Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАIfТЕСЯl

.NЬ

СЕРЕДА

тар ЦК ПОРП Е. Герек.

ГР?ДНJI

На Внук{)вському аеРОДРО)lі, прикрашеному де.ржавними прапо­ рами ПНР і СРСР, Е. Гер е ка зустрічали товр{риші Л: І . Брежнєв,

р.

2

Ціка

ВІЗИТОМ

17 груд.ня в Москву на запрошення Генерального секретаря ЦК КПРС Л. І. Брежнєва з ДРУЖlні)1 візитю! прибув Перший секре­

19 1973

дружнім

3

188 (3900)

коп.

П . Н. Демічев, К. Ф. Батушев, Ч.lени ЦК КПР С Б. П. Бугаєв, К. В. Русаков, відповідальні працівники ЦБ ІШРС. Серед зу с трічаючих був НОСКІ ПНР в СРСР

3.

Новак. (ТАРС).

РІН ВИДАННЯ 34-й

На ударних будовах п'ятирічки

ОРГАН БРОВАРСЬRОГО МІСЬНОГО НОМІТЕТУ RОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УRРАІНИ,

МІСЬНОІ І РАНОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ

«НОВИН RОМБІНАТ РОДЮЧОСТІ»

ТРУДЯЩИХ RИІВСЬRОІ ОБЛАСТl

П'ЯТИРІЧКУ - ДОСТРОКОВО! році

ремонтно-будівельного

нолентив

-

повну потужність виробни­ цтво «солей родючості » до­

управління

сягне

N! 4 трудиться

з велиним зав­ зяттям. Хоч обсяг робіт велиний

тували

-

про

достроково

рапор­

вкконання

річнвго

виробничого завдання. Було вста­ новлено план ремонтно-будівель­ них робіт на суму 940 тисяч нарбованців. а ми його перевико­ нали вже на 12 тисяч нарбован­ ~JB.

..... Наші працівники СПОРУДИ,lИ ти­ повий пункт обмі.ну

,10HiB,

прове.'!И У ЧОТИРЬОХ

них

будинках,

монтували

3

Остання

середніх

ДИТЯЧИЙ садок

:N'! 5,

«Зірочка», ряд цехів на п'ромис­

*

бетонна

Дев'ятий рік працює в цеху екструзії заводу ' пластичних ",ас аnа­

контролю, яке він має,

На знімку: апаратник Ю. Г. Мельников .

Фото В. Бендкка.

ДБАвмо ПРО МАЙSУТНІЙ УРОЖАЙ соціалістично­ цтву pl)С.'lинницької продукціі, а

у Всесоюзному

.10ВИХ підприємствах, поБУ;П'вади декілька комущІЛЬНИХ об' єктів.

му змаганні за вирощування ви­

Справжніми ентузіастами в со-

сокоговрожаю всіх сільсltкогоспо­

і

по продажу її

у спіхи

державі.

ОКРИ.'lили.

раЦії і

водного

господарства

Киргизії завершив

будівни­

цтво першої черги

Великого

Чуйського каналу на ділянЦі між

рLками

Іссик-Ата

і

Ну­

рус . Ця водна артерія поліп­ шить

водозабезпечення

тисяч

гектарІв

30

поливних зе­

мель. 15 тисяч гектаРів землі будуть зрошені вп е рше. Нова водна магістраль протягн е ться ІЛО

передгі.рній

16!) кіло­

метрів і з'єднає всі річки, що її перетинають, спрямує їх воду ща .

в

рукотворні

водойми-

'

*

ІДЕ ВУГІЛЛЯ «RОЗАЦЬКОІ»

протяглася

Державна номісія підписала акт про прийняття в ек-

через СУЦіЛЬНі болота, промисловики по праву на з ивають «дорогою життя». Нею

сплуатаЦіЮ нової шахти «Козацька» Ватутінського шахтоуправління Черкаської обла-

доставляють

сті .

Цю трасу,

ратнико", ударник комуністичної праці Юрій Гнатович Мельников. Про якість його продукції свідчить власне клей",о відділу технічного

*

Нолектив тресту «П!~ніч­ 'водбуд» Міністерства меліо­

плита

вкладена на тайговій автома­ Гістралі, що гігантським кільцем оточила озеро Самотлор.

багатоквартир­ своєчасно відре­

приміщення

і

*

*

Чуйськ ій ДОЛИНі на

ЗАМRНУЛОСЯ ЮЛЬЦЕ САМОТЛОРУ

капітаольниЙ · р е ­

Ж!іНТ

ШІtLl М

газових ба­

мільйона тонн.

3,6

і різноманітний за своєю снлад­ ністю, все ж тани CBoro слова дотримали

наміченого

СТРОКУ. Третій Березників­ ський калійний комбінат бу­ де найпотужнішим. Перша його черга розрахована на ви­ робницт,во 1,7 мільйона тонн добрив на рік, а з пуском на

ДОТРИМАЛИ у нинішньому

На найбільшій БУДОВі гір­ ничоУ хімії Західного Уралу - ,третьому БерезникіВСькому калійному комбінаті одержа­ но пеРШі тонни налійних доб­ рив. Ця подія сталася на два тижні раніше від

СЛОВА

*

RАНАЛ ЧУИСЬRОІ ДОЛИНИ

яка

устаткування

-

Ії проектна

потужність

для бурових вишок, буд1вельн1 матеріали. Будівельники здали дорогу значно раніше

тисяч тонн бурого вугілля на рік. Товщина шарів - до 5

600

від наміченого строку і тим

метрів . Порівняно

'самим

допомогли

залягання

винам

успішно

промисло-

дає

неглибоке можливість

виконувати

застосувати в обох ла'вах ви-

зобов'язання третього, вирішального рону п'ятирічки. А вже нині на цьому найбільшому в країНі РОДОВИЩі буде одержано 40 мільйонів тонн

сонопродуктивні очисні номплекси і доставляти вугілля на поверхню похилими штреками з допомогоюстрі' ЧНОВИХ транспортерів.

нафти.

(ТАРС-РАТАУ).

'!!!!!!-! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Хлібороби

·

П

сія районної Ради депутатів тру-

ОВІдомлення дящих (1А-го снлинання). зма-ганні з.ареко­ дарських культур колектив ра,,­ радгоспу зобов'яз&лися у четвердоби воя тому році п' ЯТИРі~Ки добитис~ ще муляри Д)lИтро і госпу «Требухівсьний» Викон.чий КІМі тет Бровар -, Сесія відбудеться о 14.00 в маляр Володимир вагомих результатів. Одержано на КІ}ащих по~азникlВ. Зараз .Пlдго- Cltкti ....Н...' Р.,.. ",путатів приміщенні райвинонному (м. БроreHTapi маЙНlе по З 1 товляє~о МІЦну u основу Пlдна~ трУ"lЩиJ( ......n' до відома де- вари, вул. Головна, Н! 15, З-Й сантехнік Вале,н­ кожному центнеру зернових, у тому числі ступнии у~жа~: заготовляємо І І путатів ......... що 25 грудня поверх). багато інших роозимої пшениці по 33,5 цент­ вивоз~мо Mlc~eBl д{)'брива, завози- 1973 РОКУ СКІІІІКНТЬСН lV-a сеРайвиконком. бітників. нера. Нартоплі зібрано по 174 мо МІнераЛЬІНІ, перечищаємо по- • До кінця року будівельники центнери, овочів по 237 цент­ rівни,й матеріал, .ремонтуємо тех­ дачи слово капітально відремоннерів. Маємо танож високий уро­ ніку . Організовано .... ,". ' проводитьсн 1i-А3.Ти ще кі.'lька КВ1Zртир. жай інших культур. Отже, тру­ навчання к&дрів. А. Б'ОПRО, М. ПРУДRИR, дівники рі.1ьництва свого слова на1J8ЛЬНИК РБУ-4. керуючий BlддlJIКOM. дотрюla.'ІИ не тільки по виробни-

ціалістично:\!у 'Іендували себе Федір Боброви, Бовбасинський, тин Коваль та

. РОСТУТЬ

КАГАТИ КОМПОСТІВ

ІШ лише за ,останній час завезено

дайною ВО.'lогою. А.'Іе механізато- Марченко, якиіі

700 таин . На її транс1І0ртуванні відзначається водНі трактора « Т-150» Сергій Микола­ йович Афанасьєв. За день він ро­ бить два .реЙси на відстань до забезпечує без- 40 кіЛО)lетрів і перевозить 24

ри радгоспу « Красилівський » пе-

перебіину

транспорту .

реборюють

день

Сінігопади і завірюхи стають все '\астішими. Зем.'ІЯ вкривається . рівним і товстим шаром снігу, що навесні напоїть її ЖИТТ6труднощі

31fМИ і ви-

роботу

меха, нізатори

возять на подя органіч,ні добрива на майбутню під у.рож&Й наступного року.

Особливо

посилились

транспортуваНіНЯ ш{)му

. . ВlДдшку.

вивезенні

д{)брив

т

ут

темпи

на

пер-

U

заинято на

гною від тваринниць-

ких фер:\! чотири трактори з при-

б.1ИЗЬКО

чепами і декідька вантажних автомобілів. Сумлінною працею на вантаженні його відзначається ТР1:J{ТОРИСТ Олексій Нестерович

до

200

За

доставляють

ТОНІНИ доб. рив. Серед ШОферів , які

ПР1Zцюють

на

вивезенні

гною ,

овочеву плантацію найвищого виробітку досягає ВО-

тонн добрив.

Гній на полі КОМПОСТУ6ТЬСЯ з дій

мінеральними

добривами

і

тор-

сидь

самоскида Р

Ф.

U

фОМ, якии

«ГАЗ-53Б» Ва-

·С

оман()вич

кидан .

ТАТАРЧУR ,

достав.ТJЯЄТЬСЯ 3 вигу рівського родовища, і вклада6ТЬ-

rолова роБІткому

СЯ в к&гати до весЛlИ. Торфокриш-

спІлки.

проф-

Місто щорс ЧернlгlвськоУ областІ. ' ~авжди багатолюдно у залах меморlвль-

Horo музею Миколи Щорса. ЖителІ мІста 1 rOCTI прнходять сюди, щоб ознайомитися з матеріалами, якІ розповІдають про ЖИТТЯ І бойові подвнги героя

громадянської війни .

На фото: учитель Історії середньої школи .м 2 І. М. КУКСА з учнямн в од-

ному із залів музею.

Фото Ю. Олійника.

(Фотохроніка РАТАУ).

111111ШllllllllllllшmUІІІІІІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІШUlJlllUІІІІШІШШІІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІІШIIППlШШШIШnПППllllППlШПШIШIІПППUПlIШШIШIШШППnlllllllШlППUlllUшmШlІІlІІІПШlllnUlІІlІШIІІШlІlІІШШШlІlІШllllllmlllllllllПlІІ1ІІ

_:~ff_gTJ_1o_І ЄДИНИЙ ГОСПОДАР ЖИТЛОВОГО ФОНДУ Майже весь житловнй фонд Rиєва передако мІсь­ кІй РадІ депутатІв трудя­

ємств і оргаНізацій місцевим Радам. сказав Василь Нестерович, провадиться

щих.

вже

Цей факт ка прохавия ко­ респондента РАТАУ комен­ тує начальннк експлуатацlй­ ко-правовоrо вІддІлу МІнІ­ стерства

подарства доренко.

-

КОIlУКалькоro

Поступова

житлового

roc-

УРСР В. Н. Фе­

фонду

передача підпри-

нілька

ронів

не

тільки

не має буДівельно-ремонтної бази, нваліфінованих май­ стрів. Тим-то експлуатація

той же час від житлового фонду місцевих Рад одержа­ но перевищення доходів на

будинків обходиться їм знач­

8

в Києві, а й по всій респуб­ ліці. Це дає змогу нраще ор­ ганізувати будівництво і ре­ монт жит~а, забезпечити

но

мешканців

близьно 31 мільйона нарбо­ ванців. На кожному нвадрат­ ному метрі житлової площі

мунальних

Певна

усіма

видами но­

послуг.

річ,

відомствам

важче утримувати житлові будинки в належному стані. Переважна більшість із них

дорожче,

ваним

ніж

спеціалізо­

комунальним

служ­

бам. ТоріК, снажімо, відом­ ствами було перевитрачено

підприємств ряду міністерств

і відомств

двох -трьох

збитки

сягнули

нарбованців.

У

но

мільйонів нарбованців. Тепер на УкраїНі прантич­ всі

будинни,

які

здають­

ся в енсплуатацію, одразу ж

переходять

у відання місце­ вих Рад депутатів трудящих. Звичайно, в нові квартири вселяються працівники під­ приємств-паЙовиків.

ПостійНі комісії

Рад

житлово-комунальному

по гос-

подарству

перевіряють

стан

відомчих будинків, які були споруджені раніше, і свої ви­ сновни сять

та

пропозиції

на розгляд

вино­

виконномів .

Таким чином , підприємства республіки щороку переда­ ють Радам 600 -700 тисяч квадратних метрів житла.

З часом ремонт і експлуа­ тація

будинків

провадити­

муться лише централізовано.

(РАТАУ).


Йде

06мlв партійних до:вумевтlв

ДЕНЬ ХВИЛIOIОЧИЙ, НЕЗАБУТНІЙ Сьогодні У НИХ свято. Минатимуть ро­ ІШ,

чимало

ще

подій

відбудеться

у

-

подія

вручення

партійного

ЧимаJIО комуністів району

вже одер­

вали одержати в кінці

1975

РОІ{У,

дальніших

ска:зав,

до

жати

міськком

дорогу

партії,

червону

книжечку,

сам.

кандидатсьну

Фронтовики М. С. Нособлик, що пережив ленінградську блокаду, В. М. Бла-

той час, коли радянський народ будує в нашій країні комуністичне суспільство.

жеЄD, Ф. Ф. Ностира та Т. Г. Литовчен-

Тож найбільше завдання комуністів 70-х

ко, який У свої шістдесят п'ять ще поназує зразки самовідданої праці, В. В. IllaMpaii, яка вступала у члени партії в

це

партизанському

загоні,

-

всі

вони

-

пи-

картку

товаришів

нового

зразка

Чернівецька область. У Виж· ницько,ltу училищі прикладного ми­ стецтва навчаються представни­ ки різних національностей. й ого випускники праqюють у багатьох

в

СВОЄЮllевтомною працею прискорити будівництво. 'у новому партійному квитку, ЯI{ИЙ їм

вручено сьогодні,

сали свої заяви в партію в перервах Мі,Ж

записані

союзних республіках. На фото: учні росіянка

проникливі

ПРОНІНА

одер­ :за­

Нолишній радист О. І •. ~JiБЩ1,9держу"

Леніна. Першим партійний квито\( одержує ветеран партії С. Д. ЛитовчеНI(О. - Це третій мій партійний КВIІТОI{. Першого я отримав на Ленінградському фронті, в тяжкі роки війни ... ' Не зміг далі говорити старий ному­ ніст. Не міг він стримати сльози, яКі НО· тилися З ГJIибоких очей. То були СЛЬОJIl радості за наш сьогоднішній світ ЛИЙ

на ~1l:~~Вlfеним, що.~ова

пав свій перший партійiiiil r . ~K у гріані рони Великої ВіТ_ЩlИ(,)r~,~шни. Батьківщина гідно відзнаЧ.liщ,j;раТИі

годні

вручили,

говорить

делегат

.

зоотехні-

IЩПlзніше, ):ІИЛЛЮТЬСЯ8 новий

Тетяна

Арастамбек занят­

Фото І. Сверидн. (Фотохроніка РАТАУ).

Слідами наших виступів

«ДРІБНИЦЬ НЕ ПОВИННО БУТИ»

тів'на цьому столі ... » перетворяться в конкретні трудові діла кожного з приcy'l'Н1X на цій ,урочистій церемонії і тих їхніх товариІІІів, які одержать нові квит-

ХХІУ :з'ї:JДУ НПРС, бригаДИR ферми, Герой Соціалістичної Праці м: З. ПИJЦi~::

казах

тях.

ka-<:е~еКЦЩIf~ра Г. Л. Несте р е нко <:~:праЦіо8а.'1'ак,_ щоб життя радян~~f'!IJC.людeIJ -t~уло таким, .як букети кві-

подвиги воїна. Груди його прИl(P!ЩItaICqь ордени і медалі. Він надів їх сь1>J.:oЛtiі, в цей святковий і радісний деНі.. - Партійний ІШИТОК,якиймені єьо-

і

ІБРАІМОВ на практичних

,,rIеЩнсьКі слцва: Ilі%РТіЯ'., ~PO;lYM. честь

атаками, притискуючи їх до пріщлаДівij~овІС'ТЬ наiUO! епQхн . • Вощt нагадуіО'\'ь гвинтівок. Ними керували ідеї ~щ{кого tlpn'dIринаJiежніСТЬ до· аваlІгарду нароЛеніна, в будь-яну хвилину ВОJШrотові ДУ.'ПIЮ9БОВ"язок примножувати свій були віддати своє життя ,~'пеpell.ОГУ ОС~JJJ1iПРJШлад У здійсненні виробленінської правди. ::/ ни~' tt.!~<~іJ(~ев'ЯТої п·ятирІчки. І мож-

свідчує принаJIежність до вели ної партії

день

покоління' ГіДНИМИ продовжува-

'-Сьогодні група наших

але"

що

ёj;:)I. ЯИЧ~І, ~'ІІИХОВУЮТЬ ПlдРО-:

tтвюче

отримала партійний ивитои нового зразиа. Я ж, сиазала бригадир заиритого грунту Т. А. Дзюман, - отримаJIа

присутніх.

щоб

СіJIЬСЬЩ>FОСПещйр-

вуть і працюють, яl{ учив вождь всесвітнього пролетаріату В. І. Ленін, поназуючи хороший приклад трудящим ма-

міськкому Юl 'Унраїни М, О. СеРГіЄНКО. 'у трудові звершення колеюиву вніс свій ВI(Лад і кожен 3 цих 85, які в

Хамбіра,

ня колективи, яиі о'юлюють. Вони жи-

celtpeTap

ПРИЙШЛІІ

Г.П.

працею надихають на трудові звершён-чами справ своїх батьків і дІдІв.

тонн сільсько­ Це радує кож­

звертаючись

переДОВОГО/J.'ракториста

що комуністи і ПОМіЧН,ика бригадир~ П.G. Божука, і на найвІДПОВі- 'Ш{И,teЛі& · Ц. Г;- ДЯЧ~!lко.·Е. А. Спруде,

ського виробництва і своєю натхиemюю

Значить, ще за два РОI{И трудівники ви­

ного,

ділянках

покладає на мене високу відпо­

ЗУСИJIЬ, щоб соціалістичні аобоа'язания наших доярок на 1974 рік ---с- !@доІти від кожної фуражної корови по 3700 кілограмів молока ,. виконати з честю. .." Марія Захарівцависловила дYfrIKY і

мир на планеті.

Тов. Рябий розповів, Русанова знаходяться

винористовуючи наявні виробничі ре­ зерви, механізатори досягли їх уже нині.

роблять додатково сотні господарських продуктів.

-

всього людства

жали партійні квитки нового зразка. Ци­ ми ДНЯМИ їх одержували комуністи рад­ госпу «Русанівський». Нолектив госпо­ дарства під керівництвом партійної ор­ гаНізації, широко розгорнувши соціалі­ стичне змагання, прийшов до ЦЬОГО дня з відмінними показниками. Русанівські хлІбороби зібрали З00-пудовий урожай пшениці, Таі';иіі урожаН вони заплану­

-

віДальність. Відчуваl9 неЗВ,ичне душев­ не піднесення, Х(JЧe:t'ЬСЯ працювати біль­ ше, краще, сум.1J.iW;Цше. Ія докладу всіх

Та думку Самсона Дементійовича продовжив секретар парткому І. П. Рябий, отримуючи свій партквиток. - Бути членом Цієї партії - для мене велика честь, сказав він, адже наша партія несе найдорожче для

їх­

ньому житті, але пам'ять про цей день :збережеться назавжди. Хвилююча, не­ забутня нвитка!

тяй,

трудо-

У газеті «Нове життю) від 2 жовтня ц. р. було надруковано кореспонденцію «ДРібниць ие повинио бути» про підсумки де-

ВИЙ подвиг всього колективу радгоспу. , " ~,. . . ' В. БЕНДИR.

ревірки рейдовою бригадою пІдготовки до роботи в осіниьо-зи-

.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::;:==:;=-~==::==::~jF:'::==::~;:::::::::::::::::::~I дартного мовому сезоні заводу нестан­ комунальиого облад-

попли КАН Н Я -

БІБЛІОТЕКА СЕКРЕТАРЯ ПЕРВИННОІ ПАРТlйНОI ОРГ АНІЗАЦП

Аристов Б.

І.

П

«Пснхологіч­

ний клімат у колективІ». Автор брошури, перший

сеl(­ ретар Ленінградського міськ­ ному НПРС, ставить собі за ме­ ту

поназати

шляхи

і

рається

головним

звання зобов' язуР. трудитися

в

ИОJIективах

на дос­

Бєлов Г. Г. «Ідейно-виховна робота в колектнві». Автор партійний ~1(ypHa­ ьиховної

роботи

І,РОМИСЛОВИХ

1

госпів

в

підприємств,

радгоспів.

розповІдається

кол­

ДемехІн А. Ф. «Документа­ ція І ділО'водство в первинній партійній органІзації». Зразкове ведення документа­ Ції, строгий облік і порядок У діловодстві первинної партій­ організації

торських пропозицій

д,обре зн&ють у сьомому цеху заводу порошкової металургії. Адже працює він на підприємстві уже вісі:м років. А за цей час стільки прийшло робітників. Декого вчив, у інших сам учився Ва­ силь Федорович. П(}ОТУП{)ВО здобув п'ятий розряд. у 196 7р-оці став членом КПРС. Це-йрік знамен­ ний ще й тим, що відтоді В. Ф. Безуглий у числі УДalрників комуністичної праці. Це високе

ню партійної дисципліни, під­ вищенню рівня всієї організа­ Ційно-партійної роботи. Автор брошури, партійний основному

розпо­

відає про форму документації, про нормалізацію «паперової роботи», котра сприяє ділови­ тості і

організованості

в

діяль­

ності первинних парторганізаЦій.

Зараз у країні нараховуєть­ ся більше 60 тисяч нафтових свердловин, но

із

по яких безперерв­

надр

іде

рІдке

паливо:

НА ПЕРШЕ

І такий розвиток зрозумілий: нафта потрібна у всезроста­ ючих кількостях. Це паливо

тварин тощо. До того ж наф­ топродукти являють собою пот­ рібну статтю нашого експорту. За П'ЯТИРіЧНИМ планом в 1975 році видобуток нафти до­ сягне, як відомо, 496 мільйо­ нів тонн фактично півмІль­ ярда. Це значить, що за п'яти­ річку приріст річного видобутку становитиме близьно 150 міль­ йонів тонн. Такого динамізму

для

ніде в світі і ніколи ще не спо­

кожні дві хвилини - повний залізничний ешелон. І таких свердловин стає все більше. Адже тільки за нинішню п'яти­ річну їх буде пробурено понад п'ятдесят мільйонів метрів, що ьчетверто

діаметра

перевищує

самої

двигунів

довжину

планети,

машин,

пальне

для реактивної техніки, масла і lVIастила, без яких не працює

ні один механізм; це

-

ніша сировина для каучука, пластмас,

одержання ліків, син­

найцін­

тетичних тнанин, удобрен~я, білкових добавок до кормів для

о

2

стор.

О

423

-

на рахунку у робітника.

Пів'тори тисячі карбованців економії дають вони щорічно. Це те, що обраховано економістами. А

Шліфувальника В!!,СИЛЯ ФеДOJр()вича Безуг.!Н)го

розстановці комуністів, зміцнен­

в

ка,русеЛЬНОГО,внутрішнього,

таке, що полегшило б працю. Десять раціоналіза­

допомагають

добре поставити перевірку ви­ конання, сприяють правильній

працІвник,

плоского,

скільки їх, необлікованих 3HaX~ДOK, які допома­ гають у il'овсякденній р(}60ті. Без них не мислить себе Василь Фед:ор,о.вич. Тому й працює ПОВСЯК­ денно над підвищенням рівня своїх теоретичних знань як технічних, так і загальнополі'тичlНИХ.

На фото: В. Ф. Безугпий за ,роботою. П. ГОЛОВАНЬ.

Фото А. Козака.

МІСЦЕ В СВІТІ

Мільйони

тонн

«чорного IзаХіДНИЙ Сибір по добовому ви-

золота» - майже на 30 мільйонів більше минулорІчного. При цьому, яищо в першому кварталі було видобуто 100 мільйонів тонн, то в другому103 мільйони, а в третьому 108 мільйонів. Головна база цього росту розвідані нафтові родовища, особливо в нових районах. Це - Західний Сибір, де за Директивами ХХІУ з'їзду ИПРС будується найбільша б а з а нафтовидобутку, Півострів Ман-

робітку нафти вийде на перше місце в країні уже в кінці цього року, випередивши Татарію. За ними в першій п'ятірці місця 2аймають Башкирія, .ИуЙбишевнафта. і ~Пермнафта.. Ось, наприклад, одне із добуваю чих підприємств Голо втюменьнафтогаз - Нижнєвартовськнафта, ведучий промисел на відомому Самотлорі. Лише ВОНО в цьому році забезпечить більше половини приросту нафтодобутку всієї країни і майже І

НафТОВИI{И з честю справились

гишлак,

досягне р~бежу в

з

та інші райони.

тонн на рІК.

В результаті справді титанічної роботи радянських людей

Цілком реальна можливість, що в 1975 році СРСР по видо-

стерігалось.

Це дання

велике,

напружене

успішно

планом

перших

п'ятирічки. шальному

зав­

вирішується. двох

років

В T~TЬOMY,

вирі­

їм треба

видобути

о

НОВЕ

БіЛОРУСія,

ЖИТТЯ

'Удмуртія

о

Середа,

19

40

устаткуванни,

достатню кількість

паЛНва дли котелень. цих

СК<tзати,

профільного шліфування. Став, 'так би мовити, спеціалістом ШИРОМІ10 профілю. Здавалося б, на ДОСЯГНУ110МУ можна заспокої­ тися. Аж ні. Завдання поступають скл&дні, іноді такі, що Їх раніше 'викону'вати не доводилось. Тут стає у 'Пригоді~lайстерність, досвід і праг­ нення внес'ти в роботу щось СВОЄ, оригін~.lІ;і'

напрямки,

форми і методи ідейно-виховної роботи.

ної

техиологічного

заготовлено

круг.l0ГО,

'у брошурі

про

дня на день усе

ням за чотири ДІні (саме так і працює Вжиль Федорович Безуглий), Д{}8ел()ся освоїти верстати

колективах

1973

Але

на

підприємствах поза увагО'ю

чО'мусь

залишилнсь

«другО'ряд­

нІ», 'дО'пО'міжні відділн.

Так,

на

дитячО'ГО'

фабрнці трнкО'тажу

верхньО'гО' відклалн

ремО'нт кімнатн працівників складу сирО'винн. Тут також не довелн дО' кінця переобладнання дІльниці фарбуваиии. А на заво­ ді нестандартнО'го кО'мунальнО'го

обладнании не булО' вчаснО' за­ везено с~лО' для ремО'нту вікО'н. На ці «дрІбницІ» І зверталась

-

увага.

Як повідО'мив ректО'р

завО'ДУ

редакц1ю

ди­

нестандартнО'гО'

кО'мунальногО' обладнання ~. К. БО'ндаренкО', стаття О'бгО'вО'рюв~·

лась на розширеному засідаlhtt­ керіВННКів підпрнємства. - ВнннІ У несвоєчасному завезенні скла покарані в адмІНlстратнвному пО'рядку. Зараз всІ вікна заскле­ ні. На складі є резервний запас скла.

Надійшла вІдповідь про вжи­ ті заходн І з фабрики верхньО'гО' ДИТЯЧОГО' трнкО'тажу. Як П9вІдО'­

мив днректор фабрики H.~. Кислюк, вказанІ УПУЩeJUlи вже виправлено. Стаття обговорюва­ лась на нараді у .відділі голО'в­ нО'гО' механіка. ВиннІ у несвоє­ часнО'му проведеш ремонту пО'­

карані в адм1иІстративному пО'­ рядку.

бутку нафти може вийти на перше місце в світі. США ось уже три роки топчуться на рІч­

ному рівні видобутку в

475

млн.

тонн.

470-

АмеринансьНі

спеціалісти рахують, що розві­ даних запасів нафти при тепе­ рішньому темпі їх експлуатації вистачить США лише на 10 років. Зараз ця країна імпортує в рік 300 Мільйонів ТОНРІ рідкого палива. Однак ЙОГО не вистачає. СполучеНі Штати О'ХО­ пила паливна нриза. Ненаба­ га то краще становище з наф­ тою і в інших розвинутих капі­ талістичних нраїнах. В той же час Радянський Союз небаченими темпами цро­

мільйонів І дов жує нарощувати

грудня

робот)V-

лений поточний плановий ре­ моит виробничих приміщень і

Щоб успішн,о справ-итися з п'ятиденним завдан­

!Деино­

до

холодної пори року: вчасно зроб-

що виюонує він 'ЇЇ сумлінно маііже нічого не сказати. Адже 150-165 процеlнтів змінн,ого зав­ дання для необізнаної ЛЮДИНИ лише високий по­ казник. Шліфувальнику дається кожен проценr наднормового ВlIJ)(}бітку ціною чималих зусиль.

ТРУДЯЩИХ.

ліст-у:загальнює досвід

3

ємства були готові

К

товлення їнструмеlНТУ для прес-фОрм.

віД партійних організацій Ле­ нінграда, які забезпечують ство­ рення ділової, творчої ооста­ новии

У

Основна робота Василя Федоровича -виго­

людей у Він спи­

чином

Ш

краще.

удоскона­

лення взаємовідносин трудових І{олективах.

О

~:f:і:::fб:~і::::НЬ:;:П::~

«чорного золота •.

видобуТок

І. АРТЕМОВ, оглядач ТАРС.

року

о


Колектив тепличного ВІДДІЛ­

Весняній

ка

-,. .

Радують підсумки роботи рі.1Ь-

тракторна бригада М

радгоспу« Русанівський».

лює

2,

~'рожай всіх І{УЛЬТУР в господ1\'Р-

вже повністю

заве:рmила. рем{)нт

стві набагато вищий, ніж у попе-

всіх грунтообробних та посіщщх

редні роки. Зернових, наприклад,

'!ашин. Хоч сьвго_і 1I0ЖН8.вуе;"

зібрано по 36,1 центнера, а кар- кати в робоТу "1 зеріІових сіва­ топлі по 160. Овочі теж уда- .10К, всі КУЛЬ'І'Иватори і ' ПJ1іfИ, .1ИСЯ. Так, капусти вийшло по 35 комплектів борік, ДЛЯ ~-

ПРОДУВЦІЯ

державі давно виконано. Ми дбаємо проте, щоб за­ бе:шечувати свіжими овочами трудящих міста І~иєва і в зи-

яку очо­

Іван Гулий.·· Вона

200, а І,оренеплодів -

свіжа

НІ J)ВОЧlВ., . іі1.ta.<~п~од&Жу ІХ

комуніст

ється

Т1rnОЖ

петрушкi'f,

жай якої ро'бітниці :збирати у січні.

м,овий П~Рj?А,:).І~~В. ,~. ,о.'

ла

уро­

ро~ша К~Ж81.1-~ · '-: ,::~,. Й метр ~i виt&д,1КУВ/ 10 кідо.гра~.~_Jtt'~;Щ~r~екд1іВ:ИРOilW:­

постійноч

цибулі

ронівною

'ІОНТ

тракторів,

й.

Ку:Іьтурообороті.

:1а останні півтора місяця тут

.

ТЕХНІЧНОЇ

***

тивності худоби. За 11 )Іісяців види на лінійку готовності 7 Інадоєно 297:-> кіЛОГРЮlів MOilOl{a тракторів. Ще 6 машин у стадії від к()р-ови, або вироблено по 927 завершення ремонту. На 80 про­

ПЛОЩАДКИ Землероби

П'ять рОКіВ сумліНно тру­ црнтнерів на 1ОО rel{TapiB сіль- центів готові до роботи грунт()­ «Літків­ сы\господарсьІ;ихx угідь. Рцгосп обробні та посівні >JаШИІНИ. Пов­ диться в радгоспі ський» ДОЯРКОЮ Катерина перевиконав річний план прnда- ністю з&кtнчено ремонт картопде­ ПилИПівна КРУК, ЯRУ ви ба­

саджалок.

Наполегливо тру дяться на підготовці техніки до весняної сів­ би трактористи Микола Кучер,

тих успіхах головної сили госпо­

-

дарства

\lеХ11Нізаторів.

своєчасно і якісно

Вони

Павдо Юрченко,

Василь П етреп­

від

кожної

провели сів- ко, які, закінчивши рем.онт своїх

корови

вона

ни

ців уже надоїла і

зо­

на

технічну

якого

2840 ні­ За 11 міся­ по 2624 кі­

зараз

знаходиться

І\ОЖНУ

машину,

новлює

докладає

Без

відмітии

ки

***

ГРУ'бих, соковитих і концентр,nва- боти на виготовленні деталей до

ре~lонтувати

і

поставити

.на

лі­

і

якісно,

дарства.

си.'!и, щоб

рідин

На ремонтно-механічному за­ воді Налуського хімікометалур­ гійного комбінату почато мон­ таж технологічного обладнання ДJЩ емалювання трубопрово­ дів.

Впровадження

цієї новиню!

мію. Як показали досліди, ема­ леве покриття надійно захищає

Приклад того, як треб& готува- всю техніку до весняної -роботи. сівби, показує

ТРУБИ

підготувати дасть комбінату велику еконо­

зразково

Г. АНДРІЄНКО ..

металеві артерії

не

і

газів,

на

затримуються

ньому

зовсім

кристали

со­

лей, що виділяються при пере­ качуванні лугів. Строк служби таких трубопроводів у кілька разів більший від існуючих.

Перші метри труб з емальо­ вим покриттям трудівники заво­ ду кам

передають уже

цього

експлуа таційни­ року.

Г. ШДЛlСНИй, кор. РАТАУ.

від агресивних

Техніка любить дбайливих

РЕЙДОВА

~Іинулого .1іта на ПОДЯХ КалИТЯНськuї птаХОфабрики бро виконано великий об­

О.lекси Крьмовича Гайового. І~лавіші за­

транспортери, зняті на зиму з машин. На­

биті просяною ПО.'lовою і СО.'ІО~ІОИ, колеса

сяг всіх

не розвантаihені і

решті, не створені у)IОВИ для відпочинку ~lеХF~lІіза торів. Заплшнували, було, споруди­ ТИ 'бу:\иночок, завезли 12 тисяч цегли.

робіт по вирощуванню і збиранню сільськогосподарсы{хx КУДЬТУР, за­

.... rцанню

~liЦHOЇ основи під

ступного роч. lfiJацЮВi'fла

3

урожай

на­

повним навантая.енням

чисельна

, Iliс.1Я цього 11 звез.1И

кі.1ькість

IHi'f

техніЮI.

~ашиннии

двір

другої тракторної бригади, що розташова­

ний на ОКО;1иці села, і поставили на зимо­ ве зберігання.

На перший погдяд, наче все гаораз,~, Машини ЗГРУПQвані: окремо стоять РЯДК,l­ ми збиральні, землеобробні, посівні та ін­

ші. Бі.lьшість з нихз·6ерігається відповід­ но до встаНОВ.1ених правил. Більшість, але

не всі. Оглядаємо

жатки ЖВН-6.

3

усіх

чошрьох не зняті ножірізальн()го апара­ ту.

Іван Оп&наС{іВи.ч

Носок вважається в

бригаді .непоганим м-еханізатором. Минулої осені ВОДИВ комбайн «Дружба», а потім -Є-(і65. Закінчивши КОПаТИ карТ{)плю, він

обидва картоп.1екомбаЙ,ни пригнавна ма­ шинний двір. Не очистив їх від землі і бадил.'!я, не зняв т-ра.нспортери, не розван­ тажив

гуму, ланцюги :не проварив у мас­

тилі, не здав на збереження, і вони валя­

ГY~la не побілена, мо­

торне закритий' пліБl'ОЮ.

Та ЗГОДЮІ її забрали і використали, десь

тракторних п.1}тів не поставлені Hll дискова борона теж, з чотирьох навісних ciHOKIJC&POK -не зняті паси. Пере.1ік )Іожна бу.10 б продовж~аоо· ~ти, але 11 та" зрозу-МІЛО, що мехаюзатfpи

6

Б іНШOJIУ місці.

І{онсервацію,

"

.'

,-

".

Меха.нізатори зобов' язалися до першого еічн~ ~кінЧИ'fИ п.ідroТОВ"У<Jемлео6робних:'

.

птаХОфабрики не егі'равилйся із з~вданifЯ)f'<'

і.Й~~1В+Х Мaruин~Та:~умrф iiД~Bi;ДHЦX не'

по постановці техніки на ЗЮlове зберіган­ ня. :Згідно наказу директор1\' коже.н тракто­ рист, f;омrбаинер, машиніст повинен був

створенЬ. Ось трудиться спеціадьно Вll і1і­ лена бригада: майстер-наладчик Григорій Петрович Пінчук, слюсарі Петро МихarЙ.IТО­ вич Турчин і Федір Савович Євтушенко.

закріплену тех.ніку після закінчення осін­

Ім виписа,ні акордні наряди на ремонт сі­

ніх ПО.1ЬОВИХ робіт

відповідно підготувати

«господаря»

тому

випадку,

верне

на

відповідально поставилися до МИХ обов' язків, а бригадир

-

взяте.

своїх пря­ тракторної

але працювати просто неба холоднува­

помічнииом

роботи, ретел'ьно в

зимові

зберігаються

місяці.

Спеціалісти

литовського

бригади І. А. Стьопін і головний інженер Є. В. Беркало своєчасно не проконтролю­ вали, як ВИl{ОНУ!іТЬСЯ наказ. Звідси і ре­ :1у.1ьтати.

Треб& віддати надежне ТЮІ, хто багато

аЮI, несучи позе)IКУ, робіТНИl{ам же дово­

диться 'ІІат!! дідо з метi'fЛОМ. А ЧО~ІУ б не

побудувати найпростіший просторий намет під поліетиленовою плівкою, як це зробили в радгоспі імені Щорса, поставити туди тепл(}генеора'ТОР? Часу .на це бага.то б

місце д.'!я машинноl'О зосереджена вся техніка.

Погане враження за.чишилося і від огля­ ду С!!.10С.НИХ КО~lбайнів КС-2,6. Транспор­

Одн_аквін досі не ,обладнаний як с.'!ід. Не обсаджений деревами, і вітри гу.'!яють зі

двір майже з усіма полями, це.НТРО)1 села.

не пішло, затрати мізеj}ні, а продуктив­ ність праці зросдаб щонайменше вдвічі, скоротилися б СТРОl{И peMOIНTY, поліпши­ лжя якість. керуючого

райоб'єднанням

«Сільгосптехніка1>;

тери, паси і ланцюги не зняті, зірки по­

всіх напрямків.

іржавіли, гума не .розван,тажена,

твердим покриттям для lIf8rШИН і механіз­ мів, майданчики ддя регулювання їх. Не-

птахофабриии;

ма ск.'!адів, де ~жн& було б зберігати за­

М. Іваницький,

пасні частини, а

газети «Нове ЖИТТЯ1>.

Найгірше на

зимове

о

підготов.'!ениЙ і поставлений зберігаоння зерновий комбаин Середа,

19

rpудия

1973

року

Не споруджені стоянки 3

Рейдова бригада: Я. Соляник, за­ ступник

також паси,

л_анцюги,

о

НОВЕ

член

групи

М.

народного

Г. БІлера,

Круглик, ионтролю

депутат

сільської Ради депутатів трудящих;

ЖИТТЯ

працівник редакції

о

ін­

і електри­

ФікаціїсІльського господарства зацікавились

досвідом. радгоспу

<'\ОбеляЙ». Вони підрахували, що господарствам вигідно, звіль­ нити інших

одного механізатора віД робіт і доручити йому

тілыш догляд за технікою. За даними вчеfІИХ,

за

останні

у господарстві

два, .роки

турботам П. зменшились

завдяки

Нлишоніса випадки

майже

15'

на

вдвічі

псування

сільсьногосподарськото

дя,

знаряд­

процентів

зменшились витрати t!a збері­ гання техніки, а стр он збеРі­ гання її служби збільшився в

півтора раза. '. За реномендацією штат

"ерівника

інституту

технічної

пло­

щадки вводиться в багатьох гос­ подарствах Литви.

Е. БАЛЕйШІС, кор. ТАРС. Рокішкський район, Литовсьиої РСР.

КОРМИ ПеРШі

Справді, дме пронизливий вітер з моро­

Г(шовне, що там завжди сухо. Прокладені дороги з твердим покриттям зв' язують

лена.

ВіН

рані-

на технічній площадці економить механізаторам немало дорого­ цінного часу. Крім того, машис ни й інший ,інвентар знаходя­ ться в постійній. готовності до

то.

ються в снігу. Де ж мож.на сказати і про комбайн «Дружба», на якому працював І{омбаіінер Василь М&карович Морисенко.

не побі­

коли

місце

деталей із списаних машин. Така організація роботи

-- Хотілося б швидше справитися з роботою, --с одностайно заявляють вони,

акту на пере,~ачу нем1\'. Відчувши таке по­ сла.б.'!ення вимо-г, деякі механізатори без­

двору, де зараз

тех­

чено монтаж і випробування тільки-но одержаної техніки, збір металолому і комплекту­ вання придатних для робоТІ!

Ba.тJoK.

і пrредати поміч-нику бригадира та меха­ lIіІ{У на 3ЮІове зберігання. Однак жодного

років тому обрав

картии,

видається

СТІПУТУ механізації UОВІДОМЛЯ€

вста­

А. КУЛіМОМ· А. RлишоніС веде дрібний ремонт машин, заміняє зношені деталі. Ім двом дopy~ ЕМАЛЬОВАНІ

1974 року - трактори. Таке зо- шами по роботі - )Іеханізаторабов:язання >Jеханізаторів госпо- ми радгоспу - докладаЮТIr всі

не

! Разом із своїм

ВИl{ОНУЄ

Гi'fзоедектрозварник Петрл Сере­ да. ВІШИ разом з свnї)ш товари-

нійl{У готовності грунтообробні та посівні машини, а до 1 6ерезня

тися до веСНЯНIJЇ

. ще

комуніст Рома:н Зінь. Ві.н робить швидко

в

справним

майстерні

НОР)ІИ на 125-130 процентів. Не відстають від ІІЬОГО і члени КПРС слюсар Василь Губа нов,

перевіряє

знаряддя,

ніl\а. Механізатор може одер-­ жати необхідне для роботи зна­ ряддя або пристосування тіль­

;~разки вис-окопродуктивної ро­

все

площадка.

бить записи в технічні вивішені, тут же.

всіх сил, щоб виконати зо­ бов'язання. Фото В. Бендика.

НИХ зелених кормів, а на ЗЮIУ -

Ни.ні механізатори розгортають боротьбу за те, щ{)б в 1974 році 1 0 битися ще кращих результатів. Впни активн() готуються до вес­ няної сівби. ДО ІНОВОГО року від­

гос­

їх технічний стан і ро­

трактористу

TOl{ap

площадку

Механік ретельно

втрат. Р,аЗЮI з ЦЮІ баг&то зроби- тять 3 маЙсте.рні свого трактор& ЛИ д.1Я тогn, щоб худоба в літніх «~па-52» Андрій Литовченко та, таборах ~laла вдоста.'!ь рі:ш()маніт- Іван Пи.1ЬТЯЙ.

машин показує

«Обе­

подарства. Кожного тут зустрів механік П. Нлишоніс, у веденні

бов'язалася надоїти лотрамів молока.

радгоспу

ляй» на півночі Литви заверши­ ли осінні польові роботи. Меха­ нізатори поставили свої маши­

чите на цьомузн!мку. У ви­ рішальному році п'ятирічки

лограми

бу, ДОГ.1JЯД всіх ку.1ЬТУР, зібрали маШИIН, ДОПО~lагають іншим меха­ ВРОіІ;ай без допущення найменших нізаторам. Ще день-два, і випус­

них.

відділком.

ГОСПОДАР

В треТЬЮlУ році п'ятирічки роботи 3 І,артоплесаджаш;и. досягнуто підвищення продукМеханізатори радгоспу поста­

Вагома частка праці в досягну­

МАЛЮТА,

керуючий

.

а.у ТВ;:'ринницької продукції деріІіаві.

збира.ння і про­

даж циБУl1і буде ПОСЩlеIНО.

- до

підготувала

теплична

Єрмоленко.

Незабаром

по 743 тя вологи. Брига..даза.верmує ре­

цент,нери з гектара.

перша

бригада, {)чолювана Вірою Ми­

почнуть

Один гектар теплиць, що обігрівається, :зайнято у нас в

ЛИДЯХіІЦ~ 3IQJf IJ,Иifл~'- ~

у: ;е _IfНIi fIi :'Ні

вирощено і зібра,нононад 30 то~ш' зеленої цибулі, Jllty зда110 в магазини · Печерського lШЙОНУ столиці. Щодня звjдси відпрамяється 2,5 тонни св і­ ЖОЇПРОДУl{ції. Найбільше зда­

Що Д Н·Я­

«Великодимер­

еЬКИіі»Д():~ ,~lt1:~!8,'СSJ в ни­ ~!ЩНkI1~fі9.Щ:~4-~О_~УIЩ~~

зразкову ЗУСтрІЧ ників

радгоспу

НА

50

КОНВЕйЄРІ

тонн

гранульов~­

них кормів на' обладнанні типу «Дон-6» виготовив комбікормо­

вий завод колгоспу імені Жда­ нова Вознесенського району Миколаївської області. Вироб­ ляючи понад тонн продук­ ції щодоби, піДПриємство пов-' ністю забезпечить гранульова­ ними иормами свинарський 'і молочнотоварний' комплекси госпоДарСТJ3а. На Миколаївщині успішно розвивається міжколгоспна KOM~ бінормова промисловість.' Під­ раховано. що корми, вироблені

30

на

індустріальній

третину

основі: на

здешеВЛЮЮJ;Ь

продук­

цію тваринництва. В області вже діють сім иомбіКОРМОВИХ заводів. Ще два таких підпри­ ємства будуються. КріМ того, на тваринницьких ,фермах ство­

115

рено нізованих

типових

високомеха­

кормоцехіВ.

о

3

стор.

О


8}QРУБDКtМ ВАРШАВА. На будівництвІ однієї з найбільших електро­ станцій у Польській Народній Республіці « Иозеницl» набага­ то раніше плуатацію

строку здано в екс­ турбоагрегат потуж­

ністю

мегават.

200

З

введен­

цїі досягла тисячІ, а до кінця п'ятирlЧIШ за рахунок дальшо­ го розширення станції вона

до

1600

ціального

розвитку

соЦІалІст

ПІдтвердив

діячів.

Він,

що їх вбили

смерть

однак,

«при

твердить,

спробі до

ВАШІНГТОН.

ТенденцІю до

згортання темпlв _ житлов()го бу­

дівництва

у США

президент

асоЦІа­

чле­

ції домобудlвнииlв Дж. МартІн .

Він заявив, що сиорочення мас­

прийому

перІод минулого

нових

року.

У

партІю вступила БІльш тисяча

КОМ­

як

41

<Співа€ Ізабель Обре».

вІдзначив

національної

У Туреччииl .IДКРИ8СtI рух ПО ИОllOму мосту через Босфор, якиА з ' едиав Європу з АзІєю. Цеіі міст, споруджеНИА якого почалося в 1969 році, одии з наАбіJ\'ЬШИХ у свІтІ. Ного довжииа перевищує пІвтора кІлометра. ВисячиА на сталевих канатах більш як пlвметровоl товщини иа висотІ 64 метрІв, мІст

штабів БУДівництва житла при­ зведе до різкого зростання кіль­ кості безробІтних у Цій галузі промисловості і дальшого вищення орендної плати.

може пропускати пІд собою иа.іть океаиськl судиа. Ного пр01жджа частина завширшки понад 33 метри забезпечу" ТРИРАдниА рух в обох напрямках . Пе­

редбачеиа пропуски а спроможнlс1'Ь поиад

СПОРТ

СПОРТ

6ралися близько двадцятн учас­ ників, які приїхали не лише з міста, а й з сіл. З нетерпінням

літтю перемоги радянського на­

чекали

старту.

Та учаСНИКіВ турніру теж че­ кали

прикрІ

демо

сюрпризи .

зупинятися

на

Не

тому,

бу­ що

одразу навІть не знайшлося ко­ му відкрити двері районного будинку культури, де мали роз­

початися

змагання.

Скажемо

одне: грати почали лише тІ, хто

СПОРТ

ганнях .

ЗрОЗУМіле

кожного,

хаи

CMe~a,

просто

а

ма

місцевими

комітетами.

Основний наголос у цьому рІшенні зроблено на якнайшир­ ше

залучення

ного,

хто

том,

до

змагань

захоплюється

на активну

участь

що

так

буває

чим»

кож­

належног!>

завжди,

ми

початок

якому

у

всІ

цієї

захоплюючої старти показали

її велику популярність на Бро­ варщині. І ось 2 грудня Відбув­ ся перший тур. Погода була не

-

сприятлива

ця, сніг. Але

хурдели­

на змагання зі-

СПОРТ

нір. І

КУЛЬТУРИ,

товариств

У

холодний

період

хворювань. Як передбачають ме­ дики, нинішньої зими можна че­ кати підйому числа захворювань. Тому кожен поВ/шен знати про природу грипу і засоби його про­ філактики.

Грип захворювання гостро інфекційне. Викликається воно мікроорганізмом· вірусом. Роз­ множується він що вистилають

лише в клітинах, дихальні шляхи. За добу з декількох вірусних ча­ стинок виростає їх величезна кількість і викликає захворюван­ ня. Вчені багатьох країн наполег­ ливо працюють над тим, щоб про­ никнути в найдальші таємниці цього небезпечного захворювання, але й досі у ньому багато зага­ док. Для профілактики, запо­ бігання ускладнень від грипу сьогодні знайдено чимало ефек­ тивних засоБІв.

Хоч, як відомо,

і субота

жодному спортивному кOnек­ тиві. Та й голова МіСького ItOMiтету Фізичної культури І спор­ ту Т. Иотляр, заглянувши на турнір і передоручивши йо­ го

проведення суддям,з~ик.

Спортивна майс'tернІсть здо­ бувається і гартується у зма-

СПОРТ

зростає небезпека зараження гри­ пом, збільшується кількість за­

ТАРС).

СПОРТ

не

спорт-

_денцію»

прихильника І клуб,

свої сили

місцевий

-

який

близу

шаховий

розташовувався ПО·­

кінотеатру

ім.

У борОТЬбІ. Тож спортивним не-Шевченка. рІвникам тільки б вітати таку обмінятися

Т.

Г

ініціативність, всіляко підтримувати : її, дбаючи про M~COВіСТ,ь змагань, про поповнення

Сюди приходили шаховими но.вин­ ками. Тут робилися перші кро ки, а про турніри знало все мlс­ то. Ці змагання збирали чнс­

РЯДІВ

.'Іенних

ТИХ,

ХТО

В

майбутнІх

стартах, "можливо,

заХllщатиме І

честь раиону.

За

ступних яних віть

металургу

«Торгмаш»

К

2

лося

організувати

-

та

участь

студенти

бовці,

учні і

робітники,

працівники

господарства

вІну,

і

-

спортивної

служ­

рення,

різного

пІДготовлено­

числеННі

грн

кращі

успіхи в

мають

більш

мислення).

18ЛО

ДІ.,).

21.00 -

(І с~рія) .

22.20

Кои­

колективів худож­

ІнФормаціitншї

-

20

ЧЕТВЕР,

(2-й від­

випуск

грудня

системи безпеки і співробітництва в Єв· ропі». 19_10 ,Світ.1а путь». Художній Фі.,ьм_ 21 .00 Інформаційна програма. «Час» . 21_30 Кольорове телебачення. «Веселою піснею. СЛОВОМ гострим ... » В"СТУП лауреатів Всеросійського огля­ ДУ сільських агітбригад. 23.05 Нови­ НН. Програма передач.

повне

Програма УТ (4-А кnал) 16.55 - Наша афіша . 17.00 - Виступ агітбритади колгоспу імеиі Татарбунар· ського повсталня .

17.30 -

(Одеса).

Рес­

пуБЛіканський рейд Українського теле. бачення і радіо та газети «Радянська Україна» по впровадженню передового досвіду. 18.00 Фільм,концерт «Гра­ ють. сестри НаКіббековн». 18 .ЗО «30ЛОТІ з;ркн Придніпров'я». (Дніпропет­ ровськ). 1.9_00 -'- Кіножурнал . 19.1О-т ІнформаЦІйна програма .Вісті» . 19.31)--

3а.~ючн,!А

~онцертуqас.ииків_ творчих

ЗВІТІВ м аИСТРІВ мистецтв і ху ДОЖliіх ко. культурн «Україна.) .

цу

Програма КТ (9-А каИaJI)

і8.ОО -

Наша афіша. 18_05 -

студента·заочника.

19.ЗО

Екраи

Тел е­ 21.30 - Ху­

виста!'в «В~сільні дзвони» . ДОЖНlIІ телефільм .АД'ютант lІого пре. восходи:гельства •.

формаЦlйниіІ

очевидна

О. ВОЖКО, rромадський кореспондент.

прихильнини

19.10-

Програма ЦТ (2·11 квиал) і6_23 Програма передач. 16.30.Ваш сад • . 17.00 ,Художні музеї kpa-іНIІ»_- (Му з ей Тропініна). і7.25 -Для школярів_ .Три мільярди КНИЖОК». (40 роКів видавництву «Дитяча літерату­ ра»)_ 18_00 Новини. 18.10 «Грай, мііі баян» . 18АО - Леніиський універси­ тет мільйонів. .Боротьба КПРС і ра­ дянськоІ держави за створення міцноІ

Сьогодні

-

курс .

«День за днем».

ж вона є лише на «Торгмаші»

Иористь від цього

но­

.Ра­

Екран

18.05 -

Н':'ОI саМОДІяльності КИЇВЩИНИ.

роботи

на існування.

афіша .

цеР!-ЗВіТ с?лістів. та

давно на­

мають

Наша

-

СХОДlІте .1ьства •.

Та й на піДПРИЄМ­ секції

партії

Кіножурнал

Телефільм .TBO€ поле •. і9 . 50 - Худож· ній телефільм .Ад'ютаIlТ Аого прево.

ентузіасти його ство­

такі

право

до шахівниці.

мІсті

викладання

треиувальної

ствах

І треба сказати , ця прихиль­ ність має у броварчан давню, хорошу традиЦІю. У довоєнно­ му

на­

вони

знайдуться.

сті. На турнірі їх об'єднала лю­ бов

де­

країни

логічне

Впевнені,

сільського

люди

олім­

У

нашої

вводиться

з на

пролетарсько -j

12_0;' -

типу..

сту дента·заочника. ДpYГl.ii

зріла. А дорослі, ті, хто лю­ бить шахи, могли б збиратися у своєму шаховому клубі,який можна організувати хоча б при районному будинку культури

додаткову

пенсіонери,

спорту.

ється, така потреба

дове­

групу учасників. У турнірі взя­ ли

стають

створення

вого

То чому б У Будинку піоне­ рІв та районній дитячій спор­ ТІІВНій шнолі не організувати секцій гри в шахи. Нам зда­

заводу

С. Мельнику

школах

розвинене

вчителю міської середньої шко­

ли .NQ

видом

математиці,

го­

Иравценюку

шахи

у таких дітей

турнІру зібрав ще більше учас­

-

міжнародного

комітету

в шахи. (До речі, помічено, що

подбали про Другий старт

никІв, і суддям змагань

ігр

пійським

сказати, що організація друго­ го туру турнІру була дещо кра­

ловному

рІшенням

І олімпійського

Заради справедливості треба

ща. Принаймні, необхідні шахи.

глядачів.

за

дянська Укр а їна •. 16.55 Наша "фіша. 17.00 - Для дітей. «Співа€ 'ДУJIарик». Концерт. (Львів) 17 Ж) .Сільські об­ рії •. (Герой Соціалістичної Праці Ми­ кола Рябошапка). (Миколаїв). і8_00 .Партііі.ие ЖИТТЯ, . (Запоріжжя). 18.30Реклама. ОГО.10шення. 19_00 Інформа. ціііна програма .Вісті •. 19_30 Кольо­ POB~ те~'1ебачення. «У світі РОСЛНН». 20_1l1 Фі .lьм,концерт «Пісняри». 20А5 .На добраніч, дітиІ» . 21 .00 Програма .Час._ (М.). 21.30 Худож­ нііі фільм .3.10ЧИН і кара» _ (2 серія). Програма КТ (9-А каНЗJl)

(2

серія).

22.55 -

Ін­

випуск .День за днем».

Редактор Є. ФЕДИR

*.........................-...... '

СПОРТ

СПОРТ

СПОРТ

БРОВАРСЬКА МЕБЛЕВА

І

ФАБРИКА

і

ЗАПРОШУ€ НА РОБОТУ:

І

СПОРТ

_

обробки,

СИ.1ьна пітливість і різка слаб кість, відчуваються болі у суглобах. На другий-третій день може з'ЯВilтися нежить, болі у горлі. Температура різко підвищується, але може бути й невисоКОЮ до 37,5 градуса, і тоді

хто доглядає хворого, треба ки­ п'ЯТIІТIІ посуд, бі.1ИЗНУ, користуliа­ тися респіраторною марлевою маскою. Слід мати на увазі, шl) вірус грипу швидко гине при про ­ вітрюваНlіі і від малих доз ХJЮ­ ру. Тому кімнату, де є хворий,

Серед найбільш ефективних за­ собів Jlікування і профілаКТI\КIІ грипу в арсеналі медицини ін­ терферон, протигрипозна сироват­ ка, Вона особливо ефективна на ранній стадії захворювання. Важ

хворі не завжди звертаються до лікаря, сподіваючись, що хворо-

там, де збирається багато людей, треба частіше провітрювати. Пра­

ні

ба «пройде». Та слід пам'ятати, що з ПОЯВОЮ симптомів грипу треба лягти в Jlіжко, звернутися до. Jlікаря, бо інакше можуть бути небажані ускладнення. До то-

цівникам громадського харчуван· ня зараз слід особливо дотриму­ вати праВИJl гігієни: стежити за праВИJlЬНОЮ обробкою посуду, працювати в мар.1евих пов'язках.

го ж, хворий, який ходить на ро·

Що ж повинна робнти JlЮДИН3,

боту, в кінотеатр, може заразити

що захворіла на грип?

здорових. У дітей часто грип дає

згадувалося, навіть якщо

ускладнення на середнє вухо, а у

рювання легкої форми, обов'язко-

людей похилого віку

во дотримуватися постільного ре-

-

на серце.

Якщо суворо дотримуватися режиму, гострий період захворювання триває 3-4 дні.

ливе

значення

мають

людина.

Г

рип

переноснться

від хворих при розмові, з кашлем.

Тому всі предмети, якими корис-

чином

профілактики

зю оксоліllОВОЮ

ЯК уже

нагадаємо

захворюван­

чи

сунареф. Ще

про

необхідність

ізолювати хворого, в першу чер-

захво-

гу від дітей, про останнє

_

про

просту,

вання ,

призначеного

хворому

частіше

ме-

полоскати

порожнииу рота, пити теплий чай з малиною, смородиною. Ужа по-

багате

Знаючи

засоби

носовик і т. п.), можуть збудником захворювания.

бути линною . Тим, ний.

Алкоголь

Дирекцl.

харчування.

протипоказа-

профілактики

Т. РАНЮК. лlкар-інфекціоиіст.

Ваших

1973

рону

НАШОГО

YHIBepMary.

~~

грипу, вам буде легше запобігти

рушник, винна бути легкою, молочно-рос- захворюванню .

До

УНІВЕРМАГУ, ДЕ ВАС ЧЕ­ КАЮТЬ ЦІКАВІ НОВОРІЧНІ СЮРПРИЗИ.

свіжому повітрі, і

повноцінне

рін. грудня

му acopTIIМlttTi. ЗАВІТАйТЕ ДО

але

жиму. Справа в тому, що він ефективну форму пр()філактики _. зберігає енергію організму, яка загартовування організму. Це і під впливом грипозиих вірусів заняття фізкультурою, спортом, і диками, слід

23

взуття, яиі будуть у широио-

суворе дотри­

мання правил особистої гігієни.

І

Новий

універмаг &роварс .... е' РІМспо­ живспілни ПРОВОДИТЬ ПЕ­ РЕДСВЯТНОВІ НОВОРІЧНІ БАЗАРИ, Ае можна бу. при­ дбати до свята новорІчнІ пе­ "арунии, нраси.1 обмви­ шаеііНI вироби, тринеТІ"'.

во­

ня на ГрИІ:J необхідно щодня ран­ ком З~lазувати носові ходи маз­ раз

-

послуг 3

сени.

Для

~

Шановні покупці! На поро­ зі

протигрипоз­

щеплення, головним

Джерелом інфекції є лише хво- швидко виснажується. Крім ліку- прогулянки иа

ра

АдміністрацІя.

Загублені

кутовий

круглу

штамп

медамбулаторії цlЙСВНМR

печатку 1

ПогребськоУ

вважати

не-

='

,="'.'~~C"~'OC'CgQq#"OO~,qC'I,gl~~~"4"'~.'_'~~~-~qgС#'4&D#~~~#С.~~~g~,##,.~~

«НОВАЯ ЖИ3Н. Ь.

l(ом",уннстнческоlІ

. ••

для

Новини.

22.30 -

Програма УТ (4-А каиал) Телевізійні вісті. 11.35,Шкільниіі е кран. . Історія для учнів 9 клас у _ «Боротьба ленінської ,искры.

11_15

інженерІв-конструкторІв.

ляється головний біль, особливо у лобовій частині, помічається

!

на

І • • • • інженерlв-техиологlв дерево­ і його профілаkmиkа І ,..................... .....

Як же починається грип? З'яв- тується хворий (посуд,

•••

не

неділя не є вихІдним днем у

ШКАР

відомо,

комітеті

спортивних

нив себе хоча б прибути на тур­

РЛДИТЬГРИП Як

змагань.

подбали про те, щоб піДкріпити ІНіЦіативу ділом. А відтак не здається вже дуже дивним і те,

масо­

запрошувалися

Минулі

зовсім

міському

радах

було оголошено проведення

прихильники

гри.

відкриття

Вже це говорнть про те, що

вого шахового турніру, до учас­ у

ВДОВОЛЬНИТИСЯ

що жоден голова рад не затруд­

Нещодавно

тІ

гравцям

«невезу­

в них

можемо.

про

іншим

роллю ГЛfIдачів . Не було також

СОВість змагань, і повинен бу­ дувати свою роботу кожен міс­ цевий комітет . На жаль, сказа­ не

Довелося

спор­

якнайбіЛЬШОго числа спортсме­ нІв. Саме орІєнтуючись на ма­

ти,

завбачливо захопив шахи з до­ му, бо організатори турніру «забули» подбати про те, щоб забезпечити його всІм необхід­

ним.

добу в

бажання І шахів навІть мали свою «рези­

навІть

шаХІВ, ви~робувати

СПОРТ

Ініціативу підтримувати спарта"іади, яке обов'язкове для неухильного виконання всі­

на

значеиия

(ФотохронІка

Наступного року починається УІ літня Спартакіада наРОДіВ СРСР, присвячена тридцяти­ роду у Великій Вітчизняній війні. Сенретаріат ВЦРПС, секретаріат ЦИ ВЛИСМ, Иомl­ тет з ФІзичної нультури і спор­ ту при Раді МіністрІв СРСР і Президія ЦИ ДТСАЛФ при­ йняли спільне рІшення про під­ готовку до стартів майбутньої

автомобілІв

економІчне

Туреччиии.

На фото: П/А.ІсниА міст через Босфор, нкиА з'єднав два коитииенти.

СПОРТ

вони

26 тисяч

обох иаПРАмках. БОСфорськиА мІст ма" величезие

під­

(ТАРС).

чоловІк.

Міжнародний турнір з хокея

КО,1ьорове те .1ебачения . Міжнародний турнір з хокея на приз газети ,Изве· стия»: збірна Фінляндії збірна СРСР . (21_00 Інформаційна програма .Час»)_ 22_00 Кольорове телебачення.

втечі».

мегават.

ГРУДНЯ

19.

приз газети ,Известия': збірна ЧССР - збірна Швеції. і8.15 - «Москва і москвичі». 18.45 ,Сторінки творчості письменника Сергія Залигіна •. 19_25 -

обох

нів . Партквитки зразна 1974 року вже одержали майже 896 тисяч комунІстІв, що на 34 ти­ сячі більше, ніж за відповідний

І

чення.

Представник збройних сил оФІ­

РИМ. Успішно проходить щорічна иампанlя Італійської компартії по оБМІну партійних нвитків

СЕРЕДА,

Проrpiм. ЦТ (2-1 ка8ал) 9_30 ~ Програма передач. 9 35 - НО· ВННИ . 9.45 «Запорізька 'иовина» . Те· ленарис. 10.05 Кольорове телебачен, ня. «Бути ЛЮДИНОЮ». Художній теле· фі"ЬМ_ (2 серія). 15.20 Програма пе· редач . 15.25 «Класна година •. Слово про вчителя. 15.55 Кольорове телеба­

Рігоберто Ачу, які перебувалн під арештом у місцевІЙ тюрмІ. ційно

......:

~!••""I,~

чин вчинила вІЙськова хунта у Чілі. За повІдомленнями, що надійшли сюди, в чілійсьному місті Cah-ФІліппе страчені ко­ лишній директор національної служби охорони здоров'я , ио­ муніст Абсалон Вернер Вlльяр і КОЛJlШНій директор бюро со­

ням у дію нового. п'ятого аг­ регату потужнІсть електростан­

збільшиться

'-':::;: ':"',:-...~:

БУЕНОС-АйРЕС. НОВИЙ зло­

Броваре~го roРКОМИ

_ opraH І rO партии украииы' городскоro • ри 08НО

Советв депутато. ТРУДЯЩИХС" -~ • • • #

І

l(иевскоl област..

_ " - , . -- ." __ " "

-- --- - . . . . ,

.... " " .- .

НАША АДРЕСА:

211028. "'. БРОВАРИ, .ул, I(ИЇ.Сloка, 154.

=.

,.".v*v-~ •

І

ТЕЛЕФОНИ: редактора

-

19·3-112,

заступника редактора

-

19-4-47.

відпоаlдальиого секретар". вІдділу сільського господарства. кореспон.ента ",ісцевого р_д1ОМ08леНIjЯ _ 19·3-18, вІддІлі. ПРCl"'ИСЛ08остІ, МІСО.ОУ роботи, фОТОllореспондеНJ'В _

.,.~'~,.-,'.ATHT

ІНДЕКС 61964.<.Т ~ Вро;а;Ська дpy~ Київс"кого 06п)'пра.ліНН~ -.-спра •• х .иДаlll;ЦТ••

-

....

#

--

І

газети

19-4-67.

-.# •.. ., _. ., -

Газета внходlt1ь І

~,.~:::::Ki Обс.г 0,5 ФОJIIIИТУ'

.~

_# _

-поліграФіїі'";НИЖКОIОЇ ТОРГіВЛі, вул, Киівська,

«Пр ......

. . . . . .~ • • ,

154.

Зам.

=

.....

6303-9890.

#198 1973  
#198 1973  
Advertisement