Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН; ЄДНАРІТЕСЯ!

'er'!!'

11!!2

Рішення XXV · з~ізду КПРС-в · 3/Cummяl -* *

11!!!11!!!11!!2•

Jtt/V 197 (4304) ВІВТОРОК

1.~ ГРУДНЯ

1976 2

Замовпвння будівепьни· к~в~достроково

р.

Ціна

коп.

Більш як

2 мільйани 160

ти­

на

ГАЗЕТА ЗАСНОВАНА

М 2. Одина.:щятимkячну ви­ робничі nр~граму трудівпихи

8 НВІТНЯ 1937 РОНУ ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ

МІСЬКОІ І Р АИОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИJВСЬКОІ ОБЛАСТІ

'

. ху: · одними · а .перших на nід­ цри~мс.тві 1ЮВИ достроково ви­

103,3 що

мобілістів

колективи

ховцJІ рілиі!й план.

авто­

Зараа ·у рахуноІt січня дPY­

уДарно п-опрацюва­

roro

ли на збиранні врожаю сідь­ ськогосподарських

ЗУСТРІЧНИЙ ПЛАН Пepпndt рік ювіпейпоІ п'ятнрі'ІКи вже наближається до своrо успішиоrо завершеивя. Перетворюю'ІR в життя мудрі . · вакресяеИИ.ІІ ХХ V з'Узду КПРС, трудові копек.1

твви промисяових п!дпркємств райоку . достроково

жовтиевоrо Няеиуму ЦК КПРС, а також матерІаяів п'ятої ceclJ ВерховноІ Ради СРСР обrоворюmь і приА­ мають на наступвий рІ.х під­

Розробляючи

основну

уваrу

резерви

підвищення

тів

продук­

масовому

ним ппаиам, якt в одиією з форм прояву веmІКоУ трудо-

вищену зону обспуговуван­ И.ІІ ткацьких верстатів.

в успішне внконаиви народиоrосподареькоrо пяаиу на

трудящих. ~в їх розробяенВІ і здійснениl, - пtдкреспю-

ходу до розробки зустрічних планів 1 їх реаnізації мо­

Особяиво

веяикий

вкяад

1978 рік вносять кояективи

3аводів

порошковоІ

торrовоrо

nyprii,

буr,уваИИJІ, виробів,

машино-

вої 1 пояітичиоІ

вав

КПРС

фабрнкв,

праrнеНИ.ІІ

nобуткомбінату,

иромкомбі-

райспожнвспіnки

Ппеиумі

КПРС,

тнвів

ЦК

проямяється

трудових

внести

вмек­

вовкретинА

ря-

вКJІад у дос~окове виконав­

порJІд 3 державними завданнями успііПНо виконують 1 ayeтplЧJU плани та coцtanlетичнІ зобов'изаиия.

шення корівивх економічних проблем, висунутих лл v з' ї3ДОМ>>. Хороший прицад у цій важ.uввІй справt DOKa-

торrовоrо маmнвобудуванІUІ , · в рахунок аустрlчиоrо ппаку і еоц!uіс!И'ІИRх зо-

ro

пустив продукцІІ на ЗS2 тисячі карбованців, а Гorontвська стр1'1Хоткацuа фабрика

вост1 pocq uр«Ібкицтва, економіІ мarepf~• та енер­ гетичиих . ресурсів. У П?рів­

ду інших

підприємств,

і

· секретар Л. 1.

товариш

Брежнєв у своій промові ва

жовтневому

рай-

активності

Генераяьивй

ЦК

світяотехиІчиих

ГоrмівськоІ стріч-

коткацькоІ

вату

мета-

чення вони надають зустрtч­

які

Tu,

напрИІUІад, кояектив еJ(спернмектальиоrо 3аводу

на .

зує колехтив експеримеитальиоrо заводу торrово­

машипобуа;)Івавu. І:'оз­ робляючи 3устріtпіИІ uан, тут врахувапв yet своІ · ре­ почаnrу J7011Y' ІІtІ• --зерви і ~одаткоJІ _можтr­

. бов' яааn 3

-

ня завдань п ятврі'ІХR, в рі­

тисяч

220

карбоваи-

цІа, промкомбінату

живспtвкн -

рі_ТJки обсяг виробництва пе·

раАпобуткомбі-

тисяч карбованців. Поряд а

ва 150 тисяч

карбованців,

кату на 60 тисяч J;арбованців. Це иабаrато біяьше, ніж буяо намічено на цілий рік.

Однак, не всюди серйозно

поставилися

няниі з першим . -роком, пяти­

райспо-

до

редбачено збіm.mнти на 400 цим вони прийияпв зустріч­ ний план в обсязt · 100 тисяч карбованців 1 соцluІстичие зобов'язанм в обсязІ 13U

тисяч

карбованців. . За зу­

Прикладом творчоrо

жуть

послужити

під­

заводи

днтячоrо

товарів

за рахунок

иомії сировини, матеріапів та енергетичних ресурсів. TaRf МОЖоІІНВОСТі Є На КОЖ• ному підприємстві. Особпиво серйозно

повинні

поставитн­

ся до цієї важливої держав­ ної справи на деревообр.об­ вому . комбінаті 1 у виробни­

чому деревообробному об'єд­ нанні, де є величезні

рішні резерви

внут­

дпя виробни­

обробноrо комбікату планував випустити в рахунок зустрічиого пnаиу кухонних

ня на 10 тисяч карбованц~в, а за підвищеними зобов я­ завиями - 5О- тнснч варбо­

вжитку.

меблів на

. тисяч

40

карбО'

ванців. Апе, на жаль. план цей запишився иездlйсненим. З подібними фактамн

можиа зустрітися і на інших

підприємствах. Зараз иапередодві року дpyroro року

лейиоІ

п'ятирічки,

1977

юв1-

на під-

загапьноrо виробиицтва на 350 тисяч карбованців тут прийняпи 1 зустрічиий ппаи

в обсязі

ного

tK PIT•

120 тиснч '

карбо-

.

'Волонна

область),

еСталевим кротом• нази­ агрегат, випуск яко­

на

кій фабриці. При збіпьшенні

«nрофесією»

оксалону

широке

доnомо­

rа~ш

та

в

заданому

будинками.

іншими

лів, а

застосуванню

високою

дета­

.Високопро,ІП'ІtТІ:ІВ.ИОЮ ... np:a.:. цею

у

в

55: •На 130-140

Михайло

,.

~~еиович

Створено ;новаторамм ІВАНО - ФРАНКІВСЬК Чо­

Андрія-

::~. Се~~ -~~~ов~ч Оснач Є •. МАТВІЄНКО,

.

Шькор.

загоні відзва'Іається'

МІснц&, : ;що дорівнюв -_.ро~о~І

тирнадцять авторських свідоцтв_ на нові технІЧні роЗробки одер­ Дван~ центжапн в цьому роцІ вииахtдинкн нер мопока з . початку року цевт­ капуськоrо виробннчоrо о~·єд­ відпревип .. прщівиикн иання «ХJіорвlніл•. рuьиоІ ферІІІі ~оспу .зоря• Половина з них уже запро­ ОиуфрієвСЬкоrо 'jайоиу 1tірово­ ваджена у виробництво. 12 ви­ rрадс~коІ . o6JracтL Кожен май­ наход;в

калушан

запатентовано

в таких розвинутих каnіталі­ стичцих країнах, як США. ФРН , Яnонія. Нанада. Серед винахідників нандидат · хіміч­ них наук начальник виробничо­

го ·відділу об'єднання В. І . ~­

таманюк.

головний

інженер

стер

м8ППІІІІІоrО

доІкия

одер­

жав вІд сво6І групи ЗОО тони продукціІ. Ще недавно, до впро­

вад3КеJt&JІ вомппексиоІ мехаиі­ зацlІ, · таху Іd.ІІЬкlс'І'ь мопока до­ ярка JІІІД()Іевuа за 10 років. У хопгоспі сміпиво nішли по шляху реконструкції Існуючих

хлормагнієвої збагачувальноУ ферм. ПрJІМіщення з'єднали фабрики І. К Міньков, май­ nрибудовами-галереями, в яких стер цеху обезводнення виnоб­ розмістили молочні блоки иицтва магнію Л. П , Савров та доїльні зали з установ-нами ти­ іНШі,

~

~

.......... ..

nу сЯJІюоtа• . . суЧасні для: очнетни nродукціІ...

· 1 ·

Твар1mи тепер .

агрегати

охоJІодження

розміщені у

спеціальних бОксах двориряднИх . корівнин!в.

1

чоти­

HuiiiE:n

майстер машинного доїння

об­

спуrовуf;

. по , 120 тварин. А в наступному · році nланується збільшИти груnи до

150

Переведения молочного

ринницт.ва , на

nромислову

корів.

тва­

осно­

ву да.'То ·~могу знИзити затрати на виробниц'тВО , одного центне­ ра nроДукЦіІ · до 3,8 людино­ години. У . 1ри .рази nІдвищити рентабельність виробництва мо-

ме­

кабе­

лока·.

(РАТАУ).

нового

синтетичного

волокна

лон,

боїться

ДО .ВІ:ДОМА. ДЕПУТАТІВ

НА ВОДУ

.

~ -

науково-дослідного

15 rрудНІІ 1976 рону о 15-0.0 · у · nРМм_fЩенні ви нонному міс~tнат .РаАм (м. Брова­

ському судно-ремонтному ,.за­

во;:~і

Імені

ка-море•

нового окса­

ні

Вана

Стуруа ,

Спеціальне судно нласу qрі­

жа­

одержано на

Свlтпогірському заводі ШТУ'І-

·

призначене

гідрографічних,

для

бімогічних

та інших дослідних робіт · на Дунаї

1

Чорному морі.

lTAPC-PATAY).

MЩbHQJ РАДИ

ДЕПУТАТІВ ' . . ..ТРУДЯЩИХ

на щогл!

судна-4;Академик Томашев­ ский». збудованого на Бакин­

надійністю.

нІлограми не

циконуючи доведене завдаН'Rя\

знайде

корду l

ПІднято праnор

ОКСАЛОН

яке

.

:Іrаів трактором 1Ja , ~5 тонн при

проценТіВ ·. І(ІJОНУЮТЬ СВОЇ амівиі , корми JИІІОбітку шофе­ ри :МИJtОJІа Т"хонович Скок,

плантації та під іНШі куль-тУ­

високих

Він

. завданІІі

ри по 200-300 тонн, n~pe- ,

* * *

УНІВЕРСАЛЬНИИ

ні холоду,

1977 рік 1 десяту п'ятирічку в цілому.

д~ировn МТЗ-5() -

також захисного одягу,

СПУЩЕНО

* * *

ПершІ

на

йович · -KGвmuь . вивозить за .ІЖеn по .120: ~Ин гною при завдавні l.QO, Микола Воло­

«перешкода­

лей з особливо міцних ма­ рок сталі агрегати відзнача­

ються

nри

застосування

тер:~~остійкого

на­

доро­

ми•. які можуть зустрітись на шляху трубоnроводів. Завдяки

народно­

плану

тора Т-1501 . Микола Микола­

триває.

стане

талургії. хімічній, цемент­ ній і гірничорудній nромис­ ловості , nри виготовленн!

nід

в життя

rосподарськоrо

добрив

висо­

такого

робота

те:vшературах,

rсю дистанційного неруван­ ня його різальний Інструмент

nрямІ

всі фактори, щоб у друrнй рік ювіпейної п'ятирічки кожний трудовий колектив вступив з добре обгрунтова­ ним зустрічним ппаном. Це буде надійною запорукою У втіпениl

Заготівля

(Гомельсьна

Волокно· має

тривала

nросувається

врахувати

більпtіс'і1. ~хаsізаторів та ав­ тохббіmстів: ·. Так, · водій трак­

Спеціальний механізований загін щодня доставляє іх У поле на майбутні картопл.1ні

ремонтно-механічному заво­ ді , На nідприємствІ за-верше­ но виготовлення першого

З

потрібно

· -вlutay отобази .N9 2.

в грунт

ку ~;Щність і електроізоля­ ційні властивості, Основною

Харківському

пристрою.

Отже,

rосподарськоrо

- --~~ ппаковоrо

кон­

ДЄСJІТІИ П JІТИрІЧЦІ

вають

освоєно

По-діловому пtдІйmпи до зустрічноrо плаиуваиия .1, на Гоrолівській стрІчкотка.ць­

• u

Народжено у еСТАЛЕВИП

ванців.

1

значення

ного ' · від(Таючого. В. КРУГЛИК,

органічних добрив. На поля вже вивезено більше 30 тисяч тонн гною і торфокомпостів при плані 28 тисяч тонн.

еко·

цтва високоякісних товарів купьтурно-побутовоrо при­

но випустити товарів куль­ турно-побутовоrо признач~н­

заІ'Отівлі і внесенні

міиістрацІІ підприємства. Надзвичайно важливу ропь у цій справі повнині віді­ rратн партІйнІ, профсп!пкові 1 комсомольські організації. Ім спід націпювати свої ко­ лективи перш за все на під­

добротних

брига­

керують О . Ф.

залізобетонні

ЧІІе~

. бригад працювати так; щ!)б ·ПОРУ'і не було жод­

Механізатори радгоспУ «Авангард>> су-млінно потруди­ лиси в нинішньому році ва

юn.ся ус! спужбн від ря­ дових виробничників до ад­

випуску

вагою

заохочують

вів усіх

аАВДАННЯ ПЕРЕВ·ІІ~ОНАНО

трикота­

стрічним ппаном передоаче­

ппанІв. дерево·

і

жу, райпобуткомбінат та інші, де до роботи запуча·

дпя народу

якими

кладом · , вони

струкції, і тому кожен водій

по­

!ІНЩеиня ефективності вироб­ ництва 1 поліпшення якості усієї роботи, на збіпьшення

• ОбоJtЗіиськd. Особистим при­

перевозять великі за обсЯгом

рошкової метапурrії 1 світло­ техиічиих виробів, фабрика верхиьоrо

тор,О. ф. fояь, М. Т. Петрен­ ко~ .: :М. J..· :Меньвиченко, І. Д.

року, достав­

Смовж та В , А. Шостак. Вони

комбінату, перейшли на під­

виконаиин

своіх зустріЧИRХ Приміром, колектив

дам,

порядку,

дукцІі на 4 міяьйоив ИЗО тисяч карбованців.

про-

вищеиі соцlаяіствчиl бов'язаиня. Особпввоrо

поточного

фіком. · Нелегко працювати

не підприємство нашого ра­ йону, на якому передові у

В; :М. Нік&леико, І. М. Кан­

перевезенні

суворій відn.t)відності за rра-

на

тивності праці. Адже це єди­

ткаяt

вЦ~а~аіОТЬс.І В. А. Шостак,

відзРІа'Іаються на

J)o~y' п'ятирічки трудить­

ся баrат~ ·•о»Ів. Та особливо

XVJIЬTyp.

ляючи будівельні матеріали у

йоrо,

звернуnи

зо­ зна­

одииадциrиміСJІ'ІКВЙ виnустняв понад

і

завдавня рІ:зиомаиlтиоІ

ри.

ванців.

·

вантажів для пуско~их об'~к:..

відrукнувшнсь на па;ріотнч­ ннА почин баrатоьерстат­ ииць Дарницькоrо шовкового

взц:в рубіж

приємствах прохоДJПь вироб­ иичі збори, на RКВХ · трудові копективи у cltl.тnt рішень

Сумлінністю вони також

маршрутах

викона­

підприємства

ли

скамти,

NSІtИI

цроц~ита. Слід

нашого

на

. ІХП

пJ)oUJІJІS високу nрофесійну маІtтерність, .. Долаючи труд­ !і~щі, обиJІві - бригади nрокла­ ли ШJІЯХ · жо :Визначного ycni-

сяч тонн вантажів перевезли з початку року во.дії автобази

На 3аnорізько~ІУ оюена деніна абразивно)ІУ КО)Ібінаті дав першу

продукцію

промисловий

На

фото:

Ноnодочка

апаратник

біля. нового

комп- Його продуктивність -

Леонід ar~raтy.

8

міль­

лекс по виробництву шліфува.чь- йонів 1 ОО тисяч квадратних мет­ них матеріалів на т"анинній, па- рів продуІщіі на рік. перовій і комбінованій основі. (Фотохронtна РАТАУ).

ри, ІУ/1. Гагаріна; АІТDСІІ АІСІІТІ

15)

сесія

!

відбу. міської

РІАИ Аеnутатіа· трудящих (n'ІІtНІАЩІтоrо снnинання). _МІсьнвмнонном.

~-~~·


Девіз· змагання:

по.'ІіnmуватІt ефективнІсть вироf»нІІцтва і ЯКіСТЬ pOfiOTII В ім'я Д&а!ІЬШОFО Зр(}СТ&.ІІІІЯ

добробуту

ПОКАЗНИКИ

"'"' a.t:: "'"'

Деревообробний К(')Мбіюіт

Завод залІзобетонних конструкцій Дослідно-ексnериментальний завод Ремонтно-механічний завод ~абрика верхнього дитячого

трикотаа<у

Друкарня ЗаводоуnравлІння будматеріалів UUиноремонтний зав(')Д Виробниче деревообробне об'єднання

Завод залізобетонних виробів Хлібозавод Побуткомбінат

Завод нестандартного комунального

обладнання

Завод торговог(') машинобудування Молокозавод Райо6'єднання <Сільгосnтехніка• Гоголівська стрічкоткацька фабрика Літківська фабрика худо>КНіХ в:иробів імені Т. Г. UUевченка Калитянський комбікормовий заво~ СПМR «Головтеnлицятехобладнання• Пром.комбінат РСС Разом по району

невnинне

'"u><:>;.,~

·- >. "~ .. Q

"t::Q :>. I'CIOt::

про

"=

100,5 101,3 99,0 102,7 96,0 103,9 100,9

100,6 102,2 102,0 103,1 97,3 101,4 99,6

101,3 102,1 95,7 98,9 101,2 95,0 102,0 111,1

101,4 102.1 100,2 99,2 103,1 95,7 102,0 139,8

101,3 102,9 100,6 100,3 104,7

99,0 103,6 102,5 101,6 105,9

думки,

Все блиа<чим стає той час.

нали

Назви орrаІіізаціА

"''-Q

"" ... ""

тували колективи районного

Печові

ПМR-9

ПМR-24 СПМR-508 СПМR-509. СПМR-503 РБУ: тресту «У.кррадгосnрембуд• Уцравління механізацН будівництва СПМR «Головтеnлицятехобладнання• Уnравління механtзацП будівництва і автотрансnорту

Райшляхрембудуnравління РБУ облмісцевnрому Разом по селу Разом по району

В.

=~

103,2 101,9 108,6 110.3 114,1 91,3 100,4 101,9 106,3 101,6 86,5 75,7 96,7 87,1 81,7 73,2 93,9 89,2 116,1

108,9 102,1 102,4 106,1 113,9 91,3 100,4 98,5 104,4 99,9 82.4 72,7 93,5 77,7 84,7 73,1 93,9 89,8 100,0

106,7 113,7

106,7 113,7

100,0 124,1 1U5,2 94,9 98,5

100,0 103,9 75.4 91,9

rо Інституту в Одес!. Тут стала JІО ладу nерша черга найбіль­

ціУ штучного

.клІмату.

стан­

Селен-

тисячі

.квадратних

метрів орана<ерей, кліматичних морозильних .камер. Під світ­

1

лом.

яке

виnромінюють

.ксено­

новІ ламnи, майбутні сорти nше­ ницІ

1

ячменю в одних камерах

колосяться nід легним віянням ШТУЧНОГО ВіТру, В іНШИХ проходять стадію яро.визаціУ

при зниженні температури. Ре­ rулювання

температури,

гості, швидкості

руху

воло­

повітря

здійснюється з доnомогою еле.к­ тронноУ системи.

Фітотрон дасть змогу вченим

одера<увати

два-чотири

селек-

о

2

стор.

о

цифри, то .nриходиш до вненовку, що не все ще гаразд у господарській діяльності керівництва цІєї організації. Так, відремонтоsано тіль.ки 321 з 334 тра.кторів за nланом.

Подібні· факти

харантерні

цілому план виконано, селенню недодано

а на-

тани.

Менше, Ні>К

nередбачало·

Із

зведення

видно,

щр

в nоточно·

:'.Іу році коле.ктиви ПМR-15,

ченості втратах

незабезпе-

автотранспорто~~. робочого часу .. В

о.кремих n:дрозділах низька організацІя nраці, ще зберігається дуже малий nроцент механІзації трудомістких nроцесів. Протягом року трест 6 разів коректував nланові nоказники, однак це

не дало очікуваного ефекту. Аналогічні

ставання

nричини

в:д·

ШБ~'-50

та

СПМR-503, БЗБК Недоліки

серйозні, і над усуненням їх

треба· nрацювати наnолегливо 1 вдумливо.

в останні тижні останньо· го кварталу необхідно наnру· >КИТИ всі зуси.1 ля до того, щоб завершити nерший рік десятої n'ятирічки звитяж·

ною nрацею. Партійні. nроф-

сnlлковl, .комсо)лольськl

ганізації. а;з:міністрації

ор-

nід·

трудівни.ків

Усnішно

nлановими

Тут на зустрілися

вагомі

сnравилися

завданнями

за

місяців колекnорошкової ме-

nідnриємстві з

ми

й

начальником

ткацького цеху Ніною Савів­ ною Шевель і поnроси.~и ко­

36

СПМR

«Головтеплицятехоб-

лінь

більшості

них

-

органІзацій

уnрав·

будівель-

району.

Ми

вnевнені, що вони достроково виконають річний nлан 1 соцІалістичнІ зобов'язання. Однак зараз слід зосередити

візаЦій nовинні

заохочувати

працювати

nід

девізом <<Жодного відстаючаго

nоруч!».

-

У виконанні

.коа<ним робітником особи· стих виробничих nланів заnоруна успіхів .коле.ктивів.

трудових

ученими

про

трудові

- Настрій в усіх, - відпо­ віла вона, чудовий. Рішен­ ня жовтневого Пленуму UK КПРС додали нам свіжих сил і натхнення nрацювати з великим завзяттям. Майже по­ ловина робітників вже виnус­ кає продукцію в рахунок 1977 року. Кожного дня при nлані

тисяч метрів стрічки ми видаємо no 170 тисяч. Серед

160

nравофлангових соціалістично· го змагання як nравило йдуть комуністи Ольга Зінченко, Ніна Бу.~авка, комсомолки Любов Хан, Тетяна Гуть, Галина В()л­ кова, Ольга Гуть та багато іН· ших. А наші послідовниці nат­ ріотичного nочину дарничанок Людмила Мележик та Кате· рина Р()гач вже nрацюють в рахунок

другого

четвертого

року

кварталу

п'ятирічки.

На дільниці швидкісних вер­

статів-автоматів трудЯться дві ткалі. Кожна обслуговує no десять верстатів і виробляє по 25-26 тисяч метрів стріч· ки.

- На фабриці nрацюю 'вже п'ять років,-розnовідає Ольга Гуть. Професія ткалі сnо­ добалася мені над усе і про кращу я навіть не мрію. А от моя подруга Софія Хан трудиться всього рік. Раніше

Всесоюзного селекЦійно-генетич­ ного

~нстнтуту,

розташованого

nрацювала у Києві. Повернув­ шись у рідний Гщолів, nри­ йшла у наш колектив. І наnо­ леглива в праці, змагаємось а

в Одесі. Цими .культур~ми зай· нято більш як дев'ять мільйо­ нів гектарів, а е.кономlчний ні n'ять

580

років

карбованЦів.

В

ласті створюються

нею. На таких верстатах пра­ цювати легко і досить цікаво.

мільйонів

Одеській об·

70

З

спеціалі­

насІнницьких

Селекціонери

госnо"

цюють

над

інституту

створенням

високо­

нерів

80-90

високоя.кісного

з

ге.ктара. Так, ячмінь сзимран» (зимостlй.кий ранній) дав у ни­ нішньому роЦі при виnробуван­

125

вроа<ай no 80 центнері:в з гентара на богарі, а озима nше· ниця содеська-66• nонад 55 центнерів з гектара. Ці сорти, ходять

з

державщrми,

nо-ударному

nра­

цюючи, гоголівські стрічкавики вnевнено

крокують

до

свого

nереможного фінішу у nершо­ му році юві.1ейної n'ятирічкИ.

На фото: Софія ХАН,

про·

1 виробничі виnробуван-

ГУТЬ.

ня, щоеерис.корює розмноа<ення

(РАТАУ).

о

nроцентів.

Ось так

ні рекордний для цієї культури

одночасно

ентузіазмом

ки. Передові оператори Мотро· на Герасимівна Шеве.%, Іван Григорович Салтан та Галина Андріївна Бреус виконують свої змінні завдання на 120-

ц~т·

зерна

меншим

О.'!ена Іванівн'а Черниш. Кож· ного дня він фарбує по 170 ти· сяч метрів різноманітної стріч­

пра­

вроа<айних сортів озимих куль­

тур, які дають по

не

трудиться і колектив оздоблю­ вальної дільниці, яким керує

даоств.

насІння.

ційних уроа<аї на рік.

вилося з nланом. Але я.кщо ретельніше nроа'налізувати

ладнання• та інших

всіх

Взявши добрий старт із nерших днів нинішнього року, nрацівники Гоголівської стріч­ каткацької фабрики ударними темпами наближаються до йо­ го фінішу. Працюючи під де­ візом «БО-річчю Великого Жовтня 60 ударних декад», вони виконали одинадцятимі­ сячний п.~ан по випуску ва.~о­ вої продукціі на 105,9 nроцен­ та, а по реа.1ізації на 104,7.

зованих

майже дві

кваліфікованих

nостійній

ПО-УДАРНОМУ-НА ФІНІШ. РОКУ

ських

-

nлинності

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ефе.кт вІд Ух вnровада<ення у виробництво становив за остан­

.культур.

cnpa-

трудящих nриносить

nраця

талургії, деревообробного комбінату, друкарні, вироб-

Ціанери дістали моа<ливlсть у кіль.ка разі·в nрис.корнти с.кладний nроцес виведення но­ вих високоnроду.ктивних сортів 1 гібридів сільсь.когосnодар­

«Госnодарство• фітотрона

«Сіль-

приємств 1 будівельних орга-

одинадцять тиви заводу

36,3

виведених

В

мостоnоїзду-814, СПМR-580,

з

На полях .країни вирощуєть· сортів рІзних зернових

культур,

і

-

крили рахунок 1 977 року.

плоди.

вввв с:я

сяла~ш

і міськюш.

.кадрів,

клад. райоб'єднання

добре трудилися

заводу од-

власни~ш

сільськюш,

госnтехніка• в цілому

шиноремонтного

А. Надольського з

а

чому справа? Причини низькоУ яності роботи колективу тресту «Броварисільбуд» .криютьсfі в незадовільному забезnе· ченнІ матеріала~ш. роботі субnідрядних організаЦій за старями методю1и (особливо тресту «Rиївсільспецбуд>> ),

ся. виnущено збірного залізобетону, цегли, металоконструнцій 1 товарів культурно-nобутового nризначення та предметів ширвжитку.

ротко розnовісти діла колективу.

nотужний потік nооменlв, за 1нтенсивністю близьк.ий до со­ нячних, освітив Ьрана<ереї Все­ союзного селекщйно-генетично­

Rузнєцов,

Горохівсь.кий. Г. Городи-

Наnолеглива

t: ·а

вро.жавві

nорошкової

·

рахунках. А;з:же через незадовільну роботу кількох організац;й не виконано загального nлану no генnідряду сільсь.кими управліннями,

Все це nозитивно nозначається на nідвищенні ефективності виробництва. Однак керівники деяких nідnриємств nослабили .кантроль за роботою виробничих nідрозділів. У результатІ з'яв.1яються мінуси в графах звітних таблиць. Наnри-

лов, В. Гусєв, В. Заnадловсь.кий, спікальники О. Бойно, В. Андрущенко, токар заводу торгового машинобудування В. Rальченко, члени

Фітотрон служить Сорти АЛJІ хлібвоі

-

В.

ними з nерших У районі в:д-

СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВУ

шого в світІ фітотрона

заводу

металургії

дюдей

увагу не стільки на успіхах, скільки на невдачах і nро-

трудівників.

11,5 процента Цільно-молочних про· дуктів і 25,2 nроцента сме·

" сnілки та інших nідnриємств.

·

добробут

раиспожив-

.

...

..

про-

для роботи молокозаводу: в

бригади

t;o(

nідвищення

nобуткомбінату, ремонтно-бууnравл 1·ння "Q "" 4 • д!·вель•.Ф.го nv nром.ком б шату

""

~

.куранти

мих трудівників броварсь.ких nідnриємств і будівельвих організацій ударною nрацею внесли значні корективи в трудові календарі. Про дострокове виконання річноУ виробничої nрограми panop-

":І

,.,. .....

Госnрозрахункове БМУ РБУ-4 БЗБК ПМR-..5 UUБY-50 СПМR-580 І Разом по Місту Трест сБроварисільбуд• В .т. ч. ПМR-7 ПМR-8

-

.:,,.

t::>.

nмн-1s МостоnоУзд-814 ПДБП-2

НАУКА

.,.

.кремлівськІ

дадуть старт 1977 ро.кові. Та багато колективів і окре-

року (в процентах)

1976

заваа<ає

(3 nромови тов. Л. І. Брежнєва на жовтневому (1976 р.) Пленумі ЦR RПРС).

ПОКАЗНИКИ виховання виробничих ппанів будівепьннмн орrанізаціямв

району за одивадцать Місяців

новаторствr,

нашому рухові вперед.

100,8 107,1 104,7 113,0 102,7

101,9' 104,5 101,8 113,7 101,2

ничоrо деревооброб н о r ' об'єднання, заводу торгового машинобудування та інших nідnриємств. Тут дбають про дуктивності nраЦі, стабілізацію матеріально-технічного nостачання. Не забувають і

........-а

;-а

Завод n!'Jpomк(')B(')I мeтanyprll Завод свlтл<>технічних виробів Завод nластмас

за ефективність

-

.! :.... Назви nі.ІІ.при~мста

'

Боротьба

вихокання внробЩІЧнх маків промнсповимн підприємствами за одинадцять Місяців 1976 року (в процентах)

радинських

вгорі зліва

-

ткаля О.1ьга

Фотореnортаж А. КОЗАКА НОВЕ ЖИТТЯ

о

Вівторок,

14 rрудн• 1976 року


Щедрішає врожай блакитної ниви що відбувся у жовтнІ цього року, йшла велика розмова про никонання рішень XXV з'їзду НПРС по дальшій спеЦІалізації І концентрації сіль-. ськогосподарського виробництВ<!. На ньому відзначався також цінний досвід інтенсифікадії рибництва, вказувались шляхи дальшого розвитку галузі. Так, за роки десятої п' ятирічки на Україні намічаєтьраза

66

центнерІв риби. ферми першого відділка, sutY очо­ Трудова вахта рибалок три­ лює Галина Семенівна Врусків­ ває і сьогоднІ. Як і завжди, по­ переду йдуть комунІсти, які .ська. Хороші показники тут і ни­ надій молока на по-ударному працюють, в ідда­ ні. Щоденний ють любимій справі всі свої корову перевищує кілограмів. сили, перевиконали річні зав­ Багато доярок успішно вико­ дання І особисті соціалістичні СОЦІаJІІСТИЧНі Зобов' ЯЗаВ­ зобов ' язання. Вони показують нує приклад ефективного винорис­ НЯ. Попереду -. fалива Павлів­ тання флоту, знарядь лову, на Логвиненко. Якщо на початку

11

збільшити

дисципліновані,

вилов риби у ріках та внутріш:ніх водоймах. Для того, щоб досягти нам!чених рубежів збільшення вилову риби у внутрішніх водоймах, необхідно кожному риболовецькому господарству ефективніше використовувати флот, механізми, знаряддя лову, вести роботу по підготовці кваліф!ковСJ.них кадрів. Слід приділити t:ерйозну увагу створенню ставкавого господарства, де розводити 1 вирощувати рибу ц інних порід, що дозволить J<ожному господар ству зб і льшити 13илов риби в

1,5

ВІtробничого

ви­

Н. Д. Донцова, Д. Н. Леоненко,

Київсь-

Р. В. Щур, бригадир рі­

зальникІв комуніст А. П. Дени­

риб к омбіна-І сенко.

мріяла то

цять

за

стати одинад­

місяців від кожної корови

вона одержала по

4200

кілогра­

мів молока. На честь 11 на щог­ лі біля контори піднято Червоний ·

високої продуктивності праці , ефекТИІ3НОrо використання тех­ . пологічного устаткування і є прикладом в дисципліні на виробництвІ та в побуті . У десятій п ' ятирічці ми на­ мітили збудувати ставок з

балки-колгоспники з місяця в місяць добиваються хороших виробничих пока зн иків , збирають багатий урожай на блакит-

площею водного дзеркала 150 гектарів. Це дасть можливість надалі збільшити вирощування і вилов риби та постачання її

них нив ах вища.

водосхо-

в торговельну мережу Ниєва І областІ не менш як у півто-

Позаду вже одинадцять міСJІЦ!в напруженої і копіткої

ра-два рази. З па лк им схваленням зустрі­

nрацІ у першому році п ' ятиріч-

ли нашІ

колгосnники

р ішення

третього

ВІддІлка,

яку

очолює

Микола Антонович Южда. Завдя­

конання своїх обов' язків доярки добилися високих надоїв.

У нях

соціалістичних колективу

окремим

зобов'язан­

радгоспробкоопу

пунктом

зазначено:

план першого року десятої п 'я­ тирічки по продажу товарів ви­

конати до 25 грудня. Завдання успішно виконуються. Так, за одинадц-'ть місяців план реаліза­ ції товарів широкого вжитку ви­

конано на

процента. За­

101,2

порука успіху самовіддана праця всіх кооператорів.

ДІЄ КОМПЛЕКСНИИ

ПРИАМАЛЬНИА ПУННТ

з усіх показників до знаменної му виразно названі більше п'ят­ дати 60-рlччя Великої видів послуг, які тут ЖовтневоІ соціалістичної рево- надцяти люції. . здійснюються.

підвищене зобов'я-~

центнерІв

добротноІ

секретар парторганізації

риби-сир-

рибколгоспу.

НА ГОЛОВНІЙ ВИСТАВЦІ КРАЇНИ ПІДШИПНИКИ З ПЛАСТМАС Є підшипник и, детально роз­ rледіти які можна тільки за до-

nомогою

збільшуваного

Однак. без них не мож" rь пuа-

1 зменш ити

тертя в підшипиику

й ого шумність.

Ця 25-метрова указка

дуже

зручна. Яскравий промІнь світ­

тонн

ділянку

nрилади. Інші важать до шести ла спрямовується застосо ву ються в основ-

ному У важкому

схеми,

на потрібну

карти

машинобуду- споната, Ілюструючи

іВЗНН!.

Дунаєвецьке

міжколгосп­

не об' єднання по в иробництву свинини. Вигоди нової техно­ логії виробництва м'яса на м іжкол госпної

коопера­

ції для всіх сьогодні очевидні і не раз уже доведені. Ось і в цьому ноІJоствореному об't:д­ нанні планове завдання десяти місяців перев иконано по всіх показниках. Державі продано 16100 центнерів м'яса. Ці до­ сягнtння

зус иль

-

результат

трудівників

великих

об'єднан­

ня.

З повагою говорять тут про подружжя оператора - свинаря Ганну Станіславівну і слюса­ ря-наладчика йосипа Ледвар­ товича Грінчевських. Кавалер ордена «Знак Пошани» моло­

дий

комуніст,

групкомсорг

Ганна

Станіславів­

пункту райпобуТКомбінату Знахо­

вуючи

1500

голів, вона довела

середньодобові

прирости ваги

К?жної тварини до

ЧLтку

і

589

грамів.

безперебійну роботу

забезпечує

й осип

ЛедвартоtJ uч Грін•t е rзськu й. В ін ударник дес.чтої п'яти­ річки. Готує ться до вступу в ряди КПРС. Працюючи в исокопродуктив­ но, подружжя Грінчевс ьких одержує в середн ьому за J,tі­ сяць 350 карбованц ів. Просто­ рі кімнати їх будин ку обстав­

лені сучасними мебляІ>tu. Я ск­ раві химерні візерунки кили­ мів поєднуються із строгим

орнаментом вок,

домаитіх

якими

в ииш­

з ах оплюється

у

вільний час Ганна Стан ісла­ вівна. Часто подружжя Грін­ чевських разом із сином Ана­ толієм, учнем шостого класу, збирається біля телев ізора.

Недавно вони придбал и легко­ вий

автомобіль

«Жигули».

Ганна Станіславієна і йо­ сип Ледвартович багато чи­ тають. Щодня листоноша при­ носить їм бАизько десятка різ­

них газет і журналів. Подруж­ жя Грінчевських регулярно знайомиться

уки

з техніки,

і

новинами

на­ міжнародного

життя.

На фото: вгорі групкомсорг

ГР!Нf/ІЕВСЬКА секретар

оператор,

-

компмксу г.

с.

(.tіворуч)

партійМї

l

організації

М. С. РАдКОВСЬКА .обгово­ рюють хід вИконання плано­ вих

завдань;

внизу

-

сім'я

Грінчевських у години дозвіл­ АЯ,

(Фотохроніка PATAYJ.

!

Обслуговує замовників май­ стер Марія Григорівна Логвинен­ ко. Уважно і старанно виконує вона свої обов 'язки, дав кваліфі­ ковані nоради замовни~ам. На допомогу трудівниці зразки виробів, що вдало розміщені для

доповідача.

Газовий

Комплексний

приймальний

пункт приймає замовлення від жителів сусідніх сіл, зокрема

Плоского, Світильного та інших.

ЛАЗЕРНА УКАЗКА

цювати деякі унікальні сучасні

1

рено

механізмів

огляду відвідувачів.

масою даf \tожливІсть знизити

скла.

Перед будинком приймального

року n' ятирічки диться рекламний стенд. На ньо­

В. ВАВИЛІН,

1ОО

дали понад план

тому на базі комплексу по відгодівлі свиней у колгос­ пі імен і Шевченка було ство­

на ГрінчеІJська одна з пе­ редових робітниць. ОбсАуго­

ЦІ Великого Жовтня було виJJовлено 2 тисячі центнерів риби, як nередбачалося планом, до 20 листопада рибалки вико-

Хмельницька область. Лише рік

комплексу

Ради СРСР. Вони прагнуть до­ сягти нових усnіхів у nраці . На зборах, що недавно вІдбулися, нолектив зобов 'язався ви конати

JfCJ.ЛИ своє

Г рінчевсьних

основі

ПЛАН ПЕРЕВИНОНАЛИ

організації та правління колг.оспу успішно справився з річним плановим завданням та nІдвищеними соцІалІстичними

З1іННЯ

І

ТВарИННИКІВ

Наближаються своїми показ­ никами роботи до передовиків господарства працівники ферми

ки. За цей час колектив риба- жовтневого ( 1976 року) Плену­ лок під керівництвом партійної му IJK НПРС, сесН Верховної

зобов'язаннями. До 59-ї річни- 1 nлан другого

Турботи і радощі

nрапор.

Ці трудівники добилися

~·у, борючись за виконання завдань десятої п'ятирічки по розвитку риболовства в прибе· режних водах і створенню ставнового господарства. Незважаючи на несприятливІ погодНІ умови нинішнього року, ри-

Ниївського

року трудівниця чотиритисячницею,

ки наnолеглив і й праці, раці о­ використанню кормів ванців . Кращими виробнични- нальному ками тут є Є. Г. Денисенко, та сумлінному ставленню до ви­

Натхненно І самовіддано трудиться колеюив літк!вськоro риболовецького колгоспу

мго

ощадливо

трачають пальне І .мастила, бе­ режуть колгоспне добро. Це Л. П. Булах, В. Є. Павлюк, І. З. Мехед, І. Ф. Безуглий. Нога в ногу йдуть з комуніста­ .ми ветерани війни 1 праці І . П. Юрченко, рибалки-кол госпники П. І. Бовтюх, Г. Ф . Негода, С. К. Булах, Н. А. Улещенко, М. А . Кравченко та інші. Не відстають від бригад ри­ балок І працівники підсобних галузей рибколгоспу. Вони ви­ конали свій річний план до 5 грудня, виготовивши різних товарів на 340 тисяч карбо­

раза.

Імені 40-річчя Жовтня

ВРІВЕНЬ З ПЕРЕДОВИНАМИ

Тривалий час переможцем у соцІаЛІСТИ1JНОМУ змаганні серед цю. А до Дня КонституцІї СРСР вони виловили 1 здали в колектИ'Вів тваринників ра,цг~пу торговельну мережу додатково «Гоголівський» були працівники

На ПленумІ Центрального Комітету Номпарт!І України.

ся у півтора

в іст і з Гоголева

або

ек-

розповІдь

лазер,

Г.

МЕДВЕДЕНRО,

громадський кореспондент.

+ + + + + + + + с·

СОНЯЧНА ПЛИ'І1КА

І тІ й друг! - експонати від- який складається з випромі ню· отнІ квадратних метрів св!т:критої на ВДН Г СРСР тема- вача 1 джерела живлення. про- ло!, нарядно! плитки відправи­

тично! виставки

« ПІдшипнико- стий в експлуатації,

компакт- ли цього року на адресу

ва промисловість - народному ний. господарству». Останні м часом

у конструкціях цих виробів почали

ріали,

заст ос овувати

наприклад ,

н ові

мате-

пласт маси ,

сіль-

ських будівельників рес!JублІки І:::==========================: трудІв ни ки київського заводу r

Своєрідна указка може з ус- « Нер'амlк• . Плиткою опорядже- КОМАНДУЄ РАДІОСИГНАЛ

піхом застосовуватись ча.'!ьних закладах, на

У нав- 10 ряд с1·л ь ськ их к лу б! в 1 палавист ав- ців культури, кінотеатрів, уні-

НауковЦІ та студенти

радіосигналом,

рухаєт ься

Щро- рядку, не відхиляючись

по на

нІ

каnрон. Що це дає? Підшипни- ках. конгресах 1 симпозіумах. вермагів. воградського інституту СІЛЬ- са нтиме'І'р. Це дає з мо гу ш в ІLД· урожай . ни з пластмасовими . кільцями, Новинка демонструється в паПродукЦІя заводу надходить ськогосподарського машинобу­ ше й краще збирати в яю вставляют ься кульки або вtльйонt «РадІоел е ктронІ ка» на також на найбільш! будови кра- дування розробили спеЦІальний Як пmазали експер и мен т и . ра­ роли к и, застосовуються в авто- тематичній виставЦІ «Лазери в їн и , зокрема на будови Н ечор- локатор для бурякозб иральних дІолокатор можна встан овлюв а­ ти 1 на Інших с ільськ ого спомобілях сімейства БА З У да- народному господарств і». нозеМІНої зон и РРФСР. комбайнів Обладнаний таким

.

..

ному разі з<J МІна стаЛі

пласт-

(ТАРС).

·

(РАТАУ) .

пристроєм

комбайн,

керований

дарських

м ашин ах .

(РАТАУ ) . .

~········································································································· кованій під таким заrоловком дакціУ, що критика буJІа спра- осіб які відповідають за стан у «Новому житті•

•СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ

ТЕХНІКУ - НА ЗИМОВЕ ЗБЕРІГАННЯ»

У СТАТТІ начапьника

19 жовтня ведливою. Вжито

заходІв

до зберІrання техніки.

цьоrо року, було піддано крн- усуненНJІ недоліків. Зараз вел тнцl керівників та Інженерно- техи!ка поставлена на зимове технічних працівників радrоспу зберlганНJІ у вІдповІдностІ з

* * *

У цій же статті були вІfсJІов­

ному засіданнІ партійного бюро та дирекції. Було вжито захо­

дів до очищення території трак­ торного

госпор;арських машин та інвен-

ра-~ тари на тривале зберІrанНJІ.

ці машин до технічного огляду

новку технІки

чаєва.

Директор радгоспу О. ьщен­

захінчено,

йоuноІ ІиспекцlІ держсІльтехГоловний інженер rосподар- та постановки іх на зберІrан­ ко повідомляє, що критичний повІдностІ ваrляду Смоленчука, нар;ру- ства Ю. Вацеба повідомив ре- вя. На відділках призначено матеріал обговорено ва спі.пь- дартом.

r.

о

Вівторок,

14

парку, створено

по­

стійНі ланки слюсарів, затверд­ «Заnлавний» за допущені ае- ГОСТом 7751-71. У радгоспі ленІ критичнІ зауваження 1 ва жено графіки ремонту. Поста­ доліки в постановці сіJІьсько- проведено місячник по пІдготов­ адре.су р адгоспу ІменІ Доку­

грудва

1976

року

о

НОВЕ ЖИТТЯ

о

о

fi

на

зберігання

проведено

з державним

3

стор.

у від­

етап­

-


НОВІ ОБРЯДИ-В НАШ ЛОБ УТ .. ,...~.:<>.:>"~~#~,.:<>..:>-

1 НА

РУШНИЧОК

Н!н• с тв~~~д~мнр оже

.

.

і

. ..

!

.

давно щиро покохали одне

~

о;з;ного. І навіть тривала роз

~

лука не остудила їх гарячи~

nочуттІв. Володимир

ТопІх~>

Рцянсмюї Армії, а Ніна НасІІн зав-зято nрацювала на тваринницькІй фермІ ра;~госпу сПлоскІ&еЬJ\ий•, лере-

~

роки

вІший день. Перед входом ;з;о с!льсь.Іюго будинку нуль-

!' :t ~

·

~

тури (фото вгорі) їх зустр\·

РУ'Інами 1 випийте спільний келих ~скристого вина.

ки урочистого маршу Ніна 1

найшасливІщою

чають хлІбом-сІллю. ПІД зву-

Володимир у супроводІ дру-

жечок

Щиро

поздоровивши

nодІєю

Із в

ний поІед легнових автомоб\лів наnравляється у бать-

нІвський дІм.

... Світла

й простора хата

життІ , деnутат сІльської Ра-

НасянІв задзвен\·ла весели~ш

лана ПетрІвна Фесенко вру-

ро накритими столами лунко

1 сватІв йдуть по юі-

ди деnутат і в трудящих Світ-

сто на рушникові злагоди скласти nрисягу на взаємну вірнІсть І вІчну любов. Обрядовий староста ЛІдІя Тимофtrsна Рибна заnрошує ~юлодожонів поставити nід-

чає молодожонам шлюбне свІдоцтво. Лине урочиста мелодІя . Молоді виходять з будинку культури І йдуть до nам'ятника великого ЛенІна, щоб nокласти до його

дзвенІли келихи з вином, гnали музиюr, кружляли пари у вихрястнх танцях. Потім молода з молодим о6силали гостей запашни:vr короваєм. Весіляни виголошува-

лиси в актt npo шлЮб. . -'- НинІ ви, Ніна 1 Володимире, створили нову ра-

nідніжжя живІ квітп. Поті'І скорботно ю хвилиною мовчання бІля nам'ятника за-

ли тости І слали їм свої дарунки. Від Імен! трудівників радгосnу ~плосківський•

лимовІй дорІжЦІ , щоб урочи-

дяось.ну сім'ю, nроголошує обрядоsий староста (фото внизу). Шануйте 1 любіть одне одного 1 будьте завжди щасливими :в життІ.

гнблим воїнам Великої Вітчизняноr війни вшановують тих , хто вІддав своє життя за наше щасливе

сьо.годен-

Як символ безмежноУ вІрно-

Hlf. ПІзнІше молодІ сІдають у

ст!, обмІняйтеся золотими об-

заквІтчану <<Волгр І весІль-

весільнЩ\111 nіснями. За щед-

вручив nодарунок голова роб і твичого комІтету Петро Іванович Погорілий. Він по-

!

! t

орган.lзацІя

Відв~ачІв

-

нови Ра,цн МінІстрІв

цІ

лення

на

ковому

УРСР

nів

фіковаиt

npa·

вар 50-рІччя ВЛНСМ,

nідвищені зобов'язання, щоб

на

ескізи

виконати

·

nрикраситься

всі

установ

види

та

деко­

органІза­

стри на вс! руки.

-

май­

на металІ, займаємося

на

НЮ(ОМ nартійних організаціІt та

1(. т. Мультфільм• сМніІjІ.О,І;Ір>, •двір•. К. т. ХудожнІй фільм сОкеав•. К . т. Т11ори К. Вебера І Ф. Мен· де ьсона у виаонаннІ Мосаоа·

.. ського симфонічного оркестру, 14.30 КІнопрограма •ТвІй тру,ІІ, - твоІ 15.20 •Ми знаАомнмос:а а nPИPOAOID>, 15.45 Осноан ра,11,янського законо,&аа­ 16.15 Творчість Г. Маркова. 17.00 К. т. Теленарис с&ІлІб\нська· 17.30 К. т. ВіршІ про БатькІвщину ••· тают• московські шко.. врі, 18.00 Новини. 18.15 1(. т . До віАкриттв І V а'ІІАУ ПартН ТРУАЯЩНХ в·~тнаму. Прем'ера ,ІІ,окумеита .. •ного те .. е· філ•му •В ' етнам сьогоднІ•. 18.40 К. т. •Творчість народів свІту>. 19.10 К . т. сВід усі<Ї АУШі>. Зустрі• 3 ства.

атомна•.

ДніnроnетроесІ.кого

металургійного заводу Ім. Г. Пет•

22.20

ВІ {І І ш І nІ ~J li.

н~· ~ І

.

J1 · ХЕЛЬСІНКІ. у столиЦІ ФІн- ~ИХ ЦСТІ6

ровс ького.

Програма

т.

«Час•.

Концерт

\0.00 1\.45

В. ІВЧЕlІКО,

важкої атлетики. По закінченн!

Центрального

12.10 13.05 13.35 14.00 \4.26 14.&6

сТанок

УТ

ху•

орла•.

ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ Учням курсу профтех•

«Грунт І Аого роль у лин•. (М . ). Сnеціалістам

житті рос­

народного

госпо•

А&рства. Праця в соцІалІстнчно• му сусnІльствІ•. (М.). і Учням класів І серцніх сnеціальних навчальних закладів... Історія. Про твір В. І. Леніна с Робітничий клас і національне nитання•. (М.). НІмецька мова. (М.). «Мамина школа•. (М.),

12.40

9

Учням

7 4

класів.

Фізика.

сДослІ.­

класів.

Історія.

сСт"но­

Іоффе-Міл.,ікена•.

Учням

вище (М.).

нароАів

8

Учням

•РРФСР.

ка•.

у

(М . ).

царській

класІв.

Заrал•на

росії~.

Географіи. характеристн•

(М.).

9

Учням класІв. ГеографІя. сСо­ цІалістнана Республіка Румунія•. (М.).

•ої Жовтневої р~волюції та її ричне

(Свердловс•к).

значення..

соціалістичноІ всесвітньо-істо·

Лартія

-

орга·

нізатор перемоги Радянської" вла·

ди у всіА країні. Створення Ра· дянської Аержави. Боротьба пар•

У1

сПнсьменник - ІнтернацІона.. Іст Мате за .. ка~. Літературна nере-

І

училищ.

15.25 Учним 5 класІв. Географія. сГорв і рівнини•. ( М . ) . 16.00 Художній фі.'И>М сВулици беs кінця~. 17.25 Екран студента-заочника. І курс. Історія КПРС. • Перемога Вели­

новини.

ПРОГРАМА

на екранІ

телrбачення. і Всесоюзного ра,1.іо. К. т. Кубок І чемпіонат СРСР 3

-

10.00

естраАно-снмфо­

оркестру

лартіІ

rмовннй редактор ху· дожвьо - оформлюваль. ного комбінату,

вксота».

,

уряду.

11 .10 3 Суспільствознавство, • Право на працю і законодав• ство npo nрацю•. (М.). t.oiO І 10.45 Учням 5 класів. Ботаніка.

ВІВТОРОК, ГРУДН. ПРОГРАМА ЦТ Новини. 1(. т. ГІмнастика.

нічного

ви-

художньо-оформ·

лювального номбікату в то· му, щоб бути вірним пом!ч­

8.10

к.

звершення.

обласного

J\,30 К. т. Вперше ,ІІ,ожніА фільм 22.50 Новини .

А. ЗАРІЧНИИ.

.

трудові

робнwчого

рІзь­

й заможного життя.

СЛІДАМИ НЕНАДРУКОВА-

нові

Завдання

бою на n\ноnласт!, гіпсІ. це-

21.00 21.30

жовтнево­

наочна агітація nовинна ста­ ти ще бойовитішою. кликати

Карбу~мо

14

НОВИНИ КУЛЬТУРИ

рішення

го Пленуму ЦК КПРС, зав· дання десятої л'ятирічnи,

у проnагаНІД1 рішень

А ВGагалt у нас

колективом

а.

11

зов­

бажав молодожонам великих с і мейних радощів, щасливого

І

художники-офор:vІ·

ЦІвники. Наша адреса: буль­

ративно-прикладних робіт вІд радІосnІв, колгосnІв, підnри­

9.00 9.10 9.30 10.00 11.ZS

тем­

Бровара"х.,

лювачі, начальник nланово­ го ВіДДІЛу, ДОПОМіЖНІ

об ' єкти, nлакати, виготовити наочну агІтаЦІю. Приймають­

єм,ств, Цій.

в

художньо-декора­

яии,ми

заявки

виробничих

установа

НИ'ІІІ, .коли вся країна ГО· тується до знаменної дати 60-р\ччя Великого Жо-атня, коли &еі трудівники беруть

Тут можут·ь зробити

ся

І

але воJІІа ще відчуває nевнt трудноЩі . Наса:vrперед, не­ доукомnлектована необхідни­ ми кадрами . ПотрІбнІ квалІ·

тивного оформлення, nідго­ товки експозиЦІй,. виставок. nанно,

цІкавить

розрахунку.

Набя.рає

установи.

nроектування

нішнього

ро­

фІнансовий бLк сnрави: оnла­ та nроводиться по безготів­

майстерень у мІстах І рай­ центрах областІ: Броварах, Борисполі, ВІл\й Церкві, Ва­ силькові, СкsирІ, Обухові, ФастовІ , ЧорнобилІ та Я.го­ тинІ. Вони приймають замов­

\ \ \ \

сніЖНІ .конверти, nереносили на дале.к\ nростори теnлінь юних закоханих сердець. А теnер у них найщасли-

нова

НиІвський обласний 1!Иро6н:и­ чий художньо-оформлюваль­ ний комбінат . ЗгІдно поста­

На сьогодні вже діЄ 9 ху­ дожньо - офо,рмлювал ь JІ и х

~

лІтали мІж ними біло

нувати

органІзувати

.\ \

;з;оІюю дояркою стала. Два

мент1, а тавож ліпними ботами.

У нашому Иістt а JІІШВJІ цього року почала фуккц1о­

сПро утворення вирООНН'Ю­ оформлювальних комбІнатів 1 майстерень•. прийнятоУ :а6 квІтня 1975 року, вирІшено

\

;з;ва роки нІс службу в рядах

'.,

МаАJтри на всІ .руки

18.30 18.50

ті і за демократичний мир•.

Реклама.

Оголошення.

Перший Всесоюзний фестнвалr. 10.50 ~;:~чинА антракт. самодія.льно'і художньої творчості ~ • · ляндії вІДбулось урочисте відРодигІ- 11 .00 новини. трудящих. •Телевізійний екран криття нового меморіального ца до реданц!ї ІІІіСала про по- 17.30 ТелевізіАна шко.. а механІ~атора. кінолюбитеJІя•. в Ім 'Я 19.30 Відкриття І пленуму правлІннІ музею В. І. Леніна. Музей від- Р"Шення графіка руху автобу- 18.00 Фільм-концерт. СПІВРОБІТНИЦТВА J 18.15 •Рубежі десятої n ' •тирічки•. Київської організації Сnілки ком 4 крито В будинку NQ 1 по вули- СіВ, Яні курсують ло місту. ВоКомсомол•сько-молоАІжниА коnазиторів УРСР. Концерт . 21 .30 К . т. Художні/І телефільм сПри. ВАШІНГТОН. Тут вІдбулася Ці Серняйстен Рантатlе, де в на запнтувала, чому водії не лектнв делегата xxv з'Тзду · б KrfPC А. Асютченка 3 шахти чал• . 2 серія . (М . ) . в рт. четверта сесія спільної радян- к а ИРl активного учасника о слу~овув~лн пасажирів у імені газети сСоциалнстнческиА 22.45 Інформаційний випуск сДень за сько-американської комІсії по робітничого руху ФІнляндії Гу- жовтнІ, а 1 зднлп по дорозІ від. Донбасе•. сп:врuбітннцтвv в галузі сіль- ста:ва Ровіо в серпні-верес, хлібозаводу до побуткомбінату. ІS .зо •Як справи, товариш брнга.ІІ.о?•. 23.00 К. т. М. Жванецький . сМініатюJ НІ 1917 рок'• І · 19.00 Інформаційна програма •Вісті•. ського господарстаа. Розгляну' .t дв Ч! зупинявся Ми над!слалп цю скаргу ди- 19.30 Концерт майстрів мистецтв Харто nідсумnи виконання в цьому В. І. Ленін . Г. Ровіо допомагав ректору АТП 09034 В. п. Прокова. В. І. Леніну nідтри:vrувати зЕ'ЯВ 20.45 •На Аобраніч. Аіти!•. Редактор Є. ФЕДЯИ. ін nовідоми .в, що ав- 21 .00 Програма сЧас•. (М. ). р оЦі Угоди м!ж СРСР І США зон з б! льшовнками в П етро- хорчуку. тоб' ' ЛАЗ npo· співробітництво в галузІ градІ 1 Стокгольм!. J· си маркн . про які зга- ---------------------------~-сільського господарства в!д 19 дує·. товаришка Роднгіна, були .•••• .. •••••••-..- - • • .. ••••••-•• ................... . червня 1973 рОК''· Ііамісія схваБЕРЛІН. У ЛейnцІгу вІд- тодІ на ремонт\ . й виїжджали ~ J для регул б Районний вузол зв ,язку :• лн.1а поданІ робочими групами крилась нарада експертів соЦ!аювання коро ок гідроплани співробітющтва на 1977 лістичних країн з питань niдro- механічних передач, бо це мuж- : ДОВОДИТЬ ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН : рік 1 затвердила ряд конкрет- товки до міашародної виставки на зробнтн тільюt на ходу ав- ~ про те, що з 18 по 22 грудня 1976. року проводиться : них nрограм. погоджених сто- книжновd - оформлювального тобуса. У :ш'язку з тим· що прийом поздоровчих телеграм за пшьговим тарифом ранами. мистецтва, яка вІдбудеться в автопідприє.11ство не має' спе(1,5 коп. за слово замість 3 коп.) зі строком вручення по • Учасники сесії висловили рі- цьому місті у трави! наступного Ціального полігону, то викори- : 23 грудня. і pony. В її роботі беруть участь стовуються вулиці, де мало : В пункти Камчатс.,коі, Магаданської, t:ахалІнської, •. шюt!сть і . далі сприяти розвит- пре;~стаsники нацІональних ко- транспорту. ВідіЮСІЮ обслуго- :• т юмеиської о б ласті та Якутської АРСР з 13 ло 17 груд- t кові співроб:тництва двох мітетів по підготовrr! до ви- ріо вування в тоіі пе- •• ня - зі строком вруч ення по 20 · грудня • •• то пасажирів б ' !іраїн у гаЛ''З і сільського госпо- ставки з Болгарії, УгорІІ'іШіі, .:\, · . аі·ато ~Іашин викори- •• J ' ставувало я Райвузол зв'язІІУ. •• дар·ства. НДР, Нуби, Монrол!ї, Польщі, · с щодня для пере- : : Ру~Іунії, Радянського Сою зу і ве:~ення працінників про~1ис.....- ..- ..- .......... _ ..................- -...... ~ Вистуnаючи при ЛідписаннІ Чехословаччини. ловнх п!дпрнr.~1ств. котрі далопротоколу, . глава а~Іерикан~Іагали трудіІНІІІІш~1 села. : ................................: Ї ................................, ської делегацІї заступник мінІБРАТІСЛАВА. У західно* * * : Об'єднанню : ПЕРЕСУБНІй : стра сільського господарства словацьно~ІУ ~Іісті ' Нітра.: з!бра: Пенсіонер Остапенко· із Ки- : громадського харчуванни : ; М.~ХАН13UВАНІИ : Р . Белл Еисловив надІю, що · лись фіналісти двох масових І єва nнсав, . що іішІу довелося : райспоживспілки : : КОЛОНІ .N'Q 15 : наступного року конгрес прИЙl\Іе популярни;; У країні конкурсів, поб у вати у с. ПухівЩ і спосте- : ПОТРІБНІ: : : НА .І?UБОТУ HUT.I?l~lll: : новий заnон про торгівлю. який Яні nроходили протягом року. рігат.н, не~рІІВабливу . картину: ; робітинки . по перенесен-: : внконробн, : оокладе край дискримінаційПере~южцям · районних, об" подв1р я бшя будивnів для cne- : ню вантажів, : : майстри, : НІІ);І об\Іеженням щодо Радян- ласних І республіканських зма- ціалістів радгоспу п е ребували кухарІ. : геодезист. : ського Союзу, І радянськІ това-І ' гань, в яких ·,взяmІ .участь тися- в аіІтнсанітарнrшу стані. ~ Звертатися на адресу: мі-: : Звертатися. на цресу : ри' діста~іуть доступ на . амери- чі учнІв. студентів , робітнн~ів, .Голова , вІІнонк<нІу сільської :сто Бровари, вул. Воvовсько·: : м. Бровари , проІ! а<.·зол.; нанськии ринок на тих же умо-, інженерів, було вручено тури- Ради · депутатін трудящих Д . Рі- • го, 16. : : ПУІК-15. Телефон 19-5-79. : в ах, що і товари інших країн. ські · rіутівюІ до . Радянського заненко повідомив, що· тепер і Адмlністрацlи. : : Адм!ністращя. : (ТАРС). Союзу.· ·· (TAFC). там повністю наведено nорядок. .............. • : :

. Меш~анк~ Броварів

днем».

ри•.

J

.

!

·-------..... -----~..,;-,..,;а #_C"I"&-otr~~..:"'~ ...."..."..~..,...:;~...:--...:- ,

. . ..,...,....,..",....."....."...."..

сНОВА Я ЖИЗНЬ• - орган· Брова·рского горкома ·

КоммvнистическоА nартин УкраинЬІ, городекого: в раАонноrо С еветов Аепутатов трудяшихси КиевекоА облас~в.

І

~ .......... "........ . . . . . . . . . . . . t -------~~ ,..,.,~~ - \9·4·47· Г

". .. .. .. .. .. .. .. .. .. • • .,.~."...".....",;-., " . - :~ ,..,,....,.~~~.,. ... ~~..,.....,...,~..,...,

НАША АдР.ЕСА: . 255020. .. м . БРОВАРИ,

І

ТЕЛЕФОНИ·· "едактора - 19-3-""· ~ n•, •,а ступ НИКа

.вІдповідального . .. дента мІсцевого

редакТОРІ

секретаря . • відділ•·' сіл ьськоrо . rосnnдарства. коресnnн·' І радІомоВJlення - 19·3-18; віддІл.Іа nромислаІЮСт\ масов.ої роботи. фотокореспондента _ 19.4•67 . ·

у

••ен •и•сшиlь c:e-nt> д у,

ВІ в1 оrюк.

о'ягницю і сv!'іоту.

~

_ _ Газета ВЬІХОдИТ на украинском язьІке. вул. Київська, }54. 06сяr 0.5 фоuм"тv \ .,.,.-..г#'-.г~...?.."..."..,......,....,..,....,...~..".~~..,..~~.,....:J>~.,.....,.....,...,..~~~."..."..,...,......,..".~....,..,..."..~.,.......,.....,....".....".~;.а;ти cllnanл<i» \ Індекс 61964. Броварська друкарня КІІlвського облуnравЛІННЯ в сnравах ~і ВУІІ · кн·Івська. 154 . 3 ам . 7287-10.937, - ... ____ - - -- видавництв • аоліграфіі і книжкової тоnгів ,, •.

#197 1976  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you