Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАFtТЕСЯІ ом 18б

У к а з

(4818)

ВІВТОРОК;

ПрезидП Верховноі Ради

11

Украінськоl РСР

ГРУДНЯ

ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ВИ60РІВ

1878 . р.

2

ЦІва

ДО ВЕРХОВНОІ РАДИ УКРАТНСЬКОТ РСР ДЕСЯТОГО СКЛИКАННЯ І ДО МІСЦЕВИХ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАїНСЬКОІ РСР

коп.

СІМНАДЦЯТОГО СКЛИКАННЯ

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ З 17 КВІТНЯ 1937 РОКУ

Відповідно до статті

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ

КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТП УКРАІНИ,

МІСЬКОІ І РАІЮННОІ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

у

ховноі Ради Українськоі РСР постановляє:

UЕ Н ТРА Л Ь НОМ У

КОМ ІТ Е ТІК П Р С , РАДІ МІНІСТРІВ СРСР, ВЦРПС І ЦК ВЛКСМ

ЦК КПРС, Рада MlнlcTplB СРСР, ВЦРПС

1

ЦБ буси

И-JЇКСМ ПРИЙНЯЛИ~оСтаиову-.Про -- розгортавия

liшоюзвого- СОЦla.Лlстнчиого змагання -- працівникі8

3-8 -ЗбlJIьшениявиробництва

т.арввнвцтва

ізаготі·

bea-ЇlpодУктlв тваРИИllJlЦтва • зимовий період 187!)

- - ..

. _ .- .

::Т880- рр.-.-.

Постановою схвалена 1иіцlатнва передових 1\0' JI'~КТИВІв ферм, бригад, І!ОЛГОСПІВ, радгоспІв про організацію Всесоюзноrо соцІаЛІСтичного змаган·

B~ аа зБІльшення

Доручено МІнсlльг()('· пу СРСР, Мінхарчопрому СРСР, МІНм'ясомолпрому СРСР з вІдповІдними ЦН профспІлок за погоджен­ ням з ВЦРПС І ДеРЖКО!l'

вироб- працею СРС!> у двотижне­

автомашини

Н .1

умовах, якІ визначаютьс~ ВІдповІдними мІнІстеу· ствами.

Прийнято пропозиції:

-

ЦК ВЛКСМ про встановлення пам'ятних Червоних щим

вимпелІв

кра­

комсомольсько-моло,

дІжним

колентивам

тва­

ринництва;

-

МІністерства

ського

СРСР.

сІль господар СТВ :1 МІністерства хар­

чової

про мнсловості

Призначити вибори до Верховноі Ради Укра­ їнськоі Радянської Соціа.1JіС1'Ичноі Республіки десятого скликання і до місцевих Рад народних депутатів Украінської РСР

кання на неділю,

заходи

ному змаганнІ за paXYHOlt коштів бюджетІв союзних республік. Визнано доцІльним на-

городжувати

робіТНИНіВ,

колгuспникlв,

інженеРНІ)'

технічних працІвникІв єди­ З<lгальносоюзним

змагання

ЦН

НомпаРТІЙ

СОЮЗНІІХ

продуктІв

тваринництва

крайкоми, об · зимщшй перІод

в

1979-

~

м. Київ, 7 гр)'дня 1979 року.

ТРУДОВА ВАХТА

198і)

П'ЯТИРІЧКИ

року. за високІ показника

встановлення Почесних т11$ союзних республік. дипломІв цих мІнІстерств ..:раЙкомам І обкомам пар­ І . ЦК профспІлок для на· Тії, мІністерствам, Радам городження передовиків МІнІстрів союзних І авто· тваринництва, колективІз fіСМНИХ республік, Kpat!· ферм 1 тваринницьки)( виконкомам і облвиконк~­

1980 рр. КОJIекти в І в бригад, ферм, а TaKO~ колгоспІв, радгОСПІВ, мІж­ господарських пІдпри- бригад колгоспІв, радгос­ мам подати спІльно з ємств та Інших державни~ пІв, Мlжгосподарськик профспіЛКОВ1іМИ І КОМСО сІльськогосподарських ПІд пІдприємств 1 органІзацІй

м.і1госпtв І радгоспІв, мІсЦЄВI сІл&ськогосподарсыі

Для нагородження пере· можцlв у Всесоюзному

органи

соцІалістичному

змагаш:1

за

вироб~~·

торську

органІзації приємств І органІзацІй.

посилити

роботу

органІ за-

по

ШИР0'

ному розtортанню Всг· ·еоюзного соцІаЛІСТИЧНІ)'

збільшення

цтва І заготІвель тІв тваринництва

продук, встанов·

-

переможцІв у Всесоюз·

ному

соціалістичному

змаганні за виробництва продуктІв

збільшеННlI і заготlвеЛ1,

тваринництва

зимовий

період

в

1979-

1980 рр. При цьому МР­ ється на увазІ, ЩО наго· родження Почесними дип­ .'юмами проводиться за рІ' шенням сlльськогоспо­ - для нагородженнJt дарсьних і профспІлкових союзних респуБЛік 6 ПО' Opraf:llB союзних І авт<: чесних грамот з грошо­ номних республІк, країв І в()т премією вІд 50 до областей вІд ІменІ міНі­

мольськими

~paYB, автономних І союзних республІк за успІшне

пІдвищенню

проведення

зимІвлі

худv·

до

цlалlстичному змаганнІ най6IлыІІ miдaTRnx резуль­ татів

областей.

органами

нагородження орденами і медалями СРСР працівнн, ків тваринництва, якІ до­ бились У Всесоюзному со·

го зМагання колгоспників, лено 1300 Почесних гра' робlтнинів радгоспІв, ко· мот ЦК ІШРС, Ради МІ· {ІeJ(тивів ферм І бригад. нІстрlв СРСР, ВЦРПС і J(f)ЛГОСПІв, радгоспІв, ра· ЦК ВЛКСМ, з них:

"ОИіВ, округІв,

О. ВАТЧЕНКО.

~-----,---.,.,-#'

зна·

KO~1f І райкоми партії, Ра,р.·· МінІстрlв СОЮЗНИХ І lВtоtlомних республііС. І<райвиконкоми, облвИІ\ОН' КОМИ і райвиконкоми, паРТІйні, профспІлковІ 1

J<омсомольськl

року.

Сlкретар ПреЗИАїі Верховноі РаАИ Украінської РСР Я. НОЛОТУХА.

в праці за ПідсумкаМIІ иицт.а І заготІвель пр;>· вий строк розробити І за· СРСР, МІнІстерства м'я~­ змагання в період прове· ДУКТlв тваринництва в зи- твердити умови Всесоюзної І молочної промисло­ мрв"й перІод 1-979 - ного соцlаJIlстичного ЗМСі- востІ СРСР та вІдповІд' дення зимІвлі худоби в 1980 рр. гання за зБІльшення ви· них ЦК профСПI.іIOК пр) 1979~1980 рр. Дозволено ЦК Компар· Постанова зобов'язує робництва' І заготІвель

~еспу6лlк,

1980

Української РСР

ком «Переможець соціа;'1

стичного

сімнадцятого скли­

лютого

заохочеюlЛ

переможців у соцlаЛlСТИЧ

ним

24

Голова ПреЗИАії Верховноі РаАИ

госпІв, радгоспІв, райоюв і І областей; визначити кон­ кретнІ

79 Конституціі (Основ­

ного Закону) ~' KpaїHCbKOЇ РСР, статхі 13 Зако­ ну ~'KpaїHCbKOЇ РСР «Про вибори до Верховноі Ради Української РСР» і статті 13 Закону Укра­ їнської РСР «Про вибори до місцевих Рад народ­ них депутатів Українськоі РСР» Президія Вер­

І показали

зраЗI\И

трудової доблестІ у наннІ

вико­

соцІалістичних

зо­

бов'язань оо зБІльшенню виробництва продукції 1 стІ

худоби

продуктивно· за пІдсумками

за четвертий квартал року

І

перше

1979

піврІччя

б}{, всемІрно пІдтримувати І 100 тисяч карбованців; с.терства і ЦНпрофспlЛКИ. 1980 року. розвивати творчу Інlцlати- для нагороджеНI1:J . ВирІшено пlдсумкч РедакцІї центральних і ву тваринникІв по пlдви- автономних республік, Всесоюзного соціалістич­ мІсцевих газет І ЖУРН<t­ щенню продуктивностІ країв, областей І автоном· ного змагання працlвникl" лІв, радіомовлення І теле­ всІх видІв худоби І птицІ, них областей 34 ПочеснІ

збільшенню

виробництва грамоти з грошовою пре·

продуктІв тваринництва. · мією вІд 25 до еФективному використан, нарбованцІв; ню кормІв, високу ку ЛЬТУ­

ру виробництва

схороннІсть

І

повну

поголІв'я.

. Встановлено, що перР.· . ~ожцями у ВсеСОЮЗНОМJ' соцІалІстичному

змаганнІ

визнаються республllШ. JtpaI, області, автономнІ

·оКруги,

райони, колгоспн,

радгоспи І тваринницькІ ~р;игади та ферми, якІ. ор­ гаНlз.овщю

проведуть

ЗІІ­

мІвлю худоби, доб'ються ВИСОКИХ показникІв у ви· ІСонаннl планІв І соцlалl· етичних зобов'язань по ви· робництву І продажу дер­ жавІ м'яса, молока, яєць,

вовни та Іншої продукції.

забезпечать прирІст вироG ництва і закупок цих про· дуктlв,

зростання

ностІ поголlв'я пІдвищення

чисеJlu­

худоби

І

її продуктип­

ностІ порІвняно з вlдповl;:ж ' ним перІодом минулого

-

ва

громадськостІ,

яка

бованців;

-

для

8

такими

грошовою премІєю до

.5

тисяч

станом на

1

пІдбити

липня

з урахуванням

за

1980

р.

показникіВ

за ІУ квартал 1979 РОК\, І перше пІврІччя 1980 р.

вІд

3

карбованцІв.

комами партії, Радами МІнІстрІв союзних і аВТI)­ номних республік, край· виконкомами, оБЛвиконко· мами І райвиконкомаМlІ, партІйними, профспілко­ вими, комсомольськими І органами

дання

грамот

МlнсlЛЬГОСПj

умов

для

висвітлювати хІд Всесоюз­ ного соЦіалІстичного зма· гання працІвНИКіВ тварин·

ництва в республікаJC, краях, областях, районах, колгоспах

радгоспах,

1

бригаllах І фермах, всебіч­ но

пропагувати

передовиків

досвіД

новаторІв

-

виробництва.

*

*

*

п

зав­

ду впевненІсть у тому, що

воду.

СПРИЯ1И

трудівники сІльського гос­

а (1 соціаліСТИЧ!іі зобов'язання.

поставлено

всемІрно

бачення покликанІ широн,)

ЦК КПРС, Рада МІнІ· стрів СРСР, ВЦРПС І ЦК ВЛКСМ висловили твер·

СІльськогосподарсь ким

З цієї кІлькостІ Почесних створенню

необхІдних виконання

с()­

подарства,

Визначено

господарства,

також,

ЩІ)

нагороджеНі

робництва І заготІвель Віl' сокоякlсних продуктІв тва­

Почесними грамота\\fИ ЦН ринництва;

КПРС,

СРСР,

виступає

. Ради

ВЦРПС

ВЛКСМ,

проти

демон-

МІнІстрІ ..

одержать

І

ЦН

авто ·

якнайБІльше

пропагувати І поширювати досвІд передових тварин· никІв, ферм, бригад, КОТі-

у

---_.виконання

зав·

дань десятої п'ятирІЧки.

странти прийшли до БІлого дому,

до

де вІдбувся мІтинг.

середовища.

нення

Буенос-Айрес. БІльш ЯК 8.1 п'ять процентІв зросли цІни D АргентинІ за листопад. Всього m

Берн. Сkандальні факти забруд' навколишнього

середовища

Еиявленl в одному з найБІльших місць Швейцарії Базелі. Скидаю:н відходІв хІмІчного виробництва призвело до забруднення грунтових вод І поставило пІд загрозу зд()·

ров'я жителІв цього мІста. ЯК З,\· значає

мІсцева

преса,

винуватцеlVi

є концерн .Сlба·ГеЙгі., влаСНИFИ якого безвlДП.9відально ставляться

питань

охорони

навколишнього

у нинішньому роцІ життя в цій країнІ, згІдно з офІційними даНІ! ми, подорожчало майже на 130 процентІв. Це прямий наслlдCJК полІ тини заохочення великого міс

цевого 1 Іноземного капІталу. (ТАРС).

nередОВи(1 . вулканt.

успішно ВІО,ону" не тільки виробничий n.1aI~,

Bi/l

На знімку: М. Г. МІЩЕНКО за роботою.

соцlалIСТИ'l­

вих успІхІв У зБІльшеннІ виробництва м'яса , моло­ ка та інших продуктІв ТВ3ринництва І внесуть свій вклад

Микола Григорович Міщенко -

заторник ШИ/l аТ.ltOfфе.'mого ТИСКУ шиноре,lfонтного за·

включившись

у Всесоюзне

СРСР видІляється 970. цlалlстичних . зобов'язань не змагання, готуючись Мlнхарчопрому СРСР 11 О-у рІч· ПО успІшному проведенню гІдно зустрІти 27 І Мlнм'ясомолпрому зимІвлІ худоби в 1979- ницю з дня народженнІ'! СРСР 3. 1980 рр., зБІльшенню ви­ В. І. Леніна, доб'ються но­

вІдбулась масо­ американської

плакатами

нагородження

колгоспІв, радгоспІв, мІж· господарських та інши)( державних сlльськогоспо' дарських пІдприємств 1ООО Почесних грамот з

планІв Пентагону розмІстити Ho~1 американські ракети в ЗахlднН'! ЄвропІ. «Не ДОПУСТИМО розмllIlен, НЯ американських ракет в Євр,:>­ nil., «РатифІнувати ДOГOBЇ~ ОСО-21., .Геть ядернІ озброєння!.

-

округІв Іра­

траринництва

Перед ЦК Номпартіі1 йонІв 260 Почесних гра· союзних республІк, крап­ мот з грошовими премІ,, ' комами, обкомами І рай· ми вІд 5 до 15 тисяч кар:

ПЛАНЕТИ

Вашlвгтои. Тут демонстрацІя

ТИСЯ'!

нагородження

автономних

року,

ПУЛЬС

для

50

Фото М. Семннога .

ПОКАЗНИКІВ

УСІХ

з

По-ударному потрудпп­ ся у листопадІ l\олеКТIІВ ремонтно механі ч н о r о заводу. Завдання по реа­

нача.ттЬНlІl\ами О. І. Фе­ дюк та В. Я. НУЧШ:СЬКІІЙ.

лІзацІї ВИl\онано на

'VIовлень. Перший ВПN­ товив емблему ОЛіМПіо· :\11-80 для КИЇЕСЬКОГ)

-

процента,

понад

1О 1,g

план

ВІ!­

Обидва НО.1е~;ТИВIІ заЙIІЯ11 на виконаннІ почесних ЗD­

пущено продукції на 2,1 тисячІ карбоваНЦіВ. Н<І центрального підприємствІ ня

І

йде

освоє'!

виготовлення нови)~ вантажо

козлових кранів

підйомністю

12,5

тонни.

Зразки ударної високо­ працІ пок;!­

продуктивної

зали робітники двох пер~' дових

цехів

І

талей для тресту «УкреJlЄ~ lJатормлиНбуд» . А другrr:і Інrпускає люлыіи для ф~­ садних робіт ЛЕ 1ОО ~ЮО ;з держаВНIІМ 3наном яко­ стІ. О. САВЧУК,

підприємства

металоконструкцій І слюсарно-мехаНічного, д'О!

стадіону

ГJартію 1\0мплеКТУfOЧlIХ де·

начальннк

віддІлу.

планового


2 стор. "" 11 груд.ня 1979 ,року

НОВЕ

ЖИ'ТТЯ

ВИБОРЧІ ОКРУГИ ПО ВИ&ОРАХ до 6роварськоТ районно' Ради народних депутатІв РіШ8НННКІ 479 BUHOHHOJlY palJoHllo! Ptliu в_родних а'''I",о",l, .іВ 10 груВ". "79 рону На. підставі ст. 14 Закону УкраУнськоУ Радянсько! СецlaJl1· Ifцtнt.. 1111'" 18 ом 5', Кем· K,.rIlCJoJta .ід м,м 1()9-238.

стичної Респуб;,tіКИ .ПРО виб6РИ до місцевих Рад народних еемельewea Btl_ н

1 де Н 3 депутатІв УкраіНСЬКОЇ РСР. виконком районної Ради народ- ,,,JlI811Q1C1, від М ~8 )16 Н 8е, них депутатів вирІшив: ч.'~.'м(й~Р. від .?t 1 Д!) Утворити по Броварському району виборЧі окрyrи по ви- ,.,. 2.

__ _v__ . .

борах до районної Ради народних депутатів:

Бобрвцький

виборчий oкpyr ом

1

Центр - село Бобрик; ВУJJИцІ Шевченка, Радянська, ЕнтузІастІв, Щорса, Петровського, Лісова, Матросова, Ватутіна.

Набережна,

Свірської.

ФРУНЗІвка.

ху'!'ір

БобрlЩЬКВЙ вИборчий оируr .м 2 Центр - село Бобрик; вул".

цІ КалІнІна, Горького, Боженка, Чапаєва, Садова, Жовтнева.

3••--..... _vpua 8ІІР1І' .м

Юрова, Леніне

з провулками вІд .N2 включно, Пушкіна.

1 до

Боrданlвськиl

виборчий oкpyr .Ni

ом

ВеJJJUrОДRмерський

1

~

ДI:І,м З~, ПРО.УЛО.

.1,

Век·

Виборчий OKPyr .м 18 З.JIJoИИЙ в1д .NЬ 1 до ,м 13. Центр - село Велика, Димер. З..оpqud ка; вулиці Чапаєва, I'lаРИИКОВІ. _ ..екру' ом 31 Київська, Першотравиева, Івапа Цп!р - селе Заворичі; -.у. Франка, Богдана Хмельницькn· JJИці ВОКЗаЛЬflа !liд.NЬ t 4(1 го. ом 58. РааГОСПИа BJlt ом t .110 ВеJJRКодимерський ом .f~. n""'YJloJC 8()КJаЛJ>ниА 8і4 внборчий окру, .Nir .7 .м 14 "" М ~1. вул. Вудlвель· Центр - село Велика Дв. ник•••1.1 ~ 1 до М 13. Нуnр· мерка; вулиці Польова, КОІІУ,}- ТУl'И від .м 1 до .м 8. ва, провулок ПОЛЬQlIИЙ.

Центр -

село

мерка; вулиці

ЗuJlIlСЬRd _ор'" ORPfr .м ~

Цм,р

Великодимереькиl вИБОрчий oKpyr .м 18

142

4

Велика

Броварська

-

е.nо Заанм'я.IІУ·

лиці J1 ••IIII.' Т. Радченко. ГІГ.ріні. Г. M'J!."'Ka, Чекістів, Ю·

nи- ,е... nJleJlУJЮИ Озерний, 8ату·

"д ТІ.'. Т.решкеJlOІ.

Новосеnиц:t.

.N2 57 до кінця, Зелена, КіРОВІ.. РJlеJ7етареьиа від.м 1 д., село БогданІвка: д; 20 вулиці Ворошилова, Гагаріна, провулок Юрова. ' Шевченка, Матросова. ГоrолlвсьиRЙ 388R111euRЙ виборчий оирyr .м 18 - . , . . . oкpyr .м 33 Боrдав1вськнй Центр - село ГогОЛіВ: ву""'. IJeJf1'P - ецо За,им',,; ву. Центр

виборчий oкpyr .м 5

цІ Київська

до

мм 79-В:3. JJИЦі П-Jlме'f."еьиt

Центр сеnо БогдаНіВкп: __ ТребуХівсЬка. КраСИJlІвсьи" вулицІ Леніна з провулками від превулок 1 Травня.

.N2 143 до N2 298 включно. Св· дова, Гайова. Нова.

Боrдав1всьвий

внборчий ОИРУf .м 8

Ц ентр -

село Залісся', eeJltl

Залісся, Броварське допоміЖJfС тосподарство. ЗалІське лісомис, ливське господарство.

ВМИКОДRмерськнй виборчий oBpyr .Ni 7 , , Центр - село Велика Димеr.o·

ка; вулиці Леніна,

Радгоспна,

Паркова, Ворошилова •. Шереп· J<a, Броварська від но 1 д:>

Ng 56 включно.

ВелнкоднмереЬJrU'

вибор'IJIЙ окру' :м 8

Центр - село Велика nимерка; вулицІ ім. Щорса. К811'

ської,

Прорізна,

Пархоменка,

Гаroтвс.кий ВJlбар'IJIЙ окру, .м

zo

Центр _ село Гогоnl.: ІУJJИ'

.\

і Г

орького,

J<&, Л. УкраУнки,

М

Івана

Центр

-

село Гоголів:

євту·

шенка, Гоголівська від .м 1 lIО) вуn. Чкалова, Ng 56 включно, Пугачова, ПОЩ· ка, Котовського, това, П. Морозова, ГагарІна, пІна, Панфілова.

ського від N9 1 до М 7 включ, но. Велниодимерськнl виборчий оируr .м 10 Центр село ВеЛИКІ мерка; вулиці ЗаЛіська. Лі!иів, ська, провулок Богданівськи.А, вул. Березнева, СІчнева. КвІтнева. ПушкІна від .М 1 дО N2 51 включно. , 8еЛНКОДRмерський

n.

від НІ 31

ріна, Осинкова. Поповича.

Калініна. Ре-.

Гоrоnlвський виборчий oкpyr .Ni

торІя

ceJ1a

58

село Мокрець; тери­ Мокрець.

МокрецJaКИЙ виборчий oKpyr .м

Центр

58

село Бервиця; теРІІ·

-

'

10рія ема Бервиці.

Плосківський IИбаРЧІІI oкpyr .Ni во

Центр

село Плоске; ВУЛlr·

-

цІ ЛеиіНІ,

Нова,

Садова,

В$.ту­

тl.иа. Жовтнева. пров. Перемогl'.

Кщuкнцькнй

0.'1'

ввборчиt .Ni 47 ПJJоскlвсьJQIЙ Центр селС) Ки.жич1. ву. виборчий ОКрУ' ~ вІ пиці М. ЛаryиовеІ, ГJlибока. Центр село Плоске; вуnи· буд. ММ З~--70. пров. Пет, цІ Гагаріна, БУДівеЛЬНИКіа. ренка. вуn. Куценка мм Щорса, Дяченка, пров. щes· е6. чеика, село Першотравне!3е. кuжqыulй Поrpебівсьииl .в80Р'IJIЙ oвpyr .м 48 виборчий oKpyr }А в2 Центр село КНЯЖИ'lI; BYJf. Центр село Погреби; ву. Куценка . М 1-5, Лисенка. лиці Гагаріна, МіЧУРіна, Щор· пров. Гороб'я, вул. Глибока са, Rlрова вІд мм 1-2 ДІ) ММ 22-49. Максименка, .мм 20-49, Фрунзе, Шевчен, М :14-38, Шкільна. ка. КаЛіНіна, Франка, Некрасо­ КраeнJdвокий ва, ВатутІна. Петровського. ГІа· виборчий oкpyr .Ni 48 паніна. Центр смо Краеилівка; Поrpебlвський вулиці ,КосмонаВТіВ, ЛенІн". виборчий окру' .Ni 8З

24-

llРОВУnКИ ЛуrовиЙ. СтаВио.иit. Мічуріна, вул. Мічуріна. Са;хо. ва. П10нерська. КраeнJdвсьвиJt виборчий оирyr J'tA 50

Центр село ПогреБИ; ву· JJиці Нірова від N!!M 51-2:.2

до ММ

Гоголя, ГаЙ·

54-129,

дара, ЧапаЄl/а, Горького, 1{0ItIQ·

бинського,

Суворова,

ПоеТИЦ1е·

Центр село Красиnівка.: В8, Чкалова, Иутузова. lе .м І(), B~rOla. CallCl.a, ЛІ· OPlI.· Пухівський сФва. НіJIИ Барбон. Нова. Щор· ВУJlиці МОJlодогв~ціЙЦіВ. жоиlкідзе. Дзержинського. виБОР'IJIЙ oKpyr ом 84 еа. ШиlJ1ьна. ЕнергетикіВ, КIfJвсьЦентр село Пухівкц, вуnи" Кцвн1ВОal к., Дяченка но 1-38 І .NV 1 J 111 Щорса, ЛенІна до .NV 58, 1188еpul 8ируr ом 84 Радгоспна, Жовтнева. Садоз~, Цех" - сме КЦИlflвиа. ",. вкnючно. Краев.1ll.всьКИЙ Мнру. Комсомольська. JlXцl. ЧерRlrlвеька, Чеиlе'1'ів. Ко!еВСЬ!!!)!'С, Титова. Садо... АИ· виборчий ои"r .м 51 Пухlвський

ом 20.

J(ци. .~

BBee,wt 08p)'l'

.Ni

n.1t'J'lOI.нa,MoМ !P - eeJtJ1JЦ847.

BYJUl' " 8'f1!. ЧервоноаРМіЙСЬ­

акарен· цІ КиУвська від МНО 161. -18а ,

Богданівська від М 1 до М 15 включно, Некрасова, Петров·

Цеитр - eeJJO К"JlЖИч1; .у. rnщі Челюскіна,Мак Щорса, Лісов!!.. КУТУІова, с и Jo( е R к І

ЦJI Жовтнева. х. Зоря. foroJlI ........ IUUI виБОрчий aRpyr .м 21 ,еRеииа. Ммодіжиа. Центр село Красилівка: Центр - село Гоготв; ВУJШ· кamndвеыclll BYJI. Дяченка від М 40 І ом 13 цІ 1 Травня .N!oМ 16-21. Кп· 8IdIО"" окр1l' .м м до кінця, пров. Короnьова. Увська від ММ 81-84 4" Будьонноrо, пров. MNv 159-164. КуЙбншев.. ц• .,~ - еело Дими,рово: иров. Паl'хоменка, вуn.Чкалова.. Ждано Франка Яшника OCTpollebKoro ,еJlIПOр11f ее..! Ди~еве. ва від No 1 до No 43 включно. BOPOBC~KOГO по ММ 22-2З. • _ , _fC~JJJUd"::,, ом 38 пров. Гоrоля. вул. Нірова. КОМ, Г І _..... .......,.- -r,,oroJl ВС....... Центр ~ с.nо КаJlинІвка, уе· сом()nьсьиа. КраeнJdвськнй . пбор'IJIЙ oRPyr .м 22 '~2,1a еіn П,,.моrа. Скибии. ~ор'IJIЙ OHPyr .м 52 ~p - село ГОГОМІ: BY.Jm' KUJIf8e1t11111 Центр село Краеиnівкь; tx1 Воровського від НОМ 24 -иІ."... aкpyr ом 37 2б до кінця. Чапаєва, ПаРХ\9· цепІ' селище Каяк,,,. вулиці Жданова вlд,м 44 до m.eHK.!-: Дзержинського. l\i~".IY'I. Леніна M.NЬ 24-~,. ЗО, кінця, Островського. Чехова. 1 Травня від ММ 18-23. 60· З'.l'lр'.УЛСК ЮJtлеtнif} HOBoca~OBa. пров. Польовий, Теяьмана. Ворошилова. женка, Леніна, Фрунзе, ВRИар .мм 1. З, 5. 7. вуя. Ше.ченка "yn.

провулки Щорса і Пархомениа. Вмикоднмереькнй СЬ!{ОГО. Гоrолlвс.КИЙ виборчий ОКРУ' .Ni 8 'Центр - село Велика Димер· виборчий olCpyr .м 23 ка; вул"ц

Цен?р

ВеJIВКаЮlмерсьииl &JU нм 2-21. ВИборчий оирyr .м 15 Цен" сеnо ~аворИчі; вуКuIDЦJвIПlЙ Центр - село Велика Ди- JlНЦI. ICeen.раІRlllа ІІІ.,!І М 1 )18 виборчий oKpyr .м 48 мерка; вулицІ Ніколае:ва, п. По. .1\v ~". ЧеРВОНОlрмійська ві.'1 Центр - ceJ!o КНJfЖИЧ.; БУтІ· повича, Андрія Зеленого, rorrJ' 'М $ .ае ом ~,. CYI\!)POB,. 1\,11 цІ КиІвська N!!M 2-130, Гага' nівська в1д М 56 до кінця. ". JSo.N! 50. Наб8"ежиа

Кооперативна, Свердлова, Ком. сомольська, Гагаріна, Петра Голуба. Михайлівська. Боrдаиівський ВИборчий oKpyr .Ni З бинського, Иомсомольська, ДІ" Центр село Богданівка; митрова, Жовтнева, ЛермоИ!(.), вулиці Зелена,

I'ИJJ••цr.... вdоpчвt ..pyr ом 4s

Мокрецький виборчd oкpyr .м

""..0_

ву.!!. Шевченка

H.NI 19.

Абор'" ОКРУ' ом

ВНбор'IJIЙ

Центр

-

oKPyr .Ni 85

село ПухііІка: ву..

.!Пщl ім. Героя РаДЯНСЬКОГG Союзу Микала С. Ф.. ЛенІнІ, Дебрівська, Першотравнева. Ра­ дянська. П10нерів, РибаЛЬСloка,

Деснянська. Пасічанська, Пух111СЬКИЙ

виБОР'IJIЙ аируr .Ni 88 Центр село Пухівка: lIY" Jlиці ГагарІна, Шевченка, Кос­ монавтів.

Пухlвеьний виборчий oKpyr ~ в7 Центр село РОЖівка; тери.

Жов't'нева. Иорольова. Червоно· торІя CeJJ8 Рожівка. арміЙсr.иа. пров. Божеllка. вул. Рожнlвськнй Щорса. виlорчий oKpyr .м 88 88 Лlтк1всьRJIЙ Центр сеЛо Рожни; ВУJIИ. Калита. виборчий окру' .Ni 53 ці Хоменка від М 49 до .Ni! 65. 4В. 50. ШвНіЧиIl. Центр сеnо Літкн; вулицІ ,Ід ,м 52 до М 60, 21. 23. Лісова, Червоноармійська. Са· Пушкіна, П1щана, Лісова. Зме­ дова, Дзержинського, Толстого. на. Щорса, Пролетарська, Фрая­

38

Музиченка від ,м

2 до .N9 40.

ЦeJffР ~ище, Rаnита; ПРОВУJlКИ КОЦІового. Радянсь­ ву.!!. J'leJI1Ha .мм 34. 36, ЗВ. кий. Озерний, П. Морозова. Центр село ГоголІ.: вум· ,",0911О1( Молt)ДIЖRИЙ.моМ 1. Бузковий, Луговий, цІ Ватутіна, Матросова, ЖОВ!'j' 3. 15'. ВУ,!!:. ЧервеноаРМійська ний, ryртожиток. три Вииоrрад­ житлових ХИ, Шевченка, Пушкіна, Ар.,!! ,мНе 14. 18. ма, Кольцова, Чехова. КСl!tI)· будинки радгоспу. К8at..eod бниського, Щорса, Некрасс... m'l'ЮвеьRRЙ ....рай 08Р7І' ом 40 Гоrотве.КИЙ IИборчий oкpyr .Ni М Цент, , - селище КаJПl1't.: .иборЧИЙ oкpyr .м 2s Центр село Літин; ВУJlИtlI Центр село ГОГOJIіВ; вуnи- -.уn. ЛевlИІ вІд JIi 67 116 М 1*), цІ Фурманова, Маяковс.исrn. ВУJlИW ЧерiIDКОlрмIЙ~ •••• C'IO~ ШеВ'Ієниа від М 34 до М 115, Черняхівського. Толстого, K~· .., feroJlJf. Набере... КОЦІ!)· ХаJlчеика від .м 98,!10 М З6, ТуРЧНRоа· ЗвУ Коемодем'яисьио'l, nровул­ Jlяревського. Гоголя, Ос,ап. БJntQ.,rо. Kwr()Ba, Вишні, Черииmевського. СІІиаre ." н· 85 до JIi 80, вре· КІІ Садовий. Мел.ника. Груше. вий. вуn()к ШкlnькRI. Жердlвсьвиl JIlткlвс.RRЙ ' в.борЧИЙ oвpyr .Ni 18 KUIR..c.... lІиборчий акру, .м В5 . nбop'IRЙ oкpyr .м 41

24

ка. Огородня, Коцюбинськмо. Травнева, Партизанська. Чер­

воноармійська,

Шевченка. С'І'а­

ре село. Хутірська. Рожнівський вИборчий oxpyr }і в8 Центр село Рожни; вymr· ці Леніна, Рибальська, Лиеенка,

Садова. Космонавтів,

тивна,

Шкільна,

Менка від ом

2

но

ДО М

50,

1

Коопet'а·

Шляхова,' ХІ)­

до

.N2 47.' від

Сибірська.

РУДИJIRСЬКИЙ

виборчий oкpyr .Ni 11 IИIJ0рчий oвpyr .м 70 Центр - село Велика ДимерЦентр село Рудня: вуJПЩ! :ка; вулиці Богданівська від бу· J\иІвська. щорса. динку Ng 15 до кінця. ПушкІк:! Центр - село Жердова; eeJ'8 Рудняиський Центр село ЛІткн: ВУJlицl від Ng 53 до N2 95 включип. Жердова, Куйбишев. Захарі8Р. виборчий oкpyr .м 71 , ЦеНТР с::еJlИще К..nита. ву. Франка. КиJвська. вІд М 1 де провулок Пушкіна, вул. Вок, Шдлісся. Центр село РfдНЯ; ву~ицt ~UI Піонерська. О.' KOIUCBМO,

зальна від N2 49 до кІнця. Го·

родня.

ВеnикоднмерсьКНЙ

виборчий oKpyr .Nir 12

Центр -

Шердlвський

б

_....

ви ор..... oкpyr

~

~.

..... --.

Центр - село Жердова: см. село Велика Димер- Мала Тарасівка. Вільне. миха'·

ка; вулиці Бобрицька. Озерна, півка. ПушкІна від Ng 95 до но 11:>

Петровськоrо, Пестmпева. ПрОl'l.

"JI.

но

20,

ШевчеНJm в1д

.NV 2

Д() КаJliИ1на. Чапаєва.

М :З2, Леніна, Харченка вІд Ч.'1!О", Вl'едека. Піичу' М 2 ДО Х.7IlБС)пекарRl, Л. Укра· Q ОМ"... 1'УР'Іииовськоro вІд їнин. Базарна. Комсомольська. ~ ~! 11' JIi ayJl. Wеачеf!' Ткачі. Чоповеькоro. провуmm

2. 4.

813.

". J'I..qцьиоrQ. Ско,а. Франи а •

OJ

.еніна., Про­

петарс!>ка.

РУДНJJRсьКНЙ

lиборчий oкpyr ~ Ццтр

-

72

сеnо Рудня; вуmщl

J(y8иеЧИRЙ. Петровського. Да'l· Ватут!ва. Кірова, пров. І{ІРОВІ, H~a. KOТOlCbKoro. Щорса. 3аворвц.КИЙ ННЙ. SfrlдииЙ. Чехова. Вишие· lCцJrraeьвd Русанівський включно, Вокзальна від ом 1 виборчий oкpyr ом 28 ІІІЙ. Р!чковиЙ. БереrовВЙ. а80Р'" oвpyr ом 42 пБОР'IJIЙ oвpyr ~ 7З до N2 47. Центр село ЗаВОРИ'ІI: 11' .mвlвеьКНЙ l1eВ'fp селище Наnита: В'!. Пентр село РусаНіВ: Вfnи· ВелнкОАИмерсьКНЙ лиці Леніна вІд ,м 20 до.м 98. adорЧІІЙ oкpyr .м 18 :\ZI .пеніна, Садова. Гайова, по­ вибор'IJIЙ oкpyr .NI ІЗ Комсомольська вІд Н" ltI!J .IDIЦI Пtnyка, n.ршотраnеN. Центр ееnо Лl,tки; '1IY.JIQ1 льова, Островського. Центр - село Вмика ДИ·.Nv 27, Кірова вІд НІ 1 ПО Л. УКJlаtиии. ПушхlRа. Турчи·

мерка; вулиці Котовського. ш-· М 23, провулок Титова від .NЬ 1 ИОІСN(О", вІ.4 ом 6 10 "" ~ 40. КиУвська вІд ом 2' до М 63. денна, Степана Разіна, ПеТРОі!' до Ng 26. провvлок l'IJ1J'IЖJtк:t ВУ.!!. J1mиа від .Ni l]І.О М 31. Гаrаріиа. Чапаєва, КОСТ.lflfа,

Русанівський

'

цборчий oKpyr .м 74 Некрасова. }(()цюбинсьима. К,,· 1WPrr..... ського від N2 111 до кіНЦЯ. від N2 1 до М 20, ПРОl'іана '\:1 Центр село РусанІВ; ву.' тНіНІ. nро.улки Зелениl, Пе· _ОРЦІ оо"' Н Велнкодимерськнй ом 1 до N2 27. Ра.t\Jlиеька _Іl цJ П8}'J8МОГИ. Першот:равнеаа. чаУаський, l'ибаJlЬСЬКИЙ. Щорса. C,JJO ОпuаеlJ, тевнборчий oKpyr .NiI 14 М 1 до N2 49, Налlиіиа 81.,;1 ПyцndнськиЙ. ЧелюекіИІ. Вус· Щевченка, Пролетарська. рит.орlll е • .ла Опавасі .. Центр -- сеЛо Велика Димер, М 1 до ~g 5. РусаВівсьвий лlасьииl. 8 береЗИJl. ка; вулицІ ИалІніна, ЄвдокН 3аворвц.юdt ~.lJор1JИЙ oкpyr .Ni 75 ом 44 ЛІточківський Безсмертної. Берегова, Петров· виборчий оирyr ом 29 Цєцтр село Русанів; ву,n. вибор~ oKpyr ~ ''І' Ul Партизаl:lська. Набережна, сьного від.М 9 дО N!/ 109 Центр ceJ10 З"1І0РК'ІI; '1' ~tJto ~ЖИЧ1:...,· . Да'lна. КОМСОМOJIЬСJ;oКі. включно. Пушкіна від Ng 115 щщl Радянсь!{а ,іД'" 50 18 U'JJTP .",.. C8J10 Літа""и; (:ма ЖСlтнева, щорса. (3ав1в'lевИIІ ва З стор.). до кінця, Нурчатова. Nv 96. Кірова від .Ng24 де .Ni 3". • 8. 3aJJ03Boro. :Чкалова. Літочки. Соболlвка.

_......

UJJf11' ....

. . .; LY-

....... ...,,,

48


НОВ!

• 1 ГРУДНЯ 1979

ЖИТТЯ

*

,РОКУ

з стор•

ВИБОРЧІ ОКРУГИ ПО ВИБОРАХ до Броварської районної Ради народних депутатІв (3aкtneRJI•. Печ ...а 2-й стор_), ли Рукосуєва, Гайова. провул­ СвІтнльиJlИСЬКИЙ внfJорчий окру, ом

Центр РК'І'орlя

ни Пушнlна. Ф_ Енгельса_ СеМИDолкlвськнй ВJlборчий окрут ~ 81

76

село Світильне; те·

-

вІдділка ;N'g

1

Центр

раДГОСll';

село

-

СеМИПОЛНIІ:

вулицІ Н. Маркса вІд М61 ДО вІд ;N'g 48 до ;N'g 70. ЛІ:>­ нІна, Боженка, Космодем'янсь­ 77 Центр село Світильне; те­ коУ, Озерна, ЛІсова, Коцюбин­ ського, Франка. риторІя вІдділка N2 2 радгоспу Семнполкlвський сЗоряа, хутІр Гребельки .. виборчий окру, ~ 82 Свlrильняиськнй Центр село Семиполки; ВИборчий ОКРУ' ~ 78 вулицІ Остерсь}(е шосе, Кра·

сSeI'Я •.

Nt 91,

С.ІТНЛЬИJIRСЬКИЙ виборчий окру' ~

Центр

село

-

КулаженцІ ;

N9 3

r.риторія ВіДДілна

суцького,

радгос­

Проле­

тарська, 60-рlччя Жовтня, Єсе­ HIHa~ Л. Українки; пров. Остер'

пу сЗоря., село Кулаженці. СеМНПОJlкІвський

ський.

виборчий ОКРУ' ~ 79 Центр село Семиполнн " ЗУJtиця КиУвське шосе вІд Nt 1

до ;N'g

ДнІпровська,

Требухlвськнй

, ВИборчий ОКРУ' ом 8з Центр село Требу~lв;

Jtейна,

вІд ;N'g

ву-

2 доМ 96. лицІ Шевченка, Крайова, МІЧУ' 8улицl Щорса вІд ;N'g 1 доМ 8:3, ріна, Кутузова, nершотравнев! від ;N'g 2 до ;N'g 118, ГероУв Пар- вlдМ 1 до .NQ 17, вlдМ 2 до тизанlв, Шевченка, 1 ТраВІІН. .NQ 28, Чапаєва вІд .N@ 1 Д-.' Приманова, Рильського, ІОв;- .NQ 15, вІд :J до .N@ 10. .

109,

Миру,

ПРОВУJIКИ

Смоловика.

О.

Матросов;., .

МІчурІна,

Гагарlнз,

СеМИDолкІвськрй виборчий окру' ~ 80 Центр село СеМИПОJlКИ' зулицl Київське шосе вІд ;N'g 111 до М 231, від М 98 до М 182. Щорса вІд М 87 до ;N'g 127, вІд .N'9 120 до .NQ 160, Карла Маркса вІд М 1 до М 59, вІд М 2 до М 46, Петровського, Мико-

ЗМІЦНЮВАТИ

ТребухІвський

-

84

виборчий окру' ~

Центр -

село ТребуХl8;

ву·

лиця Садова, пров. Амбулатоl'ний, вул . Лугова . ТребухІвський виборчий oKpyr ~ 85 Центр село ТребухІв; ву· лицІ ЛенІна, Пролетарська, Зе­ лена, Тиха, Городня, Польова, Першотравнева В.lд .N'9 19 до

N9 35, Ng;N'g 30-48.

ТребyxlВCJoКlІ1 Тровщянськиl виборчий округ ~ 86 внборчий ОКРУ' ~ 92 Центр село ТребухІв ; ву­ Центр село Троєщина; ВУ­ лиці Вокзальна , Броварськ<,., .rJиці Дзержинського, ТypгeH~' Лермон I\ото!!сы\го,' житловий · маСИЕ ва, Фрунзе, Кутузова, вул . Крупської, Чапаєва від това, МІчурІна, Некрасова, Ле­ М 17 до N9 43, N9N9 12-30, ніна, Деснянська . Тровщниський пров. Чапаєва. виборчий окру, ом 93 ТребухІвський виборчий окру, ~ 87 Центр село Троєщина; ву· Центр село Требухів; ву­ лиці К Маркса, С . Лазо. П. З.}­ Івана Франка, Зої лиці Щорса. Матросова, Коцю­ порожця, Першотрап· бииського, Жовтнева, ПушкІн Космодем' янської, нева, Ииївсьна, пров. ШкІЛь­ ська, Комінтерна. . ТребухІвський ний, вул. Космонавтів, Федоро · ва , Димитрова, Кошового, Дов­ виборчий окру, ~ 88 Центр село Требухів; ву· женка, Маяковського. Тровщянськнй лиці Гоголівська, Червоноар· вибор'ІНЙ округ ~ 94 мійська , П~повича, Чкалова, Центр село Троєщина; вуП'ятницІ, Свердлова. . лиці Правобережна , ЛІвобереж­ ТребухІвський на, Оболонська, ПархомеНК:І, виборчий окру, ~89 Центр ' село Требухів; ву­ Н. КрупськоУ, ГаГ.аріна, Пирого­ лицІ f~pbKoro, Суворова, хут. ва. Тровщянськнй Переможець. троєщинс.кий внборчий окру' ом 95 Центр ce~ Троєщина ; ву­ виборчий окру, ~ 90 1\0цюбинсь­ Центр село ТребухІв; ву · лицІ Котовського, .llИЦ1 Макаренка , Петровського, кого, пров. Челюскіна, вул. Пу­ Партизан­ Горького, Гоголя, Л. УкраУННIІ, гачова, Ломоносова, ська, Чкалова, Жовтнева,. Зор­ Суворова, Толстего. ге, Тельмана, Чапаєва. Тровщянський Троєщянськнй виборчий окру' ~ 91 виборчий окрут ~ 96 ЦеliТР село Троєщииа; ву­ Центр село Троєщина; ву­ лицІ Садова, КІрова, ПушкІна, Шевченна, Матросова, Пожар­ лицІ Воровського, Черняхівсь­ Артема, ШоСЬКоГО, Польова, . Н. Рибана, кого, Мересьєва, нерська, Пlщана, Калініна, l'оженJ(а, Миру.

ну з найважливіших справ усІх трудящнх. КПРС внховує громадян КраІни РаА У дусІ виеоко! дильностl, вІрності традицІям repoїn Велнкого ЖОВТНJI , громадянськоІ ' та ВеликоІ

нІсть у_ рядІ первинних ' організацій сnеціаЛI>НО обладнаних тирів. На жаль, затяглося бу.дlвни­ цтвомlського тиру. Цг вина генпідрядника . госпрозрахунков()ї БМД «Укоопспілки., але хотІ­ лося б ВИСJlОВИТИ заува­ ження й на адресу 'місь­

ВІтчизняиоІ воєн. ВаЖJЦfВУ роль у розповсюд, женнІ

в масах основ вІйськовоl справивІді· АобровlJlьне rOBapHCTBO СИРВJlИНJI ,рміl, авіацll І флоту ДТСААФ.

rpae

деревообробного комбlнату, тресту сКиївшлях' буд~, мlсьних середНіХ шкІл ;N'g 2,~M 6 І N9 7, Княжицької, . Калитян­ ської, Требухівськоїсе­ реднlх шкіл. ТрадицНІІІИ­ ми стали виступи члені" мІського ком і тет у ДТСААФ перед трудящи­ ми підприємств І призов' ною молоддю, вечори-зу стрічі з !!етеранами Вели ­ кої Вітчизняної М. І . Лагуиовою, С. Д. Михеt:­ вим, Героєм Радянськогn Союзу О . Д. Воробйовим ...

Однак

у дІяльності мі­

дарства тощо. У 1979 ро- ськоІ органІзаЦІІ

цІ

органІзовано

пят. турнірІв

одинад- ства вин рито

товари

і ряд

сер­

у масшта· йозиих недолІкІв. У поточ­

бах раЙоиу. 12 разІв збlРні команди БроваРЩИНIІ брали уча.сть в облаСН(lХ ~маганнях ~ вlйськово-технІчних видІв спорту І показали

непоганІ

ва,

четвертому

ному ' роцІ погІршилися справи в низових ланна~ ДТСААФ радгоспІв cKp;tСИЛіВСЬКИЙ., ІменІ Доку· чає ва, сВеликодимерсь.

резуль- кий~,

сЗоря.,

БОі'данIВ­

риства

ry

конкретну

11 створеннІ

них

секцій,

ДОПОМО

вІдповІд­ ryртиІв 1

команд.

ці питання порушува­ лися І иа ХХУ звітно:ви ­ борнІй конференції . мIСІ,­ неї органІЗ8ЦН ЛКСИ УкраУни. Треба сnодіваТJ(' ся, що мІськком КОМСОМ(')­ лу cnриятиме мІськкому

таtИ. ської птахофабрики '. шин("І- ДТСААФ у Ух вирІшеННІ, :SРОl3арський СПОРТИВ- ремонтного І ремонтно-ме­ Це ж побажаНЮI адресує­ Адже ио-технlчний клуб пlдготу- ханічного заводІв. Тут за · мо і військкомату. у

роЦі

недбали

роботу

по

при·

П'l!'.І'ирlчки понад тися'іУ спецlаJ1lстlв таких професІй .к водіІ, трактористи, бульдозеристи, таJ(елаж·

йому в члени ДТСААФ, незадовІльно ведуть ГУРТ­ ки і спортивнІ секцlI. ПП· слаблено військово-патріn-

ники.

тичне

виховання юнакІв І

УспІшно виконують со-дІвчат. цlалістичнl ~обов'язаннл У нашому МІстІ І рай,,перВИННІ оргаНlЗ а ц 1 І ні ще не став масовим ДТСААФ заводу п~роltI- стрІлецький спорт. СерПо-у,царному аиьея

ЧJJенв

тру·

KOMtQ-

MtJlЬCJoKO - молодlжио ,о JОJlекrиву кроJtефер

ІЦ ра,цгосnу IMeJlI КІР0· ва (керІвник І. М. Кал·

ІП!ІІК.

rpупкомс о Р

r

О. Пymxар). ПостІйний по~

невикористани~

ревер.lв.

впроваджен .

на переАовоrо досвІдУ УТРИМ8ВИ1І кроЩв. м1ц-

тільки за умов!! коорди­ нацП наших зусиль вдасться лирlшитиваЖJIИ' ві завдання по р~звитку

.

3~ОБУТКИ КРОАІВНИКІВ t

на тру,цо.. JlJfJМ)llНJI­ ча ДИСЦИВJ11иа - асе це

,цозвол."

тваРИИНJU(ам ВИКОРУ8ати

МOJJОДИIlI

успІшно народно-

rосподарськl плани J соцІалІстичнІ зобов'я, заяня. При рlЧИОМУ завданJd 990 центнерІв,

крол1в~

P8Aro~

за 11 MI~B 1979_ ро ІІУ ,ироБJlJP( 1.3~.I) центнер. AleTJl1ЦJor 1J м'яса. ПРОllUC цlвногс харчо.оrо

державІ

1.302,9

ВPO,1U'KT'y

С к JJ а Д а ~ цeнr8epa.

С.

МАХАЧОВ.

секретар_ .

KOM~MOq~

Ko!l1Teтy

-

село

97

Шевченк<,во;

Матросова,

Першотравнева,

Иругла.

Шевчеикlвсьвий виборчийокруr ~

98

Центр село Шевченково; вулиці ГоголІвська, ГІтал()ва,

Механізаторів, Кошового, Ми­ хайлІвська, Макаренка, Попуд­

ренка, Шевченка, ШкІльна, Ле­ нІна, пров. Заводський, Дов­ женка,

Учительська, Тепличн'і,

иомсомольсы\,'

Косменавтlв.

ШевчеJIКIвський

виборчий окру' ~ 99

Центр

вулицІ

-

село

Шевченкозо;

КалінІна,

Глибlвська.

Перша Кільцева, Окунинівська.

Крупської, Друга КІльцева, Мі­ чуріна,

пров.

МІчурІна,

ву.1.

Бобрицька. Паші АнгеліноІ. М. СЕРГІЄНКО.

голова

виконкому

раЙОИВDI

Ради народних депутатШ.

Н. БІJlИМА •

секретар викоикому раАоввоl

Ради народних депутатШ. __ •

8 . Т

Активна

номсомолка Серед комсомол ь цІ. школи є чимало юнакІв І дівчат, якІ служать при­ кладом для ,учнlв школи. Вони не тІльки вІдзнача­ ються дисциплінованІстю. сумлінним ставленням до

навчання, але

й

беруть

антивну

у

громад­

участь

ському життІ класу І шко­

ли. До числа таких учнів ІДНQСИТЬСЯ 1 заступник ёекре'rаря комітету комсо, молу СвІтлана Яценко.

';ІнинІшньому навчanЬ­ ному роцІ Світлана вІдпо­ вІдає

за

школи

J1IHHOMY Знайомтесь: учениця б-го класу Шевченківської се­ редньоі школи Марина САіnощон. Вона вже не перший рік допомагає своїй бабусі, яка трудиться на МОЛОЧНО­ товарній фермі радгоспу «БоБРUlfькиЙ~. Майже щодня вона охоче йдв на ферму, щоб група s 50 корів була догАянута - я/СнаЙкраще. Фото М. Семиноrа.

ЗДПОВІТАМ ЛЕНІНА ВІРНІ Нещодавно у школІ вІд' своІх виступах говорили бу_лися комсомольськІ зб()· про за!!дання комсомоль­ ри сЗаповlтам ЛенІна вІр· ської організації у полlЛнІ.. Із доповіддю на них шенні полІтнавчання чле· виступив член комІтету нів ВЛКСМ, культурн.)комсомолу В. Селюк. ВІн масовоІ і шефськоІ робо­ розповів

тет

про

ЛКСМУ

те,

як

комі­

бореться

:sa

вступу

в

член\{

Завдяки УІ сум­ ставленню

дІ)

своїх обов'язкІв, з верес­ ня 1979 року комсомоль­ ськІ

квит~

Із

силуетом

В. І. Леніна уже одержа­ ли 20 учнІв ШНОJlИ.

КомІтетом

комсомолу

школи ззведеио

книгу,

де

записуються заходи, у під­ готовці та проведеннІ яки~

брав участ. той чи інший комсомольський активіст. З цІєї кииги можна ДОВі·

датися, що С. ЯцеНJ(~ -організатор І активний учасник

багатьох

справ:

цІкавих

комсомольських

зборів, тижнІв лі'l'ераТУl'l1 і математики. ТІльки в ни­

нішньому

ти.

підготовку учнів

до

ВЛКСМ.

році

комІтет

На зборах комсомольцІ ЛКСМУ оголосив УА п'ять школи взяли зобов'язанн!! подяк. КомсомолцІ бул'') зустріти 110-у рІчницю 11 виявлено високе дОВІр'я ДНЯ народження В. І. Ле· вона брала участь 8 новими здобутками роБОТі ХХУ звlтно-виб()р­ КомсомольцІ О. Дута, нІна А. Борисполець, С. Смаль­ в навчаннІ І суспІльно­ ноІ місько! КОМСОМОЛЬСJr ко, Г. Скоробагатько у кориснІй працІ_ ноІ конференціІ_ пІдвищення успішностІ, зміцнення навчальної дис­ циплІни . серед члеЮв спlщ\И.

оборонно-масовоУ І вIЙсr.­ ково·патріотичиоІ діяльно­ стІ в мІсті та районі.

М . ХАСАНОВ. roJlO!18 м1ськоrо кОМІте­ ту ДТСАА4'.

Про­

вулицІ Вокзальна, Польовп. Гвардійська, Ковпака, Щорс~.

вІдсут­

здійснення шефства ні'Щ об'єктоМ,~а 'Так І не Дf)­ вІв справи до кІнця. Поки що в місті нем 'іЄ об'єднаного навчальног,) . пуннту допризовноУ мол()­ ді. Недостатньо уваги при­ діляється р()ботl по пІдго­ товцІ тренерІв І суддІв 8 війсьново - технічних ви­ дів спорту. Громадським організацІям, KOMCOMOJТY слід повернутися ЛИЦЄI'!f до Оборонно-масовоУ ро· боти, надати первинним організацl1!М нашого ТОВ3'

-

Центр

Про дІяльність міського новоІ металургlІ ІменІ 60- кого комІтету ЛКСМ Ук­ який брався 3~. HGMiTeTY і первинних ор- річчя Радянської YKpaYНJI, раУни,

rаиlзацlй ДТСААФ, пр.) sміцнення зв'язків М\1>< JQїнами армН і флоту та трудящими фабрик, заводІв, радгоспІв Ішла мова на ХІІ ЗВітно-виборНі~ н"иференц\ї , яка відбулаЦ наПРИJ(lнці листопада. Як відзначали делегаТ1і, У Броварах і районі проведено значну роботу по військово - патріОТIIЧНОМУ вихованню молоді, прищ~ленню Ій любові до вІйськово - технІчних ВИдІв СПОРТУ, пІдготовці мех~lзаторlв, Інших фаХIВцlВ для народного госп 0-

Крайня,

Шевченківський виборчий OKpYf }А

у КОМСОМОЛЬСЬКШ ОРГАНІЗАЦП

йозною переШКОд9Ю в йо­

Ватутіна,

летарська.

ШЕВЧЕНКІВСЬКО! СЕРЕДНЬО! ШКОЛИ

Комyиtстичиа партІя розглядав змІцнення обороноздатностІ РадJlИСЬКО'і Аержави як од·

є

шева,

ВІСТІ 3 OДHI€I школи

Бракує координації поширеннІ

flax1-

------

~-

....

ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ ВІТЧИЗНИ

го

ГвардІйська, Б. ХмеЛЬИИЦDКGro. ОрджонІкІдзе, Енгельса, мова, Лісова, Жданова , Пост~­

Збори

••

УЧНІВСЬКОІ

виробничоі

у рІзних За підсумками роботи ців. Працюючи влітку 1979 року учнів­ виробничих пІдроздІлах ксмсомоль, ська виробнича бригада господарства, школи наrороджена вим· ці більще діЗJlаються пр' пелом ЦК ВЛКСМ сКра­ сІльськогосподарськІ про· щій учнівській виробни­ фесіІ, проходять трудо . чІй бригадІ.. ТаЮl наго· ве загартування.

рІв заслухали звІт про pn. боту виробничоУ бригади влітку

нинішнього

року,

ознайомилися з ПClложен­ ЮІМ про трудове об'є.ltназ­ ня.

На зборах обрано K~pl'. Як зробити, щоб t:IOбо­ НИЙ склад уЧНіВСЬкоУ ви­ бригади. Брига­ діяльностІ добровІльних та 'ІденІв бригади стал;. робничоІ помІчникі!! J(олективу рад­ ще ефеКТЦВНlШОЮ І дава ­ диром УХ стала КClмсомол­ госпу «Бобрицький,>. З l ла БІльше користІ і гос­ ка С. Дорошрнко, а ланко­ Ж. ЛоЙченко. час. ЛіТjfі't канікул школ?­ подарству , І самим УЧНЯМ? !зими В. Держа­ рІ викоftали різних сIЛl>­ Про це Йшла мова на зб()­ О. Шевченно. СІіКClгосподарсьішх роб!т рах учНіВСЬких виробни­ нІвсьний, О. Дута. рода

~a

висока

оцінка

cYM'l,p.50P карбован-

'ЩХ брига~. Учаснинн збо-

В. ШЕВЧУКs


*

4 стор.

11 грудня 1979 ІР ОКУ

БЕСІДА

Сутичка

НА МІЖНАРОДНІ ТЕМИ

«ЗустрІч

закІнчнл а с л стрlч1 в ДублІнІ

провалом,., знала

НОВЕ

«Англія

велиної

поразни.,

ЖУРНІ!'

лістів_

«Битва триватиме,. Але таємне стає явним. такІ фрази, що нагадують НІ полlцейсьнl КОРДОЯIi. ФРОНТОВі реляції, можна нІ зачннені дверІ залу забуло прочитати останнІми сідання не змогли переднями в газетах

західно- шкодити

Дублінському

в

вІд со- полlй однlєl краУнн ЄЕС

за- тень настирливих

настирливим ре-

часто

суперечать

ресам

концернІв

інт ;: ­

ІншоУ.

Звідси постійні конфлІкти між учасниками «СпІльно. го ринку. горезвіснІ . «трісковІ., «виннІ. , «мо. .10чні,.

та Інші

«вІйни •.

європейсьних країн. Але порт ерам з'ясувати, що ж Часом , н'шриг:m:д , у сщ)рі йшлося не про воєннІ б:l- сталося в замку_ А стала· про межІ рибальських зон,

тал1У, а про жарну сутич· ся там найгострІша сутич- БОНИ приводять навіть до ну за круглим столом, З3

яким зІбралися тижня

в

замку

,цу6:ш :;.

керівники

кра І н

керівнинами

«дєв'ятки,>,

яка,

КРд-

33

" свІдченням Італійської га·

дев'яти зети

« С пІльного ринну,>, або, як його офІцІйно ю· зивають , Європейсьного економІчного

між

J-;a

минулого їн

.Уніта,>,

мало

не

сутичон

мІж патрульними

нораблями.

Цього

ЖИТТЯ

ного ринку,> . Однак жоден з УІ партнерІв не висловив бажання взяти на себе да­ датковІ витрати І зБІль­ шити свої внески в спІль­ ний бюджет. В результатІ Англія була змушена вІд­ ступити,

І

«залізна

як пише ких

ледІ,>,

орган англіЙсь·

дl.lо mп

l :і .1

«<'Р2 іІ ·

неншл таймс,>, повернула · ся додому сз порожніМII руками,>.

разу

Безрезультатно закll1' спір розгорівся мІж АНІ'- чилось І обговорення в llРИ 3Е'Л З ~' дo ОС 'йНО'і Il ОїО розриву. . лІєю І рештою чЛенІв ДублІнІ енергетичних про Справа втому, що v спІвтовариства в питаннях , блем. Представники ряд~·

ства (ЄЕС). І якщо на під· ми захІдноєвропейського ступах до цього старовю'- «СпІльного ринку,. иагpu· ного замку були зосеред- мадил г ся в елич ' ;ш :. і ; I Ч Ь женІ велинІ сили поліції, кІсть гострих . проблем І

Англійський прем'єр Мар­ гарет Тетчер приїхала в ДублІн з твердим намІром добитися зменшення

а над ним кружляли полl- серйозних суп с р <:чност , й англійського внеску в цейськІ вертольоти , 11 якІ ставлять пІд загрозу бюджет спІвтовариства, завдання їх полягало не н дальше існування І роз- осн Ільки цей несок значно тому, щоб вІдбити напад виток цього економІчного перевищує отІ дотацН І противника, а в тому, щоб угруповання напіталlстич, субсидії, якІ Великобри· захистити учасникІв зу- них країн. Інтереси моно- танlя одержує вІд сСпlЛl>-

нраїн,

янІ

зазнають

сег,

цІ темпи зростання

вlдомляє

за

нощlв , обвинуватили ВІ" линобританlю в Ігноруван , нІ ІнтересІв cnIBTOBapv.·

критинували

капІталІстичними

наступному

йозних енергетичних TPY~'

ства,

Учасники зустрІчІ поки· нули ДублІнський замок, не дІйшовши згоди щодо шляхІв розв'язання склад · них проблем, якІ стоян, перед «СпІльним ринком». Тим часом, як вІдзна­ чається в щойно опуБЛіКО' ваНIЙ доповІдІ експертів ЄЕС, наступнІ роки бу­ дуть для ЗахІдної ЄВРОПIl важкими . Уже в 1980 ро ­

ми, кожна

роцІ

ших . аж

прогнозами,

ному

наФту, яна видобуваєтьсп в П!внІчному морІ, вище вІд свІтового рІвня.

вах

перечності

мІж

І

тепер ,

Зd

М. Тетчер, пп­ газета ,

повер­

нувшись

з ДублІна, дала

вказівку розрОбки

приступити до планІв «замор\)­

жування вІдносин Велико­

британії

1,

з її партнерами

ію ЄЕС». ЦІ останнІ, тре­

ОХОПИТf,

загострюються

вІдмовилаСfl

ринку:.

тактики~.

ба

процента працездатно­ го населення кра1н «дев'ятки,>. А попереду вже вимальовуєт ь с >1 реальна загроза новnї економІчної кризи. Не дивно , що в цих умо­

Лоtf­

наприклад,

не

свІдченням г а зет и ~Таймс>), має наМір «вда­ тися до бі JJI,Ш жорсткоУ

6,2

дон за те, що вІн пlдви­ щував Ціни на англійсьну

АнглІя,

нІяк

вІд своїх вимог У «СпІль­

еконо­

зросте

краУвз·

з яких намага·

ється розв ' язати своl проблеми за рахунок Ін­

мІки країн ЄЕС впадуть до рІвня НИі"че 2 процен тІв. БезроБІття , яке НИJ11 зачепило понад шІсть мІльйонІв чоловІк, а в

головний

спІвтовари· вІдносинах мІж учасника- бюджетної політини ЄЕС.

замку

думати,

вІдповІдати­

муть контрзаходами. Все це передвlщає нове заг~ стрення мІжІмперІаЛІстич­ них суперечностей , новІ чвари І безладдя в смаліВ ЄвропІ

•.

В.

су­

СЄРОВ. (ТАРС).

окреМИМ!І

ТЕЛЕБАЧЕННЯ ВІВТОРОК.

ГРУДН"

11

ПРОГРАМА

ЦТ

9.05 • Ковальова

з про"lнцlТ». Фільм -вистава . По закlнче.­ НІ НОВННИ . І 8. 15 Жнття науки . ,Сьогоднl у свІтІ». Народні мелодії. Док . фіЛьм Назустрl.

18.45 19.00 19.10

мнру"

19. ЗО Телефільм тата..

.я"

8НПР".Г.

(ЧССР) .

21.00

.Чао. 21.З5 .Мрнчне життя

•.

Уперер . .Сьогоднl У С8Iті ПРОГРАМА УТ 10.10 .ТаЕМННЦЯ царицl-одии., цІ. . Лялькова вистава.

-

вІ

Екскурсія на ваше проха

11 . 15

медична

наука .

На знімку: біля иеllТРУ охорони здоров'я матерІ і дитиня .

•.

................................. ................................................ На знімку: санаторій ,:дніnро».

(Фотохроніка ТАРС-РАТАУ).

Фото Б. Криmтула.

(ФотохронІка РАТАУ).

~

Вчаться піонерські наставники

у БроварськІй середнlА школі .Ng 7 пройшов семі­ нар старших

піонервожа­

тих міста І району . Старша школи .Ng розповІла справи

вожата мІської А. Будlловз про трудоul

дружини.

про

те.

'8АввіАуаЛ.8і

поділилися

дп ·

жовтенятами .

На закІнчення nlOHeplf І вулицІ В зимовий день, правофлангового загонv метеорологи розробll ли так званий Індекс Л Г ІменІ .. ьоні олlкова про· «вітер _ холод. , якиlf

вели урочистий

зБІР ' «;3 ' враховує швидкІсть ВіТ.

як пІонери готувалися 1 дорослими іти усюди по- ру І температуру повІт­ горІти , ря . ТакІ прилади ста­ зустрІчали 62-гу рІчницю руч, І як вони Великого Жовтня, зІбрали боротьбою.. На зборі бу- І : нуть В пригодІ лижни­ 4 машини металобрухту і ли присутні ветеран пар- кам , альпІністам, а 2 - макулатури. Л. Хо­ тlї І JiОМСОМОЛу,почесни:\ також тим, хто подов­

~ піонер дружини школи, розповІла про ПРfJ­ Ц!мошинський,

менко,

вожата

ведення

гри-подорожІ

жовтенят сЖовтенята Жовтня.,

1- 2

для

класІв країнІ

по

пІд

час

як;')J

молодшІ ШКОЛ1jрl ознайо­ милися з Державним Гер­ бом 1 Прапором Радянсь­ кого Союзу, зустрілися з ветеранами партІ! І ком­ сомолу, з людьми рIЗНJI" професІй , здІйснили заоч­

нІ подорожІ

по

/'

БАМУ,

Будинку

пІо­

К.

вожата-

виробничниця 5-Б класу, ударник комуністнчної праці, роБІтниця заводу пластмас Т. Мезенцева , секретар комітету КОМСОмолу КиІвськоІ птахофабрики, яка шефствує над СШ ом 7, М. КІПрич,

гу працює на ВІДкритому . повітрі.

Прилад

визначає температуру повІтря , швидкІсть віт­ ру та індекс «вІтер холод •. Носять його на руці, вІн важить 170 І граМІВ І не потребує джерела живлення.

пlонерка 6-Г класу, учас- Ао. 8е страШ88Й

ниця всесоюзних

«Старти Хомич.

КамАЗу тощо. Директор

І.

цІєї

змагань

Оксана

АнгЛІйська ФІрма сДжозеф Ньюсом енд;

ЗБІр загону пройшов цІ-

санс. розробила тканИ-1

каВ0,

надІй.

змІСТОВНО,

на

висо- , ну,

~lКa

не

промокає .

Ідейно-виховному і На Нвиготовлення ВИ- ' нерІв В. П. Острянко оз­ кому І трачається майже Н,З найомив вожатих з облас­ рІвні. У роботІ семінару взяла Тj>етину менше пряж., ним маршрутом по мІсцях

мІськкослаRИ участь секретар му комсомолу Н. І. Ру-

бойової І трудової

иlж на брезенту.

виробництв, Ця тканина

радянського народу сВіД бан. 'не рветься І перешкод' Путивля до Карпат. , жає просочуваиню води присвяченим 110 -lй рІч­ Навчання пІонерських при зносІ її верхнього ницІ , вІд дня народження комісарІв закінчилося. Н ЇУ б повезли цІнний шару. а 1 виро ниВ. І. ЛенІна ,' 40-річчlO ВожатІ цтво йде в десять ра­ партизанського

ВеликІй

руху

ВІтчизнянІй

У

вІй­

Ні, 35-!й річниці перемоги

над фашистською

матеріал для

ти.

ю. КРАВЧЕНКО,

старша

Німеч­

своє'! роб,)-

пІонервожата

ЛІтldвськоl СШ.

чиною.

..

зів менше часу, нІж н'!

j виготовлення го брезенту.

звичайно-

.

-1-""'-:;;;:я-~-;-.rь:-~~;;::~;:.;.:.::Р-:о:..с- _-""'..,..~:~~~~: Коммунистической партии УкраннЬІ. городско..., и районно.. Советов народнЬІХ депутатоа КиевскоА области. Г~зета

ВblХОДН1

на

YKpa~HCKOM

ЯЗЬІке.

2.0;5020. м. БР()ВАРИ, вул. Киівсь"а,

.r

...

лІвського

клубу

повчальною.

.

«Слухаєш

сав

отак,

письменник ,

-

редового

господарства

«Червона

Україна».

Своєю працею

наполегливою

гоголІвчани

добч ·

лися високих урожаїв зер­

провІднІ

теат·

ницl

й

Письменники колгосп, ли

а

ОГЛЯНУ11l 1

потім

перед

виступа­

сельчанами

у

flлубl . Пам'ятаю, як за­ хоплено вітали присутнІ у залІ Остапа Вишню .

А

7

жовтня

гоголівчани

<,РадянськІй

1948

року

І

ва робота.

-

••

НА

ОБЛАСТЬ

113ФІл,.

сила:..

...

8а.

14.45

УчительськІ уроки .

гlчнl

резерви

ПеАаго­

школи .

-

Екр.н лllарю. Драматургl. і те.тр. П'.. си О. Салинського Бар банщиця. І «М.рl.>.

15.15

15.45

16.35

Екран

-

••

уqителю.

п1ЛЬСТ803Н88СТ80.

М. Некрасов. ЦА'. 7 кл. 17.ЗО EII\t&H СТУ деита

17.05

Сус.

10

11'1.

«Залlsни,

-

а.о

••••

ка .

19.00 ЧемпІонат СРСР s rаНАбо'

лу. ЖІнки. .АвтомобlлIcТ. (Баку) .Промlнь' (Мос'

-

І<8а).

20.00 Вечірня каз •• _ 21.15 ФІльм-концерт. Ташкента

21.40

•.

Те.llефільм

«МелодіТ

.Монета>,

Редактор Є. Н. ФЕДЯR.

Вони повиннl

СТ21И повчальними для ке-

r,lвництва радгоспу «Жер·

дIIJсый'>,' яне

пlr.rотувало

АJ(мlнlстрацlя,

І дос І не

профспІлкова

БроварськоТ

ЖердlвськJ!Й

нІ

6удинок культури І Тара·

Г.

різко

МЕДВЕДЕНКО .

кlіІ MaplТ з втрати с l м'Т

J

партНlн.

І

органlзацlТ

дитячоТ лік.р'

висловлюють

спІвчуття

сlвсь ".И", го n

статтю ВишнІ «ДІла клуб­ роботи в зимовий перІод. якій вІн

•.

ЛевІ «ПартіАна органlзацlв партіЙН8 I1I1'8ратура' . 12.10 Студентам заО"НИl<8111. Н арисиа геометрІя. І курс. 13.25 ФІлософІя. 14.15. 17.30 Слухачам пlдгото., qих відділень. Російська мо·

масо­

МихайлІвський клуби до Укр а І и І> та ПІдлІ ський

прочитали

тех­

.СоцlальииЙ портрет 110 ' лективу «3апорізькоrо ор ае­ на ЛенІна абразивного ко",­ бlнату. Передача 11. 18.00 Муз . фІльм . 19.00 «Актуальна камера 19.ЗО «З>llмаеться кіно 20.!5 Говорять депутатн Верхо ної Ради УкраїнськоТ РСР. 20.40 .На добранІч , діти! 21 .00 -Час' . 21.З5 ТелефІльм .Днl Турбlн.х». І серІя .

ж.ивильна

на полІ,

культурно

,

ніка» ,

17.30

ми с Посади A~pe80 •• • ІІОА.

ральнl колективи Радян­ БІльшІ надо! молока в ко­ ського Союзу. рІвнику, БІльше дІлових У 1948 роцІ до Гоголе­ поросят у свинарнику, яс ва завІтала група провІд ' нІшІ очІ У колгоспникІв І них письменникІв Радян­ тепліші, спокІйнІшІ і ра · ськоУ України, серед них дlсні у них серця •. був І Остап Вишня , Слова видатного лись­ дев'яносторІччя якого не­ меЩtика красномовно свlд· щодавно вІдзначав радя/-:­ чать, як багато важиг .. ський народ. J(обре органlзоваиа Ідеола­ гl чна

•.

.Нау"а

10. 10 Франuузька мова . 10.40. 11.40 ХlміА. 10 кл. 11.10 У"ням ПТУ. В . І .

І щасли ­

картоплІ

таланти

ва.

з КиІвщини, а й з Іншю: вІшого життя .. . М. І . Ви­ областей УкраІни. У селІ нарський знає, що чим був споруджений клуб на кращий у колгоспІ клу5. 600 мІсць. На його сценІ тим більше центнерІв пше · виступали

НароднІ

9.ЗО Н aYK080-ПОПУЛАрнl

го району . Згадуєш KOJ1госп «Червона · УкраІна. І голову його правлІння М. І. Винарського ... М. І. Винарський добре знає, що бесІда , чи вистава, Ч/f лекцІя в клуБІ це крок

шого, а значить

КІножурнал

8.10 Для вас. батьки. 8.40. 9.50 Ботаиlка . 5 кл. 9.00 Учням ПТУ . Росlйс"к,

нових культур. У колгосп 'до БІльшого врожаю , Д'> сЧервона УкраІна. за на­ культурнІшого, заможні· укою приУздили не тlлыlf

17.20

ПРОГРАМА

пи­ пр . )

боярсьнl клубнІ дІла І зга­ Уже весною 1947 року дуєш друге примІське се­ ГоголІв вІдвІдала амери­ ло ГоголІв Броварсько­

KafjCbKa делегацІя, яку приймали колгоспники пе·

1~.3,;

•.

називав

господарства.

І

нІ .... ' в

лІкарю

глибок.

Імшенец

..-

АндрІанІвнІ І ty тяжк.>У смертІ ЧОЛ081"а

приводу

ІМШЕНЕЦЬКОГО

Олександра Петровича. __ ___ __

~

'І ,.~;O~~:~:K~~~~',:~~:..;::;:~-:8-:1:.4~; ,,. '~;:~:x:n:;.-', відповІдального секретвря. 81ддlлу сІльського господарства, коресП8ІІ ' дента

154.

Друк Виt:ОКИЙ . Обсяr

І

ВІдразу після звілриен критикував роботу клуб) ня України вІд фашисг­ у БоярцІ, а роботу гого­ ських загарбникІв, радян , ськІ люди , в ТОМУ . числІ І мешканцІ Гоголева, по­ чали вІдбудову народногс,

•.

•.

СТОРІНКИ ІСТОРІІ

метеоста81іl свідом своєї роботи Із піоЩоб точніше знати, нерамИ, пІонерським акти- "настільки холодно H'l . Вожаті

вом,

7

ОСТАП ВИШНЯ У ГОГОЛЕВІ

3ВІ8УСІЛЬ_ ПРО _B~E:

.. .

ня. Iсторично-меморіалWl' пам',нки КІровоградщини. 11.40 Шкільний екран. 7 клас. Фізика . 12. 10 Концерт. 15.55 «Срібний дзвіночок 16.15 Телефільм .ЗдрастуЙ, Фе­ нікс

Львівська область. У місті-курорті Трускавц! стали до ладу новий бювет J!інеральних вод і санаторій ,:дніnро» на 500 місць . У здравниці щороку відпочи­ вають понад 100 тисяч трудящих.

Москва. На південному заході столнuі став до ладу В('есоюзний науково-дослід­ ний центр охоронн здоров'я матері і дитини . Тут скоиuеНТjIOвано все, що має сучасна

•.

иісцевого радІомовлення

-

...С0 80; робот и. фотокореспондента

2

-

193 18;

19·4·67 .

вІддІлів

проwислttвостl.

у вІвторок. середу.

п'RТННЦЮ

і

суботу .

! ~

полоси формату д%.

'1;д-;:~~~~в;,;8-;p~ь;8-;;;;:;;K;i;:;;; ~блу~~р,..-3-4-;.....;,..іН....-:;....;'--:-с;Р::;;=::u~;і:;':Ф~і'к~:ж::В~;"І: ~у~к;r::;'і~~#"';-"7а;." ii!7~1.370.""

#195 1979