Page 1

SlКіСТЬ -

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ [{РА1Н, Єl1НАIfТЕСЯl

.Ni 196 (4820)

Ремонтом техніки в рад­

СЕРЕДА,

госпі

12

ні ланки. Між

р. коп.

ними

темпи і ві,1lмінну !kYJи. М1І

вже

сі МJМИI ,

плуМl,

іншиl

БОРОJlИ

графіка

ГОТУ6МО

рр...

сПлоскlвськиЙ.,

радгоспах

ІмеиІ

НИКІв

ферм

-

жІнки,

тут

сокій яко~т\ робіт.

М. ПАЛЬЧЕНІВСЬКИR.

Го­

до яких гони гиготогляють розсію­ вачі світ ла, сходять в конвейєрних ліній з державним Знаком якості.

заздanег1дь

На фото: кращі робіТl/иці бригади Віра Панченко і Неля Стрельченко за розкроюванням матеріалу для розсіювачІв світ ла.

праців­

потурбув8JIИ('Ь

Фото А. Козак~

про влаштувакня Іх дІтей в садки та ясла. про завезения палива, добру органlзацlю робu­ .чого ДНЯ. Така турбота окуповується стора.

*.*

цею. Господарства успlшво виковують пnанн виробництва та продажу державІ тварннниn ко! продукцІІ. Нниl передовІ ТВ8pIIIIJIJIICВ I'8Дroc:пIв одержують щодня майже такІ надо'

-.'1

молока, як влІтку. Серед них

ВИСОКІ ТЕМПИ

Є. М. _ Крв­

-

у рахун'ОК нового року МОСТОБУДІВНИКІВ

іець, Н. М. Бондар, К. І. Цапко (радгосп сПnоcldвськИЙ.), С. Ф. ЖуриБІда, . О. Г. Ро­

гач, Н. В. Іванчук (радгосп .ТребухІвськиЙ.).

Г. С. ПасІка, Н. В. Мanнико, Г. К. Устнмев­ ко (радгосп Імеиl КІрова) та ІншІ. Воии НIl­

котажу рапортував про дострокове завеРПJения

до

тварннинкІв,

йонів

про

замовники одержать продукціІ ще на сп карбованцІв.

Іх

потребн. Напрнклад, у радгоспl ІменІ МІчурІ· І ва ферми не пlдгоryваJJИ як CJJlA до зимн, Ifе забезпечиJJИ тваринництво вдосталь високс­ IПdснимн кормамн. В результатІ цього щодеu­ ний надІй молока вІд кожноі коровн по гос·

Головною запо'рукою нашо! трудово! звитягн послужило

За оди·

стаючого поруч.,

доводиться

є,

роздавати

проте

обігнати

роботн

ферм

подlбн!

-

ників І спецІалІстІв,

партІйних

та профспl'і райоиу помlт

но

знизилася продуктивність

дІйного

днями

почаЛIf

рапорти

уже

-

Т. Н.

Миронець. СвоІм прикладом праВ()'

і

достроково

Ставши

на

ІІО-денну

л~­

молодіжної

зміни,

яко!')

стада

мІсяцІв

11.

Адже саме в цей 'Іас вирІшується доля ВНКО

нания зобов'язань иинІшнього року, заклаДа· ється основа майбутнІх успІхІв. Тому необхlд·

но взятн пІд партІйннй

контроль

ввконанип

иапружених планІв кожннм колективом, внхо

\

~

Н.

М.

пІдготовку

\ \

МІністрІв

----'"~-----

до

худоби

проведеннІ'

в перІод

виконаиня

завдань

по

робництву

товарів

народ

ви­

1979-1980 року, оголо­ імені Кірова шеного колегією Мін! · імені Щорса стерства радгоспІв УРСР. «АваНі'ард. президІєю УкраїНСЬКОI'О «Літків'СькиЙ. республіканського комІте­ ту профспілки працівнч­ «Гоroлів<:ЬКИЙ.

нашого

пІдприємства

кІв

сІльського

господар

НІІ ­

річний

пятирlчки. ,поїзда бригадири монтаж­

передбачено

план і никІв М. Я. І\иценюк тз

завершити

ства. Flому видано грошо­ ву премІю та наряд Н'І одержання

автомашини.

«Рудня. «Красилівський.

5,7 5.6 5.6 5.5 5,3 5,2

-0,2

4.8 4,6 4.3 3,4

-0.8 -о"

-0,5

«30РЯ»

+0.3

«Бобрицький:о; «Пухів<:ький:о; «8еликодимерський:о;

+0,()

.6,3

-о,;

6.2

-1,7

5,9

+0,1

вІд дня народ­ В. І. ЛенІна очс)-

Зокрема

111.5 10.2 8.1 8.0 6.8

Племптахозавод

l\иІв­

ській областях. СоціалІстичне змагання за гІдну зустрІч 11 О 1

.завершаЛЬНIІЙ І люють передовики мо СТО­

десятої

«Русанівський» «3аплаВ!fИЙ» «Жердівський:.

+0.':>

Вінниць,

ЧернігІвській,

1980 рік,

рік

+2.2

-0,7

заверши.1И

Хмельницькій.

кій,

Н-:)Г() споживання, колектив

11,6

«Плосківський»

одинадцяти

Горохів­

ОПЕРАТИВНІ ДАНІ управлІння сІльського господарства про надоі молока у господарствах району на 11 грудня ц. р. (Перша графа на.10ЄНО молока на корову, друга - порівняно 3 цією датою торік. У кілограмах).

Радгосп «Требухівський. зайняв перше мlСПР в конкурсі господарств си · стеми МІністерства раn­ «Требух!вський:, госпів УРСР за успІшну

зимІвлІ

вувати у кожного тварннника почуття особнс тоІ вІдповІдальностІ за внконания зобов'язань по збlnьшенню виробннцтва молока, м'яса та Інших продуктІв тварниництва, як цього 'внма·

гає постановг ЦК КПРС, Ради СРСР, ВЦРПС та ЦК ВЛКСМ.

вони

на 109,3 процента, вико­ навши будівельно-монтаж­ ська, Г. С. Лесюн та бага· них роБІт на 2 мІльйони то Інших, якІ змІннІ нор 990 тисяч карбованців. ми систематично викону­ Серед об'єктів, на яки~ ють на 125-135 процен, трудяться мостобудlвцl. тів. - перший мІський пІд­ Глибоко усвідомлюючи, земний перехІд по вулицІ ЩО - дальше підиесеннн НиївськіЙ. зливна кана­ рівня добробуту радян лізація по вулиці Польо­ ських людей у значній мІ· вІй та багато Інших спо­ рІ залежить від успішного руд, ЩО будуються V Громова,

М. І. Масняк, токар С. М.

І Резанов, І Бражник.

І порту вали

своїх

і

«3аворицький:о; імені Мічуріна імені Докучаєва Всього по

О ~1,Б

-0.7 -0.5 -0,2

-о.,,

району

6,07 -0,41

шофер М. В. Вони вже рапро

виконання

чотирирічних

, нів.

пл<t-

П. К)"КШИН,

Інженер виробничо-технІчного віддІлу мостопоІзда

0,41

ПЕРЕМОЖЕЦЬ КОНКУРСУ

мостопоІзда

.NQ 814. План

ударницІ

.

ЦинІ середньодобовий R8дlй молока на корову

по Р8Йону становить 6,07 кІлограма, що на кlлограма менше проти вІдповlдного пе· рlоду мниулого року. ОднІєю з головних при. чіт цього є грубl порушення техиqлог1У годlв, nl, догляду І утримання корІв у цІлому рядІ господарств. НерІдко допускаються перебоJ Е завезениl грубнх І соковитих кормІв У рад· госпах .ЖердlвськнЙ», ІменІ МІчурІна . • Боо · рнцьхиЙ., .КрасилІвськИЙ», ІменІ Докучаєва. Знм1зля вимагав вІд людей ВeJJИкнх зуснль.

Цими

вельники

КОМСОМОЛR3

Теплюк,

керує комуністка В. М. до 27 грудня і випуститн п'ять І\ращих чотиривер­ Єрмолаєва, а також ба га понад завдання 1О тисяч статниць в'язального цеху. то окремих виробничникІв всІх старань. трикотажних вироБІВ. Серед них молодІ 1\0- ДОl\ладають ювІлею Г. БОЧЕЧКА, муністки І. П. ПРОСI\УРНИ­ щоб в- переддень секретар парторганlзача І В. С. -Павлюк, депу· вождя революції рапорту­ тати місько! Ради Hapo~· вати про завершення п'я­ цlІ фабрики верхнього Особли· них депутатів трудящих тирІчного плану. дитячого трикотажу.

прямий обов;язок керlв,

кових органІзацІй господарств. Останиlм часом у радroспах

час

ших на цей рубіЖ вийшло

фактн, створитн всІ умови дЛЯ ВИСОКОПРОДУf(· тнвноІ працІ людей

та Л. М.

виконати особистІ п'яти­ нінську ударну вахту. ко ­ комсомольсько­ річні плани. У числІ пер- лектив

вручиу.

Що це, як не кричуща безгосподарнІсть? Пи корlнитн З практнки

) )

Рунова. надходити

Бобко,

партН

штив конкретну виробнизапалюють H~ дуктивностІ працІ і полІп­ флангові весь ко­ чу програму І взяв coul;!- рІчниці шення якостІ вироБІВ. llе трудові подвиги зобов'язання Н'\, ження пlдприємс тва. лlстичні дало Ім змогу ' набагато лектив

грязюка, прнмlщения не - вІдремонтовані, дахи часто

Н. С. Помазок

багато лець, а другою

робітникІв досягло висо ких темпів зростання про­

Майже такий стан справ І на фермах рад. гоcпJв .Заплавннй., .ЖердlвськиЙ., ІменІ Докучаєва. Тут панує безпорядок. Круroм

кормн

роз­

ти

630

~ . _-....r

гання за успішне втілення й з пошивного цеху. Пер· в життя рішень XXV з 'їз­ шою доповіла про завер· ду J\ПРС. Працюючи під шення особистої п'ятирІч ­ Н. С. Гаври­ девІзом «Жодного вІд· ки швачка

иадцять мІсяцІв Ц. р. тварннники радгоспу одержали його на 266 кілограмІв менше иtl корову, ніж за цей 'Іас торІк.

протІкають. МеханІзми на фермах

широко

горнуте соціалістичне ЗМд­

подарству нниl становить лнше 4,5-4,3 кlnо грама, що на 0,4-0,3 кІлограма менше протн

вІдповІдного перІоду мниулого року.

______

чЛен

КОМУНІСТИЧНОї праЦі Г.

тнсячl карбованцІв. До кlиця року

432

М.

Ганна

лено днтячих трнкотажних внробlв на 26 мІль·

неуважно

забувають

Л.

По-ударному працюють у нинІшньому році буді­

ентузlазмо\!

трудяться

програмн чотнрьох рокІв десятоl п'ятнрlчки. За цей перІод в торговельну мережу вІдправ­

усіх господарствах району.

Проте, в окремнх господарствах

во з високим

Колектнв фабрнкн верхнього дитячого три­

доюють по 24-16 кІлограмІв молока вІ,ІІ кожно! корови. ДосвІд роботи передових тва· РВRВикІв варто пропагуватв І поширюватв в

С'l'авляться

завдання на

процекті'll при ви­

відстаючих. Серед бригад свІтлотех­ нічного заводу П колектив багато разів загойогугав призові місця. По-ударному несуть робітниці брига­ ди трудову вахту на чить 110-ї річ­ ниці 8 дня народження В. І. Леніна. Кожної :!JMiHU виконують свої зав­ дання І/а 110-115 nроцёнтів при бездефектній роботі, адже світильни­ ки f:Фанта:!Jія>, f:KeaHT> і торшери,

стВ()рнлн належиl умовн для Іх працІ, своє. '1асво утеплили примІщення, подбаJJИ про по­

бут тваринникІв. ОскІльки БІльшІсть

15-25

па склеюванню РО:!Jсіюва'4ів світ ла до світильнwcів, якою керу. Д. Ю. Лебідь, ВЖІ п'ятий рік nрац,юв бе!

сТребухlвськВЙ.,

КІрова

нув доведені

.*.

ТУЮ':lв~ь г1дно зустрІти 110-у рІчницю з дня ва~джения В. І. Леніна, тваринники прar' ауть добитнся нових успWв У збlnьшенн1 ва­ .повоro внробництва молока, м'яса, явць. Зима - важка пора для тваринникІв. Знаю­ в

це

Комсо,,",льсько-молодіж/UJ бриza~(J

проходить

1979-1960

eJlIJt?JtBMP-

ті. Кожен І них перевико­

траКТОРJl,

обroворення постанови ЦК КПРС, Ради M1R1· стрІв СРСР, ВЦРПС І ЦК ВЛКСМ сПро роз. roPT8JIIIJI Всесоюзного соцlanlСТJI1IIIОГО зма­ гaввJi працівникІв тваРlПППЩтва за зБІльшення ввробництва І заготlВeJJЬ продухтlв тварвввв­ в зимовий перІод

Різа-

пк Микола KOJlЬгa та Ів-

випереджеНІЯ)!

3

оу ці дві У багатьох коnективц моnочиorо­

це,

Ілліч Суима,

,.

все

змагання р8ЙОНУ

Степанович

ТРУІова вахта п'ятирІчки -

8нлючаймось у 8сесоюзне

про

ро­

JlKic'l'J.

полаг(t~и_

поставили

Тепер

КОМУІЦСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ,

МІСЬКОІ І РАПОННОІ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

чи

Григорій

Ita ЗlІмове зберігаНIІЯ.

аарввх ферм господарств

кормозаготІ­

боті відзначаються слюсарі

роз­

грунтообробний іll-

вентар,

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕП

та

горнулося дійове соціаліс­ иекжо, Дмитро Арсентійо­ тичне змаt'aННА за високі вич Мllхайленко, Микола

ГАЗЕТА ВИХОАИТЬ 3 17 КВІТНЯ 1937 РОКУ

QTBII

комбаАни

зай­ вельну техніку. На цій ро­

«Пухівський»

маються спеціально створе­

ГР)"ДНЯ

1979 ЦІна 2

відмІнна

.110

.N!I 814.

ВІДОМА ДЕПУТАТІВ

РАЙОННО' РАДИ Виконком Брова~ ськоІ Р8ЙониоІ Радн народниJ': депутатІв по· вІдомляє, що п'ятнад­ цята сесІя раАониоі Ради пародних депута­ тІв

шІстнадцятого скли­

кання вІдбудет ь с 11 21 грудня ц. р. у залІ засІдань райвнконкому о 14 roднн1.

Р8Йвиковком.


стор.

2

;t

12 грудня 1979 року

НО8!

ЖИТТЯ

в И&ОРЧІ ОКРУГИ ПО ВИ&ОРАХ до Броварсько' мІська' Ради народи-их депутаті. РішвННR J(g 436 гиНОНКОJlУ JliCЬK~' Ра8u народних "nуltUlmfггliJ На пІдставі ст. 14 Закону УкраІНсьноУ РСР .nро вибори до місцевих Рад народних депутатів УК­

раІнсько! РСР.,

виконком місько! Ради народних

депутатів вирІшив:

Утворити такі виБОРЧі округи по виборах 11) Вроварсьної міськоХ Ради народних депутатів: Бptlварсьцl виборчий округ ом

Вулиц'І

КиІвсьна,

.N!! 312.

1

будииок

Броварськd

виборЧІІЙ o-m .м 2 ВУЛИЦІ! ИИЇ8Сьна, будинок

Н2

310.

БроварськlІЙ виборчий округ ом

Вулиця

Київська,

М 310-а

11

N2 53.

3

будииок

Броварський виборчий округ :М 4 Вулиця Київська, будинок

М

Ліиського, Камо, КраСіна, K~'P­ чатова, Олега Кошового. Броварський виборчий округ ом 24 ВУЛИЦЯ Короленка, будинок М 49. Брова,ськd виборчий округ ~ ВУЛИЦЯ Короленка, ~АИХО~

308.

Броварсьпй

виборчий округ :М S Вулиця ИИЇ1!ська, будинок

Броварський виборчий Ollpyr ~ а ВУЛИЦЯ Королениа, БУДККGJ N2 53-а.

Н2

Броварський виборчий округ ом 8 ВУЛИЦЯ КиІвська, будинок

М

Бров.рськиЙ виборчий округ ~ 10 Вулиця КиІвська, БУДИН(1!\ М 30015 та будииок .м 300 11

від квартири

.N2 1

до кв.

.N2 40.

БроваРСЬ.!lЙ

виборчий оируr ~ ВУЛИЦЯ

КиІвеька,

11 БУДИНnl\

61.

14.

Ю.

rarapiHa, 61дrf

Вроварський IJJбарЧJdt 08рyr ом 48

!уJ'rJЩJI

H~ ом

HJ.

Ю.

ГагаРіна, БУіИ

Вулиця МарН ЛаГУН0 во!, бу.

o.;yr

ом

ВУЛИЦІ!

N2 15 (корпуси ММ 1--

.!IJ!HOK

7). 51

БроваРСJ,IІJIЙ виборчий ОКруІ' .м 77

динок

138.

БроаарськlІЙ

• ... .ее,

61-а.

Бров.рсьШ виборчий окр)'!' ом 30 Вулиця Короленка, (1!УАННО. М

JIA 212.

..""11'

.ре

реьи~

Jlll80Рчиl М 155 IfJ!ИЦІІ SO реків ВЛНСМ, 81.!(JlReК ом 2. 8ренрсьJCJIЙ вlІ8ер'IRЙ eкpyr ом

63. БроварсыcJlй

54

Ю. rarapiH8, буДИ-' нок ом 2fJ від кв. ом 1З7 д"

виборчий окрyr ом ае Вулиця Иороленка, 6УАИНОJC хв.

N2

0Jqt)'I' ом

8у"'ИЦІІ

50 РОКіl

виборчий округ .м 31 81j1ИRОК .м 2-8. Вулиця Иароленка, БУАИНОК Вре•• реь."

65.

Броварський виборчий округ :М 102

Вулиці Червона, Дмитра Ча-

N2 17.

БРОljарськJIЙ

!ТУрного.

Вулиця

Иороленка,

ВУЛИЦІ!

50 років 8удннок ом 3.

32

Вро.арсьJПdt

вибарчий ОКР),!, }А Вулиця нок Но 2.

Ю.

иід ом 15 до кінця лLвий бік, та від М 32 до кіНЦІі-"

Броварський виборчий округ :м 82 ВУЛИЦІ! Возз'єднанн'І, БУДІ" RC:JR М 11.

виборчий округ :М 105 Вулиця 1 го Травня. Броварський

Вулиця нок М 9.

буди.

Броварсьuй виборчий oKpyr }А в4 Вулиця Ю. Гагаріна, будr, нок Но 3.

Возз'єднання,

буди- правий БІк, Лолярників. Броварський

ВИборчий округ :М 108 Вулиця Некрасова. Лровулку!

Броварський

ВЛКСМ

виборчий округ .N! 83 Зs.,іськиЙ цегеЛhНИЙ 31iIО.і\. БроваJlеьк!dt виборчий округ :М 84

ВЛНСМ

Вулиця

від

l{Иївська,

Ульянових та Партизанськl(Й. Броварський виборчий округ :м 107 Вулиця ЛенІна,

N2 1 до .N2 39 -

лІвий бік вІд М

П"'8ВИ~ БІк.

Броварський

Броварський

будинми Bl~

БУДИНFИ ом 1 до М 77- лІвий бік Т3

тl1 вІд М 2 до .N'o 58 -

81)!ПОК М З-а.

38

ГагаРіна,

Броварський виборчий округ .NЬ 104 ВУЛИЦі Челюскіна, БУАИНК;'

-ОJNd о.", Н s8 бік та вул. Чапаєва до BY~. Ии- І 8yJfJIМ 50 I'Оків ВЛКСМ, Уlська. І

N2 67.

Чехова та

Бревареький виборчий округ ом 81

158

&РО"рсьn1t

буАИИ~К

Провулкц

виборчий округ :М 103 ВулиЦі Челюскіна, будинки від М 1 до .N'q 13 - лівий бік, від .N'2 2 до ом 30 ПРliвийбік, Воровського, Нуйбишева. Прпвулок Тихий.

ВИборчий oKpyr :М 80 Вулиця Возз'єднання, будииок .м 7.

.11801'.... OJCp)'l' .N! 87

Бровареьк" виборчий ОКАУГ ~

Новпака,

виборчиlt OKPyr .NЬ 78 Деснянський. Вулиця Марії Лю унової, буБроварський

=1

ІІІ. ом 138. Вров.ре....

будин-

виборчий округ :М 1()1

Вулиці Молодіжна, Ново-Оболонська.

Вулиця Марії ЛагуиовоІ, бу-

1.''ІІІІ е..уг JiA 5J .Y"'~ Ю. Г.гарІна, буди-

)feK

О~олонська,

виборчий округ :М 78 ки .N'2 15-б та JW 16. і3улиця МарН Лагуиовоr, буВроварсь..'ОІЙ

8улиuя Ю. ГагаРlиа, будц нек М 27 від кв. ом 1 Д~

118.

ераварський

виборЧffi.~ округ ом 100

8рев.реькИЙ

23.

Spola,e.кd в_'.... ом

виборчd округ М 99 ВулицІ Оболонська, кріМ буДИl{Ків М 15-15 та М 16, Тургенєва. Про вул ки Озерний, Обо. лонсьКИй.

динок ом 13-б.

.,ОВ.peиd

IJIfJорчий округ ом БО Вулиця Ю. ГагаРіна, буди

кек М

Вров.реькиЙ

adopu:й oкpfг Н 74 ВУЛИЦlI МарН ЛаГУН0 во!, бу lІИИКІ ММ 12, 13-.. Броварський виборчий округ М 75

1yJ!1J!1JI

Бров.рсьКJIЙ

N2 300. Броварський виборчий oKpyr .м D Вулиця Київська, будинок .N!! 300-а.

IyUЦII

n.

виборчий округ , . 38 Вулиця Короленка, будкиок

302.

Броварський виборчий округ ом 7 Вулиця ИиІвська, будино!! N2 302-а.

ВровареьИІІЙ

_OrQJI IIIPJI' 1<1 41

кек М-

,рудн" 1978 рону

ом ,вlд К8. ом 131 .II~ ДИНОК Nt 18. М 212. Броварський виборчий окрyr ом а1 Вроваре.КИЙ виборчиа округ .NЬ 79 Вулиця Короленка, буднне. І_PUЙ ир)'!' ~ 153 Вулиця Марії Лагунової, буМ 59. _"'RЦII Ю. Гагаріиа, буди- динок .N2 19. Броварськd кв. М 1 Д~ Броварський "ех М 2е від Броварсь'"

,.N'2 304. Бров.рсьКИЙ виборчий округ ом 6 Вулиця ИиІвська, будинок

в~.,eиd

10

виборчий округ ом вб

2 до

правий

Броварський виборчий округМ 108

Вулиця

І М

.N2 84 -

ЛенІна,

будинки BI~

79 до кІнця - лівий бік та виборчий округ :М 159 І ВулицІ Київська, БУДИНFt. від ом 86 до кінця прави.1 Вулиця 50 рОКів ВЛНСМ_ І від .N; 41 до .м 8е .nівиf\ бік. . еуlИИОМ ом З-б ВіJl кімиаТJt' бік, та від .N9 60 до М 78 -І БроварсltКИЙ М 1 до кіМНIІТИ N2 74. ПРаВИЙ бік, Комсомольська. .иборчиЙ округ ом 108

Броварський Броварський Вулиця Франка, будинки вІд виборчий округ М 60 виборчий округ .NЬ 86 ,М 1 до М 53 лівий бік Т3 Броварський ВУЯМЦ. 50 рnкlв ВЛКСМ. Еулиці Київська, будинки від ом 2 до М 52 правий Бро.арс"киl виборчий Оl(р)'!' .NO 3s SyIИJfОК N9 3-б від Кімнати вlд: N2 91 до .N'v 129 - лівий БІк. виборчий oKpyr ом -12 Вулиця Ю. Гагаріна, буjlИ­ .N'o 75 1/.0 кікця. бік та від N9 80 до Nt 124 Броварський Вулиця KI:IXBC~Ka, будинок вра.арсыcJlй правий бік. ЗапорlЗJaка. виБОрчий округ .NЬ 110 N2 ~!98-a від кімнати М 1 Д() нок Но 4.

М З00-в кв .

від

кв.

ДО

Nv 41

.N'g 160.

кімнати Но

110.

Броварський виборчий округ ~

13

Вулиця ИиІвськв. бrдпнвк ом 298-а від Кімнати ом 11 lJi'l кімнати .NQ 220. Бро.арсыcJlй

виборчий oкpyr ом

14

Вулиця КиУвська, будииок М 298-а від кімнати ом 221 ДІ) КіНЦЯ.

_Броварський

Н2

Ииlвська,

будино!{

296. КИЇВСJaка,

1

дІ')

Бреварський

ВJ(борчвй округ :М Вулиця

КиІвська,

кімнати

БУДИl{ОI;

до

Ng 165. Броварський

Вулиця

Ииївська,

38

rarap:Ha,

6ур

виборчий округ .NO зв Ю.

Гагаріна,

буД.­

Броварськ!fЙ

виборчий округ ~ Вулиця нок .N2 8.

Ю.

40

Гагаріна,

буЮt­

18

БУДИИОR

.N'g 294.

Вулиця Ю. нок Ng 10.

N9 292.

КпУвська,

uуДИНf)J(

М 290 від кімнати М 1 ДІ") І'

кімнати .N!! 71. Броварс,кий виборчий округ .NII ~1

Гагаріна,

БУ48-

ВИборчий oKpyr JI 44 Вулиця Ю. faraplJia, був'

11. Бро.арськd виборчий 61,)'!' ом 4$ ' .с..

нок Н2

Вулиця

Ю.

агаріна, V.1AH-

Вулиця Ниївська, будинок нок .м 12. .N'g 290 від кімнати М 72 ДО БРо",с:,,'" кімнати Нч t 42. вхБОР'ld OKPyr ом Бро.ареьииЙ

Вулиця

Ю.

...

Гагаріна, будrt

виборчий округ :М Q2 нок М 12а з кімнати М І .І/) Вулиці Олександра Блока. кімнати М 72.

Львівеьна, Иарбишева, сщ!ського, ЧернІгівська. 5РОQрреький

РокІ'-

виборчий округ .м 23 Вулиці Паторжинського,

Броварський 8иберЧJfЙ окр),!, :М

бік та від М

БУJlннек Н9 10.

8роваре.кий виборчий округ .NЬ

ВУЛИЦЯ 50 РОНіВ будинек ом 11-а.

Вулиця Франка, будинки вІд

виборчий округ :М 87 .N'o 55 до кінця - лівий бік. т,1 )3удиці Кnївська, БУ1іИНЮІ від М 54 до кіиця - правиА від М 131 дп ,N'q 157 лівиrt бік. ВулицІ Фрунзе, J{nцюБИIJ-

82

еу",иц" 50 рокІв ВЛИСМ. будинок М 8. - 'Бревареькнй вR4Jер'IJIЙ окрyr ом 83 ~улнц" 50 років ВЛНСМ,

. .

Броварський

81

ВЛКСМ,

І

126

до М

164

правий бік, Леонтовича. Броварський . виборчий округ ~ вв ВУЛИЦЯ Київська, будинки М 166 та М t 68.

Бро.арськиЙ

84

ВЛКСМ, від М бін.

159

до кінця

-

Вре••реький

Броварський

81180'ПЙ екрyr .м 68

Броварськиt ВlJборчиl OJCpYf ом 47

ВУJ1ИЦ$l

Ю.

ГаГііріка.

будн

~ро"рсьюrtt .-бор'lИЙ о.рут ом 88

8улиu" Марі! ЛагУИОВО!, бу-

виборчий округ .м 91

Вулиці

Гальбича,

ХХІІ з'Уз·

ченка, крім будинку N2 Броварський

.иборЧИЙ oKpyr ом 89 ~УЛИI1Я МарН Лагуково!, бу4ИІІКИ мМ 5, 8. ~ ___ ,..p(lварс__

2.

виборчий округ ом 93

дино!! М 4-а.

ВРОlареькиtt

Ву.nиця

М

Шевченка, будинок

2. Броварсыc1dt внборчий округ ом 94 Вулиці Иоккінакі, Р8Дгоспна, Броварський,

виборчий округ .NЬ

8s

..СІор.... окр)'!' JI 70 Вулиці Героїв реВОЛlQцlt, ~у"'иц" МарН лаГУНОіОІ. бу- $-ro Березня, Лисеика. Прову

,анпк МJIA Т, 8. ВРО••РА_ Idep'lill екр,г ом 7.

ного.

Броварський виборчий округ .NЬ 111 ВулицІ Пушкіна. Ремnитич, ків. Прnвулки Парковий, ФІла· това, П10нерськиЙ. Броварський виборчий округ ом Вулиці Ломоносова,

лівий

lровареькнй Sро.арсьКВЙ 8ибе,'" округ Н ~ виборчий окр)'!' ОМ 90 ~nНUЯ Маріl ЛагУновоІ, буВулиця Київська, будннки 4ИКОК ом 1. від Н2 170 до ]\1'9 288.

,

ського. Провулок Дем'яиа Бед·

виборчий oKpyr .NII 89 Вулиця Київська, БУДИИFИ

8уmruя Ма}'l! JIaryHoBoY, бу'

Qроварський

Броварсь~ виборчнА ОКРУГ ом ",20

50 років 7.

.-явок ом 2. ДУ НПРС, провулок ХХІІ з'Х3виборчий округ ~ 41 Бро••рсыolй ДУ КПРС. ВУЛИЦЯ Ю. Гагаріна, БУIIІ­ ва80Р'IJIЙ оКрут :М 87 Броварський НОК N2 9. lJу"'И'О" Марі! ЛагУНОВО!, бувиборчий округ .м 92 Броварський JIJfHOK М 3. ВулицІ 8-го з'~зду РАД, Weliвиборчий окр)'!' ~ 42

Броварський БРО8арський виборчий oKpyr .м 43 виборчий округ :М 19 Вулпця Ю. Гагаріиа, буди· Вулиця Ииївська, будинок иок .N'o 1О-а,

Вулиця

вJI4Jорчий округ ом

ауJ'IИЦ~ будинок ом

Броварський

17

Nt 84

виборчий округ ом

Ю.

Броварс'RRI

16

будииок

М 296-а від ні14ИIi\ТИ Но кімнати Но 83.

М 296-а від кімнати

Бро.арсыcJlй

виборчий округ .м

Вулиця нок М 7.

Sроварський виборчий округ ом Ву лиця

Брав.рськ" виборчий округ :М 37 Вулиця Ю. ГагарІна, БУАИ­ нок Но 515.

Вулиця нек Но 6.

виборчий округ ом Iб Вулиця

Броварський виборчий округ .м зв Вулиця Ю. Гагаріна, буди нОК НО 5.

",ок Пирогова.

112

Сергlя

Єсеніна, Матросова, БУДИНКlI від М 1 ДО кінця лівнА бік. Броварський виборчнй округ .NЬ Вулиця Горького.

113

Броварс.киЙ виборчий округ .NЬ 114 Вулиця БІЛОДІбровна, будин­ ки ММ 2, 4. Броварс.киЙ виборчий округ :М 11б Вулиці Лесі УнраІнки, Гео­ логів.

Броварський

виборчий

OKPyr

118

Вулиці Макаренка, Гвардій­ ська, Матросова, будинки від

ом

2

ДС:) кінця

-

правий бік.

Броварський виборчий округ .NЬ 111 Вулиця Боженка. Прову,п:КIt Сtргія Лазо та ПіщаниЙ. Броварський виборчий oKpyr ом 118 Вулиця Чапаєва, від вулицІ }\иувсы\її до КіНця.

Броварський

ІІlJборчий oKpyr ом ее

БровареыcJlй

виборчий округ :М 119 lІу.лИ.l,!.JI МарН ЛагуиеВОІ, еу_. Вулиця щорса, будинки alll ВулиЦя Свердлова. ПРОВУЛОІ( аинок ~ ,-,. ом 1 до М 45. Провулок ТуКостянтина Заслонова. JI~..pm.кd !'Ікй.

вdt)pQI ек,уг .м 12 l!1УЛ1ll,J1І Марі! Л8гУRО~О~, ДИJ«'JC ~ ~.

ц~op. 001' "'" '3

,.борчd oKpyr .NO 87 Вулиця Щорса, 6у.l!.ИННИ вІл ом до кінця.

46

1ІІ0'.Реь.

нок М 12а з кімнати М 1а ВУJtИЦJl МаріІ Jtarylio,~~, Ее- до кімнати Н2 142. jИНКВ ММ 9-а, 10.

Броварський

~роварськи.

6,/,

1$1'

..

J;роварський

в бор~ OI<PYf

.Nf

Вулиця Петровського.

оо

пборчий округ .N9 t 20 Яулиця Маяковського будкн­ ки від ом 1 до .N'9 1О 1 ~ ~іви.1І бі~ і від .N'2 2 до .N't 28 -- пра­ вий бік.

(ЗакіН1JЄНШІ

;;: 4 СІОР.).


НОВЕ

ЖИТТЯ

* 3cro.,..

rрудня 1979 року

11

ВИЩЕ ПРАПОР ЗМАГАННЯ, ТВАРИННИКИ! ПІД СУМ КИРО Б О тит В АРИ Н НИК І В

РА й О н У

ЗА

11

Першою на птахофабриuі Першою

ва

КиІвськ1l виробила

на одержаяа штуки

яєць

по

при

аобов'язаннІ

На передоваа

252,5 пrtук,

ПереМОЖЦIlМИ тичного

'О(

РОКУ

о

Бондар Н. М. Цапко К. І. Кривец .. Є. М. Фесюк О. А. КупріllНЧУК К. Г.

Володимир Сергійович Литвиненко один із кра­ щих тваринників радгоспу імені Мічуріна. Він всією душею вболіває за громадську худобу, вносить ваго­

добилися ..,акож трудівнн­

мий вклад у _підвищення її продуктивностІ. Нині він сумлінно виконує ,обов'язки помічника бригадира мо­

валенко та Onьгa Васиnь­

Аоч нотоварної

чеико.

На Зkімку:

В. МИКОЛАЄНКО.

ферми.

В . С. ЛИТВИНЕНКО. ФОТО М. Семвиога.

НОВИХ ТРУДОВИХ ЗВЕРШЕНЬ

Постанова ЦК КПРС, Ра- ня» З особ.'1ИВОЮ увагою Войцехівна Риба та Галина кожної корови по 3278 кі­ ди Міністрів СРСР, ВЦРПС вчитуються в ті ПО.'Іожен- Федорівна Кабанець лише лограмів молока, що на 60 і ЦК ВЛКСМ «Про розгор- НЯ доцовіді,

в

яких гово- за одинадцять

місяців

на­

риться про стан справ 1 доі.'!И від кожної корови завдання в галузі тварин- по 3500-4000 кілограмів ництва. Вони погоджують- молока, успішно виконав­ ся з тим, що віддача Bi,lt Ши планові завдання. fQCцієї галузі повинна і може подарство помітно нарощує бути вищою. Про це свlд- обсяги виробництва , про,. чить досвід іхньої роботи. дукціі ферм. Щоб і надалі За останні роки трудів- добиватися цього, треба ники господарства зробили зразково, на високому ор.,

шення виробництва і про- чимало. Зміцніла

дажу продукції галузі, під- база, підвищилася врожайвищеННf її еФективності. ність кукурудзи на СИЛОС, На Пленумі ПК КПРС, щО кормових буряків. Збільши-

неЩОJlІВНО відбувс., Леоні,ц ЛОСЯ поголів'я великої ро- ropHYTe

соціалістичне зма-

Ілліч Брежнєв чітко визна- гатоі худоби і птиці. 3рос- гаННJI. чив основні завдання, які ла майстерність тваринни- участь

В

стоять перед працівниками ферм на SlверmаЛl>НОМУ етапі п'ятирічки. Колективи ферм ПJ!емзаводу «Руд-

кілограМів

більше

проти

відповідного періоду мину­ лого року. План продажу молока

на

державі

процента.

110,3

шими темпами

лізацію

виконали

Хоро­

ведуть реа­

державі

м'яса та

яєць.

Працівники ферм плем­ «РУДIІJl» активно ганізаційному і З00техніч­ включаються у Всесоюзне ному рівні провести зимі в­ соціаЛ!СТ1fttне змагання тва­ лю худоби. Тут допоможе ринників. Вони' зроблять тваринникам широко роз­ усе для успішного вико­

кормова

заводу

нання рішень Пленуму ЦК ньому беруть всі працівники КПРС і сесії Верховноі Ра­

ди СРСР. ків. Так, майстри машин- ферм. О. КОВШУН, ного доіння Галина АрлаНепогано lакінчують на­ член корпункту газетн мівиа Ненько, ОЛега Мико- ші тваринники нинішній лаівна

Павленко,

Маріі рік.

Вою{

одержали

ВИКОНАННЯ

.Нове життя._

від

ПЛАНУ

виробmщтва t продажудеРЖI.1 Ц}ЮЮ'ктlв "'.'РВНllJlJlтва ГОСJlодарствами району за 11 мlевцlа 1979 року (за ~'НІІМИ мlського tифОРМanlАио-обчислюааяьноro цеи'J'РУ державноУ статистики) ПРО48КО

. ,,,," ~~

.

• >00

=" ~~

.... о(

СЛJl8екі.еькиА:. «Т\'Іе6ухівський:. імені ЮРОlа еД.антард. ІменІ

Щорса

ПлемзаВ9Д «} УАЖІ~ .ГQ"оліВСilкнА. еПуХівськиЙ. «Літківський. е3аворицькнЙ:. «Русанівський:.

е30Р"·

еl§ОбрицькиА:. .«Кр зеИJlІ ВСЬК иА" сЖердівський:. імені Мічурін.

с8елнкодимерськиЙ.

е'аnлавниR:. імеиі До"учаlll

11(

t: ~ u

""..., ,;

.:

:1:=

18

4999 4519 4060 3723 3871 3278 3009 2835 2827 2582 2550 2523 2491 2415 2391 2301 2256 2233 2062

355 348 293 231 249 188 210 140 184 152 166 154 146 163 158 127 135 156

95

! •

..:І •і:; ~ -..8

112 Іі ! ~

~B'

-125 -236 +212 -162 -153 +60 -13б

+120 -188 -124

а

~= ,,~

!

:І ..

Є'" "!Ig

ві

~

'2.5 ;

.....

·0

с",_

М,8 9е,7

92.4 92,4 91,1 8М

87,4 91,9 92,S

-О(

::е.і:

.. І:'

о

AapCbKorO

i~ її" .Ісо 8 о( ~

..

=,," '" == Ji;;2 +li~ ~:! +J~i

..

е~ 1~~ ~ 8 Q >-

+10>-

-3 2295 276 +5 369 +20 472 -19 1622 -22 1092 +47 1028 -2 151 -4 1189 -38 1062 +22 1167 -3 1075 -77 1078 -27 1152 -69 1066 -154 783 -23 970 +10 806 -71 +52 724

ІІІ

28 344 273 63 136 40 34 40 53 65 40 46 68 44 31 41 50 82

+9 -2

+2і

-8 +9 +18 -1 +5 +7 +9 -3 -2 +2 +6 +2

-2

-5

nлаиу

О:

а

107,0 108,2 164,6 124 -І 187,0 101,2 217 -9 110,3 98,4 24,0 94,4 88,6 91,3 92,1 94,1 85,8 82,7 92,3 97,7 94,7 203 +29 103,4

'.

-

іменІ 50-річчя СРСР КМЇ lська птахофабрика ~oгдaHiBCbKa \,!тахофабрика Тlлемптахорадг.,сп «5роварський:, СемиполкіВСЬК8 птахоф~брик. По району

234

..... 2783

178

-188

М,7

914

.,...23

257

207,6 113,9 127,9 102,5 140.2 158,8 103,7 145,4 122,4 138,8 122,1 87,0 99,7 109,3 90,8 139,3 100,8 155,1 172,3

Ступаченко Н. О. Топіхв п. М. Топіха Л. П. Касян Л. М. Остапчук А. М. Маnюга Н. Я. Маринич Є. Ф. Міщенко Г. М. Кравчук Г, П. Микаnаєнка Г. Топlха К. М. Микоnаєнка О. В. МllnИНКО Н. В. Яковенко К. А.

«( Плоt:Itівськи/l»)

«((Плосківський » ) «(( Плоскі вський» )

t.

( «Плоскі вськиА» ) (імені Кірова) (імені Кірова) ((( Плосківськиl\»)

Пани" Г. Ю.

(<< Плосківськиli») (імені Кірова) (<< Плоt:ківськи!l»)

Юхимчук О. В. Устим,нко Г. К. Воробйова М. М. ШИnl(JК І. С. Федоренио Г. М.

(((Плосківськи/і») ( «ПлоскіВСl>киl,,) (імені Кірова)

Сікорська М. В, Арендар Г. П . Шамриnенко Г. І. KaCIIH Г. М.

«((ПлоскіВСhки/і») (<<Плосківськиі\» ) (імені ЩОРса) (((Плосківськиl\ » ) (<<Плосківськиli» ) (<<Плосківський» ) (імені Щорса) (імені Кірова)

Прlзвкще,

квз!!,

4759 4757 4750 4726 4711 4681 4623 4619 4613 4606 4600 4443 4440 4431 4392 4331 4287 4262 4260 4235 4245 4202 4170

1324 1262 1438 1193 1159 1349 1287 1769 1238 1489 1218 1193 1205 1223 1235 1163 1184 1146 1212 1313 985 1129 1196 1121 1131 1148 1093 840 862 1084 1072 785 1043 1037 999 699 1070 952 1245 964 977 1013 НН7

754

roсnодарСТІІ8

nOHOr.napIHKO Н. С. (<<Рудня») KyцeНl«O Т. С, КІВШУН Г. П. Гузій Г. К.

127,7

95,3 98,8

'- 214

90,1

95,4

211

110,4

97,4

+8 224

147,0 100,5

97,&

«(

«(( Плоскі вський») «((ПлоскіВСhКИЙ»)

1513 1406 1531 1309 1330 1380 1431 116S 1398 1349 965

ПТАШНИЦІ

97,6

+7

«(

оо

Радгосп,комбінат

«КаЛIiТЯНСЬКIiЙ:'

Карпенко К. Г. Цюрмаста К. Г. Іванчук Н. В. Миронецька Т. С. Носно О. П. Сіра В. М. Могиnьна П. З. Смирнова О. І. Меnьничук Н. В. Гайворон О. Ю. Фесюк К. Л. Гришко В. М.

Лесик Ф. І. Зеnенко К. А. Акоаенко Н. Ф,

•u

6303 5934 5753 (<<Плосківський» ) ( << Плосківський » ) 5587 5463 ( << Плосківськи!l» ) 5498 ( << Плосківський » ) 5488 (<<Плосківськиі\» ) (<<Плоеківськии» ) 5338 (<<Требухівський» ) 5221 (<< Плоскіflськиі\») , 5220 (<<Требухівськиl» ) 5189 (<< Плосківський» ) 5175 (<< Плосківськиі\» ) 5169 (імені Щорса) 5139 (<<плосківсыtl\» ) 5115 (<<Плосківський» ) 5112 ( << Требухівський» ) 5083 ( << плоскіflсыtй» ) 5064 ( << Жердівський» ) 5055 «(( Плосківський») 5045 «((Требухівський" ) 5022 «(( плосківсыtй>>)) 5008 «((Плосківський» ) 5005 Плосківський») 4986 « ((ПлоСКівський » ) 4944 «(( Плосківськи!l») 4940 «(( Плосківський») 4952 ( (( Плоскі ВСЬКИЙ» ) 4920 ( ((Плосківський» ) 4909 ( ( Плоскі вський») 4905 {імені Щорса) 4886 Плосківський») 4884

Дяченко В. Є. 8асюра В. С.

Скок М. Г. -

Q

"О:

процента!!

.,~oAHnro~no­

( << Плоск!вськиl» )

( «Плосківськиl»

Лисенко П. М. Строкач Є. С. 6уnавенко Т. І. Журибіда С. Ф. Кривец .. Г. В. Рогач О. Г. Ситниченко Н. П.

Яко"нко С. А.

~ >-С'

2

11І=,.,

""::І

ДО

'іі 3" ~ А& i~

~.

-S15 -124 -312 -437 -S75 +28

= .. =

~ >. .... оо о( ~

.. .; і і ~ .. ,.,

~.

93,8

-253

с u';

і ~

~&

-6б

-266

i~

.;, .. ..

"L" . " "'ііі" " - ... "с ~ ii~ ;;СІ ее е ~ і .... ~ ! 2 о;

97,0 29,8 71,5 93,0 93,8 91,1 93,1 0,3 92,9

....

"" "'=

цІ Тетяна ДмитрlJlна Ко.

тання Всесоюзного соціалістичного змагання праціrJників тваринництва за збільшення виробництва і заготівель продуктів тв&РИJlиицт'а в зимовий період 1979-1980 рр.» відкривав новий етап У борот .. бі тваринників за збіль-

-:

IQЗ;

r

НА ФІНІШІ ДО

=

казВІ

rocno,s.apCTSI

при зобов'яааянl воо гра­ МІв. Високих показників

соцlалlс­

РіВНЯТИСЯ! •.,

ПрlЗ8ище.

никІв ферми ВВЙlПли Ма­ рія Григорівиа Пиж І Уляна Петрlвиа Кроха, оі одержали по 637 гра­ мів середиьодобових при­ ростів кожноl тв'ряни

змагання праців-

РОКУ

д О Я Р К И

ВАТО_Ж ПРИРОСТИ 'УспІшно закІнчують ин­ нlшнlй рІк працІвники фермн по відгодівлl сви­ ией Треєщинського вІд­ д1mlа радгоспу Імені КІ­ рова, якнй очояює брнга­ дир Гнат Федотович Ко­ ваяь. При річному зобо­ .'IІ.аинl 1750 центнерІв воин виробилн за одинад­ цять місяцІв 1812 цент­ нерів СВRНИИи.

1 979

них

pIBUJO-

Т. С. Ваиуяеико, Г. І. Ковпак. Г. ПОЛЯНСЬКА.

рІчному

250

На

JUIII. З8З

ться ІншІ. Високо! про­ ДУКТRвиоct'1 птицІ доБRJtR­ ся В нинlшиьому роцІ та­ кож пташивцl Т. І. BJlaсеико, Н. П. Петрnyк,

вІд кожноІ

kypkb-несучЮf

:5

Іх тиCJt1lI штук.

птаz~а8РRЦI ВИКDнала соцlаяlстнчиl зоБОВ'lІзан­ u нинішнього року птam­ ВJIЦII Л. О. Репетунова. За одинадцять мІсяцІв во­

МІСЯЦІВ

РепеТУНОl8 Л. О. ВnасемкС! Т. І. ОnIШК. М. М.

(КИЇВСl>ка) (<<РУДНЯ»)

П"ричук Н.

(Київt:ька)

",

Рудобаба С. М. Ва КУПІ НКО Т. С. Пономар.нко Г. О. ДеНИСІНКО О. С. Кавпак Г. І. Компанець С. М. Наточій М. Й.

С"уценко Л. П. 100,4

«((Рудня») «((Рудня») «(Рудня») (ltИЇВСl>ка)

РІЦ О. І.

«((РУ.l\ня» )

(lt'fїBCI>Ka)

« (( Рудня») ((РУ.l\НЯ») (Київська)

(<<РУДІІЯ» ) (Київська) (Київська)

(КиЇвська)

268,0 236,8 2&6,0 208,5 263,0 277,9 257,0 232,7 252,5 5393,0 248,9 2368,0 248,3 721,3 247,7 9326,0 727,1 245,5 239,0 3501,0 239,0 557,3 237,0 97,2 236,5 4464,0 236,5 623,0 235,9 4061,0 231,7 12245 230,9 5174.


.. 4

*

стор.

12

грудня

року

1979

НОВЕ

ЖИТТЯ

ВИБОРЧ І ОКРУГИ ПО ВИБОРАХ (Зак1J111еНВJl. Поч. на 2-й СТОР.)., внборчий округ .N!! 121

виборчий округ

.NiI 132

ВулицІ Осипова, будинки від

ВУЛИЦі Андреєва, будинки від М 1 до М 61 - лІвий БІк та вІд М 2 до М 70 - правий БІк, Таращанська_

Броварський

І

виборчий округ .NiI 122 ВулиЦі Андреєва, будинки від .N2 63 до кінця - лівий біК І та вІд М 72 до кінця - прави:! '

123

М 27 до кінця - лівий бlкrd вІд .N2 44 до кінця правий БІк, Перонна, Лугова. Провулок ЕлектрикІв.

Броварський

виборчий округ .NV Вулиця Гоголя. Броварський виборчий округ .N'2

Садова,

виборчий округ

від М 30 до кінця -

ський.

Броварський

виборчий округ .N!! 125

Вулиці

Рози

Чернишевського.

ці Гоголя до кінця.

Броварський виборчий округ М 126

Вулиці

Жовтиева,

Семашко.

будинки,

БІк, Степана Разіна.

виборчий округ .N'9 127

Вулиця

Сєдова.

Провулок І

Поштовий. Броварський

роварськ

М 4, вулиця Шолом-Алейхем~ до вул. Гоголя та вулиця Налl-

виборчий округ

БІк

Броварський

.

виборчий округ .NiI 129 ВулицІ ЛІдіце, Заводська,

40 років комсомолу.

Вулиця Пархомеика, лок Пархоменка.

Броварський

Вулиця ПапанІна.

Броварський виборчий округ .N!!

Вулиця

131

.N9 1.

правий І

бік, МІчуріна. Суворова. Провулок МІчурІна. ЛодuгlmЬСR

u,e/t

фІль ...

СМАК

ХЛІБА

у чотирьох серіях.

... Загуркотів

ДВИГУ'!

трактора, повІльно, урочи­

сто опустилися блискучІ лемешІ плуга І СИВУ неозорІсть цілинного CTeII~' перетнула чорна борозна. І люди БІгли вздовж цієї - першої борозни, І щось кричали, і спІвали, 1 смІялися ... А директор радгоспу

Польова,

М

Польова,

перемоги.

ОсновнІ подІІ другог() фІльму розгортаються во­ сени 1956 року. Це був радІсний І дуже ваЖКlн1 час

в IсторН

цілини:

зусиль.

у

жозораної землІ, пальцями,

тім крадькома уст

-

чи

розlМ'нв

понюхав.

то

а

притис

по­

до

покуштував

третьому

фІльмІ

йдеться про боротьбУЗ-І нове, цlлиине землеро~'

го району країни, перед· бачає перспективи краю.

БуднІ 1 свята цІлини, УТ сьогодення. 1 проблеми завтрашнього

дня

скла­

на смак, чи то поцілував ... Це кадри з чотирисерій­ Цей фільм ви можете ІІОІ кіноепопеї .Смак хлl­ б&~, яку кінематографІ­ побачити на екранах на· сти студій .Мосфlльм~ і шого міста. у кІнотеатрІ ІменІ Т. Г. <!І:\азахфільм~ присвятили з 12 по 16 двадцятип'ятиріччю ос­ Шевченка демонструвати­ воєння цілини. У чотирьох грудня дають зміст завершально­ го, четвертого фІльму.

фільмах епопеї

наш насущний~,

-

СХЛlб

«Хліб і

земля~, <l:ХлІб 1 люди., .ХлІб Батьківщини.

простежено всю історІю цІлини від пам'ятної вес­ ни 1954 року, коли фор­ мувалися

загони

першо­

цІлинникІв, до наших дНіВ. Перший

фільм

розпо­

муться перша і

рії

друга

кІнокартини

хлІба~, з третя

БУДИНОlt

І

17

по

четверта

кІнотеатрІ

се­

.СМёі}{

19серП;

у

.ПрометеЙ.

з

17 по 19 грудня демон· струватимуться перша І друга серії кІноФільму, з 20 по 23 грудня тя і четверта серП.

Сеанси:

12-00, 18·00, 21·00_

тре­

15

оо,

Черня·

Щолківська,

виборчий округ .м

158

Вулиця Вокзальна.

СЕРЕДА.

12 ГРУДНЯ

ПРОГРАМА

ЦТ

9.05 Зустрlq юнкор!. теJlесту"IІ «ОРоІІА» 3 Героем Рцвнсько­ го Союзу А. В. Лип!девсь­ кнм.

ТмефlJlЬМ

тата».

По

«Як

8НПР8ВИТИ

_

аакlиqениl

ио­

вини.

14.30 Новиии. 14.50 Док. ТeJlефIJlЬМИ: "Пам'.ть береже». «ХаркI8». 15.50 К. СИМОН08. В!ршl. денникн.

16.35

ЩО­

Спогади.

Справи

MOCKOBCbKoro

виборчий округ .N!! 169

КОІІ:І

17.00

Вулиця

Енгельса,

виборчий округ

Вулиця нок М

ИОИУ,ll8 рив й

«СоцlВ,ІІьниА портрет коЗапорІзького ордеflа ЛенІна абразввного комБІна­ ТУ. Передаqа ІІІ. 18.00 ОГOJlошеиня. Реклама. 18.30 «Народна TBOpqICTb' • J1ективу

«Актуал"на квмера •• 19.ЗО ДЛЯ ШКОJlярlв. «Орlєнтвр». І. Карабlц. П'ять пІсень

19.00

)'крауну.

СимфонІя

JIt

І.

20.45 «На добраиlq, дІти». 21.00 «Час~. 21.35 ТелефІльм «ДнІ турБІних». 2 серІя. По закінqеинl - на УРСР

ІХ

8ИПУСК

171

---

вий бік.

сесlі

буди-

Машинобудівна,

динки від М

Броварський виборчий округ .Nv 181 Вулиці Миру. БудІвельна, Б. Хмельницького. Броварський виборчий округ .NiI 182 Вулиця Чкалова, крім динку .Ng 1о.

Верховноі

Рвдн

скликанн..

Спец-

новин.

ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ 8.10 Шахова школа.

8.40, 9.40 історІя. 4 кл. 9.1 О Мистецтво епохн ВІДРОА­ ження.

1 до М 11 -

ом

Док.

виборчий округ .NiI 183 Вулиця Чкалова, будинок

10. Голова викоикому місько! Ради иародиих депутатів М. Н. <Р~LИН.

бу·

Секретар викоикому місько1 Ради иародних депутатів В. Я, БАГНЮК.

.111-

10.15 клуб кlноподорожеll_ 14.30 Новинн. 14.50 До Мlжиародного року тини.

20.00 Говорить Аепутатн Верхов_ ди·

фIJlЬМИ.

І.

Франко.

«Я

син

народу,

шо вгору йде». Концерт.

ФіJlЬМ «ДнІ ТурБІних». І серlА. 13.55 Тмепост' на УАарнlй буда· каховська

20.45

21.40

12.10 12.40

вІ.

'10.15

зрошувальна

система.

«Музичний -Коло

кIОСІІ».

І5.40 СторІн кн історІІ. cfpYII.He.е збройне П08станни В МосквІ».' 18.10 Спортивний К,ІІас. 16.55 Г. Сlнlс .... о. СIОУта з балету «Сампо».

«ФакІр

на

го·

17.15 «книга в T~ЄMY життІ». 17.55 Ленlнськнй унlверсит~т мlJlьЙонlв. «Упра.J1lнна соцlалlстиqноlO економІкою».

ЧЕТВЕР,

13

ГРУДНЯ

ПРОГРАМА ЦТ ВІдгукнІться, cYPMaql. 9.З5 «Мое мІсто •. Музиqна про·

9.05

_Спартак.

(К ••

пуск

новин.

ПРОГРАМА

НА ОБЛАСТЬ

8.10 Наш сад. 8.40, 9.45 ЗоологІя. 7 кл. 9.05 За сторІнками nlApyqHHIi..

18.25 МуJlьтфl"ьм сБУРloOнушка'. 18.45 «СьогоднІ у свІтІ». Томас Мюнцер. 19.05 Док. телефІльм «ДI .... ог з 10.10 Іспанська мова.

19.4;;.~~~фі~:;. сШлюб по.іме- 10.40, 11.40 В. В. Маяковський.

Лоема «Володимнр IJI"lq Л .. Р етннськи», І серlа. нlн». 10 кл. 21.00 «Час». 11.10 ),qням ЛТУ. ХІмІя. 21.35 ЧемпІонат СРСР 3 баСllет- 12.10 Студентам заОllника... болу, Чо"овlки. ЦСКА... ХІмІя. І курс. 13.25 НаУІІCl«Дннамо» (Мос;'ва). 22.15 _СьогоднІ у С8Iтl». внА комунІзм. Мlжнародннй 22.30 концерт оркестру росlйкомунІстичний рух. ПО,lllтн'І­

ЛенІна абраЗИ8НОГО нату»

ПереА.llа IV.

Виступ ДУ"080ГО штабу ЧКВО.

18.00

дину».

ЖІнки.

Т8) «РостсІльмаш •• е'lас». ТеJlефільм «ДнІ турБІних». серІя. Ло закlнqеннl: .. а ХІ сесlТ ВерховноТ Рад. УРСР ІХ скликання. Спеца""

21.00 21.35 3

на

комБІ­

оркестр,

18.30 Док. ФI,llЬМ «РаНІІовІ РІА' км-.

19.00 19.30

«Актуальна KaMepa~.

стратегlи

комунlСТИЧНIQ

І робlтниqих партІй. Слухача" пІдгото ..

14.15, 1730 qИХ

14.45 Ф.

вlДАlлень.

І.

Математика_

Тю.... еВ.

СторІнки

життя І творчостІ. ФIJlЬМ І. субтитрамн

15.30

еС..

крет великого OnOBIAaqa ••

Екран !І к,ІІ. 17.10 Му.иqиl

уqнтеJlЮ.

18.45

17.30 Екраи І

курс.

ФІ'ИІІ"

Інструменти.

студента-,аоqивu.

ХІмІя.

19 оо СI .. ьська ГОАНИ" 20.00 BeqlpHR lІа311" 20.15 «Киfвщнна •• 21.00 Коицерт. 21.40 ФIJlЬМ СМОСТИ!!. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!І

Редактор в. Н. ФЕДяи.

лектнву Запорlзькоro ОРlІ.еиа

читання».

ТелефІль>!

ноУ Ради Украінської РСР. Чемпіонат СРСР з г.ндбо-

20.15

JJV

10.10 Німецька мова. 10.40, 11.40 М. Салтнков-Ще//,17.05 РосІйська мо.а. рlн. 9 КJI. ських наРОАНИХ Інструмен17.35 концерт МОJlОДИХ викоиав­ 11.10 Уqням ПТУ. Загальна БІо­ ців. тllІ. логІя. 18.00 BIArYKH!TbCJI, cYPMaq11 ПРОГРАМА УТ замннкам. 18.30 У кожному малюику _ 12.10 Студентам 10.00 Новини. На ХІ сесll ВерФІзика. 3 курс. сонце. ховноТ Ра... и )'РСР ІХ СПИ· 14.15, 17.30 Слухачам пlдготов, 18.45 «Сьогодкl у С8Iтl». кання. . чих вІддІлень. ФІзика. 19.00 кубок УЕФА а фуТБОJlУ: І 0.1 ОТменарис "СОНЦIO, IІ.ружбl про дeKallplIC«Дннамо» (КИУ8) «ЛОКО­ 14.45 РозповІдІ - са,llютl». тІв. «Що мlА Кюхля?». мотнв. (С.фlя). 10.45 Спlва. народннй артист 15.З5 В Інтересах радянського 21.00 «Час •• СРСР Є. ЧервонlОК. народу. Про даJlьше змlц­ 11.15 Т .... ефlльМ «Диl Турбlиих», 21.35 Концерт. прнсвяqений 'O~­ неННА соцlаJllстиqного право­ рlqqю Російського хорового 2 серІя. ПаРАДКУ. товарнства. У перервІ 12.30 Концерт. 16.05 Екран - уqителю. Музика. 15.55 е Срlбн"й 1І.'8IнО'ІОК». «Сьогодні у С8Iті». 5 кл. 16.35 ІсторІя. 6 JUI. 18.15 Док. фІльМ «БJlIІ3 .. 1І1 ІІІ" ПРОГРАМА УТ 17.00 Загальна БІологІя. 11 кл. КИ'. 10.00 Новннн. 18.00 Екран студента заоqип· 16.ЗО концерт камериоf МУЗИІІ И • 10.10 «Гра». J1ЯJlькова 8нста8а. ка. 2 курс. ФІзика. 11.00 «Орбіти Аружби'. 17.00 РеспублlааНС.llа ФIЗИIІОматематиqна Шllо.Іа, Ог...1І. 11.25 Док. тмефlJlЬМ «карпат­ ,9.00 «Служу Радинському Союзу •. ська рапсодІя •• "нстlв. 17.30 «СоцlаJlЬННЙ портрет 110' 11.40 ШкlльниА екран. 9 клас. 20.00 Веqlрня казка. СОМOJIУ.

бу­

Броварський

3.

Вулнця

17.30

ХІ·

.NV 170

Олімпійська,

Броварський виборчий округ.Nil

НаУК080

про

БУДИНJШ

Вишнева.

Броварський виборчий округ .м 180 ВУЛИІІі Зелена, М. PacKoBot, Носмонавтів, АвІаційна.

Броварський

фIJlЬМ.

20.00

БроварlЬКИЙ

.NgM 4, 8.

провуЛl{И

157

4, 8.

Броварський

І

Механізаторів.

НА ГОЛУБИХ ЕКРАНАХ 9.55

Броварський виборчий округ .NiI 188 ВулицІ Поповича, ЕнгельсаJ

крІм будинків ММ

Жда-

Броварський виборчий округ .NiI Вулиця Старченка.

.NiI 167

са.

.NiI 155

Броварський

будино!:

Ol~­

воєнl землІ дали багатю' щий врожай, та зІбрати , вивезти його можна бу ло лише ціною величезних

Фурманова,

Чайковського,

Тракторний,

3.

чекали цІлинникІв, ПРQ УхнІ першІ досягнення І

Дзер·

Броварський

на,

143

виборчий округ .NiI 144

Вулиця

ДекабристІв,

виборчий округ .N!! 156 Вулиці Металургів, Залізнич·

Броварський

враховує своє· .БезкраЙнIЙ~ Степан Сєч­ ство, яке кІн увІйшов в борозну, рІднІ природнІ умови цьо­

взяв у долонІ жменю св!­

нова.

Вулиця Плеханова.

ВулицІ Осипова, будинки від М 1 до N2 25 лІвий БІк Т:І

вІд .N2 2 до М 42 -

ВулицІ

прову-

ська.

Дружби,

ВулицІ Павлова, Нарла Марк-

Броварський

Броварський

Броварський

виборчий округ

.N!! 154

виборчий округ

виборчий округ .NiI 142

Провулон

виборчий округ М

Ву лицІ

Броварський виборчий округ .NiI 141

виборчий округ .NiI 130

ОнезькиЙ.

виборчий округ

Броварський виборчий округ .N!! 178 Вулиці Нотовського, Русаніа­

виборчий округ .NiI 179 ВулицІ Фабрична, ГастeJtло,

Броварський

Броварський

І вІд вулицІ Гоголя до кІнця. Про· жинського, хівського. вулок Норольова.

Провулок

Номунарів.

.N!! 153

правий БІк.

Броварський виборчий округ М 176 Вулиця МашинобудІвна, бу­ динок М 15-а. Броварський вибор.чиЙ округ .NiI 177 Вулиця Машинобудівна, бу­ динок .м 21.

.N!! 184

Броварський виборчий округ .NiI 188 Вулиця Островського.

Вулиця Димитрова.

виборчий округ .N!! 128 ніна. Вулиця Жовтнева, будинки Броварський від М 35 до кІнця - лІвий БІк виборчий округ .N!! 140 . та від М 44 до кіНця - прави;t Вулиця Шолом-Алейхема

Броварський

виборчий округ .N!! 183 Вулиця Лермонтова.

Вулиця ГлІнки. Броварський

БУДИНОI(

виборчий округ

ВУ.1Jиці Тельмана, Будьонн,) го. Провулок Вавілова. Броварський

Броварський виборчий округ .N!! 152

ий

Шевченка,

Броварський

.

Броварський виборчий округ .м 151 Вулиця 40 років Жовтня.

будинки

І

Броварський виборчий округ .N!! 183 Вулиця Нутузова, БУДИНI>И вІд N2 22 до кіНця - правиit БІк та від .N2 87 до кінця лІвий бік.

ровська.

виборчий округ .NiI 139

Площа

Федоро·

Броварський виборчий округ .N!! 150 Вулиця .нороленка, від М 1 до М 45 лІвий бік та Bi;t М 2 до кінця правий бік. ВулицІ Нооперативна, ДНіП­

від ВУЛ!'-

Броварський виборчий округ .NiI 174 Вулиця МашинобудІвна, булівий бік динки .мм 8, 10, 12-а.

правий бік. Провулок Холодиль-' ця ний. ' .

.N!! 149

Московська,

ва.

РаД.А:I-

Броварський

Б

будинок

Броварський ВулицІ

Ідинок М 2-а.

Броварський виборчий округ .NЬ 175 виборчий округ .N!! 162 Вулиця Машинобудівна, буВулиця Нуту зо ва будинки диики вІд М 13 до кІнця - лІ­ від .м 71 до М 85' _ лІвий вий БІк. крІм будинків .м 15 бік та від .м 12 до М 20 _ та .м 21: та від N2 12 до ків,

.N2 21. виборчий округ

8

та будинок .м 10.

.NiI 148

Польова,

-

вІд М 89 до .м 69 -

будинок

виборчий округ М 172

Вулиця Машинобудівна, бу· динки вІд .м 2 до М 6 пра160 вий бік, крім будинку .м 2-а. будинки Броварський лІвий БІ!{ виборчий округ .NiI 173 -правиІ!, Вулиця Машинобудівна, бу·

Броварський виборчий округ .NiI 161 Вулиця Нутузова, БУДИНК!1

147

Броварський

І

бік. Провулок Радистів.

15 1 21.

виборчий округ

виборчий округ М 138

І

Броварський

ДО лівий бік, крім будин­

Вулиця

ПРОВУЛОf(

від М 1 до .N2 33 - лівий бі'{ Вулиця Юрова та від М 2 до М 42 -правий ММ 36, 36-а. '

вІд М 1 до .м 37 та від .м 2 до .м

148 .N2 9

Броварський

Броварський

Вулиця Юрова -

Вулиця Щербакова. Броварський виборчий округ .NiI Вулиця Нутузова,

.N2 15_

виборчий округ .NiI 137

Люксембург,

лівий бік.

7 -

виборчий округ .NiI Вулиця Польова,

.NiI 136

правий 8, 36, 36-а. Провулок

правий бік та

Броварський

Броварський виборчий округ .NiI Вулиця Польова від

134

Маяковського, будинки вІд Вулиця Юрова до вулиці Го.N9 103 до кінця - лівий БІк \ голя, крІм БУДИНkІв ММ 4, 6, бік.

ДО М

-

депутаТІВ

виборчий округ .NiI 159

145 N2 2 ДО від .N2 5

Броварський

ВулИЦі Ватутіна, Постишева, Чубаря, Герцена. Броварський

Толстого,

кінпя

Ради народних

Броварський виборчий округ .NiI Ву лиця Польова від

І

кінця кІв ММ

133

Вулиці Пластунська, Левавиборчий округ .N!! 135 невського, Богунська. Вулиця Юрова, будинки Броварський ММ 4, 6, 8. виборчий округ .NiI 124 Броварський ВулицІ

..

МІСЬКОІ

Броварський

Броварський

бік, Сєрова. Броварський виборчий округ .NiI

.

БроварськоУ

до

колекти. Вроварс.коТ рай­ веТJlаборвторlУ

глибоке

8ИОЛО.ЛЮ'

спlвqуТТЯ

80дl••і

3 npHBOII.Y ТRЖКОТ 8тратн - смертІ 110КорнІєнку

го

В.

Г.

батька

кОРНІєнкА

ГаВРИJlа Григоровича, Концерт народноУ артист· 1.._ _ трама З уqастю Л. CeHqH· 15.55 «Срlбннй дз.lноqок». _ _ _ _ _ _ _ _... 16.15 концертниil зал «Дружба •• ної. ~~~~~~~~~~#1#'~1~~~~~~,#~~~~~~~~.~~~"~~'~~14'~'~"'#I"~#~~~'#'·-~~~~~'·'··~ " «НОВАЯ ЖИЗНЬ» - оргаи Броварского ropKt9Ma НАША АДРЕСА: ТЕJ1ЕФОНИ: редактора - 19-3·82; ааступника реАІктора - 19"'41, ГазетІ ВИ".ІІИ"" і Коммунистической партин УкраинЬІ, roPOIICKOTO и paIlOHIIO~ 255020. вІдповІдального секретаря, вІддІлу сlльськоro rocnt!AlPCТII I , корки.вІ!' 81второк, сереА,., Советов иаРОДНblХ депутатов Киеаской оБJlастн. м, БРОВАРИ, дента мІсцевого радlомомення - 19·3·18; вlААl,ІІlв промисл.вoc:тf. Газета ВblХОДИТ на украинском ИЗblке, ВУJl. КнТвська, 154. и&совоf роботи. фотокореспондеита _ 19·4·67. п'ятницJO І суботу,

вІдає про початок цІлинноl епопеї, про труднощІ, якІ

ки

УРСР

С.

ротару.

~

1

.. Б.Dоварська друкарня Київського GБЛУllравлlная в cn.равах внда&нидтв, полігра~іі

,~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~

lлдец 611164,

Друк високий. Обсяг

2

полоси формату А2 •

~~_.~#~~~~~~.~_~~~~~~~~~~~~~~ ~~I,~~,qc~~~~.·~~~~~~

1 книжкової тopгi~ гул, J\иївська, 154,

Зам. 7164-11.250.

#196 1979  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you