Page 1

РУБЕЖІ ТВАРИННИКІВ китвщини

.N2 196 (4303) СУБОТА

11 ГРУДНЯ р.

1976 Ціна

коп.

2

Завдання nрацівників

ГАЗЕТА ЗАСНОВАНА 8 НВІТНЯ

1937 РОНУ ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТ)' КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТП УКРАІНИ

МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ '

РІШЕННЯ XXV З'ЇЗДУ КПРС-В ЖИТТЯ! * *

За календаре.м

По рідній

року

1977

.. .

Сі11ень ваступаюqого

1977

-

На зборах відзначалося, що колгоспники, nрацівники рад­ госnів п ід керівн ицтвом nартійних організацій, втілююч и в жит­

АДРЕСА: БАМ, ЯСНИй

року значиться на трудових калев•

~арях трьох бригад пересувної механізованої колони номер 15 -

Листи

із

тя рішення

зворотною адресою

«Ясний» вперше

різні куточки

відправлено в

країни. У цьому

передоІІоЇ будівельної організації міста. Це колективи мулярів, жкими керують Іван Деркач і Євген Корнійчук, та теслярів ва qолі s Василем Пилипчуком. Наприкінці року високу · майстерність

далекQМУ селищі на БАМі, де жи­ вуть будівники моста через гір­

JЛ)оявили і самі бригадири, і рядові будівельники

відділення зв' язку. Сімсот кілометрів

Леонід Чело·

-

пи, Василь Шпаковський та інші.

Плоди іхньої самnвідданої праці реально відчуло багато бро­ еарчав. Бригада Івана Деркача ударно трудилася на спорудженні

! 71-квартирного

будинку заводу порошкової металургії. Зараз він

ty&e введений в експлуатацію. А колектив Євгена Корнійчука доб· ре працював на реконструкції цього підприємства. Тепер він будув школу. 'fecлrpi з бригади Василя Пилипчука відзначилися на де­

ську

ріку

Амгунь, відкрилось

магістралі

проходить по території Хабаров­ ського краю.

щах,

де

У

тайгових сели­

живуть

будівники

БАМу, вже відкрито більш як 20 поштових відділень. Вони з' яви­ лись на Ургалі, в Алонці і Соло­

ні. У важкодоступні точки БАМу

кількох об'вктах, а в даний час з ентузіазмом працюють на будів· вицтві дИ'І'nоrо садка заводобудівного комбінату. Передові кмек·

- до геологів і розвідувачів пошту доставляють на. вертольо~

mи прагнуть зробити вагомий заділ для успішної роботи у друго·

тах.

му році ювілейної п'ятирічки.

нерів нас іння ярих RУ~_ьт~р. призначеного для весняно1 Cl!3·

· щоденно з додатковою ,ІІ.ання

виконали

nершого

п'ятирічки

року

зав­

десятої

тваринники

рад·

госnу імені Мічуріна. За

ми­

нулі одинадцять місяців вало-

ІІІ вий надій становить

молока

no

тонн

2960

фермі

nри

зо­

бов'язанні 2850 тонн. На 303

тонни

більше

nланового

nро­

,ІІ.ано його державі. Перцтість у соціалістичному амаганні серед тваринників rосnодарства очолює

доярка

Галина

nередова

Григорівна

Лечура. При річному зобов'я­ занні 3000 кілограмів вона одержала від кожної корови no 4624 кілограми молока. Ва ­ ловий надій no груnі стано­ аить 743 центнери. ЗнаІІНО nеревиконали взяті nідвищені зобов'язання дояр ­ ки Галина Василівна Фенюк, Віра Григорівна Денисевич,

Галина

Миколаївна

Дяченко

та інші. Вони одержали від кожної корови no 3500-3700 кімграмів молока . Нещодавно

на

фермі

в

ле­

нінській кімнаті відбулися збо­ ри тваринників. Бригадир Ми­ кола Тихонович Гер ус nозна­ йомив трудівників з nідсумк а­ ми іх роботи за останню де­ каl!у. Переможцям вручили

сШвдензахтрансбуд• lUейно розробив

1

І.

І.

впровадив

у виробництвu nневматичний шприц

з

комплентом

nри·

строrв для гер:t.етІізаціІ сти­

ків при склінні звичайним 1 ПJІ0фl;1ЬНИМ СК.'ІОМ. Під ча<: роботи на об' єк­ тах

заправлена

напсула

герметиком

встановлюється

nневмошnриц.

ПІд

в

час на­

тискання курRа nне'Вмашпри­

•а стискуте повітря давить порmевь ~ ;в.!R ~ере~ в~

q

Пономаренко,

Того ж дня до тваринників завїта.~и бажані гості-культ­ арм ійці районного будинку культури. Теnл им словом лю­ бові і шани, новими nоезіями, ліричним и nіснями вітали во­ ни nр аці вників ферми, зокrе· ма тих, хто йде поnереду, ба­ жали нов их усnіхів у nраці, міцного здоров'я на довгі ро­ життя .

П рисутні теnло дякували члена м агітку.,ьтбригади за

хороший надалі

концерт,

щодекади

дода ткову

nообіцяли

і

одержувати

nродукцію.

в.

р1к

для сівби

насінництва,

його

на

пе­

nромислову

районах

40

-

подарствах. Нажне з них

кіль­

кість герметика.

Необхідно

відмітити,

що

наконечники, встановлені на капсул і , мають рі зноманітну конфігураЦію . Це дозволяє про во;:~ити роботи у важкодо­

ступних місцях

та

робити

ШВИ ріЗНОЇ ТОВЩИНИ. Застосування пневмошnри­

ца на виробницт.ві підвищує продуктивність

праЦІ.

пря

rермеJ:и.з~ії ~ів втричі.

І

!ТАРС)!

тваринництва,

заготов лен о

дос т атню

молока .

Раз ом з тим учасники зборів вказували на недоліки в робо­ ті ряду господарств. Ще не скрізь темпи приросту виробни­ цтва продуктів тваринництва відповідають великим завданням, nоставленим жовтневим (1976 р.) Пленумом ЦН НПРС. Багато треба зробити для nідвищення продуктивності праці, комплекс­ ної механізації ферм, впровадження досягнень науки і пере­

дового досвіду. Зосереджувалась увага на необхідност і да ль­ шої ІнтенсифікаЦії тваринни цтва , nоглиблення спеціал і зації 1 концентрації виробництва на базі міжгосподарської кооперації і агропр омислової інтеграці!. · Передовики виробництва, спеціалісти сІльського госnода р­ ства, які в и стуnил и на зборах, висловлювали вnевненість у то­

му, що трудівники Ниївщини , керуючись nоложеннями 1 вис­ новками з промови Генерального секретаря ЦН НПРС тов ари­ ша Л. І . Брежнєва на ПленумІ ЦН НПРС, докладуть усіх сил. знань 1 досвіду, щоб дати Батьківщині більше вис окоякісних продукт ів харчування, внести гідний вклад у виконання р ішень XXV з'їзду парт ії. Учасники зборів партійно-господарського активу прийняли соціалістичні зо бов'язання по виробництву І nродажу проду ктів тваринництва на 1977 рік. . У роботі зборів взяли участь член Політбюро , секретар

ЦН Номпартії Ук раїни М . М. Бор и сенко, завідуючий сект ором

тваринн ицт ва ЦН НПРС В . К Он исовець.

Обласний •

семІвар

Більш

я.к на

третину

пропаrавдистІв Позавчора в

знизи­

актовому Залі

лася собіварт ість центнера сви­

заводу порошкової

нини в Миколаївському районі. П івто ра року тому тут було створено перше в Одеській об· ласті об ' єднання по виробни­

відбувся

семінар

металургії

пропаrанднс­

свин ини - «Тваринпро~.

тlв, rолІв рад економічної ос­ віти трудящих підприємств об­ ластІ. Ного відкрила секретар міськкому Компартії України

його центром став колгосп Іме­ ні Мічуріна. Тепер на місЦІ ко­ лишньої свиноферми цього гос­

Л. І. Шмест. Потім про Історію пtдпрнєм• ства, підеумни роботи колекти­

цтву

подарства розкинувся

твар инницький ньому

цех,

-

великий

комплекс.

св и нарники,

різні

' допоміжні

Годув ання

тварин,

У

:кормо­

служби. очищення

пр иміщень м ехан ізов ано.

12

ти­

сяч свине й обслуговують десять операторів. Ефект , який дали об'єднання

ніж

у

всі ці но­ виростило

госnодарствах ,

які виробляють дрібних фермах.

свинину

Велику

партію

ву

Все далі на захід іде траса га-

опров оду Оренбург

гранованих

Західний

-

кордон СРСР. Будівельники спе­ ціалізованого управління М 12 тресту

.:Укрнафтогазмонтаж» ,

працюють проходить

на по

На фото: зварю ванн я

які

дільниц і М б, що Тернопільській об­

лас ті, зварили ме трів труб.

близь ко

підготовка агрегат ом

60

кіло­

труб до

контактно­

го зварюва ння .:Север:. на діл ьни­ ці майстра БУ- 12 В ік тора О о?.ексі­ йови ча Гавриленкова.

( Фото хроніка

на

ПАМІРСЬКІ САМОЦВІТИ

~

~

~

~

~

РАТАУ) .

~

.~

~

РІШЕННЯ ГЕ НЕР АЛЬНОІ АСАМБЛЕІ ООН

порошківцІв

у

першому

цІ десятої п'ятирічки,

тиви

розвитку

роки розповів

на

ро­

перспек­

1976 - 1980

директор

заводу

О. Г. Большеченко. Заступник секретаря парт­ Rо~у О. Н. Анфімов зуп инив­ ся на питаннях організації по­ літичної й економічної освіти трудящих, нових фор мах ідео­

логічної роботи.

·

Головний

еRономіст

заводу

А. г. СервІ'іСЬКНЙ ПОД\JІНВС.ІІ досв ідом організаціІ економіч­ ного навчання на підприє мстві, на КОНRретинх прикл адах під­

креслив зростаючу тивність.

його

ефек­

Після цього учасники семІ­ нару оrлянулн кабінет політос­ віти , який став центром всієУ

аметистів відправили ювелір· ню1 підприє мствам краІни к а­ м енорізи Паміру. Ніжно -фіоле­ тові кристали , які н ен аче ув і·

НЬЮ- йОРК Ген еральна Асамбл ея ООН схвалила на пле·

брали в себе колір паміреько го

нарному

н еба, видобуто у в исокогірн ій Бартангській ущ елині . А об ро­

цію Ради Безnеки про п ризна­ Знайомство пропагандистів чення Нурта В альдхай:~<Іа гене­ ральним секретаре:v~ ООН . його із підприємством продовж~.'Іось порош ківц ів, обрано на другий строк з 1 січ­ у Налаці спорту ня 1977 року по 31 грудня на будівництві піонерського та·

били їх

молоді м айстри

,каме­

норізального цеху, створеного в

нишщ1~ Л оршнев nоблизу Хо­ рога~ ·

·'

розвитк у

«М'ЯСНИй ЦЕХ• ПРИЧОРНОМОР'Я

-

ли на скло необхідну

да ль шого

кількість кормів, налагоджено раціональне їх · викор иста н ня. В радго спах Ниєво-Свят ошинського району, наnриклад, на ви­ робництво центнера молока в итрачається не б і льш як 1,2 цент­ нера кормових одиниць. У радгосп і-комбінаті !мені XXV з 'їзду НПРС Обухівського району в розрахунку на кілограм приросту ваги великої рогатої худоби затрачають 6-7 кормових оди­ ниць . Багато господарств, налагодивши організовану зимів л ю худоби, одержують високі прирости ваги тварин, добрі надої

розташовані.

нижча,

кон ечник виштовхує Із капсу­

з'їзду Номnарті ї Украї­

радгоспів району, в якому вони

С обівартість ц ентнера nриро сту ваги майже в півтора раза

основу

це

бли зько семи тисяч свиней се­ редньою ваг о ю сто к ілограмів .

СТИКІВ

1 XXV

своєрідна фабрика, яка забез­ печує потреби всіх колгоспів І

року

nарткому.

з ' їзду НПРС

XXV

ни, наnолегливо добиваються підв и щення пр оду:ктив нос ті гро­ мадського тва ринництва . Перевиконуються завдання по заго­ тівлі м 'я са 1 яєць. У більшості госnодарств закладено міцну

виробництво насіння зернових сконцентроване в кількох гос­

вовведення. в и сокий . З nочатку

москвич,

секретар

господарств

основу. Більш як у

П ечурн на щоглі біля контори nіднято Червоний праnор.

ки

система

реведення

Стеnан Арсенович Живець і Ва сил ь Олександрович !саєн­ ко. На честь комуністки Г. Г.

Для герметизації Управ­ тресту

чітка

н а Василенко та скотарі Анд· Михайлович

Більшість

насіння тільки першого кла~у. Цьому значною мірою сприяє

рехідний червоний вимпел і nремії . Шєї честі були удос­ тоєні доярки Раїса Стеn анів· на Дякун, Віра Григорівна Денисевич, Мотрона Григорі в·

ne-

Гмовний Інженер nіння механізаціІ

би.

у рік використовує

продукцією

рій

-

ни засиnали у сховища більше двадцяти одного мільйона цент­

вачапьІІИR плавовоrо вІд,цL!Jу ПМК· Ні.

.Псстроково

НАСІННИЦТВУ

ПРОМИСЛОВУ ОСНОВ'У Нолгоспи 1 радгоспи УкраІ­

Ф. ЛЕМПЕРТ,

господарства Ниївськоt

хич оператор по відгодівлі свиней Тетіївського міжгосnодар­ ського підприємства по ви робництву свинини.

нраІНІ

новим роком!

3

сільського

області по виробництву і nродажу державі nродукт ів твар ин­ ництва в 1977 році всебічно обговорено на зборах nартійно­ господарського активу , які в ідбулися 9 грудня в Н иєв і . З до­ повіддю вИступив перший секретар обкому партії В. М. Ци­ булько. В обговоренн і доnов іді виступили: Г. Т. Пасічник пер­ ший секретар Переяслав-Хмельни цького міськкому nарт ії. В. І. Батура голова колгоспу імені Бузницького М иронів­ ського району , М. Я. Зас уха оnератор машинного доїння корів дослідного госnодарства «Терезине• Бі лоцерк івського ра­ йону, М. Л. Сидоренко го лова Таращанського райвиконко­ му, й. І. Піонтковський директор радгосnу-комбінату і:-.І ені XXV з ' їзду НПРС Обухівського району, О. М. Нурдин - ди­ ректор міжколгоспного комбікормового заводу Васильківськ ого району, О. Г. Сергеєв директор тресту «Ниївптахопром», М. М . Пруд слюсар-на ладчик фермських машин Б орисn іль­ ського ра й онного об'єднання « Сільгосnтехніка:~>, В. 1\'1. Вова директор радгос nу «Требух!вський• Броварськ ого рай ону, І. О. Перепелиця гол о ва колгоспу Імені Леніна Ягот и нського району, С. А. Малежни начальник цеху по вир обн ицт ву кор­ мів ко лгоспу «Прогрес• Білоцерківського району, Н . Ф. Хо­

(ТАРС-РАТАУ).

1981

засіданнІ

року.

рекоме нда ·

(ТАРС).

ідеологічно! роботи , о знайоми­ лися з матерІально-технічною

базою виробничого навчання, а ТаRОЖ ПОбували В КЇJІЬRОХ Це· хах

заводу.

бору поблизу Десни. . А. СЕРЕДА.


житrя РАД У ДОСКОНАЛІОВАТН СТИЛЬ, ФОРМИ І МЕТОДИ РО60ТИ У Звітній

допові;~і

з'Узду КПРС секретар ЦК

XXV

Генеральний КПРС това­

риШ Л. І. Брежнєв відзна­ чив, що в нинІшній час з

ІніцІативи депутатІв Рад ви­ сувається 1 розв'язується багато важливих питань, що nропозиціУ, які вносять депу­

про наслідки nеревІрки,

1

підсобні

nриміщення

. рушувались

nравила торгівлІ

сnиртними напоями. Рішен­ ня, прийняте виконкомом, торговельного

ду,

ня

нашоr·о

життя

в

цілому.

В нас є немало прикла­ дів. ян! свідчать про дальше вдосконалення форм і мето­ дів роботи Рад деnутатів трудящих, nідвищення їх ро­

л! в сусnільному житті. Во­ ни стали глибше вникати у сnрави

госnодарського,

еко­

номічного, соціально-куль­ турного будівництва, ному­ ністичного

виховання

трудя­

щих. До своєї щоденноУ ро­ боти виконкоми місцевих Рад залучають широке ко­ ло активу. На засідання ви­ нонавчих комітетів, сесії ' ви­

.

носяться

актуальні

розгляду

яких

nитання,

nередують

nеревірки й аналізи ностІ того чи іншого ду,

діяль­ закла­

установи.

'l'ак, на одному з останніх засідань виконкому Пухів­ ськоУ сільськоУ Ради було заслухано nитання про робо­ ту закладів торгівлі, на яке заnросили завідуючих мага-· зинами. Із сnівдоnовіддю ви­ стуnив голова nостійної ко­ місії торгівлі 1 громад­

no

ському харчуванню В. І. іІІідмиколенко. Він розnовів

nере­

бувають в антисанітарному стані, в магазині .N9 5 (за­ відуюча М. М. Німенко) по-

тати на nідстав! наказів ви­ борЦІв, відображають запити 1 потреби радянського наро­ всього

зро­

бленої членами комісії. ВІд­ мітив. зокрема, що nодві,р'я

спрямоване

на

nоліnшення

обслуговуван­

населення,

nосилення

1t0нтролю з боку виконкому сІльсьноr Ради 1 членІв nо­ стійьої комісіУ. Приклади розв'язання то­ го чи іншого nитання сnіль­ ними зуСИЛЛЯМИ ВИКQНКОМ[В 1 nостійних деnутатських ко­

місій у нашому район! не­ поодинокі. Постійно в Іх nолі зору робота закладів освіти, культури, ського

nобуту,

громад­

харчування,

виконан­

ня їх колективами народно­ господарських nланів 1 со­

цІалістичних

зобов'язань.

Матеріали nеревірок розгля­ даються на засіданнях ном!­ сІй, а в разі nотреби вино­ сяться на обговорення викон­ комів, сесій. Тільки за мину­ лий, 1975, р!н nостійні комі­ сії по сІльському госnодар­ ству, шляховому будівництву 1 благоустрою вистуnили Із доnовідями 1 сnівдоnовідя­ ми на засіданнях виконкомів

1 сесіях в!;щов!дно 248 І 180 разів, 167 nостійних ко­

п'ятирічки вистуnає викон­ ком Калитянеької селищної Ради деnутатів трудящих При активній nідтримці 1 доnомозІ керівників

1

ємств

установ,

підnри­

розташова­

них на територіУ Ради, він здійснив ряд nрактичних за· ходів. сnрямованих на nоліn­ шення роботи закладів осві. ти, nобуту, торгівлі, благо­ устрою, змІЦнення соціалі­ стичної законностІ. Розуміючи, що тільки зу­ силлями найширших мас на­ селення

можна

виконати

ставлені nеред

ними

ня, ви-конкоми Літківської, Гогол!вськоУ, Погребської, Пухівської та Інших. Рад по­ стійно турбуються про під­ несення ролі nостійних ком!· сій, активізацію діяльності громадських організацій (яних у район! налічуєтм:я 550 і об ' єднують 2692 чоло­ віка). Тут належну увагу nриділяють дотриманню За­ конів про сільську Раду та про С1'атус деnутатів Рад де­ nутатів ли

трудящих.

регулярне

налагоди­

навчання

ванні nеред виборцями. ви­ конанні обов' язків. Акmвними nомічнииамн Ра·д вистуnають громадські організації. Але для того, щоб вони були справді гро­

мадськими

органами

ссtІ\1о­

врядування, необхідно чати їх до виконання

соціалістичного

чи Іншого

дострокове завершення

за

п-ла­

на­

родних обранців у шnолах, nодають їм доnомогу у з ві ту­

місій !з звітами. Справжнім організатором змагання

nо­

завдан­

залу­ того

nитання,

заnрошувати

на

вчити,

засідання

нів і соціалістичних зобпв'я­

виконкомів

зань першого

аналіз сnрав свідчить, що не

року

десятоr

1

сесії.

Проте

вс! виионавч! комітети :вико­ ристовують можпивост! rро­

~'>'.адських орган!зац!Іt. Требу­ хівська, ЛіточкІвська. Ппос­ кІвська. Заворицька с!nь­ ські Ради не працюють иад пожвавленням роботи вулич­ них комІтетІв

.

У дІяльностІ денних конкомІв є зокрема в

совій. Та-к, виконавчІ комі­ тети Бобрицької. ШевчеJІн!в­ сьної, Світильн!веькоІ, Тре­ бух!всьної сІльра.д м роз­ робляють заходlа по критич­ них зауваженнях

І проnози­

Ціях деnутатІа. Сес!У І засі­ дання nроходять без актив­ ного обміну думками. рішен­ ня

складаються

нашвидко­

руч, без зазначення строку 1 відnовідальних за В"Иконання запланованих заходІв. З ок­ ремих рішень сnрава не доведена до кінця,

. шилась

на nапері

-

ти,1ьнівській. сілЬtрадах

Закон

. • Про

.

чергу,

nризводило

урожайності

до

зниження

сільськогосподар­

ських культур.

Одною

з nри­

чин того була нестача ної

техніки.

рівники

Для дітей­ елеrаптпий

збільшити випуск виробів з почесним n' ятикутником. Ос­ таннім часом на державний

oд.flr Броварська иього

фабрика верх­

дитячого

трикотажу

по

праву вважається кращи~• під­ приємством

по

випуску

висо­

коякісної продукції. У nершо­ му році деєятоі n'ятирічки її колектив нагороджено Дипло­ мом Міністерства легкої про­

мисловості СРСР і ЦК nроф­ спілки

про те, щоб у другому році ювілейної п'ятирічки набагато

працівинnів

теnстиль­

Знак якості атестовано п'ять нових моделей. А в стадіі під­ готовки до атестації знаходи­ ться ще три поліnшені зразки одягу, яким раніше було при­

своєно індекс «Н» (новинка). Це дитячий костюмчик, жакет і n.т1аття. Так що щені

у виробництво

і

легкої nромисловості.

сокоякісні,

Такі

ж

диnломи

ристичному

та­

nерших

днів нового року будуть запу­

:ноі

вручено

з

нові

ви­

в сучасному коло­

оформленні

еле­

кож кращим працівникам тех­

гантні дитячі костюми.

но.,огічної групи О. Ю. Юзе­ фовій, О. Л. О.1ьховській і

А тим часом невеликий ко­ лектив фабричної лабора'І'орії

rr.

І. Мележик, які

11айбільший

вкла;t

зробили

в

ономен­

ня асортименту вироблюваної продукції.

-

Визнання

наших

працівників ще з більшим ен­

конанням

працювати

тих

над

шим

ви­

завдань, які КПРС. За­ працЮЄ)ІО

над створенням нових зразків JОбротного

о

трикотажного

2

стор.

одя-

о

фото:

нологічної

М. П. О. Л.

техноло­

працівники груnи

тех­

художник

Кузнецова, Ольховська,

технолог керівник

групи Л. ~- Айзенберг, тех­ нолог О. Ю. Юзефова та конструктор нів

UK

даль­

А. КОЗАК.

невого п.,енуму

наnолегливо

вдосконамння>,~

На

за

ми

над

гії вироfіництва і по.1іпшення"' якості продукції.

поставлено у рішеннях жовт­ раз

nр;щює

за-

слуг, розnовідає rо.,овний інженер підnриємства О. С. Худін, зобов'язує наших тузіазмом

напружено

Т.

обговоренням

ДИТЯЧОГО

І.

Мележик

нових зра~

одягу,

ЯКІ

бу·

дуть запушені в серійне ви­ робництво.

Замислились

району:

сnІльними

для радянських дітей. Див­ лячись у перспективу майбут­ нього, ми заздалегідь подбали

ry

nотріб­

а

що,

зусиллями

ке­

коли

допомог­

ти відстаючим? Пошук шляхів · виходу Із становища nривів до думки

-

створити міжколгосn­

не трансnортне об'єднання, яке б nри необхідності допомогло тому

чи

іншому

госnодарству

вчасно і якісно вnоратись з nо­

льовими роботами. Ідею nідтри­ мали багато госnодарників. І ось таке об'єднання створене. На кооперативних засадах кілька госnодарств виділили для нього nевну кількість тех­ ніки або кошти на її nридбан­

ня. До речі, вс! ці внески об'· єднання

відшкодує

з

власних

nрибутків. Тепер воно має 44 nотужних трактори, 55 вантаж­ них

автомашин,

ваторів,

чимало

тракторних

гноєрозкидачів, техніну. Нерує

трансом•

екска­

лопат,

nлугів, Іншу •Міжнолгосп­

рада голів

колгосnів.

Вона вирІшує nитання дальшо~ го зміцнення його матеріально­

технічної бази, каnітального бу­ дівництва,

гресивної

запровадження

технології

про­

пІдготовки

й обробітку грунту. За її рі­ шеннями уже сnоруджено май­ данчик для технічного огляду І ремонту

машин,

склад

для

зап­

частин, заправочпу станцІю, ін­ ші об'єкти. Як же допомагає об'єднання госnодарствам? У відповідності з розробле­ ними графіками, згідно нарядів районного уnравління сільсько­ го госnодарства, які, в свою чергу, складаються на основІ заявок

колгосnів,

механізова­

ний загІн та автоnарк об'єднан­ ня великою кІлькістю техніки оnеративно виконують будь-як! роботи. зв'·язан\ з транспортни­ ми оnераціями. Це й доставка в колгоспи 1 на nоля мінераль­ них та органічних добрив, роз-

Фото автора.

о

НОВЕ ЖИТТЯ

О.

зонре­

Княжицьк!й

сІпьську

1 се­

визначає

пра­

лищну Ради депутатів дящих•

ва й

чІтко

обов'язня

комітетів му,

ІІериІrІаська область. Нове · иафтои рt)Аоаище, на3аане Софіївським, від• крмто а Jqнянському районі. Нафту о,~tержано з глибини 3900 метрів. До­ боаиІ ,~tебІт свердловини nонад 5О

тру­

винонавчих

мІсцевих

Рад.

керуючись ~mм,

тони.

На фото:

То­

виконати

Фото Ю.

з'І3Ду

Червоним рядком учасників змагання

В. НЕБРАТ, івструнтор р.айвихоихому.

та

РАТА~).

у

сnиску

n' ятнад·

в

цятому цеху Донецького

маши·

нобудІвного заводу !мені Ле­ нІнського комсомолу України в~д!лили токаря А. Є. Лютико­ ва, хоча його суnерник В. І.

ДОСВІДУ

кидання

Олійника.

ОСОБИСТІ ПЛАНИ ЕФЕКТИВНОСТІ

величнІ на­

xx;v

креслення КПРС.

нафта!

(Фотохроніка

розв'язання завдань деся· тої n'ятирічки з тим, щоб з честю

е

никонно­

мам слід постійно вдоскона­ лювати форми 1 методи ро­ боти, активно втручатися у

,,Міжкопгосптранс": лись з осінньою оранкою, не встигали вивезти і внести в грунт заnлановану кількість органічних добрив, що, в свою

тан І залп-

ма у Велинодимерсьн!Іt, Св!­

НАЗИВАЄМО АДРЕСИ

Окремі госnодарства Хміль­ ницького району Вінницької області рік у рік заnізнюва­

ви­

ІстотнІ недоnІ·ки, органІзацІйно-ма­

ЗРУЧНО,

Проца;н добився вищого показ· ника у виконанні виробничого завдання. Таке рішення цехко­

ВИГІДНО

ріями

заорювання

му

Іх в

nояснюється

оЦІнки

новими

крите·

результатів

пра·

ЦІ учасників змагання, nрийня­ тими останнім часом на nідnри· ємств!. Якщо раніше nеремо·

грунт, nеревезення на прий­ мальнІ nункти зерна, а в сnе­ жець БИЗначався в основному ціаліз9вані госnодарства ху­ за кільн!стю надnланових дета· доби, транспортування буді­ лей, то теnер в основу береть­ вельних матеріалів 1 т. Ін. ся зниження трудомісткості Далеко ще не остаточнІ під­ nродукц!У, яку випускають ро­ сумки діяльності «МІжнолrосn­ бітники, бездефектна здача де­ трансу• nривертають увагу. З талей. раціоналізаторсьні про­ nочатку року ним виконано ро­ nозиції тощо. Плани по цих комnлексних біт на nівмільйона карбованців. Із 340 тисяч тонн органІчних nоказниках, · які відображають добрив, вивезених на nоля ра­ nідвищення ефективності nраЦі верстатник!в.

встановлені

йону nід озимі купьтури та зяблеву оранку, третину доста­

nомогою ЕОМ для

вило об'єднання. Нині вс! пло­

nівтори

щі одержали необхідну вро· жайну заnравку, в кращі стро­ ки І якісно nосіяно на них ози­ мі культури. nІднято зяб, Так. на лани колгосnу сРос!я•. де раніше грунти мало удобрюва­ лися, а, отже, 1t врожаУ булІі низькі, механізований загін об'єднання доставив 13 тисяч тонн органічних добрив. Це майже на третину біnьше, ніж госnодарство

вивозило

в

ги

тивне

1

використання

високоефек­ техніни

а

об'єднанні да.1и змогу на 25 nроцентів знизити собІвартІсть перевезень,

а

виробіток

на

умовний трактор збільшити до 400 гектарів. Кожна автомаши­ на об'єднання виконує втроє більше

робіТ,

десять

разів

НІЖ КОJІГОСПН&,

у

продуктивніше

працюють гноєрозкидачІ. В ре­ зультаті рентабельність сМіж­ колгосnтрансу• вдвоє вища вІд nланової.

а

відрядникІв

кваліфІкацІя

можливе

за­

.

робітникІв. ~

оновлення

nерспективи

верстатів,

вдосконалення тех·

нолог!У на дІльницІ.

~

(РАТАУ).

~

~

~

~

~

(

~~

Сипос з коренеплодІв І dynьd

лІ роки власними силами. І та­ ких nрикладів можна навести

КонцентрацІя

до­

воду 1 обчислюються щокварта­ лу. При цьому береться до ува·

мину­

немало.

тисячі

з

кожного

П'ять тисяч

тонн

сипосу а

картоnлІ 1 кормових буряків, що не nІдлягають зберіганню,

3

додаванням

сІчки

заклали 11 радгосn! роденківського

та

жому

«<' Зоря~

району

ФранкІвськоУ області.

Го­

Івано­

Експери­

мент виявився вдалим. Худоба охоче nоїдає корм, з , qно nід· &ИЩИЛИСЯ надоУ МОЛОІ\а.

Рецеnт nриготування С!ілосу не складний. На тонну маси додають 250-300 кілограмів солом'яної січки або nолови,

20-30

грамів

закваски,

сухої

силосноІ

розведеної

у

двох­

Але й не це головне. Завдя­ n'яти лІтрах води. ДоЦІльно ви­ кухонну ки активні'і доnомозІ нового користовувати також об'єднання в район! зросла сіль, фосфорнІ добавки, техніч· культура сnрияло

землеробства. що nІдsищенню врожай-

ності.

Настуnного року рада rолІв колгосnів намічає значно роз­ ширити функції сМ!жколгосn·

трансу•. При цьому планусть­ ся створити великий агрохІм!ч· ний комnлекс, який буде обспу­ говувати всі колгосnи і радгос· nи району.

М. ЧОРНИJІІ, кор. РАТАУ. Вінницька область.

Субота,

11

rру,цня

ну

сечовину.

Закладають силос так. Добре

облицьованІ лають

завтовшки РІВ,

сnоруди

висти­

жомом

шаром

свіжим

сантимет­

30-40

nоnередньо

перемішавши

його з січкою чи nоловою. nовнивши зверху все

силосну

насиnають

разом

яму шар

nокривають

За­

масою, січки,

а

землею

або торфом.

Госnодарська винах!длив!сть трудівників «Зорі~ знайшла nоширення в багатьох господар­ с~·вах Прикарnаття. (РАТАУ),

1876

року

о


ПІАСУNКИ І'О&ОТІІ

ВИІJ!Е ПРАПОР ЗМАГАННЯ! ЗАВДАННЯ РАДГОСПІВ І ПТАХОФА~~ НА ГРУДЕНЬ

РОКУ

1976

Доярки,

Успішно перетворюючи в життя накреслеии.и XXV з'Узду КПРС, працівники тваринницьких ферм району з місяця в місяць перевиконують доведені їм плани вироб­

молока 4500 тони, одержавши його від корови по кілограма за день; м'яса 1160 тони;

7,5

16

-

мільйонів

тисяч штук.

780

тони, яєць

1160

мільйонів штук.

14

-

4300 тоин, м'яса -

Могильна

Головата Г. М. («Требухівський») Барто Н. Ф. (імені Кірова) . Коваленко У. М. («Авангард») Москаленко С. д. (імені Щорса) Ліфанова Ю. П. («Требухівський») Петренко Г. І. (імені Щорса) Сахно Н. З. («Літківський»)

Жеребець Л. В. («Требухівський») Птицк Г. І. (імені Щорса) НечитаАло М. Н. (імені Кірова)

Багато турбот у слюсаря-оператора КиїаськоУ птахофабрики Волоцимира Степановича Бородавки. Потрібно слідкувати за своєчасним годуванням І ІЮїнням птиці, контролювати мІ11роклІмат у пташнику, підтримувати иа· JІежний технічний стан усЬого обладнання. 3 цими обов'язками успішно еправJІяється досвідчений слюсар-оператор, про· що свідчать високІ nоказ·

ники 'продуктивності на

птахофабриці

І

птиці

в закріпленому

як хорошого

спортсмена.

за ним

пташннку,

Клименко Г. І. (імені Щорса)

Знають його

Бруенко с. т. (імені Кірова)

На фото: кавалер ордена Трудового Червоного Прапора В. с. БОРОДАВ·

ІСА.

добилися товарної

тваринники ферми

•Авангард•.

yc.ntxy

молочно­ радгосnу

Вони ще

лис­

18

топада виконали річний план виробництва молока, а на

1

грудня одержали його

27969 23280

центнерів при завданні центнерів. Надій на корову становить 3298 кілограмів, що майже на сто кілограмів пере­ вищує план. Достроково роз­ рахувалося

жавою

no

госnодарство

продажу

Продуктивність

з

дер­

молока.

дійного ста­

да після деякого сnаду почала зростати. Тепер середньоден­ ний надій молока на иорову становить 7,5 иілограма, або

на

MOJOKO грам·ів

700

А дояриа Ольга Сороиа одержує по 12-13 . нілограмів за день, Галина Леонтіївна Шелест та Надія Емануїлівна Радченно­ nо 10-11 кілограмів. Уляна Мииолаївна Новаленио досягла найвищого надою з nочатку рану 4280 иілограмів. Щоб nродуктивність корів і

ироиом

різноманітним 1 став нормовий

Г. СКОК,

зоотехнік відділка.

у

тивності

підвищенні

птиц!,

робництва

продук­

збІльшенні

птахівничої

ви­

nродуи­

збору

яєць.

За одинад­

цять місяцІв їх одержано 46,5 мільйона штук, у тому числ! в листоnад! 4 мільйони 206 тисяч штук, а

від

ки-несучки

199,3

-

Велику роль успіху

i:f< :

"

3::е

січня по

~

.. •

~... .~_

~о>-

()

=~

~ «Плосківський» «ТребухіВСІtКИЙ» імені імені

,

Щорса Кірова

«Авангард» Племзавод «Рудня» «Літківський» «Русанівський» «Зоря~ «Гоголівський» «Бобрицький»

сЗаворицький» «Красилівськш" » «Жердівський» імені Мічуріна сВеликодимерський» «Заплавний» імені ДокучаєІІа Київське об'єднання

4838 4500

~

11 + 31 - 15 + 96 +114 -108 + 26 -273 -60 -104 -278 -52 -387 -593

З785

3668 3290 3135 3047 2983 2702 2655 2651 2588 2495 2493 2480 2263 2201 1944

-ЗІ

-228 -286 -582

96,3 14,8 93,2

sp,o

93,2 90,4 91,5 89,4 91,9 84,6 89,4 87.1 88,1 89,4 90,5 83,3 84,6 84,0

~~

~0-

g_з~

1

~

у

кожної кур­

яйця. досягненні

відіграло вдасионалення

:s: ~ ~ Ь·;&,

~=.~~:~_-~

C.dJ

0>.

ссе~~

r-:~~

1976

року

:~ .а-

"

ta

u

11;0

-~са ">-

і;(

= ~ ~ ~а:="~ ~о s,.E" с.:~

=-=е

..:~~

о>-

=~

~~

= ~ ес

§"s~

~5~

~=~

'

~ : :.::

>=

~ = ~

0

:ае

ос

;;

; g~ &з~; g~ ~~ а g~ g·ё. ~ ~Е +І·~і ~~З +І·~і 6~ +І·~і Е ~ 1938 271 1582 323 687 942 1164 12\JS 1015 1058 806 892 979 !!79 725 748 654 545

+85 8З + 8 +28 ЗІ +17 +70 75 +22 +23 325 +29 +39 200 +117 146 -11 +138 104 +15 229 +7 +104 47 +19 -48 53 +з 46 - 8 +Зь +23 53 +І І -100 58 +з +67 З2 -21 -64 63 +10 -109 46 + 6 +110 34 +12 + 7 56 +22 -1 Зб -9 -Зб 112 +34 183 -22

. ... !'!!.. ..."'. "' . "= ':s"' .= "' 5 СІ

01

u "

о

"' о

о

о

"' "' .,Of-

Of-

."' .."'

0

"

0

"-о

1: "! 143,З .

зоо.о

226,5 263,6 106,9 116,1 126.4 169,7 117,0 128,9 133,4 183,8 108,9 136,5 119,9 156,0 150,5 152,1 155,6

105,8 101,6 131,4 115,3 104,7 92,1 102,2 93,9 87,4 97,3 88,2 84,4 114,0 88,6 97,4 78,7

:t

о

110,9

217 -22

птахофабрик Радгосп-комбінат «Калитянський»

113,7

"

11

rрудня

1976

року

Ткаченко Н. І. (імені ЩорсаJ Шелест Г. Л. «(Авангард>>)

ПТАШИНЦІ

ПташницІ, назви

господарств

ДжункІвська Н. Ф. (Воrданівська) Теплюк

€.

О. (Боrданівська)

технологіУ

виробництва,

стання творчого

дей.

У

зро­

ентузіазму лю­

цьому

пташниця

році

почала

кожна

а,

На третину

"-о

доглядати

навпаки,

у

зросла.

зменшилась кіль­

ність робітнииів на фермах, що дозволило

вартість

Ції.

3

значно

знизити

вироблюваної

собі·

продук­

введенням у дію нового

кормоцеху помітно nоліпши­ лась годівля nтиці, що теж nо­ зитивно позначилося на її продуктивності. .

в

соціалістичному

Добрі показники має 1 .пер­ ша бригада, керована Галиною Григорівною Микитенко. Вало­ вий збір яєць у ній за цей час становить 11 мільйонів 973 тисячі

штук,

жано їх

кращих

Сум­

Обидві ці бригади вчора ви·

ки

ще

одер­

ионали свої річні плани вироб•

Нирии. Вона виробила за оди­ надцять місяців 12 мільйонів 996 тисяч штук яєць, а від кожної несучин одержала 217,3 ЯЙЦЯ. Приилад ВИСОКО·

сягли

від

Хилько, Мотря Янівна Бобка, Марія Гаврилівна Теплюи, слю· сар Іван Дорофійович йовен· ко. І нині несучість курей тут становить 74 проценти при плані 70.

иицтва

на ДжуІjківська та Євфросинія ОлексанДрівна Теплюи, яні до­

несучки

202.~ 'штуки.

лінною nрацею відзначаються пташинці Віра Проиопівна

змаганні тримає друга бригада, яку очолює Нлавдія Василівна

продуктивної праці тут пока­ зують пташинці Ніна Федорів·

no

яєць.

Тепер колектив з

живе

птахофабри.

одним

якомога

прагненням:

кращими

nоказника·

ми заиінчити ріи нинішній, а в наступному

бежів

досягти

нових

230 · яєць, а валове цтво їх довести до нів

РУ·

одержати від несучки

-

виробни•

53

мільйо­

штук.

В. САПИТОН, старший зоотехнік.

результатів.

1: "!

КУРС

-

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

І КОНЦЕНТР АЦІЯ

ОБ'ЄДНАННЯ: Підволочиське міжгоспода р­ сьие об'єднання по виробни­ цтву яловичини в Терноnіль­ ській області nочало nриймати від колгоспів телят

десятиден­

ного віку. Тут освоюється но­ вий nроцес дорощування

молодняка. Така система відго­ дівлі тварин

74,1 92,8

92,9 Субота,

(«Требухівський»)

(імені Щорса)

Кравченко В. Я. (імені Кірова) Розгон о ва З. А. («Авангард») Птиця К. Г. (імені Щорса) . Зеленко €. Д. (імені Щорса) Ревенко Н. В. (імені Кірова) Радченко Н. М. («АванГард») Корнус В. €. («Авангард») . ·Мішенко Г. І. («Авангард»)

95І

Першість

грудки

ь

·;; >.

В.

знизилась,

Опанасівського

1

Вітер З.

високої несучості курей і вало­

продаж державі продуктів тваринництва і птахівництва

rосподарствамн району з

Григорчук О. С.

два рази більше иурей, ніж бу­ ло раніше, тобто по 23-24 ти­ сяч! голів, 1 несучість їх не

Дані міської Інформаційно-обчислювальної етанціі про виробництво

4264 4720 5286 500,1' 518,1 488,4 487,7 466,8 4304 473 472 5203 4046 4269 2658 501,[ 2888 3923 4115

Петренко Н. М. (імені Щорса) Галицька В. Т. (імені Кірова) Лисак Н. М. («Авангард») Гузь Н. Б. (імені Кірова) . Устименко г. к. (імені Кірова) Вітер В. П. (імені Щорса) . Литвиненко О. Т. (імені Кірова) Овсієнко С. Я. (імені Щорса) Сорока О. Г. («Авангард») . Гузенко Т. М. (імені Кірова)

ції. Незважаючи на тривалі пе­ ребої в забезпеченні господар­ ства молодняком, робітники майже всіх ферм добиваються вого

дал! зростала, nрацівники фер­ ми поліпшують їх годівлю 1 до­

раціон.

243,2 238,4 Слуценко Л. П. (Київська) 238,1 Пономаренко Г. Я. (ППЗ «Рудня») 234 Полька м. п. (ППЗ «Рудня») 233,5 Батечко Г. Д. (ППЗ «Рудня») 230 Склярчук в. 1. (ППЗ «Рудня») 230 Макаренко м. 1. (ППЗ «Рудня») 230 Малайко о. о. (Київська) 229,2 Майборода с. м. (ППЗ «Рудня») 229,1 Криченко У. О. (ППЗ «Рудня») 229,1 Галицька О. П. (Ки.ївська) 228,6 Бруй М. Я. (Київська) 227,6 Щербакова Л. В. (Київська) 227,4 Щекотоліна Р. Я,. (Київська) 227,4 Зіненко О. П. (ППЗ сРудня») 226 Лаєвська К. В. (Київська) 224,3 Ковпак r. 1. (Київська) 223,8 Музира О. М. (БогданівськаJ 221,2

(і~ені Щорса)

€. З. ( «Требухівський»J

Завдяки вдосконаленню твхнології

ПЕРШИй РІН десятої п'яти­ рІчки став для колентиву Бог­ дан!вської птахофабриии новим

більше, ніж у

листопаді. Григорівна

гляд. Більш збалансованим

(імені Щорса}

(імені Щорса)

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ВИКОНАННЯ ПЛАНУ

1

1027 972

4ІЗ2

Тимченко В. Ф. (імені Щорса) Божок Г. М. («Літківський»)

ЙДЕ НАДПААНОВЕ трудового

4119 4072

Дужик Г. С. («Авангард» )

Фото М. Семннога.

Вагомого

4322 4313 4298 4285 4253 4243 4178 4173 4172 4164 4155 4139

1930 1195 1216 1176 І 098 1166 1200 1136 1142 1217 І 098 1125 1243 І 087 1132 1095 1112· 1178 1198 928 910 1056 І 038 1158 1012 1183 743 978 1042 1023 837 1058 800 951 970 1033 1086 823 860 1027 888 1092 858 825 904

11 місяців 1976 року 931 869 1025 781 980 856 940 891 581 979 731 716 928 838· 804 982 853 896 821 1010 539 879 943 937 962' 897

Ф.

Шарко В. Я.

господарств

6430 6129 5892 Каски Н. М. ( сПлосківський») 5800 Кривець €. М. ( «Плосківський») 5485 Какун Г. Т. («Плосківський») 5290 Юхименко К. А. ( «П.1осківський») 5255 Волоха М. О. («Плосківський») 5229 Сіра В. М. («Плосківський~) 5142 КалаА О. А. (імені Щорса) 4981 Купрікнчук К. Г. ( «Плосківський>) 4978 Харченко К. Г. («Плосківський») 4967 Гончаренко Н. П. (імені Щорса) 4941 Ситниченко Н. П. ( «Плосківський») 4939 Коротенко О. М. (сПлосківський») 4930 дрендар Г. П. («Плосківський») 4929 Лесик В. М. ( сПлосківський») 4925 Андрусенко В. €. ( «Плосківський») 4924 Журибіда С. Ф. (сТребухівський») 4915 Маринич €. Ф. ( «Плосківський») 4896 Павелко Г. Ф. («Плосківський») 4885 Лисенко П. М. («Плосківський») 4870 ТопІха Г. Я. («Плосківський») 4861 Лишаленко В. Н. («Плосківський») 4856 Іванчук Н. В. («Требухівський~) 4801 Каски Р. І. (імені Щорса) 4695 Печура Г. Г. (імені Мічуріна) . 4624 ДраrІнІч П. А. («Требухівський») 4485 Колко Л. М. («Требухівський») 4470 Новак €. Я. («Требухівський») 4426 Шамриленко t. І. (імені Щорса) 4411 Васюра к. л. (імені Щорса) 4407 Мельниченко м. 1. («Тробухівський») 4377

У грудні першого року п'ятирічки господарства району

Продати дер~аві: молока

назви

району

за

4071 4066 4063 4060 4000 3994 3947 3945 3913 3912 3912 3883 3882 3876 3872 3861 3860 3852 3840 3823 3821 3797 3783 3774 3770 3761

Лесик Г.

Строкач Г. А. («П.,осківський») Волоха О. І. («Плосківський»)

·

повинні виробити:

яєць

Ткаченко Г. І.

n. («Жер;tіВСЬКИЙ»)

Носко о.

иицтва продукції. Але перед ними постають більш вагомі завдання.

Д.ОЯРКИ

тваринників

НОВЕ ЖИТТЯ

стала

можливою

завдяки потужній баз!. створе­ ній в об'єднанні. На двох його nідприємствах

більш

як

утримується

п'ять тисяч

тварин.

Ножну тисячу обслуговує лишР один оператор. У минулому

ЩАБJІІ ЗРОСТАІІНЯ

році в об'єднанні знято з відго. дівлі 9700 тварин. Від реаліза­ Ції їх одержано близько двох мільйонів карбованЦів чистого прибутку. Майже весь він пере­ казаний колгоспам-пайовикам.

Вся ця фабрика м'яса дає близько 80 процентів вичини,

яка

уже яло­

виробляється

я

Підволочиському

районі.

ступному роЦі за

рахунок даль­

шого

розширення

В на­

матеріальної

бази в об'єднанні буде відгодо· вана 18-20 тисяч тварин. (РАТАУ).

3

стор.


Веоlда ва міжвародві ~ем•

В ІМ'Я ДРУЖБИ І СПІВРОБІТНИЦТВА Цього тижня в нашій краУнІ

УспІшно

втілюється

в

життя

прог.ра­

ма лІквІдац!І неписьменності. Торl:к у Лlв!І запроваджено обов'язкову почат­ кову осаІту, тепер кожен третій лівієць учиться. З 1969 року збудовано більш як 10 тисяч шкІл. Здійснюється nрилу­

з офІ- жител і в) , яка, однак, перевершує терн­ роль держави західнІ нафтовІ комnан!І, торію ФранЦії, Італії, ІспанІї 1 Англії , що діяли в Лівії, а «чорне золото» по­ разом узятих . 98 процент і в її тернто­ чало використовуватись в інтересах чення селян-кочівників до осілого рії це позбавлена рослинності пусте­ самого лівійського народу. Одержувані собу життя.

дійним візитом побував голова Ради революційного командування Лівійської Арабської Республіки полковник Муамар Каддафі. В дружній обстановці І в

ля, в якій майже не буває опад і в . У 50-х

дусі взаєморозум і ння проходили його переговори з товаришем Л. І . Брежнє -

роках там було виявлено великі запаси нафти .

спо­

Звичайно, процес nрогресивних пере. творень у ЛівіІ проходить у досить складних умовах . йому створюють пере­

від його продажу доходи йдуть тепер на nотреби індустріалізації країни, розвит­ ку сільського господарства та інших га­

шкоди І приватнонапіталістичні елемен­ вим та Іншими радянськими керівникаБагаторічна наполеглива боротьба лі­ лузей економ і ки. старої феодёльної ми, в ходІ яких було висловлено обо- війського народу проти колонізаторів За роки існ ування в Ліві'і nрогресив­ ти, 1 nредставнини !ПІльне прагнення і дал! розвивати спів- привела в 1951 роЦі до надання Лі в ії ного республіканського режиму споруд­ знаті. Даються ·взнани також племіннІ

робітництво в пол і тичн і й, економічній. нультурній та інших галузях в інтересах народів . о~ох країн . Було підкреслено необхІДНІсть до.сягнення кардинального вре_:ул~в~ння... на Бли з ькому

формальної незалежності. Однак про­ жено десятки сучасних заводів і фабрик, пережитки і рел і гійнІ Ісламсь:кі тради­ дажний монархічний режим на чолІ з нові елеюростанЦії, аеродроми , морські цп. Однак процес ссщІально-енономіч­ королем Ідрісом nершим був лише порти, ведеться широке цивільне будів­ них перетворень Іде. Чималу допомогу на цьому шляху дІ· nрикриттям для хазяйнування в крюНІ ництво. Більш як 80 процентів промис­ західних держав , які створили там свої лового виробництва припадає тепер на стає Лівійська Арабська Республіка в і д

~ходІ, ~овноt . :~пквщацн наслІдкІв Ізра-1 військові бази і nо-хижацькому експлуа­ Ільськоt агресн.

тували головне нац і ональне РадянськІ люди з великим Інтересом Лів і ї нафту~ Однобокий

симnатіями

l

сnостерігають

за тим.

що

економіки . злиднІ.

менн і сть основної

маси населення -

:країні,

кий був

nанування

як о ю ,

як

зая вив

у

своїй

про-

nідсумок

Відповідно до розвитку

непись­

1

та­

торів і мі сцевої феодальної реакції.

перед сшльюсть щлеи І з а вдань наших Щіродів у боротьб і з а міЦни й мир, nроти

гнилий

Тож не дивно, ЩО в 1969 роцІ про­ королівський

режим

було

Створюється

пова-

.. нолоніалізму імперіалі зму і реакції». л~но 1 ЛІ В ІЮ було . прог~лошено ресnуб. · . . . mкою. За СІМ роюв , яю минули вlдтоЛІвtя, розташована в ПІВНІЧНІй ді, в країні відбулись великі зміни.

десятирічного

сільського

у

Так називалась тема засіданІІЯ методичного об'єднання мукотрі

працю­

ють у дитячих садках Броварів.

20

Із

дошкільних закладів

nри­

ким

світ

прекрасного

вихованцям

к.

к.

13.30 13.40

малень­

14.20

;м 11 заводу п орошкової мета­ лургії. Вона розnові.~а й проде-

15.50 16.20

1\Іонструвала,

як:

лялькову

м ожна

постави-

16.45

Діти з підготовчої групи пока-

вчають

фрагм е нт

РУ -

казки

з

вони

Поставлено завдання самазабезnечення країни основними продуктами сільсько­ го

миру.

господарства,

теж

належить

виготовляти

Таким

на

створюються

цьому

заводу,

що

Багато лів.

Знайомство

лялькового

здібності,

із

театру

розвиває

їхні

ясел­

19.30 20.30 20.45 21.00 21 .30

17.

СЛІДАМИ НЕНАДРУКОВАНИХ ЛИСТІВ Робітники радгоспу

23.00 23.40

«Пухів-

9.30

Бондар

ЩО В ЇХ·

ньому селі немає листоноші І що вови одержують усю корес-

Заступник

вузла

зв'язку

начальника А.

10.00

в Д·

11.10

R..

Кагарлик

Pan·

Jї Місце

розрахувалася,

часно.

!

а

регулярно

1

сМийдодір>, ;

А.

Мокренко.

І .. СельвІнський.

Ворошиловградщнни.

Всесоюзний

самодіяльної

фестиваль

художньої

твор-

районного

11.00 14.30

(М . ).

ХудожНІй фІльм сХевсурська балада> . (~.). 22.о5 ІнформацІйний випуск •день за

14.50

днем•.

12

НЕДІЛЯ,

15.20

ГРУДНЯ

ПРОГРАМА

ЦТ

цертисіму

залі

ля> ·

телестудії

12.00 К. т. •Музичний кіоск• . 12.30 •Сільська година• . 13.30 К. т . •Ольга Берггольц. 14.15 15.00 15.30

•Ор-

19.30

ки творчості>. т. •У вашому домі>. Музична програма. К. т. «Міжнародна панорама>, К. т. МІжнародні змаганна з

2f.OO 21 .30

1(.

катанна

В. СЄРОВ. (ТАРС). ,'

на

Довіпьна

програма.

10.00

К. т. •Клуб кіноподорожей• . К. т. Міжнародні змагання з фігурного катання на приз газе· тн сНувель де Моску». Показо-

11 .00 11 .15 11 .40

ві _ виступи .

16.55 17.30

БоварІ•.

Програма

2

В

nриз

Моску>. Жінки.

перерві

-

Художній телефільм гаряче•. (М.).

-

ПОНЕДІЛОК, ІЗ ПРОГРАМА

20.45 21.00 21.30 ..

сХо одво

новини.

серія.

•Час».

22.30 9.10

Новини.

к. т. ГІмнастика. к. т. Художній фільм .дJІВ Jt:l· те й •Казка про царк СалтанІІ>. К. т. •Очевидне неймовірне•. Документальний телефІ .. ьм «Є така професія> . к. т. •Співдружність соціалІстич­ них кра'І'н•. СоцІапІстична Рес­ nубліка В'єтнам . Художній ф і льм дла дітеІ сВіІ-

9.35 10.00 \1.40

таtмниця».

К. т. «Наш сад•. К. т. «Веселі старти». Новини. К. т. Концерт вок~;львоrо ансамблю музично-nедагогІчного інституту Ім . Гнесіних. •Щоденник соціалістичного sма­

12.10 13.05 17.25

ганнА».

18.30

К.

т.

Вперше

на

екранІ

ЦТ

ху·

дожній фіаьм сОкеан». Програма •Час• .

К. К.

т . •Вечір Симонов.

19.00

поезіУ». Ведучий По закІнченнІ -

ПРОГРАМА УТ Рік К. т. •Наша бІографІа. 1920·й» . Новини. •Наш раданський спосіб жвnа». Шкільний екран . РосІйська '"!те·

ратура дли учнів ВИТОК

9

"'"асу. сРоз·

МОВИ».

Тележурнал

•ПартІйне

КонцертинА зап

нюський

сСибІр.

дітей .

Інформаційна К.

т.

19.35 20.15 20.30 21.30 22.40

телефіл~ми

сПеJІе

Пори року•. сСвІт музики• .

програма

Міжнародна

•ВістІ».

кінопрограма

•Глобус•.

сНа добраніч , діти!• Програма •Час>. (М.). Твори П. І . Чайковського сц е ні

Львівського

та балету Новини.

Ім .

11.10

І

театру

І.

НА

Учням

І

на

опери

Франка. ОБЛАСТЬ

курсу

профтех•

училищ . Фізика . •Механічні впас­ тивості твердих тіл•. (М . ) .

10.40

7

12.40

10

і Учням класів. Зооло­ rія. еРозвиток земноводних•. Сnеціапістам народного госпо­ дарства. •Роль спеціапістів у nрискоренні науково-технічно~ о nрогресу•. (М . ). І Учням класів І серед­ ніх спеціаЛьних навча л ьних за•

кладів, Хімів . «Будова спнртів, фенолів. Іх впастивості•. (М.). фраіщуЗька

Ху.~~:ожнІй

мова .

фільм

(М.) .

•Відважні• .

Екран студента-заочника . Фізика . •Закони постійного

2 куре. стру­

му. Правила К\рхгофа . КласиЧна електронна теорія nровідності меr;~лів> .

к,

. т.

Дла

.~~:tтей.

сtра·фJІомастера•.

•Ал:Ло?

с Пошта

Будь _ паска!•.

на JІИсти гладачІв. к. т. •Розповіді про ків»,

ВідnовІдІ художни•

(М . ).

К. т. Вечірня · казка. •Слава сопдатська».

Художній І

МаА·

(Ленінград).

серік,

(М. ).

телефільм

сПричаJІ».

(М.).

Інформаційний

випуск

•День

за

днем».

22.55

Естрадний

концерт.

анnо.

сДружба>.

струнний

Документа.. ьиІ

за•, Длк

ПРОГРАМА

ГРУДН.І ЦТ

новини .

газе·

ти •Нувель де

Будинку

18.45

Сторіи­

фігурного

К. т . Вечірня казка . (М.). •КиТвська панорама».

ськова

16.45 9.10 К. т. Гімнастика для дітей. 17.15 9.30 К. т. •Будильник>. 18.00 10.00 •Служу Радянському Союзу!> 18.15 І 1.00 К. т. «Майстри мистецтв в кои-

ВІ,.ь­

квартет.

Редавтор Є. ФЕДЯИ.

Година Вепикого симфоиtч-

ного оркестру. новини.

По закінченнІ ~

ПРОГРАМА

УТ

До 175-рІччя з дна иароджениІІ О. Варламова . «Щоденник соцІалІстичного зма· гання•. Зустрічні nлани ко.. ек·

тивів

кнїв.ських

nідприємств.

•Оповідь

про

Лялькова

вистава .

Естрадний

червону

т.

сСатиричний

к.

т.

УРСР О. Арцемюк . •Березові очка•. Лялькова става. «Слава со.. датська».

•Ми

к.

т.

радянські•.

-

них

Концерт

сЗе..евиА

об'єктив».

вистава .

18.00

програма

І

ви·

варод-

УкраТнеького

радіо.

к. т. Спортивна прогr,ама. «Хроніка наших ди в». Кtвооrляд .

К. т. •Слово. Образ. Книга•. ЛІ· тературка

вікторина.

19.00 Інформ·аціАна програма «ВІстІ». •Вісті•. с.uаша бІографІа. Рік 19.30 •дебют» . На сцені - творча моК. т. " подь Донеччини. 1920-А•. · 20.30 Науково-популярний фільм сРоКонцерт ліричиоі nіснІ. бот одержуе nрофесію•. •На добраніч, діти!• 20.45 сНа добраніч, діти!• Програма •Час•. (М . ). 21.00 Програма «Час> . (М.). Вперше на екрані УТ художній 21.30 Художній фільм •ВулнцІІ без фільм

ІнформацІАна

16.00 17.00

оркестру

Інструментів

телебачення

школярів.

воrиик~.

Циркова

14.00 .15.00 15.30

концерт.

•Сім'а>. К. т . Дл11

К.

зірочку>.

13.05

•Одна серед пюдей»,

пошта•.

22.55

Новини. ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ 1 10.40 Учням 9 класів І середнІх

9.00

К.

т.

•ВечірнІІ

спеціальних

музична

навчальних

кі нця• .

Новини.

ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ К. т. Музична програма сЗа ва· шими листами•. (М . ).

закла-

9.30

к.

т.

«Людина.

Земпа.

Всесвіт>.

Екран - учителю. Передачі s neдагогіки І психологІУ дла вчите·

12.15

чао •знати• . (М.). Студентам-заочникам.

13.55 к. т. Пісні А. Островського ви·

дів. Література. «Сатира Сапти· 10.00 К. т. «У світі тварин•. (М.) . кова-Щедріна•. (М.). 11.00 •документальний екран• . (М.).

КПРС.

•Партія

ІсторІІІ

більшовиків

t організатор

С. Михалков . •дорогий хлопчик• . Вистава Московського ТЮГу.

(М . ) .

коиув

народний

Е. Хіль. (М.).

-

пере·

ШАНОВНІ ПОКУПЦІ! В с. ТребуховІ нещодавно вІдкритий новий експери. ментальний промтоварний маrазив, яхий працює на пов­ ному самообслуговувавиІ. Тут Ви зможете придбати чоловічий, Жіночий одяr, взуття, трикотажнІ вироби, ruавтерею та іншІ необхІдні

артист РРФСР

14.25 к. т. •9·а студія> . (М.) . 15.30 Художній фільм •Біле коло> (з субтитрами). мас І 16.50 Екран студента-заочника. 2 курс.

могн ВеликоТ ЖовтневоТ соцtалістичної революцІУ>. 12.00 Філо-

на

софія . •Роль народних особи в ІсторІТ. Особа і суспіль·

Англійська

сРозвиток

би

ство•.

прийнято нову .; ·тсто-

ношу. Періодика та ЛИСТИ

став.пяються

шахІв

s

Новини.

натхненник

ПО· і

· і ВіДОМИВ, ЩО прац ВНИЦЯ ВІДД .пеивя, котра обслуговувала ЦЮ діЛЬНИЦЮ,

Співає

•ПоезІя~.

.

пів початкової школи. сЩо озна-

і

поидеицjю У сільському діленні зв'язку.

9.00 9.10 9.30

кІноподорожей•.

к . т.

17.35 18.00 19.00

М. КОСТИНА,

к й н м СЬКН • · арчен 0 • та іНШі скаржилися,

«Клуб

21.00 21.30

15.30 16.15 17.00

естетичну

дитячих

часу:.,.

к. т. Художній телефільм сПанІ

14.35

:ва солоду. методнет

т.

минулО·

19.40

14.20

засобам

nриносить

садка .М

СРСР

Мультфільми

Перший

великі

:кооперати-

культурн Чернівецької областІ. 10.00 ФІльм-концерт «Пісня серца• . 12.15 • Корчагінці 70-х•. 10.30 . ТелевізІАна школа механізатора. 12.45 Екран молодих . •Погляд У май- 11.00 •Мальовнича Україна•. бутне•. \1 .30 Дпя шко .. ярів. сЮнІор-78•. 13.45 •Майстер російського романсу>, 12.3& Сnівае заслужена артистка

улюбленими

завдяки

т.

ставмівського

від своїх виховате­

персонажами

т. •Чемпіонка

21.00 21 .30 _

музи-

чості трудяших. Концерт ансамб· лю пісні І танцю • Веселка> За-

дізнаються

цікавого

ro

К.

форми

і1.15 «Суботній репортаж>. У гірників

Вона

полама­

19.15 20.15

пи·

Німецька мова .

часові

16.00 17.00

11.45

як

тичного сприйняття•. (М . ). Екран студента-заочника . І Англійська мова . •Побудова

есте- 20.15 20.30 курс. 21 .30

кінчен ні - . новини . ПРОГРАМА УТ Вперше на екрані УТ музичний фільм •Сторінки хореогра<І ·

\1.00

ні іграшки не слід викидати знадобляться. дошкільнята

скрипкової

танцІ. , 23 .00 к . т. •СпІвае дін РІд•. По за-

13,

показала,

тому,

К.

Концерт

гурного катання на приз газетІ! сНувель де моску>. СпортивнІ

10.00

ляльок-героїв.

наголосила

ки.

т.

зиторів•.

nересвідчилися

Філоненко

народноrо

19.10 к·. •т. •9-а студія•. 19.30 К . т . Прем'єра художнього теле· фі .1ьму «Пані Боварі>. (Франція) . 1 серія . 21 .00 Програма •Час>. 21 .30 к. т . Міжнародні змаганна з фі-

твп­

Музкерівник дитсадка М О.

російського

сЗакономірності

«Складні

зід

досятнуті в ході нинішніх радянсько­ лівійських nереговорів результати по· служать справі дальшого роззитку 1 змщнення дружби та сnівробітництва мІж двома краУнами, справі зміЦнення

тальних речень>.

дер-

18.45 К . т . • ПіснІ радянських І<омnо-

«дії» ляльки і малят.

В.

Волзького

€ . К\брік .

•двір•.

відносно nравильності навчання на першому етаnі: узгодженість

що

читанки>.

Некрасова.

Концерт

к. т . Художній фільм «Казка про царя Сал тана> . к. т. ІІрограма •Здоров'я• . к.

на­

18.30 19.00 \9.30

18.10

числі

к.вал!фікованих кадрів .. Ра.дянсьні люди вnевнені в тому, що

програмою

к . т: Тираж •Спортлото• . К . т. Вечіри~ казк!і· (М.) . к. т . •Розповіді про художии-,20 . 30 К. т . .Кубок 1 чемПІонат СРСР з ків• . Народний художник СРСР важко.! атлетики .. <Свердловськ).

І8.15 к .

ви-

іншого

« Колобок » .

слухачі

чином

як

-

•Літературні

о.

т.

18.GO Новини .

вали гостям і меншим св о їм товаришам виставу-казку «Тере1\ІОК», а Свєта Ковальчук Су)1іна

(Ленінград) .

І7.ОО ~: т~х':~~{:!'и~вн~··- неймовірне> .

вис тав у .

Оленка

т.

nоеми

хору

яслах-садку

ти

у

12.05 12.45

Шуберт .

жавноrо

йшли заnозичити досвід роботи в Л. П. О~1ельч е нко, котра розкриває

Ф.

тому

нальної економ!ни, в підгото.вці власних

народі

18.00

естетики.

у

революЦії» (1973-1983 рр.), в ЛАР у широких масштабах розгорнулися робо­ ти по ос.воєнню пустелі . Тільки за ос­ танн і три роки виробництво сільськогос­ подарської продукції зросло в 5 разів.

в

ЦТ

9.00 Новини . 9.10 к . т . Гімнастика . 9.30 К. т. •АБ6Г Дей ка•. ! 10.00 К. т. •для вас, батьки•. 10.30 К . т. Музична програмf. •За 11 .00 =~~~~не ~~~~а::: · товарів~. 11 .30 к . т . еМузичний абонемент•.

країн,

Радянського Союзу. Вчені, інженери 1 техніки з цих країн подають допомогу молодій ресnублІці в розвитну її наЦіо­

ГРУДНЯ

ПРОГРАМА

дитсадку

зичних керівників,

11

СУБОТА,

соц!алlстиqних

плану

господарства ,

АфрІЩ!, порівняно мало на,селена араб- Ліквідовано ІноземнІ вІйськовІ бази. На­ державні ферми, селянські ' ська держава (2 мільйони 300 тисяч 1ціанал і зоване або поставле.но під кант- ви.

Ляльковий театр

свій

«зеленоУ

званого

колоніза­

мові в Крем л і товариш М. В . ПідгорНИЙ, 4На~ ба.гато 1!-10 vо~ ' єдн ує, 1 насам-

сектор.

торговий і танкерний флот.

розвиток

забит і сть

відбувається за останні роки в Лівії, з

~ержавний

багатство

12.50

Політична економія.

ськоі політекономіТ соцІалІзму в

ДО·

прмрамних

14.30

своє-

документах

Науковий

ціапістичне Основи

КПРС».

комунізм .

сусnільство•.

сСо-

15.20

марксистсько-леиІнськоТ

мова.

дієприслівниковий

марксистсько-ленін-

18.00 19.45

перекладу

на

•Незапежний

зворот.

речі.

Спосо-

українську

мо-

•Майстри артистка

(М.).

К. т.

мистецтв•.

СРСР

Ф.

no

Магазви працює з 9-00 19-00 rодиив без вихідних. Ласкаво просимо відвідати наш маrазни.

вр. Німецька мова . •§ 25, ч. 11• . Народна

Раневська.

Програма сЗдоров'а•.

(М.) .

1

ПравJІіВВJІ Броварськоrо

Mt:'I'.

-К:м;У~~Е~~-:::~~~~~:~:_;~:в::---,--~;;~;~;;~І~:~Е~~~:~::.~~~=:~:r~~=~~:::::~~~~-~--~::;::І:;б~д~.-·1 '

Єоветов депутатов fРУдящихся Киевской обпасти. Газета вьrходвт ва украинском язЬІке.

ОВАРИ

м. БР ву.п. КиТвська,

• )54,

·

девта мІсцевого радіомовлення касовоТ роботи. фотокореспондента

19·3-18; вІддІлІв - 19-4-67,

промвсповостІ.

п ятницю

су оту.

Обсяг 0,5 формату газети сПравд а» .

~·~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~4,~~,~~~~~о·~~~,~~~~~,~~~~~~~~~~~~'~'~с#~4~~~~~~~,~~.

Індекс

61964. Броварська друкарня Київського облуnравління в справах видавництв, nоліграфіі і книжкової торгівлі, вул. Кнів~а. 154.

Зам. ,7279-10.93"-~

#196 1976