Page 1

~ ШJ~~~OO~rrJJ mJ~~u®rrJJ rnз ~~r lA\OO~©lТ li\OO 8

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАТН, ЄДНАйТЕСЯ!

ВІДКРИТТЯ

------'------"" .м 196 (4097)

VII 3'Ї3ДУ

СЕРЕДА

:10

ПОРП

ГРУДНЯ

1975 Ціна 2

грудня: Голова Президії Верховної Ради СРСР М. В.

Підгорний відбув з офіцій­ ним дружнім візитом з Москви в Афганістан на за­ nрошення: r.'1ави держави і

8

р. коп.

відкрився об' вднаноі

з 1зд Польської: робітничої партіL В

ція КПРС на чолі з Генеральним

ЗАСНОВАНА

секретарем ЦК КІІРС Л. І. Бреж.-..

1935 РОЦІ

Н6ВИМ.

З'їзд відкрив Перший секрет:w ЦК ПОРП Е. feJ)CK. Делегати о~

nрем' єр-Міністра Ресnубліки Афганістан Мухамеда Дay­

Jla.

культури і науки

VII

роботі з'їзду бере участь делега ..

ГАЗЕТА В

грудня у Варшаві в Залі коІf-і

гресів Палацу

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ (ТАРС).

МІСЬКОІ ІРАНОННОІРАД ДЕПУТАТІВ

КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ,

говорять nитання;:

звіт- ЦентралІ.Ного Комітету ПОРП, а також завдання партії

ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

по дальшому

s'їsлу КПРС

XXV

В обстановцІ вепикого трудового І попІтичного пІднесев­ ИІІ, ВИКJІИВа.RОrо пІдготовкою до XXV з'їзду КПРС, на промвмовn підприємствах і в будівельних організаціях району актаво проходить обговорення матеріалів груд­ вевого Пп.еиуму ЦК КПРС І сесії Верховної Ради СРСР про Державний ппаи розвитку народкого господарства 1 бюджет країни на 1976 рlк. Палко схвалюючи мудру по­ п:lтику Комуністичної партІї і Радянського уряду, трудя­ Щі міста 1 cena беруть нові підвищені соціалістичні зо­ бов'язання Уа зустріЧНі плани ка перший рік десятої п·я­ тирі>rкв. Друкуємо соціапістнчнl зобов'язання і зустріч­ ний nлан передового підприємства колективу Гоголlв­ ськоі стрі'ІКоткацвкої фабрики.

І

витку ва в

riAHY syc тріч! ~

цубліці;

звіт Центральоої ревізійної ко.. місії; директиви

r

ріод 1976-1980 рр.; вибори Центрального І~омітету і Центральної ревізійної БО~!Їсії.

І

3 програмною доповідІ\ІО По .. І літбюро ЦК ПОРП «За дальший динамічний розвиток соціа .~істич• ного

~

Наn:иеиі рішенвими

rрудне­

~-~ro п_ JІеи_уму__ цк НЦРС_ 1 сесії

~І'хозио-1 Ради СРСР, робіт­ :аіІ<И;' tkженерИЬ-техиіЧві праців­ янки

--та

службовці

nідnриєм­

1976

РІК

Річний обсяr реалізації nро­ ,!(укції в сумі 4 мільйони карбо­ •анці8 винонати до 20 грудня

1976 року.

ВИ1!устити товарної продук­ :Qії nонад nлан на 170 тисяч карбованців. РеаJІізувати продукції nонад

ПJІан на 160 тисяч карбованців. Виnустити nонад nлан стріч­ коткацьких виробів 100 тисяч иетрJв.

Випустити nонад nлан това­ рів .народного сnоживання на 200 тисяч карбованців. П1двищити nродуктивн:сть пtаці .nроти рівня 197 5 року на

7

процентів. Досягти n~~иросту обсягv

ви­

робництм за рахунок підвищЕ'н­ и'я nродуктивностІ nраці не

иенш як на

85

nроцентів.

За рахунок на;:щJтанового зни­ ження собівартостІ продукції

одержати економії 10 тисяч карбованців. Впровадити у ·виробництво 35 раціоналізаторських проnозІшій а економічним ефектом 30 тисяч хар66ванців.

ку

тів

з nрофільованого

волокна.

Замінити 5 ткацьких верста­ тів новими, більш прогресивни-

ми.

колектив

леі-аина І ва1-1ів1-1а Юдицька. більш як

во1-1а виконує норму на

На фото: Г.

120-125 ЮСКОВА •.

х.

Шляхом навчання У школах

комуністичної праці

і nередова-

і допомогти обладнати стоянку і для с льгоспмашин.

На честь XXV з'їзду

і відді-

Брежнєва по втіленню в життя Програми ~шру, грандіозних

RПРС

накреслень XXIV з'їзду НПРС.

правопоряд-

партії й уряду про дальше зростання е!юн011іки рідної Віт-

добитися

ство цтва і зразкового

ку».

Зустрічний план і соцtалt-

чизни і

пі::~вищення

стичні зобов'язання одкостай- добробуту в першому

народного

ДОТРИМАЛИ

трудомістка,

вих

тисяч у'Іювних банок овоче­ консервів.

трудовим

Це

буде

подарунком

праці. Проте робІтницІ перебо- наступного рюють труднощі і прагнуть за- ної партії.

кінчити до nочатку нового року

кок різноманІтиоУ nродукц!Уогірків коксервова1шх, томатів

Ольrа Михайлівна Всіма виробничими

ІЦЗ.!Ілю, салатів тощо.

Виробничий сезон ще триває. 1\о:лектив цеху виготов.11яє за-

раз

Львівна

l

Га­

Держанівська,

Ялтихова. операціями

І консервованих,! вміло керує технолог цеху, за­ томатно,го,

canat б1лоцерків<:ький

і ко.и-

тили на

плани

з"їзду

на

його честь

Номуністич­

Сумлінно потрудилися

стуnник секретаря комсомольсь­

кої організації радгосnу В алентина Іванівна Шендрик. Колектив цеху виготовить

nонад своє річне

зобов'язання

солювального

цеху.

Вони

Молдавії.

розвитку

народного

нашої

країни

ямах-резервуарах,

і

зав шен я року ток настуnної n'ятирічки.

тужністю

450

ти•

Письменник і п'ятирічка Tahy Te:Wy ВИНЄС.'ІИ ЛіТераТС>'РИ республІки на обговорення пле­ нуму правління Сп'люr пись:wен­ ників України. присвяченого

на

з'їздові НПРС. Наступному фору~ту комуніс· тів майстри слова рапортують

XXV

новими

які виг

Це й

готується ще

Приклад у змаганні всього колективу цього завжди показують

ня номер 9, каналу Дніпро Донбас, Чорнобильської ато:w­

для ної станцІї та іншнх ударних цеху 1 об'єктів. Те~та п'ятирічки знай­ шла

засолюваль­

ники Любов 1\Іинолаївна Поно­ маренко, Мотря Михайлівна Бойко, Микола Миколайович

гається у складі готової продук­

Належний nорядок

ЯКі

випускають

<<Дніпр О>> пись:wенник»,

прози,

поезії,

вчасно

завідуюqий засолзаводоn1.

зорі>>,

ВИ:-(авющтва

<<Радянсhкий великнх

творах

драматургії.

З метою створення сприятли­ віших умов для відпочнику тру­ дящих Рада Міністрів CPCJI

на Носок, Галина Афонтіївна Мішкоріз, Валентина Андріївна КАСЯН,

І у

зб'рг~ах

У РАДІ МІНІСТРІВ СРСР

реал~

Чепела.

в

(РАТАУ).

спостері­

зується. Про це дбають робіт­ ники складу Антоніна Федорів­

Д.

відображення

<<Наш сучасник>>, <<3Є\1Ні

Вона тут добре зберігаєть­ nсується,

творами про сучасність, розкривають трудовий под­ ·радянської людини, багат­

ство її духовного світу. Мате­ ріали ДЛЯ СВОЇХ КНИЖОК nисьменники беруть у безпосе­ редньому сnілкуванні з будівни­ ками Криворізької домни~велет·

одна.

засо­

продукції у торговельну мере­ жу міста Нуйбишева. Цими днями відправлено двадцятива­ rонну мехсею.Цю на кілька, сот

кіловат,

ТВОРЧА П'ЯТИРІЧКА ПИСЬМЕННИКІВ

гос-

в ни­

відправка

тисяч

700

сяч гектарів родючих земель. (РАТАУ).

О. АНФІМОВ, громадський кореспондент.

не

ресур­

Нове водоймище збе­

напоїть вологою понад

буде гІдним ~арунко:w n-_орошн?.­

ції.

ко:-vш;tексно­

ре З мільярди кубо:11етрів води. Вона приведе в рух турбІни по·

1975 рік, що випливають з ма-

ся,

гідровузол

для

сів ріки, басейн якої охоплює велику територію України і

завдання

Оксимець. бондар Петро Мак­ симович Скоробагатько та інші.

лили 275 тонн огjрків при річ­ ному завданні 120 тонн. Зараз ведеться розфасовка соління. що зберігається в цементованих

машинний

устаткування,

1976 рік.

подарства

тонн,

най­

-

го використання водних

році на-І виюв XXV з 1зду рщно1 партн.

но прийняті на виробничих І стуnного п"ятиріччя. rхня відпозборах підприємства. відь на це ударна праця. До-

ця

допо:vrіжне

споруджується

присвоєння Фабриці Нову хвилю політичного І теріалів сесії і закликали їх трудового піднесення серед по- ударною працею ознаменувати ..звання <<Підnриємб високо1 культури виро ни- рошноваків викликала турбота ер н 1975 1 nоча-

етили 3 мільйони 100 тисяч __ ба- лина

й

зал,

nочесного

клад у змаганні показують

яблучного

му тілі роз:vrістяться

Фото А. Козака.

Верховної Ради СРСР дев'ята- Високі рубежі також вже на:vrі­

го скликання. у цехах

Наші консервники з честю до- nереробку всієї сировини. При­ нішньо:wу сезоні і роб~тники за­

маринованих

для вісімдесятиметрової

вищої в республіці водозлив· ної греблі. В її залізобетонно­

процентів.

Варто nідкреслити, що у ви­ робничих колективах цехів NgNg 1. 4, 7, 8 nеред робітниками виступили комуністи В. І. Мильню-юв, с. м. Махи 0 в­ рощуванню і збиранню кармо- НПРС. особисто Генерального ський, А. о. Бахолдін, в. о. вих бурянів на nлощі 5 гектарів секретаря ЦН партії Л. І. Сердюков, які розnовіли про

.uержали свого сJІова І вже виnу-

сону

швачок

заводу по- дев'ятої п'ятирічки. колектив ус-

ro досвіду nідвищити кваліфіка- лах п:дnриємства проходять поцію 65 робітникам і освоїти су- літінфор:-.Іації, бесіди, під час міжні професії 20 робітниками. яких робітники гаряче схвалюНадати підшефному радгоспу ють зовнішню і внутрішню no«Гоголівський» допомогу no ви- літику Центрального Номітету

дав

овочевих

сходить

Ударною працею

Модернізувати дві бракувадР- ляться працівники

3 мільйони вимагає великої затрати ручної

· ни

зміни

з кращих

'технічні служби. Дністровський

він

РlЗ

3 її канвейєра кожної

одиниць дитячого одягу. Однією

них машини. рошкової металургії з матеріа- nішно виконує соціалістичні зоПодати на атест;цію на Дер- лами грудневого (1975 р.) Пле- бов'язання по гідній зустрічі жавний Знак якості один виріб. нуму ЦН НПРС, четвертої сесії чергового XXV з'їзду НПРС.

цький» узяв на себе високі зо- лею. Робота

б ..... нок хонсерв!в.

у по­

цього колективу є Галина Юскова. Працюючи на петельній машині,

бов'я3ання.

умовних

1700

засолюваль-

Зокрема,

Першу тисячу кубометрів грунту вийнято сьогодні ~ дна майбутньої греблі, гідроенерге­ тичного вузла, який споруджу-­ ється в середній течії Дністра. Будівники мають підготувати глибокий двадцяти:wетровии кот­ лован, в який ляже фундамент

змагання йде колектив nригади, якою. керує молода комуністка Ва,.

• Бобри- сервує столові буряки з цибу­ 150

виготовити

КПРС і сесії Верховної Ради СРСР ви­

шивному цеху І-Іа правому флаІіЗі лередз'їзді&ського соціалістичІ-Іого

воrо заводу радгосnу слово

UK

З великим інтересом знайом- строково завершивши

Включаючись nочатку ро- СЛОВА v Всесоюзне насоціалістичне

3Маrанни.

КОМПЛЕКСНА НОВОБУДОВА

Серед працівІ-Іиків фабрики верх1-1ього дитячого трикотажу рішеІ-І·

І-ІЯ грудІ-ІЄвого Плену.Іtу

виробничих завдань завершального року дев'ятої п'ятирі•tки,

ства -взяли зустрічний nлан 1 Освоїти технологію виробни­ підвищені соціалістичні зо­ для nластмасових б<)в'.язания на 1976 рік nер­ цтва стрічки застібок <<блискавка», і стрічки DПІЙ рік nесятої п'ятирічки: на безчовникових По зустрічному nлану виnу­ nромислової етити вапової продукції на 100 верстатах. Освоїти технологію фарбуван­ тисяч карбованців і реалізувати ня капронової стрічки для бан­ - на 100 тисяч карбованців.

вищу

(ТАРС).

кликали великий ентузіазм. По-удар1-1ому працюючи 1-1ад викона1-1ням

Впровадити у ви~ництво один nлан з наукової організа­ ції nраці з еконо:wічни~ ефек­ том 3,5 тисячі карбованців. Провести уніфікацію батанів у кількості 10 цпук.

за

стрінутин учасникаіІІи з'їзду.

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ КОЛЕКТИВУ ФАБРИКИ НА

-

будівництва

якість праці, за поліпшення: жит­ тя народу» вие.тупив Перший секретар Центрального І~омітсту товариш Едвард Герек, теп .~о зу ..

ЗУСТРІЧНИЙ ПЛАН І СОЦІАЛІСТИЧНІ

ГОГОЛІВСЬКОІ СТРІЧКОТКАЦЬКОІ

по соціально-еконо... країни на пе ..

мічному розвитку

і!

.........

роз ..

дІПІюІічному

соціалістичного будівницт.. Польській Народній Рес..

постановила

перенести

дею;,

відпочинку з неділі 4 січня на Іі n'ятницю 2 січнл 1976 por;y,

І

(TAJ:'t;J,


ек ск~· право) кияни машинІст П. О. Лисовський, ма• ватора

В. І. Ма.nи·

ш инІст бульдозера

шевський,

пере­ _·ю-А:~>~ урська магістраль х рещуєть ся з діючою сталевою - Чегдо­ Х а баровськ трас ою спеціалізований прибув ми.н, поїзд будівельно-монтажний

один з гуртожи'І'ків се­ руч лища Ургал-2 ; вни зу праворуч

колії на східній

укладання

-

ділянЦі БАМ у . Фото В. Самохоцького.

Міні­

сформований

ко­

крана

мунІст О. П. Євфимищ ! nарт· машиніст ек­ групо,рг дІльниці ска.в атора М. А. Перуновський у години дозв ілля; внизу J;!І'вб­

полу­ Рік тому на тайговий станок, де за проектом Байка­

<<Укрбуд >>,

машиніст

підJJри­ стерствщ1 будівництпа індустрії УРСР. ОІств важкої загін його становин Авангард м али <<Донб;;с >> . Будівельники дільниці східній на .створ ІІ ТІІ l3AMv нел нний залі:шичний ву­

(Фотохрон і ка РАТАУ).

зол Ургал і пристанційне сели­ всі тру днощі, ще. Подолав ши вони за коротюІй стро.к збуду ва­ ли · гуртожитки, їдальню, лікаР­ ню ,, кот ель ну, пустили в хід пи­ лоr.ам у .

І.!..е~що в з і

до

<<Донбасу»

при­

Ниєва,

ХаР­

з

~іа-го ни

єдна~lнся

«Голов-киі~м!ськбу­

сформованІ

.кова, Льnова, Дніпропетровська.

Мінс іль­ до-м>>, Мінпромбудо:~>~, Мінмонтаж,спецбудом будом, розго рнули Вони ресnубліІ\И . дальшому по роботи опільні спорудженню об'єктів виробн и ­

к ультурно-nоб утового

і

чого

будується з урахуванням сучас­ них архіте!:т урн и х вирішень . Почато спорудження пе рш их капітат,них об ' єктів ноЕюго Ур­ - цег­ гала: багатопо верхових

призначення.

TeJJep

Ургал-2 з

селище

ниче

роб~т­

це

-

нас еленням

білЬJІІ я к 1200 чоловік, з вули­ Ннївс ькою, Донецькою, цями Спортн вною. Новобамі всько ю. Тут є п' ятнадцять впорядкова­ прек расна

гуртожитІ<ін,

них

школа і ч у довнй дитяч ий ко:vІб і­ л а:з н я , зв'язку, в узо л нат, прал ьня, продоволь'-Іі і п ро~по­ велиюш з магазини варний п о­ До асортимен том товарі.в. сп орнш ­ слуг б у дівельників не містечко і літній театр. Н е­ в експл уа­ забаром б уде здано таЦію кл уб на 400 мі сць , який

Q

~

П'ЯТДЕСЯТИ

рокіІЗ

сnого

житт я 1\1. П. Норж двад;Jаводі

на

цять два трудиться

ся

з думкою

Дій с но, ннй

І\оле І\Т ІІН,

Прокоповича

в

Зіl,

вдача-бутн - змаганна

завк ому.

згуртова-

ходять

більш

якому панує

про

зав-

тив

н апру г а ,

холод н .1ьників. Така р.:-1;с в 1\'Ін- ' трудова

Jtоли

голови

це дружний,

с пра в жнє

ннконання

Та най -

переможцями .

здобут ки

вагомо

і

переконливо

Норжа

бригади

скаже той факт, що цей колендва

з

підряд

роки

честю

і вел ик опанельного бу­

ляного

дІІНків, лік увального компле ксу .

проми с ­ Ство рює ться постійна лова база, як а включить у себе лісопильний і армат урний цехи , бетоно-розчинний ст ац іонарн ий вузол. О'Іи сні системи, інжене р­ колії , п і д'їзні ні комуніка ції, май::~ан'-!н ки дл я розвантаження буд:~tатер : а лів тощо. вносять Укра їни По сла нці гі::~ннй вкл а д у б удівництво ма­ споруджують на гістр <Ілі віІ\у, її трасі м і с т а і селища, обжи ­ вають нові мі сця .

І-Іа фото:

лівор уч

вгорі

-

«Донбас >> , кра­ парІорг загон у М.. І. Христов; зва рни к щий (зліва нап ра во ру ч . вгорі

здобути вищу освіту, але нена­

не дав змоги

висннй фашизм

НРИЛА ТА ПІСМЯ

десятирічку.

закінчи ти

навіть

Ноли Мшюлі виповнилось сі м­ надцять

років ,

разом

3

одно­

в 1943 році його кол еІ<ПІВу, од- дань 1 :юбоп ІІ :Jпнь. Щоправда, виборює _високе __ ;звання << Бр ига- ~ сельчана~ш вірним одно:му . прнзвали до Радя нської Армії. пра ці да комуюстичноt праЦІ >>. Еоефіцієнт ній професії, яку обрав на все вн :зна 'іІІ ПІ хрещення дІ- Своє перше бойове ноли приєІ}Іно, ВдвІЧІ можна лише життя . А професія в н ього, на цІ,ого коле:-;тІІву кулеметної третьої дішJІ , ності всього знаєшся, що Минола Прокоп о- у складі з погл яд, не досип, по- внходJІЧІІ перший він одержав роти проривної ширена й відома. але в дсрено- ~~==~=~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

« С.1ава дс нінсько~у кєwсо­ моду!)) - це гасло бу.ІJо ііа найвиднішому місці в свтко­

Велиної

пройшов урочистий вечір, nри­ свячений врученню нових '1СІJМ'­

обробніН про~ш словості по пріl-

ву вважається однієІо з неду -

---

чих, по-свооtу складною і цікавою

З

-

точильниІ< пил .

велиюш

бажаннлм

і

тів нашого району _

ПРО ЛЮДЕН: ХОРОШИХ

Димеріш і Літок. При Штурмі столиці України

на-

потр ібна почутт я

ну вручну, то тепер цю роботу

Як Микола Прокопович воюван, говоря ть про це його боорден Червойові нагороди <<За відваної Зірки , медаль ГУ>>. Треба лише додати, що під

спеціальнІІіі верстат. виконує І щоб ним управлятІІ, потрібні пракТІJ'ШІІЙ досвід. і знання Прямим твердн;ен н я :~от ш,ого є те, що Мн ко,1а Про копо ви'-1 , 1 аі1-

час ви зволення угорсьної землі в од н ом у з боїв. де головна колона бригади п о трапила в оточенн я . Норж в ин :с на собі пора-

свое ю пр офеволодіє стерно сією і йому присв оєно н айвищий шостий розр яд . почин до брий що Звісно,

н еного на'-!ал ьн ика штабу.

посл ідов н и-

Rоржа.

Иого

справу

nродовжує молодь .

чильнинів

з

над

честю

за пекл ій ііого в ли сьо годні бойову славу

яку очолює Микола Прон опович, силадається з п'яти чоло-

Гулий вже овол од і ли всіма сек-

нещодавно професії і ретами виробн и чий склали успішно екзамен на п' я тий розр яд . Хто-

пливе

Такі, як М . · п . Норж

цеху,

юнаки.а нихсеред Як вік, і Микол убчук два Володимир

земле ю

чис-

т е небо. н п іт vє щасливе жи тт я.

Бригада т о-

лісопильного

рідною

як

років минул о,

Тридцять

Rів . Це хочеться ска зати іі про

СЕБЕ

ПІЗНАТИ

підготують вони від верстатів до

свою всю щоб вич не обм ежує свою участь в тєрадісним, діяльності колективу лише ви- енергію, сили віддавало побу­

допоміг їм так рано стати здібмайстрами. знай ти своє ними місце в житті . П 'ятнадцять ви-

успіх колективу. А такого вине пригадують, падку в цеху щоб точиm,шІЮІ їх затримали,

велике щастя то громадського життя . ва. Бо активіст обов 'язки пізнати себе в мирній праці! виконує Сумлінно І тут не nогодитися з люди­ члена цехового номітету проф-

П. 1\І. навчив робничників Норж професії точильника за роки трудової діялJ-.ності на заводі. БІльшість з них вже стал и праці вm;нам и . досnідченим и

рідно:vrу, інших як на вчать так і на споріднених піДпраємствах нашого міста.

Пригадую, коли я звернувся ххо голови заводського номітету

nрофспілки В. В. Іванченна із заnитанням , про кого написати

як про нрашого наставнина, то

роботи .

за л ежить

в иробни чий

чи неяІіі сно підготували інструмент. І в то~Іу, що нолектив лісошІm,ного достроково рапортував про винонання п'ятирічного за вдання, велика, насампе,

бригади М. П . заслуга ред, Норжа. Вона забезпечила якіс-

бригадира

м: П. Норжа.

точильників

особисто з Познайомившись Прокоповичем, його Миколою

бригадою,

я

2

nовністю

стор,

nогодив-

-

спілни, члена товарисьного суду. А нещодавно товариші по цеху дору чил и Норжу очолити громадсьний відділ кадрів. Бо знають, що Микола Прокопович

дові комуністичного

суспільст­

ною, яна все це відчула на со­ бі, утвердила своїм життям, просто неможливо. Поряд з бо­ на його Новими відзнаками грудях почесне місце зайн яли змагання

бут и зможе потрібно, янщо принци пови м і вимогливим. У

ник номуніетичної пра ці >> . бригада м. П. Норжа Нині

член бригади

ти, що за останній час у це ху

трудову вахту, nоказуючи зраз-

мозаміна.

Нож ен

може n ід готувати

до

роботи

його на верстаті або пилорамі .

Саме це й забезп ечує коленти-

чверті

певній мірі цим можна поясни- успішно несе дещо

плинність

зменшилась

надрів. Велику увагу nриділяє М. П. Норж вихованню

бітнинів,

зокрема,

молодих ротурбується

ву успіх у зма ган ні з бригадою слюсарі в П. І. Шишковського,

про створення належних умов для їх навчання. Ще п' ятнад-

в якому майже завжди вони ви-

цятирічним

НОВЕ ЖИТТЯ

юнаном

о

він

ки

кам

Середа,

10

1975

поч е с ну

грамоту,

зразка.

Урочистими бупи хвилини, коли квитки вр у ча.ш комуні­

сти Кирило Федорович РУдІ?, Слуговін, Семе н Лкимович секретар партійної організацн школи Клавдія Федорівна Ви­ комітету чинська, секретар комсомолу

заводу

порошковоі

металургії Юрій Давидюк. Потім в етерани війни та спогадами поділидися комсо~ про героїчн е минуле Н. Тарахан і а учні молії, праці

В. Давиденко розпо віли, як во­ ни І ІХНі друзі ВИКОНУЮТЬ рі­ ШеННЯ XVII з'їзду ВЛКСМ, як Все­ готуються до складання

союзного Ленінського заліку. урочистого закінченні По співали вечора комсомольці « Пісню про

тривожну

моло­

дість)), що пр озв учала як сим­

вол міцної єдності всіх поколінь.

комсомолії

П. КУДІН,

за

Фото автора.

rрудня

вр учи.~ и

пер шими одержували ~ КОМС0)! 0.%СЬКі КВИТКИ НОВОГО

С. ПРИСТУПКО.

мріяв

соціа.l і стичному

) і вони

nраці.

М. П. Корж

вийшов

к.1ас

« Б ))

змаганні , дев із якого : « Відмін­ не навчання і зразко ва поведін· XXV п одару нок наш ка з'їздові КПРС )). Д есят икласни­

Ян і завжди, сам ватажок служить прикладом для інших. На знімку роботою.

пе реможце)І у

передз'їздівську

високопродуктивної

перrnьі

підсУ)ІКа~ш

за

що

1974 рону~. «Удар-

го рі аального устаткува ння. Відрад но сказати , що в цьо-

му нолекти ві і с нує повна взає-

Катерина Д.\ІИ Трівна Плехано­ ва. Вона, з о!і рема, зазначила·,

знак нагороди трудові споніііний і врівнова- і за вжди соціалістичного жений , вм іє виклинати співроз- " Переможець

ну і безп еребійну роботу всьо- мовника на відкриту бесіду, а

інструрі зальн11й будь-який ~ відповідь почув: чи замінити Серед перших треба на- мент, встановити і'!ватИ

він

справаl\Іи,

робничими

зверну•

сл ов ом

.1 ася д о учнів директо р школИ

борн і і примно-

цеху. Бо як шІЛки, ножі

дирові, наставникові за те, Щ•1

\ муністи седа. 3 вітадьню1

в і дстоя-

:хто, а Володимир 1 Микола безмежно вдячні своєму брига-

ветерани війни і праці, кЬ­

-

нинішнє радянських людей , понолінн я - го ворить Микола Прокополиха війни, не знало вич, щоб зростало щасливим, жит-

_ .

школи

У гостях к-омсомолії ~

трудовою. щоб жують - Хочеться,

ПРАЦІ

в

сомольських квитків.

одержав

війну.

міри . Якщо ра ніше точи:т пил-

знаходить

Ниєва чер-

перше поран ення і попав у госпітат, . 1 лише під новий 1944 повернувсн рік Микола знову в діючу арм і ю _ у взnод розвідки другої У манської Червоної винищувальної бригади, в склад і якої і закінчив у Празі

Р<Ю!ТНІіІ{(щ, Іфи ш<сіі· .м:олодІІІ\1 лює їм любов. як він говорит ь , •до нехитрого. a.le .захрплюю-

завжди

_

Норж

воноармієць

1\Ін~;ола Проh"ОІІ"Н•І' 1 тхненпям nередає багатий досвід робот а

ч;ого ремесла<> . Тут трчна рука . гл ибоке

во прикрашеному за.'Іі Шетен­ ківської середньої шко.'Іи, де

при визволенні населених пунк-

року

організатор ноі роботи.

позаилас·


СОUІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Наша Батьківщина йде назу-

nріч зна:vтенній даті _ xxv в'їздові Но:vтун!стичної партії Радлясьного

.ttень

про

Союзу.

приносить рад'сні

трудові

Ножен

.1'\.

вісті

.11.

:1вершення радян-

1976

на

pl'K

~ького народу в боротьбі за 1 адійснення зав;щнь дев'ятої п'я- і ба держ_аві перевиконати на 17 Лопатіна з колгоспу

тирічки. Плідно

тяrом зимово-весняного періоду

ПраЦІВНИКІВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДарства U'раСНОГВардl' Иu СЬVОГО раи'-' ОНУ U'pИMCЬvO•l• ОбЛаСТі

потрудилися і 'процентІв.

н

дощуваш,них установон і насос-

них станцій, а також 190 ком! машиністів агрегат:в

байнерів

«Дружба [тів і 28 тисяч тонн винограду.

по приготуванню трав'яного борошна. Своєчасно 1 високоякіс-

- по 5200 кілограмів. 1Це бІЛьше ві:~ народногосподар- но підготуємо всю техніну: реУ 1976 році державі буде І ського плану і перевищить об· монт тракторів, грунтаобробних єтва нашого району. Сере:~ньо- надійну основу для одержання продано 24 тисячі тонн м'яса, 1 сяги з~купоІ< поточного _рок~ та посівних машин закінчимо по річний валовий збір зерна по- такого врожаю. _На по,"ІЯ виве- 81 тисячу тонн молок.а, 20. в.дпо~ІДно на 12,5 тисяч! І 2,D 1 лютого, ко:v~байнів та іншої рівняна ~ вось~іою п'ятирічною зено бІльш ~н мІльйон. тонн. ор- мільйонів штук шщь, 600 цент-[ тисячІ тонн. збиральної техніни до 1 збільшив-ся на 5 процентів. ово- гаючних доорив, ?ЗИ'\Іl посш~о нерів вовни, що відповідно на 1 Доб'ємося. збільшення вир~?-\ нвітня. Середнь?.річний виробі­ чів _ на 23, фр~-;пів _ на 60 першо!:Іласним І;!асшням ВІіСоко- 16, на 3, на 2 і 3 проценти иицтва овочtв. Валовий збір ІХ тон на ета.'!оннин трантор дове~ процент:в. Виробництво м'яса врожанних ранонованих cor:- більше, ніж пер~дбачено на- становитиме 26,5 тисячІ тонн демо до 1870 геІпарів умовн01 т;в з одночасним внесенням МІ- родногосподарським планом. при середній урожайності 247 оранки. ІНа сто гент а рів сільсьногоспо- неральних добрив. В осінній пе· Щоб забезпечити внеоку про- центнерів з гектара .. ПередбаНаполег.1!иво вnр~_ваджую.ч~ дарсьних угідь досягло 114 ріод проведено вологозаряд- дунтивність худоби і птиці, чає:уrо перев.:Інонати_ 1 встанов- прогре.сивн: технологв виробни _молон1 ·а - 5293 цент- ження на 20 тисячах гентар:в, значно збільшимо виробництво ."ІЄНІ плани ІХ заготІВель. цтва, . всемІрно ~д?сконалюІ?чи Rц~нтнерів, ери, що вщпов дно на О і 21 а всього 1'}ого буда зд 1· 1'., }снено на кормів. Внрости:v~о врожай куу 197 6 році триватиме спе- органІзацію праІІІ 1 еноно~Н·ІНУ ' ~ · · б І'Іроцент ільше, ніж V поперед- 40 тисячах гектарів, що вдвоє курудзи на силос і зелений І]іалізація і нонцентрація сіль- роботу в господарствах, забез= JІьому п'ятиріччІ. Виробництво більше, ніж торік Усі озІІУІі в корм по 400 центнерів, зеленої ськогосподарсьного виробницт- печнмо .зростання продуктивно~ sєць ·зросло в 2,5 раза і вовни зи:v~ово-весняний період буде масн багаторічних трав - по ва. Розширюються комплекси 1 ті пращ порівняно з 1~Jб1в~ : - на 28 процентів. піДживлено тука~ш. Ярі зерно- 450, корnюних коренеплодів по вирощуванню племінних те- ком на 8 пр~_центів, с~Включившись у соціалістичне ві посіємо теж насіннп~І високо- по 600 центнерІв з гектара. :ІІщь, їх ппстанотючне поголів'я тlсть продукцн знизимо в $Ма.rання за гі:~ну зустріч XXV про:~унтивних сортів і гібридів. 8 :'.Jеханізованих ланок зобо- буnе доведено до 18 тисяч, що редньому на ·з проценти. з'їзду НПРС, ми сповнені ріши- До 15 грудня нее насіння буде в' язалися зібрати корРнсп.тю- в п'втора раза більше, ніж у Зимові м.ісяці винористаєlV!Р m:,ості в першому році десятої доведено до першого нласу по- дів по 1000 центнер:в. Широко HJ75 році. Завершимо будівни- для підвищення своє'! професш1[1: ятирічки добитися нових ру- сівних кондицій. застосуємо повторні посіви хор- цтво хільхох молочних но:~ш- ної. майстерності .. 5500 тварин­ бетів У розвитку колгоспного і Висоні рубежі намітили взя- ~тових і зернових нультур. На · ленсів, 9 з них матимуть біль- ниюв, виноградарІВ, мехаюзато­ \f)адrоспного виробниптва і бе- ти і тваринншш. На основі по- 18 тисячах гентарів Зроuіуваних І ше тисячі хорів ножний. Збіль- рів пройдуть навчання в агро­

nрацівники сільсьного господар-

ремо на себе

" ранону

Хлібороби

п1:~вищені соціа-

ліпшення

.Пісtичні зобов'язання.

племінної

роuоти і

кунуруд:1и з гєнта-

бази дове-

зе:v~е.1ь о:~ержимо

по два,

а на

ши:v~о потужності Ноl\шленсів по

1200 гентарах - по три врожаї Виростимо врожай зернових демо виробництво молщш в роз- на рік. по 30 центнерів з гектара рахунну на сто гектарів сільу сільсьногосродарському вива 8 центнерів вищий, ніж у ськогосподарських угідь до 590 робництві району важливе міс1975 році, озимої nшениці _ центнерів і м'яса до 153 цент- це ~ай:v~ають саДівництво і випо 32 центнери. Механізатоnи нерів. На сто гектарів зернових ноградарство. з кожного гектава зрошуваних площах зобо- одержимо по 57 тисяч яєць. ра плопоносних насаджень збев'яза.'!ися зібрати по 90 цент- Цих поназників буде досягнуто ремо по 100 центнерів фруктів. нерів зерна

зNІіцнення кор~ової

занлали

народів>>

n

буде підготовлено ще 447 тра~тористів, шофер;в, машинісТІв

переважно за рахунок інтенсин-

IJ)a, а 26 механJзованнх ланок них фю;торів. Річний наnій мо-

за прнкладо:v~

Героя Соціап:с- лока від

корови

доведе~10 до

тичної ПраЦі коУJупіста В. В. 3100 кілогра~ів. ПЕ:редові доНаплана ~ радгоспу «Gільшо- ярни взяли ще вищі :Зобов·я~JанІ!~Н» - по 100 і б:лr,ше ІІентне- ня. к Ф. Дідеяно 3 радгоспу rнв. Доведемо валовий збір\ <<Привільний>> зобов'язалася назерна до 220 т-исяч тони. що доїти по 6000 кілогра:v~ів. Є. І.

В

І відгодівлі велиної

рогатої ху-

SF

Vf"'W'U'/.L&IVL'

ZI"JP"NtZ

r=

"«r..'~ 5

л:в, у :rолгоспах <<Дружба наро: дІв,>

<<Росія>>,

1_

За прикАадо.м. п.лосТ<івчан.

б

а.тювий з ір плодів доведемо до 45 тисяч тонн - на 14 •5 тиеячІ тонн бі.ТІьше, ніж У 1975 році. Винограду ВНІростимо по 70 центнерів з гектара, забезпечимо валовий збір ягід не менш як 34 тисячі тонн, або на

станцн.

у

радгосп!

В цих

господарствах

одночасно утримуватимуться 100 тисяч нролів. Намічаємо здійснити ряд заходів по забезnечению більш

• продуктивного 1

,

КОРМІВ СТАЛО БІЛЬШЕ Бе~ повсянденної турботи про ебільшення виробництва кормів, п6ліпшення їХ якості нютисли-

воного Прапора Петро Івано­ вич Гришно. Після появи сходів міжряддя

ме дальше підвищення

посівів

щ1одук-

тивності гро:11адського тв,аринни-

двічі

де продано 36 тисяч тонн фрукБіля

обробляли,

під­

живили, внісши на гектар півто­

центральної

використання машинно-тракторного парку. В районі підготовлено 220 ком-

майстерні

;

1 несприятлпвІ, ми зернових і бобрвнх

жультур по 26,8 ц~нтне?а. з гентер~, У тому чr;~с.'ІІ о зи '1 1 пш:~щ - по :37 ,о центнера, в,вса

?

по. 31_.6. Непогано вро:~или _І однор!ЧНІ трави на зелении нор:vт і сінаж

Фесюн, а також тракторист Ан­

;]рій Янович Лучніков.

Згодом вся площа бурянів була закріплена згідно складе­ них договорів за онремими ро-

бітНІшами і робітницям і

се-

1 в . 300 центне- редньо:-.1у по гентару на J{ОЖнор~!ів _ по ЗВЗ ного. Вони зробили проривку

по

_

рів, зелених центнери з гентара. Та чи не найрезультативніша

І прополювання в ря~ках. Цю операцІю провели дшчі, ,пр~г­

риставши передовий

Uелн танож боротьбу з шюдни­

була праця бурякоrшд:в. вову

технологію

Вико-

досвід

_

і організацію

nраці наших сусідів, кор:нодобувнинів радгоспу <<Плосківський», вони минулого рону виростили на ножному з во Гектарів 1098 центнерів нормоАих бурянів,

fio 111:3 кері в

менше,

змагання коренів.

за

а цього лише на ніж

в

рону 47 цент-

ініціаторів

внеоний урожай

Нормові буряни, як правило. ]')о~мІщаємо

на

мінеральних

Грунтах, розташованих навколо населених пунктів, а, отже, і близько тваринннпьких фер:vт. Це дало можливість ;,:vІеншити

транспорти: витрати на перевезення врожаю, залучити для роботи .пенсіонерів. Поперел;нико'1 під бvряки буЛи площі з-п:д багаторічних tрав, виораних на зяб. На кож-

кий гентар внесли в діючій. ре-

човин! 160 кілограмів фосфориих, 120 нілогра:~-~ів нал!йних мінеральних добрив і по шість центнерів аміачної води. Весиою площі двічі культивували ~ одночасни:~-~ внесенням аміачної води. занаткували і посіяли буряни.

Потім площу

знову

за-

потиували середніми котками. Сіяв досвІдчений механізатор навалер

н,учи, ~об. нами.

Збирання

врожаю

бур ~юв.

розпочали

20 жовтня і занінчили до сьомо­

го листопада. Зве~ли на фураж­ ні двори, що розташовані біля

ферм, і зю;агатували.

Працюючи індивідуально за анордними нарядами, робітниці ол:ержали за винонання

того чи

іншого процесу по догляду, а також за збирання nрожаю за-

робітну плату, нання

а за перевино­

ПШ'Нового врmю1ю

-

до­

датнову оплату натурою. Так, робітниці Галина :Крук, Світла­ на Пащенно, Галина Лях, Га­ лина Невадовська та інші

одержали безплатно для корін, що мають в особистій власноеті, по 4-4,.'5 тонни буряків. Обговорюючи ре:1ультати роботи за нинішній рін, кор:v~одо­ бувники,

Те>

ян і всі

рільники

механізатори

радгоспу, виявлять

ноЕі резерви по збільшенню ви­ робництва нор:v~ів для громад­ сьного тваринництва, беруть но­ ві соціалістичні зобов'язання на перший рік десятої п'ятирічки. Вже зараз йде діяльна підготов­ ка до цього. Трудівники готують

свої трудові подарунии на честь

XXV з'їзду КПРС.

І. ПОЛІЩУК,

ордена Трудового Чер-

Середа,

не було

збиральний номбайн, на якому працював Григорій Єгорович Василенно. У та.кому ж стан! зерно.вий комбайн водія Григорія Теплюна. Збиральні машини почали ре­ монтувати. Недавно один зерно­ збиральний номбайн поставили у радгоспну майстерню, два від­

заливати:v~е во:~а. Не снрізь як слід покрито робочі органи знарядь протинороз!йним бітумним мастилом, а подекуди пр-осто недбало заляпано.

ніки>>. На майданчину стоять та­ нож три нартоплезбиральні ко~­ байни. О:~ин з них уже повністю підготовлений до роботи, дру­ гий нині ремонтує тракторист

головний агроном.

10

грудня

1975

року

З ремонтом інвентаря тут спрd13И кращІ. У транторн;й брнга.ді, яку очолює Микола Ми­ хайлович Сух, ще в жовтні бу­

ЛіН досв:дчені механізатори Іван Панасович Федоренко та Василь Миколайович ,ІJ,ворнин. Ланни встигли чи:v~ало зробити від­ реУ1онтували дві сівални, стіль­ нrr ж нультиваторів суцільного обробітку грунту і три просап­ них, два диснові лущильнини, нотнів, усі

борони. Полагоджені знарядл:я виставляються на лінійку го­ товності.

Поряд з майстернею розташо­ ваний яровизатор нартоплі. Механізатори вихориставують це приміщення для ремонту ін­

вентаря. три них

Зараз у

ньому

картоплесаджални. уже

стоять Одна

з

полагоджена.

-Ми дали слово до

25

груд­

ПовідомАяв рейдова

ставлені на зберігання зернові й спеціальні номбайни. І тут не обійшлося без недалін ів.· На­ приклад, брудний і не очищений залишон

сило.со-

НОВЕ ЖИТТЯ

ринництва. Соціалістичні зобов'язання обговорені і прийняті на

зборах працівників сільського господарства Красногвардійського району.

·rz

!21

Z

ження. Проведена вона акура~ но, по-господарсьни.

Проте

Григорій Петрович Різаненко. Але він, на жаль, до цього часу не спромігся познімати з маши­ ни

гумові шланги,

які

псують­

ся. Не приведений в належний стан і номбайн Олексія Олек­

сійовича Юшна.

-

Ремонт машин ми прова­

димо не

лише

власними силами,

- наже завідуючий майстернею Микола Юндратович Нагорний. :Користуємося послугами <<Сільгосптехні1Ш>>, зокрема на підготовці окремих вузлів і аг­ регатів. Так, на обмінний

пуннт

райоб'єднання «Сільгосп­

техніка>> ще місяць

тому

здано

чотири коробни переміни пере­ дач, по стільни ж підбирачіn 1

готують

рану.

її до весни наступного

Машин

і

знарядь

ремонт

оргаіі:lзовано

сільгоспмашин

незадовільно.

По-­

чали його лише два тижні тому і

то невеликими силами

цює

всього

одна

ланна

-

пра­

з

чоти~

рьох чоловік, яну очолює май­ стер-наладчин Іван Іванович Чечно. Вона полагодила чотири плуги з дев'яти наявних і два дискові лущильнини, а коваль Григорій Єгорович Василенко

- 40 борін, яні не пофарбова• ні. До сівалок, нультиваторів та інших знарядь ще не торкалася ремонтнина.

у

нрістю сказав

З головним інженером рад­ госпу Іваном Івановичем Гера­ сименком їдемо на польовий стан тракторної бригади Ленін­ сьного відділка, щоб переві:ри­ ти, як там зберігають техніку і

порушується.

збільшенню

виробництва і продажу державі продуктів землеробства 1 тва-

ні, а навіть

Правда, іноді їм перешкоджає відсутність потрібного металу, однак нормальний ритм роботи На друго:v~у обгородженому майданчину біля майстерні по-

соціалістичні

по

Само собою зрозуміло, що при таних темпах ми не занін· чимо ремонт не тільни у груд·

варіаторів, три транспортери пахилої камери. Частину пола­ годжених вузлів і а•грегатів уже одержали і зберігаємо у складІ.

від пожнивних

зобов'язання

-

повністю РЕ'МОНТ говорить брига­ дир. Ремонтмини докладають зусиль, щоб дотримати його.

ня завершити інвентаря, -

не

виконаємо взяті

руна

ло створено дві ланки по чотири чолов:ки v ножній. Нерують ни­

шість

,V

мо в щю ВСІ резерви 1 з честю

W"LFAV~!

ною загорожею, вирівняли і постави.1и на ній с:льгоспмашини та інвентар на зимове зберігання. Мех;1н~затори, певно, поспішали, бо пf)пусти.1и ряд недолік'н. Особ.1иво впадає в очІ те, шо для постановни знарядь не зроб.1ено профільонаних порі- І

плуги,

сІлньс~Іеюнг~

ранону оз а.

При однанових умовах

радгоспу імені Мічуріна цієl осені розташувався машинний па рн Першотравневого відділка. Площу його обгородили дро'І'я­

чотири

господарства_

HC:R

1

умови були

шв, уСІ пращвни~и

ків організацій райцентру. Про-

цтва. Тому в радосп! <<Іі<ер:~;в- · ра центнера азотних добрив. Цю ський» цьому питанню приді-:rя-І роботу виконували механ:зато­ єть~1! особлива . увага. От 1 в ри ко~уністи Микола Ілар!оно­ жак. Пц час негоди машини, І правили у Березань у спеціалі­ ниюшньоУJу рощ, хоч nого:~ю вич Горєлко та Bir-;rop Нузь:\тич хоч вони й стоять на підставках, зовану :v~айстерню «Сільrосптех­ виростили

u

<<Ба~ью.~щи~а» І на обласн:~ ють 1976 рш ударною, висог,о­ доСШІ!J:ІІИ сшьсьногосподарськш продунтивноІ_О працею. _Приведе­

zri'LLVU/..U.Т/.U/.Ь7".///////ffh"Н".UZZZТ.rAJ!O'"/~/A7ZrF.ZZO""UA"'...uzL6',.

V''

підвищення нвашфшаЦІІ.

доби і свиней. На повну потужЗапевняємо Центральнии Нон!сть почнуть працювати вели- м!тет Номпартії. Унраїни. що к~ фер~и по вирощуванню хро- К?лгос~нини, . робІТНІШІ_І радгос-

ва 22,nроценти більше за план. і Михейно з радгоспу <<Більша- 2 тисячі тонн більше, ніж у 1 байнерів ! 400 водіІв автомаЗобов язуємося народногоспо-і вин» - по 5500 нілогра:\Іів. Ге- нин:шньо:~-~у році. Державі бу- 1 шин з числа дівчат і працівнидарський план по продажу хлі- І рой Соціалістичної Праці З. Я.

зоотехнічних шн~л~х. ~~ нурсах

у цій

бригадІ набагато більше, ніж на Першотравневому відділку, але постановка їХ на тривале збе­ рігання залишає приємне вра-

-

січні,

з прц­

Іван Іванович.

Повільно готуються до весни на Ленінсьному відділну ! тран­ тори. За всю осінь тут відре·

монто•вано в радгоспній майстер­ ні лише один трантор «ЮМЗ-6».

А несправних машин на садибі бригади зараз стоїть п'ять. Зволікається підготовка Т€Х• ніни на відділну в основному через

те,

що

не

вистачає

ме­

ханізаторських кадрів. На всіх тракторах є тільки по одному трактористу, а онремі машини стоять зовсім без господарів. До речі, і

в цілому по радгоспу це

питання

залишається

пони

що

невирішеним. Правда, адміні· страція нинішньої зими напра• вила чимало молоді на механі· заторські курси.

Ось так при однанових у;мо• вах семиполнівські механізато-­ ри готують техніку до вecmr.

Результати роботи у них різні. На це мусять з.вернути серйоз. ну увагу керівники

радгосnу

вжити необхідних заходів. Рейдова бригада:

Ю. ВАСИЛЕНКО торист, член ного

-

трак•

групи народ­

контролю

радгоспу,

М. ІВАНИЦЬІШИ, П. ТЕП­

ЛЮК

кореспонденти

-

газети 4Нове життя»,

3

стор,

J


у

8

1r

,

8

j\\ l./t\. НаРОАН О fr\ У рОЦІ

ЖЕНЕВА. Триденний симпо-

БЕРН. Лінвідувати

зіум, присвячений Міжнародному рану жінки, відбунся тут У штаб-квартирі Міжнародної

Організації

праці

симпоз!умі,

участь МОП,

Інститутом

досліджень,

представники

різних

ганізацій,

мінацію жінОІ(, добитись їх справжньої рівноправності ви­ м~гали делегат<! першого жіно­

У

чого конгресу Об'єднання швей­

органісІОнаному

Міжнародним

ціальних

(МОП).

а

танож

царсьних

со-

н1шй

профспілок

проходив

ООН,

ДЕЛІ

ор-

Велиним

успіхом

· жителів індійського

співробітнн-

(ОШП).

протягом двох

взялн І днів у Базелі.

міжнародних

дійських жінок

дискри-

штату

Ма­

XiJ раштра

нюш національних жіночих рухів.

організована в Бомбеї спільно з Національною федерацією ін-

висчшна

.

./t\.l Н

Подеколи. щоб речі чи явища

з

її І

-

В ньому зосереджені,

зонре:v~а,

ється

банки і корпорації щорічні прибутки

са:v~и.

країни

капіталістичного

наіібІльші А:~1 ерики.

яких

обчислюються

світу.

Учасниці семінару запропонували прийняти закон про на-

органІзацію в усіх районах країни груп дії для боротьби

тах японсьного парламенту жі~ ни становлять трохи ?ільш ЯВІ

проти зростання Цін і вартості

три_ пр_оценти

поставили

з

за р_шю права

чолоВІнами

життя. заяві

в

Про

усІх

це

м:льярдами доларів.

вІТу.

За

Більшість

ПТУ,

І з_дається незбагненни~І. що в тако:~ту багатющо;-.ту МІСТІ з

студен-

тів вузів і технінумів налічує який разючий контраст по- nснад 9 :v~ільйонів чоловік. Сту-

причини <<Нt:стачі коштів>> напередодні нинішнього навчального року було звільнено з шкіл

рівняна з США становить все те, що робиться у нас в галузі культури і о-світи!

nівтори тисячі вчителів. Вті:v~, навчальний рік

до початку нинішнього нав- з кожної тисячі чоловін. зайнячат,ного року в Радянському тих У _народному госпо~арстві,

зви-

v

жуть

випусниюв

техюкумш. Нию армІя

соці-

в

Япон--

зазнають ди--

оплаті

праці.J

при влаштуванні на роботу.

японських жі-

(ТАРС).

велосипедів і педальних авто.Іtо­ білів. Цей траІ-tсnорт юні водії ло­

- За роки п ятир:чни в краІН! ВІДКJ_JИТО. 63 нових ~узи і 156

ТЕМИ

~епутат1в.

сью ~шк~. досІ

Черніt;Jці. В одному з .~tікрора­ йонів .міста створено дитяче аrпо­ містечко. По його ш.1яхах, облад­ наних світ лафарами і дорожні.1t'і знаками, дозволено рух дитячt:х

професійно-тех­

рахунок

одне жшоче ІМ н. В обох па,па.

ДИТЯЧЕ АВТОМІСТЕЧКО

на три чвер~~ но:v~п.1е.ктується поповнення Р,ооІтн_ичого класу:_ .

БЕСІДА НА МІЖНАРОДНІ

Багатовікова

організованого 1 аль на нерівність

розвитну

про

скримшацн

ТОКІО.

Великий крок уnеред зроблев

питання

галузях

говориться в

учаснинів

також

с:~шсну президе!і}ІВ 17?_0 най-бІльших номІ!аr,пи Японн лише

життя.

ціанального доходу привласню-І дрофтехучили_щ, підго'rовлених єнсплуататорсьни:v~и кл а- за 11 ОО спецІа!!ьностя:v~и, тепер

багатье\tа

виклада­

ЛУСАКА. Жшки ЗамбіУ продовжують боротьбу_ за повму буДІ_вництВІ,

1

усІх

дання жінкам Замбії тримісячної декретної відпустни. Вони

~ту- І нІчної освіти.

дшсюсть, де левова частка на-

серед

жителі столиці штату і навколишніх міст і сіл.

1 паралелеи. І ось КІЛька фант;в 'дентів за nраво навчання зб!Ль-1 де н_~вч~ється . б.:ш~ьно трьох у п 1аю та1юго зІставлення. ши\'Jися за останні чотири роки 1 м1льион;~ юнаюв 1 дшчат, тепер Нью-Иорк з його майже деся- маиже на третину. . . І поря"д ~~ спецІальнІстю дають тют!льйонним населенням є . "OCJ;> вона, нашташсти ч н а J ~е и св;доцтво про середню о~­ найбІльши:v~ місто:v1 найбагатшої

процентш

профспілок Замбії І чів вищих навчальних закладі$.

чатнових і середніх шкіл жін-­ ки становлять 1,3_ процента. ~

Не кращим у США є І ста-1 <<Побори>>

И ~і~::~~:~~~Е:::ит~~:і~l:

Міжнародному року жінки, відвідали 15 тисяч чоловік

най-, нонище у вищій школі. За свід-: но

~раще звернутися до зістав.1ень і ченням преси,

но~t зберігається понинt, _,.-

п'ять процентів серед адміm:> страторів. Серед директорів по­

Порівнюючи цифри і факти стали більш зрозумілими,

k

преси «Новини». За тиждень , семінару жінок, яний закінчивроботи виставки. присвяченої 1 ся в ЛусаЦі.

ноправ~у учас:ь у на!-Іюна.ТІьно-

користується фото­ «Радянська жінна>>,

агентством І Нонгресом

.

у

ІШ інститутів і наукових закладів багатьох країн світу, нерів-

І

1r

,

дентам були значно підвищенІ стипендії. Якщо на початку п'ятирічки

одержати

в

прокаТІ-tому

пункті автомістечка.

Співробітники

дорожнього

на­

гляду ДАІ УВС навчають тут ді­ тей правил дорожнього руху, про­

водять заняття з учня.ни шкіл ,міс­ та і юними автоіІ-tсnскторами.

На фото: вгорі юІ-tий інспек­ тор, шестикласник середньої шко­ ли Л2 7 Василь Мотовилсць; вни:зу

автоіІісnектор ДАІ УВС Л. В.

-

Захарюк проводить заняття з юнu­ JtU інспекторами. Фото І. СвсриJ.И.

(Фотохроніка РАТАУ).

чайний строк ( 1 вересня) тут не Союзі в основно:~ту завершено вищу І _середню (повну І не!!ов­ почався: вчитепі оголосили перехід до загальної повної ее- І ну) освІту мал_и .. 653 чолов;на,

страіІк. Чому?

Зростання

до-, реднь<~ї освіти. Розв'язано вели- то~ 1974 роцІ ІХ було 751 чо-і не сощальне зіІн.Jання. Д~я цьо- лов,к. . .. .

рожнечі таке. шо не :v~ожна жи-

ти на існуючу зарпл_ату. Через г?, зокрема, ~було. потрюно за І,_ н~рештІ, радя~с,ькии народ: скорочення викладач:в надмІр- п ятир:чку зоу;Іувати близько як 1 раюше, є наиб.льш чита но зросла кільність учнів у нла- 1 О тисяч шкіл, за парти ЯН!fХ ?д- ю:им нар_одом свІт?. Про . це сах. Зменшуються асигнування ночасно :~тожуть сІсти 8 м1льио- ~вщчать І астроно:v~.чнІ цю~р~~ на утри:v~ання шкіл.

З цих же

ні в чолов'н: підготувати

додат-

книг,

~о видаються.

в

_краІН!

nnичин початок навчального ро- j ково величезну ар:-.тію виклад~- ( 1,6 ~Ільярда _приюрниюв на ну озна~тенували страйна:vш І чів, на допо~10гу яки!~!· до речІ, Р!~)., І ч~тацью формуляри в вчителі і багатьох

інших міст,

зокрема в штатах Айдахо, Ман-

тана, Іллінойс.

приходять

фонотехюка.

кшо.

телебачення та інші техн:чні за-

собн навчання.

ПРОГРАМА

УТ

бюл.отен~х.

мережа

І. АРТЕМОВ.

121.30 ХуJtожнііІ

11.05 нашя афіша. 11.~5 Телснарис «Вірю землі•.

як_их теж

не має рІвних на планетІ.

життя,

телефільм

що

рія).

сНа

залишилось•.

все

(4 се-

11.40 Шкі ..1 ьннй екран. Історія для уч-! 22.35 Нов_ИНJ:І нів 9 класу. •Грудневе збройне 23.05 Вс•нрю СЕРЕДА,

10

ГРУдНЯ

nРОГРАМА

0.00

Новини.

9.10

Гімнастика.

9.30

Мультфільм

9.;ю «Батько».

12.10

життя,

•Серце

хороброго•.

з

передоанками

п'яти­

річки»,

14.30

Документальний ка пік».

теле-фільм

«Точ­

Основи радянсько1 о '3аконодавства. «СОІІіалістичний принuип

14.4.5

оплати rю nрані:.. Художніі-і фільм для €1\1Ничий острів».

15.15

дітей

16.45 )7.15 18.00

'~На у ка сьогодні». «Відгукніться, сурмачі!».

18.15

ГовоІJить

r

18.30 . 18.45

«Та-

лепутати

РРФСР. CBHfJИJJ.OB.

фонічного

«Від

«Триптих» 3'їзду.

11.0

для

Ра­

Спnртивна

21.30

програма

програма.

сим­

-

13.45 16.25

Телевистава

все

9.05

ее·

(3

і

науково-технічний 9.ЗО

11рогрес».

Наша

16.30

«Культура

Для

17.40

•Радянська

ка•.

•Танцює

8

про

цивільну

обо·

(Донецьк).

Мультфільм ків•.

миру

«Бабуся

вахта (Харkів).

Метелиця».

приладобудівни­

1!1.00 І нформаuіИна

11рограма «Вісті». 19.3U «Те.JJ.евізійна ШІіола механізатора». «Організація ремонту і під· готов ки

біт

у

те. хні ки

1976

Концерт ності

21.00

польових

ро­

(Донецьк).

майстрів

учасників

20.45

до

році•.

мисте1пв

хуJІ,ожньої

та

самодіяль-

ВіннИ 1 Ічини.

учнів

класів.

6

Д' Арк•.

спеціалістів

кауІ<:то­

(М.).

народного

rа<:­

виробництва»,

(М.).

В.

графи

революції».

17.25 17.30 18.30

Наша

афіша.

Телефільм •lrop Горбачов•. По сторінках журналу сСонцево­

19.00

Екран

Власов.

рот•.

М.

Гілелах.

«Авто-

(Ленінград). студента-заочника.

Хімія. Теорія

1

курс.

еРозчини електролітів. електро.. ітичної дисоціа­

ції».

20.05

20.15

20.30 21.00

«За

безпеку

Вечірня •Хлопці

на адресу: м. Бровари, вул. Нова, буд. ЗО. І··-·-Звертатися -·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·каналізаційного господарства на постійну роботу ТЕРМІНОВО ПОТРІБНА СЕКРЕТАР-ДРУКАРКА.

20,

Телефон

с Підмосков'я•.

1

(М.).

(М.).

випуск

•День

за

днем».

1

школі

nот Р

ІІОЗДОРОВЧИХ ТЕЛЕГР КОП.

за

М

СЛОВО

ЗА

·

ЗаМІСТЬ

3

КОП.

)

грудня зі строком вручення по 20 грудня. НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОЗДОРОВИТИ СВОїХ БЛИЗЬНИХ

ТА

ЗНАйОІVІИХ!

будеться

масиву

МІста

по

сорочок

ІЗ

вул. Гагаріна .. 15, проводитьс.я

nошив

чоловІчих

виробів,

приймання

!

хімчистку і фарбування одягу

будь-якої тканини, ремонт одя-

Дирекція.

·

..&"47#.,.#...:"'--- ~~~~~~~~....:r'*'oC'• -'<471#..,:..;!"4'.;t*' _47_,4".....

!

t,:

по

і ! ' ..................................................,_,.,,.,. • •• •• " оо оо " " • : Центральній районній лікарні

в

t

І шоНф~р: 0д~~~~ки~ОТР 1 БНІ: f

по госп о- І

Дирекцtя.

' " " " " " " •• •• ,._.....,1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

слюсарі-сантехніки,

• тесляр, оnератори, t • секретар-друкарка.

t •

••

••

••

••

••

••

••

••

••

раиону,

:що гарантІИний

:

!• : : : :

ремонт побу-:

: товоі техніки (холодильник~в.: : nральних машин, пилосос1в, :

і ~f:)п~~~~~~~т~а ~і~~~~х з~~~~~~;

: який розташований у м. : · л · 103 риспоЛІ, вул. енІна, . : Телефон N2 24-42.

санітарки,

Адміністрація.

••

: :

і

~

Бо-

Адміністрація.

:

"•

~~w

ІІ!!і

Броварський завод елект,ротехнічних виробІв

ЗАПРОШУЄ

НА

РОБОТУ:

інженерів-технологів по холод­

ному обробітку металів (виробничників),

частинІ,

j ; Білоцерківський завод ! •• сРемпобуттехніка» Адміністрація заготконтори Ї : ДОВОДИТЬ ДО ВІДОМА райспоживспілки. ~ t wаселення _Броварського

!

РАИВУЗОЛ ЗВ'ЯЗКУ.

лірних

виставка-огляд

•: кролівництву.

--; :;;;:;ус:о;у:у~~ ;а:о:;..,.г;,~:::~~=:::л:н:::в:1 житлового

14 грудня 1975 року на те- !

варів з 9-ї години ранку від-

РІДНИХ,

І

_3·

риторії старого ринку м. Бро- Ї

31•

строком вручення по 23 грудня. м агаданськоі,. С ахал інсько1,У пункти Камчатської, Тюменської обдасті та Якутської АРСР - з 13 по 17

1

. . . 1І Іте1:~~~ВТ~І~~и. на адресу:! м. Бровари, вул. Герцена, І

! ! !

1'

1 Б нІ:

І помічник.• ди,ректора

-~АйОННИй ВУЗОЛ з=~:~~- г·,.·~·~·,.~·;~~~~···~~-~~~;-~·~~ ТАРИФОМ ( 1, 5

Na 6

НА ПОСТІйНУ РОБОТУ дарськtи

доводить до відома громадян про те що з 18 по ' 22 грудня 1975 року ПРОВАОДИТЬСПЯІЛПЬРГИОйВОИ~\

N2 19-5-38.

І Броварській міській середній ~1

(М.).

справжні•.

Інформаційниіі

-·-····'1

Броварському виробничому управлінню ··-·~·-·-·-·-·-·-·-·~·-·~·-·-·~ водопровідно~--

! •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• .....

руху•.

казка.

Телеогляд

Редактор Є. ФЕДЯй.

Праця керівника. підвищення ефектиа­

11.15

21.45

«На добрані'!, діти!». Програма •Час•. (М.).

профтехучи-

«Синтетичний

•Жанна

ності

Програма

18.00 «Населенню -

Кубок

новини.

•Ятраноч•

перша.

Для

10.40

курсу

2

лодарства. «Керівник і

слова».

Бесіда

Хімія. (М.).

рія.

(Кіровоград).

дії».

учнів

лищ. чук•.

Для

10.00

дітей.

Для

і

сФакел».

афіша.

17.00

20.05

с Час».

У ЕФА ' футболу. В пере [І ві к. т. Тираж «Сnортлото». По за­ кінченні

«Інформація

Радянська

Білорусія».

21 .Of1 І нфор:о.t:~ніііна

13.15

18.15

Верховно)'

сНа

залишилось».

18 •.'30 «Трудова

оркестру.

з'їзлу

телефільм

що

ронр.

Новини. ди

Художній рі я).

Телсвис:тава.

«Зустрічі

11.05

ЦТ

музичного життя. новини. Програма nередач. ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ

nовстання наtівищий етап ре· волюцїі 1905-1907 рр. У Росії•.

інженерів-економістів,

токарів 11, ІІІ, lV розрядів, слюсарів-ремонтників. теслярів, штукатурів, мулярів,

слюсарів-інструментальиик~в, диспетчерів ПДО.

І хати автобусами N2N2 121, З від зупинки метро «дарниця:. до зупинки «Завод ЕТВ». Адміністраціsr.

Колектив Броварсько r о відділення Держбанку вис­ ловлює глибоке співчуття за­ ступникові головного бухгал­ тера Є. О. Фурсовій з при.

воду

передчасної

трагічноУ

смерті її чоловіка ФУРСОВА

:

;

Анатолія Даниловича

• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~І...:"'С~~~-~~~#~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

сНОВАЯ ЖИЗНЬ»

орган Броварскоrо rоркома

КоммувиствческоА партии Укранвnт. rоровскоrо в роАоввоrо Советов деnутатов трудящнхсн КиевекоА области.

Газета

вЬІходsт ва ухраввеком

ІІ9ЬІке.

І

НАША АДРЕСА;

255020, м, Б Р ОБЛ Р и ІІУn. Київська, \54,

І

ТЕЛЕФОНИ: редактора .

•аступника редактора .

- 19-3-82, - 19-4-47. відповідальиоrо секретаря, вІдді"У еІльськоrо госnодарства, кореспондента МІсцеаого радіомовленІІІІ 19-3-18, відділІв nромисловості, масової роботи, фотокоресnондента 19·4-67,

І Газета виходить:

~ вівторок. середу, і ~:уботу. Обсяг O,S формату

і

о ятннuю

газети

сПоавд••·

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~~~~~.-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~

ІНІІЕКС

61964,

Броварська друкар~а Київського облуправ.ціння в е:правах видавн.тщтв, nоліграфіі і книжкової торгівлі, вул. Київська,

154.

Зам.

6266-11.122,

#196 1975