Page 1

RPOJI!TA" ВСІХ КРАТИ, ЄltHAfiT!Cit

--8!!1!!!11-"tt

.

8'ГАМ

І'ОІ~РС~КОГО МІСЬКОГО КОМІТІТ~ К· О МУН ІСТИ Ч НО І ПАРТ 11 УК,АІНИ, . MIChKOI І РАЯОННОІ РАД НАРОдНИХ J1 Е ПУ ТАТ І В К И 1 8 С Ь К 0 '1 О&ЛАСТІ

Гаиета виходить в t7 ·квітня 1937 року •

.J\'! 199 (6447)

Ювілейвому. року. у аарвий · фініш!

+

15 КОКСОВА БАТАРЕЯ

110

широко

сгц:алІстичного . змагання

ео~ріЧЧЯ

утворення

• ч..она тче да 1984

на. честь

СРСР

колектив

·

рахунок

листопа­

календарем

на стуnного

рІ"жу

трав­

трудять­

багато інших.

Окрилені

Найвагоміший внесок у трудові адобутки зробили nравофлангові ударнt'ї

юві лейної

ютЬ fia !Вування

nідвищених зонах ~слуго­ технолог:ч ного обдаднання ..

Тон у трудовому

Зараз

ся її колеги О . І. Толnекіна, Т. Я. Ячник, Г. Г. Примак, О. В. ЛенЬ та

І[ЯТИРІЧКИ.

які

в

За

здо~утою

перемогою ,

nрац : вники nідn риємства зобов 'яза­ лися до 60-річного ювілею нашо! Вітчизни виготови ти надпланЬвоУ продукціІ на 450 тисяч карбованців.

nрацю­

суnерництвІ весь

Н. начальник

час задає ткаля-тридц.ятиверстатниця,

спору,~;жев:о

заверmеннІм

Смирно~а .

стрічку

року .

ня-червня

ГоголівськоУ стрlч;коткацької фабри­ ін · достроково завершив виро6ничу ~оrра_му двох років одинадцятої

вахти,

r. r .

комуніст){а

розгорнуто-

8аtsер­

із значним випереджеввІм нормативв:оrо CТ])01tf. Із

ДОСТРОКОВО! результаті

Ціна 1 коп.

ofJpofJuє внаряддя, nociXJuy та no.ttuвuy mexuinyl

тонн жоменної сировив:и на ріх стuа жо JІ&АУ иа . ЗапорізькоJП коксохіиічво-

n.

шуйжо .ttaгoдumu ·гpyumo­

ЗаnорІІІІІІІІІ. Хохсова 6&тареІ ПІІТУЖИЇСТ.Ю ИЇJІЬЙОІ

заводі.

року

1982

Mexauiвamopu!

СТАЛА ДО JtAДY

му

У

грудня

ЧУПРИНКА,

шrацовоrо

відділу.

рековструк.,.

ціі, З,ційсИJJваиоі без при­ пииенІіJІ .виробНИцтва, піА­ привмство

. поввістrо

змоЖе

забезпечИ'tИ хохсом ,~;омив «3апоріжСта.пі:.. Це nсть зм:оrу віЖИОВІМ'ИСЬ ві,а: ,J;o- . СТ&ИJtИ СJІРОВИП І ЇВЩП

ц.во~•~

· (РАТА-У).

:· Оnеративні · дані ·раІсІ.'І•r:СІСnупр~JіІння ·наJІ.оі .

про сереmо.а!>6овІ

НАГОРОДА ОКРИЛЮЄ Виконали план

Ц$ІТОЇ

двох

п'ятирічки

друге ганні

років одинад­

по

виробництву

1

н~лограм :в моло~: а. що на 73 кІло­ грами б:льше проти ві;rповідного пе­ ріоду минулого року. Народногоспо­ дарський пла н про;:хажу молока цер- .

на

як

кілограм , в

по

Звістка про

продуктивності

худобп

дарства

цем соц:алістпчного змагання тварИІ'- .

нагородження

перехідним

rоловиий зоотехвlк.

роботи.

механ із атори ,

бітники

та

ро­

інженерно-тех­

но готують машинио-трак­

торний

парк

до

весняних

польових

робіт хЛібороби

радгоспу

сБобрицький».

до ремонту сільськогЬспо­

роки ц!дряд вони до нового року закінчують ремонт сільськогоспода р ­

дарсьної техніки. З цін­ иою ініці а ти вою виступи­

RОЖ

нічнІ

11рацівники

госпо­

дар ств райоnу приступи~>~:

Jіи

хлібороби

радгоспу

іменІ Щор с а. Вони закли­ кали

сільських

трудівни­

ків активно включитись у Всесоюзне

соцІалістичне

амагаИ1!я

і

за

своєчас-

вис окоякІ сну

п ідrо­

І<Івку · м ашинно-тракторно­

•ій

И9 , молока

на коро.ву

,,j')rpaмax. ІJІІЩ> . · з

др.уrа

відповіДни і.\

дом о мнну.rrоrо

у, кі•

порів­

-

.п еріо­

. ро~у).

·ч:ІJІQеКЇJ!.С~~и/1:. . сТ реб;у хівс.ЬJий:. «Пухівськии:. імt' Іtі Кірова «Авангард:. імr.ні . Щпрса

13.0

10'.8

±()-

...:....оА

10,7 9,6

+3.7 +0.5 9,4 +0.5 7.5 +0.8 П\13 «Рудня:. 6,9. +0.3 «РусаніВС'ЬКИЙ:. 6,8 ± О 6,4 +0,9 «Ж!с'р_;дівський:. 6,0 +0.9 •'fіобр'иІІьі<»й• ВlдвовпеіmІІ · .транспор- конує І nеревиконує вор­ «КрасиJІівський:. 5,6 +1 .1 картоплеЗби- ми виробітку при високій сЗоря:. · 5,3 +0.8 терів для 5,3 +0.7 ральних «Лі,tківський:. комбайнів. якостІ роботи. 4,8 +1 ,0 справа важлива. На цій еВеликоди мер .• «Гогойівський:. 4.8 +0.1 На фото: nередовпк «З а плав ний:. 4.6 +1.7 операцІУ Зразки ударноУ виробиицтва райсільгосп­ працІ показує брига.цир сЗаво рнцький:о 4,4 +0.6 3,7 + 0.5 брнrадн по реІІІоиту транс­ ·те:mlки О. МИХАИЛЕН. ім е ні Мічуріна ім ені L(окучаева 3,3 +0.5 портерів Олександр. ~и­ ко. Фото М. Семвнога• S,H +0,66 .хайленко. ЩодиІІ ' вів · виПо ра/іону

ТЕМИ ДНЯ

ЗІкlнч-nвши з6.ирання врожаю та інші польоаі

61т

прапо­

Є. МОНАСТИРЕЦЬКИИ ,

ТЕХНІQІ-ВИСОКУ

м

гос по­

Ч ер воним

НJІ.

:майстер машинного доІння Надія М~нуї.'І!вн а Радченко." Вона зайняла ·

t<'

Се"

боти на благо нашої великої Вітчиз-

виків ф ерми . По 4643 кілограми мо­ JІока одержала вІд кожноУ корови

J.ІУ

молока.

ром ЦН НПРС, Ради М ін істрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ за ус, піхи, .:~осягнуті в соЦІал і стичному змаганні юв ілейного року. додає усім нам сил для плодотворної ро­

добилася майстер машинного доїнн.я Галина Левківна Шелест, яка надої­ ла на кожну корову по 4673 кілогра­ ми мо.1ока . Вона вийшла перемож­

1fA

4000

доїння

кожну корову більхр.

процентів.

95

121',!3

nроцента.

Найвищої

машинного

вже надоїли

зма­

ред н.их Уляна Мнколаївна Нова, _ ленко, Ольга Антон і вна Дячук , На­ дія Митрофанівна Юхимчук · та інш І . Вироблеве молоко гос пода рст во реалізує На м:сьКИЙ МОЛОКОЗаВО.:[ ЛІf ше першим сортом. Товарність його становить 96,1 п роцента при плані

Так,' · За одннццять минулих мlcitti'!-i одерж а.'Іи від кожної корови tio 3950

жаві гсс.-подарсrво виконало на

операторів

r~nодарствах

13 : грудня ц. р. ( Перwа графа .:.... надоЄ­

місце в соціалістичному тваринників .

Сім

nро;~ажу держа.~! молока прац івники :м;одочнотоварноІ ферми радгосnу •Авангард".. Особливих результаtlіІ ІІОНй добилися . в нинішньому род!.

ІUІJІока " у

рtЙ1)~у ка

парку

до

1983

польових

рО ·

року. Тепер во­

показують

приклад

у

до

складу

яких

входить 33 м еханізатори. Іх робота п еребуває пі;І постійним

контролем

:Міні-с т рац tї

та

організації

радго спу.

Ініц ~ аторів підтрима ли

ського

інвентаря.

а;І­

n а ртійнеІ змагання

механ ізаторІ!

радгоспів « Требvх Івсь­ ний» , << Руса півськ и й•. с ПлосК\ВСЬКИЙ'>, сБобDИ­

fІЬИКЙ'>_ та інших. Сум.1!Н·

а

та­

зернозбираль н и х

комбайнів. Нині на ліній­ ку

готовності

поставлено

комбайнів Із

5

Добре

8.

ремонтують

тех­

ніку. 1 хлібороби радгоспу с ПлоскіВський• . Вони знають.

що

лагоджений

своєчасно

комбайн

по­

кр d­

ще зберігається взимку . Крі:м: того, комбайнери мають можливість до нас­ тупких

справІ.

На ремонті техніки в rосподарствІ зайнято тр>~ J!анки ,

Три

жнив

працювати

на іmпих важливих робо­ та!.

На

жаль,

у радгоспах

« Гоголівський•.

с Велнко­

димерсьюій•. «Заплав­ ний• . ІменІ МІчур ін а, •Красилівський•. пл є :птахозаводl сРудня• ще не

приступили

до

ремон­

ту зе рнозбиральних ком­ байнів. Прикро, що згада­ ні господарства. а також

fOTOBHI СТЬ

правили комбайни

ре~анську

були му.

що

зробити

р!шещт

вони

в

Бе-

Також

повинні

вlдповlдн :>

райвнконко-

незадовільно

здають в майстер-

нЮ ра йсільгосптех нІки аг-

регати від

зернозбираль-

них комбайнів.

Невже Інженерно-технlчнl служби названих господарств не мали уроку з МИ1Іу.1ого року, коли в гарячу пору жнив просто-

-:-

. нега й но .

Пот.рібно

тощо .

Потрібно вётанови­

тн суворий контроль і за вИ6раковкою техніки. щоб не :Допустити нюдного ви­

дрста- падку

необгрунтованого

сКраси.Лівсь к и й, ванІ

«Літкlвськнй•.

димерський,

•Велико- в

майсте рні. створити

кожному

сЗаплавн.ий~ ремонтнІ

лок .

У ряді

кукурудзосадЖа- кість

господарств

задовільно

.

в

організовано Слід

нав­

механізаторських

ме- риву

в~д

зроби- Потрібно

радгоспах

Імен І

ти

виробництва.

глиб око

передовий

не- Щорса та • Русан ! вський•. користання

ре~онт тракторів. Незважаючи · на те, що значна кІЛькІсть ї:Х простоює . через техНічні несправності, поки що ремонтом

орган і зувати

відпові дну кіль- кадрів на курсах без від-

кваліфікованих

хані заторів. як це

ли

у цей період необхідно

. скрізь

бригади, ланнн , чання

ще не nриступили до ре- залучити монту

господарстві

скласти

охоп- тою майстерень.

вп~

машин н ,z.,

подекадн І тракторного

графіки ремонту, швидкІJ провести дефектування машин; встановити пос. тійний. контроль за робо-

вивча~

досвід

парку , орг :t.

нізації праці, !ндустріаль• них технологій вирощу~ вання сільсько-госnодарсЬ>! ких культур. Осінньо- зимовий

період

юва.Л:и в полІ комбайни 1 лено 70 тракторів Із 112 оДночасно треба ширше ' - найсприятливіший д.1я потужні трактори - через ло іІлану. ЗволІкнють •з впроааджувати агрегат-· навчання. Для забезпе­ несвоєчасИ1!й 1 неякісний виконанням цих робіт У ний м етод ремонту ма- чення високоефе кти вного Ух ремонт?

радгоспахЗ· іменІ. ~окучз· шин,

•Низькими темпами ве- єва та • аплавниn• , де .стоятЬ розкомпл~ктовані . часне деться ремонт грунтооб- У.· перШому 7 • а в друго- стерні робної та

посівної технІ-

п роцентів

наявних

подбати про

своє- використання сільськогос~

завез. ення в_ май- подарських маши н У на с• СІльгосптехн 1 к Іі тупиому році треба еп;е

д вигунів,

коробок

зміни зараз

скрізь

уточнити

ки. Згідно з доведеним му ..:.._ 5 rракторІв 1 нІх- передач, мостів , редук- потребу в механізаторах:. завданням господарства то · Іх не· )!згоДить. торІв . г ідросистем. палив- нап равити на курси л~ району повиннІ були до Керівникам rосподарств них насосів , варі а тор ів т~ дей. , 1 грудня полагодити · 75 потріб:'!о . вжити негайних Інших вузлів і агрегатіІІ Я. СОЛЯНИК, r1в,

пл:І-

культиваторІв. сlін-

лок

І

картоплесаджалок .

цю

роботу

р~на

-

Фактично

вони

на

иа

заходів

до

розгортанн я

Відр емонтовану

технІку

ма.сового. ре)'tіонту, пІдrо- необхідно

зосередити

товки . тракторів,

дворах,

rрунто- машинни х

поста­

40-60 шин.. .зернозбираJІьних , і . пов\дно до вимог стан. СІІЕЩ\а.Пь~ЩЖ . к~мбайн1в T:J. : дар тів. ОсобЛИву. увагу

30- 40

про-

~аступник

керуючого

на · раІсіпьгосптехвікою.

вик6на,,и o~r>oбJJJiX ·· . і ..лосівних . · ~а, вИт,И .її на ·зберігання вІд­

проц енті в_ А радгосnі! «Велишщи мерс ь ки й• . Ім ені­ «Заплавний•. !мені · Мічу-

радгоспи •Зоря•. Докучаєва донияl ае від-

в!дновити

ка п І дпр иємствах Сільrо с птехніки, · які безпос ередньо · в paдrocпa Jt.

центІи. у Dадгоепах .,зQ- вити техніку · в спецІалІзо- спИсання П.

спецlал\зован.f ря•,

маисте рню,

до

шини доцільно

i'fa третій·- сторінці сьо­

годнішнього номера газета lнmol т~Іки )!О ро6іт . у , слід зв.ернути на: правцль- друісує кореспонденціЮ про 1983 poi::{l.. Нео~хід н..6 іне зберlг?н.ня гУмових . ремонт техніки в радгоспі

скрІ.3ь визиаutи, .

81

ма. коліс,

nасів.

· лаицюr!.В

«Жердівськи~.


*

І стор. 15 r,ty.aa .JW ро., ~,n Q.В..І Ж .И~J І ~ ~~~~----~~------~------~--~----------~~--------------------------~--------------~--~--~ ПРDФСПІЛКОВЕ ЖИТJЯ

·.

·

т·· у р І · о. _т и . ,_ .. . · .. ~явиrи М.іtиикlв

t~roднl aaйtko

·

Е.

.118tп.Лlии стІ.JІІІ.ti·h· Іета сЗа иаmі кермом• П е&tиричний додаrgк

ордена cЗвtJt nошани» т._.й ПOAlJI JtОDЬмагає. .радгосn ім~l KlpOJta без це-.tму комlте'іf, краще· ·тtкdto ctpyкrypt~or.o пІ~· ~1 qувати ·тl оtt,овпІ резд!лу, як автогараж з питання, н_ад ЯкимИ він ІіОго

багатьма

аІтомобtлів.

ріаних

деситками

Перевезення

вантажі!!,

КОрМі~:~,

зерна

п)ацівників

до

Ч:ttx · мі~Ц!І,

-

з

працює.

ганІЗація

поля,

довоІ

Це

ор-

соціалІстичного

д~р1tв, ~агtІ.ІtЙЯ,

Іх

це

постійно

та

ВО.Ціt'.!\еf! ЩОД@ИНО займа-

tnttltl

І

підсумки

роботи.

новки.

J

.

.

И~ЬdхіДПо

RtJЬ()JJty

QOP<;!· На Іх, :че&тtt е'Ц.УС!іі.ЛИ':ІJ .по~и~

е~рrетичннх

ре-

Після

· tex!rtttlt. ·

рМЬ- 11>ба за ~кt~нЬ!.І!Ю rtA.JЙI!~ «блйtr-Іаrн<й».

кettor ких

,.ускLВ .був cпpontP"tr н.d• водій В . .1. шус:tь ІМ ·tt6rlнe ставлення до

Ьf[~нeltmt 'фt"· tиЬнічk.tкс• '>~ frе~мо:МЦf..

дисципліни

Юtй перелік того. чим no- сурсі.в.

ІtJt~бl.

tфlt'htttR

Кожного дня тут підвод<!- вІн зробив правильні виrлись

Be.ltljкy

tct'JJteR'rl81. і

своєю

су.млlн·

У"fе.стю у громаntьк1й ро-

робо'Q'

в!А31Іаtn!!І!, _!tом11'~т

JІКі

пНtm.милисt; коЮ _ працею і аrttнвною

чеJ}воні пf)8nорк.

.

. А~~е

~JtбJІІІ.Й ~оті

ettO ~klц- kого

мспужили

ааrаль-

іІІtзМ&нн!!. Це Ао;х!Т

'J1tc• автомобІлістам гос- що 8 цих пктаииJІХ.. ми fІеШІЮ.. 1'Wд0Іtol· . ~ Q. jl.. ГЛ~fацький В. _А. подарств~ Зрозум 1 л о, досягли непоганих резу- пліни. Для цього ви:ко- Rовпак. М. М. Щер5ам.

чим чітюшою буде орг а- льтатіІіІ. НlІ!АtЩІ rtpaltl тр&нсІ'Ю;а- змІі.tан)!ІІ

Соціаліст и ч н z ристОВsУ~іоQІІ , рІ;І3иі . фо,р- М. Г. Бруєнко, В. В. ,Ко­ МІЖ . щ:юфгру- м~. H'artP.1fili!1!Д, 2~ ~QA't- ва\Левський та багато ін·

иинl!І, тим бІльшою І!Ід- памн дає сво~ добрі ре- нl! цехЬІfиtі ltokiteт" ·рьз- ших. ,_• .,,, @ф!ІtfиD~сть робо- в~JІь'І'аtй. Коііентив aвrnt г.:tянув п и t. а я н я. про t себе 8 колеttтивl 1Іі1і І'И.

гаража

Ц~k'Oh ttр<>фспіJпtова ор- nак~

свої . планов! зав- сtавленнІі

Щor.ttcнnя

tиkdtt'YE! ннка

'aк'lif'v\WN>p· нещодавно

М.

оtІговорюваJІ}J·

З. . .. Бак.tрова ·ма терІалИ і рішення лксr'~tН':зація автогаража н~- на 103-104 процёнти. до.своїх _обов'яз_ків .. ~Буча тоnадовог6 (1982 р.) раховує 1tІЗ члени. Це а На~крtщих y!tltJКiв у 't» у ~ого якась . л.еr.коваж- tJneнyмy ЦН ИnРС. Ав•

основному во;хії та робіт- боті останнm часом доби- нІсtЬ.

Ritkli автомаІtстернf. зм~Иtиостl вІд своєr p6fj!f'RtoY cfieц~it.r!lзaцit ~Іі: АХО.ІІ11. До JtkoJcь нtet

з

_В вивоод•

вавтьси профсJt!лков&Еі. па вод4Ів caмotK!f.JUil; у о'ІО.ЛЮЄ М. М.' Щt att. . Особлим. дQСІре fІ\ЮіІІМ·

$.

н~ с!tрйнло, ~- · tо~обілісtи Тх c~flafi!O:IOtь.

пiittiiill · рОбоfІ кtiire'kfйвy. І11є.пя . роомави н~ .аасідhнні цехкому тов:'/'!.І!І зр~$УМ~:В CБtJI() fio~иJtRy;' l

пU\тримують вс1х зусиль, лартіІ на Іх фіх успіШНО

і докладуть щоб рІшенюІ робочих мІс­ втfлюваЛИёИ

чоrнр<,ох п1'JОф- .ііИ ее& воАІt с.мосІtМІ'tв зар!lз зіlуІ!lіЖень' j(lHtьbro в життя. воДІ Ув ван'tііКtІИх l!t 8І!Н!tійЯ1 . Mpttlb. ltJ. неМ!!.!J, · . , М. ПОRУСА, &ІТМ.а6~.n~в. al<IOCitИ• 101 )!lбtitt.IIИ вее tlA iUfj[ Добре АОПЬмагее !ІАМ' у I'OJtOit· ~:ИIOnJ Rtlмl• ДіІ. ~tїtlit.J'Uьti:ИJt МіШіІШ, WfjЮtt, ЩОб tX41ttil оо- Ф:.аннях зміцнення. N!C· '~ПУ•

rpyg:

rm=зv

·r=±~)· t

йМ:Іf у Вроварах в:д~..: "'' ,. tl,ІЦІ ~ ..,.л:ал nооті";,е

t

k)tptiв

oб.1itttfбl

J'!Jiir nрофёfі!лок

по ІіА.й· ча1іdІ · вііборtюго nрофcrt!JittІHІoto attrиay. Ra lt~putoмy завіІtтІ, Д~ ІННІЧа.fІісt! rtj)oc)it'fІYnofl·

ГІІ nрофеn:Jtковйх npraк:· зt.ЩІІ сі.ІІьськоrосіtо.ІІІР· cl!!t{~

ttіДtфІіемсrв, пере,!і

n,!'н.fy'tiШti.М І J'!ektt!eю ltll тему з'tвл иnPt :v

.xxvt

~ JЬ~І а'УзА npoфtfilJ!oн с rnpo дaJtьttt~ tll.Іtliltt•

щеІhtя ролІ rtp()фtІШtkO' вь орttИІЗіщІІ• tІM~tY·

ПйfІ roJtt\i& рІйному ІІІJ:1Ф·

У tаЛіІН)І КІ!rДt}аrtІани

Нащенко

шае tз Бобрака t Шеаченнове, · що~ вetмrltytil Ао початtt)' робочоt'? дн:я.

* . . lt'' ІТ uell ftOIJaMRИI при Іt!і. .ю Cfliicltllltt1~'i'Ь l 'lll!tltteть tй J.tрйіцеш!..rш Ще ,8 ~а!Ін~ому Дй'І'иttствt, І несе воitl ti ЧІ!фf!3 Іtt иtMtTii. " , .. · ••. • 1 ·м , tt,P.O tiiшtiQI!OMy KOmiT т щко .

n

висновон t!рсІбила скромна ·тр"дІвни . . ~ • Ці! ts Щ~пеюtого спіІІІку&анки, спостеpettte~rв.

ЗВання життя, .людеtІ допо.

otщttrnll.. йона :5аслугову~ наМІлt.· шоІ пМаrм. П. КУДІН,

-

ЛЯХ,

яким

#t!Легt<им

жуrь,

м'айст.ром,

Юllt!JtЬHIOIOM 38QJtИB

оргаШМЩІ.ІІ

nрийшов

так

Антонов~ч місф.. І.

Jtl(

мkт&х

званих

«JЦI':tЬIOtX»

rtодібне 'l'j>art~лocь І на

Гідроnонного

!ІіЛЬНРЦ!,

1'11

смі Ка.rШк!в!.\1.

Uіиол~

*

. 11

якість робіт.

«Вихід однІ

чином,

з:rльта'fи.

УмtииІІ

маи

кам пмн-а

ta

ва- басейніІ'J для

гА то ~усиль доі/JІав він !!а

ріДИНі!,

11

рацію

І

вичу.

Інтерес ао nринци·

-- З4'Ст0· nово новоІ cnpaвtt зумІв iat>лl!· він nрюцеnити

І робі тни-.

ЛК

=

І

ІІІ\

короткий" cтj)ok тут вкрос·

ГОЛОВНИЙ ЛИ СПРВВІЮ!і МаЙСТРИ cвeєІ ОПРІJІИ .. Це,

1 рМtІоча:шся І'Мі>ОбИА ред,

p!IIiettь, Мб"" А. Е,

бритадир

насампе·

комунkt

ІллJ9Шенио;

виt'фЬбуваіt!Нt, тоцришІ

його

в, о. Хутьіщ

якІй буДуть ви· Не в-се завжди вдавалось •. Г. Я, Войтюк та іНШ!.

сl'іорудженнІ І!:Мобудов І рСІщу.sатнt.І! оІ!dЧ!. Багато чаєу проводив А попереАУ """:' ноt!~ у сtо-лмщ УkраПШ. Передусі~ це стосу• Мака.ров за розрахункам'И турбот~. розрахунки, ана Сумл1Нне tтавленІнt до єtьt:ІІ rідроІзолиц:ї бетон- і обгрунтуванням с.вс:::У лізи. На цей .раз В!fПР()·

праЦІ,

суворе

доtрнма·н• нІі:r

nоверхонь

басейнІв.

ІдеІ. у

робlтнИ!Іій

cne-

.боаується

nорівняно

~<?:

нt teuoлot!ї будівелЬІІО" Конt'tрукцІй пере~ба· ав цівцІ. засукавши рукави 1 &ий ви.ц те.пло!зqл~ійН.о ам~ЮЩ'l'ва помtтко укл.адання по бетонних разом 6 ізолювальнИ.і<аt.ііі го :матеріалу - базал_ьто­

ro ·

виділяло . його

лtr. Ось ttoмy

серед ко· плІtrах армуючоІ nроклад·

1 ·· · · !t ft · цемент А щв Ж 1 вІ.ДМ· неспсжій· ки Із .мішковІfНи по fаря• виконував в н ~пера~ ·. 0 вІ.даль~1 громадсЬкі дору­

вt:!І аАачl, вимогливий до чому бітуму та асфальтосебе 1 nідлеглих, в:н пр'и- бетокиої стяжки товщизначutи гмов.нк:м Іиже- ною 25 :мІпіметрІ.в, Крім нepoи, а потІм 1 начапь· складноатІ та високої тру-

ІІtІІІо.м бу.!ВМЬНИХ управ• ДО~\С'І'!ІОСТl ЦЬОГО Jань.

нанесенню_ ма·стичнюt шар!в, домагаючш:ь .. безу· мовногоу виконання ~овробЛено. нИМ теJtнМ<>rіЧ·

КОМП· :IJO~ Схе!dН. C't.

·

чення потребуЮть бar4tO часу. Два рази Ми.ра~ея Едуард Анrt6ноl!ич ttl.floвоЮ мІtцев·kому nрЬф­

"сnІЛКИ упра,вліШІJ't,

t

~а"

лексу ро6іт вщmкли труД- .. aJL~лe!tl ь. I.tteє • га,. раз він оttолює сентор гО" "' ряч~ uажання внести с.&Іи лов.но·1 I'P'1fn'' ..n~ <~.""однt>tо "'а·.._,.. ч·~.. о", і c.rte'"• иощ1 і з заuезпеченням пос'·J.Іь•··•.. в... "ад ,, 11 .... 0 .r·~n . 3 1 non·m nn m "\' ~"'' \ ОВ о•~ n n·n~ "" ""' •• ко'•"'ролКІ 'n· о· .... ОС._. "'У 11 1А ~ Н."', 1 до'"' .. !і'Нt \JV єкта м шк ин "'• .... r1nод"'"""Ь Jo.V n.n"' n• nn ..... "" _ ... n...... .,n.. .., "" I'>J "'·· .. . наnпя t' VDV_Jl Чvt ....V В'""Ь ..""•онта·'"н·'"' .., ..... Іт. а.- ТО"'м, · щ"* _._. 0, ftlt,... '...rtЛaЛaGR ,.., ""ду"~ду "'" nv-м " ' п.А yUV дJtll 1V UU V't Н1 1 1 заrроз.,и:ва . . . J'J грами д"..tА"~ VJ.J,dDCІJW. !!. "'t' . J CMi:'()irui,· Jn( itiRO.f!И, головного техно- оиуац я, що призве 0 Антонови....., нові сили ....,.. сл.,-""у ~ m.v до врІtву C'rpott1в введеН· ·v. • цІ два ЬОняtТJt · ...._ т~іМО' логt в иаmоМу трестІ, в иІі у дІіо іІоТужносте~ Але усяка Іtовина no- л()tlя робіт' І Іх mcltтЬ . ..

. . . . .·

.......

ідУ!Р~! АктоновJttІ~ буЛО вамtлІtвої

народІЮrосnо- ви!U!а, ншмперед, оцІ~ н~рмривІ'!о ItOв'J!r3aJt! І · нюва.тися з економІ>tноtt> cl{.fr!,l@юt:ь єдиие Ціле в t!Мяrає б<>kу. Дороб6k fYt ваtо- йоrо бУд~1!МЬіІій tірактІ!'•

достат1ІМ. дарсьttоІ будоІ!и. ... У будівельній практи'ra в тому 1 ЦІ досить часто доводить· роль

tнжєнерна:rехнtчйнх М!WЙ.

CJ1 зу<::'tрІчаr~ся з різюt- пр~цІйнинtй, іцоб Мй

nепІ!РІІдб!t'чекиміі

Екоіюмі~н:ий

ефект ці.

долаtи від ІІ.tф)ОВ!ІДЖеннJІ пpolfCJ·

об• п~рМtікодіt, ЗІt11ходити

НІі.

сонцем брате,J-

організаці!

В. А.

зtЮнІtМІнА:

відбувся конц~рт

MCJ· з1Щі1 Е. А. Мак!.tі&І!а ~r~z:~·~. неrа'tийнІ дtУ_ ·~1 •. ефєкtИІІІШІІl ptmeнltl!, ·н~вить . більш 11:Іж 1118· ~з!t>ДJі:ТЬ 1J.6 rio.ltaJi J11t1 ~1»чJМЬ etpOIOI бу· мі.ЙGІJа kарбоІІаій\ів.

Г. XAYdTOB,

daliltlit.Jtiк

tІиробtьnоrь

в1МfІУ tfeЄ'fY •ІІNІІ•

pttetAбfX••

, ~6рІв

учасии·

~еtфе,.ар ІШІ худож!t'ЬМ c~мt>nirt.tt&o рад· носТі.

Кравченко.

.

·

Г. ВОВКО.

І

ІІJОМИсловими

RІАпрввмствами

ва

11

місяціВ

10~ ~ (за JіаІіІІІІІв міського tнформаJUйRо·

обч'іспіоваJІьио.rо цевтр,у держётатистнХн. У процентах). PeaJII•

еація

104.~

101.1 103,0 101.1 100,5 91·6

101,7 100,7

102.6 101,5

101,7 100,2 100,4

102,2

lOl,Q

ев:1

97,5

,tІ;рукарня

.

101,З

10] .1 104,2 101:,9 102,1 1()0,1

Завод nороІІікойЬ! метмурrіІ Св.tтлотеХнlчний ~вод Зааод пластмас Деревообробний комбІнат Завадобудівний комбінат Дослідно-ексnеримента-льний з-д Ремонтно'механІчний завод Фабрика верхньQtо дитячого тt>tt.нorAЖy Завод алюмІнієвих будів·ель'ІfИх конструкцій 1 D1ин6ремонтний завод :Виробниче д~ревообробне o6'c~JtИR Дослідно.:ексnе риментальний завод будконструк>ц!й ХлІбозаІІод

105,1

ПЬбуткомбLнаr

і01,2

100,7 105,1 126,8

Завод нестандартЖJtО хомrм.м,.; вого о6лаДНа1ПlЯ

101,2

100,3

104.0

10З,9

100,7 106.5

99,9 113,0

102,6

10З,4

102.5 104.1 101,3

103,5 105,2 102,1

Завод торговельного М&ІіІИіЮ• ~уДуВІІ.ИНЯ

Молокозамд Райс!лвгосптёхнІка

~-?~:.:

Гоголівсьна t:тр1чкоТ"Кацька фабрк.ка ЛІтківська фа6рІtКа ~дожн:х

.

виробів

kаЛитRнський ко~ормоs~й Завод

металоконt;трукцНt

Промислов!сть РСС

.

88,7 f

102,1

І

ГотуюЧись. з якнайк~а- т<би Щ!tММ rрудов.ими :•сnІхами

підLйти

98,1

83,1 101,1}

Разом по palollf І МІе1У1 '

W,9

101,8 101,8

Раао"- по місІ'f

своІм

JІІодей за собою 1 тут ~oпомогло Едуарду Антоно-

СПМН-509 спец1алІет трес'І'у.

живил:ьноУ ра'l'орІІі

Н. в. Чернявська.

BIIKOHAitнst ПЛАНУ

каполег­

вв.nе.ямти

Вдовичен·

Ва фівіш року­ без відстаючих:]

прикладом Інших. повести

сування мactkilнo~ вІН

А

ltOMiBTA,

ливість У. шуЧ<аииl кового дала своІ позитивнІ ре·

и!..еищую!'Ь

дів.ництва,

Ізмаїлі; Киt!JИ" хід робІТ Іtо завершен·ню прtJектиих

СімферополІ...

госпу

ljмillkдe!ьвidt ІtdJ)~онді!іт. f' ;;; РРЖ :Ін~іііІіінаііІм Таким

ДовГий час буДІІ:!еЛЬІіИ· інЖенер,

присутнІми вне-; ветеран вели~ Bitчitзttяtroї війни

kot

Жи\'-

cniJt

їШёfУМА

партійноУ

n

11 цІ.тіІ коМ!Іtлі!ксу радtосІІу-ном- цІІ», прийнJ't!!J ·рІ~юtя к!lм tneit!aл~З о й а я их ІtрацюІ!ІІ.В бІМ~ТУ «Теnличний•. що у Е.дуа,рд Антонович. І qригад СПМІ\:-509. За

nромисловІ

-

лn.r

TEIHOIOf

ка- будівництві

вІt~оtфьtІом,

ства•

КlRДраtівиу, вона відповіла: · -- Не!«ае таКІrх слів, як~ми б я

nротягоМ: баrаtмх років одна з краW 'M-ІNiilti81ЬtJ

~r.ttoйi сnоруди в ріВни.х не ~ДаваJtое.і! · налаtодити неІІ1,

чесJіМм

ВОН~ n;АЦНИОtЬ tE~!A НАС

довжино!()

дєся1'ИР1ttЧ.Іі.

наn іJІьш

а· ІСІІЇН8Шt:ьdІ.

МакарЬt! до ц:єУ nосади. б}'»

довіряють

rолов НІІ

W ЕДуlфд

тєдайн.им

nr ІtушеІ!Ійу рІвноІІагу lJ!moi людинк, зберегти Ій нвр.ви І 3ДОров'я, Такий

д.Іlм. tlрофспілкова

ИD811i"d

З дofiMi.!tдtO

"'

роз.rnцались й t!ltlli ва~mtв! питання.

л. СЛІСАРЕНКО.

робющтва-;

nрнв!tна tmc.Mtшкa можуть '"'Ідтри··~.-

Xto

Іх

витttУ села.

доl!икам . радгоспного вИ· ни працlвницR біб.nІотеки

За t~otwщ щоденними турботами ан tt!lcto dа6уваємо, що тепJ!l спова,

Mttra~ Ій у rромадськІй роботі. приноснр. кt>!)kc'rь коІіективу UІІЮЛИ. lto.!!и .JiJ звернувся .до ГOJJQB!i проф< О'ІtІ.Л!Фвоrо kомІтету О. П. Ио~панець ~R&зІІ.'!'И декІлька слів про Галину

зан.я'ttІ

т

ІІАнам було ІІадане пере• м tfi nенсіонерка, колиш­

теІtJІе;·-nt-..йьорююче слово, nриіН'!\' Ra ~МІШка, дружня порада.

ditaAtJMІtl al ltMt~'tO.м ЦіЄІ діліtІt• КИ Іtpoф~rt!Jtltoi<!I роботи, той зна\3 w~ 1 illt@ це itAttO»tAahьн~ дtІрученІІІ\ АдІіtІ! !Оkб !ібі'Іііаіtе Із ІіеденнАм AOM)'itlttfi~lt, АИ!і Є n~еркало!V! робо, '1'И tфraнtaaцlt. ~б-tромадсьні !:рош~?

tttфшому

r

ника загиблим односель- вчитель М

децомоrм. У неІ завжди зн:!йдеt~л

·~ рйооtу

слав,

радгосnу · ·· Перед Почесне пр.аво тупили

покласти"к81~и до nам ят:

nР А В І

м nит"кь ОРІ'ані:tІЦІЙ• ІЮ-~tс:овоt Р 0 е 0 t" у n~oфtpyfi! м:;xtiiti оа •. •· А'О:.tИі 1кtт~тор otJnaeноr ради tiJ'Oфei'IUtrtk с. Ф. nриступно. НА

·

диренто.р Довгань.

6уА»)іМ1• сиtуацп прий:rи на до по· моrу.-~І 11Rщ& навіть нІчим не може

І 38 Ці .1tail деся'tІtJііtти ніхто не rtaМ'JІтаЄ tt заntІінеіtк~ 'rlt невИХОДу н~

.

вща,пся 1~ ІША JОІІЯ&й, }>00nов1в ди·

*РИ. ,npнcв!Atkl'peR'rop радtо~ ... ВІн та· еtІ-рtчч10 yr'lop~Иttl СбІО- нож . розповів fipo перс• зу РСР. СІf!то il,ttrtpit! пе~тИВй соціального роз.

немає tрудо.іИх - рекорді!І, !фо Я~;tі . П.РёДёта\3іійки буЛJІ gелегатами _з'Івмolittla б)tll6 б poafit>в!ctи. баtа'і'оІ::лі~- • ~Ht пр6фсnілок СРСР,..iohчленами ра· u .. ... ... НО. J fiE!t Зtliltiaиtta ift:Іt)фet:iя діnO}fHG~Ь-. kf».І:Ітету про"""піmщ одер~ JtoioA tlleІJtiliкtвt:вJtt')Ї сереДнь6У ~mк6-· жували р~знІ наrороди. У цих сц!л&JtИ. Цtо potloty ~Dнil тМить. віддала них заслуга:к; в '!аетна працІ 1 Г. К. tft мaltlite ДІіАДЦіІtЬ років Життя. 1\аЩённо. ' kGЖKoro Akli ~~ МGЖна зустріти. '' · ~-~~ у, :ГаJІини KUЦj)atlsitи с така lto.iM ійІІіtіі або Н! lenocиrteдi поспі · блаГО ІЮ дНа риса, ЯН . ГOTOJSRltТЬ '/

·"'! ........fli"lв"" ..k', .. , "!""·· KJAM ГіJІИІіУ КіІ!Дратlвttу оСікрають ltr" " nІІ " "' шо О~і! ~Жі ttJ>fitilf'tJM 18 p<):kiB" В(}На ВИc'.ltoro i'ot\ltd/i&~tla lJ, М. kдtt~t o~k'lltltи teltpetapя 1 касира.

.

'/ tttю ,СОсяrаенкя, З ЯКИМ.ІІ

с:Крtеіі· ко;Іrектнв зу~rрlчає

щих ,в p~Aolti. Не випадково, що ІІ

""' • ....,

Ме.,.рук.

Іt'Аtиицl

рцгосqJ

Іtiita.ttкl•

--·---·--·-- -,.;.

В І А А А Н І С'Т'·Ь -. ·,::с

І 8 М І 1 Т W

д~~

- У•• -нz

МЩАОІ

clitw

~ИG(•. Тан. в fl~~ І

·

Прис••чено 108Іn•JO

усІ

ритмічно

пІдприємства

ви-конували

до славного 6о- виро6ниЧ!

сво'і

·ti

за.і!,ф'іннЯ.

річчя утворення СРСР\ жаль, колекти.ви заводів fі~аЦ!вни.ки біЛЬtпостl про- nоелідно • екt:nеріtменталь.. мнсJІОвих nІдприєМй'і'tІ МІ• ного, ремонtно-механічнD-!

с'І'р.

! райОну зробили ва· го.

нА

народвогоспедарського

. гомий

tтІ!tоремt)нтного, ви.; внесок У здійснен- рабинчого деревообробио­ го

1

!)(S'вдІіа.ння

цромвс·

пмну . .Зокрема, вони ви· лові nІ.дрt>зділи · paйcno­ ГC)TOBJtJtit понад одинадця- живсцІтr.и не виконалИ

тим!сRчни.й nлан

рІзноr.>а,; оДИнадцитШНсячних

nла.;

І!ІТНОІ nродукціІ RB OJ нІВ rt0 обt.Я:rу П\ЮМИслово­ М!ЛЬЙОИІВ 311 ТИСЯЧ кар- ГО вІфобниц'тВВ. Усі J)a• б'оааиців,

-

иа

4

а

.

реалІзу_вали.

мільйоки

750

.

тЙ- з()М:

• . . .. .

недодали

·

npoдyt<цll

СІІ'І. Це набагато бі.іrЬіпё, на 488 тисяч нарбов.а·нців.

нІж було намІчено пlд.іІи- HaoMlJiьiiiy заборrОвJінІС'rь щек~и соціаліСтИЧнИмИ мають і!ИробниtJе дерево·

зобов'язанмми.

обробне

об'єднання

(144

ВагОМі rpyдt>IU дарунки ткt.Rtii карбованцІв) 1 trt~

rt!Дi'Mylllл·lf kМеіІтиви 34• розділИ

водl!І

п·opotttttoвoi

Т>айспс>жиз~ітtн

мета• (:223 тисячі карбованцІв).

лургІ'і lм~нІ 60•рІччя Ра· дJіrі!:аЬКОІ УkраУНИ, торго• вМь·Ііоrо машииобуАfван• И.Іt Іменt · XXVI з'І~У КПРС, алю.мlнtsенх будІ·

Отже, керІвникам цих пwхриємсtв, партійНИМ, црофоп!лковим і комс~ мопьським орrаІ'іl~!Щіям необхідно докласти всІх

sеnвних конструкцій, Го• стар 811 ь, щоб , вnродоІІ!К rО.!іІВfЬ'КО'і СТр!ЧRОТJ!!!ЦІІ• нІІ.й6.1НtЖ'!:ИХ tІнІЗ nepeK\JИ• коІ фабрики І Бров.:..р· тм .вІдс'І'авання 1 плак

ськоІ фаб·рІІни 11tрхньоrо дР~tІго ~о~у o.ztitнaдфtroi днт.R'Чоtо

баrато

трИНотажу

tнших.

~а п'Wrіф!чюr

ПрацюRІЧи

під девІ:НJм •!30·рІччю :\'Т· усІ:!С

ворення

СРСР

-

виконати

.

s

'і'е:ХНІк6·екоttомtЧ.них

6 n поШшtИkІв. А.ІІже на фі-І v нitli pi'1ky Уёі ко.ін!кtИіІІі

удв.рних тижнів»; воии за, пІдпркtМС'rd

по1!и1іНІ

і!К-.

писам на овоУ ".адппано- йtн бёЗ вl.дd'I'AЮ'tti!Jt, ус­ вІ рахунки проДукціІ на сGтиІ тисRч кароованttІв, пШ:іно вйkЬіttти м J!ІШtе НадnлаиЬt;иЯ 4is би вfi!'till>

плапи,

ме

ра~·НО" соЩал.J.с'tиЧНІ бlJііfШИМ, нJі.

й

пі.дІ!иtцеиt

зобов'язаВ•


НОІІ

........ ._"...fll!l!ll!lll!!ll!lllll!l~--

ООВІДОМІІяt: РЕйдоІА. f11111~811i118111!1_ _ __

· ··а:·с Ом · т>р· е б а

"~ ,"... 'ТWJ JМWr •

)J(JITTI ІІІІІА •

вуе.ІІR a~m~кopoetA!am .,.. . етилом. ПІдаrmтихк 1

ЛВ'ПИ

ІИJЮІМНОГО

те_,.

дорожи .ти

npa.l.

--НtІіОМ1ТІtо

~. . · &іtб, воии набирають- вtдпрІІ.!ІпЕ!нt •їtUY. ТІі А tепер, взимку, І

~- ttЬменnrало

~

иt,;n,ь пит-ання

про

трудівники

1

щОб . B'tatвo

~1'.

tюaaatn

лише·

завеземо

tр!бнt ІіоJІІЩІ.

по-

A,цМlttlt'rj)a!(iІІ

продоеЖує

сисtему оnлатн np.tцl, ~

Обеі!r ро- розповіли вони. -

розповІ-в,

сnря• м~кту

що

ка '4вс

clльгocttt.t:ttnкп

високо. латси з. -~tйсла. .

у лорошити

.цю

Лк

. же

зеМJІіо,

/\ІІІ

ne-

техtrіки

зз

значно краЩе. Наріка~юІ:

сІвалки; вісІм з них по- кІв

ремоІі'і'іІІІ-

справедливі. МехаtІ!­

сошникІв.

-

товцІ техніки, одерЖуІО'J't;

rфодо&жував uозмо&у Ми- зарnлату

слюсаn.Ів

- господарства,

мв~ зерновІ

комбайІtн. J~ у шість. 1!1«1

парку господарстві

Є

також

Здалеку п1- поставпенІ на . зимове 8~' тиваторів,

для

їх

Iиllie ,

· :~.дуМЛ!t Це

прИмlщен-

До ремонту зчіпок . ~я-

сІльгосптехніку.

У майстерні

ПQбаЧйJІи були очнщеІ'Іі

· !ОроМ,

від аалиш­ го

А неподалік

відразу

очистив

що

. вІ.дnрацювіlв валялися знятІ і з абутІ ~!Ій він, ftовел.и~я: no-:roc- полицІ , як\ приймаю-ть­

. По~рсЬИІ!. !Зін бу,nе розІ- сЯ

після

від

райс!льгосптехні:кою

жни·в

ложнявних

решток , позн!мав гн , паси, пок:ри:в

ланцюокремі

півдороЗі, К1ІЩя.

обслуговуван­

нЮ доtльного оііладваии.и. Оса уже понад :.Ю років сумлінний Робітник труднтt.ся у rоспо,Царс'rві, вкладаючи всІ своІ звinhtJi 1 досвІд у с~ву полегmеІІ1іи 'tPYдeMlє'tkoї ПрацJ доярок.

Фио

IW.

Ланна rto внае3енJtіd мІсцевих добріі!І ЩёАНй виконує доведені завдан­

rtроц~н­

..

сrірняє tумлt.м робота тpl!.tt'toP!Іt\'ili

А. П . Сидорова та М , А.

·Б · одних руках жаюqи

ароиtаю

Q.в

1

··

збираkн "' зрівання

вивезення з

no-

88Ц1-І . в усіх районах Латоб'єдн8.:нь (РАПО). За рахунок -N>';' 1JhdjІІtltMд, у Нрасп-ааеІоІRаму . район.!, · незва-

all- аrропромисльвях

карТоплі і льо­

ну, вроЖай

-сІл·ьськогосподарськоІ зіб.ра.rіИ

ЇJро.цУJЩІУ завдлни орrанІ-

1111. одноЧасне nа­

цих kультур

· вЧасно

1

лась

доля

врожаю.

На _tпістопаДО іюму !)Jі е­

нумі цН tШРС

Пі/\іфес­

пов­ лювалось, що вже сьогод: нІМіЬ. P!trteнitЯм рlі.ди нІ требіі робити все, щоб об'єдНаннЯ ї rtотр!бниІІ одержаtи яннаМІльш у момент не· тільки коЛr<>с· віДд ачу іІід кonrrlв, спрЯ­ пи І радгоспи, S. й Ьб~:лу­ мованFіж в ЦЮ tilJ!yзь . говуючі п ерер()бні rt\длр~­ (ТА РС ). єІ'І1t'l'ІІв нailtlaiiJiilлit tpafl-

t

вtдряджЕ!ІtUІ'ІJ

~~--------------------~._-----w~~~~----~~~--~ 1 райсільrооохі·мІІ.

~осере_ца;еио -

б

І · ·

намаrіlJіиси Бk· ролю над озброєннями•.

сиеНня

fij)ЬI:'piMtt •Мх•·, на Ім я. членів америкаR.~

· ВаШ\~ . R

МОЖе

ве ЄіоКОГО

ОАІЮМТ

• newrptm.mti nb-

~9Jtrpecy

rпи6оку

ВИСЛОВІ!"!

триМгу

з

nриводу ІІІДійєRюваного a.rt~

neжtewь ра•Інюькg•амерk- мt~t!с-грацtєю . курсу на ка~СJІ>кик JIOM,9ІJІEfiOOTell дальше . на.рощува-ння гон~

про . QC0-1 1 OCQ-:;1: зі>- кк_ JІДерних озброєнь, l!ов'ЯGавню не створювати •МІІ 3а-кликаємо конгрес, АодатковИJt urarr дn~ t.tlЖ- говориться а JІ<ЖУ•меіt-; rФнтикенtальttик . palte'r. rt, - ви.ІfЛJ9чити а бюд•

fa~t

cailttJ 'tам ~ можУть жету н 1983 ф!ненсовнJt

усВ.НtоМJІюІіатн

»tt

"tЬгЬ, рІк асмrи·уванни на внро~

СЙСТЄМИ •МХ• ЛВЮІЄ (:q-:. вІр1!_'і'Ь У " ~OЖ_J[I:! B iCJ.!> ВеС• l>оЮ · складову частину J· fii iiJt!pDy вІйну l здОбути лІтарнстєьі(Их зусн.ІІь в н1А nеремогу•.

Скл Іtре.,

_: Рвrа;

рівноваге.

•ПУ~І­

д!вники радгоопу

o.пt'>pr, трактори, іюпі ма­ шини туди, де вирі шу в а ­

США єт.ратеr!чна ·

вшфавдаtи

С&!(Ий• розгорну ля Jt1i1Jt•нy підготовку до веснИ третьоГо року оДИііа.І!ЦЯ· тої п ' ятирічки.

нднУ . ~yefpt'l

Ytnixy

!факт кооnерСІЦІТ

про

св\дставання•

ме rtporptcoвi Jta рЦІІ'іІ- кетІ'Іоt сяєтеми cMX~ r Р~• сьіrо1~рІІПансьиих nep~- шення про Іх виробннцt'! roaoptt у ~ене&І . во сіІ.Ідчить про te, їцо

Го1'уЮ'Іи

т!в. На 9 г.РУІtіtЯ lilfвeзeitd на nоля ntд Іфі liyJIІ.tyflil 4600 тонн ДобрИв пріі rtлані 3000 i'ORR.

С.....М.

категорично

~ ~&А · І!іf'<ж · ІІі! Сft~ти- вицr.вG 1 роsгортаІfіtя ua4

60-річчю Сою:!у І?СР, т-оу­

ІІя иа 180~200

ГрІІЦ811 аа робетем.

.,

телекомnенІУ

він

праВДОіІувати щюгрІІ!Іtи ПІ>еА~а&Іійки 13 peiif~ будівницт!Jа нІівrик бом- r1A·нltx груn США , ·~;r тому бар.ДувальнииІs та баЛІ- <tнсл1 НАІ.tіональноІ paiuf ст~ІІИJ!: paitet. Ц~Іtов, ~·tд.нвної Meto!t Itp!ttftttartiчМ іо ~іІ- дЖ!Тсї:«оУ ц~ркви у листІ

.

·ВРОЖjЮ ·

1

Ен-бІ-сі

см. оЮ aarpoзol'O• . в США ~_nрогресу в справ! . коит~

1_.

ЛІЯ:, кореспондент •НоІіОі'о Жfltil• .

цаІtа, Майстра По ремонту

Р~йгІlн

nрезкдевт

1 раИ1ше

нер-дtаrнос-r patctJU.roCІt\'~btttll; П. ХІІТ~КИ, мєханtзвтор, член poбtтltblily p&JU'C)Ctry; іІ. ГАМА•

МайстрИ мапьmного доІянв мОлочно­ тоІІарвої фІ!J)мв радгоспу . •RрасипtвеьІtий• добре зІіаіоть Микопу Григоровича rри­

~йM1nak>- 'е Інт~рв'Ю

31RitR, Щ4Г ~ eyrtep~ttиtь пк

Д.JIJI МjЙВ1ТВЬtІ1

F,

СРСР

88

м дmteJtellt ~

воєнних. гоrу~

розГортання новІ-Іх ба.Л!- саме тому теnер най .Іл•m cтиtmwtx оокет сМХ• . Як слушний момент для ro. &Ідомо, іІtнІ!'Мою 4:Jадян- го, щоб добитися реалвн~

ІІі!~<

:!аЛІІш8ffе

на б~зl вrtc п.рОграмв

мамаrаІІІСІІ

rrв.рку не було ц&ого 'Іе­ пурного будиночка, ВІА­ сути!сть душових меІІііІє все

а и т и вовиний

леИ>ня нІбито спору!tіі!ноУ то.р, що м!ж обома країt­ в<ЖнноІ рІвtЮваrи• в 11ам" склалася nриблизна

ПАно , кол.и б на тернто­ plY машнЮіо-'Траkторноrо

що

кожним

IIY'f)! _ збільШена. · tl1IA, сЯ переконаний у ЩЦ прн!!О)tОМ . BiJtHGB: 'tt>My, пІдкреслив сенЗ#

що Ие відпо•t­

обурювв.ла людей ,

з

З гострою к.ритИ'Кою

же_

І'юІ безnекІі, nобутоІі~н т&І(ож не облаДІ'Іанl. Зви-

те,

рух,

kiJIЬJI!\Ctь ракет «<МХ• мо· JІketЬ

дм вимогам nротиnожеж-

б

,11е

дав І!розУмІ'tJt, Що_ ~r.tJд0м відкннуs 'r!!ердЖення

тут· немt1 · ІЮ, зона не працю~. Ко­ тел ІІсtановлеІtИ>Іt У ІІР•­

міщеннІ ,

«коМhантноrо

marrax.

It~

Ж.!Іі

Реltдова бриrада: В . HEKPAШI!:BII'I,.t!it.

QРаІtИй, д.eram, JІК! ще па реставрацію. · Qrdжfti> . с'І'ати в приrоді, - Грунтообі>обна і ·110, оtф~mують 1 ададУть ctи11r технІка буде ММ"~-

На фмо: М.

ІІf.

уДа!'у. днем набирає сили анти­

чи у -&riШrtтol!l,

що ІикJІйна~ Іа­

скових борін та Jtf!ЦИЛЬ· Itd1titтнcя

··~ ttMщe~ 36о квадраrА ·ось нв бетоноввиих киків також ще не приМtt. · k~tpiЗ, - . зrодом по- до.рІ.Жках стоrtь грунтоМ­ ступали, мовляв , робот>І ~Rив l'ОJІОвн.ий іижене;> робна та nocii!нtt техніка, тут небагато. Ane й часу ,.J\.O<:ny · :М. І. Rозаке- яка. nоьинца бути вtдре- до нового року залиши;:)n. . поназуючи майстер- моитазана в ite!Шty чер­ лосn обмаль. ....... ---"- Теп~ нашим ре- ry, до нового року. Серед А осЬ і ремоитиихи . ..-он~- - взимку буде nолагоджених 1 законсеїJ­ - Сьогодні заІtмаємо,w.'І'ІnрJю і тепло працю- вованих плугів налічи.1и ся . постановкою технІка ,_вa·.nr;- nриміщешт oбlrpi- сім плугів, до ремонту ка зберігання, розпо· .."...а~тьсІІ теnлогеJІrерато- йних ще І не прnсtуnалн . в!в комбайнео В . С. На/РоМ, добре оов!т.лене. Окремі з Лих навіть не скалов. - НомбаА-на сво··еfu!саний Т-150Н. З тран- кІв rруиту.

нурс

США Френ-сlt Уоррен в iwfь, llf(i . форсує aД::vti-il\~ ІІІТаті. !ІАЙоМ1нг у dteцl- страція Рейгана . ВИСtУ• альмп:t ~надмЩниJt• Іtус- nИв сенатор М. Xeтфi.ttzr.

'Мl'fit-mf ttoВy спОруду nІд рігання. gузли . і агреrа­ tу теЖ Є все необхІдне·. рікання ремоwtниКlв, ...... ·· МЖ.Зйим Дахом. ТИ, що потребують ре­ 0Дн~к бІля н.Их МИ не no- це баня. Побудована ВСМІа .:::_··у ftнШШньоМу році монту, відправленt в раА­ бачили Люде!!:. Іtільна років тому, але

•;

ядерн!!А ,

бу,nуть

t;азуtаннJі•

теnер має заробіток.

оемон-

р.о 3,мІЩЕ!нІ

Ра1tt!'rй

мож.і'Інв!сtь дііо одержувай вищу, н111f

закінчити підготовку куль-

Штатах ;

nepшoto

меtодом

Дня- нІ зак!нчнв . у Бобрину бригада побувала у рад- головним агрономом roe- райсільгосnтехнІки. ми всІ сівалки будуть гn- иvncl'! ~1 е хані:заторl в. рооrocпi •ШеРдlвсаний•. · подарства. пов\!1 , що навІть стипекВ:щовж oropolltl сТОUІ! тові.

Шд'ІІКlіжіdtwи , ~

я:ю сам nентагон вважає

зброєю

іПІЖ·

з цією метою рейдова ною комісією

JПИН'Но-гракторного

лttарвсrtький

це кpicИ~мotltttl і!'JtЗі\нню склацних еві т~ rreдamп: plme~r- вих nрDблем , н асамnеред HR. президента Р, Рейга- цроблем прибор к ання rон~ на розгОрнути А'! кінЦя ин озброєнь. М Ілітарист• 1986 І><ЖУ сто новик м!ІR- ська nолІтика В ашінtто-; нёжтіІн~ИталЬnих бал!сткч- на зустрічає .. р ішучий

~~raltx району? р~~Lряги.мет~ося · Іфпймаль­ ко.nа · rлnltr КозаІtевич. - чих розрядІв. А CeprtA я а чqлі з щойно вони привезені з :3ахарченко, який У кв\r­

.,

~дувати

-

PeAra1tf

Продб!І;КуЄ аrрес иІ!.ННЙ мfі.

кн що не nолагоджені: не затори, зайнJtтІ на rtІдго­ . нИХ яДерних раке? сМХ•, ~.уд у самих Сполуче-них

І. Т. R-омJІИк. Як!сть вtд­ внстачало

робо'tУ ремонтове.ноt

'І"еМП!!.МJІ

сме.ртоносну гонку сrрІ· м!~роJІJІІй аренІ, всf., . теr!чннх ядерних оіJб{ю- .it!JitO . Іt~шко;tжає роЗ~

Там ,

nровес- :! ре:о.~онтом технІки іду-rь

ти уу бу)\е нелегко. _ у господарстві ме~ан1еа­

.С'І'іІОJ)еИб

США цмtв!сt'рац!я

форсованими

· · СnравдІ, роботи неба- . це така nрогресивна оіr- ЄІИ>. Про pto- гато; ta варто снІrу пр:-І- лата впроваджена, спраІtИ · св Ід'Іить

ПІАrоТ)'вати техні- toptв. :mtl o'<toли.tm мехавae\1'_!titoro сезону ніни д. Д. С~овей ra

JliX

ось

nоки OtЩaJUІ тtрито­ бІТ ЗО ІІІСіМ НЄВеJІИКИЙ.

ІІОІУJ()ТЬ сІ!ІОІ 3)'СИ.ІІJІІІ lr8 rotltoдapcnl

і 1.0

вже

турбот У рІ.іО п~рІt)', Мн!{оnа IJJniч

ttneьІUІx механtзв1'0рtв .

~

рейсWІь­

7

~~ t\li.n:k для нового вро- rocfl'i'Wt:irtity.

Ньі

- м.а.

спорожніли Іtа СКJїаД, і '11, fltO можtІа l*Онrована f строк, -- те, щоб 1 '1 нас впрова­ поля. . Зорані вtдpe»oatyвanrt іfуду'І'ь заnевнив t. Т. КомЛик.- дили акордно-премІаJІЬІІУ

~~

,'

......

·

порушуємо

мІімtІ8ІІ;1ІІІМ

. 3BЇJID ІПОДВТЬ ааrроза мирові

~

'ЗНО ІЦІ :МІС-ЦІ> TOMf, & . ре~ вtдtфаІІ'Іt.ІМ 'ri

Ке BIШIJ!r011t'8 HmtiB CІte?elfa

І. е,...

Вонй

tta

ЩОДН!! ВИІ!ОЗЯТ&

nUJUІ

ПО 11 2 ~ 140 ТОНН _ Qt)гаІН­ НИ при nланІ 59 tOнR. Ритмічну poбuty т орів забезnечують. nулІІ • ~оз ерист В. Л. Зай"<tек•

rp"Jt·

ко тв який

А.

Ф.

працює

НоліЙ~RО ,

на

наванта-

. . .. _. ,

жувач !.

Д.

ЩJf:APEHKO,

rрОмадсьІUІЙ

корее~~ов­

р.ент.

fUtn'QJ»тatlнJt

Ja.кe'l'ti~Y к~Iмti!ltlt. Иautoi

краУни:

пр~ІЮІІіtІіі иі! США, U(оІФ СРСР, .він твеІ>• спJtямомttих на. ~ ; щМ JtO · вtplrl'ь й послідовно !JЛRl\.f~Tи ... при~лнзну рІв• . sи<:тупн за мир · та бев­ !Щ:tь сtратеrІч~иk си~ пеку народів, за те; щ06

СРСІ' І ёША. ~- PeAtau ttо<:тавнти нездоланні nІ!­

м 1f:t!нховує . ЩJkf'ttbн'!llt репоон Rіі;ЄрІ!ій в.ійні ІІа ~ll'hltь !ІоеІtн~ І'Іеt~ева• наШій · планетІ. «Людст вь,

tІн нtр Р.а,дJtнсьіtМІІ! ~ою- .ЇІ\АК.рєслив иа .,nи~ то" ·Jік ~~ль- Пад о воМу nленумі UH ніl•

~м ва rhJiйtak

ttlt!loг6, . тАк t іІдоско.Иё.Jі~ІНt

!tкlС.Ногс'І itlor nартії

емерІtkан-

ранем/Нrдеf}ноtо apdK&-Jiy. СП~І!ДІ, ~03, rортtвнй 100 циJt раІt@т :! ~et~tЬilts t1Um'OJ!tнl1t,мit

cworb

кожна

1000

дасть

ttf)ЩШ~i'

·

у нами,

якщо

nnєгOittliiO!t, А .в ці" ставити

на

лому на поЧаtОk 1D90 ро· майбутнє•. Іtу США роd}>ахdnують ?.tатм тМькІt у tкл~ді tвоїх C'tlpa'ret!ltl'tltx лдІ!рних скл до 20 tиnя:~ R.д~рних

.,....,

не хоче карту

nd-

св ое

СтІі.вк~ на Перемогу в ядерн!й g\ІШі є амнт:о­ pJtЗ ~i , В ан іt зазда леr : _:tЬ Іфнрёііі!kа ka ПроваЛ .

:Щ~.R,ІІ.іВ .

Та!tІІМ жаючи иа вото

tенера.льниіt · n.

с~ретар ЦИ НПРС ю. о. Aиtt-ponoв, ие може бе~ кІнця миритися ,~_з roln!oю озброєнь І з вІн­

В. МАТІtШ. (ТАРС).

ИёІваІЩJО,ціи,

cA~'A здОРОВ'Я

вуха , заrост- що вважають грип ле гким Ще не таК давно б1ль­ середн:ьоrо Існуючих хвороб захворюваннІJІМ і в nер і Ьд mІ~ть .людей .вважала грип рення се.рцево-су- захворюваІШЯ З'ЯІ!ІJІЯЮtЬ· .hrкн:М захворюванням, ( рев.матизму,

11

динних, тубернульозу) . ся на dyJiiЩI, rромад.f!М · _ можна сперенестя Збудttик rpиrty вtJ)yc сьному тращmорті, на ро­ !Іоt'ІІ.х•, не звертаючись Мража\МЬ rрипом за допо]dогою до Jtlкapя. розмноЖується на слизо- боті,

·

Ма

nрсщ~нті в).

ГР-ИП---ЗАХВОРІОВАННН ' НЕБЕЗПЕЧНЕ

···.

\

жаль, nодІбна

-

Думна вих оболо!fІ<ах носа, верх" Інших

nОбутує серед деякоІ час­

нlх дихальних шлях.Ів. Ос- собі.

тини населення й сьогод­ нОвНИМ ДЖ{феJІО1.t rpиfi(JЗноУ lнфекцН є хворий; Гід в!. Грн.п ....,. дУЖе п!д~туn ­ час кашлю, чхання, ровВИJДlляють у ве ceott.tll' yckЛa,nнemtJІ· tи мови хворІ на трнмеtрІ)ву зІхвtІРЮва!Шя, Вони інОДj пов ітря бувають більш загро зли­ вІАСtанЬ велнху кІ.ііькlсtь В\WИ для Здоров 'я хворо­ краnель І слини, слизу, з го , ft!ж · сам гриn . До нaй­ якими вірус nотраnляє у б1Jt&tn Чat!'lilx ускладнень днхаJіьнt шляхи здорових В:Ідносяться за.і:ІалеН:НЯ ••е­ людей . Вармитись можна гень,

пл евриt,

uриJtатковІі'~

заnал е кnп

шізух ноtа,

і чер!:!з •tІРедмети, користу·ва вся

бІг

1

зз.І!діНоть

ВаЖчИм

хвороби,

ётає

Ііrкt1ди

пеJ)е·

Ч~СТІШ4!о'tЬ

вн:nв.д1tй уСІМаднень. При

найперших

ках захворювашІЯ

слабі СТь,

оана­ (рІвна

мзtіfІЦfтЬ ,

силь­

' нИЙ ~t)лоnаиІі бІ.!ІЬ, ломо­ та . в усьому т!Jtl, кашель,

нежить) слІд негайно ви­

кJtИ.Іtй'rи Jt!tЩ1.it До/l._оМу' а не йти в пол! клІнІttу

IW

на

якими роооту. Xi!бpltff ГріШом ні

хворий.

ТІ, в якОМ)' раві ие

пІіІвіІнеи

вІдвідувати аотеатрн

та

pnt

маrаЗІі•И Н, Інші

кі­

ГJ>OM&IJ.·

ськl м і сця . Хворuго по­ тріб.но ПGМіСТИТИ 8 оtфе­ му _к імнtttу, вндtлнтн o!i-

pёMII:ft і1оtуд, руtl!ник, ае­

кілька. разІв на цеиь про­

вІтрюв4'fІt

nрІtмtЩеrн~ .

Приби.рати

нlомнаfУ

хtдно

на ~~иь в6ло

it&ltii

и~О(ІІ­

гнМ спосоt;ом з Доде.ван­

няfІt у 80JtY IJtGIJit"to llatl· на , клараміху ІІ.І'Іо мию­ чоГо пороШісJ' ЦрgфtпактnнJ

е.аиеди

проти ..грипу а наш11\ кра­ їНі проводяться з! доnо­ могоЮ

масово'!

ТіЛЬки

тІИtа

вакцинація дозвол~rtr. і'\в• КО МІЮІНТ И кІ.n&еІСТЬ ХІІО'

ванцина­

Цlt АйtЯЧого 1 ~~JI<'!tЛI:ifo веое.ЧёІІВІІ ( ве меІі.Dн! 70

на

гриn.

З&Г8Р.ТУ~аfІюt оргаНІЗму

в Jliт!IlA

tlac

насти,ни,

обткраннt;

доіІомЬrою

і взйМkу За

ран:ковоr

гІм·

і!о!Іо ­

гим pyilli!И itoM Чй tфнй• мamilt . дуШу . з teMтH~patv'

роЮ ~О -2~"С, штучних

а

таkож

уtІІьтрафІоЛето­

вих nрёменІА nІдвмщую'tв апф тlllia людини ){О .віру­

су

НеабІtлке з··а ­

rplmy.

qення

Має

ЛЮJ{RНИ,

і

хіфtІу ІІаіr.ня

ТІ. К,

BittM.AI'!It.ii

С ИfІІtИ 01!9'1 [~ 1 фруКТІ! ( цибул і, чвенииу, f. :i.n;vк 1

\fаЛИНН, ІtІ!.іІ ПНИ І \!1.); ~8rатих на Bl'taMIItй f!l Фі '

тоJІциj;и,

поnереджує

Jtаgрюваннх

на

tjнm,

:sa•

Н айкраще за поб і гти за­ хворюванню r рипо м . І nmt цьоге треба доДе ржуІ!!і· тись tra-ltnpocтiшиx nра­ вил: ІірИ каіllлі , ЧХё!НН 1 прикрмвати

рот

точкоЮ,

користува ти сь

не

за гальн им

совою ше

І

н іс хУ с­

ру шни ком ,

хусточкою;

мит-и

руки,

но­

част і·

додержу­

ватись чистоти в будин­ к у, квартир І ; ча с тіШе п' о•

ві тrЮВаtи

k!Miia'i'y.

.

ще одне . Не вдавай­ тес!t до самол шувв н!ій - --

це ,!\уже _цmіДJШво nечно .

При

1 Іtебев- .

найменших

п !дозр!ни ях на · За!!:МРІЬ· · мmнt ЗІ!ертайтесJt до лІ• кІі.рІІ. , П еремога н ац грн­ nом ~ІtріН!!І кожн"rо а

lfA~.

8.

МИСАіt, Іdиар.


+ · N31108І.-ь ПРО ВЧИТЄАКУ - ноr cEPEJIHЬOJ ШНОЛИ 1t! J Jii0501·

ДМИТРІВНУ- ВОЗНІОН.

+-

КРАСИЛІВСЬНІ WНОЛЯРІ ГОТУЮТЬСЯ ДО НАСТУПНОГО 60-РtЧЧfІ УТВОРЕННЯ СРСР •

.+. WНОЛЯРJ

Урочистий вечір. В -актовому. 'J'ИВН()Ї nройшов

залі

НАПРОЧУД мішка,

школи-інтернату урочистий вечір.

виховат . елі,

nедагоги.

чарівна

укрзІнських

:ннла .хору вує

баянІ

їІ

ча­

-.о

6,

І ось

tl

перебо-

,

роти.

Навіть

прийшов

довго­

ждашrй час. Любов Дмwr­ чужому рівна Вознюк в 1968 ро­ заплз­

же цІ nісля закінчення НиІв­

необхідні . добре, теп­ ставлення до себе,

урівнова':f(ен!сть,

привітне

.1.аскаве

усмІшка

слово.

стала

не довелося

ського

nедінституту

перt-

Перша м1ськоt клімату в с!м'І, риси ха- ~ можна !\'а'JЄСТИ "ПІІfа.- ИІВІ ~tД118.111181 . . . . .

noplr 1 д-овфу школи N2 3. арадити . до- у ВШШЛА в - смисл іУ зрозуміла, що

любов

зд!б- ло nрикладІв. Але оеJЮв-

1-3 кпасІв. Ось, 1 . . .

Здалеку йшла - Любов Дмитрівна до школн. до дітей. Нелегко. . Через важкІ · nовоЄннІ дороги

житті. Та труднощі лише ний п!дх:д. чення їх, тобто ексnерипочиналися. Насамnеред Цікаво, наприк.лад, те, ментує не ради ексnернбракувало досв!ду. І тут що Любов Дмитрївна по- менту, а з користю. на~tnершими ' ПОмічника- чинає знайомство · з май- І ще о;~не: вчителька

ком... Ій ст.а.,іrа Любо: І· Дмиrр!sна ;Вое-l'ПQк: т.не тільки щ,. а всІJі "... телям мо.иодших , кna~t'L

безбатченковоУ.

Проскурова.

покликання,

rІркоту

до.'!!. ми не

A;rre

були

.їІ

рактеру дитини,

n

колеги М. П. бутніми Г. Ф.

кості,

. наставницям, Любо в сподоб і· . ті ; . І. все, що Дм итр1вна · українські пісні у nрацьовитос завжди щиро іІиконанн! трІо М. Мель­ · має нинІ, дос:Яrла в напо- вдячна. 'J'enep· вона .'1егливій nраЦІ. визнаний майстер своє! инченко; В. . Малахtвсь- . Так сталося •. що СlІО'іат- справи. кої 1 К Нацан та гумо­ ку зак!нчила }іра.сноrо- У чому ж складовІ ус!Рескн, як! nрочи.тав .ди­ р1всьюrй с~яьсько.гос11о- n!xy вчитепьки? Кожні'! ректор районного Будин~ :~арсцкий техНІкум~ ino на наступна атестація свідну культури М. І . МошІвПолтавщин! . . За нanpaJJ- чить, що майстерність Jtо. ' .лись

чудсвого

Jl.

за

хвилини

РОМАНЕНКО.

Чи

С!tала

б

педагогом'

nсихології,

а

й

педагогІчииn

туватиме

про. зРQбле-

колектив Нрасилів{:.,._ кої середньо! шко-11и до 60-річного ювілею СРСР почали готува­

.'!одших

тися

~;таршокласників.

минулого

·нав­

чального року. ТодІ були розроолені І за­ твердженІ : заходи п!о· нерськоІ 1 комсомол::.­ ськоІ органІзацій. Згід­ но

з

ними

проводяться

збори, тематичні no· лІтінформаuіУ, вечо-

ри,

бесіди.

клас

Ножен·

одержав

конкрет­

не .завдання.

Зараз вся школа го­ тується

свята юзннх ньому

до

кожен

клас

не.

Свято

-

не за rо-

;ами, · всі nocn . Ішаюто. ·р.Ниnиrь робота 1 в мо­

1· в

шкоп:ярІв,

Аи.­

же кож~н . прагне вий­ ти пер~можцем. ~ .1 костюм республ:кц, .яку. nредставлятиме, 1 альбом, 1 nісню, І стінгазету зроби-ти най. кращими. .. · До ювілею У'Ін1 го­ тують ще й сувеніри. Тут також - nростІр творчості· й фантазп: хто випалює на деревІ, ·

· xro

готує вир~б із со­ ломки. Нонкурс робіт відбудеться: иаnере.до­ .днІ свята.

загальноr::>

фестивалю рес·публік.

заняття,

u

д:ти вчаться працьовитос- в с~ост1й!Jе .Ж.Ит~. ·-~ · Друта. не менш важли- Ті 1 небайдужостІ, чем- н·а . ними r;ор,!щть~я •. .ІУ;о­

ва, складова -

це доб- ності 1 доброзичливостІ, ходять J'ОКИ, вирос:rаJОв . визнавати. своУ дітИ, aJre .J!она 4п:я· RitX

методична

п:дготов- вмІння:

со­ На зв!-

·

ному святІ . :аони

до

піснею, грою,

,60-річчю почне

·

СРСР .

цю

важл и в у

дійової.

s

всіх

тут

на

Ладан. Ерім цього,

лівські

. муть

·

ПокІІ

вчителі можуть явити ентузіазм, тивність.

краси­

школяр! візь· участь у райоІІ-

14.30

НОВНІІІІ,

14.50 Док. · •ІJІьми · · YsбeiUitOrll

зустрІли

телебачеии11

с5авовІ!и

жовrа

.\OP&ra•. сХрrпІІка осІJіиьоrо • ЧуJІ.о,nоwаток».

дня•,

І~-40 Поез\11.

РафаеЛь Ао~~ь6ертІ.

16.30 сУроки хл\бtr>, TeJІtRapи~. 17.15 ФІльм-коицtрт · сТанцюЕ Габр\елJІа

І

16

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

ПРОГРАМА ЦТ . 8.00 сЧаt•. 8.~5 ВідrухнtтьсІІ ,сурмачІt 9.30 Фільм ~Старовинний ВІІ• ,І;е8{Л1оо>, . 10.35 сЗакарnатськиА танок», ... Фt.~ьм·коwцерт,. 11.05 Науково-nоnуляринА фІльм еЛюдина і робот•.

Jt.IS

И'оїі~ии.

сНОВАЯ

ЖИЗНЬ• -

І(омJІеаа»,

17.4S Чу.ІІ.еса без . чу .аес. 1·8.15 ЛенІнськиА · універентет

ГРУДНЯ

мІльйонів. Економів ГОСП0.!1.'\11108ВИНІІ

ТОД

'Jacnoмy етаnІ, . 18.4~ МІжиароJІ,ииІІ .т:vонІр кею на nо ІІз rа3ети.

вь1хода:

вторник,

ке· Су•

' •

:.в•стик~. ЗбІрна· •Р .И СРСР. У nе11ервІ ІЯ.20 . Сьог!)днІ у світІ.

хо­ Из­

·>t.no 21.35

тистів

Київського

про­ ак­

сБІА· иа

'11et"-

орrан Броварскоrа I'OJ)OAciioro . · ·

сре,~а,

uтница,

суббота.

10.00 Аs:туао~~ьва камера. 10.35 Народна творчІсть. 10.5& І. Чигрииов. • Паач

академічного

nІ .. Іи•: Вистава.

тепло у

в:тали

16.00

18.10 16.30

сСрІбвиА JІ,3ВІВОЧОІІ.,, Му!, ф!JІьм с ПICRR nlc&JO

JIOПOMOI'J

-ОJІІ,

сІАс•ка коаа. 17.45 Екран RОШІИІІ ИОГО те .. е6ачеивв.

A.!l.reca

144•. 8.35, 9.45

nрекрасного,

артистами.

І

актовому

Приро:в.озвавство,

м.

БРОВАРИ

КІ-ІТВСЬКОІ

ct.КliA.

варис

І

касової

роботи

Ісnаис1>ка асова; ПТУ. м.· Черниmе.. сЩо fІ,Обити?•

4

ФІльм

npo

народного

м~

а'61ЄІО

Но.иаи

ta

ки.

Потім вистуІ'JИJJа мсq. жена артистка УРСР Ва· лентипа Ночук, яка вико. нала українськІ

t російсь­ кі піснІ та J)()Ма.неи. За•. вершив

конце]:іт

народних

манс!в,

зaeJryЖe.t

' "

rrtceиь

_ виксіІ'!ав

та

СусанІна І-з .оnери

а р

D<>o

•Іва.s

Сусанін'>. . . В. ТЕРЕЩЕНКО, .вЧИель

мy3JIJaL

Рцактор Є. ФЕДJПі.18.15 . Кубок СРСР· s .Ажкоt . ,,.. летик'и •. 18.45 • КиТвщииа•.

19.і5 "те.іІефІ.ІІьк, . 19.30 біа .. Ц.е . хороших

.

ачите·

. тові,і..

Про nроб.і!еки nолІnІІІеІІІІt nобутовоrо обс,.уrоауааІІU васеаеииІІ .. • . У .1ьtівоіс1ооs:ІІ областІ. ·

20.00 ВеЧІрак ІазЦ. сПРо МИШ• ка.

Фільм 13 субтитрами сЗо­ РІІ nринадливого щастк•. 2

1.30

· ккоrо

20.!5 <За

ве

чекао~~и•

8ІШRМИ

.111ІСТІІСІІ.,,

Mys. , nере.аача.. 21.00 «Ча~» · ;',45 Новини. :а. оо Екран стуАевта-заочиІІка .. 21.35 МІжваро,Рий 'I'Y1'Bflt. ;s . ІІею . ВІ· ІІР!&s •. rазе•J,·. ·сИs­ ХімІк. І курс . Нариева rео­ аестик•. :fбІриа Чt<;Р · метрІя . І .курс. збірна Waellii .· · ·· /8.00 І'ЛV3. фІдьм сНосики кІІJІ· 23.20 .ll,oal.as:oaa N с:Wу•ба.' · nатІТ•. • серія.

ІнАекс 61984. ДруІf' виеокиА. Обс~r .! · .,РУ~

ОБ!ІАСТІ,

КИІВСЬКА., !54.

19-3-82; •астуnвика оеаакт.ора, вІ.ІІ.дІлу аартІ~ноrо жuття 19-3-18: ·

- · 19-4-67,

острів•. 8 ка.

"А СРСР А. Г. Караааа, '3.40 В. Шексnір. •Гамлет•·.

19--4·47; відnовіАалького секретаря, вІддіJІу сільського rоспода])ства ХОJІЄСПОВ,ІІ,еита мІсцеооrо радіомовленна - ... 19-3-05; ві.ІІ.діЛіа промисловостІ,

....

Нуделя

концерт.

13.10 •джерела Караааа•. Тео~~е­

«Землетрус: nошуки; npoгвo­

SR».

йоrо

опери Г. МайбороДи •Ми­ лана•. СподОбапись у .. ням 1 україиеь1d иа~~~JІ! п:снt .у викоиаии! . сПіва•

залІ

9.15, 12.40 10.05 Учням

с3иаіідениА ГеографІя.

ПЕРІ!ДА,ЧІ

Науково-nоnуаІІрвиА

npo·

Мит­

планами.

12.10

клас.

8.55

)'краtвсь­

B:YJI.

-

ЦТ

за­

10.35, 11-15 ЗоолоtІR. , 7 "'"· 11.00 Наш сц. · 11.30 Науково-nоnулкрииІ\ фІ.nм

НЛ КИІВ ~ ТА ОБЛАСТЬ !.ОО (Імиастика. 8.15 Док. теаефІа1оок . сВисрта

І'о­

ре.ІІакnІТ: · 255020,

Телефони: реJІ.актора

. Іиструкевтu ..воУ

Зустріч s театром. ЕстраднІ мело.ІІ.ІТ. На добраніч, ,ІІ,ІтиІ •Час•. сТалаити твоТ, УкраТио• По аакІнчеввІ Новини.

ПРОГРАМА

Іх,

РозпочаJrа

на артистка УРСР. На;t!І

класи.

ведені

повненому

ІІ ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

КІноnрограм&. ФІ .. ьм •СтарІ стІви.,, Новини.

!2.5& 13.30

те­

А після уроків у пере­

музики.

варе-

дер­

уроки

чнми

19.30 20.25 20.45 21.00 21.35

УКРАІНСЬКОГО

ар­

ці розnовІли про 1'069ту В театрі, nОДіЛИЛJ;ІСЯ ТВОР·

19.00 АктуаJіьиа камера.

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

17.15 На

-

•Час•.

Тео~~ефІльм

ПРОГРАМА

ІІ"ІІЧе>,

..збІрна

иоинтета Коммунистической· nартии УкраинЬІ, .'r-0\)од· -ci«>ro и районного · Советов наDОАНЬІХ деnутатов Киев­ ской областн, (На украиис~<ОІІ яswкеІ. Редактор є, ФЄДЯРf. Газеu вьtходнт с 17 аnрелІІ Ц!37 rщ~•- . • •

Jtltи

вк на

лі•. Концерт

18.30

,.

мІськрайокІf1

ний артист . РРФСР Ми­ Надовго в пам'ятІ ста~ . кола Няришеs. -Він . щ»о шокласників залиШаться співав кІлька J)(ІС!йеьКиz

lS.OO Тео~~ефІ.n.м ~ЗаnовІцІ ма­

хрестІ•. І серІв. Сьоrо.ІІ.нL у свІтІ. (;півають аауреати Всесо­ юзиого конкурсу І. Мальrt­ аа та 1!. Бабао.

учні

своІх гостей:

просади

А. СЕРЕДА.

22.40 22.111

св.я т о

школи

лярІ

класі. атже. І 'тут діти,

ва ради загону Антоні-

мІсьшколІ

атру опери ·і балету іме­ ні Т . Г. Шевченка. Шко­

Стенд до ювІлею офор­ млений лише в 4-Б

голо­

у

вІдбулося

жавного

що ж красил:вцям тут похвалитися ні ч и м.

цІкав и х

стала

оойовоУ.

7

костюмах

тивніше nоnрацювати над виготdвле:f;іням на· очиоІ агІтацІУ. сnра.вдІ

одній ми країні, як сес-rри-брати•. Ін:ц!а­

справ

Нр'і­

ліки. Зокрема, слІд ак-

r.

ме7од~

•Майстри мистецтв - · ці· ТЯМІ>, nрИСВЯЧеНе 60-р!Ч· чю утвореІ'!ня СРСР. Хлl· бом-сІллю в українських

сил!вської середньоУ школи є 1 певні неда­

кампанію 6-А клас (класний кер Ів н и к о. Дяченко), який . готує показовий збір •В Радянській краІн!

торо:м:

М

.

60-р! чч я

СРСР у школярів

Роз­

нам в Дружбі рости,

колективною

кування

nрисвячени'Х

Нещодавно кій середній

l'еспубліку

підготовЦі до свяr-

міським

на

nоwа.ни. tото. А. Коа-.

Уроки мистецтва

ньому

танцем.

У

урочи.:­

тнх . зборів піонерських загонів,

На

досвід,-. керує

представлятимуть

Ниргизьr<у

Не менш копітка ро­ бота ведеться 1 по п!дrотовці

передового

школи відбувся

ЧЕТВЕР,

..

зуст- хорошу людину,

очнення й інше.

м:кро- нок

ПО-ПЕРЕД У -фЕСТИВАЛЬ з

_....

І, иа.­

1 -ryr .. класів . л. ,д. . ео.. рІч\ вдома, залуче н н я найnершям І н:ійдІєвt:шим НЮк навчиJіа: .Чктаін 1~ inlt батькІв до облцнання ка- засобом служить УІ осо- сати, ро;3ЛUти ..світ .. :.е.. бінету, виготовлення уна-, б~стий приклад: . У неІ га то t!kJ,ol!aнЦlj! ,rrt,q практичні

взагалІ 1 кожного вихо- на турбота про запровц- виконує ооов'язки настае­ несене ванця зокрема. І не лише ження в практику нови- ниц! молодих педагогІв; Дошку

райкому комсомолу, )рі· ткчого садка · •ВІночоІ':'>.

відпочинку.

Учи!,

вміє найдосвІдчеиіша:

.'Іа в Богдан!вцt нашого ко розкрити досвід, сл:д ленІсть вчительки, що пою:~ки І nереборюваrк назавжди . uлишаєть е·.с району. у роботІ була насамперед видІ.'Іити П дозволяє їй кожен урок труднощІ. першою ІSЧІ!:тещ,кою, -e)IJI!t вм1ннк встановити кон- І організувати, 1 провеСnравЖньою шаною Іно- ROIO. старанною, мала подяки. такт .з дитячоЮ аудит')- сти з найвищою відд а- ристується: вчитмька . у А. КDІТІІЕВА. Не знаю, як би ·склалося р:єю. А. це дається Ій чею. педагогічному коле'КтивІ На фот6: .. учитепька жИття дал!, коЛи б не бу- завдяки глибокому розуСприяє досягненню доб- m~:оли. Вона вnродовж міськоt ПП<м!І .1\01 З ло nотім у n б1ографіУ ,м!нню дитячої nсихології рих результатів 1 nостій- кількох років сумлІнно Jl.' Д. ВОЗІіІок. ІУ Ім'я ~

Будинку

цІ

а вмІє праЦювати • колектив- Адже воиа серед ии

зу- но 1 індивідуа.'!ьно,

ки мІцнішають . Тут І віr- рrвна, вона прагне вихо- ми кo.ner.aw.· . ·. . " · .. хови! лекції ., б ес 1ди, вати. в кожному . учневІ .у ж Е П'ЯТЬ ·ne_ . · -~. . ··.

ленням заклад-у працюва- зростає. Якщо хоч корот- ра

Серед учасників хору учні впізнали 1 своІх . на: етавник~в-учител!в. · Колектив школи-Інтерна­ ту щиро вдячний народ­ иому самодІяльн<>му . хо­

районного

спрямовує

..

небайдужостІ, доб- но сnільно, пережито ус- ки їх до школи. А з no- nовести. Головне. як вв:J.- роми?Ь.СЯ : п(фадJ!тис.~ А _ ще _ nіх!в 1 невдач. Ім, своїм . чатком навчання цІ зв'яз- ~ає 1 сама Любов Дми,r- nр.едметниками, мОJЮ

розичлнвосrt .

«Степом,· сте­

культури

школярами

Пота- дитсадку,

:П6м•. Особливо

РУ

її

к.л~ 1. ностей. Іншими словам а. не, що вчителька засто- , року до m~JЦІ ttp'irtl:ш.Q це вона вміє до кожного уч- с~вує прогресивні мето- моло;ха вчителька с: А. м:сце в ня знайти індивідуал,ь- ди пІсля ретельного вив- , Яхно. Добрцм По~

має горя без ·добра. Так 1 пенко, А. С. Науменко . силля батьків на правиль- nрищепити дітям Інтере;: ючи Інших, .постІйко ni1f вчила стій- Скільки . уроків проведг- ну органІзаЦію пї.дтотов- до навчання, захопити Ух, ться самз, нtкі:)ли . :не · · tЬо 8 н~У. Бі.ца

nоло­

гля:rач!в > Солісті<~'~ Н. Стеценко вико­ пісню

цього

там

н1-

. видно.. Дітям

~тинства.

мелод:я

пісень

вnору

вчктельці не віку. "і них жит.тя.

вом Г. 0. Ма:ІІякіна. Хор розпочав свій вистУп п!с­ .нею «Рідній парт 1 І•,

Мила,

об.тіиччя.

взаємну

хору районного Будинку культури під керівницт­

на

ус. Все-таки

мати: 1 з!rр!є, 1 . поісартає, 1. навчить. Тож Іхню ступила

А nІсля урочисtоt час· оrини. . в ідбувся великий концерт самодіяльно г. 'J

Стоцький.

сходить з

Та

не

мила

здається,

вчитедьки. ПершоУ вчн­ те.'!ьки. Бо вона ж Ім . .ян

йов.

І.

коли

так .'Іе

розповІДдю про утв'J­ рення СРСР виступ и в аавуч школи Д. І. Вороб­

В.

тоді,

оку

S

акqмпанував

не

кати.

присвячений 60-рtччю ут: :ворення СРСР. На нього г16ра:1ися всі Учні, трене­ .ри,

Rоли

рівного

спор­

ДJІУJКАТЬ 3 АпИСТАМИ.

листіз

ма ний ар.куш. Тн раж 11 .920 примІрник!". :1ам : 4887. Бро•арська АрукІфніІ' .Кківе1оокаrб ·· сб.ІІа~иоrо . упрамІни• у · сnравах аида. Blllf1rТ8; · aмlrt)adllt і ккижковоJ торгІвлІ. А.ІІ.реса .ІJ)ухаркІ ~ 2~,

... 34.

БроварИ Те'лефои

КиівСЬkОТ

19-4-37.

областІ;

вуJІ,

.

китвеь.аа.

199 номер 1982 рік  
199 номер 1982 рік  

199 номер 1982 рік

Advertisement