Page 1

ПРОЛЕТАРІ

ВСІХ

КРАІН,

ЄДНАйТЕСЯ!

м

ПОЛІТ СТАНЦI1 "САЛЮТ -6" ТРИВАЄ

198 (4512)

ЦЕНТР КЕРУВАННЯ ПОЛЬОТОМ, ІЗ. (ТАРС). На 14 ГОДІШУ маскавського. часу о.рбі1"aJJьна ,наУ'юова станція «Салют·6» зробила 1188 обеРТdВ навко.JЮ Землі, з н'и~ З4 - з екіпаж.ем на барту. Пара·

П'ЯТНИЦЯ

16

метри 1"раєкторії руху ,станції етаіНОВЛЯТЬ: - максимальне віддалення ,від rюверхні

ГРУДНЯ

1977 2

р.

Ціна

періо.д обертаilllllЯ

хвил,ини;

о

юсьмій

ГOДl~Hi ранку

і

го.масті проходить нормально. Пі,сля паrrepe.дJНіх на,пружених днів роботи СЬО'l'одні екіпажев[ від·

повід/но да 'програм,и польоту іНада:но день активного відпочинку. КОСМ'І)наIВТИ Романенко і Гречкю ПРОІВодять також профілактичний огляд і контрольні перевірки окремих БQРТОВИХ систем і апа,ратури станції.

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОІ І Р АНОННОІ РАД НАРОДНИХ

За ДaJНИМИ телеметричної інформа,ції і доповідям!! екіпажу. бор­

ІЮМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ, ДЕПУТАТІВ

тові си<:теми станції фУНlКціонують

•••

Хо:иуніСТИ"9:ноі

вим колектнвом, районом, містом, областю, RpaeM і республікою, що бу,де новим великим вкладом у

Пленум заслухав доповіді застуmшка Голови Ра­

розвиток економіки, матиме важливе значеИIIJI для виконання плану десятої п'Ятирічки в цілому.

ди М'іНіСТРів СРСР, голови Держплану СРСР тов. М. К. Байбакова «Про Державний ШІан еко­ соціального розвнтку

СРСР

1978

на

рію> і міністра Фінансів СРСР тов_ В. Ф. Гарбу­ З0ва «Про Державний бюджет СРСР на 1978 рік і про виконання Де'ржавиого бюджету СРСР за

зервів, досягнеlDlЮ найвищих результатів при най­ менших затратах, вцроваджеlDlЮ передового досві­ ду, поширенню і.Ніціативи новаторів виробющтва, виявляти постійну турооту про полїпmення якісних

ствам,

показників, добиватися

керуючнсь

положеннями

і

висновками,

ви·

КПРС, Головн Президії Верховноі Ради СРСР тов. Брежнєва Л. І. на ІІленуМі, зосередити увагу на практичному розв'язанні завдань по підвищemпo ефеКТНВНОСТі виробництва і якості роботи, рац1о­

Державного ШІану економічного і

потенціалу,

нальному

витку СРСР і Державного 'бюджету СРСР на 1978 рік і постановив внести їх на РОЗГЛяд сесії Вер­ ховної Ради СРСР. У прнйнят-Ій постаНові Пленум ЦК КПРС під­ креслив, що основне завдання всіх партійних, ра­ дянських, г<юподарських, профспілкових і комсо­ мольСьких організацій полягає в тому, щоб забез­

використанню

КОJЩентрaцl.ї

створеного

еконоМічного

капітальних

ВКJIздень

цк КПРС звернув увагу

цією метою необхідно ще ширше

соціалістнчне змагання

ТРУАЯщих

со­

на те,

що

в сучасних

ваності і відповідальності в усіх лаиках партійно­ державного і господарського керівющтва, поси­

ro,

леlDlJl

контролю

за виконанням

планових

завдан~,

дальше зміцнения виробничої і трудової ДНСЦИПЛі'

на

ни.

Центральний Комітет КПРС висловив тверду впевненість у тому, що робітники, колгоспники, спеціалісти, працimmRи всіх rалузей народного ro~­

подарства нашої Батьк1вщиии зроблять роком ударноі праці 1 доб'ються нових

здійсненні історичних

ду.

3

підвищених

умовах має велике зиачення пl.двищения організо­

найважливіших пускових об' вктах 1 СВОЄ'І8С.Щ)МУ BBeдeнmo в дію основних фондla, вceмJ.pHoMY при­ скорению науково-технічного прогресу та івтеиси­ фікації виробннцтва, зростаншо продуктивиостІ праці, посиленню режиму економії в інтересах дальшого піднесення добробуту paдsureJoKOГO наро­

печити не тільки виконання, а й перевиконання встановлених на 1978 рік завдань кожним трудо-

реалізації

ціалістичних зобов'язань.

секретаря цк

рік». На Пленумі з великою промовою виступнв Ге­ нерaJIЬННЙ секретар ЦК КПРС, Голова Презндії Верховної Ради СРСР тов. Л. І. Брежнєв. Пленум ЦК ,КПРС схвалив в основному проекти соціального роз­

сілЬського господарства, будІвющтва, транспорту та іиших rалузєй, приділятн особливу увагу мак­ симальному використанню внутріrocподарських ре­

ЦК -Компартій Союзних респуБЛiR, крайкомам, обкомам, QКружкомам, міськкомам і райкомам пар­ тії, партійним організаціям, міністерствам і відом­ кладеними у внступі ГенеральнО1\{)

1976

Хо:иітету

Радвись:воrо СО:ЕОЗУ

партJ.1.

року відбувся черговий Пленум КоМітету ІКПРС.

1977

нормально.

ПОЛlіт станції «Салют·б» ТР,ИlВає.

КИlВСЬКОІ ОБЛАСТІ

Центральноrо

ПJ.lенуМ"

і

91,4

36З кіламетри; З3Ї кілометрів;

-

трива1"име до півночі. ПРоОцес ада:птації, космонавтів до умов н('ва·

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ З 11 КВІТНЯ 1931 РОКУ

номІчного

-

нахилення орбіти 51,6 гpalдY'Ca. Тре11ій день екіпажу <:таІЩії rroчаiВJCЯ

коп.

~~

13 грудня Центрального

Землі мінімаЛЬоНе віддалеllJltЯ Бід поверхні Землі -

-

завдань,

висунутих

з'їз,цом КПРС_

р.1)згорнути

197~ ріК УСПіхlв У

ХХУ

(ТАРС).

ПРОМRC.llовост1,

ВИСОКІ РУБЕЖІ КРАЇНИ Р АД СЕСІІ ВЕрховноІ РАДИ С Р С Р .. n 62 . v ,цОПOlв1Д~ «І ро. Де,ржавни.Й 'СОНЯlШНIfКУ, 9, 'М1ЛЬИОJ;lа !о.нн ДИН!ІШ 3ЗlГальною площею більш

'~овий lВа~ив~й ~POK в еко- Н А НОМі'ЧІЮМУ

і

в>итку

зробити

має

СОЩІаЛЬНОМУ

роз-

наша ~paї'"

на в третьому IРОЦі десятої п'я-І J тирічки.. Пленум Центрального. план ~IЮНОМl'ЧНОГО і ссщіально.- Ц~РОових буря кііВ , 8,5 М~Лbilюна ян 110 міЛЬЙОН1в квадратних КОМ'тету Н1ПРС який lВі,цбу.вся 1'00 розвитну срср на 1978 тонн 6авовни-сирцю, 95,4 міль- 'метріВ. Житлові умови і!юлі'птать більш $ 10 МільйООів 13 lrрудня, сnа'лив в ОСНОіВНОоМУ ta~». з~<:тYIJlНИ~ ГО'лО'ви Ради йона то'нн .мО'лока:

прое:кти Д~ржавНОГО' ПЛaJНУ еко-

1 lНlCl1Pl~ срор, голова держ-І На роо'витоіК СІЛЬСЬНО'l'О гос­ чоловік. 'РО3ІВИТОК о.хС\рОоНИ 'здо.ров'я НОIМiї'Ч1ЮГОо і сощіального 'РООВИТ- пл~ну СРОР депутат М. К пода:рства по IВCb~ НОМІІІЛеІ\­ ку СРСР і Де,рокавногО' бюдже- БаИJбcnюв CK~aв, щО' план пе· c~ робіт буде в~лено . 33,5 ЗДlійснювати;меться з YlpaxylВaнту СОСР на 1978 рік і поста- ;редбачає . 3,Дшснення НОМіІІЛffi\- МlЛьяр,ца кщрбов.анцьв наП.lталь­ ням заходіІВ, передбачених по-

новив внести їх на роз'гляд де- су

.

,заХOlДІ:В,

розв язан.ня

v

с.црямованих.

на H~X вкладень, в ТО'МУ.'ШсЛl 22,7 становою

основних СОЦІаЛЬ'

МlЛьярда

Hap60BaHЦlВ

-

:цер-

ЦК

КПРС

MlНicтplВ ОЮР

і

Ради

«Про заходи

На сесії

вї:цзначалося,

що

за

два, роки десятої п'ятирічки до· сягнуто. значного зростання ен()

номіки ~раїни. далыl11го' роз· витну набули всі ,галуЗі про­ МИСЛОООСТі. Характерним для цих ронlв Є ПіДІВищення техні·

!Ko-екО'но.Мlі'ЧНОІГО

рі!вня

ви\роб·

ни:цтва 1 якості продукції. За-

гальнwй

ООсяr

ВИlpоБНИlЦтва

зросте на 10,9 процента.

Однією з ваlЖЛИВИХ УМОВ ~и·

~:В~~~ в~~ви~~~н~.ргану дер- н?,"екО'~омічНіИХ 3ЗJвдань десятої ~8.ІВ~их. При цьому на lМ€ліора- по ДМЬ1ІІому полilImIеНіНЮ охо- конання плану на 1978 р:к, Ш~­ .

іІІ ЯТИРІ'ЧКИ.

..

ГО'ло,вне, на щО' на-

Ц1Ю 1 ОСІВОЄННЯ земель буде на-

,рони оородноrо здо.рОіВ'Я».

креслювалось на сесії, є .. зм:ц'

у плані -встановлена завдан- нення державної плаНОВОl дис­ B~ЬMa cecl~ BepXOBHo.l Ра- Цілений план, це інтенси- правлено 'більш як 7,3 мільяр­ ня по широному колу заходів, ципл:ни, забезпечення ~иконав, ди GЯСР ,цetВ ятого склик~ння Фікація ВИlРОlбництва. По галу- да карбоваНІЦЇlВ.

пО'чал~

іРоБО'ту в

І1РУДНЯ.

Об 1~

ВlДкри,ло.ся

Н:ремЛl 14 з~х нарО'дногО' господаРС1іва на!Відповідно дО' 'завдань п'яти­ с.п:рЯ'МОІВaJJИXj на посилення ахо- ня плану ножним шдприєм­ годині .рюшу Мlчено як правилО' бlЛЬ1ІІ ви- річного плану зростає постав­ рони природи і раціональне ви- СТВОМ, КОЖНОЮ будовою.

с.шльне

за<:lдання

СОК:і темпи:

з'ростання проду'к, на всіх 'ВИtЦі,В сільсы\'oiг()ilIодар-­

РаіЦИ ,;Ооюзу і Ради НаЦlOналь- ТИlВНОС<Ті. праці ПОорі'внянО' з се· C~KO'Ї техні,к'И', машин для тваностеи. , реДНЬОIРl'ЧІ-ІИМИ темпами, які риншщтва і НОРМОВИlроБНИJЦТаа. Бурхливими ТI~вали~ оп- фактично оСІклалися з2. 1976На дальший l!JOI3ВитOiR сільлес~ами де~таТ!f 1 г,ОС~l зу- 1977 роки. сьл-юго гошюrта;рства НечорнастрlЛИ неРl,ВНИЮIВ КОМУНlстиrч:Н' v .. '" ' нО'ї партії і Ра,цянськО'ї держаацlOнальнии доход, що ви- зеМ!fО'l зо.ни РРФСР у. 1978 и користовується на CJIIоживання 'РОЦl нanравля'Ється 7,1 IlVIlЛЬЯ'Р-

в Затверджується порядок ден- 1 наГр'омад~ення, збіЛЬіІ1ІУється,ца ний сос:її:

на

карбованціІВ

наліт2.ЛЬНИХ

нористання

IЛрирод,них

ресур-

Сів.

У багатьох виступах '9ідміча-

лося

ІЗ ДOlПОові.дlдю

«,Про Д€jpЖав-

значення

поширення

якнайшвидшО'го

,цосвlДУ

передових

ний бюідакет ОPlс'Р на 1978 piIК і про JШНонания ДержавногОо бюдакету СРСР за 1976 ріІК» виступив ,міністр фінансів 'СРСР дооутат В. Ф, llaJрбузов. Він [ювідомИіВ, що Державний

иолективів, які добиваються ва основі хорошої орган:за~ії ви· робництва виконання і переВІІ­ конання плану по всіх пона:ЗНIІ­ ках, всемірного розвитку соц:а· л:стичного змагання за забезпе­

Яjpда карБОВaJЩіВ і по .видатках

ристання

1,5,06 IМl~ЬЯірда ЮlірБО'в~ilЦі!в. !Вклад,ень. . , Це на 4 IМlЛЬЯ,р,ци нарбоваНlЦіlВ !Посилюється УВ8іГа ідОо ефек- бюдркет вноситься на заТіВерд- чення високих темпів зростав· 1 ... Про ОБРа.~ня члеюв I Цре - перевищує приріст наЦіональ- ТИlВності ,роботи сільсьногоспо- женнЯ Верховної Ради орср ня продуктивності праці, пол;п, зкдіі ВеРJЮВНОі Радvи орер. н?,го д~xoдy в цьому році . .ка- дарсьних підприємств 1 QPraнi- 'по дохо.дах 'в cy.мd 246,.2 міЛь- шення якості продукц_ї, [;ИНО· 2: Піро ~ерж~нИІИ план ено- IПlтальНl НО'Мlчнога

1

ку ОРОР на,

со.ЦlaЛЬ~ОГО розвит-

ються

івнладення

насампер~

направля- 'зацій,

на

те~Ні'Чне

Ції і

удосконалення тех;нолOlГЇЇ

організа­

земле;робст:ва

10978 p~K. переозброєння ДІЮЧИХ шдпри- і ~ваРИНИНlЦт:ва на основі між3. Про IДеnжавний .бю,цmет є,мств: Проект плану !Містить госпощарської К{)()JJерації і агро­ СРОР на 1978 рї!к 1 tЦpo ВИIИ{)- висоКІ. завда.ння :по розвитну промислової інтеграції. нання Д€ржаIВНОГО БЮіджету науки 1 техlJloНИ. у, 109718 РОЩЇ [1РОДОВакиться СРСР за 1,976 ріК. IПередбаrч:3JЄТЬСЯ дальший підіВищення ставок і окладtв 4. Про обрання Верховного розвИ>т~,к народного господ,аіРСТ- сереДНЬООlПлаrч:уваним іКате.го,рl-

суду ОРСР.

ва.

ВСІХ

~~НИХ

>республік,

ям ilJiраціІВЮШlв

:галу3еЙ H€lВH-

-

246

мільярдіВ !Карбованців.

Бющжет забезпечує неоБХідни-

потужностей,

Оплесками зустріли учасники

ми КОШТ3ІМи роовитон Ha-~HO- сесії пО'відомлення ризької пря­

'ГО

гос,по.дарства,

матеріального

і

підвищення ,цильницl депутата Т. Б. Мазу·

~УЛИУРНОоГО ре про те, що ,вона вже вико·

IР1ВНЯ життя трудящих, зміц- нала план трьох рок:в п'ятпр;ч· нення ОІбо,роноодатНОСТі Радян- ки. Текстильниця пові,цомила. сьноХ держа'ви. . Москва. 15 грудня в КремЛl що на підприємстві широко РО3-

Про затвердження Указів 3?lЛьшується іХ ВІНлад У роз· ,робничої сфери В ряді РaJЙон11В другий день працювала восьма ГОРНУЛО'~Я

'5

ПреЗидії

Верховної

ОРОР.

Ради в Яl3анн.я

у першому питанні порядну

дениОоГО ВИСтyJIПIIВ

'Член Політ-

еIИОНОМ1ЧН.ИХ

загаЛЬНОДе!РЖЗJВНИХ завдань.

нраїни, бу,це під.ВИlЩено оплату сесія галузях

H8iPOДHOtГO

лат

-

Ради Союзу і Ради На-

ГОс.Іюдарст­ Ціональностей

Він повідОМИВ, що. Цент,раль- ницт,ва перед!баrч:ається 3Ібіль· ний IЮМі'r'е'Т Нlпрс визн8.ІВ до- шити на 4,,5 ilIроцент2., в тому цільним ірекоменд'У'sати до І числі ПРОДУКЦі.Ю груши ~<A~ на

депутати про'ва: ~ .. 'ЧОРНdЙ і КО~~вd.й мета­ довжили Іпочате напередодні питань про ДерЛУРГ.l1, тенс~ьнllИ . . !ПірОМИ'Сло­ .обговорення ВОСТІ, в будrв~1'Вl 1 ClJIhCbHo- жавний план еиономіЧНОГО і соЦіального розвитку срсР, му ГОClПОоДCllРСТВ1. Се.ре,цНЬOlМісяrчна заробітна Державний бюджет СРСР на

тів О.

159

бюро ЦН: НПІ~С, сенретар ЦК збlЛЬШИТИJ на 3 цроценти. КПlРС, деПУТlат М. А. СуслОоВ.

Обсяг

ПРОМИСЛOlВО'J'о. вироб-

сОЦіалістичне

змct­

Верховно.ї Ради СРСР. Г<;іННЯ шд лозунгом «Ж?дно~о праЦі окремим Шlтего.ріЯм пра- На роо.дільних засіданнях па-, ВlДстаючог~ поруч». Цеи 'руХ

Реальщ ,цохоДи в розрахун- ЦI'вникі,в, 3.3ІЙ!Нятим у провідних

ку. на душу населення наміченО'

еконо­

мію .матеріальних ресурсів.

-

характернии

для

'р~дянського

способу жи~~я, :lІдкресли.1!~ BOH~. В ж?,цнlИ каштал:стичн:и нрющ р?б:ТНИК ,не буде допо: магати в:дстаючим. Та.м кожнии змушений думати ТlЛьКl! про себе,

про те, щО'б

не

ззлиши-

обрання до снладу Президії 4,7 прощента 1 продукЦlЮ гр,у- плата ,робіТНІШів і служ6овцш 1978 рік і про -виконання Дер- тися без роботи. Т. Б. Мазуре, ВерхО'вноГі Ра,ци СРЮР дєпута-, пи «Б» на 3,7 про.цента. ~ели- зросте 'в, наСТУІІІНОМУ році дО' Жавного бюджету СРСР за побувавши в складі молодіжної І,

Ши.баEJва

ВЦРПlс, першого ВЛКОМ

-

Голову

Б. М. Пастухова і

-

секрета.ря ЦК Є. К ФеДОорова -

,ку увагу

зростанню

в

плащ

.пРИ~іЛе!іО

ВИ1р?БНИЦ11в.а

І

вищенню ЯКОСТl товаРІВ НЗіродного oQпожИtвання.

аКад'еміка. Обся[' валової ПРОДУНЩЇЇ с.ільВерхо.вна Рада c~cp одно- СЬJЮГОо roСllюдарства на 1978 ГОЛОСНОо lПостановила обрати рік вИtзнаlЧено на Ірівні завдань членами Пірезнд.ії Верховної Іп'ятирічного плану в рОЗМіРі Ра.ци ОРСР депутатІв О. І. 132 мільярдів карБOlВанціІВ. НаШибаєва, Б. М. Пастухова, мічено внробити. 220 ~ілЬlЙОнів

Є.

К.

Федорова.

тонн зерна,

7,5

К8Ірбов,aJНЩЇJВ, а onлата цра­

рік. ,,целегаЦії в США, 'бачила все Промовці говорили про те, на ,власні очі. Порівняно :з ста· бованЦіВ на 'МlСЯІЦЬ. СуспІльні що Пленум Центрального Комі- новищем робітника в світі ка­ фонди ,споживання СТaJНовнти­ тету КПРС, який відбувся 13 п:талу особливо усвідомлюєть­ ,M~TЬ 1015 lМільярді:в !Карбован- грудня і на яному з великою І ся велич ,гарант~ваних радян­ ЦіВ і збільшаться в розрахунку ІІіРОМОВОЮ виступив товариш ським людя~ СОЦІаЛЬНИХ \lIрав, на душу населення на 4,4 Л. І. Брежнєв, ,відіграє вели· У тО'му чисЛі права на працю, процента. чезну мобілізуючу роль у здійс- <:казала депутат. ,за paJCYHoK усіх дже;рел фі­ неннЬ соціально-еко.номічної Сесія ВеlРХОВНОЇ Ради СРСР наНСYlвання в 1978 ірОІЦі бу­ ttрограми, висунутої ХХУ з'їз- ПРО:ЦОБЖУЄ роботу. дуть СПОрУ'джені житлові бу- дом партії. (ТАРіСі,

шд- ці КOJIIГОСПНИlК1В

мільйо.на ТОJШ

-

до

107 кар­

1976


БАйДУЖИХ У залі не бу­

Проблеми створює . .

ло. Присутні уважно слуха­ ЛИ й а,ктивно обговорюва­ ли виступи. Дебатували гост­ ро, не об:\lИнаюч!! ВИПНУТИХ І\УТ:В, з КРИТИЧНИМ піДХОДО:\1 до

винесеного

,.IelIНlIIi

на

1\0':vIYHicTilВ таку

чу

усього

комбіна­

ЗJИтуальну

проблему.

вельні

потоки

і

виробни­

Чому

буді­

завод

залі­

асбет,онних конструкцій час­ ТО пасуть задніх? Як вико­ нуються в язання

соціаЛ:істнчні зобо­ ювІлейного року?

драматичних ситуаЦіЙ на wонкретних об'єктах. І тому Ті, ХТо взяв участь Б обго­ вореННі ДClповідl, говорили запально, вІдПОВідали на НРИТІІНУ самі винривали

пра,БИЛЬНО

недоліни.

НІІЧИХ

Па,ртійНі абори рtшуче за­ судили

ни,ні,в

~lОнтаЖНIІХ

робіт

і

Звичайно, :\!Ожуть

ці

не

пи'тання

XJвилювати

не цра­

Фвни.кі'В комбінату, а тим більше ,НОМ'Уністів. Але лі винонати за дві Де'ИСІ1ди бу­ дівеЛЬНО1монтажні роботи Вdртістю 1 мільйон 175 ти­ сяч наірбованЦіВ це над­ ;Jви,чайно онладне завдання. ТО}ІУ ,дехто скептично поста­ НІІВСЯ д.о ,ріш€ння парТБЮ,ро. Доповідач

начальник

I\Юlбlнату С. К Чарчиян lІовинен був задати ,РОЗ:vIові діловий тон. І, можлИ/во, В даній обста:ювцї була виправ~аною д~я'!\а IріЗКіСТЬ суджень

і

НОТАТКИ

нритична

зю' о­

зовнішні

п'ри'чини

нів ,

власних

Візьме~ш,

«Громадяни

виникненні

СРСР

елементах

гувати

на

завдання

о;ператиlВНО

розриви

у

реа­

вироб­

лаНlЦюгах.

ВИIГОТОlВляється,

вчасне

hOBcbKa тив

наПРИІі-

сказала,

що

Відстаю<іQГО вона

і~lенуваТЮlеться

N9 2,

тія

зміцнів,

відповідати ресурсів на

заВОД0 ~I

з-а за­

на

в:дставання

фОРlМа!ції

реалізаці,ї.

що

і транопорт­

газ~а

писала

ДІВОХ теж

Чарчиян

іГНОРУ­

ня

вжив

снарочення

і

заJGодіВ

понаднор:\!а­

тнвних простоїв ІВагонів,

Одни,м Рl'зе.рвів

плануваННі без урахування перспеl!(ТИВIІ. Нн Ціm\Оl\I

;f{'ришок

ЇХ

у

і

це

що

дію

-

ось

Пр()гра'NIа

ши,рше

д: бойова і реальна. ВИil\она­

соціаліСТИ<іНQrГО

ти її у зазначені строни за~·д,а,НlНЯ І<ОЖНОІГО ,номуні,ста, ву .

справедливо

Нlритиці

начальнинів

~"

напружена,

керівнина

«Ко.нстнтуції

1-1,\ КОМПЛЕКСІ цеху ку­ :\ОІ/НІІХ меблів ,н~ревообробно­ го КО~lбінату намі'тилося під­ IJІІЩ('ННЯ ВllроБНIІЧIІ:\ темпів. У побутові ПРII'міщення вже по­ дано т('пло, Це оз,начає, що тут можна вести опоря'джувальНі

(Основного

а.lіСПIЧIІНХ

Респуб.lік»),

ВСЕСОЮЗНА ЗДРАВНИЦЯ

роботи

фронт

і

тим

сами,м

робіт

для

не

1 еll.1а, КеріВНIІЦТВО цієї неспеціалізованоі. lІІil:пі:\ ство· реної .1ільннці СПРО~lОг.l0СЯ по· ста'ВІlТll на об'єкті бойлер і за декілька днів довести справу до кінця. А тягнулася вона понад два м,ісяці, Все-та,ки усе це Вllглядає ДIГBHO. ЯК же так. що Ilрацівни:кн слеціа.lізованої

ГОТ)'Івати

е.1еКТРИlків,

бажа~!Ня

ПРJlнаіі~lНі

у

всього аll­

i'IJ-

РОТlН'Я

І'()­

поfiУДІ'ІІІУ

Народної

країні

11

Рсспуб.1іКIІ

.\НГО.1а

рр.». В ЦЬОЩ· ,l()-

197t!-1980

І>У)ll'нті

піДl\реС:JЮЄТЬСЯ

н;сть розширення

необхід­

з)!іцн('~н}\

,(ержавного і І\ооперативного сек-

торів ('КОНО~Ііки. Серед наЙваж.'ІIІ­ віших

завдаНІ,

визначено

щення ЖІІТТЄВОГО

рівня,

ня ПРОДJ;НlВності

покрів.lЮ

1lI('IШП

прольо·

I,ОіІ:НОГО

відповідь на КРІІ­

ТИКУ газеТІ! «Нове ЖИТТЯ» за­ пеВIНІIЛИ. що забезпечать рит­ \Іічну роботу на комплексі, Однак. справжнього бажання

'О"

за

за

ПРО.:\УІщії .

ПРІІІЩІІП

3.'ІібностюlИ,

парті ї

обраниіі А,

'о;(ного.10СНО

HrTo.

СвіДЧ('JІНЮІ ШI1РОIШХ інтернаціонаш,них зв' язків, ВІІСОІ,ОГО престшп

срред

реllо.'1юційНIІХ

сил сучасності МПДА Партії праці ста.1а учаСТІ> у робо І і з'їзду делегацій більш як 60 1;0-

ПЕРЕКЛАВ гr:НПІДРЯДНИК-ПМК-9 ОСНОВНУ ЧАСТИНУ РОБІТ НА БУ ДІВНИUТВІ КОМПЛЕКСУ КУХОННИХ МЕБЛІВ ДОКу

муністичних і

робітничих партііі,

націона ,lыl-визво,1ьнихx які

вже

готові

монтувати

иересувної меха,нізованої КОЛО­ н!! не зд,ати: ввести в дію еле­ ваторний вузол згідно з гра­ фіКО~I? Але візьмемо ще одну

сві­

Т!І.1ЬНИКlI,

У ГО.10ВIЮМУ корпусі незаба­ PO~I ПОВ!!И~І ходом іти'ме мон­ таж обладнання. Зараз тут по­ рядкуlOТЬ е.т;ектрики і DобіТНIІ­ hH БУ_'lівельноі діЛЬНlщі комбі­ жаль.

генпіДРЯД1Jа

СУВШІ меха.нізована колона І\\> 9 так і не встигла. РОЗВИНУ­

ти ВІІСОКОЇ аКТll'вності, Бо вже закінчується :IОНЖУ",

КН

рік.

а

вона

ДОТРЮlуваТI!СЯ

перекладання

про·

найскладні­

ШІ!:\ справ на илечі замов,ника.

ирибmІЗНО на

50

уважимо.

в

що

:(і.1Ь1НИЦЯ

теж

Керівництво НilТУ знайшло ділити на

ве·

140

ху

нату.

викона­

ють

нях зробllЛИ не працівники субпідрядJНОЇ СПМК-50З. а на­

ЛИ значну частину робіт ген­ пі~рядн,ика. Однак, зараз тут

ють

ші

панує

ж

са,му оп:шюваЛЬ1JУ

робітни,ки.

це

ХОЧ

за вд,а>Ння

Сll­

прим,іщен­

за

планом

було відсутність

колектив

стільки

скарг на облаДIНа\ШЯ, шо

нашої

буді:вельної

дільниці виrіШllВ узяти бе відпові,.J,з.1ЬНЇСть за

місяця

що

тому,

ПРОМИСЛОlвості

УРСР,

не

виділяє

на

250

ТlI­

нашого ко:>!бі­ можливості ВИ­

чоловік,

Вони

охоче

так, щоб

працю­

допомага­

виробничі процеси робота не стояла на

~Iicцi?

М. ЧУМАЧЕНКО,

секретар партбюро, член корпоста «Нового життя» на будівництві цеху,

бі­

тум. проте, у нас було величез-

І

Робота

з 'їзду

lІІ)іllIОРО~1

стат-гігант здатни:й ти деталі вагою тонн, на

ти

дві

залізничні

ПО11ріБНі були У льянов'сЬil\ОГО

заводу ва,жиих і уніlнальних верстаТі'В, щоб роз,МJiстити всі Деталі збудо:ваног,о нині

фрезерноJ'О а.грегату, На Тlliкдень раніше графіка цей

верстат

;\lОжна

винону,ва-

,розточувальні,

агретатом

ВЕРСТАТ-ГІГАНТ платфqрми працlвнин'ам

НЬОІ:\ІУ

фрезе,Р'У'вання, сверд-

.!шльні, шліфУlВаЛЬ:lі, цру' гальні опеорацП. Rе,рування

РРФСР

Двадцять

н.p~

обробля­ до 250

відправлено

об'єд-

нанню «Лени:нграДСil\ИЙ метаЛ.1ически!Й заIВОД» . Вер-

2

стор.

о

павністю

автома­

тизоване. йому першому з серії НaJДважних верстаТі,в rnРИСІВОЄНО державний Знак яності. Молдавія

РЕКОРДНИй УРОЖАй Збором майже

50

кілагра­

:\>Іів ОГі.рНів з ножнorго нвад­ раТІЮГ0 метра увіНЧaJВСЯ екс­

пеРИ:vIен>т, проведений у най-

Q

біЛЬШО~IУ ІВ МолдCltВії ТеіПлич­ ному нОМІбінаТі в Нових

. \н!:;лах.

Рекордну

для

'рес

ПJ"бліки ПРОДУ'ИтивнІсть горо­

тернаціоналізщ·. приііШІТііі

і~оповіДh

ду

під

СНЛОl\!.

ревищує

BТJpoє

планову,

незвичаЙНІНІ ~ljCTb

яна

грунту

од€ржано

способом. тут

пе­

За­

застосова­

БуДJiв Н'ІЩТВО п~ршого ,в Грузії рибо,водного заводу

почалося на рЩі Ріоні. Він заЙ:\lе тридцять гектарів і

стане

,велиним

промисло­

ну ,10ПО~IОГУ і

КПРС і

піДТРИМI\У.

всі

радянсыіi

завжди БУШІ всдшшою

боротьuою

ТЯ ТРУДЯЩИХ. Так буде і на;щлі. l\ощ'ністи,

-

народ,

стежать

КИХ

за

шлях)"

КПРС

велИ/.ою

ленові

пакети, в 011ВО'РИ Яil\ИХ

висаджують шуються

ВОНИ

рослини. з

Зро­

ДОIlIО:\lОГОЮ

ня

мальнів в

нах,

ня

:\lОжливkть виток

неральне

НОВЕ

водою :\І і­

регулювати

дасть роз­

Q

ангольсь­

на

Анголи по

національного і

соціа.'lЬ­

ного прогресу. Ми впевнені, що узи

;J,ружби і

со.'Іідарності

партіЯ~І11

і

~Ііж

"раїнами

на

і

основі

епільної боротьби проти імперіа­ .'ІіЗ~IУ,

раСИЗ~IУ,

неоколоніалізщ',

за 'IИР і соціальний прогрес».

па:\юлоді.

(ТАРС).

жи.влення.

ЖИТТЯ

устаткуван­

цех:в-басейнів

ко'ріння

з

утеплених ван­

Спеціальне

крапельниць, які подають !до

разо:vI

в Иp<JIЩУІВ ан­

симпатією

спрямованюш

неза.1Jежної

11

з'їздові

ЗУСII.1ЛЮIИ

ТРУ;J,ящих,

РОЗВIІТОІі

весь ра­

сказано

нашими

поліети­

передовог()

загону АНГО.'111 за свободу і щас­

далі розвиватимуться

в

.'ІІОДІІ

со.'1ідарні зі спра­

:\1альни'Й IрежИJМ

занладено

ВІІ­

І/ЮІ, насамперед РаДЯНСЬКО\lУ Союзу і Кубі за інтернаціонаm.­

;ti на ,рін. Роз:роол'еНО олти­

су.міш

імені

С.l0В.lено вдячність дружні)! "раї­

налієм

Тану

від

народу

вим намплексом потуЖНі'СТЮ понад два м,ільйони па,моло-

фОСфОРО!:\1.

на звітну

МІОІА

но торф, збага<іений азотом,

і

ін­

одноголосно

аНГО.1ЬСЬКОГО

з

РЕСПУБЛІЦІ

В

РСЗОЛЮЦІІ

ЦІ\

ГРУЗія

ПЕРШИН У

ПРОХОДJl.1Іа пі"

пролртареького

ЦК

ВІСТІ 3 СОЮ3НІІХ РЕСПУБЛІК

рухів.

Д!'.lегацію Комуністичної партії Радянського Союзу очолював 'l.l!'H Політбюро ЦІ{ КПРС, секретар ЦК КПРС А. П. КИРИЛСНІ(О.

всього

комплекс нового це­

сумл,інно.

нізувати

звпчай­

фОНди

на ІЗО ПМК-9

решт, кері'lJIникам ПМК-9 орга­

Причина?

Нам Міністер­ деревообробної

план

професійним будівельни­ haM. То чи не пора. врешті­

настало

Немає бітуму, ство лісової і но,

на се­ підве-

добров,і.1ЬіЮ

затишшя.

більше

будівельників

тресту «БроваР'llсільбуд», З іх боку

які

перевиконала

недоосвоїла близько сич карбованців,

лика зас.1уга робіт.ників комбі­

ТУ

стему в побутових

а чи не

11 місяців більше як тисяч, то генпіДРЯJIIна

процентів. За­ цьому

виявили,

ти? Як бачимо, становише дале­ ке від ідеального. Якщо наша

Дуже турбує нас і стан кр,івлі. Тут робоТИ ви,конані

такти­

не

доведеться ПрНЙНЯТИ в екс­ плуатацію цех з недоробками, щоб пізніше самим їх усува­

кла.lа водопровід, але незаче­ каllила його, КОЛИ ми пропус­ 'IИЛlI воду, труби «зафонтану­ валю>, Довелося негайно на­ ІІШМ робітникам усувати брак. бu иоклаСТIІСЯ на субпідрядіН)' оргаJlізацію не можна.

пере­

С.lOва

От і ВIIІІIІ,кає питання:

ді.1ЯНКУ робіт, СПМК-50З ПJX>­

нату,

На

ДотримаТIІ

ві,1

«(

КОЖНІ)­

працею » .

[0.1013010

----------------------------------------

підви­

зростан­

праці і зl1і.1Ь-

fJllРОUІІІщтnа

Прnго.l0fЩ'(.ться

ПЛЕЧІ ЗАМОВНИКА

НА

і

ГО,lьп"ого народу, ПО!,.111І,а 11 і

ІІа

том. і матеріа.1И було знайде­ на, Керівники комбінату «КИ­ ївсі.1ьбуд»

('тнуті

Jї ;ц приііняв ,< ОСНОfші IІ<1ПРЯ­

справ­

ОДНИМ

з 13.:\1

'ІІІ соціаЛЬНО-С'lіоно"ічного РО;I8I1Т­

КОЛ€КТИ­

зробити

!lад

на

Партії праці [()!J0PIl1ї.­

-

ціа.lіСТIІЧНОГО с),('пі.1hства.

В. ДОВГИЧ_

,1СШІЯ

І1]JI1іінятощ"

ві;\

лю,їИНfНО

І'Я, щО Ч.'І('ни партії, яка є "срів-

мають пра-Р;;;~~~§~~§'"::'-2-~с Триво.;квв. сиrва.1І .кореСDо_Д'е_шськоrо Dосша

СОЮЗ'У РаДЯНСЬК'IІХ Соці·

вільного

.'ІЮДІШИ

111110 і'1I.l()Ю "ержави

во на відпочинок»,

Закону)

суспільства,

,\ІП.Н

-

В,

Ляшен']{о

нового

завдан­

неВИКО,ристаних

одностаііно

цілі і заn,~ання в побудову в Анголі

('1\('ШІуатації

неВИRОРWС­

також

кожного

А,

них,

на продук­

з

зма'гання. Голова об'єднано­ го будкому профс;ПіЛif{И пl:ддав

.до

позначається

fJ

учеННЮI.

з'їзд

яка визначає fiоротьбі за

вистачає

є

РОЗіГОlртання

і

не

КО:\lуністів. Для KOH'tpO.110 і ксординації роботи но­ .1екти,ву КО:\1бінату створено штаб. Завдання за.ВСідобудіВників над3tвичайно складне.

Л1ісьнко­

УкраїНи

не

форм. для про­

тани'Х резервів виробництва ба,гато. Забезпечити введен­

про

С.

КО!\!JПартії

та

Пар-

-

і'хва.1И.1И також програму партії,

нестачу

лсшувалося,

ня

сноєчасно

можли­

7 HalJ\>lep

є

МПЛА

керуваТШlеться

;{е.1егати

тивності п'раЦі. На партійних зборах наго­

КО:\lбі­

К

через

праці

('пстсь"о-леніНСI,ЮIМ

бетону,

реалізують

парювання

начаЛЬНIІК

:\1 У

ін­

підрозділи

з

вав критину органу

П,рич:!н

ПРОХU;:Рhенн:

планів

не

цеху

одна,н

нату

підП!риємства

через

те,

це .

до

ГО.10ВНIІХ

у

нубаметрів

40

востей

П!родун.ц1Ї

нинів комбінату, ян! не мо­ жуть забез:печити ВИRОРИСта:шя згLдно з правилами навіть ,власного рухомого сющду, Прина:гідно .БІнаоке:\1О

раlЦiонально,

з

але

Не­

невинонання

Тут є «заслуга»

воді, Міністерство цроми~> лового будівництва УРСР навіть знайшло можливим виділити під!приє.мсТlВУ 40денний запас це:\!енту, але й він бу,в використаний не­ uдну

,вивезення до

вити

руху

своїй політичній, ідеологічнііі і організаційній діяльності )lаРI\­

ІІраЦіВНИНИ одного з прольо­ зd зміну ви'гото­

на снл<ц

Народного

.1И .1уанді, ПРИЙНЯВ рішення ви­ НЯТI'ОnОЇ ваГI!. Віднині МП.Н

нолек­

цеху

працює,

Першин з'їзд

за визволення Анголи (МПДА). який закінчився в столиці Анго­

ОЗДС!рОIВИlВся. Однан, ще час­ то ТРaJПляють'ся простої.

одна-єдина.

призводить

рує чл~н НІПРС П. І. П'ята­ нов, дLйсно Є чимало недо­ Ліків. Але й,ого праціВНИНІІ не можуть розпилення

І\ОЛОН, а

16

надходить

пиrгання матеріально-техніч­ ного постачання, В роботі управл.іння вирОбничо-теХНіЧ­ ної комплектації, яким ке­

ПОВ:ЛЬНЮІУ

у

своєчасно.

.1ад,

наприклад,

пн ЗУl\l~В багатьох

'винних

і

день

Пірорахун­

треба шукати в незадовіль­ ній оргаНQзацїї праці. дуже

вано

по

принаймні місЯ>чНі

Важлива • в 1 Х а

дoarycкати

ТІВ можуть

стреність усього виступу. У ВСЩЮ:\ІУ разі С. К ЧаptlИ­ зачепити за живе неріВНИlнів підроз­ пря'мо чи опосеред,ко­

розпису,вати

нача.1Ь­

необхідно

13 ПАРТІйНИХ ЗБОРІВ ЗАВОДО­ БУДІВНОГО КОМБІНАТУ

за.вод­

СblfШЙ план реалізації до 60р:ччя Радянської України?

ВіДзначив

номбінату,

Дійсно, не можна ж обхо­ ДИТІІ увагою той фа·кт, що за

звиЧІНУ деяних ,неріВ­

вишунувати

нин

можна

бюрок~аТи'Чні переноси при нараху>ва,нні і виплаті іПреіМій бри,гадам, ЯНі працюють за злсбінським метОДau,'1 і до­ СТРОКО'ВО ,вв~ять об'єкти в еКСlIIлуатацlю? Низький .рівень організа­ ції праці 1 соцзмагання роз­ ХОЛО~Ж'Ує і 'робіТНИif{ів заво­ ду. !\ранівниця Г. А. Вась­

де

Чи є :\lОжливості завершити річний обсяг БУДівельно­

ділІв,

ня. Хіба

питання.

воно ,давно назріло. Партійне бюро в.пе,рше за ТРИІвалий час винесло на суд

КОЛОНКА КОМЕНТАТОРА

ІВЯНСЬІЮГО за зволікання зі зборо,м інформації і відзна­ ченням переможців зМCltган­

неоргаНІзоваНІСТЬ

ПОРЯДОI\

.-\.

ту

потокі'В 1 головного 6ух,га,л­ тера комб1нату І. С. КаJLИТ­

П'ятниця, 16 грудня 1977 року

Б. ФОМІЧОВ. (ТАРС).

Q


Рад... о...ке ПЕРЕДОСТАННЯ сесія Го­ голівської сільсьної Ради на­ родних ДЕlПутатів обговорила хід ВИ1юнання СОЦіалістич­ них зобов'язань ІЮ виробни­ цтву і продажу тваринни­ цЬ>Jioї продунцїї за місяЦів

3 ІНІЦІАТИВИ підтримали

9

та

забезпечення

буді:в • •цrвu

госпу.

уопішного

А

к·ерівни,ки

неВДОlJiзl

рад­

ідею

вті­

лили В життя. І ЯНЩО CЬOlГoд­ ні в господарстві досягли значного збільшення ВИіроб­

проведення ЗlflМівлі худоби у світл,і ВИlМQГ постанови ЦН

села

Із складових здобуrnу нази­ вають вклад депутатів-меха­

Миколи є,ГОpGвича Гутя. Він

ніза ТОріі'В_

відзначи'В зростаючу з кож­ ним днем роль механізато­ рів у сільському господар­

Я не IВИШадк,о.во почав роз­ повідь із цього прикладу. Адже ВіН ЯCJ\'раоо засвідчує іВС'еЗростаючу роль Рад у

,вання і збирання бурясків. Де)путати цінну ініlЦіатИlВУ

вро­

всіх

стає

подаРС11Ва.

ГОСПОідарству

стві.

Зароо

орють,

жай.

вони

сіють,

не лише

збирають

Все відчутнішою

молока

МИНУЛИМ

у

порІвнянні

роком,

галузях

'1'0 QДнією

народно,го

гос­

З почуттям

за­

їх діяльність на фе,рмах, особли:во ;w.шмку. Вони бе­ руть учасrrь і в підвезенні

JЮННОЇ гордості схвалили де­ путати сільради на ІІоза.че.р­ говіlЙ сесії нову НонституЦію

кормів,

дачі їх, отже, беЗJIосере:дньо

СРСР. У ній Ради, ЯiRголов­ ні форми соц:ал;стичного

працюють

наіРОДОіВЛ~ДЯ,

приготуваНН:і над

й

РОЗ­

ВІГконанннм

політичною основою Радян­ ської держави. НародцJ де­ путати ГОГОЛіі,ВСb;lЮЇ сільра­

СОЦ'іаЛі'СТИJЧНИХ зобов'язань твариннИІІі!В. Від того, як СIlравляти;муться тори

з

механіза­

ПOlКла~енИlМИ

на

;lИ

них

обов'язками, залежить успіх СПРCl!ВИ. Микола Єгорович за­ IlipoiIIOНYJВ8.IВ послати на фер­ ми в зи'мовий пе,ріод найдо­ стойнІших. Цю І1іропозицію

з

честю

шочергО\Ве

виконують

ОБОЄ

шин

рахунон

зростання

тивності

Пlращі, .вдосконален­

рогатої

\[ашина

заМіНЯЄ

П'ятирічка:

МихайЛівну

культурному

участь

житті

вдячні

найцієї

НіНу

Ковтун, Антона

своїм

для

го

\[уться

великий

стану

на

ЯКИ1\!!!

обсяг

ро­

сан:тарно­

вулицях.

У цьо­

Роблячи скшзати,

ВИСНОВОК, що

трудiJвннки

СЕла

Їі;:(уть до :ll('ТИ ти Гоголів

Ін:­

пуЮ(т

ц:атора~ш створення в се.l: чолов:чого хору теж бу ,1;[ депутати. У цьому році са­ :\ЮД:Я.1ЬНИЙ КО,lеюив 3 усп:­ ХО:\! виступав на республї­ !;анськ:й сцен:. Серед амато-

праці,

можна

депутати,

всі

впевнено

-

перетвори­ населений

у

ВИС()І!ЮlПра:дунтивн{}ї

високої

зразк{)вого

:КУЛЬТ~РІ!

ГРО:llаДСbJЮГО

ря-Дкj'.

Г. ВАЧУРІН, голова BJI](OJl](OМY Гого­ лІвської сІльради.

деСЯТIІЙ рі к на

на

Л'\акаренко. Він ник

за­

удар­

-

комуністичної

Всі

МУЗИіЧної

на

трудиться

шиноре~!Онтному

воді Віта.lіЙ Макоимович

завдання

виконує з

праці_

робітник

випередженням

часу. Якість його роБОТІ!

відмінна.

-

На ФОТ0: вулканізатор­ JШК

ху

місяlЦЬ.

шинорем,онтного

це-

В. В. Макаренко. Фото М. Семинога.

(РАТАУ).

30

В7РС:

рік другий

СПЕЦІАЛJ.ЗАЦZR

Z

во.ицввrРАЦІ.а

у ГОСПОДАРСТВАХ нашого ра- кріп:Jеної за НИМ, И ГРУПИ тваРИН'j цтва, високий ст)'пінь наукової! ня корів встановлена додаткова йону здійснено якісно новий етап При ЦЬO~IY вони зві.'lьнені від організації праці. оплата в РОЗ~lїрі 1О проuентів

ДЛЯ МАйБУТНЬОГО УРОЖАЮ

в розвитку ПОГ.'Іиб.'lеної спеціа:ІЇ- біл~шості

. Biдo~o, . що ... ефективніс:.ь

робіт, що ,традИ~ііі.1І0 І

зації і концентрації радгоспного виконуються при прив язнощ ) т- Hllio-оргаНlзацlИНИХ

виробництва

за

теХНО.'lогіЧНЮI риманні

ху~оби.

засооlВ

т('х- від су)1И ОСНОВНОГО заробіп;~' при

на ! виконанні ншш плану на 90-

.~i ви?об~И'.lі І тваринницьких КЮlПлексах забез-

100 процентів

15 I1pOЦ~HIiB

принципо~. Виробництво МО.'Іока процеси ~a КО.\lш~еКСI ВИКОЩЮ1~ І печується тоді, J;О:Ш вони супро- при умові, коли ilИКОНіШО І1.11Щ та м'яса в спеціалізованих гос- тваринники-~[ехаНlзатори та оп~ : водЖ,уються відповідно .\Іате- на 101 і більше ПРОЦFшів. Така подарствах переведено на про- ратори по догляду за тваринаШI. і сисrема оплати праці і )Іатері-

мис.'lОВУ основу.

І\ожен

.

оператор

теХНО.'lогії на ньому

127 ltoрів.

Продуктивність оплати

стимулюванням. Осоо: ального СТИМ}'іlювання "іДВIІЩИ;lа

3l1ачен~я в УДОСI:она.1JенНl зацікавленість колективу в збільпраЦі

виробництва молока праці тваринників зросла на 3.1 встаномення покладено найбі,1lЬШ

утримання

худоби. Ко:.lП-

лекс розрахований на

1100

ко-

рів і 160 нетелей. Тут запро вад-

ПРО МИС

жено нові важливі елементи 'гехнології утримання худоби. l'оду-

тваринників має шенні виробництва молока вищої

прямої за.1сжності' якості з меНШІОIИ затратами. Досвід будівництва і експлуа-

__ тації жердівського КО,ШЛСІ,СУ на 1100 ТЕХ Н О ПО Г 110 при проектуванні таl(l1Х

прогрссивний спосіб безприв'яз- МОПОЧНОТОВАРНИМ ного

_

машинного : РJa.'lЬНИ~1

Д,1ІЯ прикладу візьмемо наш доїння на нашому КО/.lПлексі до-ІІ .1ИВС

жердівський КОМП,1lекс. В основу іть

n

ФЕРМАМ

корів по ПРОМИГ.:Іовощ· пи-

робництву

ову

МОЛОl\а

ПОІіаЗУ6, що

TBap!lH-

ницьких комплексів необхідно враховувати ряд важливих поJltJ-

ють тварин у спеціальних ПРИ~lі-

жень.

Зокрема,

закріПJIення 33

щеннях - «їдальнях» за З~і-І проценти. Завдяки продажу дер- заробітної П.'ІаТИ їх від рівня ви- комплексом постійної зе)IРЛЬНОЇ щеним графіком. Двічі на день жав і високоякісної про,l,у~ції робництва продукції. ділянки Д.'ІЯ повного забезпечен­ доять корів у молочному Чернівецька ДОПОМОГОЮ

область.

ції

в

З

співробітників

Новоселицької державної

на

господа,рствах

інспек­

району

установці

«Ялинка».

б.'lоці тільки за два Від-

кварта,1И ниНlШ-

На )ІОЛОЧНОМУ КО~IП.'Іексі нашо- ня погоЛІВ я

нього року господарство одеРж'а-

го

З

індивідуальними

боксами_

ку.

С.1Jуговують

Для кожної категорії робітни-

худоби

дешевими

радгоспу заробітна плата ро- власними кормами. Необхідно ~Ia­

почивають тварини у приміщен- ло 40 тисяч карбованців прибут- бітників, які нях

районної

насінної

безпосередньо 06- ТИ

продуктивне

високопродуктивну

тсхніку

поголі- д,1lЯ заготівлі кормів і підготовки

Організація праці на КОМП.'Іек- в'я худоби, виплачується ті.'lЬКИ з ЇХ до згодовуваНIІЯ_ Таl\ОЖ треб:!

ків, що доглядають тварин, ви- сі залежить від постійності кад- урахуванням виробленої ПРОдУК- заздалегідь розробити Ішан пер­

користовуються принципи розпо-І р!в виробничо~ бр~гади, високого ції. Так, операторам машинного спективної

ділу та вузької спеціа,1lізації правже доведено до високих ці. Така технологія виробництва кондицій більш як 31 тися­ сприяє застосуванню чітко вираженої внутрібригадної спе-

спеціалізації госпо­

РІВНЯ ~lехаНlзаЦIІ виробничих процесів і чіткого розподілу роботи між окремими категоріюlИ і групами робітників. Створено ви-

доїння корів, дояркам родильного відділення, операТОРЮI по годівлі тварин, телятницям профі.'Іакторію, оператора~1 по догляду

бі.'lЬШ ква.'lіфіковані, досвідчені робітники. Ланковим встановлено надбавку в розмірі 10 процентів до їх основної заробітної плати.

нізаторам виплачується сто про- 4000-5000 кілогра~lїв на pi~ центів встановлених розцінок за і знизити затрати праці ІЩ вироб.'lену продукцію. Допоміж- 1 центнер до 1,6-2,0 .1ЮДI!Н()­ ним робітникам (с.'ІюсаРЮІ, пра- годин, що сприятиме зниженню

Важ.'ІИВИМ кроком у ПО.ТJіпшенвизначають заИня.ті також доярки родильного відді.'lення та ізолятора_ ні оперативного упраВ.'Ііння вичистоту насіння. Кожні два оператори машинного робництвом буде диспетчеризація Фото І. Свериди. доїння корів на «Я.'Іинці» спеціа- КОМП.'lексу. Вона забезпечить по-

цівникам мо.ТJокоблоку, кочега- собівартості і підвищенню pt'IПa­ рам) Д.'lЯ нарахування проценту бе.'lьності виробництва молока. міжрозрядної різниці ВИКОРИСТОП. СТРИЖЕУС, вується коефіцієнт 0,8. Крім тоголовний зоотехнік радгос-

чу центнерів насіння.

ціалізації праці

На фото: старший технік­ горій

Г.

Прискар

(Фотохроніка

Q

РАТАУ).

лізуюrься

П'ЯТНИЦЯ,

16

на доїнні ті.'lЬКИ за- J токові сть

ГРУДНЯ

дарства для дальшого вироБНIІ­ цтва продукції тваринництва. Все це дозволить довести ПРОДУІСТИВ­ ність корів в умовах промис:JO­

основних кате- робничі ланки. Іх очолюють най- за нетелями і тваринника~l-меха- вого

обс.'lУГОВУЮЧОГО персоналу. Крім операторів машинного доїнлаборант М. М_ Личман ня корів, що працюють на уста(ліворуч) і технік-лаборант новці «Ялинка», на КОМП.1Jексі В.

і

по­

тваринництва

раз

Д:ШІьнісrь

:\IУ роЦі п'яти ·з них присвоє­ но звання «Нраща вулиця».

публіці відкрито в район­ ному центрі НРИНИІЧ'IШ на ДН:[і'рспеТРОВЩИНі. ЙОГО ор­ ганізували обласне відділен­ ня музичного товаРИС'l1ва і Дн:пр.оl~зе,ржинська музична школа. Заняття про'водити­

така

і

ком:тет:в,

біт по наведенню

-

10-

у будівниц­

;:(€путати

виконано

села.

обранцю!.

участь

вуличних

Тамари Василівни РешетнЯІ;, Ольги Павл:вни Логвиненко було реконструйовано прим'­ щення школи пі~ БУДИНОl( культури. Виборці щиро

госпо~ар­

депутатів

аКТИIВНУ

вують

ку льтури для дітей трудів­ НИКів села перший у рес­

КіОІрмо­ великої

працю

спра.ви

беруть

Ва­

тві обел:ска воїнам, загиб­ лим під час ВелИl<ОЇ В:тчиз­ ннної ,вНtни. Віміло rnрямо­

Так, за КОІРОТІКИЙ час в населеному пункті Зоря з ~опомогою депутатів Оле[;­ Начанова. сія Парфеновича

MLB

учасників

ажтивну

на­

~IICTa

Університет

продук­

Ножна

у

органіізаційну

відз.начити

підготовна

Жук,

силь Па>Влович Налюк взяли

ПЕРШИй НА УКРАІНІ

вироБНИlЦтва.

худоби.

Вони

на: виробнИ'чникшм ,радгосп ~о,помагає у придбанні кор­ для худоби, яну вони

СТІві. Слід

СергІЙ ПеТlРО'ВИЧ

Однак, не JlИше ,виробничІ питання перебувають постій­ НО в полі зору депутатів.

ВlІ'рощу­

бочої сили. Буряки на 300гектаРній ПЛОЩі вирощують ообlтни'Ки і пенСіоне,ри. села. Заінтересованість тут взає.м­

а,ктивніших

устрою села. Зоорема, Ро­ ман Андріанович Таран,

сінНОї картопл,і для са.д:іння.

к{)рмо.вих проявили подати

власно,му

ЧlІ!малий в.клад народних обраНЦіВ і в справі благо­

Бутенко, напрИіКЛад\ У'Кла,в ~OГOBClplB на ВИіР<JЩУlВан­ ня бу,рякі,в. Та,КИll\1 же чином

допомогу. Результат .вИIЯВИВ­ ся в'ідчутним. ПраТЯ1ГОМ ДlВОХ років радгосп не залучає до Цієї роботи еторонньої ро­

у

Пала­

35

прово~иться

-

Стасько_

8ансовича, Во­

ПИ.tИповича

маренка, АндріЯ Марковича Бутенка, Тамару Василівну Решетняк. Андрій Маркович

різноманіт­

Вlва,жалося

Микола Трохимович Вага, Оленсандр Михайлович Ну­ черук, Василь Степановпч

третину.

плановий кормороода.вач зі­ ЙШОВ з конвейєра заооду «ОрсіЛl>маш» у ЗапорізЬіК,ій області. ВИliонано важливий пункт річних зобов'язань ко­ лекти/ву. УОПіХУ доснгнуто за

потужні

.10;щ;vшра

Однією з таких ПРCJблем j' Р.ЦГОСII1lі

р:в сцени і ,:(епутаrи Михай­ ло Миколайович Ковальчук,

чоловІк. До кіНіЦЯ п'ятирі'ЧНИ ЗCl!ВОД збільшить ,вшпусн ма­

Сотий з початку року над­

кубо.ві ун!,версальні роз~а,ваЧі для фе,рм

рішено немало них проблем.

мають

робіТНИКtв радгоспу, стрііЧКО­ ткацької фабрики, торгівлі,

УНІВЕРСАЛЬНІ

органі'3аЦії

-

зlllВданця

розвивати lнїц,іатшву, полі­ і т;рудову акти~ність

ІЮРМОРОЗДАВА ЧІ

Заво;:{ випускає

пе,р­

ТИічну

турботи

нн

затверджено

ЙОСИіповича

60-

за здtйснення програ­ 'ми, наНlресленої ХХV з'їз­ дОМ НПРС. ЗаВДЯRИ енту­ зіазму депутатів, їх тісним зв'Я3lКаlМ з трудо.БИ':VІИ колен­ тива:ми, виБQРЦЯ'МИ було ви­

СТУІП на сесії депутата сіль­ ської Ради мехаНJізатора

з

у

poTwi

ЮЩТ.ва

-_.~~-

.ЦЕПУТ АТІВ

,веіх трудіlJiНИІІі!В

НПІРС і Ради М:ініС11рів СРСР. Вс'ім ЗaJпа,м'ятався ви­

--------------------------

1977

року

і

ритмічність

виробни-

НОВЕ

го,

ЖИТТЯ

операторам

Q

машинного доїн-

виробництва

мо.101щ

:(0

пу <tЖердІвський»_

Q

3

стор.

..

--~--------------------------------------------------.----------------------------------------------------------------~.-----~.~,~~~--~

Q

,;.--


17

СУБОТА, ГРУДНЯ ПРОГРАМА ЦТ

В ім'я ЛЮДИНИ, для блага ЛЮДИНИ

у

9.00 9.10 9.30 10.00

універмааі

новому

Ноаннн.

К. К. К.

т. т. т.

Гімнастика. «Виставка Буратіно' . «Для вас, батькн»

.

21.00 21.30

10.30.К. т. Музична програма «Ранкова пошта». К. т. «По музеях і виставочних залах.. К. т. «Музичннй абонемент.. К. т Поезія Р. Альберті. К. т. Грає лауреат міжнародних конкурсів В. ЯКОВЛЕВ (домра). К. т. Програма «Здоров'я.. К. т. МІжнародний турнІр з хОкею на приз газети «Известня>: зБІрна ФінляндІї зБІрна ШвецП. В перерві тираж .Спорт-

11.00 11.35 12.00 12.45 13.]5 14.00

.•

Програма «Час~. (М.). «Під прапором Жовтня Звітують трудящі Запорізької області. В передачі бере участь голова виконкому Запорізької обласної Радн народннх депутатів П. І. МоскаJlЬКОВ. По закінченні к. т. Новнни . ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ Студентам заочникам. К. т. Філософія Розвиток В. І. Леиіним матеріалістичної діалектики в праці «МатерІалізм і емпіріокри-

•.

•.

9.25

.•

-

лото». ]6.30 К. т. «В ГОСТЯХ У казки» . МультфІльм «Снігова королева» 18.00 Новини. ]8.15 К. т. "У світі тварин». ]9.]5 К. т. «Тільки фокуси». Циркова програма. ]9.35 К. т .• РадянськиЙ Союз очнма заруБІжних гостей.. 19.55 К. т. • Чеховські сторінки».

Вінницька область. У НІІ­ lІішньому році в сслищі Су­ тнсю! ТІІврівського району відкрито І!ОВИЙ унівеРмаг споживчої коопераціf. Тут працює багато молоді, яка бореться за ВНСОКу культу­ ру обслуговування. На фото: ліворуч бри­ гадир

кращого

22.35

КОМСОМО.'ІЬ­

С'ько-молодіЖIlОГО

колекти­

ву завідуюча секцією Люд­ \-Ш.'Jа ТI<аченко; праворуч універмаг у' се.'1l/щі Сутис-

1\1 І. ФОТО О. Гордієвича. (Фотохроніка РАТАУ). ua • • Du • • • • • • • • ~ • • a • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ • • • • • • • • • • • • • • СЛІДАМИ

НАШИХ

ВИСТУПlВ

падків,

відділу

постачання

дано

у .N'2 155 нашої газети була вмі- відомив, що впродовж нинішньо- вказівку погоджувати з поста­ щена кореспонденція «Простою- ГО року мали місце наднорматив- чальннками ритмічну ]lОдачу ва­ ють вагони», у якій серед інших ні простої залізничних вагонів. гонів з матеріалами, а транспорт­

піддано критиці керівників шино-

Кореспонденцію

ремонтного заводу. Директор цьо-

зборах працівників транспортного

НЯ

го підприємства В.

цеху. Щоб уникн"ти ПОДI'бних виJ

. ч.IСНОГО

у

недавньому

минулому футбольннй воро­ тар Гордон Бенкс з Англії змушеннй шукати роботу оо. за рубежем. у

середині

шістдесятих

РОI\:В його називали' найкра­ ЩЮ1

футБОЛЬНІШ

голкіпе­

році

він допо­

PO~!.

у

ЛІ:Г

CBOЇ~1

1966

співвітчизникам

завоювати

світу.

звання

Але

че\ш:онів

кар ' єра

профе­

с:йного спортсмена не вічна, і, за.1ИШИВШИ футбо .lьне по­

ле, Г. Бенкс став шукати собі 'роботу. ПОШУКИ не ув:н­ чаЛ!lСЬ успіхом. До числен­ них безробітних на Британ­ ських

островах

прилучився

ще один, хай навіть і з гуч­ !ІІШИ ТИТУЛЮІИ

Бенкс,

за

на :Н:;J1ИХ ВОДНИХ тра ­ сах СШл. Один з таІ\ИХ каскадер:в якось сказав: «Це хоббі для людей, які можуть

12 -

витрачати солідн: суми

Однак

школах

спортс~!ена

не

сшА.

зали­

(З повідомлень ТАРС).

Наш коментар

на

вулицю

вияв­

хає багатьох спортс-менів, но­ .1ИШН:Х «зірок» . Тут мал()

цікавить і

життя

здоров'я,

а

спортсмена.

На догоду KO:vIY, постає питання, створюються такі види спорту (хоча це важко нав:ть назвати СПОРТО:vI), ЯІ; оцей! У США вже близько двадцяти

lVIінг

рОКів

поб.1ИЗУ

ПРОВО;ІЯТЬСЯ

них

розвинувши

озер:

Бейкерсф:лда

гонки

човнах.

двісті

на на

Два

мотор­

І\атеРIІ,

швидкість

l\IИЛЬ

пона.:\

на годину,

ходять

поруч

І\УРСУ

ДОВЖИНОЮ

ПО

про­

прямо:vIУ

В

чверть

~IИЛ:. Потужн:сть ножного двигуна дві тисячі кін­ ських сил. При такій швид­ KO~Ti

вода

стає

твердою,

як

бетон. А випадкова бризка ~lОже розбити обличчя. Стає «:vIО.:\НИ-М»

похвалятися,

хто

скільки бачив С:vIертельних катастроф. А їх сталося ЧІІ­ \1ало . Т;льки на озері Мінг

. І

загинуло

19

гонщиків

і

ще

і

РОЦі

більш

«КіРОВСЬКОї»

стали

ГПО .

(21.00

сячі великих стадіонів, тисяч спортзалів, більш

тисяч

комплексних

данчинів,

1200

басейнів (з них

ш:іі

.1И дуже за~оволені, коли С!нгліиський «Jlіверпуль» за­ пропонував

КУПИТІІ

форварда К велику суму

у

що

чається

фунт : в стерл:нг:в. А незадо­ t;слених оолільників хазяї що

на

ЖУТЬ

заспокоїли

Ц:

гроші

вони

придоати

ських

клубах

у

як

майУ на-

ц:йній к:ад:.

LПОрТ

тут

у

-

в

спортом

у

республіЦі

стадіонів, 19700 фут­ больних полів, 93600 спорт­ :vIаЙданчиків . У 42500 ко­ .1ективах фізкультури зай­

cl

шщенНl

ські

спортсмени

на~1И на 10 тисяч глядачів , палац спорту з ігровими за­ люш і плавальним басей­ ном, водна станція.

УДОСТОЄНі

високого

ол:мпіЙСьких «Спорт -

звання

чемпіонів . це не погоня

-

Ножен другий карбованець профСПіЛКОВОГО бюд­

за

жету « h:ровської» вкладає­ ться у розвиток фізкультур­

;о.IУ з'їзді вчителів, це ЗДОРОВ' я Мільйоні,в, це готов­ ність до прац : , це підготов­ ка наших юнаків до війсь­

-

здоров'ям

останні

у

«Вуглику»

lИової служби, виховання та­ ких необхідних у житті якостей, як витривалість,

трудівни­ п ' ять років

виросли

говорив

Л . І . Брежнєв на ВсесоюС!но­

но-оздоровчої роботи . І обер­ тається безцlННИМ капіта­ За

рекордами,

21

дисципл і нованість, і мужність» .

:\шйстер спорту, 58 кандида­ т.в у :vIайстри спорту, сотні першорозрядників. Тільки в

КУХН:'. а

ваннах,

н

ст:йк:сть

(ТАРС-РАТАУ).

газов~х

1\0\1

:НОВАЯ ж,"ЗНЬ»

\lУ ".IСТllчеСКОIІ парти!!

-

орган Броварекого ГOPKOM~

YK~a!!Hbl. городск.ого и ранонного

Советов народныx деп}татов К!!евско!! об.lаСТIІ r ЯЗЬІке.

а1ета BblXOAIIT ~~..,.. ________ ". .... на __ .....украннском _ _ _

..".. -..".

__

__

НАША АДРЕСАм

255020.

БРОВАРИ .

ву.' КIІ;вська. 154

-

коридо­

тощо .

ХО.l0НОК.

В

разі

виявлення

порушення або

~ ~:~X;;~CT1: ТЯ~~ііЛ~~~~t:НО~лОу:~;Л~;~~~поП~~~~~Чіб:за~~:І~

! \

\ \

!

(\1. Бро~ари, вул. Челюсніна , N2 2, тел. 19-5-83). ПАI\! ЯТ АРІТЕ: димарі всіх газових колонок необх:дно перев:ряти прочистку

:

щоквартально своєчасно

акти

здавати

в

про

їх

перевірку

або

газового

гос­

управління

подарства; газові прилади, що працюють, не можна зали-

шати без. нагляду. або ж доручати догляд за ними дітям. При 'В:ДСУТНОСТl j несвоєчасній 'здачі в управл:ння га30BOГ~ "господарства актів про перевірку іпрочистку вен­ тиляц:иних та димових .канал:в, газопостачання газових колонок та опалювальних котлів буде припинено без по­ передження.

.,.,....,....,. ,,"'~"''''''''''4'"'' oC''''~",,,,,,, ~"""""""""""':--""''''-4''''''~

..~~~~l!!!sJm~

Коопунівермаг райспоживспілкн

ПРОВОДИТЬ

)

ПЕРЕДСВЯТКОВУ

ВИСТАВНУ-ПРОДАЖ РІЗНОМАНІТНИХ ТОВАРІВ. Покупцям буде представленнй великнй внбір одягу, взут­

тя:. товарів культурно-побутового прнзначення, галанте­ ренних та парфюмерних внробів, подарункових наборів

сувенірів, ялинковнх прнкрас та ін. Приймаються

набори.

попередн!

'

замовлення

на

подаРУНl\ові

Укоопторгреклама.

t ..............•••••••••••• ..........•••••••••••••••• .. ••••••• .....~: 1 : : У всіх кафе об'єднання громадського харчування Броварської райспоживспілки 29-30 ГРУДНЯ

:

:

. :

! t

;

:

ПРОВОДИТИМУТЬСЯ ВИСТАВКИ

:

маються заявкн на проведення у всіх кафе новорічних ~~

:

з продажею кулінарних і кондитерських виробів. Прнй- і ВЩВlІіДА.PJТЕ НАШІ ВИСТАВКИ!

........-...................................................... Адміністрація.

~

Колектив

світлоТехнl.~ного чаСНОI

висловлює

щире

~~~~~#~~~~~~~~~~~p~~~~~~~~~~~~~~~~'~I~~~~~~~~~~~#~I~~~~~~~~-

'

атмосфеРі вини­

в суміжних прИМіщеннях

к:мнатах

БРРУТЬ

участь в ОЛ:~lПійських іграх з 1952 року . І незм і нно в складі зб:рної країни є пред­ ставники УРСР. 80 з них

ihYTb позаздрити. Є у гірнн­ к:в чудовий стадіон 3 трибу'

І(:В .

H~M

на всіх континентах . СРСР п:дтри]\\ує спортивні зв' язки з 92 країна:vIИ світу. Радян­

ве .1ИІі.іі

в

Щоденно перев;ряйте наявність тяги в димарях пра­ цюючих газових прилад:в, особливо перед розпалюван­

Радянський спорт висту­ па,є посло\! миру і дружби

пошан і. lUахтний спортив­ ний к.1уб ~<НУГ.1ИК» ~Iaє та­ І;)' базу, що деЯКі ;,!іста мо­

лом

рах,

населення.

спарта­

п:д час ос:нньо-зимового періоду

Броварське господарства

згорання у прим:щення кухонь і призвести до ОТРУЄН­ Н.Я ~lel!lKaHцi!3 жи.:гла, які перебувають не тільки в при­

:vIається близько 11 мільйо­ НіВ ЧОЛОВіК, ~Іайже 21 про­ цент від загальної к:лькост:

тради­

J;Q~lПлексній

ввести

848

Понад ТРIl тисячі гірни­ к:в донецьноі шахти «Нірон­ у

і

нять

одного,

участь

створити

змо­

КЛИЧЕ ШАХТАРЯ СТАДІОН

брали

тирів.

тим,

КІЛька форвардів.

ська»

тисяч

експлуатацію 89 HOBI1X ста­ д:он'в, 3097 спортзал:в, 54 плавальних басейн!!. Для за-

шот ланд­

не

15

виробниче управління газового НА ГАД У Є,

кають р : зні зміни атмосферного тиску, які викликають посилення та різкі зміни напряму вітрів, що може при­ звести до порушення тяги у вентиляційних та димових каналах опалювальних приладLв, їх завалів та заносів сні­ гом. Порушення тяги може викликати витік продукт;,в

60

у десятій п ' ятир:чці т і ль­ ки в нашій республіц: намі­

них

Далгліша за - 440 тисяч

, 14.10

ЗuВ'язку З настанням різкнх похолодань

~11жраионне

плавальних

240 -

республіці),

стрі.lецьких

к~піталізму .

МІСТА ТА РАИОНУ_

Радянський фізкультурний рух дітище Жовтня. у ро·зпоряджеННі радянсь­ ких людей більш як три ти­

40

економія

«Суть загальної кризи капіталізму. Розкол світу на дві суспільно-економічні системи і боротьба м.іж ннми», і3.20 Науковиіі комунlзм. «Політична стратегія і тактика комунІстичних і робітничих партііі. К. т. Основи маркснстсько-ленінської етики. «Ос"овні принципи комуНіСтичної моралі.. (М.). Художній фільм з субтитрами «Даремні прикрощі (М.). К. т. Для тих, хто вступає до вузів. Російська мова. «Морфологія>. (М.). Екран студента-заочника. курс. Англіііська мова. Німецька мова .

ДО УВАГИ КЕРІВНИКІВ ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУ АТАЦІИ­ НИХ КОНТОР, ВІДОМСТВ, ЖИТЛОВО- БУДІВЕЛЬНИХ КООПЕРАТИВІВ ТА ОКРЕМИХ ДОМОВЛАСНИКІВ

Наш коментар

хо­

тнчна

Г АЗ УЗИМКУ НЕБЕЗПЕЧНИИ

500

як

потрібен колишній воротар?

:[ЯЮТЬСЯ не ті.'ІЬКИ робітники і службовц:. Ця ж доля че­

:нод:

своє-

вагонів.

курс маТРНЦI.

10.00 15.00 •. 10.30 .• 1. 16.15 11.00 11.]0 12.00 17.55 2 12.30 _ на.. ЛІтературна передача. «Методичиі вказівки по викоиан13.3, «Закон І ми> . НЮ контрольної роботи .м 4» 14.05 Для дітей. Кіножурнал «є р а-\19.00 К. т. Документальниil телефІльм лаш». «Архітекторн». (М.). 14.15 К. т. «Народна творчість'. 19.30 К. т. Телеогляд .Народна твор15.00 К. т. Для дітей. «Олlвець-малючlcть'. (М . ). вець».. оо. 120.15 К. т. Вечірня казка. (М.) . Ifi.~O «СіЛЬСЬКІ обр".. 20.30 К. т. «Клуб кіноподорожеЙ». 16.15 «Знаilомство зблнзька'. І 21 .30 К. т . ХудожніА фільм .Його зва11 . 15 -танцюйте 1 нами>. І ли Роберт' . (М .. ) 18.00 К. т. Художній телефільм .Де ви, 22.50 .Зустріч з пісиею • . Концерт волицарі?. ._ кально-інструментального ансамб19 .ОО К. ~. IнформаЦlина програма лю .Червоні макн>. .ВІСТІ>. 19.30 К. т. Концерт. 20.45 .На добраніч, діти!.. Редактор Є. ФЕДЯИ.

Ному

«Селтіна»

Цей випадок не єдиний у світі, де повноправний і мо­ гутн:і1 хазяїн б:знес. Ви­

!,ОГО

розпоряджен­

організацію

розвантажування

знаЧ!{істами

«свіжих» прикладів. Кер:в­ ники шотландського фут­ больного клубу «Селтік» бу-

слова;о.ш

ш'ає почуття Г:РКОТП: він ВИ­ явl1вся н:кому не потрібни~! на батьк:вщині .. .

КІІНУТИ~Ш

налагодити

г:рник:в

смени ·в цьому світі, як і всякий тсвар, продаються ; купуються. От лише один із

з:тхнув з полегшеННЯ~1, ко:

у

ному цеху дано

цьому

чуть полоскотати собі нер­ ВИ». Але чи не надто вели­ кі жертви для любителів гострих відчуттів? Спорт­

~1И.нУЛО~IУ.

його

пи прийшла рят:вна пропо­ зиція з-за океану: тепер гол­ к:пер навчатиме футболу

дітлахів

на

10.20 Вища математика. ..• ЛініЙні перетворення і Власиі значення і власні вектори матриць», 11.35 К. т . Історія КПРС. «Книга В. І. Леніиа .. «ЧерговІ завдання РадянСЬКОІ влади», 12.30 К. т. Політнцизм»,

1

Прем'єра фІльму-вистави МосковсЬКОго Художнього академічного театру Союзу РСР ім. М. Горького. Програма «Час»). К. т . .Ліричні мелодії.. Музична програма. По закінченні нОвини. ПРОГРАМА УТ .Школа передового досвіду>. Зооте"нічний факультет. К. т Палlтра». І. Шишкін. К. т. Новини. К. т. Симфонічний концерт. «Телеуніверснтет з~оров'я». К. т. ". Працею І Пlснею уславле-

СВJ.Т'и-ДВА СПОСОВ.D .;.к.иттл. ~---~~~~~~.~-=~~~~

ДВА Зна~lеннтнй

Зозуля по-

€.

обговорено

-

заводу

глибоко

смерті старшого БРАН О,

сумує

з

фІнансиста

Зінаїди Романівни співчуття рідним і близьким -

~--

приводу

покіАиої.

перед-

:

: :

:

~

І

ТЕЛЕФОНИ редактора - 19-3-82; застуПнlІк::е:а::;;:г.:--:.::~...:"'I-~е:~в:;=--1 OiAlloBiAa.lbHorO секретаря, відді.1У сільського господарства, кореспонУ, вівторок: середу. ~eHTa \lісцевого радіомовлення - 19 З 18 . ВІДДІЛІВ ... . n ятннцю суботу. . " ПРОМИСЛО8ОСfl, Обсяг О 5 І фо м т \lасово; роботи, фотокореспондента _ 19.4.67_ Р ау газети «.Правда:.

!н:\скс- 6І964.Б;о;;;рськ;-;ру;;l;;;;гКи'7ВСЬ;о;:о-о~.;у~:~;;j; в ~П;;;;::~д~~н~т~і~;;;;'"~::.;;::;;;-ї~;р-;;:~;у:.К~;::.~s;:'----з:М~6728--=--іоі40.-

#198 1977  
#198 1977  
Advertisement