

МОТОПlхотv. ПІСЛІІ увагИ пlднесен· зав Гоголівських keplBHHKIB го 88 кілометрах На півден. вих гармат. 6 ЛітакІв, 1800 багаТеГО!JИННОГО бою й про ' ню соціаЛіСТItЧIlОГО СІЛЬСЬJtО- прИПілити. максимум уваги нИй 8аХіп вІд Кенjгсб~рГа, возів, 2600 коней, 15 ~аліз тоs!'иК Оув ві ІКИНУТИ H~ Го госпОl1арства. Ра",нарком пІдготовЦІ тягловоl ОилИ АО на узбе'режжі затоки. Ок', НичИих ешеЛоНів І багато ін. виХІДНий руБІж. ЯК F?зпu Сою_у РСР j ЦК Вf<'П(б) В весняно1

СВоlй пост&нові Прl) розВиток сtльrьКогО господарства на 19 ..5 рІк за піllГОТОВ' ку ТЯГла 110 ВеснИ ухвалили: • 3 а М 1.С8ЦЬ .. О поча Т""'у по лЬ_Вих РQбіт звілЬнИТи КОЛ, гос.и від Тру lГУЖПОВИннос ті та заборонити без ріШt>8 ви РаднаРІИму СРСР БУАЬ Я

сівби.

реМі групи німцІв

притис-' ших трофеfв.

ВіАають

Поло..rені,

Ітлер

нуТі до .а"'оки,ск~алИЗброю Віllська І-го БіЛОруСьКr .. ВИДав HaK&;J, в 8КОМУ ?ро. Про нетеРl1имі факти ЗЛО.. • nонуВав не зважаючи н на і ада лис.. 8 полон. ГО фронту, пlсЛJ1 упертих і в' 10 б І ЧИнНогО А8ГЛЯl1У коней ПИ.. Як т.ати На ереЗН8 В ході на,тупу війська боtв 12 береЗНfI штурМом .' . ше До реД8кціТ колгоспннк ВИйТи .0 Дунаю А.е ГIT~e фронту за 2 дні боТв 3а§НЯ· .ВОЛОАіЛи містом і кріпос-. А. б" КрасиЛівської дя артІлі ім. тДі· ли пова· 30 населених ПУНІС- тІ) КІ стЖ1НЬ ' (К Юстр і М ) ВаЖ РІВЦЯм НІЯкИмИi~ засо амиr Мітрова тов. ченко. УТ,'" зд nСНитИ сво тІв, ЗНИщили більше 4.500 І лИВиМ вуЗЛоМ шляхів спо- не МіВДаєТЬСя И к"lм ви~онаН8Я !Сіньми Ден- НІмецьких СО",аатіВ і офlце- лученни і ПОту If(НИМ ОПОРнИМ н/\ р. них рОБІТ, ГоЛОDа колгоспу рів. ВЗЯЛи в поЛОн понад пункто"" оборони німЦ;В на 3а чаС БOlВ В раilонІ озера •

N

Павленко, бригадир Меюке· і 3.000 ГітлерІВціВ, Підбили і Річці ОАер, який прикрИВа6 Балат()н ВОГНе\! Наш.Т IiРТИ' кі мобілі~яцlТ 1'ЯГлОВnї сИЛи Га та кОНЮХ Устенко ВиКо- СПаlИЛИ 29 Т8нків 1 самохід піДСТупи до БерЛІна Лf>Р!f зниmен~ п?на .. 27 ? ні. 3 Ко Ігоспів. Не піЗНіШ .вк ристовуК?ть Ko~eA 8ноч1- НИх гармат, знищили 108 Війська 2 ГО УК\1аїIІС_КОГО Мf\ПЬКI'Х. ТЯН.КІв 1 самохІДних

за три тИЖні до початку по возяТь Л.Ю не тныtи Для се- полЬОВИХ гармат, 50 мІНоме. фронту, Перемагаючн оп'р гapM.a~11 ЩН'd ЦьОГО, .'Дl)ито

ЛьОВИХ робіт пОстаВиТИ все бе, але І на базар продава- тів і 280 кулеметів. Нашими І ПрVТИВНИк!t в гlрсьно лісие. та ШАlрвалося на ва~и)( мін Т8ГЛО на підсилену пlА T~ 8 с. Гоголеві. ВІД наn- біЙЦЯМJi Захоплено У нІм. тій місцевоСті у смуЗі Кар. НиХ полях 180 танків І само­ годівлю та віАПОЧИНОК. Ос.lб, М1РНоТ п):ацl та виснаженнЯ пів багато озбрОєнні j ВО- пат, 14 березня оВОлО Д І л и хlдних гармат протИВНИка. ВИННИХ у незаконній МФбілі тут ~агин . в кІнь. Про аНа· 6HHoro майна. міСтом і важливим залізнич­ Наша авіаЦI.и JIIоБИJl& нальо зац!Т тягловоі ('илИ ~ логіЧне станс Ви ше АОГЛЯ n~. Війська 2·го Білоруеько- ним вузлом 3волен-t'ИЛЬ' fрлго(~пів lIРиТ~гаТИ дО кри та

використання

тsrЛОвОl го фрQНТу, розвиваючи

уС. НИм опорним ""'H~TOM оБОР0

ти на ВО6ннО,П Dомислові обєк

і м/нальн()Ї Ві4пQвідальності-. СИЛИ повіАnМЛЯЮТЬ редак- пІш ний НаСТУП на Данцігсь ви німців Ва РічцІ Г рон, а ти v м СТ8х Данuігу, r Анні. КРнігСбергу. в наСлідок Чо П&реДОВі колгоспи району, цію КОлГОСПНИки ВеЛИКОАИ· кому напрямі, 10 бер е з н Я також заЙНЯЛИ ряд інШих

гоТуЮЧИсь до весняної посlв- мерських IрТілей ім.

ноі кампаніЇ, По'\бали. щоб на наявна

в колгоспі ТЯГЛоВа іМ.

(rOJlOBfI.

Лені- оволодІли важливими вузла наСеленмх

ТОВ. Євтушенко), ми 8аліЗНИIlь

Котовського

/ шосейних

го у

nYIIKTiB,

В Кольбергу наші віЙСьКа

(голова ШЛЯхів -мIСТаМЯ Лауенбург велИ бої по знищенню гар-

сила була ",оброї вгодова- ТОв. Ли~ун) Та іНШих. HoCti-llоСтаВИЛИ УХ на Від І Б і В б'"З еч ли п'дси нтереси атьк ВЩИНИ n О Чи Н ок 1· З а" п и І І . _) й' елену пІдгодІвЛю. Так зроби лико ВІТЧИ3нЯНоl /.ІИ Ни, ~и

і Картузи (ltартхауз), а та КОЖ ЗRЙНяли пона11 300 1·'ших наСелениХ пункт 1В. 3- а 11 б~резня .іЙська ФРОІІТУ

МіСтаХ

"'и­

жувалися СиЛЬними

ви6vха­

См. Важкі боМбардувальники

нізонv ПРОТИВНИКа, БЛОІ~08а ЗI1ВАаЛи вдару По заЛі3нич­ ного 11 східній Частині МіС· НОму ВУЗЛу і аеродрому ВесГ1 В б й 1 та. 08Х В цьому ра он рам в Угорщині. взЯТО в пол.н пона", 1.600

Ли в Требухlвському кОлГос маГаЮТh повсякденного ПІК І зайняЛи місто .ле6е і понад німецьких СОЛАатlв і офі-

пі • Жовтен,,".40 коней, крім лУвавнЯ про тяглову. силу- 200 населt:\НИх пунктів.

зазначених

нИкЛИ поЖеЖі, що СУПРОВ04

церів.

На Інших Ділянках фронТіВ

- вJ",f)увалисн бої міспевого

добротного Сіна та. іНШИХ! дбайливо .А~глалати 1 виро- Продовжуючи Нас Т у П, На Штет:нському наПРЯмі значення і шукання РОЗвід ГруБИХ корМіВ що",енно Одео щувати Н. Іасу До початку ВійСька 2.го Білорvського радянські BorHM зайнSIЛИ рЯд ників. жуютЬ

2 к:. ко нц е П тро·.

110

ПОльоRИХ робіт За,JIишИлОСЯ

~

.

і

фронту еВОЛОnілИ

'

.

ВаНОГО корму, ІХ СВО8часно' Ma~o. Tt~e~a на цеи пер од ми опорними пунктами обонапувають, ЧиСТяТЬ.

3

важливи- населf'НИХ ПУНКТІ~..

а час з

9

по

14

б

ерезня

В угг,рщині. на ПівНlЧНИЙ НІші війська на всіх фронтах

ВСІХ ко"еи В. колrосаах ПОС рони німціВ на підступах до ~ сХі11 і на схід від озера Ба· п1д6или І зНищили 829

Прtявляють піКл ;'вання в т8ВИтИ на ~IДПОЧИНО!t. ДЛЯ Данціга і Гдині-Мі СТЗ милатон, проТНВНи\( піДСиЛRв цьких

TaHf\iB

HiMr,-

і самохІдних

,ПІдготовці тягЛОВОЇ l'ИJJИ ДО цього поТР1БНО насаМПеред rгчf'В (діршау), Вейхар о 8 о СВОЄ угруповання ec~('iBCb- гармат. У ПОRітряних боях j ~tI КОЛГОСП,Н~І<И СRіТИЛЬ·lзав~.('ти тверд.иЙ ПОРІІДОК на, Ноі!штал.т) і ВИЙШЛи на уз. КИУИ ТаНКоВИМи дивізІями і вогнем зеНlТНоі артилерії ніВСЬкІЇ арТіЛІ ІМ., lІІевчен-; стаинлх, за\{рl~ИТИ коней за БI"Р~ЖЖЯ ДаНltіГСькоі бvхти ПрОДОВЖУlаR атакуВати на- збито 249 літакіВ против­ ка. Тут. всі

KOнl

одержу j К08.юхами ТІІ JЗllОВИМИ, ОР-І на піВНіч від ГАИНі,зайиявши ші позицlt. 3апеклі бої три· нНІШ.

~f:, зЗаб~л:м~еНКРГ~~.)::8:НО:Й ~~~:~~~T~p~~~':~~ ~:H~:O~ І Всі1 IJ('или Й засопи D·Ч·-ВНН·Н--ПІ~НГОТОВ1І'И U ва ПОВН--Вз·а·-;-l· nn n до В9СНЯНО'І' СІ·вfiи1 U,

;LО()РИЙ

r ДоГЛЯД, ВI<КОристо- мами, lI.баИJIИВО • .

UУЮТь Іх менше, ніж

АОГЛЯД1ТИ і І

В Ми' 1 В~lлО вию)ристовувати ко-!

нулий nерїnд.

І НеЙ Треба справу оргаВ/1У!

()станні готування

Ал~ чи розуміЮть ЗнаЧен- вати так, щоб на чаС ВесНЯ ім.

нЯ тягловnї сила В. УСflішно' ноУ сінби ввя наяВна тяГ .;10- і

Му прОВt.'денні врс'н Я В О Ї І Ва сила в кnлгоспах Мала НЕ>! арт!лі ім. 17-го партз І:цу ~. б

. .

(:I.В и В ~ядl /нших К

шв

ра ону

олго

нижче як сере

С·

іС ь

~ ..

~

Ан

О

ю BrO'J.oB3H: 3ЯКІНЧVЮТЬ

І

ТИРАЖ ЧЕТВЕРТОІ ГРОШЕВ -РЕЧО ЛОТЕРЕЇ 5.700

тисяч виграшів на

t'РОШОві· виграш! С1'а'1f08ЛЗТь

1 140

.,

ПІДготовку

ВО'-

І

МіліОнів карбованців.

978 міліоНів карбованців,

у

Ла~кова О. ~каче!f(('О, яка

до зобоВ язал!l.сЯ ЗІбраТИ по

і ВеIQНЯНОУ сівби. У відПові",ь ценТнерів картоплі з

15 беоезня в МОСКВі, в Жовтневому залі Будинку спі лок, аОЧаВСЯ '1Ир8Ж ВИГраШіВ ПО ЧеТВЕ'рТіЙ гpIНIIoBo-pe· човНі лотереї'. Він триватиме 8 Д"lв. Всього буде рОВИ' і'рано

КОлГГlспники КН!1ЖИ~.?I(ОII ВІ с()ціаЛIСТИЧRl з0608 IІзання./ центн~ри кур'Иного ПОСЛlдУ, 1

ЗаКІНЧУЮТЬ ВИЯОЗКУ rHOI<\

350 на СВОю площута 3аГОТQВЛЯ·

Гек ЮТЬ міецеві АОбрив:! БРIІГ>t-

і H~ постанову Pa",hapk-мV Таоа, ва площі 2 Гектари ! лир Г. Корчага, лаНкові ЙОГо

І РСР і ЦК ВКП(б) аро пмП ІРРУЧНУ Санками виве3Ла на \та іншИХ бригаД.

сільсЬКОгО~ПодарrькихробlТ СВОю Аілянку40 тоНН ГНоЮ. на 1915 рік ВоНИ беруть но· зі6Р'іла 5 центнерІв пОпілу і 3

М. МАКСИМЕНКО, rOJUВ<t СllЬРЦIІ, С. Киаж~ч І.

В)Кити неrайиих заходів Весна ЖRЄТьС •.

швидко

3

кожним

нвблИ ДнеМ

з~педбаному стані.

3 14 n lУ І де"о .4 тонни насіяної КfI р.

ГІВ.ЩО підлsгають ремоНту,

ТОПлІ.

сТаЄ тепліше. Та не радує полаГОАжено лише 1. Тяглова СИJl& в З89f>дr;;J­ це голову ПухіВСьКnГО І(ОЛМісцеві ДоБРИlilа не заГО ""ому стані. Копі Не РОlЕКОНОМШ-15 МІЛІОНІВ КАРБОВАНЦІВ госпу ім. 7·Г() з'13.41 РdД товлають.8. Не виве8ено в кріплені за ї!Довими, і \\К НЯ шкіраних завода.х СРСР І чаЙIІОМУ СПОСО.бі При цьому Висоцького Макr.има. ДIJЯ Пеле жодного центнера гною наСЛіАОК~.НИ ВсІ IІИСНН~'К:'~і і

аагаЛЬПа вартіС1Ь р~Ч.8ИХ

OCBO€HO

яиграшіВ-162 міліони.

новий присJt'ренвй виТрата дубитеЛІВ зменшу., нього краще, щ.6 веснян~ ~лоЩI 3& ланками ае

.метод дублення

шкір. Про

єтьсlї

на

15-20

зак.

Броварський раЙзеМВI.il:lI,l

процентІв. ~івба була в Tptlbhi--чеРSНl РJlІJlЄllі, Ім не довеДеНІ зав· П0Вlї8еН .ацlкаввтис~ та~им

цес дублеННІ! ПРI.Вil",итьс,. в І Ті~ЬКИ заВ~IІКИ Т~КіЙ еконо І Міеяuях: аб.о й пізqіше., дапн" ПО ВРОЖайностІ. .керіВ8Вl{ТВОМ" ГоЛОви l:<oJI ШКІряна ІІро 13 арТІлі Інвентар не вдре Є загроза. ЩО не вистя~ить ГОСп у Висоцького Макси~~ f і ПРОТЯГОМ 3 - 4 дчі8 аа· мисловіс'ГЬ зекономила в І Н.!4 1 МО!Ітова.НI1Й •.Вози Dоз!(идаНі І ДЛ8 посіВУ КартопЛ1. Ії роз і вжити рІШучих за Х ?llf1. мїсть 20-30 днів при зви· І роЦі 15 міліонів І~арбованшв. і ПО П(!Дf31Р' ю 1 перебувають в крадають Із 2-х коГ&т вкраФ. ПАЛЬОХд.

осо1J1ивій рухливІй аа8рату мІІ дубитеЛІВ


2 ЛИСТ

в ДОПОМОГУ гор.оДНІ1{ БРИГАДАМ ТА ЛАНКАМ

Вирощування Вирощення

роЗСади

Нпо саНіТИDИИІ уповиоваЖ8ИИІ

розсади в парниках

ран-' плексу робіТ. а.Ае тому, що І

ДО РЕДАКЦП

ПОСів !fасіННЯ треба пр?-

Зараз же j 3аПilТ8ЮТЬ:

-

А \то Ж

це вони

бу

ЛЮАеЙ, ЩО спризвичаюють-

Ся~ ЖИТи В брудному

ОТо-

ньоІ капусти та інших го-І ц\ р. оботи вже Ро·Jпочались~ вадить ТlлblСи ряпковиА, ПІД AYTЬ'~ ЩО за ЛЮАИ'~ ЛЮАина чеНні-теж Не мало

рОДИlх КУЛьтур в

паРНИКil1( я ЗVПИнюс.

на

окремих

СКЛВАа€ТьС8 а значиого ком них:

З M~p!\ep,

на

піАДалі

рЯn;ок любиТь

заПИТаТИ.

НавіТЬ і

Так фТ з цим і треба бо­

. вІд раАка 6 см. Норм.а ~исl- знає, а І\се

ОБГОРОДЖЕННЯ ПАРНИКОВОГО ГО(іПОДАРСТВА

таки запита€. роТись. Брудна садиба ТаКоЖ ШЮров- П{об R'раще зРО3VмІти. небезпечна ДJHI ftуміжних С&

ву на 1 раму. без

ки 4-5 граМ, а да бу де

КОЛИ розса-

Санітарні УП08новаженї- Аиб, ДЛS села-в цІлому, як

Пlкlруватись виСI- це наШі ЛЮДи, ЗВиЧ8ЙН} кОЛ

1 брудна, неОхайна люnина

Як Правило, кожне пар ва та природна. До штучноt ВаютЬ насінн. 20 грам. Кіль- ГОСПНИКИ. Виконком Райра - ДЛя всіх сусід, pOAQ.1'flB.

пле· кість роз r аlll1 прч пікфов, ди ДорУЧає їм справу впо Н. бути оБГОРОДlКене. Не- тінь, очеретяна ~горожа, Ці піА однІєю рамою - 5СО РЯДкуваННЯ та 0здоровлеинs обгеРОАжене ГОСПОАарство, ог.>рОжа З .:n aT та ГM~K_ ДО ШТ\ к_ ВіДАаль в РЯДку між села. наВіТЬ при умові добрих КО І ПрИрОДНЬОl Віll.~О('ИТ~~'Я ти- Р,Jслинами-5 см. 3аробл8Е - Ого! Важлива справа! робів, рам та Гною зменшує воплі: з ЖОI!Тоl акаlJ,ll, лоху, ~ ТЬСЯ насіння мілко, Ва 1-1,5· Це значить, буllУТЬ оевічені теплоту парнИкіВ ІІа 10 гра- жаСМlну.,а іНШ.. ,'М ПіелЯ поСіву. на раму люде'l На .ЖIlJIУВЯНАI·1

знайомих.

ших сходів. Чао ЗняТТЯ Мат 8 за'rіяних ОАН а З віДпоВідальних ро беруть 10 КГ ГУАРОНУ а6. р8М ВіАповідальна справа. біт в пІАготовці парникі\J Цс:' асфальтової смоли, 15 кг 3апіЗнення виконання швї

моГоЮ меДПерс,.налу села скласти П.l1ан роботи, зас­ ваітИ його І ретt:'льно ВИкО. нувати. Це-з() ІЗсім не ва ж­

никове ГОСПОАарство ПОВ Ин- вlДноС8тьса: ЛОЗОВИЙ

Хіба не віА ЦЬОГО бруду ТаК часто ХВt'рlюТь діти В3 рl.:іні хвороби! Хіба

не з

таких джерел nО'lИн8ютЬС.и: еПі,4емН СаНітарнІ УП08НО­ - Ні,-це просто розумні важені ПU~.инні це добре ус-

ДУСоіВ. Садиться ЖИВОПЛіТ З осе- ваКЛІІlаЮlь мату. вка не ОГОРОЖ8 може бути штуч- ни або весною. зніма€ТьСJl До з'SВ.ІІеннs пер люде, може Й ЗовСіМ без ВіАОМQТИ. Ім треба за ДопО РЕМОНТ РАМ

освіти. Працювати вони бу· путь безкоштовно, О() CBl'te, MV бажаНні і МОЖJlивостіна добро Та користь наСе-

реМОнт рам. У Відремонтова СУХОІ РQзмеленоl I<реЙдИ робоТИ приВОАИТЬ АО ЗЗГибе Л('lн8JJ. ко_ у сан. упОвНОВажених Н6 вій рамі шибки ПОВИНкі бу (МОЖНа попілу) 1[, кг uемен лІ СХlщін. Досить розсаді Обрано таКИх людей. 8кі Велике поле АIЯЛьНОСТі, не ти обмазаві. Кращою АЛЯ ту, 1 кГ ГаСУ. Гудрон,.з Га­ побути без світла 6-7 годин. краще іншИХ РО8уміють, що ('jілЬШе 10-ти ха'т Та Садиб.

.як В()НЗ стікає і вит~гуЄть всі недоліки порушення са за ВкИМИ треба стежити. 3Ви ся. ІноДі вит.вгнуті рослини нІтарії на селі Наf!бі.ттьше ЧайнО, санітарНі десятихат­ IСррйду, иемент і виміШують можна ВрliТув~ти підсипкою ШкОДЯть нам і найбільше никн повинні датИ гарниі%

ЦЬОГо бу ае замазка, виготов СОМ розогрівзють .лена в8 олІфі. Для цього дО ріАКОГО стану,

В казані ДОДаЮТЬ

беруть 5 частин сухої, пере :м;е.Аеної крейди, 1 частину все АО стану Зі3мазки, а60 грунту навколо іх. привертають До оліфи, і Все добре вимlшу- змішуЮТЬ 3 чзстини а~фаль З часу ВисІву до з'явлен весн~ю ють.

І тової сМолИ 'га

3а останній ЧаС виготовлену на

2

частини су

нають іНШНмИ матеріаJI3.МИ: І

МоЖна обмазувати ши6ки.

иS ЄХОАІв температура По-

рамою повинна на. осІнь село _став пroхму- ЛО виконати, наприклад: рИМ. Зима СВоІМ чудовим О ._ 18 бути не ВИЩе 15Гр8АУ- сніговим килимом покриває ]. чистити ПОДВІР я, . ву сІв тепла, а кОли а'являють все-і село По зимовому _ л~ц', сади~а-АО 1 ru КВІТНЯ СИ сходи, аж,4n

3АГОТ1ВЛЯ: ГНОЮ

утвореННlI ЧJfсте й

першого ЛИсТОЧка вона По На йкращl'fМ J(ля Вирощен І никовій площі в mтаGеляХ- ~ин~а бути плюс. u 11-12 Гра ня р()~.сади буде Кінський ширина ЙОf'О- 3-4 м, висо~а дyC~B. (Пр~ ВИЩІИ темпеу.=Г ній ~foro яК llР'IВТl ПО необ 15м Я ІС правило, щоб вІн ТУРІ рОСЛИ И МоЖуть З І . ." • І ) П' q flЛiJRН пе шо ХіАIЮ ВИl(ористОвуваlИ під не загорівся, при заклаПЦіlТИ' ІСЛ по. ярмо

1 и.'оНКУ

раЕІньОЇ капусти,

ЙОГО В штабель треба добре І ГО листочка температура

Длн висІву та

Інших, і план

. \ їхній ПОВИНеН бути реаЛьним, КВІтуче й нарядне ВЛІТКУ, таким, ЩLJб ЙОГО МОЖНа бу-

замазку" ХоГо піску_ Такою заМаЗКОю вітри Під

оліфІ заМі-

Себе увагу приклад для

красиве.

Настає весна _ тане сніг,

HJ45

pOK.V,

2. ВіdреМОRтувати

К("ІЛО-

маТи-(lемЛЯ 'РОЗД5lГI1ЕТЬСЯ», дязі·ДI) }-го травня;

\ раДіЮЧИ сонцю. Але ЯІ< вона

З. ШОДНЯ стеЖи1 и ." за по-

В нашому селі засмічеНа рУШнИКами CaНlTaPtl Н'"('81' ... ІзабруднеНІ! Садиби, ПЛОЩI'lдОМИМ даВіІ'!'И в~,аЗIЗ,,~, СВІвулиці _

все ваше ЖитЛо. Домим стзвиТI1 вимоги,

ПJкlровки утра.мбувsти. При СКЛаllЗН- ~~еlдопускат~('ь АО плЮС І Вс} П()КИllьки-гаН'Іір'я, мот 4. Упорядкувати вуJIИЦі. помідорів МоЖна ВЖИВатИ нІ І<оЖн()Г·1 шару ГнОЮ 20-'l5 13 д - 4 г~aд~clВ. .лох і ЛахміТТ>J ріжуть очі. шляхи, МІС ІКИ, копанки, Сагній коров'ячий в суміші з см. утртм60ВУЮть траМ аЛЬНІUIи догляд за _р'оз Пе-німl свідlСи .ІІаШОЇ нео- Ж!tлКи дО J червня;

lСіНСЬКИМ (1 чаСТИНа кіНСЬКІ;) бовками. R Так('Му ШТабеJlі с~дою, a~ до

ru і 2 гною)

висадки 1у ~ хаИНоСТі, НедбаИливості.

частини Коров'SЧого буде ВіДСУТНЄ пuВіТрЯ і гній В1дк,ритии Г~YHT поляга.., не ЗагОРИТЬСЯ.

Заготовляють ГніЙ Ва пар

відкриТИЙ груНТ на

8-1f,

ДНІ!, в СТадІІ Пf'р на лише баком, добре потоп. перевірити КОЛОД1lзі. щоб

короб З ЗОRні оБКладають ших .Двох ІІр~зябцевих лисгнО6М, роблять так Зd':!RV ,(,ОЧКІВ, пlА КІЛОЧОк або па· "шинельку·, 3"акри~ають ра· ле~ь. мами і накривають їх мата РозпікІрована В рамах рез

ми.

45-50

НіКоМу

рамах, ПОI\~ВЦі, пі,~живлеННI тИ. перед самим ПОРОІ ом Ве 6. ВИЯВЛЯтИ пОШР, снИ Х та рИХJJенн ГруНТу. лuчеЗна кvпа ГнОЮ Це-В хворих і напр.влsти Іх До П2 Кі РУЕТЬСJI р.озсаДа pa~- ПІд корови, Шо 3ИМУВllла В л1ка!Jні; н~юІ капусти. пІслЯ C~Oд1B СіШI:К, а у сіни увійти мож7. Пt'ред il:\нивами Щ!' І'аз

3араз В колгоспах району ПіСJlS набиlSКИ, парниковий Чf'рез

день свого pocrv, приБЛIІЗ'

ДоЗВо.\яти

peг~ JІЮВhНН температури ~ Мокрини :Кривенко: коло ха зіlS;

ВИРОЩЕННЯ РОЗСАДИ

переводиться робота По за клаДаННЮ паР!lиків АЛЯ виро щеини розсади Р,\ННьої каIlуети. яка висаджу.f,ТЬСЯ у

5 Не

Ось подивіться на поДвір's Прати білизну 6tля кОЛ"!lЯ-

тавшись у TvMy ГНОЮ. А ГІО: ВОД;j була яКісна; тім на взуттІ це все .опа, 8. Сприяти р()боті МеДИЧ­ Д!і.Є В хату-І на ПІдлогу, і но-санІТарних ) ста Нов сеЛа; Ва nІл, і на піч, 60 Ва.лянці І 9 ПРИВЧ;jТИ наСелення Ки

сад'і ПГ'.rfивqє J'ЬсЯ Та вкри' часто сушаться на ній. БілЯ' ристуватися лазнею;

Чер~з 3- 4 д~i ГніЙ розо- В~6тьСя МатаМи до Прижв- ПОР.JГУ друГа куца, смІТТJI

но Б АруГіЙ половині квітна. грlвається та оСіщи;;.Бувають ва

тт

В

lО, Подбати про дерево-

"КИ, ІІТ') ВІ'Н тухне. Ре Ю'_Я • та попf",у, що кожен день Нtса]ТJКf'ННЯ, сади відпочин . Парниках ТI1КОЖ ВИрощу' випа, ,~ ~ Одна з основних умов ВИНОСиТЬСЯ іЗ хати. Так ку та pO-lваг; ється розсада інших ГОрОд БУЕаt; від нсдоt;та.ТнhОГО На· вироЩуВаНня здnров()ї роз nУRрашається" Мокринина 11 ЕнеРГіЙн''') піДтримува­

ніх]Jlоб культур. вироСТити

ГріНу Й JГо, або під час за- СаДи в парниках З8бєзпечи- сади6а під вІкнами. Не _уКра ти всІ Міроприємства, скеро-

ЯкіСнv. рnз 6ивки ДУЖІ' охолонув. БуВаЄ

ПоВlТ- шеніє·, а просто СХУДf)ЖНЯ пані на ПО'ііпшенн.а Аоброca1ly~ Потрібно агротехнічно при :и6ИRці ГНіЙ дуже утрам тИ Ти В ,40ВоЛl СВJжОГо .. ря. іпrутніСТh ного та НаД саМОАіяЛЬніСтЬ~, і ПиСаТи про буту с~ла. правильно заК.'І.<lСТИ парни бовують. І:)Ц ЦьоГо він теж мірна Вnлfта під рамами при ~eї Навіть не варто 6 було. Оце і ВСе. ГQВОРИтИ ДОВКи. 3а 7-10 Дflів до) Заклад тухне d

.

'

1·1ОДЯТЬ до захворювання рОі

-

АЛе господарка АВОРУ ніЧо- гО не ДОВОДиться

До

Ки їх, гніЙ розогрівають іЦо6 гній знову а8горівся са,4И на гриБК()Rу Хворобу- го, призвИчьїлась. 'Гаких са Ти! шляХоМ перебивки ЙОГо Ви в ПnрНllках, для ЦьогО пІд ЧI)РI{У ніжку. Тому регулю- ДИ б, на жаль не MaJlO, Та f .1Іікар В. сушинськиіі. :la:lІи. ЯКЩ3 такий гній не к )ЖIlОIO Р"МОю роб.lяrь 1-!' вання тР,МПератури ,.11. в()лоРОЗОГРіваЄТЬf:IJ, до нЬоГо до неликих дірКи і в КОЖну 3 roeTi Пові грЯ шлЯХо'\fl люх­

;tІЮТЬ

свіА<ОГо

горя'rсго НИХ ВилиВаlOТЬ по відру Га

тування € одна

R

3А КОРДОНО!vІ

ВіДпОві-

гНоЮ. Коли і це ne Допома рsчоі ВОДи, аоГіМ їх закри- да.r1ЬниХ робіт В llерlОА росгає. Т(Jді холодниіі. гній ро' вають, а р'іМі1 ,накриВ81OfЬ •

"У розса,lУ ПоЛиВаЮТ

зогрівають гар\!чою ВОДоЮ Мата:'JИ. Я!!щ') гній АУЖС 57 днів.

(ІІКРОПОМ'

або

ззпалюють! вОГк"'й, тО .'ІИТи воду не ре·

ЮЮl'РИ (дрова) В КУПІІХ rною. І ко~ІеН.'J.уЄТl>ея, а

Для

Набивки

роЗОгріва-

ь

чер

НАЛІТ АНГЛІЙСЬКИХ ЛІТА ІОВ НА БЕРЛІН

еЗ

ЛОНДОН,

З

14.

І РЕГL;НСБ'VІ:JГ Г_ . ~

(ТАРСІ. Як повідомило англійське мі.

/ 1 Г . б а· -g Днів 110 ВИС8,11КИ У. ністеРСТJlО аВ ац 1, в НіЧ на 14 береЗАJI аНГЛ!И"ЬК1 o~IБіАКРИТl!іі ГР\'нт, її ззкалSl- бардувальники 'Москіто· в 2: -й раз піДРJilД зробили и~ліг

Пltрників Ють розпеченим КаміННям, ють. пРИВЧаЮЧи ДО зоВніш На Берлін.

ГНоЄМ Треба ВИбірати дні, Загnртаючи Їл l'ноем. КолИ Немає оПа.'tів (снігу та іНШИХI і веJIИКИХ ВітріВ. 3а

ПісЛя рез 4-5

pO(jo-

нього ПОВіТРЯ-Відкривають

За ПоВіАомленням агеНТства Рейтер, ВДень

13

бере~ня

набивки, че рами н.1: Qі.1J1Й День, а коли РаВіаЦіЯ ~Оюзників.О ЗРОбила наліr На ВQ.:8иі об'єкти ДНів, КОли темпевідсутНі заморозки, заJIИшІI-

еГt'нсб\ргу за 5

l!

миль н9, півніqний СХіА від .мЮНXf'1І1і

БИ8аЮТЬ парники за 5-7 ратура в парНИКІіХ знИЗИТь ють відкриту розсаду і на Була БQмБ~р~()Вана::1а ,іЗНиЧна сітка На веЛlІкіЙ діЛ'1НlIі JtHi9 ДО висіВУ В НИХ иаr'ін сЯ До плюс 30 градусів, Пе- ніч. міЖ Регенсбургом 1 Мюнхеном, а та~ож біля авСТрійсloКО Н!І длil ізоляціЇ ГОряЧОГО реводитьсSl заСипка 'іх грунГНОЮ від ."'рЗлої

зеМлі ..,на ТОМ, розріВНЯвшlJ Перед ТиМ ЯКісна розсада ранньої Іщ;глована кладуть Су та троХИ утрамбувавши ГНій, капусти повинна 6vти міцКИЙ, перегорівший гній Ша • особлиВО коло стіНоК коро НОЮ, неВИТЯГН,Vrою, а 5-в ЛИСТОЧкамИ. Тілька таКа PO~I 10 СМ, а. ПоТім вже кла 6а. :tyTb свіЖий кіll"ЬКИЙ гній,' Ві~даль між поверхнею д.обре ПРИЖИRа.єт~ся у ~JlегКа ПрИОИваЮЧИ ЙоГО ВИ грунту та рамою повинна BlДKPI1TOMY ГРУНТІ 1 забез лаМ~, щоб утворити оДно-! бутИ 15-18 СМ,а товщина Ша-а~ .усе ВИ ~O~>1'~ врожай

Го КОРАОНУ.

НАЛІТ АМЕРИКАНЬRОЇ АВІАЦІЇ НА ОСАКА

:tHO

І

M,IHiTH~ ПУХКу Масу, ТОВЩи І ру ~eM.li під розсаАУ ран І

на яК01 ПОdИННа пути 7()см. НЬОl RапусТи 12·14 см.

ІІІ

ВАШІНГТОН,14. (TAt-'С). МИСJIоВі об'6КТИ в OcaK~

таб 20-го з'єднанн\! аме. (ЯПОніЯ), скн в У в ш и 2 0':0 рИкаRськ\)J бом6аРАуRально! тонн запаЛЮВаЛЬНИх бомб. аеlаціІ пОВіДОМИВ, що В Ві'l

на 14 березня коло зоо 60М 8іДП ний да о О. СП'~БАКОВА, бардува.llьвиків"Б 29" зро.! овіАаль В. pIAE~~1. аІ'РОIJО)[ Р:~~~~_налIТ на в.:о....;€_н_н_о;,..-..;;;п.:;.р..;о;...;.I_____________

Б -и 02097 М. БРОвари, Киї8СЬt(ОЇ обл. вул. КІрова, ДрукарНЯ р~йгазети .Сrа.Х3ЕІовеuь·; ТеЛефон

редакція 2 З8. Тираж 1000 еІСЗ.

19 номер 1945 року  

19 номер 1945 року

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you