Page 1

П'ЯТИРІЧКУ

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ І(РАТН, ЄДНАРІТЕСЯІ

198 (4099)

ДОСТРОКОВО

СУБОТА

13 ГРУДНЯ

Ціна

2

ГАЗЕТА

ванців.

XXIV з'їзду партії, близько 180 мільйонів

секрета·ря ЦК

КПРС

то-

Готуючи гідну

карбо­

зустріч

XXV

вариша Л. І. Брежнєва ·з nитань е.коном'ічної політики, на основі широко розгорнутого ·соціаліс-

з'їздові КПРС, колективи про­ мислових підприємств Сумської області спрямовують свої зу­

·грудня,

ефе.ктивності

тичного зма.гання достроково, 4 виконали

завдання

де-

'ІЗ'ятої п'ятирічки по зростанню загального обся.гу виробництва. Випуск лроду.ІЩії за 1971-

РОЦІ

1935

кер,уючись вказівками Генераль-

НОіГо

коп.

ЗАСНОВАНА В

тиріччя буде реалізовано nро­ .мислової продукції на суму

тя , рішення

р.

1975

Трудящі :промисловості Сумсt,кої області, втілюючи в жит-

1976

рони зросте на

45,7

про-

силля на дальше

підвищення

виробництва, на­

тхненно nрацюють над виконан­ ням передз'їздівських соціалістичн,{х зобоІJЗ'язань, щоб створити

необхідні

передумови

для

цента проти 44,8 процента, пе-, успішного виконання плані·в де­ редбачених п'ятирічним зав,дан- сятої n'ятирічки. ням. Понад річні плани за п'я(РАТАУ).

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТП УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

••

••

ТРУ ДОНА ХОДА РАДННСЬНОІ КРАІНИ .. CECZZ ..,.,

НА

Великими

уrпіхами

в

соціалістичному

ВЕРХОВНОІ РАДИ УРСР

змаганні

на честь XXV з'їзду КПРС позначений кожний день нашої соціалістичної Вітчизни. З вагомими здобутками йдуть до фінішу дев'ятої п'ятирічки у братній сім'ї радянських народів трудящі 'Украї­ ни. Промисловість республіки достроково, у верес­ ні нинішнього рок у, виконала пятирічне завдання

по е~ростанню

:Іважаючи років.

загального обсягу

на

rкладні

хлібороби

і

погодні

виробництва.

умови

тваринники

двох

виконали

з

Не­

п'яти

завдання,

нн :шачені Директивами XXIV з'їзду партії, по се­ редньорічному виробництву зерна, м'яса, молока і яєць . На досягнення нових рубежів у господар­ ському і культурному будівництві націлюють тру· дящих рішення грудневого (1975 р.) Пленуму ЦК КПРС,

на

якому

з

великою

промовою

виступив

Генеральний секретар ЦК КПРС товариш Л. І. Брежнєв, матеріали четвертої сесії Верховної

УРСР за 1974 рік. l:з сnівдоповіддю постійних комісіІЙ Верховної Ра­

ськогосподарських культур, який перевищує їх се­ редньорічне виробництво у восьмій п ятирічці.

У

році продано державі понад

1975

мільйонів

14

ду

по

дальшому

ських людей, :здоров'я.

підвищенню

розвитку

рівня

освіти,

життя

культури,

ловним

першому

питанні

порядку денно­

процента і становитиме

карбованЦів.

вої

продукції

сільського

процента проти

7,2

господарства

новано довести до процентів перевищує середньорічне

його

цтво в дев'ятій п'ятирічці.

Підвищення

добробуту

завданням

ходи на душу

у

зросте

1975 року. Збір зерна 44 мільйонів тонн, що радянських

галузі

населення

в

повідач,

народне

господарство

відзначив

Унраїнської

до­

РСР,

яке є складовою, невід ' ємною част.иною єдиного народногосподарського комплексу країни, вийшло на нові високі рубежі, передбачені Директивами

XXIV 1975

з'їзду КПРС.

Великі завдання розв'язано в

році. Національний доход республіки порів­ няно з минулим роком зросте майже на 2 мільяр­ ди карбованців і перевищить 67 мільярдів карбо­ ванців. Обсяг промислового виробництва збіль­ шиться приблизно на 7,3 процента при плані 7. Успішно

втілюється

партії.

Трудівники

ньому,

складному

в

життя

колгоспів за

забезпечили валовий

і

аграрна

погодними

У ПОДАРУНОК НАСТУПНОМУ

3'Ї3ДУ

Реальні

За останні роки на Київській

продуктивність

ному вих

що

виконанню

завдань

і

сприяє

праЦі успіш­

ними плсіно­ соціалістичних

зобов'язань. У великих перевагах механі­ зації

я

переконалась

на

влас­

ному досвіді. Одинадцять років тому,

починаючи

працювати

на

фабриці, доглядала п'ять тисяч курей-несучок, а нині доглядаю

~~~'""~"'"~~,~~"' ВЕЛИКА

РУДА

Зма.гаючись за гідну зустріч XXV з'їзду КПРС, шахтарі Азербайджанського гірничо-зба­ гачувального

комбінату

місяІЦ1.в

.року видали на-

1975

умовами

році,

процента,

а

оплата

праЦі

Передбачено здійснити

-

колгоспників

на

86

У друrому питанні порядку

за

11

охорони

здоров'я

Барановський. Він

1975

денного сесії .допо­

rповіІЦомив, що Рада

ЯК-42 на СТАРТІ

тичне зобов'язання на честь на­ ступного XXV з'їзду КПРС одержано 85 мільйонів штук яєць.

Тепер

трудівники

фабрики

докладають зусиль, щоб до кін­ ця року виробити і продати

фабрики виконав ще на початку жовтня до Всесоюзного дня

пах становить 2,8-3 мільйони штук. Я уже одержала 5 мілr,­

~2

госпо-

якомога більше

яєць

і

255-260 штук яєць від несуч­ а

йонів

валовий

447

збір

по

їх

гру­

тисяч штук яєць.

листопада було

пташниця.

б!RaiS'I!IRaRiiilllllllllllllllliRI!I&WI~,~~~"-"-"-'-"-"ЧІ"~

місти

руди, з яної вироблено ~найба-

концентрату

підрахували:

.можна

з

~

такого

виплавити

гатши'Й>> за всю історію nіД,ІІІри- за рік майже на сто тисяч тонн еметва а!Гломера.ційнИІЙ концент- чавуну більше, ніж з того, що рат. Він містить до 61,6 про- ви·роблявся раніше. чистого

мета.пу.

Еково-

Москва. Завершено заводські льотні випробування нового реак­ тивного пасажирського літака Я К-42. його салон розрахований на

перевезення більш як ста пасажирів. Вантажні відсіки пристосовані

для перевезен.ня дев' яти контейнерів, кожех з яких вміщує до 700 кілограмів багажу. Люки входу і виходу пасажирів обладнані тра­ пами . Розбіг літака перед зльотом - 500 жтрів. Висота польоту 8 кілометрів.Цю висоту літак набирає всього за 11 хвилин. t'кі­ паж

-

2

чоловіка.

На фото: стомісний літак Я К-42 і його попередник Я К-40 на :ю пасажирів в аеропорту Шереметьєво. (Фотохроніка ТАРС).

О. ГАЛИЦЬКА,

соціаліс-

гора сто тисяч тонн в:адплановоr

цента

виконання бюджету Закони і Постанову

про затвердження Ука'Зів Пре•зидії Верховної Ради 'Українсь.кої РСР . J:3 роботі сесії взяли участь керівники Комуністич­ ної партії і уряду ресnубліки товариші М. М. Бо­ рисенко, О. Ф. Ватч~о, Г. І. Ващенко, І. С. Гру­ шецьннй, В. І. Дегтярьов, І. К. Лутак, О. П. ЛЯШ­ ко, В. О. Сологуб, О. А. Титаренко, В. Ю. Малан-· чук, Я. П. Погребнян, В. В. Федорчук, В. М. Цн­ бульно.

ЗУСТРІЧ!

ки,

підвищене

за

рік.

робництву яєць колентив птаха-

і

1976 рік, затвердили звіт про 197 4 ,рік. Прийнято також

Міністрів

державі

виконано

лотуха.

Депутати одноголосно прийняли законИ' цро Дер­

пташиного м'яса понад зобов ' язання. Найкращих показників у змаганні добиваються Зося Пет­ рівна Коваленко, Надія Іванів­ на Боровин, Катерина Василів­ на Лаєвська, Любов Пантелей­ монівна СJІуценко, які за оди­ надцять місяців одержали по

сільського

грудневого

жавний план розвитку народного господарства 'Унра­ їнської РСР і про Державний бюджет республіки на

вився з цим завданням за чоти

28

рішення

і

ри роки. у нинішньому, завершальному році п'ятирічки наші птахівинки трудяться під девізом: «ХХV з'їзду КПРС нашу ударну працю!». Широко розгорнуте соціалістичне змагання приносить радісні наслідки.

Своє річне зобов'язання по ви-

вимагають

тар Президії Верховної Ради республіки Я. Я. Ко­

Разом з бюджетом на 1976 рік Рада Міністрів УРОР подала на затвердження Ве, рховної Ради республіки звіт npo виконання Державного бюджету

виконали свої п'ятирічні плани

цього

р . ) Пленуму ЦК НПРС. З доповіддю про затеВердження Указів Президії Верховної t>ади Української РСР виступив секре­

УРСР виносить на ршзгляд Верховної РадИ' рес­ цубліни прое.кт Державного бюджету на 1976 рі.к збалансованого у доходах і видатках у сумі 16 міль­ ярдів 864 мільйони 284 тисячі карбованЦів- на 2,3 ;процента більше обсягу бюджету, затвердженого на

як

( 1975

в.ідь зробив .міні·стр фінансів УРСР депутат А. М.

* * *

А

річці,

велику програму житло­

ку народноr освrти, культури, соціального забезпечення.

у п'ять разів більше. Щороку одержую по 5,5 мільйона штук яєць. Я і багато наших пташниць

працівників

сприятливих уІІІОВ для мирноі творчої праці докла­

дають усіх сил .. до того, щоб усnішно завершити план 1~75 року і п'ятирічки в цілому, закласти на­ дійну основу для ефективної праці в десятій п'яти­

процента. Суспільні фонди споживання збільшать~п н~ 5 процентів і досягнуть 16,9 мільярда карбован­

КПРС-ГІДНУ

дарства.

партії і l-'адянськD!Го уряду про створення найбільш

до­

році намічається

з?ільшити на 3,4 процента . Середньомісячна заро­ бІтна плата робітників і службовців зросте на 3,9

за три з половиною роки. А в Цілому колектив фабрики спра-

птахофабриці ще більше засто­ совується механізація і автома­ тизація виробничих процесів. Завдяки цьому значно підви­ щується

ниніш­

збір зерна і ряду інших сіль-

XXV З'ЇЗДУ

птахівників,

політика

радгоспів у

ніда Ілліча Брежнєва у справу з.мі.цнення миру і спів,робітництва між народами. Народні обранці говорили про те, що трудящі. рес­ публіки у від'Пові\Ць на піклу.вання Номуніетичної

людей є го­

економіки.

1976

ського Союзу, Комуністичної nартії і особисто Лео­

на 10 виробни­

вого і кому_~аль~ого будівництва, дальшого розвит­

п'ятирічки,

ження Генерального секретаря ЦК КПРС товариша

Л. І. Врежнєв.а «Золотою медаллю миру» імені Ф. Жоліо-Кюрі. В цій нагороді wскраво виражене визнання в усьому світі велИ'Чезно:го вкладу Радян­

на

П. Я.

роки

Трудящі Радянської Ун,раїни, nrдк.реслювали де­ путати, з глибоким задоволенням зустріли наГQРОд­

запла­

ЦІВ.

За

ного життя .

У промисловості обсяг виробництва продукції намічено збільшити на 4 1 процента . Обсяг вало­

го виступив заступник Голови Ради Міністрів УРСР, голова Держплану республіки депутат Розенко.

Комуністичній ;партії, Центрально·му Комітетові КПРС на чолі з товаришем Л. І. Брежнєвим, яні вірним Ленінським курсом ведуть радянський на­ род до нових перемог, роблять усе для йоrо щасли­

мільярдів

70

з яким натхнен­

класу, колгоспноіГо селянства й інтелігенції ріДній

ться більш ефективне використання виробничих потужностей у всіх галузях народного господар­

4,5

розповідали про те,

меншими ·затратами . В усьому цьому з великою силою виявляється безмежна відданість робітничого

продуктивність суспільної праці. Цей показник на­ мічається підвищити на 4,4 процента. Передбачає­

зросте на

співсДоповіді,

нуть дати продукції більше, кращої якості', з най­

Говорячи про основні напрями Державного пла­ ну на 1976 рік, П. Я. Розенко підкреслив, що най­ важливішим фактором :зростання виробництва є

Державний план розвнтку народного господарства 'У РСР на 1976 рік, про Державний бюджет рес­ публіки на 1976 рік і про виконання Державного бюджету УРСР е~а 1974 рік, а також про затверд­ ження Ука:Jів . Президії Верховної Ради Української РСР. в

і

ням і ентузіа•змом працюють трудящі ресnубліки на завершальному етап! дев'ятої n'ятирічки. Вони п,раJ'­

радян­

ства. На цій основі наЦіональний доход республік!!

доповіддю

депутат В. О. 'Кременицький. Депутати, я-кі виступили в обговоренні доповіІЦей

охорони

Ради (;РСР. У цих документах знайшли яскраве вираження результати плідної діяльності партії і народу в дев'ятій п'ятирічці, вказані ясні перспек­ тиви дальшого розвитку нашої країни. Основні підсумки роботи в завершальному році дев'ятої п'ятирічки і чергові завдання дальшого розвитку економіки і культури республіки обгово­ рили народні обранЦі на другій сесії Верховної Ради Української РСР дев'ятого скликання, яка нідбу лас я 11- 12 гру дня в Києві. На розгляд депутатів були винесені питання про

З

ди УРСР у першому і др,у;гому питаннях порядку денного .виступив голова nланово-бюджетної комісії

тонн зерна, зросли порівняно з 1974 роком вироб­ ництво і закупки м'яса, яєць, вовни. Далі доповідач охарактеризував розвиток транс­ порту 1 зв'язку, капітального будівництва, зупи­ нився на здійсненні важливих заходів партії і уря­

(ТАРС).

ДО ВІДОМА ДЕПУТАТІВ МІСЬКОї РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ Виконком місьноі Ради депутатів трудящих доводить до відома депутатів, що 18 грудня 1975 року о 15-00 у приміщенні міськ­

виконкому (м. Бровари, вуn. Ю. Гагаріна, 15) відбудеться lV се­ сія міської Ради депутатів трудящих (п'ятнадцятого скnикання). Биковком міськоі Ради.


До нових звершень, трудівинии міста і району! Тру.дящі нашого

міста і району як .і

всі радянські люди nрагнуть достроково

виконати плани і соціалістичні зобов'я­ зання дев'ятої

п''ятирічки,

завершального

року, і гідно

зокрема її

зустріти

з'їзд НПРС. Немає сумніву, що в

XXV

наступній п'ятирічці будуть складні

і

відповідальні

ще більш

завдання,

в'язання яких почнеться в

1976

роСІ­

році.

Нещодавно Ці питання були розгля­ нуті на грудневому (1975 р.) Пленумі ЦІ\

КПРС,

на

якому

з

промовою

ви­

ступив Генеральний секретар ЦН КПРС

тов. Л. І. Брежнєв. Він всебічно і гли­ боко проаналізував підсумки роботи на­

родного господарства СРСР в дев'ятій

п'ятирічці, сформулював найважливіші завдання дальшої соціально-економічної

діяльності

партії.

Пленум

ЦН КПРС

цілком і повністю схвалив діяльність Політбюро ЦІ\ КПРС по здійсненню рішень XXIV з''їзду партії в питаннях внутрішньої і зовнішньої nолітики, nо­

ложення й висновки, .винладені в ви­ ступі тов. Л. І. Брежнєва, обговорив і

виніс на розгляд четвертої сесії Вер­ ховної Ради СРСР проенти Державного плану

розвитку

народного

господарст­

ва і

Державного бюджету СРСР на рік. Четверта сесія Верховної Ра­ ди СРСР одноголосно затвердила ці документи, в яких визначені персnентини

1976

дальшого

бежі,

руху

вперед,

які необхідно

році.

Як уже

відбулнея

накреслені

подолати в

ру­

вели атестації продукції,

другої категорії. місце

кадрів.

соціалістичних

Хоч

на

висока

підпри-

Доповідач, другий секретар міськно-

му Номnартії

Унраїни

доповідач,

справились

продажу державі

планом

деяких видів

продук­

нам підприємств слід розгорнути широку підготовку виробництв до розв'язання завдань десятої п'ятирічки в справі

кодимерський>>, ім. Докучаєва, ім. Мі­ чуріна, <<Заплавний>>, <<Заворицький». Вересневий (1975 р.) Пленум ЦІ\

підвищення ефективності праці, поліпшення якості продукції, створення умов для високопродуктивної праці на кожному робочому місці. у завершальному роЦі п'ятирічки велика робота виконана будівельними організаціями по будівництву і своєчасному введенню в дію об'єктів промислово-

Номпартії України загострив увагу пар­ тійних організацій, керівників госпо­ дарств на тому, щоб організовано про­ вести зимівлю худоби і забезпечити необхідний рівень виробництва продукції тваринництва в четвертому кварталі цього року і в наступному 1976 році. В цілому непшано підготувались до

го,

сільського

і

·

соціально-культурного

призначення. З початку року план по загальному підряду виконано на 100,4 процента, в тому числі власними силами на 100,3 процента. Виконується

зими радгоспи

J

і

птахофабрики.

внаслідок

чисш

фаліетичних зобов'язань наст,упного року. ts першому році десятої п'ятиріч-

виробництва

про-

1

в

JІистопадІ,

не

справилася

..З.

20

мільйонів

карбованців.

Значно розширився асортимент промис-

мІсце порушення

трудово! дисциплши.

Не справляється

монтно-механічного, елентротехнічних ви.робів, шиноремонтного, хлібозаводу,

робками, до того ж при низькій якості. Незадовільно також ~рацюють коJ_Іекти-

я~ 1 удосконалюють органі~~цію управ-

планом

всь()['о

року з

.JІоюглися коле1tтиви заводів торговельного машинобудування, холодильників, ре-

державним

на протязі

лових виробів. Непоганих наслідків до-

коJІектив

няю

тресту «Ероварисільбуд>>, де об'єкти здаються з великим запізненням і недо-

лшня виро?ництвом, постІ~_н? працю~ть ~ад змщне~ня.м т,рудовОl 1 технолоп~_н 01 дисципJ_ІІНИ, д~ма;аються еконо-

м11 сировин~ 1. матерІаЛіВ на ножному робочому МІСЦІ. Ритмічно .. працюють

ви RБУ-2,

завадобудІВного. 1\омбшат~,

в

обсJІугову­

сказала

швачка

Досить сказати, 218 видів послуг

якій

я

uлан

закінчили

що

4

всім

ко­ ро­

1976

працюю,

виконала

одинад­

на

117

завдання ми виконає­ раніше строку. Запев­ так

же

працюватимемо

Начальник

і

внеонопродук­

в

наступному

ремонтно-будівельного

уп­

числі шість корівників по 200 голово­ місць кожний, закіНІчується реконст.Рук­ ція ферми для відгодівлі молодняка ве­ ликої рогатої худоби в радгоспі «Аван­ гард>> на 2200 головомісць, збудований житловий будинок на 89 квартир для робітників управлінн.fh Тов. Нєлік зу­ пинився

на

завданнях,

які

розв'язува­

тиме колектив в наступному році. Дво місячна програма будівельних робіт бу­

де виконана до дня відкриття

XXV

з''їз­

ду КПРС. Разом із замовником рад­ госпом <<Требухівський>> закінчимо будівництво б,удинку нульту,ри, надамо шефську допомогу радгоспу імені Мічу­ ріна в будівництві складу мінеральних добрив, споруджуватимемо корівники та ~нші виробничі об'єкти в радгоспах ра­ иону.

ионів штук яєць. ,цля їх виконання не­

-

поголів'я корів на

років

16

сназала

1800 голів, довести надій молока на фу­ ражну корову до 34UU КІЛограмів, що становитиме на 100 гектарів сільгоспугідь 1000 центнерів.

у

працюю на

своєму

виступі

фермі, доярка

рад­

госпу імені Щорса О. А. Салай. За ц! роки значно поліпшились умови пра­ ц: твар~нників, майже всі процеси меха~ НІзоваНІ. Все це сприяло збільшенню

Цього можна буде досягти при умові

41 центнера кормових одиниць

спецбуд>>_- ПарТІнНІ оргаюзацв назв::них

на умовну голову, причому досягти цьо­

колективІв по-справжн~ому ... не з~имаютьс~ питаннями ОР.ГаНІзацн пра~І, не

го ;за рахунок всіх кормових

піДвищення культур.

-

равління Міністерства радгоспів В. І. Вєлік доповів активу, що колектив справився із завданням дев'ятої п'яти­ річки за чотири з половиною рони. А план поточного року в розмірі 2,5 міль­

ки тваринники зо6ов' язалися продати держюн о8 тисяч тонн молока, 21,2 ти­ сячі тонн м'яса, птахівники - 180 міль­

менше

за

році.

різкого nоліJІLшення кормової бази. Тож ПМ_~-?· C~MR-580, управшння мехаНІ- 1 осподарствам необхідно виробити не

зацн 1 будІВни~:в~ трест~ <<?~ррадгосп-

актив,

тивно

Від наслідків зимівлі худоби, зрозу­ міло, залежить виконання планів і со­

обхідно 3більшити

Бригада,

nроцентів. Річне мо на два тижні

чого

обсяг

дукції порівняно з 1970 роком зріс на пл~ном по основних п~каз~шках. J:Ia ІІ 53 проценти, продуктивність праці об єктах слабка оргаюзацІя_ пра~І, не на 57,6 процента. Тільки понад план сво~часне забезпеченн_я робІт_ниКІв мав цьому році вироблено rrродунції на т~ршлами, низька ЯКІСТЬ _робІт, ма~ть

побутового

П'ятирічку

цятимісячний

. Разом ~ ц~~·. говорить доnовідач, ві: радгосі!и <<Авангард>>, <<Заплавний>>, А. д. Грязєв, сІм оргаНІзацш 1_3 двадцяти на сьогодн~ <<ЖердІ~ськи_й» щ~одаютr, державі мо­

досягнення ,вносять певний вклад тру- взятих соцшшс:ичних зобов язань. Так, дящі нашого міста і району. Загальний ПМ~-1_5 останНІ дв? квартали, в тому

райпобуткомбінату

йона нарбованців власними силами ви­ конаний до 58 роковин Великого Г.Ковт­ ня. На протязі року збудовано і введе­ но в експлуатацію 11 об'єктів, в тому

локо ни.зькоІ якостІ.

понад

ку.

цією годівлі. На багатьох фермах низькультура,

і спрямовувати­ партійна орга­

листопада 1975 року і зараз леитивом працюємо в рахунок

човини. допущене зниження продуктив­ ності корш пояснюється не відсутністю належних кормів, а поганою організасанітарна

29

надоїти

п'ятирічки багато зробив

трудящих,

трудящим.

ся в раціон карбамід і інші азотні ре­

ка

по

гектара,

М. Н. Довrоп'ята. що ми подаємо зараз

Є не­

не виконуІ?ть_ НІ планових .завдань, НІ

суму

вання

---------------- - ---------------------~------~--- --------------~------

ЕМУ

Колектив

для поліпшення

обхідна кількість грубих і соковитих кормів. Однак, перевіркою встановлено, що не всюди корми підготовляються до згодовування, повільно впроваджуєть-

відзначив, що у за.гальнонародні т.Рудові промислового

-

ГОСПОДАРСЬКОГО АКТИВУ ·

радгоспів,

зернових з

роки дев'ятої

ІЗ ЗБОРІВ ПАРТІЙНО-

Міністерства

зобов'язались

виростити

нання цих зобов'язань ме увагу трудівників нізація радгоспу.

-- ----------------------------------------~-~--------------------------

РЕУ

році

на фуражну корову по 3200 нілогра­ мів молока, виробити 11200 тонн ово­ чів, заготовити 41 центнер кормових одиниць на умовну гоJІову. На вико­

окремі

з

конують зобов'язань по надою молока на фуражну корову радгоспи «Вели­

завершаль-~ план по продуктивно~ті. праці. Успішно

зобов'язань,

не

бінаті, дослідно-експериментальному заводі. Партійним організаціям, керівни-

<<Укоопголовпостачу>>.

рік.

відзначає

в насту~ному

дев'ятої п'яти­

ції. Радгосп «Великодимерський>> неда­ дав державі 430 тонн овочів, «Жер­ дівський>> 2740 тонн, <<Заплавний» - 310 тонн. Радгоспи <<Гоголівський>>, <<Заворицький>>, «Заплавний>>, <<Пухів­ ський>> за роки п''ятирічки заборгували державі 14 тисяч тонн картоплі. Не ви­

взятих на

соціалістичних

центнерІв

господарства

багатьох підприємствах

справляються з соцшшстичними зобов'язаннями цього року колективи ПДЕП-2, моетопоїзда NQ 814, ШЕУ-50,

1976

річки.

Однак,

текучї.сть

ного року дев'ятої п'ятирічки і завдання колективів підприємств і органі зацій міста та району по забезпеченню

виконання

трудівники господарства

плану

проведена значна реконструкція і введені в дію додаткові потужності, фондовіддача від цього не значна. Більше того, вона знизилась за роки дев'ятої п'ятирічки на фабриці верхнього дитячого трикотажу, меблевій фабриці, на заводі пластмас, завадобудівному ком-

партійно-господарсьІ';о-

зобов''язань

прогули,

показниках закінчили виконання народ­

ногосподарського

ємствах низька трудова дисципліна, мають

:пові,домлялось, цими днями

збори

На окремих

1976

го активу міської партійної організації, на яких обговорено підсумки винонання

а ті, які зро-

били, мають її в переважній більшості

врожайності

колентини заводу порошков01 металур- приДІляють належноІ уваги соцшЛІстичф' . ., ГІІ, дослідно-експериментального заво- ному змаганню, не відчувають повної lнтенси шацш тваринництва . ~ }оіа~ ду, Гоголівської стрічнаткацької фаб- відповідальності за виконання держав- даш проводитимет_ься н~ о~нов.~ ~м~ц

в н_аступній

п'ятирічці від цієї групи

корш я одерРКуватиму не

менш як по

6

рики, які неодноразово на протязі рону виходили переможцями в саціалістичному змаганні серед промислових підпри· та району. ємств мІста . ...

них планів. Значні недоліки в своїй роботі допускають підприємства транспорту і зв'язку, торгівлі, побуту в справі обслуговування населення. . .

раїни відзначає, що не всІ шдприємства використовують наявні можливості для збільшення випуску продукції та підвищення ефективності виробництва і поліпшення якості продукції. На заводабудівному комбінаті, наприклад,

постанови березнев?го ( 1965 Р:) Пле- фабрик. ви для куJІьтурного відпочинну. На нуму ЦІ\ КПРС, рІшень ХХІІІ 1 XXIV Відповідальні за,вLдання належить ви­ стендах висвітлюється хід соЦіалістич­ з'їздів партії значна робота проведена рішити в наступному році працівникам ного _змаганн~. тут ;регулярно підводять­ по зміЦненню матеріально-технічної ба-. рІЛьництва виростити і зібрати по ся шдсумки нашої роботи, визначають­ зи радгоспів і птахофабрик району. За dU центнерів зернових, по 200 центне­ ся nе!_)еможці. Беmтеречно, є у нас і свої роки дев'ятої п'ятирічки в 1,2 раза РІВ овочів і картоплі з гектара. :J цією недошки. Нерідко виходить з ладу нор­

ся місячний план по реалізації продунції, три рази по виробництву валової продукції, на 220 тисяч нарбованців завищена собівартість виробів. На заводі пластмас у квітні і вересні було

байнів і вантажних автомобілів, більш ніж у 2 рази збільшилось споживання елентроен~ргії, на 60 процентів збіль­ шилась КІЛькість внесення мінеральних добрив. Порівняно з восьмою п'ятиріч­

Разом з цим мІськком Rо~партв Ук-

чотири рази в цьому році не виконував-

допущене

подорожчання

продукції

на

суму близько 1,5 мільйона карбованців, що негативно відбилось в ціJІому на показниках району. Завод систематично не виконує плани прибутку, норектує Іх в сторону зменшення.. Подібний стан і на мебльовій фабриці, колектив якої в цьому році не виконує взятих соціалістичних зань. Партійним організаціям приємств ходи,

щоб

слід в

розробити

наступному

2

стор.

збільшилась

роцt

продукції

мати

кількість

щорічні

тонн. Помітно

не

посЛІдовного

виконання

транторів,

ком­

u

тійних організацій

радгоспів

і птахо-

метою особливу увагу слід приділити підготовці насіння до весняної посівної кампанії, своєчасно підготувати техні­ ку, вивезти на поле не менше міJІьйона тонн органічних добрив.

тисяч

кіJІограм;ів

П:риємно,

молока

на

корову.

що партійна організація,

ке­

ршники господарства дбають про поліп­ ш_ен~я умов праці твариннинів. На фер­ МІ вщкрито медnрофіланторій, працює

пральня.

моцех,

В червоному кутку є всі умо­

інколи не

слід корми до

підготовляються як

згодовування.

ступ~ий рі~. ми взяли високі ТИЧНІ

зобов язання і з

На

на­

соціаліс­

честю їх вино­

наємо.

ГоJІова .міського номітету народного контролю І. Ф. Дворник в своєму ви­ зросли з ~.5 мільйона до 25,3 м~льйона 1976 ступі розповів про діяльність народних карбованцш. Все це сприяло збІЛьшен­ контр?JІерів_. н~голосивши при цьому на ню виробництва сільськогосподарської нео?хщностІ бІЛьш коннретної допомо­ продукції. Урожайність зернових, на­ приклад, за роки дев''ятої п'ятирічки виховну роботу в колективах. Ми по­ ги 1~ з боку партійних організації. На­ винщ пов'я,зувати підвищення ефентив­ родНІ дозорці зараз слідкують за екозбільшилась на 7 центнерів з гентара, ностІ виробництва, поліпшення якості ;-юмним витрачанням сировини і мате­ валовий збір зерна зріс на 16 тисяч

кою

зобов'яцих підкон~ретні за-

r~аявних недоліків. Партійні організації промислових під11риємств повинні боротись за підви:дення якості продукції, впровадження 'І виробництво методів бездефектної здачі виробів з першого пред'явлення, зиготовJІення продукції на рівні кращих зітчизняних і світових стандартів. Десята п'ятирічка, як відомо огола:пена п'ятирічною якості і внеоної ефекrивності праці. На жаль, ми її зустрі{аємо не зовсім підготовленими. Заво~и порошков~ї металургії, <<Торгмаш», холодильниКІв, шиноремонтний не про-

о

ВнасЛІдок

~ення ного матершльнфо техНІЧНО! а и~ ому р~конструк~Ія ерм, .з.астосуван_ ня новоt тех~,ки ..1 технологн, впрова~ ження двозмІJ;ІНОІ роботи тваринниКІв - нанважливІШІ завдання роботи пар-

виробництва тваринницької продунції. В нинішньому роЦі колектив ферми рад­ госпу подолає 4-тисячний рубіж по на­ д~ях, молока на ~орову. Появилися пер­ ШІ п яти:исячниЦІ. Від закріпленої гру­ пи нетешв я вже надоїла по 4850 кіJІо­ грамів молока на корову. Вважаю, що

доби.

капітальні

вкладення

організації,

всієї робо·ти з дальшим

зросJІа і продуктивність ху­ Значно збільшилось виробництво тваринництва

і

птахівництва.

Не так давно 900 центнерів молона на 100 гектарів сільгоспугідь виробляв лише ,радгосrп <<ПлосRівський», а зараз до цього показника наближається весь район. В порівнянні з восьмою п'яти­ річкою в середньому за рік продаж мо­ лона державі зріс на 156 процентів, м'яса в 2,1 раза, яєць в 2,8 раза. За одинадцять місяців цього року державі продано більше проти відповід­ ного періоду минулого року молона на 4 тисячі тонн, м'яса 1,5 тисячі тонн, яєць на 23,2 мільйона штун. Сільські трудівники по всіх основних

о

Партійні

НОВЕ ЖИТТЯ

о

мобілізовуючи

трудівників на виконання планів і соці­ алістичних зобов'язань року, nо­ винні зосередити всю увагу на ціле­ спрямовану агітаційно~пропагандистську,

щеинu-політичного щих,

з

великою

:з<шитів тись

вдосноналенням

виховання увагою

робітників,

ставитись

постійно

про поліпшення

трудя­

умов їх

до

турбува­ праЦі і

вщпочинну, побутового і торговельного оЬслуговування. Тільки такий комплекс­

ний підхід до справи сприятиме успіш­ ному

виконанню

державних планів і

ціалістичних зобов'язань десятої п'ятирічки.

першого

со­

року

Учасники зборів антивно обговорюва­ ли доповідь. Секретар парткому рад­ госпу <<ЗорЯ>> М. lVI. Tonixa сказав, що колектив радгоспу виконав п'ятирічку по основних показниках виробництва і продажу

сільсьногосподарської

ції. На зборах, що

продун­

недавно відбулися,

Субота,

13

rруАНSІ

ріалів,

раціональним

витрачанням

кор­

мів на фермах, станом збереження і підготовки насіння ярих культур. Не­ обхідно, щоб партійні організаЦії, ке­ рівники підприємств, організацій, рад­ госпів і птахофабрик вживали конкрет­ них заходів по ліквідації виявлених до­ зорцями недолінів.

В обгОІВоренні участь дирентор

доповІ,дІ також взяли заводу

холодильників

О. К. Горбонос, директор автопідприєм­ ства 09034 В. П. Прохорчук, директор радгоспу «Гоголівсьний» В. П. Мельник. По обговореному питанню збори пар­ т.ійно-госrпо~арсьного активу прИІЙняли резолюЦію

і

затвердили

проект

соціа~

лістичних зобов'язань трудящих міста раІйону на

1975

!РОКУ

1976

рік.

о

1


ЗУСТРІЛИСЯ ВЕТЕРАНИ Давно не було так людно в бу- ських загарбників на нашу Вать­ і\ИНКУ кулиури села Літки, як ківщину і і\О Дня Перемоги. Він того вечора, коли сюди на зустріч

;Jібралися ветерани Великої

воював на J:;шказі, визволяв зем­

Віт- лі .БіJІоруеії, Ш'І'УРМЮ! upa·B Кеніг­

~ІИЗН~НОЇ ~~йни та праці, а також І с~ерг. За ратні подвиги н~ фрон: шваЛІди ВІини, що на заслужено-

ТІ

старшин

сержант

у

вІдставцІ

~ІУ відпочинку. Іх близько 270 Інагороджений орденами Бойового

чоловік. На грудях багатьох ко- Червоного Прапора, Вітчизняної лишніх піхотинців, саперів, тан- війни другого ступеня, трьома І;істів, льотчиків, моряків та сол- Червоної ЗірІш, рядом медалей, в датів

СТОРІННА ГРОМАДСЬНОГО ВІДДІЛУ ВІйСЬНОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ Цей епізод родних

один із багатьоJ!_у життІ ва­

-

месників загону

імені Щорса, .яким

командував Герой Радянського

Союзу

Олек­

сандр Єлисейович 1Кривець. В результаті раптового і добре підготовле­ ного нападу в районі села Світильного було знищено загін окупантів та їх прислужниК'ів, взято трофеї,. зірвано плани фашистів на зміц­ нення оборонних рубежів навколо Києва. Майже всі учасники цієї операції заJПІШи­ лися живими. Загинув тільки партизан Петро

Тарасенко та підпільник Андрій Галась. Про них ця розповідь коJПІШнього

політрука тре­

тьої •роти механізованого загону імені Щорса Миколи Сергійовича РЯБУХИ.

дО

,вШЮВОІ гру­ пи, якій доруче­ но було .ПрОВ·ЄСТИ оnе­ рацію, 'ВХОДИЛИ ПіСКіВ­ чаНИ Микола Гераси­ менко. Гршорій Но­ цюр, б,рат і сестра Іван та Нат.алка Сидоренки, Василь Поліно з Нової Басані, Михайло Тка­ ченко із Нулажинець, Федір ЛугівськИЙ з Броварів, Іван Гераси­ менко із Заворичів, Петро Рябуха з Бобро­ виці,

Б РОВА РИ

но-

-

рота Ниєва, бага­ тий край, який фашис­ ти

думали перетворити

в суціJіЬJІу лінію обо,ро· ни. Окупанти укріплю­ вали цей район, буду­ вали численні доти, щзоти та інші земляні фортифінаційні спору­ ди. Цим бе31Посередньо займалися тилові служ­ би фашист-ської армії.

був

розумню1

режним

і обє.­

конспіратором.

Часто його бачили в се­ лах, ·зокрема в Гоголе­ ві, де Галась вів агі­ тацію серед населення.

Иого

шукали,

влашто­

гітлері•вці

нСJJмагалися

виконувати

!Руками

становища.

неволеного

роботи по­

населення.

Підготовчі роботи до цримусової праці (.мо­ білізацію, конвоюван­ ня, нагляд) покладали­ ся на старост і полі­ цаїв сіл Плоского, Сві­ тильното, Нрасилівни та іНШИХ.

У землянці команди­ ра

нашого

загону не

раз піднімалося

питан­

ня, як зашкодити фа­ шистам зміЦнити обо­ рону підступів до Ниє­ ва. Села, де ЙІІІЛа nід­ готовка, були віддале­

Саме його викликав до себе Оле.ксан.др Єлисейович ~ривець. Партизанськпй коман­ дир хотів доручити складне і uі;(по~і~аль­ не

завдання

---·

.rровес­

ти розвідку. Галась розумів, що потрібно до найменших подро­

биць

дізнатися

про

плани ОКУJПантів, чи­ сельність їх. Зважив­ ши в.се, він дав з·году.

ними від великих лісо­ вих масивів, тому сама

оІПеращія

роги.

,редчуття.

лотребувала

досконалої розвідни.

fl А

підготовки,

ЗГАРИЩІ села

Повільно линув час, губилися надії. Дехто су.мніванся в тому, що

тіла,

але

на голови

кулемети Усе було

звалилися. закінчено за

ськими почестями похо-

Андрія

який

Галася

повертався

дому,

ченала

поліцей-

-

-

сказа'В,

я ж у

ших руках>>. шистських

у

Два

ва­

фа­

прислужни­

ки, які хотіли відзначи­

за­

тися,

захо­

впали

замертво.

Але сили були не­ рівні. Галася збили з ні!г, зв:язали і достави­ ли в Бровари на допит. Тут, у жандармерії, йо­

Сонце

го до·вго

ооада­

.катували, ви­

ви мене не .мучили,

фашизм

винна

була

замкнути­

ся,

казав

n.а,ртизан

зайшло троє: два чоло­ ві.ки і дівчина (остан­

лі>>.

доренко). У хаті розта-

уІІІевненої в перемозі радянської людини.

як

ва

петля».

"

·

' ~ удостоєнии ор-

. за ратш подвиги

середньої орденом Червоної Зірки, партизани: подружжя

Г. М. і Є. О. Ха-

самовіданно трудитись бажали їм міІ\Ного здоров'я, нових .. В атьювщини · · "сп 1'х 1'в у 11 · І тим , ращ rекрета,р парткоll

.

'

роня~и мирн~ працю

могутність,

радянських

му радгоспу В.

r.

Цасюк, допри­

;зовник УЧРШ, 1О класу середньої ІІШоли Григорій Синільник, юні

·

·

леншщ.

·

·

в· ІД ІменІ нагороджених

щиро дякував Комуністичній пар­ об'єднаного тії, Радют,кому урядові началь­

фронтовикам ювілейні медалі

«30

нагороджений

еред нагороджених ро 1тник риб-

І. П. Юренко, юшй пройшов важ-

кійний. <<Ідіть до мене,

над

ГригоріІй Ноцюр, «мерт·

Ради

сь.ка засідка в 1\ула- кий шлях війни сапером майже живцях. Иого оточили, · · але роз1 відни.к був спо- з шршого дня нападу гплерш-

наІПад партизани, де по­

сюджувач листівок і прокламацій, які над­ Jюдили із загону, в-ін

·

з .перших одержали швілеию медаЛІ бригадир тваринників

назвати

товари­

шів. Він мовчав.

І лише перед самою

шляхом,

могилу

ньою була Наталка Си­

на

То

<<Як би

знайде нашій

були

ов·тневоІ

до~ колгоспу імені 40-річчя Жовтня

в яких мали здійснити

самим

0 ., ~ним

!\ВЮІа

орденами

вали ~овариша на .нла- років ПерРмоги у Великій Вітчиз- Червоної Зірки і рядом медалей, а довищ 1 в Могалицr. нянш війні 19-11-1945 років». :Ja самовіддану прщто - орденом б' Ж .. Р ... Р АННЬОГО ранку С

смертю мови:в:

вивчав тl місця,

1. П. Юрченка на

мирному трудовому фронті відзна­ чена знаками «Переможець Все­

повний зріс.т, ,рушив до міськ.війеьюсомату капітан В. Д. ник сі.%ського відділення зв'язку, розбитих лщвод. У цю 'І . · ·· , · · А . Д. . каштан · · 'І В . ІЦ ер б ина. мить зуст.ріла його во- J яль1,о 1 маиор ~ вщставцІ У запасІ ,, . рожа куля. з партизан- Герасимович вручили колишюм :Ja ратні подвиги на фрмrгі він

Овітильне засипало. До крайньої хати, що

часом

леглива праця

а vлаго ~ЩНОІ

лічені х;вилини. петро людеи. Тарасенко підвівся на Потім працівники

ло за обрій, поводі по­ тооало в напівсутені село, лохилені хатини.

Галась зможе виконати завдання. А він тим

. .. сшьськоІ

голова виконкому

обрушилася самим ЗМІЦНЮвати

магали

Новоселицl, що якраз на межі з Бро­ варським районом, в землянці одиноко жив Андрій Галась. Невтом­ ний СJJгітатор, розпов­

'

злива вогню. Коні сха- про почесний обов' язок служити рапудилися, рвонули, в Радянській Армії пильно охо-

ву s загін. Усе її му­ чило якесь недобре пе­

стомлено

.

школи, старшина запасу М. Г. Си-

О~УJПантів

nовернулася зно­

(_: УТЕНІJЮ.

сиділи

Пщводи порівнялися н

ло.ко­

не

·

-.Ідуть ... Фашисти ... необхідно

О.ксава з дозволу

лишатися там

а КОЖНlИ

кулемет,

із засідкою,

хав партизанку Окса­ ну. Тут і відгуляли не­ бучне весілля. Часто Петро і О.кса­ на разом ходили на бо­ йові завдання, пу;скали під укіс воро·жі ешело­

батьнів Петра,

і високі

Пролунав умовний нільник. Він наголосив на честі, менки та багато інших. сигнал - до бою! доб.'Іесті та геройстві, на тому, що Тепло вітали нагороджt'них,

У зwгоні зустрів Пет­

На прощання О. Є. Нривець міцно потис ру;ку розвіднико·ві, об­ няв його, як рідного, побажав ща,сливої до­

.

маршрут?

ру.ках.

побувала

подвиги

~~r;:;~~ли~~б:е;;~я~~ дю виступив учитель

палко мріяв

команДІfjра

за «Оборону КавказУ»

фашисти .і :поліцаї. депутатів трудящих, колишній дена Червоної Зірки і ряду медаПартизани усе точно учасник Великої Вітчизняної вій- лей, ветерани війни і праці О. І. розрахували.. проте ни М. М. Прокопенко. з доповід- Лук'яненко, який нагороджений

до улюб­ І за свою мрію боровся зі зб,роєю

ни.

да.ТJі за ра1•ні

екали.

Н1 ШДВОДИ.

·стояв

повернутися леної праці.

-

·гому числі

.ку, десь годині о 10-!й, прапори Збройних Сил Союзу РСР. ферми першого відділка радгоспу т.ут .проходятнь парою!!: Вступним словом зустріч відкрив «ЛітІ,івський>> В. 1. Кабан який

Серед тих, хто ви,ру­ шив на завдання, був і Петро Тарасенко. До війни він працював аг­

свою долю

родів

Від Андрія Галася .чо~І, призовниюв і допризовників, знали, що кожного ран- яю незабаром стануть під бойові

:vrали кулемет.

,ро

---

ли>> кулемет.

ни Погрібний, Шунько, Шнейдт, Но.кун, Тов­ кач, Сміян. У.сі були озброєні автоматами,

u

інших

стіж.ку сіна, який стояв На зустріч прийшло також ба- союзного соціалістичного зм.аган­ осто·ронь, <<Чвмонтува- га то '!'РУ дящих села зокрема мо- ня» за 19 73-19 74 ро•ки

танож партиза-

рономо:vr,

офіцерів

і урядові нагороди за удар·ну робошу:валися партизани, у ·ту на фроюі мирної праці.

МЕРТВА ПЕТЛЯ вували облави, засідки, але підпільник уміло виходив із сttрутного

Але основні

а

і

вшськ сяють бойові ордени і ме- і «За взя·гтя Кенігсберга». Напо-

але

собі зем­

слова

еволюцв.

На закінчення зустрічі учасни-

ки проглянули

художній

кіно­

філь\І «Тренер». А. ГАВРИЛЕНКО.

~-~--

·---

Авторитетом і повагою користу­

ється серед працівників ПМК-В тресту «Броварисільбуд» М. В. Садовников. Як секретар партор­ ганізації механізованої колони, він приділяє велику увагу вихо­

ванню молодих будівельників .на революцшних, бойових і труdо­ вих традиціях нашого народу. З

великим

інтересом слухають

юнаки і дівчата про ратні подвиги захисни~ёів Вітчизни у ро~ёи війни. Вони знають, що М. В. Садовни­ ков

сам пройшов

тяжкі

випробу­

вання Великої Вітчизняної. Про його героїзм і відвагу переконли­ ІЮ говорять орден Слали далей.

бойові нагороди ступеня і 12 ме­

Ill

На зні~ошу:

М. В.

САДОВНИ­

КОВ.

IVAVD'.D'AV.D'A'D'AИY.D'AV/.D'A'D'.D'AVAV////L//U'/ZD'//HHAV.D'/.ULN"..ш"H///~/////UHAV/UU///////..ш'////.-J'-Oi'A"'/.DlV///FЛ'///.UQ///.'.O"..w"/~/h2'Q'.Н/.Н.///.//HhV/.U./.Н/./H.//////////./.D'///////.//.D'/LZIN'/II/.U/b

УВАГА: ОПЕРАЦІЯ <<ПОШУК>> rцрямо зі шкільного випу;скноrо ·про своїх старших товаришів,. но і ветеранам минулої війни, ~-------балу nішов у війсьК'!\омат за- які залиrшили стіни школи 34 і учням.

ВОГНЕННJ ВИПУСКИ

ПО ВСІй країні <<'вогненних

йде пошук ви:пусків>>.

,писатися. добровольцем.

j

Були 1 в наших школах виmусни 41-['О. І мені здається, що нинішні школярі, я;ких ч..екає

Школярі відшукують тих, хто велике життя,

повинні

роки то~:V:·

.

Зус11р1ч1, бесщи, спеціально оформлені стенди і альбоми можуть багато ,розповісти на-

І. РОГ АЧ,

випускник 1941 року. :vr. Бровари. Розпочати такий пошук мож-

мн, з перегляду шкільного apxlву, із розмов з односельцями чн

сусідами-старожилами.

Потріб-

но лише перегорнути першу сторіпку і ступити у світ захопJПО-

знати сту,пним поколіJІmЯіМ. Це потріб-1 на із бесід зі старими вчителя- ючого, героїчного ...

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••D•••••••~••••r•••••••••••••••••••••••••••••• БОРИС АТРОЩЕНКО

:::

...

би, йому було всього лиш рік. А ЯІё над Мос~ёвою злітаЛІL салюти Перемоги, хлоп'як уже добре знав, що таке війна, голод, похо­

Колишній фронтовик ка нині

бойову

Автор цих віршів не йшов в атаку з автоматом, не міряв важких фронтових доріг. Коли на нашу землю упали перші фашистські бо,н­

:::

1.

славу

К. Лапу­

ронка

Минули роки. Борис Григорович працює електрослюсарем на за­ воді порошкової металургії. З гордістю, з передчуттям радості іде щодень

множить

трудовою. Бригада слюсарів цеху .N!! 5 заводу порошкової металур­ гії, яку очолює І ван Костянтино­

«Тропинкою росис·той На свой .металлургический завод».

вич, показує зразки високопродук­ тивної праці. Поряд з бойовими

Стерлося в пам'яті багато вражень дитинства, але вtина щоразу знову. Обеліско;.t, солдатським листом, поетичним рядком.

нагородами у ветерана війни по­ чесне місце зайняла висока трудо­ ва відзнака орден Жовтневої Революції. Нині бригада фронтовика успіш­ но несе передз'їздівську трудову

повертається

ЮГО-ЗАПАДНАЯ ГРАНИЦА Нет обеJШсхов без вести пропавшим,

В далеком сорок первом

вахту.

~::

сторонка

Криком журавлннЬІм, песней жаворовка

::с:

Руки обжигают холодней

.

металла

Вьщвевшие строчки: «Без вестн

13 rруДІІJІ 1975 року

... >>

нз пшеиицьr.

ВСТРЕЧА

Но не молчн, ответь мне дальиая

Субота,

пропали

На каком же поле? На какой границе? ... Лишь глаза-волошки смотрят

на rранице павmнм.

На з·німку: І. К. ЛАПУКА.

......

...

За лесом крнкнет злектрнчка, В ответ ей птица пропоет. Из облаков на жарком сотще Сверкнет военнЬІй самолет, И понесетсн мерИЬІЙ рокот. <<Да, зто он, я узнаю ... >>

НОВЕ ЖИТТЯ

Вдруг женский легкий шепот. Узнала молодость свою. Здесь в сорок первом муж погиб,

Война смешала ІРадость с горем . ... Стакан, наподнениЬІЙ вІШом, Светклен звездочкою в псте. ПАМЯТЬ

ЧтобЬІ вновь прилетели анстЬІ, И земля расцвела, как сад, За ребячью ульrбку лучнетую

Ожнвал, шел в атаку солдат. Сколько их, одноrодков, Жизней своих не жалея, РусЬІх парней в пилотках Дошагали от Волги

.

до Шпрее.

А в Берлине садЬІ расцветали, И осталася в громе войньІ

Юность тех, кого долго так

ждаJШ

Той последней воеІШой веСИЬІ . Только память не старится, В юность властно зовет: ФроитовЬІе товарищи... Юго-ЗападвЬІЙ фронт.

3

стор.


ТВОРЧИМ звітом під девізом <<XXV

з

з'їзду

НПРС

чується~ перед

АРТИСТИ В ГОСТЯХ У ЛІТКІВЧАН

присвя­

виступили

трудящими

села

Літак заслужений сим­ фонічний оркестр Ук­ раїнської РСР і хор республіканського те­ лебачення та радіо­

на

їм

дякував

секре­

рад­

<<ЛітКіВСЬКИЙ>>,

фабрнкп художніх ви­ робів імені Т. Г. Шев­ ченка, філіалу Ниїв­ СЬІ\ОЇ швейної фабрики «Дитячий одяг>> та сільської інтелігенції. Від імені односельчан

ми

щі села готуються гід­

ориестру і

но

но

Він роз­

зустріти

великий

форум

комуністів

Москві.

3

у

опери і

Велично пісні

<<Від

снага

нам

позитора

Суботній

:зі дана>>

кунчии~.

Віталіп Філі-

І

Сьогодні мн публікуємо завершальне завдання нашого кон­ курсу. Воно має внести останні корективи в розподіл місць серед постійних учасників усіх десяти турів та серед тих, хто пробує свої сили у боротьбі за проміжні призи. У спіху вам, кмітливі і допитливі! Вас уже очікують подарунки редакції! М

Корабель ішов із Севастополя в Раптом ранкову тишу nорушив

голос вахтового: - Прямо по носу

бачу

К;апітан . подивився

ревІв

стрІлку

в

предмет!

бінокль і

машинного

-

пе-

Спустили шлюпку. Через деякий час

матроси

доставили

був

на

борт

nрив'язаний

рятуваль-

клаптик

-А сказав

що

знахідка.

означають

ПІдійшов

ці

Ніхто

кільця

капітан.

не

і

Незабаром

про-

яка

розумів,

приказка

на

що

оглянув

ц.

і

справитеси

р.,

кораблі

вже

знали,

. зашифрована на ряту­

Розшифруйте

якірці.

Уважно

nопросили

-

ну спробуйте самі розrадати,він морякам ·

масленого паnеру з такими знаками. І вальному noяct.

Дивна

нам,

відь.

І

ний пояс із загадковими знаками. до пояса

й

ви з

одержите

криnтограму.

нею

публіканського

23

до

чення

і

дІНІ,

нок

з

шо

обкурюв~:1

по

,;jдf;.

ГІідвал).

С' .•и

терміновому

Як-

грудня

R залікових балів.

точно,

злагоджено

0-l.

електрозварника

... 22-ї що

години бачив,

як

хтось вона

райвідділу

внутрішніх справ 11. Фурман усіх суворо попередив: «Ні в якому разі не відкривати ні овочевий магазин, ні господар­ чий>>, і В. Єлисеєва на це не

7. 10. 13.

9. Маль­ 12. Калина. Ковмір. Карбід. 15. Острів. 16. Туризм. 17. Синиця. 18. <.;оната. І~. Сектор. 20. Кармен. 21. Ошаніu. мій).

та.

•Урожай•.

Сосюра.

)

11. 14.

8.

23. Климук. 4. «Козаки•. Платон. 26. Кварта. 27. «Мазеnа•. Ніамей. 29. Клавір. 30. Канзас. Кончак. 32. Амплуа. 33. Пшіика. Дежнєв. 35. «Ялинка». Внелів М. І. Калініна: «ШКОЛА ДАЄ ЛЮДИНІ СИСТЕМА­

11.30

чя з дня nовстання декабристів. Зустріч юнкорів телестудії «Ор­ ля~ з віце-адміралом І. І. Аза­

Лєсков.

Дундич.

ТИЗОВАНІ

ЗНАННЯ ... ».

,

-__............,-......"-....___",..-_..-".......,...-._,..---....- .,."--_,-......-......-..,..---__._..-._,-......,.-__...,..:._,--_"-_",-_..-.."...-....--...-

д

~

J 1

J

\ ) \ 1 J 1

J

Ви

о

о пю итеnІВ художнього

уваги

написали

св1и

вірш і хочете, щоб · д д

оцишв,

перший

слова

' (r'

мо вам про НАСТУПНЕ ЗАСІ-

його хтось "ф

ДАН НЯ _ ВІДБ"ДЕТЬСЯ

опаміг ві ШЛ! увати-

Jl житті щось схвилювала вас настільки, що рука сама nотяглася до пера _

воно

В НЕ

\ - (~

ДІЛЮ, 14 ГРJІДНЯ, в npuмiщен.н.і редакції газети (вул. Київська, 154).

JІже багато літ збираєте ви

На

ранковому

) \

засідан.н.і (з

\ дорогоцінні поетичні чи про- 10.00) працюватиме секція \ заві рядки і ніяк. fW одважите- юних, до якої запрошуємо .лю) д \. ся винести їх па суд грома сь- бителів художнього слова вікостІ ком до 15 ро·ків. ) ПРИХОДЬТЕ НА ЗАНЯТТЯ Вдень (з 12.00) на розгляд ЛІТЕРАТJІРНОІ CTJIД/l! студійців випоситься поетичний )\

1

r \\

\\

~_......__.~~____.,_,....../'./'>./"'~~./'.,.....,./""'-"~~-~~-------------...--.....-.-~---.-

17.00 17.30 18.15

«Люди Країни Рад•. Художній фільм «Семеро сміливих». Першість Європейської ліги з настольного тенісу: збірна СРСР -

збірна ЧССР.

Документальний фільм «Дмитро Шостакович•. •Міжнародна панорама•. Музична програма •У вашому домі». Мультфільм •Зачарований хлоп-

ІІригл,ушениЇІ

крив

стогін.

магазина ...

двері

Не~tов

усе

мrтулося

-

1

СТАЛАСЯ ПОЖЕЖА ••. закінчувалася напружена (юротьба з вогнем у підвалі,

тінка в небезпеці, однак Фе­ дір ніяк не міг заспокоїтися.

-

Він

уже

рушити

піла.

діяльної художньої творчості тру-

дящих. «Народні таланти•. (Дніпроnетровськ).

15.55 •Радянська Програма миру в 16 . 10 ~~;~в:Ф~і::го~;я~~~тирічки•. (Миколаїв). 17.05 •Сільські обрії•. 16.40 Фільм-концерт •Ліричні мелодії». 17 ..50 «Слава солдатська». (Харків). 18.35 Фестиваль документальних філь-

ж,

має

будемо

незабаром

кия­

адресну подяку.

чого

.. .. .

....

у

причина

-

її

Будівельники проекту:

цегляних

безпеч­

допустили не

поста­

перегородок

у

підвалі, і мешканці будинку кожен на свій лад ставили де­

рев'яні.

Була

тропроводка

потер­

вміло,

поєдинок

...

вилІ-І

витися,

сподіва­

заперечити

тривав

порушення

хто

відрізана елек­ (не

могли

ж

домо­

платитиме

електроенергію),

вітатимемо

діяли

годин

ність.

тож

за

заходи­

ли у темне приміщення з свіч­ кою, сірниками. Двері такот

Бут-Гусаї~Іа.

не~rає

були

зла­

відкриті

і тут

-

нрн­

вільно гралися діти. Не

годжено, чітко. На три годи­ ІІІ! затрнмали пожежу. Не дa­ JJH їй розгулятися по всьому ІІіJІ,вальному приміщенні п'яти-

шлося

у

критичну

знай­

мить

і

вог­

негасників ... Задуматись є чим і є кому ...

Л.

над

ЗЛОТНІКОВА.

21.00 21.30

Інформаційна nрограма «Час». К. т. Програма мультфільмів для

21.55

К.

домна

nрограма

п·яти•Вісті».

т.

«Співає

Карел

ПРОГРАМА

19.40 20.50 21.00 21.30

•Екран молодих». Телеестафета «Комсомольські зорі». •На добраніч, ді тн!».

Програма

'І ае».

Художній

фільм

мін

11.00

мів.

(Петрозаводськ).

філь-

(М.).

Екран студента-заочника. 1 курс. •0\емлероб». (М.). Сnортивна nрограма~ (М.).

«Горизонт». (Ленінград). Вечірня казка. (М.).

«Київська панорама». Міжнародна

товариська

хокею: збірна чссР.

Шкільний

нів 7 кл. «Будова атома». Художній фільм •деnутат

16.10

ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ Музична програма •Ранкова пошта•. (М.).

ансамблю.

11.40 12.10

зустріч

Швеції _

з

збірна

(ГетебоР.г).

16.25 16.45 17.05 17.25 18.00 18.30 19.00 !9.30 20.45 21.00 21.30 22.15 9.30

ПОНЕДІЛОК, 15 ГРУДНЯ ПРОГРАМА цт

9.30 Мультфільм •Кіт Базілі о та мишеня Пік•.

9.40 к. т. «У світі тварин•. ІОАО к. т. •Клуб кіноподорожей•. 14.30 Програма документальних філь15.115

10.00

мів.

11.10

«Героїчний 1905-й рік•. До 70-річ-

чя

Грудневого

встання.

збройного

по-

15.35 К. т. «Наш сад». 16 ·05 ~од;;;ує~r~~ж.:l~~я~.ільм •Так на17.30 к. т. «Приходь, казко!•. 18.15 к. т. •У кожному малюнку сонце•.

IR.3tl

К.

т.

19.15

«Сторінки

20.30

К.

КПРС.

Назустріч

XXV

«Змагаються

Ташкентської області». Ю.

творчості

Бондарева•.

т.

Концерт

Фізика

для

уч­

Балти­

15.35 XXV

немає».

14.25 «Шахова школа». (М.). 14.55 Програма документальних

екран.

Готт».

УТ

ки».

(М.). «Перевірено

11.30 <<Для вас, Ьатькн•. (М.). 12.00 •Молоді голоси молодого театру». 12.30 І. Зюзюкін. «Через дівчисько». 13.55 Концерт чоловічого аокального

мів «Час великих звершень•. Те-

Інформаційна

трудя­

Г. АНДРІ€НRО.

сновки:

позаштатпий

клопотання

Що

ТJ1СЯ:

пошук•.

11.35 «Олівець-малювець• · 12.05 Телефільм «Площа декабристів». 13.00 На замовлення глядачів. О. Є. Корнійчук. •В степах України•. 14.40 Для дітей. •Зелений вогник•. 15.25 І Всесоюзний фестиваль само-

19.00

як

дільничниї1 інспектор разом з П. Фурманом обговорюва­ ли деталі події. А я подума­ ла: «до нагороди б його пред· ставитИ>>. У даній ситуації по·

19.00 •БенефІс•. За участю народного 116.00 артиста РРФСР С. Мартинсона. 17.15 18.00 «Час». 19.30 театру 20.15 СРСР. По закінченні - нови- 20.30 ни. 21.30 ПРОГРАМА УТ 10.05 Назустріч XXV з'їзду КПРС. 11.05 Народний телеуніверситет. Факультет науки і техніки «Невтомний

•Головна

вручив

Треба сказати, що така по­ жежа в Броварах сталася вперше. І слід зробити ви­

пжс

20.00 «Клуб кіноподорожей». 21.00 Інформа'!ійна програма 21.30 До 200-РІЧЧЯ Великого

річки•.

всіх

села

... ...

ли

.

лефільм

радгоспу,

пітьмі, в їдкому димові (на са­ \Іому початку, аби не дати розгорітися вогню, було за­ крито всі підвальні отвори), у квартирах горіло світло і вІю­ чі спали спокійно. Проте як пояснити той факт, що в най­ вирішальніший момент з яко­ гось телефону, можливо й цього самого будинку по Ма­ шинобудівній, 6, знову прозву­ чав виклик служби О-І? По­ жежники не розгубилися ( до речі, прибула підмога з Киє­ ва) і виїхали на адресу Чка­ .1ова, 49. Ні вогню, ні тим більше диму тут не побачи­

Забивав дух '>дим, виїдав очі, ліз у носа ... Спробував підня­ ти обважніле тіло, не вихо­ дить. Став шукати ключі, від­

Союзу!». До !50-річ­

«Сільська година». «Музичний кіоск».

чик•.

~

\ \ r Вам дадуть пораду, підка- доробок Володимира Небрата, \ ) жуть напрямок. роботи, м ви- а також відбудеться знайомст- \ \ ключено, що й покритикують. во з новими членами студії, \ ) Од д б ... r ftUM СЛОВОМ опоможуть. О говорехня поеЗ!! Та прози за \ ~ ШАНОВНІ ЧЛЕНИ Л/ТЕ- Аtuнулий місяць. \' Рада студії. ( \ PATJIPHOl CTJIД!l! Нагадує· \

1

16.00

імені

парткому і профспілки

дорослих.

«БуДИЛЬНИК». «Служу Радянському «ПоезІя~ К. Рилєєв.

<<ШКІЛЬНЕ КІЛЬЦЕ>>

с!Jлек­

від

щих нам

дири-

УТ

9.30 10.00 11.00

15.35

Савін

дирекЦії, комітету

керlВницт­

ГРУДНЯ

ровим.

Тайфун.

ночув

rютежнrІкн

12.30 13.30 14.00

22. 25. 28. 31. 34.

раз

оплески

головного

культури

сандр

сім

рішив діяти. Двері магазина були замкнуті зсередини, ви­ ламати їх не так просто. Він зорієнтувався вмить, поба­ чивши смужку віконного скла.

14

ку

хористів.

під

вом

Федора

ПРОГРАМА

«Банька». 3. Плутон. Пагода. 6. Водень (Кад-

адресу

Вони

зважила, треба було її ряту­ вати. Федір, не вагаючись, вн­

НЕДІЛЯ,

2.

на

під­

гості. Директор будин­

просто­

щирі

концерт,

раііонну лікарню, збагнути не може. Дивується сам, та й годі. А тоді у сивому тумані

заводу

му 11риміщенні задихнулася 11родавщиця Валентина Єлисс­

пожежвоі частини

Шишкін. Полька. 5.

зал

за

несли їм букети жи­ вих квітів, запрошува­ ли ще приїздити в

ІІовсрхового будинку. Ситуа­ ція була складна, та перемо­ гу одержано. І хоч майже ві­

...

заходила в овочевий мага­ зин. І хоч зразу ж, по при­ бутті на місце події, інспектор

І.

рий

тепло артистам

ЯІ< проліз у вузькій віконІІіЇІ рамі того іі опісля, коли жінку відвезли непритомну в

«Торгмаш». його продимлений костюм, подерте пальто. Та не в цьому справа. Ніколи було думати йому про нальто ЇІ костюм, коли там, у підсобно­

пригадав,

4.

телеба­

лення

її

вміла

А переді мною ще іі досі за­

Близько

.N2 9

наповнювали

народ­

та пісню до мли­

республіканського те­ лебачення і радіомов­

:композито­

раз і ще

<<Зелен

естонську

Літківчани

Ніни Андрієвсьної. Ще

рес-

налені очі Федора Бут-Гусаїма

єва

ВІДПОВІДЬ НА ЗАВДАННЯ

ра

я

народну

дякували

прозвучала

<<Янби

вишивати>>

Собченио.

пригадують по­

отворів

пісня

У

україн­

ську

на».

винонавцін

Аиритова.

виконанні

радіомовлення

Єлизавети

вже смутно

був

Елла

вн­

солістки

J\ії того недільного дня. Влас­ не, вогню ні хто ЇІ не бачив, а

ли

та каnітан не nосnішав дати відпо-

телеграфу

на «Стоn!».

Прочитайте

ступ

вечора

Завтра буде рівно два тиж­ ні, як травилася ця пожежа. Мешканці будинку N~ 6 по вулиці Машинобудівній, пев­ не,

конкурсу

і

зустріли

Була на місці аварійна LЛ\"Ж­ ба міськгазу. Працівники ра· йонної пожежної частини дія­

nаnірець і усміхнувся. - Правильно написано.

його.

учасники

оплесна-

в11клики

10.

"3АГАДКОВА 3НАХІДRА" Одесу.

доволенням

виконали

Гарпчими

Бізе

<<Пісню Петра» з опе­ ри <<Наталиа Полтав­ Ка>> Миколи Лисен­ на. 3 не меншим за­

мелод11

які

Жоржа

виконали

ну <<Півник>> «Ой, піду я

свою зрослу майстер­ ність і соліетна опер­ ної студії, дипломант­ ка республікансьиого

майстерно винонаним <<Серенаду

зитора

орнестранти.

ком­

нонкурс

ЗАВДАННЯ

:ком-

<<Танок маленьких ле­ бедів>> та інші фраг­ менти :з балетів <<Ле­ бедине озеро>>, <<Лус­

на­

Сталяра

Шмідта>> з опери <<Пертсьна :красуню> французьиого номпо­

до

Петра ЧайОсобливо

аачарували

сцени

партії

за ні

дер-

філармонії

Ностянтина

Бульба~

музииу

позитора иовсьиого.

занлично

про:звучали

«Тарас

чарівну

жавної

учасниии

увертюру

соліста

Валентина Маль­

цева луг»,

Вона виконала пісню «Пливе човеН>> номпо­ зитора Сергія Башта­ на. Продемонструвала

нагороджували

слухачі

хору. Уваж­

слухали

вечора

словом-від­

ми

присягаємо~

повів про те, як трудя­

радгоспу

Цасюк.

Мальцев.

...............

<<Партії Лені-

композитора Володи­ мира Верменича у ви­ ионанні симфонічного

парткому

Г.

повіддю виступив ху­ дожюи нерівник і го­ ловний диригент хору, заслужений артист рес­ пуб л і и 11 Валентин

будинок культури зі­ бралося багато трудів­

госпу

ро

В.

Щоб послухати мит­ ців столиці України, в

місцевого

пенка

тар

мовлення.

ників

тепло вітав гостей, щи­

гента

з'їзду

18.30 19.00 20.15

з'їзду КПРС гідну зуст­ річ. <<Зимівлі худобі nовсякденну увагу•. (Кіровоград). Фільм для дітей «Добрий ранок, Дар». . «Населенню про цивільну оборону». (Запоріжжя). «Іудаїзм на службі сіонізму•. Для дітей. «Сонечко•. (Одеса). Тележурнал «Прогрес•. (Харків).

Фільм-концерт ніри». Інформаційна

трудящі

суве-

«Вісті».

Назустріч XXV з'їзду «На добраніч, діти!». Програма «Час».

КПРС.

(М.).

•Твої наставники». Актори і nе­ дагоги Донецького театру опери та балету. (Донецьк). К. Т. «Екран МОЛОДИХ». «Інтер­ клуб». ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ і_ 10.40 Для учнів 8 класів. Еко­ номічна географія СРСР. «Цент­ ральний район база індустріа­ лізації СРСР». (М.). Для спеціалістів народного гос­ подарства. «Керівник і підвищен­ ня ефективності виробництва•. Передача друга. (М.). Художній телефільм «На все життя, що залишилось». ( 1, 2 се­ рії).

К. т.

Для дітей.

Екран

К.

т.

Вечірня

казка.

ласка,

слон•.

«Телепост

Музичний к.

т.

«АБВГ Дей ка•.

студента-заочника.

«Будь

20.30 21.15 21.30

•Казахські програма

ДАІ•. фільм «Зимові

Міжнародна

І

курс.

Мультфільм (М.).

ігри».

товариська

зу-

стріч з хокею: збірна Швеції збірна ЧССР. (Стокгольм).

письменника

майстрів

Редактор

мистецтв.

ФЕДЯЯ.

€.

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

\ • ' \

«НОВАЯ ЖИЗНЬ• _ Коммунистической

парТии

оогав Броварскоrо горкома 1-"краИНЬІ.

городекого

в

раІІовноrо

І

НАША АДРЕСА: 255020,

·

ТЕЛЕФОНИ: ·

редактора -

ВІдПОВІдального секретаря.

19-3-82, заступника редактора .

віддолу сільського

госnодарства.

19+47.

кореспон·

І

Газета виходить: , у вівторок. серед \1

п'ятнипю

і

сvботv.

Советов депутатов трудящихся Киевской области м. БРОВАРИ дента місцевого радІомовJJення - 19-3-18. відділів nромисловості. Обсяr 0.5 форматv ~ Газета вЬІходит ва украинском язЬІке. вул. Київська, 154. масової роботи. фотокоресnондента - 19-4-67. газети сПравда» ~"...,.......,.....,...., . " ...",._..,.._". . --- ----~ .........А.,.....,...~~..."..~.,.,..~.,.....".,..,_,, ,.."....,.~.,.~ ... ~."....,....":а-.,.;1"'.,. .,........,....,....,. .".,. T'-IЛJ:'lrr ~10~А "nnІHIIn,.Lи~ nnни~nuo lluia,..Lиnrn nn_nvnn~R._n1J.JJ.JQ А rnn::IRЯY RИЛЯRНИПТR nnлirnяrhii і книжкnnnі rnnriRлi RVЛ КиіRГіlКЯ 154_ Зам. 6345-11.122. ..".._~...,._..,.

~.,,,. "~

--------------

#198 1975  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you