Page 1

КОМ У НІС ТИЧ НО,

ОРГАН ~POBAPCbKOГO МІСЬКОГО КОМІТЕТУ МІСЬКО' ІРАИОННО' Р-АД НАРОДНИХ

••О.А.n'

r.ит

пlтlUI

• 17

*

1887 , • .,

*

ом 195 (7482)

П'JМ")tИЦЯ,

============.

НА ТРИБУНУ ПЛЕJПМY МІСЬККОМУ ПАРТІІ

ківський. одностайно п1Дтримує курс наш.оУ naрт1І, взяТИЙ на перебудову. Пе­ редусім тому, що роЗуи1ємо- далі так працювати не МОЖНа і нарешті настав

ЧаС. коли щЮ це IJ()Iфібно говорити вго­ JJOC. В остаинІ РОІОІ у нас намітилася стійка тендеиц1я до зниження надоІв. І сподіватися

на

nWIищення

проду.ктив­

ності худ~и. не IЖК8aJOчи рІшучих за­ ход18. Не пере6уД08YJOЧJI ~. всіх nанок, значить 38АматиCR самообманом. для наworo lCon8КТВ8y не секрет те. що

JCepJ.вннц1!Io CSinьше пepeoCSтcкеие тур­ &тами 8Ласкюt пІДсобних rocпода.рсТа. НІж турботами фермк. Часто qJД час доІикя аооветепецlалk:Т1іВ не можна :ІнаАти на мІсцях. Хоч 80JIи повинні бу-

1'11

там. де працюють оператори маши1!­

Ного доУНIRЯ. де виріШується JJ,OJIЛ планіВ

І СО~n1стичних зобов'юань .. ЗрозY7tf1ло, що ие існує таких заХОДD,

за

надоІ.

Та існують резерви, приведення

в дІю

На пропозИціІ

створити

найвищий вміст

комісІю

!lИДОІС8аННЯ корів ший реаерв

-

жиру.

профоп1лкoa>l'O по

-

цост1

alДмаху1ОТЬСЯ. Ін­

ДQlВtЩення зда'fi першо­

ну. Як пит~ти І ЛIOДИНИ, коли вона не забeвnечена елементарним ЩІткою

неоднрразово .

незадо&nьнщ· пІД­

нювали:

ремон1UI~и

на

інШій

фер­

мІ, прийде І ваша черга . А прийшла­

зробили

поверховий

ремонт.

У бага­

тьох корівниках не ВіДремонтованІ віК­ на та дверІ, не ВИсТачае заПчacrин до 'I'paНC,QOpтepllВ, доУльннх anаратLв, не

l'О'ЮВі , ПоБУ'ЮВ1 ШмАТИ. У Itac У ПаРНі

рокаМи СТОНТЬ пус1lCОІО чимало прИМі­ щеиь. А чому б не oбnадна1'Н ЇХ, ство­ ривши

культурно-побутовий

lЦoб зрушити

це

KOмDneкc7

ПЯТ2НИJ1

з меРТВОI

ро роботи будуть ЗaJ(ШЧенl.

Це те, ЩО

це

соцlanicтичне

поламати

змагання.

практику,

коли зароблена премія ПРJПIЛюсовуєть­ ся до зарплати. А було б біЛЬШе НОРНС­ Ті, коли б вручили її на зборах колек­ тиву,

подякували

nЮДRНі за

роботу.

Та

для того. ЩОб премІю привезти на фер­

МУ, НеобхІДно видати спеціально ванаа, КQ.мусь під звіт одержати гроШ! в касІ.

І все ок,

дОСТі

SU(

roвoРJO

вашо!

црофгрynорг, не без гор­ про

зрослу актНВИ1сть

nPOФСПlmaoвoІ

організа­

громадський

iн,cneктop

:3

техніки

КОІНТРОЛ{О за діялЬНістю адм1ністрац1У з

тим,

щоб трудовий КOnектиІВ м1гпере­

Вірити, ц ВИ'l'Pачаються СІіСноані ресур­

си. як закри.цаються н.аРЦЦН І тане Ін­

ребудови.

ше.

ДуМ/ЦО. ICOJlИ Д!Jn'ИМЄМО с:пlльно І Рl­

ЩО

шучlЦ.І~" зможемо вийти на надої 32QO кl.дorpaMLв МQлока вІ,д корови. Якою· уцвляю ферму майбутнього? На П.QДВ!р'ї НlВlтн, Фруктоеl і декора­ ТИ8ИІ дерева . .;У .вольєрах утримуються

'Іас oбroродитн ферму. Хl4а не повЩlен р~ати тоЙ. фёUCТ, що Ще вчора адмІ­ нІстрація бороnася з дРJ6ннми кра,д1Ж­ ками. а сьoroдн1 moди з робочих місць звертаІОТЬСЯ з проханним зробити про­ Щ!!у? Хочеться запитати. чому лише кonективу

впадає

у

вІЧі

пещl. Адже інтенсивне не МИСЛJfМе без втрат.

те,

-

що не вигІдно на феРМі мати чотири ко­ чегарки І' тримати 9~PЬOX робl'lll'ИКіВ, обслуговують,

а

краще

IО'1'ЬСЯ без зважування? А обліковці? Іх

теж більше. ніЖ досить. Невже - нІкому­ тaюr не шкода державних грошей? З НОВОГО ' року ми переходимо· ва. чекову систему розрахунку, Отже, цІ питa.нюr неоБХіДНО аирlшити. ва 1 тa~. ми

здаємо

спlлЬіЩ

проб­

леми на рівних. ВІрю, що таке мOж.nи­

ве. Заради цього 11 lЩПЦt краІи1 ВЕ%Цеть­ ся перебудова.

JI.

ОНОПРІєнкg, пpoфrpJDoРl', poIIТIIJIК фермв.

Іх

На

заводі

бу~ьних

алюмінієвих

КОИСТРуНЦіЙ

цнмк ДllAМИ пQ6)18аnа де­ n«aЦlII мk:Тa PaJCВIЦ:l ЛеAnц1гсН<oro

предста'ВНики

oкpyry

-

Hapoдaoro

пtдnриємства оо виробни­

цтву ПРОдУкцІІ з легких 14еталl9. У П схладі го­ ~овниА '. lн_енер ПIДЩ>ИЄМ­

~ Г. POlClllТpo'

сЦре-

ли

тар · партійного IООмІтету Г. Веі'енер, заступник Г()лови хом1Тету профспІлки

Н.

ШвеЙReрт.

НIMeцьJcl I'OCТl оонайо­ МИЛИСЬ

З

п()()увanи

;вцробинц';вом,

у

заводських

дитсадках, . шкот. Разом з броварчана:ми вони від8іДали

киІвсьКі

театрн.

договір

на

техн1чну

спіВдРужнІсть. обмін пе­ редовим ДОСВ1дом,деne­ гац1Ами. НаЙближчимчаr сом броварсЬКі будlвеnь­ ники відвідають своІх нІ­

•.

мецьких друаl

Г. ЯРМOJIА, секрет.р партбюро з. воДу '8Люмlв1ввих будl-, ае.п.ввх коистрУІЩІІ.

У

ВАШІНГТОНІ

сТОРГМАШ.

·м'нтаємо всІ жахи війни. ваЖКі злигоднІ, якІ. випа­

н1ок

СВ'оє пРагнення до ми­

редбачає класів

ли

ру рад:лнський народ під-

на долю

нашоІ

краІ-

ВИЮI'roК.

ни. Тому боротьба за світ

scp1пЛI()f:

мета

мужності майже два роки

без

-

озброєнь

кожного

основна

члена

на-

шого. суспіЛьства.- держа­

.ви. IHaIJWJe й не може бу­ ти. Мені. наприклад, ДС> .елося одягти вІйськову

форму У неповнІ 18 ро-' IКliВ. , Захищав БатькІвщи­ ну мій брат. не повернув-

КОЮ<pe'l'Ними

лами. у

нас

озброєнь.

Це-ян перша

лас111вка, яка Irе робить ве­

дІ­

сни, але

вистачило

.не

проводитн ВШІробуван~ ня ядерних озбрОЄНЬ. Всі ЛIOДИ ДОброІволі пlдтри­

М)'юrrь ІншІ мИрні

зннщення двох раветно-ядерних

провцvє

В

резульrrаті

ЛЮДС'l180

ЙД~ ло

своєІ свІту

-

масового

тивн I:tраІни Рад. І як результат багаторіЧНОІ, напО'легливоІ роботи вnep-

на­

нlн;цевому при­

ІІРантичного здІй­

снення мрlІ

Ініцlа­

Ії

ближення.

заповітноІ без зброl

знищення .

В.

I18Йстер ""ЧIUIII8

ПОРУІІОВ, DpобlDl1JОІ'О

ааводу.

ВеnИRНЙ крок у майбутнє у ці днІ

погляди ра­

дянського

народУ,

всіх

чесних людей планети звернені до Вашінгтона, де Генеральним Се'Крета_рем ЦК КПРС М. С. Гор­ бачовим та Президентом ОША Рональдом Рейга­ ном пЦп'исано документ великоl політичноІ ваги­

Доroвф

про лtк.вlдацlю

-

радянських і америнан­ ських ракет меншоl І се­ редньо! дальності. як вн3Иаюrrь • усьому світІ, H~­ став переломний момент в історІІ nюдства, над аким JjаВИCJIа реальна за­

гроза атомноl хатастрофи.

- ВЗfIТо КУІХ на схоро­ qеИIUI ядерних потенц1аn1!s

І

3иаАомтес..: робlтннЦJI

наших дерЖав, Зроблено вemmий крок у майбут­ иє.

,Ми

знаємо,

передувала та.

-

_

вся

Цьому·

цІй yroд1

аелкка робо­ з

і почуває·мо,

сфияли

делегацtями,

І

Рейк'Яl8Jку, ко­

планета

про нас

ду,маю, 'lIзаємнусимnаТlЮ.

І]ри,гащaltмо зустрІч в

Жеlreві І ли

РНlКансьЮlЙ народ, а вони

ось,

обмІни

телемости.

наРеШТІ,

досяг­

нуто бажаноІ домовле­ ностІ. Зроблено · :важливий ирок до без'ядерного сві­ ту. У ці дні радянський

триво­

гою І надією стежила за ходом переговорів на най­ вищому pLвHl. Тоді було

народ

охоплює.

почyтrя

зроблено перші Iq>CJКИ до

внсокого

порозуміння. Тав, ,міЖ на­ шими народами багато

ropДЮ\lОСЯ тим,

в_1иностей,

иашоІ держави, і гаряче пІДтримуємо полі'Тику Ко­ муністичноl 'парті! ,та Ра­

та

є

й

m1nьнe. Ми представники одн1єl цив1лізац1І ми у

V

в1;дповІді за майбутнє. Це РОЗУМІють і американці.

за останні ~a роки ми бlnьше дізналися про аме-

п1.днесеmJЯ.

Ми

що мирна

ініцІатива пІшла саме вІд

дянського

уряду.

С. RАРПЕЦКО,

.

секретар

toMQJ17

JCOlІ1тету

11011-

ваводу.

nepe.JI.OBa

виробtlнчого

: Аеревообробиorо оО',..• . ,аниа JlJOбо~ CTwaнil­ На ЄУJl_." 06б.lUwrll"­

Ц. .. e6JIl. AIJI ..... цl ,~ 2 ТPY.JI.ilтlotJl з . ПОI_ОІО lіА­ АачеJO. "ор... в_роБІтку вона . ycт~HO B"JtOНY8 І перевнонуе пр. lнеокі. акостІ роБОт.. Фото Л. rара_еиltL

І Про шляхи .. поn1пrpення роботи по

прискоренню

соцІально ,POOBIf'ТlКY,

економІчного

nocиленню

rtйнoro керівництва

пар..

про­

цесом перебудови ЙllJJIа мов.& на семінарl-иараді секретарів первинних

lIарторгаНtваЦ1Й, ЯJ(ІІЙ віД· ,Представники двох соціалістичних краІн укла­

ЗУСТРІЧ

ше в істо.рlІ людства під­ писано договір, який пе­

У np~:м1щеннях

вирІшують

Ці •• 3 ....

ся з війни батько... І та­ хі- cLм'I швидше правило,

КОНДИЦІОнери, радіофікація: ЕОМ ви­

MlиlcтpaTQppM

*

па­

~рииництво

хто · ПQ,.neредУ, а хто відстав, про стан тварин, якість ~PM1:в та 1:НШе. До по­ слуг тваринників бібліотека, сауна, Ідальня, к1мната ncихопОГlЧИОГО розван­ таження, іІрофLnакторіЙ. А робітник з ад­

ГЦРі, МОЛИ КОРМи з кормоцеху вJдnycKa­

корш,

представнИки

ПCJКоління,

дає lнфо.рмацlю, s.пc cnрацюваливраНЦі,

зробити

одну, внвlnьнити зайвих людей? А на­ вІщо взагаn1 Існують буртовщики та ва­

ВибраковУІОЧИ

Ми,

Наша npoфcп1лкова органlВaцш схиnь­

по'

Н И,

За світ без зброї

особливе . значен­

старшого

иа'Jip дУмк·и, що зараз, при - переході на нові умови господарювання, необхід­

справ всіХ іїлаштовує. Це не в дУсі пе­ А скІльки будемо нагадувати,

ня.

має

звички І. ~. Менюк та іншІ.

но створити робітничу комІсію

,

року

ЗАВОДУ

ноУ радянсько! ЛIOДИ­

ни

ми. Зовсім вІДмовився ВіД цlєІ згубно!

рядку. Таке залишаєт~, як І ранl­ ЦJe. Таких резервіа немаno. Про ннх I'Оворять рQбітнИЮf. та чому ж мовчать спец1алJ.cти? Чому ад:м1ністрацІя не пи.­ тає з них? Виходить. що таний стан

НА

СЛОВО .мир. для кож-

культмасовий сектор В. д. Гайдак, мk повели HacTynam.HY Ооротьбу 3 пияка­

К01leК'l'ИВУ на робочому по­

ВІДГУКНУЛИСЯ

тоЧіКИ. пIJOФz1PУПІ довелося еПОВОJOВа­ ти. не одИіН рlН. СпОД1аавмося, що око­

-

УКР А

ОБЛАСТІ

1987

ПРАЦІВНИКИ

безпеки В. І. Гайдак, вlДпQJlДальна за

Іх тримаlOТЬ БJ.пя корШl по м1сяцю-пш­

Іх

aRТlШ

питання

готовки ферми до зими. Та нам пояс­

маєв,

тора. ЦІ питання неодноразово пІДНіма­

якІ

ПрOФCnlnиО8ИЙ порушу.ва.в

груп}, прoвqцять cтpaxдentJ'aT О. О. Сн.

спец­

одяroм. А пеРе9ИnOІОВаННЯ телят? Хіба не резерв збlnьшеlfНSl виробнництва МО­ ЛOJ<а? Адже часто замІсть двадцяти· дніВ

трудовому

ли.

цІІ. Jlюди почали мислити маauтабнl­ !ре, заглиблюватися у суть СП1>ав. у них з'являється почуття cnр8І8ЖЮх госпо­ дарів. Значну виховну poбory у проф­

'РудовоІ днщИIUJfaи та санітащlOОО ста­

лися членами TP~ДOBoro зборах, порушувanнcя в

за­ тва­

ристь. Шдтримали. Та НlЧОI'O Не зроби­

\шенів

сортного молока рр 99 процентів. Ця пpg(Sлема взає:мооов'язана з пит~

для поб1ЛкИ, .миючими засобами,

ос~исто ставити

ОДНИМ спО80М. бюл1ч формальностей. тим часом ефект від змагання НИЗЬЮfЙ.

актИву

перевірцt

Я

здачею

Ніяк не можемо

бре відомо, що иа феРМі не дотриму­ ютЬСя тех:нолonІ вироБНIЩТlllа ' молока. Це-пpRМl втрати. Корови не ВИДоююrь­ ся як слІД. Xotf навіть і неспец1ал1сту відомо: саме в останніх 100-150 гра­

-

перед

рин на віДгодlВJJю. І нам І дep~ НО­

крема

яких сприяло б збlnьшенню надоІв; До­

мах молока

вгодоваиості.

пропон)'взв

ТАІ(

вдалося. А є таке, що не вдається. за­

допомо-

1'010 яких різно б пІДвищилися

НИЗЬІЮЇ

ГРУ"Н"

11

11

ПАР Т

КИ'ВСЬ КО,

ПІДТРИМУЄМО! СХВА.ЛЮЄМО!

ДЕ Ж ВИ, СПЕЦІА.ЛІСТИ? Тру.довий хоnекти.в mаринникJ.в м!()о nО'l1НO'l'овариоІ ферми Ni З радгоспу еЛ1т­

ДЕПУТАТІВ

-

буцся

ІВ залі

. 3аСlдiШit

:М!С:ЬJCВиконкому. ВіДкрп' його перший CeJ(peтaj8

мІськиому паprtl

А. Д.

Фpu••

Виступаючи на семіна­ рІ

-

нарадІ,

аавідуючий

органtвацlЙИИМ

MLcыскму Іщeuo

Зробив

проведен1!!Л

зборів мів І

IIдд1JЮМ

napri!O: М.

перших

аналІз

турів

по звІтах паpnco­ партбюро поке-

CeliHap

ватаж,кjв ПlрторганізаціИ

рІвщтву перебудовою І проІнформува" присутиtx

портиим

про хІД пlдl'O'1'OВКИ

ватаЖКІв . Ц.артОргaнlзацШ ва особливоСтях п1дro­

Х пленуму

до

IlIcы<!коуy

uapril_ Про проведення перших занять у. комплексних DlКолах ТРУД1Внвкlв ма­ соощ професій на· сепl, aaвдaннs парторганізацlй 110 YlдocкoнanеинJO усно! й наочно! nonlтичноІ агlта­

81ддlnом В. М.

Грввь зосередив

увагу

товки пllдnриємств до пе­

реходУ на роботу в ~

.

;вах· І'ОІСфОЗрахунку

мофlна~.ня. На зак1:нчения

1· са­

семІна­

ру-наради перший секре:­ тар МісьJgCОМУ паРТIІ

А. д. Фропов

П1Ю1нфор­

цlІ, факти ПРIlПИCOКУ аlтиост1 фtзкультурних oprанJзaцlA 119 мoвv в

мував присутніх про ·таиня, РОЗГJlRНуті \lа

аюєму

щю

виступІ

'ІКА в1ддI.оом

зав1ДyJO­

пролаганди

І arl-raцl! мIСЬЮ(ОМУ пар..

ті! А. І. Тесла. А аавіДу­

ІО'ІВЙ

nPOМИСJlO8O-Траис:-

сІДаННі .бюро, завдання,

пи­ за­

рооповіВ цІ

нале­

жать ВИUіШНТИ партійНИМ органl:Зацlям ДJIJ1 успіш­

нorо завершення

1987

року.

пnанlв


2

сН О В Е

сторІнка.

Ж

it тт Я.»

11

грудня

року.

1987

НА НОВОБУДОВАХ

ДІЇ

ДО Позаду звІТН(МІиборна комсомолі, перша після

кампаніЯ у хх з'УздУ

зборів року міськком комсомолу провів навчанни а'ктШlУ: групкомсоргів. секре­

тарів цехових 1 первинних організацій. При цьому робився ·

натолос на розши­

ренні гласності, демократичності в ході

тут мали

обговорення роботн KOmi-rerів KQMCOMOлу, проведенні 'ВиборіВ нерізких комсо­

правами

прове~ення зборіВ.

.

!Пе.рвннних

універмагу управління торгівлІ. апарату тресту .БРОВЗjpисіль6У1Д. були' позбавле­ ні конкретності, глибокого аналізу ро­ боти. І в результаті жоден комсомолець

радгоспу сВелннодимерсьннЙ.· (М. Гар­

не всзяв' участі в обговореннІ доповідей. У цеховій НОМСОМOJIьсьКій організац1J

кавий)

було

.Рудня.

вreб1чно

tI.

Теплюк),

проаналізовано

yнJ.вepMaгy очолює р_

участь комсомольських організацій у виконанні ріше.нь · XXVII з'І:ту КПРС, ХХ з'Іw влКСМ,

заходи

ho-nолlТичного

морального

1

ідей­

.уцооконалению стнnю,. форм і

. MeTOдlв

р0600'И

KOMiTЄ'l'iB

Розширенню

У

виховання

молоді.

комсомолу.

робного

демократlІ сприяло про·

ріст ВИІМОГЛИJЮCті

лись

Семи

'цехових

техн1чното

ЛВХ

'комсомольських

пластннату

контролю

заводу

і

ла

qюpмалІЗм -у

НОВНІ довн

і

иanРЯМКJI

перебу­

чання

навчання

хто

го загартування. кадрів, по.лlтИ'1НОro виховання трудящих, а.ктнвШацlI

досі

не

«Жерд1вськНЙ.,

В.

ЦієІ !Мети залежить

криrrичних

зауважень,

зборах. РеалІзац1:я Ух

висловлених

-

на

одна з Н8Йваж­

ливИuих складових rпlдвищення активно­ сті молоді, залучення і1 до результатив­ но! роботи в своІх КОМСОМОЛЬСЬІКих ор­ ганізаціях.

завідУЮ".ІВЙ

відділом

ських органіЗацій

тих

1

нав­

ДИСI<У­

npoпаган­

1

району. ,

внкористо,в,у§'

що 3jlepнym УВДІ'У.

Тим

61JfЬше, що не на кожно­

му занят1'1 це' варто

"БJl.1ТИ. НИЩ0 В людей протилежних

ро­

немає

ТО'ЧО1(

зору,

то й сперечатися . немає про що. Про це треба па­ м'ятати й тоді, .коли тіль-

ки

чnецl.в

т,рудо­

ВИХ к'олектИВів, спрямову­ вати Іх на poGВ'ЯЗaн1lЯ проблем справді першо­ чеРГОВОі вагн. ПерелІк цей моЖна прод()ІВЩува11И. Але не менш важmmе

.

ж,

в

оЩ>емих

13

нanpнклад,

ЮІХ

Є

Якщо

дехто

зІ

слухачів нenравильноро­ зуміє положення законо­ давства, то

з

не

ним,

IlOCтанов

варто

парт1І,

дискутувати

краЩе спроб~атн

ж маса керІвнИКів ШКіл уиикає використання цієІ

переконати, іВ

ДНЧНИЙ арсенал біЙЦЯ l.дe­

дієво! ФОРМИ впmшу на слухачів. ОднІ просто не

IHДНiВ!ДyanьooїKoHcYnЬTa­ цП.

ологічного

3Нitють, тr повес~ІІ диску­

віЛ1грає

мето­

ФРОНТУ.

11:01'0

вміння в основу навчаль­ процесу

покластИ

оІю, ІншІ

мають

ЛЮДЬМIJ.

зумU<>ТJ>

/ВпевнеНОСТІ. що, дискуту­ ЮЧИ 3

.сп1вставлеиня

викласТИ

різних

ЗОРУ. дискvсію, форми

то­

інші

колewrnnl-

:ного обговорення, які ·опра'8ЖПUt

в

б

присутніх

)1fTep~,

-

не

Проблемний п1ДХ1Д, діалог,

вяклккали

Роботи ведуть досвідче­

теми,

розмову до

довec'l'И

~огІчного

за­

вершення. Ось чому вс,!:м поД1тб1йцям слІд добре знати,

муляри-монтажникн

на

чолі з Г. Бутрнмом. В. ПАНЧЕНКО, на1J8ЛЬВИR відділу . кап1~ т8ЛЬНОГО будівництва

А. ТУПАЛОВ, завоАУ пластмас.

міськвиконкому.

виroтовлено перший по­ тужний силовий трансфор­ матор типу ТНЦ-1250000-

1.300

ДЛЯ :крнмсысої АЕС {на знІмку). .

.

Фото О. Красовськоro. (Фотохроніка РАТАУ).

завжди є місце подвигуІ •. Варто Інакше побудувати фразу: «Чи завжди в mнтті є місце подвИі'У?, як

у

слухачів

з'явиться

забуваю,!:ь наШі п.ропдган­ дисти. У,міННЯ слухати 1 зрозуміти те, щО XOT~ ска­

за'nt

.

той

чи

ник ДИІСRУСlї.

прИJВ.iд для розмови. Фор­

Н.

мулюючи

но вважqЛiJ, мнстецтвом,

запитання,

ба вже на цій ковІй

стадії

тре­

почат­

-

диснусП

зна-

іншиlЙ

К

y~­

Це В1:1.lння

Крупська недарем-

політ6оєць

своєрl;nним У розмову має. вступати

РОБОТА----------------------~----.

я:к

правильно

ор­

rаНіЗytВaти

дискусію,

на

Важливо правильно

xQДI

також

бесІди,

вміти

окреслитн

предмЄ'l' ДItCКУСlї. При цьому обов'язково треба чІтко назвати зanита...ння • яке було б інструментом дисКу~ї. ОСЬ приклад . Не викличе в присутнІх brтepecy ДоРозмов.и

С1ІВеРдЖенRSJ:

сВ Жwrrl

ТИ

її

підсумок,

врахову­

вати пОО'еиційні можливо­ сті сторін, що її ведуть. не слід також форму­ JЦOвати

таку

тему

дЛЯ

диспуту ,\и дискусії, яка має рІзноманітн,і · тверд- ,

ження. Адже в запиrrанні типу: .Про що тн мрі­ єш? закладено глибокий зміст. Один мріє зробитн внесок у справу п~ре6у­ дови.

інший

-

одержатн

освіту, а ще хтось

-

при­

дбати сЖигулІ.. Крім то.. го. ,мріЯ

таємне. мрІю

-

це

Тому.

можна

щось

по­

кожну

виносити

на

на

IЮвідanьність на себе

за

здійснення заходів по на­ веденню порядку, зм1Цнe.R­ ню ДНСЦИlIшІни?

ли ви роз.умієте го­ керІвника

взяти

Яmrми

Я"костямн

він

має

вол<щlrги?

4. X'l'O повкне.н взяти в!ДпОіЩДanьнІсть на . себе висловwrи

думку.

Проведення будь-якого занятгя, тим біЛьше в дискусІІ,

від

,відоовщальн1сть

в1дпО'Вl.дanьнJсть на себе?

можливість

форМі

ти

себе в конкретних умовах виробничої д1яnьност!.? 2. як вн виховуєте в' c~ готовність взяти 'від­

товніІСть

лише тодІ, коли це J.iеоб­ xl.дHO. але давши людинІ

бує

1. У чому НОІ8Н3на про­ блеми готовність взя­

3.

КОЛИ ВЕСТИ ДИСКУСІЮ?

вІД

ПОМИJПЮві погляди.

.' а'Ктив.ні

Скажу

ком­

є-вих буд1вел.ьних конст­ ·РYlЩіЙ, А. 3. Воропая, О. ,С. Коламирця. В. О. БОЛДОВКіна Із з.авод.v сТоргмаш. та ще деКіль­ КОХ полІтб1йцщ, СХ:но.вна

чок

завод.

сомолу,

~oдь;кa із заводу алюм-1ні­

ного

ІІІровесь

на головному підприєм­

KOMCOMOJlЬ­

иісьКROМУ

поєднувати· теоре1'И'Ч­

значе.ння

ні

ГOlВорити

стві внробllИ1JОГО об'єд­ нання «3апорІжтрансфор­ матор. імені В. І. Леніна

В. ХИТРИВ,

ні завдання іЗ практични­

ми дlnами

день,

буду

бриrадир

r-----------------------~---ІдЕОЛОГІЧНА

багатьох аспектІв: рІ:вня підготовленості слухачів t пропагандистських кад­ Рів, ум1н.ня п.оЛ1roійц1в ті­ сно

цюю. Я звернувся з лис.том вмд імені 'Нашого колективу до керівництва пtдnриємс.тва з про­ ханням зробити подібне у нас. Зараз це питання

Що ж корисного для себе перейняли ми?

не

Кондрук).

ла для. себе конкретнІ точки докладання зусиль. Розроблені заходи по реалізації:

,міста

ДОСЯІ1НеннSJ

вже

році

1988,

про колектив дільниці КОJi1Т'pольно-вимtpю­ вальних приладів та апаратури, де я пра­

трудився на своєму рфочому мІсці. А сміт­ тя сліД пробирати щозміни, щодня. 3а'вждн.

фактора.

,Звичайно,

квар­

одержать

у .34..ому кварталІ ко­ леюна ПМН-15 тресту «Броварищ)()мжитло б у д. розпочаІВ закладання ~­ дамєюу новоІ середньоУ IШЮЛИ М ІОна 1568 уч­ нів. До кінця року тут слід оової:тн 200 тисяч карбо.ванців капіталовкла­

тресту

дол1Кив роботІ. накреслити конкретні шляхн . Ух подоланн,я. БільшІсть комсо­ мольських організацій правнльно осми, слила свою роль в перебудовІ, визначИ·

є диспути

вм1:ло

них

середня

бvло б. якби цей день діЙсно став дн.ем ВНСО:. 'НоородуктивноІ npaW.· Тобто, щоб коЖ'НИЙ

rпремтавили

Одио­

Ще ОАна

Адще ми, ніде гріха діти, звикли накопичу­ вати за pl.н гори смІття та багнюки, а потім прибирати Іх на суботнику. А 'Rраще, мабуть,

секре­

в

всім слідкувати за нею.

користь.

,ЦЮ форму роботи. мржна назвати П. Ф. Пазяча, М. М. Сутса, В. В. При-

ленінська освіта є д1йо­ вим засобом ІДеологІчно­

І

радгоспу

1J000Т11У.НОГО

днстш

трудящих., марнснстсько­

людського

зборІв.

прове­

ей . . Серед

че.нні 'цього IЮНЯТТЯ . і допомагає справ1. То­ му й не доводиться органl3овугати нескІнче~­ нІ суботники. Легше. БИЯIВJIЯЄТЬСЯ, завждн пl.дтримувати чистоту,

тири

сГ •.

трикімнатні

'Звіти 1 вибори У комсомолі дозволили раз проаналізувати упущеннn І не­

ни­ ДО­

вl3ацП

системн ПОЛіТИЧного

економІчного

недисциплінованість

Одиією 13 фQpм 8К'l1И­

у

інструментів тощо. А суддею завжди ви­ ступає майстер на ділЬНиці, начальни,к в цеху. Така КР:(1'ова порука у кращому зна­

у

і

житло для заводчан буді­ вельни.ки домобудівного комбінату .Ni! l ' .голов­ киІвмісЬ'КбудУ.. . Г. МАКАРЕНКО, Н81J8JIЬивіс В1ддШу В8Ji1Т8JIЬНОro будівництва БЗАБК.

. ня

назИ'Ва­

ДВО-

WeY ж серП. НовОСілля в них заплановано на 1989 рЖ. Споруджувати муть

про дотримання техно.лотіч­

за,цій

вання (колишнІй C~Tap В. Кондрук),

яа< підКреслювалось

не

упущення

мннулому

працівники заводу 'алюмі­ нІєвих будівельних КОн­ с.трукцl.й. На чє\рзі закладання поряд ще дJJox буДИШ<ів

ви­

обговорюється. Чекаємо рmyльтатів. МИ оптимl!:Ти і упевнен1, що нововведення дасть

денН1з60рlв. У КОМСОМОJlЬСЬКИХ органі­ заWях f<омбlнату громадського · харчу­

постаиові ЦК КПРС сОс­

мав

15

у

в 34-0МУ кварталі Це будуть дев:я­

. ще

Водночас ОКремі комІтети комсомолу

помилки.

звітах

закладено

'в' наступному,

ни~ процесІв, про якіСну працю, про утриман­

KOl11-

--

ТШІОверхiJвкИ полшшеноІ серіІ .Ni! 96-К, · що стояти­

це поняття тут' розуміють дещо

ЙДЄ'l'ЬCЯ

119

муть буквою

процентів премlI.

-

новІ будинки та на 89 квартир

на

місяці М'іста.

вони

ІнформаЦlI про проведення звітів і ви· борів секретарі ком{:омольськнх ' органі·

молова,

До НEWівющma ,комсомольсЬкими ор­ гаНіза~!.ямИ IJIPИйшли перевІренІ на прак. тичних дІлах активісТН .. Протягом ЗВіТНО­ внборноУ К8М1ПанІУ вперше 06ран! груп­ комсоргамн 122 комсомольці, сещ>етаря­ МИ цехових організацій ОО, секрета­ рями комІтеті'В l<оМСОМОЛУ 62 члени ВЛКСМ.

пустили

у

хТо

повсюди

за культуру

сТеплицятехмОнтаж., комбінату громад­ ського харчування (А Бурикіна, О. Ко­

а також первинннх комсомольських ор­ гані:зац1й ,радrocп1в сЗаплавний. (колиш­ ніЙ секретар Н. Шелест), с3авориц,р­ к,НЙ •. (колишн1й секретар І. Головатюк),

ледооцінил,и значення І осоБЛИВОСТі НІшньоУ ЗВіТНО-ВиборноУ KaмnaнiI,

особис.та

ведення

пластмас,

гаєн·ко).

тих,

Два

на

ва в тому, що робіТlИИіКам

ширше.

формували міськком комсомолу про про­

вІдділу

секретар В. Бу­

об'r.цнання

імена

увагу:

ось

ро6НИЦ'l1Ва виплачуються

І потім

тарІв ко,мсомольських qpган1зац1й Ю. Вергуна (завод пластмас, В. ЛебіДЬ (СВітлотеХНіЧІНН'Й), С. ДРmIачко (!>ііЙ' апоживсп1nRа), котрІ· несвоєчасно ін·

автобази .Ni! 3 тресту сВ~рисільбуд.,

водоканалу (колишній

я.ку звіт

о:рганізац1ях

звернули

І

зан'ЗДТО свідомі, занадто виховані? ' Адже на овоєму пl.дприємстві 'ми З'Викли ' бачитн інше . тут ставлення до культури виробництва будується не лише на CBl.дOMOCTI та заклНiRах, але й на MaTeplanь-НOMY стимулюванні. Спра­

ських організаціях автобази станціІ Бобрик, РБУ-4. БПМК-5. . Грубими по.рушеннями в ході звітів і виборіВ ста-

БYlдКОНСТРУ:КЦШ, біотешuщі і 5 радгосny-«омБІнату . сТеплич.

цехів

відразу

Rолег.

Ми-за ' ВКСПВРИ' ІВНТ

l1e конкретні, далекі від ре.альното жит­ тя .буnн прийняті рІшення в комсомоль­

КОМСОМОJlЬців

го ~exy і заводоynравпіння завоДу алю­

:ний.,

що

вони

митищинських

АДРЕСИ ПЕРЕБУДОВИ

су~и1стіо самоаналізу при оцінці роботи.

органіЗацій на цравах первкнн.н.х і чо­ тирьох первинних бу])., . визнана незадо­ вільною. CaJМe так оЦінили роботу своІх вооqpних органів 11(00000мольцl пресово­

мінієвих цеху .Ni!

в

розділами. У всіх ВИНИК сумніВ: невже

.роботі. У звіті комітету комсомолу за­ воду порошновоІ металургії:, очолюва­ ному С. Чижем, конструктивна критика пlдмінялась ДРібни.м *ритиканстВОм, від­

до .ріеНIІ діЯльності !Виборних органів, Іх сецретарів свlдчwrь . той факт, що робота

комсомольських

пІдприємства

tдеальна чистота: на робочих місцях, н'а інших дільницях, які за~рІrплені за осі'ма пl.д­

бінату ГРОМа(ЦСького харчування, ПМК Уноonспlnки, IВИ1рОбннчого деревооб­

ведення виборів секретарів 3 двох 1 більше кан.дидатур. Так проАшли вони в комсQмольсыкхx qprанізаціях .райБузnа зв'язку, держплемптахозаводу сРудня •• ,радгосп.ах с3аворнцЬКИЙ., сЗорЯ., іме­ ні 60-рІччя СРОР та інших. Про

' торгіВлі, в1дсутк1й

наш9ГО

-

штабу .КП •. ПРOll'е начальник його за свою бездіяльн1с.ть покарання не поніс.

намічені ;конкретні

по піднесенню трудового,

управління Івченко, був

працl!вники

рядженні

комсомольських

вому підійшла ДQ підготовки звітів і виборів. У комсомольськнх організаціЯх AТn-13209 (секрета.р І. МаТВіЙЧУК), мостозагону .Ni! 112 (М. Рогоза), держ·

Якось

та об'єднання 4: Укрnпастик. побували' у від­

групах. А звіти бюро в цехових органі­ заціях ательє М 3 .раЙnобуткомбінату,

KoмITЄ'l'iB комсомолу по-но­

плeмnтахозаіВОдУ

ної.

внзначе.ні строки 40 організаціях з

і

ПОJIїпшевої серії

ум, шпалери, різномаН1Т1Иі БУді'ВелЬНІ. !Матері­ али. Тобто аналогІчний БроварсЬкому заводу пластмас, тіль:ки іишоУ галузІ -=-- 6удівe.nь­

місце факти зриву і п~ене~

сення зборів. Та:к, у не пройшлн зБОРИ !в

мольськнх органів. Первинним організа­ ціЯм були надані права У. виборі датч БІльшість

тищинськИ'Й комБІнат будівельних мате- . ріалів імені В. І. Леніна. Випускає вІн, ліНOJIе­

Всесоюзного інстктуту аерофотогеоде­ зичних дослІджень (колишній секретар Т. МІшина), ,1JіТИі'ВСЬКОї фабрики худож­ ніх вЩ>обів (оокретар Т. Пархоменко), заводу порошкЬвоІ металург1І (сеИРЄ'l'ар С. Чиж), місь1СВИКОНКОМУ (секретар Ф. Прнсь) не було проведено належноІ ор­ ганізаційноІ і поліrmчноІ роботи. Тому

ВЛКСМ. У ході піДГОТОВКН до головних

РАИО!lY

НЕПОДАЛІК від 'мос1сви знаходиться Ми-

.

:потре­

керівнина

глибо­

за шк.щтmі прояви серед

молоді? 3аІІитання можуТь бути Й іншІ. Але . слl!!, пам 'я­ тати:

на заняття виносити

обговорення більш як' 4

-5

запитань не варто. а

кої і всебічної пl.дГОО'О.вки.

Про це слї;Д усім нам­

пІсля самого обговорен­ ня слід Пl.дбитн ПіДсумки, чітко сформулювати ос­

Ідеологічним 'праціЗнИка:м

новні lдеУ. Словом, є мо­

постійно пам'ятати., Неза­ баром

у

всіХ школах си­

стеми

ПOnі-rocвІти

вІДбу­

деться дискусія .Що оз­ начає:

го.Тавність ВGЯТИ

' 8lдnовщальнlсть

на

се­

бе?. Щоб провести П на

обговорення,

належномурl:вні,

Ще' один важливий ас­ Пект. про $ИЙ Hepl;l1Кo

скористатися

можна

таким

м1рним плаJfQМ.

при­

жnивостІ для ІнlДLa.тИВ'И. але, щоб пройшла дискусія справді цІкаВО. дала ристь.

ко­

СПРИ$lЛIi засвоєнню

слухачами якихось істин, до неІ слJд готуватися.

М. ГОВОРУШКО,

члеи меТОДИ'ІВоl

каб1Rету

ради

пOJI1'1'ОСВ1ТН

міськкому . вapтlI,


m

грудня

11

року.

1987

т РУДLВНИКИ

ордена

ЖовтневоУ РеволюцlІ держплемзаводу сПлоснlВ­ сьнИЙ. aIК'l'ивно готуюТься до

переходу

року

з

наступноrо

на новІ

рейкн гос­

подарювання в умовах пе­

ре6уд()ви

економІки

самоокупностІ. самофІнан­ сування . Це значить. що від держави. як це було рaиbnе. не дов~еться одеРЖ}'JIатн будь-яких кредитіВ. а жи,,~. будува­ ти.

купувати

все

Інше.

дарс'11ВУ.

потрІбне

за

зароблеНі з

ць()го

~

машини

НІШИ господарства працю­ вали у другому році п'я­ тирІчни. розповІв. яких

самими.

що

Це

..

Х1Вилює

нOЖIfО('() трудmнщса госпо­ дapc'l'Вa. йог() 1reрlвн'Н1Кlв.

У господарстві відбувся та" званий снруглий стІл.. за яким йшла дІло­ ва. серйозна розмова цро перехід з нового року на нові методн ГОСподарюван" впровадження

госпрозрахуину. ЩGб подІ­ лwrися думками з цього питання. · попередньо пІД­ сумувати

результати

ро­

боти за минулий перІ­ од. зібралися нерl!8НИlCИ господарства. головні та середні спецІалісти. нерІв­ ники

низових

ланои

Диреит~ на

під-

метод

всіх СіЛЬСЬJ«)ГOCПодарських

·JqpеслlfВ.

культур.

значеИН1!

в

зернових

1168

тому

-

по

цеитнерlв

числі

61.3

і по

к~ових

БУРянів З ге1<тара. зІбра­ ти

все

вирощене.

Водночас ПЄ'J\ро Федо­ сІйо'БИЧ зупинився на не­ використаних

,дооущених !Нрема у що

резервах.

н-едоліках. зо­ тварииництвІ.

призвело до зниження

продуктивності худоби. Разом з цим зосередив увагу на бlльш широ:кому впровадженні науково-тех­ нічного прогресу у рад­ госпневцробництв(). на завданнях. які виплива­

ють у

зв'яз:ку з перехо­

племзаводу

по;дарlOllaННЯ. що потріб­ но роБИти для успішного

тому.

я1(

ВИ11Рачання

TpyдLв-

вирішення

цього

НЄ9Ід-

.

якого

успІшне

РЯіД

проведення

пере­

будові народного госпо­ дарс:rва нашоІ :країни в рІшеннях партії та уряду. у виступах і промовах Ге­ нерального сещ>етаря-ЦК КПРС М. С. Горбачова. Внходячи з цих постанов,

Інших

важливих

повІді ЗаІВlдyючoro ' май­ стернею О. І. Грабовеика. який НИні ви"онує обо­

лась

також

номне

увага

Ц)ОВати .

вести

лІнІю

витрачання

ний elКOHOtМiCT Л . К. Бо­ гуш зУпинився на необхід­ ності економити у вели­ IIСОМУ і малому. в усьому.

1

робництва полІпшення цродукціУ В ' цій галузІ. 3І:fИженн:я УІ соБLвaртостІ. запровадження сІмейного підряду в доглядІ за ху­ добою присвятИ'В свІй ви­ ступ головний 3О0'І'ехнІ'Н

П.

Т. Мелешко. ЦікавІ цифри

на'&1в

головний

1

раX}'JIати. берегти НОЖНУ копійку . Ащже вона кар­ бованець

береже.

Використання

нових.

фaRТИ

. по-довже.иня би ножно-го

еЛе1<-

техніки

строку

Інтенсивних техно­

сlльсько-гоопо дар с ь них

IJ(YJJbТYP. змІциеии.я кормо­

воУ бази. а отже. і п~дне­ сення ПРОДу1СТИ'Внос'l'l гро­ мадсько! худоби. :wocтaH­ ня грошових доходІв. А це є ос.иовою самофІнан-

_сування 1

IРУ6іl po:кLв працює

17

іитернаЦ'lонаЛЬНОІ

нлуб

дружби

в РОЖНівськ1й восьмирІч­ нІй школі. Klдlвцi листу­ Ю'l'ЬСЯ

зі

нами з

своІми ровесни­

НДР.

Болгар1І.

Чехословаччнни.

підтри­

МУЮ'l'Ь дружні стосунки lШ(оляраМ'И

з

з

СОі03НИх

рecnубтк.

Цього разу кiдIвцJ. орга­ нІЗlyЗaЛИ

веч.ItP зустрічі

з

.

lСОЛИШНlми випускнНtНа,ми llJIКОЛИ. :ВОїнаМИ-інтерна­

ціоиаліста'ми. мі після служби в арміІ поверну­ лися у piдlre село. Водно­ час :вирІшили запросити на свято студеитів У"ра­

ІнсьноІ СlnЬCЬНОГОСПОдар­ см<о.І академlУ з Нlкара­ гуа.. янІ саме проходили праl<ТИНУ на фермі.

:з раН'ку

й до вечора

члени ЮДу не знали спо­ чИjlКу. Вони з е'нтузіаз­

самоокупностІ. Учасники «кругло-го столу. п·рИЙняли рекомен­

мом l'Orl'увалися до. свята. розучували вірші. пісНІ.

да.цlI ; що · rrpe6a робити. як працювати. щоб з но­

ІнсценІ8ЮІ. писали

оголо­

шення.

і

'БОТо року повнІстю пере­ йти на господарський ,роз­ рахунок.

А.

r АВРИЛЕНКО,

rpoмадськ8Й

служ-

arperaTY.

&Lровам<ення

високовро~их

логій у ріЛЬНИЦ'1'Ві. що є важливим резервом підви­ щення врожайності всІх

на повну потужнІсть. гос­ «ІОдарське збереження П.

бухгалтер

еко­

правильних

сівозмін.

1 . сортів.

РозповіВШН про навч ан­

на

на

11РGeиєргіІ. Водночас вони вели мову про полlnшеи.ия ку льтуризе.млерООства.

НЯ кадрів з питань· еноно­ :МJiк:н. яке нинІ проводить­ ся в госпо,да,рствl. голов­

пере6}'1ДОВУ. Питанням поліпшення селенщйноt справи у тва­ ринництві. збільшення ви­

'інжене­

радrooпу .·

"НІЄ

10'1

пи­

У виступах учасНEldв «lНруглого стола. З:$ерта­

300

нам ВсІм так і слід пра­

про­

-

IНТЕРНАЦІОIlAЩСТИ

тань знайшли місце в роз­

ра

господарювання. У ниніш­ ньому році очінується Оідерж.ати цри6утку мlnьйQН тисЯч .кар6о­ ванців. а в наступному . за попереднІм плануванням. має надІйти ще БІльше грошей.

великого

надається

МИ

паль­

ФІлаюиіЧННХ .реМОНТіВ. підготовка техніКк до вес­ няноІ сІвби всІ цІ та

в'язки головного

.

дом господарства на · новІ методи е.НОНОМіЧного гос­

Волоха. зупинив­

шись

зокрема.

новии

рад­

госпноro виробництва.

П. Ф.

В1н.

ном не

ного і мастила. ножно! зanаеноУ деталІ до машин.

дотримання

вІдповІ­

~дання

про

а твариниицькоУ галу-. зl- 42 проценти. Це по­ рівняно висони:t показнин

господарювання .

Іх

економ­

·важJIШle.

ня.

38.

радгоспу розповів секре­ тар парткому П. І. Пого­

рілий.

-

у рослинництві

.гроші.

РОЗС1'Вати

дальне

складає 37.4процеtlта. зо­ :крема

госпрозрахунон

u

На

по-господарському.

не

О. Ф. 8анулюн. Він ВіД­

~------АГРОПРОМ: КУРСОМ lНТЕНСИФІКАЦІІ-------.

Отже.

виходи:rь.

Щі

3 .сторfика..

значив, що рентабельнІсть радгоспноroви,р06ництва

організації. всіх коЬ!уніс­ тІв У зв'ЯЗlКУ з п-ерехо­ дем

ЖИТТЯ»

питання.

про ·завдання партІйно!

годи. успішно провести J(ОМllлекс польових робіт. Вибороти дорІДний врожай

та

ношти

кладного

зусиль донладали. щоб. переборюючи примхн по­

госпо­

О8ОУ

в~ачати

но.

сНОВЕ

ено-

кореспон­

дент.

незаОули

пр()

квІти. До роооти пЩнл*

чилися 1 голова викон~~ му сільради М. ... Хоро­ шун. і JЩpeI(ТOр школ,

В. С .

Касянчу.х. І навІть

завгосп

М.Г.

Щиголь.

Багато турбот. хвиnюван~ буnо у стаРШОІ ' піонер­

сьно! вожатоІ С. М . Гера­ симєнпю.

Виставка робіт умільців в

ОДНОМУ

Із

N:V15

Всі присутні у запІ гаря­ че

СПТУ

У лисТІ доредакц1і ваш . чита.. В. tПеТ2,aDJ повідом­ ляв ІІІРО недоліки в організації закупівлІ липudв мо­

вJдиРИlТOобласну

виcraJВкy

рGБIТ

rexнlч.иоІ

'1ІВОрчост.1 учнів

І опLвро­

ло.ка 11 мешканців ;села Літо'lOК. Для перевІрки иа­ ведених прикладів І :вжиття :відпо.відних 38J1;OдIв лист було ':направлеио. :в РАПО.

бlтиикJ.в системи пРОФтех­

стasлєио дlюЧlмодeпt. ма­ шин

І

устатнування.

лади.

що

при­

чання.

8 технІчних

яких

займається

шІсть

тисяч

на

06ryptRaX

жер

понад

..uьвика АТП-ІЗ209 В. r. ,:гоичаренко, rовориться: .CKapry розглянуто ;на комісІї по. IІрОфln81<тнці двс­

трена-

елентроустатнysaния ·

'l1paктopa

MT~-80.

roaленИ'Й

учнями

HI.ВtcЬHOГO

иоиеИRa та Ф. Т. ОлексІюка.'за

Застав­

сової дисципл1ин Ф.

24:

з СОНИ­

23. ·

рянсь~ого СПТУ М

І. CBepRДJI.

РОМАFlНУ ЛО жаР1<е поВl.тря

змушує

нористуватиtя

нас

системою

опалювання. У зв'Яl3КУ з цим хочеться звернУти вашу . у\взгу на те. шо пІД'

тацією

час

щасних

осінньО-ЗИмового

пе­

ріоду значно змінюються темлера'1'УРа lJOI8J.тря

та

атмосферRИЙ

тисн.

Вони

·вимикають напрямку та

різкІ ЗМіни сИПИ вітріВ.

газових

гадуємо деяні з

прил~.

ДИМliрі всіх і'а'3ОВИХ 1<0лонок та інших приладів.

Одним з 9Сновних захо­ Ді,в

по

поперщеиню

випадків

не­

зLрка. і прочистка димарів

і веитнанал1в. повинні

ці роботи

ВJt!(онуватися

спеЦіаліЗОваною

якІ

Є · пере­

службою .

Щоб 3апобirТИ нешасиим

.

пРацюють

ПРO'l'ягом

РО1<У. lЮ1'РіБНо перевІряти щокваргально. а д~api опалюJJальних котлів. чей та вентиляційних налЬв

-

один

раз

на

(~'ферннх опадів. Опa,nю.. вальний . період пеОIОД. на "ЩlА припадав бlnьша, частина аварtй і нещас­ них ви.па,днLв. · пов'язаних

нІ газовими приnз.ла:ми та при еш:плуатац1і ди­

ці роботи ВИИОЯУЮТЬ: у 'Мk'Г.! РБУ-4 (!!ул. Ку­

~

неправильною

ек<:п~а- ·

:r.a

дотРИМ}>!ватися'· всіх пра­ вип техн1ни БЄGпеки. На-

тузова,

червні

-

plн

мових вентиnяцlйяих каналLв. He0J5xlдHO суворо

у

пе­ 1< а­

випадкам при користуван­

випадання

ва

2:

робниче управnJJиня газово­

ЛИХОВІ

го господарсТlВ8. Після

жовтні.

тел.

5-02-26). мІсцевості -

у сільськІй DаЙо.иниЙ номБІнат ному­ flаnьнях Підприємств. що

ка Димерка

заЛМlа. тел.

26-337).

(вул. В<ж­

26·293 .

Анти про

сЛІД

а60

перевірКу

своєчасно

управління

здавати

газового

. газові .

ГРУ\ЦНЯ

знаходиться у селі Вели­

них.

атмо­

раптове

Qlоб запобіrти

літо. Прохолодне во­

логе

порymеииЯ Ф1Rан­

ОлекclюЩі ·переведено

915

(ФотохронІка РАТАУ).

n

rr.

нижчеоплачувану роботу строком на три місяці. Беручи до увагИ, що. !Водій 11 • .С. Коноиенко не мав порушеиь ф1RaвсовоУ, трудо.вої та ІПЛяхово-транспорт­ иоі двcцв:плfви, ~стематичво :внковує цпано.ві зав­ дання (зокрема, в той день, про який йдеться . УШІстІ, при планІ 71 варбованець здав ІУ 'Васу автопl.Дпpиєм­ етва карбованців), ввр1mиml обмежитися розгля­ дом повед1и1ш цього водія иа комісії •.

виготовле­

умільцями

ФОТО

циплінаринх порушень JS прнсутностІ водІїв І. С. ко­

виro­

СПТУ М

·мінl-трактор.

ний

* * *

Редакція одержала лист вІД КRJllDlJla В. С. f(eHBсенка. який повцоМJIЯВ про те, що водlі автобусних маршрутів .N9 332 се. та іМ в rвe дали пасажирам квитки, 8 rpomI привласннли ... у ~ідповl.Д1 юсу иадlслав редакц1і зас:ryDIПI!C Jla-

юна,кіВ.

знІмнах:

і .лlточкіВськ8Й сш­ 13 відКРИТТЯМ у най­

ся випадки невнхо.ду МОЛОКОПР8Ймальника І. І. Хомен­

профтехучИnНЩа

nастl.

aдм1R.1-

ка на роботу, грубого й /ИеТ81<ТОВИОГО по.80ДЖЄВИЯ з молокоздавачами. Ного [Попереджено про ведопусти­ ·мість таких випадкіВ.

У ВИСТJ_ЩI взми участь всІ

Зараз

Встановлено також, 1щ() хоч І рІДко, аІІе трапляють- ·

тренажери.

А пОТім Отіело Гожа­ лес рOOnовLвпро · свою

НІИХ .

жириість ;продукціІ.

б~чий час Apyтoro МОnОКОПР8Ймального цувкту.

Ю'l'ЬCЯ в po6oтoтexнlЦ!. тєхнІЧНI зас06и для нав­

чою .

ilо . :визиачалася

страція радгоспу .ЛітківСЬКВЙ. виІ\ІоиІ\Іом :вир1mують питання

ВККРРИС.tOВУ­

юнакіВ. · вотрІ

веденІ приклади частково підтвердиnись . . Y' -~в'ЯЗКУ з

Jllаявн1стю :в .селІ лише .одного мо.локоприймальио.го пуикту прн здачі моло.ка :вивикалн че.рги. Нереryляр­

еш:понат1:в пред­

В'1тали

повернулися 3 АфганІста­ ну. І,м задавали' багато запитань. Роомоеа ви­ йшла , цікавою. хвилюю­

бать:кшщииу НІнарагуа. l!1Ро боротьбу співВІтчизни­ КІВ за НОІВе жн'ГТ1l. Ізза­

ЯК повідоМИв голова Р АПО А. В. БерезовсьЮlЙ, :на·

освІти. присвячену 70рІччю Велиного Жовтня. Серед

І.

вільного місця. НавіТь літ­ Hlвцl прийшnи на зyt:трltt.

залІв

Чер.пJ.вецькoro

ЗЗlВl(лубомТ.

Мехед. Та вечір удався на славу. У Роиurtвcькому "луБІ не буnо жодного.

в

го­

сподарства. Без Ух наяв­ ності Г~ЗOlВI прилади під­

IJ(лючатися не будуть.

Абонентам. ЯНі не ви­ нонми цих ВИМОГ, необ­

хідно в СТРСЩ' ДО ~ 2 груд-

ня 1987 року виконати вказанІ рОботи і здати 81<11f .у міжрайоице ви-

на

Я1<і

актl.в.

від

не

12

прилади.

предстatWIЯlТь

буд,уть

віДКJIЮчені

газопостачцння

без

попередження.

Радимо

приємним

запобігти

не­

наслідкам. Як­ що ва:м ПОТРібно одержа­ ти пораду або коису~а­ цію. звертайтесь по те­ леф<жах: 5-04-41 або

5-04-46.

.

В. ЖЕБЕЛЬ,

иа"uьвиксЛуЖби екс­

плуатацlі вИУТРlmиьO­ будвиковRX rазопроводів

та rазOllОГо облaдиaRИII.

лу б.уло багато запитанЬ.! ОтІело давав відповіді на 'в

Проходячи

Рожнах .

практИІСУ

в.ін н.авчи9СЯ

,розу'М'іти У'Кра~сьиу мову.

Успішно пройшо.в кон­ церт. Учасники ЮДу вистynили З піСНЯми. вІрша­

ми, інсцеиі'ВИЗМН. в яних ЗlВучав 3a.КJ1ИК дО миру і

дружби між НовІ друзі з виконали своІ ІНі

народаМи ~. Ні"арагуа націооаль­

танці та пісні.

сПишІть

Ідемо зав

нам.

Ао вa~l.

на

прощання

ми

при­

-

ска­

студент

з Нікарагуа О. Гожалес . Так у кtдLвц1в з'явили­ ся нові друзІ. Тепер між ними зав'яжеться листу­ вання.

Зараз члени клубу го.­ тують альбом сВони ви­ нонували овій іlffl!l>націо­

наJJЬНИІЙ

обов·язOlК..

У

ньому розповІді І фо­ '1'ографlУ BoIH1B-IН'l'єp.Haцlo­ налІстіВ.

які

подали

руну

допомоги браТНЬОМУ аф­ гансь:кому народові. Це lJ(олиwні випускнини Сер­ пА Мехед. АнатолІй Су­ .ро:вий. МИ1<ола Мехед. Сергій Лисенно. Олен­ сандр ПолОВЖ>. Василь Одиокопилов. Чекають учні зустрІчі з заслуж(!ним

артистом

}1ІРСР

Манарен­

Василем

ком. який у свій час на­ вчався у Іхній маленькій школІ І своІ перші кроки у мистецтво зробив на

ц1й сlльсьюй вJ,дryюryвcя

сцені. на

Він

запрошен­

ня 1<iдlВЦlв. пОобіцяв при­ Ухати · з · групою артистів у рідне селО. Попереду у членJв клубу нові радісні турботи і приємні хвилю­ вання.

в. ФАТОВЕНКО; Мll'l'МЬК8.

.


сНОВЕ

сторІнка.

4

ЖИТТЯ»

11

1987

грудни

року.

====-=========ШКОЛА: ЧАС ПЕРЕБУДОВИ-=============:і ...- - - - - - - - - - - - - - - -.. у ПАМ'ЯТІ залишили-

безпосередньо

Виr1.дно

ся перші ДНІ рoбqтИ

дитсадка .Сонячни.й. рад­ госпу сЛI11к1всь.кИ'Й». То­ ,цішня

завідуюча

Опришко,

з

розповl~і

поверталася

ПИТЗЮlЯ

тей.

у

Детально

дитнна

буде

оздо~

ді­

.

ла, що Із спортивних сна­

цедури

ляризації

проводилися

з

пере6,УІВає на

заслуговує

виготОвлене

той

лlкуваині

ми. І найбільший вКЛад у цю справу зробив ро­ БІтник радгоспу Андрій

го. -

ном

пе­

ребування на повітрІ. Всі

торні

лІкарняного дитині ' по-

в

зм~ншити

гострІ

дитсадку.

Це стосовно ДіТєй. якІ захворіли. Та ГOJЮВне зав­

респіра­

' захворювання мо­

дання,

яке

лектив дит.садка

ріЧі

вати

бачити

раз

собою, хвороби,

доводилося

.СонячниЙ •.

Роз­

щоб РОQJIИ

квітав вІн на очах. Особ­

оформленНі

НОМУ

селі

нев

так.

були зустрІЧі

І

ось

вже

на

дитсадf!а. СnoдQбалос.я, я·к

І

чимало.

встановле­

данчlІІКах. Причому вра­ ховано вl,кові особливості,

зріст дітей

віддалІ:

нещодавно

занять

побу­

вала в «С:онячному.. l!o

в

тріБJi1

Т<LЩО"

залІ

теж

снаряди,

І для є

по­

інвентар.

у господарс-fві дитсадка­

кабінету медсестри Гали­ ни Георг\і!вни . ,Єгорової прийшов маленький па­

дуги для пlдл1зання і ко­

цієнт

ди

леса для

АндрІЙко. Хлоп­

-

вания.

не

пірамі­ турніКИ,

дошки...

~

Всього

перелІчи'!'Н.

Влітну занятгЯ проводять­

ся

. иа

вулиці,

ПІЗньої

захворю­

Тщ<, о.Кремі

ходьби,

пеньки,

ребриC4'l

чик не зовсім добре почу­ вав себе; і :мама пonрос!!­ ла Галину Георгіївну про­ вести інгалЯцlI ~ ТИМ, щоб_ попередити

і

осені,

навІть а

при

)1.0 не­

roдi та взимку в залі. Уроки фізкультури (до­ з.волимо c06r так назlRlати

фізі­

отерапевтичні процедури діти можуть одержувати

крема колеги з Калити, Калинівки. Побувала на зaн:RТТ1

тут .зроблено

Насамперед.

то

зо­

школярів-шестиріч<ж у за­

но необхідні найпростіші снаряди 1m Ігрови~ май.

1(ОЖ­

Але

І ПРИЇQ:IfДжали ПOlВЧИТИСЯ,

здорови~

вони

для ЦЬОГО

подвір'я.

Врешті-решт.

ДНlВИ'l'ИСЯ,

'ми і життєрадLcними.

лИОО СОЩlЧНО тут влітку. Милують зір Н1Іітники, чистота, відчувається не­ абиякий ~дожнlЙ смак в

дітей врахований, і віК. Кожний предмет виготов­ лений n~OCTO з великою любов'ю. На це ' варто по­

дивитися.

добитися,

.

даремно ЙОГО ру.ки нази­ 'МСЦ!>ть ЗОЛОТИМ~. І зрІст

ко­

попередити фізично з~арту,

~a~T,

МихайлQВИЧ Тонконог. Не·

пер~

поставив

жна. лиШе через ф1зИ'ІНе загарту:вання дітей. Пkля' тІєї першо! зуст­ не

в

ви.к~ри- І у

багатьох

полоскання

тому, щоб забезпечити дІ­

звані

які

Вони вчаться на базі

рота розчи-: артілі

морської

солі,

хо-

ОкреМІ

спальНі

ВІ кімнати, зростом,.

й

ігро­

столихи за раціональне

харчувзЩlЯ. ~ce_ це має н~бияке значеRНЯ для охорони здоров'я дІтей,

змІцнення йог'). Треба ~уло бачити, як смакува­ ли

першачки П~

ф!зку~туРи

так

же

дІтей.

Доброю

командИjpOМ

не

просто

гість,

а

! rn

першій

з.устрі.чі

вlдміЩ!і.

же уеп1ху в наполегливо- 8

сті

вихователів,

нянь, І

ці і наполегливl?1

підприемству

водії, автослюсарі.

• :

;А. КВІТНЕВА.

вони

Звертатися за адресою: вул.

Дни

Газета выоднтT с выода::

вторини,

17

депу­

изые)

•.

апрепи' 19З7l'ода.

среда,

пятница,

суббота .

Вроварська

друкария

відділ кадрів,

50

років ВЛКСМ,

курс

8

останній

кон-.

«Імпровізований:

завоювали

глядачів.

сподобалося завда'Ння.

яким

вони

завод завод­

-

=

лише

одне очко. Та порош-: ківці зовсім не почува- : ли себе переможени-.

, ми.

Кращі

гравці:

команд школярів Вi~a: 5арабанюк і Андрій: Петров та заводчан --: Віра

Парфир'єва

Андрій Дяченко

і

одер-:

жали призи 'Глядачів.;

Найближ;им комсомольЦІ

ча~ом

=

зустрІНУ-.

'І'ОІІ8риства

11

сумом

НЕГОАИ. ОпексІ" 'пноан ... щире спІвчутти сlм'l та рlАИИМ

покш·

сповІщають про смерть члеиа КПРС з

8.

\)\)

мінімальним

...

варсьноl'О мІського спожив'ІОІ'О І висловлюють

року, ...,е-

lij(3()

.СПОЖИl!спlлки ПравлІиня І' і1аРТIЙна ОРl'аНізацlи ВроваРСЬКОI райз глибоким CYМJOM сповІщають про смерть ветерана партlІ І вІйни НЕГОДИ О"ексlя IАноаича І висловлюють щире спІвчуття рlАИИМ І близьким по· кіЙного.

Колектив Вроварськоі проектиоі майстериl Інституту .Діпропромтепnици. висловлює щире спІвчутти заступ·

нику Е. д.

иачальнииа проеК!l'lІОі в зв'ИЗКУ З ТИЖJOOю

матерІ

МОСКАЛЕНКО

Колектив

тресту

майстернІ втратою

-

АитоиlНи

МОСКАЛЕНКУ смертю його

Матаllа_.

.ТеПJIИЦJl'l'ехмоитаж.

висловлює

ЩJI­

ре співчутти заступнику начальника ,спецlanізова~оt проекткоі майстернІ Інституту .Д1rrpoпромтеПJIИЦИ. МОС· КАЛЕНКУ Е. Д•. 11 приводу смертІ ЙОI'O матерІ АнтонІни

Колектив

заводУ

Мат_l'а"н.

порошкоаоr

метanУРl'lІ

Iмеи1

бо.

рlччи p&ДIIКCЬKoI УкраІни І'либоко сумує З приводУ смертІ працІвника цеху НІ 8 . МАКАРЕНКА BlктoJМ . Андрlйоаича . І внсловлює ЩJlре спІвчуття рІдним та близьким ПО­ кlЙного. Адмlиlстрацlя БровllipCЬНОI'O світлотехнічного заводУ ВКСJЮвлює щнре спІвчуття рідним та близьКИli роБІтника

заводУ

СКИДАНА в зв'мку

з

його

.

,Микмl!'

Гркгороа~ча

смертю.

Педагогlчк.иЙ та учиІвсЬЮІЙ колективи БогдаиlВСloкоl середньої школи І'nкбоно сумують з приводУ смертІ колишнього учитеJIII, ветерана вІйки та праЦі, члена КПРС

.

СИДОРЕНКА МихаА"а Семенов .. ' " І вftєJЮвлюють щире співчуття Рідним та

ться 'в конкурсі «Що?:

10-5 класу Олександр

Де? Коли?:., який від-

покіЙноl'О.

Лісовий

будеться ШК9лі.

Педагоrlчкий та учнІвський колективи За3JIМ'lІиськоl сереАИьоі школи висловлюють щире спіВЧУТТIІ )"І....Ці 10 класу Haдl~ РИЖ1R а приводУ см.ртl П 8aTWC8.

і

токар цеху

Андрій

Після

иародиыx

\)\)

Г9 матчу за участю 8 київського «Динамо»'.• , 8 Розрив в рахунку був.

nV!! 8

Советов

8

вага була на боці гостеЙ. Яскhавими косt' тюмами «металістів»,

капітани команд учень

районного

.

репортаж з футбольно- і

чани - школу майбут­ нього. l'axYHoK Ki.'lbKa разів зрівнюваВС5f. 5лискучезмагалися

и

:•

23262

НА ПОСТІННУ РОБОТУ ПОТРІБНІ:

- .:

гри пере-

уявляють собі ,майбутнього, а

Киевской области. (На украинском Редактор А. ВОЛОШИ:НЕНКО.

---

Броварському автотранспортному

BCbQrO колещиву. А ще І мріють тут мати свій ба- 8 сеЙн. . БезпереЧ~Q, склад": на це справа. Але ж вер- • шини n1дISорюють смілив- •

приніс

пqказати,

І'ородского

Арміl О. І. заступником

Секрет.

«Перлина:. і середньої

llJколярі повинні були

TaTO~

етично! парnІ, людину світлоІ й щедроl душІ, на­ завжди збережеться 8 серцях 'nIХ, хто йоro ЗИU.

= =

всіх запланова'Них кон-.. курсів.- нічия. Та._ ШКОЛЯРІ наполs;tгали. на борот~бі до пере-: можно.го кінця. Пере-: могу команді «Метал»:

Особливо

І'ородско-

про

по-

.

домашнє

партии УкраинЬІ,

пам'ять

!lОЇ лікарні Є. О . 'г.каченко. Вона тут не тільки

клубу веселих І КМІТливих на заводі порошкової металургії· «схрестили шпаги:. команди . підприємства

МОМ

Броварскоl'О

винищуваль­

працівникам ди:гсадка ста-І цІ СВОЄУ служ6ц в рядах

уроку

дотепністю іартистиз-

Коммуиистической

Світла

Олексія Івановича Hero. ду, вірного сина Комуиl­

пІдмогою. ного авІаполку. НanpИКІН­

ли тіснІ контаКти з лІка- 8 РадянськоІ jpЄ'М - педіатрам дlльнич-: Негода був

пар­

І ступеня, ЧервоноІ Зір­ ки, 'багатьма медалями. Ио:му було ~учено знак 450 років ~реБУ'ІІЗННЯ в рядах ЮІрс •.

tКypcaнтoM КИЇВСЬКО'У арти­ ле;рійсЬiJ(ОЇ Ш1(ОЛИ, а потім

8

молоді.

ШШ. ilIФ' .q(шrпft~Ш(j) . =·--п-р-aвn-.-IUIЯ-,-п-а-рт-ш-иа-,-П-роф·-с.пІл--нова---о..р-l'а-и-.-аа-ц-ir-В-ро--'"'!: •••• рака партll І війни ж ~~ , QQQ ! ного.

симпаТll

ЖН3НЬ.-ОРl'ан

сВукonр06ри6ак-

=

'серед

заслути ·перед

Іванович Негода нагор,од­ жений орденом Леніна, двома орденами Червоно­ го Прапора, а також ор­ денами ВітчизняноІ війни

,розчи- • года пов'язу,є своє життя

зз!Кутувань

'Відпочинку,

тІЄю й народом Олексій

важко

ШНllдливостІ

запаJIШИМИ

На початку

Малюнки

За

. слухачем 2-У ВіЙськовоІ . пе-: школи пілотІв, служив пl­ реК'Онати, як сьогоднІ де- 8 лотом - вини Щ у в а чем, ЕКЯХ важко перекюнати в .командиром ескадРИлІІ, було

дещо

шкоJrit: .N'!! 5 «Метал».

Горба..евськоro.

зокрема

cndJFКa •.

з' Червоною Армією. Був

В

на

проводиВ велику в1йсьхо­ во-патріотичну роботу се­ ред населення Броварів,

рибоЛО'ВецЬ!Кlй

ном ...ВСі B~e пере~али- : ся в ІХ ДОЦІЛЬНОСті І ефек- • тивностІ. А спо~атну.~. А : спрчатку окремих батькІв •

таким

вl.цстзвку

перебував

заслуженому

а

з 1927 року О. І. Не­

змоченій

У

році

НІО~ролер.

у

у ПОЛОНІ сивушного ДУРМАНУ

матерІ,

дlння босоніж по. ноодрІ,:

І

••

• НОВАЯ

1956

• командира, . а пОТім. І р........ : комаНlДиpQМ авlаднвlзll, а А. ВOJIОШВНВН_О. бaJIЩНИЙ. а й частий гість . • в 1953-1955 роках наурок у 1-А провОд.ила : ,.-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ вихователь.ка М. В. со­ радник,. помічник. А коли • ловйова. З усього було ЗАПРОШУЄ ..КРИНИЦЯ. ПОтРіБН'О І суворий : видно. що і ' ді'ММ такі _ уроки полюбилнся. КІль­ У иед1mo, 13· rpУДИJI, • рЄA8JЩ1І raзeu сНо.. .ка слІв про саму' органі­ Власне, '1 проблеми в : житrя. в1дбудеТЬCJI ..ергове заСlД81DU1 ттературво­ зацію навчання шестирі" ССОНЯЧНО,!\lу» Т!!1(l ж, ма- • мистецького об'ЄДllaВВJI сКрllВlЩJl., чак. ДорослІ подбали, щоб буть, як і всюди, І шляхи Початок о 12-00. для малят тут були спри­ їх вирішення . загально- • Рада об'8ДJ181111J1. ятливі у:мови і для нав- . прийняті, а результати '_ _ _,..-_ _ _ _ _ _ _ _ _._ _ _ _ _ _ _ _ _' чанля, і для вl;щІочин.К'У. лі.

с\ с\

1'0 комитета

'Виходу

рибалкою в орен­

-

Це. 8 датора, в

••========~~===========================================================: 18,

Б.

вчався у Вищій ВІйСЬRО­ вій Ака,деміІ ІменІ Воро­ пmJЮвa В МосквІ. Після

Спочат,ку працював

гостюдарствІ

до-. потім

шк~ьни.х закладах.

трібно цродовжити ліку­ вання. Провести ЙQ!:9 теж можна безпосередньо

так

r.___________________-_-'

= року.

й іНШі методи 03-

СТQВують

нисmНи. Полягала вона в

що

і IВ.анович Оnаксі n

=

практично

доровлення,

з

зро;,;ум1ли,

Сьогодні

пра- • систе- :

саМе з ДОШldльноІ устаЧернl:гtвcькоІ тубе;рнІІ в нови. 8 сім'У селян.т.рудову ді­ В арсеналІ сСонячно- 8 яльність розпочав з 1916

підтримав Ідею Надії Де­

і

b-.

=

кажучи, уЯвити тоді кіщевий ',результат було досить ваЖl<О, адже на пОДВіР'ї вtдразу Jj.Пада­ ли в очі ями, сміття. за­ лишене будівельнИltами. Та й у самому садку, аби злІчИти всі недоробки, пальців на обох руках не вистачало. Але колектив

руху

ясельного

му ДИ'l'Cаді5у': ШКlльна.:.вич Негода. реформа в дії'- &асне. УІ. О. І. Негода народився реалізацІя починається. в 1905 роцІ в селІ Погре. .' • бах . Остерського повіту

Правду

максимум

З

всі вони здоро.вl, не хво-. 7 грудня ц. р. на 83-у pi~ь тими злополучними • році ЖИ'l'Тя помер член ОРЗ. З повним правом: КПРС з 1930 року, вете­ можна оказати, 'що 13 цьо- • ран па,ртП Олеж:Ій Івано-

для ф!зкультурнихвправ.

тям

дит~адку

Н ЕГО А' А .

ку:. І саме нaйllерекОН\1ІИВІ-. стан їхнього І здоров'я ми.

- сИJЩ­

своїми

яблунами. До реЧІ, ше-І стирlчкя ВИ~ODуютьсяв І Ше пtД'l1Верджує вильнlс:гь вибраної

факт, що майже все тут

Bдqмa. Та І після виходу

рядів і на майданчику якої групи буде. встанов­ лено, а щ()-ов црим1щеннІ

для дітей

я,сельного яіrку ~ИХOlВателі qpганізOlВують безпосе­

витрачати ро6оЧ9ГО часу. у даному випадку про­

,ХІВоріла? Певний час вона

пояснюва­

ці заняття}

P~ДHЬO в групах. тут для цих обладнаНІ спеціальні кy;rочки. ОсоблИВОї попу­

профілактич;ною !Метою. Ну а · якщо дитина за­

до

03доровлення

садочку.

ромена 1 са:мН1М. не треба

Д.

знайомлячи

устанQВОЮ, щораз

Н.

кам:

ііі

1 зрУ'!НО і бать­

Дяченко.

завершення

в

підшефній

=

: :

Т. КУЛИК••

АДРЕСА РЕДАІ(ЦIJ: 255020, Інівська область, м. Броварн, вул. І(иівськ" 154.

Те"ефонн: ·редактора - 4-03-76: Аступника редактора; вlддlnу 'партlйнОГО житт... аlдповlдаn"ного секретаря - 4-04-61: аlддl"у сl"ьс .. "оI'О господарстп - 4-23-26; аlддl"у промнс"овостl І соцlапlltних пнтан" - 4-02-92; аlддl"у "нстlа І масоаоІ 'рOCSот" . -,f-04-81: кореспондента мlсцеаого раДlомввnення - 5-18-91. КнІвського обласиоl'О управлІння у справах видавкицтв, полlrрафlІ І КlІижковОІ торlll8nl. Адреса АРукарнІ: КвІвська облаость, м. Вровари, вул. КИУвська,

154.

ДРУК

ІНАекс

61285•

офсетний.

дРуковаиий

14.860

С5ла.IоКJbl

ТИр

примІрникІв.

Замовлении НІ

1 ..

ОС5сяr

аркуш.

6018-.

#195 1987