Page 1

ПРОЛЕТАРІ -ВСІХ КРАІН, €ДHARTECSI!

К О М V Н І СТ И Ч Н О І П А Р Т J І V К Р А І Н И, д·ЕПУТАТІВ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

ОРГАН &РОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО KOMITETV МІСЬКОІ І PAROHHOI РАД НАРОДНИХ Газета виходить з

*

17 квітня І9:З7 року

нп

,1\,f:.

*

(7690)

*

Субота, 10.. грудня 1988 року

Ціна

3 коn.

Трудящі Броварщики-братньому вірменському народові сприйняли

ДЕРЖПЛЕМПТАХО­ ЗАВОД •РУДНЯ•

·звЕРНЕННЯ

Тут відбулися збори колективу, на яких було підтри-ма·но ди

іІНЩі:атИ'ВУ

трудового

ра­

-

фонд

Оперативннй штаб міста по наданню допомоги братньому вірменському народу звертається до всіх жителів міста .Бровари, ·Керівників підпри­ ємств і організацій подати посильну допомогу на­ шій братній республіці в ліквідації наслідків зем­

перерахувати у

поте.рпІлих.

ОБ'ЄДНАННЯ •КИІВТЕПЛО­ КОМУНЕНЕРГО•

летрусу.

ШТАБ

грудня на мітингу з nриводу трагічних подій у Вірмен~ї працівники

9

нашого

П!цприємства

рішиJІИ

фонд

ОДНОДеН­

БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЯ

ли

руку

ньому

Грошові внески окремих

колектив

на­

му

праЦі

кварталі,

у

nрацюючих

під­

також

штабу:

громадян:

грошові

б-30-~ь,

перекази

ву.ч. Алааердиа,

того..

ступили

теплим

одягом.

Люди всі, як один, зі­ йшлися ІНа думці: 17 ГРУдіНЯ nровести субот­ ник і зароблє;ні на ньому кошти близько десяти тисяч карбава,нців на­ праВІ-vrи у Вірменію.

народ,

всіх

одразу

телеграму

до

1колектив

світлотехнічних

зі

надіслав

ЗАВОД ПОРОШКОВОJ МЕТАЛУРГІJ Комуністи за.воду по-

спЬвчуттям

братньої республіки. А позавчора вранці у

складальному

ду

sі~дбУІВСЯ

цеху

рошкової

заво­

мітинг,

на

металургії

іме­

землетрус

якому роб!11ники. І·нженер­

багатьох дітей.

ні 60-річчя Радя,нської Укра~ни разом з де­

·Но-тех•нічні nраці:вники ви-

путатською

11РУПОЮ

під-

·провели

мі­

від землет,русу.

Вони

ви­

кошти

на

nерерахуємо

нlЛWta

РЕДАКЦІЯ

nерерахущ1ти

nо:'dоги

у

фонд

до­

()ра:тньому

мє~ському

вір.

:народові

за­

робле-ні ношти працtв.ми­ ни редакції газети •Ііове жиrrтя». Всього (••... - пе­ рераховано

Робітники тресту прий­ няли рішення, щоб пере­ ·казати

буідІЬ-ЯКУ ХВИ­

•НОВОГО ЖИТТЯ• Одностайно ви:рішили

земле·трусу.

.нtм вірменським на­ родом, я.кий постраждав

В

потерnілим.

-~ :~·

тинг солідарності з брат­

для

тисяч :карбованців у фQИ,Д

можна

82.

Все- не-

приготували

ЛИНУ нап.равИ>ти бригаду лікар~в до Щр.менП. Крі.м

направляти 1 иа адресу ЦК Вірменського Червоно­ го Хреста поштовим переказом: 375010, м. Єреван,

ток.

з

.виробів

nідnриєм­

адже

Тепефони

nо­

JІИХ.

Керівники подають дані про відправлення тех~ віки і пюдей в братню ВірменіЮ в штаб при міськ­ виконкомі во вищевказаних телефонах.

силки

заводу

Особли.во б о л я ч е сnрийняли цю біду жінки осиротив

tеімнаті.

111 5-32-47.

.цриємсr~&а

стві.

заводу,

()щадкасами

землетрусу.

обхідне Готові

рішили п1дтримати ініціа­ тиву па,росилової дільни­ ці і пеіРерахувати у фонд пстер-пілим в1д стихійного лиха свій дє·нний заробі­

ський

третьо­

а

на

всіма

і на раху110к Київсь-

час

Штаб праЦJОЄ при міськвиконкомі кожний день (без вихідНИх) з 8 год. ранку до 20-ї rодННн вечо­

ра в

хто

стихійного

З31Раз чекаємо людей, яких було траІВмовано nід

допомо­

дня.

Сім'ї наших робітників готові приютити їх у се­ бе. Заводська жіноча ра­ да вирішила також від­ правити у Вірменію nо­

ЗАВОД Дізнавшись про велику біду, яка сп~ткала вІрмен-

яку

за

· заробіток

денний

приймаються

.N'9 700412

СВІТЛОТЕХНІЧПИИ

тисячі

12,5

премії,

одержав

громадян

для подання

вkц

лиха.

ги потерuілим звертатися в міську поліклініку відділення перепиваиня крові, 4-й поверх (промву. зоп) в середу і четвер 3 9-оУ до 12 годинц:

До відома

підприємств

кров

землет.русу

тим,

страждав

брат­

роду. На мітингу, що від­ бувся 9 грудня, одно­ стайно вирішено безплат­ но наnравити у Вірменію 20 тонн оnоряджуваль­ ного профілю. Крім того, у фQІНД nотерпLЛих буде

сумками

для наданна

допомогу

НІ 000700808 в

протяг­

допомоги

пер~рахо.вано

від організацій,

міста на рахунок

нашого

вірменському

карбованців

виїхати у Вірменію

Червоного .Хреста

жнлсоІІбаиву ІІі. Каеаа для придбання медикаментів, ІJwa•Y .. .ІІtШвх иеобхlдинх речей. Бажаючим дати своJО

•Пов1домле.н.ня

наслідки

у Вірменії. Горе, яке сnіткало братній народ, це і •наше ГQРЕ!. Кожен з нас готовий прийти на

.міста

кnr" оокому

бажаючих усиновити осиротілих дітей.

-

АJJЮМІНІЄВИХ

теж

ГРОМАДЯН:

- бажаючих допомогти одягом; він повинен бути чистим і придатним для використанна. Прийом одягу організований на території ДТСААФ ву­ лиця Київська, 1 (з боку вул. Матросова, зупинка автобуса •Військкомат• );

у

ЗАВОД

підприємства

ОБЛІК

практичної допомоги на місці;

НИЙ ЗаррбІток.

Будівельники

ВЕДЕ

бажаючих

-

ви­

,n.ере,рахуrвати

ДОП'ОМОГИ

гр о .ма дян

д о

колекти­

ву провести суботник і зароблені кошти майже 3,5 тисячі карбо­ ванців

·про

тисячу k<tрбо­

ва.нціІв.

АВТОБАЗА .М

рахунок

2

Колектив автобази

N'l 2

фонду nотерпілим від ~ем­ летрусу. Із фонду соц­ культпобуту десять тисяч карбованців, Із

на

ТС!f(ОЖ до -всіх депутатів міста 1 райооу персраху­ вати у фонд потерпілих

фонду

лим Вірмежької РСР 4 тисячі карбованців. ІІНтернаціо.нальний но-

·не

Окрім того, працівники СПМК-2 тресту · «Теnлн­

з

іиіціати.вою

і

звер-нулися

до

всього

за­

водського

колективу,

а

МЄJНШе

денного

заро­

ТРЕСТ •ТЕПЛИЦЯ­ ТЕХМОНТАЖ• В колективах тресту •Теnлицятехмонтаж» про­ йшли мітинги солідарнос­ дом, який постраждав від

з

вірменським

-

три

!ВlідQУJВІСЯ

цятехмонтаж•

бажання

ор­

тисячі

участь

також

бе:шосере-дню у

лікві-дації

районної

лtкарн1 з глибоким болем

ровольця.ми.

ПРОЕКТ ПJІАНУ ЕКОНОМІЧНОfО І СОЦІАJІЬНОfО РОЗВНТКУ

РАЙОНУ

ВА

1989 РІК

Проект плану економічного соціального розвитку району на 1989 рік розроблений у відповід­ ності з завданнями п'ятирічного плану, рішенЬ ХІХ Всесоюзної партійної конференціі, Пленумів ЦК КПРС, ЦК Компартії Украї­ ни, 3 урахуванням доведених о~л­ викоикомом основних показників,

сяr виробництва в nромисловості зросте на 5,7 процента. Станом на 1 грудня викснано ,ріЧJІі nлани цро­

мічних

дажу

форм

пропозицій відділів та управлінь райвиконкому, трудових колекти­

слуг

державі

Очікується показникІв

молока,

досягнення по

обороту.

випуску товарів

споживання.

реалізації

Разом з тим

Менше,

ніж

лання

державі

картоплі

окремих

безумовиого

га­

забезпечення

досягнення

рубежів

п'ятирічки.

nоточному році продовжувалось

зростання ни,

що

темnів

розвитку

позитивно

економі­

вnлинуло

на

вирі­

шення багатьох виробничих і соці­ альних nроблем, сприяло активізації роботи на місцях. Аналіз роботи за

11 них

місяЦів

та

результатів

розрахунки свідчать

очікува­ про

вико­

нання основних завдань в більшості галузей народного госnодарства. Об-

nлатних

по­

ряду

показників

відставання. Виробничу не виконає nр.ом.номбінат.

зриву

пере,цЮачалось, та

продано

фруктів.

nрограма

по

ням

комунального

госnодар­

ства, що значно ускладнює вання завдань спорудження на наступний рік.

форму­ об'єктів

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ПРОЕКТУ ПЛАНУ НА 1989 РІК Економіка

району

в

вnерше буде розвиватись коли новий господарський охоnить

осі

виробництва і План враховує

відносин

про

існування

власності

Закону

в

осно­

під­

різноманітних

зв'язку

СРСР

на

державне

про

із

введен­

кооперацію

та активізацію на Цій основі кооnе· ративних і змішаних форм сусnіль­ ного ІВирабниц'NІа, орендного під­ ряду, особлиІЮ в сільському госnо­ дальший перехід матеріаль­ но-технічного nостачання на оnтову торгівлю, централізоване розnоді­ лення і nрямі господарські зв'язки.

РОЗ9ИТОК

га(І!узі

1989 в

році

умовах, механізм

мате.ріаль-ного

рівні управління. розширення еконо-

СОЦІАЛЬНОІ

СФЕРИ

введенню

житла, газифікації ряду об'єктів ви­ робничого та соціально-культурного призначення,

СРСР

приємство;

Складним залишається становище капітальному будівництві. Під за­

грозою

СОЦІАЛЬНО­ ЕКОНОМІЧНИй РОЗВИТОК РАйОНУ В 1989 РОЦІ У

в

народного

договірних

Закону

дарстві:

по

програму

в

Бу­

населенню.

допущено

відставання,

овочів.

дуть перевищені завдання по товаро­

План спрямований на закріп­ лення позитивних тенденцій подо­ допущеного

яєць.

намічених

nродажу

вів.

лузях

м'яса,

ві

Проект шення

nлану

грошових

передбачає доходів

збіль­

населення

на 4 проценти. що вище, ніж перед­ бачалось п'ятирічним планом. Для збалансованості зростаючих доходів nередбачається ріст виробництва то­

варів народного споживання тисяч нарбованців, або иа

на

7 45

6,3 про­ цента. Обсяги nлатних послуг зрос-· туть в порівнянні з планом 1988 року на 18,6 nроцента. Підприємствам. організаціям та установам союзно-республіканське-і: та рєспубл1канськоІ nідіІЮрядкова­ ності

ні

деоржазне

послуги

замовлення

визнач-ено в

на

плат­

розмі.Рі

2,4

м!льйон<і карбованців з те-мпом рос­ ту. Роздрібни-й това,рсоборот коопе-

ративної

торгівлІ

Н<J.вит-и. ·В обсязі

nланується

вста­

63,3 мільйона карбо­ 4,2 мLЛьйона карбо­ 7,2 проце·нта більше

ванців, що на ванЦів або на плану 1988 рОІКу.

АГРОПРОМ И СЛОВ И А КОМПЛЕКС 'Виробництво сільського

валової

господарства

міwтьйонJІВ процента

продукції 2U2

досягне

карбо.ванців, більше

або на

плану

5,7

nоточного

року. Головним завданням у земле-_ рабстві ·є підвищення його продук­ тивності,

для

чого

намічено

внести

ПіД ПОСіВИ 935 ТИСЯ'Ч ТОНН органіч­ НИХ, 18,3 тисячі ТОН:Н мінеральних добрив. Зерно по індустріальній тех­ нології буде вирощуватись на ІШОщl

тисячі гектарів, овочІ на ~700, картопля 1500 гектарів. Зросте культура землеробства. Все

8,1 це

дозволить

отримати

з

ножного

гектара зернових по 29 центнеріа, картоплі та овочів по 150 цент­ нерів. За рахунок nідвищенн~ · вро­ жайності нормових культур і nри­ родних

409

угідь

nланується

тисяч тонн кормових

в тому

заготовити

одиниць,

числі сіна

силосу неплодів -

50,

туральних

на-

слідкіІв стихІ.йного лиха. О. Д. Скартевський, І. К. МаслЮІ< та бага'ІО !·нших ВОДіЇВ ВИЯІВИЛИ бажа:нНЯ nоїхати у Вірмєнію доб­

Вір­

ЦЕНТРАЛЬНА РАИОННА ЛІКАРНЯ Пра.фвники

що

вран.ці,

ВИ·рішив

юяти

ІМенію на допомогу.

наро­

ІВЧо.ра

лектнв

виявили

поїхаr~ у

мlтинту,

,(Щноста!Йно вирішна пере­ казати у фонд потерпі­

J<арбованців.

бітку.

ті

профсnілкової

ганізаЦії

с,воєму

- 41, сtнажу 233, мрмових коре­ 131 тисячу тонн (в на­

величинах).

(Закінчення .на 2-й стор1иц1 ).

-


о о о о ооо о о о о о.-: о о о о о о о о о о о о о о ооО о о о~ о оооооо о о о о о о оооооо оо о ооо о оо о о о ооо о о ооооооо ооо о о о о ом о о о о о о о о оо t о о о оо о о ом о о~ м м.о о о о о о о о оооооо ооо о о о о о.~ оо о о о о ооо о о~

нове )О

життя

1.0 ГРУДНЯ

І9Н8

РОКУ

0 ооо о о о ооо о о о о о о оо о о о ооо о оо о о ооо о о о о о о о.м о о о о оооооо ооо о.о.м.о оооооо о о о о о ооо о о о о о оо о о ооtооооомоооооо оом.е- о о о о ом о ом о о оо ом о оооооо о о о о о о о о о о о о о о о о о о О;fМ4Ооом~ о о оо ом о ~~.-:У'

ІІ

ПРОЕКТ ПІАНУ ЕКОНОМІЧНОrО І. COQIABЬHOrO .РОЗВИТКУ

І І

РАЙОНУ (Закінчення. Початок на 1-й сторінці).

Підвищення сивне

яності

використання

тенціалу

худоби

і

кормів,

КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ ТА РОЗВИТОК БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ

інтен_

генетичного

птиці,

по­

застосуван_

ня ефективних технологій дозволить від кожної корови отримати понад

Для збільшення виробництва тва­ ринницьної продукції з особистих дання

довести поголів'я корів до продати населенню 19 тисяч голів поросят, 6 тисяч голів молод­ няка великої рогатої худоби, близь­

6500,

радгоспі <<Лі.ткі:вський >>, rоспі І(<Богданівсь:кий>> та заводі <<РудНЯ>>.

Ці,

ТОНН

СОНОБИТИХ

КОрМіВ.

ломеТІра

26.~. яйця

молоно

з

твердим

~ошторисному

в

розділі

ратних житла,

трольних цифр і не має директивно­ го харантеру, що не с:ковує ініЦіати­

в

державних метрів

тому

числі за

раху_

капіталовкладень

та

·- 17,7

ву

Зросте

торгова

сіл Монрець,

nлоща

Рожни,

Обсяг на

середній ремонти на 60 кілометрах

змогу

рішення

при

промислового виробництва рі•:к визначений в сумі 74,1

1989

нарбованців,

В

наступному

дальший

з

ростом

про_

про­

6,1

том,

Гребель:ки, Ну_

році nередбачається

розвиток

тажним

та

перевезень

пасажирсьним

полі·пшить·ся

ро·бота

ван_

транспор­

сфер

зв'яз­

ну. Вантажооборот зросте на 2,3 процента, більше уваги nриділяти­ меться

виксrристанню

Е•ідомчоrо

тран­

сnорту.

ательє пошиву наnівфаб­ швейних вироб;.в за зраз­

Продовжуватиметься телефонізація населених лунитів та виробничих об'єктів, :кільність абонентів радіо­ зв'язку зросте на 25 процентів.

сільських

Дальшого ші

розвитку

набудуть

і

іН­

галузі.

* * *

ЗВ'ЯЗОК

Винонан.ня завдань плану 1989 ро:ку повинне створити необхідну еко­

У nроекті nлану на 1989 ІJ'к впер_ поназник

дає

кон­

цента.

ТРАНСПОРТ,

ше

:колентивів,

ти nлану поточного року на

ПРОМИСЛОВІСТЬ,

Продовщиться сnорудження газо­ проводів до сіл Плоске, Русанів, Ро­ жівна, Пухів:ка, Заворичі, Гоголів. Загальна мережа газоІВих магістра-

роз­

договорів.

мільйона

магазинів

ками для обслуговува,ння жителіrв в Бро:ва'РаХ.

пок·риттям,

планується

в снладі

оптимальні

силаданні

лажинці, Підлісся. Відкриються пральні самообслуговування в селах Гоголів та Белина Димерна, перукар­ ня в Ирасилівці, пуннт пронату­

в Пухівці. ринатів та

псказни.нів,

трудових

вибрати

:квадратних.

виразі

соціально-економічних,

ракуннових

Планується спqрудити nриміщен.ня с!льсь.ної Ради та школи в с. Рож­ ни, ренонструювати Иалитянсьну се­ редню шнолу. До ладу діючих стане дитсадок в с. Плосне. будуть введе­ ні медамбулаторії в селах Ирасилів_ :ка і Богданівна, ФАПи в Михайлів­ ці. Соболівці, будинок :культури в Нняжичах.

автодоріг.

56600 тонн, фрунти тисячі тонн, м'ясо - 91 тисячу тонн, мільйона штук.

316,8

доріг

каnітальний та проводитимуться

Закупки основних видів продукції складуть: зерно 500, нар'l'опля -

24150, овочі та ягоди 4

nтаха,рад­ nлемnтахо_

Дальшого розвитну набуде шляхо­ ве будівництво. Буде введено 3,1 кі­

На заготівельні пункти передбача­ ється надходження 13 т_исяч тонн мо­ лона і 1600 тонн м'яса.

в

тисячі

та машинних дворів. Реконструйову_ ватимуться осушувальніІ системи в

1 мільйона штук молодняка nти­ 11 тисяч тонн грубих і 13 тисяч

лей повинна зрости на 43 нілометри. В сільст,І\ііІ місцевості буде збудо­ вано. близт,но 40 тисяч метрів квад­

ноштів споживчої кооперації

Будуть збудовані приміщення для ВРХ бі'Льш ніж на 2 тисячі голово­ мі,сць, силососховище на 3 тисячі тонн, планується nровести благоустрій ферм

підсобні-& господарств ставиться зав­

РІК

1989 нок

На рс.зІВитон матеріально-техніч­ ної бази народного господарства ра_ йону в 1989 роцt за рахунок всіх джерел фінансування передбачається направити близько 22 мільйонів кар_ бованців.

кілограмів мо,ІJока, середньодо­ бові прирости свиней досягнуть 500, ВРХ при вирощуванні ремонтного молодняка становитимуть 550, на відгодівлі 650 грамів.

3600

ко

НА

виробництва

номічну базу для формування тринадцятої n'ятирічни.

продукції

nлану

ПРО 'БЮДЖЕТ РАЙОНУ НА 1989 РІК ТА НОГО ВИНОНАННЯ ЗА 1987 РІК П,рае,JЩ бюдже.ту rHa :На•СТУПНИЙ р\Н розроблено у ·ВІ:д,пGвІJдності з рішен­

rнямk

з'Їі3ду ИПРС і ХІХ Все­

XXVII

союзної

ПЗ!рrгr!ЮНфе.рєІНцtї,

на

основі лu:юеrнту ПШіrНУ

~

соціального

а

танож

ено:ном•!.чно­

.розвиrrку

на 1989 р~к. За

нарбова.нці·в бі.льше, роцІ. Зо:крема:

попере!дНіми

:району

даними, бюджет

,району по дохо.ц.ах ·за поточний рік буде ВИJ(ОІНа:но .на 102 проценти, що всі

з<юланова·ні

заходи.

З ос.но.вних вwді.в дох.оДіІВ на на­ стуtІІний рі.Н заtrшановано: від соЦіа­ лістичного гооnQДарс'І'ІВа в сумі, що становить 73,3 mроцента ·В1\д доходів у 1988 ,році. В тому числі відраху­ :ва:ння

з

в

бюджет

району віД

обороту ста,нооити.мут·ь у

но.сті до бюдже'І'у м.ільйони

29

nЩдрООМС'І'ІВ ну

·

і

зростуть

ро,ку ( 4

тисячі .карбова.нфв)

473,1

nроце•нТ'іІВ,

цьо,го

платежі

державних

ОрtГаІНіЗаЦій проти

З

прибут­

цього.річних

на

проц~.нті'В, rІІJрибу.т:ковий податок нооnера:т.и.в:них п•:.дприємств та пі·д­

48 з

n,риє,МJс'І1В,

- на тежіrв

громСІ!дсМ<ИХ

організацій

nроцента. Доход від п.ла­ населення nроти цьото!річних

36,7

( 4 мільйони. 339,2 тисячі ка,рбован­ ці;в) зросте на 51,1 -процента. Серйоз.ною

настушного

проблемою

року

є

.ві•діПОВі\дtНО

те,

що

з

рі­

шешнями союзних о,рган!.в замість від­ рахування в бюджет ,району від за­ гал-ьносо• ....них ·держаrв.них доходів

передба!Чено які

810 тисяч карбованців,

необхідІНо

мобіл!:зації

у

виш~нати га.лузях

за

рахунок.

нароДІного

су,р.сі.в, е1юномного де,ржанrних .коштів у

nлану і бкщже··v на

ви.користаннн ході винонан·ня

1989 рік.

ПОДАТОК З ОБОРОТУ На

1989

ІРіК

Плат-ежі

надходжеяня

824

на

тисяч

695

ніж

у

подат­

ресурси і

чен{)

надходження

су•ми

подаТІКу

з

525,2

тисячі

кар­

бованці;в

відрахуrваJН,ня вІ.д падатку з обороту .в рооміірі одно.rо процента дР

об'єм•ного ту

розІд1Рібного

де,ржаJВної

і

товарооборо­

кооператиrвrної

тор­

гівлі.

ПЛАТЕЖІ З ПРИБУТКУ Плаrrежі з органііЗаЦіЙ

п:рибут:ку МісЦеВОГО

підГІІриємст.в Іі'ЇJДПОря.д:ку­

і вання ·в:и:з.наче.ні ,в заrа·ль·нІй сумі 3 міл.ьйони 925,6 тисячі карбован­ ці.в, що на 1 мільйон 274,8 тисячі

що

По

за

т!рудові

виробничий потенціал.

Сплата

11\омунального

єнономі;ного

10,1

тисяч1

на напLтальний ремонт -

стимул~­

нарбованЦІВ,

5,4 тисяч!

наорбованфв.

.

номіч.ної оцінии ті

до

бю,д·жету

арганізацlях

по

охорQНИ

nасnодар­

З'даров'я

на 1989 рііІ< ВИЗ•НаЧЄ•НІ В сумі 106,8 тисЯіЧі ксьрбованціїв nроти 115,1 ти­ сячі карбова·нЦів в 1988 роЦі.

Побутове обслуговування

населення

ПІдnриєм•с'Dва побутового вування на·селення в 1989 ВИІННі внес·ти до бюджету рооюоря,дте~ні

обслуго­ роЦі nа­ 87,7 ти­

nlдіПРІ -'\оіств

обсл.уговУІВа.н.ня

залишає'l'ься

населеяня

ціІв, в т. ч. фанд ви;ро-бІничаго і соці­

86,8 тисячі нрб.

ІіЛАТЕЖІ З ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ

І ОРГАНІЗАЦІП СОЮЗНОГО ТА РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО ПІДПОРЯДКУВАННЯ И,рім заз-начених •n;штежІв з nри­ буrпну в доходах бюджету планують­

ся .надходженНІЯ відрахувань ,від nри­ бутну п!Дnрием.ств р·еспубЛІінансьного

підІПоряднУІВан.ня в сумі 1263 тисяч1 К<іірrбова.нців.

податну

в

а

ро,з,міру чистого

дохо­

?nо_даткову­

праЦІ СlJІ'ЬСЬІ<ИХ

ТіР'У\дЇВ'НИ.КіВ.

ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ НА

1989

.плану еноно­ розІвитну в~­

ка1рбованціrв і ха:рантеризуються ними основними nоказни,нами:

та­

12354,7 тисячі

ф~нан.сування

заходів

-

11

800

тисяч

на.рбованцtв;

- утІрИМаІНJНІЯ органіІВ v.пра'ВЛіННЯ367 ,З тисячі нарбоваrнці.в, що ста­ новить 93 nроце.нти до nоточного рану;

-

і.нш! .ви.датн.и

-

9,8 тисячі нар­

бованЦів. На благоуст,рій

л:яєтJ>ся

"40

сіл і селища виді­ ,тися•ч нарібованфв.

АГРОПРОМ На

фінансУJВа:н.ня

заходів

агропро­

мислового НОІМІПЛе:ксу ·в бюджеті ра­ йону передбачено 133,6 тисячі кар­ бованці.в, або на 893,1 тисячі кар­ бованц!Jв менше, .ніж в 1988 роuд, що пояонюється

nерехQдом

суми:

тисячі кар:бова.нфв. Цією сумою nе.редбаче.но видатІj{и на придба•Нrня обладнання та інвента­ ря на 137 тисяч нарбованців та ка­

пітальний ,ремонт 180,3 тисячі нирбовшнціrв. Передбачс но та:кож 27 тисяч :карбованців на безношто.вне забєзпеченяя

nhвтсри

радгосnіІВ

учнів

тисячі

nід,ручнинами

на.рбова.нціІв

чу;ва.н.ня

моланом

міських

шніл.

Видат•ЮІ .на

ніх

учнів

на

та

хар­

нласіБ

1-4

з

січня настушюго року на по.нний госпрозрuх~·нотс У 1989 році оnера­ ційні .вида ТІlШ по радгаспах бу дуть по:к,ри.ва;тися за ,рахунон республінан­ сь.кого бюджету у вигля~і диферrенці­ йова.них надбавок до занупі>вельних

1

ці.н на сільгос.ппроду:кrr.и.

СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ ЗАХОДИ. Вони збіЛьшуютьсіН про'l'и ць-ого рану на 680,1 тисячі :карбованЦІв і станСІВитимуть 95,5 процента усіх бю,джеrrних витрат, ()Скільки п!дви-

ут.римаНІня

уст<.ш :'В

ну.льтосвіт­

<.:тано.витимуть

413,3

тисячі .на·рl>с•ванців, що забеЗ'п-ечить ут.ри.мання 35 бібліотек, 30 к.лубних установ, інших занладіІв. В Цій же сумі 55,9 тисячі нарбованців на r:Іридбання обладна.Е•НЯ й інвентаря, 27,9 тисячі нар·бованців - на капІ­ тальний

ремс·нт.

Охорона здоров'я

со.ц:ку льтурних

мільйО•f.•;,в

На ·ок.ремі захо­

та•ні

6:39,6

173,6 тисячі карбованців;

-

~·раду.

Культура

да11ки бюджету району на 1989 P'lH пе,редбачені в сумі 1·2354,7 тисячі

дарства

nаіртії і

видtл.яють~я

Народна освіта

РІК

Згідно з п•роектом м'ічного і соці<а.пьного

всього

ди

бюджеті району на наступний рік ви2начені вида11І<И в сумі 4 мільйони

і -rrрудовими

з

,ням

колгос-

рентабельносп

іанож виходячи

доб,робуту

На ут<римаНrня загальноосвітніх шнlіл, ди'Гячих дошк!..л.ьних закладіІВ та інших устано,в на,рсщ.ної о.світи в

зем.лrі, забезпечєнос­

фондами

ма:терLального

або

року, прОВО­

1988

ва.ноrо фонду Oll.lla1'И

по­

227,6 тисячІ карбова.н­

розвнтку

заrнонода~ства

кар.бованщв,

ресу,рсами (;виробничого nотенціалу):

сячі карбс.ва~нЦів .nлат-ежів. В

вщ­

нарбова.нціІВ, з них аситну;ва,н.ня ·на: фінансsвання народно.го госпо­

охорони здоров'я Платежі

основними

вида·т.ні·в

Госпоргани

ських

·рш

1989

ДИІfЬСЯ за стабільними норма·тивами, встановленими з ураху;ва.н.ням еко-

ду,

шенням po3!VI~PY п,ри:буткІв. За рахунан цих коштІіїв буде утво­

-

-цього

госпо,дар,с:тва і

тисячі карбоrванЦі.в у зв'язну із збіль­

феНідИ

діючого

тисяч

пом, ПОЧИ•НаЮЧИ З

раху:вано в сумі 23,4 тисячі :карбо­ ваІНці.в, тобто збільшено їх на 11,8

ре.но

.на

неіЗалежно від рівня

господа;рст.ва пла11єжі по бюджету ви­

вання

до

15

року.

Це

пояснюється

nлатежу

пІдпфиєм.ствах

заnлановано

сумі

більше,

господарство

ал...,:ного

загальної

•карбованфв.

роЦі,

Црибутковий податок з риб~олг~с­

по.в!дно

станови·

Житлове та комунальне

йо,ни 242,5 тисячі ка.рбовшнці.в мен­ ше, ·ніж цього рону. Це пояснюєть­ ся змен.ше•НІНіЯІМ процента ві!драху­

обороту. В бщdжеті району nередба­

пу

оргаюзаЦій

f{арбованЦів

,нового

бутового

вtд

тисячі

1988

сплатою

б!Qджету

щення

.куш>турного рі.вня житт·я нар~;щу на сучасному етаnі розвиrrrку краhни за­ лишається найважли:вішим завдан­

ПОДАТОК З РИБКОЛГОСПУ

більше на 3 тисячі ка;рбова.нщв 1988

підrюря.днутв.а•н.ня

'l'И.му:ть

ку з обо,роту виЗІначєно в сумі 773,9 тисячі .карбова'Н'ЦLВ, або .на 3 міль­

вань

по

гос­

nода.р.ства додаткових фінаІНсових ре­

ПРИБУТКОВИй

Райагропром

податку

відповІд­

1988

Місцева промисловість

місцевого

ДОХОДИ ПО БЮДЖЕТУ НА 1989 РІК

в

Уї nла:геmі від ПІрнбутку наступно­ го року .с·тановитимуть 40 т.ися·ч ка,рбованців. На розвиток мLсцевої ПРО.МИСЛ'ОВОСТі і СТВОреrНІНІЯ фонД\ІВ На· І'І'J)аrвл.яються 37 тиснч ка.рбов.анціІв.

дасть можливість nовністю ПІРОФінан­ сувати

ніж

Вщдат.ки

рін

1989

на

охорсну

здщю.в'я

вv.,раху.вані в сумІі

6

на

міль­

йонів 715,3 тисячі :карбованЦів, що більше проти 1988 року на 387,9 ТИСЯЧІі І<арбо'ВаНІ{іВ. Це ПОЯС·НЮЄТЬСЯ ПЇ\дВИЩЄНІНЯМ :1 '; :~біТНОЇ ПЛа1'И nра­ ЦіВНИКаМ ·Норм

За

:на

мед\ ·,.,нов. медиІ<<НІ<:НТИ

.рахунон

17

харчування.

пе.редбачених

утрИf\\УВа'Т·ИrМУТЬСЯ ліжQІН,

збільшенням та

ЛіНарні

кошті;в

На

1470

фельдщерсьно-а,кушєtрсь­

них пунктів та інші медичні устано­ ви. На цридGа!ння медичної апарату­

ри і обладнання буде виділело 177,9 тисячі нарбо.ванців, на капітальний ремонт

148,3

медустанов

:ви,діляється

тисячі :ка.рбованЦіІВ.

Соціальне забезnечення У бІQджеті пла.нується

району

на

асигнув,ни

на

1989

рік

соЦІальне

забезпечення в сумі 28,5 тисячі кар­ бованціrв на утrрима~ння апарату соц­ забезу. На nенсійне забезnеченІНя кошти йтимуть з .рєспубліrнансьноrо бюджету.

Управління На

ут,римання

плануються

органіtВ

видатни

в

упра:sJІіннrЯ су.мі

371,3

тисячі І<8Ірбова.нціїв, або менШе, ніж ·в 1988 році, на 23,3 тисячі карбо­ ванців.


1... СХРЕ-СТИ­

"Р<tТІї,

ЛИСЯ СПИСИ ВРАНЦІ

столІ

у

себе

начальник

на

ПМН-5

тресту ~'У крагрожит лопо­ бутбуд» В . Д. Ткаченко побачив папір. який при ­

мусив замислитися. Не зовсІм приємнІ емоції охопили його. Невже від­ нинІ його воля. його ад­ мІнІстративна

успІхІв

у

працІ досягла оператор машнииого доіиия ко­ рів з птахорадгоспу

<•БогдаиІвськнй•

планІ ноі

Від КОЖ·

корови

отримала

його

кІлограмів .

3765

Цих успІхІв

передо­

ва трудівниця досягла завдяки сумлінній пра· ці І загальному поліпшенню

lt.

утримання

На знІмку А.

(так .

що

.

почали

ху­

тріща­

яке Вік­ знайшов

Ретросnектива. КІЛЬКОХ

тив

водіїв,

го

рада

трудово­

колективу,

секретар

партійної органІзаЦІї чи­ тали 4Закон про трудо­ ве

nІдприємство•.

7

ли ст. дового водили

вивча ­

~про раду тру­ колективу•. про­ збори, голосува­

ли. словом. боролися

Хоч

Помилилися ... Рухи

продавня

просто

віртуозними.

швидко покупців,

клала

ковбасу, кілька

масло,

ЦІв обслуговує вона? Сто? Двісті? Ану, при­ киньмо. Тут з початкови­

на

ваги

горіхи

--

секунд-і вже вру­

чала їм пакунки, назива­ ла суми . Ну просто май· стер своєї справи! Така не обрахує, подумали ми І попросили зважити ...

При

перевІрці

контрольної явилося, що

вартості

закупки ви­ на 210 гра·

мах новбаси <<Московсь­ кої>>, 390 грамах сала копченого І 345 грамах масла

вершкового

Л.

І.

Абросимова умудрилася обрахувати на 23 копІй· ки. І це сталося в при­ сутності

завідуючої

N2 15

газином

продукти»

Л.

ма­

<<Сільгосп­ І.

Цьомни!

Випадковість? Недогляд? Так з кишенІ одно­ го-однісінького

покупця

нродавець

переклала

власної

так

не

мало--

23

до

уже

й

копІйки.

А

ми

знаннями

покуп­

математики

І не впораєшся. Та це не все. На десяти пакетах з гречаною

жено

крупою

200 грамів. 10 пакетів

жили граму

недова­

Перева­ по кіло­

-

ракушок

ще

десять пакетІв ри­ знову 200 грамів . На шести цІнниках на

180, су -

товари

відсутні

підписи

і

штампи магазину. Відсут­ ні у продажу й яблучний сік

для

:щтячого

харчу­

вання . 80 банок якого зберігалося у пІдсобному приміщенні. та яблучний сироп 20 банок. Не лише продавцю Л . І . АбросимовІй та зав. магазином Л . І. ЦьомцІ зіпсували

настрій

того

дня

міського

шта­

члени

чужий

ра­

хунок .

перевірці

ва­

При

фасованого та

товару

манки

недавкладання

Вона

обслуговувала

за

рису

скількох

день

люблять

поживитися ги

були

за

госппродукти"'

бу « Номсомольського протектора». Бо ще й у магазині No 16 <•СІль-

-

виявили

в

пакети

круп. Крім того, у мага· зинt були прихованІ твердІ сири «Ностромсь­ кий» та «L:теповнй>>. ~ав\­ дуюча магазином О. Л. Савченко не змогла по­ яснити ,

чому

відсутній

дав\'І\І•

на-

товар.

г.

п.

вітрині

А

так розгубилася, що мість 12 нарбованців копійок

взяла

про­

Фролова

із

за­

37

покупця

12 нарбованців 10 копі ­ йок. Отже, крайнощі . Ному вони потрібні? Ноли на· рештІ 1 в торгІвлю прий­ де професіоналізм? І нас обслуrовувати~Іуть чес­ но. ввічливо . Ноли на­ решті працівники сфери обслугс· вува;ння подба­ ють про честь своєї про­ фесії? Рейдова бригада: С. КОЗІИ, Л . БОНДАРЕНКО, М. ПІДСІВАЛОВ, О. ДОЦЕНКО, члени мІського штабу <<НП>>.

венький

ЗІЛ-130

не мали меншого дав рий

року тиждень.

В

хотІв.

було по щоб нову жала

виховну

вєдливоrо шин,

ку.

що

трудового

виннІ таки

вИріШИТИ. передати

годився

начальник

Й

ТОГО,

ЩО

а

наступного

дочекавшись

ранку,

Ханой.

з·вІДУСІЛЬ ПРО РІЗНЕ

ВченІ мІ·сцев•ого

І•нституту будівельної тех­ •нолоі'і.ї 'РОЗробили ре­ цепт

го

нового

покрівельно­

матеріалу

КОКОСОВИХ

із

волокон

I'CJtPIX\.В

ЛОГИ

ВИЯВИЛИ

редНЬОВіЧНОЇ •ни

були

МимоволІ :ного

-епосу

те-ріал

Агуй

Гохан,

ється

високими

тепло-

звукоізоляЦійними

1

влас­

тивостями.

ЗалJІановано почати йо­ го

За

масове

вироб,ництво.

n!драху.Н'Нами,

найбJJижчим на

зможе

І

часом

метрЇІВ

легної

краї­

випустити

.М\ЛЬЙСІН1В

15-20 раТ!tИХ

уже

цІєУ

·К.Вад­ мІІ.ІjНої

покрівлі.

У «КАМ'ЯНІА ЮРТІ» Улан-Батор. В однІй Із пам'!RmНИХ

западИІН

а.рхео-

в

се­

Во­ час­

т·ину ст'і:ни юрти. а Іютім присипанІ камІнням.

{ЗВИ·

вІдзнача­

людини.

загорнуті

чайно. додавши піску І цемє:нту). Цей новий ма­ ле·гки.й,

ОС1'аН.КИ

голосіння

згадується

І'ерої•ні

-

а·рхаїч­ •Красуні

яl\а

просила

роЗ'Критися білу гору Алтая, щоб сховати ми­ лого браТ>а. І ось наяву матерІалІзаЦія

міфу. пір •в роду

зм\.ну

на

дре.в.нь-ого

Причому до цих усн\Ій традицІЇ на­ ЖИ!Ве

rr,риказка

решітчасrої

кам'яну,

наближення

яка

про

ІQртк

03начає

смерті

1 ві:д·

ХІД ЛЮДИНИ у СВ·ІТ б.іfЧІН ИЙ. 'У.н·іІКаЛЬІНе

ПОТОЙ­ ПОХQ­

ФУТБОЛЬНИй ЖОНГЛЕР Варшава. Молодий фут­ боліст із ПОЛЬСЬ1<0ГО МІС· та Видгоща Янош Хо­ монте-к

дуже

своєрідно

вирішив підбити пІдсум­ ни свого сезону . Ян і прийня-то в лопутr.рній np\, справа не обійшлася без арбітрів 'І болільни­ ків, хоча <<І'Р<Ш» на фут­ болЬІНом-у полі Янош

Мичака мІло.

чому

Селюку,

який

яких

на

ємствІ більший Вони

хотіли

вІдповІдь

на територіі

л.ред'Кl!В.

.не

було.

В.

нього

ее­

Нвартиру продовжує

хоч

машина

нікудишня.

СХИЛЬНІ ДО ТОГО.

машину

-

віддати людина

довелося

Єв ­ без­

працюва­

розвіз.

у

залІ

-

рява

Збори ся.

запитан­

перерву.

явно

затягнули.

Годинник

nринципІв

демо-

сказав

своє·

НІби у воду •. ;І внвся. Бо саме таке рішення прийняв В . Д. Ткаченко, коли знайшов у себе на

показував

рішення

трудового

колективу.

ЩО СТАЛОСЯ ПІСЛЯ ЗБОРІВ Секретар

партІйної

ор­

ганІзації В . М. Черняєв, якиА очолив П nід час ос. танньої звІтно • вибор· ної кампан\І, «подав у вІДставку• «за станом

здоров'я• . Та я не вІрю. Двома днями ранІше я розмовляла

з

ним,

І

він

з такою одержимІстю роз. повідав про свої плани

секретаря на майбутнє, ПРо партійні збори, до яких готувалися. Мова на них мала йти про аван· гардну

про

,роль

комуністів,

перебудову

роботи

партійної організац\У. А сам з.:~ався без бою. - Люди втрачають вІ. ру

в

перебудову,

кратію . а я щось зробити.

в

демо­

безсилий - сказав

ВІН.

Миколі

Григоровичу

Селюку ж повІдомили рі. шення вищестоящоІ орга­ нізації про передачу

спірного автомобіля ПМН-3. При цьому

чальник

ВІктор

в на.

Дмитро.

вич Ткаченко запроnону. вав: «Хочеш працювати на цій машині . переходь

в

ПМН-3» Так.

<•залив

сала

ки

за

цей

Поморочилися з роні.

продавали вантажів. Іншим організаціям.

Спочатку витися

умовили

від

мобіля, вподоби Микола

від~ю.

старого

авто­

який припав до ~покупцеві» , xoq Григорович про.

працював на ньому майже

що

ли нову. Та. як кажуть. «обіЦянка-цяцянка>>. Нва­ лtфІкований водій працю­ вав на пІдмІнІ. чекав обі­ цяного автомобіля. Раз

після · перерви

повернуться

·

стмі

19-ту. І я. чесно кажучи. зовсім не була впевнена.

же

сnрава

уже

лише

до

люди

залу,

ад.

стосувалася трьох

чоло.

він. Але nомилилася. Спра­ таки

стосувалася

всьо.

в

торжество

справед·

ливості.

А . В. Булка. Щоб не по­

ліворуч

му товаришеві= «Ну. ко. ли Селюку, то машиІІу неодмІнно переда..1уть '' іншу ПМН•.

коли

ки,

колективу

У ту саму мить !\tій су. сід

роз­

не

не

ради

полови­

мину.1ому

активностІ

па­

з

років.

Селюк . ним у

трудо­ Такої

них

ною

тем­

ОТЖЕ, збори вого колективу.

ПМН-5. rолова

працює у ПМН-5

дев'ятнадцять

голосування.

панувала

нізащо

оголошено

ва

на

водію першого нла.

су , який

начальству

го колективу . Адже люди робиJJН перший крок на шляху до демокра"Іії. в них утверджувалася віра в силу колективноУ дум.

м'ятають в ВІв їх

тру дового

постановили:

шкіру"

гледІти піднятих рук. І поки головуючі на зборах дзвонили в РЕМ. було

років?

ДОРОЖЧА

збори

Отже

необхІдне

Та

Г.

ІСТИНА

вища.

І

домІвках

дали

раніше.

рушити

•Т\С.НОМУ

не

ПМК дещо

-

ти ЗІ грудня. Настала новорічна нІч. а Анато­ лій. не шкодуючи свого особистого часу. всІх по

одержати

це

люди.

Барбон.

не такий .

якось

ня. Та Вінтор Дмитрович

·нами

nо­

Ткаченко на збори не прийшов, хоч його бачили

чаями,

упевнило

на

потенЦі­

відмовна . хороший това­ риш . НавІть пригадали :

підпри­

10

В.

зарплата

тушенІ\у

працює

даному

зв'язку фольІМору зІ зви­

ДОСЛЇІДНИКЇJВ

раз

не­

вІд­

М.

по­

Нарешті

є

А.

ша.

щоб

зрозу­

не

РІзнІ

дії були

майже 20 рокІв. не А. М . Євтушенку. не М. І. Да· ниленку. стаж роботи

трудового

ще

не

машину

чому

ЩD-ІнеібУ'.дЬ заперечити ЙОМУ ваЖІКО, адже ІОНЯГИ ГІ.ннеса у с·уідд!В ПІД ру­

ВЗІН<НЯ

було

Мичаку,

... сам. ВLн безперервіНо жо;нг­ ЛІІСtвав М:':ЯЧеІМ ІІІРОТЯГОМ 5 ГОДИІН 50 JGВИЛИН І 46 сеІНУ'Нд. ФутболІст назва.в свій «ІРЕ"НІО!Рд» світовим.

по­

.. .

Водіям

Очі

СправдІ. на такІй бага­ то не заробиш . Інші во­

ПОГОДИВСЯ,

зборів.

люку.

су­

розрізняти

люк

в

на збори, та тіль­

І<И

в

Та збори

три

працювати.

сбхідно для цього зібра­ ти збори. ПІсля довгих умовлянь

іс.

одержану маfuину ЗІЛ · 130 передати М. Г. Се.

а

нової ван­

людей.

одержав

рада

що

Отже

колективу

нІко­

ОднІ Із-за квартири nра­ цюють. Одержав ордер­ І пІшов. де робота лег­

ма­

правив у відрядження

ПОКРІВЛЯ ІЗ КОКОСУ

-

КОМУ Ж

її,

звикали

сказав

начальни­

колективу

чарку,

альнІ кандидати : Євту­ шенко, Селюк І Бардаш.

спра·

профком.

за­

'У заЛІ панувала

залишилося

все

розподілу

доводив

в

Лубинця

кермо

силуети

заслу­

роль

до·

у

допросишся

за

волІ

жила цього. Даремно сеІ<ретар парторганізації В. М . Черняєв говорив про

подав

присутнІ

продовжувалися.

принци­

яка

хто

активно

повна темрява .

справедливостІ. машину одер·

людина,

не

І

світло.

без

щоб

його

тажівки звужувалося. І тут стався казус. 'У ле­ нІнській нtмнатt погасло

пІ подІбнІ питання завж­ ди вирІшувалися адмінІ­ стративно. Та тепер ко­

лектив

охарактери­

кожного.

сісти

колективу

кажуть.

Таран

боту вийти попрацювати. Отже. коло претендентІв

про це анt най· уявлення) від­

як-то

вони

водія.

незалежно від

рангів .

додо­

ноли

заглядає

ли

машину водІєві. ко·r­ працює на підприєм­

стві,

О.

Шевеля

емоцІйно. Начальник своєю владою (нt проф­ ком. нІ партійна органі­ зація, нІ тим більше ра­ трудового

Однак

80.

поспІшали

Істини.

ли

нап!в·

причеп, події розгорта­ лися дуже динамічно І

да

не

вІсть. Не nосоромилися сказати. що Налюк Інко­

могли . Адже вІдтодІ. як в ПМН-5 прийшов но­

Рейд ~,«о.мсО.flолtіського прожекmора~

близько

знаходило­

........................................

ціальної справедливостІ. однак не передбачили

подій.

t:н

ж

АБО ПРО СТИЛЬ РОБОТИ НАЧАЛЬНИКА ПМК-5

за

дотримання принципІв со­

такого ходу

А

нує воно

залі

за-

СВОЯ РУКА ВЛАДИКА,

Протя­ KOJieK·

ДНІВ

у

у

яке

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

у себе на столі, так І за­ папірцем. гом

ведливості

нtк.

ЛІ водН . Говорили вІд· верто. щиро. Не поза очІ. без лукавства. а так . як велить робітнича со-

лишилося

АН­

спра-

повнювали

ко~ективу

вого колективу. тор Дмитрович

Ось

заяву,

списи

леJ>е­

почуття

зував

І його, начальника . в Ін­ шу пмк Отже, рІшення трудо­

·

Гара­

В.

схрестилися

ти) трудового

доби в господарстві .

женна Є. ТОНЕНКО.

яким

ю ь:н

rовариша

гострене

М.

ний, рятувальний варі­ ант. який завжди спра· цьовував: передати спір­ ний автомобіль, над

при

1036.

де

Євтушсннu .

Селюка.

боролися за торжество справедливості. бо вІри­ ли в перебудову. в те, ЩО тру ДОВИЙ КОЛеІ<ТИВ найбільша сила. Головний механік

зу­

«понедІлок» І він владно мовив: «Ні, не бути цьому!» Є заnас­

Євдо­

молока

погляд

календарі,

А.

лІ президІї лежало11 ~аяв. Отже . справа сто­ t . налася лише 11 чоло­

до

великими чорними лІте­ рами було надруковано

кія Василівна Анто­ ненко. За 11 мІсяців вона надоіла вже 1162 центнери

на

Ішt

попросив

дати зборам. що коли (j йому довелося голосувати ТО ЛІДНЯВ би руку за

му Це був той випадок. КОЛИ ВОНИ ХОТІЛИ дІЙТИ

правиця

Ненароком пинився

ІJасн-

запропонував

всІм бажаючим одержати автомобіль написати за­ яви . Таким чином на сто­

люди

НІЧОГО не варті?

· Вагомих

Ана ru.liй

льович

Пtсля всІ

10

років.

дочекався. дали тепер вдруге -

повернулися

до

майже залу.

З поважної причини ка зборах не був присут-

пообіця­

Іншому. і знову

та ж сама ІсторІя. Після цього Микола Григорович теж здався, можливо б 1 перейшов в Інше ПМК Але ж як тодІ бути ~ ві· рою

nерерви

йому

котра

у

не

сnраведщtі>•t:ТЬ,

повинна

бути

переможеною? Н.

ГАМАЛІИ .


..._ 4

нове

сторінка.

життя

10 f

PYJHHI

І!!k.'\

-+-

РОКУ

!!Е

СВЯТО ГРАЦІЇ І

ЮНОСТІ

ченої ризиком, Десятирічна . Оля наймолодша і найменша з розрахунком, тріо ,гімнасток.

яка

ще

тренованістю ,

кілька секунд тому демон­

мали

струвала

час

на

різні

елементи

кількаметровій

висот!,

ледь помітним рухом

ред

зробила

здавалося,

упе­

кульбіт

за

якусь

і,

мить

мала б упасти на піДло­ гу сцени. Зал злякано завмер ,

а

потім

бурхливими

зІрвався

оплесками .

Сковзнувши

по

руках

партнерів, юна спортсмен­ ка

вміло

ну

гімнастичну

;~нову

виконала

склад­

вправу

продовжувала

мер, була в якому і гра­ ція, і справжня ритміка, і та висока майстерність. що здобувається тільки на

повсякденних

ливих

виснаж­

тренуваннях.

'}{аскадери...

. .. жіть ,

хто

з

нас

Скане

таму_

вав nодих, коли дублер кіногероя безстрашно стрибав у палаючий буди­ нок

чи

річну,

з

високої

гори

перекидався

томобілі

чи

на

один

у ав­

долав

опір мількох злочинців? Окремі, наАпростіші еле­ менти напруженої всякденної роботи.

і ПО­ наси-

змогу

виступу

вірилося,

коли

під

квартету

f<а­

можна

так

досконало володіти пали­ цею, перетворивши її в справжнісіньку небезпеч_ ну зброю. чи одному стримуват!і напад мількох

чоловік.

озброєних

шаб­

лями.

Тан, дня

того

ті

йшов

недІльного

з · руднян,

до

динку

хто при_

сільського

культури,

попередні

рудияни

побачити

що

в

кінці

скадерІв під нерівницт­ вом Валентина Мисливце­ ва . Присутнім навіть не

і но­

-rочним високою

бу_

не

нудь­

роки .

напри_

сnортивноrо

сезон\.

для

сільських

культурників напруга

фі:{ _

зменшилас:t

змагань

і

турні_

рів. поєдинків і зустрічеіt на стадіонах. спортивних майданчиках. де руднянн не

раз

І

не

два

t<

тільки

нинішньому сезоні свят­ кували перемогу. Футбо_ лІстн і хокеїсти. гирьови­ ки і легкоатлети з року в рік примножують спор_ тивну

славу

вv.tY

села

немало

тивно-естрадного

колек·

І гімнастичні номе_ «бій >> каскадерів, 1

гумористичні

мініатюри

Із

регулярними

фізичною

цього

нІрІв,

сказали

профному

ських

племптахоза_

}fуа:н~Ц~~~~у ВЖС Проводилося

ДЛЯ

вон.о .

ян

глядачів

чок

на

двома

віднесли

нlно_

до

українського

Без

кіне­

стрІ­

сьогодні вже не

мож_

уявити Це

кіно

інші рі, що

республ\_

була

-

сміливість

стількох

Що

саме

трібне не

фільмів

твоє

слово

людям.

одужан­

що може бути

ра­

діснішим для людини. ніж відчуття бути знову

з;~.оровим!

СПОРТИВНА ПАНОРАМА лу.

рІв

областІ

ЛЯJІИ

вихованці

ської

. .

Минолаївна nрацювала за­

Завершився

вІдуючою

ФАПом

у

пІд­

собному господарстві , а з 1975 вона - масажист .

Для можного в неї ви­ стачає доброти, чуйнос­ ті . За її золоті руни,. щи­ рість людську вдячнІ сво­

їй

рятІвницІ

люди.

А сьогодні в

О. Діброва, М . Солов. Аоаа, А. Артамоиова. сНовая

жиакь•

рі

і

четвер­

100

. . .

листонадовому

всесоюз ного

<<Леrкая вано

номе­

журн.лу

атлетшш >>

десять

розиграш

тики

видах

наз­

кращих

.

різних

мет_

стилем.

коатлетів країни. 17 результатів

мІсце.

метрів

лег­

року в :н•гиої атле­

належить

виховаи·

ВФСДТ профспtлон у Моснві. Деся'Гикласниця школи­ Інтернату Олена Нудряв­

цям Броварської школи­ Інтернату. А наші спорт­ смени ВІктор Нарпенко та Тетяна Мовчан (тре­ нер В. С. Святенко) очо­

цева

люють

кубка

з

плавання-

виступила

збірної

у

республlки .

зайняла перше

складІ

Вона

мІсце

списки

легкоатлетів

М.

в

у

кращих

t(раїнl.

КОРЗЮJ:.

був

-

орган

хто

стояв

здорові

їв .

по­

Художини

ім'я

життя>>,

тить

на

екрана

рінці

з

вини

грудня у на З сто·

автора

Звідки

БроварсНІОго

городско.

коІоfИ'ІІета КоммУRиоткческой партии УкраинЬІ. ГОріоДСІООГО И раіЮНИОГО 0ове'І'ОВ ІІародИЬІХ деЛУ· таrоов Кневс.к.ой облаС'І'И. (На украинском язЬІке). Редактор А. ВОЛОШИНЕНКО. Г<І'ЗЄТ<І ВЬІХ'ОДИТ С 17 а.преля 1937 ГО.Ца. Дям вЬІхQДа: вт:оршuс. CJ)eJ!a.. лІІ'І'юща. суббота.

~роварсьна

друкарІІІІ

І\

Редакція чення і

у

nриносить М.

М.

вkба­

Власюк

читачів

АДРЕСА

Марія

душу

зах.

в

варто

прихильни_

Заради цьо­

проводити такі _ спортивні свя.

В. ДОСВІТНІИ. Фото М. СеІUІНо-.

ця

лоде

-

ворога .

покоління

одне

І

-

моли

го російського драматич_ ного театру імені О. С.

Пушкіна. чи то 0.1• · 1\сій з фільму • «Альошчина любов», чи то Альоша з картини «Добровольці•. Доля надто суворо по_ ставилася до Леоніда Би­ кова . Пере~часна трагІч­ на

смерть

за мотивами «Праrюроно­ сців» Олеся Гончара. Здається. найкраще про Леоніда Бикова сказав кінорежисер

створених

самим

ху_

Минола

Мащенко: <<Неповторна посмІшка і сльоза Леоні­ да Бикова містить у собі І його сильний талант. І його людську красу, І за. душевну чарівність, які захоnлюють людей.

А. ЯРЕМЧУК.

про

це

тільки

ми

З з

що

з

Заготко!fтора.

тих

Адм:і-к'стра.ц : .и. парт і йка, nрофспілкова орга·Н'' зац'ї радгосnу сЛух : аськнй• внеловлюють щире сп і вчуття робітникам ВИСОЦЬКОМУ Миколі Андрійовичу І ВИ· СОЦЬЮR СОф : ї Rюонп : вн і з nриводу смерті ї х матері.

спо_

АдN.'' ністрація, парт' йІfа та профспілкова· орг8ІН'зацlї Бров.арського заводУ торгов~Л'!>Н'Оrо машинобудування :.мен : XX:VI з'їздУ КПРС ви.сло·к.1юють щире спі·вчуття начальнику відділу кадрів БЕЛ і НІЮНУ Володимиру де· м•ент , й·овичу з nриводу смерт : ii ·> ro матері 6ЕЛЯНКІНОІ Оnександри UнхайnівtUІ.

об_ його над­

то мало б сказали про Ле­ оніда Бикова як худож_ ника. Є ще одна. на наш

Застуnник редактора В. ТУГ ЛУК.

255020, Київська область, и. Бровари, вул. Київська, 154. - 4-03-76; застуnника редаитора, вІддіnу nартійного життя, - 4-04-61; відnовідального секретаря, аіддіnу сіnьського rосnодарства - 4-23-21; віддІnу промисnовості і соціаnьних nитань 4-02-82; віддіду ІІИстів І масової роботи 4-04-81; норесnондента місцевого радіомовлення - 5-13-111. редактора

КнїасЬІtОГО обласкоrо управ·ління у справах видавн.ицтв. пол'.rрвфії ~ АІ)укарні: Кsnвська обІJ&СІІ'Ь, м. Вровари. вул. КІtївська. 154.

району

Населенні?, яке здало і буде здавати худо­

розгля_

дом мотивів та Ідей двох нінострічок. то

жителів

бу заготівельникам радгоспів, з 12 грудня іtього року продаж комбікормів споживкоопе­ рацією буде припинено .

часу.

б

відома

РЕДАКЦ/1:

Теnефонн:

nерекресли.rщ

задуми майстра І, мож .. ливо. один з найзаповІтні­ шиХ\ створення фільму

живої ваги.

в

вІдь зрілого художника. який жив надіями І три. свого

галерею

груднg цhого року І'.:Jодаж комбікормів населенню, яке здає велику рогату худобу заготівельникам системи споживкооперації, буде збільшено до 2 кілограмів за ..1 кг

<<старикіВ>> 1941 років. Можна

1945

сказати

цілу

12

про НИНІШНЄ МО.

безвусих

хвилюють

доводить до

щоб по_ блакиті

сьогоднішнього.

роздумів

так

.. .

ков створив

образів молодих сучасни. кІв. Чи то Павка Норча_ гін з вистави Харківсько.

Заготконтора Броварської райспоживсnілки

по_

направити

льотне училище, тім прогнати з

неба

недомовленість що

ра, який неповторний ко­ лорит. За 26 .рокІв ро_ боти в кІно ЛеонІд Би_

другого

Леонід Биков у сорок першім . додавши собі рік. з ' явився на призовний пункт Краматорська з

рідного

гармонійно

дожником. Капітан Ти_ таренко. єфрейтор Свят­ кін. Максим Перепели_ ця . . . Яка соковита паліт.

треба? Звідти. з юності , коли 13.річним підлітком

дня

геро.

Народність бнковсь_ них героїв особливо яск­ раво виявляється в обра_

фоні

прийшла

проханням

поряд

картин.

фільму.

межилися

дільничної .1ікарні Михайлівна Власюк•.

долу­

щена nомилка . У третьому рядку зверху слід читати: с .. медсестра Требухівської

присвята

характери

гальна

палахко­

-

червоному

Однан.

ПОПРАВКА У газеті за 2 текстовці до фото

смерть

А

ок­

життєрадісні .

існують і напівпрозорість, і задумливий сум . і щира задушевність якась за.

зобов'язаний

на

І гумо­ екрана.

ремантична

риленІсть.

ну рядовому війни. його важкій праці . «Тнм . хто не повернувся з бойових вильотів . присвячується>>. - так закінчується кІ­ нострічка <<В бій Ідуть тільки <<старики». «Тнм,

во гами

Любові

Миколаївни день на­ родження. Невтомності І радості їй на довгі роки. доброго здоров ' я, щастя .

ro

Бровар­

стилем

вільним

У

представ­

школи-інтернату

друге

вільним

Київ­

спортивного профілю . Наші гандболісти заво­ ювали

років

<Jх 1ОО

те-в за пливі на

Любов

Десять

естафеті

Харкові закІнчили ­ ся lV молодІжнІ респуб­ лІканськl Ігри з гандбо­

сьІюї

занять

грунтуються ритмІчна пі_

помилився .

Він

дянують .за

ство•.

для

в піснях линуть з

сенність.

проспівати свою величаль­

А

стануть

та, яке відбулося в недІ­ лю в Рудні.

Та головна ж причина любові до нього в на. родній основі його світо· вІдчуття. Саме на ньому

про війну знову взятися за цю тему. Бути переко­ наним у своєму. особли_ вому її прочитаннІ , у тім.

щиро

го

лярності Бикова . Одні шу_ кали її в структурах його фільмів , в манері гри,

здо.

цих

після

ня .

умов

ввІл_ хлоnчикІв

і дівчаток. а багато доро.

nогляд, чи не найголов_ ніша риса його таланту - народнІсть. Чимало критиків прагнули віднай­ ти розгадку широкої поnу.

ки.

команду

десятки

спор_

йОГО ЛЮБИЛИ ВСІ

матографа.

Збірну

nрофсnілкова

в

команди

J2 tрудня-qо pOU/8 ' 3 дНЯ Нарадження л. q#lt(ISQ

І

бутків

доме багатьом броварча_ нам. І кому б не доводИ­ лося лікуватися в неї , всі

й

почути присутні на цьому .~!!'!""---.----·-.....- -....~---.....- - -.....- - - - . _ . - -...--.....--.,_~~-'!""8--~

одразу

ної nолімлініни Любові Миколаївни Пальчик вІ­

і

демон_

племптахозаводу лються слих

адміні­

трудівників,

ренню

фільмами: <<В бій Ідуть тільки <<СТарики~> І <<Ати. бати, ЙШЛИ СОЛДаТИ». {х

У

завтра

культурно

того голова

що

увагу

приділяють

які

секції

ками спорту.

заняттями

спортсменам

певен ,

тивнІ

гра_

органІзація nІдприємства зміЦненню здоров'я сіль_

нам

Ім'я масажистки район­

врученІ

спортсменок ,

Та, мабуть . не тільки це головне. Бачачи. яку

Ян режисер Леонід Би_ ков запам'ятався мільйо­

YKJIIH lO&POTI

були

моти І пам ' ятнІ кубки.

і

І

стрували на сцені І арти_ стизм, І грацію, І силу,

подарували

страція

привітання

нанні Олени Парадізо все це змогли побачи-rи й

року

rю-<· ttравжю .• JМ .>

заздрячи майстерності 10 15-nітніх спортсменів

спорту

болільникам чимало радІ­ сних хвилин у матчах об_ ласного і районного тур.

Багато щирих слів

дня

у вико­

зі

свято .

Глазового,

пісні

Норчевський.

спортом. й проводилося це

відомого гумориста Павла і

спортом,

ор_

Н). Компанець. Гравцям футбольної команди, які

ща_

культурою

О.

інструктор

еливих хвилин . Саме на гували. Бо на сцені тво_ рилося справжнє дійство.' честь тих . хто уславив се­ ло на спортивних аренах. учасниками якого були хто пов'язав своє життя гостІ з Києва з спор_ тиву. ри , і

Мемрук, сек­

1\1 .

комсомольської

ганізації

колективу

фізкультури племптахоза. воду <<Рудня» . Не був винятком і нинішній ее. зон. який подарував жи_ телям

Н.

ретар

і

книжноаої

ropni8J11 .

Індекс Друк

ді>УН'ОІЮ·ний

!•5 565

61285.

ОфсетН'Ий.

Обсяг

аркуш .

лрю.t.'риик' в.

Замовлення

М

1

Тираж

6393.

#197 1988