Page 1

у ПОЛЬОТІ ..СОI03-13"

ПОВЇ,il,()JIf,АЄННЯ

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАIfТЕСЯt

ТАРС

.NV 199 (3901) П'ЯТНИЦЯ

Відповідно до програми досліджень у навколоземно­

21

му космічному просторі 18 грудня 1973 року о 14 годині 55 хвилин за московським часом у Радянському Союзі здійснено запуск космічного корабля «Союз-І3». Космічний корабель пілоtу€ екіпаж у складі команди­ ра корабля майора Климука Петра Ілліча і бортінжене­ ра Лебед€ва Валентина Віталійовича. Програма орбі­ тального польоту передбача€: проведення астрофізич­ них спостережень зірок в ультрафіолетовому діапазоні за допомогою встановленої на борту системи телескопів «Орион-2»; спектрозональну зйомку окремих ділянок земної по­ верхні з метою одержання даних для розв'язання народ­

ГРУДНЯ

1973 2

р.

Ціиа

коп.

РІН

ВИДАННЯ 34-й

ногосподарських завдань;

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАFЮННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОJ ОБЛАСТІ

продовження комплексної перевірки і випробувань бортових систем космічних кораблів «Союз»; дальше опрацювання процесів ручного і автоматично­

го керування, а також методів автономної навігації в різних режимах польоту. 3 екіпажем корабля «Союз-ІЗ» підтриму€ться стійкий радіо- і телевізійний зв'язок.

Сьома сесія Верховної Ради УРСР кання.

Десята година раНI\.У. ТриваоЛЮIИ ·оплеска~и присрні зустрічають керівників КОМУlністичної партії і уряду України товаришів М. М. Бори­ сенка, І. С. Грушецького, Н. Т. Нальченка. І. Н. Лутака, О. П. Ляшка, В. О. Салагуба, О. А. Ти­ таренка, В. В. Щербицького, В. Ю. Маланчука, Я. П. Погребняка, І. З. Соколова, заступника Голови Ради Міністрів СРСР, голо' ву Держп.'1<'tну СРСР М. Н. Байбакова. Ради ~'PCP Сесію віДI\РИВ ГОjюваВерховної депрат М. У. Білий. ОДНQстаино

затверджується

таокий

і

дpyгo~y

пи'таннях

-

Плани партії-пnани народу -

госпниии, спецІалісти

промисло­

востІ і сільсьиого господарства, діячі науии і иу.1ЬТУРИ .

Кореспондент РАТАУ попро­ сив народних ОбраНЦіВ висло­ вити свої думии про рішення грудневого роиу) Плену­

(1973

му ЦК КПРС і сьомої сесії Верховної Ради СРСР восьмо­ го

силииання,

нами

-

поділитись

пла­

на майбутнє. У документах,

лено ленінський иурс нашої паРТії. яскраво проявляється її постійна турбота про дальший розивіт соціалІстичної Батьків­ щини, підвищення матеріально­ го і иультурного рІвня життя

народу. З початиу роиу наш ио­ рои

видав

тисяч

-

vи/..иA"//и/.UDY.AQW'~..dIZZIII

Передовий виробничник

тонн

понад

со­

надпланового

палива. Це наш внесои у за­ галы:Ійй здобутои ираїни в тре­ тьому,

вирішальному

роЦі

п'я­

тирічии . Зараз ми, депутати Верховної Ради УРСР, зібра­ .'1ися,

прийнятих на останньому Пленумі Цент­ рального Комітету КомуніСтич"ної партії і сьомої сесії Вер­ ховної Ради СРСР, сказав бригадир иомпленсної бригади робlтнииів очисного вибою шах­ ти іменІ Димитрова комбінату «Красноармійсьивугілля», Ге-

на-гора

щоб

розвитиу

обговорити народного

плани

господар­

ства республіии на наступний рік. Проводжаючи на сесію, то­ вариші по бригадІ просили ме­ не

запевнити,

що

в

Незабутнє

Врученнп Кирrиаьвій РСР ордена Дру.ж&и "ародів

урочистого

четвертому

році П'ЯТИРІЧки ми зможемо до­ бувати щодоби тонн вугІл­ ля, значно більше, ніж пе­ редбачено планом.

1100

-

справив

на

мене

-

3

виступ

на

грудневому

Пленумі

Радісно було праці

дав ЛеонІд дарство

чути

ІллІч.

яиу

Наше госпо­

спецІалізується

на

ви-

сяч

центнерів

НаДіЙ

4.150

свіжих

овочів.

молоиа на корову досяг иілограмів. На четвертий

ріи п'ятирічии трудН!ниии рад­ госпу взяли ПідвищенІ зобов'я­

зання. ВирІшено боротися за одержаиня 31 О центнерів ово­ чів з геитара. Тваринниии зобо­ в'язалися надоїти від иожної иорови ПО 4250 кІлограмів мо.'юиа. (РАТАУ).

є РІЧНИЙ ВИРІШАЛЬНОГО Добра звістка швидко обле­ тіла виробиичі цехи Вровар­ ськоі меблевоі фабрнки -за­ довro до кінця року спожива­

чам

вlдваитажено

останній

маиовий виріб. В TopГOBeJlЬ­

иу мережу відправлено меблів иа

2

мільйони

карбованцІв.

Ліжка,

дивани-ліжка, товари

582

тисячі тахти,

різноманітиі

широкоro

вжитку

ви-

урочистого засіда,ння црийняли вітальний лист ЦеlНТРальному КQMiTeToBi КПРС, Пр.езидії Верховної Ра­ дИ СРСР Раді Міністрів

СРСР . (ТАРС).

~iR:~~~~:i:R~!.i 1"~'зрОсТі\є~віЛЕіЁнь~РЕв~~' 3 иожним днем зростає, на­ бирає сил нова будова РЕВ в Оренбурзl. Тут, на базІ багатю­ щого КиембаїВСЬИОГО родовища споруджується велииий гІрничо­

збагачувальний иомбінат по ви­ добуванню азбесту. Сім ираїн

-

Болгарія,

Угорщина. НДР,

П'ЯТИРІЧКУ - ДОСТРОКОВО! -

учасники

ОШІес-

виступив

член Політбюро ЦК КПРС, пер­ ший заступнltк Голови Ради Міністрів СРСР К. Т. ~Іазуро;в. Він оголосив YlUl3 Президії Верховної Ради СРСР про на-

ЦК

ту висоиу

хлІборобіВ.

обрали

тривалюlИ

ка:llИ, ,на засіданні

КПРС, в яиому я взяла участь. Оціниу

ківщи.ни до прапо. ра респуб­ ліки. :3 ПРОМОВОЮ"'8ідп~віцю ви­ ступив перший секретар ЦК КП Киргизії Т. У. Усубалієв. 3 слова~1И глибокої і сердечІНОЇ вдячності ленінському Центральному Комітетові КПРС і Радянському урядові звернулися промовці, які ви­ ступали на засідан.ні. 3 великим піднесенням

промовою, яка Іне раз пе­

реривалася

РСР

кріпив високу наоГіІРОДУ Бать­

нєвим.

Генерального сеиретаря ЦК КПРС товариша Л. І. Брежнє­ ва

засідання

Ки,ргизької

орденом Дружби народів і при­

почесну президію в складі По­ літбюро ЦК КПРС ,на чолі 3 Генеральним секрет&рем ЦК КПРС то.варишем Л. І. Бреж-

nиївської області, Герой Соціа­ лістичної Праці О. Ф. Шевчен­ ко,

городження

19 грудня в Фрунзе відбу­ лося спіль'ве урочисте засідан­ ня Дев'Q)альвого Комітету nомпартіїltиргизії і ВерхоВ'Ної Ра,циреспубліки, присвячене вруч-еmtю Ки;ргизькій РСР ор­ дена Дружби народів. :3 вели­ чезнимпіднесенням учасники

виступив

враження,

нормально.

чену програму польоту.

підиреслила иеруюча відділен­ ням радгоспу «Бучансьиий»

рой Соціалістичної Праці К. А. Северинов, переионливо вті­

леитив

денного

працюють

Космонавти Климук і Лебед€в почали виконувати намі­

путат О. В. Іващенка. Почалось Qбговорення доповідей і спrВ)J;оповіді. Сьома сесія Верховної Ради УРСР пр.одовжує (РАТАУ). свою роботу.

ПОРЯДОI\

1. Про Держа.вниИ план розвитку народного господарства ~'KpaїHCЬKOЇ РСР на 1974 pil\.

депутати партІйні і радян­ сьиі працівниии, робітниии, иол­

порядку

бедєва добре, бортові ·системи

заступник го.10ви плruно:во-бюджет.ної комісії де ­

денний роботи сесії:

20 грудня в Києві відкрила­ ся VII сесІя Верховної Ради УкраїНСької PCt>. 3 уСіх иінців республіии з'їхалися до столиці

Самопочуття космонавтів товаришів Климука і Ле­

2. Про Державний бюджет Украінської РСР на 1974 рік та про виконання Державного бюд­ жету Української РСР за 1972 рік. 3. Про затвердження Укаозів Прt>зидії Верхов­ ної Ради Української РСР. 3 доповіддю 'в першо~у питанні порядку ден­ .ного виступив заступник Голо'ви Ради Міністрів НСР, голова ДержплаlНУ УРСР депутат П. Я. Розенко. Доповідь у ДРУГОМУ питан,ні порядку денного зробив міністр фінансів УРСР депутат А. М. Барановський. Із співдоповіддю ПQСТійних комісій в першому

Вчора В Іlиєві розпочала свою ро'бnту сьо­ )Іа сесія Верхnвної Ради УРСР BOCb)fOrO СI\ЛИ­

Радянсьиий

Союз і ЧеХОСJЮваччина

-

Щоб покупець сказав «спа­ сибі., щоб було більше таких подяк, завжди дбають меб­ левики. Комуиісти, майстри своєї професіі, столяри І. І. БалабаА та П. М. Чуияк,

ШJJiфувальннк Г. С. Степа­ иець, лаКУВ8JlЬИНЦJI К. М. Коптевич, оббивальниця З. А. інші ведуть

неральної сировини. штабами азбестового цтва,

(ТАРС) .

До відома депутаТіВ Виконавчий ської

ємством

1973

ману

по

реалізаціі продукціІ.

До кінця

року

робітники

пІдприємства дадуть трудя­ щим меБJJiв ще на десятки

комітет

районної

Бровар­

Ради

депутатів

трудящих доводить до відома де­

путатів

райради, ща

25

грудня

року скликається ІУ-а се­

сія районної Ради депутатІв тру­

дящих (14-го скликання).

Сесія

тисяч карбоваиців.

відбудеться об

в

11.00

приміщенні райвиконкому (м. Бро-

А. ЯКИМЧУК, заступник

устатиуван­

кальними .

ганні третьоro, вирішam.иого року дев'ятої п'ятирічки. Це 1 їхна ваroма частка є · у до­ строковоМ)' викоианв1 підпрн­ РІчного

оснащеністю

За мас­ виробни­

ня збагачувальна фабрииа та інші споруди иомбінату є унІ­

бе-

перед у соці8JIістІЇЧВОМУ зма­

готовляються иа иашому під­ приємстві.

Поиомарьова та

Польща, РУМУНіЯ,

руть участь у створенні ЦJ>ОГО велетня, яиий щороиу давати­ ме півмільйона тонн цінної мі­

директора

вари, вул. Головна,

фабрики.

N'! 15,

3-й

поверх).

-

«П'ЯТІ/денну НОРАІУ

дні!»

-

під таким

за чотири

девіЗОАI

ТРУ­

ПРОВОДИМО СНІГОЗАТРИМАННЯ

комсо­

Один Із важливих агротех­

моле!!ь Валерій Анатолійович Ко-

Нічних заходів, що сприяє пІдвищенню врожаю всІх сільсьиогосподарсьиих ну ль­

диться токар автобази М

2

новалов. Щоденні виробничі

дання він виконує на

120

зав­

процен­

тів, добивається високої якості ро·

біт. Иому присвоєно почесне зван­ ня ударника комуністичної праці. На

знімку:

передовий

токар

В. А. КОНОВАЛОВ за роботою. Фото В. Бендика.

Раіівиконком.

тур, є снlгозатримання. Пер­ ша І друга рільнИчі бригади радгоспу «Заворицьний» ус­ пІшно проводять ц.ю роботу.

* * *

но працює І траиторист Дмит­ ро Денисенио. Снlгозатримання

прово-

диться в першу чергу на пло­

щах під ранні ярі иультури і иартоплю. Колеитив садо­ ягідної бригади,

яиу

очолює

Василь

Павлович

Траиторист Мииола Дитинен­ но траитором Т-74 із снlго­

зроби,в

снігозатримання ·

розорювачем

ВсЬО·ГО ж проведено снігоза­ тримання на 350 геитарах.

щодня

на

полі

нагортає сні·гові вали, вико­ нуючи змінне завдання на процентів. СумліН-

120 -130

площах,

де

росте

Андрух, на

Виконавчий

путатів грудня

П. ЖИГАЛО,

Бровар-

міської

1973

Радк,

раку

що

25

відбудеться

четверта сесія Броварської місь­ кої Ради депутатів трудящих (чотирнадцятого скликання).

Початок рабати сесії а

суниця.

rpомадський кореспондеит.

комітет

ської міської Ради депутатів трудящих доводить да відома де­

в

залі

засідань

15.00

виконкому

(м. Бровари, вул. Головна,

15).

Міськвиконком.


Економічну освіту-керівним кадрам ефектнвність агропромислового коопе­ руваиня в сІльськогосподарських підпри­ ємствах. днректор Київської птахо­ фабрики А. І. Вербовиков.

слухачами з лекцією иа тему: «СучаСНі

У роботі секції взяв участь і висту­ пив перший секретар міського комітету партІІЮ. М. Соколов. На занятті секції керівників, секрета­

інших

сільськогосподарських

тему:

хІмІзації»

ректор радгоспу Чериишеико, них

ведення

-

тваринництва»

нату Імені 50-рІччя лоус, «ЕкономІчна

::;"t:tL~

.. . . . . .-

..~opraH"'" "том

.

на

nитавнl

широкої

тора

пропаган­

SiI1i2~

«Осиови

соса посилювача і посилювача иерма автомобіля «ЗИЛ:. всіх

йшов вІн МісцеВі

Значно полегшив ручну пра­ цю зйомои ДЛЯ зняття флянця

і в автобазу М 3. умільці , ознайомив-

нововведеннями у спогосподарствах ,

«СадОВІ/ІЇ»

Фото К. Дудченка.

На руднину «Нальмаиир Ал­ малицьиого Гірничо-металургійного

иомБІнату

прийнято в

в

У з беиистанІ

еисплуатаЦlю

авто-

яиІ

діїв .. підвищення її продуктивНОСТІ .

Начальнии ного відділу,

К. СТЕГНІИ,

~~

«ДИСПЕТЧЕР»

новаторів,

шення праці ремонт»инів і во-

(Фотохроніка РАТАУ).

АВТОМАТИЧНИН

иолеитив

виробничо-технічсеиретар партор-

ганізації Л. Новбасюк. тоиар А. Латишев . слюсарі М. Безсмертний та В . Соловйов, на-

ча~ьнии майстерні В . ДіДИІВСЬматизовану систему управління нии , інструментальник В. Лебегірничотранспортними робота­ динець, зварнин Л . Третян, моми . Вона дасть МЩf{ливість різ­ торист П . BiT.~H - завжди в ко сноротити

проc<rої

машин

і

вагонІв , підвищити рівень орга­ нізації виробництва. (ТАРС-РАТАУ).

пошуиах. На

ІХ

Цінних пропозиЦій.

П~над

такии

иоробни пере­

передач

«ЗИЛ.

постійно турбуються про полег-

Г. МЕНЧ.УК і Р . РАЖИК підібрати літературу.

МІНИ

608» .

автобазі згурту-

.

в~оринного вала

тим заповнили стор.Інии альбоM~ описанням своїх пропози ЦlИ. вався

МОВИЧ доnо.магає робіПIІІЦЯМ радг оспу

дещо

марои.

застосували й у себе , разом з

У місцевій

На фото (зліва направо) : заВІдуюча БІОЛІОтекою М. Л. МАКСІ!­

на­

пропозицій вже побував у деИількох автогосподарствах тресту «НиїВСІльбудтранс». НадІ-

~ись З

,\ШТlI'IНО проводяться цікаві зустрічі з читq~а:ии,

регулювання

усіх

автомоБІлів

марон

і ~НАЗ­

Продовжило строн служ­ би иорпусу і НОЛінчатого валу, дає близьно 1600 нарбованців

рІчної

економії

стопорного

установлення

ШТіфта

лінчатого

вала

«ЗИЛ-130».

шайби ио­

автомобіля

І3иправдав

себе

зйомник ДЛЯ зняття шестерень розподільного

вала

двигуна . ПОПУЛЯРНіСТЬ

всіх

марои

заво~ла

пе­

ресувна кузня, яка дозволяє виионувати термінові ремонтні роботи за ' межами майстерні . В ній є елентродвигун, горно, вентилятор та інше оснащення. Підсумии ионнурсу на иращу

постановку рацtоналізатореьиої рахуниу ряд роботи будуть підведенІ в иінці

2000 иарбоваНЦIВ -

рІчний

економічний

року. Ж~І визначить перемож-

ців .

Д. RАЦЕНЕЛЬСОН,

громадський Кореспонден....

ора­

мистецтва,.,

стомаровим ,

вона

дає

иладну і

І

на­

яиа

недавно вийшла у видавни­ цтві «Знання». У передмові, написанlИ до цієї иниги учеНИМ-фіЛОЛО­ гом професором В. Г. Но­

ваджених

,рщнених

Миколаї в ська область . Бібліотека селииjа Квітневий Жовтневого району по праву вважається кращою в районі. _Очол.ює її кому ­ ністка Марія Лазарівна МаксtlAlОвич. Тут великии виБІР книг, систе­

рад.янського

TDp<:ЬJCoro

8&1I~

пробування

агі­

може

дати ЮlИга иандидата філо­ логічних науи Е. А . Ношина

лення

рац-

иопІтиим

тут велииу до­

леиторам

Цей великий альбом з опи- ефент від запропонованого ра­ саннями і кресленнями впро- І ЦЮ зйомни~ для зняття флянця виробництво

І

пропагандистам,

таторам ,

РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬНА ЕСТАФЕТА у

товариша­

досягається

помогу

мов Геиерального секретаря ЦК КПРС Л. І. Брежиєва ца Всесвітньому коигре­ сі, ПленуМІ ЦК партії та матерІалІв про поіздку Л. І. Брежнєва в ІНДІЮ. __ ______

11I~~~~

доводиться

перед

навчанням.

шень грудневого Плеиуму ЦК КПРС та сьомої сесІї Верховної Ради СРСР, про­

секретарів парторга-

11111111~"'~,~~_

8QlAyJOal . . ос""', "еНкому

ди матерІалів Всесвітньоro Koвrpecy ми­ ролюбних сил у Москві, матерl8.IJІв І рІ­

.

СРСР Б. М. Б1секції керІвникІв, 1 соцІалістична .,._ _ _ _ _ _ _

. . . . .18 шкbrwrвx

п....

8UI.'І'нчвоl ·

ному

ми з лекцією чи бесідою. знає, яи важио іноді знайти потрібні слова, щоб розпо­ відь була переионливою і ціиавою . МайстерніСть ора­

Компартії України М. К. КозlЙ. Він зу­

ПВИИВСJl

дова частина удоскоиалeIUIJI иерlJlввцтва виробництвом» - тема peteP8'rY иа

директор Калитянського радгоспу-комБІ­

Ножен , виступати

Є~~TДI 1 Йоro. ~ax.

«Впровадження иаукової оргаиlзації працІ иа підприємствІ важлива скла­

«~фекТИВНіСТЬ індустрl8.IJЬ­

методів

иа зробила аиaJda ~OCTi -.ходІ.

висту_ "1~

єико .

.оратора

rarp.

з иа~'ковоі . . . . . . . .ї . .1 ва пIАПРИ­

у роботі секцП взяв участь другий секретар мІськкому партІї М. О. Сергl-

І.

МИ8тецтво

Б'р~. . . І. Во-

IL,

ШКОли.

виступили ди­

В.

том виступила ~1О'Іа · відділеиням дep~1

ремонтио-механічного заводу М; ,:- ,бель. Ного розповідь доповниJIИ . слухач1

підпри­

«Красилівський»

їх ро.

цтві виробництвом»

...._на.,.

С\НІРЄТарl , артор­

гаиізацlй підпрн... ' ''lвлl, ' .• У'l'у. зв'язку 1 дерЖМIDD уст. . . . а Jllliфера­

«Економічні переваги , W"8.,их

об'єднань, зростаиия

ємств раЙоиу. 3 рефератами на теми: «Проблема оргаиізації виробництва у землеробстві в умовах його комплексної механІзації та

Перед сnyхач-.сеflllЦ • .на '1аються KeplB~

рів парторгав1зацій та економістів про­ мислових підприємств з рефератом иа

ту В. П . Бабич. Цікаво пройшло заняття в секцІї ке­ рівникІв, секретарів парторганізацій і економІстів радгоспІв, птахофабрнк та

'_и_r.

На заняттІ була присутня секретар мІськкому пар'J'U Л. с l. Шеаеет-

ВІдбулося чергове заияття в район­ ній партliiиlii школІ керівиих кадрІв по вивчеиню осиов наукового управлlиня соціалістичиим виробництвом. Перед методи управління техиічним прогре­ сом і якістю продукції. виступив кан­ дидат економічних наук старший викла­ ДСіч Іtиївського політехиічиого інститу­

e.-u.,.

нізацlй та економістів будівельннх орга­ нlзацlй начальника ПМК-508 тресту «Броварнсlльбуд. Ю. В. Понзінl.

говориться,

систематичне

про

торсьие

ліну .

уяв­

радянсьио-ора­

мистецтво

як

при­

теоретичну дисцип­

Загальна

концепція

витримана суворо й органіч­ но

злита

з

праитичними

по­

радами і вправами. У ннизі дано ретельний аналіз орга­ нізатореьиої прантиии осно­ воположників марнсизму-ле ­

нінізму, діячів НПРС і Ра­ дянсьного уряду . Сучасність і злобод(!нність принладів важливе

достоїнство

Збірник

нниги.

силадається

з

восьми розділів. У першому автор знайомить читачІв з історією стецтва,

ораторсьиого чудовими

ми­

зразнами

і прийомами нрасномовства, багатими революЦІйними традиЦіями усноІ пропаган­ ДИ,

становленням

иом

і

ораторсьного

«Ораторська

-

цес.

розвит­

мистецтва.

мова

як

про­

таи називається дру­

гий роздІл . У ньому рОЗПОВі­ дається ,

честю

чому

усна

витримала

мова

з

суперницт­

во з сучасними засобами ма­ сової Інформації і не лише зберегла. але й примножила силу

свого

впливу

на

маси.

«Тема , вид і мета оратор­

ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ-ПРОДУКТИВНІСТЬ, ЯКІСТЬ І ОЩАДЛИВІСТЬ СоціаJlістична

-

надбання

власність

всього

народу .

І її охороняти зобов'язаний иожний трудівнии . На заво­ ді

холодилыlиІ в B

на

сторожІ

державного

добра

лииа

народних

ців

група

-

нращих

стоїть

ве­

до з ор­

представни­

иів різних цехів і служб. Нещодавно тут вІдбулися з вітно-виборні збори, на яиі З ібралося близьио двохсот робітників. інженерно-техніч­ них праЦівнинів та службов­ цІв. Сюди прибули також за­ прошені

народнІ

ионтролери

3 ряду промислових підпри­ ємств та організаЦій міста. Звітуючи про свою робо­ ту,

голова

групи

ионтролю Г. значив,

що

М.

народні

дозорці

підвищення продук­

тивності праці, зниження со­

біваРТОСТі

продуиЦії, еионо­

мію . матеріалів, зміцнення трудової дисципліни та по­ ліпшення

яиості

продуиції.

Група народних дозорЦів постійно в полі зору тримає хід

виионання

виробничих

планів, бореться за ритміч­ ну роботу усіх цехів . Протя­ гом звітного періоду ионтро­ лери часто перевіряли виио­ нання планів цехами і служ­ бами, стежили за правиль­ ним оприбутиуванням гото­ вої продунЦії. В аитах від­ значали

недоліии ,

намічали

шляхи для їх усунення. же,

в тім, що

двічі

в цьому

переможцем

От­

наш иолеитив

році

вийшов

соціалістичного

змагання по Міністерству лі­ сової і деревообробної про-

о·

заслуга

УРСР,

народних

Хочеться

є

певна

дозорцІв.

відзначити сум­

лінну роботу сеитора яиості , яким керував Ю.

Гужва .

по М.

Весь час пильно пе­

ревіряв він яиість матерІа­ лів, які надходили до нас, І якість продунції, що випус­ иаємо .

Велика

увага

весь

час

приділяється eHoHoMlї і бе­ режливостІ у витрачаннІ ма­ теріалів і сировини .

На заводІ і тепер біЛ},Щ ра­ ціонально

БИКОРИСТОВYlPТьtя

ЗВІТИ І ВИБОРИ В ГРУПАХ

народного

Грицин від­

підприємства провели велику роботу, спрямовану на ус­ пішне виионання державних завдань.

мисловості

2 стор.

О

деталі. технічні матеріали та виробничі відходи. Однан і

в ЦіЙ справі ще є чимало не­ долінів. Дуже погано вино­ ристовується деревина. Час­ то у відходи , янІ відпуска­ ються

на

дрова,

потрапляє

діловий матеріал. Вина в цьо­ му

працівнинів

снладу,

яиі

інколи до своїх обов'язиів ставляться безвідповідально.

Підвищення продуитивнос­ ті праці залежить від міцної трудової дисциплІни . Народ­ ні ионтролери часто влашто-

. вували рейди перевірни, під

час яких було виявлено чи­ мало

фаНТіВ

шення

грубого

пору­

внутрізаводсьиого

розпорядиу.

Одні

запізнювалися

на

РОбітнини працю

на

10 -20 хвилин, а інші зали­ шали свої робочі місця на 15-20 хвилин раніше. Це

часто траплялося у лісопиль­

ному цеху

(начальнин І . Е.

Норнійчуи) та ремонтно-буді­ вельному (начальнин В. І . Урусов). Взірцем 3 трудової

о

сьної лів»

-

мови, пІДБІр матеріа ­ третій розділ. Тут

говориться

нен

про

умІти

те,

що

оратор,

праитичними

пови­

ЯИИМИ

навичиами

по­

дисципліни . може послужити цех ширвжитиу (начальнии

ристуються

попитом

О . Д. ЗеленсьииЙ). Є часті випадии, ноли ро­

вачів.

подумати танож

про технічне переоснащення цеху новим, більш прогре­

на прийомах вииладення ма­

сивним

Знайомить читачів з її ном­

бlтнинам надають иоротио, термІнові відпустки без по­ важних причин. Від цього втрачено лише у вересні 200 людино -днІв.

За звІтний період було проведено 28 рейдІв і пере­ вірои. Багато виявлени'х не­ долІиів усунено силами на­ poдНJiX контролерІв, нерів­

ництвом "цехіВ,

служб заво­

ду . МатеРіали за результата-

НАРОДНОГО

ми перевірои

КОНТРОЛЮ

обговорювали.

ся на засіданнях

бюро гру­

пи

заходи

і

намічалися

по

усуненню недоліиів. . Після доповіді почалося жваве обговорення. Брига­ дир комунІстичної праці це­ ху холодильнииів О . Г. Нор­ нєєв говорив, що народні до­ зорці мають велииl права і

Час

спожи­

устатиуванням .

Слюсар

П. Я . НорнІєнио

ловості .

паперової

всю від­

-

констатував

-

відзначив

робітнии цеху ШАРВЖИТНУ Г. П. Нругляи. У нас є дуже багато цінних відходів. але ми їх повністю не вико­

ристовуємо . А це велииий резерв виробництва . Нам потрібно збільшувати асор­ тимент тих виробів, що но-

НОВЕ

ЖИТТЯ

о

мові .

оформ­

яких

взаємопо­

елементівсилада­ яи

лог.іч­

-

признани правиль­

тор підприємства О. Н. Гор­ бонос. - працювала активно і результативно. У звітній ДОПОВіДі про це сказано ду­ же детально. Надалі потріб ­

нІсть мови, багатствр (ОРЯГI­ нальність) мови, зрозумІ­ лість і емоц1она.аь­

но ПОЛіШПИТИ пропаганду ро­

ти

боти

на}'Юдних

ність, ред ::aVTIUT''1III

ноитролерІв

через «ВІина сатири., «НОМ­ сомольсьні прожентори. та вироБНИЧІ збори.

ЦіННі пропозиції щодо по­ ліпшення роботи народних дозорцtв

висловили

заступ­

У роБОТі ионференції .

го споживання,

із

ються загальні мовної нультури

диреи­

і

ню випусиу товарів народно­

впублічнlй

увагу

f{ИЙ прийом , розглядаються його способи. У книз! танож розгляда­

Група ItaродиоГ() . нонт­

-

зосереджує

ЄТЬСЯ"- доназовість

правляти на папеРОВі фабри­ ЮІ, то це буде додатиовим резерво.. наших приБУТКІВ. ,ролю;

наступно­

у п ' ятому розділі розгля­ дається,

промис­

Якщо її

В

позиційно-логічним

в'язаних

для

слюсар

ВІІ­

теріалу

вини

иривати недоліии, які зава­ жають ритмічно працювати виионувати

автор

ленням.

нин дирентора по комерцій­ ній частииі Л. П . Заєць.

ДОС тро ново

му

піднреслив, що на пІдприєм­ стві псується багато техноло­ гічної трісии цінної сиро­

повинні ними вміло й час­ тіше нористуватися, щоб ви­

робничі плани. - КомуНістична партія 1 Радянсьиий уряд приділя­ ють багато уваги збільшен­

винен володіти.

механічного

цеху

М. П . Сундун та інші . звітно-виборної взяв участь І

виступив

з

місьного

иомітету

промовою

голов~

народногс

ионтролю І. Ф . Дворнин.

Учаснини

зборів визнали

роботу групи народних нонт­ ролерів

йняли

задовільною

рішення ,

і

при­

спрямоване

на поліпшення її діяльності.

Головою

групи

наРОДНОІ'О

ионтролю обрано Г.

М.

Гри ­

одному

JIOJiбlиаті

.3

пІД-

приємств ~I иромвсло~ сті УкраІни ста. до ладу

ДИфуЗВІІЙ aai~ ДС-17. виro­ товлеииА f П~ ІЦJЮPllA РecDyБJl1ц1. ВІн переР.,ОБЦіВ. за добу 4,2 тися1 ТORB~~ удвоє бlm.ше, нІж ~'Ia­

-

лося проектною потY1ICIde'I'ID.

цика.

А. КОЗАК.

П'ятииця,21 грудня

На

-

1973

роау

(РАТАУ).

о


За 8исо""й урожай

РеЗУJlЬ тати радують і зоlioв'изують Кожного дня на радгоспу

ПОДВІР І третього

МІКРООРГ АНІ3МИ ЗАХИЩАЮТЬ ПОСІВИ

значному перевик(]нанню догові{}них зобов' язань по продажу державі овочів. Тепер обліковці підраховують продукцію кож­

ВІДДІЛка

« Красилівський», у поді, куди IВІІ'В03ЯТЬ

місцеві добрив&, можна побачити кремезну по­ стать бригадира- другої овочевої бригади Олексія

Військо невидимок-мікро­ бів готують до захисту посі­ вів дозорні служби сільсько­ го господарства. Цю могут­ ню силу землероби одер­ жать у вигляді мікробіоло­ гічних препаратів. надійність

ної л&нки, заробіток КО)lШОГО робітника бригади .

lІавловича Дяченка. За піВТОРіі десятиріччя згур­

Через декілька днів буде Biдo.~, скільки ДOflлати

тував , навколо

за перевиконання

йому с'вій багатий досвід. По-господарському, зі

пла·ново.ї вро.жаЙностіодер­ жить той чи інший робітник і робітниця в розрі­

знанням справи підходить

виріше, ння бу дь~

зі лашок . А грошова доплата очікується вагома,

допомогу

десь до. 40 копійок на зароб.1Jениіі карбо.ванець . Дійо.ве соціалістичне змаг&ння, підкріп.1Jене ма­ теріа.1ЬНИ'l1 заохоченням, приносить, як бачимо, бажані результати. Дівчата 3 початку року са)1Ї

якого

питання,

себе

міцний

завжди

КО.1ектИ'в. до

подасть

Пе.редає

СЛОВО)(

чи особистим приклаДом.

От і сьогодні він по-господаРСЬКО~IУ огдяда6 :JaНИ. Здається, ще недавно ТЮІ вируваі10 життя - }Іайже сі)цесят робітниць бригади закінчува­ ли збирати пізні овочі, а сьогодні вже лежить

ДИ, в кращі строки

-

гектарах

-

П,fJ

188

за

вирощування

високого

врожаю

збільшеннюваловото

збору

після

терв'ю

затори

поставили

.

го

~а&~ОР.СЬКИЯ

ВСЕОВУЧ Близько трьох тисяч моло­

потрібних

на

інвентаря

да

,JJесняної сівби . У цьому напрям­ ~;y вже багато зроблено. В машинно-траиторному пар­ ку птахофабрИlКИ . створили спе­ ціальну бригаду по ремонту. до якої увійшло 15 чоловік слю­ сарів і траюористів, машини яких відпра,влена в спеціаліЗО­ вані майстерні «Сільгасптехні­ НИ». Підготовку інвентаря вона розгорнула в другій половині

монті. У майстерНі ОстерСького відділення сСільГосптеХН1ки.

є

всі

вають в тіЙ же майстерні на ре­

етин матер і алів. Для всіх робіт-

на Чернігівщині

:щ. їм є де відпочити

абідньої

перерви.

під час

Для

Ремонтиа

підви-

.

щення продунтивності праці за-

ПРО'ваджено моральНІ

бригада

в нашій

майстерні ножного дия поповню­

й матері- ється новими членами.

Механl-

альнІ стимули. Зонрема. TpaJtTo-

затори нарощують темпи підго­

ристам, зайнятим на ремонті . за-

товки техиІки. дбають про висо­

безпечується ДОСИТ·Ь високий мl-

ну яні СТЬ роботи. Серед них іде

німальний

середній

заробіток

_ 4,09 карбованця за день. По змагання за те, щоб

закінчениі

. З\'lагання

ремонту

переможцІ

будуть премійоваНі.

Велику увагу цього року при-

винонати

квартальний план ре.монту трак­

Bor-

усунення

здоров'я не

шкідливих

навколltmнього

1973

року.

стала

чемпіоно.!!

Мотоболістам

вручено

золоті .!!едалі і перехідний Кубок.

На фото: чемпіони СРСР, володарі Кубка СРСР

1973 року (зліва

Микола АНДРЮЩЕНКО, Валерій

КУДІНОВ, тренер Леодор РУСАКОВ, на другому плані

-

ТJlМКО, Віталій ЗАХАРОВ,

Володимир

Юрій АЛЕКСЕНСЬКИй,

Микола

ДАНИЛЯК і Валерій ЗЕЛЕНСЬКИй.

о

органічні кислоти.

ми

літератури

чинникІв

гарники. разом із травами і кві­

ми

речовииами,

тами

Сприятливі зміни у діяльнос­ ті дихальної і серцево-судинної

а

організ­ мірою природн,

озеленення

П'ятниця,

21 rpyAWI 1973

запиленість

тери­

Тривале

на

перебування на по­

Хімічний

склад

атмосфери,

торій населеного пункту, сади­ би. будь-якої земельної ділян­

що виявляється в окисленні ор­

ки.

дерева

що

турне. не

має

гігієнічне,

архітек­

господарсько-агрономіч­

значення.

Плодоягідні ліпшують

насаджения

по­

харчування населен­

ня. постачаючи йому животвор­ ні. багаті на вітаміни плоди. Насадження поліпшують склад

повітря,

поглинаючи

нізми і збагачують повітря кис-

року.

ганічних сполук.

о

ПІд

окислюваність

кронами повітря

набагато нижча. ніж на поряд розташованій галявині з анало­ гічним травостоєм. Рослини сприяють

очищенню

повітря

від хімічних забруднеиь, особ­ ливо парами бензину, гасу, аце­ тону. У повітрі lJасаджень де­

вуглекис­ яких хвойних

лоту. яку виділяють живі орга­

(Фотохраніка РАТАУ).

зменшують

вітрі серед зелені сприятливо діє на нервову систему. психіку людини_ Рослинність впливає

числі

у сіль­

нем. необхідним для дихання людини і тварин. Дерева. ча­

середовища,

використання

Багато часу забирає

шляхом

вищенню реактивності му людини \Значною тому

'

НАСАДЖЕННЯ

повітря.

у

«ВІІлтел»

иасе­

виготовив

ського жителя присадибна ді­ лянка. Та ось на допомогу при­ йшла служба сервісу. Гощан­ ський комбінат побутового об­ слуговування Ровенської обла­ сті створив пункт прокату ма­ шин і А!еханізмів для обробки присадибних ділянок. Тепер побутова служба області подає населенню до /од різних видів послуг. У селах Червоноармій­ ського, Костопільського, Дуб­ нівського і ряду інших районів відкрито комплексні приймальні пункти. (РАТАУ).

раїни, введеному в дію в грудні

flEdEHI

колектив

ШИРИТЬСЯ СІЛЬСЬКИИ СЕРВІС

в

й підвищення природних захис­ !lих сил організму людини. ПІд­

сприяє

команда

лише

листівку,

всього

Москві і Києві.

Стомільйонний метр тканин вироблено на Чернігівському камвольно-суконному комбінаті імені 50-річчя Радянської ' Ук­

.тахофабр....

арена­ їх дІЇ

оцінку на виставках-ярмарках у

К. МВИДОВ.

машввно-трак­

можна

управлінні

ДЕСНЯНСЬКІ~КАНИНИ

В. ВОЯКО,

ЗМіЦнювати

а

якій відзначено патріотичний вчинок nершого в управлінні донора.

вентар.

по­

продукції більш як на 2,5 міль­ ярда карбованців. В асортимен­ ті nідnриЄАІства на , 1974 рік ряд тканин, які дістали добру

рій людині. Партійна організація і міс­ lіевком ПРОфСПілки управління випустили

досить

тисяч тонн трикотажної пряжі,

Опанасівна Ярцева. Вона дала 200 грамів крові, яка буде ви­ користана для подання невід­ кладної допомоги тяжко хво­

тресту

з

бактеріозами­

1963 року. На рахУНКУ тек­ стильного богатиря такf)Ж 100

ПЕРШОЮ

В

трихотецин.

перевІрений на практиці. У найближчі рони мікро­ біолагічними засобами намі- ' чено обробляти більш як 1 О мільйонів гектарів угідь

тресту ~Броварисільбуд» всту­ пила в ряди донорів Клавді!!

торів. до кінця грудня постави­

маlстервеJO

районні

Після бесіди лікаря про роль донорів у вРЯТУВ4Нні життя першою

для

. кареневими

фlтобактеРіОМ!ЦИН і рин. Високий · ефект

ЛIOДИНИ

хворих

згубну

шкідників

з

ширеними

ДЛЯ РАДЯнсько]

ти иа лінійку ГОТОВНОСТі весь ін-

завl,цуJO"ІІІЙ

Боротися

сТуркменсільгосп­

ВІДГVКНVЛАСЬ

боверин .

гнилями землеробам допомо­

(ТАРС-РАТАУ).

ре:\іОНТУЮТЬСЯ

ників щодня ДОC'l'авляються в два наші картоплезбираЛЬНі КО:\і­ Jlайстерню з їдальні гарЯ,чі обі- байни.

лення

Фото П. Кекала.

подаl()ТЬ

спричиняють

ненажерливих

лища.

механік

:VlOжливості заготовленО' неоБХіД' ЦУ кількість запасних ча-

свята. Для цього у них

препарат

ба

теХНіка. і сільські профтехучи­

ДНАТИ ПРО

-

їм

об'єднання

Там

ко і Леонід Іванович Цьомка. Ще два комбайни зараз перебу­

,ц8JdВСЬКОI

направо) на nередНЬОАІУ плані

радгоспах.

!\lОнтники докладають зусиль до Теплюк, М~кола Федорович Боб­

ТОРВОJo

СРСР і володарем Кубка країни

колгоспах і

три

того. щоб повністю закіИчити ремонт tнвентаря до новорічного

=========================.

Полтавська мотобольна

організова­

використовувати­

Схавані в ньому спори гри­

же

курсах.

дачами

сільськогос,подар­

сумлінно потрудились

у

калорадсько­

метьСя

Стільки юнаків І дівчат почали на

-

-

хворобу.

ці

ських машин. Так. уже полагод­

картоплі

го жука

дих механізаторів, випускників чотиримісячних курСів. сядуть У днІ наступної весняиої посів­ ної за штурвали тракторів у господарствах Туркменистану.

тривале

зимове зберігання ням. окремі машини й знаряд­ дя не очистили вІд бруду й по­ ЖНІІВНИХ залишків . Зволікався і їх ремонт. За все це ми пІд­ давалися справедливій критиЦі. Колектив ~іехаНізаторі,в і ро­ бітниК і'в ремонтної :'.lаЙстеРНі ви­ рішив подолати відставання. в найкоротший строк закІнчити підготавку всього

знарядь.

га

Допомогу в забезпеченні викла­

половину культиваторів. чимало зернові комбайни .СК-4..

зростуть

разів.

Проти найгрізнішого воро­

парторrа­

.Сільгосптехніки.

невеликим

використання

багато

ділено у нас завчасній підготов­

16 сівалок. стерні

комах

вершенням широкої виробни­ чої перевірки, масштаби йо­

заняття

НіЙКу готовності всі

шкІдливих

близько 72 тисяч гектарів у 1973 році. Тепер, із за­

нlзацll віддІлКа.

складннх

додано цифру

не менш як 30 мільяр­ спор бактеРіЙ. здатних

порівняно

М. ЧУНЯR,

продукції,

енто­ зараз

більше 80 видів. . Поки що фронт дії ентобактерину був

Алхас Гус.ано.в Хасей-Мерзляєв та і,нші. секретар

назви

знищувати

цюють на транспортуванні їх Шофери Василь Ро­ .маlНо.вич Духно, Михайло. Васильович Духно., трак'l'O.РИСТИ Олексій Васильович Якубовський,

arPOBOM-ОВО'llВИНК,

цієї

-

ціло.мувивеЗ.'lипід ово.чі і картоплю ДІВі тисячі тонн ГИ&JI) і чотириста то.нн то.р.,. СУlilЛіинопра­

всіх

іНШИХ

Смирнову.

посилено дію препара­ ту. В кожному грамі його

час весняної посівкампанії. Федір Ф~дороlSИЧ Новохацький, Надолужуючи прогаяне. ре- комбаАнери Митрофан Лукич із запізнен­ на

Д.

«3»:

дів

300 ....е'і8.' А4 '.

міні­

кареспондентові

ТАРС

.uy-

..

кожному гектрі

во­

Однн З таких засоБІв уже вІ­

листопада .. 3а цей період ре- же но власними силами в Бере­ МОНТНИКИ вже поставили на лі- занськіЙ спеціалізованій май­

завершення

відділу

до

"АДОЛУЖУ€МО "РОГ АЯ"Е ВосеНI!

начальник

з

Підкрес­

стерства В. А. Лебедєв в Ін-

них у

всіх польових робіТ в нашому господарстві було допущено де­ яке розхолодження. Сільсько­ господарський інвентар механі ­

-

рослин.

Радгосп пр.од&в ОВ6'1iJіз ; З8IРJtмі віДJtРИ- . то.го грунту на 750 ПЄnlat6о.авцї., а пріЮу­

'і!і.IЬСЬІ:огосподарських культур. Ріст врожайності сприяє

лив

центнерів картоплі. ~ . і тpeтilііWИI В

.

мікробіолагі '{-

новим

засобам боротьби

рогами

дивзяв підвищені зо."I~....u-.""і. ва

молки Ніни: Са'l1соненко, яка виростила' і зібрала H<'J кожному з шістнадцяти гектарів 325 центне­ рів овочів при П.нні 157, ланка Марії Моска­ денко на 25 гектарах ви,ростила по 315 цeHrнe­ рів при пла.ні 153.

,5JIHHi

ним

домий спеціалістам бактерин. UЦоправда.

На четве{}тий рік п'I_.&~ .г

Ще кращих результатів добилася лаlнкакомсо­

Такі показники -найвищі в радгоспі має в цідому бригада і вказ&ні ланки. Вони досягнуті в дійовому Всесоюзному соціалістичному зма­

чення

Так з року в рік~епn- 61М1t"'и Олеиїл Павловича Дяченка ._У. ~оріАНИЙ урожай овочів. Уряд висоК'о..ив lоroІЮ6о.ту, haropO-, ДИВШИ орденом Труд'оJefo че'~.rо. · ~а . .

інших овочів на тридцять одно­ по 244 центнери при плані 107.

госпадарства

врожаю, урахувати ко_ііі ltіЛG1'раll Іо.го., ЗАаВ&-

ток становить 155тиCR. у '1'оМУ "ксні по гій бригаді - 60 ТХЄ., С .ваВЦів; ·

600 цент,нерів при плані 265, огірків на десяти гeKT,,~pax по 123 центнери при плані 90, по­

захисту

СРСР надала великаго зна­

ти о.во.чі тільки доб.ре ві"еорtOВІ_luIи.

Якщо взяти вр· ожаЙ в розрізі культур, то він

посилення

сІльського

віАКРJI'Тиі

f

Обговорюючи нещодав­

UIляхи

врожаю. колегія міністерства

та.1И на те, щоб зао06ir'iR в';аТ1іР. з6Q111ві", .

ста·новить: капусти на вісімнадцяти гектарах по

157,

но

грунт, стараН1ІЮ до.ГЛ.АaJІи. ОєoбmnlJ JNry звер.. -

центнери овочів при плані 153 Іна кожно""у а вісі'dдесяти двох гектарів закріпленої пмщі . Валове виробництво гароДини становидо 2400 тонн ;на 1140 тонн біі1ьше, ніж планували.

при п.lан і ~y гектарі

в..,єцау.."

перевірено.

-

помідорів і капусти, З&СТОСУВliВШИ поживні гор­ шечки. Високоякісну розсаду добре ' загартовува­

го літ& нема;10, щоб дати високий урожай ~ :l92

мідорів на двадцяти трьох

яких

вирощувади у парниках на своїй пnо.щі розсаду

сніг, вкривши, немов ковдрою , зем,тІЮ. Відпочи­ ває в о на, набирається сил, бо пішло їх МИНУЛО'

1974

порід.

НОВЕ житrя

о

які

за

дани­

бактерицидни­

систем людини ПіД час перебу­ вання

в

парках

та

лісах

по­

в'язують з підвищеним ВМіСТОМ легких іонів. особливо негатив:

ного знаку. Аероl0НИ є біологіч­ но активними ноМll8RЄИ'9aМlt ' mсового

середовища

значення їх на здоров'я

і

гігієнічне

полягає у впливі і працездатність

людини. Вплив рослинності на організм людини складний і різноманітний. тому треба особ­ ливу увагу ПРИДіЛЯТИ озеленен­

ню

нашого міста

і сіл району.

І. ЖУRОВИЧ,

' зокрема

родини соснових. присутній CJ{И­ пидар. спирти, складні ефіРИ,

є

rоловний державний тарний лІкар району.

о

3

санІ­

стор. •


з редакційної ПО.ШТИ нів у дусі найсуворішого дотри­ мання дисципліни, законності і порядку, сприяти підготовці ак­ тивних і свідомих будівників

ПРАВОВІ 3UАUUЯ На ХХІV з'їзді КПРС відзна­ чалося, що повага до закону повинна стати особиСТUAt nере­ конання.М кожної людини . Перші поняття про право уч­ ні дістають на уроках суспіль­ ствознавства . Щоб розиtuрити і поглибити їх, для школярів пропонується факультативний

курс. до

Матеріали, що

його nрогра~tи,

адміністративним, цивільним . І кримінальним законодавством . Н а черговому занятті висту­ пила народний суддя м. Бро­ варів О. П. Морозова з лекцією на тему: «Роль громадськосТі у

кликані сприяти вихованню уч'

УЧНЯМ­

комуністичного суспільства, розвивати у молоді інтерес до правових

боротьбі з правопорушниками».

Були

також запрошені учні класів. Такі зустрічі з працівниками адміністративних

наук .

8-10

д' Броварській середній шко­ лі М 1 уже другий рік діє фа­ культатив «Основи радян­ ського законодавства». У ньо­ му працюють десятикласники, які через декілька місянів пі­ дуть у самостійне життя. На

входять

стосуються

заняттях

найважливіших галузей радян­ ського законодавства, вони nо-

факультативу

органів

сприяють

вихованню

молоді в дусі дотримання за­ конів і правил соціалістичного співжиття.

Ф. КРАСНА.

вони

вчителька

знаЙOJtляться з конституціЙниJt.

ce~eДHЬOY

Броварсько}:

школи

.Nit 1.

.. ..

Протягом трьох тиж.нів ТРJfВ&В шах'овий турнір,

що

проводився

у радгоспі-комбінаті «Калитян­ ський» імені 50-. річчя СРСР . У зм&ганнях

взяли

участь

двад­

цять чотири робітники і службов­ ці ті, хто любить про'водити ві.1ЬНИЙ час за шахівницею. За підсумками

турніру

пер­

шість виборов інженер лаборато­ рії очисних СПОРУД В. Ливарчук, на другому місці - інженер

дів і автоматики цеху відгодівлі А. Моїсеєнко . Третім у З'dаган­ нях був електрик цеху ,відтво­

Часто перед глядачами бу­ динку культури з аводу «Торг­ і\ІаШ» виступає танцювальний . )(олеКТIІВ «Орлятко», яким ке­ рує Валерій Васильович Оглоб ­ ля. В ііого репертуарі таНЦі

рення В. Стужук.

На загальних прОфспілкових збор:;·х працівників комбінату пе­

народІв Радянського Союзу. За майстерне їх виконання робіТ­ заводу

Програма

к()нтролмІо-вимірювалынхx прила­

...

НИlШ

П'ЯТНИЦЯ.

ЗМАГАЮТЬСЯ ШАХІСТИ

неодноразово

ре'dожців турніру

було наго. рОД­

жено

грамотами

почесни'dИ

Програма передач. 15.30Омської студії телебачення. Передача для кіно . .Шахова школа •. 17. 15 - Для школярів. Книги про ди· тинство і юність М. Ю . Лермонтова. 17.45 - «На будовах п'ятирічкн» . (Пер· ша черга Рязанської ДРЕС). 18.10Концерт майстрів мистецтв. 19.00 .СвіТ соціа ., ізму" 19.25 - Кольорове

15.25 -

Програма

.Об'єктив" любителів. 16.45 -

16.15 -

те ле бачення.

МіЖ1lародний турнір з на приз газети .Известия» : збір·

хокея

на СРСР - збірна ЧССР. (В перервах НОВІІНИ). 22 . 15 Кольорове телеба· чення. ,Золота нота •. Концерт. (НДР). 23.10 Новини. Програма передач . Програма УТ (4-й каНIIJI)

Телевізійні вісті. 11.25 ' Кіно· журнал. 11 .35 «Шкільний екран • . Російська література для учнів 9 кла· су . «Громадянськість і народність у лі· риці М . Некрасова • • 17.10 Наша афі· ша. 17. 15 .П'ятирічка . проблеми. лю· ДИ'. 17.45 Фільм,концерт .Музична крамниця» . 18.00 Тележурнал .Про· грес». (ХарКів). 18.ЗО Реклама. Ого· лошення. 19.00 ІнформацІйна програ·

11.10 -

ма

-

.Вісті •. 19.25 Кіножурнали . 19.45 Творчий вечір артистів Московського

театру І{а

Малій Бронній. В

перерві

-

.На добраніч. діти! •. програма .Час •. (М.). 22.ЗО - Вечірні новиии. Програма

передач.

ко­

Програма кт (9·Й канал) Наша афіша . 18.05 -Екран

лективу фізкультури, їм вручено

на­

ГРУДНЯ

21

Ц Т (2-А канал)

18.00 -

студента·заочника. Другий курс. Теоре. тична механіка . «Центр паралельних

городжували самодІяльних мит­

спеціа.'JЬ;ні призи .

Ців бурхливими оплесками. На знімку: виступає само-

місця, зараз беру'ть участь у ра­

21.00 -

йонному шаховому ту.рнірі. М. ЛЕВАДСЬКИП.

T~;"bCTBa». (3 се{)ія) . 22.45 ІнФорма. Цlйний випуск .День за днем.. .

Шахісти, що завоювали перші

дІяльний ансамбль танцю «Орлятко». Фото П. Головаия.

..

...

газету

хочемо

праЦІвників

дат у

Головним

завданням

нового

навчального року в системі ци-

будив­

формувань для вальних

і

ведення ряту-

невідкладних

аварій-

А вдень кожен

КОЛИ.

з нас

працює.

І

ось

вше

четвертий

місяць

справа ні з місця .

Жителі Романенко, Костюк, Кучерявий та ІншІ. м.

Бровари.

ці будинку ,N'Q вулиЦІ

з

яке всіх нас хвилює ня

питанням,

-

опален­

квартир.

Надворі особливо

зима,

зараз

відчуваємо

«прохолодного

своІх

і

наСЛіДКИ

ставлення»

обов'язків

нІчної служби

ми до

санітарно-тех­

ЖЕК будівель­

ного тресту ,N'Q

Бо всі наріж­

3.

ні кімнати п'ятиповерхового буДИНКУ

не опалюються.

НеоднораЗОВі

до

.

ВІДремонтувати

стему опалення

не

си -

допомага·

ють . Мешканці будинку Снтюк, ПІскун, Пнлнпчук, всього 15 підпнсів.

Бровари.

хорошою

підмогою

в

успІшно­

JIIаmиво-

будування.

святковими

іграшками, вогнями,­

кружляє

у

хороводах

у кож· дітвора навколо

красуні-ялинки у дитсадках, шко­ лах. будинках культури. І буває так. що у радісному святковому весіллі не завжди па ­ ~!' ятають слова працівників про· типожежної охорони, про обе· режність з вогнем. І тоді може трапитися

ся

під

нещастя,

час

як

це

новорічного

стало·

свята

в

дано

наказ

Іі багато

про

чер·

тому

аналогіч·

ретельно виконувати

-

пеки.

Не

протипожежної

можна

без­

встановлювати

одній із шкіл сусіднього Борис· пільського району. Учень, що ви· конував родь Діда Мороза, поба·

Я.пинку близько опалювальних приладів. Треба надійно закріпити

чив,

як

її

вата

і почав гасити вогонь. Спа·

під

ялинкою

одя.г

тяжкими

загорілася

хлопчика

опіками

було

і

його

з

доставле·

стали

ПУСТОЩІ

одного

ника, що кидав

гальськівогні.

на

шестиклас-

ялинку бен-

Довелося

вІдпові ·

кам.

дирекцією шко,~и було допущеправил про· не було ви·

110 грубе порушення типожежної безпеки:

на

підставкаХ.

Не

прикрашати

ватою.

папером,

марлею,

це,1УЛОЇДНИми іграшками. Для освітлення ЯЛf!НКИ використовува· ти електрогірлянди лише фабрич­ ного вигОтовлення. Не залишайте

6ej

б:іJlЯ ; JlЛ}lнк!і \ ",те._

дорослих.

СJlJAAМНнашuх

Напогот'ові

~ нагляду

треба

три­

мати воду і покривала . Якщо ж пожежа все·таки виникла, негаЙ· но викликайте пожежників. М. СОЛОВЕА, голова райрадн ДПТ.

·~~e. «ПРИКРІ УПУЩЕННЯ»

Так НИЙ

9

наЗlfвався

жовтня Ц.р. матеріал

П)}О підсумки

І

опублікова­

перевірки .реЙ-

КоммуннстнческоА •

ФІ

JНДЕl<С

"

до

1

листо­

ЩО свідчить

паспорт ГOT~в.нOCTi

підприєм­

ства дор.оботи у зимових умо-

Д&, наведені у статті недоліки

нимипрацівниками комбінату .

Кневской области,

вах,

«Стадіон».

Телефон :

БРОВАРСЬКОJ

на

підпиеаний

відповідаль­

постійну

налізації, електрнкн по сигналізації, вантажники на базу,

водії 11-11І JUlacy, робітинки буддільннці.

За довідками звертатись на адресу: м. Бровари, вул. Київ­

-

ська,

і

149. А.в.міністрація. . . . 11І Броварському експернментальному

'

заводу сТоргмаш:.

,...,.:o&"'oC".,l+.,.c ... ~.,~ .......... ~..,. ..

ПОТРІБНІ: шофери, комірник,

ДО

ВІДОМА ГРОМАДЯ Н м. БРОВАРИ. Комбінат комуналь"нх під­

вантажникн.

Одинаки забезпечуються гур·

прнємств обслуrовує господар­ ста а власннків ін.в.нвідуальннх саднб асенізаційннми машнна­ мн та сміттєвозами. Звертатись на адресу:

м. Броварн, вул . Калініна, 10. А.в.мlнlстрація.

.o , .... _ _

,~_

тожитком.

Звертатися Бровари, вул .

на,

"'."ОIlУ _OCJIiAHO38JIoAy

ТPetтY c)'KpUeНYep118116y,l.» ПОТРІБНІШ fIOIiОТ)':

CJlюсарі, гальва1l'U, маАстер­ гa.llь.aнlк,

інженер техніки безпеки:

...................... ,

~

Магазина. прнАмаJlьнІ пу~и . ' ''''apC~KOГO 3МІШТОРГУ приймають В необмеженій кількості скляні банки О, 5; І, 2, З

16.

~_ .._

е~перимеКfUlirJ!*У

Звертатися на адресу: Бровари, вул . Кутузова, 57. A,l.td8iстрація.

на адресу: Машинобудів­ АдміністраціІІ.

'.'.I~I.).I.'_'_'-'-'_. І

м.

роботу

ПОТ Р І Б Н І: інженер-електрнк по снг-

.................. .........

__ •

: : :

19·3·56.

РААСПОЖИВСПlЛКИ

НА РОБОТУ:

_

t

зу-:

~m.nrнtiю~­

інженерів-технологів дерево­ обробки,

Адміністрація.

до

J.......................... АдміністрlЩІя. ~_.t

БРОВАРСЬКА МЕБЛЕВА

іижеиерів-коиструкторів .

.N'g 3

J

••• " . .. ..... ....... !...... .

2Зrpу~ з , І' I'O.....'~-

ку У ~Ц.р..., ' !taга ' ". J м. Ч;Нрit(.,..,tq,oaа)' ~д~ . BIICTa.q~a. . 1R)",рЧІІХТОВарІ8. О: " .": AoJlOCJl1r по". . . .... Т,,,, ~H1' еJlек"..". ...., .......нх маlНиR,;хе.ао....... s1a; посу~ та інших то......

ПрClelliю ві~іАати .lІСтаНу-

....

,

Пр...іННIІ

,.............

..

. ,.....JCNOrO МСТ.

- .~~.' ~,~.~.•

іі.....- _".~_oro комбlIfату- rpo..aAcbKoro харчуваННIІ

ВИСЛОВЛЮЄ співчуття заві.в.ую­ чому If!IpOБJiицтвом ї.в.альні

)6 2,І). Ф. Миненку з ПРИ!lОДУ смерті його матері МИНЕНКО

літри протягом всього ро­

бочого часу.

Горпнни

Адміністрація. ~

Фе.в.орівни.

. "I. ...:--:::;:;:с::4·--I-~:ЛЕ:~Н:~ :д:к:о;а :;;:;::т;п::Q=д:::::~:.::~ I..,:f'Q;::::и:о:;:Q '! 25&020.

И. БРОВАРИ.

вул, Кнївська,

. d........ 'DqQ::C"O':O'~b.,,::O'..,"O":C • • . . .

61964,

-

р., про

Як повідомив головний ін­ женер комбінату В. д. Rpere-

партии УкраинЬІ, ropoAcKoro и РІЙОННОГО

Совета депутатов ТРУАІІЩИХСЯ •• •

пада ц.

нату до роботи у осінньо-зи­ мовому се:юні.

'" ~-·C::A:";;H:~~ :;::::::~:::Q .

виправлені до к,нця підготов­

чого періоду

ЛННКИ

універмагу.

.

довою бригадою «Новог, о жит­ тя» с'Гану підготовки Бровар­ ського заводобудівlЮ!'О комбі­

автобусом

.................................

~":-..,:f'~""

ялинку

Іхатн

~~~~

ЗАПРОШУ€

призначення

років

правила

!

ФАБРИКА

ний випадок стався і у міській середній школі .N'g 2. , Щоб попередити нещасні ви· падки, які можуть зіпсувати свят· ковий настрій, треба не так вже всі

і

~

гових та відповідальних за про· типожежний стан на час прове' дення святкового вечора. Ялинку ж було прикрашено ватою та па­ перовими іграшками.

Декілька

Звертатись на адресу: Бро- , ~ари, вул. димитрова, .N'2 23.

СЮРПРИЗИ.

:

роботи в конторі рахі'lНИ-

КІв.

му асортименті. ЗА BlТAiI ТЕ ДО НАШОГО УНІВЕРМАГУ, ДЕ ВАС ЧЕ­ КАЮТЬ ЦІКАВІ НОВОРІЧНІ Дирекція

запрошує

і д;~Я

dати ао свята новорічні по­ дарунки, красиві ,6НОIИ­ wвеЙНI вмр06и. трикотаЖі взуття, які будут.. у wироко­

Немає сумнІву в тому, що. ноли діючі курси зміцнять свою матеріальну базу, вони стануть

принципом:

дати за це і йому самому, і бать·

м.

року вони

ду rорroвельноrо

за

інженера ЖЕК т. Шевченка зІ но в лікарню .. Причиною нещастя проханням

ЙОГО превосходн,

контора

живспіnки ПРОВОДИТЬ ПЕ­ РЕДСВЯТКОВІ НОВОРІЧНІ БАЗАРИ, де можна буде при­

провели заняття з нерівника­ ми занять ЦО підприємств.

командир вчить підлеглих.

лахнув

звертання

.Ад·ютант

і..жнтлово-експлуатаціАна ······ ..··············...,І : І 16 1

YHiвepMar Броварс"кої райспо­

Напередодні

нового навчального

формуваilЬ

окраса новорічного свята ному ДО'llі. Щаслива

«А», що по

296

Київській.

ко та А: СуЛЬгін.

М. АЛЕКСАНДРОВ, начальник штабу ЦО заво-

сяюча

мешкан­

.ДАІ»

Редактор Є.ФЕДЯП

майстрн спорту СРСР .

Шановні покупці! На поро­ - Новий рік. До Ваwих nocnyr з 23 rрудня 1973 року

курсах

Навчання з рядовим снладом має проводцти командний снлад

Ялинка, прикрашена

редакцІє!

звертаються

на

11І06 НЕ ЗІПСУВА ТИ СВЯТО

ставлення» вас

організував

му внрішенні завдань, які сто­ ять перед системою цивільної оборони- у новому 1973 -1974 навчальному роЦі.

«Прохолодне Шановна

міста

швидко підготуватись для дій У вогнищі масового ураження для ліквідації наслідків стихійного лиха і виробничих аварій.

--------- ----

До

телефільм

зі

Саме з цІєю метою штаб ЦО

вільної оборони є дальше по- ПіДГОТОВКУ начальників груп ліпшення якості підготовки осо- зведенцх номанд підприємств. бового складу невоєнізованих . Заняття проводили В. Гордlєн­

НО-Відбудовчих РQбіт, а всього нарешті. у нас на четвертому 1 населення для проведення п'ятому поверхах буде вода? заходів по захисту від сучасної масового ураження в Тим. хто живе на lIИХ «неве­ зброї зучих» поверхах. доводиться умовах обмеженого часу. Формування повинні вміти «чергувати» вночі. щоб набра­ води.

Спор.

19.10 -

20.30-- Телепост

Фільм,коицерт. 21 .30 -ХудожнІЙ

Броварська

ПОВЧА.JIЬНІК~РСИ

звернутися

нашого

коуправлІння з питанням:

ти

передача .

ту радгоспу-комбінату. канди­

Ми. мешканЦІ будинку ,N'Q 6 по вулиці МашинобудІвнІй . че­ рез

Оглядова лекція.

тивна

інструктор фізкультури і спор­

*

Коли буде вода? до

сим.

154.

• ... вІдповІдального секретаря. вІдділу сІльського господарства. кореспон· кента місцевого радіомовлення _ 19·3· 18. вІддІлІв промисловостІ, масової роботи, фото!>ореспонден:rа - 19·4·67,

,чС'..с-.:wC' .. С . . О,::С""

.....

Броварська друкарня Київського облуправління в справах видавництв,

С. :О'С'. . . . . ':сО'

..,.~.".,.

- .... -

• • • ,., • • • '"

поліграфії і книжковоіторгівлі, вул. Київська,

154.

• •#

Зам.

~.:~~" ~. o~i О,5IФо~IІIТJ' rазетн

СПРІВДІ ..

. . . . - • • # ' . . . ",..

6351-9890.

#199 1973  
#199 1973  
Advertisement