Page 1

-.

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОТ І РАЯОННОТ РАД НАРОДНИХ

Гuна 8МОДМІt а

каітви

t7

nрацІ.

За

сяців,

рок-у

t937

одинадцять

наприклад,

* Н. t 99 (7872) * ·

К О М У Н І СТ И Ч Н О І ПА Р Т 11 У К РА І Н И, ДЕПУТ-АТІВ КИІВ'СЬ КОТ ОБЛАСТІ

Субота,

грудня

14

процента.

Якість

товарів висока. УСІПІ.ху апрняє суворе

ццпліН.И,

стичне

засту.ПВІІІК

цеху .Ni рошковоі

~ЗА ПРОГРАМОЮ

здано

ан

ще ПОІВНішою ··мірою винористовує наявні резерви .росту продуктивності

пра­

ці, ,послідовно здійснює ,rrрогра·му ІнтенонфLНІацІІ сlльськогосподарсьного ви­

робнІD.fl'Ва. Понад план 'п'Щ'Ирj;ЧКИ до кLнця рокУ тут буде вирощено

1

дано ~офабрикам тиеsч

топів

МОЛОДНІJКа

:RуреЙ,

590 буде

До кладових найдавні шо і иафтм~ НовоевбJ,рок.

Потриво­

жити найдавніші поклади нІіф'і'И вирt,шили вченІ та геологорозвідники к,раІни.

rx

~М1оцем роботи став СJdдний Сибір, у надра·х ЯІСоrо до нa.I.IIJQ: днів збе­ реr.ІJИС~ . .родовища, сформувалксь більш nівмілЬярда Багатор1чн1

дали

:mory.

які як

.роКІв тому. дослідження

нооосибірсЬІких

'

б!Jюрм.Ів,

в

праці

стосарі-оnератори

ження

Ф.

Л.

Поляновсь­

М. ЖУК, ~оі QР­

rавІвацtІ mхофабрвкв. п'ятирІ:чці

вl~крити

мислові родовища

водноУ сироВИШі

цро­

вугле­

В

Іркут­

сьІd.й обJІ.аст1, 1\расноярсь­

кому краУ та НкутlІ. кори.с.тавши

Ви­

перші знахl,Д-

ки геологl:в, спеціалісти рооррбили цільову нау•ко­ во-ІВиробничу програму освоєння цнх :за;пасlв на настУJПНу п'ятирічку і на

пере.цз'Іздlвських

документів,

у

робницmt, але

,

що

екті новоІ

грами

в

про­

аІЩІ.У Про­

ООРС

ви­

значено завдання парт! галузІ на_родноУ освіти. Положення цьоrо піДроЗ­ Щлу

ще

-

одне

яскраве

еmдчення турботи

лартU

про

систе­

удосконалення

ми н!ІІродноУ освіти, даль­ ше зближення, а потtм і

злиття

rra

загальноОСВітньоІ

профес1Ійної шко.пи. Це

rоворить

КПРС

,цро

TBOtJ>ЧO

те,

що

розвиває

лен1нське вчення про єди­ ну трудову політехнічну

А у гро-

ДРУ·ГА МОЛОДІСТЬ

ШАХТІJ

Крае&нІ Лу•

БорОШН·

сnовградськоУ області. Н\оманда сна-гора!• nісля багато~W~ноt перерви зно­ ву

пролунала

на

одному

з найсrа,рішнх вугільних nlЛПРИвм'С'М Донбасу шахті «Красно.кутська• виробн11чого об'єднання

«донбасант.ра·цкт•.

Перші

тоннJІ палива з оновпеноі шахти

.видала

на

повеох­

.МЮ. краща в об'єднанні ~Jій(іувна брнгада І. І. Хлевнюка. ПрJІступНІВшн до осво­ єння потужностей першоІ чеj){'Н аtдприємотва, rip-

бути

парТІІ

по.переду.

(ТАР.С).

хотілося

·КОМ

ІІ

традпци>л ра-

ленінсьа<lй гвардІІ, в дусІ вІдданост'l ідеям Комуніс

стичноУ партlІ і РадянськоУ дерокави. вчитеJІЬ-певсіонер, КПРС:

б

момен­

наголосити.

членовІ

nарт11

з

року, здаЮ'l'ЬСЯ цlл­ правильними

поло-

ники •НJ)асноRуІТсьноf• ·зобов'язалися вже до дня відкриття XXVII з'ІздУ І«ІРС ВИЙТИ на ТИСЯЧО· тонний рубіж добового ви-

центр

•ко.лектн:вього

агування,

який

кори­

-створено

при обласному статистич­ ному У!Пр&ВЛІННІ. Ноеm'ю. тер оочав оброблJmІ Ін­

добутuу палива. Дальший ·приріст вуглевидобутку дасть можливість v ціло­

формацію для великих Пі.:1ІJРИЄМСТВ, а також ор­

му по об'єднанню

ті.

забез·

печити nрибаВ"ку до міль­ йона тонн антрациту за рік

КОМП'ЮТЕР

КОЛЕКТИВНОГО КОРИСТУВАННЯ ЛьвІв. Операпmнlше ви­

помагає

до­

обчислювальни.й

1

установ облас­

Лише .кілька хвимн триває «дLа.оог• з ЕОМ. Цього досить, щоб м.ашнна

видала,

ні

про

nорту,

рШJувати nробле.'ІИ, з-в'я­ зані з .виробниrчо-госло­ діяльністю,

ганізацій

склала

на житлове Тут

наприклад,

роботу

да­

автотранс­ коштори.си

·будівництво.

вНІКонується nонад 400 заданих програм. ПрW:Іому здІйс.нюІ(JТЬся К1.1ька nослуг одночасно і

:першого

ПОПОІВНеННЮ

пар-

кандидатаJМи

у

ж

пе­

ку

заJМОВНИКаtМ.

ЕJкономlчниіf використання за

ефект від комn'ютера,

підрахун'Ка'М!И

ЛlсrJІв,

становитиме

мільйон

спеціа­

понад

'КарбованцІв

за

р.іІК.

УНІВЕРСАЛЬНА ЖНИВАРКА Бердянськ ЗалорізькоJ. областІ. Сер~йний випуск ногоІ рнсовоі жниварJ<Н ЖРН-5 освоєно на Первомайсь'Кому

заводі сlль­

ськогосnодарсьноrо

маши­

нобудування. З копвейєра ·зійш.'Іи першІ аrрегати. Жниварка, створена ви-

Іх· у

ж:у ~и_ врийоМі в члени партtУ рекомевдуJОЧІ. аобов'аза1d .вІдзвJ:туватв ва партзбщJах паvшоиу,

rотовиlсть

ковкуреу

На початку пере,цппат-

~~ кампаиіt редакція мJ,Ськ:райоивоІ rазети сНо­

Bt\ житrи• Ol'OJIOCВJia кои­

К!РС ва ~q»аще ІІІрОВеДЄJf-

Ц цІєІ камІІ8dІ.

(засlдавиІ

ІЩР!'бrоро)

~DaV

..-.-

..t •

~w:~. ioro -_--_

....- І2КЩеІІ 1~ звца ГJМ8адсwаd розпоасюджувач ІІЗ райсtnrос:атехвtкв А. 1. Жорв-

ва. 11 tІІРІІСУджева перша

времІи 111 розмІрІ 45 карбовавців.

про

ре110111ецова-

Друrе

ІІdсце

зайвJша

них ,дт1 ветуду ,в партlJО•. ЗаслуховуВання таtКих звІ-

rрома,цськвй розповсюджувач Із заведу ПJІастмас

ларторга:н.tзацІй

реджується

дОЗВОJІить-

членам

ще

раз

·nереІrоЯатиоея у цравильності свого вибору, слрияти.ме поповненню партійних ряДів спраццl гlдними представннка·ми колентивів:

С. ЄЛІСТРАТОВ,

с:таршвй

НЛРС 1 члени КПРС не­ су,ть перед партійними організацьями вlдповtдаль-

м.цразу

ВОІІfІІІСТІІІ,

К8ІІJЩЦатв. ПІСJІJІ завівч..,...8 8 ,,........атеІіІКОrо ста._.. -

члени

редаються квна·лами зв'оо­

1'1'1

ревомевдув•

()'Ів

Ті! рекоменда:ціІ для всту­

результ.ати

8JI np8IIIIJI '

хто

член

•••

'

А8JІ8ТІІ

виховувати пІДростаюче nокоління гідною зміною

Ті

одному

nропоную пара-

че-J1Іертий

роодlлу проекту змін у Ста-

дянсьмого народу nовинні

yonix

1943

до;вани.х,

Ф. РАДЧЕНКО,

на

Мені,

Щоб ще більше ІLідвищн-

u ... Іг-

·

1 труДОВИХ

ділу .проенту новоУ редак­ ціІ Програми парТІІ слід

Іще

мораЛЬНИХ ЯКО-

рекомендованих.

ЄДИНИЙ привІлей туті доnовнити nоложен.у конкурсі вза.пв комуні . ому саме пар- НJІМ: сРевовевдацІУ ІWІ- ~ rрома.цськІ. розпов&..1 особ -~ИRЛа- .- .11. ._ . ._ J uевв КПРС с~чl- .... .......,.и, пвстот 1:..пц -~1J.IIellll пардом, на славних бойоВИІХ ~І"іпіО~"ішіОВи.1L\-~в~w~'-:~ ~;._

школу.

На мою дУМКУ, в друго­ му піДроздІ.п! п'ятого роо­

1

стей

Переможці

політичних,

граф

носить tм'я члена

лодому

дарською

в сумІ 210 нарбованцtв перераховано у Фонд ми­

Лен.Іна, мусить завжди

учиnищ•.

вони присвячують з'Іздовl КПРС.

Д!ЛОВИ!Х

Інженер

по

робНИІЧ:НЯКЗ!МИ

ОПlЛЬНО

З

учени.ми, має ряд ·перева-г:

З чотирьох до п'яти м~т­ рів збІлWІено ширину лрокосу. Низьке положен. ня різального

апараТу з

досконалим

мото­

вилом дає змогу збирати сильно полегпу масу рос­

лини. AqJeraт обладнано гlдраІВлl чним уnравлінням, що набаrато полегшує працю !Комбайнера і під­ ІВИЩуе якІсть косовицІ.

Жнивар-ка

та~<ож

р.анні з.ернових ·культур,

унlвер­

-

Ії tможна ви·кори­

стову.вати

1

кормовиос

насінн.и·кІоВ.

пре-

МогІІJІЬІІlй та листонопіl віддІJІеивя зв'язку с. КНJІ-

переможців

конкурсу.

РЕСП У Б Л І КИ

сапьна.

Аругою

мІєю 25 а}Юо.ваиців. Дві треті премі'і по 15 карбованцІв присуджено иачаJІЬІІІІИу вJддіпевня зв'изку с. Плоского К. Д.

ВІтаємо

член КПРС.

більш

С. Ф-. Мишко. Вона ваrо-

жич М. Ф. Касян.

кадрах 88'1'0баав .Ni 2,

==========================~============ДЕНЬ ·

'І'!І!а.РИННИЦТВа 60 ТОІЩ ко:рмШ. Зароблені кошrи

ти відnов1дальн1сть 1 І>е· ІІюменд'УЮчнх, і рекомен-

гетичну базу нашої Бать­ КіІВщини. Свій трудщшй

нинішній

Всього ж у цей день пfWевезено для . лот.реб

мадсЬІІЮму життІ. Так І оовннно бути. Той, хто

У проекті 3мlн у СтатутІ НПРС передбачено, що іюмуніс:rк,. які дають мо­

логІВ і вчених дадУ"ГЬ змо­ гу змІ.Цниrrи nаливно-енер­

рактеристи.ки

МО'Ва цро СІВангардну роль

додати слова: сУЧИі VVIII масlв од~УІОТЬ трудову .щд.готовку на ба­ зі професійно-теХКіЧВИХ

період до 2005 року. До­ слідження сибtреьких гео­

XXVII

до фе.р:мн, визнано колек­

ІЩВ. очолюваний брнгадІІ­ рОіМ сад1вниІdв М. С. Се­

Городнього.

ність за об'єКТИ'Внlсть ха-

Іде

mmx

парт!іtця не тільки ·на в·и-

пташ­

інші трудівники.

секретар

Десни в wочищl Зазим' я

ОБГОВОРЮЄМО ПЕРЕДЗ'ІЗДІВСЬКІ ПАРТІІШІ ДОКУМЕНТИ

пока- Г"'....,.....,...._

Н. П. Mиumo, Ф.

ланок,

ЯК.!. навантажу.вали і nе­ ревозили сіно з заплави

К. ЄВТnІІЕНКО,

колективі

Д.

у

.диспетчер РІІАГОСП)' •

МОСТИІJЗН,

-m

nерерахувати

Фонд миру. 'Кращою серед

працівни­

Безуса, В. Д.

Кул.и.к,

прийшли

ру.

ел~Нер­

у

Сюди

енерге­

ниці. Л. Г.

кий

rальваивІС

тонн

rИ, 15 тонн бензину.' Приклад

сЬ!кий•.

мину­

біля контори сВеликодимер­

люко-м.

тисяч кубо-

Лова'І'->годин

вчених

в

фото:

ФО!ОО В.

метрів гасу' ВQ...!_исяч кі­

про­

ремонтного

На

ки nтахофабрики прагнуть аощадити до цьогорІчних ь 600 тонн ком-

зують

3~­

Н. А. ГлІІN(ова.

інтец_си­

·та

тичних ресурсі.в

·

користу­

використання

матеріальних

Сnравившись нанням завдань нИІІJІUІнь.~ п'яrr·ирd.'ІКи до жовтня 1985 року і значно пере­ вИRона.вши вн,робничl пла­ ни одинадцwrи місиц1в, ко­ лектив СемипоЛJ<ІвськоУ mаас:офабрнки сьогодні

роб1'11ІИЦJІ

Вона

ф1нац1У вкробни.цmа і бе­ режливого

зібралися

ньому,

заводУ по­ метацургlї.

150

яІd

ло! недlл:L радгоопу

обов'язки.

суМJІІива

5

державІ

дей,

добросовІсно виковує своУ

вачаJІЬИика

м'яса. За дооомогою

1 nіднесений

настрій панував серед лю­

оtJецlа.лJ.сти rocrюдapcma, які одностайно вирішили перетворити цей день в свято ко·муністичноІ nра­ ц.І.,, а ~rошти, зароблені на

-заводу

жеиою поваrою.

.в. мильников,

див нолетнв цеху фрик­ ційних дисків. Тут хороші показники

rат.ваник

єтьси у ІRОЛеRТИВІ

нолоясовського З ДіЛЬНИЦі nід•ГОТ<JВ'КИ дисків до зда­ чі.

вихо­

завдавня

Ця

ЯІКУ ОЧОJUОЄ В. Новосьо­ ЛОВ, та у бригади В. Крас­

Одинадцять разів

перемонщями

ан­

Ніна АRдріївва Глад.Rова.

Високі показни}(Н праці у бригади ПО ІПідГОТОВЦі стальноУ основи дискІв,

соціалі­

цро

свіТJІО'l'ехи.І'ІІІого

1\луnко. спікальниж А. Та­

стичне змагання nід деві­ зом «XXVII з'Lз.ду ІШРС - 2.7 ударних трудових його

го

r.

пресувальник

рапортувала

конавня особистого річво­

очолю­

расов.

мета:пургіУ іменt 60-річчя РадянсЬ'КоУ УІІІраІни ши­

декад•.

року

соціалі­

·з:магання

бань,

nорошковоІ

рооrорнуто

Свя'І'Ковий Ще 8-го березня цього

ви­

Ю'l'Ь шихтувальник Є. Гор­

у працІ роко

ритм1rчність

робнШJJТВа. Інди:в'Ідуальне

показниками заводі

миру

дотримання технологічної, йиробничої І т.рудовоІ ДІОС·

Високими

На

В ім'я

мі­

завдан­

ня з виюуску товарної продуКЦії виконано на

1 О 1, 7

* .ЦІна з ІК\1\.

19&5, року

на

зби­

бобових тРав

1

(РАТАУ).

Учнівська фі.пар~овіs Відбулося

перше засі­

даннн учнівСЬJ<оІ фlлармо­

ніІ, яка мі<:ЬJ<ого

дrятиме на базі будия.ку nіоне­ рLв. Планом П роботи пе­ редбачено -всебічне озна­ йомлення дітей з кращи­

ми

зразкааки

І<ласичноІ

вlт.чиз.няноІ та зарубlжноІ музики,

теорами

сучасних

аІВторlв. Діти вивчатимуть також історію :музичних Іін<."І'ру·ментlв. АЮ'НВну учасrь шого

у

nроведенні

занят,тя

"телt

мlськоr

оояли

пер­ учи­

музично!

школи.

О. МУЗИЧЕНКО,

директор мІсьного .цввку піоверtв.

Бу­


*

І ctop.

сНОВЕ

14 грудня 1985 року

ОБГОВОРЮЄМО

ПЕРЕДЗ'ІЗДІВСЬЮ

ЖИТТЯ•

ПАРТІйНІ ДОКУМЕНТИ

вищиться

ЩО -дАЕ СПІВДРУЖНІСТЬ НАУКИ ВВРОВВВЦТВОМ ВИ•ХОДу у світ перед'з'УздІ!ВсfШИХ nap. 'J'I!.ihi'Иx .~tо.NУментlв праців­ никами

ІКерівннuтвом

1

rвод

nовнІстю

за'МІнив

менклатуру

nроду,кції

nе.рейшов від прИ·МІ'ГИІВННХ По

і

леННЮ

конструкцІй і технологІч­ ного об~адиання всесОЮ0-

для теплицр до сучасного обла~нання відновлен ­

зроблено аналіз діяльнос­

було

мину.'Іі

ро~и.

Слі,д

зазна'І\ити,

n'Я'І1фічка

Efl'8n

що

ця

важливий

-

у становленні

заво­

ду. Треба було вирватнея з

числа

вІДстаючих,

Значи1'И

свою

ви­

продужцію.

зорlєнтУ'Вати

колектив.

сnрМІоокннй стабільно ви­ конувати доведений план. Не nе:ребільшуючи до ­ СЯІ'Ну!І'оrо

скажу.

nоставленим

що

з

завдання.м

nраАІВНини

заводу

спра­

ІІнлнся . Підтверджує це І

:re,

що за останнІ три ро­

І<И ми·

бі.льше

виходили

п~реможцями

соцlалІс:Тичноrо

серед нання

:разів

20

змаrання

пІ,ЦjПрИЄ!М.СТВ об'єд­ «'Ремдеталь• І·

Д~омсІльrосnтех н СОСР.

и

За nопередніми даними. буде вН!Конано з усіх тех­ WІІ<о-економІчних

1

J<ІВ

nmrн

nоказни­

nоточного

ро­

ку. Ство,рена хороша база дл.я vс.ntшної mpa'Цl пlд­

nрна"rfства

дванадця<rій

v

n 'я,тир'!чці. За рахунок сяrнуrrо

чого

хороших

ж

до­

резуль­

таті·в? У останщ роки за-

'ВІСТІ З СОЮЗНИХ

РОСІАСЬНА ФЕДЕРАЦІR: ПРАЦЮЄ ЕНЕРГІЯ СПО­

ЖИВаННЯ nалива ·На Усть­ lлІrмсьf(І:й ТЕЦ. яка ви,ко­ ростооув

слншки•

ресур­

сІв у водой-мищах

Ангар­

<:ького каскаДу

ГЕС .

Незважаючи

зимУ.

cygopy

на

сибірські

енергети-

цього

паливі.

вивчити

все,

що

енергії ,

бу~уємо Так,

вн­

:nриемствах та рооробля· лос.я в лаборат01ріях. У

для

· зо

йшли до тве,рдого виснов­

що

врахувати.

ку : наше майбутнє у міцних зз'язках з науков­

пускаємо

цями.

І

не

Опі•вробітнИІцтво

з

лей

Ін­

тисяч

лиття. Інсти­

відновлення

знайшло

яке

Ні

воно

гІдно

ВДНГ СРСР.

а

також

на між ­

це

дозволило

нам

оо.яти

на

озброєння

най­

бІІльш

nередові

нау,ково­

питань

проскорення

виробни­

12

тисяч мет­

р'ів ква:дратних для внnус­

рік. Не забули 1 про об'єкти соціально-куль­ а-урного nризначення. Бу­

v

групу,

нове

яка

Дуть у нас по6У1fовий кор­

облад­

пус,

плуатаційними

не виробництво зраз•ки установок.

результаті

одержуєть­

де.мо

у

На-

стушній п'яти річці. Пл<$уємо серійно

ВИіГОТОВЛМ'И

ви.

ва {:учасного обл <Ііднання доз.волила з·іб,рати на під­ приємстві творчих , зацL-

пус ка"Jи

плазмових технологій від­ новлення деталей напя­

на,в.1ених

:rення

установки

У працездатного колек­ тиву дрслідного заводу

'

для

метал<жонс1 рукЦІ:й є всі nідстави сподіватися на те. що роставленІ завдан­ ня будуть успішно вико­ нані.

А. КОЗЛЕНКО,

1

з мІЦнюючих

садок, З6-

т ощо .

готує які бу-

Не меншого значення для нас має і той фаІКт . що органlізація виробницт­

дитячий

к.варrгнр~ий буди нок п,ри­ саднбноrо типу та 51· .квартир!fИІЙ готе.'Іьноrо

ся реал ьний економІчний ефект. Одночасно дослід­

свою

у

Врахову ючи це, на за­ створили nусrко-нала­

ІМУ

вJдчу.ває

цех площею

на­

нання бе3t!Іосередньо v сложив·ача. де у кінцево­

по­

ІК,ритті.в . За ра,хунок цього nраЦІ nід·

•проду,нтивНІІІС1'ь

приналежнІсть до створен-

за

ну о6ладна:ння .. у обсязі 1О мільйонІв карбованців

годжувальну

працівників .

nланується

прогре ­

впроваджує

ЯКОС'І1ЯМИ

цього

виnус к про­

раза . Досяг­

цтво 22 верстатІ·в з ЧПУ. Має>Мо будУ1ВаТИ новий

воді

авто­

1,8

вnровадження

су.

скла­

сто-

'КОЛеКТИ ·

рахунок технічного пере­ озброєнНІя nlдприємС"11Ва,

вагомий

мобіля «Жигулі'>», ми. no суті, виn ускаємо його з м:еталоqрух.т.у . але за екс·

Кожний

нової р.е­ Програми

дакцІІ

.валу

ти

завдання

у:ково-.технічного

кращий. ніж новий.

ІfеХJІlчн1 ,рішення.

у ПРОЕКТІ

з

збільшити

дУ'КЦії у

ся на нарадІ у ЦК КПРС

нілограма ваа-и

р001Подї:.1ьчого

народних виставках. А ПрО·ВОДНJІИСЬ ВОНИ В 'МОН ­ :ГОл.ії, Чехослоз.аччині, Уrорщинt та Італії. Все

2,2

ся

при

побудуєш

дали

nеред

ІВОМ заводу у дванадцятій n'.яrrирічцt. Пе,редбачаєть ­

народногосnод а р с ь кн й ефект. Саме про це йшло­

проценrrів

лу на

ять

ці. стро ­

лише

ІЯКЩО

снор.!ше

щоро­

по масі

наука

- спожи­ 8-1 О ро­

уково-технічні

вторинних

2-7

м.ожл иrво

Але

нелегко.

на виробництво. В ЕЛИІЦ завданн.я

свою працю так, щоб на-

30

визнан­

ляє підприємство і район rocnoдapcma,

200.

Сьогод­

в різних галузях народио­

на

їх

дає лише

представ ·

го

металу

увагою.

Вкластися в

vм овt,

ресурсо ­

БІіід початкової ваги. До­ бавляючи 40 rp&"rfiв мета­

широке

ІКИ

ви­

понад

-

тонн

цювання

відразу

ня у с·поживачів.

у

виробництво

ків .

ресурсів . ВІ·дновленню nі!Цлягають 60 процентів зношених де'І'а,ле.й, спра­

.виробництво

обладнання.

більше

·використання

імен~ Є . Патона. дозволи­ ло нам у короткий час ло­

на

їх

внесок

уста­

новов.ведення

установок .

Ц!тюм очевидно. длР. тоrго. щоб вкластися у де­ сятирічний ци·кл мровад­ Ження новов,ведення. не­ обхІдно Істо тно змtнитн ПО!р.ядок поста новни його

них не

поза

tвання складає

за

Інший бік пробл еми

дета­

елетрооваrрювання

стаІВиrrи

-

на­

ми

-

За оu:інкою економlстіІВ, цикл

ку.

і особ ли!Во з Інститу­

том'

наш

Gбереження

nомилилися.

·Qm,тутом :проблем Науково-досл.tдним ту:том

то

Жодна з

таІІ<Их

1986

ВИіПУСТИТИ

домствах · та м1стах краІни

удоскона­

новак .

залишилася

тонн металу. Як­ що

щодо

ІІ«>н стрУ'ІЩій

У

MШ:lVI O

заводі не~ає . Та це й не дивно . Одержати майже 100 П~ПІ~lВ, ЗО З НИХ з печатrкаrми v рі3Них ві­

передового, то­

лення

тільки

заощаджує

140

ми

і

УД-209

електродугового

р!ІН

nошуках

ми

І!lО;щцІй

роботу.

установки

при­

своїх

у

сировищ це.

нового .

М'И

заwе.мженоІ нормативно­ техніч.ноІ доку.ме!fТа.цJІ на

му має велИ'Ке бажання зробити 1 свій внесок v загальну чправу. Так, на­ дійшло бі льше тиСячі цро­

вирі­

потреб

свою

/Іl.1ЗВЛення

ня

задо­

е'ІЮПJІуа'l'ація

однієї

ре­

господарства

та· маJтеріалах . Враховуючи

необхідно

є

приросту

народного

['Q1'0Влялося на ІіJншн,х пІ>д·

диреJ<Т9р ,дос:тдвоrо за­ воду

иеталоJСОВструк­

цІА.

пи

•мІл.ьярдl:в

Те"нологtчна

поч.ала діяти ському

на Мар'ін­

шиноремонтному

заводІ Донецько.У областІ. Висо1ку якІсть оновлених ~Иробlв заtезпечує техно­ логІя

ремонту

ДодаТІ<озн·м

населення,

спустошен­

-

ня ось далено не nо.а­ ний. перелі'и ~ри.вавнх з.'І.О· чині.в , які с коювалися аа

одним · лише І<Н

по.махом ру·

фашис'І'Ської

що

стояла

,за

верхlівкн, плечима

ГЬтлера. ВІйна забрала 50 .мі.1ЬЙОН'іВ ЛЮДСЬ'К ИХ життів . ТілЬіНИ наро;tи Єврони в нІй ІВТратИ..'ІИ

убитими в двз з ли шком

· раза

бІ.1ьше,

ніж

у

всіх

в1Анах за ·мину л1 350 ро. 'І(~в. Ос;пере.1.tк днwе

дп:и суmtиня оДІІrу,

а -також обладнання Д.ІІJІ гардеробів. Побуrові при­ міщении Іпtдкпючево ~о. цевтрІUІЬвоі свс:темв опа­

леННJІ твмчасово1

В'язальниця

мох

СУД на

calrro1в

вoi вІйни у Нlімеччин1

·концентраЦІйних та інших таборІJJ, орrанІВац1й І ааяких

скоювапи

злочини nо.над 1ОО тнс.яч вбивць. Така людинонена.внсІfІt!ЦЬІІ<а проrн

ПОЛ!ТНІ<а , люд<:тва

ЗJЮЧИНН не

виро-

могли

·

та

Дошці пош81ИИ.

Вона

-

член ради бригади, зав­ жди бере активну участь у коккурсах майстерності. Фото В.

црофесІ.Аної Городиьоrо.

НЮРНБЕРЗЬКОГО ПРОЦЕСУ

без:карнИІМи.

зароджувалися

плани

ГОЛОВНИХ ВіЙСЬКОіВИХ ЗЛО­ ЧИНФВ• 1 утворили Між­ народний Військови й Три­ бунал суд нсч>одів сві­

прох о~ив у

ти

.всіх

люде~ .

народів ,

Цією

всього

ж угодою

бу.'Іи визначенІ організа· ція. юрисднІЩія І фуккип

Мі·Жнаро.дного

ВІйськово­

го Т(р.ибу.на.1у 1 за"АJердже­ ний йоrо Ста'l'ут . Мі('це м

СВІТУ

засідання цього трибуналу було обрано Нюрнберг центр ф а шизму , 3В!Дки

ну ~ая.вv « Про судове nе­ реслід.VІБ.а'НІНЯ покарання

ловинх убивць . адже їхн і вчн.нки бу ди сnрямован і не тідЬІКИ проти окремих держав 1 осіб. ЗІЛе й про­

окупованих країнах діяло шІ.сть тисяч нацнетських

в

Норми

бережно

сировини

матерІалів, цінує кожну робочу хвилину. Портрет передової робІmицІ на

крива ві

головорl3І.в.

Процес

у

Нюрнберзі

nалаці

юсти ­

ції, а в mpмl цьоrо міста утриму~алися військові з:ючинцІ . Цей процес був незвичайн им за авоєю

ту . Із загального числа воєнних з.1очющm союз­ НІ держави видІлили го­

JІЮДЬМИ.

ІСЛЗД!в,

ставиться до

1

20

гляд: слов'яни є нижчою ·РЗСОІО, а Щ))еї JІ3а•І1І.ЛІ не дpyror

процеитtв, вона

фото, на­

8 серnня 1945 року в Лондоні чотири союзні де ржави пІ'дnпса ли сnіль­

Докт,рннОю третього рей­ "V бУ1В з.вІриний світо­

У nерІод

дівчат.

залишитись

ких •аtЩІй• .

СРСР знищеНІІя :мільйонів сло·в'•ян.

на

ПАРОДІВ

планів гіт nерівсь­

nоходу

бітку Тетяна йосипівна п~ревиконує на 20--30

ставниця . За рік ВОІНа на­ вчила овоїй професії ;Вісь­

строк.

назвав метою

фабрики

И. Конопл_я, JІКУ

ви бачите

ДО 40-РІЧЧЯ

є

ICO'I't!m.-

З введеиням в експлу­

JJ)..

атацІю rазовоІ котельні почие діJІти душова. Про.

ведено ремонт побутових ваrончвкtв ПМК-15. По-

mпшввся асортимент про­

дуктІв

у

маrазИІИі

та

Ідальвt~В -15 атепефоиі-

JІіІІКJІ

•.

зов

матеріалІ

під

( •Нове

такою

жll'ri'JI• ,

6

посуду

. .комбІіІІату харчування

ВСТ8ВОІLІІЄИО

тешо.лога для надаRІUІ до­

(ТАРС-РАТАУ).

На початку 1941 рОІКу Г!млер на таємній нараді

і

5

примі­

контрото за робоrою ІдальвІ . Сюди направлено

його за­ ВН'Конано

ненавксницькl плани цнсttЬІКнх ватажкІв.

мирного

щень

JООМбІ.натом

ПОда­

~Lл:ьІ<ох

РvйRУВання

додатково

побуТОІВИх

мад доосиаще.ио посудом;

викори­

Проявивши мужнІСть l ге­ ро~ . радянський народ на своІх плеЧІах виніс всі

силка

ВидІлено

нових

Л . Ф. Трисrаи повІдо­ мила: •У їдальНІ .Ni 6 вlдремоНТО88Ио посудо­ мийну машину, пол.Шшево юd.сть МНТТJІ посуду. За.

ре­

зааодськІ сnе­ зуміли

ТИ заявку. щоб tмовлення бу ло в

.побутових

умов на майданчику до­ мобудІвІІоrо .ко!Юtиату .

грома,цськоrо

верхнього дкrячоrо трико­

ВІЙНИ.

ВбИJВс'rва, знищенн я ці ­ лих націй 1 наро,~Щостей, терор, nо~бування, ви­

ІВЖИТО ІРад заходів по

15

попіпшеиню

Директор

тажу Т.

то чно

керуючоrо

• ВроварІІІІрОІІ­

ЖJrrдобУА• М. <М. Роман повідОІПІВ ,ре,цакцІі: •АА­ мІиІс'!1Рацією 1 профспln­ ІООІВОЮ орrаиlзацІєю ПМК-

тя

ГОСІПОДарс11Ву ДОСИТЬ

'завершення са'МоІ опустошуючоІ з ·воєн-Ве ­

иа­

ЗастуІDПІК

трестом

JПІСТОІІада ц. р.) КрІІТІІrКУ­ вала.ся оргаиtзацІя роботи в Ідальві зааодобудівного КО!\Ібівату. Ішлося, зокре­ ма, про незадовільне мит­

стати 1 nри рЄС'І'аврацїї ІВелнкогабарwгннх трактор­ них шин. При об 'єднаннях • СілЬ<і"ОС:nтехніки• П'lдпрн­ ємство організувало nрий­ rмальнІ пункти. І тепер

.npo

n труДІНощі. зІрвав люднно­

иий комбtиат.

У

мережах.

lfКY

сtвтооокри-

В\ітчиоояноІ

до зими побутовоrо міс­ течка бу)(tвельників, ІІКі споруджують домобуд18-

назвою

джерелом

гідравлІч ний

9 травНІЯ 1945 року .весь с.вlт облетіла З9істка J'fИ.коІ

.виJІІUІеві

ІRЄдолtки,

посудом"

теnла 1 га.рячої води для п\дІІІРИ€МrС11в І житла ста­ .1и елеmр01котельні. най · більша з >ЯІКИХ Усть- І.'І~М-

у

пето­

'Рейдовою бриrадою DIA час nеревірки rотовнос1і

•ма~кмаль­

енерго• .

ціалІсти

лінія для

про

десЯТІКи

ний режим Є'КС'D .'Іуатацlї виведено тепер усІ гідро с:rа:ицlї сисrrеми •Іркутськ­

шоо.

в1дновЛ€ННЯ зношеного ~ВЗУТТЯ• CiJibГOCI'JMaillИH

2

пада ц. ІР· У иtА ІшяоеJІ

кубометрІв во ­

ТОІМУ на

жим

АГРОПРОМ У

.новому житrІ•

з власни•

додатково

бlльний

ЗА ЗАМОВЛЕННЯМИ

Так називалася ворее­ поидеиц\JІ, надрукоеана У

""У і",D.альню •••

~н збереглІін~~.v~Т'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~г-1 rрегtоиу .... _n_'_,_.ІН.И тел.'Іа забещrечує с1·аYHPAJHA:

"Побут

бу ДІВеJІt.НИКіВ не радує"

РЕСПУБЛІК

ди.

АНrАРИ ПоМІ'nІО ЗНИЗИЛОСЯ

Для

що

джерел о~1

волення

no

ню дета.1ей машин .

за·

шальним

металоконструкЦій

носо науково-.виробничого об'єд.н&Ння •Ремдеталь•

зазначено .

сурсозбереження

випуску ВИГОТGВ­

досл.!дноrо заводу метаІІІО­

ті колективу

НІПРС

но­

З-4 .рази. бу .

Час кваnить.

рОЦі

3

п ІСЛЯ

v

дуть заощаджені матері ально-технічні ресурси.

rrроцеду рою,

·

адже

n·рохо­

дИіЛа боротьба ·між двома снла·ми демократією 1 3З.хиснюками фашизму .

Всього відбулося 40З су­ довІ засіДання . Усі вони були в lі~тимн 1 відві­

дало Ух 60 ТІfсяч чоловщ. Тривав nрацес майже І 1 М!СЯЦLВ З ЗО ЛИСТО ·

nада

1946

1945 rro 1

жовтня

рО'Ку . Військовий rrрибуна., ви ніс історич-

иий вирок ГРУ'nі нацис'r­ с~:>~rнх вІйсЬІКовнх злочин­ ців. Це бу·в перший в Іс­ торіІ nравосудця суд, на якому

перед

судом

стали

злочинці, яюL заволодІ.лн цtлим.и дЄІРЖава.мн І бра­ ли владу 3З.СОООМ СКОЄННЯ страшенних злочинІв . Ви­

хоДWІн з цьОго, Трибунал винІс смертний вн.рок 12 наЦНС1'СьЮІМ

вожакам.

Серед них nрезиде нт рейхстаІГУ Герlн.г, генерал ес Ріббентроn, иачаJІЬНИ'К штабу верховноrо rолое­ нокома!І'дуючого зброй:ии. ми

сила;ми

фашистсь'КоІ

Н і:меччнни Кей-тель, на­ ча лЬІНик nолЩІІ бе3де'КИ, ед і глава lмnерсЬіКОГО уrправл!Ння безnеки Капь­ тенбру.ннер, ,МdJficrp мlнІ­ СІІ'ерста:а окулоеа.них

схІд-

помоги в удосконаленні оргавізації роботи.

Ко.пНІІІІІJІ ДІф

кухар-брига­

.

ідальиІ

.Ni 6

Н. І.

Бабич, з чиєІ вини робота даноrо ІІJдприємства бупа

занедбана, покарана а ІІА- -· мІвlстративному поридку•.

них тернтQрій Розенберг Та ІН ШІ. Вирок стосовно головн их головорІзt.в рей·

ху був винонаний у ні ч на 16 жовтня 1946 року.

Та·К закінчився тopdr,

суд

суд

усього

1c-

свl'Ту.

Величезна важливість вн­ н есенО'го вироКу Трибуна ­ лу

nолягає

вперше

в

в

тому,

історії

що

агресlrя

бу па засуджена мlжна·род­ ними

ЯJ(

l

СуДОВКІМ Н

ЗЛ()ЧИ Н

жмІ .

ЛЮДС.ТВ<f'

n.

натх­

ВИІ<ОНавц'І.

3ЗСУд·

орrанізаrори

ненни ки.

а·КТаМИ .

ЛроТН

Вирок Т,рнбуналу ­

ІВНрок tcropll, і хоч вона не завжд и карає за злоЧи­ ни·

проти

людС'ІВа

>Міжнародного

мечем

правосуддя .

але о60!в'Я'3КООо зlшrовх:ує в небуття усІх тн-х, хто намагається

х ід на3ад . лягає

.nоверfl.У'ТИ

У цьому і

урок

Ц.

nll

nроцесу

Нюрнб~рзl.

М.

rAPHIK.

ВОІІІЧНКІС прокурора ра­

ІОВf.

в


«НОВЕ

ЖИТТЯ.t

*

14 грудня 1985 року

З стор.

Завершальному року-ударний фініш! --~~=====-==-====~Підсумки роботи тваринників за

місяців ц. р.=====-==============-

11

Завд&ВВІ ва rрудеиь

Як попрацювали у листопаді

Щоб успішно

виконати

завдання завершального

госпо­

року І одинадцятої п'ятирІчки в цілому, nрацівни­ кн тваринницької галузІ повнинІ докласти макси­

5600 тони молока при завданні 5272 тонни, 2200 тоІІн м'яса при завданні 2209 тонн, ~ 23 мільйони 766 тисяч штук яєць при завданні 23 мільйони 300 тисяч штук яєць.

мум зусиль, старання. Цього місяця господарст•а району повиннІ реалізувати державі: молока 5600 тони, м'яса 1989 томн, яєць 2.1 мільйони 30 тисяч штук.

Протягом

минулого

місяця_ тваринники

дарств району продали_ державі:

Вже

сьогодні

nеред

ПРАЦЮВАТИ НА ПЕРСПЕКТИВУ

nрацІ'Вниками тваринниць­ коУ галузі nостали чіткІ

орІєнтири два.на.:щятоІ п'я­ тир'!чки. Одне з основних заедань, які їм доведеть­ ся вирішувати наступного Р<ЖV І на лерспеюиву.­

це забезпечити nланомІр­ ний, сталий ріст виробни­ цтва І прода!Жу д~ржаві м'ясо-,:\fолочної продукції на п'ять процентів щоріч­ но. Багато це чи мало? Для цього порtвняє:-.~о ро­ боту господарс'І'ІJ за 11 місяцІв За

цей

цього

rоспи

навпани

виробництво

м;~

це

-

моnона.

стосустьс11

Зонре­

таких,

ян

•ГоrоnІкьний•, •Веnинодн· мерсьннй•, •Заnnааний• ~менІ М·І'tуріиа та Інwих.

Однією з основних

nри-

необхід·

ності.

:Jмагання

В

госnодарстві

nерервався

зеле

ний конвейєр. Слід сказа­

3Менwипи

1 надбати . І

nеріод.

ти, що в тваринниоцві к.оа­ щwй, ніж минулих років,

·

інднІідv_аnьний п.1 ощ

НУ КІЛЬІК СТЬ ВИСОІЮПОЖИВ них кормів. Окремої рОЗМО/ВИ заслу·говує соцlаліСТИЧН'·

го~ади

енро8-

ннцтао мопока nорІанІІно 3 вІдnовІдикм nеріодом мину­ поrо року 3рос11о всьоrо на один nроцент. При цьому сnід сна3ати, що • біnьwос­ тІ rосnодарств це дося~:нуто nиwe 3а рахунон 3aнynieni nиwнів моnо .. ної продукції від насепенн11. Самі ж рад­

""

ним сnуuнбам nотрібно також пос:тійно адоснонаІІІо· вати пnемінну_ справу, біnьw nредметно ~аннІІтись rpyny-

різко вnала продуктив­ нLсть молочного стада са­ ме то~!. коли через сні­

року.

'tac aanoee

с::rада,

чин рі:зкого зниження на­ доІв є невм:іння і неQ.а­ жанн.я зоотехнічних служб як слід займа:тись годів­ лею І!(Орів у nерехідний

запас 'Кормі•в. Зокрема проти 1984 року nридба­ но більше силюсу на 28,7 тисячі 1онн, нормо-, вих буряків на 12000 і сіна на 3 тисячі тонн. Отже,

це

ще

раз свідчить

про

упущенн11 в роботІ спе­ цІаnістів тваринницьної ra· яні не сnідкують за п1дrотоеною та 3баnансуван­ ням нdрміе. Щодо операто· рів маwинноrо доїння, то не всі ще використовують такий ефективний 3асІб підвнщеннІІ продуктненості

ny3i,

пІдхід

до

ванням

тварин.

коР••

Настійно

жувати

по

ВідпоІід·

nродукти•-

с.1Lд

В'Провад-

в -практіrку - пере-

-

кі•в

.

серед

_

nрацІвни-

тваринницт·ва.

важливій сцравІ

В

цій

слід по-

до.ві меТО;;:І'И роботи, щюгресивнІ форми орган!зац:і'і і оп.1ати nрац·і. Двозмінна, бригадний nідряд ефек-гивн.о впливають не тільки на Підвищення n.poдуктивності і ;нІіцнення Ірудової дисци,nлІни, а й

з.бути.ся фор:\fалізму, органІз.)•вати трудове суnерництво так, щоб воно ді· ЄІЮ сприяло боротьбІ за Пtі;Двищенн.я віДдачі галузі. Необхідно також дбати про n<ШіІnшення лобутових, у;мов роботи та від-

анімають

uочиЕку

з

nорядку

ден-

ного nробдему кадрів, fJRa в

окремих

госnодарствах

Тільки

тваринників.

при

колективному

вирішенн!

цих

nитань

с1оїть досить гостро. І звичайно ж, вже сьогодні необх.Lдно спі.1ьно з агрономічними службами про-

можна буде сподіватися на реальнІсть в подоланні тих рубежів, які стоять перед nрацівникамн

думати

сільського

вих

структуру

угІдь .

щоб

в

кармо-

майбут-

ньсмv максима.1ьно викорисІ;ни кожен гектар

госnодарс11ва

зокрема га.1узі році і

і

тваринницькоУ

вже в нacтynttoмv на перспективу.

БіJІЬше д.вох деситків років вІддала нелегкій, але т4КІй иеобхІдиіА про­ фесІї тварикинка, Євдокtи ПанасІ:вна Шевченко. Як

оператор оо аІдrодівЛІ те­ лят, ВОНа :ПОСтіЙНО :В ЧНС· лі

переможців

стнчноrо

соцІа)Іі.

змагання.

Завдяки відданості сво­ їй

сп;равІ,

сумлІкному

ставленню до пр•цІ Євдо­ кІя си

Панасівна ,користуеть­ заслуженим

том

серед

радгоспу

авторите­

тварикникІв

сАванrард•. 1і

портрет на Дошці пошани господарства.

На знімку:

Є. П. Шев­

ченко.

Фото

ВИКОНАННЯ

М.

Семквоrа.

НІ Hll РІВНІІТЕСІІ ОПЕРАТОРИ МАШИННОГО ДОІННЯ

Педорашко М. І. ( « П лосківський ») Строкач В. М. ( << ПлоскІвський») Коб'юк Ю. В. (<<Плосківський•) Кривенко Є. М. («Плосківський»)

Топчанюк В. А. ( «ПлоскІвський» Топіха Н. М. ( « Плосківський») Коротенко К. А. ( « ПлосківськІfй~>-) Кизима Р. А. ( « ПлоскІвський») Бондар Н. М. («Плосківський») Перката К. П. ( «Плосківський•) Адаменко Г. І. («ПлоскІвський») Строкач Є. С. ( « Плоскlвський») Боговнк М. П. ( « Плоскlвський•) Скок М. Г. ( « Плосківський») Голопапа В. І. ( « ПлоскІвський») Копаннчук Т. М. (<<Плоск!вський•) Дзюба К. П. , { « ПлоскІвський») Радченко Н. М. («Авангард») Дяченко В. Є. («Плоскlвський») ~едосІєва Г. М. («Плоск!вський•)

Прокопчук К. І. ( « ПлоскІвський») Луцько О. Н. (Ім. 60-річчя СРСР) Єриіна Г. П. (<<Авангард») -Кочутенко О. Г. («Авангард») lванчук Н. В. (ім. 60 річчя СРСР) Дячок О. А. («Авангард•) Сергієнко В. А. («Авангард») Сорока Н. В. ( « Авангард•) Кабанець Г. Ф. (ППЗ «Рудня•) Стеценко А. О. (Ім. 60-рlччя СРСР) Сом А. В. Рм. 60-річчя СРСР) Журнбіда С. Ф. (Ім. 60-рІччя СРСР) Міщенко () П. (Ім. 60 рІччя СРІСР)

Гриневич 1\ М. («Авангард») Демиденко Н. І. («Авангард») Рогач Г. П. (Ім. 60 річчя СРСР) Дяченко Г. С. («Русанівський•) Коломієць Н. Г. (ім. 60-рІччя СРСР/ Ващенко В. С. (ППЗ «Рудня•) Миколаєнко Л. М. (ППЗ «Рудня•) Даниленко Н. С. (ППЗ «Рудня») Риба М. В. (ППЗ «Рудня») Гуля Л. Ф. («Авангард») Гузь Л. Ф. («Авангард»)

Купрій Д. М. (ППЗ «Рудня») Литвиненко Л. М. (Ім. КІрова) Кравченко В. Я. (Ім. КІрова) Кияниця Н. І. (ім. КІрова) МеJІЬннкова Л. Л. (ім. КІрова) Барбон Н. Р. (Ім. КІрова) Гоцько К. В. (Ім. Кірова) Пасіка Г. С. (Ім. КІрова) Шевченко В. І. («Русанівський») Рац Г. Г. («Русанівський») Солевей А. Т. («Русанівський») Самбір А. О. («РусанІвський») МІщенко К. І. («Русанівський»)

ПЛАНУ

7312 6737 6643 6518 6508 6460 62':'7 6229 6202 6034 5981 5979 5970 5954 5908 5890 5786 5774 5770 5673 5605 5318 5199 5186 5151 5022 5022 4812 4831 4757 4757 4751 4751 4602 4602 4629 4607 4629 4562 4559 4509 4509 4468 4468 4426 4246 4246 4102 4102

4023 4032 4019

1360 1470 1420 1464 1236 1426 1387 1389 1371 1447 1335 1307 1068 1395 1231 1308 1266 1294 1221 1232 1258 1170 1212 1165 1133

1031 1165 1115 1101

1094 1094 1093 1093 1118 1118 1018 1711 101Н І 130

1030 1104 1104 1016 1016 1009 901

901 867 867 881 852 849

З896

1939

3863 3730 :3672 ;'3546

2043 1032 1870 94_0

ТЕМТНИЦІ

виробництва і продажу державі продуктів твариниицтва господарствами району

за

11

місяців

1985

року (за ,rtаннмн міського інформаційно обчислювального

Прізвище,

центру державної статистики)

~ >. ПроавІЮ в процu"ах ='S.Q о~ до річного пnаиу

0 з

~ ~ f ---:-,---:----

Госаодарства

~.. eg о» 3 ;z;i:i н.;:а

сПлосківськнй• «Авангард• імені бО-річчя СРСР ЛПЗ сРудня• імені l(ірова імені Щорса сПухівськнй• «Бобрнцькнй» «Русанівський•

«Красилівський» «Зоря• «Жерді вськнй• сВелнкоднмерськнй• сЛітківськнй:о «Го голі вський• імені Мічуріна сЗаплавннй» імені Докучаєва «Заворнцькнй• Радгосп-комбінат «КалнтянськнІі• імені 50-річчя СРСР Богданівська п-ка Броварський ППР Семиполківська п-ка Київська n-ка

По району:

5656 --88 4576 +67 4525 +82 4077 +695 -93 3999 3632 +207 3507 -355 3308 +381 3258 +129 2611 +3 2599 +142 -15 2585 -12 2509 -91 2293 2222 -168 -13 2170 2001 +292 2001 +258 1986 +94

28.1.1

+75

12,7 98,2 11,2 91,3 42.3 10,2 9,2 10,5 9,5 8,2 96,9 8,2 2,2 6,7 95,0 7,2 98,5 5,7 94,1 5,5 98,2 6,7 101,6 6,1 89,2 4,7 95,6 3,8 96,9 4,0 95,5 3,5 97,2 4,6 95,5 4,8 95,6

6,1

92.0

2702 580 332 1425 382 1726 216 1295 1552 1278 1128 1223 1051 989 819 757 651 707 8fi2

964

--122 +5 +6 +252

-9

+ 103 -19

+ 141

+42 +2 +20 -48 -31 -62 -80 -18 +79 +41 +26

+16

-19 +28 +4

126 344 41 197 418 91 51 87 68 88 54 69 77 49 36 53 40 71 59

+16

5805 1639 737

+621 +43 + 140

275

-7

і62

+11

+ІЗ

-25

-4 +3

+ 16 +9 +18 +14 + 15

-4 -4 -6 +8

+І +І І

167

+2

219 239 200 228 225

+14

о=

2

..

107.0 110.1 162,4 132,8 120,6 104.1 231,4 108.4 102,9 91,8 95,3 98,5 92,7 88,3 87,4 90,1 90,5 99,5 88.0

115,7 103,1 107,5 118,9 91.7 101,7 102,4 134,8 104,5 103,2 117,5 112.4 139,9 90,1 87,2 111.3 107,4 109,0 111,0

99,5

80,4 134,0 118,5 123,1 107,9 92,6

+4 +29

-3 +·1

і

ЇІ

·од

tf ІІС

І'ОСІІОД8орс'І'80

Барбон С. П. (імені Кірова) Суботовська О. П. (імені Кірова) Селюк О. Я. (Імені Кірова) Щербак В. В. (імені КІрова) Кузьменко К. К.

(«РусанІвський»)

Соловей Г. М. («РусанІвський•) Бабич Н. Ф. (Ім. Ковбасииська В. (Ім.

60

річчя СРСР)

:В34

',742 '.728 1.690

191

200 200

18ft 212 209 200

П.

60

рІччя СССР)

Крисько М. П. (Ім. 60-р!ччя СРСР~ Божко Т. І.

868 863 844

( «РусанІвський•)

ооо

690 875

200 200 ІВО

ПТАWНИUІ

Прf88ІІЩ8,

1'0880......,.,80

Новицька М. М. (Бровар. ППР) Швирст Г. С. (КиІвська)

293

93,8 107,1 97,4

Ковшун Г. П. (ППЗ «Рудня•) Куценко Т. З. (ППЗ «Рудня•) Сич Г. М. (Київська) Марченко Л. Г. (Бровар. ППР) Гузій Г. К. (ППЗ «Рудня•) Силярчук В. В. (ППЗ «Рудня•І Іващенко Л. Т. (Бровар. ППР) Видай О. Д. (Київська) Макаренко М. І.· (ППЗ «Руд.ня•) Власенко Т. І. ( КиУвська) Діденко А. А. (Бровар. ПІІР)

JIIJI 262.2 257.7 256 255 254,5 250.7 250 248.6 248,2 246.8 244,9 242,9 242.3

J!г!

аІ

2289 4198 219,9 204.8 6858 2167 213 685.4

2748 3980

811,4 4461 1168


*

4 стор.

14

грудня

1985

року

сНОВЕ

ЖИТ-ТЯ»

Пісня

З ПОЕТИЧНОГО

лине

ЗОШИТА

селом

над

Село огорну ли вечірні зимQві сутінки. Після трудового дня від· почивають трудІвники села в своїх

затишних но кинули у в'язницю. 1 мільйон 500 тисяч JІИСТ1вок вl~равлено з Радян­ см.оrо Союзу у Білий

ДІТИ ГОЛОСУЮТЬ ЗА МИР

Залишиться в пам'яті УЧНІВ, УЧИТЕЛІВ

дім.

ПУХІВСЬКІП

Ще й рону не минуло, я'R у ПУJЩ.ВСьк!.й середнІй почала ІПІрацювати вчителька іноземної мови Ва· лентина Володимирівна Ск.ляниченко. І відРазу ж організj'!Вала в школі клуб інтернаціональноУ

дружби

« Ме'ридіан•.

За цей

кІЩІ.вцl nровели

короmкий

час

зробили

чимало:

заочну

подорож

по НДР, перерахували зароблені в ,рад:госпі 100

карбооандlв для придбання шкІльного приладдя сиротам Н!ка:рагуа, зібрали 191 ntдrnиc •nіД закли·ком З!ВІільнити з УJВ'язнення Нельсона Манделу. Зараз

к!дtвці

nрацюють

ШКОЛІ

НJДу, У'Чlі.і. 7"го класу, і кожному nрикрІіІІили к,расиво зроблену емблему. У залі, прикрашеному лозунгЗІМи,

,

плакатами.

rocтl могли ознайомитися з роботою ЮДу, Історією фестивального руху. Цій же nодіІ був присвячений

1

випуск

стінгазети

клу-

бу сДружба•. Гарно

д·РУГИЙ зал. На видному міщl плакат-девіз яр-

мар·ку сЗа мир у космосі і на землlІ•. ПрИІВертали увагу таІJ<ож плакати з :юбраженням казІЮвих героІв, сцен з шкільного ЖИ'm'Я. Ово~Ідно оформ-

над

лен.і й магазини всіх кла-

ТН1М, щоб добитися присrвоєння клубу L.VІені розвіДНина Ріхарда Зорге. А ось цими днями у школі віДбулося незвичайне свято Ярмарок СQлі:дарностІ. Ініціаторами його стали також ·кtдtвцt. Нtлька тижнів во1 учнt, вчителІ. а тЗ!кож батьки гоrrувалися до цієІ незвичайноІ подіІ. Виготовляли рkшоманітні .nо6утовІ речі. ВИШИ'ВНІИ, малюнки, ви-

сіІв. Чудово виконували своІ обов''ЯІЗ'КИ х.аз.яйки ярмарIJ<Y, вони ж 1 ведУЧі, СвІ~лана Крквакlвська та Яна Геращенко. Хвилююче розповідали дtrrи П•РО іоторію фестНІВалів та боротьбу молоді в усьому світ! за заборону ЯідерноІ зброІ, про боротьбу за мнр. Сьоrоднl, иаrолосила у своєму !ВИС1'у1Пі голова

роби з д~ева, смачні тіс-

КІДу

теЧІКа.

жодну чесну людину Зем-

Марченко,

1 ось настав день свята. Воно зІ~рало 1 дорослях, І юних жителів села. Біля !ВХОДу в школу Іх

лі не може не хвилювати доля ІІЮлум'яноrо борця .за nраІВа корінного паселення Америки ЛеоІІ'QІЩа

радо

ПеЛ!Тієра, якого

·зустрічали

члени

+СПОРТ+ СПОРТ

++

Пелтієра. Ірина закли­ всіх присутніх nоста­ вити еж>ї nі·дписи піД за­ кликом. що надрукований в сНомсомоЛЬС'Кой прав­ де•. БЛИЗЬІНО 200 пух!В· ців пІДnисалися лід за­ кликом проти свавілля Пентагону.

А потім почали роботу магазини. Всі товари бу­ ло

продано

незакон-

СПОРТ+ CttOPt

в

лічен.l

лини. І т.іатечка, ри, і лотерейні Найщасливіший

хви­

1

тут

же

нає

лоте­

рік хор

Чи зиаєте ви, що... 0

Чоловік середнього зросту коw.ної години втрачає близько 600 тисяч часточок шкіри, а за

рік 675 грамів. До 70-річноrо віку втрати шкіри становлять 48 кілограмів близько 70 процен­ тів всього тіла людини.

0

завжди

тив ла

художньої виступав

0

радянських

почесних

композиторів,

гою

у•итель-пенеіонер,

деит.

воrо

ф Чутливість

сіл

КОМІНАН~

(За преси).

У

., Серед

а

WIXia

wахІстІа

гумор,

колективу.

+

не тільки

У ході яnонських

вдалося фактор

цього

wахІсти :аааоду.

ся

rpy-

ре:ауn.,т~ту

wиноре­

С. МЕЛЬНИК, тренер.аинnадач :а

waxta.

На фото: nід час :амаrаи ..;

хІмік-nаСSорант і:а аааоду powнoaoi метаnурrІі . І.

noМ.

КоnсАнІна :аа wахамн. Фото В. Городн.,оrо.

в дорозІ.

Фото

.. "'

бес!.ди; офіцер nоч.1в бу ло

жав Яf( бравого і хороб­ роrо воУна., відзначався

дати,

несила.

раоу його

Суворов до себе,

3ам~нув две.рj 1 як над­ звичайний секрет сказав йому, що в нього є дУЖе

лютий ворог, кожномv кроці

який на шкодить

йому і nаскудить.

Сту-рбований

цим

пові·

домленням і взаrалL таєм­

ничими городено­

неврозу

обставинами·

АДРЕСА РЕДАКЦН:

цієІ

255020,

про

кого

саме

ска­

заІВ йо:v~у фельдмаршал, але той тільки РУ'Намн розводив в.!д нетерпіння

й досади: той!•. Офіцер

сНе

той,

ne.peqpaв

не усіх

своІх недругів і, нарЕшті, оказав, що не знає, на ко­

го вже й подумати. Суво­ ров навшnиньки nідійшов до вікон, дверей, прислу­ хався, nотім все з тими ж блазенсьКИІ:v~и кривлян­ Н.FІМИ 'ПіДіЙШОВ вцрwrу Л ~о офіцера і шепнув: - Висунь язика.

соаоі роботи

-

1·02-79; 1·04-81.

Нкось чи

-

• *•

запитали маs

Ая!КжеІ

шільд

редактора,

аІддІnів

при

раку

він

у

Рос-

друзів.

Це

Рот-

Вели~ чи .маленЬ­

кі?

- А це залежить. від n'єси, відnовІв Михай­ ло Семенович. ЯІtЩо ·,

п'єса

rа.рна,

то

великі,

тацо nогана, то

а

наймен­

шІ.

і Аіrуадо.

. - Та це ж nершІ иаnі­ талісти! Ви. мабуrrь, стаn.и rхніІМ другом, маючи на· ~ію позичати у них гроші

Зовсім ні,

-

відпо­

вів Россіні, я наз~tмю їх друзями тому. що во­ ни ніколя не беруть у мене в борr.

промисnовості,

РІАІКТІР Є. •цо. Коnентиа

раАсІІІ ..rосn­ 8ИСІІО81110С tiiM• сnІечуТNІ с-тарwому ікженеру-техноІІоrу І. О.

техиіни

на вИJГіДних умовах!

Київська область, м. Бровари, вуп. Київська,

ааступннка

грати?

Ось він! Ось хто найюотіший твій .ворог!

-

· боке

Охріменку

nнстІв І ма­

КИІВОЬИОІ'О oбJJ8A:aoro ynpaвni·Jm/1 У СПР888!К ВК•даВНИЦТВ, ПОЛіrР8/ФІі І КК<ІІЖИОВОf 'І'ОРІ'і•ВЛІ, АдІІеса др~і: 255020, КиІвсьиа облас-ть, м. Sровари, вул. Кнfвська, 15<&.

а

nриаодr

тІІжноі втрати смерті йоrо матерІ МАРН ЗАХАРІІНИ.

Індекс

154.

Теnефони: редактора - 1-03·76; еіддіnу nартІйноrо иснтт11 - 1-0<&-61; вІдnоаідаn.,ноrо секретарJІ, аІддіnу сіnьс.,ноrо rосnодарстаа 1-02·92; кореспондента місцевоrо ра­ дІомо8118ННR

nухлину

вдало­

швидко

•••

мовив:

. -

мишах

У великого росІйського атх>ра Щеnкіна заnитали: - ЯІJ<і ролІ ви любите

Тоді Суворов, показую­ чи .пальцем на його ЯЗИ'f(,

сіні,

на

злоякісну,

товстої кишки.

Галіцина.

перераховувати своїх во­ роrов, намагаючись віДга­

Одного з.акликав

Броваореного

А.

Один офіцер, якого Су­ воров дуже любив і оова­

стала

ЖИЗНЬ» -<>'Р'І'8Н

преnарату

вилікувати

ГУМОР. З ЖИТТЯ ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ

Чн.VІ н.ажив собі таких во­ рогів, що служити йому

сНОВАЯ

nухлинного

метастазуючу

ЗустрІч

надто нестриманим язИ:kом.

го КОМН!l"ЄТа КОММуиRІСТНІЧеоJ«>Й ПІІртІfИ Укре.JІІКЬІ, rородскоrо и райОНІІІОго Совеrов народнІtІХ депу. Т&'І'ОВ Киеваrой ОбJІІВ'СТН. (На YltJ)IIJIНCJCOМ /13ЬІке). РеДВІК'І'ОР Е. ФЕДЯЯ. . Газета вЬІходнт с 17 аnреля 1937 rода. Дни вЬІхода: вторкнк. среда, ~. суббота.

сnІльного дослідження американських вчених одержати синтетичний

1

(ФДН), аналогічний людському, який є nриродною nротираковою речовиною. При випробуваннях

таnурrіі.

нанкращоrо

виявляє ниркові камені

в тонкий nорошок.

n.

Вашінгтонського уні­ розробляють вакцину.

ЯПОНІЯ

А. Ф. І8ДІо11, 8. Ф. Чмис, Ф. К. Удоеенко, Ф. сту. nак, А. І. ІШ•аченко, наСІра· ІІІ 22 очка. Друrе місце :aa801oltana команда ДОКу, тре. те - аааоду пороwкоаоі ме­

монтноrо

зарубіжної

у nацієнтів з доnомогою ехографіІ, але й ультразвуком роздрібнює їх

n•pwoi rpy•

дос11rnи

кі­

80

яка буде ефективним засобо~ бо­ ротьби проти карієсу. Ця вакци~а сприятиме виробленню антитіл проти стреnтококових бактерій. У людини з' явиться ніби nостійний імунІтет nроти цих бактерій. ФРАНЦІЯ . Фірма «Едар• розробила уні­ кальний медичний nристрій, яйий

член хоро­

у АІІОХ

команд ,друrоі

ока

ЛА61)РАТОРІЯХ УЧЕНИХ

верситету

nИ На n•рше МіСЦ. 8МАІІІІІМ пnастмасіаці. ІхнJІ команда, '11 скпаАІ . Rкоі ІІІмстуnали

СереіІ

матеріалами

США Медики

~nyiSI ДСf :II . .PWMIIMCJI :IMitiHHII на nер­

ЩІС'І'., М ста

людського

ка, що горить, на відстані

wattoaoмy

rpynax.

227

лометрів.

Па nepmletь міста •CnApтaMto

тисяч тонн на висоту

настільки висока, що при ідеаль­ них умовах воно може вночі з вер­ шини гори помітити світло сірни·

І. ГНИДЮК,

П; БРЕУС,

18

кілометрів.

танці.

·rромадсЬЮІй нореспон­

Щоденно серце витрачає та­

серце людини виконує роботу, ек­ вівалентну підняттю вантажу ва­

Лlток, Красилівки, Жердови, Троє­ щини, Плоского. Плануємо до дня відкриття XXVII з'їзду КПРС nо­ бувати з творчим звітом майже в усіх селах району. У репертуарі хору українсь­ кі і російські народні пісні, пісні

колен­

·

ло б для підняття вантажу вагою близько 900 кілограмів на висоту 14 метрів. До 50-річного вікv

се­

трудящими

вИ­

ку кількість енергії, якої вистачи­

со·

самодіяльності

перед

мозку

разів складніша створеноУ нині на земній ку лі телефонноУ мережі. ф Після хвилинного nеребуван­ ня в темряві чутливість людськоrо ока до світла зростає в 10 разів, через 20 хвилин в 6 тисяч ра­ зів, а через 40 хвилин повноУ темряви досягає межі і збільшується в 25 тисяч разів.

і квітами

слухачі

Мережа нейропів

вчена далеко не повністю, в 1400

лістів Івана Дідука. Надію Тука­ ло, Людмилу Настич, читця гумо­ ру Ніну Безсмертну. У ці передз'їздівські дні колек­

ТНІВУ за тахиА змістовний за?СLЦ. А секретар п.а,ртко­ му радгОС'Пу «Пухівсь­ кий• М. Г. Труба зробив книзі

І. ШАРАПОВ.

ра­

учителями. шко­

Тривалими оплесками нагороджують

лися гості. Вони щиро дякуsали ДІИрек'І'О_ру Л. Ф. МосиаленІ«), вчительці В. В. Скляииченко, всьо­

запис у гостей.

молодими

весни чекати,­

тру­

сіл

Беруть участь в хорі виробнич­

розходи­

педагогічному

інших

ники радгоспу В. В. Баран, Н. П. Тукало. Н. В. Безсмертна, секре­ тар сільвиконкому О. Т. Дворсь­ ка. голова профкому радгоспу І. Л. Дідук.

ли перерахУ'Вали 136 кар­ бованцlів. І хоч вечір закін·чився.

мv

та

ли Л. М. Гаврилюк, Н. А. Савиць­ кою. Н. Б. Давидович та іншими.

зак.tнчення і юні учасни­ ки х.v.дожньоІ самодlяль­ ност.і, і nрисутні в залі ОПіВаJІН n1сню «Пусть всегда будет солнце•. У Фонд миру школяр!. ПухівськоІ середньої шко­

не

свого

чи

готується перед

Активними сnіваками хору за· рекомендували себе ветерани художньої самодіяльності Т. Т. Соломаха. І. Д. Бритва, В. К. Дра­ ний, Л. А. Теплюк, М. К. Драний та інші. Поповнився за останній

'Подарувала

довго

колектив виступу

служену шану жителів свого села, а також навколишніх сіл району вже декілька років тому.

«КрасІІ/аЯ ГВОЗДИІJ<а•. А на

ще

хоровий

чи зими, і

І як німе притненуте оскарження·­ в ялиннику сховався схудлніІ сніr.

йону. Керує колективом любителів nісні здібний і вимог ли вий nеда­ гог Василь Степанович Киящук ВІн разом з директором будинку культури Л. О. Настич та вчитель­ кою В. М. Довгою організували і згуртували міцний і талановитий хоровий колектив. який здобув за­

ре! відбувся велиКИй ион. церт. Відкрили його учні 4-6 RЛ·аСіІІІ nіІенею

та

І

така непевність в дощовііІ струні.

nісня.

чергового

дівниками

1

розиграшу

урочиста

Це до

ЙОГО ШІJ<ОЛt. Після

телевізо­

віт лені вікна Великодимерського сільського будинку культури лу­

сувені­ 'НІВИТЮІ. з них, мабуть, Діставс.я КОЛИШ· ній ученицІ школи Люд­ rмилі Мороз, яка одержа­ ла чудовий макет будин­ 'КУ

1

оформлений

Ірина

визволнти

біля

рів, за читанням цікавих книг, га­ зет чи журналів. А в цей час крізь яскраво ос­

Л.

ЖИТЕЛІВ СЕЛА

СЕРЕДНІВ

вимогою

.,~ала

ЯРМАРОК СОЛІДАРНОСТІ, ОРГАНІЗОВАНИП У

з

будинках

-~

Зненацька дощ. Оклиrала відлига. Стомидись лижі- на плече лягли. Не слухаються ноги і по глиці чалапають між плетнвом ялин. Ох, ці сніги осінні, скороспілі. Здавалося: утвердилась зима. Та раптом вітер вирвався із півщік і внкрутив важкі сувоі хмар.

61285.

Друrк офсетний.

_цруткоВІІІІІJКй 1З.560

а.ркуш.

Обсяr

nрJDDри,икЬв.

38ІМОВІІІеІtНІІ НJ

1

ТіФ&ВІ

6232.

199 номер 1985 рік  

199 номер 1985 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you