Page 1

КОМ

ОРГАН &РОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО KOMITETV МІСЬКО' І РАНОННО' РАД НАРОДНИХ Газета ВИХОАИТЬ з

квітня

17

* .N9

року

1937

*

199 (7900)

V НІС ТИЧ НО, О АРТ 11 УКРА'НИ,

ДЕОVТАТІВ

КИ,ВСЬКО,

ОБЛАСТІ

*

Четвер, 14 грудня 1989 року

Ціна

ПЛАН ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА на

3 коп.

1990 ріК

ІІРОЕКТ Проект плану економічного і соціального розвитку міста на 1990 рік розроблений плановою комісією міськвиконкому згідно .з рішеннями ХХVІІ з'їзду КОРС, постановою' З'їзду народних де­ путатів СРСР «Про основні на­ прями внутрішньої j зовнІшньої пол ітики КПРС» та затвердже­ ними завданнями п'ятирічного

в основу проекту плану по­ кладені пропозиції пІдприємств, об'єднань і організацІй. Прийия­ то

до

.уваги

розвитку

ва,

хід

народного

виконання

ного року

плану.

і

в

роки,

1989

характер

сучасног,.?

господарст­

плану

поточ­

цілому за

1986-

об'єктивні

фактори,

лення, в продажу

РОДН,ОГО

першІ

на­

господарства

три

ки.

хІд

на

1989

те.

що

роки

п'ятирlч­

викон:ання

п.lану

рІк свІдчать про

в

валось

в

мІстІ

продовжу­

на.рощування

про-

та.

Понад

товарl'в Разом

1.7

гівля

електро-радіотова-·

рами

та

ТУРНQ.,л,обутового

чення.

році.

1990

Але по деяких то­

ються

п.р<\Цано

млн.

крб.

по

ряду

МІсяцІв ;не підприємства

позитивно

на

деревообробний комбінат. заводи: алюмІнІєвих

вІв.

У

Сіlчні -

ЛИіСтопадl

року обсяг промис­ лового виробництва у по­

1989

рlВНJЯннl

з

вlДJIовlдним

перІодом

мину Л(JГО

зБIЛЬШИВ'СЯна

року

про­

НайБІльшого

зро­

цента.

5.4

стан:ня

досягли

дослІдно

-

заводи:

експериметаль-

'ний. ремонтно-механІчний. буд1і1'ЄЛЬН.И~ конструкцІй.

ПІДПриємств ВИ>lюнал,и договІрнІ

з 16 зобо­

12

в'язан,ня поставок промис­ лової п.рОдУкцIІ. ПонадплановІ прибутки в промисловості за 11

торгІвлІ. медич-ному, по­ бутовому І ,КОІМунально­ му обслуговуваННі. пере­ везеннІ паса,жирlв, що

-

ми­

року.

Ще

повільно

ycy~-

:недслl'ки

1;альному

11

перІОДОм

В

каш-

будІвництвІ.

мІсяцІв

цього

введено в дІю житлової

27

,рІчного

плану.

року

кв. м

8692

площІ.

новить

що

ста­

процентІв

ТlлblКИ

на

житлового

За

до

об'єктах

І

соціально-по­

та

культурного

призначення

н:едоосвоєно

бутового

дуже

сичення

жавним

селенню більш як

на­

на

1,3

млн. крб. Товttрооборот у noрl,внякнІ

ком

з

зрl.с

минулим

на

ро­

процен-

8,6

вкла,дення:

на

будІвницт­

ві житла 154 тис. крб.. дитячої лікарнІ 606 тис. крб.. комуналь­ н:ому

-

будlвницт'ві

1.7

на

~бороrry

рік оцрямовано. як І пе­ редбачено. рІшеннями З'їз­ ду

вирІшення

народннх

депутатІв

лита,нь

соці-

на

при

та

цьому

зароБІтна

роБІТНИКіВ.

службов­

90

цІв становитиме крб.

На

1990 ,рік

ється значне порІвняно з пла'ном НОІГО

І

млн.

'прогнозу­

зБІльшення. п'ятирlч.ним

пла:ном

лоточ­

дохОДів

насе­

лення вІд продажу СЬofюгО!Сподар:ської

сіль про­

дукції ного

року,

пла­

осоБИстого гос,подарства

підсоб­ (в

та­

му числІ садово-городнІх това.риств ).

Більш

як

на

зБІльшаться грошовІ

проц.

1.3

пенсП

допомоги

та насе­

ле.ННЮ ВІДПОВІДНо до центРВіЛlоован,их заходів по підвищенню життєвого рІвня.

Певну

частину

грошо­

куван:ня

додаткових

ЛИВОС'і'ей

редньо

для

населення

на

1.1 млн. крб при загаль­ не,му обсяЗІ Rигоroвлено1 ;пrtОдУкцl,ї

рІв

внеСКІв, а

ки.

опл.а ту

і

також 'на внес­

придба'ННЯ

ти

:1'а

працюючих

тивах крб.

досяг

Завдання

роБІт

в

у

які

спОЖ<ивання

планом хідно

лення

дбая-ня

значно БІль­ доходів

ВИGначено

товарІв

на

і

насе­ ",ри.

оплату

обсяги.

виробни­ народного

порІвняно

року

1989

збільшити

з.

необ­

на

15 10.5

млн. крб., або на процента. Обсяг їх випус­ ку

досягне

млн.

156.6

Иірб.. В тему числі непро­ крб.

150,8

млн..

по

ДGJIуще,ного виконання

на

бути

го

року

лІквІдації

вІдставання плану

і

поточно­

yCiJf"

в

альної

галузях

господарства.

сфери,

12.3

завдань

виробницт-

1990

Рік

розроблено відповІдно до рішень щодо соціальної еКОlюміки.

фінансового

{)З,Доровлен­

нор,малі,зації будівель-

ного

процесу;

виходячи

су;рсів ріалів

а

також

зн,вявН,ості

ре-

будівельних мате­ і устаткування.

.розВ'иток

ально-,техн,ічної

МИ'С.'10ВИХ

будівельних більше

20

держа,вних вкладе,нь.

матері­ бази

про­

підприємств

передбачається

неухиль­

та

'ОрганІзацІй

.направи­

мл,н.

Крб.

капітальних в

тому

числі

на

будівелынD-:моlнrrажнl ро­ боти 8.9 мдн. крб.

З

урахуванням

перед­

бliiченн:х на 1990рІ.к завдань. у цілому за дванад­

Значне зр.остан,ня

товарообороту та послуг

платних

дозволить

знизити емісію порівнянні з

дещо

г.рошеЙ в поточним

роком.

ОБС:ЯГ р,оод.рібного това­ рообороту

де.рж.а.вної

раку

або

і

ДОВD.1ення

робн'Иw,тва товарІв на

під­

щриємствах

,мІни

лової

за­

про,мис­

продукцІї на вироб­

ництво

товар,lв

для

насе­

рем.онтно--меха­

нічному.

шиноремонтно­

му. торгового машинобу­ дуваН'ня та іншим.

Для

більш

ді()воле.ННЯ лення

товарами

ємствам дання

їх

му

.1іння

хом

шля­

максимального

вико­

ристання виробничих по­ тужностей на виробничо­

му торговельне-'ФИJютаж­ ному об'єднанні і мебле­

вій

фабриЦі

Заводу

('Дружба».

плаСПl<lС

І

де­

ревоо6РОБНОМУКОМБіна­ ту

!reOбхідно

розробити

РЯД заходів ДJІЯ того. щоб З

початку

року

питання рІзкого

ня

вирішити

зБІльшен­

виробництва

за

рахуно'к

обхіднсго повног.о

товарів

придбан.ня

не­

устаткування за'безпечення

робництва

і

ви­

сировиною

Для того, щоб збільши­ ти

питому

вагу

виробни-

цтва товарів для народу в загальн:о'му d5cязl ви-

робле,ної

ПРОДунцlї,

Питання

у

ці

беЗlIlосередн"о в

ж

виправдано

н;ороткl строки необхідно вир-їшити завода,м порош­

кової металургії, будівель­ них конструкцІй. алюмl­ нієвих БУДівельних кон-

Обсяг них

реаЛізації

послуг

цяту значно

дання

П'ятирl:чку

будуть

перевиконанІ

п'ятиріЧного

за,в­

плану

по будІвництву житла, оо'ЄК'}1і,в комунального господарства,

шКі,l

та

інших.

Народна

вирішенню

вої

",роолеми.

році

передбачається

ти

в

довести

крб. при те!81lі 10,7 пр,оцента. Іх

росту

структура

зміниться

напрямку

рroвит.ку тури 'та

проц.). правового харак­ теру (130,6 проц.), 'у­

- екскурсІйного (125 проц.), зв'язКу (119.5 іІ]іРОЦ;.). побуту (112.7 проц.) та Інших.

ристсько

На

основі

ється

одержати

ньо для

му

3.0

За

населення

млн. к.рб.

рахуніО'К

мІсцевих

Рад

та

су-

. відраху­

lYIісцевий бюджет надІйде блнзько 0,8 млн. крб.

300 ТИС. кв. метрІв. 1986 _. 1990 РОКИ

житловІ

понад

умови

полІпшать

15 тисяч Ч()JJОВ!К.

Планується дію.

ввести

овочесховище

. 3000

тонн

води

коштІв

на

вань від прибуткІв КОопе­ раТИВів та їх членІв у

27,4 . тис.

рахунок

продук­

ції І роБІт на 9.0 млн. крб., в тему числ.j това­ рів і послуг безпос.еред­

вих

за

ІндивІду­

трудової дІяльно­ 1990 році намІча­

площею 86,6 тис. кв. метрів. Це п'ять житлобудинків

розвитку т,а

альної сті в

очисними

на

в на

ПРОДУКЦІЇ.

промвузла спdрудами

куб.

добу.

тостоянки,

з на

метрів

платНІ

ав·

ІнженернІ

ме­

на паях пlдпрнємств. 174квартирний житловий бу­

режІ

ди,нок

заводу

ного

.машинсбудУвання,

Всього на будІвництво об' єктІв житла та соЦі­

торговель­

в

34,му

мlкрораЙо.

ні.

216-квартирний будинон для малосімейних ;І:ОМО­

а.'1ьно-побутової

будІвного

млн.

друга

КОМБІнату,

черга

239-квартир~

HOro С'(уди<нку заводУ алюмі'нієвlИХ будівельних

конст,р~цlЙ. ний будинок

H~-11:2, будинок вельного

воду

79-квар'l\ИР­ МОС11О13аго-

159-квартирний житлово~будlШ!ОІперативу

пластмас· та

за­

ІншІ.

буде

сфери

направлено крб.

20,8

державних

капітальних вкладень, в тому числІ на будівницт-

во житла-16,4 млн. крб., торгlвлі-О,9 млн. крб. комунального

ства

-

2,7

господар­

млн. крб.

у 1990 РОЦІ чається

передба­

реалізувати

споживачам

води

13070' тис.

у ЦІЛОМУ в п'ятирlчці буде побудовано житло-

вІдпуск

вих БУДИНКІв

261000 тис. куб. метрІв.

БІльш

як

куб.

метрІВ, газу

рів.Ня за­

становитиме

тисяч.

В

тисячі уЧНів

із

досягне

НОРИСНИЙ становитиме

освІта

та

ШКО-

на

в

'перЄlважн~а'О

послуг фІзкуль­ спорту (191,3

комплекс

планується

В

12

до

млн.

15,5

загальною

квартир

1380

редбачених основнИмИ напрямами Реформи за­ гальноОсвlтньоУ шкОЛИ.

учИlв

вве·>

будинкІв

ресурсів.

НількІст'ь

У 1990

експ.'Jу.атаЦію

житлових

з

наср-

житло-

плат"

населенню

плануєтьс.я

на За

Першорядну увагу пр.и­ ділено

міське управ­

торгІвлі.

К'Сіоперативів

lYIатеріа.'1ами.

ви­

робництво то!ва,рlв в Qбcя­ зі 1,5 млн. Крб. для про­ через

також

зав­

надпланове

'міс'ті

а

насе­

пІдпри­

доводи.ться

на

дажу

заВОДj.

ловного за-. потреб

лення. як це передбача­ є1'ься на свІтлотехнічне,

ла"

попиту

шляхом

виробництва

~' місті продовжується здійснення заХОДіВ. nе·

цента.

що склалнся,

ви­

17 млн. 14,3 про­

на

на

Виходяч.и

.розвитку

Проект плану капІ таль-. них вкладе.нь на

На

ного втілення в життя радикальної економічної реформи.

послуг.

на

рахунок

та будІвельний комплекс

ня,

по

і

від

планується переважно

ст,рукціЙ.

ІнвестицІйна полІтика

млн.

,передбачаються

заХGlдів

на

Зростання заі()езлеЧ'И'Ти за

юва­

споживан­

на

розвитку,

можуть

рІк

крб.

прr,'грами

економІчного

рік.

більше

15 млн.. крб. від завдань

вих

Нрб.,

Іншу.

товарів

пере,орієнтації

ното

частину

1990 роЦі

цтво

успІшно реалізованІ тіль­ ки за умо.ви вжиття дійо­

облІгацІй,

шу

споживан­

n.laHOBi

понад

коопера­

2,4

ссціального

позик та Інших ЦІнних па­

перІв.

народного

ня

'млн. крб.. в той час як обсяг зароБІтної пла­

редбачається на 1990 рІК в СУМІ 135,7 млн. нрб .• що БІльше плану поточ­

на

проми.слових

підприємств для збіль­ шення виробництва това-

5,8

ся

г.латеЖі,в

мож­

п'ятирічного плану на на­

безпосе­

кооперативної торгІвлі пе­

спрЯ'Мува ти

ре­ вишу-

ступний

послуг

вих доходІв передбачаєть­

обов' я:зкових

основі

в кооперати'вах вироблено

РОJ8ИТОК соцІальної сфери І1рОШОВI доходи насе­ .lення в 1990 році до­ сягнуть 129 мл'н. крб ..

\Товарним·и

сурсами

товарІв .і

народного

СР,СР, другої сесlI Вер­ ховної Ради СРСР на за­ бe:mЄ"Jення прІоритетного

1990

пов­

нlщог,о забезпечення пла­ ну ,роздрІбного това.ро-

ти

плану

ВЖИБа­ до

товарІв

Основні показники еКОНОМіЧНого та соціального розвитку на 1990 рік Проект

заходи

Це

1990

послуг

року

1990

Довольчих

процентl,в

платних

виконання

МЛН.

над план вир,облено това­ рІв народного с'поживан­ ня на 3.3 млн. крб. На­ дано

пІдприємствам.

напружено.

ході

'ГИмуться

спожи­ склада­

баJlанс. який склався -в ГІ='ОШОВСМУ обіГу в МістІ. За 9 місяцІв ЦbO~ року.

і

капІтальні

товарами

Кооперати.ви, на жаль, наВіТЬ поглиблюють дис­

млн. корб. ка,пlтальних вкладень. що CJ(ладає 25

HeдoocBoєНl

ринку

на­

та послугами і створити певну конкуренЦІЮ дер­

2.5

плану.

джерелом

в

плану

резуль­

кооперативний рух. покликаний статн

важливим

мDсяцlв становлять 6.4 мІльйона Юlрбованцlв. По­

рІчного

на­

що не дав очІку­

позитивних

татів який

експерименталь­

вІдповІдним

ЮТЬСЯ

ваних

с'праведл.и.ві населеННІ!.

ПоК!и

конструКЦІЙ,

ний. будІвельних конст­ рукцІй, пластмас. Завод торговельного машинобу­ дування знизив обсяг виробництва промислової продукЦії порІВНЯНО з нулого

рІкання

ви.конали 4 Із 16. Це

будІвельних дослІдно

викликає

одинадцять

в Це

розв'яза;ння багатьох вн­ робничих і соцІальних. проблем. а.ктивlзацlю PQботи труд.ОВИХКОJreКТИ­

мл,н. крб. А на peKQIН­ СТРУ!Щ1ї Інженерної мере­ ж-ї по вулиці КиївськІй із 748 тис. 'крб. не ОСІЮ­ ЄН0 жодного кар(>ованця. Є Істотні недолl,ки в

куль­

призна·

ку в

греснвних тенденцІй розвитку економІки. вплинуло

товарами

ресурси

ДоговІрнІ зо­ по поставках за

ня.

наРОДНОГО

а- тим

продукЦІІ

продовольчих

вання

. показникІв допущено віД­ ставання. бов' жзз:н~ня

на/родного

варах

план

на

непродовоJl.ЬЧ,их

рІв

які будуть впливати на економі­

ЕКОНОМІЧНА СИТУАЦІЯ В МІСТІ У /989 РОЦІ роботи

ву

збільшен.ня

товарІв 'иа 8,5 процента та непродовольчих - на 11 процентl.в. Ще БІЛьш ви­ соких теМ1Пlвнабуде тор­

Тому

Результати

1990 році перед-

бачається

перШІ

13

І(ласи

прийняти

1,6

шнолярlВ,

випуск

десятих

класів

0.8

тисячІ

чоловІК

У школах міста плану­ ється

454

класИ Ікла·

си-комплекти.

(ЗаJdнченКJI на 2-lй с'1'ОР.)


'~""M ') "~""'~'''~M',)',)' М ООО') '), 'OOM~ е ""0100 010 ') ') ') ') 10100100 ') 0'100'10100.0' 10 е

-+- 2

нове

сторінка.

,ООО') ОМО OO~ ') ') ') ') ') ') ') ') ') м

') ') ') ') 00010' 01000 О ') ') ') ') ') ') ') ') оо ') ') 1000000 ') ') ') 'о 10100010.01000 •• ') t

') 10 ') 00.0. 10 •• 0 10 ') 01001000 ') ') 000000 ') 010 ') ') ') ') ') 10 ') 00"0000' ') ') ') ') ') ом ') ') ММ') ') MOOOO~ ~

життя

r4' ГРУДНЯ 1989 РОКУ 0.,00., .... 0.00·0100100 o.o.owo ') ') ') 0,0 10 '0010 ') ') 10 10 о' ') ') ') 10 ') ') 10 ') ') ') ') о ') 10 ') ') ') 0.000 ~ ') м O~O м.м ~"

') ') ') о. ') ') 10' t ') ') ') ') о ') ')

.ПРОЕКТ .ПЛАНУ· ,о"

(Закінчення.

Початок на

І-й

стор.)."

Промисnовlсть, транспорт, ЗВ~SlЗ0К Обсяг промислового виробництва по місту планується збільшити проти

плану

тирічному завданні 5,2. По фабриЦі «Дружба»

'(місцева

року на 3,7 процента. Обсяг продукції місцевоУ промисловості на 5 процентів. Виробництво меблів визначено в обся­

гах

вище'

завдань на Разом

з

варів

п'ятирічних

420

тим

тис. крб.

випуску

народного

шаться

то­

ток

та

вантажного кого

6 процентів. удосконалення

і

пасажирсь·

автотранспорту,

за­

собів зв'язку, Обсяг пе­ ревезень вантажів буде доведено до 1927 тисяч

процента при п'я-

3,6

на

У 1990. році передба­ чається дальший розви­

спожи­

вання з місцевих видів сировини і відходів ви· робництва не приділяєть, ся належної уваги. Продуктивність праці в промисловості міста пе­ редбачається збільшити

на

промисловість)

-на 3,8 процента 'при завданні 3,4 процента. Прибутки від промис­ лової діяльності збіль­ шаться по місту на 1076 тис. крб., або на 1,4 .про­ цента. Прибутки місце­ вої промислов.ості збіль­

поточного

Заплановано першочер­ гове обслуговування ав­ тотранспортом,

харчування, ду

ван­

та

передба-

чен о використати на під-

зв'язку

складе

радіо~чок

400

об'єктів

ку.

поточного

Буде

використано

об;єднанням меблІ»

ро-

«Бровари-

тисяч кубіЧНИХ

27

меТРів відходів ни, виробничим

дереви­ торго­

вельно-трикотажним

них

1,8

тисячі

текстильних

вторин­

плану

матеріалів,

вузлу

6,7

Прибуток

по

зв'язку

млн.

досягне

крб.,

або збіль­ процента.

11,7

приємствах

Рік початку та З8КЇ'Вtчеиия

будівництва

тонн

автошин,

-------

мІста

План

32,5

економічного

і

Проектом плану перед-

*

ОсобливІстю плану еко­ і

лективІв приємств

тією і урядом заходів на

господарства

на

створення МіЦної

господарський

розрахунок

створить wеобхlдну ено­ номічну основу для фор-

підвищення

добробуту народу. 1990 рін буде роком втілення в

життя

для дови

намІчених

прискорення всІєї

пар­

основи

перебу­

економіки

мlс-

2726

1488 1452 1097 2362

984 977 1121 1396

1989-91 1990-91 1990-91

1613 1690 1900

1382 1486 1700

970 200 105

940 170 60

Одеса в межах міста

-

дО ву.1.

Черняховського

І

У.

ІНШІ

174-нв. ж/б. з-ду «ТОРГМ<lJШ. по вул. Олімпій­

ській з вбуд. маг. «Госптовари»

216-нв. ж/б. малосімейнИіЙ

ДБН

по вул. ОЛіМПійській

21'61КВ. ж/б. ЖБК ДБИ по вул. Олімпійсьнїй ж/б. БЗБН з вбуд.,цри.буд.

322-RB.

гастрономом по ,вул. 60 років СРСР 108-кв. ж/б. ПО вул. М. Лагунової

з вБУДОВ.-приБудов. гастрономом. тр. «Броварисільбуд» 82-кв. ж/б. тр. «Брова.рИСіЛьбуд»

ПО вул. 50-Річ.чя ВЛНСМ з gбудо.в. маг. «Подару:юш» 7 8-нв. ж/б. УМА «УНРСіЛЬГОСJIенерго» по вул. 50-рі'ЧЧЯ ВЛНСМ з вбудов. «Салон:ом для молодожонів»

159-кв. ж/б. ЖБН з-ду пластмас по вул. Черняховського 6Р,нв. ж/б. МВВС по вул. Постишева 79-кв. ж/б .. 'МОСТОПО1зд-112 по вул. Ше,вченка з ,вбудов. ма'г.азином «Гастроном» 108-кв. ж/б. ПДБП-2 ПО вул. Кірова з .вБУДОВ.-приБудов. опорни:м пу.ннтом міліції Гурroжитоk на 351 місце TfeCTY «Тenлицятехмон,та!Ж» .

І черга 239-кв. Ж/б. БЗАВИ в 34 кварталі 901ИВ. ж/б. N"2 27

~~~~"O~ І

плану

тринадця­

п'ятирічки.

Наз,ва

ТУЖlЮCТеА (квартал)

підрядноі

оргаНізації

---------------------------

4147-IУ

Тр.

884

852

8446-ІП 8284-Ш

ДБК м.

997 1229

12438-ІУ

«Бромрипромжитлобуд*,

6305-111

-»-

Бровари

-»-»Тр. «Бр{)'варипромжит.1обуд~ ДБН м. Бровари -»-

1063

75

70

Тр.

«Броварипромжитл06уд.

1990-91

900

750

230

200

Тр.

«Броварипромжитл06уд,>

1989-91

3994

3289

680

624

ИИї,вшляхбу д-l

1989-90

429

357

313

277

1990-91 1990-93

430 3580

1

338 2900

о

Е

СОЦКУЛЬТПОБУТУ НА

65 350

мережі км

ІІІ

Тр.

к

«Бро'варипромжитлобуд»

50 300

-»-»-

т

1990 РІК ПІДПРИЄМСТВАМИ І ОРГАНІЗАЦІЯМИ МІСТА

1989-90

420

360

150

150

2004

1990-91 1989-91

420 1633

360 1312

60 700

60 600

»

1987-90

2~45

2116

1240

1062

10037

ІУ

кв.

ПМН

1989-90

2168

1785

1830

1503

7688

ІІІ

кв.

ДомобудіАний

комбінат

1990-91

2490

2185

400

350

Домобудівний

комбі.нат

1989-91

4631

4091

850

800

4073

ДомоБУД,іВНИЙ

комбі.нат

1988-91

1288

1298

520

312

3480

1990-92

1664

1266

50

1990-92

1664

1266

1989-90 1989-90

Госпспосіб

Тр.

«Бро'варипромжитлобуд. У'ИООЛСПіЛКИ

«Броварисі.1ьбуд»

50

Трест

« Бро:варисільбуд~

400

400

Тр'ест

«Броварисільбуд»

1570 543

300 .361

300 313

4052 2942 5601

1988-90

1062

914

414

414

1988-91

1881

1685

823

823

1990-91 1988-90 1990-91

1400

2838

1270 2530 1121

440 1151 110

400 1020 100

1290

Госпспосіб

Трест

Всього:

11.

ко­

1,5>21

БУДІВНИЦТВА ОБ'ЄКТІВ ЖИТЛА

1. ЖИТЛОВІ БУДИНКИ ЗВ-НВ. ж/б. по вул. Л. Уи~IНIКИ Експедиція N9 60 36-кв. ж/б. ПО вул. Білодібровна F.кс<педиція N"2 60 Гурт,ожитон 490 Місць

мування

тої

трудових

об'єднань, пІд­ і організацІй,

1990-92

'р ПЛАНУ

зусиль

завдань напруже­

РІК (міська Рада)

1990

1,5 А ТС на 1О тисяч номерів Гаражний ноо,ператив «Лісов.иЙ»

повний

вимагає

39620

КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Теплові мережі від котельнj 3ПМ

них

740

Всього:

Ренонст,рукція автошляху ЛенLнград

Виконання

І самофІнансування. По виннІ виявити сво'і пози-

-'::'::'::'::~=oТ.: .:г: .!:Р=ИС:.: ID:;:і- =:;В: .!8~:.:Т~.:.:і~.: .: : . .-І. П:::огохап ітаЛОВв:і::'НЬ

1726 '1642

ИИ'1В

торгівля.

нань і -організацій всіх галузей І сфер народного

і

1988-90 1989-90 1989-90 1989-90

ІУ.

оптова

за­

розширитись

плану

економІки

СОЦКУЛЬТПОБУТУ по м. БРОВАРИ НА

1'245

мовлення,

соціального

по-новому

державні

розвитку є те, що в 1990 році буде завершено пе­ рехід підприємств, об'єд­

розвитку,

прибудованим приміщен':!ям «Держстраху»

ТОРГІВЛЯ Універсам в 34 нварталl ІІІ. НАРОДНА ОСВІТА Дитячий садон на 280 мІсць

якості

*

номічного

виробленого курсу на

прискорення

3

11.

зношених авто­ на 30 тонн.

цП

В59

34 кварталі

5,

Сф9рмоваНі

1010

143-нв. ж/б. М 18А в

вто­

матерІа­

лів -шин -

тивні

1197

)07-нв. ж{<б. МЖИ по вул. Юрова з прибудованим кафе на 50 місць 143~KB. ж/б. М 18Б ЖНИ «Надія»

видів

те~стильних

мате­

господарства.

1988-90

34 квартаЛІ 34 нварталі 34 нвартаЛі

основних

та на нові рейки ведення

прибудованим підлітковИМ ,кл~м

І 43-кв. жfб. в 107-кв. ж/б. в 215-н.в. ж/б . .в

пласт­

тонн полі­

вторинних

проти

ринної сировини на 155 тонн. В пеРJIIУ чергу ма­ кулатури на 140, скла битого 35, вторинних

рІалІв.

об'-

3

143-кв. ж/б. по вул. М. ЛаГУНОВОl

лю

2,8

зношених

мас--О,8 тисячі мерних

-

заводом

І. ЖИТЛОВІ БУДИНКИ

117-кв. ж/б. ПО вул. 50-рі'ЧЧЯ ВЛНСМ

шиноре­

заводом

тисячі

бачено збільшити

nJlIiHY 19В9року заготів­

соціального розвитку міс­ та є програмою реалі~а­

но-

року на

1989

процента.

-

*

одиниць, що вище

1300

ПЛАНУ БУДІВНИЦТВА ОБ'ЄКТІВ ЖИТЛА І

Назва

МОН'l'НИМ

абонентів

Використання та заготl_nявторинних ресурсІв У 1990 році

вино нання

ТОнн

молокозаводу.

мерів,

2,8

єднанням

хлібозаво­

ПРliріст

шиться на

тонн.

як

тажним, так і пасажирсь­ ким, дитячих дошкільних, шкільних та лікувальних закладів, підприємств торгівлі та громадського

тис. тонн відходів вироб­ ництва, що на 3,8 тис. тонн більше очікуваного

ІУ

кв.

І НВ. ІУ кв.

Головкиї,вміськбуд

У'ИБ УВС об.ТJвиконкому МОСТ0JI10Ізд-112 ПДБП-2

7152

ІІ кв.

Трест «Теплицятехмонтаж~ ГоловКИї,вмісьнбу~ ГоловкиїВМісьи6у:ц

т.

Трест

47029

ОБ'ЄКТИ ТОРГІВЛІ І ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Овочесховище Підприємство по ремонту складної

1989-90

1813

1198

813

198

Платна автостоянка

1990-91 1990

316 50

242 50

100 50

100 50

1974-90 1988-90

36770 2955 114

23922 2775 106

1200 388 114

1000 343 106

пООYlт.оВОї техніки

ІІІ. КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРС'lЮ

Rомплекс цромвузла

ІнженернІ мережі в 34 J\Da,PТlWi,. В3АВК в тому числі

шляхи

3000

«Теп.1ицятехмонтаж,>

Тр. «Бр.оварипромжитлобуд» МРБУ

27,4

мЗ/добу

т.р.

«Брова.рипро.мЖИ'l'лобуд'>

ГоЛоВкиУвмlсьнБУ'Д

2,5

км


м"" е Мrtae", ~" ,о"" ~ ' " , ,о, ~,OOO"'O о 000000 оо о о о ОО оо о о о. е 0000000 е е о е о. е о. о t ООО О о. О О О, О ••• О О О,. "

ГРУДНЯ

14 "О., О, ,о,"

нове

РОКУ

1989

О О О О О ' . " " оо ,О оо. о t О. е о о о о ОО'О'ООО"ОООМО О О О О ,О OM~M ~

життя

~~;,s~""

__'.....__ __••__________ ~~

~А--r~--r~. . . . . .

а

ПІДСОБНІ-НЕ ДРУГОРЯДНІ Велику РOJlь СЬОІ'од­

нІ Biд1rp~Tb особисті підсоБНі rocподарства у збiJIьшеинl виробин­

пок у населення м'яса вони вживають. Зокрема, за

ше люди ти сіна,

десять

мі·в.

ГО

місяці,в

року

нин:ішньо·

птахорадгосп

«СеМИ1Полківський»

цтваПРОдУКТіВ харчу­ ванил, особливо м'яса,

про-

Н

е

змогли придба" сок.овитих НОР-

.

ПРИДl.1ЯЮТЬ

належ-

дав жителям села на 514 поросят більше, ніж то-

ної уваги нерівники радгоопів таніОМУ важливому

ДJIЯ цього керівники радгоспів.Нухlвський., імені Щорса, птахорадгоспу .СемнПOJIКівськнЙ. ?

рік. В радгоспах «ПухіВсьний» та імеці Щорса теж збільшився продаж

поголів'я норів в особистих підсобних господарствах. Напри.клад, в рад-

Д еяю.

Радгоспи

молока. Що ж роБЛЯТЬ

.

заХОд"А

з

поросят населенню. Заиупле.но

метою

стаЛIИ

продавати

підсобних гаспо-

дарств,

більше

ху-

;І.оби і птиЦі в живій вазі.

поліпшення розвитну осо-

вистих

кормів,

зБІльшення заку-

бl'льше

селя.нам

грубих

нонц-

кормів.

Разом з тим значно мен-

питанню,

госпі

як

збільшення

«Пухівський»

змен-

шився на 15 голів продаж

нас~ленню нетелей, а в радгоспі імені Щорса про-

дано їх всього дев'ять.

Закупка молока від на-

селення

~

зм€,ншилась

по

Нняжицьній сільській Ра­ ді на 163 центнери, по tПухlвській на 735 центнерів.

вуються

Інаявні

іде за межі міста і райо-

СеМИПО"'К1'ВСЬКl'й ..

сільсьюи

Раді

здан,о

заготконтору веJiшюї

наді­

Хто

туш ВРХ

туші свиней. у Пухівці зданю до за­ l'.отконтор.и 39 голі,в вели­ кої рогаroї на ба,зар у

лено По

селах

плаlН'

м'яса

від

подбае

худоби, а от Ниїв відправ­

-

свиней

140,

цих

не

по

про

222.

викону­

занупках

населення.

Мабуть, вм:іють,

тут або

а60

не

не

НІ итл

01

Житлово

побутовІ

хочуть

працювати з людьми,

вва­

,умови.,

жають, що підсобнІ гос:по-,

багато

рицьн8Й» те,

кращі.

в

З ОЗЕРА ~ КОБРІ Н

(Брестська

область).

JI€€ва містить сапропель,

Майже

всю таблицю

.ндобуваННА

якого

налагодили

];

багатнй му .. на

nивніІ

повиоцlнний

ГОСПОАарства

спецІалІсти

азот,

фосфор

розвиток

калІй,

БУАЬ'ЯКОТ

установку,

що

змогу

без яких

рослини.

пращен,

на

Інституту торфу АкаАемlТ иаук

чає заБРУАнения ВОАН І Аає r лнбиии. За сезон планують цІнних

і

На

інспектор МННК

невчасно

виготовили

БРСР. Вона виклю­

Аобувати

перекачувати

му.. з веnикоі 20 ТИСЯЧ тОНН

АО

ЯиіСТЬ xn.i~обулоч· ннхвнроб1в останНім часом ПOJltmrnшась.

Аобрнв.

Молоко приймають окО . на

"

.11111111111111111

"

МОJlОRO від наceJIения у

11111111111111111

Боrданівцl' прИЙма-

На', двох

слід.

n

МОЛОКОПРИЙМUЬ~ИХ.

BCTaHOВJIeHi

цеитрифуги.

всіх. пуиктах

ВИЗRачаЄТ1>~

врвди-roди,

.трнчі

наймиі Так,

на

пунктів

за

рес·ень

не

одному

серпень

серПНі

ве­

жодн.ого цю про­

чоловіка.

,22

При:йм,альниця в

і

з

визначалась

жирнІс'ть молока разу. А здають

дукцію

на мlсвць.

С.

Бобка

зробила

аuалlз

молока у 15 із 53 здава­ чів. а в вересні у 18 із 48 чоловік. Аналогічна каР:ТИІІ,а тах.

у

і

по

день

і,нших

ПУНJ{­

перевіРJ<И,

18

ЖОВ1\НЯ, моло.ио .пІд час приймання .не проціджу­ ВafI'И. Жирuість не визна­ чала'сь через відсутність а,ерометріВ,о6ліН молона ведеться абияк, жирність ФікСу€ться на онремих

,

лис 1'очнах

лі.

Ці

ся

а

не

в

листочки

журна­

дівають­

неВіДОМ'О куди. Ноли молоко відправ­

ляється

то

на

мо;гок,озавод,

визна'чається

жирність,

а

по

загальна

пунктах­

Ні, і ·в накладній ставить­ ся вона «на око». ПРИМ­ мальниЦі

тим, зів

ПОЯСНЮЮТЬ

що не

Що

водії

хочуть

й

це

молоково­ ченати.

казати,

п;ри:чина

ваг.ома. В T.oвapHO·Tp<liH­ СПОРТІНИХ Н<liкладних ВОДІЇ підписів своїх не стсів­ лять, тобто за молоно ні­

хто є

не

відповідає:

недостача,

ють

не

стражда­

'1'0

водії,

Якщо

не

прий­

мальниці, а здавачі. Хо­ ча вони абсолютн'О ні в чому

За

не

винні.

розвитон

підсобних віДLlIовідає

Н.

го:сподарств зоотехн.ін

Дуженна.

молока

особисти,"

,вона

3а'ГОТіВЛЮ майже

не

нонтролює.

Ії робота зво­

диться

того.

до

щоб

в

иінці

місяця

пунктах вом,

розділити

жирність.

зробити

.нескладні

арифметичні

вправи.

бота,

сказctти.

можна

ІЮ

Сло­

Ро­ не

бий лежачого. у серпні загальна жир-. ність молока і по кожн'о­ му із 7 пу:нкті,в складала

-

процента, у вересні 3,42 процента. Але та­

K~

може бути

,оскіЛЬ­

а"втопарк

систе­

скарг. Отже. керівни­ кн цlбо38.ВОДУ, управ­ ліния TopгiвJIl прово­ дять певну goбoту по забезпече1ПllO населен­

матично зривав виїзди 23 хлібних машин. Тому

внробамн. І по кім;>' кості, і по nocтt. Однак 11 цій роботі є суттєві аедошкн} . :

NQNQ 12, 5, 22

xn.iбобУЛОЧНИlIІН

Заявки

КOJIИ

кому заманеться. Хоча потрібао визвачатн прн­

мережу,

тор­

ст,опада

гази,нах

ііа

говельну

У

ШНJIась

.не

пунктах

ви,робів

б той факт, що змен­

тор,гівлі

Жирність ,молсжа

булочних

Про "це свІДчить хоча иіJlЬк1сть

праЦіВНИКіВ в

повному

асор­

тименті по окремих

ма­

не

вик·онуються

хліб в магазини завозить­ ся невчасно і не завжди ЙОГО

можна ,КУІПИТИ. Нрім того, В магазина,х

нез1що­ санітарні. умови

вільні

реалізації ХЛібобулочних виробів. В приміщеннях хлібних відділів необхід­

но зробит,,! ремонт. ють

випадни,

тримується

(гастроном N> 2, ~агази­ ни NQ 5, N> 11 та інші). В той же час замовлення

машиНі.

торговельників

.1Я

на

деЯКі

види булок завищуються, і хлібозавод, зроаумі'ло, не

може

таку

виробити.

кількість

.

Нерідко порушуються графіки завезення x.liQ.o-

гаднах,

а

не

в

у

ноли

не

їх

,вивчає,

не

за­

в>И.вантаження

Попит покупців бобулочні вир'оои точно

Бува­

а

на хлі­ торгів­

через

відомо,

ПОТР'ібно

те

снільни

випікати.

Х·вилює і той факт, що хлібні ЛО'l'НИ МИЮТЬСЯ не постійно. На це хоч і є об'єктивні причини, але

ні

антомашин

для

пе­

ревезення хліба і викону­ вати заявк,и хлібозаводу, застvпника

начальнииа.

МіСЬК,оnо управління тор­ І.

ВласеНtИа

і

голову .райспоживспілки В. І. Гузенка -:·протяroм

місяця

відремонтувати

хлібні

магаl3.ИНlИ і відділи

і виконати РООРl:\'хунки 'по·

треб

міста

додатковий терських і

Р,Dбі,В.

і

райо~

випуск конди­ булочних ви­

3верну;вся

ханням

на

до

з

пр'о­

міськвююнно­

му про виділ,ення хлібо­ заводу двох хлібн,их вІд­ ділів

У

лі,н,ня

магазинах

ТОіРгівЛі

уцрав­

для

QРга-.

ні'зації Фірмової roргі,влі хлібом і ХЛі'б06у лочними Вlи.робами.

О. позаштатниlЙ Міськог.о

СТРОП, інспектор

комітету

POДlНoгo

на­

таним

же

чином розподіляють ЖlJрність по здачі молока

приЙмальники. ма,

у

Зокре-

с·ерпні

(С.

Nq 3

по

Теплюк)

чоловік тільки жирнЇJCТЬ молока

мості

становила

цента,

в

з

48

у по

двох ВіД,О­

3,3

про­

- 3,4.

інших

зрівнялівка

боту

пу.ниту,

полегшує

відповідальним

сокої

рет,Що водиі ресJPси не безмежНі. ДО ННХ треба ставнтись по-гос­ подарському. Здавuо·

Ця ро­

пра­

цівникам, але вона не сти­ мулює здавати

Ні ДЛЯ кого не сек­

'.

молоко ви­

жирності.

І

(а.кти

рatЙон'Н,ої та обласної за­ готінспенцій), проте ніякі заходи

не

вживаються.

За незадовільну органі­ заЦіЮ роботи по прийман­ ню і здачі

м'Олоиа від на·

селення

головному

техніку

П.

вказано.,

Ного аобов'язаf:'О несбхідні

заходи

виявлених

вжити по

усу­

недолі­

кін.

Пt,вна

БЕЗСОНОВ, загМівлі «Десна».

робо,та

проводиться.

ли

проте

провели

недо-

у

той

зробl1Л,И

які

час

З'ОН

та

поря­ екс­

са'н'Ї'тарної

джерел

... »,

бага то

про

проеитува.нн,я

плуатації

де­

передбаченІ

«,Пол.оженням дон

тожитків, їдальні, не

~адгоспної .від'ІЮвідають

державному

стандарту.

ні

від

му лу

Зіансьних

кілька

арте­

свердловин

на

Біля cep€ДHЬoї шко'ли не органіlзовано ЗОНУ сані­ тарної ·о~о,рони артезіан­ сьної свердловини.

Не

приділяють

в,о.допо­

належ­

ної уваги водопроводам посадові оС'о:би радгаслу

Тут

та­

кож біля свердловнн не· ма зон санітарної охоро­

ни.

Більше

метровій ни

того,

зоні

в

30-

свердлови­

ВС1'ановлені

ЄМНОСl'і

із

вапном.

Не

залишились

краще

ся

племптахoqаводі « Рудн,я>.>. ДезинфеКЦіЙНі роботи цє

огороджені.

Згідно

з

За

за­

безпо­ норма­

щодо ВОДОПРОВО'ДіВ

в нале,жному стані і не·ви­

рішенн,я

29.02. 1989

ловним

номіте­

нон тролю

р.<жу

інженерам

го­ рад·

госпу «Велинод.и.мерсь­ ний», 'птахорадгос:пу «ее­ ми![Юл~івсьний» І держ­ племптахорадгоспу «Руд­ ню>

оголошено

'І'ани.

Іх,

суворі до­

а та.нож

дирек­

торів радгоспів зобов'я­ зано забезпечити ВИКО­ нання р·обіТ по впорядну­ ванню

'

'В,ОДОПРОВОДіВ,

оформити дозвіл на спец­ водопостача,нн,я. сЛід. нага'дати чиста

вода

життя людини

До речі, всім, що продовжує

на

ВОДОПРIРВОДИ

У

держ­

.

І.

10-15

СЕРГІЄНКО,

позашта тний

МН1Нн.

-

uвяrа

неВіДОМО.

нема

ні

наналі3<;JЦЇЇ,

водопроводу.

До

того

ж .вони не паспо.РТИЗ0вані

через

незадовільний

тарний

стан.

прожива ти

в

на.

люди

Проте

них

жити в цих на ву:лиЦі Ж

сані­

Значить, не

мож­

змушені

умовах. Не їм бути.

Диреитор радг.оспу І. І. Стасюк 'про себе, напев­ не, туJ)бується, а хто тур­

бу.ватlиметься про робі т­ никі,в? На жаль, в « Бобрицькому» до людей став­

ляться

байдуже.

Про

санвytЗли,

умивальники

ках

лише

довІльно

в

душові,

гуртожит-

мріють.

Неза­

вирішуються

тання

б.лаГОУСI1l0Ю

пи­

за­

кріl!IЛе.них за ГУР'Т.Qжитка­ ми терит,орій із знесенням

неузаконе.них

с:поруд

Ж!ИБно.сті. Ще минулої' п'ятирі.чки розроблено бупаспорт і

для

ЛЮД€Й,

що

KOMyuaJIb-

нварт,ирах,

села

на

го,спо,ца,рські

гуртожит­

Шевченковог,о.

Та адмінLстрація радгос­ пу про нього забула.

документІв

на.родного

ках

ках

,невинонання

ту

i;~'­

А тим чаСОl\1 в ГУРТ()Qi('ИТ­

ІНИХ

територія

від

,06!I,\Я­ "іІ1іИЗ'ТИ

цього

чекати

прожцвають

Словом,

конання

УМ

51-квартирно.,,}

споруди

в,и.стачає.

тивниос

але

пІклування.

і'идlлити

житлові

утримують­

артезіанських

не

см;ічЄlН.:t. рядків

ма­

доУиия,

дівельний

рОКіВ.

не виконаними. Більш~сть свердлqвин

.проведено,

утр.имання

у птахорадгоспі «Семиполківський» не .очище­

«,ЖерДівсьний».

же

заходів,

з кранів гур­

башти,

герметизацію

с.вердловин, зинфеКЦію..

ли в і,д'Ьбра,ні

теРИ1'орії птахофабрики і на відділку імен1 Л~ніна.

хоч·

водснапірні

ста чання

М.

радгоспів.

стат·ньо. От, напринлад, в радгоспі «ВеликодимерсьниЙ». Тут ПОЧИС1\И­

о)юрони

інспектор по агроком6Інату

ке­

А,Jlе ж на діт воно не

птах.орадгоспу

Нали,Ниченку

ненню

зоо-

відомі

зовсім так.

Неодноразово нз. ці не·

«Богданівський»

добре

женерам

нарінають на «.порядни».

доліки вка'зувалось aДMi~ HiCTpaцlї птахорадгоспу

тини

прописНі іс­

рівникам, ГOJlовним· lн­

люди

справедливо

такі

ся б, ці

лабораторними досліджен­ нями, проби води, яНі бу­

механІзв­

для утри.мання домашньої

к'онтролю.

Чиста ВОД&­ ЗДОРОВ~"

житті.

Приблизно

операторів

Сюльки

кість

'ІНІІІ.ІІІІІІІ' 1111111111111111111.1111111111111 •• 11111111111111.1111111111111111111 •• 1111.1 ••• 11 ••• 11.1111111

ви,

торіВ,

У

ще

М.

Тут

сім'і

динну.

П. І. Соску в де­ сятиденний строк відре­ монтува ти неQБХіДНУ ніль­

23262

гі,влі

дбає

живуть

ють

найближчим ча­ бути вирішене.

ного н,онтролю 'зрбов'язав толовного інженера АТП-

а

ие

людей.

ЩОПР?,dда,

3,38

лише

своіх

Jlежного

МіСький номі1Є1"народ­

КИ завод не Зq'безпечуєть­ ся достатньою кільністю автомашин. Протягом ли­

ня

ють вкрай незадовtJIьио. Але оргаНізацією цlєі РОбщи адміНістрація пта»Орадrocпу • БогданіВ­ СЬКИЙ. не заіімаєтьql

п'итання сом має

щю

керівництво

вони не 1Ilдчувают~ на­

завозиться

иемож­

замовnен­

озері,

що

про

<.БоU·

свідчать

шинного

Хліб

МеНАе·

Свинорейка ТРУАlвники колгоспу сЧервона зірка». Особ­

ливо ня

НА ПОЛЯ

І'УРТО­

господарства

д. ШАФАРУК,

худоби,

-

двох

житках радгоспу

дарства другоряднІ. Інак­ ше результати були б Ha~

22 голови

рогатої

Ниєва

28

152

м{)жли~

вості по закупках у житеЛів сіл м'яса. Значна частина м'ясних ресурсів По

базари

ється

Не повністю використо-

ну_

на

йшло звідси

·І••••• ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ.І •••••••••••••• ІІIlnllllllllllllllllllllllllllllllll.llllllllllllilll.il111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 .. 111•••• 1.111

озера

сторінка.-+: '" о о о о ~ оо O~

3

О.," О, о О, О, 0.0 0000 О, ~ о о 000000.0.00 О О О О О t ~O., оо о о о: ооо о о о о: о ооо о о. е о о о о о: 0 . " 0 О. t О О О О О О О .0 •• 000 ..... О," .00 ооо о ~ "е е о оо. о о о о о о о 0000 о о о оо оо о о о., ооо о"

інспектор

Не вживають ДOCTaTHi~ заходів до поліпшення

умо.в в

ПР()Qi(ивання

гуртожитнах

і

людей керівни-

НИ. спеціалісти радгОСПіВ «IВеЛ1ИКОДИМ е р 'с ь КИЙ»,

«Жердів:ський», «Гог·олів­ ський». В цих господарст· ва,х Iвl,дсуТНі перспеитив.н~ плани забезпечення жит­

лом

робі'J1нинів,

вуть

У

які

жи­

гуртожитках.

ДирвктоРі,в

радгоспіВ

З-Jбов'язано протягом пер-

шого ку

кваlрталу

ро;зрооити

паспорти

житла

на

у

ро­

спорудже:ння

сім'ям,

живають

1990

БУДівельні кОТ,рі

про­

гуртожитках.

у першому півріччі вони мають забезпечити гуртожитки

водою.

каналІза­

цією.

В. ПРОКОПЕНКО, завідуючий п.озаштат­ ним відділом міськ·оro номітету

нонтролю.

нароідНОГО


000'000'М'00000'О'ОООО0800"""8О"О'ОО'0'0"000""0 ••• 0 •••••••• 00 •••••••• 00 •••• 010000000000'.0 •• 00000000.0 •• оо,о •• о.о.о ••• оо •••••• о •••• о ••• о ••• ооо ••• о ••••• ооооо ••••• ~,.

-+- .4 сторінка.

НО В е

ж и тт Я

14 ГРУДНЯ 1~89 РОКУ

--+

~ •• o.oo~o.o.ot.o.oo ••• ooooo.ooooo.o.t~ •• OOo.oOOOOO.O~.О •• ОООО.О •• ОО ••••••••••• О •••• ОО •• О •••••• О.О •••••••••• Оo.o.oo ••••••• o•••••• ~ •• o•••• to •••• ooo •• o.oo •••• e.o.oo.0 •• 0000.0&

ОГОЛОWЕННЯ

НОВВВКВ осоБJlввоrо

Всесоюзного

n!,ОіІу"mu хар~ваJШЯ

майбутніх

матерів,

для тих, хто потерпів від радіаціl, а також для

металурrів,

хіміків, шахтарів розробили вчені haykoBO-Аоc.nідноrо інституту педіат­ ріl, акушерства і riHeKOJIorii Міністерства охо­ ронн здоров'я УРСР. Іх JlНРобннцтво несклад­

KHIBcbKoro

но орrанізувати в Сьоroдю ;{ИТЬС-Я

з

болем

що

неблагополучний

справ

в

стан

ек.ології"

нення

J1pOAYIOie

вання

нІтра.тами,

цидами

м·ат,еРі

Зростає

.насам­

й

Дити.ни.

,кільніСТЬ

тими

n.ередчасно.

чи

ленням,и Усе

і,ншИМИ

в

це

ДiTe~

(\одува ННІ,

народжених

пу

пести­

маМут­

штучному

з

харчу­

здоров'ю

lІЬОЇ на

забруд-

загрожує.

перед,

будь-якому місті.

нідхи­

РОЗВИТКУ. спонукало

вчених

гру­

медИКіВ

ство­

рити серію продукітв. 'які допомогли б зберегти здоров'я

майбутнім

зamобігти

мамам,

зах.ворюванням

д.!те,й. Першим з'явився вІдомий уже «Поліс,ол>),поліСіі)ЛОДОВИЙ енст;ракт" виг,отовлений з щюрослих зерен

в!вса,

пшениці,

ку­

курудзи або ячменю. ючи

ви,соку

Ма-

біологі 'ІНУ І

ан'тивність,

ві'н

загально­

зміцнююче

діЄ

на

нізм,

ПіДВИЩУЄ

Т?"

біну

в

вміст

кровІ

и·і.lькість

гемогло­ та

Збагачуючи

рослин

екстракти

з

лі,карських

'Цілеспрямованої

концентратом

л очної

сироваТRИ

"шими

м'о­

·та

ін-

Мі,неральними

до­

бавками, спеці·аЛіСТИ

роз­

робили

про­

продукти для

філактики

анемії, ганів

і

лікування

хвороб

НИРОИ.

т.равлен;ня,

легєнев'ИХ

ор­

бронхо-

захворювань,

гіlПертонії. Частину з них уже випускає Київсь­ кий експерим€нта:1ЬНИЙ завод

солодових

енстрак­

ТіВ вир.обничого об'єднан­ ня «р.осинка». Це, крім «Пол;іIСОЛУ».' «Холе­ СОЛ», призначений для лікування

хронічних

за­

хворюWciНЬ печінки і жов<rних шляхі,в, та «Ан­

--

'l'ИГ!'ПОік,син» хто

crrраж.дає

для на

тих.

захво­

рюваннясерцево-су ДНННОї

систе,ми

і

органів

дихаІН­

ня, Іх застосування дає змогу зменшити або пов­ ні!(:тю

виключити

мання

ліКІв.

які

прий­ ст,ано'В­

лять нeб€зпену для здо­ ров' я ,майбутньої матері

й

дитини.

ПОЛіСОЛОДОВі

еК'Странти швидше

в'я у

допомогли

nоВ€рну'l'И

дітям

яких

ми

до

і

з

отруєння

ви:nадl'НIНЯ

Кияни вже

ЗДQР<>­

ЧернівціВ,

металами

чистої

, говорить к.ого

здоров'я

важки­

npи.звело

волосся,

раніше,

охорони

посилило

ми

А

не

район.!

ПOlCтачальни­

до­ ви­

РОбнl'ЩТВО полісолодових екстрактів на КалусьКій Х'а;рчосмаковій фаБРИЦі

lBaho-ФраllИ<:іВСЬКОї

об­

ласті. Виробництво таних ПРОдУнтів нескладне для БУДЬ-ЯIJЮГО міста. Ми бе­ ремося допомогти бажаю­ чи.м.

На ПОі1ісолодов.іЙ осно­ розроблеНі ТalЮЖ без­

алкогольний

напій

. що

лосок>',

«Ко­

випускається

«Росинкою»,

«Вітасол»

і

60-

бадьо­ довго­

зв'язувати

j

радіонукл іди,

виводити

БРОВАРСЬКОМУ

та

центру

ра­

пе,рс-аналу ної АЕС.

Чорнобtильсь­ потерпілих ді­

--

в

в

основ­

раЙонн.

терпІли

від

ЩО

по­

Чорнобиль­

аварії.

-

Такий мармелад не­ обхідний також роб.ітни­ нам, зайнятим ,на шнІД­ ЛИВИ;Х ви.робництвах, лю­ дям, які проживають у енол,огі'Ч'но н€блаГОПОJ1у.ч­ них промислових регіо­ нах, великих містах, них наук,

неделыt..

доктор

Це

-

місцевих

Киї'вськи,й ЇJНJCтитут

1. 2.

ми,словостІ

чоловічого

Звертатися на адресу: Красовського, 22. Телефан

3. 4.

-

А. ПРОЖОГІНА,

Що

кор.

ВИlПуск?

РАТАУ.

П'ять фотокарток

(3х

4).

Зарахованим в училище виплачується ст"'· пендія у розмірі 30 крб., а також доплата ~ підприємства до тарифікаційної ставки І-С'о розряду. Під час виробничої практики учliі

отримують 50 процентів від заробітної пла1'и

одягу

на виробництві. Учням надається гуртожиток.

Період

навчання в училищі

зараховується

Початок занять

-- 15 січня 1990 року. Адреса. училища: 256400, м. Біла Церква

Київської обл., вул. Гординеького, фони: 5-85-3'1; 5-85-28.

94. Теле­

Дирекція училища.

м.

Бровари,

БРОВАРСЬКОМУ МОЛОКОЗАВОДУ по­

вул.

трібні:

4-02-48.

БРОВАРСЬКОМУ СВІТЛОТЕХНІЧНОМУ ЗАВОДУ

дів;

ПОТРІБНІ:

дів;

електрослюсар

КВПіА

-

3-5

_. 3-5

розрярозря-

робітникн У виробничий цех.

електромонтер по ремонту електрооблад­

го режиму

Адміністрація.

роботи.

Оплата -- почасово-преміальна Звертатися на адресу: м. Бровари, вул. Чка­ лова, 3. Праїзд автобусами N!?N!? 3, 331, 331-е до зупинки «Світлотехнічний завод». Телефон

БРОВАРСЬКОМУ

ХЛІБОЗАВОДУ

робітниці ло випіканню виробів. Робота тризмінна.

хлібобулочних Адміністрація.

ПТАХОФАБРИЦІ «киrвсьКlИ» терміново потрібні:

Адміністра.{іЯ, партіilна і проФспілкова організації ПМК .Броварисільбуд. глибоко сумують з приводу

JV<J 8 тресту

інженер-технолог в механічний цех; слюсар-інструментальник;

-- токар; - 'фрезерувальник; -- оператор для обслуговування

на

постійну роботу потрібні:

40-37-9.

цро­

для

(ор\[-

Медичну довідку (форма 086-~').

нання ІІІ-ІУ розрядів для одно- і двозмінно­

П,

техноло­

класів

10

,

черговий електрослюсар

підприємств.

розробив

Атестат про закінчення

вих приміщень.

технологічний

неСRладну

такі

Заяву.

гінад)

запрошуе на роботу: майстра в ковбасний цех; лікаря-бактеріолога; ~ прибиральницю адміністративно-побуто­

турбо­

харчової

МІСЯЦІВ.

-- 6

При вступі необхідно мати при собі

-

меДІО!­

професор В,

зварки;

документи:

художник-оформлювач. Середня зарпла­

-

ГОВQрить

ручної

монтажник внутрішніх санітарно-технІч-

СТРОК НАВЧАННЯ

ПРОМКОМБІНАТ БРОВАрськоr РАИСПОЖИВСПlЛКИ

-

надходитиме,

,

в трудовий стаж.

«Атлет» так названі новинки. До їх виробни­ цтва ПРИСТУПИВ Білоцер­

ному,

електро­

монтажник систем веНТИЛЯЦIІ, кондиці­ повітря, пневмотранспорту та аспіра-

--

Адміністрація'

«Атланти»,

КіВський пиво-безалко­ гольний завод. ПродукціЯ

та

них систем та обладнання.

тей з ЧеРНіВЦіВ. «Анонс». «.полум'я»,

мережах

--електрозварювальник

РАЯПОБУТКОМБІНАТУ

верхнього для роботи в ательє. міста.

силових

цП;

5-40-57.

-- 180 крб.; -- закрійник

електромонтажник по освітленню, освіт­

-

на постійну роботу потрібні: --інженер-економіст по нормуванню праці в планово-економічний відділ райпобуткомбіна­ ту, Посадовий .оклад -- 160 крб. -- тесляр (столяр) в ремонтну бригаду. Середня зарплата 180-200 крб.;

з

медицини АМН обс л УГО'ВУ.!ОЧ ого

1ft 15

устаткуванню;

Звертатися на адресу: м, Бровари, вул. Кра­

совського, 16-А. Телефон

солі важких металів. ПеРШі партії його були випущені спеціально ~ЛЯ Клініки ін.ституту клініч­ /ноїраД1,ології Всесоюз­ наунового

CEPEДH€

ювання

ведення програмного забезпечення. Освіта вища. Посадовий оклад -- 240 крб_

напій.

організму

діаЦійної СРСР,

--

лювальних

начальник відділу впровадження завдань і

Ст.ворено незвичайн'и>й мар,мелад-- .він здатний

гію.

здоров'я,

-

оголошуе прийом учнів на базі середньої освіти для осіб, звільнених в запас з лав Радянської Армії, для підготовки фахівців

КУЩОВОМУ ІНФОРМАЦІИНО­ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОМУ ЦЕНТРУ УКООПСПlЛКИ потрібні на постійну роботу:

ек'страк­

'І'онн. Крім roгo, м,и помогли організувати

та

міЦІЮГ0

щаслнвого і радісного МИРН()f () неба.

уп­

Терен­

ПРОФЕСІЯНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ

потрібен економіст з вищою освітою. Поса­ довий оклад -- 160--180 крб.

годиться

У 1'990 році плануємо ВИПУС'ТИТИ продукції 500

ської

начальника

по спеціальностях:

викорис'товува­

виготовлення

НогО'

вітають

БІЛОЦЕРКІВСЬКЕ

зер­

ків Чи.'Стої СИРОВИsНИ і від­ новлює,мо ви,робництво.

ві

Бажа€мо

БРОВАРСЬКІИ ЦЕНТРАЛЬНІИ РАИОННlИ ЛІКАРНІ

тів. Через це завод зни­ зив випуск продукції. Ми з.наЙщли у Васильківсь­ к,ому

серця

рості, ліття,

зупинка «Світлотехнічний завод».

Фролов.

харчува:ння.

яке

ся в ліку.вальних власти­ востях нових продуктів.

вистачає.

В.

СРСР

ли

них

стримує

В.

но, для

проф­

равління ГРОМА Андрія тійовича .1 _ювілейною датою річчям 3 дня народження.

більше 1200 х 800 мм вагаю да 16 кг. Оплата за виконані роботи здійснюється готівкою· Звертатися на адресу: м, Бровари, вул. Чкалова, 3. Іхати автобусами N!?N!~ 327, 331,

СОЛОДQВИХ

ВИМОП-l дО ПРОдУнтів дитя­

переконали­

Але їх !Не

неста·

Міністерство

чого

і

гальванічне покриття різних деталей: під· стару мідь, нікель, цинк. Размір деталей не

директор Київсь'

за,воду

екстракТів

--

рого

сировини,

кисломоло~ний

х,олестерину.

нитяжка,ми

ді'ї,

знижує

Насамперед

ча

орга­

його

нус, захи.щі фj\НКції,. по­ Лі'ПШУЄ обмІн речовин. збільшує

-

ДОВО­

конста,тув'ати,

партійна

кова організації, колектнв упвління механізації бу дівництва тресту «Укррадгоспспецбуд. від щи­

нання таких робіт:

101 лікувально-прОФілак­

для

Адміністрація,

конструкторсько­

БРОВАРСЬКИИ СВІТЛОТЕХНІЧНИИ ЗАВОД приймае замовлення від населення на вико­

Розроблено nроmuрадlаційні

тичноrо

державного

технологічного інституту сВ КТlбудмеханіза­ ція:. пропонуе послуги по розмноженню до­ кументації. (Наша адреса: м. Бровари, пром­ вузол. Телефон 5-22-14).

призначеННІ ПроДУктн дієтичноrо

СОННЧН/

УКРА'НСЬКИЯ ФІЛІАЛ

передчасної

і

Колектив

теплогене-

раторів і парового котла. Звер:гатися у відділ кадрів птахофабрики «Київська». Ухати автобусами N!? ЗЗО, N!? З32 до зупинки «ПтахС\фабрика «Київська».

cMep;ri

висловлюють

ре

тресту

співчуття

Олексіївні

З

ветерана

війни

і

праці

Я'І Н И КА Петра ЮХИМО8ича щире співчуття сім'ї покіііного. .Теllлицятехмонтаж.

інженеру

технічного

приводу .смерті її РЕ3НІКА Васи ...

висловлюють

відділу

КИРдl

щи:

ОЛЬЗІ

батька ЮХИМО8ича.

Редактор А. ВОЛОШИНЕНКО. ?

«Новая ЖИЗНЬ» орган БРО81111РСКОro городскоГо комитета Коммуннстнческой парТин украииы. город' ского и районного СО8етов народнЬІХ депута'rов Киев­ СКОЙ области. (На украннском ЯЗЬІке).

Редактор А, ВОЛОШИНЕ'Н1(О.

дltИ

Газета

выода::

выодитT

с

вторник,

17 апреля 1007 года,

сред..

пятн~,

суб60та.

IiРОI'РЄ"..

АДРЕСА РЕДАІ<ЦIJ: 255020, І<иівсltка область, м. Бровари, вул. Київсltка, 154. Те .. ефони: редактора 4_03-76; заступннка редактора, .lдAl.lllY партlЙного житта - 4-04_61; IIAnoalAa.lllhHoro секретарв, ІIААlllу cl.lllhCbKoro ГСМ:ПОАаРСТ8а - 4-23-211; вlддl.lllУ ПРОМИС.lllовостl І соці811ЬUИХ питань 4-02·92і ІIДАIЛу, "истlІ І маСОlОТ роБОТІ! 4-04·81; 8lддl .. у раАlо­ lиФорlolаl1.l1 8-13-91,

.ijlYKlptlII КИЇВСЬkОГО обласllого упраВJlіИИЯ у справах видаВИllЦТlІ, ПОJlіrрафП І киижкової toрГі8J1і. АА1'еСІ

Арухаl!Ні:

k_i8Ch.,1

08JrICfЬ.

М. IlРО81РІІ,

ву"'. КІІі8СЬКІ.

l1i4.

lидекс

61285.

Друк офсетний,

коваииЙ

аркуШ.

Обснг

І дру.

Тираж 16.317

примірників.

За мовлення

N. 6558.

#199 1989  
#199 1989  
Advertisement