Page 1

ПPOJr!TAPJ ВСІХ

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО

МІСЬІ<ОІ

Га3ета виходить я

І

РААОННОІ

квітня

t7

МІСЬКОГО

року

1937

РАД

t!li:HART~C_,

ICPATR,

К О М

ЕТ У

НАРОДНИХ

198 (5337)

К О М У Н І С

ДЕПУТАТІВ

Вівторок,

И Ч Н О

1

П А РТ

t

КИІВСЬКО

грудня

15

V.

11

К Р А Т Н И,

ОБЛАСТІ

року

1981

Працювати краще, ефективніше!

цін~ 2 коn.

3

Б О Р И

активу мі(ькоТ партійної організації 11

ПО-УДАРНОМУ ЗАВЕРШИТИ 1981- й РІК! У листепаді колективи

н&

надплановий

пахунон І/Іинадцятоі n' яrиріч~и тJодукціі на 307 rисяч карбованців. З nочатку року він уже складає бпчзько 4 мільйонів карбованців. Пrщівниои пrn\lиr',10Rocri Бrін;ІІрщини, як і вrі Тf1У.\НЩі !іра їни Рад, твrр,НІ і ІШРRненп крокую·ть до фінішу nrpmnro рпку нпмі п'ятирічки. Лк пок~зуюrь 11і.1~У~ІКИ rnrппдарr·нпї ,ІІЇЯ.1hнnrті

3:1 о.1инащяrь міrл­

nін. rrчпи прнрпrrу rшрпбнИІ\ТІ\3.

nрпти

nrpiп,1y \IИHY.1nro рnку ~рnrли па

5.8

відппвіднпго

J!noiІeH1'a, ~нач­

нп ні,1RИІПил~rІf ПJНJдуктивиі~ть праці

А

поліпши.~аrя

усієї роnпти.

Ставти на

у,нрну ваrу н~

чРrтт. 6fІ-річ•н1 утм­

рення СГСГ, КІ!МІ\'І'ІПН' IЇЇ;JJo,JIIOІ'l'i .!180,'\ІВ і фаn'(ІИJ:. уr­ ПЇІІІНn

і'nr:ІRн:н4rІІ

nn випуr·ку ІШ;ІЇВ nmмtІD.'I.ISIIЇ 1ІJІJІ{УІЩіЇ, тnІІ;ріІІ

R1ІfR~Ж.'ІИRіІІІНХ

І!Ін:nнаннп!-1

'

~~юат.

11У.1І.ТУІ!Нn-ІІnnутnвоrо ПРИ~Н~Чf'RRІІ кorn

і ПР~l!оІ~ТЇВ

ППІРО·

1111;итку.

ннйііідJ-.ІІПІ'Іf rtРр~вккnнІ\ЮНІ\1 ;tРР/І"ІІВНІІХ пл~ніІІ І

:J

~(ЩЇ:t.lЇПИ'fНИХ ~nnnв'я~ІІН\. ПЇ:П.ІІ.1Я'І'Ь . )n

~1\'RPfJПIPHHЯ:

pnn:y J;n.1PI>TifRИ ~~ROlЇII ~;tЮМЇНЇf.ІІИХ ~ПЇ'RР.ІТЬНИХ ІtnH-. t:'.rщlmiii. пornrп!.'nмi JfРт~лурГіі

дянrІ.І~nі

i'lfPHi 6()-річчя РатпrrnІІ~>.1ьнпrо 'ІІаmинпІіудуR~нн·п .

~-!.'f!~іни.

І'ІРНЇ ххп ~~~1У кпrr,

.,PJ)PR(I(JfiiJHn!ИГn

:виrпіІничоrп nii' r.лн~ ННІІ «~nn11~ f!И\IP~:Ji ,;,

Т{О'ІІіlін~ту

Гnrn.~iRrькnT

СТІ\Ї'Тt>nткщf.І'nі ф~Fіри""· .'ІітківrьІtnі- ф~~fJТ!КИ ху!(пж­ піх RИfJІJ~iR Ї\ІРНі

r.

1'.

ТІТРRЧРНІ>І\ та

інті.

rri

RnHИ

ра~о" ~rnnІІЛif н~йбільmиlt irнPrnк у rтппрrнюt н~.~­ п.1ановпrп rнУН!.'У с~:.1ц~~ 3 мі.'Іhйnни (\'lfll дnrHT\.

nтІІн~,'(І{ятоі n' яrирічкп, 892 тиrя:'fі ~~nбомнпів.

F\C,1I0111. Т~

Rf!FIII

жкий

Hrl ІПЇ

1111~ Rndi.1:i НГf!RЇ.

На ж~.1h. у .'lиrтnn~Ji кn.1РКТП!ІИ ~~вnJІiR rІІіТ.'Тnтр:<ніч~

HiJrn. mннnr~чnнтнnrn, .'11n.'lf!1:n~a1\IIЛ', RПpnnнпчnrn '!Р[)Р-· Brni!prн'iнnrn nfi'~ЛH\HHII Т:\ пpn'\fиr:rn!!i ni1ЇJn1_1i.1П р~І\­ СПОfІ<ТТ'RrПЇ.1f:ІІ ~-ri

J1~~nЧ

ІІИІТУПR.1И прn~)'КПЇЇ

НІ\

30і.

тиr,:rч R'~rnnR~нпiв ~PRmP, ніж. fiy:rn ~ал:~~нnв<Інn. За вn,пfіу.1іRнпй Kn'lfniн~т ( rrpn,,нr.'!nвirтh ), rrtiт::~n'I'PXHiчннff '~Rnд, !1•1.~n~·n~:JRn!'{ І ф~tnrика ІІP'p:•Off.nrn ;~п­ 'fячnrn

триr.:птажу

pr~..;:~;щjj

3iR

RP

FІикпна.1ІІ>І

FIТ!pni\iR: r'''o!8pHa

'lfir~f'HfJП:

~aB.l~JІh

~аІ\орrnВІІRk'ГЬ

rтn·

.:1(!rІJГ.'Т11

ТИrЯ11 !!apn()B~RI!ЇB.

ЛJі бачн'Іn. тті !:'n,,PJiTHB\1 .,nю·стJци ~НІ!.'fНР Бі.,rта­ У RRЙRi;'!rrnRi:r~.'lhHЇmПit nІ>pi(J!'{, КОЛИ 1\ПрЇrn)"ЄТЬ·

'Є?НН~

ся уrпіх ui:тnro рnк".

J'J

t.,

nІ.ІІ.ПРИ!КСТІІІ

Фабрика верхнього Друкарня

:-)авод

алюмінієвих

1Uиноремонтний

Виr<>бниче

деревоо{'ір.обнР

Дос.'Іідно-експеримента.rrьний завод будконструкцій Хлібо.ЗІі!ВОд Побутномбінат Завод . нестандартІІого І«>-мун!І..'П>И~ГО обладнання 3аsод тарговельН()І;е машН!Ио6у,ttуваюrJІ. l\.lмюкозавод Райсі.1ьгосnтехнік.! Гоголівська стрічкотнацlп\1!. ф&б!ри:іtа Лі тківсь~:а фабрнка художніх виробї-в Ім. Т. Г. Шевчl!нкг. Т\алитянський комбікормовий ааІЮ.4

Заяод

~тчпра майстер машинно­ го доїння радгоспу

.:Плос­

ківсЬІіиЙ» Аюоніна нівна Ент.а. nершою

Анто­ в ра­

йопі

подолала. шеститисяч-

Варшава. (ТАРС). Де:к­

ретом

· Державної

ПНР J 3. грудня запрова.:~жено.

стан

і

ради

в країн! воєнний

створено

Військо­

ву рцу нацІонального ПГJ·

рятую;у.

І~

зверненням

no

наро~у

радіо

ви-J

лив,

що

вжит1J

цього

перед

заходу

лицем

хії, яка загрожує безвідповідальних пів

анар·

країні, внету­

екстремістських

«Солідарності»<, рвутьrя

що до

країні

не

биетn yri чл~нп п~ ІJl'ii пnюшн1 на rміх prinnчиx

'lfic-

nяx nnкR~~-я~l'И :JJІ!nа.~ІІІЮЧІ>І~ nr.п~:лн .'\ІІЯ інптих.

Теп~р на у~іх завnJ~Х і ФаfіриІі.н, в yrix l!t>X:tX і 1\ЇЛ.НИЦЯХ, ,ІП;l'~оrа \!:}"Ваrи

У З\ІLНІІХ і

вище ні

ріврнь

зуrи.ми і

fіриrц;н

Rf'OnXЇJRH . nіднести

nрrані~атnІн·.ькоі творчу ініпіативу

роботи,

шр.я­

вирnfінични­

лвсь

по

ра:і

Поря,1

із

Військової нального

~начено

cap!R

-

nередава­

сrворЕ'нням ради

·

націо­

порятунку

пrи·

,війсьно:вих комі· УПОВНОБіІЖЄНИХ,

1()1,8 103.2 JОР,Я

100,9 101.3

115,0

-і!~.9

1 OO.fJ 100,2

101,8'

'103.9 107.9 99,5 101.9 101,7

102.6 118,5 1111,0

1м.з 10S.1

1~~.6 101,8

10t}.'3

її груnі

no

яоі молока. ІІ& корову більш

101.е

13

сРре~ньому

По

102,1

кі.1оr•рамів, Щ'J на

кі.1nrрама

0,5

М,О

fіільше,

по. гоеnодарг

кіло-

5900-570()

иадоїли

ніж

на

корову

початку

J

БіДПОІі!ідНу

ре.

30ЛЮЦіЮ.

Звіт буде

nJXJ rюботу ;зборів надруковано

ступному

в

!В-

но~~ер!

Сад-гігант сИраса Херr.ои­

-

щини:r

тан

названо

наМі.тrьший на Унраїні ~ІlЖКОШОСПНИЙ !ІrРарН!>ПРОЛІНС.ІЮВИЙ СадіВНИЦЬ· ю-rй КО:'оІ!Плекс, rтворений зрошуваних

зем.1ях

І->аховсьного ре.йону. Тут завершено садіння фрук­ тових дерев. Са,1 давати­ мє бЮ-іЗЬНО 40 ТНСЯЧ ТОНН фрунтів на рІн. (РАТА:-.'),

ма~при машинного доін" Н.ІІ І. Адаменко, м. C!init та 1\. М. о1евr:івсь!іа. Щоднл радrос.п реа:ІізуЕІ 11 сІ'редньому по 16,8 тонF..и

r.

r.

молока.

Г.

року

ПЕТРОВА.

СТАНОВИЩЕ В ПОЛЬЩІ Інтерновано екстрем!ст­

r.ьких

лідерів.

«Солідар·

Н{)сті•. а танож членів не· антнсоц;алі­

сі:ичних організацій, НОС-'КОР

федераціУ

·•

і

зон·

«Нон-

незалежної

Польщі:r. Ізо.11ьовано також групу псіб, яні не­ суть Аідnові:~альність м

rycni,1ьнn -

nп,,ітичну

й.

Тз запронадже н к я м БОЄННОІ'О стану у Варша­ Ві. Гданську та бі.1J.ьшості інщих районів країни збе­

ЧИ!!, що nартІя:

рігається в цілому спо­ кійна обстановка. Чергу­

нАння .всіх

ють

поси.1ені

наряди

ві.1ьної міліції та ські патру.1і, янІ снюють

армійздій-

ПЕ'ревірКУ

1

траНС!lОРТУ

ци­

і'!.ВТО-

~оr;ументів.

Поль­

Охороняються райони Варшави. де знаходя'І'ься

На пер1од во~нного стану деRрєтом забора· нено збори, маніфестації,

бу;.r,инRи сєйму. Ради Мі­ ністрів ПНР І ЦН ПОРП.

кризу

в

розповсюдження

видань,

nублікацІй та інформації бЕ'з nопереднього дозво.1у відповідних органі!!. · Не доnускається

провЕ'дення

страйніІ!

і

ак­

ЦlЙ: пrотесту. Тнмчаr.ово припинено rоботу тов.а­ риств, профсnі.'ЮН. cn:.'1o!i; а також організаціі:\,

діяльніеть яких·

загрожує

України.

!іуЮть с!!оїх обов' язків.

з

ВЮ{О·

101.4 102.8

грамів мо:тока

rroi\P.JChH·:'rn'

НЄ

і !JрИЙНЯЛИ

на

104,3 101.1

:,~>;r>JИ

усу~ати

101,:3

78,3

ЯН\

.

}00,9

102.3 103:5

Ші

С't:!б.

105.6

813.6 105.4 104,9

ПОСТ В

пор.я.1кv

10Q.1

103.2 100.1

ному

rік. l{p ппr.1~·жить н~.1ійнnІІJ ~~­

ралювати ·ціяльність ор· rанів Дєржавної а::tм ні·

М.О

101.3 100,7

103,8

)(ОВП\ (1981 р.) П.1ену!ІІів Цlі RПРС і ЦК Комnартії

1981

конт·

103,4

101.7 100,5 101,7

103 8

стр~нії Номісарам Н::І.;jі'!· но ПРі'ІВо " дисциплінар­

sобов'яз~нн.я: ЮІ

nраво

104.8

100.'!

nорг~~~ І'1'njrпнorn RTЇ;lPf!H<I R ?І:rПТ!І f\ЇJПrl'{h ,,иrтnrта­

Іtів на ТР, щnfi не тідьки викпнати, аде й ПРf!РВИІіІІНа­ ти наооднпгоrпrJ.lарrм:и/1 ІТ.lаН і nі:~виІПf'Ні сnпі~.1іrтичні

на.1ана

100.7 1О І ,fJ

100,(')

державиаму ладові. В.тJас­ ниІ\ам вогнепальнп'і зброї І вибухових щтстроїв за­ nроnон.оf'ано Ух нrrаІ\но ~цятн. 3liйrt-Іf{1'fJТht'Я ін

яннм

98,6· 100,3

100.4

100.4

100,0

серt>дньодобові на­

будь-яних

ра:~іо.

100,7 102,13

100,4 99,3 102.7 103.9

100.9

одержує

щІ.

в

101.1 102 6

100,0

ствr.

е};ономічну

стану

101,7 101 .•5

КоріІІ СЛlRОВИ1'Ь 1200 ЦІ'Rтнерів. Нині тр}·дівници

сил

воєнного

100,8 104.3 89.2

у

від­

влади.

100,7 106.1

рn.бницrзо .його

рема

nідкрес-

100,7

ик. по

Міністрів

Він

89,7

пий· руі\іж по надоях моюІ­ и на. корову. Ва..1пве ви­

легальних

з~льсІ,юІй.

100.6

102,:3 1=12.8 101,5

стуnив Перrш-rй секретар ЦК ПОРП, Голова Ради

ПНР R. .Яру-

постанови, j ВИСНОВІ\іВ, ВИ• 1\ЛЦених в nро~юв! Гене­ ра.1ьного ссІ\ретаря ЦН lіПРС товариша Л. І. Бnежнєва на Пленум!~ виступив nерший сеr;рє· Тар ~ІiCbh'KOMV !{О~ІПарті1 ~-кРаїни А. Д. Фрмов .. ~·часники збор]в акт<ів­ но обговорюва.1и дonrJвi.J!o

Херсок.

металоконструкцій

ІІЕРІІІА В РА ЙОНІ

101.1

98,3

100.0 10].6 146,2

Про~шс.'1овІсть РСС Разом по місту 1 райоку

ження

nrn~

об'є4-Нанн~

101,2

100,7

102',5 1 :п.в 95.7 90,9

завод

його

nоложень

102,3

'r]!>If'R~I!.ЖY

будконструкцій

ВRНТИ ni~

па]Jтійні npraRi~:щii.

конанню

~

109.0 100,4 101.1 100.4

дитячого

6орrм:~ Hr>rтj. fТv, і-л рау У І!Ї RИJ1;111~.'1hlfЇ .~Ні ПІlRИННЇ

!nrn. ЩІJІі 11 1!:'І1Hnrn J:f1.~eKl'IIBY RP fiyлn н~Й:Ч.РНmnі ~а-

.·ки листопадового ( 1981 ;:J.) Плеі!уму Щ{ ЮІРС і ;;ав· Дання партійних органіЗа· цій міста і району по ви·

PeaA!atпlir

."

:Jавод nоро.!Ш{овоУ мe'r~JiyprU Світдотехнічний · зІ!.вод Завод п.1ас.тмас .lере~ообробний Rомбінат 6аво;1обудівний комбінат Дослlдно-енсперим~нтальний f'е:vюнrно-механічний завод

Звернення В. Ярузель­ сьRого. заява Військової rади наЦ'іоналqного поря­ тунку І денrет Держав­ ної rади про зяrтровад­

Фінішу рпку ~а.'Іишм;ть~я Jш.. nrn 1111а тижні. ~а­

~~; .:\)'.'ЖР \1<!.10, 1\.11> 1111Тріі\НІ) ~pnfiп·rП !ІРО 'о!(ІіІ\,'ІІПІР J..!JJr

...

ної організації. на яких з доповіддю «Про підсу,'\1·

"'·..:

крито

rумриіt ~:.nнтрnлІ.

міся:nів 1981 tJORy (;,а. даР..нми міськоrо nентру держстаrистики. }' процентах).

11

в

МОГ.111 ~ nУТИ ~Н~ЧНn

білmn111, 1;nли ~ yri ni.~rJJHYІBft'TR~ ПJ!RІІ~Ів:t.~П· ~ такич 'ЄН 0 f1)';Іf\І ТRnрчн" PHTY:lia~\ln'o!, lfK

промис.JІОВН..1\ПІ підПRJІІІ:Мствамв: І!А іиформац.ійио-обчислю:вальноrо

ПЛАНУ

nромислових nІ/Іnри­

~~ств міста і району записали

яsіІ'Ть

ВИНОНАННЯ

грудня цього рану~

·Будинку ну.1ьтури заво:tу сТоргмаш• вJдбу,lися збо. ри активу міської партій·

1

nn :;~б"Зf1(>4.!"Н­

Тимчасово :1і'!.НРНТо .ІІИЧННЙ аЕ'рОПОрТ. 3 менту

зяпровадження

воєнного ~:тану у Вар=· ві .відн.rtючено теnЕ'фонний зв'язок. Як п:дкрес.1юється в :>ю=іві Війс-ькової рци на· ціона~у.,нпго

Rійсьr;ов<~

Rанз

порятунку,

рад;~,

пі;rтрнму­

збройними

·

си.1амн

ПНР. rюзраховуючн Ra довір'я і допомогу з І'іпку

ncix

nатnіотичних

гресивннх

і

про

граnадських

C!f.,1c І'ПОВНЕ'На РіШЙМОLТІ rі!.ранrуватн внутрішн·й rm1r;iй T:j, !'ієзп!"ку 'країни.

У .з;ернєннl

порядку

споною в країНі.

сто· МrІ·

:S.

:!І:J

Яр?зєдьсьний

нар.,ду

еіДзна-

с.лідоано

t

уряд nо­

вистуnають

за

створення фронту нащо­ на.'!ьної згоди. за об'єд­ nатріотичних

сил наро;~у в ім'я тунRу ПольщІ.

Він за1шииав, країні

:

nоря­

щоб

встановився

'!! гро­

мадський спокій, норма;rь­ но поча.1о фуниціон~·вати народне господарство, бу· .10 відновлено довір"я і повагу

до

державних

ор­

ганів влци, щоб не npo-, т.r.шсь жодної нраnлl !10.1ЬСhКОЇ

крові.

В. Ярузельський за.!U1!!­ !\ав

:згуртувати'

ПОРП

-

с-~·сп:.,м:тві, но

ряди

КЕ'рі!1НОЇ сипи !! ЯІ\а

ввст~·паr.

ня і дальше соніа.lізм,у в

;1а

послі,1ОВ­ зміцнен­

будівництво ПНР.

Звертаючись

::to

со-

ціа.lістичних країн, В!Н підкрес.1ІJВ, що польський на род RИсокп цінить ;:tруж­

бу Р.адянсь"ого Союзу та.

Інших

країн соціалістич-.

ної спі!1дружності, їх бра" тЕ>р~·у.,"у

допомпгу.

Поль­

ш~. снR'з~в Rін, :1~.1:•uіrп.ь­ ся

ІН'nІJm·шчою

соща.1істичної ·нссr!.

.:внко:о

сnів;tруж.


'*

J стор.

'15 rрудия 1981 рожу

аомсомольськии -ТіЛЕТАип--

ЗАВЕРШУЄТЬСЯ пер- J'lf

будtвельно-мон-т~их ш.иt рІК O.ДИJt&JtЦll'r.>Y роб1'1' при пла!І:І 2.524 тн­ n'мирІ.тn!В. Щ~ принІс в!ІІ .сячІ на 2.177 ТН<'.Я" бnlвеЛЬ!ІИіІіам? На що ;;арбованц!в. СDj:tжмував rx? Незадрв\льно .едеться Акалtзуючи стаи сnрав,

ПРІ&JІJД ПРАВОФJІАВГОВИХ

u

жаль, вати, що

невдалим. важким для бу­

;м 6 . RиУ)3ськоrо швейного

му році вони nовиннІ були

ЛІткtвсьного

цеху

ntве.пьnнкlв.

:Виробничого об'єднання ~юнІсть~ ще до 10 жовтня раnортували

про

за-

вер~ення виробничоУ

npo-

rрамн

народного

ства об'єк1;tв.

Серед· tнrx

надцятої n'лтир!чни. Серед тих. хто достроково

тадурrІУ Імен! 60-р!ччя РадянськоУ Укра-Уни ренонструнц!я цеху заліз­ них порошнІв. ад;~.І!нІстративно-побутовий корпус,

сnравився з планом 1981· ро!(у, - · швеї-мотористки 1ЮМСGМолкІt · ·Н. Нримець,

iiOnl.

Cl3MY-n. 1-\БУ-422. КЕУ-

rосполар­

по заводу порошковоУ мt­

та

nри nланІ 956 тисяч кар­ бомнп!н освоr.но 8:1R ти­ карбованц\11. ПогаRо працюютh на об'rfіт\ ген­

здати в енсnлуатац!ю пілрлдннк ПJ\П\-15. кіJІЬJ<а особливо важливtіх r.vl'i rт І Jt р F! 11 н п к и для

т<t

42

ІншІ.

"УСЬОГО

Н!І.

но~Ш.1РКС\

ПУСКОВІ'І'ІV

заводу

м гру.

.1ечь трr!'І~

rщнnнатп

біт ІН!

Т!ЮfЧ ІЩІОО

1.445

Р'1 ·

вянц!в.

Причина таного стаНі'· по загальновузловах вища у ни~ьк!й nрганІ­ об'єнтах промнузла

· Деснянський

:~ап!У

водоnровід,

працІ.

частих

nro·

Внеона npoфecHhia май-. стерніtть, раціональне витрачання кожної хвиляни робочого часу, nостійний

нернтм!чне елентроn!дстанція. лотуж­ сто;rх че.ре~ ності Но.тельнl, ·по заводу nостачання бетnну, nРре­

тоаtу, що дІвчата працюють нині в рахунон 1982 роху, ведуть перед у тру-

НІ' !ШРІШf>НО очищенн11 nаропов!трянJУ НО\НІ ,lеНСІ :.:~ поrтачання:vr су.мішІ, холодильна с.т3н­ литапня цlи. no заводу а.'!юм!нt_є­ деяннх матеріалів.

творчий rrошун

сnрияють

довому суnерниnтвІ 1

t

nровощв.

цеху, · ~емонструють

npa· . змшне

зр83ки самов1дданоr

ці. Член ВЛІ\СМ н. Нри-

. ,.....нмtр" "•ze'"... u, •., "м. завдання на пошиtтl диТЯЧИХ RОСТЮ.ІtJЧИКі.Ь

ВИRО·

нує в середньому на

В

зазначити,

130

ІГОЛЬНИRОВА

.

• .

Д

ному

мольсько

nлан!

карбованцІв.

-

r

о

:tш• уnlвермагу ·мtськоrо Ynt>tв.JI!юtя торrІвлt (ке· pl•Иlf1t

Н.

Rаленчеико.

rPYПRQмcopr

в.

Таран)

заtі$ЯЛИ третє мІсце в обласиому соцзмаганні ее-

ред комсомольсько • мзоJІОД!~ННХ KQJfЄRTHI!t!!l. а виtохІ трудо~1 досягненнл

ммодІ nрацівники nрилавна тоді були · наrород-

жеиІ

грамотою

обкому

заводу

винен

стати

до

ладу

своє­

ентv.зіазм 6удІвсльнrтІв, і\О пьоrо часу не мажуть

тисяч

4.400

оrtн·>р~ттн у банну ав~нсп­

у

тому

6

'f!tC·

Bet~Jtoвнe

Не нращ! спраlІн й яа інших лусжових 6удоя;:х нинішнього рону. Не бу­

с!!' строни зм.чt

дуть зданІ 11 енсnлуатац1ю Десн(Інськн й волопровІд (а ведення йnrn плануя'l­

го й у нинІшн-"ому.

1977

.l<:!Сh щ~ на тужнnrтІ

заводу

~ІАС.

111

ПеJІе

трєст .lо(іуд•.

рІн), по­ пласт­

nt'J'єнтн

теж

« Бр<:~варапрощr;пт

Бажаr. нращого І звІ.'­ .1ення жит "1а. Тільки і!:-> вІддІлу наnІтальноrn 15'1дІвництва ~ІІСЬ!\ВИНn!!НmІу

необхІдно здати 4 будин­ ки на 4.1;3 нвартнр. Пони що

введен<!

.

лнше

107-нвартирний .

один

-здаЧ! .

ІншІ

nІл загрозою ЗРІіВУ

На ПУСНОБО~ІУ ЖНТЛОВО· !>!У tІудпнку нrюпєраrн­ ву «Полу~J'я,., де пІдря.J· ником ПМІ-\-1 5. викnнан~ ·.1ише нульовий цинл. У квІтнІ всІ роботи бу.~и прнппнєні. у · травнІ з об'єкта . 3НЯ.~и баштпвий­ нран 1 перевели йnro H'l tншу, неrіусиову бу.,.оІJу - половину 272-квартиР­ ноrо житлового будинку ПО вуmщІ .S() рОІ\113 влксм. 8ара~ І'!а of)rктl затишшя. Rвна в

n

I!hr!~IY П()RНіСТЮ Н'І керівтщтвl

ЛеЖИТЬ тресту

• Брова рнпрn~~жнт.1оІ'іvд •. зривають-

50-нвар-

тнрного житлового будинну РБУ - 4, не здадуть 1!'0Зднва.1ося

ІІ<JІшще

на

.

б, танє МІІ·

бу;\ОFах

мlстя

.

п.врlччі юmішньоrо року.

'rpitбyнom

sa

етав таннж

ІІ&

адреq

тяr}'ІаJІИсь 8 глибнии краї- nей ro.1oc с.~ухз.ш, за таму- С~:ількп згад о~, пи для оборони столиці. бу- вавmи nодих. ваних зустрічей!

28

листоnмг.

При планІ 11 місяців 261 тисяча карбованців про-

ця &!)МІН ПІД

шок на 277,1 тисячі кар-

а

давцl

реалІзували

Ігра-

·

·

·Юрі!Ї ~ихаІ\.•НJвич ?озnо-

важко

• .

почv бvло

..

''

. читати

ням В. І. Кузнецова разом теRrт про початок в1йни.

30-oto · sупин'І'І.'1П

про~У-

Ще

б.'JОИ цсхlв І при6удову по НЬr!ГО. До рf'Ч\, На ПідПРИ• ємствl до цьога часу нt визначЕ!нl пусковІ комп­

~адІл

.'1€!\СН.

ДЛЯ

СПnру;lЖСННЯ

107-кв<Ірnn вулицІ Hn.pn-

двох tІуднннІв: ткрнnго ."Jенна та

64-нвартнрного по вулвц\ л~гvновnї. Про-

nере~шtово .

1!'

ров - nY"'" 1 зьsrєво. які завжди швидно А наступмrо · ,;ня культурІІо обс.1уrовують Перmа ударна &рміJІ відttивідвlдувачіз. . нула tАПІи~тів 1 ПереміВ. БАРДАІU, ловсьІtИХ висот на західну л~~ комітету СТОРОН! ltii.HII.iiY імені МосІt-

м

ПОСВJІЧЕПІІЯ 'У . ПІОНЕРЕОЖАТІ У

зал1

бойовоr

міського

слави

lсторико·Rрає­

Знавчаго музею вІдбулосІf свято

nосзячення у

nto·

нервожаті. Піонерсьним комІсарам буJІО вр5'Чено

·

КОМССМОJІЬСЬRі nуТІВКИ і :нацр3влення на роботу в дружини шнl.'! . Серед тих.

.Хто одержав так! nУтlвни

1

напрз.вдення,

-

С .. Ко­

стенко з місьноУ середньоr

шкми

Ng 8,

С. Кисленко

-з Княжицьньї. Т. Драчен­ :ко 3 Плоснівсьної. С. Хрtшко 3 Семтшолк!в­ ськD1 середніх шніл. 3 напутнІм с.'Іовом до ва· та~ків шнlльної молодІ звер1fУлися nерший секре­

тар міськкому JШCl\fY В. Рогач ta Інсnентор мІсь­ :коrо

відділу

народної

ос-

віти М. С. Rот. . Завершилося свято !JPO" веденням

~тар

JIRCM

«Бnrника•.

Н. РУБАН, IOCЬRR О Му

"УкраЩ

-

б~·д;о;,

нІ

трест

тан

І ,.;е

тисяч

генпІдрядникІв

ня

ІІТlсто

по-

став.1ене у сr-:рутне стано-

вище

з

тр~·пящнх

НИ . В

Сере!! !tпuих прпчин не-

-~дові~'Тhнnї

рn6оти 6у.~!-

не.

на

:цІЙ•

завДань

n'лтирlч-

ЦІЛО~Іу .

В. КОВАЛЬОВ,

иеруючий

БроварсІ>ким:

в!ддІленилм

своrчасне

СРСР.

1 н~еякІсне за-

рону

вп.1иває

вP.1f.нrr~:Jя с.n\д нn1н~ти не- .

.І.

ЦІ в вае srстрІли,

L

не аабуде~Іо. Ми гордимося:

иt~oJI'J'I

n

Будбанку

перед

присутнічп

шого

грудня:

песnоді- Дчитроnськnrо rайІJНУ, яr:І добре nам'ятають про пас.

mколі створені

центрІ міста -

деніна. Пеn- іс-торичний. У . пайбільm&-

•·

Дчитровськомr

·

nобували І! му заЛІ

районі

й

ого

ТР'Іі.·,жяпrІ' ,, ' д"..ч'!'Tno"a, .. о

•"'f'\v{

бої,

екепоиа-

ти про иamr армію.

'

кровопролитні

Кожна могила дorшmY'l'll,

звідси "'.,,..,сл

lJ(I школах, підприємствах, наnравили в!· військових 'Іастюrа~. Того,

КРЕДИТ

ДАЄ КОЛГОСП Ша1'JІЙ (ЛитовсьRJ

тим, що

mди ауппни.'ІІІ ворога, І перmоІО

паи'лтники. підтвсрджу-

ЩО І яаmІ'J!.н

nJІастмас, ветераи Пер· моt ударно! арм:Іt.

РСР).

Нредити

для

nри­

дбання молодняка худоба, спорудження

будівель ти

надвірних­

можуть

члени

Оі\ержа.-­

ко.'Ігоспу

JMJ:Н1

60-річчя Компарт!У Лит­ ви. Таку можливІсть гоа· подарства

бажає

надає

всім.

розшприти

р'я. ПравлІн-ня спеціальну

ХТ()

подвl·

створтіло

«присадибну•

службу,· 1І'КА має свою ви• робничу 6азу. Закріплена за

:нею

данка

механІза то·

ріи оре присадибнІ діЛЯІt>о ки,

пІд час

помаг~е

сінокосу до­

колгосплинам

готовляти не.

н;инl

800 1ОО

за­

зиму корми.

«мал! фер11ш• · ужа

поставили

дepmas!

лon8JJ:

тонн молона 1 майаrt тон:н м ·яса вдвос

6Ільше, .вІж торік.

для нового

І'АЗОПРОВОДУ Rиів. Ро6очt кре<:.1еНЮІ

лLн!йноУ 11астина в€,ттикаt д!льющl газопроводу Уренгой Ужгород в-n. дали будІвельникам сш> ц!алІстн Інституту •Со• юзгазпроент •· · НиївсьнІ цроекта.н~• . ВИКОН.vІК

П<Х:ТаВЛеf!Є

не­

ред :ними завдання. n!дrO.. тувавши

донументацІю

спорудження

трьох

rra

від­

різкlв газопроводу загаль­ ною довжиною бл:и:зь:<о тисяч! нілометрів tal ПІвнічно~ІУ Урал!, в чор­ но:зе~шій зо!р РосІйсько!

.

-

ФедераuіУ 1 на Україні. Це найснл·аднІш! 1\nro

Зt.

частини.

Це була !І'~абутня: зуr.т­ річ. В neptnm't д~нь ві.~бу­

Тут

тру~провід

nройде через балота І тrнr· сттну, подо."Jає N.рськt хребти Нарпат, сфорсу~•. ве.тикl ріюІ:

rx від­

начальнпк nо;оrітвід­ &Рміі rІ'нерал-майор

ЗБИРАННЯ

~f. :М. Ваві:тов. Внес.~и пра­

Єреван.

nори дивізій і ДмиТІJоію.­

JIIOHi!J

J'ІИМОЮ:В

Збирання ..Щ...

почаЛ{ІСЬ

у Rірм-е.­

нії. Ця цитрусова ку."!ЬТJ'•

коrо району. Ух зал sуст­ рів стоячи. Хвилиною мов­ чаний :вmаІ'ІУВА:"ІИ nам'ять з&rиблих товариmів. Пісм обра1mк почеrнn і

п.1ану ~дного

гат.ивно

забезпечення~! снення ЖИТЛО~!.

:Мо­

ра, яка

недавно внрощ:~·­

єrься в респубJІіЦ!, ;:обр~ ак.'Jі~Іатизована в '\1ісце­ ннх v~.ювах. Завезені з

Та.:r;rіпкистану

президії

в сrмжІ Щі. Іі.ПРС па ornлi а '!'І'І!!&JІRІПеІІ .1. І. :Sрежив-

надалу·

1 скласти

ензамсн на я'кнайнращу оцінну. Не можна забув.1• ти прn те, що невинонан•

Пройшло 4n роF.Ів. !8 листопа.и;г. 1981 року вете­ раІ'ІИ 1-оІ ударної 11рмії ЗjУ· стрІлRсь 1 Москві в Цент­ ра:тьному J5yдmr~:y РадЯ'н~ь­ коі Армії імені М. В. Фрун­

крn ді;оrу

на будовах

за

треuа того,

Бтшористан!. У результатІ таRої неуваги до о6'єнтІв соцку.1ьтпобуту з боку

сквою.

mшr ·урочисті зборл.

д.'Ія

Отжf',

'не будуть 'жнтн прогаяне

sакін"ІИ'ВСJІ

. пі.w;

буд!вельнюt!в.

щоб

(140

карбованпів)

радянських

ворог&

наrплосиз,

нt нн:rадення

шкмя:рі. Ветерани

розгромом

партії

останн! днІ року зробити все для

S nп руб~жІв 6 rpYJt111f 1941 року І розпоtrався JІ1tИЙ

з'їзду

розпоча .'lи роfі!т. Таним чинn:11, внл!.тенІ каnіталh-

2\И.

військ,

сенретаf

«Брояарн- серйозним , енза\Іенnм

прою~;Іплобуд;о;

• саова, · В они "'" поча:tа свій коІпрнастуn, визволи:rа ар:-.;Ія. вр~·країні Rіхто І'Іе sабутпй, tm:rи своїм впзволите.1ям Відвіда.'Іи братські :могили. ніщо не ~абуте. па:~~'.:ттні адреси, rувrнірп. Jx ті.'ІЬки на території цьоТ. ШИРОНІНА, Привітати нас приІ\mлн'мо- го району 43. І 11 кожmй вавІдуюча І!абІиетом лоді воїни МосІіnвського по 500-800 "'0.1'{0Bi!t, nм1тосв!тк ка rромацгарнізону, комсомольці, .! потім ии роз'їхапm. ських ваеадах заводу

контрнаступ

Генеральний

lЩ НПРС товариш Л. , Брежнєв 3. трибуни ХХУІ

те ні трест «Ероварисіль- що нова п'ятирічка буде

бованцІв. Особливnї nо· І ванн11 воро.жпх ві!kьк на виступали однополчани - на Пере~іловських висо- еnоруджено :хвали. ·з~сJ'Іугсвують 1\о~т- рубежі Васи,m,єм - Д~fИТ- r::о~tандиrи і рядові, rncri тах. Тут Hilma аrміл в~ ла Tyt повністи сомо,,ки А. Роrовенко. ·. Бобно. л. Боро-.,~вно.

на буди·

вопи за -

Наступного itRJІ поклаJІJІ У кожній

JІОКУ кали на. радІостанцІю І ЯІt зплей В. І.

КG~андуван-

року. Так,

1982

1 а

будов а м и

С/3\д•І~ть фанти.

червня 194~ року. викди- ro со.,дата, відвідали Мав- війmr. В

1941

nусковнми

ЛТ!ЛІRЮТhСЯ НРП0~1іЧЄНЮ!1!. Т.ан. у 1981 ропі будІ· RЄ .'Jьшrнн повю1нІ зrюбвтн

ШІСЬ в ті rрізні роки, ко.щ І бачn.1И (І~ин . o:l!!nro .таки- м~л:t H.!lma ар~Іі!І. "' . що під- не ті:ш:и )" нашій краін! мп, якими були НІІ. фронт!. Гаряче вдячні житеJІлм

дійТИ ,11;0 Пеt~емоги.

Аналогічне становище

нrж відділу напбудівни­ цrва місьr;внканно~ІУ до­ нументи одержали лише нещодаsно. По заноду а.lЮМіНіЄВі!Х будІБЄ'.'ІЬНИХ r;онструнцій Ух немає на

Лlіf;М:УЗбавляють темлів складі якої мені довелось вів, як иоrо .вранцІ 22 . вінки на могилу Невідо~Іо- музеї ВеJІикоі Вітчизняної

член·и ИМR 1 в другому

об'єкrіlІ ~ж­

проектно'кощто­ дакументаt11єю.

повинне яи-ктrr;ати з:шепnкоrпнп у .за~ювннків, генnІлрпдшшія, субпІдрядннків. I!r">paxym'a~з Нt!Н\ІІJН!,огn року не· МіСі\С у настуnно,,у.. Але, яІ;

кИй) наnр. ямох JІК rо.'Іов- сильнюt го.'Іосоч диктор, І забува.'!и про rвіІ\ ві~t, прІ) подяку від Верховного rоН1!Й, концентрувмо тут .'ІНІІШ щшсутніх пrрекпну- т! 40 років, що лроІіmлп, JІ()DНоко~Іанду111чого оТІJи-

ла П~рша ударна ІІ.Р)!і.ІІ, в

нічною й р;rсною

однополчани

Червоної Армії з Ю. М. дсвітап. КПРС І товариш& nepurnx днів війнп розrля- От Советского ин- Брежнєва. . дадо Західний (Мос:~>овсь- фор~бюро, - сиазав своїм Пііt чм аустріч! свої сиди. Серед резервів,

бе:шечєюtІІ

MOCHBDIO

ПЕРЕМОГИ ПІД

rмовноком&н- иии

дУвання:

ПІА ЗАrРОЗОІО ЗРИВУ

Чотири роки

мІсяцІв).

3уетрілиел

комсо­

молодlжн о

в-сl вони

8 ДО 40· РІЧЧЯ

poCtorи

нолектнву відці.'ІУ «Іг;раш-

-

замавинну

ка-рбованців винонано po- ву . пре~ІІІО Д.1Я роб!ТННІ\ 1 В бІт лише на 2.!J55 тисяч (1cтnpifl Ш! триває :.rаііже

в nершому nіврlччl ниніш­ члени

що

HOMT~f!€1\Cl заво~у ПОРОШ-

мо,~одих року

та

ПОРОШКМОЇ ~!еталурr!У у найнnротшпй стран треба негаІ\но виправити вс:!

Ке>!Юl мета.'ІургІІ nри рІч- fr

ТРУДОВІ ВЕРШИНИ

нього

КерІвництву тресту •Броварипрошнитлоб у д"

п!д загрозою зриву з::rачІ. часно . _ Проте у тресті, ПримІро~~. на пусково:-.ту пезваншючи н.а щодrннпй

с:е.кретар кощтету комCOI'tony цеху.

з, підсумRами

дл11

до nьoro часу ля

року, треба недолІки, адже оо'єнт пn­

На ПУСНОВИХ

nроцентів. п принлад на· . с.'llдують 1нш1 моло 1

МайстринІ,

установка

вих будІвельних нонстру~u!lt пусковий номпленс першоУ чР.рrи До ·1 1 цього с.тr• .11 додати к .ІJька житлових будинкІв. Щоб уявити стан сnрав

n

~ 0 о-

·

д.

пластмас. -' виробниrrтво <1ої 11 ро{k>тІ автnтр:~нrnоrі­ рnбІтничпх по вилrску деталей трубо­ ту, нест::tч! надрІв.

. - - - - - - - - - l n " O R O M 8~АІJЛ'І'ІІ 8 ОІ'ІЧ)К - - - - - - - " "

І саJІТоrо порошк\в:

uexy

У нин!mньо­ сяч

nершого роиу оди·

Л. Ще.рбак, В. Нурило, В. Наливай:ко, ·Л. Шо.'Іох

реконструt~цІя заЛІзнах

треба констату. ·1981 виявився.

молодих внрQбІІПЧ-

36

!ІJU(ів

ЖИТТІ

flOB!

Мосr>ва сьоrодК!. Ви~ на Будивеж Рад РРФСР

J

1 будинок РЕВ.

{Фотохроні~а. ТАРС-Р АТА У);

coprrr дають ж аї n.'ЮJ!І,в.

кар.:шr:он!

внсm;і

вро•

t·TA?e-PATAY).


:Ж"ТТJ

11081

Урожай •

нас

nочинається neнw~r т,е' .ІІНоm

н ня

1

~

н!І?

Ма:r"

7J!В.МІ

.!! ас І я І'! 11

111.1'01'111.111

баrаторtчнм

На лнстопа.:~овому лле· &а.х ие "ай:~~~3ЮТЬСJ!: вироб- центІ'Іерах його вже вияв - тра1! nридІлмлн У Т>&дrос­

нум:І UH t-;лрс наголошуеалося н11 не<><5хtдност\ поси.І'/ення роботи no ІНІ.1€ННЮ в жнття nоставлеюrх XXVI з'ї:цом nартії ааRJНІНЬ nn з б\ льшенню внрпбництва

ющтмм nосІвного мате- .:1ено f<n~1Ірних шк ід ників. n~x •Бобр;щький•. «3&.. р!а.1у . І, як зІІвжnи . наУ редгоспах <~Гого.1і11 - . '1 •1 ~юшІІ•. <~Л.rrоск!всь­

,nDОдV!\ТіІІ

І!~СКІ

nишуть

nрщання •сьr;ай ,,,

'«Зап.lаRНІІЙ >>, НJІіІ!>, «Зоря•. «ТребухІ!!­

про ІіІдІлення і\ого з пер· «ІІіерд : яrькиі't" не подба - сr.кн!\•. НавІть насtнниць­ жавннх · ресурсІІІ no «l~teн- .1и своєчасно про пІ.:~rо· . не господя.рствп no ТРі· яах PRJtгocn 4-.~ваиннх наряд 11 х• . . товку ск.1адськнх npюt І Не скрІзь прн;фнtt>Тьс.ІІ

rцень '':!о

аGеріrRння

зер-

гард• не вшюна план вп-

харчування. Be.1rme ~Н:І· калежна увага ккосtі ка- на . Вони не побІлсні, .1е роІішщтм пос!вноrо мачrння у внр!шЄ'ннІ npoM· сІиня .. Поки що в rocno-- очІШ(сн! в!д ~шнулорІч- тєр І ІІ.1 У · ВІн має т! .:tькп

BO•lbЧrJЇ nporpaщ:J має б(') - дарСtва~ Jt8ЙOifY С 27618 Н.НХ реШТІЖ. Лоря,1 З ОЧІ! - 73 прm!РНТИ

ДО П()Треби

роті>6а ;:~а :'!бІ.І'/ЬШЄННЯ ІІа- ЦеJІtнеІ)Ів RОИДІІЦ\ІtЯоrо ШСІІІ!.\1 nociRHИ~I ~ІRТерІа - ІіОНJ1ИПІЙНОГ() наr.ІННЯ . у ЛО!і!ІХ ;>~б()рІв зерна. насІННЯ, ЩО CTaROB11Tio 87 :10 \1 ТаМ :rен;ать RІ.~Х()ДН . Рі'ІДГ()СПЗХ «Г(')ГО.,ІRСЬЮІ~• Вирощумннn ІІІІСОЮІх процентІв до ПJІану. дУ· Все !!Є М()Же призвестн Т;\ «~opn• .,ежить І nry. УРlН\ЗУІІ

:~Ррно!Іих

тур -

ск.1адна .

НУ!ІЬ· же nові ,1ЬНО ведетьсn очн·

cnraвa важ.rшва І щеnюt ·та nеревірна

У

.10

п су 11аннл наявного Ні!- r.тьсл не nотЕ>рте.

з

пІдrотоякою

no- .с:тт. нем~є сІвного матер!а.1у. На<'амНе раду« стан

нІй

nР і бниuп. Зараз необхІдно пере.:х, це стосується

pan-

nчн­

Re

нtf'не нас!нюr конюшюrи,

справ :1 ·1 <~Н()FІтп:

та зберІ· J;<Jf'ITинa

трав.

Тана ж

в

1

р:.лгосnах

:rобре nnдбати про nІ:ІГІ)- гnсn!в І~енІ Мічурін~ . ганням насіння багаторІч- ~пvхІвс~>киn~>. <~Заn.lаІ!товну насіння 110 сІвби •Заnл!f!Ний~. •Требух І в- нrtx трав. При плані 1430 пн!t,., І'ІН~НІ .тtонj•чає,ва. ярнх нуль']jур. . . ський•, •Гоrолів<:ький:~. центнерів його засипано Сr;!.'!Ьни ж мо;r;нІІ 'ІrиритиНа nерше rрудНJІ цьо- де- не на повну потуж- .тпtше 1054 центнери. Ди- сл :-~ тсшою безгосподар­ го роІ!у господареnа J)a·

нІсть

ЙОНУ

ОЧИСНІ СУШИ.'JЬНі І\О'\Ш.1ен

З!СИПаЛИ

30507

центнерів зерна для сівбн ярих,

що

та

~Іашини.

зерно- вує

До

став.1ения до

ШЄЯНJІ ЦЬОГО

вирІ-

речІ . рівників птахофабрик

На

ПрНд·

ра· t'іання яюrх І!нтрачрнn ве-

йону,

справилися з цим завданням радгосп «ЛлоскІвсь-

ян слІд насІнюt

ян!СТІІ очвстюr та у'Іювн його

ня багаторічних трав. Заn;~crr багаторічних бобо-

rrод11рств н:нпи на

<•РУдКJІ•, Броварське пІдсобне господарство. племnт<~xopaдrocn •БроварськнІt'>, Боrданівськ-а та Семппо,тківська nтахофаб. рнки. У Цf!Х rослодарст·

надt.~ірну вмtогість cтl!.rro несхо;r;им насіння гречки 1'1 pa;'lrocnt ~лмнrард:., Г()роху ~ «ТТ>еt'ІухІnсьН()~'~. Л~tt-єтЬ<:я тут І насlнюt ячменю . У 550

нrшt nід загрnзою. Іх швrц1ю nоткоджують "ншовиднІ грпзунн. Чн'.І ~ :~аt:імти п :rощі? Де ж на птахофабрвнах братюtуть зс.'!сну :ІІЯСу д .1л nнготов·

ярих ну.1ьrур 3 тн:-.1, щоб у наступнQ:ІІV ропІ I'IHPOCтпп1 в r rcof: i нnтк:>. ї . В. 1\АДАНЦЕВА. начальннr~ районної насІяної іпспєкцlї.

киіt•,

97,5 Не

племптахо:JаВО:{. :зберіг&ннл.

Тан,

- через

ЗВІДЕИНІІ

IIJIO

))8ЙОИRОІ Іt})ЖВВИО! ІІ&t:івRо! ЬІспеІІіЦf! х!д nlдrотоІІRК насJИНJІ Jірп аерновах UAf1P у rocnoдaperвax району ва 1 rрудм ц. р. (У проnевтах до пnаяу ІІасипки)

вих трая

не

часом .зерно·

М!ІШПНИ,

дбали про заснп~у насlн-

плану.

зовсім

(')ЧІІСНі

го.'!nІш! аrроно~ш шн· гос-

~

де

нІстю" Тнм

ПИТання ке-

nодарств не нонтролюють

процента

стаио•ить

си

nрацюють

по-

лнк! коruтн,

Отже,

іржавІють.

нерівлинам раІ\ону нnнтро .1ь

минулих'ро1\іR тQвJ;у пасіння

до

1]оtені Юром. Uентррльна до~.'l!~на станu!тt

сНрасилівсь!mЙJо !мені Докучаєва сБобрицький• 1мен1 Щорса «Велинодимерський~о сЛtтківський• «Зоря~ сАванrард•

100 ,0 100,0

сТребухІвський•

100,0 100,0

1~tенІ МіІJуріиа «Заnлавний• Ероварсьюtй ЛПР Пле~rзавод «Рудня• с Ллоскtвський• Боrданlвсьна птах6фабрика Се:~шполкІвська

птахофабрика

.

не госnода.рспо

Мінторrу

55 .0 44.0 37,0 з со

2Є,О

82

42,0

30.0

51,0 о о

31 ,0 41,0

70.0 41,0

.frl.t

42,t)

8

жз.е

2(),0

.•

15,0

51,0

97,0

По райоН)'

с: Рус:анІвсьнкІt• с.ШткІвсьJ.:ий•

І~ІенІ ДокучаєВа

« ~расилівський~

«Жfрдtвсь:киt\1> • ГоголІІІсьний• l~reнt Юро~а «ЛухІвськиіі" П .1е;~~завnд .. Рудн11• l:~.reнl МІч~·рІна •Тр~ухlвсьюrй• «Зоря ·· :Sроварсьне nі дtоб· не

100.0 100,0

78 .0

і6.0

75.0 74.0 71.0 68,0 44 .0

про

питаииІІ

JXYX<?B"Y НУJІЬ'!'УР:І · люди!І'Іf 'tо­

радтн:ьноУ

читьс11

rостра

ідеоло­

rlчиа б,оротьба теорtУ,

так

1

-

на

тиц! . Буржуазна

m< • nран­

npona·

raнna

використову«

рІзнІ

nсевдонауков1

теорІІ .

навмисне

пере·

питання

rrpo

кручує

самобутнІсть ку .11ьтури ноr

ду~овної

древпьорусь,­

держави,

· туючись

тим:,

корис· що це

ВИЙШІІ&

1

• ВWma

1\Х'ІаськtJМУ В

. ЦіЙ

свячеИій Києва,

ної

Рус!".

яка

щойно

обширному матерІалІ

•ис:віrпюютьс.ІІ

.

філо­

софсько-теоретичні Jto· rJIJІДH ІІИДІТJ!ИХ МИСЛИ· телів НиУвськоІ Рус\

ДаЄться

Х3'рактеристика

нацІональної своєрІд­ посТl -.1\р~вnьоруської фІлософії, П зІІ'лзків з інших

Rm4ra

.1t.евя І це

культурою

народів .

R.

свІдчення

всезро-

о

о

о

()

(')

птахофабрН"На

о

о

о

птахофабр :ш а

е

о

о

25.0

• Велинодимерсьний• Ниївсьна птахофабрина

Семиполківська

9 ,0

Центральна дослід ­ на

о

стз. мцtл

району

ховної

спадщини

Русі,

npo

правда

древ ·

тому

що

самобут­

крrьтури

наших

преднІв близька І зро· вуміла братнІм рос\1\­ ському, · українському та бІлорусьному нарп· дам. У спtльнІfі nраці

га

читається

хоrтлююче

широкий

і

леrно.

~а­

знаход1пь

відгук

у

чи­

голова

РИСОВ,

секції

пропа­

наукового

ате­

Узм:v місьrrої орrяЖ­ ззnії товариства

•Знання:•.

о

радли.

npo-

рtвяомlр-

в

форм

вастасування

-

рив

rx

грунт внесення

~

внутрігрунтnва

одночасно

з

об•

иовв.

машина

головІІе

рІвномІрно.

·

.

чі агрегатн на таких c· ne~

рацІях малоефектЕва!, Вче.t розроб,1 яють нов!, 8 . <Нльш досконалими роз• . rюділлючнми органами. tз збільшеними є~шпст юіИ бунRерів що дасть з~їо•

'

скоро7ити

,ry

зfітратп ча•

·А це залеж~ не тільки су на Іх завантажев н л . вІд уміння 1 старанвості "" ла б оратор.ях . 1 . яіх

а

ІІІ:

мехаючяих

кІв

машин.

_

·

ІІіА_ Іх·

пом1чни-

. Н:\ дослідно·- експеримен т~' :Jь•

·

ному заводі,. tнстит уту __:J;t• вершуються

. У

розрr, t ·.•юІ

ЗапорІжжІ . wрацює змінного

. технолоr l чн оrо nровІдний у країнІ Інсти· . __, тут, що створює такІ ма- устаткування до само .. ·~ · шини. Вони самі готують них . машин на баз! Ш ·'.С[ 1 вносять у грунт мlне- трактора Т-150К Т пн а ральяі ' добрива. Тільки за унІверсальна машинІІ ви· трп

рони

тут

роз-

сокопродуктивна,

Fn : Іa

роблено шІсть nepcneк· тнвяих агрегатів . nолови-

зможе вносити рtвн ()·.rір· но в грунт І тверд1 і rш•

на з них уже усnІшно за-

ловидні

стосовується в сІльськоі ~ІУ госnодарств!. § Одна з найважливІПІl!Іt

дnбрива. М.

:КЛИМЕНКО, ІЮр. РАТАУ.

НОМЕПтАТОРА

А нтиарабськмІІ sговІр МІнІст-ри (')/'іорони США та Ізраїлю л ! дrrнсали у Ваmlнrтон! так з,ваний «меморанду~~

npo

розумІнНІ! в стратегІчного

ющтва•. І 11 \ домо ,

дуже

взаємо-

пнтаяиях r.пІ~роб1т-

xo•ra

є~юрозумJння >>

тане •взаІснуІ!:,

як

давно .

ва-

шІнrтонський

смеморан-

ду~t•

ряд

ВНОСИТЬ

НОВИХ

і над:1вичаttно небезnечнах елементІв 11 обстаяовну ,.;а Б.1изьному СходІ, І бr :t тмо вже вкрай напрух: с ну.

Цеn :~ону~1епт nер~дбз­

тачІв.

Б.

сВ!дм!Rннк

:

27,0

8 3АМІТRИ

cт&J01tpro інт-ересу р!І· дляських JПодей до ду ­

підвищити

змогу

9,0

39,0

M!f.

званНJІІ

сРУМ-8•. створена заnорІзьюrми конструнторами. Щоб добитися вІд зем· .'ti повноr вІддачІ, необхІд~ но вносити добрпва в точно визначенІ строки 1

1,0

о

74,0

1\IHRO.'!a

доnомоrу

внесення

останн!

Sогданіесм:а

ність

нІсть

3~.0 о

о

про.

насе.rн!НН.R.

мінераЛьних до(!рив дасть робІтком имів . Та 1r:ч:.·ю1

о

24 .0 25 .0 9..0

гандп

А . Ф . ЗАма· Л . Зопа -

19,0

2їЛ

Вроварський ЛПР

знайдутЬ багато цІна· вого, повчадьного. Нии­

Інших.

40 .0 71.0 19.0

3() ,0

Нестора, В. Мономаха, Л. Житяти, К Смоли­

та

о

40,0 71 ,0

ЗО.().

ленінградського та ки­ ївського вчених читачІ

також

56 ,0

о

33.0

ХІ-ХНІ віків Іла­ рІона, Ф Пе"Іерського,

духовною

''~ <ІІнr:штr .1і 1\иївrь­

!ІрИ·

1500-рІччю

56 ,0

33.() 33,() 30.0

«Заплавний• с Плосків.ський• •Бобрицькиn"

no

Вдв1ч1

господарство

Мінторгу · УРСР

m.o!

ЮШ31,

на

пог.lядів

пред­

держввJtо·

Історичному

ча

нашнх

и'ри

му уиівер~итеті.

nитання' ще недостат· ям досліджене. Суттєвим І!неском у RПВЧеІtНЛ дуХОВ П І') І к у лhтури , філософських

ків стала книга А . Ф. ~::І~І?.1f:ЄІ3а і R. П. 3()·

•ИА8!111!ЩТВ1

пrІ«!ла•

о

о о

велику

аrрохІмІкам

73 .0

33.0

С'.!ред

crrpaвt

.проводить

мiJilnll•.

На

54.0

33 ,0

at\Jrtцlt

сумлінно служить

громадян,

удостоєннІ

дукти~нІсrь

о 38Л

Віи

раАвІд~tJІ)'

.ІІ:ейrенант

-------------------------------------------·--

о

50.Q' 38.0

Ьrспектор

молодший

роботу

агрохІмІю~.

•МИСЛИТЕАІ КИТВСЬКОТ РУСІ• Навко.по

ewrot

~ ~ ~~

· 28,0

епоксю

имаІович

"'~- с:Е ... g 5 =~

100 .0 100.0 73.0 64.Q

IOJІЬR11'1R11ft

Бондаренко.

філактичиу

- - - - -40 ,0

100,0 100,0 100.0 100.0 100.0 100.0

«Аванrард• «Заворицький• ІменІ Щорса

о

6().0 75.0

41.~

о.

60 ,0

90,0 78,0 89,0 fl7,0 63,0

м.о

~

УРСР

'70,0

100,0 100.0 100,0 100,0 99.5

100.0 75.0 70.0

Броварське nІдсоб­

76.0

нm.о

100,0 100,0 100,0 100,0

« Гоголlвсьюm •

79.0

100,0

100,0

100,0

сЖерд!вський~

83,0

100,0 100,0

100,0 100,0 100,0

100,0

« РусанІвський•

100.0 100.0 96.0

М.

охором

rrtn

ного

100,0 100,0 100 .0 100 ,0

М.

ЗВЕДЕННЯ райtЖвоТ nержавкої насІюrоТ ІнспекnІТ иро пІдготовку Nасіння багаторІчних трав урожай 1982 року в rосnодарствах райоНj" аа 1 rрудня ц . р,. (У nроцептах до плану засппЮІ)

~ОІІдИ:!ІА•

100,0 100.0 100.0 100,0

Знайомтесь:

внутрішніх сnрав

сІвбп

------

сЛухlвсь!mА• .f\ювсьна nтаJ/оф~ с3аворицький•

гос­

тпеба nІдго-

чає тісну координацію

f:н ннх

І

во ­

n .1 анів

Ваш ін гт о - rа

Те.'!ь·Авlяа ,

r/ровєд('ннл

Cn i.1hHHX H~Ap\11 . Ізrа ·І 1і СіІІ

BЇЙ C hi\OfllfX

~lct-

H;jГf'rJЩІ:t}t;Pl!fHI стrат!'r!чн 11 х

а~.;еринанськоrо

"

~а .па важ -

~ога озброєння, nереоб­ :!аднаня1і ІзраІдьсьюіх баз та Інших воєнних об'єкт:~;

д.'І!І

Іх

вннористання

іr;а.н,:хармськими швидкого

Та.ки~1 'ІИНО~І.

ІЮВИЙ

!фОН

реа.1lзац!ї г,;ншх

«r.ІІ.'ІЗ"Іr

роз rортання» .

Ш.'І.ІІХУ

давно

планів

r ювної t·рщ!У"

С'іТЬ

..-п рвяти -

tr tiilТRiH.

в, к с•трий свІт

nо.'ІІтики

а~!С~­

n

спІвробіт· в;пяг:--· є

:-~,..:с

н~

заяложений

· нs

н юють

а~Іерикано- і:Jр аУль·

сьний

воєнно-nnл і тнчн ;.: !t

союз, спрямований np CJ т!l r :ровних Jн т€ресІв а раб і в, nк

rо.'Іо в ну

t11.1лx:v

і

до

nepeш r.;r'JY

на

с-nраведmтРМІ)

всеп с я;кно rо

с хІ;~ної крв зн.

nовинн о

sа,­

~дається збити з пантели­ r;v арабськІ нраїнн. Та :11 3 повною підставою р'J.зцt­

м•JPH()i'Q

б .'1''3ЬІЮ·

Заохоч~·ю ч r !

за:11ірі R.

В <Іr:тін rтnн

P"l

р 'rнанськоУ

rеге~ІОН!СТ·

і:зраї.lь с ь н о г

божий

•радянську

нреrулюsання

розширення

•ст ра т сї і' r ног о

npo

nрихоМ­

СВО ЇХ

:Jеа:;ізації яких

р:rкано

виношу­ nрактично

агресивну,

~r,кv

ДО

•в!йськов{)ї Інте ­ США та Ізраїлю .

Намаr~ючвсь т:r

npo

Ідеться

RR

ч!ф

грозр. Але творцю~ аме ·

'! 'СТСЬ l\ОГО :· cr;a .laцii()

'\Р ~бськr r:.: ТОН

EC,lC'

сою:сн:н: ?.

а г ресії

1іf1аїн . f'iijli1Їi

Г. сш:fі Г· H C' i~ (" :<;~f' 'I•

ГР)' Е<~ f): o:; ;:;;,;:o .'.'Y .1і

n;ю; а

C:-:.J•

,Б . Ші\'6АЄВ, оr.1я:дач ТАРС.


ЖИТТІ'

JfOBE

учи.лище .М

6

Янщо вам nотрі бно nровести будь-янІ земдянІ ро­ боти, з " ясуйте у вшrонномІ Ради наро;tних ;Іеnута­ тlв, чи не проходять · на М І СЦі нам І чених робі т nІд­

ПО СПЕЦІАЛЬНОСТSІХ: тра~торист-машнніст ІІІ к.нсу (rep~!i H на~­ чання- 8 мicяttiR ) , машиніст хо.1fщи.1ьних установоІ< (термін навчання б м.ісяаів).

земн і · fіабе.1ьні л і н і ї зR"я з ку І кому 1юни ·на лежат:f-. На замі с ьких дІлянна х траси nідземнІ лlн\У зв ' я:t­

ку n&аначені замірними стовnчиками І nоnереджу· ва.1ьни:-.Іи

А т~кож на короrкотерчінові курси : . nідготовІ<Н трактористів·Мі!шинісrів д.1я рпб пт и на трапорах Т-150К (стр ок навчан­

'"11-итовсьt~.а

РСР.

Пiлnrн•e~CTRtt

f'Jf'Cnyб.1lкM.

м fся!lь): п ідготавкв маІістріn маши н ного корів (тер'.іін нав ч ання :3 міся Іtі) ; - перС'підготовки комt1айнерів д.1я НІІ J<(Шfіайнах «Кол ос~. «Нива» . Поч<Іток навчання 3 20 гру.1ня 19R1 За дов·іJ.К3МИ ЗВ{'ртатися до дІІр{';щії

JІMnyr•:'!К'IT&

mn

рсбІтамци · Паневезького

мектротехиІqного

а!чюте.

•ав"д:V

(Фrнохроніка

ТАРС-РАТАУ).

Концерт

\4.15

М•Рке­

3.

~•уреатІо

пуб.1іканського виконавців

Ре<-

народим"

• Ч ае».

Юноепоnея •дорожче Фі.1 ьм б . т~орчіст~ ю н•о: .

N

асе•.

10.0.;

10.50

1\.нб

Олівщь-маJІювець.

zo.oo n .

· на

земаі.

І(Іно­

nрогрома.

.-\РСР v 11\о<. •< ві. Зf\и т~.і~фі .'tьмія. Sистуn

са"б·'"'

· програ!'Іа

д~рж::._ е ~ого

ан-

пісні А та нцю

КомІ

Л!І. р еrи

Тf'.ttТІІ

І

.xy.ar.>tf<Hi"'l:

Ра. дЯН('-k.~ї

!l!. i R

1(!.~ <1 ki!-t{)~nnn ~ я

~C:t." .

мж: -

сД('І '"Н'JЖ'·І'?'

-:ЧІ зійш .'Іа

I0.4fl . Іст nfІіА . ~ к.'І . Астрон""''"·

ПРОГРАМА

тисяча

н·ика:~-І

пnnрярииА ІІ4'Нl\ХО.lІ.ЇВ.

.~цт~: а,,~на

•Ханrб-.

са

Т ака

б.,и~ька

.111"•.

""·

19 . ІWІ п.

Фо а rMfHTИ Tf-"!ttrtf.1'hMM.

-

1•. 4~ ІІеч Іrн"

•~"~ -

!2.5-~!1:~~~.,... хии.'Інн Но! P~3 !t. y '"

2.:t. 1n

Mn.,nnlжнa розважа._,ь.

с С вJт .нrА

Jlon!,'1.кn~a

Початон

r .,ужб~.

дцни

ново-

Дов і дин

замов.1 енп

без

Jrонтрол ер1в. nдатtть .за rію. Абоненти , якL не t!"'!ЕІ< r ро енерrію , nов и ннІ

винорист а н у

еле~;троенер ·

це

n ла ту

П а ~І' ятайте. що зІІ з « П ра вис1а~J и

r!єю~

осв і т ле нн я

:може б~'ТИ

за

наМ лижч ими

у

ва ш ому

буп инну

передж е ння.

Уважно

вивчайте

· яна

еJІе;tтроенерr і ю, иентсьн !й

~;ни жuІ .

Броварське

наrляду

иання

чи

!Н с трунцlю

no

~іІжрайоние

виробнн•юrо

в

кожнІіІ

вtдд!,ІJення

енергетнчпоrо

ito

уч и ,,и ща

.

ене}'rо­

об "єд­

АДРЕСА

м. 6РОВАРИ,

ау11. Киtеська,

154.

І ТЕЛЕФОНИ: Броварська друкарки

Київського

8

ж11nw

тес.'tяр, а .також на ч а .1ьник л.'l аново-еконо міч­ н о го в ідділ у , май с тер .

nод.а r-·~

зов им

А&ІJСтва.

Dt.ІаІІТОрІ

.іо відК\'

· Р е м о н т ні роб іт ни~ и за безnеqуються О.!Інор а­

( ф ор ~Іа ."-:Q 286),

б ез n лат н и м

n рож и вають и

ІОІ'tСnОІІ.ІtІІТІ

8JІOMИtJI08CieTf.

11·3-lt: l.lt'l',

.ІІІСТІІ І

МІСІІtвоrо

МІсоІІО!

І't.І.ІІТО()а.

сtІ<ІttтА()І.

ІІ.ІАІ-•у

PIAICMOIAtRR8

ІІ.UІ.І у

11·3·18:

()DIIOTI 19-4-е7.

об.І!поліrр афвиАuу. 11. 5ровари, ІyJL Київська,

ІІ.ІІ!'І'ІІІІоrІІ

lM. . Друк

·- ----- - -- _

Броварськом у хлібо3аводу

м.

Нд rlOCТIJїt НУ РОБОТУ ПОТРІБНІ: n .1 ИПJчник ,

ж е р с 1 ян ик ,

газсе.пе- кт р о­

зв арник. ван т а ж ни ки, с.ІІюсар і - рем о н т н ик и, р о бітн и ки в uе х и, майсте р контрольно - в и м ір ю­ ва.'lьн и х лрв .1адів і авто матики, старши й e.1er<· т р ик.

Звертатися у в ідділ кадр і в з а вод \' .

Дире к uІ~.

ЖИЗ Rь•

«H oe ew sарс к ог о

rесnо­ 1.1-UІІІІВ

до з у пинки «Ремонт­ Дирекцfи.

- - - ---

ву.1. В е.ти ­

cl.,"., .. aoro

N2 4\

н о -механічний завод:..

муляр ,

м. Ки ів - \ 80,

ха р ч v в а н ня м.

Т х ати авт оn\'СО М

4.

Іі.ІnnвІі&л~воrо

8,

ВО!!. ЇЇ lМ Я робот и н а автомоІ'і і ля х з прИч еnа ми і напів п ричепами (категорія «Е:. ). с:тюса р і no ре~юнт у автомобі.1ів, · га зоелектрозва р нИ ки,

ДирекціJІ.

19~4-47 :

1982. р оку .

автомобі л ьного трансnорту

Ухати : трамвмм .~~ З .10 зуn и нки с:Ве.1ика Окр ужна »; авт оt'іу ...:а м и _r,~2Ng 13. 21 , 23, 68, 82, 92 до з упи нк и «Е .'1ектрон м а ш» .

ТЕЛЕФОНИ:

255020,

січня

О.1и нак а ~1 за без п е ч у ється місuе у rуртожнт­

« Київенерго•.

НАША

10

НА ПОСТІйНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ:

щд ич ну

ка Окр у жна,

'!а

к в ит ок

Броварській автобазі .М 2 Київського виробничого тресту

кv .

А .1.рес а уч1м и ш а :

абІ]-

пасп ор т , до­

здо р о в'я, вій сько вий

на а дресу : м. Борисп іль, в ул . З а п орі зьк а , в ідд і•1 кадрів. А11.мІнІстрацf~.

за л ас

н еоб х ід н о

стан

Заяв ~і под ав ати і з верт ат И с я за довідк а ми

::~аяв '' на ім ' я д иреп о р~. доку м е н т п ро освіту ( ори rі на.1 ).

Пр ий~І аються особи, які К иє ві та при міській зон і.

без nо­

ро зрахуннах

на.:~руnована

в сту nу

неоnлі д но nред'явити

про

П о чаток з а нять з

.Ni 3 м . КИЕВА в

tнш .1а. чує т ься сти nе н­

і т ру д о ву кн и ж к у .

диреицl•.

зві.rtьнен и х

н ~в чак ня

Па спорт та війс ь ков и й !\Вито к лрел ' яв.тяюrь

н ва ртир !

ві д ел ентро'" е реж і

ві д ку

О С()б !і СТ О .

не с воєчасне вн есен н я плати н о ри с ту вання еJІен т ро е нер­

відн.1ючене

нав ч ання

ч от ири фптокартки розм і р ом 3 Х 4 е~ і чотири фотокартки рnзмір о м 4 Х б см.

;жн я~• и .

srі дно

Дор'1 -

т а кі до кум{' нт и:

нагадувань

R не с ти

ю н аків.

55

Jlія розміром 75 к рб. на місянь. Іно гор оп.н і за б ез печ у ют ьс я гу р тожитком . При вст уn і на

Сти п ендія 75 карt'і о ванuів на \! іся u ь, Початок навч.оння 25 грудня 19.81 р. l1 .1 я

без

зробит и

екза:VІ{'Нів

t1.1атфор :-1 и

м от о ри с та.

За н с rіод

е.1е 1п ро м ех:ш ік no .1 і ф та х. · Строк навчання 7.5 місяuя.

інші

«07».

в стигли

79-98-25.

зулиночної

вже мають с п еuі<І.'Іьнісrь тракт о раст а , шо фе­ р~ .

або ТР ·J .1€Му с~ми до зуnиннн .,мотопин .'ІетниІt

теJІефОну

до

-

~кскаваторів . На курси nриймаються чощ> віки вІ ко~.! 20 р о ків . і ст а р ше з освітою не ниж 11 е 8 к.1 а сів , зві JІ ьнені в занас з ..1ав Ра д ян сь кої Ар ~1іі . які

! J1aB Рад ян с ької Л р:о.Ііі, які м а ють середню ос­ ві т у , д.1 я нав ч ан ня за фахо м

:1а'-"!ов.1яти роз­

м1с;шя.

ву.1.

26.

ня тримісяІJні курси по підготовці маши н ІетfІ

ПРОВОДИТЬ ПРИПОМ

ДО ВІДОМА АБОНЕНТІВ ЕНЕРГОЗБУТУ! ~;n жноrо

rю ь· у .

КнІ5 · 52,

В\'.1. БогУ нська..

Пересувна механізована колона .N'a тресту «КиївволбуlІ.» ОГОЛОШУ€ НАБІР

:",C,.Vc> 14. 15

ТехнІчне учи.'Іище

Рай вузо.л зв'я з ку.

Своєчасно

no

м.

2520 52,

Бровари ,

А11.мінІстраttІ~.

----------------- -

м і с;rа, аб оне нта~1 сі.1ьс h кої те.1ефонн оі мер ежі сті ..,

а.1р('С ою :

за= С\ ·1 ".

АТС д о мі ськ пі А ТС- Б ви хід '' Ки їв no авто­ мат ичн ому те"1 е фон н ом у зв 'я зку буде ·в і дсут ·

чере з

3~

NQNo 16, 19, 23, 25

ДО УВАГИ АБОНЕНТІВ МІСЬКОТ АТС У рез у.1ьтаті п ід к,11п чення усіх с і с1ьських

мов у

1982

вІл.з.і.'l ка11.рІ~

с:Я.1инка:..

.

rо жиu ь ка . 6. У -zа ти трамваJВІИ

чення д о 23 г р уд ня . Не з аб У .J ьте лоздоро вити рід ни х , б.1 и зь ких ІJІа знайомих. РаАвузо.л зв'язку.

Ка.1ити не обхід'но

с Ічня

м.

е.1 ектр и t~кою

дові .:І КУ з ~ і с пя прожив аннІІ ; шІс ть ф:>­ ток ар ток по:нtJрмг ~ Х 4 · см . ~3<ІЯІІ И rіr и ймаюп.. rJІІ . І! у ч н юrllіі в Ід 9 дQ 1і r~­

річни х JіОЗ.Jпровчих re.1 erpa~ за пі "1 ьгович тарифом .{1,5 коп . з а r.1 oвn замість З коnійок) ті.1ьки о ди н л.ень - 20 гр удня з і строком вр у ­

і се..1иШа

4

.1\;g 286) ;

-----------~-,----

то го, шо б подз вонити в Киів та

Адрес а:

Д.1 я F<c т yny І! уч1!.1иІцt> до ::~a11Rft на і м"JІІ дир е;~ 1'ор а ДQ;lаЮТЬ ,lOt::'/ ~fE' H T ПрО (1CJ!\Ty: CR i J<1ЦTM '1I"I'J Р.ар<ІJ ·с~;Є>ння: J(JВ і д к у п ро етам -1.1<>роІІ · я (фор,1а

ТЕЛЕГРАМИ ЗА ПІЛЬГОВИМ ТАРИФОМ

ній . Д .1я

нав ч а~ня

у

Ухати авто()усом ло з у пиню~ «f1і л а· Ді бро ва »:

тож и тк о м.

Ш!,JІХ.,.

Райву:'!о ..l ·з в'я з ку nр овоа и ть nрийт1

За довідками звертаtися ул р ав.1іння.

Інс-rру-

Редантор Є. ФЕДRА.

Імп~·.,ьr.

11

IIBTOC,1 IOC!!pt

Я\~оrі у рів. а в товеж: по ремонту гідро·

апарат у ри.

то­

nерервн иА трудовиіІ стаж. В н <1ус ~:н и ки у'1н ;ти ща наnрз.F.'Ілютьс я на Ниї;ськ и й ~ютоцик.1етюІR завод заб{'з печ уют:ься гур­

!!3L€

P~!."'f"JІ ::t чa. .

nрб . rюбіт); . Від:мі?.­

sарахо~ується

ПОТРІБНІ:

::tв томашвн, с.1юсар-м оторн ст, с..жка.р

72

f\рі\І

автотранспорту

ІІRТС1{'.1еІПрИКИ,

no ре~Іонту

училища .

навчання в учи.1ищ1

't.Iac

sa

'?І . nn «ЧА С ,.,

,1 . ~~ ФіJІhМ

ТЕРМІНОВО

аRТОМЕ'Х::tНіКІІ,

'"айстернях.

за кі нчення

nоtм:и .

20.ІЮ Гn .•оси н•rtn ~.ннх меитіR (rlтar>a ) .

УЧНІВ

пlдв и щ єна.

f

тресту с: У крсільенертомонтаж~. НА ПОСТІАНУ РОБОТУ

no,,;_

мrхаиt-

s

стип ендія

ТехJd'ІИІІtІ вузол союзних мartcтpanel зв' изку І телебачення N9 4.

УправJІІнню механІзаціТ

В н п у сннини учн :внца, яf:І закіНЧ!{.1 И Т('ХRі Чr:ІР уч н .1 и 1щ~ на «ВідмІн но• . зарахnяу ються · У БУ=> ко нку рсо м на навчання без вlдриFІ у ІІ і J ІІ и роониuт­ ва пр и о.держ<Інні П о"Іитивних оЦінок · на встуnн~х еюа:-..1енах. При всту п і на денне Rі Jд \.1е ння 11онч n.риІі :-..І аються б С'" стажу обов'язново ї роботи nіс,,я

rтv .Іt Рнт::. - 3аnчFІнма .

•Мnскв•

нав чанн я

ча.lьних

Меш ер а».

Snra•нn•.

ЯR ~ и • 1~ . 1 .:;. Лnw:.

,_._.. .

15" rp~-дня І 969 р. встановлена крнміна:Іьна в!дnu­

го , · учні од ержуют ь в rmлати за робо ти, Rя канан! ними в nропесІ навч ання на виробництві та .в НJ\В­

n.a.1f'Ka

курс. ТеnРtтиqна

2

УТ

камrра..

•.

<ЬІ.,~ми

t~.f){) Е •Ф а н

Конn~рп•чtІ 1а.1 •до,· жб~~- ДеР Ж 3RНИ~ nt'IKfC1'[t 4V• ХО~Н)О ,. fJ.ti"Tp ~·'tfiЯ'Тifl J1HT08• ськоі РСР «ТриміТJ<>. 11.00 д жеое .•а. . 1 ! ."-; Фотn~ тюд сЗи~ а •. t !.i'n т ,еф/ ,,ьм МІn JІобриА

'-а.

« П~~і\.lІ.

ш r<о.1а .

КкІвсЬкнІ Т)'РМ,

За nотнодження набеJІьних JІ1ній мІжмІського ::~я'язнv Уиа:юч Президії Верховної Ради У РСР 8\д

.No 1

·Учн І од€ ржуІQть стипендію в розм ір І ( ;р я уч нів с л·юса р і я ~Іеханосн .lада .l ьнн х 87 Іі рб . - Д .1 11 т6r;ар і в, фре зеруRа .,ьн и н ів .

з а. втр~.

Ша,о8а

ПРИ:ЯОМ

2,

JJiHїi забnрnНЛf:ТhСЯ .

··

по підготовцІ токарІв, фрезерув•пьиикІв, ~JІІМІ· рІв мехаиоск.rtадальних робіт. Прий'І~ються юнани , зв і .1ьнен1 s . .'Іав Ра,1янr.ькr.J Ар'" і ї. Строк на-вчання 7,5 \Іісяня .

І

Q . ~5

км.

1!.45

.-.~аr·а.ннJІ

12.1 0

~~ -~.; Л"" ·

ОбІІИЧ"<Я . д:>рІ• . 2 Z . '?~ C-.ort:t1.H; у tll i тf . · 22.4~ К<Jnцерт кам~риnТ

иа.

ОГОЛОШУЄ

діти!

2-14-73: .

Івана Сірка,

зв"я:н; у , внкпнання роб іт в охоронній зоні набельнrt

(ка базІ мотоциклетиого заводу)

К ,1 .

сЧ ас • ·.

ми•.

КИУВСЬКЕ ТЕХНІЧНІ!: УЧИЛИЩЕ

•Луе-

~.0 5

.ni

2! - ~~

tt'!.M 10 ..1;

добраніч,

вул

відальні сть.

1t франц у:н,1\а мn ва. 11.40. 12АО Гмграфіп 6. кл. 13.10 Театр М. СRЛТИКОRа-Шедrіна. Частини І І 2. І~А~ Лн:tтnміR . фІ , іол nrі• І ri· rі~н а. .1ЮJІ. мни . R к.•. \і\ . 10 А. Ч"ое. •Ха ммюн>. 8

So;Q,If{'C ....

сІ

«Ча.с:t: ,

(і-)і ~1ЬМ

"'"·".!І.а~!і.

7.

н.

21 .00 2:?.20

111.00 Учням ПТ У. 10.~0 Н • у к n R"

•.

,~tІЯ

21 .1J(t

Фі.1ьм

zn.:;o

на

мл .1 п .1и~.

1~ . ~~ IJ! .1JtH~ {Mrn 'lPi . 1~.43 СьМ~.'І. :<і у rвіті. tОЛ~ Кnнuелт маіістріJ

Бород я нк11.

-

Київ,

тмефон 24-20-36. • Без дпзво.1у виконком у з вІдмІтною 11 ордерІ ВМ• робничої nі ,rуьниuі І винл-и ну представни"а nідпр иєм­ ства , л ие пбс.nугnвуе набеJІьну л Інію м і жм і сьноrо

учи.'Іи­

ДирехnІJІ.

h:.1<1CH'IHfiЇ боf'ОТt.бн. ПРОГРАМА НА ОБо1АСТЬ R.nn •Час•. 8.4.> Дn• . те ..ефІл~м с6уквар

дРСР.

t7.:H

.Ма.1ин, Київ

-

8мr т ава. .

1-fОІJИНИ. 22.,з:; МіжнаJН).ІJ.МІ

1~.4~ 1\. Хеч" '~"ин. сонна п.-•• цrиn• и І фnt>r~niano. 16.00 PociAr••a >ІоRа. 18,J~ До 4RiB "'' .lh"Г)"Pf! !іомІ

17.tH

Ч•Іі • "•~ькиіt.

1.

кунчик:.:.

•іи"r.одорожеА.

H .JO Но.внни. 14.1'0 Лю4нна

рів, Київ

1 ІарівиІ струни арфи. Документ• ,,ьняА тмефІJІЬМ « ВідроlІ.жr-ння:. Jtt і'Rнrою товариша Л. І . Sрежноа. ФІ.1ЬМ ' 2. 18.()(1 Лктуа.•ьн" ко.мера. 19.30 Т~.1ефі .1ь•• •Висота• .

!АО ГІмнасrиkа .

9.05

м.

18.00

'81ВТ.ОРОК. \5 ГР~'ДНЯ ПРОГРАМА ЦТ

!.ОО

(ЛТЦ-49), телефон

рокv.

Тхатн .з Киf'Ва {'.1сктроnоїзд ~Вfи КнїR-:-Тете-

1~.10 Срібнм~ дJвІночnк. 16.40 I!J1Cтy n естрадно-симфонічн"го оркестру УТ І Р.

\7.10 ti.50

роботи

ро 'НІ НКа, ri'.r1. Квївс•.ка. N~ З . Тел . 5-11 -64

Новини .

адре с ами:

м . Бровари, вул. Свердлова. 7 , лІнІІtно-технtчннй цех М 44 (ЛТЦ-44), телефони 19-5-7~. 25-10-08: м. Козелець Чернігівської області, · вул. КомtоМОJlьська, 10, лінійно-технІчний цех .N9 49

A.1pN~a \"ЧИ. ІІШtа : КнТвсьт-.:<1 оr5.,асть. с . ~о­

IR·

струмектах.

\6.00

за

доїння

ща.

""""УР<У

на

1

-

зню ; а м и .

в ;:~п ові::tно до «П ра внл охорони JІ \ Н і А зв ' я3к у•. за­ ТІН' рджених пос та но вою Ради М і н і стр і в СРС Р від 22 липня 1969 р . .N'9 567 . на ви н онання роб l т в охо-­ гонн ій ЗОНі П ідае \ІННХ кабельНИХ·· JІіНііІ Мі Ж М і СЬі-і()о го зв " лз к у nотр і бно одержати пись мове nоrодженЯІІ

-

тс~н.ри на·РО!ІНnго rпo>f'нRannя, праr·Rу т ь . nпстіАмо оновлюиати ев!А" a.c.t:!t'ITHЧtFfT, nn"1inrnyRaтн JІKicTh І'ирnбік . Иа. "н f чкv: R'!"'!Иі l\f1Mn.1'!e"-TИ ('llliTM.'1f,Яif~iR сЖІїІК~,. ,!ltMПKCT1'Yf

DADPB. .CDt

ерrавіааgій, уставо• і иаселевв.аІ

ОГОЛОШУ€ НАБІР УЧНІВ

ня

,...... ..,.......

А•

lop&JІtrffCЬ!I[e tІJІ!Оtьке nрофеt!Ак~-техиІчие

І'НІ И МЬІ

f'<"t"J0 4 C'І<nr o

· . С овет<:>~ 1-\ Ч ~ Rск о А

аи~оШ. Обс11r

1

ОDГІ!І

-

ro p nдc tt or o

К n мм \. ІННЛ и q e ~r..· ..- t') n

ч>.М.1 Н h. ' nf'і лас тн

Арукований

и

~tю­

k't'Н..f ИTfTa

nв от н и

YJ(·

о а А ,., Ан о r о

Га! еТа . ~ереду .

lепутатоз

аркуш.

1ира.ж

8ИХО]:RТЬ n'ктницю

Ін4екс

12.150.

у ТА

в!arouoa, су1\!)ту,

61964.

За:-1. 5 1 8~

#198 1981  
Advertisement