Page 1

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО

МІ С Ь КО І

І

МІСЬКОГО

Рд А О Н НОІ

Р. АД

КОМІТЕТУ'

КОМ.У-НІСТИЧНОJ

ПАРТІJ· УКРАІНИ,

Н А РОД Н И Х: Д Е П·-У ТАТ І В . КИ І В С Ь -1( О (>0.-Б Л АС ТІ ... ~ . ·. -

Га:wта виходить

s. 17. квітн.а 1937

року + .М

•'

~

+ .. R~~Т~ИЦЯ-~ JQ грf.р."ня .j982- року + ~іна

196 (6444)

коn.

2

.

/

Ювілейвому рокууАарввІ фінішІ

-.

,.,:о чи -с-

T·J -· 3- &о rи -

"!."'

у; середУ в J?удинку кул~тури заводу В цьоl!'ІУ · ~році зросли виробництво 1 •Торtмащ~~ відбудИся ур_о_чисті зб.,: продаж держ!lвІ більшості· ~идів сіль­ ри:, .. nр!fСВ.ЧЧ:ені ··.. 60-річчю_ утворення ськоrосі:юдарсь«ої · п·род"укції~ Трудів­ СРСР ..·. Вс-.rупюm ,словом відмрив -Fіики ('аЙОf!У винонали план продажу

rx

гоЛова ВИІЮНКОМУ. Ііайонної- РаД_и на- зерна: ДерmавІ. ДосЯгнуто росту про­ родних мпУт.ат!в,м., о. Серrt~;:ико. ВІд·• іМеІ$1 У'tаени·ків зборів було ПРf:!,!ІаДено '- норзини ~ивих квіті_в до підніжжя · пам'ятника засновниІ{у ба

Надlйиl

в

робоТі

'!'-150К добре себе ва полях

господарств ,_ва~

шого

району.

після

напруженого

Однак

воИв

1 сезону

по­

требують - кваліфікованого · об­ слуговування чи ремонту •• ЦІО

відповідальну роботу ~рово­ дять у центральній Dtайстерв1 райсільгосптехнікн.

го

На знімку ви бачите краЩо­

майстра-налад'Інка

Nl~'l'Y

Настича. Ремонт і обслугову· вання цих потужнц м~р · ;~8

провод:!ІТЬ на ноМу рівні.

.

· -: rатонадіон'а.лf,цQї: . Радянсьної держа- са .~ на ·і488 тонн, .яєць - на· 25,5 ви в. І. Леніну. · . міл.Ьlіона ф7ук; _Перед nредетавниками мІста l ра. . Успішно завершили плани і соц!айо_ну з доnовІддю «60-річчя утворен- лістІ·ІЧНі зобов'язаннЯ 1982 року по' ~я))?СР - трі~мф ленінсqної наЦі о- виробництву· І продажу деожаві мо­ _на~q,~оІ- полt-тики• . вис1'упив перший- ло ка, ІІІ яса радmспи « Плосківсь­

тракт~рв

зарекомеВАУ~.

високому: 1'~~

·• ·'• ·

-ё~І{!)Є'І'ар ,МІ.с&к.і:rому' КомnаотІї Укра-= киf:І•,

_

.tия.-:А•:д.-

Фото М. СеІІDІИоtа. · .

«РусанІв:ськиИ~>.

Фролов. в:н, зоІфЕ'ма, ска- ний!>,

. «Авангард~>.

«Треб:vхі:всь­

ім-енІ

Щорса.

;3jІво' Що - ~т-атмаціональний колектив племцтахоз(Іводу, ~Рудня~. Колективи

;rру~lвникІв_.Вро,варщини ноьими· тру- цих

1.\ОВ!!-МИ• усnІхами з.устр!чає 60-.р:чни:і_ нові

_ІО~іл~,й ·<;::ьюзу PGP.

..

··

. :' .'Тан, промисловkть міста І району за 10 місяЦ1в Ювілейного рону вИіІустіІла понад . план· продукції на 5,2. :мJ,Ji)ftoнa карбованців, в тому числІ т~~рів народИого вжитку, на суму ,7Q<'J• ТйсяЧ.;~а:qбованц)І';І. Понадnлано-~~~ fІІ'Иб.уто~ склав· 3,6 ІіЩІьйона кар· -~·J,ІцІ-.: · .; ' ··' ,-,... · ~ •'ІМ~можцямk е<щ:а.іІістичного зміl .. rаИИя на .'!еоть 60•р!ччя ... утворенн~t

,.~QP. :~~4~,~

на фоТо: ·м. їіАСТич.

дУІЩlї тварИнництва. За 11 місяців у порівнянні з відnовідним періодом минуjіого· '.року -збільшено- виробниц. тво &Нщока на 14,5 тисячі тонн м'я­

. колективи

no

госполарст~ ·.вже завдання

виробництву l

проДуктів

викоюнти

двох. рок:в

nла.

п'ятирІчка

njюдажу

~ержаві

тварИиництва.

· Із :вІтальнИм. сл9вом ·•перед уЧасни­ кам"и урочистих збппів виступили в~rеран. пар.тІї І. К. Цімошинський, начальник · зміни пресового цеху зa­

воду' nластмас, яна ще першого грудня:· впконам nл а в двох поkв ХІ"ої

n'.Іітирічю'(· Л. О. Шкуро, вчителька сереДнЬої .школи М 2. відмінник на УРСР н м Б

·

·

8

екс,rr,ери7 ~tf::;~n'іщ,r~иївської . rtт~хоеф~~~~~;

~1ittJ:jЬ~bf6 _:зі&оду .· ТОJ1І'овЕ'льно .~ , О.

Красиіt, пrон~ри

r.

жовтенята

1

_: мА~6б)'дув~ЙИJ? · імен! .-XXVI . з lз-. . 1 . • ЦУ:., ,Ktt~Ck!t{!lJIИ'TJfPICЬltO;~ R<!МбІRОJЇ· Ufi\IJ'l М СТ~;

м_о_ !9f_о, :з_аводу ,І мое. топо_11Зд. а N9 814, На закінчення урочнетИх збор:в ЦМ~-~;. ~аІnМУ~J!-о~б!нату; · !!Br!'It};t· учасІfики ·художньої самодіяльності , І'І'РИf::М~tв~ .O$Q&~: . . • . . . . _ м:ста : району JІІі.ІПІ велиний свят-

- }іа•. ~--і . -.ру§~ж! _1!ИЙШJІl1" -трудіВН}'І- ИОВИЙ КОНЦерт, ЯКИЙ ПрОЙШОВ З ус­

:• кв-' е!Jfьськ~rо _,господарства_

.

.

району.

піхом.

.

ПО88ВВі субоТ~ика

. . . .-........................... ./

. · Активна

НА ВСІХ ДІЛЯНКАХ- ПІДНЕСЕНОЯ У чих

Jюлективах

виробни" гоопу

підрозділів

радгоспу

~Бс-брицький~

говорення

топадового ну~tу

ЦІ{

триває

матеріалів

лис­

nлан

овочів

де,ржаві. Іх тонн. попрацювали ·в

сб­ реалізовано

р.) Пле­

( 1982

здачІ

перевиконав

Добре другому- році

7.130

п'ятирічки

Компартії

Ук- члени овоч!вни ц ь к их як! очолю~ть раїни та VІ-ї сесії Вер­ бригад, ховної· Ради УРСР. Пра­ т. п. l{алюн, Г. Д. l{ор­ ц:вники господарства не Н!ЄН!іО; М. М. Проценк".

лише схвалюють внутр!ш•НЮ та зовн:шню пол!тт ·у нашої партІї, а й зобо-

Усnішно сnравляються бобрича.ни 1 з продажем м'яса державІ. За 1О мІ­

в'язуються

сяців

ще

тісніше

нин:tтІього

року

згуртуватися навкоЛо неї, план його реал!зац:ї ви­

невто:vши-~1 трудом ~!дповісти на турботу партії й

уряду про nідвищення добробуту радянсьних людей.

JІ!чен! д-н! лишилися до славного свята 60-річ­

чя

утворення СРСР.

юв:лей

Н.раїни

дівники

Цей

Рад

тру­

господарства

зу­

стрічають

вагомими

здо­

бутІІ(ами.

Нолеюив

рад-

кона.но на 1ОО процен­ т~в. На. 467 нілограмjв

-6більшився за цей ! надій молона на

періОд кожну в:дпов:дно­

норову проти го періоду минулого

ро­

ку.,.

Внеоне трудове підне­ сення nанує в колентивІ радгосnного

н!·вська

та

Іхні

На тиноремоктн6!.!У за­ боту. У

rroдpyrи

по роботі намагаються rrе­ реробити всю вирощеИ}' прс;:[укц:ю. Одним ело­

. вам,

працювати

вимагає девіз

щене

-

третього чани

як

.-Все ВІ!,РО·

Крова

в!ддІлна

ІменІ

перши~и

радгоспу «Велико- сячний

nодолали

рубіж

по

426

151

тонв

тоІ п'ятирічки.

,вклад у спільну ІВНесли оператори

б

року й теnличницІ ди, яку очолює Т. ба. Сумл!нн!стю в

справу машин-

Ян nереможців соц:алістичного змагання тва-

ро-

105' із ких

-

на робочих мІсuях .. Вони відремонтують· 160 шин;. виі'отовлять 6 тонн Ізо,lу, 5 тонн холодноJ мас.тнки та баrато !~шоУ nnonvkц!У. Всього на 7200 карбоваиц~. Буде п.р.оведе-

піДnриємства,

nриміщен•

цехІв. . Вс!, хто стоятим·е в цей деН'Ь за· верстатами, добиватимуться найвищоІ nро,дj'1<тивност• nnau!. Л. СВІРЕНКО, сеІСретар партбюро.

тонну яблуч­

брига­ І. Ри­ роботІ

ТУТ відзначаЮТЬСЯ Г. П. l{олот, Н. М. Лобода,

сталярі

С. М. См"алько,

А. Г. Смалько, голій та !нш1.

І.

П. громадський

М.

Бо­

Чотири ·тис.яЧ! нарбован- суму 23 -тисячі кар:боr :· соtііалісrичноrо змаганн,.

. ц~в ·

перерахує·

І фаб;РИІJ(в

· коЛеkтИ•, . вepxif~oro дитя-

ЧЕ'tверту

комуністичному ку. :.·

частИну

cepen

сnоріднених підnри.

n.родунціУ буДе випущено ємств галузІ.

_чоrо · триноТІІЖУ в _фонд із зекономлених ц'ятирічки_. за , працю на лів. ,",.. Таких високих

матеріа-

nоказнн-

Вс.ього

у

суботнику

вІзьмуть участь

:~qв~'К

і

540 чо•

працюватимуть

C;rvoтr:и- !<ів. буде досягнуто зав- :Вони .з rrовною ~•ддачею, дяки всій nоnередній ро-

·. У ·Цей день роб!тнИ!Rи бот! нолективу rт!nприєм~ фабринн виrотовляtь 2.5 ства, я•ке· .. нео;:rнора3ово rис.Я.Н дИТJ!ЧНХ виробів на

КУДІН,

ці в.

виходило

переможцем

Т. МІТЧЕНКОВА, секретар партбюро фаб.\

-

рИJПІ.

кореспон.

деит.

Вне с·о к

А

ВДНГ УкраІни.

оператору

рови

Jав · одчан

-БлиЗЬно 500

рин:нинІв вІдділка нагород­ жена екскурсійними путів­

машинного

по

3414

.

В.

кІлограмів

зо ов язан- молока, вручено честь 60- грамоту

Вагомий річчя утворення СРСР.

· оргаи!заЦ:йну

моитинки.

за­

димерсьний>>. Вони vc- молока на корову. Труд:в- доІння У. П. Базир, .1на n:шно вИRонали план про- ниц,і достроково виконали одержала в!д кожної но" 1 дажу молока державІ в соц.ал!стичнІ другому роцІ одинадця- ни, В!ЗЯТ! на

орrаиізац\У його. nрове.зен­ ня .було , с-творено ІІІтаб. який очолиі · Директор

-nеиь суботию-rа на також вели:ка ро6ота працюватиме 662 шиноре- по бЛагоустрою територ!!

сону.

З-ти- 'ками на

надоях

комун:стичного- су­

товчу,·

завод­

Нагорода за працю ринники

ка· до

ботs:и'і!а: З метоЮ кращоУ

кварталу

консервного

Добрих nоназник!в у -ного доІння Г: М. Rpaробот! добиваються тва- вець та У. П. Базир, якІ

йде активІіа nідготов­

заводу Є.: П. ·Нруглик вже· rrJ)<Jвeneнo ві':ю rйnго·

Готують хорошу оено­ ву під урожай настуnного

заводу. ТрудівннuІ О. М. Ялтихова, Г. А. Держа-

r од!

зберегти•. План

консервувавши ного

так,

перевm<онали,

ог!рн:в,

nІдrатовка

Почесну

БОБКО,

громар;ський коресвоидент.

·

КІв,

робІтни­ виконати рfзноманlти- х. робІт иа суму.· 18 тисЯ'! службовцІв карбованЦів. Зокрема, бу-

Інженерно-технІчних

працівнИ!RІв. І

ремонтно механІчного заводу ·вийдуть грудня на комун!стичн.ий субот­ ник, приевячений 60-річ­

18

чЮ утворення СРСР.

де

п!дв:с­

нІ колиски ЛЄ-1 00-300. 3 цехи І територію тонни замаднях деталей, ємства.

184 10

учаснинn с'Вята працІ тру­

виготовлено двІ

Завод-чани, не зайнятJ · в сферІ матеріального ви.,. робництва, будуть прнби~ рати І благоустроюватІJ

ТGнн буд!вельн~х кон­

струкцій,

капІтально

вІд·

Всього

·

підпри~.

nрацІвники ре.

VІОнтно-механІчного

заво.

у фон~ дитимутЬся безпосередньо ремонтовано . 3 · кранов! ду nерерахують на свQУх -робочих мІсцях. установки. Крім того, бу­ суботнина; 1,2 тисячІ кар. бованців. За попереднІми . n!дра­ де виnущено ІншоІ nро­ Хj'НRами передбачається в дунuП на су:му 4 тисn! П. СИДОРЕНКО~ ден• . •червоио% суботи~ кар6ова~. секретар партбюро.


!

m;.

* 10

I'fr.J;ІDr;.,NI Р8У ·. . \ . .

і«

..

ИОВІ! )І(ИТТ.І . ..,,.." • . . -......................_ ......,......_____..._______.._....

-~~'""""-'"''" ... j.,\;

4

-·••rxa ..•••r• ..a

IOMA(;IfiD 'llttiiiOI '!3У І~ ТІ ТІІІОСТІ

На СумсІrІЮм)' Иво~ еJіектроІПІИХ мІкроскоІd8

coml

nрацюють

пj!ОпагЬ­

дtІетІв, поJІftfвфорМІтбрtв І агІтаторів. Щкаво й змІстовно

заняття в

проходять

.

системІ

тут

полі•

тичноУ освіт". Вони бу,і;t"· Юnся,

правило, на

n

-к(ІfіftретноІІІу

матерtаlІІ,

зв'1Ізуmьєя .~ ІRІrТтям n!J;· ПjіИємсtва. Пt!ред cлyxa­ 'lliMfl .внєtупаmь ветер&. tпr. вІйІііt, nередовини ВИ• )'ЮftііІЩtва. ВеmmиІІІ

,

авtоритетfІМ

ІttфІісtуєтьел !fa заІіtІ•І один з кращих fi1Юililtalr­ •нe11в р4!rуmовм&ЮІВ

-

Jі&дІоапаратурн Іван Ми­ коііайtntнч ГfJiJyб. ЙІн ~­

де J:UMJІy маркс,.А!Іtf•Ле1Іі" нІаму.

На . ЗіІfмку: npottaraa. 1. М. fonyб З Cnfjaf41Mii Й. 1'ІІІІ'ІІ!ИІt~, М. · ІС. tІнmtіевс&кИІІ. AJfCT

t.

Ж. М, 0чe]1t!A1lltt1 І fіотап~.

t. fi.

Фд1б :М. І'РЦеІІка.

(.оrохро114на :PAtAY).

*

внсfіttлючи. з

tta

.. Mjt?iiJ І_tретього_ rруд,н14 ц. J1. І! MlєьidtBMi fta~ тп. paд:rocnax ~т~ебуJt~вс-вйІfЙ:J та Ім/!ні Щорса

ПрозоАи.ііиеь віНЗНі Мі1І.ІптА завІДутих єМЬевRо­ rьспо;tа·рськими відділами мkьккоttІ/Jі pa:!fituм:в nартії, заотупникlв. завідуючих відділами _ оО.комів nарт!У з 'УкраїнсьноУ РСР ! Ммдавської РСР, що ~р~ували на курсах у ВПШ при ЦК Комnартії 'Украr.нн. . Перед

слухачами

ІVурс!в

вистуnили

сек,ретар!

r.

міськкому партії І: О .. Рудан та А. Мутищ;~. Ве­ ни розповІли про роб&fУ !ІІісь!uІо~ ftіртії пь k~ рlвництву партійними організ_а_!.Іlffі\!И. . моб!лізац_!І

!~у~оВих колент~вlв. ri!~fipиё~fl\ арга#fЗа~!~. рад• roch!в і nтахофабрик на в.йfі<mАння ПрбдовоJівчdІ

Іfр~т~::~чий

cJльt~oroCtlaДapcь-Riitt

..

ЗІДД!ЛЬм

Iii:cьkf/dмy Партії 1\1:. М ..Ляп~. розnовів roc'I'Я:\f rifiO !Ji6pmИ орrа!ііЗаційноІ ptiJOTJ! fі!.ДД:~r· _. . . . .

.rш.rrя зустрічі у мІсьнном1 ftapt:r. nартІйнІ п.ра­ ц:вни'/511 ІІідвідали totilitiД~tpciвa. Днреkt6ри : pa;ttoc~

nif! ~ТР.е<Іух!всьішй» та Імені tць~а І. І. Риl'ка І М'. Є. 1\дg:'\'ікоіНіч роЗnов:ли hpt:J r/1Cnoдapcsкv д1f!.тft:;. ність, nерспективи резвитну rоеnодІЬретв в ХІ-Ій п'я­ тирічц!. Секретарі парткомів радгослів Я. Нлеп­ :ко та І. І. Плюта ознайомщш nрисутніх Із роботою

r.

партійних комітетів

органІзацІями

!І~АОN> :НІ

(1982

1

ho'

нер1ІінНцtву Цехо~имн

партгрупами

в

світлі

рішень

р.) Плену~у ЦН НПРС.

заіtіаtі~Я

за.нять

ив поста'влёнІ зaюrtalttttr,

гdttl

отjшма:ля

dt'it.itltJ'i!И

пtmмtщ~tmя господарстіз. Beltlf sdJfeiOttlii nочутИм 1 пd(ІаЧt!НИ'М,

ne.'P'i'" трав­

і!ІдrtовW

-tМj)m:І:НІЩІіиl

ЗІtлlftШІJІйt:Я ~дo­ заняттями в ц1JІо•

му,

дnї NPAi<tИЧH·()J РОІОТИ ёіДбулоєл черго•~ з~няття

н()_вооб.ранивщ еви­

11 ретарями первиннИх nартійнм']( о,рганізацІй. На ІtЬО­ му було розглянуто багато пИтань, необхl.д,них для практичної роботи, Так, 38-Відуючий

орган:ІзацІЙJ:!им

відділом

міськ­

кому Но мпа рт!ї 'Укfаїни В .. В. Нов(Sасинський. ~оз­

nовів про лені*Ьк партІї,

роботу

. щJiflн·Цijnн J tіЬрМв ffленст~а ~

nартійних організацій по

вЩбору

в

nартію І вихованню молодих комуністІв. ~ іі.ПТаіііІЯмИ диёціtrtлі.нарноt іфакtйки нов60бра­ . iiitt сІ!kjН!тарів ЬЗюіМмйв го.ііо!3а tіартіИної кdмісії

_,й мІсЬ'k.і<омі

napt!I А. С. d!!pдl!iri!itlf.

· ft~д іФавильне ведеННЯ партійнdrв rocnoJІtpcтja

!і ftepвl!iitri o!JfaifiЗaЦiifx резІkІвlла 8а~\ду10Ча 118· rальнкм відділом мlcвiiittlмy nарт!І Р. М. ПанІвRо.

Про роботу парторгіНіізацlй по иерІвнн~тву rвс­ п'бАарсьною ці.яльнІстю; здійсне:нням nартійними vP·

r,ёІtНзац!ями nрава иоНтролю ,ція.тіь~остl а~!нІ~~ра­

цІІ ІіоцІливєя З присутнІми зав1Дрючи~. nррМ!fС;Ір~о­ транспортю:J\1 вtддІ.Іtом м!сьюtdмУ tt!tpтlt С. Г. Вйі#­

ни'Jенк.о.

Із rtИfанБ .tф'ГішіЗаційноt ~Citlf nере .І! Єіщfjет~~­

V.И iЯ~fY'iJ!лlt

faftom інструктори міськкому lial)'l'-it

С. й. Гончарук

1

П.

В. Гонтарєв.

.

мбвоїд . щ:m2 р.)

1-tntч:~.

цн

:n.

В.

j)йіі,

· вє!

szzmzz n "'

лисtоіівДовбМу пленумІ цк

nenn/Ий

За участю

~енрМар

н~артіt · 'Унраtви Ще~биЦЬкИй

Щд,

tово­

tr~зважаючи

на

&КЛаАНd<:ті, Продоволь­

депутат l"B

ча програма -fuaє бути виІЮИана fіовн!СТЮ; ВІіЖ·

ливість

Цitt

ііёрЖавнбt

ваги аправи 'у повній мІрІ уевІдоМлюють всІ трудів­

•s

нй·и:І! .. радгосnу

ський»t..

• РусанІв­ .· _депу:rат.!'І с1JІь­

ськоІ ,!:'ади, аRтив. о.разу тrтгя грами на.шоІ ЧИJ1И

ж

nlcnя:

Про~ово!іьчоt про• на'J}оДні обранцІ Ради чітко визна­ своє

м!єце

сІ зд!Аснення Вирішено було НО

nрий-о

nраЦІОВІІТИ

в

проце•

завдань: n&іралелР у

ДВОХ

НІІ·

s·й·-t-1'1'-'?rt*

•·..·т·

·-·-=·'

ІіИХ ~nіх!в у цій вlдnом. дАЛЬніЛ cntІaliІ вж~ до­

сmfто. І зроблено це не

~~

IJ@.it

уЧастІ депутаtІі. C!!тих. хtб еІ.~t!mаіfаЄ':'ь­

сіІ. сvМ.Іі!нн!стЮ; твбр.чнм підходом до · доручено! сnрі!І.Ііи, завзнтт.ІU<І. є чле•

ни н~шоІ Ради П. О. Р~·

r.

. ·= '"l-

·'·it

осс

• ·=r J"" t' «=

ного доУння депутат сІль­

ра.JtИ

в: І.

ДOлaJta

ЩЕ!

_... 4.57g

сягн'уtt!

ШейtІ@нко вИЩИй

rto-

рубІж

кІлоrрамн. До• д.пn nередовиRІв

вtфобнпцтва ;. .;. ;.; нt! межа. ТоІR 1 вирІшили вони до

60"РіЧЧ11 утворення СРСР н!Дбtти на кожну корову по 3.200 нілЬі'рам:.Ів. Ус"

всжn

оо

r1"7

п:родати

державІ

Ще ьро роботи по

татсьної

слуrа в тому; що в колек-

шІі.ІНІСЯ f'!!ЗуJ!ЬтаtИ гбеrіЬ­ дарЮБВ.t!нІІ, ЗбlіІІ>ttІИЛОс!І виробництво. молона, м'я. са 1 овочів. Іхнlй труд не прооав даремно, аав вІД­

гром~.дського

тивІ

ва.

ро~ІНиЦtва

трудиться

чоловік) nови:нн!· вG!лsіко Дбати Ііро шеннЯ заготІвелЬ і

16

~упи збІль­

ripo;ta-

Жy дерЖаві с!льсьноrос' rІодаJ)сЬІКих ьрьдукt!в. ,за­ JіуЧаfИ Дб ЦlєІ сtІр!ШІ ciidtx Млег, вІfХоіjувати ~

них

господарське,

ливе

<!Тавлення

дбай­

до

народ­

ІЮГо Добра. Щл~ііфіrмоваау ту

мали

тн

і

. на

nовести

в ІНШоМу

fjОбоделута­

наnряМRу

серед своїх виборців виборчііі округах. Ос­

!tовке в #ій було

лучити

громадян

ті в доnомозі

у вкроЩуванні

коренеrіл,одlв, сіна, ~ираннІ

-

до

за­ учас­

радгосnевІ

!

збИраннІ

косовицІ овочів.

Від'ІІов!дн·о до одного е польжень ПродовольчоІ nрограми робивєЯ наrолоє

1 йа розшнреНІНJ

тих

nlдсооних

оёобr~о­

rocnQ•

дарєтв; зоlльшеннІ вироб•

раАНІ

І.

Безпала,

r.

резуЛьтати,

nоштовхом

са.нівців.

для

Чи

не

М.

став

l·ншнх

тому

.ру­ за

пІх

тваринникІв

роздІляють

1

по

праву

члени

де-пу"

l'рупн.

Тхня

з-мІцнІла

дисципліна;

трудова

полІnіlінлоєн

використання

нормlв,

.

Чимало зроблено .1 в сnравІ nІднесення ефек•

тивностІ особистих 'r[,дсобних

року

цьому nитанню, тим

з&rотівлл

молока

ви·

конання дріщІвниRами сво І~ оббіі' .ІtзRів.

~:сн-tІД.в нин:ШіІьоrо paв радг6ёі!! np6tи в!Ді:ю­ вІдного nеріоДу мийул6го

1о RY

за­

господарств.

біЛЬше

уваГи

. Чим

щ:іид.іJіsіЛи ваrо-

збіЛЬtі!иласІІ на 1 JШ2 тонни. На кОЖJtУ корову його вже одержано_ ~,810

мІnmми були результати, Виконком майже втричі перевиконав • план зану­

к\лограмів, що на 639 кі· лограмІв більш~. н!ж торік.

JI1,

Радує нас І

звитяжна

пІвл.J в населення картоп­ збільшив загот1влю лніІін!в

яєЦь.

молока; Молока,

пРацЯ коJн!кtмву мбJiolilto- за 1О rdlcя11\iв тове.рноІ фермИ М 1. f!:ну, ro ропу tіУло

oч6nRJЄ

Геj)dй

СёЦІа!іl-' по

стіfс:ІНОІ -~рац!, брнtаіІнр М, В. nильтяй. Щё 17

лиСТоnаАа тsарІfннякн фермk patroj:!Тj~itлИ nfjtj

ііеа.

nримІром,

нИнІшньо­ закftlлен6

·. ніл()rраМІtІ на 400 нбрІв. І тут

кожну з народнІ обра:r.щІ не лиmа'

лиси осторонв. Член Па· шої Раt~и І, Г. Гулий ДО·

.~al!'pJ.d!!ltH.fl СТііВНВ на МОЛОRОnрий• соцз~рJІ' нзання другбN; · мальіfІtй nункт nонад са, яець, картоnлІ. року ХІ Іі'Яти~Ічки - на- 2.300 к!лограмів молона. з Мdмёнту tфИІt!тtт.я доїтЬ іІа ІіаЖну іtіфt:Іву по Жйтелі Рус~нбва = tніn.f>brp!!мн rtl)oftfuЛo не t!iit 3.025 кілограмІв моЛока. ціаtори раІtбfіного соц~ багато часу. однак nев· Нращий оnератор машин- змагання зобов'язалииицтва в них молока, м' я­

доё'tроkо~е

1.0"ев

rd

rtporpajliИ

не можна не агадати. Це yttac'rь деnутатів, викон-

Хамбір та інші. ~okli М шкодують сил. Щоб ііолlfі­

ви­

в.

Пильтнй;.

один нanptrM розв'Язанню

_Продовольчої

d/!!ЄРі

КІрченно,

по

цІннбго

xa.pttoц_oro nродукту, І цей рубіж до кІнЦя fJOКJ ~де перекрито. •

б}Ій, Г. І. M!iц~!ffip., А.

О. М:,

.tr

Ф

нілограm,ів

l.H>O

пряМRа).С. Чезпосередньо на своїх робочих м:сцях об,ранц! громади (а ї,х у матеріального

т-·-·в·:;•tМе

кому,_ активу у створеннІ мІцної кормової базИ дЛЯ

Пу:т

членів

жителів

тваринниЦт­

акцивнІй

380-ти

Русанова

І]QЩ!.р(:тві

10.577

участІ

сІмей

в

-

rоа-

ВІфощено

тонн

коренеnло-

дів.

Ще 126 громадян.•. І се­ р~д них цепут§ти А.

.:r.

Дяченко, . І. f1. РіІбнй, rt .. 1'уnий, виносили

n.

Ге'RтарІв, і'J)ав Ііа не• вгіддях. Таниft факт, що

130

з 9 членів винанному кор­ мов\ бурЯки цьоt6 рокУ f!ирощумтt 7 дertY.taтls, св,!дчит:ь

жен

про

те,

Обранець,

що

ко·

кожен

ак.

півІст усвідомив усю ваЖ• лив1сtь

здійснення

довольчоІ

nрограми nальшого

буту

тj:JудЯ:щИХ.

сЯгнення

тати дн,

Цієї

. ...... n!f<'po•

ДлJt ·до­

мети

PycaнlВtЬtroY вєІ

П·ю·

nроГрами

· жите:ТІІ

деПу•

сі.fіі>ра­ села

не

ІіІнадують ні сил, нІ енер;, г!'і.

Г. НЕСТЕРЕНКО,

i'б.fitlJill вІіконltому сілЬ" c&itoi Paдrt наtsоДІІВХ, депуrат.ІВ.


•..,,. т

-~ ІІrDІІІІІ

................. J

)1. • • .• • •

-

СІJtЬСЬН8ГfJСПОаАРСЬНМІІ ОГМІД ·

Квt•а ?t

3ММІІІІО РОЗПОЧАТО УСПІШНО Веа

знижен.нл

п.радук- кожноІ коРо.ви ва

в господа,рєт.вах

раІни.

Ук-

Щоденні надоt з/1-

трудtвника~м

ся

зберегти·

раЗ по ресrtу<блщt . на .пІв- цроцентІв ;кlлогра.ма вищІ, ніж були

ry цей період PC»>f• Тои у

мfiнyJioro

Девіз

ТIPY.JІOBOlofY

перІІицтвt

на

честь

вдало­

КрИМ- ди

мi.Jr!Jtt!l'alr

ПрОдУІЩ!І.

з

теі.

Ль.вtосьноІ. оdлас- юзиого

Свого

ІМJЮТь 1 .cotdlttiOto

слова

Юnш1tа.

1 з,цали 4 мільйони

іІИfрііти

1

Йрагнучи внести

еІІ61о

кор- чаєтку у вирІшення Прб-;

кІв &і в~rрОбіВЩтІЮ !tOНt• довепьчоt п:р6грами,

СРСР.

неТ

_На цьому авtмку передова .цояр.а Jfllti'Odf cKpacJІJJlвcьul• Любов ГриrсJріава Отрохева. Вона доглядав 88 норtв 1 має хороші здоб;rrwи 7 вмаrав­

дотри- змагання за :rспішне про­

І-нІцІатоtJИ Все- ведення зимІВЛІ худоби, сЩІ~лtстичного збІльшеннЯ вИробництва t

змага.ннJJ nраttlіІнини ферм ЧеркащинИ. ·у гос-

на /Sилн

зlltt11t81i! трt·

дозаїfаr

соцІаJLістиЧНоrо

·

штtк. а6О

добй.ІІtІtU

J

CМ!dt, ЧеР{!ІвецькоІ, За- ВUРПС 1 ЦК ВЛИСМ :кaprta'iefsкot, Тефнопtль- cr1po розrортанн.Іt Іkесо­ ськоІ,

слюсар-оператор

мІJtьйоиа 11є~ біль- 325 тисІІ'Ч яєць, це на ше валтого зобОв язаинJІ. 1:;15 тисn шrук бlльІіНІ Ра:ІОМ $ цим Іі'І'ІіХ1ІіИНkІІ p!UGГO зо0оВ'ІІ3&Н1ІІІ.

•ТварИІІRИ'ЦТво-

МінієтрLв ·

:ВІктор Іванович

6,1

річчя утворення СРСР зІІ· постанові ЦR КПРС. Ра­

дають тв!і{рнннинн

с:ька

р~'і'ву і црО~Ж1 яєць

. раку У них таке ж . стадо . ку• . Ух petJtl.3o8&JI(J . майже 152 реІ-иесr~ок. ВОни npoo

соб~вартІ.ст&

ноВоЮ силоі(>. іІр()звучав .

1

оДkІіаДЦІtти мkіЩlв По ви•

державі. З noчa'l'lty

15

~- ударн.ий фронт•. який

60-

~

црІJ.ЦlвПfЬ госtі'Одарсtва сІдають птаmвиця :ката.­ досtроко!Іо ви.миаJІ:И n.Лаи риііА Аидрtrsна Rосах!в•

зерна, аначно

тваринницькоІ

одержали

*'

блнзьио

зменшити

ее- nернІщтва

8

руВІtк ЧІJ.сть ~~~~~~ бов'ІІзання. Друге прмо. yтl!<>peatj Co'IO'S'f !'СР, ае Місце на фабриЦІ nсм

500, а

ферм

~pli!

ІlкеитІАНІІМf

Ейtартом. Вони перш~ ми на фабрицІ виконам рІЧне соцІалtстиЧІІе в~б• в'Язання. ДQГJІядаючи 27 тисяЧ курей-несучок, пра· вофланговl rрудоІІого С'/·

~ it6 .t~--M() здали 4 МІЛЬЙС1НИ 1$7 тЯ~ _.,, nrc.RЧ Яєць . або на 273 Гof)'R)frв трt~ ••· тнtяttl llit)'k більше 80-

тИ'!Мс'Р1 Д1йноt6 стада ·в ЦJ.JіОму По. ра1t,оНу ..._ на розпочалась ЗИМ1в.і!я 'ХУ· 200 кtлограмlв. · іlІРИЧО:М·r доСіJІ

JМІІ._ JJ!'f'U~ 8еІf1.Єм .

о.- 1 8ай61льІІІНХ госnoдt;pcn тресту сКІr!вптdоп)М*•. ВОМ Що~Іія вl.цІфаІ.іhІ« · t . aaк.tta д и гp6Mt,Іteьltor<> xapчysart• ня 1 до eWJ1fY 'l'fJYAmt(И~

...... т 8

_ll'f&IUfJ.&ІrІІU

D

нl ТВ8РJ'ІНИИКІВ.

М. ееІІІПІ8н.

•&ro

заКУ!JОК продуkтlв тварин­ ниц'І;ва в зимовий пе,р,Іод

йїе'"l

urryк

JІеЦІ..

рика

r

усnІшно

фа~

виконала

Добjіt ВІДОМ~ ХОЛеіt· ріЧКИЙ nJІаИ виробниЦтва фабрики 11W .11 nt!pe· І І'!роА&жу м'яса держав~ · доІіОІ іІт!ШJнИЦl Н&д!І І&а- JIIoro реал І<ювзно :но

ntal

хlі!ІІИ ЦЮ8

"1

:ВО1)овик , 1rка прІІ- тонн, що майЖе в,ЦвІ cfriв,ttpyжltOC11 І бlJІЬШе sобов'я.заннл.

е'ІЮ---оператором

r.

-.,.

АИДРІЄИІСО,

пo,tt1tpc111aж цих ОО/!~Т"й 1982-1983 року•, . втl­ середпьодобовl !fадоІ ви- люють у :конкретнІ діла

ІНі ЗНаЧНО перевищуЮТЬ СОТ'Нl JiOCПOД/lJPCTB }'к,раї­ 'МИvvлорtч!tf .. Y~ntx .за.<JеЗ- ни. У paJt!'~r11 сШnкть,.. ··~ :ківський• на КИївщинІ Пе'fУЄ

Добра

;ЦО · зJІМ!МІ.

чirno . дtto'tь

nlд.Готовка щодеюІі надої, порівняно

На

На лж:топаДІОвому Пле· не. JIOJRН'Y :корову>

ферма%

1 із мнНуJ!орІчиими, зараз ~лек""'ообіІаднання. ГрубІ на 13 центнерів бІЛьtШ. ·~

ВисокоУ

й соковитІ

чаються

'корми внтра- np!цl

у

кoJittJcrtax

.рап-'оС'і!ііх 3

І

.rocnьдatv-ь. лауреат У~

-

д

тут

·

ержавноr nрем!

трудІвни~ами

І

не

Пер!!роб.tІ.ЯЮТь, об<ні'ІіЗkоІіо з~рюtоtь мін.еральни-мJІ добавками 1 канtt~нтрат!ми. Рацlмн с:к.іrадёнt з В.рахуsанням роздою иорі'В.

.

Прогресивttі

nt'1fгоtування

корм1в

до~

потрібно

НПРС

RПРС ще раз підтве.рдирепутацію

кращого

в

CI10Pf -

з дня

на день

завдання:11и. На на

С

АПД;рІівніt

ЦІ.

xtJtorj)Нi' АІо-49-

мерсьkий~

. п,рагнуть

бити І сnій вагомий

за

кожен

День,

а

rt~

еМи- друг~. ІііtЩй вцоt знІіжу­

15 А11 т Аіtраtцю_є._ -~?~ ..,ерм · РУдvвnи

ТрудІвники бригади стаж У. неІ 27 рокІі. М 2 вІдДілка Імев! Лені- ЛЮбов до нелеtко1, aJt~ h в · потрібно! mрофесІї долрна радtос У ё елтюди- ки nередала баtа'І'ьом мо­ 3РО-

вне- лодим труд!внІЩfІ:І1.

ют~•. можна ~l$8!fy r

м

. ~t8Н()ВИТН ycytrytK ~~ . ;~ ~. Чіtм•ло, 8ЬчаАьо; 7

Biд"t.f!rYioчlf, rІркtЦІну,

наtШІІ р~ труднощІв. Не~Іі~ на те, що у !Ю,р!вlІfІКУ еtО11'Ь 'tр&НС•

•Калитянсь~а.передо.ЩН1 65-о! plч­ Н{)Мбlиату I!М~fl1 . 50-рІччя Вmf;i Вели:коІ. ЖовтневоІ киІ• RИІвtь:коt птахосщ~і.алІtтиЧ'НоУ революцІУ СРСР, заводу «Торграйсnо,ртком1тет 1 pai!aJa- . фабрики, змІцнення jtJ1 ДСТ «НОЛОС'> рапорт.у­ маm•. · Саме бази, ВаіІИ у внщt сttортнвjіІ ор­ спортивно-маtовоІ поліпшенні! орГанізаторгани Про дост:рокове ви­ ІКона·ннл соц!аЛtстнчних еької роботи; збІльшення еобов'яз&НЬ другого року !:іілЬkостl майданчн:н!·в для різними ВИдами ХІ-оІ . п'ятіфlЧRи. Протя­ занЯтЬ

смен.1ІВ

дНі,

масо13И·х

4.671

!І'ОМІІІлеж:у

розря­

зна'Ш!1нщь

rno.

КІль­

ІКість Т.рудlвникtn, якІ по­ С1'Ійно займаються фізич­ ноЮ куЛьтурою і c.ttoptoм досягла 18 т~ЛЧ 515 чо ­ ловік

cncttrr:Y

дозволило

лише

цього року додатко~о за-

сn

iie.pitiy

черГу,

стосуЄtь­

ф!вку льту ·

рИ орд~;на Трудоnого Чер­ воного Пр аnора· радгосnу-

В

названих

в11,ровадженню в п обут трудящих фіЗкульту ри 1 спорту в загалі не ве л ась. Плюси і мінуси в п! дro­ товQІ.

сільських

ні!!

дИ ДСТ

- tиtnч1

УсnІх у

станови

~ельча.н.

винонаннl

по-

ЦІ{ КПРС, Ради

'l\1\lн!c'!1j>iB

СРСР

лІЩІ

проти

спорт сме­

яск.j)аво

ста:рт и

2

колекти вах,

крім радгоспу Ім е н! Що р­ са та ПДБП -2, робота п о

над

nоказали

літньоУ

спа.ртан! є­

сНолос ~ .

результатІв

оkремих

В

таб ­

змагань

команд

«ll1po

·можна. ttОО!іЧіІти лише · ну­

далюіІ€ tJ.lднесення масовост! фізнчноІ нультури 1 ооо.рту• очевиднІ , Qднан на пле~l . райради ДСТ сКолос•. де йшла

л! . Ось tак колективи фізкультури дбають про фізични й rа:рт трудІвни­ к Ів, поповнення Ухн ! х сил, зміцнення здоров'я . ·

глибом, зацlІRавлен~t розмо!Іа п.р 0 · Іі1іrіІ:ХИ tІОлlп-

Ось кІ.лька про.:мовис ­ тих фантів. Шахи - один

роботи, ·

не вимагає· великих мате­

шення

ряд

кол ект ивів

« Брова рисІльбуд•. ПДБПне ви нонали взятих соц :алІ стичних зобов'яз ань.

2

лучити до цІєІ справи по-

опортив.но-масовоІ

називався

істотних

цІлvй

не:ДолікІв

1

ЗМІцнення зв' яЗkІв ра\!{ nрорахуІ'!кLв у Д1Я.і1Ьносt1 нолектив!Jв фІзкультури 1 колективів фІзкультури Jtомітет!в ЛНСМУ. !'іtІстій" t!лЬ~ькогослод а р с ь к и х ва допомога а боку Іфдф­ пІДІtфиємств. оnі .:шових і riaptliiJЧix ёіj>­ Як не ІГРИіро констаrан ізацІй ДОЗВОЛИЛа СіЛЬ · туІ!:QТИ, говорив доповІдаЧ свню1 ф Ізнультурнинам - голова райради ДСТ <~ Колос• В, А. ОлlЙНІШ, ство1рипr хорошу матерІ­ але нолентиви фІзкульаЛьfІю-tfіЬртивну базу. Це, в

·

Be.11ИJtoto гвач•нJІ ХІ!r ·

. ~емо Аоt.рІі111анИкt му годівлі тварин, не буваємо свІЖ()1іtу

1

.

JІІРО моціон notliiтpi. Иощ•

JІормн нОрбмt

одf!'РЖУіО't)

в заJШkнос't1 тивНостt: 1

в l n про,t(ук­

pcmpaxyttity no ЗО() r:PaМliti. на кожен лІтр мо.ІІоиа. До k11щл potry

дОД.а'f!Ково до ~ali,ilatt1]я

пл~нуємо

~иробИТй

20

тоJі!іІ мОЛ(Жа~ Г!Дf.tl · трудовІ АіРrцkИ готу~ fiM!!К'l'lhl fla!fiOI

бри.гади

славному 6Q-Річ­

ному ювІлею Соіозу РСР.

І МA0ttt й обrоворt!ннl допо.зІд.l

вистуnили

турИ

ріІДГОtnів

« Літнівсь:

ний ~, сА:ваmард~; !менІ Щopca, сІ3а,nлавннй~. р айс:дьfосhtехИ ІІНи , т.ресту

з

тих видів

ріальних

спорту,

затрат

на

який

п.ри­

дбання ФОJ>ми, !нвента,ря ,

. буДІВ'Ництво спо.руд.

Але

лщстнвLв

с-nортивних ради кофІзкул ьтури

райспоживсntлкИ, радгосЛІв «Пп~ювсьниА» ,

ся

надравити

на

пов ІдальнІстю

з

с т.руктор:в зі

сnорту, ке ~

р!в,нн:к : в органів,

ке не

бону

ІН ·

проф сп!лновИJІ

· адмІн!сtрацій

. становище

тв -

no.Яtlilftи

можна.

НаІtтюпуллрн!ши.м с.еред

сtльських

фізкультури

радгоспу

сь.ниІt•

«~еликодимер-

М. Xlt.t!ьtto, ІН·

1\1.

структьр зІ сnорту рад· госпу сБобрицьний» В. М.

СІіКИЙt~,

сЛІткІ.всьний•, Ііа ІменІ МІчурІна, іменІ До­ ДСТ

нучаєва,

t'

Сем!Шолн ів сьної

ВогданІвєьkоІ •

фабрик

·

будtвииЦтво зане,іt&Мму

ф і знультурнн-

бувають

данчини

про

райради

ни сІ.льськ их ф із культур ­ нин.і в райо ну на 1983 рік Р<JЗВИТ:Ку фізИ'! F!ОІ .

елементІф~ ПО

них спортивних

:к!в району є футбол. Про '

nтаха­

. подбали

не

nленумі

сКолос» прийнято соцІал істичні зобов'Язан­

cnopy.zt.

станІ

опортивН1

в

В

пеnемай-

радгоспах

культури

ня

І

нІв

серед

nlдrotoв l\i внеоного

населен­

с портсм е­

клас у .

те на сьогодні nостанос з «Боо.риц~окий•, сПлоскІвПереможцям соцз!\tаrан­ ЦН НПРС сПро дqдатко, ський• . «За!іорицьни.йJІ. ня За 1982 ріrн ~ но.,ен ­ ві заходи оо розвитку У більшостІ колективІв тива·м фІЗІкультури заВО.:\У футболу 1 хок ею в кра І- фІзнуJіь'!'урІ! Н!!Має май• «Торгмаш• • ордена Тру-

НІ» виконується

н~задо- даftІ.ІИЮв для

~кладання дового Червоного Прапоі'

віль·но. до цього часу не нормаfіtвІІІ

комnлексу ра •

ргдгосnу-номб ! на ту

номан.ц в kоJіеІtтивах фІз• с.ІІ на

nІдгото&f\И рІчttя

РСР та радгоспу

створено

,

футбоJІМІИХ ГПО. Btt! це nознаttаєть· «НіолитСнськиЙ» ІменІ 50р\111!1

культури радгос.п!І:І «Літ,' tl.trt:.tt;ttИx • фізкультур.tіи· «Гоrолірсьkий" вручень кіВСЬЮІА• • .«Пухівсьюtй~ . kllf до 31'Іt!ІІ'ань, залучеиJІІ · нубни райради дст <<Ко­ «АІІантард», Імен!

рlна,

тр_есту

МІчу, цо sai!.Іttь cnoptoм ІіСІвю: лос• та гра моти. Грамота-

«Бровари,

\rac трудJІЩих.

ми, _І диnломами . нагород-

сільбуд• . Якщо вважати, Далі доповІдач , nров.на' же-йl . також . акt~вІс~и що кожна команда о&'єд .'Іізував стан сnортивно ф!З'Культурно-масоаtІІ _ро­ ну't в сrюєму складІ 25 мас6вйі роботи ..; вІдД!- боtІ! , ІфаЩІ . tр~Ие\'>и

граtщі.в, то можиа JlЛВПТИ. tJeнlf.ltx ДЮСШ. Iltб ДІІОtЬ ДЮСШ,

снtльJІи

ще

молодІ яf' При раІtр&дІ

ДGТ

«Ко- спорту.

iflttpy1!1CJpи зІ

3 rtta-

лос•, sуnинився на зав. ~аннях, якІ коле·нтивам сільсЬноtщ:nодарСЬЮtХ ІtІд• приє~ств іfІ!ле,tшть виНо· rrІmi в 1$)83 роц!, щоо

У роботі II-ro Пле нуму райради Дёf « і<о.чос• в:!JІь учаtіь і в.l!t1'YtJifв r\авідуючиА вІД;:і!}юм про. rtaranди 1 аtіта цІУ м:ськ,

ІІJРИЙ-

ЖfІІf}ЧН на нсч1дно рвеов і вказ!вки tЩ:Іtійних, ре.д.іt~І•

аанят'rя спортом сПJ)авДІ масQІНМИ.

кому ІсО.

турнір

..

dь"их, nptlф(mlltXoвнx ор­ Шkавре, заступниk голо­ ГанІв, керІвникИ сІ.ііЬtьkо­ ви райвиконкому В. М. r'ocnoдapc:~mиx _nід,пр и­ Москаmок , голова ра йк о­ є мств, колективи ф!зкуль­ му профсnІл~<и праЦ:вни­ tури пІдnриємств . І. ао­ Rіі .~ільського госпоД арст­ нрема, рвД!'оспІе «ПухІіІ­ ва 8. М. Мемр;ук.

охоплено заняттями ф ! з нультурою ! спортом. Онремо.ї розмові! потребує стан матерІальносцорtивноТ б~зп. Нrзва -

сВобрн.цькнй•. сПухівсь ­ ний•, Богдан!вськоІ пта­ хофабри·:ки не сn.ромо гли­ номанди у складІ хІстІв. Вол~ йбо.л також

нятний дл-" можного колективу ф!з:куJ!ИурИ. Проте на nоєДИнки · з цьоrо виду спорту з 31 иоnв.к1И ву прибуло .тtнше 6 ЖІночих, 2 чоловічих командИ . Нічим Іншим, ян беавІД-

громадський

Jнструkтор

- - - -.......- - - - - - : - - - - • 11-re JUЬIY~ РАR:РАДИ ДСТ .tiOJIOC•

~мств . вtюварщнни пІДгО­ tоМеНа 2 м.айстрн 1 11 ІІІаНДИДаt:ІІВ . . у МВЙОТ.РИ спqрту СРСР, . 60 спорт­ сменів І-го і 6.198 сt1ор1'­

.

:мr. ~u~a~;~oro

·

(РА1'АУ).

ЩОБ СТАРТИ СТАЛИ МАСОВИМИ

~ 1982 року в колекти­ вах фізкультури сlльсь.со­ rосподарських підпри ­

t1 ri..

lrAA~t ~ · JІ!Jt

сон у реалі зацію Продо- ,_ Тривалий час 11 ме· rІC7})'i't1', rнilt часто цоио" Лkliil! протЯtО'М .. лисТоn а· вольчоІ nроГрами . МІ- цювала дмркою n дит:ьс;r внчищати вручну. да віtр6бнли ~2З тонни ся,ць тому нолектив ус- ХмельниччИІБі. Ш!·ств JЮ· Так було і нє.цаа.нс, Чи­ мОJІ<І«Іі І:Іона.n nлая. п.ішно сn;ра,вився з вироб- ' ~t!.в тому nрийшла у цей мало ,.овелеєя ~класти і. МА1'1Ш8СЬКА, ничою програмою року І :колектив. В!Д'Г<>д! всі ус­ :1уєклt., щоб . таке · ~дат· при :планІ 2556 к!логра- rtlxи 1 невдаЧІ д'!лимо ка!• нон НіІІВа1ІtажеииІі: ке мів вобов'яза~я надоІти nіл з 0ЛЬІ'ОЮ АНДрІІвПQю. :IM118Jno ка продуіtТиі-

Імен! Добового, «З_о- зультати роботи 1 нинІШ• lме.иl ЛенІ-на та Інші нього 1 І'ІасТУ!tИЬго рону

ФfltJ.W.fWtY І

3337

ха.

Ю. В. Андроnов, го доНrня першого класу Ю'rь рrоультати сМЄt Ііnа­

кладеними

r

з минулим ро- п'ятіtрlЧНи.

тр)'ДіІ!· по

чимало

нороаи

У . МВJОМf JQ>JIМIЩelfRl тичний досf!lД . роботи 1 tваринництt:tl. Оса, l'UI• ~~.оа rp'!фilf иад<>tіі. ваЖJі1ІВО. Ji6цріІkлад, :мм tJoдpyra fid це 1fiYrїte тва.риШіи:ки З!tа­ роботі майС'tІ) маtnмШю­ riвpin,

нарощ:увати зусилля, щоб ольга

У вlдrtдвlдь на рішення

rt!Д'dиtфtли на:доt І'і1д

·

ТtіМ бtn&• жали JLд кОМІ!оІ

силу.

ше, що

успіumо срравитнся з по- ноr. 3

не1rо ~оїн:Ня.

Дoбirmcft росту Іф!1- Адже вІд цього значною тИ.ВJЮстl. Ta1t, JtOЩ:OC" мLрою залежатимуть ре­

іtвняно

пр о-

п!,д

худоби. нн~ мзкпь великий fіРзМ·

ла

:ну Ч~ркаtЬІКОІ облас'rІ, лtк.н вистуttИЛ'і! ІніЦІато~ цросрамувати виробниЦт- рами вйсоно!І(роду.ктивноt · во тваа>ин.ниц:шюї nродук- роботи 11 зимовий період.

.

усrtІшне

-

рахунон 535 том молока. ЦйМ делеrаr XXVI з'Іаду

на вже записала на · св!й

зi!O.irknй багатьом иолгос- листопадового· (1982 Р . ) ·Пам 1 РІ.l\!'ОСПаМ , наnрик- . ПЛ~му ЦН RПРС чи­ лАД, ЧіІtи~рИ'НсМІоrо райо- мало господареtв ресnуб­

t

них

Прац1вникам агропро:11ис лового :компл~нсУ,, nід· к.реслю.вав у промові Генеральний сенретар ЦК

об.паст!-..шtератора машинметоди

з

І од- нам

ce.ha.

ведення . зимівлі

СРСР А. П . Со.t!огуб. Об-

ІНою бережливІстю. Іх по- слугозуючи 60 корів, воІІІередньо

~JIO(JJI.

....

ntia•

продунти'Внос'rІ

добив·аєтрся

:.o-

,.оrлй~t!МО ~

no 8()00 Paemj

нум ! ЦК КПРС були чіт- кілолра·мів мол~а. l\oJJI!!JC· pt.. При Vltrи~мt зобов'Jr­ cepeAJІьOJt{)d(jв.l ko ви:таченІ завдання, тив у нас ,ZWУЖНИй, зtнв! . 2700 кІлоГрамІв за наt ctaJІ()вn.llтt. іцо стоять ни'Н.і перед цt;о&итіtй. І це завдавнn оДинадцять мІ.с:яцІв о~ер­ rрамІв .

механ!з.ми

стtлJІ

fiaJ)fl!

О.

М.

Іщси.

.


І .тор.

WOII

1t

життя

ІАМfТКИ КОМЕНТАУWА

,!;7'""'1~' -. ' .. -

'. J'IIPY ft'''''l!l,, ,~.

Ракети "МІ"-,:іброІ иepmoro ІІрезкдент США Р. Рей-

t-aw

н-едавно

шення

pl-

nрийняв

про

РадинсьКий

1о- йозио п~р~.

Com

держує- щтожеІfЬ

розгортаю:,_ рів про обмеЖення

доrово- .·галі

стра-

не

RНщо ~зa-

зве.:tе

американськом~_·

ської думни ·

оголосив, • · що

Ракета

.мх

.. -

на

кореспондента

рівництво всуnереч

мов1

l

родів

над-

щц:

пускових

установок

:МВР: «МХ•. .... 1

-.

шення президента про

J:"

ня МБР

«МХ•

«номпактного ..

ІндивІдуального

методом

Б!лО.rо

дому,

здоровому

розv­

нехтуючи .волю до

ми.ру,

кине

те, що Ва- об"ззброюючого удар' у

ш!нгтон .більше немає,на-

"

розгорнуто

!)озгортан.юt..._ _МБР «МХ• м!ру' зважати· на п';іnиеа-· ракетних установках nро­

s-цлинало

бурю

Штата- тивника. · Ще в березнІ i!Pl"Їfl у Сполучених Шта-. ~ш Договір ОСО~ 2 . 1976 року керІвники мінl­ ~а.х. Справа в тому, що БІJІьше .. того. nредстав- стерства пборони 'США в ~ві ранети планується ники Пентагону :tед~лІ. 'fa- лист! сенаторовІ МакІн­ """"'-""""рнvти

пх

проте- ний Спп:іvченими

фІ.1ьм

на стацІонар

-

ст! ше

·

rово.рять.

црq

..

м.пж-

тай.ру

РУ

ц!.1ном

недвозначно лику ні.'ІІ>КІсть у nайоні

«RоЖRа

Із стор!.н зо:

4$-ов'і.зуєrься

бу~івнИцтва рацІона.~их МБР~.

'

«МХ:о>.

не починати

антиnакет

базувайн.і(МВР

п:д:креслюва,lи. що

АдміністрацІя роблячи

нення

-

ставку

воєнноУ

Програ:;.".а виробництва 1 nроводить

!n

nастуnатимуться перед

ра­

· no.la-

мa ти

nереваги,

існуючу

натор А. :Кре·нстои, ,«сер-

.

Г·

мnмтААТЕ У ГАЗЕти

Як n!~реслнв

рівнІсть

С'!ІраТіІГіЧНИХ СИJІ СТОр!Н.

ве-

В. БОГАЧОВ, оr.Jtядач ТАРС.

мінІстр

_ _ _....................

Чи можна

мо.б!Ль «Запор.ожець•, одержавнй інвалідом

ся

органам

с:м'І,

.lеГКОБИЙ

аБТОМОбі.'ІЬ,

ІНабутий через органи со­ ціального забезпечення

єа ПіЛЬГОБОЮ

ЦіНОЮ

за nовну вартість, .'!ише з дозво.1у органів соц:аль­ :ного забезпечення.

у раз! c;vrepт!

спільно

органи

з

л:.д сnлатив автомоб!ЛJІІ.

інвал:да

nри к:vп:влі за

rовою

ц:ною

•Запоро­

ручним

керува.н­

авто~~об!ль

залиша­

жtщь~

нкм,

Ється

з

у в.1асностІ

с~м'ї. Я~що

в·

Донецька область. 'Дарувати радІсть .1110.цям rоловие в роботі трудівників Костяитииівськоrо ааао­ ду скляних І майолікових виробів. 45 тисяч р~зно­ маиітиих 1 яскравих ятmкових прикрас на- місяць виробJІJІє пІдприємство. Асортимент продукції по­ стійно ОНОВЛЮЄТЬСЯ.

На

тетrіком

nрацює

nри

ЖЕR-1

сrа. НаШа сім'я

·no

1976

Вячеславовича,

НИж­

жуть, золоті.

сан­

мешнає

иує. За

l!,(ОМ. Дивишся на його ІХ>· яна

вІн

це

!!:ому

вдяч-ні мешнг:яц!

nриходив до нас за викли­

думаєш;

Люди йоrо

він усвtдомлює в~ж.'!И· вість сnрави, яку вино.

ву.'!иц! Гагаріна з рану. Ось уже тричі

1

ка·

м!­ професії. ,:tуже потрібнІ. І

134 цей час А. В. Нижник 6оту

Працівники попrrв, оща~каси, будиику куль­

~tк

щиро

нашого

м:ста.

Сім'я КОТОВИХ.

.

,

ІЕРЕ~ОJІАТНИКИ Звертаються

вас мешнанці будинку 5-А no :ВулІЩ! Возз:єднання. Вже минуло 2 роки, як ми

одержали того часу І<ій. коли

до

GE3 D~PEJПJIATI критІ.

тури, бібліотеки с. Рож­ нів написали до редакц1І пр<) ц~. що з року в рік у- ивх Із значним запІз­

.

неииям

розпочинається

опалювальний сезон.

що скриньки постійно від-

21.00 Програма сЧас•. 2І.З5 «Я жив ка · sемлІ цьому сила мои ... •

документалІоного

братерством•:

ЗЛИДЕННА, ГАЯДАR,

меmкавцl бу.цJІВRУ.

цього

вони

тувались,

т:лькн ,ремон­

а.тrе

не

ренон­

ст.руювались. Л!ніУ ;хов­ жиною до 2 кілометрів ! в основному

дво-nровІднІ,

що не дає ;..южливостІ перерозnо.:tіляти наванта­

народних депутаті~ В. М.

ження по фазах. Підвести

nри

рійнІ

Москалюк

повідо;vrив, ш:1 .:tо:tатковІ проводи на -ава­

перевірцІ

викладенІ

фанти nідтвердилися.

оnори

. також

мистецтв.

За-

можливості. РЕМ вирІшив до виконання nовноУ neнонструнції електоо;vrере-

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

І

·підтвердилися.

цях

На

вуля-

Михайлівській редакц!і:

255П2О.

і

м.

П

а

допомогу

ПРОГРАМА

киrвськоr

154.

французького

Виробнича

1 І в

-

ІІро &ІІі•

школ

1 .

n. r •

с

гімнастика.

редача 5. 10.45 Фільм-концерт сМенго•.

sустрі•І•.

,

сНодар

,ІІ.ум-

сТа..-.

пулярна програма. І нтерклуб.

15.40

повІт

І7.ЗО Село

телефІ~м

і

ІПОJ.И. скликаа

18.00 с Пісня

•Ja.

•• маkт,і.а,

старого

серіи.

1

Те.1ефестиваль

сХероІІІ•

П..

ІІ.25 еФакти свідчать», 12.00 МаіІстри мИстецтв. 11:011! позитор б. Козак. .13.00 •Резонанс•. І(інооr••.І.о 13.50 Доброго вам здоров'•· 14.35 Народні таланти. 15.10 «Імпульс•. Наукоао-11Оо

Переклада•ька. 16.25 ХудожнІй

ЦЕНТРАЛЬНОГО

8.00 ГІмнастика. 8.15 Докум~нтальниІ теJІе· фільм сОтчІ пореrи•. 8.35 СпздкоемцІ Прометея. 9.33, 12.05 АнглІйська мова. 10.05 Учням ПТV. Загальна біоJІ~rfи.

сДуІІфіль.

чизи.ииа•. Фільм еВі/Іна 8 повітрі•.

11

15.20 Новини. 15:30 Ек"ан стуJІ.ента • sаочии,. ка. 2 курс. АнглІАська мова.

Німецька

мова.

Вища

математика. 17.30 Циркова програма. І8.00 І. Еркень. сК!mки-миш-

ки•.

Вистава.

.

20.00

В~чірнІІ казка. 20.І5 Киів місто мое. 21.00 Програма •Час•.

21.35

ХудожнІІІ

телефільм

еДва

днІ на nочз.тку грудня•. Довідкова с.1ужба.

22.35

22.4.~ МузичинА

фільм

Кармен•.

JUІYai••f

п\онерсr.ко

пісні.

«Моя

ній телефільм сЗвича'Аие чУ•

до•.

11

І серІи; Новини. ЗАГАЛЬНОСОЮ3НА.

ПРОГРАМА

ЦЕНТРАЛЬНОГQ

ТЕЛІ;ІО·Ч~ННЯ ТА ПЕРЕДАЧІ Hl ІfИІВ І ОБЛАСТЬ 8.00 rІмJіа"ика. 8.15 Якщо хочеш бути s,11opo. вим.

8.25 .Цокум~нтальвніІ телефІльІІ •Хочу

літати•.

8 55 ХудожнІR _ телефІJІьм сдаа

дні на поч_атку грудня•. 10.10 МузичІІа програма сРавкова

пошта».

10.40 камера диаиться у світ. 11 .40 п рограма "~з б ецького т.. лебач.ення.

12.45 Майстри раJІ.инського кіно. 14.45 Е. ВІла-Лобос,' Конuерт для

гітари

s

орхестром.

15.05 сШалале>. Документал .. ииіІ телефІльм: · 15.і5 М!жнародниА огляд. І5.30 ДокументаJіьниА ~л .. фільм.

I6.t.'O БІ.1я театра.•ьнот афІшІ. 17.00 МІжнародний турвір а на. _ стІльного тенісу. 17.45 J\\узичниіІ кіоск. 18.15 Вечір у В~ликому театрІ СРСР, присвячений tOO·Jit•• чю Я.

2().00 20.15 21.00

від цня Коласа.

народЖенив

Вечірня каsка.

Програма Програма

2І.35 ХудожнІіІ риш

-

не

сЗдоров'я•. сЧас•.

те.•еФіJ\ЬМ

віриш•.

сВ\.

ЗАПРОWУЄМО НА КОНЦЕРТ ц. р. о 19 год!fНі в nрим.іщенні ltИ· тячої музичної школи N!! І відбудеться соль·

24 rpy дня

ний концерт педаrоrа Л. Ужвій. Вхід ~льний-

·

Дирекція.

Броварській

середній

шко.'Іі

----

.N!! 5

НА ПОСТІй НУ РОБОТУ ПОТРІБНІ: сантехнік, техпраців•

секретар-друкарка,

Дирекція.

ники.

Дирекція, naptlilвa та профспІлкова орrав\зац!J за­ ворицькоі сереJІ.ньоі школи глибоко сумують з привоJІУ смерті

ж их

І

ветерана

висJІовлюють

працІ

РИМАРІВСЬКОІ МаріУ Федорівви спІвчуття рідним

щире

близьким

покііІ но і.

Редuтор Є. ФЕДЯИ. БРОВАРИ

творчість

теr

сІІі'и».

10.3б сДли всІх І JІ..ІЯ кожвоrоа,

ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА ПЕРЕдАЧІ -НА КИІВ І ОБЛАСТЬ

в!~далених л:н:й двоnро. вІдного виконання. Uю ро­ боту намічено викон:>-и ;хо кінця грудня цього ро-·

ВУЛ. КИТВСЬКА,

•Мои

ки•. 18.45 Скарби муsеІв Ув:раТвв, 19.00 Актуальна камера. д. Вінкебонс. с 'Веселе то19.30 До 60-рІччи утворении вариство• • СРСР. ТворчиІ _sвіт май· 19.00 Актуальна 11амера • стрІв мистецтв 1 хуАОЖВІХ 19.30 до 60-річчи утвореква колективІв КиТвськоУ обпаСРСР. Творчий sвіт ма!І• стІ. в nерервІ __ На добрастрІв мистецтв і худа&ІІіх ніч, діти! по S'ІІІінчеивІ _ колективів міста-героя J(наХудожнІА телефf.І~м •Хану• .,_. ТрансляцІя з Па.1ацу ма•. 2 серія; новини. ку.Іьтури •Украіна•.. V nе­ рервІ На добрані І аі• 11 ЗАГАЛЬН_ОСОЮЗНА тн! По_закінчеивІ ;..,д.о:к•

:?~~~~~ни~:г;fв~~:~с~.ри- ~і:х~в~·тиш:~~~н~~:~~~~~

відповів редан;.(\І: •При е;тект on иtfмачів nepeвlpiJI факти nовністю ' Р Р · ·

·••ФІльму 2 серІі.

21.00 Програма •Час•. тора Ж. ФІлІпа. 21.35 РосІАський муsей. 1ем- 22.45 Співає народпнІ арпс'І ричвиА живопис. СРСР Є. Серкебаев. 22.05 СьогодвІ у свІтІ. 23.15 Новини. 22.20 Мелод!У І ритми aa1t78t•· ПРОГРАМА :УКРА1НСЬКСТО ноf естради. ' ТЕЛЕБАЧЕННЯ ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО' Ю.ОО Актуальна камера.

немає

раз вугішІя завезене, опалювальний котел в!дре-

..Ureca .

концерт

ми.

Шкtльн:й eлeJtт·por.repeжl nобудовані в 50-х ронах без проекта жите;:rями се­ ла 1 радгоспом. Після

'h.ио

журнал.

прем'єра

майстрІв

_о це ~дм1н:страц-1І .рай-~ лана скаргу на -розгляд, ~~ко;:~;~~н~ :заб~~~~ ~ля

.

БІ·

18.35 Поем'єра хуJІ.ОМІІІ>оі-о

на

дить про газети.потрібно ї'і замінити? Хо- го РЕМ в. ri. низськов- ку. Буде також nроведеЯкщо передплачен! ·ви· тілося б почути думІ\у ських, якому було над!r ни~жрейд. по вияменню У nередплатник. І це тому,

сВ. сІм'Т еJІ.иній•.

те.,~філt;му сЗемля, окриле-

нео,ци~~азо!!і • • • на перехресті ~лиць Минаш! звертання · в райоа-. Про низьку напругу в •хайл:вської і ІПк!льн~І 1 ний вузол зв'язку ие має. електромережі на вулиці пІдключити до неІ к;нц\

в ящика, то Ух може за- вузла зв язну. . брати будь-хто, тідьни не- КАЦОВА, ТЕПЛЮК,

Музична . передача. 17.05 У світі тварин. 18.05 «СnІвдружність». '

ви Ради- МІнІстрІа БІ.1ОР}'І:ькоУ РСР .о. Н. Аксьонова:

На

rrp-

Бесіда nол\тичноrо er.... дача Ю. Летунова. сЗа ваІJІими •истамва,

12.35 В. Астаф'єв. По сторІнтворІв. · 13.2()ках Зоологія. 7 к •. •• 13.45 Муsика. Клод Деб10есІ. 14.30 Кіноепоn~я с Іелика Віт-

ЗаСТУІІІНИН голови винонкому районної Ради

мо очtкуваІ:ІоІ вlдz:tовlдІ. Михайлівській села Шевквартири. І з .Ян же бути далі? Ноли чеикового писав у листі втратили спо- не можна в!др_емонтувати до редакціІ Н. С. Небра} розмова зах<)· скриньку, то, :можливо, ' Начальник Броварсьно-

дання вчасно не заб-еремо

в космосІ•.

лоруська РСР. Виступ· Голо-

О. ПушкІн. ровськиіІ•. 5 кл. 11.&5 Науков'\;популярвІ

С л і 11- а 'М и веиажрукованих .нстІв

иoraptye

чуйна. nоброзич.J!ИN .лІ<>' дина. І р~и в Анатолія

<сnасибі• Анато­

нику. який

(ФоrоJІІРоиіRа РАТАУ).

Днригент

(ФІнляндія).

15.50

утаОJІе•в•

10.35, 11.35

В. БАЗJІР,

май~тер

Від усієІ душ! хочеться

лію Вячесмвовичу

усіма барвами весеJІХJІ мінпься·.иJІJПІ­

Фото І. В,уя.

вираJtУВ3И­

коитори.

Xopomвit сжазати

зиІмху:

коJІІ прикраси, що_ їх розмальовує о. м. rутч:еико.

державної вмарІuьіІоJ

його

Інваліда,

І9.00 Подвиг. 60-рІччи

19.30 До

СРСР.

СРСР.

Берглунд

18.2()

бадз~·.

них та ~нших витрат.

державний

училища

16.00 Совячне коло. 18.30 Музичний фільм

вІйни, який о::~ержав без­ ням амо~тизад:ї. ка~с!й­ ІПЛатно або куnив за n:ль­

ІІ.

14.00 Російський музей. ІстОоричниА живопис • 14.30 Новини. 14.45 ФІльм - •ітим. •ІІетьае

масложиркомКалініна.

17.30 ТелефІльм

ним

соці­

є:ІШям Інва.'!tда в uьому раз1 виплачується залише­ на вlд nролажу частина суми грошей, натру !Іrва­

або

Кокандського бікату Ім. М. 17.35 Спор-клуб.

17.10 еМузичнІ

соЦіального

ального забезлечеН'Ня з-да­ ють nей автомобіль на ко­ м~с:йний продаж. Сnадно-

Інвал:д може no::~apyвa­

'I'IJ

.!'ІНІ

проживали,

мувичнЬго

Тичина. )І.іЯЛЬВІСТЬ» •

війни безплатно, ·а та­ забез.печення. кож куплений ·за іІІль­ Якщо nlсля·сме'Рт1 Іни· говою ціною? Чи пере­ .тr!да, який купив автомо­ дається такий автомо­ б!ЛЬ за пільговою ціною, бі.'ІЬ у спадщину?- за­ не за.І!ІіШИЛССЯ ЧЛеііlВ питує житель с. Кня­

жичі І. П. Залозний.

оркестру

сМосковс:ь-

Ім. ЖавтневоТ революцІУ. 17.20 Пра-пороносці трудовоf с.,авн. · Про досвід роботи

'8 зо • .

сlм'І, оДержаний· б~~т­ но. автомаб!лЬ rіовЄртаєть­

авtо­

зорі•

хору

Г. Якутович. ІІ.45 Твоя життєва' nозицІи. 12.35 еВи нам писали•. Музична передача sa листами телеrлядачІв. 18.00 Новини. 16.10 СрІбннА JІ.sвІиочок.

який домер, пем~є:чпеІ'і1•

пода­

леrк.овий

кІ

Концерт

ае-

Saa.-yжеииА діяч мистецтв УРСР

АВТОМОБІЛЕМ. -

,11,е-

18.00 Актуuьна камера. 18.311 МаАстри мистецтв.

ЯК РОЗПОРЯДИТИСЯ рувати

ВJІОТи

Матч комав,І.,

фІнальної групи. · 12.35 ПоезІя М. Цветаевоf. . 13.20 Концерт вародного артиста СРСР Е. ГІлельса та ДержавногосимфонІчноrо

18.45 Сьогодні у свІтІ.

цІалістичнІ коа·Уни не доз­ ІЗО.'Іять .ваш!ягтону

;tодаткових· розгоmаюія ракет ·«МХ•. безпе<~ний. а й цІ.'!RОМ иеустановок заявИв _амеnинансь~ ее- реалtстичшІй нурс.

.

не

Й На РОЗГОРТаН·НЯ аме'QИ· канськоУ МБР «МХ•. ·со­

досяг-

не т!льки

.

баJІІСТИЧ'НУ

ракету такого ж класу характеристики н:як

с Гарантія•

о:;а·

v

США, на

17·

У Ра;tянськоrо Союзу завЖ;:І,И знайдеться ефен­ тивна вlлпов!ль на будь­ яний виклик США воЄн­ ній галузІ. :в тому числ!

:к~сьRого _ Доrов о р у протиракf'тної оборони 3 при заnо:tІЯІннІ першого ОСО.2. Стаття 4-а догово- тим, щоб розгорнути . ве· обе3зброюючоrо удару.

t~ориrь:

міжкон-

болу. ЖІнки.

фІцнту•.

t

tP•OJI

родного артиста О. Розума.

тем-

15.30 Горизонт. І6.30 Новина пІАМОС:коввоrо

раАіО

телебаченвв.

11.05 Ради І житти. 11.35 Концерт нацІокалЬІІО'rО ансамблю пІсні І танЦJО сДомас• (Кеиія). 12.05 Чемпіонат с-віту 1 rDІ,•

••

нам

Всесоюзиого

Центрального

10 ГРУДІІ !І

1!.35 Новини. 14.30 Новини. • д 1 І ,.50 окументальки

нетою «МХ~.

n:vснових vстановках ли-вІсть . вІдмови СІІІА 1 . г0:юв.ною функцією «МХ~ 'У шахтах. а ue є nnny- в•д нинІ дІючого Догово.ру :t-'ІЯ. ПеІИтагону є здатн:сть щєнням радянсЬІ{о~амери- про обмеження систем уражати «надмlцн!.. ц:л1

-1!'--

нову

тинентальну

no

Ц$1,

піснІ

9.35 50-А тираж сСпортлото». 9.45 А5ВГДеАка. '10.15 Для вас, батr.ки. 10.45 Романен у виконавІІІ ...

8.00 Програма сЧас». 8.45 ТворчІсн юних .

на­

то в Радянському Союз! буде у в!дпов!дь на. це

базування" наведення, nризначена . · для· заподІяння першого

. свщчить . про

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

8.00 Програма сЧас». 8.40 Концерт хору рое\Ісі.коІ

.11.15 т ,евистава сПопечителІ•. Ча.с.тини І і !.

"-ат! В_ айом:ртна кІнеuь додержуватиме його nоло- точна МБР з 10 розд!.'ІЮ· виклик І приступить до ....и -. 1986 рану щ1 є бути спо- жень. РІшення щ:іе.зиден- ванямИ годовними ча- розгортання ракет «МХ•.

ІРУІдЖено 100 нових шахт- та Рейгана про розгорта-t;~- стинами

Т&

І ЗАГАJІЬНОСОЮЗНА ПІ'ОГРАМА ЦЕНТРАЛЬНОГО . ТЕЛЕБАЧЕННЯ

ТАРС, «якщо нинІшнє ке­

-за п.1аном пен- однак під тиско:vr громаз- оборони•.

'f.aroнy

від-nовідаючи

запитання

стичних ракет (1\-ІБР) ~е- США вІдмовився ,рат-нфІ- гічного оЗброєння, а та­ 'І'ОJ!ІОМ .«комnактного базу- кувати Догов;р . ОСО-2, нож сист~:-л nротиракетної

ІВання-..

П'JІТНИ

;tвад.цятир!чну роботу, ре- Ус:тинов,

100 нових америка11ських теrічних озброєнь з Ono- зудьтатом яної стади' уго­ южконтинентальних б~ :- .лученwми _Штатами. ~....,яд ди npo об~еженнF страте­

оборони СРСР Маршал РадяНІСькоrо Союзу Д. Ф.

нан:вець

WIOTA, 11 М'УJІ.ІІІ І ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ВР8ГРАМА ЦЕНТРАЛЬИОr8

ОБЛАСТІ

Р_ едак;тора 19·3-82; застуnника ре.:~актора, .вІдді.,v nартійного життя . - Телефони: 19·4-47; вІдnовщальноrо секретаря, вІддІлу сільського господарства ~ 19-3·18· жор~сnонnекта місцемго радіомов.1ення 19-3-05· відділів nромисловості. листі~ і -~~01101 робота !!!! 19:4·Сі7. ·

Іидекс 61964. Друк високиІt. Обсяг І д\"УКGо ваннА аркуш_ Тираж І L.920 nриміркикіА ~ам. 4830. Броварська друкарня Київського обласІІОІ"СІ уnравління у сnравах . видавництв. ndліграфІt і книжкової гоР.гів.1і ... Адреса друкарні: 25502~, м. Брnвари КнІвськ<>І області. вул, Київська, 154. Телефон 19-4-37, · •

_

196 номер 1982 рік  

196 номер 1982 рік