Page 1

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРА'Н, €ДНАRТЕСЯ!

ОРГАН

&P~BAPCbKOГO

МІСЬКО' Газета вих~дить з

І

квітня

17

МІСЬКОГО

РАЯОННОІ · РАД

*

року

J 937

КОМУНІСТИЧНО' ПАРТ . ІІ ~КРА'НИ.

KOMITET~

ДЕПУТАТІВ

НАРОДНИХ

Ще одна багатопове~­ хівка прикрасИ'l'Ь незаба­ ромвулицю М. Лагуно­ вої . У 143-квартирному ЖИТЛОВQlМУ будинку осе­ ляться працівники заводо­ будівного комБІнату. А !ЮКИ що тут господа­ рює комплеКІСна бригада монтажників І. А. Гор­ чинського З БілоцерКіВ ­ ського домоБУДіВНОГО ком­ бінату і,меН'і 60-річчя СРСР. Ігор АндР!ЙОВИЧ - не новачок у будівни ­ ц.тві. Ще в 1956 році обрав цей нелегкий шлях і нікуди не зб1ірається зmертати . Споруджував об'єкти у БІліЙ Церкві , Обухові , Вишгородl . Те­ пер у Броварах є гідним

року.

За підсумками зустрічі було прийнято спільну радянсько-американську Заяву на

КПРС і

секретар

Президент США, говориться

в цьому документі, провели всеосяжні і грунтовні обговорення з усього кола пи­ тань

радянсько-американських

відносин,

включаючи скорочення озброєнь, права людини і гуманітарні питання, врегулюван­ ня реt:"іональних конфліктів і двосторонні справи. Переговори були відвертими й конструктивними і відображали як існуючі незгоди між двома сторонами, так і розу­

міння того, що 'Ці .незгоди не є нездолан­ ною

перешкодою

для

руху

вперед

у. галу­

зях, які становлять взаємний інтерес. 80НИ підтвердили свою гrBepдy відданість енер­ гійному діалогу, який охоплює весь спектр іх взаємовідносин. М.С. Горбачов, завершивши офіційний візит, відбув із Сполучених Штатів Аме­

fювлредом

'Бригада мулярів

із ПМК·?

,,-_ _ об'єктів

на

територІї

нашого

раЙону .

_ _ _•

На знllWКУ: передовик соціаліс тичного

(ТАРС).

змагання

знатного

будtвельнИ'Кlв М. П. Рибак. Фото А. Гараженка.

тих Добрих змін, які

місті. Бровари ростуть, Бровари красивішають~ Зроблено чимало для то­ го, щоб ВОНИ стали для меШRанцliв справжньою

ГОДНі можуть нamчатися У музичних шнолах . Це ли­ тання теж потребує ВИРі­ шення. Я-кий же вихІД знайдено? Роолочато зве­ дення 117-ювартирного житлОВого буди.нІКу . в

ші» , та районний вже не

розв'язують

Правда ,

проблем .

дещо

допомогли

ро­

ти вели,кий клуб для лід­

боти. ПерслектИlВЮIІ!. план

R орГанlзацН .D..9звlлля мо­ лодІ затишні кафе «Рове_ СНИК» та «ФОН'l)eНей-су­

літЮіВ. Тут і буде розта­

Буа».

роови'11КУ

шованамузична:'

ється спрamЖНій молодіж-

затишноК> домLвк.ою . Але попереду

ще

біЛьше

соцІальнo-rкуль­

як<>му

турної сфери .мІста на­ пружений пщ~н . .Це й зрозум.іло. Незабаром нас , броварча:н. буде 80 тисяч. Таму не байдуже,

своє

відкри­

ло. рооширенню ме­

реЖІ

буде

ДИТJfЧИХ

заКЛЗДі'В. Нещодавно при­ ЙШJJи маленьнІ господарІ у новий дит<:адон, rioбу­

ДОВаний V 34-ум1КРОРайо­ ні

заВОДОМ

алюмlІНієвих

бу.д1вельних констРУКЦій. Тут зроблено В<:е для

того, щоб діти роСли здо­ J)O'Вими

і

розвинутими .

З'явиться нез.абаро!of І са­

Чимало СЬОГОДНі проб­ лем в ОХOtроні

'мешканців у-спіхи

часом

п'ятирІчка народжєн.ня

ДВОХ іНШИХ дошкІльних за­

кладів для дІтей лра­ ці'внИJd'В тресту «Телли­ ЦЯ1'ехмонтаж. пороuш.oВОї

.та ЗЗІВодІв металургії

імеНІ 60-р1ччя Радянсь­ lЮї Унраtни 1 пластмас. Це ДООВOJIить зняти гост­ ру проблему у чаС'1'инl мі­

~Ta. А ОТ У ~a~ Цeнr1'­

рі та у 28 м1Jtрорайоні щезалкшається. У 1990 році і тут плану. ється будІвииЦТВО дитячо­ BOHj!.

го

с&,!Жа.

'Dy.pбує

нас

1

те,

м!.ста . Цій

ПевнІ

потребує

ДJI,lI

що

плані ми

ВСі СFОЇ

надП в цьому по:в ' язуємо

заводом

i~

нрулнопанельно­

-

медиЧних

технІчна

ЗЗ.КrJIздLв.

перш за все.

~

Цього року, дІВНИЦтво

на

фе

пО.

-

І, ·

чи,..~о

ж

-

за­

два

роки

поліКЛІ­

аЛізована

допомоги.

-

перспективних

у

щших планах.

незабаром

нас.

броварчан, буде 80 тисяч. иілыкстьь мешнанців

тут

з'являться

,

атраіЩіОНИ .

споруджеНILЯМ

'меться

швидкої

Я ВЖЕ ГrOВOриs про те, що

Іх

Е!РУРГ.lчного станції

за I!ОJII'Тами.

озеро, фонтан , спортивне «мІстечко», буде ПрОкат­ на база. Весною у парку

не задовольняє. Зведення її поруч З ,райлІкарнею.. корпусу,

За­

А от парн культури Перемога став улюблеюtм Місцем відлочинку бага­ TЬ(>~ мешканців . Через

встановимо

також

Але проб­

залишається

нультури .

ніКИ ДJIJII. д,орослих. Та, що на промвузлІ, с,ЬОгод­ ні потреб населення уже

а

зvсиль

місту ' пvже потрібний

ТРИМКа

ди.тячих .

ЯІК знають

другої

все

Будинок

робленІ на суБОТ1!ИНах, дитячої лІкарні на 250 місць . На черЗІ спо­ рудження

мі­

Докладають

«КОлlБРI» .

лема

база

кошти ,

відпочин­

пІвденному

цьoГQ

MocKooCfbKa

слід

ще

попрацювати

квадратних

метрІв

зазначити ,

заЙ. спеці­

органІзацІя .

програма ,

за

що

в

жи тло­

полеред­

німи даними , буде 'усПіЩ­ но виконана . Так , рОЗПQ­ чато

проектування

] 79-

Ш!артирного будинку · пер­

шого го

молодіжНО-ЖИlГлово­

комплексу

K~pOBa. До

по

1990

ву лиці

рону пла­

нується спорудити П~~ два

Н'ОоператИ!Вних

буд~ки .

ЯкІ тут бачу проблеми? Вважаю, буд1'Ш!льники ,

невиробничих

сяч

бригада,

карбованцІв

вкладень

плуатаЦІю

І

кап!тало­

ЗД'3,r!а

в

екс­

J<варти.р.

740

НИlНI вони, як і весь КОЛе'КТИВ комб lна'і'у, го­ туються

!ІОВНИй

до

переходу

на

госпрозрахунок та

деРЖ1!ІрИЙмання.

Недарем­

но, двіЧІ на тиждень, сюди навідуються

представниии

ДБК ло J\ОНТРОЛЮ за якІстю . Не випускаmь це питання 1 спецІалІсти про· eacrHOrO Інституту та за­ мовника заводобудІв­ ного комБШіат.у. Дуже ПРИСRіпують­ ся? за:питую бригади­

Ні, зауваження бу­ вають, але цілком слуш­ ні. ОдJНим з порушеl;!Ь, на­ приклад, був неодноч.асс ний монтаж секцій. Тобто,

. в одно'МУ місцІ ми вже ді­

йшли до третього повер­ ху, а в . і ншому ще й не розлочинали

кадРі·в,

а

які

черги

на житло! ИерlвНИЦТВО тресту, його парті'tна ор. ганізацlя не нацІлили ко­ лектив 'На яИI{'.!іУ працю .

Він сЬОГОДні

небоєздат.

ний, не в ЗМQЗ.І аl :' ГИВlзу­ свої

сили

на

пуско­

Думаю, кожен броварча­ нИн має бути зац1кавлений в тому, щоб паРК ШВІЩ-

·вих об'єктах. Тому ВИИОН­

ше СПОРУДJfТИ. Він -1'У!2.. бота кожного І всіх . TQ-

РОЗІВИТОК РИ саме

му тут потрІбна а'}(тивна допомога мешканців і піД­ при~мств. ТІльки вс І ра­ зом ми зможемо зробити

Вана сьогодн1 слабка.

ком вважає своїм завдан­ ням оеобливутурботу лро

соціальної сФе­ будtвелЬНИКі,В ;

найБІльш

В. ЗВОЛЬ, roлова

міськвиконкому.

монтувати .

Сталося це через вІдсут­ ність другого баштового крана, який ми одержали Із . запіЗlНеннSIМ. Та факт лишається фактом: наван-

йдv:rь справи там, Д~ но­ лектив здійснює всі опе­ рації «від нуля» і аж «піід ключ:.. В цьому Ж ВИіПадку ми є сублlдряд­

ником БМУ-35 тресту «Бровариnромжит лобуд:. , яке

робило

фундамент ,

а

також

ОПО.ряджуватиме

будиН'о'К:

Свою

ж

частку

безпосеРеДНЬО монтаж коробки плануємо за­

-

вершити

В

Сep€динl

січня

рону. Сьомий поверх вже роз­

1988

почали монтувати біло­ церкіВ'ськl будІвельники.

Коле~ив ц~й випробува­ ННІЙ, вивlреаий буднями одного

трудового рО'Ку .

Особлив'о ' напруженим був початок

ДlВа:н.адцятої

рр.

1987

п ' я­

1986-

нолектив ДБК

виконав до сла·В'Ного 70річчя Велиного Жовтня .

В числі кращих була і бригада І. А. ГОРЧЩИ:ЬКО. го. СвІй уопіх ·.ВОНИ пояс· нюють

вою ким

зраЗI\ОВОЮ

трудо­

дисциплІною, вели­ досвІдом, високим

профеСіонаЛіЗМОМ

майже .

всІх чле1,dв бри.rади. Неабияку роль в успі­ хах нолективу відіграє і рИ'l'·МІчне постачання буд­ матеріалів як з Б1лоцер­

кізєьного

ДБК,

Броварського нОго

так

і

з

заводобудlв­

комбінату

(ВЗБК).

Наприклад, зовнішні па­ нелі Із БI~Ої Церкви яадхоДЯТІЬ

«в

одну

вже

засилені

НИ'ГКУ.,

щоб

не

було протягш : Завчасно підготувалися будlвельни­ ни і до зими . тут є де пі­ дІгріти пІсок , воду. Забез­

печенІ б!лоцеркшці і теп­ ЛИм спецодягом, обідають і перша. І друга зміни· в їдальнІ Б3БИ, куди їх до­ ставляє автобус. А коли про людей пінлуються, то Й вІддача, певна річ , зро-: стає.

3начИ'l'Ь, є осі підстави слодlватися близьких восїль. ТИм більше,

будІвельникам ють

д<>ломага­

MaMj'rиl

Н.

но­ що .

мешканЦі .

ЧЕМЕРИЧЕНКО .

Герої живуть серед нас

jЗтрат,

умови праці , велИка плин­

Вати

Ли­

яка застосовує КТУ, осво­ їла на 3 мільйони 230 ти­

на будмайцанчиках погані ність

та у ' БроваРaJ~.

ше в минулому році ' госп­

зокрема тресту «Нровари­ лромжитлобуд~ , ще не перебудувалися. Тут ба.

гато

йо­

15

ра .

,Слl,g;

торгмашіВЦі. З часом бу ­ де рекОНС!Dуйовано і ~~­

дальшQГO ЗміЦнення мате­

рІально

в

j

крорайОНі.

важливІй

.ня вважається однІєю з нращих у реслyблjЦі. На наш погляд ,

Ц~HТp

ку

броварчанн, розпочато бу­

домобуду.вання.

Дванадцята стане

в

ний

здоров'я

справі є, наша раЙJPIXар­

.lЮК З!ІіВОДУ КР'lПнопанель­

наго

Ш!адратних метР1В житла.

ва

прове­

дошtdльних

житлова програма .

Цього рону вводиться в експлуатацію 60 тисяч

цілому п 'ятирІчна

Отже, перш За все, ве­ роботу

здЩснювати­

ЖlУ.Гла .

ля тощо.

дено

меться

сяч

АОМ·IВКА-6РОВАРИ

дозвіЛ­

лину

роно

колективv тресту «Брова­ рипромжитлобуд» по вве~~нню його другої чер­ гИ . 'Годі щорону зможемЬ · будувати R місті 80 ти­

НАША СПlnЬНА

обслУГОВYlВЗЮIЯ,

'вони

шиола.

Неза~ром

за.

чистою.

НАДАіїІ У мІсті ши-

ло

чи цtкаво , з'нористю про· ·водять

вІдкри­

І

-

го ДQмобудування. _Чима­

я1< 1 якою niдростати.ме наша зміна. скільки часу витрачають . мешнанЦі на

медичне

планується

Бровари-'красив,9Ю , тишноJO,

ПО

го членів трудяться на зведенні житла у рІдному

спlлЬflУ доміВиу

В усьому іншому, ду­ маю, претензій до нас не буде. Хо'ча з особистого ~OCBiдy знаю: краще

ТИtрlчни. але план

наlВIlіл .

розрахункова

нашу

неріЕномlрно.

ділено

н Е МОЖНа

зБІльшується , а от мІсь­ кого Будинку культури у Броварах немає і досІ . Той ж.е, що на «Торгма­

таження на фундамент відбувалося rвce ж таки

не

містІ

сталися (}'Станнім чаС9М У

3 коп.

щоправда, нині . укрyn ­ нений комсомольсь'Но-мо­ колектив роз' л()діЖний

==========НА ТРИБУНУ ПЛЕНУМУ МІСЬККОМУ ПАРТІІ========== не всі бажаючІ ДіТИ сьо.

ко­

лектИву, яний занесено на Дошку пошани вднг УРСР.

тр е сту

«Броварис ільбуд», яку ОЧОлює Микола ПРОКОПОВИЧ Рнбю, , опор удила десятки

рики.

не помітити

Ціlfа

ДОПОМОГОЮ НОВОСЕЛІВ

3

Генеральний секретар ЦК КПРСМ. С. Горбачов і Президент США Р. Рейган про­ вели зустріч 'У Вашінгтоні . 7-10 грудня

ЦК

*

НА НОВОБУДОВАХ РАПОНУ

завершилась

найвищому рівні. . Генеральний

ОБЛАСТІ

Субота, 12 грудня 1987 року

.м 196 (7483) ..

Зустріч У 8ашінrтоні

1987

КИ,ВСЬКО,

Другий ся

рІн

трудить·

слюсарем

дальному

у

цеху

скла­ заводу

алюмІнієвих. будконС'l'рукцш Олександр Симонок. Прийшов він У наш колектив після звільнення з лав Ра­ дянської Армії і відра­ зу

завоював

ав,торитет .

Працьовитий,

С.КРОМ­

ний, добросовісний, про себе не любить p03lIовіДати . У цеху відразу зрозумІли: на Сашу можна лонласти­ ся,

вІн

людина

діла .

Не вилаДf(оВО НОМСОмо­ лець

пройшов

школу

змужніння У АфгаНі­ станІ , де ВИоКонував ІнтернацІональний 060,в'язок. І ось на завод при ­

йшла

звІстка:

нагорода

бойова

знайшла

ге­

роя.

Нещодавно рах

по

на

виборах

трудового

колективу

представнин

вІйськкомату

збо­ ради

мlськ-

вручив

ОлександруВо~одими ­ ровичу СИМ<>НRУ ме­ ДаІЛЬ «За в.lдвагу •

.

Г. ЯРМОЛА, секретар партійної орrанізації.


сторінка.

2

«НОВЕ

у ВИГРАШІ ВСІ Серед

підприємств,

які

з

І

січня

наступноrо

року

переходять' на нові форми rосподарюваННJ!, і завод пластмас •. Справа ЦR серйозна , тому вимагає ретельної . підготовки. Вже проведено навчання спеціалістів та працівників всіх ланок управління. У свою черry, во­ ни передаватимуть набуті знання робітнииам. Звичай­ но, це лише перші кроки підrотовки до роботи по-но­ вому , вважають співрозмовннки нашоrо rpoMaAcbKoro кореспондента М. ГОМЕНЮКА головний еиономіст під­ ПРИЕ;мства І. ,о. АНДРЄЄВ, начальник відділу праці та зарплати в. в. МАТВІRЧУК і начальник цеху труб ПВХ пластикату С. 8. ГЕРЕГА.

ВОДВТИметься їх И8В'IaIDI.II

та пе~готовка?

В. В. Матвійчук: НІчо­ го

HOBQIГ()

не

будемо,

LЮ. Андрєєв:

І са-

окупності є ПJlата за тру­

дові ресурси. Щорічно ви­

сування

плати По ц1й статті обко­

першу

пер~бач~ь ,

чергу,

леК1"ИВ

що

повинен

вновладним

саме

у

дити~тьCJI вашому під­ приємству l'IаАже ІВ піВ­

ко­

стати

по­

мільйона карбованців. То­

господарем

підприємства. З цього 'ми і виходили,

му до кадрової політики . п6вННВІ бути нові пlдхо­

коли проводи­

ли заняття із спецІаліста­ ми та службовцями за­

дн.

В. В. МатвІйчук:

ВОіду.

Пол.ожеянями

про

що ми платитимемо тепер

Закону

.трудовий

Те,

щороку

колектив

державі

ного робіТНИіНа

матимемо можливість ви­ значати, скІльки 1 ЯКОГQ

ваfЩЇВ.

за

кож­

карбо­

300

зрозуміло,

має

обладнання ми повинні закупати. Голо'і!не-кlн­

-

вико-

державного

плану,

цевий результат нанНя

дотримання стаидартів на якісні

показники

ції .. Все простір

це дає для

піднести його роль.

продук­

великий

тів. ми повИНні мати і пе­

Ін1ціа:тиви. Самі ми змо­ жемо вирІшувати. і скіль­ ки

БУДУІВати

житла,

вну віддачу . го ПО'DрібіЮ

належНІ умови праці. Од­

зви­

чайно, В. рамках заробле­ них коurrів. Враховуючи

гостроту

проблеми

цтво від 400 до 450 тисяч карбованців. Дозволяєть­ ся

також

ти

10

які

використовува­

процентів

KOЦl'ГlJв.

залишИJIИСЯ

прмбання ди

після

обладнання.

Слід зазначити

лю-'

-

переконуються

У

пе­

ревагах нової системи го­ сподарювання , бачать , що успіХ справи у першу чер­

гу

зале1!tИТЬ

ВіД

нас

са­

мих. Ал!! є побоювання, 1 . во~и підтверджені гІр: ним

досвilЦОМ:

плани

ча_с­

через

не­

ПОСТ~СЩJНЯ

си­

зриваються

'1'0

ритмtЧ1lе

ровини . як бути у ціЙ ситуації? КерівНИЦТВО за­ воду

самотужки

ти ЦЮ

змооі.

ним

проблему не

в

шляхІIВ

проблеми

.

є і

ня.

Тому

neріо.дично

РЄГJIядатиметься

бригад,

НaJВчання но

ової

ють

льнені

люди

і

виві­

!LеР.eDOДИТИ­

'муться на інШі

виробни­

цтва. Це можуть бути за­ ново

С'І1Ворен1

чи

розши­

Хочу

попере:

побоювання

деЯКОl

рені дІючJ. дити

частиниробітннків ні­ хтО не 11..оже бути зв1.ль­ нений з підприємства І1РО­

ти його бажання. Це стосується, рушників

не

звичайно.

по­

трудової

дис­

цип-,!,tни.

В

таких

умовах

підви­

щилася роль бригад,

якІ

самі

ко­

~ирішуватимуть,

lOOIJIективl , а

ни,

вироБНИЦ'l1во.

залишитися

ДЄ"rься

в

даному

ко.му доое­

перейтИ

на

і'нше

свої місця і В справі за­ безпечення ,сировиною.

Кор.: На Нові техноло­ гlчнl л1нlї та !Q)ОЦесн бу­

Кор.: Однією ІЗ умов са­ мофІнансування та само-

ДУТЬ необхідні прaцlвНИJ(Н

інших проФесій.

Як про-

НА КОНВЕЙЄРІ-­ НОВИЙ .ЗАПОРОЖЕЦЬ.

на

перспективу.

кадрів.

ЩоріЧ­

знання

понад

піДВИЩУ­

1 оо

к·ів.

праціВНИ­

І

самоокупн1сТь,

самоФінансування

редбачають

пе·

повие

криття 'творчих стей moдеіі.

роз­

МOЖJJИВо­

В. В. Матвійчук: З пе-: реходом

H~

HO~

систему

для

ви­

чи іншої Зарплату

за вивільнених члені'В ко­ лективу

ті,

одержуцатимуть

хто ви.конує

ЇХ робо­

ту. Тут поТРl~НО знаходи­ ти оптимаЛIlНИЙ . варіант,

.

у

автомобілебудівНИКlИ. четвертому

кварталІ

ЩjнlшН1>ОГО року буде ви-

господарювання?

Взяти

хОча б стиму лю­

серпні

вищестоячі

Ще у органи

ДО'зволили перевести ЇХ на почасо'ВУ оплату .праці, але

спеціальне положення

не було ро.зроблене. Дове­ лося з цим заченати .. Зро­ зуміло, люди почали скар­

житИlCЯ.

По-перше,

прн

мdчннм двигуном.

На звlмку: автоматична лінія

доварюван.ня

вів моделі

кузо­

«ЗАЗ-ll 02".

Фото О. Красовського.

(Фотохронша РАТАУ).

нервую'tь,

до

вечора ,

даки,

нарешті,

не одержать такі необхід­ ні будматеріали. Трапля­

буде коли

перебіЛЬШен­ Сifажу ,

що

пе­

рейти на нову форму гО­ оподарювання

на

нашому

пІДПРИЄМС"'І1Ві найб1.льш ' готовий цех ПВХ пласти­ кату. дві

Із

трьох

працюють в

повного

Більш

роки

не

одержуємо.

про

це" це­

Васильооич

С. В. Герега: У

пере­

госпрозрахунку

переконалися

не

ючи

вантажопере­

якщо

колони

не

ж

колектив

виконає

ми

премЇІ

не

план

зла­

бачити

Треба

місці,

відчуття

J\:pАЗ, МАЗ туди не від­ правиш . Але і п'ятитон­ ним ЗІЛо,м тра1іспортува­ ти такий вантаж невигід­ но . А маловантажних ма­ шИн

нам

не

виділяють.

Ще О'ДИН момент. Якщо

нІ­

МaJЦlина · з причепом, і ос­ таНlНій потребує ремонту, В'одїй з-мушений не виїжд­

зважати і на їх

які здilйснюють наші BO~ діІ за так званими «не фондовими. мате:ріалами.

використО'Вувати

на

та,кото

автомО­

ремонту

біль без

причепа.

час

(Може-

Свято в

УЧИЛИЩІ

ДIЩІ€ю

щорічно

проводи­

унраїнськоІ

літера­

Повністю

письменника

у взазмІна­

. ТО

поло~а,

ліквідовується

во­

спіль­

ними зусиллями.

І у ви­

залишаються

всі.

А.

В. Головка. . У програмі літератур­ ного свята були конкурси художнього

читання

лою<а,

випуск

стінгазети

святкової

«Жи'ве

вtнторина,

СЛОВО.,

присвячена

ювілею письменника, те­ матичні читання його тво­ рів по ' навчальних групах. ЗаКJlЮЧНІНМ акордом

Р ОЗМОВА з жител"ми Гр.бел~ок у мене по­ Чi!lЛi!lС~ ще в автобусі .Ки­ їв Михайлівка» . Ви"ви­ приїжджо­

за

світло,

Зокрема,

з'явилось

у

за­ цо

них

чимало

Ганна

Андріївна

та

лимо

-

ному

візнику.

здаемо

У

ки не пронумеровані. При­ їдуть,не

знайдуть

госnо­

Рi!lДГОСП­

же

Чi!lс,

коли ми

бало'Н

Зі!ІПрi!lВЛ"

підкл·ючали

господарство

з

зопас­

БРОВІІ­

Нам заборонили три­ мати запасного балона. І ЗІІкрутилас~ КРУГ08.ртlt, По­ перше, ми не бачимо,

pil.

скільки

у

тому

балоні

ге­

зу,. і не відаємо, коли ЗІІ­ мовл"ти НОІИЙ. По-друге, броварські

гаЗ08ИНИ

Н8

гість

виховате­

вечора,

: професор..:

Ннївського держуНіверси- · те,ту, відомий літературо­

знавець

О.

К

Бабишкін.

Він поділився спогадами про автора «Червоної хус­ ТИНИ», «Бур'яну., «Арте­ ма . Га.рмаша1>, «Матері,>.

але,

ПO'rім на.

на

Сам

вечорі

авто.р

в

до

тую

про­

три,

щень

а

для

сказати,

теплих

примі­

ремонту,

можна

взагалі

справа

не

жителів

балоні]

господарювання

з

не

газом,

запи­

Сільмаг у

нас

хоч

і

є,

відповіда­

-

Коли ж у нас трап­

-

л"ютьс"

"кісь

питакня,

ми

щені.

тірського' Гребел"ок

пові­

ному керіз'НИЦТВУ c:niA уваЖtlіwе поставитис"

би до

справи ото.аренн" кормами

здані

лишки

молока.

Бо, наприклад, у нин·ішньо­ му році тільки У жовтні нам

lиділили

ІЗJМI.

сінокісмі

Сзітильне.

ді­

зрозуміло,

ніхто

Зl!лиwаеТЬСІІ

про":.

блемою й те, що

Нарікали

інколи

люди

комітету, . заві­

дуючого клубом А. І. Гу­ центока. Він нам допома­ гає багато в чому. . Із

розмови

Ісаковичем

та

з

Аркадієм

його

одно­

сельц"ми, справді, переко­ навс", що він уболіває за громаДСltкі

СRраIИ.

Q.т

хоча б уз"ти клубну робо­ ту. Завідуючий сам пофор­ , буваа вікна, сцену, вигото1141 стенд до 70-ргчч" Вели­ кого

Жовтня.

заготОІItВ, щоб узммку

І

дрівець

було чим

опалювати .

динку двох тонн торф06ри-. кетів малувато. Іх потріб-

Гребельки малень· к •. 80 садкб тут. Більшість із них це обійстя пеНсі­ онерів. У селІ всього 10 /ро­ бітників та п'Ять учніа. То­

но удвічі

му

й

НІ! нест·ачу · Пllлива. Адже

виділених на

-

сприяти­

ме успіху . І, ГОЛОВ1іе , при­ несе їм за.цоволен'ня .

В. ЧЕРНЯЄВ, механік, партгрупорг.

читали

рів

ли

уривни

письменника.

ЙОго

з

тво-

цитува­

спогади,

.1ИСТИ.

Вечір закінчився отлядом творів письменника , який зробила бібліоreкар учи­ лища

Г.

І.

Думаю,

Януша.

ЩD саме завдя­

ки таким заходам помітно ЗРО'стає іНТ'ерес майбутніх робіТН1іків до літератури, р1дної це,

мови,

в

свою

культури. чергу,

А

пози­

тивно вання

впливає на форму­ кращих рис харак'-

терів.

світогляду,

нань, активної позиції .

переко­

життєвої

· В. МОЗГОВИЙ, викладач СПТУ-4.

onалеlfНЯ бу­

більше . . А ' "к 3 ПРОд'fIСТIМи У

Село

можете

леl'КО

тут

УІІВИТИ,

на: і ть

зібрати

збори.

А

роботу,

людей

ApKaДi~

місяці

клубі

"Звертаємося до голови ху­

за

дня.

ця ' людей в нових умовах

лому

бо до них вулиці не вимо­ Жителі

одного

ТілЬІІШ після вирішення всіх наболілих питань пра­

на

Ісакович

органі зов.ує. Тільки у мину­

'невеликий, але усе, що не­

ють.

довозять

немає.

До чого я веду. Пере­ хід на самофінансування­

культурно..,масOlУ

жінок.

-

обхідно,

ряду

щорічного

_

же оглядових ям у нас ли­

ше

запису,

lawoMY маrазині? -

дар" і поіду.ть назад. по­ до

звичайно,

техО'гляду. от і ламаємо голову, як встигнути це зроБИ'Ги до березня . Адс

звучав голос А. В. Голов­

третє,

дали і про те, що радгосп­

той

слюса­

виконують

3 ВІДДАЛЕНИХ~ІЛ = = = = = = = = = = = = = = =

зкають, хто '. і де живе у НilШОМУ селі, адже буднн­

Кi!lтерина

Гришко.

вииладачі,

ГРЕБЕЛЬКІВСЬКІ ПРОБЛЕМИ

У вільний щоб

та

на кращий малюнок-ілю­ страц1ю до творів А. ГО­

===============ЛИСТИ

ХТО

учи­

радянського

можливість працювати і їх напарники. А' якщо

газ...

гуртожитку

Лі, щоб вшанувати па­ м'ять ' письменника: Із словом про А. ~. Го­ ловна виступив . почесний

мали

Світильне,

ЩО відБУ'ВСЯ в біб­

Ухні

~окопрQДУКТИВНО

роботи. час

вечф, ліотеці

лІтературний

'українського

між

жінки

N2 4

'l'И в міському СПТУ

став

народження

ми. Тепер робітники одні­ єї зміНи задають такий режим роботи, щоб ви­

у

Наші теж

запчастинами ...

із

·кож

СВЯ'l'а

свячувався 9G-річчю з дня

проблем

.ємостосунках

>Вже стало доброю тра­

нашої

.

ЩО

апаратури .

.-

лища. Тут зібралися учні - майбутні будіВ€льники,

уникнули

вулкані­

читав опооїдання «Черво­ на хустина • . Учні май­ бутні будівельники ~ та­

туРи . Цього разу вІн при­

граШі

аку,муляторник,

заторнитк, карбюраторник, регулювальник паливної

готувати

ну. ПрИіПустимо, треба в Налиту відвезти два. кубо­ мetrpи бетону. Потужні

rrижнl

на

Дуже гальмує нашу ро­ боту і відсутність таких спеЦіалістів, як елеКТРИR,

маши­

на

жати на лінію . Очевид­ но, економніше булО' . б

господаря

продукції .

приче­

нariівпорожню

часто-густо

подекУди нелегку працю . Взяти хоЧа б ті рейси,

високої

якість

з

«ганя·

закон­

оБОВ'МJtів. Тому й облад­ нання працює стабільнd­

виникає

тільки

доводиться

об'єкт ти.

резуль­

на овоєму робочому місцІ, д1.льниці. По-іншому по­ чали ставитися робіТНИ­ ки до ВИl{она~ня своІх

ше, ' зростає

доведено пом.

на. власно­

не лише досить

а

простоюй. Бо норму ви­ робітку на тв·ою машину

Вже зараз всі 128 ма­ шин (наші та з управлін­ ня виробничо-техноло­ гічної КОМПЛ€lктації) треба

Або ж

.

а в

ро­

кому.

заробітної плати. Головне є

плани

везень,

му досвіді. Це стосується

-

старалися,ВИКОНУ­

.БІт,

розповість . на'чальнИіК

вагах

нн

.

госпро.зрахунку .

ху Станіслав Герега.

цевих результаТІв роботи буДl!!!ельник1в. І як би во­

будІвельно-монтажних

д-оклаJ@.О

залізобетону,

випад~

хочеш,

нощі

колекти­

дільнlЩЬ умооах

че­

(немає

не

таті втратила свої ні карбованці.

TPYIЦOBOГO

БІльше mрачають через свою 3д.лежнІсть від кІн­

Не

цегли,

коли

цьому

членів

дІЯЛЬНО'СТі

ням,

випадки ,

в

ба. А додайте сюди труд­

дітям ДОІОДИТЬСІІ СI!МОТУЖ­ ки добиратися до wколи у

інтер'єром,

більш rroтужним та еконО­

черзі

Та

хочеш

са­

наполови­

Адже людина була на ро­

ве

лшшенИІМ

по­

у

ну!). ку,

заповнювати

лише

бочому

не

значно

там

залізобетонних ви­ Іноді стоять

N2 5.

ми

на тому рівні·, що тре­

Ниніwнього Ж літа нас почоло обслуговувати газо­

завод робіВ

ж

москид

роботи,

лянки. Іх,

формою,

на СтаіП<іВСЬRИЙ заво-д, щов Кагарлицько-му ра­ йоні, або на Київський

мо

не

По-друге, саме воДії най­

заводу.

ви­

цеглою

ці

ний і ·не 3НІІЛИ клопоту.

за

буває,

в такому виnаДjКУ наряд?

ли,

сучасна

ночі,

. щодо роз'їзного характе­ ру роботи як БУдївель­ нині'В, так і всІх інших

1102..

-

з

їжджають вони · за

рі-умільці

пущено 5 тисяч автома­ шин нО'ВоУ мdделі «ЗАЗВона

.Ще

мався кран і Т.П.) IJ.О'вер ­ таються назад з порожні­ ми кузовами. Як закрити

два

і це познача­

Ще не так давно жителі Гребельок мали по . два го308ИХ · бi!lЛОНИ. Один випа­

ють

нові

mмється на господарсьній

Приходlo<КО

Дев'яносто автомаТИЧIlИХ ліній, близько 350 робо­ ТІ!!!, понад сто верстатів з ЧПУ та інші сучасНІ за­ соби автоматизацІї освою­

методи

на

купуватиме,

Марків,на

устаткування.

переході

ву. А це, додаткові 15 п!роцентів заробітної пла­ 'ТИ щомісяця, які ми вже

шани»

нологі'ЧНОГО

при

щоб не страждала якІсть продУКЦії. qpaK ніхто не

кавалер ордена. «З нок По-

лагоджувальні робо·ти тех­

ти

року.

1987

упущенн.я

нути увагу., що :враховува­

тус пересувної механізо­ ваної колони керівництво РІВО «забуло. представи­ ти необхідні д<жументи

пр@івників

конання тієї програми робіт.

розповіли доярки paArocпу «Зор,,», ветерани праці

пускона­

що звер­

кіеть

клопотів з rолубим пали­ Про них докладно

1

.На

сьогодні

ються

вом .

·монтаж

вже

рез різні причини

зораз

єтьСя

госпрозрахунку . треба

грудня

ЧИМ обернуться

РБУ в ста­

за

об'єднан­ закІнчу-

умО'Вах

ДарниЦького

ПЛi!lТИТИ

робничО'му «АвтоЗАЗ..

в

колишнього

ЛІ{

ні

працюватиме

переведенні

від

У

З 1 СІЧНЯ наступного року колентив ПМК-5 Республіканського вироб­ ничого об'єднання (РВО) «Украгрожитлoriобyrб УД1>

О1Плати праЦі кощ:на брига­ да сама визначатиме .к1.ль­

лось,

ЗАПОРІЗЬRОМУ ВИ­

12

вання праці водіїв.

Кор.:

пе­

склад

дільниць,

нІ зрушення, які вІдбува­ ЮТЬgI в економіці н!'аї­ на

не

одноразова

акція. Жи:ття не стоїть на місці. З 'являються ноВІ технології, обладнан­

мо OmимістаМIS. Пооитив­ все

раціоналіза­

не

му

розставлять

в!!рішення

актуальної

ція робочих місць . Це кампанія

_виріши­

Але давайте буде­

з

надзвичайнО'

з

ним, будемо кожного pOку витрачати на буДІВНИ­

А для цьо­ забезпечити

ми

принаЙМНі

'На завод! відпрацьована система, перепідroтo.в.ки 1

Ви­

трачаючи певну суму кош­

робітничої

відкривати

найближчу

1 моокупність. і самофІНан­

ЖИТТЯ»

як

не­

організувати

в

місцевому

В і дбулось

кілька

концертів, вечір в ідпочин­ ку, вдалось провести й бе­ сіду

з

одж>сельчанами.

Де і чі виступали тут самоді­

яльні

артисти

з

Жердови.

Усім запам'"тались май­ стерно виконані пісні, ус­

мішки.

Планує

клубом

завідуючий

організувати

й

фольклорний самодіяльний ансамбль. До цієї CnpaBIt.

віН'. підключиз музкерізника

зі і:вітильного.

його

А ще під

керіЗНИЦТІОМ

у Гре­ закладено парк. Є

бельках НІІміри

спорудити

пам'ятник

У

ньому

загиблим

одно­

сельцям, каруселі дл" ді­ тей, які П1риіжджають сюди

8лІтку.

Однак Ісе гальму­

єтьс"

тим,

скласти

що

нікому

коwторис.

Гре6ел.,чани опаllення

Сlоіх

мріють

про

будинків

природним газом, бо зна­ ют", що незабаром непо­ дал і к

прокnадатиметься

га­

зопровід у Плоске. Та чи г.іДКЛlOчаТI! іхнє село до

'lІ.ого -

нІкому не відомо.

І.

ОnЬХОВС"КИА,


грудня

12

«НОВЕ

І 987 року.

ПЕРЕБУДОВА: ЄДНІСТЬ

МИ

завжди

м'ятати

повинні

CJЮва

па­

В.

І.

СЛОВА

І ДІЛА

пи, птахофабрики держаj!ні

та інші

господарства

'Минулих

років

ва.1!9ВИЙ

Леніна про те, щО' СО_Цlа­ лі3м вимагає найсуворlшаго, найсумmннlшО'го

представляли звіт «Цро

обліку,

ких культур •. на всіх, у тому числі на зрошених

44,5

і

з цих же 60 гентарі.В ва­ ловий . збір майже вдвічІ більшиdi 4140 цент­ нерів, урожайність з кож ­

рацІонального

використання

всіх

наяв­

них ресурсів. Це з особ­ ли'вою силою ЩдкресленО'

і в рішеннях ХХУІІ з'їз­

ду НJIPC. Однан, як св~чить aJНаліз, у нас в цій роб<r.і є ряд. невирі­ щених проблем. Не від­ повідають

гам

сучасним

якість

таю

заключний збір уро­

ПО'СіВу

сіЛЬСЬffi)lГО'спО'дарсь"

осушених,

землях.

Незважаючи

на

те,

що цей звіт заключний , складений він був · гr>лов­ ним

агрономОм

радгоспу

цt.ВlНикlв, зайНЯТИіХІ в

галузях

збір їх станО'вить 2670 цeH11НepїJВ, урО'жайність з кожного

гектара

центнера.

час

на

Н.ОГО'

В

той же землях

гектара

сягає

,на

по­

РіВНЯНQ

з

минулим

Ще

й

що ця цифра вірна. А

15

щу

69

та

середню

освіту,

пояс­

їх здачі . . Котного понедlJLКа в літньо - осtнній перlО'д

нювальну

записку

напи­

ки

сав

тують _перед віддІлом дер­

статистики

«Про

диспетчер радгоспу «Зо­ ря. т. ДяченкО' Л . Т. не зробила це СВОЕ;часно. Си­ стематично з зanlзненням представляють звІти по капітальному бу~іrвннцт­ ву,

ви,конанню

плану

вве­

«Зорю)

В.

Я.

голо.!lliНМ

В.

Н.

Куксою та бухгалтером

Черн.юtroм

з

вели­

центнеріВ .

ведено.

ються

його

здачі . виправляли

дані

зрошених

землях,

а

і

звітИ

дально,

КО'ЛИ

(ф .

нож·атеЙ використаними на сінО', а Факт.!!JЧНIO ж

кої

вказанІ

не

ві (ф. 3т) 1 з РБУ обл­ міщевпрому.

Якість з~lтів, представ­ лених О'Jq>емими підпри­ ємствами, організаціями, радгоспами, свідчить. про те , що перебудовувати роботv

вони

І

не

лума­

ють . Наведу лише кІлька прикладLв. Станом на 1 ЛИСТОІПада

ц. р .

всі радгос-

гектаРів

гек­

та

256

полІпшених

сl­

площІ

були

ви­

тієї

ж

ПЛQщі

ньо

ос"шених

вищують

земель .

аналіз

глибокий

даних

можна

го­

ворити в радгОСПі «Заво­ рицьки<й" 7 У звіТІ ПО' формі 29сх показано, що

сиетем

прщціляють

теж

чіткий

належної

;радгоспах,

а

КИЙ.

у

звіті

ностІ

собіз

по

і

ви-

людини

родного

в

і

дарської

і

у

при­

лятори

riB _ .

препаратів, що регулюють ріст і розвиток росhин,

ли безступінчасту пере­ вірку і дістали дозвіл на

багато

дослідних

над

20

препараті ,в витрима­

-застосуеання

в

сільському

з

Тімі­

об'єкт

уваги

синтетичні

регу­

і

знайти

.

діі

вчені

оптимаЛЬ'не

препарату

печністю

його

по

ретардантів

стійким

вих

готують

рослинах

сбеТУШЦі •. А

-

Менше ABQ2{ годин розвантажувався ешелон. Тан­ замасновано . .

1

Спішно ~алишив Р93'їзд і ешелоп G ПО'JЖ>жнlмИ плат­ Аж тут над · голова,ми заревlзIи мотори ворожих бомбq.рду;вальюmів . . ПОбачивши п<>рожн!.й роз'їЗд, во­ НИ скинули бомби в поле

з

1

ЛЯІти на звО'ротній курс.

Наша бригада за нахазом вищого командування здійснила Ш9ИДкісний марш у район бойових дІй. В селІ ВогонО'сівцї ·ми РО3.ГJ*)МИЛИ штаб іМОТОС1'рі­ леЦЬRОгО полху ворога. ~ли ціННі документи, ПОJЮнеинх.

Наступ гітлерtгськвх військ було ватРи·мано .

4, nозначни

без-

людини

і В.

експери­

підвели Фашисти вважали себе вояками. Часто в діях про­ ти нас вони вдавалися до підступу і провокацій. більшість із них провалилася з тріском.

пове­

у

плодо­

допомогою

ізотопів.

(Фотохроніка ТАРС РАТАУ).

су-

заСПОJ<оюваз

МИ проенсперимен­

поєд- ·

вивченню

радіоактивних

жувати значну прибавку до

-

ки було ВІДведено у безпечні ~сця

середовища .

мент

Це полегшує механізоване збирання і дає змогу одер­

-

:капітан,

БТ -5 вдало сзістрибнув. на пружинистий грунт. За ним .стали зіскакувати КВ І Т-34.

ефек-

з

для

природного

Костяєв

вилягання.

тО'варишу

там буде видно.

прагнуть

КалашникОІВ (праворуч) старши'Й лаборант А.

ретардМІ­

допомогою

також

максимальної

д і нки

З

НІчого,

ТУЄМО спочатку на легкО'му танку

ретардантів

рослин. У пшениці вони роблять стебло коротшим і товстішим і, таким чином,

врожаю.

-

СВОгО помічника Корольов.

На знімку: МОЛодший наукosий співробітник д . В.

сповільнювачів росту

проти

препа­

ВИВЧ4ЮЧИ

тивності і

ви-

а

воді .

рослини,

нання

сільсько­

групи

високо­

рослинах,

грунті

на

академії .

-

досліджен­

поведінка

у

механ і зм

ве-

сільськогоспо­

Основний вчених

методів

(радіоізотonі.в,

ратів

РСе зрозумів 1 Аего помічник по техн1ц1 напітан

ЛахОМО'В. Але не схвалив цієї пропозиц1У. Зганяти таннн своїм ходом із платФорми, Не використовую· чи Пlдмосток, ризиковано. І статутО'м не передба­ чено. А статут на ВіЙНі за.кон.

формами.

вчається

без­

господарських . рослин рязєвської

СУБОТЕНКО,

тографії, ЕОМ тощо)

міжфакультетсь­

розвитку

Л,

ефективної рідинно, хрома­

кій лабораторії регуляторів росту

реа­

стики.

ня

середовища,

деть(;я

кІнцеві

честю

п'ятирlч.ки.

часних

іх застосування, для

з

за­

З/tступник ваЧ8JIЬJDlК8 міського BiM1Jiy стати·

чисель­

працІвників

печних

Вже по­

високі

«РусаНіВСЬ-

і розробка ефекти.вних спо­

країни.

безriечити

звітів .

РадГОсп

·господарстві . Комплексна регуляторі,в росту

колективі,в

колентивам

ЦЯТОї

оцінка

МОСКВА. Розробкою і випробуванням сиttтетичних

трудовим

лізувати завдання дванад­

ність тІльки в пер іод зда­

чІ

на

д.опоможуть

результати,

під­

_зацікавле­

свою

роз,раху.нок

майбутнє

уваги пеjJIВ.~_ч.ному обліку ообіт на зрошених і осу­ шених зем:!!.ях безпО'серед­ в

по­

деРЖа!Вне,ї зві1'ності. Ли­ іп~ правильнИй обліоК,ЯС­ на картина зробленоl'О і

танни

з nлатфОРAlи

цифрових

перекручення

184-186).

"стрибаюты 

аБСО'лютну

І

Ноли

3.

одна :

викоренити

милки

ПрацівНИКи Бортниць­ 1'_а Зав.орицьної зро­

користані на зелений корм. Подlбна'ш домилка була долущена і ПО' ви­ користанню 90 гектарів

про яний

даних,

показано

рІзний .валовий збір. ш увальних

із

Tyrr

достовірніСТЬ

Вчеиl-сlпьсьному rосподарству

зай,нято

виключити

забезпечити

на

І

282

що

сто безграмотність. Ставиться завдання :

заповню­

без'Відпові­

халатно ,

(Продовження. ,Початок . ~ ..мм

пра-

особистої відповіДальнос­ тІ і в деякій мірі - про­

осушених

вкрай

Розповів дідусь-фронтовик

ПО­

вкрай XaJIJaTHe ставлення до роботи, відсутність

рад­

ньому поКазали тари природних

ну пО' 'І1Руду в будLвницт­

Києва і

ний облік· збору урожаю на

пІсля

в

госпі не ведеться роздІль­

кою к1лЬ~С'fю ПОМИJЮК, глибокогО' аналізу не про­

Уже

Отже ,

дення в дію виробничих потужнО'стей і капітало­ вкладень забудовниками пла­

цівнИКів з треба

мудрості

включено

залучених

ЗВіту. А причина

одну і ту ж датУ з однієї

виконанню

мовляв,

тимчасово

їх

по використанню площ. У

2кс),

коротк.о,

милково було

звІ­

хід заготLвлl KopMLв., «про хід збирання вро­ ікаю». І жо;дного разу

і· партизанської

уже кіЛІ>кість працIВ1Ці­ ків показали на 210 чо­ лозlк lМеншу. Головний радгоспу

жавної

солдатської

і

БУ.xJГалтер

радгоспІв

Книга

чисельність і скла,д спе­ ціалістів, які · мають ви­

стро­

диспетчери

І ''1IННІIІ

lСВар­

запевняли,

листопада склали звіт про

вимо­

звітів та

виробництва ,

·талом.

НЕ УІІ"О/l,

уеlх

210 ч,оЛQВі'К бlJЧ?ша

~тоptНlЩ.

1--

сіл;ьсьіоогосподар­

СЬJЮГО

сягає

осушених

3

траl!'lззр06ітноІ плати (ф. 15т) на 1 жовтня па казав, що Rількість пра­

на всіх землях ЗібранО' на сіно багаторічних трав

60 гектарІв і

життя.

Того разу фашисти

вирішили

зненацька

Та

напасти

на штаб нашого корпусу. Вони відремонтували важкі радянські танкн ІС, підбиті на полі бою,

два по­

фарбували їх. Німецькі танкісти перєвдяглися в на­ шу форму і з відкр.ИТНМИ люкамн вирушили в наше розташування .

У штабі КОРПУСУ. саме перебував генерал Митрофа­

============================~CYДOBA ХРОШКА.==============================

"е вдалося поживитись Не ду,мав робітник заводу Борис Козін, що вана ним до операція ню

Ііе гадав пластмас запланО­ ДРібниць

по самозбагачен­

лопне,

бульбашка.

як

мильна

Все,

здава­

лось, оБМфКY1Jав як слід, .навіть спиртного ковтнув для хороБРОСТі . Спочатку

все йшло як· слІд. YrкpaB­ ши на підприємстві 134

. метри

П'оліетиленової плів­

ни , КозІн завантажив УІ у власний автомоБІль і зі­

брався доставити додому . Не встиг, «на гарячому. затримали його працівни­ ки " міліц1У.

І

просився,

і

молився,

щоб в~)1)ПУСТИЛИ З миро·м,

Понара:ння у вигляді двох ,років ВИП'равних робіТ з· утримакнЮt 15 процентів

заробітку в доход держа­ ви ВіД(іуватиме й працівник фабрИIИJИ чого

верхнього

трикотажу

Карпенно. Корис'tуючись безконтрольністю з боку іВі:дпов~далh.НИХ осіб, він скоїв крадіжку' В'ОвнЯних ниток на суму 232 карбо­ ванці і та'Кож був затри­ маний на місці злочину .

Приклад дорослих зло­ діїв наслідував І неповно­ лІтній мешканець , міста Євген Лузановський . Набридло йому засвОювати основи майбутньої профе­ сіІ в пРОФесійно-технічно­ му

училищІ,

тож

і

вирі­

КІЛ

на

фу І позбавленням прав на п'ять років , Натаку ж суму ошч>афований І по­

голові теши

дитя ­ Сергій

Хоч

пі~ІИТКУ обійшлося йому в 300 IМ.рбоваНЦіВ штра-

Дорогою

ціною

ДОВО'­

диться їм разплачуватись за злочинну безпечність,

бо саме з вини та'ких го­ pe~oдiїB

трапляються

1

найчастіше шляхово-тран, спортні· пригоди . Чого, цриміром, окрім БІди, :можна було чекати вІд

броварчанина Олександра Оленсійовича Шуляка, для Яі(ого перебування за нермом

під

ло вже

нормою .

КНіМ

«мухою.

поїздкам

ста­

Край та-

ПО1"<лав

на­

родний суд, який за пов­ торне

управлlНliЯ

тран­

збавленИіЙ прав строном на три роки й Микола Володи­ мирович Дяченно. А його

земляки Юрій ІіВанович Гулівець 1 Володимир ГаврилО'вич Ластовець, 'Котрий

ніде

. засуджені

не працював, до

виправних

робіт на два рсжи кожний з відрахуванням у доход держави 20 n.р<щентів за· .робітку . Так псжарано Ух за

крадlЖ!Ку

моroцикла

«Ява-350.,

на

якому

щружки роз'їжджали по Броварськ()Му району і

Щlffi зайнятися приємною справою. Зірвавши після

спортним засобом у нетве­

чернігilвcыкйй .області. До·

резому

'каталися,

пІвночі

О . Шуляна до пітора ро­

за:мон

зсарая,

С1'анІ

на та'Кі витівки'. Хоч вони

випивохи. Иого засуджено

не

на

до

ся. Вярон суду БУв суво­

дУшними смілшщями,

А

зro·

по заслузі двох

робіт на

і

вчинок

ро'Ків

злОДІЯ­

ВИ'ІІравних

позбавлення прав

упраrвлlli'JfЯ

транспорт­

ним засобом на три з по­ ~ЛОБиною

рони.

рий

встиг

-

леНffЯ

ним

СRористати-

ОДНН рlн

волІ

з

.ПОзбав­

вІдстрочJ<ОЮ

ВИJ(онання !3ирону на один рік .

чtn'wpИ

по­

у

збавив прав 1Іа управлІн­ ня 1'ранспортн!Им засобом

допомогло :

і

кажуть

ку

не

робіт

як

ТaJ(ИХ · ВИПЗДнах. Та є ж у

IІ<ОТрИ'Й належав громадя· ниновІ Миронцю, Євген вивів звідТИ мотопед і теж

та

дО'М народний суд оцінив

виправних

засудив

РОkИ.

Надовго запам'ятає про­ ГУЛЯН'l(и.з

вітерцем.

і

Qленса!НДР АндрІйович ВоНДЗіреRJ(О. nOMopHe пе­ ребування за кермом на-

НИх і

продовжувачі,

Вважають

себе

будь-Яf(ОМУ рано

-

перевіряв стан

за

-

Зараз

з'ясую,

ту ж

мить

внскочив

батальйонів.

-

Що це?­

товаришу із

генерал-майор.

Я

-

бліидажа.

Переді Мною постаЛа така картина . Луговиною до

лісу мчало два таики, а навздогін ЇМ строчили з різ­ н,их ви.дївзб)XJЇ наші бійці . Юль~а разів вда·рила ПJЮ­ титанкова

гармата.

Мені доповілн про обстановку. Автоматник піхотного

,!І.есаиту ДЗіГестанець Умал,аев МJePH'YВ )"Вагу н,а два ІС,

які рухалися наїжджеНОIQ ДQРОГОЮ . Чиї це? В му корпусі . такнх не було. Може поповненІІя?

їхньо­ ,

.

Уважно придивлявся до танків боєць. І раптом по· мітив иа стволах обох білі кільця. Такі позначки роби­ ли

иімці, ведучи

Невже це ворог?

рахунок знищеним

.

вогневим

Боєць кинувся до · свого командира лейтенанта Строганова. Коротко доповів

точкам.

МОЛОДШого про підо­

зрілі танки.

- Ти правий, :Vмалаєвl Тут, справді, щось не те! -, Підтримав бійця і підняв по тривозі взвод. Обидва танки були підбиті. Екіпажі здалися в полон. Отак підвела фріців звичка похвалитися своїми подвигами.

3. СJlЮСАРЕНКО, генерал-лейтенант танкових військ, двічі Герой Радянського /Союзу. Записала Ганна Слюсаренко,

але

учениця.

М. Київ .

CJЮЄ­

(Дал!

не.

М. НAJ1IC.

машин

здивовано глянув на мене Митрофанов.

відчай·

чи пізно ДОВОДИ'l'ься

бойових

І ось Нjeподал,ік часто затЗ'Калн автомат·и ..

зда1'ні

злочинцеві

рoзnлачува1'ИСЯ

нов

s

буде).

2411 _ _ _

4.

«


4

с Н·О В Е

сторінка.

І І•

Jиричесиий том в JНИ3НИ-3НЦИИJопелии" о ЛЕlOCАНДР Чеї»Іишов прийшов

І

=

му і відразу привернув увагу mTCTY-

: • : • •

ністю прочитаних віршів. НраЩі його

твори приваблюють глнБИl\о.р думки,

ВIРІ!&в Анни АхматовоУ.

І

-

ви-

ське CYВGpGВCbКe училище,

і

кладачем в Бюро те:юн1чної. інфарма-

цП м. НИєва . Дос.нонале ЗlНaJiНя ні-

: •

творчостІ, адже дає можливU:ть

мецької мови допомагає

:

І

То дождь, то. снег, и вновь капель . ..

Какой обмаНЧИВblЙ апрель! почтовом

ящике на

Письмо лежит? - Ко мие?! Не все то злато. что , блестнт,

в

учеНИИИI ••-

Готую2,.И до друку нову

/віршів,

~ИХО-

,не

надежд одно мгновеиЬе...

!. ' Мой каЖДblЙ взор прошедших лет Лет( ,~ к тебе и дием , и иоЧью.

вот мой след!

Сгорешвих взглядов многоточье.. .

* * *

І

: • : •

І.

На грудь легла

=

Ведь ои же КРУГЛblЙ _

=

Пока любовью МЬІ живем!

То с иеиаВ~СТИblМИ врага'мн,

І

Вся иаша жизнь '- свящеиныA боА •

Нас руки детскне обнимут

То с ложью, ТО с самнм собой,

и МЬІ с тобой ие затерялись, Не обезличились в толпе;

Наш парус детства, БелЬІЙ Парус,

Внсит пелеикой иа столбе! * • •

В круговороте бblТИЯ

• Чтоб бblЛ й'Н , КРУГЛblА Мнр : 3емиой! • •І * • • • После дальиих дорог •• Я усвоил урок. Жизнь, продли мие мой срок •

Я неправильио жил:

І.

В стихах удачи и грехи

Зашивал ЯПоРОК . ..

РОДИblе деточки

От свеТЛblХ чувств бесСОНИЦbl

= • '

Рождается поззия!

Нитью порваИИblХ жил

Не для красивой Вblвески.. .

• • •

стнхи,

-

і

Ну, как вас в люди Вblвести?!

До чериой катаСТРОфbl, ' Когда на сердце взвалится

• • •

А цветЬІ весенние! . . Не хрустаJlЬИblе даРbl _

Ищи слова, что просятся Соединиться в СТРОфbl.

• • І. • :

Муж в любви к своей

И замерла.

Мнр Земиой!- ••

То скровью ран, то с синякамн?.

А стихи Есенина!..

только грусть

!

• • •

Так почему судьба с угламн:

А

Иной уже. , Не жизни груз,

і

От жизни к смерти. * • *

И ТЬІ в душе

Без капли сна

І

•І • •

иебblлнца

HIf.KOM,Y. УВЬІ, .не вери. ..

С рожден!>я катнтся слеза Как бblСТРО катится слеза!!!

* • * ... В каждом доме ие КОВРbl

Лишь иочь одиа

какая

Можеt мие порой ПРИСИИТЬСІІ В "1'ОТ пеРВblА деиь апреля

иет? И все' неВЗГОДbl иипочем,

зто тоже след!

Твои весиушки -

В от

тобой луиа

Мечта любая исполннма,

Горят до точек постепенно... Большнх

С

Не грусть, а' груз землн -' Коль верится н плачется,

жене

зачіска. До вузnиlСЗ МОлО­ да ще, із хвостика вирос­

па . Що хоч, те й роби. Бувало" не раззaйдv в перукарню, подивлюся,

Александр ЧЕРНЬІШЕВ.

Нахмурен день, теснятся тучи, С деревьев сброшена парча,

ЖуравлинQГO в !іМлі ,

До РООКВіТЛОї' гвоздики 'Ув

оста:нньо;му

До джерельця прислухаюсь З ЖИВОТВQpRОХ ооди. що біжить весело з гаю І наснажує завжди .

На

після стриг

ний та,

того,

я:к

Прислухаюся ДQ с~бе : мислям

і

чу-гтям,

мене

один

майстер. а

' чати

то

почала.

І

за­ но­

Через на

на

ЛУЦЕНКО.

.НОВАЯ ЖИ3НЬ.-орган Вроварского городсно

го комнтета Коммуннстнческой партии украииы' городского и районного Советов народиыx депу­ татов КиевскоЙ области . (На украинском ЯЗЬІке) . Редактор А . ВОЛОШИНЕНКО. Газета выодитT с 17 апреля 1937 года, Дни выода:: в'roрник, среда, ПJlтница, суббота.

Вроварська

,

дРукарня

АДРЕСА РЕД"КЦІІ:

255020,

КНЇІс.ка

Київського

облзсно~о , уuраanlния

дРукарІІІ:

київська

стухати r квачи:

но щеміло,

.мов натерте

пе.рцем, скубти так, що шкІра віДСТавала від че",. репа і сnьоои рівчаками' збігали з очей, мочити, чеса'm,

крутити.

вас десять карбо­

ванців, за довге волосся. Поглянула я в дзерка­

ло і мало не зомліла. Я це чи не я1 Очі і ніс мо! , а голова чужа. ' Де ж по­

Коли

то

забігла

старша

вано

й

страх

до , хати,

донька

запитала:

здиво­

сЦе ти,

мамо?. А ' потім заходи­ лася сміятися: сЩо т» з себе зрОбила? Така чуДна сталаІ •. Менша ж ClIокійно пі­ дійшла, подивилася і ка­ же: сЗнаєш, на кого ти схожа?,

Не знаю,

-

покру­

-

типа ГОловою, а сама по­

ка,

мо,

почала

на

якусь

змивати

свою ' хімію. сталимоІ

водою

Після кучері,

TGOO як

у

!щщ1. Сховала Іх під хус­ тину,

Лllше

очі

вигляда­

ли. Думаю, скажу чоnові­ кові, що голова заболіла. Ноли ж' це тільки він на поріг, а діти з нОВИНОю:

- Тату, наша мати кручена І ЧоловllК подивився на мене 1 зІтхкув: сВона й була крученою. Шкода 'l'lлыl<и грошей ..... ВІра ХОЛОШВІR.

ділося те волосся, за яке

Каяття .. Н.

анапа' norn"AI...аРА чих, П'"нких. оманnи.их жадан .....

З'''8М8СІІ ти Що кропива

І ," мбуnа, то справдІ "І

-

cnanaxHyna

ТpoRНАНим цвІтом Душа мкохана МОІІ. Ап. -,ому минуnи митІ. ТаМІ СnОКУCnИ80 СМТІ. ООсиnanис". на... в житІ, Диnн.вІ макм Иllотl7 ' (НІна Гнатюи. ..кроnи

Оті спокусливо .свнті

.._).

-

Бліді сльозами щоки вмиті, ,Надії згасли золоті. Бо ие змогла я в тім вогві Нічого вдіятв з собою ... Лиш, 'мамо, ви одиа меві Змогли б зарадить ... кропивою.

,80.10"'.И.Р я Кубоас.к.l.

Р...-, А. 8ОЛоmннввво.

НАЛИС.

06.olacn,

11. 5роаарн, 8У". 1(мі8С••"

ІМ.

у справах ' ввдавВИЦ'l'8, Dолlrp~lt І КН~80I 'І'О,l'i8JI1.

~ласть, 101,

злості , ще

- На ВОіВКа 3 мульти­ ка сНу, постривай! •. Не дочекавшись чолові­

ли­

стриМілО

Теnеф.ни : редактора - "'03-76; aacтyn_мa р8АаКТОра, вlмl"у napтlAHoro жиТТІІ. .IAllOBlдanbHoro секретар" - "'04-11; вlмl"у cl"~C~Koro rocnOдapcT" - "'23-21; ВіМlnу nромисnовостl І с:оцlаn~них nитан~ - 4-02-12; вlмlnу "истl. І маС0"' рОБОТИ - ...0...81; Kopecn.HAeHTa мlсцееоrо радlом • .,..ни" - 1-11-81 . Адреса

ДО

приєднався . А що, як чо­ ~oвtк не ErUзнає І в хату не J,lПyc'fИТЬ?

ХЛОПЧИСЬJ<а,

потилиці

ком по TJ.м'I, від чого во­

3

сама

актрису.

хі,мічити:

-

й

хвилину я була

дeиJлька волосин, як бо­ рідка у ГаіН'НИНОІ кози . Лот1Jм пеРYlRарка почала

сушити,

' відка­

бо

ПИ .. .

думала:

жИЦЯ'МИ.

ше

Не знаю, -

сердито ,

може, в пе.рукарнІ заміни-

баба

орудувати

Це ти, Оnю? Чи , я оБІзналася?

не була впевнена: я це чи,

кри­

Ледве

перукарка

ходилася

схожа

цла

глянула

ляку

трохи забрати,

сказала

-

дня

В1вдя пе.реJUU(вlдшептала, Ма'Ти ж сплеснула в до­ лОЮ і запитала схвильо­ вано: сНа тебе що, ди­ mHO, воші напаnи? . Нарешті, я .все ж зі­ бралася до перухарні . Півдия простояла в черзі і, JrЮМлено сівши в крІс­ ло, 8и'дюm:;;Іа: ~Х1міюl Довгу. На всі коси •. - Ану ж покажіть ме­ ні ваші коси, Довгуваті.

, Треба

може,

ПО­

В коханин щедрому розвої . Зазиала шепотів ' гарячих. П'никвх оманлнвнх жадань. Щасливою меие тн бачнв В солодкім трепеті стражда,иь. Та скоро все ж зів'нли миті

КрЮЧRом,

и летом, K~ nocпеют виu:mи, ИХ вст.ретить снова буду рад. Никоnай

Не вгамовую житrям,

як з,

те,

наЙJIершоІ Ву'nичии. а там піду городами . Коли ж це просто біля зynиIo(и побаЧКJIа сусідка.

я додому з мІс­

донька

мене,

про

. де

як

столич­

ТОГ0

думала

Трояндним 'цвітом розцвіла

МНе бnизок rrrичИ'Й мас:карад, .

Свїте! Жадобу до тебе

, Анатолій

согнyrой

колись

не

ЩО хтось побачить .. Хто ' мене тут знає? Аяк се­ ЛOl\J пройти, непо.кОlла дуака . Хоч би хустина SlКa була. Вирішила, ЩО метрів сто JJ'Ї'A зynиН'Кипробщ<у

ще колишньою була ... А як зуст~іласн з 1'06010 -

Вис:ит ОСТalВшаяся груціа. Дразня жemеющим бочком. Сороки с дnиннЬtМи пюстами, Секретов Aonro не хра.ня, НОСятся xи'l'рыми гnазамн То на нее, 110 на меня ... В саду холодном я не лишН'ИА

Пр.ислухаюся до поля, У , озиму жиrrню cy-rb І вбираю їХНі болі, Jхню радість, Іхн1й сум.

Тіоно

jВeтKe,

хоч

Я

Зве рев по ней бежИіТ КОЛЮЧИЙ , Пугаясь крапель и фыча • . Соседс,кий дом струбой OnnЬ1вшей В СЬ1ром дщ!у осенних дней Стоит ІЮд заросnью притихшей, Нак старый.риб cp~ корнєй. Уклад природЬ1 чуть нарушив,

теплІ .

так навела красуl Поки Ішла мІстом, то

людей стрижуть. К}"Іері крутять, та й іду собі геть . ,Orриrтися не наважуваnась

Осенний ЗТЮД

** *

з мене здерли гр<)Щ1?' Оце

я

завжди,

ла, дивлячись HacliOє ВО­ лосся, зв'SI3aJre в ву3JПUC. То ,розкидаю його по пле­ чах,ТО Х80С.Тииом пОВішу. Ну ніяк не подобалася

~• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1I.1 • • • • • • 1111.1 • • 1.1 •• 1 • • • • 1 • • • • 11III.I • • • • • • • • • • • I I . I I I I I I I • • • ~ Прислухаюсн ДО крю(;у

часом

І

Найдешь слова любвн.

Стал мудрей Гамзатова!..

иіж

простоювала БІля , Дзерка­

на

І

••

упав в цеие,

Уступнл Ахматовой!..

У всех у иас одиа стезя В раЗЛИЧИblХ судеб круговерти:

снег замеиит мие конверт

І Но точка -

Детектив,

* • *

Вс(' І~Р'УТ'ИТ белое кино.

• Снежннкн лучше пусточ,, ··· І * '" * : • Зачем сгорать самозабвенно? : Есть в зтом СМblСЛ? Иль, может, •• Летят все бабочкн на свет. •

И нет обид,•

довше,

І

' добіРНУ •

Олександр ' Чернишов,

о СТАННІМ

приУхаnа

ванець Н1ровофЗДСЬКОГQ диroудRИКY, І попросив: «Гонорар ЗЦ, неІ перерахуй~ •

йому і в

И тишииа ! . . .

Мой п.оч,тальон, весенний ветр , Меня ие забblваешь ТЬІ!

= Пусть

І..

on"Tb

Ипомечтат .. за wиоnьной партой.

Что ТЬІ забblТ

дне

= и шорох белЬІЙ - ие письмо.. . І Зима, желая погостить,

іі

Пойти

року.

1987

Зачіска

• • •• •

І

І І В

іі

О, есnн 15 можно бblnО завтра

І

= •

те в Дитячий фонд імені В, І. Лені- І тІльки читати твори класиків німець-на.. • коі лІтератури в Qриrnнаm, а й пров. ІСКРА.-: бувати власні сили в галузІ художфото М. Семввоrа. . '

'!

и PillCTpenana дневниим.

.

:

І

Но ЖИзнь мне cnyтa"a есе маРТЬІ

НиНі О. Чернишов працює пере-

І

І

и добродуwие во nrn"A. ....

' Таиой Любовь " рисоean.

кандидат в майстри спфГУ З

І

І

Воnос каштановЬІ. nр"ди... Лица nnенитеn ..ИblЙ оеаn...

кілЬJ<ОХ вИіДів спорту, захоплюється

=

йомі З окремими Вірша:ми О . Черни-

Вище '

музикою, сам грає На тру6,

вже зiJa- І

шова. Пригадуєте:

військОВе училище, служба в ар.мії. Він -

вбlJJ1НFlОК І

ЧlrГаЧі СНОІЮІ'О ЖIn'ТЯ.

справжньою пое-

І

.=

З НДР, як винагороду,

За плечима у Олександра-Налінін-

II

І І

клади віршів Лермонтова і Єсен1на І •

гиomlстю.

зpoБJJеН1 пере-

німецькою мовою ОлександР одержав

слову і. головне,

І II

mю:мовнстИЙ. •

фан-r: За бездоганно

дійЦіВ щирІстю, ліризмом, романтич-

досконаЛістю форми, тоЧJН1стю

• =

нього перекладу. Ось

На «НРИНИЦЮ,> кІлька рок1ів то-

грудня

12

і І•

,,8

•=

••

:ж и т ТЯ»

Вровари, .ул .

К8tBc.кa,

1'64,

ІНАекс

81285.

"

дРУІС офснинА. Обсяr 1 дРYJC08аииА аркуш. ТИраж І4.860

при_lриииlв.

3амО8J18ИКІІ М

0021,

#196 1987