Page 1

...

КОМ )1 Н ІСТИ Ч НО І ПАРТ 11 УК РА ІН И, ДЕПУТАТіВ КИІВСЬ.КОJ ОБЛАСТІ

ОРГАН SРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОІ І РАЯОННОІ РАД НАРОДНИХ Газета виходить

s 17

1937

квітня

року

195 (7276)

*

п·ятнмц•,

*

В ательє одягу кого

грудня

12

19.86 poJ(y

* ЦІна 3 коn.

Індпошиву Броварсь­

N2 3

побуткомбінату ·

.

хороІПий

авторитет

меІUканцlв

у

пlв.денного

мікрорайону міста має комсомольсько

лодіжний

мо­

колектив

швейників, очолюваний

Олександром вим.

Васильє­

Спеціалізується

ВіН

на

НЬОГО

ПОІUИВ1

верх­

чоловічого

одя­

гу. Працівники служби

побуту ли

добре

оволоді­

прогресивним

жилетним

мірки,

нинІ

методом при­

виконують

мовлення

за­

1

якісно

в

належні строки·:

На

знімку:

ник О.

заврІй­

Новосьолов

швЄJІМн

Із

А. Павчевко,

Р. Тимченко, Л.

Сто­

роЖенко, · н. Колесник, Н.

МаксІDІчук

(rруп­

комсорr), Л. Крук. Фото М.

У

ПМК-5 тресту сУкрагрорембуд• працює багато

хороших людей. Серед них і ветеран праці, заступник

головного бухгалтера HaдlJI Єфремlвна ПРОРОК, яку ви бачите на знімку В. Городнього. Вона перебуває вже

СЄмвиоrа.

на заслуженому

гатий досвІД вміло передає

ПЛАН ДВОХ РОКІВ П'ЯТИРІЧКИ . ДО 70-РІЧЧЯ ВЕЛИКОГО ЖОВТНЯ

Віmереджаю'ІН час, ви­ робІІІІ'ІНІІКВ

швиоремонт­

воrо- заводу з початку ро­

ку реапІзувапв · продукцІІ ва 9 ·мільйонІв тв­ СJІЧ карбованців, що ва 248 твСJІЧ карбовавцtв бІпьше плаву. На замов­ ЛЄВВJІ агропр'ому було Щцправлево 244 твСJІ'Іі

6«>

..Вовлевнх

шви та

925

~ нових атмосфервих шви.

UЦе в листопаді нав річний

вико­

1

план

вже

працює в рахунок 1987 року колектив зміни с2• по , відновленню

зношених

автомобільних шин. недавна

ІUИноремонтників

підрозділ). зміна,

виробничий

А

передова

якою' керує

зараз

Т. М. Бондарчук, включи­ лася у соціалІстичне зма­ гання за гідну зустріч

70-рlччя

Великого

і дала слово до слав­ ноrо ювілею виконати план двох років дванад­

за

п'ятирічки.

час,

що

ремонтує

Отже,

залишився

кІнця року,

до

колектив від­

·

ще

не

менше

5 тисяч автопокриІиіж, а до 7 листопада 1987 року ця цифра зросте до 132

тисяч.

-

ВирІшено також зао ща- ·· дити 16 тонн гумовоІ стрІчки го

1

за

рахунок цьо­

додатково

накласти но­

ві протектори на 8 тисяч ·автомобільних ІUИН, що бу ли в користуваннІ.

СумлІнно

До­

очолював здібний май­ стер своєr справи Ю. І. МІІПин (тепер він пере­ йшов у такий Же, тільки

~ідстаючий,

..ня

цятоІ

своІ

обов'язки

ремонту­

старих

шин

О. · Т. Плюта; вулкаНіза­ торники О. Н. · Кодинцев, комсомолець Микола Под­ шивайлов та інші. Вони не

лише

конуют9

значно

норми,

безпечують ний ремонт.

Жовт-

переви­

а

й

за­

високоякіс­

·

Вмілим майстром заре­ .;sомендувала

8нця кий•

себе

телят-

радгоспу с Бобриць­ М. П. Мохан. UЦо­

місяця

вона добивається

високих

показників у

ботІ. Так,

одержала прирости

по

635

у

ро­

листопадІ

середньодобові кожного

теляти

грамів при плаНі грамів.

714

Успіху сприяють міцні з~ня, вмінря зас. тосовупрогресивні:.· прийо-

819 . .

.

соцtалістм<Jного

За Ііlдсумками МІСЯЦЯ,

. .'

МИНУЛОГО

За пршwадом право­ фланговоУ по-ідарному

трудятЬся

О. А. l't:кун,

Є. Ф. Циба, М. О. Чмир та

iHIUi.

П. КУДІН,

І'J)ОмаДсьиd кореепои·

..

девт

плани

по

квадратного

кріпленої

метра

за

нею

за­

площі.

Н:айвищий · урожай помІдорів- зібрала робітниця Т. 'Х. Циба. Тепер ються

ще

тепличниці готу­ до

вирощування

дорlдніІUого

сПлоскlвський•

·

По району

;JЗГОТОВИЛИ

МіСЦеВІ

виорали

грядки,

солом'янІ подушки. Пізні­ ше на них буде насипано на

,

якому ви­

ранні

овочі. Старанно трудять­ ся нинІ тепличниці А. І.

Працівники ·Богданівсь­ кої птахофабрики увагу

велику

nридІ.ляють

нальному

розсаду, робітниЦі 1-1 . А. Кирик і М. О. Глt:й вже висlяпв насіння помідорів сукраІн- .

ський•. Трохи п1зн1ІUе ля­ же в грунт насіння огір­ кІв нових, перспективних

сортів спада•

1

езопотой

петуІUок•.·

Г. КАРПЕНКО.

.

центнера

кормових

ниць при nлані

1,8

. оди­ цент­

нера. Рахунок ощадливих склав 938 тонн кормових ОДИНИЦЬ.

І

Найкращих результатІв по раціональному викори­ станню кормів добилась

перша

бригада,

яцу

"

очо-

ПЛАН РОКУ­ ВИКОНАНО у ці ост.анні року

дні пер­

дванадцятої

п'ятирічки

по-ударному

трудяться

ткалі

шовко-

ткацької фабрики. 34. ро­ бітницІ вже рапортували про успішне виконання річного завдання .

Серед передовиків Г. Ш. Галlуліна, О. В. Полозкова, З. В. Новшо­ ва, Н. К Матвеєва. Іх дарунок

новому

складає тових

тисячІ

року

метрів

го­

тканин.

Зараз на капендарі ро­ бітниць перші місяЦІ 1987 року.

БРИГАДА~

перших

Тут на виробни­

оператор Ф. Ф. · Теплюк), Руфима Олексіївна ВІн­ ник (слюсар-оператор В. Н. Литовченко), на ви­ робНИJl'І'ВО тисячі яєць за­ трач~JJо 1,5 та 1,54 цент­ ~ормових

r.

на

ткацькому

ви­

робництвІ · бавовняного комбінату імені М. І. На­

плані 97,25. А в таких пташниць, як Надія Се­ менІвна Хилько (слюсар­

нера

-

'Бригада · Миколи Вікто­

но по 1,66 центнера кор­ мових одиниць, збережен­ ня поголів'я . птицІ скла­ дає 97,85 процента при

.

ЩОЛКОВЦІВ

ровича Сергее:ва однією з

пює Валентина ВасилІвна Сапітон.

по· ЗМАГ АІІНЮ

МІЛЬЙОНЕР

використанню

JіОрмів та збереженню по­ голів'я птиці. Так, за

є. f.C".вl на виробництво ТИСF.:Ч! •:!ТУК ЯЄЦЬ затраче­ НО в середньому по 1,78

висаджуgати

сорту

+0,3 +1.1 -0,2

цтво тисячі яєць затраче­

UЦоб . у визначені стро­

раннього

+0.2 +0.2 +2.0 +0,8

раціо­

одннадцятJ> мІсяцІв ни­ н\•тшього року на підпри-

почати

-0,6 +0,5 +0,1 -0,3 +0,9 +0.7 +0,8

6,85

ИовІUун, Н: М. Шимко, С. М. Новенко та інші . ки

т-0,4

НА РАХУНКУ ОЩАДЛИВИХ

а нині закладають гнійно­

грунту,

+0.2 ·+0.9 ·

значно

більше ранніх огірків 1 помlдqрів. РобітницІ про­ вели • дезинфекцію теп­ лиць,

колегам.

шого

13,3 9,8 9,7 9,7 9,4 9,0 8,7 8,4 7,5 7,2 7 ,О 6 ,5 5,9 5,8 5.4 5,4 4,6 4,2 4,2

Імені Мічуріна сЗаплавний• •Заворицький•

врожаю.

доставити

року

надоєно молока від корови (у бlльІПе (+) або менше (-)

Імені 60-річчя СРСР імені Юрова сАвангард• Імені UЦорса ППЗ сРудня• сПухівський• сРусанівський• сБобрицький• сЗоря• . сЖердlвськнй• сВе.ликодимерський• сКрасилlвський• сГоголlвсl!кий• . імені Докучаєва сJlіfкlвський•

Вони . все роблять для то­ х:о. щоб до столу трудя­ щих

-

lO.XII. 86

до відповідного періоду минулого року.

зби­

робітниця С. О. Смалько одержала по 16 кілогра­ мів огірків з . коЖного

змагання

господарства

Перша графа кілограмах), друга

ранню 1 реалізаціІ теплич­ ноІ продукції. Зокрема,

рощуватимуться

ми роботи. Марія Петрів­ на вийІUJJа переможцем телятниць

ревиконав

шар

ВИсокІ nрирости.

в· господарствах району ва

того грунту.. колектив пе­

добрива,

Г. АНДРІЄНКО.

двспетчерськоі служби райовиоrо аrропромвсловоrо об'вдвІUІІUІ про середньодобові надої молока

YcпliUHO · завершила в радгоспі сБобрицький• виробничий сезон бригада тепличниць, яку оЧолює комуніст Т. І. Риба. Ви­ рощуючи ранні овочі на ~площі 1,5 , гектара закри­

виконують

вальниця

ОПЕРАТИВНІ ДАНІ

И!СІВВJІ ПОМІДОРІВ

АГРОПРОМУ

молодим

У НАШИХ ДРУЗІВ

BICIJIJI

ДЛЯ ПОТРЕБ ·

відnочинку.

але все ще продовжує трудитись у колективі. Свій ба­

ощшиць.

вояко, ЄКО.JІОМlст БогДавівськоІ . пuофабрвки.

лlніна перейІUла на обслу­ говування

верстатів

нових

ткацьких

П-105.

З тих

пlр вона постійно наро­ щує випуск тканин. За ос· танн1 шість дуктивність

місяців пnо· праці ткаль

зросла на ЗО процентів, а ВИПУСК МИТКаЛЮ ЗбіЛЬІUИВ· ся до 162 тисяч метрів на мІсяць.

Нещодавно бригада ви­ пустила мільйонний по­ гонний метр тканин. Цим самим ткалі перекрили

свої соцІалІстичнІ в'язання.

зобо·

Тепер члени передовоІ

бригади працюють хунок

другого

надцятої

в ра·

року

п'ятирічки ..

два­


2

* 12

01'ср..

грудня

сНОВІ! J<Иf·'FJI» -----~------------~----------------~~------~-----------------------------------------

року

198ti

----------~·~

НА ТРИБУНУ НАСТУПНО! СЕСІІ _МІСЬКОІ РАДН НАРОД~Х ДЕПУТАТІВ

НАШЕ в План участю

нань .

відділів

nідності

з

пами

КПРС та Компартії

·

І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА

місту

основними

облпланом

його розвитку. плану

НА

показниками

враховані

науки і техніки у вироб· иицтво в 1987 році. На . підприємствах буде здій-

накази

вИборців, що надійшли на адресу

депутатІв міськра­

енено більше

ди.

В цілому передбачено закріпити досягнуті в ни­

во-технічних

200

крема. треба ввести в дію автоматизованих 1 механізованих ліній, 11 робо-

8

подарства, забезпечити реальний перелом в усіх галузях і сферах діяль­

· тів-маніпуляторів,

ності, 91шучий перехід на' інтенсивного

роз-.

витку з тим . щоб успіш­ но виконати

надцятої

плани

що

ня плану

дуть

завдан­

цього року бу­

виконані.

Приріст

товарної

продук­

обсягу

ції,

за

місяців свід­

основні

за

попередніми під­

рахунками,

становитим~

8.5 5,2;

процента при план ~ продуктивнІсть прац1 зросте на 8 ,2 процента при nлан! 4 1 процента. За

рах\ нок

ження ності

впровад­

н ;t~;; ово-технічних

заходІв

1 росту

продуктив­ планується

nраці

одержати близько центів

нриросту

продукції. товарів

вання

про~

95

товарно•

Виробництво

народного

зросте

на

спожи­

про­

15

центів. збільшиться обсяг

випуску ·рродукції · вищої категоріїtякості і товарів народного

споживання

з

індексом «Н•. ОЧікується

освоїти

24

капітальних введення

виконані по

завдан­

будинків.

продати

близько

жит-

Насе-

передбачається товарів

90

на

суму

мільйонів кар­

бованців і надати побуто­ вих послуг на 3,2 міль­ йона карбованців . Разом з цим окремі ке­ рівники

не

вжили

належ­

них заходів для успішно­ го виконання планів і соц­ зобов'язань. Порівняно з відповідним

нулого року

періодом

ми­

знизили об­

сяги по виробництву про­ мислової продукції зава­

добудівний комбінат, по її

реалізації робний

деревооб­

-

комбінат

нестандартного

1

завод

комуналь­

. ного

обладнання. Не домоглися ми 1 по­ ліпшення якості продук­ ції . Не виконують плану по випуску продукції зі ·зна­

ком якості

деревооброб­

ний комбінат, заводи ши­ норемонтний та пластмас . Очікується й недоосвоєн­ ня

капітаJІьних

зокрема,

рошкової пластмас,

на

вкладень.

заводах

по­

металургії, світлотехнічно­

му.

НАУКОВО­ ТЕХНІЧНИй ПРОГРЕС Передбачається ше

розширення

·

інтернату. но

Буде

дитсадок

r

збудова­

заводУ

вантажно

мінієвих будконструкцій на 320 місць. На розвиток к<>муналь­

ного

господарства

3,46 мільйона

- пасажирського

процента,

планується витратити 2 мільйони 880 тисяч кар­

пасажирів

в

цілому

цента

на

проти

нічному

по

На

РозшИриться і збільшиться

асортимент

вих

виробів

випуск

в

но­

даль­

досягнень

об'єднанні

сБроварьrмебель• • .на фаб­ риці

верхнього

трикотажу ,

дитячого

очікуваного

нання цього року

значених

мічноrо і

КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО

ня матимуть платежі від

державних підприємств 1

На розвиток народного господарства міста . перед­ бачається направити за

органіЗацій, ють

· рахунок

всіх джерел . Фі­ нансування 41,2 мільйона

карбованців.

На

споруд­

На . будівництво житло­ вих будинків підприємст­ вами 1 організаціями міс­ та за рахунок всіх дже­ рел фінансування перед­

бачається

капіталовкла­

дення в сумі 13..1 міль­ йона карбованців. Буде Ііведено в дію 67,8 тисячі квадратних метрів житло·

вої площі . Це десять жит·

лових бу дників квартир,

на

1126

гуртожиток

на

232 місця, будинок ж~:~т­ ловО:.будівельного коопе­ ративу «Романтик• на 179 квартир. Житлові умови поліПшать більше чоловік, або

наступному

році

пе­

редбачається будівництво дитячої лікарні на 250 ліЖок,

вводиться в

профілакторій заводу рошкової металургії

Дію

по­ ~а

всіх

сумі

ревищенням над

прибутків

видатками

в сумі

тисячі карбованців.

310,8

Завдання по виконанню бюджета в 1987 році ре­

альні . хоч і більш напру- . жені• . ніж в поточному ро­ ці . Для успішного Іх ви-

конання необхідно розро-

б

.

ити

ві

1 здійснити додатно-

заходи

по дальшому

підвищенню організовано­

сті . і зміЦнення днсципл~

ни, максимальноУ мобtліJ

зац!І

наявних

резервів

народного господарства.

ходження в нього посту.патимуть також від по-

Зауваження 1 пропози­ ЦІї щодо проекту плану

ків транспортних

подат-

власнизасобів

та Інше. На фінансування

в тому числі на реконструк­

ції і переозброєнні 11 мільйонів карбованців. На невиробниче будівництво буде направлено 18,1 мільйона карбованців.

процента

ків з населення.

мільйона крб. ,

23,1

склада-

1985

прибутків бюджету. Над· датків з обороту,

женні об ' єктів виробни­ чого призначення буде ос­

воєно

76,5

які

тисячі

120,1

тисячі карбованців з пе­

еконо-

міста вирішальне зна чен- ·

культуру -

карбованців і по видатках в сум і 6 мільйонів 436,8

шкіл.

бюджету

на 1

6 мільйонів 747,6 тисяч.

соціальцого

В прибутку

ти­

бюджету міста за рік по прибутках в

передбаче-.

розвитку .

172,6

На затвердження сесії міської Ради представле· ний звіт про виконання

реформи

планом

·на

равління карбованців.

сування соціально - куJІьтурних заходів міста, ви-

ців.

-

На утримання органів уп­

рік визначений прибутках в сумі 6

бюджеті

131·1

117 ,5 тисячі карбованців.

ні необХідні грошові кошти, що забезпечить фінан-

плану .

мільйонів карбован­

2

боваНЦІВ.

1987

В

-

cя<tt карбованців. На ут­ римапня школи вищоІ спортивно І майстерності ВИДіЛеНО 389 ТИСЯЧ кар-

на 7,2 проценч більше бюджету нинішнього ро-

·

1 на 6,2

і обладнання

рем'онт шкіл

Проект бюджету міста

загальноосвітніх

Виготовлення продУкції з

до

підвищення

здійсненням

на

тисяча карбованців,

танням витрат. зв'язаних

вико­

проти

ря

мільйонів 381 ,5 тfісячі карбованців, на 428,2 тисячі карбовз.нців, або

із

витрати

карбованців. В тому числі на придбання інвента-

Ріст бюджету в основному обумовлений зрос-

Виробництво товарів· широкого вжктну збіль­ шиться на ·5,3 процента проти

вимагає

Так .

народну освіту в 1987 ро­ ці зростуть на 761,6 ти­ сячі карбованців 1 скла-· датимуть 4358,5 тисячі .

ку.

світлотехніч­

ному заводі.

·В

м асшта­

на по

вводиться

продукції .

.(24

** *'

світлотех­

держприйомка

ходів.

хімчистка

інІЦіативи 1 творчої активності трудових колек· тивів · підприємств, оргаНіЗаЦіЙ, служб і ВіДДіЛіВ МіСЬКВИКОНКОМу.

очікуваного

заводі

процента),

ня

виконання 1986 року і на 4,6 нроцента проти плану 1986 року. Продуктив­ ність праці зросте на 3,4 процента .

Щороку зростають ви­ трати на фінансування со­ цtально - культурних за·

(5,1 процента). . Передбачені планом на 1987 рік завдання є напруженимн, 1 їх виконан-

про­

2,3

комбінат по. ремонту одягу (11,1 nроцента), ремонт побутової техніки (5,8

проценти), пральня (22,2 процента), прокат (53,7 процента), ремонт квартир (1,6 раза), перукарні

процесів,

місту зросте

тя (6,1 процента), побут-

карбоваНЦів, вуличне ос- ~ вітлення 160 тисяч карбованців, . озеленення - .69 тисяч карбованців.

збільшать

послуги фабрика ремвзут-

Обсяг промислового ви­

робництва

тисяч карбованців. На благоустрій міста із бюджету виділяється 835 тисяч карбованців, · в тому числі на будівництво пар-

карбован-

ців. " Значно

на 1,6 процента, обсяг продукціІ зв'язку збіль­ шиться на 3,1 процента .

міста

го­

· плану-

ку сПобеда• - · 269 тнсяч карбованЦІв, ·санітарну очистку . - 240 тисяч і

автотранспорту, засобів зв'язку. Обсяг перевезень вантажів зросте на 3,2

алю­

міста

Побутові послуги населення зростуть на 6 процентів 1 скліщатимуть

1987

господарства

року планується дальший розвиток удосконалення

ПРОМИСЛОВІСТЬ

4.5 тисячі 1306 сімей.

бів науково-техн ічних ро­ біт і нарощування темпів впровадження

ного

1~Ю місць . Продовжува­ тиметься будівництво пла­ nального басейну школн­

комунального

сподарства

ється витратити 11,61 тисячі карбованців, в тому числІ на кап!Таль­ ний ремонт житла - ~68

ресурсозбе­

13 -

відходів виробництва, вто­ ринних ресурсів зросте

основних

планові

ленню

із них

дІю

спорудженню

лових

технологічних

процента

і

фондів на 15 мільйонів карбованців. Будуть пере­ ня

зувати і автоматизувати · п'ять дільниць. освоїти більше 100 нових · виро· бів, впровадити 25 нових

м~ьйони крб. вкладень

в

мехаиіс

·

-

лово

ВнасліДок цього Іх доля складатиме 62 проценти в загальному обсязі товар'1обороту. В нових жит-

рігаючих.

роботи

одинадцять чать ,

два­

п ' ятирічки.

Підсумки

науко-

заходів. Зо-

нІшньому році результати розвитку народного гос­

.шлях

РІК

1987·

В проекті

продаж

товарів.

лових будинках будуть віДкриті «Варенична• (ДОК), кондитерський цех (у будинку Республіканської .СПМК).

України, а також встанов­

леними

зростатиме

продовольчих

ПРОЕКТУ ПЛАНУ ЕКОНОМІЧНОГО

у відпо­

рішеннями

з'їзду з'їзду

XXVII XXVII

служб

1

РОЦІ

1987

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І ПОКАЗНИКИ

ро~робл е ний :1а управлінь, об'єд­

міськвиконкому

МІСТО

жит-

економічного і соціально­

го розвит!<у міста та бюд­

жету на

1987

рік прохан­

ня надсилати в пла нову комісію міськвиконкому.

РІШЕННЯ ВИКОНКОМУ- МІСЬКОІ РАДИ НАРОДНА ОСВІТА

бованців капітальних вкладень. в тому числі по плану облвиконкому -

t

В місті продовжувати­ муть здійснюватися захо­

1775.

Почнеться рекон­ струкція інженерних ко­

мунікацій ївській,

на

вулиці

ди. передбачені ми наПрямами

Ки·

загальноосвітніх Кількість учнів складатиме 12,3

будівництво авто-

мобільної

газонаповню-

вальної

компресорної

станції. меться

ко­

тельні .М 3 . Вводяться інженерні мережі до 143-квартирно­ го житлового будинку, во­ допровідної мережt по вулиці Андреєва ( 1 кіло. метр). закінчиться будів­ ництво котельні школи-ін· тернату, культури

.

міського парку і відпочинку .

ТРАНСПОРТ, ЗВ'ЯЗОК Для забеsпечення без­ nеребійної роботи народ-

шкіл. шкіл тисячі

чоловік. В перші класи прийде 700 дітей, випуск

продовжуватиспорудження

основни­ реформи

учнів із

десятих

складатиме

класів

чоловік.

500

ТОВАРООБОРОТ І ПОБУТОВІ ПОСЛУГИ

·

Роздрібний

товарообо­

рот державноУ тивної торгівлі

коопера­ визначе­

ний на наступний рік в сумі 93 мільйони карбо­ ванців, що на 3,2 процен­ та

перевищує

виконання

цього

очікуване року.

Випереджаючими

тем-

НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

ПРО ХІД ВИКОНАННЯ ДЛАНУ ЕКОНОМІЧНОГО І 'СОЦІАЛЬНОГО РО3ВИТКУ МІСТА НА

1D87

РІК

·

·

РозглянувшИ поданий nроект nлану економічно­ го і соціального розвитку міста на 1987 ріК. м1сь· ка Рада народних депутатів

вирішила затвердити

план з урахуванням поправок галузевих постійних комісій міської Ради народних депутатів . Виконкому міськради, керуючись рішеннями. XXVIl з'Узду КПРС та XXVII з'Ізду Компарт11

України, червневого

(1986 р.) Пленуму ЦК КПРС,

липневого (1986 р.) Пленуму Компарт!У УкраІни, настановами наради в ЦК КПРС з питань приско­ рення науково-технІчного прогресу, забезпечити у ході реал 1зац1І · плану економічного й соціального розвитку на 1987 рік дальше прискорення розвит­ ку міста на основі більш повного використання досягнень науково-технічного прогресу 1 значного

підвищення продуктивності праЦІ , іНтенсифікації виробництва, еконамП палива, сировини · і матеріа­ лів, посилення впливу нових методів господарюван­ ня, широкого розгортання соціалістичного змаган-

ня, вносячи в необхідних

І планових показників.

випадках

уточнення

.

~--------------------------------------~


сИ О В Е

Ж И ТТ

• .•

НОВІ КОНСТРУК­ ТОРСЬКІ РОЗРОБ­ КИ В fCRТB МНИ­ НОГО ОБЛАДНАН­ НЯ. · BHECOR Р АЦІОНАЛІЗАТОРШ • КУРС ПРИСКО­

УРІОТА npo JІІСістІt nро-можне nідібрати варіант · дукціі одне з нейкомnоноаки, що різко сковежnивіwих nробnем не ротить строки іх nроектуWІІJІХУ інтенсИфікаціЇ cinlo• ІІІННІІ ТІІ 8ИГОТОІІІ8ННІІ. НеСІtІСОГОСПОДІІрСІоКОГО ІН· ПрИІСІІІІД, 237 ІІІТОМІІТИЧНИХ робництве. Від надійності мийних меwин буде абудо-

М. С. Осиnенко, В. І. Ав­ дєєв те інwі. Сприяє цьому і створен­ ня nетентноі груnи, якою керує досвідчений спеціа­ nіст Л. К. Лобанове, е та­

меwин

кож

і

обnедненнJІ,

іх

технічного ріІНJІ те енерго-

озброєності баг'ато а ЧОМУ зеnежитІt рееnі3еціJІ дань Продоаоn~очоі грами. ·

Ефектмане

заапро-

вано 1 механообробній ІІі-

. ніі, які nостачає не nідnриЄМСТІІІ сіІіІоСІtІСОГОСПОДІІрСІо•

кого меwинобудуаення Міністерство верстетобудівної nромисnоаості.

1 икористанн 11

Якщо 1 одинадцятій n'я-

сіnІtгосnтехніки не можnи­ Іе без чистоти детеnей маwин. Пиn, стружке, ма­ СІІJІНІ, ІІСфІІІІІоТОСМОІІИСТі 311бруднеННІІ на 20--50 про­ цt~нтіІ знижують строк сnужби аиробіІ, nередчес­ но ІИІОДІІТІо ЇХ З ІІІІду. З метою механізації

процесіа

.

ОЧИЩеННJІ

118Й те аиріwеннJІ nутніх зндень ·

За пощ~реднlми підрахунками, в цьому роЦІ еко­

дета-

інwих су10 . років

бюро

го обпадненнJІ. днів

робо.-и

nекти• дені

на

ко­

кожному з

підnриємста

накреспено

Прогрему

і

WIIJIXH

jj

рееnі3еціі.

200

ДJ!я

nідприсмста кра­

синтетичних

вже Іnроваджано 3500 мийних . меwин. З ••е­ Денням • дію аnесноі до­ спідно - ексnериментап~оноі бази виробничою пnощею 7,5 тисячі квадратних мет­ ріа ці досягненн 11 пnану­ сться nерекрити майже •

т~рі~ці те за

•нестендар- .

женню

неnьних

МО

1

Є~

но­

менкпатури

ме­

жах

детаnей

розробnеного

у

ТІІК

ряду

реціо­

М.

М.

Бебке, Л. С. Мац, І. А. Ка­ сяна, В. С. Сокуренка, С. В. Тюху те інwих. Серед ро­ бітників те інженерно-тех­ нічних nраціаників nабора­ торії експериментеnьноrо

ск.rіе­

ді ІІІТОМаТИЧНИХ ІІіній, і нтономно. Отже, дпя буд..-якоі

Т&!І

nропозицій і

характеризують

функціо­

модуnів,

рік сnе­

довести іх до 16. Творчий nідхід до спреаи, напоnег­ nивість у досягненні мети

робиnи ряд уніфікованого мийного обnаднання єдиної серії (МО ЄС). Скомnоно­

може nрацювати як

винеходів

неnізеторських

ІІДДІ·

ним те В. С. Огnобпею роз­

окремих

1986

ЦІаnІстами ГСКТБ nодано nиwe 19 рацnропозицій, то 1 87-му nnенуємо активізу­ вати роботу no впровад­

ni1 на чоnі з І.. М. Буnкі·

з

монтуються

опалення

В.

перед нами Перехід

теплиць,

перед. вивільнення людей

тому, що з'єднання прово­

Диться

.без

традиційних

електродів, роботи набага­ то здешевлюються.

До то­

1

менша

кількість

тепЛиць у нашій республі­ ці , Російській та БілорусlІ.

.

модуnюаення

кращими

ре­

ціонеnізетореми зерекомен­ дуаеnи себе М. Г. Бенько,

зварюван­

узнеру.

Великий

економічний

1 використання

. установки

для

втискуван­

ня залізобетонних паль у грунт.

Традиційна техно­

логія передбачала ня

ям,

бурін­

замонолІчування

Іх бетоном. А це призво· дило

до

здорожчання

дівельного

lfCTII•

процесу,

бу­ його

уповільнення.

Цей метод успішно ви­ користовується на подаль­

шому

пу

·

розширеннІ

комбінату

-

радгос­

•Теплич­

ний•. Тут працюють ква­

пла­

Цією важливою справnю займаються кращі з кра­ щих праЦІвникІв заводу, тl , якІ вміють бачити ;у· звичайних технологічних процесах. знайомих меха­

нІзмах нові моЖливості. Чверть століття трудить­

ся на nідприємстві В. Н. Брик. Працював спочаr· ку ковалем, закінчив вечірню школу. потім вуз.

Великий практичний знання

дозволили

досвід,

йому

глибокі

стати

спеціалістів по виготовленню

·

теореtичні

одним

з

провідних

оснащення.

штамnів.

Після виходу на пенсію Blтanlй Ничипорович не

nішов з рідного заводу 1 працює зараз слюсаремІнструментальником у Інструментальному цеху. Всі

ножів. з приводом від самого преса .. В результатІ впровадження ЦІєІ новинки 1 обладнання надійнlше працює, 1 продукція деталі наборів торговель­ них меблів с УкраУна С• стали набагато якlс-· пішими . . До того ж щорІчно економиться дві тонни металу. Тільки за останні 10 років В. Н. Брик по­

дав 47 пропозиЦІй. Державі заощаджено майже тисяч карбованців.

5!)

Приємно відзначити, .що , естафету творчого став­ лення до роботи переймають 1 молоді робLтники. Слюсар-Інструментальник Віктор Проценко був од­ ним з lнlцlаторlв впровадження рідкого

пресування

з алюмЩlю-гусятниць, пельменниць. Ра­

ніше ці товари народного споживання

виготовляли

способом заливання у - кокІль. Це досить форма для роз,плавлен:>го металу.

складна

Труднощі (іулн як з виrотовленм!'t! самих кокі­ лів, так 1 з Іх експлуатацією. До того ж одержува­ лИ ми не готову продукЦІю ; а напlвфабрикат, який необхІдно було грунтовно доробляти, на токарних. фрезерних верстатах. В . Проценко вирішив ознайо­ митися Із досвl~ом рідкого штампування на одному

з nідприємств Жданова. Власне, там було запози~ чено лише Ідею. А все Інше

умільців. Як реЗультат цесі

вивільнено

для

-

справа · заводських

сьогодні на цьому про­

-

Інших

операцій · кІлька

рІв. фрезерувальників. Річний економічний складає близько 40 тисяч карбованцІв. ·

тока­

ефект

Кілька років наше пІдприємство виготовляє тІс· томІсИЛьнІ машини для ХJІlбопекарсьноУ · промисло­ вості. Це спільна розробка наших Іtонструкторlв. провідних спеціалістів П. П. Ковбасинського та С. Коландирця і робітників експерименталь­ О. ного цеху. які працювали разом з науковцями нау-

ково-дослідного Інституту с УkрНДІпродмаш•.

ЦиJС

високопроду~тивних агрегатів вже виготовJІено кіль.

ка сот. Вони успішно працюють на багатьох nід­ приємствах республіки . Розробка визнана винахо­

. .

С.

дом

Проте не можна сказати, що сьогодні всі проб­ леми у цій важливій справі вирішено, На жаль , проявляють пасивНість працівники служби головио­ го енергетика. Не менш важливим для нас є підви­

Q,

очолюва­

Каднаєм.

У раціоналізаторів . трес­ ту ще багато творчих :)а­

щення активності інженерно-технічних nрацівників.

думок.

кам у теоретичному обгрунтуванні своїх пропози­ ЦІй. оформленні документації, рекомендувати Ум необ?Сідну технічну літературу. · В. ВИХОР,

виконуючий обов'изкн начальвика вlддІ.пу по впровадженmо новоІ технІин тресту сТеп.пв­ цитехмонтаж•.

роки він був активним раціоналізатором. І зара3 ветеран не стоІть осторонь ирогресу. Остання його розробка штамп без так званих •крокуючих•

та

В. ЧЕПУРНИR,

·

ливо актуально сьогодні.

Ладан, В. кИзименко нІ

обАаднання. Він си­

великого економІчного ефЩ<ту, але в той же час полегшують · умови праці, . дозволяють без ·дода'ІКО· вих затрат підвищувати якість продукціІ, а це ос~»­

ліфікованІ спеціалісти В.· Гончаренко ;

проектів ГСКТБ .мийно­ виконує

по

ню А. Костенку та Г. Га­

На фото: Сергій Гри- .

стематично

роботу

операторам

ефект дає

тисяч карбованців. Проте творчу діЯльнІсть наших умільців не можна оцінити лише у карбованцях. Адже є багато таких нововведень. які не дають

виробів

автоматичному

ПіДІМ· рівень

нові завдання на 130 проц. У . лабораторії до. с..tідно - експери.менталь- . ного .моделювання ви ­ готовляють rfepшi зраз­ ки .мийної техніки. Бригадир Микола Гри­ горович БЕН ЬКО із елюсаре.м - скАадальнико.м Миколою Сергійовичем ОСИПЕНКОМ обгово­ рюють \один з них.

Федерацll

Відповідальну довірено

горович ОЛ ІННИ К ...,.... головний конструктор го

Екс­

електрозварю­

вальної установки показа­ ла високу п надійність на спорудженні багатьох

госп-

ммІіноrо о6падн•ннL

eнeprlY .

плуатація

8 1987

ПерекрИТИ

З<'ІІДІІННІІ, технічний

має

від ручної працІ : Завдяки

Гей­

Н<'І

системи

багато переваг. Це , насам­

створюІІІної техніки. т. новиков. rо110анміі Інженер rCKT&

.._ _тизовених маwин. Преці.•н~­

Іане

А.

році.

НОІІІені щити

з 'їзд КПРС визна­ чна дпя асіх неукоао - до­ сnідних інститутіа та. кон­ структорс~оких бюро • нові, nерсnективні wnяхи . роз­ витку. ЗамістІt nроведення робіт індиаідурnьного ха­ ре~ру, коІІ'ектиІ nepeйwoa . на модуп~оний прин­

КОНСтруКТ!3РСІоІСИХ

яких

очищен­

стоять

ДОЗІОІІИТІо

XXVII

~ ІСИ

Патона. Такий метод з'єд­ нання металевих труб, з

розрахунок і нові умови ОПІІІІТИ прІІЦі ПОВИННі 'ІИІІ· анти нові резерви, збіnь­ wити аідд11чу коЖного. Це

рази.

створення

розпоча- .

ще однlєІ

з ' науковцЯми Інституту електрозварювання імені

д<'~к, Л. '8. Постевенське, ін­ женер Г. І. Beainoa, завіду­ ючий сектором В. Т. Шеа­ nюге ТІІ інwі. ВідпоаідІІnьні ЗІІІДІІННІІ

пузі

циn

процеси

конструктори

мийних зесобіа. Сьогодні 1 сіnІtсІtкогосподарській ге­

д1а

складання

сТеп­

мобільноУ установки дуго­ вого' електрозварювання. Вона розроблена спільно

Веnиких . творчих успіхів добиnися і ветерани · ГСКТБ: зеіідуючий секtором стан­ дартизеціі М. М. Потієнко,

їни nрацівники ГСКТБ аи­ конеnи не 3547 тисяч кар­ боаенців проектних робіт no розробці , мийного обnеднення те неwкідnиаих

ли

вують не .nідприємствах Ук­ раіни; Це аеnикий успіх Н<'І­ wих конструкторів М. М. Бебка, Н. І. Бикової, М. І. Стеwенке :r<'l інwих.

буnо

комnnексну

робіт

тресту

лицятехмонтаж•

У комnnекс;і із стаорен­ ням ноаого обnаднання nрацівники ГСКТБ удоско-

чий засіб «Вібро-012•. За­ рез його wироко випробо­

методи очищення

' геnузі. Не іх основі

.механізації

ня. Тек, спіnьно з . хіміками Вінницького хімзааоду бу­ nо винайдено новий мию- .

організаціі · .зібрав

про

~-------------ііі Працівники упрамlння

П41-

nовік.

неnюють

мийно­

З перwих

иеаеnикий

Курсах

го ж витрачається

конструкторсько-

технопогічне·

НІІ

номічний ефtш,. від вПровадження розробок рацlо­ налlзатор1в заводу сТо_ргмаш• становитиме 140

-----------ТВОРЧІ ЗАДУМИ

НАД УСЕ­ БОРОТЬБА ЗА ЯКІСТЬ

тому 1 БрОварах буnо створено Гоnоане · сnеціе­ nізоаене

НІІІЧіІННІІ

1

вклад

РЕАЛІЗУЄМО

теНТО3Ні18ЦіІ. За две рQ­ ки іх зекінчиnи вже 15 чо­

3 ст<tр.

Р.е а ль н-и й

РЕННЯ. .

т

*

12 грудня 1986 року

Jl»

Вони могли б надавати більшу .ttопомогу

робітни­

Інженер а рацІоваmзаторськоі робО'l'в заводу ''l'oproвem.нoro маmвнобудувани.н ІменІ XXVI з'ізду КПРС ..

RУРС-ПРНСВОРЕННН

Фото М. СЕМИНОГА.

СОСТАВИ ФОРМУ€

АВТОМАТ

состави

па

сорту­

вальних станціях допома­ гає мікропроцесорна си­ стема, створена спеціалі­

стами Ростовського Інсти­ туту залізничного тран­ спорту. Комплекс, що впроваджується

ц1У Батайськ Кавказьн.оІ

на

тально

стан­

Пlвнlчно­ залізниці,

зможе практично

момен­

визначити

вагу.

адРесу і вміст вагона. ви­ дати відповідну команду.

Нова система гарантує на­ дійну автоматизацію най­ більш трудомістких опе­ рацій управління заліз­ ничними

сnрияє

.

маршрутами.

підвищенню

про­

дуктивності праці робlтни­ иІв .

ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОЗБРОЄННЯ ПІДПРИЄМСТВ

МІЦНІ М'ЯЗИ

Батайськ (Ростовська область) . Швидко форму­ вати

У ГІДРАВЛІКИ­ ХаркІВ.

Прискорить

полеГUІить видобуток ко­ рисних копалин на най­ більших вуrільних розрі­

Allf (Киргизька· РСР). Тут на

. цементно-шифер­

зах. Сибіру й Rаза"стану

ному комбінаті,

землерийна техніка підви­ щеноУ потужності. ство-

шому в республіці, стала до ладу оновлена піч . Во"

рювана за участю спеціа­

лістів харківського НВО с ВНДІrідропрнвод•. На

головному заводі об'єд­ нання виготовлено першу серійну

партію комплект­

них пр~с'троХв нового ти-

. ny -

сгlдравлічноІ

кулатури•.

мус­

здатноУ пере­

міщувати крокуючі екска­ ватори-велетні

мІсткістю по

з

c'Jt>

ковшами .

кубомет­

рів. Ці вироби випущено на замомення с Уралма­ ша• постачаЛьника ек­ сиаваторів

тaкorrJ

nлас>'.

найбіль-

на дасть прибавку · fІотуж-

.

ностей на

·70

тисяч тонн

дефіцитного матеріалу на рік. Тепер

на всіх nідпри­

ємствах

промисловості

будівельних

матеріалів ·

КиргизіУ йде технічне

ne-.,

реозброєння. яие забезпе­ чить

прискорені

сnорудження ціальноУ

темпи

об'єктів со·

сфери.

!. 'І'А.РС-РАТАУ).


сНОВИ

Ниоуск

нашого

рамн Baлeptn Шинкарен­ ко, ВолоДJІмнр Пєтухов . Лариса Романенко, війсь­ ковими Михайло Гащ­ тов і Сергій Перетонlн. І,

нл;..су

буз однttм Із перших у ш•юлІ. Але пам 'ятний не rJльки той рік, а й пер­

І'lИЙ дзвоник у нашій рід­ ній М 5. Ми любили іі люби­

гу .

Вона

дала нам міцнІ

зустрічаючись ,

гJfНбокі знання, допомо-

t

ди

І лг обрати правильний u•лях у житті . Шдтверд­ же l .•ням цьому І те, що із 35 випускників класу

телІ!.

(

решта

середню . ГеннадІй Ков· даков, Валерій Лоскутов кандидати

-

наук,

вчи­

зІгралИ вони

1 в тому.

що

педагогом .

я

стала

Гаяне

ЦІкаво спостерігати ,

захистила дисертацію по щ:ихолоrlІ. Стали Івжеве"

вови

ростують,

•Звернутис:н

зумного, доброго. вічного, щоб зерна . які вони· сі­

·

ють

в душах

учнів ,

ДаJІИ

добрі сходи.

Г.

КОХАВ, авпуСКІІВЦІІ 1972 року,

як

дорослі-

учвтепьща

до

становище

ra:ay

матема'І'ІЩІІ. І

Спочатку повідь

ганізоваво у відокремле­ ному nримІщеннІ (як в

nодаємо вІд·

начальника

уnрав­

магазинІ М 13), то вивІ­ шується оголошення 1з зазначенням його розта-

лІння торг1ВJІ1 мlськвико~ кому А. Г. Гороховеького на колентивний лист това­

ришів

Нестеренко.

денко ,

Онеюти

Вони

та

&оrданІесwсоі n'ТахофаОрм· км, все Оуло а nорндку. 8 Оуд~о-нкміt час можна Оупо

8ИЮІккаТМ усунути

HR.

СІІІОСаРfІ,

нквс..

оnпату.

n.po

nросили ·

цояснити

ти таку тару. Іхати у Ки­

сТоргмаш•.

Отже, управJІІння 'J.'()р­ міськвиконкому nо­

шування і розnорядку ро­

бот~· ·

рубль перевоз•.

хвилює та ж сама nробле­

ВІД РЕДАКЦІІ: Адре­ сувмо цей .пист керіввв­ кам райспоЖВВСDітur. СподІваємося, що вови

відомляє, що сприймання порожніх пляшок від на­ селення в обмін на 'JJJ.KY ж кІлькІсть безалкоголь­

А от мешканців Руса· нова, товаришів Иарпен· ка, ПИJІЬТ$Цt та Інших.

них

ма, але дещо ракурсІ. Вони

наnоїв

nроводиться

цродовольчими. ма­

газинамtІ

мІста.

Але згІдно з «П~авилами

nриймання скляноІ тари вІд населення•. що за·

тверджеJІІ наказом МІнІ­ стерства торr1вл1 СРСР,

t якщо · приймання

тари ор-

Гpowt

БУДИНКІВ Випуск

'

в І~ому взагапІ не

можуть nридбати в своєму . сlJІЬському магазині

оnію, сПеnсІ-колу• та Ін­

ші

ПР-Одукти

у

Пляшках.

Та все ж ІнодІ купують Іх у БрЩІ_арах чи КиєвІ, Отут-то і виникає пи-

облицьовувал,ноІ ПЛИТКИ ОСВОЇВ Житомир­ СЬКИЙ завод сБудматері­ али•. Тут введено в ді~ механізовані лінії по. ви­ робнИцтву таких матеріа­ лів з використанням від­ ходІв червоного граиІ.ту. випуск

ввхlд,

ЯВ

аара­

двтв сепь'І8В•м Русанова

(1 ве тlm.кв Русавова) у забезпечеввl Іх рlзвома·

вlпою,

:Ja ra:a

треОа веnм аОо в &роварм, аОо у ВелИіСУ димеРмУ• ·

. Ось та

яка відnовідь .на ці

деякі

інші

nоставлені йшла

з

заnитання,

в листі, наді­

Броварського

равління

газового

уп­

госпо­

дарства :

· сВ с. БогданівцІ в при- , міщеннl контори рад5оспу є опuрний

ва

будь-JІКІІЙ

газового

гос­

нодарства (кімната д.ругому nоверсі) , д.е денно nриймаються,

на що­ за­

мо~ення

на ремонт газо­

вих ррилад.ів. які вико­ ную1ься слюсарем щод.ен­

но . Крім того. два обхід­ ники під час роботи на за­ кріплених дільницях прий­ мають замовлення і nере­ дають їх на виконання

слюсарю. Один раз на тиждень (в середу). · на оnорному

nункті

контролер

по розрахунках за газ• .

ВІД РЕДАКЦІІ. Cnoд.l· ваємося, працівники ощаД­ ка~и

повідомлять

газету

своїх

коли

ж

ск.пивою

Богданівці.

через

відвІдувачів,

налагодиться

рит·

мічна робота ощадкаси в

робів

·

ню.

декоративних

Почалася

КіJІЬКОХ

комцдв сДввамо• нок куJІЬтурв) .

сКрІІІІІЩ8• . В. КоросrовJІМ (13 грудня, Пухtвський

будинок куJІЬтури).

сВ дружбІ і змаrаввJ. ваша СІШ8•

Кубок rазетв сНове жвтта• .з мlвl-футбоJІу сереА ІОвакІв (14 Гf.УднЯ, С. Рудня) . '

Спортивне свпо сТато,

с.

Плоске, школа,

каменю .

декоративного

змогу

Чі збІJІЬшити

нок культури, 20 год); Ка.питавського грудня, смт . Зелений Мис) .

Новкурс сНу-мо, ХJЮпцlІ• (20 грудня, с. · Рожни,

«БеЗпека праці вимога два•. Ве'Іlр-ковкурс з техвlкв безпеки (21 грудня, ТребуХівський буди­ нок культури,

грудня, с. Гоголів, бібnіотека).

Be'llp

трудово! сави

ствевваа мера•

год . ) .

с'УкраІвськl

вІдкрився

вечорВJЩl•. Дпа

працівввків clJIЬ.. Літківський буди~

сНоворі'ІІІl првrодв•. Ба~-маскарад (29 грудня, Руднянський будинок куль1·ури ; 30 грудня, села КняжичІ, В. Димерка,

Жердова , Гребельки, ·Гого­

nів будинки куm.тури; 31 грудня. села Світипь­ не. Пухівка, Погреби, ЛІтки, Требухів , смт. Кали­

-

будинки куJІЬту'ри) .

с. Русанів) . .

'

ВІДБУДЕТЬСЯ ~РМАРОК. У широкому асортименті будуть представ­ лені продовольчі та промислові товари .'

Ласкаво просимо на ярмарокІ Управлінни торгівлі. Копектна a n - · Нt · 124е -8ИСІІоІІІІіос щире cnl .. .auJR10'11A a n - 18АН0811• . ДІІ;ІІ Ана· а nPN8011)' ТІІ-' 8'І'JНІТМ . сІІІіертІ П матерІ. ·

в

чуттн

топ ІJанІ

брав

Цей фоТОЗІtЇМОІС зроблено у ІСАfІбі твере­

ПіД·

ЗОСТі «Оптшсіст:. . Створено його у радгос­ пі-комбінаті «Ка.ситsии:ь~ий:. і.мені 50-річ-

щорічне

1200 віку,

оздо­

дітей

ЯІ(і nе­

ренесли тяжкі форми про-.

..

захворювань.

(РАТАУ).

чя СРСР блиsько півтора рок.и тоАСу. Під

час дискусій тут пу6Аіt«Щіі

IUJ

жваво

обговорюf!>ться

ахтиа.стсогОАЬНУ

ТеАСаТшсу.

СистеАСатичниАСu ста.си АСузичні та поетич­ ні вечори, диспути, уроки АСора.сі, яtсі організовують дм АСоАОді. Цік.аво тут таtсож проходять вечори запитань і відповідей за участю юристів.

сНОВАЯ жионь.-ор-ur ~14101'0 ~СІСІО·

ro ~ ~snесной ~ви ''YJIPII8IW, "'ОрОд'І:НОrО » Р&ЙОН1ІОІ'О ее~ ~ деаr· Д..

17

' У неділю, 14 грудни, о 9 годині на новому ринку (жИтловий масив)

Жданові.

великих

до

IICtМJ едвв·

-

ШАНОВНІ ПОКУПЦІ!

матеріа­

міста, розрахо­

ftaeiiCN)Й

o6JIIIIC/rlf. (На ~~сном ~ В. ФЕДИІL ~

вwходкт с 17 ~ 1837 BWXQA&: lfi'OIPIII8C, "Р8Аао IWIIriiЦ&,

raaera

сИ труд

грудня, с. Требухів , кафе,

ського господарства (27 грудня , нок культурІf, 19 год.; .

.

чорно­

якого

дошкільного

ra'I'OII

(25

(Донецька об­

на

студних

год.).

Oro.tome:ниa

стаціЬнар , в об­

ровлення

16

Перпdсть району а ручвого м'nа серед жІнок (21 грудня, с. ИапинІвка, спортивний зал). Читацька ковферевцІJІ сВетосвй камевар• (24

Довідкови~ відділ

випуск об­

індустріаJІЬному

ваний

("21

·

Редапор Є . .Ф~ДЯR.

ласть). ЛlкуваJІЬиий центр

приємств

СБК

школа).

.ва ,

ДО ПОСЛУГ МАЛЯТ

ряд

.

учасввкlв художвьоі самодUшьвості · Руд­ вявського СБК (14 груд.ня, Семиполківський буди­

Новорі'ІІІl щедрlакв-поздоровлевва кращих пра· цlвввкlв сL1Іьськоrо господарства (30 грудня: с. Літ­ ки, с. Світильне; 31 грудня, · с. Гоголів, с. Жердо­

лів.

участь

.

· Виступ

та

за роки

лицьовувальних

лаДJІанні

мама і •• 14 грудня,

нок культури) .

нинішньоІ n'ятирічки вдві­

Денний ,

. год.) .

11

Ве'Іlр-зустріч з ветераном праці мехавІ.зато­ ром П . П. Хатрви (14 грудня. Жерд.lвський буди-

рОДОВИЩ

го

малят

ве'Іlр-зу­

-

стрІч двох бригад тварввввцькоІ ферми, ol зма· г&JОТьса між собою (13 грудня, с. Літки, червоний куток , 16 год.) .

ви-

1

ддя

грудня, Руднявський буди­

розробка

НОВИХ

Жданов

(13

сНам зтот мир завещаво бе речь• . Ве'Іlр старшо­ uасввкlв . (13 грудня , с . РусаНів, школа, 18 год.) . сЖввв, УкраІво, прекрасна і СВJІЬва, в Р8ДІІВсь­ кІ~ СоюзІ тв щаста звайша• . Тема'ПІ'ІІІІІЙ ве'Іlр (13 грудня , с. Зазим'я, школа, 17 год. ; 25 грудня. Рудиянський будинок куJІЬтури; 27 грудня, с . Семи­ полки, школа, 18 год.; 30 грудня, Погребівський будинок культури ; 30 грудня, Требухlвеький будинок куJІЬтури) . . ЗустрІч з мол:одвм поетом, членом ~тстуд11

каме­

червоного, сірого Це дасть

. .

девтами зарубfJкввх краІн сlпьсьвоrосподарськоІ академlІ (13 груд.ня, Гоголівський будинок кульоrури , 19 год. ). , Спортвавий ве'Іір сЗустрlч з ф)"ІбоJІІстамв

красивих

з природного

21CJdeMO• (12

Ве'Іір lвтервацlОІWІЬВОІ дружби. ЗуСfІІІЧ з СТ'f·

мармуроподібних , гlПсо­ вих декора'І!ивних і звуко­ поглипаючих плит кіль­ кох найменувань . Вдвічі збільшено . виробництво тонких

Jdsp

культури) .

виписуван­

ню абонементних книжок і виясненню всіх nитань

смак, продукцією. А заод· во і порадать, о бути із тарою.

по

працює

ІІОПТИМІСТU

па·

.рядної

Освоєно

знайдуть

АОо ще

ЗАВІТАЙТЕ В · клУБ ТВЕРЕЗОСТІ

КАМ'ЯНИR НАРЯД Житомир.

Але ж відоме російсь­ ке прислів'я застерігає : сТепушка nолушка, да

rs?

г1вл1

всіма

ситра. Везти у Бровари?

рі міста. відмовилася взя­

зокрема тих. що у райо­

нІ заводу

тавня: а куди ж подітІі nорожнtй склопосуд? Ад­ же магазин приймає на обмін лише пляшки з-під

J(ОЛГОСПНОГО ,РИНКУ у ЦеНТ­

ДВА ЛИСТИ НА ОДНУ ТЕМУ

правила обміну склопосу­ ду у гастрономах міста,

Що0

nоwкоджен·

ІМІ те...

Tenep

управління

Пробували, та nриймаль­ киця сІ(лоnункту , що біля

ДавИ- .

ІНШІ!JХ.

ra·

пункт Броварського між­ районного # виробничого

скnотару

npo

&оrда• ІІМСТІ Поки

Усввй журвu еМи мрією про

грудня, ТребухІвський будинЬк куJІЬтури). Вечlр-портреf бригади, переможца co.цlutc'fii'IВo­ ro змагавва (12 груд.ня, Русанівський будинок

вІдносмпас.. до

ім. Докучаєва

Ще раз

-мене

вас

30ВММ on.aneHHRII 8 нІ·ВцІ, itwnOCJI 8 .Т. І. Заnоронсец• -

кличе дзвінок моєї шко­ ли. А в душІ назавжди за­ JІИшиться вдячність шко­ JІІ, вчителям . І хочеться побажати Ім, сlвачам _ ро­

роJІЬ·

РАНОНИОГО КУJІЬТУРНО.СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСУ НА rРУДЕЩ. 1886 РОКУ

НАДРУКОВАНИЙ

Непомітно пройшов час . Вже синів наших

шк1JІЬ­

останню

хорошими,

людьми.

спужба

класииків , вчила Іх у дру­ гому 1 третьому. Дуже

технічних

Махмурян

нашІ

вони

освіченими

ПЛАН РОБОТИ

хоч лист І НЕ БУВ

щоб

учитеJІю

УчитеJІЬкою своєУ ок рід­ ноУ шкоJІИ. Тепер я клас­ ний керІвник четвеРто-

спеціальну

-

Не

стали

завж­

нl роки. улюблених

24 одержали вищу освІ­ ту.

згадуємо

ми

Хочеться ,

nримусипо

У кліп

мо!) свою школу, · завж­ ди поспішаJІИ до Іу поро­

шають.

ЖИТТЯ•

мwне).

I'OAL ~

~&.

Звичайно, вони

. торію.

збирають велику ауди­

У присутніх виникає чиАСа.со Запи·

тань, на які вони одержують ква.сіфікова" ні відповіді.

ЦілеспряАСоваха робота «DnтиACicтtu дає хороші результати. Все більше АСолодих людей, які усnішно тут проходять вста­ новлений кандидатt;ький стаж, правднуєть­ ся до цього дружнього tсОАективу; а гОЛОВ· не аtстивно працюють по утвердженню тверезого способу життя.

Копектиа cneцlani30UНoro 'ФКТV •Теnnицнтех­ .монтаж• ІІІІСІІ08ІІІОС щире сnІачуттн rоJІІоан-у технопоrу тресту ЮрІ10 М1111011айовмчу KPYf!· НИЦЬКОМУ а nри.оду С118Р1'1 Aoro 611-nма

МИКОЛИ

Коnектмв архJтектуриоrо аІАдІпу раАаммонк-у 8МСІІ08ІІІОС ЩМІР8 ·СnІачутn~ аастуnммку ма'ІМwtИ• ка . cneцiaJI,J30a&нof n~ маАстермІ tнстмтуту ..O.InponpoмтttnnмЦR• ЕА)'8'РАу Дмитровмчу МОС.

I(.AJIEHKY

а

,tр)'НСИІНМ

АДРЕСА РЕДАКЦІІ:

255020, Киівська р~асть, м. Бровари, ву.-. Киівська, 154. т811 ..... ...о.онн: редактора - t-03·76;' alмJny nартІйиоrо жИТТІІ - t-'04-&t; · aJ.AnoaІAUi.Horo . секретарІ!, вІдАІІІУ clnw:r.нoro rocnoдapcтu - t .02-12; моресnомдемта мІсцеаоrо · раNОМОепеннн- 5-t3-tt; аастуnммка реДактара, ІІІМіfІ• nроммсп. .остІ, ІtІІСтІв І масо.

.........;.

Bof ,..._, И

-

t-04-lt

, .

АНТОНОВИЧА.

npi48JOIIY rАІІИНИ

ПВJІ8іА'fКНОі

СІІМРТІ

·

Aoro

ЄrОРІІНИ.

ІнАекс

81280.

Др~ офсе'І'кІІй. ОбсІІr 1 дрУf\ІО'В8і1ІІЙ аоркуш. ТИрам npнu'.f)f~~Нв. ~,..

14.015

6187.

#195 1986  
Advertisement