Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ

l(PAlH.

ЄДНАНТЕСН! .NЬ

НА ОБГОВОРЕННЯ ВЕРХОВНОІ РАДИ СРСР ВИНЕСЕНІ ПРОЕКТИ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУ РОЗ·

197 (3888)

ВИТКУ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА СРСР І ДЕР­ ЖАВНОГО БЮДЖЕТУ СРСР НА 1975 РІК.

П'ЯТНИЦЯ.

20

У ЗАВЕРШАЛЬНОМУ РОЦІ П'ЯТИРІЧКИ НЕОБ­

ХІДНО ЗОСЕРЕДИТИ ЗУСИЛЛЯ КОЛЕКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ, ОРГАНІЗАЦІй, БУДОВ, КОЛГОС­ ПІВ І РАДГОСПІВ НА ВСЕМІРНОМУ ПІДВИЩЕН­ НІ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА, ПРИСКО­ РЕННІ ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ, ЗРОСТАННІ ПРО­ ДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ, ЯКНАйШВИДШОМУ УВЕ­ ДЕННІ НОВИХ І КРАЩОМУ ВИКОРИСТАННІ НА­

ГРУДНЯ р.

1974 2

Ціна

коп .

ГАЗЕТА ЗАСНОВАНА В 1935 РОЦІ

ЯВНИХ

ВИРОБНИЧИХ

ПОТУЖНОСТЕй ,

ПРИВЕ­

ДЕННІ В ДІЮ ВСІХ РЕЗЕРВІВ ДЛЯ ЗБІЛЬШЕННЯ ВИПУСКУ І ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІІ ПРИ ОДНОЧАСНОМУ ЗНИЖЕННІ МАТЕРІАЛЬН.ИХ

. .

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТНЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІІ РАПОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КНІВСЬКОІ ОБЛАСТІ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

І ТРУДОВИХ ЗАТРАТ.

Великі звершення завершального року п'ятирічки а 1974

••• 080.1.1

Вер.жо.виоі

дося!"JІеннями партії і народу у виконанні рішень XXIV з'ї·зду КПРС. Наша Батьківщина вnевнено nросувається вперед по шляху ро з витку соціал іетич­

добробут народу. 1974-й рік відзначений величезни­ ми усnіхами зовнішньої n<Jлітики Номуніоетичної пар­ тії 1 Радянської держави, спрям<Jваної на зміцнення дружби і миру мі·Ж народами. Пленум Центрального Комітету Номуніетичної

партії !>адянського Союзу, ЯІКий відбувся 16 груд­ ня, обго ворив і схвалив в основному проекти Дер­ розвитну

народного

госnодарства

КПРС, по соціальному, економічному

18 грудн я у В еликому Кремлівському Палаці по­ чала роботу І.І сесія Верховної Ради СРСР дев'ято­

nеревищать на н!нець року

го скликання.

процентів і групи «Б:\) на

На

приділяють

велику

увагу удобренню земель. Усі їх зусилля спрящ>Вані на те,

XXIV

РОКУ

та рів під овочі, 1\Ормові буря ­ ки і кукурудзу ще з осені вне­ левих площ. Так, на 600 гек­ них і З центІІери калійних . А на кожен з ЗОО гектарів майбутньої овочевої планта­ ції, крім того, дана ПQ 500 кі­ логр а мів аміачної води. Тут високо продуктивною

відзнач ил ись

працею

трактористи

Ва ­

щоб закласти міцну основу ви­

силь Юхименко та Андрій Ми ­

сокого врожаю

роненко .

господарських

всіх сільсько · культур

в

на­

ступному році. Ще ранньої осені перед сів­ бою озимих грунт було добр е

заnравлено мінеральними доб­

Не

прИпиняє

своєї

роботи

механізований загін і з почат­ ком зими . У грудні тр акторис­ ти Василь Степан ович Воро­ ний, Володимир Миколайович

рив ам и. На кожен з 460 гекта ­ рів під пшеницю було вн есено по І ,5 центнера азотних, 2,5 центнера фосфорних і З цент­ нери калійних. На 100 гектарів під жито, посіяне на малопро­

НетрМа і Олексій Григорович Добровольський підживили всі

дуктивних

центнера

15

землях,

внесено

по

тонн орган ічн их до брив . Багато удобр ено також зяб­ сено по 2,5 центнера фосфор -

посіви оз имих на .площі 560 гектарів. Вони розкидали трак­

торними

му

тар .

розкидачами

центнеру

по

азотних

фосфорних

Норми

виробітку

одно ­

і

пів­

на

гек­

щодня

перевиконували, обробляючи по

28- 30 гектарів

при завданн і

24.

сто

мілья рді в

карбо­

1975

рік намічено дальше nідвищен­

6

процентів і пере­

вищить 96 карбованЦів. На житлово-комунальн~ будівництво понад п'ятирічнИй план виділено додат­

ково більш як

У

1975

мільярдів карбованців .

6

роЦі планується дальше піднесення еко­

номіки всіх союзних республік і економічних райо­

нів. Прискореними темпами освою.ватимуться бага­

тющі

паливно-енергетичні ресурси східних

районі в

країни.

НаприкінЦі доповідач висловив упевненість, що

радянсьний народ , згуртований навколо Комуністич­ ної партії, докладе всіх сил . щоб з честю виконати

завдання, які стоять перед нашою країною в завер­

шальному році

дев'ятої

п'ятирічки,

і тим самим

створити міЦну основу для успішного виконання нових грандіозних . завдань у наступному десятом~' п' ятиріччі.

З доповіддю про Державний бюджет СРСР на і про виконання Державного бюджету

1975 рік

СРСР

за 1973 ріІк

виступив

міністр

фінансі·В

СРСР депутат В. Ф. Гарбузов. Проект Державного бюджету СРСР на 1975 рік розроблецо, виходячи з рішень XXIV з'їзду партії і відповідно до завдань

У цілому

народногосподарського плану. Доходи бюджету

ви­

значені у 208,5 мільярда карбованців , або із зро­ станням на 4. 1 процента. Видатки Державного

бюджету передбачені у 208,3 мільярда карбован­

цІ в .

асортимен­

Потім на роздільних засіданнях Ради Союзу і Ради Національностей депутати почали обговорен­

з'їзді КПРС підкреслЮвалося , що під­

ня доповідей.

вищення ефективності виробництва нерозривно зв'язане з прискоренням науково-технічного nрогре-

одержано

перевищить

та праЦі колгоспників зросте на

При цьому особливу

увагу приділено дальшому розширенню ту і підвищенню якості товарів .

У результат і самовідданої роботи трудівни:ків се­

ківський »

процентів .

варів народного споживання.

ції.

У цьому році, як ніколи ра ­

науково­

дів. спрямованих на дальше збільшення випуску то­

цтва в цьому році зросте н а 8 nроцентів при річно­ му завданні 6,8 процента. Понад nлан буде реал.ізо­ вано прибли зно на 6 мільярдів карбованців продук­

ніше, хлібороби радгоспу «Літ·

6

б

річЦі, збільшаться в розрахунку на рік на 21,5 мільярда карбованЦів. Тільки на Ці нові заходи в нинішньому п ' ятиріччі виділяється коштів більше, ніж за 10 попередніх років. У 1975 році планується дальше збільшення опла­ ти праЦі. Середньомісячна заробітна плата робіт­ ників і службовців збільшиться на 2,7 процента і перевищить 144 карбованці. Середньомісячна опла­

за рони дев'ятої п'ятирLчки приріст промислової цродукції становитиме' 4 2 проценти, що відповідає завданню Директив XXIV з'їзду КПРС . У плані на 1975 рік передба~ено комплекс захо­

ріст вииористовуваного національного доходу порів­ няно з рівнем минул<Jго року станови тиме 5 процен­ тів. Передбачуваний обсяг промислового виробни­

ЩОБ ЗЕМЛИ ЩЕДРІШЕ РОДИЛА

і

роЦі

Планом на

Цромислове . виробкицт.во збільшиться на 6, 7 про­ цента. При цьому бtльш високими темпами розви­ ватиметься машинобудування , х!Jм.ічна і нафтохLм.іч­ на nромисловіеть та Інші галузі Промисловості, які визначають технічний прогрес у народному госпо ­ дарств·і. Проду.кція груши . « А» збільшиться на 7

Застуnником голови Президії Верховної Ради СРСР від Латвійської РСР <Jбирається депутат П. Я. Страутманіс. З допов·іддю про Державний план розвитку н а­ родного госnодарства СРСР на 1975 ріJк виступив заступник голови Ради М ініст рів СРСР , голова ДерЖ!Плану СРСР, деnутат М. К. Байбаков. У 1974 році, заяви в доnовідач, ек ономіна нашої країни зробила новий великий крок вперед. При­

яка

ня рівня життя народу. Доходи населення в резуль­ таті проведення нових заходів по підвищенню рівнп життя населення , здійснюваних у нинішній п' яти ­

цента .

ти сесії.

бази ,

ванЦів.

чається в розмір! 6 проценті.в. Завдання по розвит­ ку ви.робництва і підвищенню його ефективності да­ дуть можлнвЬсть передбачити в nлані на 1975 рік nрир іст національного доходу, я-кий викорис'):'ову­ ється на сІюжи·вання і нагромадження , на 6,5 ·· про­

Затверджується порядок денний і nорядон робо­

матеріально-техн,ічної

Валова продукЦія сільського господарства в на­

Зростання nродуктивності сусІПільної праці нам і­

О 10 годин і ранку віднрилося спільне заеідання Ради Союзу і Ради Національностей. Бурхливими, тривалими оплеска.ми депутати і гостL зустріли нерівників Комуністичної партії і Радянського уряду.

міЦної

ступному

мільярдів карбован­

775

ців.

ран у;

1975

дукції.

технічному роовитку к·раїни. Головними його особ­ ливостями є підвищення янісн.их показн.инів, ефе.к­ тивності роботи галузей народного госnодарства і промисловості, більш повне викорИІСтан.ня виробни­ чого потенціалу країни , всіх народногосподарських ресурсів. Основні виробничі фонди в народному госnодар­ ств! збільшаться за рік на 61 мільярд карбованців і

ко внутрішньою , особистою потребою ножного кому­

важливих завдань плану

забезпечувала стале нарощування виробництва про­

Народногосподарський nлан на 1975 рік складе­ но відповІдно до курсу, виробленого XXIV з'їздом

ніста, ноЖІНого труді вник а >>.

1975

галузі

15

Зростання національного доходу дало змогу по­ слідовно здійснювати широку і великомасштабну nрограму Фдвищення матеріального і· · культурІюго рівня життя народу, н аміч ену XXIV з'їздом КПРС.

не зна'!Іення, nіДІКрослив на Пленумі ЦК КПРС товариш Л. І. Брежнєв. Треба nіддяти всю пар­ тію, весь народ на їх розв'язання, .надихнути nартій­ ний а.ктив, добитися того. щоб боротьба за винонан­ ня і nеревинонання п 'ятирічного плану стала глибо­

УРОЖАй

на

народного госnодарства.

сті нашої Батьківщини, неухильного nідвищення добробуту радянського народу. << У 1975 році nе ред країною стоять завдання , які мають велич езне економічне, nолітичне і міжнарод­

ВИСОКИй

як

з

шою партією довгочасної комплексної програми розвитку сільського господарства, створення в Цій

торів ро-звитку економіки, здШснено велику роботу по вдос.коналенню управління й nідвищенню рівня організації виробництва і праці , а також по впро­ вадженню досягнень науки і техніки в усі галузі

ганізації, всі трудящі країни широко розгорнуть со­ ціалістичне змагання за дострокове виконання зав­ дань завершального рону n'ятирічки, досягнуть но­ вих усnіхів у справІ дальшого зміцнення моrутно­

ЗА

Одним

сказав далі доповідач, є реалізація розробленої на­

За минулі роки посилено роль інтенсивних фак­

СРСР і Державного бюджету СРСР на 1975 рік. Пленум ЦН1 КПРС висл ови в уnевнені-сть, що nар­ тійні, радянські, nрофспілкові і ком·сомольеькі ор­

ла, незважаючи на важк і погодні умови,

Ції .

дунці я сільсьаюго госІПода,рства, незважаючи на два несприятливих роки, зросте порі.вня:но '3 відІПов•ід­

ним періодом восьмої п'ятирі.чки більш процентів.

СРСР

су. В 1975 роЦі треба буде освоїти виробництво близько 5 тисяч нових видів промислової продук­

кордний урожай бавовни-сирцю . Закуnки тварин­ ницької продУІКЦії nередбачаІО'І'ься вищі від плану на 1974 рін. За чотири роки п'ятирічки валова про­

ної економіки , науки і культури, неухильно зростає

жавного плану

Ради

валовий у;рожай зерна в розмірі 195,5 мільйона тонн . Це друтий за величиною врожай зернових n ісля найвищого врожаю 1973 ро.ку. Зібрано ре­

рін, що занінчується, ознаменований новими

Сесія Верховної Ради СРСР продовжує роботу. (ТАРС).

Триває нагромадження ор­ ганічних добрив на поля х . За­ раз гній доста вляється на пло­ щі, де в наступному році виро­ щуватимуться

овочі

і

кормові

культури. Під огірки буде вне­ сено по 60 тон н на гектар, під інші культури по З5 тонн .

На

240

гекта р ах

добрив а

за­

буртовані .

На

транспортув анн і

добрив

у поле сумлінною пр ацею від­ значаються радгоспні механ і ·

затори Іван Криваль та Ва ­ силь Кримець. Вони щодня ви­ возять по 40 тонн при нормі ЗО. По 55-60 тонн при зав ­ данні 40 доставляють шофери

Жулянської спецавтобази Іван Безсмертний та Ів ан П авлен ­ ко. Безперебійну роботу транс­

« П'ятирічці- ударний труд, знання і пошук молодих! » під таким девізом зав ершують

Київського

будівельного

равління ;м

22

техмонтаж-2 ».

уп­

тресту « ПромЗараз

ланка

порту забезпечують механіза ­ тори Іван Приходько і Василь

визначальний рік дев'ятої п'я­

трудиться

тирічки

вих технологічних ліній на за­

рива

комсомольці

Юхименко, які вантажать доб ·

ною

екскаватором

і

трактор ·

лопатою.

старший радгоспу.

Т. МАНЬКО, агроном-хімік

слюсарі-монтажники

Василь Петрович

Хаnиманчун, Олександр

Анто­

нович Зубар (ланковий) і Ана­ толій Васильович Федченко з

на будівництві но-

воді пдастмас, щодня переви­

конує змінні завдання, робіт

-

якість

відмінна. Фото В. БевДІUСа.


П-'вrвр:lУ:Е:sу-за

Перемога о

о

л

~терігати, як за останні роки n'ятирічки між селами Бровар­ сьІюго t сусідніх районів про­ лягли широкі асфальтові шля­

ти,

що

руху

за

дострокове

на

алмазного шліфу­ їх вироби служать

цевому результаті стала кра­ щою серед молодіжних ко­

вони

роками там, де колись пласт­

лективів

маса

лічені тижні, а то й дні. На­ дійність деталей із залізно­

вий рапорт: виконано п'яти­ річку. Прозвучав він 29 жовтня 1974 .року, за два

го nорошку вивірена роками.

місяці

і

метал

Тож і

ви'І'римували

слово в

молодих

nорошковиків тверде. Ще на nоча'тку нинішнього n'яти­ річчя комсомольці на своїх зборах вирішили: ознамену­ є:vю нашу першу спільну n'ятирічку ударною -працею.

району,

до

КУ.

Якою

вже

намічено·го

була

тирічка

а

за

вона,

менше

ця як

п'я­ чоти­

ри роки для колективу? Сказати наnруженою май­ же нічого не ука,зати. Ні на день

не

припиняється

у

Соціалістичне зобов'язання не брали наосліп, а зважили свої можливості до най­ меншої дрібниці. А вже на

бригаді пошук резервів ви­ робництва. UЦе й зараз не можуть без хвилювання зга­

підставі

ша пластина зійшла з шлі­ фувального. Без боязні ла­

розрахунків

склали

чіткий графік. План 1973 року мали виконати 29 жовтня,

55-ої

в

день

річниці

.комсомолу,

а

мали

того

Ленінського

одній

на­

-

рону,

до

не

те

що

лек'!1ИВ·У

тів норми.

ремо.ги до перемоги. Ще добре nам'ятний на заводі

видавалося

неекономна,

справжнім

часу.

протягом чотивін ішов від пе­

пер­

Обробляти на

пластпні

червня Дня радянської молоді. Остаточно п'ятиріч­ ку мали завершити 30 груд­ ня 197 4 року. І слід віддати належне коКОМСОМОЛЬСЬКО-МО-

коли

вузькі рамки теоретич­

ного припису.

24

ЛОДіЖНОЇ: рьох років

часу,

святнування завдання

1974,

ступного,

дувати

триває

не

Поставили Ефект

шліфування

кілька

на

-

згодом

а

марнотратством

Адже

станину

дві,

~1аготовк.и.

250

процент­

Тан прийшла. перша вели­ на перемога. Потім зрозумі­ ли,

що

резервів

ти самим

собі.

слід

шука­

<<Підвищен-

ховики

ня

:кваліфі!(аЦії,

лід

-

таким · гасіюм проходив ви­

НЯМ

рішальний рік n'яти річки. Чотири члени бригади скла­ ли іспит на вищий розряд, шестеро мають посвідчення середньої жали

школи,

дипломи

спеціальну освіту. Тепер кожен з восьми членів бригадін вільно воло­ видами при по­

заводі універсалами.

<<Працювати і жити по-ко­ муністичному>> це стало

шого

Юнаки

і дівчата можуть одночасно обслуговувати чотири вер­

Він

близько

І;рок,

про­

130

планової продуІщії на

5

Фото В. Бенднка.

дощ,

кроком

разів

кроками

і

в

просу­

виміряв

начальник

цей

· діль­

ханізаторам, с'!'ежит:и за якістю виконання робіт, щоб вони від­ повідали усі:м нормам і прави­ ла.м шляхобудування, а .потім

на­

здавати певний відрізок шляху в

експлуатацію.

Завзя'!'о працювали

весь час

механізатори. Десятки тисяч кубометрів грун'І'у перемістили своїми бульдозерами В. Плиса

та В. Телен:кФв. Автогрейдерис­ ти В. Шевченко та М. Гребе­

кожну_ думку.

нии на полотна

деле­

відсипанні і утворенні

норита

завжди

нували

нівелірну

земляного шляховб"О

ретельно

ви...:>­

робо'І'у.

Слідом , за механізаторами дільниці N2 3 В. Н. Довгодька просувалися робітннии дільни­ ці N'2 4 В. В. Ковальчу:ка. Цей :коле:ктив на підготовлену ділян­

ТОВАРООБІf

:крівельНОЇ суміші nоклали за ці роки машиністи-асфальто­ у.кладачі М. Гринь і В. Ko..'\tap, яні працювали nід девізом «П'ятиден:ку за чотири дні». Досягненню наших успіхів

дять

на

ку дороги накладав ве ПОЛОТНО. Тисячі

прогресивний метод ро­

торгу додатково до одинадцятимі­ сячного завдання продав населен­

но

ню міста продовольчих і про­ мислових товарів на 362 тисячі карбованців, а порівняно з від­

стронома М 20 на житловому масиві і переведено на самообслу­ говування. Це сприяло підвищен­

повідним періодом минулого року

ню культури торгівлі.

допомогло

Добре працює колектив цеху безащигольних напоїв (старший майстер С. Орлов, голова міс­

ексnлуатацію

на

тисяч карбованців.

1428

проведе:но

r.

f.

реконструкцію

га­

Соколовська). Ви­

(директор Л. М. Садовник, голо­

конавши на місяць раніше· стро­

ва місцевкому

Брянцев),

ку річне завдання, він зобов' язав­

який у третьому кварталі зайняв

ся до кінця року виготовити по­

В.

f.

Червоним

прапором

Відрадних успіхів добилися та­

І:ож колективи

об''єднань

М

4

(директор Н. І. Суменко, голова

місцевкому

5

в

3РОСТА6 РО3ДРІБНИЙ

змішторгу.

На знімку: вулканізаторник Іван Лкимович Богатир (.тrіворуч) зі своїм вихованцем Іваном Миколайовичем Лисенком.

за

боти самообслуговування. Із 44 магазинів за цим методом пра­ цює вже 23 колективи. Нещодав­

М

і

ниці В. К Довrодько. Адже треба було давати завдання ме­

гат XVII з'їзду ВЛКСМ Ва­ силь Буглан за роботою. Фото В. Бендика.

ти-

крок

Десятки шлях

ДіЯЛЬ­

мольсько-молодіжної,

шля­

валися до своєї остаточної цілі.

М. ПОJІІЩУК. На фото: бригадир комсо­

центів. За три роки і де­ сять місяців випущено над­

лі'І'ню сnеку,

зяттям

НОСТі комсомоль·сько-моло­ діжної бригади. По ньому вони звіряють :кожен свій

відчутний.

Продуктивність праці лише за нинішній рік зросла на 0,8 процента, а порівняно із першим роко.м n'ятиріч:ки

становить

З:\ІіСТОМ

наШі

працювали

обриси майбутнього шляху, всі раділи і ще 2 більшим зав­

колективу.

ВНуТріШНіМ

стати.

Ефент?

нормою

в

завданням, наполегливо

нее яскр::J.Віше вимальовувалися

нолек'!'ИВ,

груnком.сорг

комсомольсь.кою

рехідним

ми виробітку. Надає велику допомогу молодим робітникам в оволо­ дінні професійною майстерністю.

наш

требі зам·інити відсутнього. Недарма ж їх називають на

перше місце і нагороджений пе­

процентів виконуючи змінні нор­

асфальту.

холод. І з кожним днем, колИ

Дмитро Мусієнко, напе­ редодні й під час роботи XVII з'їзду ВЛКСМ, в робо­ ті якого брав У'!асть наш бригадир. Володимир Заїка, Інна Копєйкіна, !'анна Ярми­ зіна, Олекса Андрі.яш, Ніна Tonixa щоденно виконували завдання на 140-150 про­ центів. Відтоді це стало

середню

діє усіма чотирма шліфування, може

трудинея говорить

двоє одер­

про

і

сяч карбованців. - З ОСОбJ1ИВИМ Піднесен­

освооння

суміжних nрофесій!~.

Найкращих успіхів у виконан­

110

.кілометрів

дальним

ні соціалістичних зобов'язань до­ бився колектив об'єднання М 6 цевкому В.

ник комуніст Іван Лкимович Богатир. Він чітко, за графіком видає

N2 50,

усвідомлювати,

Щоб справитися з цим відлові­

-

високоякісну продукцію, на

автомо­

управління

приємно

сорока

Виконуючи соціалістичні зобо­ в'язання 197 4 року, колектив nрацівників Броварського зміш­

Самовіддано трудиться на шиноремонтному заводі вулканізатор­

нові

що ми внесли гідний вклад у цю благородну справу. З почат­ ку п'ятирічки пронлали більше

хвилин.

три

сягнув

дівельноrо дуже

но­

стро­

відкрилися

більні маршрути, курсують комфортабельні автобуси. Нам, працівникам шляхобу­

вико·

нання завдань та соціалі· етичних зобов'язань і в кін­

працюють

дільниці вання, а

хи,

порошкової .металургії рі!\ 1973, коли бригада внетуюІ­ ла зачщштелем nатріотично­ го

в су­ країни

мають автомобільні шляхи, ЯІRі аполучають мІЖ собою не ли­ ше великі міста, але й найвід­ даленLші села. Радісно сnо­

х

и

А

Величезне значення сnільному жиТТі. нашої

• ПОрОШКОВИКІВ Хлопці та дівчата комсо­ мольсько.,молодіжної брига­ ди Василя Буглака .мають справу з матеріалами висо­ кої міЦності. Досить сказа­

КІЛОМЕТРИ ШЛЯХУ

44

К. Н.

Геращенко) і

(директор є_ Д. Вітман, го­

лова місцевкому

3.

3а останній

час

С. 3аулова). все

більше

·торговельних підприємств перехо-

над план

75

тисяч пляшок без-

а.тrкогольних напоїв.

Зараз колектив працівників змішrоргу докладає усіх зусиль, щоб достроково завершити річну програму

зустріти

~·оварообороту

новий,

і

гідно

завер­

197 5 -

шальний рік дев'ятої п' лтирічки. М. БЕСЄ)JJЮНА, старший

економісr

зміш-

торгу.

завжди

допо,магало

розгорнуте

широко

соціалkтичне

гання між дами,

асфальто­ ТОНН ПО­

зма­

дільницями, брНІГа­

е:кіпажами

та

о:кремими

робітниками, що визначало пе­ редовИ'Rів і nідтягувало до рів­ ня :кращих відстаючих. Це й ти

достроково

державний

nлан

шлях

викона­

і

зда'І'И

в

на 'добру

оцінку.

Н. НЕСТЕРЕНКО, виробиичо-техніч­ иого відділу шлпобуді­ вельноrо управліивя .Nir 50. інженер

ІЗОТОП-ДІАГНОСТ Спинний мо.зо:к, як відомо, знаходиться .в кістновому кана­

лі. Тому визна·чити місце його ураження дуже важко. На до­ помогу ней.рохірургам ВІІГОТО'В­ лено новий црилад радіо­ ксеноме'!'р. Варто наблизити до хребта пристрій, що нагадує слухову трубку, ян стрІлки н: шкалі зафіксують місце ушкод­ ження.

Лікарі ІІ міської лікарні Кривого Рога першими в облас­ ті освоїли новий метод. (РАТАУ).

------------ -------

!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---·••••••••••••••••и

n'ятирічки шахтарі Украіни видадуть на-гора біJІЬШ як

У

завершаJІЬному

році

доброго десятка шахт, які виросли серед етеІ!У в Крас-

брав участь

у спорудженні

лортування палива на nоверх-

215

міJІЬйоиів тони вуrілля. Понад 34 міяьйовн токи буде одержаво за рахунок вве-

ноармійськоІМу, Добропільсь.кому та інших районах.

ту виконували разом з іншими к.ращі у Донбасі. бригади

Але

шахтопрохідників

хавtзовавих пІд.приsмств.

Шахта

деивя в дІІО нових внсокоме·

Про вyrlnьпl новобудови Доибаеу, nерспективи шахто-

По»ад

І

рів. Щоб

десятиріччя

надцять

о

Григорій

2

матеріалів,

ви­

nідземного

Васильович

стор.

зати лави.

nоза"ду.

Q

і

nро·вІтрювШня заводу,

у

nївтора-два

ви­ за

<<Красноармійської­

визначальному

тисяч тонн nалива на добу. Будь-Я!Rа. з цих нооюбудов дорівІНІОО шести середнім ву­ гільнmvr nідnриємствам, які

рази

швидше, ніж передбачено сітьовим г.рафі.ком. у

Кожна з них розрах о· вана на видоб~ання шести

N2 1 >>.

мав Донбас ще десять ро:кlв

тому. А <gКарсноармlйсЬІКа· капітальна» «В<МlЩує~ три­ надцять

У

четвертому,

роЦі

n''яти­

таких

велетиів

річки готуються да'І'И перше

за те, щоб

технlчноІ

ву['ілля РУІІ\НИR <gQктябt>ь· ский~. <<ПеТіровська-глибока>>, <~ Ворошиловградська

всіх д1льницЯІХ

дост,роково,

новЕ

nершу

житrя

у

здати в чергу

о

П'ятниця,

20

rрудия

шахт.

є

ще

одна

спільна риса: високий рівень

гін будівельюші.в ЗІМага€'!'ЬСЯ

експлуатацію

Q

робки

капітальної>>,

Багатотисячний за-

грудні цього ро.ку,

транс-

ТиІН.никова пронладають

Нрім

Добра половина робіт -

тонн вугілля!

людей

Героя, Іrвана Кулешова, Миколи МаІК,симова, Василя

77 кілометрів тунелів, нарі-

50

з половиною тисяч

Для оnус:кання

ва, Миколи Карєва. Естафету у прославлених майстрів

Героїв

прийн.яли будівники горизонтальних виробок. Вони мають про~ласти nід землею

одержати

nротягом

РОДЖУЮТЬСЯ

<<НрасноармійсЬІКої - и а n і­ тальної>>. Бригади Івана Мовчана учня і брата

-

Пилипенка, Миколи Тихоно-

ро<Ків видавати щодоби три-

Г. В. Мовчан. Великий май­ робо:к,

спо.вна

від них, треба

бу~дує гірничі nідnриемства Герой Соціалістичної Праці стер nроходки гі·рничцх

<gКрасноармійська-

А

н

Праці Івана

Соціалістичної

Союзі. Пласти, відведені їй для розробки, лежать на площі 59 квад•ратних ніломет-

УГЛИБ

два

ця, будува-

доводилось.

каnітальна>> буде другою За пптужніс'І'ю в Радянському

буду~~аава. розnовідає ІС&' респондент РАТАУ Б. Герценов. УШИР

такої, як

ти ному ще не

.ню довелося пройти сім вертинальних с11волів. Цю робо-

оеващеності.

На

виробництва

здійснюється комплексна ме· ханізація. А на трансnорті

1974

рок.


У :м:іоь:в:вом:і Rо:и:аартІі У":враіии

ПРО ЗАХОДИ ПО ЗМІЦНЕННЮ

ЕКОНОМІКИ РАДГОСПУ "ЗАПЛАВНИЙ" 17

грудня 1974 року відбулось засідання бюро міськкому Компартії Украіни, на якому розглянуто nитання <<Про затвердження захо­ дів Дарницького спеціалізованоrо TPeC'.l'Y ово­ че-молочних радгоспів по зміцненню економіки радгоспу <<ааплавний>>. а інформацією в цьому питанні виступив

госпу в 1975 році на культурио-технічні робо­ ти 25 тисяч карбованців, ва багаторіЧні насад­ ження 45 тисяч карбованців. На віДДілку JW 2 збудувати зррmуваве культурне пасови­ ще площею 195 гектарів, до 1 .вересня наступ­ иого року виготовити документацію ва комп­ лексву меліорацію (осуmеиня і зрошеиия)

Для забезпечення трьох тисяч

да виділити із спецгоспу «Требухівський» 200 голів иетелів, надати радгоспу допомогу в

придбанні нетелів чорнорябої пороАН в :кіль­ кості 100 голів, організувати роднльне відді­

532

центнери і м'яса

сто

центне­ кормових з гектара.

не більше

-

угідь

25

по

цент­

нерів.

53,5

у його

кни:зі?

І.

Ф .. Савченко

госпну

очолює

птахоферму.

тисяч

60

ку.рчатники

на

30

овочесховище,

служби

кол­

голів,

два аклі­

котельня.

Усі

Іван

провадив

осіннє

із своїми товаришами і

:vюло·дняка,

зове

Федорович за­ вирощування

організува,в

комплектування

у

комплектуванні

кадрамн

спеціалістамн

ськогосподарського

«Заплавний» на

тресту і

виробництва

1975-1976

радгоспамн і птахофабрикамн продукції ринництва в 1974 році і завдавня на

тва­

HJ75

ріК>>. Район в цілому, повідомив перший сек­

ретар міськкому Компартіі України Ю. М. Со­ колов,

вже

виконав

народногосподарсьКИЙ

план і соціалістичні зобов'язання по ввробин­

1975

цтву

1

продажу державі

м'яса

1

молока.

грудня буде виконане соціалістичне зання по продажу державі яєць.

Разом з цим, сказав віи, окремі

ства невипадково

зинзили

22

зобов'я­

Миколаївська область. У радгоспі «h ...,знесенський» Вознесенсько-

нии мехатзатор, кавалер ордена Леніна к.. муніст Апатолій Іванович

Сологуб. Молоді трактористки ударно прwцюють Іtа полях рідного

радгоспу.

_Недавн_о група трактористок побувала у своїх щефів -

На фото (зліва направо): трактористки Ганна Муратова Надія Ледньова, Лідія Остапенко і Валентина Колесниченко. ' Фото К Дудченка. (Фотохроніка РАТАУ).

никtв гастронома, де мало міс­ це

правила

-

«блис-

свідчать про те, якою

ді огляду-конкурсу, який недав­

кавкю>, барвисті nанно, фотовіт- зброєю брротьби проти

но закінчився нах області.

рини, діаграми лаконічно і яскраво розповідають про хід со-

ШАХТИ-ВЕЛЕТНІ у два з лиmко,м

8

П'ятниця,

ра.зн біль­

ше.

~····3 ПРИЧЕПОМ•· під таким заголовком у 179 газети <<Нове життя>>

недба­

лих можуть бути «Тривожні сигнали», <<Вікна сатирИ>>.

ЗАВТРА...

Хоча nотужності і розра­ ховані на 4 МІіJІьйони тоІШ

женери

зможе

над

nро­

ектами mа,хт майбутнього. Нкими вони будуть? Прообра,зом їх може бути недавно закладена «Жда" новсь'Ка-юwітальна». Відр]з­ няєть·ся

вона, навіть

зовніш­

нім виглядом. На шахтвому ГРУАНЯ

1974

року

давати

до

'ІІрьох

ти­

сяч тонн nалива на добу. Таке на.вантажения забеЗІПе­ чать :механ]зоваві :комплекси з автоматизованим керуван­

ням. Прохідnиць:кі комбайни nідвищеної потужнос11і при­ скорять прокладну гірничих

о

НОВЕ

редакції

ди­

Ф. Ніколаєв, фейлетон роз­ глянуто на виробинчій нараді зміюторгу та на зборах праців-

один корnус, в ЯJКому розмі­ стяться всі служби. Не буде у неї і характерних для су­ часних mах.т териконів: по­ рода залШІІиться n.ід зем­

річного видобутку, і це nри тонних пластах, вибої.в тут буде в три-п'ять ра1зів менше ніж звИІчай.но, .і кожен з них

повідомив

NI.

nодвІір'І замість численних будИІШЇJВ ЗВОДИІІ'ЬСЯ ЛИШе

Пони будується «Красно­ а,рмійська-каnіталь:на• І ана­ логічні Уй nідnриємства пус­ ку 1974 року, вчені та lв­ працюють

Як

ректор Броварського зміюторгу

лею.

ЗАГ ЛЯДАІОЧИ В

20

дійовою

правил

торгівлі,

торгівлі.

опрацювали норми прода­

жу дРіжджІв та інших продук­

мають критичні матеріали. Вони

листівки

поруmення

Продавці ще раз

дуктивносТі корів в зимовий період і виконан-_

ду <<Азовсталь».

робітни­

КІВ комбІнату «Миколаївпромбуд».

.N"2

багато це? Пор!.ісrJ:няно з до· с.лrнутим у вугільній промис­ ловості У~раїни сьогодні -

аа

го .Району _створено жіночу тракторну бр ...-еаду. Нею керує досвідче-

Один з стендів знайомить ] Ціалістичного змагання за до­ від 16 листопада ц. Р. було відвідувачів виставки із засоба- строкове виконання рішень опубліковано фейлетон, в яко­ ми наочної агітації, які викоXXIV з'їзду КПРС, закликають му йшлося про порушення пра­ У Донецьку, в будинку nо­ ристовуються на ударній будові- трудівників до нових звершень. вил радянської торгівлі праців­ літичної освіти обкому nартії, відкрито виставку наочнqї - агі­ прокатного стана «3600~ заво- Значне. місце в експозиЦії зай­ никамн гастронома .N!! 40.

Чи

иличуть

І. ЩЕРБАНЬ, кор. РАТАУ. Полтавська область.

стада.

ський» - т. Міхеєва, <<Зоря» т. Купрійця, «Велнкодвмерський>> т. Басюка та інших,

ЗАСОБИ НАОЧНОІ АГІТАЦІІ

місяць.

дзв:ночка.

Інакше кажучи, у колгоспі до-

-

на

царства

до,помогою

надій молока на

ню соціалістичних зобов'язань по продажу продуктів тваринництва в 1975 році.

ву.rілля

визначений

пре.дста.вників

ченно.

двора­

корову. На засlдаинt бюро було заслухано ди­ ректорів радгоспів «Заворицький» т. Осадчо. го, «Красилівський» т. Довганя, «Русанів­

За vахунок коштів бюджету виділити рад-

тонн

строго

столу>>

пташиного

господар­

злакових трав.

тизовано. Кондиціонування повітря, засоби вловJІювання і nридуtІІІення пилу в шах­ тах nоліnшують санітарні і КЛіІ\І<ІіТИЧНі умови роботи nLд землею. Найновіша техміка забезпечить стрибок у про­ дужтиmості праці: на коЖно­ го робітника тут планується видобувати не менш як 100

у

<<До

радгоспу

роки.

які доповіли про заходи по підвищенню про­

процеси в основному автома­

по­

госпо­

продуктивний сорт <<нутавс-244>>. аабезпечн­ ти господарство достатньою кількістю насіння

водо­

одержує

спеціалі­

На цьому ж засіданні було заслухано пи­ тання <<Про виконання соціалістичних зо­ бов'язань по виробництву і продажу державі

мінити картоплю <<сулев>> на сорт <<гатчннсь. кий», сорт ячменю <<уніоН>>-на більш високо­

вентиляЦії,

курка

і підвищенню екоиомічвоі ефективності сіль~

-

відливі, си:стемі дегазації всі

а

Про орrаніаацію праці на птахофер:'.1і і роаповідає у сво­ їй книжці :завідуючий фермою, Герой Соціалістичної Праці, І\олгоспний .:т.тератор І Ф. Сав­

Багато цікавого і повчально­ Ра:юм

року,

дарства заходи по зміцненню виробничої бази

році значно збільшити виробиицтво органічинх добрив в госnодарстві і довести щорічне Іх внесення не менше 20 тонн на один гектар, виділити для внесення під урожай 1975 року мінеральних д-обрив не менше 11,3 центиера на гектар ріллі; поліnшити сортові якості по­ сівного і посадко11ого матеріалу, длЯ чого за­

підНіl\'ІаННі,

час.

механізовані.

колегами

пори

Прп:ніро:vr, вдень

Бюро міськкому 1\омпарті'і Украіин схвали­

За пропозицією міськкому ІRомпартіі Укра­ іни спеціалісти тресту разом з спеціаліСтами радгоспу розробили заходи по зміцненню еко­ номіки господарства і надання йому веобхідноі матеріащ.ної допомоги. ааходи були обговО­ рені на роЗширеному засіданні техвічної ради

райо­

;:tиться

кормоцех,.

го є на колгоспній птахоферм!.

ло розроблені

необхідність в кадрах середньої ланки. Ввроб­

містах і

<<~оросла>>

дорощування

повністю

урахуванню1

mивні, багаті на вітаміни кор­ :,'ІІ. H<J н 1. ч :зерно. Своє- <<ме­ ню» і у курчат. Годівля прова­

комn­

тисяч,

з

З метою надання більш дієвої mефськоі до­

иицтво ведеться неефективно, систематично доnускаються .збитки від господарсько-фінан­ совоі діяльності. аа п'ять років існування рад­ госпу вони складають 788 тисяч карбованців.

в

ЮІ

іі часу доби.

Господар­

ство у нього чималеньке:

др:ж~жі.

Раціони складаються не тіль­

помоги міськком КП Україин закріnив за господарством ПМК-15, Дарницьке ремонт­ но-будівельне управління і райоб'єднання «Сільгосптехніка».

належні

Лозунги,

Улітку куряче :J 22 ВИ­ узимкv -- а 27.

СК,1аД<JЄТЬСЯ

стів, в тому числі середньо! ланки.

культурно-побутові умови. Все це в причиною великої nлинності кадрів. Особливо гостра

тації. На ній nредставлено все краще, що було відібрано в хо­

птипі.

бованців. Радгоспу буде надаиа необхідна до­

сутність необхідної ремонтної бази призводить до малоефективного їх використання. В радгоспі нараховується 1,2-1,5 тисячі

Цими заходами, зокрема, передбачено в

сухі

КОЛГОСПНИЙ' ав-

вантажнІ автомашини, молоковоз та інші ма­ шиин і інвентар.

помога

бованців, що в два рази нижче, ніж в серед­

радгоспу.

годівлі

вба­

поживній

відділку N9 1 за рахунок капітального ремон­ ту, на що передбачено витратити 30 тисяч кар­

тисячі кар­

відсутні

різномапі<ній

посадкових місць, провести благоустрій ферми

ньому по радгоспах тресту. Хоч наявність тракторів і автомобілів на сто гектарів ріллі така, як і в іНших радго.спах тресоху, але від­

квадратних метрів житла,

у

продуктив­

фер-vrою

тонн, склад отрутохімікатів ва 20 токи, 16-квартирннй житловий будинок, _артсвердло" вину на відділку .N'2 2, придбати І змонтувати павільйон і обладнати в ньому ідальню на HU

-і тресту. Причиною цього в слабка матеріаль­ но-виробнича база радгоспу, низька організа­ ція праці, невисокий рівень ведення культу­ Рn землеробства і тваринництва. Так, осна­ щеність основними фондамч на сто гектарів становить всього

чає

вис 0 кої

завідуючий

400

Як видно, показники інтенсифікації вироб­ ництва значно нижчі, ніж в цілому по району

в радгоспі

Основу

ності

Хто Ж ВіН

тор? Про що' йДеться

ни <<Нива>>, два комбайни КС-1,8 «Вихрь», дві В справі будівинцтва заходами передбачено виділення капіталовкладень для забезпечення будівництва механічноі майстерні для ремон­ ту сільськогосподарської техніки, двох корів­ ників на 400 головомісць, склад Міндобрив ва

яєць

нор:vrів, стали називати: <<Той Савченко, ДіВ що літератор>>. Так-так, літе-· Нрім того, до головних ко:-.шо­ ратор. І. Ф. Савченко написав нентів додають цінні домішки: риб' я чий жир. юшгу <<Птахівництво нолгоспу віта~VІіН Д-3. хвойне бо­ <<Заnов:т Леніна>>. У нинішньо­ креиду, кісткове і рошно, капусту. парене м'ясо, му році вона вийшла у світ.

два трактори ДТ-75, два МТЗ-52, два комбай­

23

гектарів

для

році

виробни­

Досягнуто

жімо, від кожної курки на фер­ мі щороку одержують по 300

<<ИеНЮ>>

м'ясо,

механізаціі,

безперервного :-.!'яса і яєць.

Івана Федоровича віднедавна

для

в наступному

цтва

вий>>, <<Той Са-вченко, що в май­ стерні», <<Той Савченко, що дояр>>. Люди звик.1и до цього.

півникі,в на

Заходами передбачено надати велику допо­

аа попередніми розрахунками тваринники одержать по 2535 кілограмів молока на коро­ на

досить висоsих показників. Ска­

матизатори

чого додатково виділити

складатиме

щині, либонь, півсела Сав­ ченки. Працюють !:!ОНИ у полі, на фермі, у лабораторіях. А розрізняють однофамільців так: <<Той Савченко, що ланко­

маmннами кормоцех.

рови.

що

билися

лекс на

могу господарству в справі

Трудівники радгоспу нинішнього року зіб­ рали по 20,1 центнера зернових з гектара, в

У колгоспі «Заnовіт Леніна» Гадяцького району на Полта,в­

лення і профілакторій на 60 корів і 40 телят на віДДілку JW 1 1 .N!! 2, збудувати ва вІдділку JW 2 (село Бервиця) і обладнати веобхідинмн

голів великої рогатої худоби, в тому числі 830 корів, що складає 41 голову на 100 гектарів сільгоспугідь, в тому числі 22,4 ко­

1519

ву,

кілограмів

молока на корову і nоліпmення молочного ста.

В господарстві нараховується

тому числі озимої пшениці по ри, картоплі по 130 центнерів, коренеплодів по 477 центнерів

1976

році.

сту тов. RОПНІН С. С. Він доповів, що рад­ госп- «ааплавний>> був організоваинй в 1969 році на базі двох відділків радгоспу <<ааворн­ цький>>. Господарство спеціалізується на ви­ робництві молока і картоплі, має в_ своєму розпорядженні 4472 гектари земельних угідь, з них 2790 гектарів ріллі. В цьому році рад­ госп вирощував 740 гектарів зернових куль­ тур, 361 гектар картоплі і 1082 гектари кор­ мових культур.

гектарів земель для будівництва в

400

начальник планово-економічного відділу тре­

КНИГУ ПИІПЕ КОЛГОСПНИК

ЖИТТЯ

виробок у два-три рази. Ав­ томатизовані

системи,

осна­

щенd ЕОМ, будуть аналізува. ти роботу гірничої техніки, керувати

підземним

портом, .контролювати

транс­ атмо­

сферу, регулювати nровітрю­

вання гірничиос виробок. Во­

ни вLаьмуть на себе

і облік

опу·скання робітників у шах­ ту, у будь-ЯJкий момент змо­ жуть відnові!СТИ

на запитан­

ня, хто де перебуває лід зем­ лею. Це дуже важливо для гаранrгування безпеки .гірни­ ків. Техноло.гічна

система «Жд,аНОВСЬІКОЇ - каІПітальвоі• розроблена; так, щоб у перс­

пективі, в міру освоєння ви­

робництва,_ пере'!'ворити її на

тів..

Продавця М. Т, Кедрову за

торгівлю дріжджами в необмеженІй кілЬкості в недоброякісним

комплеКТі з маргарином

повністю позбавлено прогресяв­ ноУ доплати за листопад.

Директор кущового об'єднав­

ня магазинІв М. Т. Кариатова, завІдуюча секцією Р. Є. Оснач та завідуюча магазином М. А.

Бабина попереджені.

Іх зобо­

в'язано посилнтв виховну робо­ ту

в

колективі.

«ЖдановсЬІКу за,кладено

капітаJІьну»

-

поблизу

міста

Шахтарська у Донецькій об­ ласті,

от-от почнеться

ходка її С11Волів. ловградській -

про.

У Вороши­ будується

<<Должансь.ка - капітальна». Учені і конструктори бага­ тqох інституті·в краЇІНи, скла­ даючи її проект,

у більш

заглянули

далеке

Вони вирішили

майбутнє. впровадити

На ЦЬОМУ піддрИІЄМСТВі ВСі новинки гірничої технІки. Це дасть

можливість

щомJсяч­

ний виробіток у po-SUJaxf'lШ{y на одного рОбітника довести

більш ян до ля на

400

тонн ву•гіл­

:vrісяць.

(РАТАУ).

шахту-автомат.

3

стор.


.--------~-----------------------------------~~~~--~~~--~-------11 8 СПОРТ 8 СПОРТ 8 СПОРТ 8 СПОРТ 8 СПОРТ 8 СПОРТ R

11

П

"ЇІ

~

Нарада фізкупь турного активу

~ СПОРТСМЕНИ ДТСААФ 11 11 11 11

Чернівецька область. Первин­ на орган ізація ДТСААФ Кіц­

/І оrол:е.ва 11

дельному , стрілецьиому, радіе­ спорту. Юні дтсаафівці беруть

11 11 11 11 11 ~

ІІВ. • 11 .ІСШ.І ~ ~

з

Г

І ~

Іі

"Новосілля"

11

пошти

~

~ ~

іІ

~

11 ~

11

манської

середньої

уваги

тут

приділяють

автомо­

нях, а десятинласники Володи­ мир Ванзяи і Вііитор С у ходоля стали призерами республіиан­ сьи.их

змагань.

На фото:

вгорі

України

11 ня :а ощадкаси «сnравили но- іІ

мир Ванзяк; внизу

з

чемпіон

-

радіоспорту

серед

І\ ЗJ?учн~, '!о-сучасному обладна- іІ

-

члени ав­

СВІТЛІ. Просторими І! підсобні приміщення. 11 Раді новосіллю і відвідува-/І

тепер їм надають більше 11

1 1 послуг, 11

всі

поштові

операції іІ

здійснюються швидше, для те-

Суходоля,

спортсмени

третього

~~

11

~

~

"Геворвть

~

1/ 11 11

' ра.-іовузол."

11 11

Іі

його

-

хильників

ти в ну щити

ду

С.

---~;;&Oiii111B-Rii!lil!ll~

QXC&JШ

фільм «Ураган в долині• .

22.35 <Оста н ніес т раnрем 'єри рокр . Кан церт д но - с имфонічног о ор кестру

<;РСР з фехтува нн я . Програма УТ

9.45 на ш а

концертна

об'єднання .

Програма на Київ і область 18.00 Наша а ф іш а. 18.05 Екран студента-заочника. Другий

СУБОТА, 21 ГРУ ДНЯ Програма цт Програма nередач.

~~~~)~ю(і_й -таn~r;арт~_к•т. (~~'61~1~

11 вити під загрозу людське жит- ! ., 11 тя. Тому здається доцільним І ~провести у школі відповідну 11 11 роботу по попередженню та- 11 11 11 ІІ ких в чинків. Повинні звернути 11 11 на це увагу й батьки. 11 1 ШВАЧКО 11 ІІ! · ' 11 11 мешканець ЖерАОВН. 11

Українського

гастрольн ого

веде дорога з твер-

1

з

афіш а .

курс .

19. 10 К. т. Вnерше на телеекрані . П ро грама документальних філ ьмів: <Н аход ка »,

лих

сНа

ведмедів•,

л ас ка·в е• .

батьківщи н і

бі

«Озе ро студен е

20.00 Фільм «Все -про спорт» . «С nіва є 20.45 концерт

18.20 19.20 19.50

майстри сnо.рту

Це

заво­

машинобу­

та

21.30 22.00

Програма цт 9.05 К. т. Ранков а г імнастика для ді·

15.50 17.00 17.30

«Сьогодн і

~

День

культет

здоров ' я.

серце дитини• .

17.30 еШкол а

nередового

Ф а кул ьтет з оотехнІКИ. кі н адої молока• . .

«Б е ре жпь

сВі~ті•.

18.05 19.10 20.05 21.05, 22.05

Документальний

дн1• .

Редав'!Ор Є. ФЕДJІИ.

'

Перевіряйте иаЯВІІ.ість ТJІГІІ в димохоАах ваJDІІП кОJІо­

иок перед розпалювавням та піА 'Іас роботи Іх. Стежте за справністю припJІИВИо-внтяжноІ вевтuяціІ. Вимагайте від начальJQUdв житлово-еісСІШуатацtйввх кон­ тор і керуючих буднцкамн перевірки вентиляціІ та димо­ ходІв не менше одиого разу ва квартал. При відсутності тяrн корнетуватиси колонками заборо. няється.

Не дозволяйте корнетуватнея газовими прuаАами ді­ тям, а також особам, Що не пройпши спеціального Ін­ структажу.

Не встановJІЮйте баки ДJІЯ кип'ятіивя біJІИзни ва зви­

чайних конqюрках .газово! плити. Посу.ц_ з ЦІНрокнм АJІОИ

треба встановлювати на спеЦіальНі конфорІtН з внсоІСІІМІІ ребрами. НЕ ЗАЛИШАПТЕ БЕЗ НАГЛЯДУ ДІЮЧІ ПАЛЬНИ­ КИ. ПЕРЕВІРЯПТЕ КРАНИ ПІСЛЯ іКОРИСТУВАННJІ ГАЗОВЯМИ ПРИЛАДАМИ. Контора << Броварнrаз» иагаАує всім споживачам про необхідність своєчасно оплачувати корнстування газом. У разі невиконання зазначених правил експлуатацtйва контора газового rоспо.царства зобов'язана віАКJІЮЧІІТИ газ

без Аодатковоrо попередження абонента. Контора •Броварвrаз•.

Районний вузоn зв'язку доводить

( Дн іп ропетровськ ) .

БРОВАРИ ,

до

. МІСЦеВОГО

відома

rромарн,

що з 18 ПО 22 ГРУДНЯ ПРОВАДИТЬСЯ ПРИНОМ ПО­ ЗДОРОВЧИХ ТЕЛЕГРАМ ЗА ПІЛЬГОВИМ ТАРИФОМ (1,5 коп. за сnово замість 3-х коп.) зі строком вручення по 23 rРУАня.

Не забудьте поздоровити своіх рідних, бnизьких та знаііо· мих.

Раіівузоn ав'язку.

І відnовідального ТЕЛЕФОНИ: редактора - 19-3-82, заступника редактора секретаря, вІддІлу сільського rосnодарєтвв, дента

КОРИ-

ТРИМАИТЕ

ків. Корнстуй~еся віконними кватирками для снстематвч­

14.05 Мультфільм •Ба буся - метелиця» . досвіду• · 14.20 «Я - громадянин• . сЗа висо - 14.50 К. т . Концерт . 15.20 Телевізі йний н ауково-nоnуля рн ий

М.

ПРАВИЛ

иоІ вентнляції приміщень.

:дS;;гнаамр"о'дна nанорам а•.

вуп. Київська, 154.

н

газових прИJІадах можуть призвести Ао иещасинх випад­

К . т. П рогра м а мул ьтф ільмів: •Зайчик забл ука в•, «Гор ішки на

Советов депутатов трудящихся Киевской области.

на

Витік газу в приміЩевив і неправильне його горіння у

е нер ге-

м атематичний журнал сІнте18 оо для дітей . МультфІльми сПовер · · " Кнення• , у •Хлопчик і хм аr.инка» · гр ал• . N•М2. ·ті росл ин• ВІКТОрИ · 16.00 «Екр ан ОЛОДИХ» . сПідшефн ий 18·2'' н~ т . • свІ · харківської комсомолії•. (Харків) . 19 15 І нформ аційна програма «JіІісті» · 19.45 К. т сАкторн і _ ролі• . 16.45 Б . Чалий, П. Гл ~зовий . сБар1!і20.45 сНа добраніч , дІти! ». нок» . Ви_ст а в~ Дишровського П а 21.00 Програ ма сЧас• . (М. ) . . лацу п~онерІВ м . , Києва .

Коммунистической партии УкраиНЬІ, городекого и районного

«Історія

К. т . «Сат ир ичний об'єкти-в•. І '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!' Художн ій телефільм •Останні '

~::.-:.;:.-::;::.~=~=-~.::;:::::.;;;:к:;·.,~;::;~:.~~:~~~;:;:в;и:;..:;:н~.;'-

1

фільм

однієї сім 'ї•. «Л іричний Фільм - концерт стрій•. «Київська nанорама• . «Московський театр сатири екрані•.

ІХ У ЧИСТОТІ И СПРАВНОСТІ.

гетики і ел ектрифіка ції С РСР П. С . Н еn орожні м . • В години відпочинку•. Музична

НАША255020, АДРЕСА:

СПОРТ

СТУВАННЯ ГАЗОВИМЯ ПРИЛАДАМИ

тика• . Бесіда з міністром енер-

сНОВАЯ ЖИЗНЬ" _ орrаи Броварского горкома

Програма на І(нів і об.JІасть Екран студента -заочника . Пер ший курс .

НЕУХИЛЬНО ДОДЕРЖУИТЕСЯ

9.20 ~~~·ини. 9.30 К . т . «Будильн и к• 10.00 «Служу Радянському Союзу!•. 11.00 К . т. Ол імпіада «Салют, П еремо го!• . (2· А тур) . 12.00 «Муз ич н ий кіоск• . 12.30 •Сільська г<:~дина• . 13.30 К. т . •Книгар ня• . 14.15 Художн ій фі,1ЬМ «Через двадцять т.

програм а

спор­

вм1JІому корнетуваННі газовими припадамн в!и иебеЗDе'І­ ннй.

НЕДІЛЯ, 22 ГРУДНЯ

РОКіВ».

СПОРТ

курс самод іяльних виконавців радянської пісні. ( Донецьк). К . т . •Вечір наукового кіно•

Інф орм аційна

.цнтячоІ

тивноі mкоJІИ.

ДОДЕРЖУИТЕСЯ ІІР АВИЛ КОРИСТУВАННЯ ГАЗОМ! ~аз відіграє веJІИку роль у нашому побуті, але при ие­

21.15 Літературні читання. «Перший раз на естраді» . 22.20 1днн~~~м а ційний випуск «день за

К.

СРСР, всі

Лі дія

Мяс никова• .

15.35

директор

Підготовлено

СПОРТ

тур­

бажаючі . Доросі друзі! 22 грудня о 1 О годині ранку у примі­ щенні районного будинку нультури буде дано старт змагань. Переможців чена­ ють спеціальн·і призи. Тож беріть шах івниці і приходьте на турнір! І. ХАРІН,

«Завжди в строю• . Зустріч 3 народним а ртистом УРСР, лауреатом Дер жа вної премії СРСР Борисом Чинкіним. (Львів). 20.45 «На добраніч, діти!•. 21 ОО Програм а •Час• . (М.).

. . з иму• . «Ма йті М аус•. 9.50 к. т . вперше на телеекранІ . Ху- 18.00 Новини . дожній · тел ефільм сБ у в сnравж- 18. 15 К. т. «Клуб кіноnодорожей». нім сурма чем• . 19.15 На е кр а ні - кінокомеді я. Ху · дожній фільм •Веселі хлоп'ята• . 11 .00 сСп інай, Верховин о ! • . Концерт . (Ужгород). до 40-річчя виходу фільму на 11.30 К . т . «Палітра•. е крани. 11 _55 сМере жи во т анцю• .. (В иступають 21.00 Інформ а цій н а прогр а ма «Час•. дитячі хореограф ІЧ Н І колективи. 21 .30 К . т. Концерт п опуляр ної кл а · ворош иловградської, J1ьвІвськоІ си чної музики. (НДР) . та за порізької областе и ) . 22.25 К . т. Кубок С РС Р з фехтува н н я. Програма УТ 10 45 циркова п рограм а. життя . .nланова 10.10 Наша афіша . 13:55 Міжн ародне екон омі ка соціалізм у» . (Переда · 10.15 Сьогодні - День енергети ка . д 0 . ч а друга ) . . кум ентальни й . фі ль м «Сини n ро14.00 • Петриківсь кий розпис•. ( ДНІ n ро до вжують· . петровськ) . 10.45 К. т . •ПалІтра• . 11.45 сТрудовий переклик» . «Велика 14.30 к. т . • поезія• . (П . Воронько ). 15.00 с Н ародні таланти• . . енергія Дніпра•. (Київ - Дніnши роти» . ропетровськ Запоріжжя) . 15 _30 Тележурн ал еГолубІ 16_00 к . т . Концерт тріо ба н дуристок 12.30 Вnе рше на тел еекр а ні. Художн ій Українського телебачення І ра · фільм •Сюди прилітають лебеФа- 13.45 :}і; кувальні цехи Кривбасу• . 16 30 ~~радний телеуніверситет

·

Мел ьник.

організовується

з:v~аганнях вШьмуть участь спортсмени першого і дРуrо­ го розрядів , кандидати у

двоє

шахів.

ИОНСТРУ'!\ТОр

торго в ел ьного

1 1

пустощі, які _~,южуть поста-

ницею,

підви­

роиу

першороорядни­

нір на першість міста. У цих

з аступнии директора міської середн ьої lШ\оли N2 6

1 1

11 ві

при­

Найсиль­

дув а ння О. Коландирець

9_00 9_05 К. т . Гімнастика . 9.20 Новини . ~ ..;U сІІриходь. каз ко»· 1\J.UO «Для вас, батьки• . ІІ В ж~ кілька разів с!Іухали г?- 1 1 u .:.ю 1\.. т . 1\ІІу>ичн а nро гр а м а •Р а нка · 11 гоЛІВЧани виступ ХІрурга МІС- 111 на пошта». . 11 uo «Ьільше хороших товар ІВ». г. і( озак. ІІ цевої лікарні О. 11 н :;,v К. т. 1 елекл.уб «Мос квич ка». 11 Частіше ви ступають зараз 11 1 ~.4~ Концерт . \донецьк) . 1 перед мікрофоном робітники 11 1, ,.;U сnауково- понулярна програ ма 1 міСЦ"вого радгоспу, стрічка- 11 «.:!доров' я•. . 11 'f 14 _00 К . Т . JІ!lІЖНарОДИИЙ турнІр З хо: 11 ткацької фабрики. Лише мину- 11 кея на приз г азети «vІ>не_с: и я•. 11 лаго місяця по місцевому ра-11 збІрна СІ!СІ-' ,-- збІрн а Чt-СР . .. 11 діймовленню було прочитано І 16.15 І'оворять депутати Верховно І І\12 л_екцій і бесід. Хотілося б 11 16 30 ;~::ви~~~Р..:__ неймовірне•. . . 11 ЧаСТІШе чути виступи педаго- 11 1. · . К т . Про гра ма м ультфІльмІв : 11 гів, спеціалістів сільськQго . гос- 11 '.JU . ..rаємниця країни Lун иць• · 11 подарства. 11 •.v.айті JV>ayc• . 11 МЕДВЕДЕНКО 11 18. 1;, К. т . сВогНІ цирку• . 11 Г. • 1 ~.:.АІ к. т . Концерт. громаАСЬКИЙ кореспондент. іІ 1 ~. ІU к. т . «Франція - СРСР : широкі 11 11 горизонти•. + т . Прем 'єра художнього теле · 11 1111 !9.40 К. фільму сДивні дорОСЛІ» · 11 11 21_00 Інфор м а ційна програма с4 ас•.· 1111 ШкІ'дливІ' пустощ·І ',І 21 .>U «В концертному заЛІ» . Сшває . народний артист СРСР Г . Отс . 11 11 22 _30 Спортивна nрограм а : чемшонат 11 Від станції Бобрик до села CPt..P з баскетбола : сЖаль г)р'.с»

1 1

цього

спорту ~РСР

1 1

11 восени обабіч іjорог_и встанов: 1 11. люються спецІальНІ дороЖНІ 11 . І І знаки, які д опамагають во д ІЯМ 11 1 у негоду, вечірні і нічні годи- 11 1 ни запобігти аварії 11 11 . · 11 11 Та, на жаль, знаки ці довго 11 11 не тримаються - їх ламають,ІІ І І знімають. І часто обіч можна 11 11 11 І/ бачити, як валяються показ- 11 11 ники напрямків, назв населе- 11 11 них 'пунктів, обмежень швид-ІІ 11 б d 'І " кості. І ро лять це, ЯК не ив- 1 но, старшокласники місцевої 11 11 11 Шевченківської середньої шко- 11 11 ли. Вони, напевно, вважають 11 11 це пустощами . Але то шкідли- 11

шахів.

ро зряд .

ГОЛО·ВНИИ

ряд ці!'авих nepe-11

Щороку

РШ у ріи

кількість

п'ять

Для тих прих:ильнииів шахмат, яні б хотіли випро­ бувати свої сили за шахів­

лю­

наших землянів здобули з вання кандидатів у майстри

Наприклад, 1:

пильності.

віиу.

також иів.

у

зрозуміло

:v~айс терність,

Лише

1 1

ІІ в ищеної

.

за шахІвницею

турнірах, де мають можли­ вість випробувати свою сnор­

11 11 М. Д. Бут- 11

11 хам. Зрозуміло, що це вима11 гає від водіїв і пішоходів під11

К. ДАВИДОВ,

ніші беруть участь у різних

1 мІсце-

ІІ дим покриттям. Шлях цей З 11 інтенсивним автомобільним ру-

й

чоловік.

17

гроМаА':ЬКВЙ кореСПОНАеRТ.

захоnлюються

збшьшується

~

11 дач, !! я_ких розповІда_лося. rypo 11 11 гогОЛlвЦІВ - учасниКІВ вщн,и, /І 11 їх запрошували для виступу. 11 1 Тепер готуються до передачі 11 1 озповіді про героїзм наших 11 11 р 11 земляків до ЗО-річчя свята Пе-11 11 ремоги. 11 11 у передачах місцевого радіо- 11 11 11 ІІ мовлення відзначаються KJ!a~i 11 ІІ л'?ди пере?овики працІ, ІХ ІІ 11 вІтають з устхами, святами. ІІ 11 добре налагоджена, зокрема, 11 11 І/ nроnаган д а ме д ичних ЗНа.НЬ. 11 ІІ

Це

«Готовий

багато-

популярність

ди. різНО['О

11 до ЗО-річчя визволення Радян- 11 11 ської України від німецько- 11 ~ фашистських загарбників було 11

:1 Жердави

грою

борства з програми

до праці і оборони СРСР», а також змагань з шахів, ша­ шок і плавання. 3 кінця груд­

зокрема,

..

броварчан.

1/ провів завідуючий 11 ко. Зміна умов роботи відчут- іІ 11 но позначилась на якості пере- 11 ~д~ . 11 11 Збільшилася їх кількість і 11

11 організовано

зимового

зустрІЧІ

заслужену

робопереобладнанню

~збагатився зміст.

проведення

Шахи д<1вно вже здобули

Фото І. Свернди. (Фотохроніка РАТАУ).

11 вий радіовузол. Велику І' ту по

складі

автомобілів.

.У новозбудоване при-"!іщ~ння іІ11

І/ СІЛЬради переселив ся

ня про

До

11 11 лефонних переговорів обладна- 11 Іі но спеціальні кабінети.

ня розпочнеться особиста пер­ шість підрозділів тресту з ша­ хів. Обрано об' є.цнану раду ко­ лективу фізкультури тресту у

томодельного гуртка (зліва на­ право) першорозряднии В іит·ор

розряду Олександр Олійнич, і Анатолій Тана­ стали 11 Ігор Маrун 11 сійчук за розробкою моделей

11 ю,

У тресті « Броварисільбуд» відбулась нарада фізкультур­ ного активу, в якій взяли участь начальники механізова­ них колон та інших підрозді­ лів, секретарі партійних і ком­ сомольських організацій, голо­ ви комітетів профспілки. На нараді обговорено питан­ спортивного сезону, зимової спартакіади,

відділен-11 школярів номсамолець Володи­

11 ВОСІЛЛЯ» - тепер вони працю- 11 1\ ють у ново_~,tу приміщенні сіль- 11 11 сько~ Ради. lx робочі місця 11

'І чі -

-

активну участь у різних змаган­

:1 Нещодавно працівники Гаго-~ ~~ лівеького поштового

школи

одна з кращих у районі. Багато

радІОІІОВJІЄННJІ

-

м асової роботи, фотокоресnондента -

19-3-18, 19-4·67,

В1ААІІІІВ

~-

19-4-47, кореспои.

ПРОІІИСІІОВОСТІ,

Газета вихоJUІТЬ ~ У, вІиторок.1 ее~,

п RТНИЦЮ cv~·· · Qбсиr 0,5 формату rаsетв сПрава••·

,p:·g~··~·~~~~.,~~~~.~~~~,~~~~~~~~~~~~••#l#~#q~~~~#IC~~~~q-~~~~qgqqi~#QCP~~~~·C#~#D3·-

IHДEKC 61964. Броварська друкарня Київського облуправління в справах видавництв, поліграфіі і книжкової торгівлі вул. Київська, 154.

Зам. 6353- 10.814.

.

197 номер 1974 рік  

197 номер 1974 рік