Page 1

ОРГЛН

БРОВАРСЬКОГО

МІС 'Ь ко r Газета виходить з

17

РАйОН Н Оr

квітня

РАД

року.

1937

ПАР ТІ'

КОМУНІСТИЧНО'

КО М І"ТЕТУ

МІСЬКОГО

ДЕПУТАТІВ

НАРОДНИХ

КИJВСЬКО'

• 'Субота, 10 грудня 1983 року

N2 195 (6651)

кр И· Т И ЧН И Х ЗАУВАЖЕНЬ

виборю збори. ПРОЙШJIВ вонн В діловій обста­

новці. Комуюсти прииципово 1 самокритично говорили про иедоліІ~И, успш в мииу лому, що

~

необхідио зробити для активізації роботи чле­ ІОв пар'Іlї, підви~ння їх авангардної ролі в колективі, щоб це мало позитивний ВПJIВВ на зростання виробннчих показників цеху.

порушень тру­ в

в кавдидатн в членн КПРС трн чоловікн. Од­ ного З вих буде прийнято незабаром. Обг~­ ворено Taкo~ lвшl питання. Особливу увагу звернуJIВ иа дисципліну. Перш зборн після звіТНО-Виборннх буJIВ З по­ рядком девннм «Про завдання цехово! пар­ тійно'і оргав1зації і aдмIнl.CTpaцiї цеху по дальшому зміцневию ТРУДОВО'і днсциплінн~. Збори ПРОЙШJIВ активно, ніхто не відмовчував­ ся, бо комуністи вважають, що розв'язати цю проблему справа їх честі. Слід сказа­ ти, що остани1м часом у цеху в цьому плані є позитивв1 зрушення. А це результат~ того, що партійне бюро цеху, яке очолює В. М. Солдатчеикова, правнльно ро:щочало св~ю роботу,

реалізуючи

критJI1JНI.

.

зауважевня.

Великого значення реалізації крнтичинх за­ уважень надають в первинни~ парт'йних ор­ ганізаціях · заводів .«Торгмаш. , пластмас, не­ стандартного комунального 06ладнання, рад­ госпу імені КІрова. Тут в партійних групах, цеховнх партійних організаціях розроблепl, затверджев1 І втілюються в життя заходи Ііо реалізації критичинх зауважень. ВідпС)відні заходн є і в партбюро та пар'ГКомl і, що го­ ловне,

в . них враховані . зауваження,

ЯКІ ви­

словлювались на адресу цих оргав1в на звітно-виборних зборах в низови ланках. . На жаль, стаи справ з реалізацією критич­ них зауважеиь у багатьох партійних органі­ заціях ще ие відповІдає иеобxlдннм вимогам. Аналіз вказує на різні недоліки у цьому важливому питани1. Наприклад, на заводі порошкової металурrlї в цехових партlйвнx оргaвlзaцlяx, партгрупах процес реалізації КРИТИ'ІНВх зауважень надто затягнувся. Тут далі розмов 1 паперів ие пІшли, а практична робота ще стоїть на місці. Партійне бюро виробннчого деревообробно­ го об'єднання (секретар партбюро В. П. Масловський) розробило і затвердило заходи по реалізації .критичних зауважень, висловле­

них на ЗВіТИО'Вибориих зборах. З метою глас-

иості одии примІрник заходІв вивісиJIВ на вндному місці. Але ціна роботн партбюро в давому випадку невнсока, тому що в біль­ шості цехових оргав1зaцtй таких заходів не­

має, а вІдповІдно і критичи1 зауваження, ви­ словлені в RВзових партІйних ланках, не увl­ йпmн у план заходІв партІйного бюро об'QДиання.

.

Цей недолік особливо властивий сільським парторганізаціям, що підтвердилося перевІр­ кою партійних організацій радгоспів Iмев1 Щорса, сРусав1всьКВЙ., «КрасилівськвА~, «Бобрицький. та інших. Секретарям первинних партійних органі­ зацій, всьому партійному активу зараз слід усвідомити, що результатввв1сть всівУ пар­ тійно' роботи протягом року буде залежаТl1 вІд того, як зразу після звІтів І внборів бу­ дуть реалізовуваТИСJl внсловлевl на зборах крвтичи1 зауваження і пропозвцl'і. То ж цьо­ му ПИТ81DПO неослабну увагу.

Гоцуляк.

КПРС

праЦівники

трудову

довгий ящик, партійне бюро розробнло заходи по їх реалізації, які затверднJIВ на зборах, і зараз в цеху успішно працюють над втіленням їх у жнття. Не одне з вих не лишилося по­ за увarою. Наприклад, тоді ГОВОРИJIВ, що не всі комуністн на той час ще передплатнли газету «Правда». Через декілька днів це ПІІ­ тання вирішнлося. Зараз готуються до вступу

кін.

наире с лен ь

з'їзду

і

на­

автопід­

У результаті наполег­ ливої. роботи водіїв і усіх інженерно технічних служб здобуто видатну

Вказувалося

зауважень

конання

приємства 31014 з по­ чатиу нинішнього року взяли впевнений курс на підвищення ефективності усієї виробничо-господар­ ської діяльності.

дової дисциплінн, оновлеивя наочиої агітації. відкладаючи висловлевих

соціалістичного А. В. Ласточ­

мів.

рів, відсутвість в цеху комсомольсько-моло­ дlжвнх колективів, слабкий коитроль за ро­

Не

флангові ' змагання

ступних партійних Плену­

ганізації, порушення строків проведеиия збо­

на необхідність викорінення

Прагнучи зробити свІй посильний внесок у ви­ ХХУІ

На цих зборах було висловлено вісім КРilтнчних зауважеиь. КомуІОсти прямо вказу­ BaJIВ на недолікн, серед яких - маJIНЙ ріст ор­

1

• Ціна 2 КОП.

Рапортують аВТОМОбілісти

вереСШІ у парт1йв1й організації шиноре­ монтиого цеху, яка нараховує 14 членів і два кандидати в членн КПРС, відбуJIВСЯ звітно­

13

оргав1зац1й.

Н И,

,

НЛ' ФІНІШІ РОКУ

УВАГУ РЕАЛІЗАЦІЇ

ботою громадських

УКР А

ОБЛАСТІ

строково

річну

Серrlя Борнсовича Горбова на шиноремонтно­

му заводі знають як самовіддавого трудівника-но­ ватора. Працюючи електромонтером, він зарекомен­ дував себе спеціалістом внсокої кваліфікації. А тому завЖДн доручають йому виконувати найсклад ·

нІшу роботу.

Про авторитет передового виробнич­

иика свідчить той факт, що його ім'я занесено на міськраАовву ДОППСУ DOUI8Q. На фото С. Б. ГорБОВ. Фото А. Козака.

Високі ПРИРDСТИ тонни

272.2 понад

план

свинини одержав приросту

одинадцяти

центнера.

що

на

3488.2

-

перемогу

до­

завершено

програму

три­

переве­

зення пасажирів. З по­ чатку п'ятирічки' переве­ зено 47 мільйонів 628 тисяч

пасажирів.

В.

І.

гато

інших.

яиі

першими

виконали особисті триріч­ ні плани. Зараз усі

з

сом

на

підприємстві

підвищеним

вивчають

інтере­

постанову

ЦК КПРС і Ради МІні­ стрів СРСР «Про підви­ щення ефективності ВИI\О­ ристання

них

автотранспорт­

засобіВ

у

народному

господарстві.

посилення

боротьби з приписка ми при перевезенні вантажів автомобільним

том і них

транспор­

забезпечення

ронності

3а попередніми підра­ хунками. до кінця року буде перевезено додатко­

А.

1.

Кисіль. иондуктори А. Н . Головач. М. А . Доценио. А. К. Недорубио та ба­

схо­

пально-мастнль­

матеріалів».

нання її

Вино­

положень

тиме дальшому

сприя­

підвищен­

ІІЮ ефеНТИВНОСТі вироб­ півтора мільйона пасажи­ Нlщтва. культури обслу­ рів І одержано близько говування пасажирів. по­ 300 тисяч карбованців силенню режиму еконОМії надпланового прибутку. і бережливості. Найвагоміший внесок у Л. ТИМЧЕНКО, дострокове виконання зав­ во до · плану

дань

по

не

менш

перевезенню

сажирів

зробили

ян

начальннк

па­

планового

відділу.

право-

голово­

місяЦів жаві

реалізував . дер­ день становить 636.5 гра­ радгосп-номбінат ма. 4115 голів здала його «Калитянський» імені 50- колега А. О. Веткалова. річчя союзу РСР. За Трудівниця одержала

цей час одержано прирос­ ту

живої

ваги

тварин

12613.8 тонни. що на 453.3 тонни більще. ніж передбачалося.

Особливо

ударно

ПQ­

дільниць цеху ВіДГОДіВЛі. які при зобов'язаннІ 605 грамів добилися 609-гра­ мових середньодобових приростів живої ваги сви­ ней.

Дершим виконав річні соціалістичні зобов'язан­ лауреат

Державної

премії УРСР. оператор по відгодівлі А. Д . Вер­ пена. який ВіДгодував ' І здав 4006 голів свиней.

_____

го

приросту

або

632.7

ваги

тварин.

грама на голо­

во-день.

юВlлЕй

бутками ознаменував тре­ тій рік п'ятнрічки колек­ тив

який

цеху

відтворення.

очолює

І.

А.

СвІ­

шевський.

Тваринники ства

господар-

докладають

зусиль.

щоб достроково справи­ тись з річними планами і СОЦіаЛіСТИЧНИМИ зобов'я­ заннями року. зробити ва­ гомий внесок в реаліза­ Цію Продовольчої .про­ грами.

Н.

СІЮРКА, є!Сономіст.

ПІДПРИЄМСТВА

_ _ __

у середу 1 четвер на ла віддана пальма пер­ заВОДОбудІ,вному комбіНа­ шостІ . ті вІдбувся огляд-конкурс Оригінальністю жанрів художньої саМОДіяльнос­ відзначилося заводоуправ­ ..тІ . цехів і виробничих пІД­ ління. Ного учасникам розділів. присвячений 20- художньо! самодіяльнос­ річчю підприємства. Він ті присуджено друге l'VIicпройшов під девізом «На­ це . ша праця І досягнення Добре враження спра· наші тобі. Батькlвщи­ вили самодіяльнІ аитори но·мати!». дільниці . механізації; де

ЗаводобуДівний комбі­ працюють Jrnще нат ще не бачив тако! ма­ ловІии. :ВОНИ учасників

художньо!

модіяльноtті ПРНЙШО:8

и_

і

тнх,

са­

хто

QГЛя,ц-хон­

третє

місце

одні

'10-

зайняли

в 'огляді-кон­

Ному і Оу-

лося

заняття

школі

раионній

ідеологічного

ні

заст)'пники

акти­

секретарів

парторганізаційгічної ))оботи, матори,

з

первинних

органі~ацlИ

товариства

«3нання»,

вихователі

тожитків .. Прис),тні

світлі

рішень

(1983

р.)

гур­

прослух а л и

Плен),му

Після лекції підБУ,lиеJ секційні занятт,я, де слу· хачі IІ1КО;111 працювали на]

питаНIІЮIИ

умовах, RИХО-

їх

безпосеред'

ІІЬОЇ ідео.1Jогічної роботи.

У

роботі

школи

секретар

партії А. Г. Мутило.

НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

Райвикоиком повідомляє, ЩО сьома сесія районної Ради народннх . депутатів вісіllН8ДЦЯ­ того скликання відбудеться 12 грудня О 15 годнні в районному Будинку культури. На розгляд сесіІ виносяться питання:

1. Про хІд виконання постанови ЦИ КПРС. Ради Міністрів СРСР . ВЦРПС І ЦК ВЛКСМ М 841 від 29.УІІ.1983 року «Про розгор­ Всесоюзного

соціалістичного

змагання

за успішне проведення ЗИМівлі худоби. збіль­ шення виробництва і заиупівлі продуктів

тваринництва

Сл1Д також »ідзначитн програми. які показали працщиини дитсадиа

ноl

2.

в

зимовий

перІод

1983-1984

ЗВіТ про роботу постІйної комісlІ -район­ Ради народних депутатів

по шляховому

буДівництву і благоустроЦ\ 3. ІнформаЦіЯ: Про роботу йон ноУ Ради ний період.

народних

бра!

MiCЬKKOM~

ДО ВІДОМА ДЕПУТАТІВ РАяонноr

тання

ЦІ\

дат юридичних наУI, О. С .

контрпропаганди Гlасть

РАДИ

n

червневогu

:КПРС». Ії прочитаjl канди­

лекцію на тему «Актуальні проблеми

до

ідеоло­ Маликов.

політінфОР­

голови

рр.».

lиженеР-Т8ХВОДОГ.

в

ву. На ньому були присут­

курсі.

курс . ДЛIl членІв колек­ 'ІИВУ комбінату ці ДJl1 за­ .м :J2 тв житлово-кому­ пам'яталися надовго. нал~ного відділу комбіна­ НайцІкавішу програму ту. Г. НИЧИПОРЕНКО, на конкурс пІдготував ар­ матурний цех.

у че~'вер у раионному вання непримиренності Будинку культури відбу- буржуазної ідеології

R сучасних

ПІСНЕЮ СЛАВИМО ' ПРАЦЮ

совостіо і активностІ серед

ШКОЛА ІДЕ.ОЛОГІЧНОГО -АКТИВУ

валово,

Вагомими трудовими здо­

труДилися колективи обох

ня

центнера

3609.8

ВИКОНКОМУ ра­ депутатІв в міжсесій-

. райвикоиком.


*

СТОір.

"2

грудня

10

«Н О В Е

року

1983

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _...

_РІШЕННR

ХХУІ

Ж И ТТ Я»

З'їЗДУ

КПРС

в

....

жиТТя!

......___.._ ..........__

_~

УСЕ, ЧИМ ЖИВЕ КОЛЕКТИВ на. Більше того перенонати його у необхідності, своєчасності вжиття заходів, передбачених постановою,

За останній час у житті профСПіЛ­ нових організацій булися важливі

Це

ХУІІ

-

нашої нраїни від­ політичні події.

з1зд

ПРОфСПіЛОН

СРСР

допомогти

збутися

і ХІІІ з'їзд профспілои Унраїни, прийняття Верховною Радою СРСР Заиону про трудові нолентиви, роз­ гляд ЦН НПРС питання про роботу ЦН

ПРОфСПіЛИИ

працівнинів

ня і

впливу

на

хід

важного

ревиховаєш. на

чому

ж

профспілон

з

зросла

чинну, вихованні в трудівнинів сві­ домого, творчого ставлення до праці, уміння виявляти ініціативу, бачиrи і впроваджувати резерви виробни­

. чим

живуть

ТРУДОВі

то

нолентиви,

сто­

При

Інше

цьому перед профномами стоІть зав­ дання діяти масштабно, з перспеити­ вою, і в той же час уміти підійти до

людини

з

урахуванням

її

органами

нести

поставлено

завдання

цього

комітетів

прОфспІлКи

вба-'

ливості, як! стосуються не лише ви­ робничої, але й моральіЮІ, ПОбутовоІ·

профспілновими

положення

питання, без ви­

чають свій обов'язок не лише в роа­ робці і затвердженні умов змагання, піДбиттІ його пІдсумиів, вІдзначенні переможців. В слові «змагання» вони вбачають 1 велині потенціальні мож­

Наведу таний принлад. Не так давно ЦН НПРС, Рада Міністрів СРСР і ВЦРПС прийняли постанову про посилення роботи по зміцненню соціалістичної дисципліни праці. Пепартійними,

тех­

иолеитивах

«Налит янсьний"

стрижневе

більшість

особистої індивідуальності.

ред

у

рішення яного важно уявити діяль­ ність будь-яного профСПіЛНОВОГО но­ мітету, це соціалістичне змагання. Ного дієвість, гласність, результатив­ ність ще не вІдповідають вимогам сьогоднішнього дня, але після пар­ тійного форуму ставлення профио­ мів до' організації' і проведення. тру­ дового суперництва змінилося. Тепер

все,

сується иомпетенцП профСПіЛОН.

онремої

трудова,

господаря.

цтва.

загалом,

вихов­

без глибоного помітно; що

-

побутова

у

мож­

НИїВСЬИОї птахофабрини. Важливо те, що вихованням тут займаються не лише адміністрації, партійні, профспілиові організації, але й сам трудовий иолеитив. А це в свою чергу дає вагоміший ефент, допо­ магає підвищувати продуитивн1сть праці, виховувати в людей почуття

вимог

ионання завдань і соціалістичних зо­ бов'язань ХІ-ої п'ятирїчии, створенні Ім належних умов для праці і відпо с

говорити

зрушення

дисципліна

сфери, мають стати важливим стиму­ лом при вирішенні доведених зав­

до­

донумента'

до розуму і серця ножного трудівни-

фермах

дань.

лати труднощі,

ні.

приміром,

можця

говорячи

загорялася

вря­

В цьому пряма вина ад міні-

opгa~

вперед. Щоб повернути иолишні до­ сягнення, заворичанам треба тепер дуже багато працювати.

для нас, HOMYH~CTiB, ватажнів було благо­

Не можна миритися із тим фаи­ том, що заходи оиремих профиомів по виионанню рішень ХХУІ з'їзду

завдання

продажу

державі,

не. згадати

нізоване

дійове

душніс,тю

змінилося.

про

молона

чітио

суперництво?

стверджувати,

що

у

нас

партії тан і не втілені в життя. Взн­

немає прорахуннів, відводити свої погляди від недоліків. ці недоліЮІ

ти хоча

б пропаганду і- впроваджен­

ня передового досвіду. Чимало проф­

нерідно ще бувають істотними,. впли­ вають на ХІД господарювання. Через упущення в радгоспах імені Мічу­ ріна, «Заплавний», імені Донучаєва

иомів, і в першу чергу комітети профспілии - радгоспів «Нрасилівсь­ кий», імені Доиучаєва, БогдаНіВСЬКОї птахофабриии

вирішенням

пи­

займаються

намиі соціаJ1істичними зобов'язання­

сирізь

усе

ми,

леитивних договорів, діяльністю науиово-теХНіЧНИХ товариств і това­ риств винахідників і раціоналізато­ рів, рад наставників.

справляються

з

доведеними

пла­

в районі недостатньо випуснаєть­

ся продукціУ вищої иатегорlI ЯН0сті, в оиремих господарствах повільно вирішуються

соціальні

пускаються

втрати

питання,

робочого

до­

часу,

- снлалося,

становище

зоире­

иолеити~ів

бутові

умови

тваринникам.

На

трудові

иолеитиви

фабрик.

Завдання

ми

Не

виконанням

ко­

радгоспів,

перед

стоять 'силадні,

але

птахо­

ПРОфСПілиа­ вони

цілком

посильні. Треба тільии, щоб иожен член спілки, иожен профспілиовий иомітет робили все можливе для

підприємств-

шефів бу ло наведено порядон одніЙ із ферм, створено хороші

із

спілки працівнииів сільсьиого госпо­ дарства і прОфСПіЛИОВі иомітети,

ма, в радгоспі «ЗаворицьииЙ». У свій час зусиллями адміністрації, профиому,

гаразд

слабо.

Ці питання поилииані вирішувати найближчим часом і райиом проф­

матеріальних ресурсів. Яи не прииро, але онремі профиоми випусиають ці питання з поля свого зору, займаю­ ться вузьким иолом проблем. Тане

дуже

цих

тань

не

!

ст рації і нрофиому, яиі «спочили на лаврах», а життя тим часом пішло

фаитори, яиі допомогли 'нолекти­ ву радгоспу імені Щорса ДОСТРОНОВ0

Та все ж профспілиових

соцзмагання

ди-годи.

про

виионати

різио

поБУТОВі умови праці послабилася увага до

людей. І навіть зіриа на честь пере­

допомагає у вихован­

Хіба можна,

радгоспу

Погіршилися твариннинів,

сягненню трудових перемог, вчить д()­

Імені 50-ріЧЧЯ СРСР, радгоспів «Авангард», імені 60-річчя СРСР,

сьогоднішнього дня? Перш за все, у мобілізації радянсьиих. людей на ВН­

Янщо

про

радгоспу-иомбіна ту

завдання

урахуванням

говорити

нологічна,

господарюван­

полягають

по­

І все ж уже зараз

ному процесі. Навіть енономіЧного 'аналізу

соціально-побутового життя.

У'

порушнинаl\1

звичок

Справа ця снладна і багатогранна. За один місяць, а то' й рін людину. з певним життєвим досвідом не пе­

машинобудування. Прийняті дону­ менти відзначаються особливою важ­ ливістю, адже в них знайшли своє продовження рішення ХХУІ з'їзду НПРС, зроблено наголос на піДВrІ­ щенні ролі профспілои, посиленні їхнього

оиремим

шнідливих

Донладений труд обертається сто­ рицею. Сьогодні змагання урадгос­ пах «Авангард», імені Щорса, на Ниївсьиій птахофабриці сприяє до­

на по­

виионання

ліиів,

базі

завдань,

подолання

пІдвищення

недо­

продуитивності

праці. Це буде нашою віДповіддю на здЩснення партією тієї значної про­ грами добробуту, яиу визначив .хХУ! з'їзд НПРС. В. MEMPYR, голова райкому профспілкн пра­ цівників сільського господарства.

ціе!- ферми проводився навіть район­ иий семінар господарських, партій­ них і профспілкових керівнинів сільсьногосподарсьиих підприємств,

_ Небагато часу пройшло із тих пір, але становище на цій та й на інших

61J1ыuE ТОВАРІВ АВІ НАРОАУ Нещодавно бюро Київського _обкому Ком­ партії України схвалило ініціативу трьох

соціалістичні

колективів

розширенню

тому

передових підприємств' області,

числ1

які

за

ємств гання

і

Броварського

прикладом

заводу

у

пластмас,

правофлангових

підпри­

краІНИ розгорнули соціал1стичне зма­ за збіJlbшения випуску високоякісних

товарів народного споживання на

1984-1985

роки. У матеріал1, що подається нижче, роз­ повідається, які рубежі намітили працівники заводу

пластмас.

з першого роиу надцятої п'ятирічии леитив

заводу

наполегливо

вад з

оди­ ио­

пластмас трудиться

виконанням

ИЛЮЧОJШХ

O~HOГO

завдань

сьо­

ться.

Вони· прагнуть

зро-

партії.

Ноли

ЦН

НПРС

ініЦіативу рлду збільше н н Я схвалив підприємств випусиу висоиоянісних передових товарів нультурно-побуто­ ираїни, яиі виступили з призначення

і

пред­

метів широиого вжитиу. І иожний ріи приносить все нращі результати.

Таи, го

з

початиу нинішньо­

роиу

додатиово

вже до

випущено плану

цих

важливих товарів на 746 тисяч нарбованцlв. Обсяг виробницт~а в по­ рівнянні з вІдповідним періодом

минулого

збільшено

на

5;1

роиу

процен­

та.

Однак

на

досягнутому

товарів

асортименту

для

ніше

запланованих

иарбованця. 3 метою

нізації

народу.

патріотичним

почином

розгортанню

ного

шення рів ня

намічено

у

чотири

збільшити

рази

виробництво

товарів по ліпше ної сті з індеисом «Н»

винка)

му

яио­ (но-

і довести ЇХ пито­

вагу

у

загальному

виробництва

п'ятирічии,

ми

РОИаХ

теж

залишилися

цlєІ

T~>вa­

споживан­

наступних

не

осторонь

важливої

Адміністрація,

Передбачено

справи.

партійна,

профспілиова і иомсомо­ льсьиа організації разом 3 працівнииами еиономіЧ­

розробити

й освоїти п'ять нових ви­

дів

столової

илеЙонни.

Шляхом розширення ЇІ асортименту забезпечити

збіль­ випуск

за

народного у

по

соціалістич­

змагання

вану дільницю. Передбачено таиож

битися

ритмічного

нання

плану

товарів

Ііародного

вання

з

переионуємо наших

техніЧНОГО

училища,

мо­

ванців, знайомлиЧИ злодим працівнииом від­ прикладами героїчно'! пра- ділу Олегом Огородни­ ці радянсьиих людей, . ком. За коротний строк прикладами беззавітного 'служби він, інспектор Нещрдавно

у

нашій

школі віДбулося ще одне таие знайомство. Зустріч учнів, учителів з працівниками районного відділу внутріц1нlх ·справ.

з

до­ виио­

реалізації спожИ~

урахуванням

не

менш

яи

80

процентів на рівні ира­ щих сучасних зрази ів', оновити

асортимент

про­

дунцІї не менш яи на процентів.

50

На иінець п'ятирічии передбачено довести ви­ пуси ТОВарів народного споживання

з

розрахуниу

наступні

роии

ми

товарами

додатиових

резервів

збільшення

для

випуску цlєІ важливої продуиції і створення належного заділу для

успішної вертому

роботи році

У

чет­

п'ятирічии.

держпожнагляду,

мендував ною,

себе

працьовитою

зареио-

енергійлюди-

ною. Олег цікаво розпо­ вів про те, як вибрав uрофесію. А сержант мmіцП Олен­ сандр Нулик, наш I!ИnYСИ-

Розпочалась !Іона зна- нии 1978

рону,

зробив

зустрічам

Олеи­

частий

гість з

ним

тут завжди раді. Саме во­ ни

виховують

прагнення вчитися,

в

учнів

добросовіСНО сумлінно

пово­

дитися.

Знайомство з важиою і почесною професіЄю пра­ цівнина міліцl'і продов­

жив

заМ'Иолі<r

своєї

трудової

1

перевиконую'lll

планові

завдан-

з честю носить звания ударника праці, наставника ю-олоді.

кому-,

На зн1мку: Н. М. Шульга під час обслуговування відвідувача.

Фото М. Семинога.

Слідами ненадрукованих лиСТіВ У

листі

до

редакції

мешкаика міста К. В. Со­ А. ф1на

написала

після

апарат

про

трьох

програвача

в.

те,

ремонтів

телеательє

працює

неякісио.

Начальнии Н. Нога,

телеательє яиому було

надіслано листа гляд, повідомив що

зараз

на роз­ редаиції,

програвач

цює добре, Н. В. претензій не має.

райвідділу

справ

В.

І.

Петрухнов.

про Віталія васит;ОвJfJа Довгаля требух1ВЦl~ 9

роиів працює Віталій Ва­ сильович інспеитором в селі. Життя тисяч одно­ сельчан

у

нього

на

виМ',

і до ножного З них він ие байдужий. Присутні з ці­ иавістю слухали ЙОГО роз­ повідь про міліЦейсьиі

будні.

Віталій

міліції учні художньої

Mi~iцiї

«Наш дільничний., . ~ таи з повагою гoвop~ь

шиоли,

років

пра­

СОфіна

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

підтвердила

-<

виков;ую'lll

ня. Вона н1СТН'ІІІої

що

сьиій

еандр

багатьох

перека.з1в відмінно обслуговує відвідувачів, як пра­ вило

повсяиден­

шуиування

протягом

діялыіосі оператор по прийому і оплаті грошових

ного вжитку. Зараз иолентив спря­ мовує усі зусилля на ви­

внутрішніх

Армії

AA~""~

поточної

вибіР ще за шнільною партою. Служба в Радян­ правильність його.

На Дошці пошани Р8ЙВузла зв'язку виснть фото Надії Мнколаївни Шульги. І це не випадковість.

п'ятдріЧии спрюпиме да­ льшому і повнішому за­ безпеченню населення не­ обхідними висоиояиісни­

.

йомством з випусиником Чернігівсьиого пожежно­

Батьиівщині,

това­

пра ,Ц І В ник а м и

У житті завжди є місце подвигу. У цьому ми

служіння

орга­

на один иарбованець І. АНДРЕЄВ, заробітної плати ної та інженерних служб, фонду головний економіст за­ новаторами виробництва виробничого персоналу до воду пластмас. рарозробили нові підвищені 8,4 иарбованця проти ВlсТI З ШКІЛ

Зустріч

народу.

иращої

виробництва

Зонрема, на кінець ріВ п~всяиденного попиту одинадцятої п'ятирічки у до иінця п'ятирічии намі­ порівнянні з 198:.:! роком чено створити спеціалізо­

пластмасівцl зупиняю_ _ _ _ не __ ________________

вихо-

6,7

бити яиомога більший' обсязі вироблюваної про­ усіх договірних ноставои. внесои у виионання рі- дукціІ побутового 1 гос­ ~Тспішна реалізація но­ ше нь ХХУІ з'їзду НПРС подарсьиого призоочення вих підвищених соціал і­ і наступних Пленумів ЦИ дО 32 проценrів. етичних зобов' яз8.нь на

. годення --\ вого

зобов'язан­

ня по поліпшенню якост!,

Васильо-

сті

-

учасниии .самодіяльно-

підготували

святиову

СподобаЛИСJl IіІч заклинав юних дзер­ програму.' С. Нольцо­ жинців брати антивну всім виступи участь у житті села. вої, І. Прудної, Т. Нриць­

Є наш

місце час.

подвигу

і в

Підтвердження

цьому - і життя ничного інспеитора, ра міліції Михайловича

діль­ ших. А ще учні і вчителі майо­ висловили гостям щиру

Валентина Шиурениа,

нагородженого

орденом

Червоної Зірки. Gлова ЙОГО про свою ПР-9фесію знайшли гарячий відгук у

серцях

иої, О. Нолот, О. Мель­ ниченио, С. Бабич та ін-

юних.

У нагороду працівнииам

вдячність за ціиаві розпо­ віді,

ту

иорисну зустріч.

Н. ~QРНІИКО, організатор ~закласної і поза~1 роботи Требух1всьJtої серед­ НЬОЇ

ШКОJlИ.


«Н О В Е

ють заходів, щоб про­ йшла вона яномога успіш­

На :ВОН 7'РОН:І. аиміВJIН худоби КОМПЛексні

НАШ РАНОН успІшио справився з річ­ ним ІШаном продажу державі продуктів

тварввввцтва.

НИВІ.

у

СТану

справ

на

Про результати

рейдів

широко

кОМісіЯ,

що

групи

го нонтролю мольського

побувала

фермах

«Комсо­

молочнотО­

варній фермі і ознайоми­ лася з станом справ. Ви­

розповідати­

явилось,

що

за

одинад­

місяців

діомовлеиию. Заклвкавмо взяти участь у цій важJlИВlй справі спеціалістів району, aктввlcTiB

рону

на

надоєно по

преси.

мів молона,

2556

ніло грамів

більше

ПродовжyJO'ІИ траднцію попереАніх рОКіВ, ре­ дакція rазетн ~HOBe життя. бере пІд коитроль

Перша иаша розповідь- про стан знмlвлі худоби в радrоспІ (lКрасИJJl.всьХВЙ.. Наступний рейд буде проведений у радrоспІ lMeВl Докуча­

зНМівmo худоби. З цівю метою будуть проведені

єва.

~'Я'1'ВРічкв в цілому.

Минулого

літа

'оспу

рад­

«Красилівсьний»

заготовили

недостатню

t<ільи1сть нормів для

\'ІадсьноІ худоби.

гро­

Одного

:іна припасли більше зав­ ~ання 2345 тонн при lлані 1700, в основному з природних сіножатей га зланових багаторічних грав. А сінажу тут не занладено жодного ніло­ грама. На нормовому

майданчину біля молочно­ говариоІ ферми як німий І:\онір бовваніє порожня

головний зоотехнін рад­ ли все технологічне обгоспу Минола Миколайо­ ладнання. Тепер його ви'! Осьмак. Зелені пропускна спроможність корми на той час уже за­ становить майже 50 тонн кінчились, довелося прив­ пІдготовлених кормІв за чати

тварин

Корми дають

жання грамів

з

до

лише

потреби

половину

тонн.

900

Гільки соломи в госпо­ І:\арстві є вдосталь. А зсього

на

умовну

заготовлено

голову

14,6

по

~eHTHepa

кормових

оди­

ниць

плані

24

цеш­

при

'Іери.

Цілном природно, за гаких обставин зовсім не­ l1егко

КО:lективу

ників

успішно

розрахунну

7

від них молока

за

нині одер­

ніло­ добу.

дуже

'рама

важливих

кожного

кормів,

50ротьба за Ух

ЧИН­

ніло­

постійна

ощадливе

згодовування.

-

Годувати по'чали з

іЮВТНЯ, тобто lOчатку її щмання,

ча

-

худобу першого

з

самого

стіЙлового ут­ розповідає

передбачувано!.' у

першій денаді редньо.в;обовиЙ лока вить

грудня се­ надій мо­ від норови стано­ 5,5-5,6 кілограма.

Доведене

завдання

не

виконується.

ВИРУЧАЄ КОРМОЦЕХ

прп водити

ників, на lIерший план ви­ кодить раціональне ВИ­ грачання

все ж продунтивність дій­ ного стада набагато ниж­

тварин­

зимівлю ~'доби. Крім ін, IlIИХ,

відповідного

ми­

і на

69 ні­

лограмlв більше ОдинадцятиміСЯЧПі

плану. зав-

утримання

стійлового

важливу

роль

відіграє кормопереробний цех. Існує . він У госпо­ дарС'lві вже тривалий час, але раНіше не забезпечу­

вав

А

потреб

усієї:

цього року

ферми.

тут прове­

дено капітальну струкцію, в цеху

значаються

полець

рекон­ заміни-

дають їх норовам на роз­

дій . Крім того, тваринам періодично згодовують відходи овочів, картоплі та пивt/у дробину. і Підготовленими у кор-

оператори

Янів Демидович Микола Іванович та

Лобію. Бориш­

Віктор

Олек-

Красилівські кормодобувники заготовили в нинішньому році вдосталь грубих кормів,

зокрема 2200 тонн соломи при планІ 1900, але соковитих та зернофуражу для зимівлі худо­

би не вистачає до потреби відповідно 3150 і тонн. Щоб компенсувати недостачу кор­ мів, на молочнотоварній фермі радгоспу на­

900

лагодили чітку роботу кормопереробного це­ ху, що забезпечує потреби 2500 голів худоби

ДокоР.інна реконструкція цього цеху знач­ но збільшила його пропускну спроможність,

дозволила поліпшити якість іпоживність при­ готовлюваних кормів • Однією з ооновних причин

у розв'язанні складної проблеми раціональної го­ ДіВЛі худоби під час осін­ ньо-зимового

Трудиться в нормоцеху неве лини Й, але дружний і працелюбний колентив. Сумлінністю в роБОТі від­

низьких

надоїв

молока

на фермі

є

н~задовільна організація селекційно-племін­ ної роботи, велика яловість корів, несвоєчас­ не осіменіння маточого поголів'я і телиць парувально~о

віку, яких нині

58 голів .менше, вдосконалення

ніж торік

потребує

осіменено на

Поліпшення і

масово-політична

і

даННJI!

на

-

ревиконання

більшості давно це

що

молодняна

за

гра­

мів на голову, гра­ мів більше плану і на 50

-

проти

торішнього

по­

річних

соцІалістичних

мі

групи,

середньодо­

бовий надій м~нший двох нІлограмів

на

норову.

Коли ми запитали бри­ гадира, яка причина різ­ кого зниження надоїв, вона

коннретно

не

змог­

ла· нічого відповІсти. Пер­ шого грудня валовий на­

ферми.

змінився він і причина,

саНДРОВІІЧ Словачевський, допоміжні робітнини Ми­ кола Uетрович ' Моснален­

моцеху

бригадир

Анатолій Іванович

-

шин

молодий

лІст, випускнин господарського

Лука­

значного

спеціа­

сільсько­

технікуму.

8

нілограмів

13

ИілограМів

і вся сlчиа.

си­

жому

З них готу­

ються кормосумІші, яиі тут же здобрюються ме­ лясою, що надходить на І

• На

фото:

КОРмоцех заСnуга І

ритмічно

на

-

добре

зимівлі худоби

працюс

та

Анато­

nlя Дмитровича Бlnоуса. Ви їх бачите

на

Бригадир

знімку зп іва.

бригади

Н.

2

Га­

пина ОnексПвна Ihtмещук (АРу­ га Зnlва) обговорює пІдсумки

роботи із операторами Н. п. Wенфеnьд. М. І. Дяченко, Н. В. Завацькою, Н. В. Тоnу­ біцьною. я. І. СаВ'lІненко, В. І. Чуріnовою. ДІвчата берут .. участь яnьності

І

в

художній

самоді-

сеnа.

Clете

М.

Семин.,....

у

тому,

перестали

пас­

ти.

До речі, і бригадир, І головний зоотехнін про­ мовчали, що є ряд інших,

важливіших приклад, у гІй бригадІ

причин. На­ цій же дру­ 34 проценти норІв ялових, а

погОЛів'я

по

яловість

господарству

становить

28

процентів. Де вже чекати ВЦСОКОї

радгоспу

розуміють

складність

Микоnи Пет­

Москаnенка

організація

морів

всього

АдмІнІстраЦіл і партій­

радгоспу. у цьому роБІткиків, якІ його

Обсnуговують, Ровича

про­

стада.

ПОТРІБНІ СПІЛЬНІ ЗУСИЛЛЯ

вого раціону тварини про­

лосу,

зменшення

дунтивності

Через кормоцех з добо­ ходять

прантич-

забезпечується все по­ голів'я велиної рогатої худоби норо ви та мо­ лоднян. Це дозволяє до певно І міри при бідному раціоні не допуснати

но, Анатолій Дмитрович Білоус та Іван Пимоно­ вич Дяченко. Нерує цим нолективом

нормами

110

що

понинІ. А

мовляв,

усю

проведення

і вжива-

такого

при

умові

стада

про те,

гайно

ці

навІть

достатньої

безпеченості

ВСі

Jlюди

вуються

кормами І

факти

що

за­

ПОТРібно

вживати

не­

необхід-

-

не влашто­

ну льтпоходи

ють

путівок

будинни

У

у

санаторіі,

відпочинку,

ристичних,

а

ту­

танож

в

піонерські табори для своїх дітей. Не прово­ дяться

і

заходи

-

чинну,

на

місЦі

вечори

ніякі віДпо-.

«вогникИ»

тощо.

А все це, безперечно, не­ гативно

позначається

продунтивності

Не гаразд на

оачиш го

на

праці.

феРМі і

з наочною аГітаЦією. де у приміщеннях не

Ні­ по­

жодного

заКJlli'П;е­

лозунга,. на

централь·

ній садибі їх теж немає. Навіть у ленінській ЮМ­ наті і досі висять сОЦіа­ лістичні зобоіз' язання ко­ лективу

тваринників

на

період осінньо-зимового СТІЙЛОВОГО утримання ху­ доби 1982-1983 рокІв, хоч

уже

двох

мину ло

місяців

більше

нинішнього.

Стан справ з зимівлею худоби вимагає докорІн­ ного поліпшення РОБОТИ з

людьми,

адже

вони

ви­

рІшують успіх. Про це не треба забувати не ли­ ше ПРОфСПілковІй, а й партійНіЙ органІзації, ад­ міністрації господарства, всім спеЦіалістам І керів­ никам

середньої

Рейдова

П.

ланни.

бриrада:

ЛАЗОРЕНКО

rолова

rpynи

коитроmo

свідчать

невдоволені

столичні театри та інші культосвітні занлади, пра­ ЦіВНИКИ ферм не одержу­

продуктивності

від

чимало

-

нерує Ганна Лемещун, у

де

з тваринни­

почули

піклується

зо­

організаторська робота у колективі тварин­ Дій молона тут становив а на­ ників, керівництво соціалістичним змаганням, 4125 кілограмів, ступного дня на 150 піклування про умови роботи і побуту пра-· нілограмів менше. Не

цівників

чук).

доля

листопаді бу ло надоєно на корову по 180 ніло­ грамів, аоо по 6 мілогра­ мів за добу, а зараз .тут одержують лише по 5,1 нілограма. Є навіть онре­

ми

тим, що про них ніхто не

бов'язань колективу тва­ ринникІв. Вони, на жаль, не будуть винонані. На­ принлад, у другій брига­ ді, яною Олексіївна'

другим

нарікань і снарг на адре­ су профспілкового НОМі­ тету радгоспу (fOJJOBa Фе­ дір 'J:ерентіиович Татар­

Однак пІд час перевІр­ ни бу ло звернуто увагу і на ряд недолІкІв, що зумовлюють вІдставання, низьиу продуктивність дійного с!'ада, і це тоді, вирІшується

мо­

госпо­

несортовим?

у бесідах ками

назника.

коли

року

здало

та

не

того,

КРАЩЕ ПІКЛУВАТИСЯ ПРО ЛЮДЕИ

цей

507 або 57

період становить

Чи

тонн

200

цього

сортом

БРУДНІ,

причиною

дарство

но­

Серед­

43.

у

чистоти

чищені.

більше

лока

ньодобовий приріст живої

ваги

завдань

стоять

не

стало

нілограмів,

на

пе­

період зимівлі худоби, ліквідаЦію наявних недо­ лікІв. Треба звернути особливу увагу на наве­

бригад

88

ко­

на

в приміщеннях, адже там зараз панує антисані'l' З' рія, корови У переважнІй

перевинонали

другоІ

ЯНИХ

дення зразкової

лентиви обох першої

частина

з

лістичного змагання, ор­ ганізатором всіх. тварин: ників на виконання й пе­

140

проти

періоду

нулого рону

стрічновий конвейєр тру­ бопроводом з окремого резервуару. Одночасно до сумішей додаються також макро- і мінродобавки. Решту силосу й жому фуражири доставляють унорівники, доярни роз­

день.

силосу.

норо вам

До раціону входять 5 ні­ лограмів солом' яної січ­ сіна, 17 си­ граншея велиної містно­ НИ, 3 жому (або 8 :ті. Недосить ісоновитих лосу, 12 - силосу занлали на кілограмів нормових бу­ рянів), на нілограм на­ 1500 тонн менше плану, доєного молона - 300 кормових БУРЯКіВ - на грамів нонцентратів. До­ 3150 тонн. А про нон­ ярки, нрім того, дають центрати і говорити не номбінорм індивідуально цоводиться, Іх запас стакожній' дшній норові. І

новить

що на

• • АЛИ краСИЛІВСЬКИХ тваРИННИКІВ

праців­

рослинництва

норову

ніло гра­

с у в ОР И І Е Н 3 АМЕ: В

ДОРОЖИТИ КОЖНИМ КІЛОГРАМОМ ФУРАЖУ шки

нинішнього

фуражну

виправ­

ріод зимівлі худоби мож­ на створити бойову пар­ тійну групу. Серед них -бригадир першо! брига­ ди Володимир Трохимо­ вич ОлефІренко. скотар цієї бригади Петро Сте­ панович Гусак, доярка Ганна Іванівна Мушинсь­ ка та іншІ. Ця група ста­ ла б заспівувачем соціа­

прожеитора»,

на

для

значна

муністІв,

народно­

і

цять

мадсько! худобн, від успlmвоrо проведеввя яко! 3aJIежатвме виконаввя плaвlв четвертоrо року і

цює

снладала­

ся з. представнинів пар­ тійно\: і профСПіЛНОВОї ор­ ганізацій,

заходів

3 сЮ,.

лення становшца. ДЛJl! цього слід мобілізувати B~i сили. На феРМі пра­

Цими днями авторитет­

на

та внтрачання кормів.

roc88AapcTBax району період зимів.IIJI rpo-

них

ніше.

меТЬСJl на CToplВкax rазеТR та по місцевому ра­

тривав відповідальний

\'ІИ

перевірки

*

10 грудня 1983 року

Ж И ТТ Я»

иародиоrо

радrоспу,

М, СЕМИНor, П. ТЕІ1ЛЮК кореспонденти rазети

«HOB~ ЖИТТIJ)~.


*

стор.

4

ГРУДНЯ

10

СН О В Е

року

1983

Ж" j т Я»

ЛІТЕРАТУРНИЙ НУТОЧОН

7

ЗАСКОК

Сходинки до майстерНОСТі На

останньому

«Криниця»

засідaвнt

лlтературної

порадувала студlйцlв

Ходить

Віра Холошвій, працівниця радrоспу «ПухІвськRЙ».

cBoro,

особистоrо,

теми,

ось

-

куючої

поетеси,

Хочеться нових

иеповториоrо

Щ~

яка пише

побажати

хороших

вирішення

характерне для Вірн,

ЇЙ

віршІв

Чорну

даноУ

як

почат­

Від

для малят.

Иових

ДJIЯ

цікавих

У

* лисички

* * * Пр~)Кидайся, донечио,

Є червоні черевички, Тецла

шубка

Жовта шапка Хата в лиски

вже

хутряна,

чарівна . - тепла нірка.

А на

А подушечиа

проста

І стогнала

.

жалІбно,

лягає?

день

Та деревам спатоньии

ПіД ГОл1виу гне хвоста.

віконце

заглядає?

Я

прошу :

«Заходь В

у

спати! »

народження.

Із

* -*

*

«Я за день іще насплюся . Сон ваш буду вартуватИ». Віра ХОЛОШВІИ.

І здалось: тут лІто тІльки-но було.

них

сердечно

*

*

Де не живеш

Шуна людина щастя на землІ,

_ .

.

· хліб, коли є на столі.

Долати,

я у гості,

В садиу за нею

Пахним узваром

Що там збирає груші

з них

І в лІтІ

нас

матерІ

пригостить,

же ,

_

,______....

-

стрімно

вигуннув :

а

я

І

сорому

мало

від

«Герку­

ганьби не

та

зваливсл

полични.

... __...-=:1_ О, ЗАРАВА_ _ _ __

t

у

ЗАЛІК

І

ньої сиаРтанІади. у спортивному залі міської середньоІ ШИОЛlІ ,N'!!; 9 зібралися помІряти­ - ся силами кращі тені­ систи міста від 17 нолеи­ тивів фізнультури.

Змагання у

проводилися

двох групах.

.

у першій групІ місця серед призерів розподі­ лилися

так:

на

Фотоетюд А.

номбінату

Козака.

Янів Степанович Степо­ вий, видатний радянеьний украУнсьний композитор, вніс значний вклад в роз­ виток украУнської нульту­

-

річчя

Я.

з

дня

народження

Степового.

Нещодавно у Бровар­ ській вечІрнІй музичнІй школі вІдбувся коннуре

ри.

У цьому році музич­ на краще виконання тво­ номпозиlI8 УкраУна святнує 100- рів радянсьиих .НОВАЯ ЖИЗНЬ» оргав Вроварс:хого ",родсхо/'О IІОмитета Коммунистической партии Украииlol, город8КОГО и районного Совета lІародвlоІХ Аеоутатов Киев­ смl! области. (На украииском ЯЗЬІке). Редактор Е. ФЕДЯF'l, Газета выодитT с 17 апрu. 19З7 года . .ц.. IІыода:: 8ТОРНВК. среда, . ПlІтивца. су(l6етє.

ІІЯ

Мороз) .

чали

твори

раУнеького Ірина В. Л .

Топіха Скуміна)

БІв ,

належна

райвузла зв' язку, торгІвлі

с ьного

харчування .

rОЛова

ун-

за­

громад­

-

(Л. А. Басніна), Світлана

балlстlв

М.

МАЛЯР.

педaror

шкоJlИ.

ри

Є.

ФЕДЯИ.

масовоі

робот,"

- - -19·4-67.

Палацу

культу­

Вlло­

РСР .

Ноsнни .-

для

сФlзнки

-

в

СНОм(lле •. Внстава для

ГранІ пІзнання. Любителям балету. сВперед , орлят~!. 3устрlч школярІв Із ЛЬОТ­

Бнковськнм І

хуДОЖ­

ника. ,

Концерт ансамблю пІс­ нІ І танцю МВС СРСР. 18.15 сКlномеРИДlани.. .Ве­

-

.

На добраніч, дітиl Час. 21 . З5 Продовження тедеви­

20.40 21 .00

стави

сПозиціа._

ВсесоюзнІ

художньоl

І

змагання

ТА

ють

Концеpor. Очевндне

ПТУ • . Н!!ЙМО-

Родом із днтинства. 12 . ЗО Фільм -балет сКрик •. lЗ . ОО Камера днвитьс1J у ·світ . Передача 2. 14.00 МелодІІ Кодр. 14.30 Дон. фІльм .Селянсь­ снн •.

РозповІдають наші ко­ фІльм

сДири-

гент» .

Телеклуб киянок .Щедрlсть». 'l'eлефільм .Вогнянl дороги. . 5 серІя. 18.05 Людниа - гО'сподар на землІ. 19.05 Кубок СРСР з водко­ гр поло. Фlнальиl зма-

16.00

17.00

.

гання.

19.30

По них

музеях залах.

І

.ліс

РУба­ не ' ле­

TplcRtl...

сКомпозитор Р. Гаджlєв.. фlльм'ионцерт. Актуальна камера. Факти свIд'І",ь. , ПреМ'єра док. Фільму

18.30

сЗа

маJlдатом

20.45 На добранІч, 21 .00 Час.

партlІ. дlтиl

21 . З5 Художній фільм тер мандрІв••

сВі­

11 ЗАГ~Л""ОСОЮЗНА

12.00

Муз .

•.

19.00 19.30 20.15

ПРОГРАМА ЦТ ПЕРЕДАЧІ НА -КН,.

І

оаЛАСТЬ

вІрне.

· .

ТелефШьм

тять

НА КН"

ствої тадант", 110К. фІльми.

Жданов•.

І

18.00

ЗАГАnЬНОСОЮ3НА ПРОГРАМА ЦТ

ПЕРЕДАЧІ

8.20 9.05 10.00 11 .00

в

гІмнастики.

•.

Закон І ми. Новини. СрІбний дзslночок. АтеУстичнl дlалоги. Циркова програма. ОрБІти дРужби. Змагаються DO~викн Варни

15.35 16.00 16.10 16.30 17.05 17.35

кос­

17.30

23.00

боєм •.

. • «Братерст-

Програма

во

СРСР

дучий письменник В. Коротич. 19.00 Актуальна камера. 19.30 НашІ прем'єрн. Ю. Мушкетик. сПознцlя •.

Новини.

12.55 13.05

MQ:laBToM - дослІдником Н1ІР 3. Flєном .

Телевнстава.

з

сБармалей протн Ай­ болита.. Вистава для дІ­ тей. 11.20 Камериий концерт. 11.40 Шкільний екран. 12.20 110БРого вам здоров'я.

тн .

майстерні

годинника

10.25

15.00 15.30 16.10

сУ

. НIЩІ0На ль нО­

ПРОГРАМА УКРА'НСЬКОГО ТEnЕ6АЧЕННЯ

зеле­

Ви нам писали . lЗ .З О Слава солдатська. 14.15 Грають юнІ музнкаи-

16.50

ВІнгре­

зустрІч з ЗБІрна Швеції СРСР . Б ·перерві 22.05 Сьогод'нl у свІ­

тІ.

дІтей .

Ф.

Є.

хокею. збіриа

12.55

В.

Те­

иародного

Фlльм-вистаsа. Час. МІжнародна

ТЕЛЕ6АЧЕННЯ

лаБІринтІ •.

про

СРСР

Концерт

21 .00 21.35

10.25 Сонячне коло . 10.55 Науково - популярннй 11 .15

Щер­

го ансамблю пlсн1' й тан , цю .Домас. (КеНІя). . 16.55 Вистаsка БуратlllО. 17.25 ФІльм-концерт сГустав Ернесакс •. 18.15 Честь по працІ ; 18.45 СьогоднІ у свІтІ . 19.00 О. Заградчин. ёСоло

ПРОГРАМА

ному

В.

на .

УКРА'НСЬКОГО

виставоч­ ЕрмІтаж.

ФІльм 25 - . сРосlйське . прикладне мистецтsо •. 20.00 Вечірня ка.зка . 20.20 f1ayKoBo - ропrШIРflиR

ТА О'nАСТ"

Док. телефІльм сКар ­ гопlлля. , 8.35, 9.45 Природоltнавство . з кл . Життn пола І лугу. 8.55 Науково - популарнJф фІльм сРозnовlдь про СиБІр. ТаЙга.. . 9.15 РосІйська мова. 10.05 Науково - ЦОJ1УЛЯРllиа фІльм сПо Радянському 11алекому СходУ., 10.35, 11 .40 В. М~ковськнЙ.

8.15

Поема

сВоn6;фUrир

lЛіllч

Ленlи.. 10 НП. Наука І ЖІІ'І-,.,. ПриродощіаscТво . 2 кл. ГеографІ". 6 м. lЗ.ОО Твоя ленінська біблІо­

11 .05 12.10 12.30

тека.

13.35 14.20

сІвановІ перехрестя •. Н.-В. Гете . С'І'Орlнкн жнття і ТВОРЧОС'l'I, .

18.20

Док.

хани

18.30. 19.00

•.

телефільм

Мамина

сТар­

ЩlЩла.

CnУ*УRaди!іському

СОJOзуl . :Вечlр~я ащ. МUкнаРОДflараио.рам",. Час . 21 :З5 ХудожнІй фІльм cPSiTiBHHI<~ .

20.00 20.15 21.00

Лісосклад 16. 2' БориспІльського оптово­ роздрі6ног6 магазину-складу ПРОДАЄ НАСЕЛЦЦІЮ котли для ОІІалецня, я,кі працюють на твер­

дому паливі НІ газу, розбірні теплиці, цемент, крейду, лісоматеріали, штахетну лла:нку ,та інше .

Адреса лісоС'кладу: м. Брова,ри, ·вул. Димит­ рова (біля вокзалу) .. Телефон 5-40-~. АдміністРація. Коnектмв ДМТ"ЧОГО садка НІ ' ·- гnи8Оио сумус з ПРМВОАУ пере~но' смертІ ~тenllКМ

. ГОНЧАРЕНко Оn"гм

і вмсnовnlOC співчyттJI сІм" АдміністрацІя;

партllіна

та

ВМСnОВІІюют..

спІвчуті"

' .. мІани . . .

І 6nмз ..киМ ПQlCій~оТ. пр,офспlnкова

opra-

нізаціі nlдnpМCMcTBa П'язку ГІІМбок.о с:.умуют .. 3 прмвоДу передчасноі смерт чnена КПРС. вмховатеn"км ДИТЯЧОГО садка НІ 6 . ГОНЧАРЕНКО Оn"гм Iванlвнм покІй но,.

Індекс

м. БРОВАРИ КИJВСЬКО! ОБЛАСТІ.

154.

Телефоии: редактора 19-3-82; заступиика редактора, віддІлу партІйного ЖИТГJl 19-4-47; віПОlllдального се.кретаря, відділу сІльського господарства - 19·3-lа; м!сцевоro радІомовлення 19·3·05; відділІв промисловості, листІ.

кореспондеита

вчителя

денської оперетн . 22.55 Новнни.

-фільм

конкурсу

ленарис

лнстами.

ПРОфтехосвlтн

руськоУ

і

Редактор

.

сМн

..

бина (балалайка). сПоруч з дltьми •.

18.55 Клуб мандрlвннкlв . 19.55 ТелефІльм .Чарlвна сила •. 21.00 Час . 21.35 СвІт І молодь. 22.10 Концерт артнстlв Ві­

Нруковська (педагог Г. Д . Субач).

(педагог Оисана

265020,

і

дишко (педагог О . Л . Су­ бач) , Лариса Турпітио,

ВУЛ. КИJВСЬ!(А,

і

за­

В. ІВКОВ, міськоrо спорт­

комІтету.

стали

редакції :

увага:

юзного

Музична передача. 17 . З5 МультфІльми.

ноленти­

кладів

Онищенко (педагог Л . І. Балабанов), ЮрІй ГлаАдреса

ЗІН­

воду залІзобетонних виро­

видатного

його

представники

ється

номпозитора .

Лауреатами

І.

-

телефільм

заажди •

15.50

18.00 МІжнародна панорама. 16.20 18.45 Виступ оркестру цнм- 16.25

вІв, де РОЗБИТНУ фізнуль­ тури і спорту не приділя­

торів , присвячений цій датІ. На нонкурсі прозву­

8идатномукомпозитору "

(Н . А.

Нунси та

СОКОЛИЦЯ •.

телефlлЬм5.

молодІ'

ФІльм-виста­

16.45 Новнни.16.50 За вашими

Не прибули на змаган­

і

І

пласт­

мас (І. Т. Бурлака), На третє заводобудlВНОГО

М.

чуиа .

І

.

ЮЦО'ти за птиця?

І

В.

9

головного суддІ С.

і І

вельних нонструнц1й (1н­ струитор з фІзкультури і спорту С . І. ЗІнчук), заводу

Турнір пройшов орга­ нІзовано. Заслуга в цьому учителя фізкультури шко­

І,

tперше

за­

дожнІ

9.ЗО Док.

ва .

15.30

шиноремонтного

ли .NQ

простоти. .

респонденти .

воду, друге ЖЕН ,N'2 2, ІІа третє тресту «Бро­ варипромжит лобуд» .

І І

місце вийшли спортсмени заводу алюмІнієвих буді­

друге

тив

•.

9.5Q Концерт украУнськоУ Союзу! l,'Iузики. 11 .00 Здоров'я. 10.20 У саітl тварJtП .· 11.45 Ранкова пошта концертному залІ 12.15 . Зустрlчl на радянсь- 11 .20 у - школярі. . кІй землІ. 14.50 Док. телефІльми сКож­ 1-2.30 СІльська годнна ннй день - І :·все жи'І'ТЯ., 13.30 Музнчний кІоск : сЄгер Із СемирІччя • . 14.00 о. Островськнй . сНа Грає лауреат Всесо ­ 15.35 всякого мудреця доволІ

15.00

у другщ rрупі на пер­ ше місце вийшов колен­

11

Час.

ПОНЕДlnОК, 12 ГРУДНА І ЗАГАnЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ 8.40 Коротк~метраЖНI ху-

9.05 Джерела . 9.30 Будильник . 10.00 СЛуЖу Радянському

кий

літньо ї спартакіади Завершились змагання ІІа . першість мІста з па­ стіЛЬНОГQ тенісу, який входив до програми літ­

культура

21 .00

НЕДІЛЯ, 11 ГРУДНА І .ЗАГАnЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

11

~Богатир»

шунав

лес ... » з

чеиають

що

«Богатир.!

свІті .

Завжди

поУзда,

турнІр

з настlльнoro тенісу на призн газети .Соsетская

.

чнком-космонавтом

сподівано

Вночі І вдень, в зимІ

с

матір,

дово­

Т

яи прибуду

Р

І,

зиму

О

на

П

їх

с

хату,

мати

.

Стару з гніздом лелечим

Насушить

не

...

мчав до рідного Харкова, він пильно вдивляючись У напІвтемряву широко відкритими очима, яких чомусь не брав сон, не­

Ласкаво сяючи очима .. . Найщасливішим віДчуваю ТОДі себе на цілім

.

схотілось

розта­

руками :

Пробачте,

ного

гарно жить, якщо ногось ченати,

ЖАданим буТІІ в когось на порозі.

спілі ...

де

ТІльки пізно вночі, по­ гойдуючись ЩІ поличці нупейного вагона швид­

** *

Ще дужче - бачити

сиву

чи сираю , чи на розі,

Яке воцо, і в пошуках вмирає .

-

*

*

сназати,

На ДИВО, навіть черго­ вий мілІціонер, який нІс службу на розі ву лицІ Хрещатик та бульвару Шевченка, при цьому за­ питаннІ звІв брови вгору.

Яи не доводиться життєвий нлин

Усе жит'!:я ЦIy~aє і не знає, А щастя

*

до

спочатиу

розводив

дилось

у чотири радки *

ранну

вечора,

сrюн1йно, а далі все БІль- · ше хвилюючись І н1!рвую­ чи, мотався він на трам­ ваях 1 тролейбусах, в метро, тансі, звертався до пасажирІв і перехожих

радно

хтось шепоче: « рильсьиий .. .'>

й срібний шепіт тоне в золотій Імлі.

Дихає туманом осІнь на осоннІ,

столичному

шований магазин: .. «Гер­ нулес,> , Однан ножен з опитуваних, пІдозрІло по­ глянувши на незнайомого чоловіна, тільии безпо­

Що уже минуло, не вернеш назад.

між

бан­

3

на вулицях, до продавців магазинІв І ларнів з про­

Яблуневе віття нахилилось низьио Від плодів доспілих важко до землі. І

по

раннього

цізнього

всміхнувся:

Раниами заходить у ПрIjЖовилий сад, «Яблука доспІли, яблуиа червоні!»,

Густо-си31 роси на траву упали, Кришталево дзвонить цебо над селом, Звисли на иалинІ дорогІ корали,

сунню

мандри

ханням

Анатолій ЛУЦЕННО

дружини. незабаром

місту.

Місяць лагідно

заважала .

її

з

пода­

глЬну, Аня буде дуже ра­ да»,- .задоволено усмІ­ хаючись, вирішив ще в готелІ і тут же вирушив

иімнату ,

лягай у ліжио

додому

«Нуплю

Щоб мені не задрімати­

завивала,

-

не

у

зима

Білим снігом вулиЦІ замела! ДОllьиа встала з ліжечиа, й до віина На вулиці гралася віхола.

ліжечиу периниа,

спат!!

службо­

хорошим

рунном для TUM паче, що

Світить з неба залюбии,

дітей

** У сестрички

повернутися

столиці із

зірки .

Місяць

ДОСТРОНОВ0

у

вих справах і маючи у своєму розпорядженні вІльний день, замислив

Чом не сплять вночі

керІвник лlтсту.цlї. · ·

центру,

справившись

ночі

* * *

читачів.

од­

ЗУПИНЯlOчи

МІжнародний

20.30

21 . З5 Фільм

інженер-елентрин

ного

ирає. і до

,:...,/

ного з підприємств облас­

морем,

висІває.

знахІдок,

Марія ВОРОБЕЯ,

-======- ДлSl

землю

світаниу

Зерно

иаймолодшИх

РОВ,

наче

\...

.Не

митІ •.

,,~, І

,'~

І треба ж трапитись таному! Номандировочний .Фе­ досій Панасович Нома­

полем,

Помітний зріст у поетичиlй майстерності, шукання

І

-===ЖАРТ

Хто це?

студ1і

новими творами

фільм

'{,~-' ~' ·';I~t~'IШ· -" Т&

І

.

61.285.

рІдким

та

611М3IоКММ

Друк високий. обс... І АрУ.08I­

ний аркуш. Тираж 12.555 прнмlрвнкіа-. З,м. 4628. . Броварська друкарн. КиіВСЬКOl'O . о6.Іаащl'O уп.раВЛ!IІИН у справах IІНД88ННЦ'П!, lІо.<!lграфlf

і

книжково,

торгІвлІ .

Адреса

м. Броварн Киівськоі областІ, Телефов 19·4-37,

АРУі:lрвl: 265018. ву... Ка18Ська,-1'54.

_

#195 1983  
#195 1983  
Advertisement