Page 1

ЗУСТРІЧІ НА кИїВОЬКIЙ ЗЕМЛІ

іІРОЛЕТАРI ВСІХ КРАlн,єл.НАRТЕt:я! ом

195 (4715) СЕРЕДА

13

Тепло

кияни учасник і в MicbKoro Тижня дружби, присвяченого 325-річчю· ,возз ' є;:tяання України з

р.

1978 2

Ц1иа

сердечно зуст- лейтмотивом

1

річали

ГРУДНЯ

хоп.

Росією .

чі

ви,

Посланці

столиць

луБЛіК,

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ З 17 НВІТНЯ 1937 РОНУ

МОСК-

peC-

Союзних

Міста-героя. Сева-

сто~оля ПОКJIали кв:т.и до

монумента

на

т~орчих

І

ПЛЕНУМУ цК КПРС

*

НАйБІЛЬШИй

в об'єд-

с.окиА завод

~ами

домого ·сол;rата

р.)

присвячений

В ЖИТТR!

-

в

парку

ва, '

!

'з під­

достроково.

і брс>варчани.

ви­

І

.'10ВОЗ3о

в

325-річного

lIO~TPOKOBO

~o паРТІЮ

81,5

труб

міліметрів

!іЗ &~fiЮJJlаї~н.а Волкова виступи­

ІННtlАТИВА тоrOnI13'СЬХИХ

TKAJ1b

Пленуму ЦК

.

КПРС

ли ініціаторами соціалістичного змагання за виконання особис­

Но-

усі

C1PGP,, "

ле-

Гоголівської

фабрики

ярос:лавсысгоo тресту «Спец­

тресту

«МеліОВОJ.бу.1:>,

вод.ОПРОВІдбуд.:>.

до

15

вересня

l!ершено план

цюють,

значно

пра­

випереджаючи

фото:

одна із ентузіасток

було за-

1

N9

(групком-

н ішньомУ році

зобов'яза-

сорг , Є . нривець),

І мів

пс>

Наведені

рОбітництва

прикла.'lИ

віД

5800

раДГ.ОСП івраЙоиу ст!,

J

У ни- про

члени

вересня

' успішне

дове~ти

14.655

долограмі!!.

рапортували

ЙОГО

валове

2.945

Г. Строкач, які неоднора­

30ВО

виходили

частин єдиного Hap0.'lHOrOC-

корову. Зам ість корови

надіЙ

від кожної

по їхніх

групах

стан о в ~ т ь

15.006 кі-, 6467, 6346 і 5557 І грамів.

плоскlвські

.1 за 11 мІсяців

.

'

,

Л"ВОСТІ СРСР 1 .має союзне &начен.ня. . ПІДПРИНІСТВО

соціалістичних

ФУ~КЦJОН'ує

І. розвивається

у ВІlI.nOВlд.НОСТI з пощеfiами Hap~"HOГ~

вtJЄI КРЗ1НИ.

господарства

С. МІРОШНИЧЕНКО,

начальник бюро технічної інфОрмації, рацlо-

налізації

ки.

і нової технІ-

j !erapOM у тепличному гос'зобо~'я- l10даРС'rві,ПОСИ~НУ робо- присутнІ на цьому свя~.I, зань, але й провоJXятьве- гу у садовій І овочевій щирс> поздоровили CBOlX

лину

виховну

серед молодІ,

пл.аИlа

; роботу бригад.Ах

виконують пен- , односеJТЬчан з ДіЄI<? наго­

щеJXро ді- сіонери ' В. Л. Фе'сюк 1, родою І , побажаJIИ ~M довЛЯТЬСJt З юнаками 1 дів· М. Т. Юхименко, гих роюв жи~тя, нових чатами своїм величезним НеОдНоразово виходила трудових ycnlXlB. досвідом.

Серед тих, хто не один д&яток років сумлІнно

працює у госпопарствl, називають Фед()рі.

аравофnанговою у соціалі-

стичиоМу.змarаННl доярок радгоспу . І , Г, Т. Нануя.

До camor.c - sихо.1ХУ на пея-

rvмаио- сію · вона. передавала

мо-

С. МАЛЮ ГА,

На

31во"l

розпочато

' ''"

фосу .

Виросте тут і газ,о­

хім:чни1!

комплекс.

.

Іх

. '

ШИТИ

випуск

більш

ІЗ

ян

збlJ1Ь-

добрив

удвоє.

ЗЕКОНОМЛЕНОГО

шинської ГЕС, наповнен-! ського ня

І'ІКОГО

поча .'!ОСЬ

турбомоторного

у ; заведу

вl;:tвантажено

жовтні, ;хосяг мі.'ьяр;:tа і півмісяця ран:ше нуб ометрlв. Перепа;х ВИ- і ного строну З

на

наміче­ заводу

сот між р:внямн води 61-1 .'1Я верхнього б'єфа грє.б- , лі і машинного залу станції становить 60 метрів. Цього напору води достатньо для пуску nt"p-

важкого машинобу;хуван­ ня. На станині напис: 4:Вигот о влено Із зеконом­ леного металу"', · Це два;щятий виріб з тако!о позначкою, випущений

шого

п і дприємством

гізроагnегату,

наМічено на

22

ЯКИЙ

грудня .

роц і. тонн

КОМПЛЕКС СТАВ ДО ЛАДУ

ЧАРДЖОУ

чорних

ре;:tбачалася ними

ська РСР). ПерiuупродукЦію видав комплекс

У

ЕКОНОМія

цьому

трьохсо1'

металів

пе-

соціалlстич-

зобов'язаннями

(typkmeH-I''1~КТЯВ'у

на

ко-

трет ;й

рІК

ПЯТИРІЧКИ.

(ТАРС) .

Оемінар у міськвиконкомі CeMLнap депутаТів місь-

ських організацій відбувся нещода,вно у міськв\!KOНJ(oMi. , На ньому йшла мова про В3аємодію народних обранців І голів 5УЛИЧНИХ та будинк()вих

від­

хіТектор Ю. П, Сірков говорили про необхідність спільної роботи всіх установ, організацій і закладів по поліпшенню благоустрою, санітарноі1

комітетів у !!еретворенні очистки. зміцненню соціа­ Броварів у ..МІСТО ВИСОКО-л!стично~ ,заКОННОСТі j)

ПРОДУКТИВНОl працІ,

кої

висо-

КУЛЬТУРИ,зразко<вого громадс.ького

правопоряд-

громадського порядку. ' ку в М І СТІ: . . ВИС'І'упаюч! на семінарі У робот 1 ceМlHapy взя-

начальник

житлово-екс- ли участь

.~олова викон-

плуатаційної контори ,кому MiCЬKO~ Ради народМІМ. Л, Олексlєнно, них де':УтаТ1В l'v.1. к Фе­

депутаТіВ.

стваН. О; Сердюк, заві-

Hapoдвm:

дуючий комунальним

кої Ради наро;хних деnу-l ділом санепідстанції М. Г_ татl13 1 керівнинів rpoMa;:t- Новицький, 'головний ар-

головний інженер

Ради

блока­

інших ' дасть МСЖЛИВІСТЬ

голова виконк о м У ПJЮсківСЬКОЇ clJIЬCЬ-

кої

монтаж

ВОДОйМИЩЕ МЕТАЛУ САЯНОГОРСЬК (Нрас­ ноярський край). Об'Є~l' АЛМА-АТА. Воло­ зо;]оймища Саяно-Шу-' ЧИЛЬНИЙ стан для Ураль­

комсомоль-

показують , зразки само· cMro ЖиТТЯ без вирООни- .Накун було нагороджено відданої праці, дбаюп. ІИХ турбот, Тому і Про- медалями .Ветеран пра­ про виконаннJt народно -10SЖУЄ вія працювати кО- ці,., ТоваРИШі, які були господарських

та

ПОВНИТЬСЯ

ської організації.

ПаРТіЯ і уряд достойно

.

і реF:ОНСТРУЙt'JВЗ-

споруд.

О. ВАКУЛЮК,

тва-секретар

Тут .'lоречно згаJ.ати, що J;роезрський завод nлас:мас ПlДПОРЯ..l~ова~иЙ МІНІПРnМИС-

!lузлів,

1<1.10-

nо.'1ЗРСЬКОГО комплексу. Багато ДОСВІдчених пра- вичаМалюгу. Хоча 33 ві- оцінили працю трудІвни­ СРСР _ незалежно від їх ц:вникІв труд~ться cbor?.:I- ком Йо~у вже час бути ків. НещодавноФ. Р. Ма­ географічного положення. нl у радгосщ.l1лоскlз- на заслуженому вlДпочин- люгу, В. Л. Фесюка , ський.. Вони не тільки r.t.y, але ' ветеран не уяв.,яє М. Т, Юхименно 1 Г, Т.

ХІМІЧ.НОІ

і

як~ І МІ'.

КОЛl1, збудовано б lJ1ЬШ як І

фланговими у соціалістич-

r~~ьНк~/О~іаЙ;~;~I;іВ T:Bii~~:~ і ·НАГОРОДА ЗА СУМЛІ'ННУ ПРАЦЮ ЛОДИМ тваринникам сек' рети своєї майстерності.

про нерозривНІСТЬ скл.зlll')ВНХ І"

tTepcT~y

нині

но .r.:cHa;X 420 K! .'~ C MeTp:B ввеДення в експлуатац і ю

право­

виконанНЯ ному змаганн!дОЯ:РОК ра­

Висоних результатів до- і

і впроваджению ркнники

і взаєморозу-І

ше

кІлограмів МО.1'юка відповіДно

Завдяки правильній ор- моглисJt

спів-' ганізації

оБЛа-

а

тонн , Ще кращі показнини У передових доярок Є. Нривець, О. Волохи,

трирічних зав,:tань ' по, на- Мну .

КОЖНОЇ доях на

кІлогра·

1

колективу

молока, а йС>го валове надій становив

із сажовими І' в, ИР 06"НИЦТВО КОМnOjiентами на адреси ро- 3.270 тонн.

сіЙСЬК!lХ меліораторів.

радгоспу

4:Пл()СківськиЙ.

поліет иле- , короВИ

ход.ИТЬ п.1івка

працІ, вирОБНИцтво

туна честь 60-ріЧЧЯ Ле- використанню ' досвіду нінськоГО комсомолу, ч.lе- краших J::>~P: і( СіЕ . ни комсомольсько - моло-по:tарстм, атакож · . Інших

'i'a.~iB року з поставки 'еРос- лися надоїти нової плівки. Ритмічно над-

кілограмів,

Ставши на трудову B~X- lIе~довиХ ~eToдiB

ферми

трьох квар-

Сільгосптехніці:>

екс- , талей

магістрал:

триста меСТів

вони

змагання ударниuя комуністич­ ноі праці г. М. Тимко.

Макс.Им івна

д~жного колективу доярок

39

'і'6нн- :ресту «Приволзьк-

.'1о-Амурсьної

усі

~.:oC:~~:~:i?a~i~::i~~~::ap:~ ВАГОМІ ЗДОБУТКИ КОЛЕКТИВУ ~~~~~. с~:~:и:: K~.~~ виперед.женням графlка 1І.іJJ:вантажено 250 тонн труб ПВХ-IОО красно.lЗРСЬКОМУ

від

бу;:tlвництва сnару;]ження потужносплечі Байка- тей по, виробництву амо­

CXi;J;HOMY

Зараз

ВІСТІ З РА,цгос а7 ~~ ПЛОСВІВСЬ КИЙ""

І

З початку

на

Леніна.

rta

tтріЧКО"1'каU'ЬКОі

Галина

Алонку.

час.

' редовіткаЛі-ltесятиве.РС"!'1~Т!іиuі

бу.а:механізація:>. Будіве.1Ь­ киКl!, що спеціа.1ізуються

3

заводі

прозвучав: зів потужніше

маГІстращ.

планів 11.0 109-ї

, Тимко, Ольга А!ідріївна Осьмак, · Х r Фото А. Козака. дlамt'Тру .п:ЮБОВ Григ6рj~на ' ан тааJIИзаявкою , _____________ ~ _~ __ - .. -' _ _ ......... - ... ------------------

.

споруджении на су-

перdJ ссфатному

з:::~ли , в

ТИХ П'ЯТliрічних

виготnвле-

.Аукції.

вперше

YK.'1a;X~HO

річниці з ДНЯ наР01l.жеНня В. І .

та дес, ЯТОЇ

сесії Верховної Р, зди

ювілею

за

ладу.

(РАТАУ),

з'єдна,'1а селища Ургал 11

воз'зєднання'" України з Ро-

сією

тичного

І .'1С>ТН,

.

Д1ЛЬНИЦЮ

союзні республіки. Напере.ао.аяі

n (') л іти н и

І по 'Sилусну сірча~ої кис-

АЛОНКА

;:tOCTPOK?ВO

підвищеним

йде

P~~HB;Ti енонсМіки, на у ки і КУЛЬТУРИ сто.lиці Украї­ ни. У цих успіхах, як і в досягненнях усіх трудя-

n~у~ТЩЦЮ 60~к : лом~трову і техн~ки великими

р-идних труб ПВХ-:lОО, вони споживачів .

м:ста -героя на ДНіпрі . Ми наочно переконалися у

НЦ ~аСНІ,женими con, ka-l.:rіючr>гЬ цеху. Чіткому хо­ МИ:. ЯF\І оточують Ал?нку, ;:ІУ бу;ХівниЦтва сприяли ВОІНИ залізничних ВІЙСЬК І безперебійна доставка де­

вперше в РаПрагну'іИ зробити tії.НИЙ ilне­ )1ЯНСЬКОМУ Союзі OCBQE.HOCOK. В успіщне втілення ' В житtя • ИР'Обннцтво полівінідл6- рішень ЛИС'І'опадсвого",( 1978 р..) у

:

АЛ ОН КА . (СХІДна діЛЬ-1 імен: . В. І. Леніна. Нове нр.>ця БАМу). fY.:lOH теп-І В'ироБRИЦТВО в п'ять ра­

l'ІіlIприє,Мстві

попитом

'HanCBro

"..,...,.......,.... .... ..,..,....,. 1''';'''# .,..,..".~

З'ЄДНАЛИСЬ УРГАЛ

J:рузів:

ЗАМОВЛЕННR ДР У 318 ВИКОНАНО аостроново

ва . I'1родукція

свято~t братерст-

ра;]янських народів. з'апам ' яrаються зустрічі на гостинній ки­ ївськlйзеМ,1і, сеp;:tечність привІ тніСТЬ трудіВНИRів

НА УДАРНИХ БУДОВАХ П'ЯТИРІЧКИ

На , нашому і

Ji'С)ристуються

став ;:t.'1Я нас неза-

ва

n:';:t

......,.,....".J/II"~~~.,.

108 : виготов-,

ко:нують 'замовлення

Один з перших маршрутів Тижня, що пр оходив девізом «Україна і Росія порlднИJ!ИСЬ назаВЖ;ІИ"', проліг ДО Пере-

матичні вечори, читацькі конференції і концерти,

надіслав

Раніше терміну часто

го­

лах НИЄва ПРОХОДИ.1!И те- НПРС , переваги соцl аліс­

Кз'занtький завод органічно-

'О" Н, н ПОЛіе, тилену.

з

за­

начальника

них залах , музичних шко- IТ' ,':'<, ~ " "v~ї

обладнання, СИРОБИ­ ну, термореактивні матеріа­ Jlи : Нещодавно, наприклад,

.nеного

України сказала

Протягом се:.ш днів у ших нашої багатонаціо­ клубах і палацах культу- нальної країни, вт:лен[ ри, бібл і отеках '! читаль- ТОDжество ленінської на­

SIM

синтезу

-

5утн : м

ська ра;]а ,прийняла історичне рішення про в)зЗ'Є;:t'нання України з Росією.

приємствами інших респуб­ .тк, особливо Російської Фе1ерації. Хіміки РРФСР по­ tтачають' українським llРУ­

10'-

-

РоСією

дружби, 325-річчю

возз'єднання

1

честь

яслава-Хмельниц-ького , де !І 1654 році Переяслав-

п.1астмас тися­

уз зв'язаний

ТИЖ.:1ень

_

1

,Вічної слави.

(1978

респуб­

Л1СТИЧНО1 реВОЛЮЦll. ВІН- .'10ВНОГО управління куль­ ки і RВ ! ТИ були покладе- тури виконно'му Москов­ нІ також на могилу НевІ- ської Ради П.' І. Шлико­

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТ,ЕТУ КОМ}-IIIСТИЧНОІ ПАРТПУКРАІНИ, МІСЬКО! ІРАНОННО! РАД НАРОДНИХ ДЕІІУТАТІВ КИІВСЬКО! ОБЛАСТІ

"анні «Укрпластик:> Бровар­

Сп:.1ках

~ЛИКОї .. Жовтневої .. соціа- ступни~

РІШЕННR ЛИСТОПАДОВОГО

була

ЛІКИ,

;:t~

пам ятника В. , І. ЛеНlНУ

яких

тема дружби радянських наРО;І і в, є;:tнання їх к ультур. Сер;:tечні і ді л ов і розмови відбулися у

комунального

відділу сик, секретар МІСЬКВИКОН·

господар- кому В. Я. Багнюк.

М . . АНАТОЛІЄН,


7

ПЕ

РІШ~Н". ххv NЗДV КПРС -

ВЖИТТ"

..........

-- ..- -- -

----~~

БІЛЬШЕ ПРОДУКЦІІ

1rf1l1llЦе1ПМ ефеХіИ8Иое'!"! виробництва. За час IсиУ­ nння об'єднання саме завдяки реконструкціХ нам вдалося знизити вар­

тІсть одного птаХОМlсця порІвняно з новнм будІв­ ництвом на 15 карбован­

при менших затратах BвxolfYJO'lJl

xxv

рIDJeвu

цІв

а'ІвДу перековu.о ааевщ'l)'JOТЬ, ЩО aporpa- ~

ден

ЦК КПРС по дальшому розвитку І го виробllВЦтва ва ПРОМИСJlовlІА ШJIJIХ сільського господарства, mдвищеНИJl І РОЗВИТКУ, ПРНЙIrJIта береаиевкм \

РВИJlRЦтва

Вроварського раЙlDllУ

МlЛЬЙОН!В капі таловкла-

•.

лить довести загальне

голІв'я птнцl 1979 року до

.а бам мlжrосподарськоl

забезпечеНИJl нею потреб васелени.. кооперації І аГРОПРОМВСJlовоl lВi'~a. ДосвІд об'в~ваввJl, трудовІ здобут- цП, првеКОpeнRJI темпІв иауково-тех­

кв птахlв1ІИЮВ

цьоrо

12

25

план трьох

п'ятирІчки цтву яєць

виконаний. справи

дукції.

рокІв дес:ятоУ

"УJlанню

130-денних мо- вирощуваннІ

«хайсекс­

виробництва

молодняка под{)вження строк;в вико­

й~уть виробничих площ, освоєн- вий приріст по закрlпле- пlдвищенкя щІльностІ по­

з продажем про- ню безпересадочного мето- них за ними групах пере- садки

За 11

ефек-

по виробии- лодон, проводять велику мають пташницl О. Герус, ристання несучок. Вели­ 1 м'яса птицІ роботу по реконструкціУ Г. Шчура . СереДНDQдобо- кий виграш очІкуємо вІд Добре

ду вирощування молодня- вищив

місяцІв

ва"ове ка в клітках «H~Y-3. .

50 тонн

птицІ

9,9 грама. Понад батареях приростІв

рQб0ТУ на цілині, про ен­

складних

високопродуктив­

сом дев'ятикласники СЛУ· хали відпов~дl підкорюва·

'Ірудовоro навчання Є. 1. ча ' цілини на численні Доpnгунцов. за.питання, neper ляну лк Євген Іванович розпо­ фотографії про ті неза­ вів школярам про свою бутні дні біографії свого

товано

наше достроково справилися 3 ченко та багато !ншнх . ' БІльше уваги звертатимеItJIaHoM по вироВисоні показники на мо на як І сть молодняка,

рапортувало: річним

H~ цl.nиJtНого радгоспу «Дальний., нинІ вчитель

ннки

тивності

листопада

Цікаву аустрІч І учас­ Саме за цей успІх держа­ киком цілинноІ БИіВИ за ва нагородила мене орде­ хліб праве ли нещода.вно ном Трудового Червоного а незабаром 1 УЧНІ 9-Б }(ласу Шевчен­ Прапора, кІвськоУ середвьої шкоnи. медаллю .За освоєwня ці­ Гостем комсомольців був линних земель •. колишнІй головний Інже­ З величезним Інтере­

на голІв , в т. ч. курок-не­ сучок до 900 тисяч. Усе поголІв'я буде укомплек­ ним гІбридом БІлий •.

иі'IRоrо прогресу.

по­

на кІнець 1,7 мІльйо­

Для пІдвищення

t>б ' єднання

"

Нарощування потужно­ стей об ' єднання дозво­

його екоиомt1fRоІ ефективностІ, тру- (1965 р. ) ПJlевумом цк КПРС, ус­ діввикв птахофабрвк Київського ви- пішно переТВОРЮЄТЬСIІ в ЖRТ'rJl І мав робничого оо' єдиавия разом з усіма І важливе зва'lеВИIІ иа сучасному ета· працівниками raлyзl вносять гlдний пі послідовно! ; спеціаmвац11 І 8OSвклад у збtп.шеВ8JI виробництва тва- центрац1і виробництва ПРОАУКТ" '8а­ Jlкнайповніше

1 " за рахунок

аекономити карбованцІв

КПРС, JlRПВевого (1878 р.) ПJlеиуму ! ма переведе8JUI сlаьс:ькоrоспо.арс:.ко­

рвииицькоі ароДY1ЩlI,

ЗустрІч 3 цlпинником

т-у3lазм ,

з яким

всІх

вчителя.

представ­

На закінчення зустрічі Є. 1. Дорогунцов закли­ кав учн:в добре ВЧ!іТИСЯ. оволодівати вс іма знання­ ми і умінням . які . дав

національнос­

тей Радянсь. кого Союзу в умовах

освою­

вали дикий степ. -...:. Ва'ЖКО бу ло,

гадує Є. але

1.

ми

не

натхнен,на

дала

1956

ло

- при­ Дорогунцо.в,­ зда,валися ,

творча

своУ

праця

наслІдки.

тисяч

2

з

честю

про·

своїх

В. ЗІНЕНКО, сеІСретар комІтету ком­

сомолу

мільйони

пудів

ЩОб

В

роцІ у радгоспі бу­

зібрано

317

школа,

Довжувати справу батькІв 1 д ідів.

І

хліба.

Шевчевківсь­

кої середньої ПІколи.

у кліткових

при проведеннІ

ваги вІдповІдних

зоотехн ічних

виробництво яєць сиnаJlО На мІсяць раНlше спра- птицІ одержали по своІх j заходІв, ширшого заrто186,8 МWIьйона штук, що вився з ТсРирічним завдан- і групах Г. Маляр чу к, І сувания у виробництвІ на 11,8 мільйоиа БІльше ням по Юlробництsу яєць ,І Н. Бугаєнко. І кліткових батарей типу взятих соціалістичних зо- колектив Ни!всьноУ nтaxoВІдрадно, що сьогоднІ «ННТ. і «БНН-3. дЛЯ ку­ бов'язань і на 15 мІль- фабрики. За 11 місяц І в на J цl.'Іі . колеRТИВИ . виходять рок-несучок. Вони дозво­ йонів більше проти того, фабриці одержано 123,1 на рубежІ, JI}(МХ зовсім і ЛЯЮТЬ довести щІльнІсть що мали торік. Вироблено мільйона шry!! яєr:tь. що неЛ;авн() Мбгли дослгти ЛИ-, посадки птицІ з 12-18

також

1685 тонн м ' яса майже на 9 .4 мільйона і ше опре.мl передовики ви- І гоЛІв на квадратному мет­ на 44 тонни БІльше, нІж мали в цlло- · роб!lицтва. Приміро:.t. ПО І рі до 24-26. більше, ніж передбачало- му за 1977 рік. І НldвськНt птахофабриці НеобхІдно БІльше уваги

І1Тиці, ся

що

соціалістичними

зо-

Усі цІ досягненіНЯ стали " на

бов'язанн'ями. ЗРОС.1l0 по- можливими

голІв'я птиці, Підвищила-І сн~нню курсу

<ся УІ продуктивність. Рен- змщнення

кожну

курку-ие<:учну · придІлити поширенню до­

завщякн ЗДій-І одержано по 227.9 "єць,! свlду передовикіВ. Завдан­

naрт.ІІ на І а $8Трати

кормІв иа ВИ-! ня полягає

технічної бази, РООIJИЦТВО

1

в тому, щоб

тисячІ яєць І Ух досягнення стали над­

табельн;сть галузі досяг- І сіЛь~ькorо господарства,l склали 1,63 центнера ~OP-I банням кожного трудівни­ ла 40 процентІв. Отже, спец:а.1ізацП І концентра-І мовІІ1С: од~нfЩЬ. Точн.сть І ка колеКТIfВУ. :нинІшній рік для праЦів-І цП виробництва , ПОЛіП-1 сортування деб01lИХ КУР-' В умовах об'єднання ннків об' єднання був по- шення ОРГСЩІ і заторськоУ чат у BPOJt8PCbROMY плем- важливо повести ширшу справжньому

Успіх справи

знаменним. І ро?оти

в

колективах, І птахорадгосп1 дове.;tена до роботу по економному ви-

нашоl загальної . ЗМЩН~Нfl,? трудовоІ І TiX-, 97,5 . процента. кувався в бага- нолоГlЧНОЇ дисципл і ни, І вихІд молодня",а

тьох трудових колективах, І заходами залежав в ід

морального

ТВОРЧИХ ЗУ-j матеріально~

ДІловий і тnачанню кормІв. знижен-

130-nes- : ню затрат на усіх дІлянІ кого ]!Іку по СеМИПО.'lкІв- j нах 8иробницт.В8, особлИ-

стимулю- ськІй nтaхофабр"цl CTa~o- во иа вантажних І розван­

силь пташниць . слюсарів, вання, поЛіl1lШенню. умов вить близько 78 nроцен-, тажуваЛЬRИХ " 'роботах, інженерів, зоотехнІкІв праці І побyrrу рОБІтникІв. тів . Ці досягнення є од- транспортуваннІ. Для зни­

- '1

всіх тих , хто трудиться ' CьorO~Hi прац~ в пта- ними 3 кращих не тІльки жения затрат кормІв на сьогодні на ПТд.хофаБРИ-1 хівництВ! за CB01M харак- в НиІвськlй ОО.1lастl. але 'І виробництво продукціІ ках і племінних підпри- тером " ніЧИМ не відріЗН~- 1 в цІлому Jto УкраІнІ . ми маємо намІр широко

ємствах об'єднання . Великих успіхів

І ється

досяг-

в : д Індустріально!.

Велика

економічна

На основІ

ми плануємо

JlOCflrиY'l'oro І застосовувати

заходи ма-

в наступно-, терlального

заохочення

:.

ЛИ В третьому роцІ п'яти-: ефективНість виробництва му роцІ :р~дати державі працівникІв, прогресивні ічки робітники І спеціа- І дозволила иам значно по- 198 l\Ііль о" в штук яє~ь, І прийоми годівлІ І лІку­

~істи Броварського ллем- силити матеріальнІ стиму- 1850 тонн пташиного м я- вально-профілактична! об­ птахорадгоспу.

Тут вапо- ли до

прац!,

підвищити са, одержа~:о на 2~6Y-He- роБКИ птиЦі, ексnлуатацll

сучиу п~ легливо працюють над рівень зароБІтно! плати. н Ko~~~i_ технологічного обладианп і вище.нням виробничих Значно 6[льше коштів, а вир НИЦТ80 ня. Будуть проДовжен.~ по~ жностей удосконалю- нІж ран іше, ми маємо тисячі яєць намІчено за ; роботи по автоматизацll

ют: технол~г!ю Інкубаціl можливість г.прямовувати тратити не БІльше l'д7~ виробничих процесІв.

дьві8ська оf)лйсть. Здано IJ І'ксnлуатацію nеРlИl} Ч"рЩ технологічного комплексу .Яворівськоzо гіf1.ничохімічного заводу. На n;дnРIlЄМСТВІ встановлено уН/каА"-

~ ру ведення Jlтахівництва. цтва, так

для комплексу колектив Cи.~paHCbKoгo тцрrюnцnівног"

яєць, ПІ"ДВШЦVЮТЬ культу- як на розвиток виробни- центиера КОілРьМшОеВИІХ.7 Олю: І і ниць І не б 1 на пол пшення обочого ча-

трудяться колективи пта-

строк проведено рекон- умов, що В свою чергу є су. струкцію трьох аклімати- вагомим факторо~ підви- яєць

вий приплив енергІ! натхнення викликали

За пор!вняно не.великиЙ культурно - побу т О В И х ДИНО-'С::I~аР~IСТЬ

З

}(і вське

поголІв'я

У трудовому

на 30 цтві вирІс

тисяч пта'ХомIСЦЬ. Усе по- чудових

І у

майстрів

загІн

об

Сl5оєІ ви~и:о~т~~

них пташ·

переведене на клІткове ниця лауреат ДержавноІ утрим~нню, що створило премlІ У РСР Л. Слуцен.ко умови для підтримання І слюсар - оп ера т о ~ оптимального мІкроклlма- П. Насьян, які Зlбра~й т одержання повноцін- за 11 місяців по сво H~~ інкубаційних яєць. В групі 12,1 мільйона ШТ;і<

" й . д які постав7 метрів. ого обертаl<JТЬ ПОТУЖНІ виг.чни,

І на ЛИС топ а Д о в о м У завдань' (1978 р.) ПленумІ ЦН

ліквідувати ряд трудомістких операцій .. Для nоліnшен-

більш НПРС, рІшення Пленуму.

Ни~вського об'єднанн:я

. ,е в в в ~ИізаЦі'( ПDацl, сповненІ рішимостІ зроби-

вІцnовlдаль- ти все мощливе

n ДВ

:ИRпду виготови8 500-ТОННllй млин-каскад діО_IІетром

ЛЯЄ лен інградський завод «ЕмктросиАа». Вперше У вітчизняній np~Tицi тут ВnРОlJаджен"

1979 РОКУик~::~::ня ре_! Трудівники ~Ор8И~ГО и~;~цтва, поліп- виробиичого ~ен~н~я

не устаТКУ8ання, яке дало змогу aBTO;'-lатиЗ(IRОТ~ 8ес .. технол огічний nгоцес вurюБНІlЦтва СІрки. СnеЦlал~н"

в('lх нас промова Генерального секретаря ЦН НПРС

с~nерни. Ь 9p::T~O~y ~!lТ8беnЬНіСТ~ товарИДІВ Л. І. Брежнєва

велики

голів'я молодняка І курей справи. Серед

HaCTPOЄ~

тисячІ хофа6рик ОО'єднання. Но-

ого ентнера ! оди т: 1 вамІзаторІв під молодняк на щення aKTIfВHoCTl роБІт- приросту ваги пПрот~ рівня 90 тисяч птахоміСць і ників і спеціалІстів. чено ~ИИЗJIТІІ 3 проценти

'ІРЬОХ пташникlв під бать-

хорошим

т

і8ника

строкового

для до-

виконання з('J-

HOC~P .~~:п~м/У~ЦІ M~ бов'язань четвертого року

цьому році у Вроварсько- яєць. БіЛЬ~~ь 4'~д:~:ал~ плаиуєМ() ввести 4 нових десято~ П'ЯТИ'РіЧКИ ков му племпт~хорад~~~~ ~~ ~;а;::~~я О. Жураховпташники для курок-несуА. В~!»О~ИреК'fОР" воєно нови" ком n тор 'ІОН на 130 ТИСRЧ птахо- reиеРаnь...... Д

спосіб самоподрібнення сірчаних руд; ЩО дало змогу

ня у.ЧО8 праці робітників

l

охорони навколишнього еед

~.

редОВllща застосовано систему очищення ві хо !8 виробництва О'ОНОВйни.ч повітрям. Паралельно " nе".

шою чергою технологічного комплексу, який став ~o

ладу, nродnвжує діяти рудник підземного виnлавленнJI сірки_

На знімках: lJгорі

_

кращий робітник флотаrф1ног"

lJідділеnня збагачувйлы/іi фабрики комсомолець ВасиЛІ) ГАЛАН; 'й8Низу _ дільниця nодрібнення рудІІ на збаzЄl.. Ф б і

50 тисяч курок-несучок. ська І СЛtOсар-о ера І ь У 8 пташниках К8Ївс.кого внроб1lИЧОчуваЛЬНІ а риц. По-ударному працюють А. Нокоша. ЧУДОВОБТРУ- м сц дe~o реконсtрукцlю. го об'єдваниа птахоФОТО Б. Криmтула. . 1 роб іТНИКИ Семиполків- дяться пташниці В. ала- WOВ~aAKO ТШИЙ шлЯХ АО фабpJUC. . (~OToxpOН1Ka РАТАУ). ськоl пт-ахофабрики. ВОНИ гура, М. Музира, Л. Мар- •• е eee_ ~~!!!!!!~I!!!!I!!!!!!!!!III!!!!!I!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. _____________ e_~~~~~~~~~~~~~e~e

!!!!!!!!!!!!!!_--Я-;~~~-~;~~~ОВУЮТЬ? СПАСИБІ ЗА СМАЧНЕ З приємнІстю ВIДВlДУЄ-, РаУсІ Овраменко І ТетянІ

мо їдальню, що на авто-

09034.

п і дприємстві

тут завжди кухарІ

кожного

Адже

дня

ВОНИ

встигають

чисто, затиш-І нагодувати не тІльки пра­

но і привітно. А

-

Адже

Рогальчук.

головне І цівникІв свого автопlдпри­

готують дуже

р і зноманітнІ

ви. Заходять

смачнІ стра-

81ДВідуваЧі,

ємства,

але

й

багатьох

відвІдувачІв з Інших уста-

нов І органІзацій.

"

немов у свій рідний дІм. Бажано щоб npanllJНlI­ Вибирають за бажанням ки Інших 'Ідалень повчи­ страви

І , смачно

пообl-

давши. з добрим настроєм Ідуть на свої ЦЯ.

робочі міс-

лися У кухарІв цієІ Удаль- І

нІ як треба готувати стра- ~ ви та обслуговуваТk 'Іру-

За смачнІ оБІди, куль- дівни· кІв. турне і ввічливе обслУГО- . А. МІРОШНИЧЕНКО, в у вання ми щиро дякуємо шеф-кухарю МарІї СеРГIУВ-

працівник СПМК-2 тре­ сту «ТеПJ1ВЦятехмон­

нІ

таж ••

Саєнко,

Q

Ії помічницям

2

стор.

о

)'Н1~~~~~~f:ИИ

ТЕ Х Н І ЧН І НОВИНИ ~~i:K:г~e~~~;~~~ p:;~~ .

'Унtверсальний пристЕОМ ЗАТОЧУЄ І по по зображенню на екрій 18 спеціальниМИ кІль­ СВЕРДЛА рані та натискає кнопку . цями-'tр8фаретаМ1f для Автоматично до Інструзварювання деталей 'fиnу Швейцарська фІрма мента підводяться два ал}(Ілець діаметром 30сПрактика. розробиna мазних круга: один дає 42 мм, .розр06лениЙ 1

впроваджений fla

кому

ЗU01U

КиІвсь­

торговельио-

го машинобудування­ rОJlо.!номупlдпряємсnl

ВО

сКиївторгмаш •.

nркстроІ

иеважК(')

ТакІ

розро­

бити для зварювання де­ та.nеЙ типу кІлець 3 Інши­ ми дІаметрами. ПрнстрlЙ можна У.СПіш­ но

8икористовувати

при

виконаннІ процесІв скла­ данн/!. Значно пІдвищується якІСть nродукц;!. зменшується

кість

о

трУД06М·

зварювання.

НОВ!

ЖИТТЯ

верстат з ЧПУ (ЧИСJiОВИМ програмним управлІнням)

для заточування С8ердл із твердих сплаВів. Ріжуча

частина

на

ному· екранІ

150

рана

ЗЧІПОК

СпецІалІСти Черкаської

разІв . ~a скло ек- сІльсьногосподарськоІ

нанесена

коордннат.:

на сІтка, параметри ~KO~ введенІ у БJlОК пам 1/Тl

ЕОМ.

Електронна

СJlІдно~ станцІУ запропону­

лише вІдцентровув сверд- Для

о

Зчіпку з жорсткою ра.­ мою

можна

кожному

Середа,

цього

13

грудиа

зчіпок.

розроблена

1978

виготовити

у

господа рствІ.

На київському завод! .Більшовик,. розробл~НІ) та

епроваджено

вантажування

зернобобо-

машина. вих культур комплектувз-

Оператор ти за допомогою

8

пошкоджуються.

вали для пІдвищення тажування продуктивнОСТІ агрегаТІв пІв .

І пІд чаС сівби

надійна

унІверо!

д()_ сальний рольганг для за~

«пам'ятає. і етал.он кута І'І'И широкозахватнІ агрега­

заточування .

зчІпка

VНlВЕРСАЛЬНИR РОЛЬГАНГ

ЗА ДОПОМОГОЮ

ТeJlев!зlй-

збільшеною

Така

експлуатацП, зручна. nі,і( 'Іас поворотІв с і валки не

n08ерхию.

інструменту вІд-

творюється

у

точний кут заточування, другий полlрує заточену

сівалок.

року

та

важких

Ш;tllищилась безпеки, ся

час

цій.

розван:" штам~

технІк!.

значно скоротив­ виконання

onepa~

УкрНДIНТІ.


~~_~HiXTO

аа бу ти:lt, вlщо

МУЗЕЙ

забуте

ГЕРОїЗМУ 8

юних

moДRRовев8ВИCIПtМ фа-, Домашевим, Володею Во- І почерком

ши3М.Ом.....

ронІним,

Звичайно Ж, не вс! ІоН! І вим,

громадяни

Борею

Вененце- ,кожного

Олексієм

ВІтчизни

знали

про ці І Славою

(освІта

-

не

ж

у помоми Ій У БІдІ подвою<

вища

в

вали сили юнІй патрlотц!,

Бублико- І класІв). ХвилюючІ ря.:\ки: і А

! ",Пду

соціаЛІстичної І вим, Аркадієм Панковим, Івановим.

~----...-...-­ ~----~-

труднощів було нема·,

в БІй. Прошу вва- ' ло. Гітлер!вцl,

І жати

мене

комсомоль-

ючи,

відступа·

пІдривали

за

собою

слова, цей своєрlдннй за- І Послухаймо розповІдь І цем.. і мости, знищували ПОрО· клик улюбленого письмен- . юного екскурсовода ВолоМайже на всіх стендах ми. А потім, не шкодую­ ника, Але серцем своУм! ді Лисенка, який, до речІ, І музею копlУ КОМС:- чи вогню, всІляко нама, вІдчували необхІднІсть' очолює штаб шкільного мольських нвитків, вида- галися зірвати БУДівницт­

особисто! участі у БИТВі з І клубу окупантами.

«Слідопит тонер- І них

',СЬіЮГО подвигу»:

-

у багатьох з них жит-

Ім'я

оцього нолиш-

дІбними:

хлопчики

І

дів-

доме

Вони

посильну

дилося працювати пІд без-

що

перервним

обстрІлом

вихованцю тан-! ражої артилерії

во-:

та авіа.

учень воє- Ішому

стендІ -

квитки J ЧИ життям ...

нїзованої г,алізничної і Віктора Пугла, учасника І Ганна ІванІвна Мамає· частини на Ленінградсько- боїв на Ниївщині, Вікто- і ва нині передова робітни­ му фронті, нині команра Нурилова й інших. Ве- І ця заводу пластмас.

подавали

допомогу

належала

Ілліча,

світовІ. ВкІстів Нолl Гогіну, на' Ін-І цН, щохвилинно ризикую~

роки вІйни -

повІдальність за маЙбутнє БатькІвщини. СКНІ,і полкІв, юнІ месники і БІйцІ підпІлля.

всьому

патріотам на во спору.:\, НерІдко ДOBO~

Ось книжечка з

барельєфом

твв! долі раптом стали по-,· нього солдата сьогоднІ вl-

чатка взяли І на себе від-

юним

І фронті,

дир

стар-

пІдготовки

тІв

шим товаришам, вважали,

СРСР

І

них країн,

космонав-

соціалістич-

лика честь

стати членом І

ЛенІнського

комсомолу

До

у

недавнього

цьому

ж

часу на

пjдприєМств~

генерал-лей те-

часи великого випробуван-! трудилася Гали.на Петрів·

вій, У самому горнилІ війни. ДорослІ всІляко намагалися завадити цьому.

Якщо Ух І

брали в під-

лов, Батько ВолодІ вІйськовий. хлопчику здалося потрапити до части-

не бути у лавах леНІНСЬ-1 зв'язковою партизансько~ кого комсомолу. ,го загону Героя Радянсь-. Нрім знімків, у музе! ' кого СОЮЗУ СоколоБСЬКО·

роздІли, загони, то дозlЮ-

хист мІста

ля ли

ад'ютантами,

багатотрудним,

що Ухнє місце, незважаю- 'нант, двічі Герой .Радянчи на вІн, там, на передо- ського Союзу В. О. Шата-

бути

ни, де

зв'язковими, а частіше ПО-

той воював.

на Неві та

ня юного покоління. І; на Шевченко, яка в оди­ воно пІдтвердило, що гlд- І надцятирічному віці 'бул!:

За-

чимало Інших експонатів.

був

Ось

ворогу

детекторний

пtJиймач,

го, що дІяв на .Чернігl~

радіо-

зроблений

щині.

за-

О РЛЯТНА

не вдалося здійснити за- І зимськими пІонерами пІд

мічникамн кухарів. Та на- гарбницькі намірИ. В чисполегливість Ю/іИХ нерід-' лІ тих, хто відстояв Лено змушувала команди- І нlнград, був 1 юний Ша·

лин ого

-

дІти Оро!

племен1..

час окупаці! села. Діти Жорстоко опалювала Ix~ слухали зведення Інформ- ні крила вІйна. Не обмИоо: бюро І розповсюджували нали Ух кулі І осколии .. Ух серед населення. А по- Жорстоко РО3І1равлявся •

рІв йти на поступки, Не- І талов, , повнолІтнІ бійцІ доводи. І ХЛОП'ЯЧА ли, що Ім немає сріБНИХ. І нинливІСТЬ,

всепроприрод­ У розвІдцІ. ПереодягнеНі і ний розум, талант на ви~ пастушнІв, жебраків, І га.:\ки нерІдко служили

руч

форма юнги ВіК.

-

юними борцями ворог, на""

вони з'являлися серед бl- ! справі. Інколи завдяки ЛаГ0 дня у розташуваНнІ: допомозІ підліткІв вдава­ ворога, заходили в окупо- ! лося вигравати

~.-------------------------

В ІН приttняв

цілІ бо!.

вані села І на хутори. Іх- ! От як У сІчні 1943 РОКУ: ній зовнішній вигляд зби- ! пl;:{ Нраматорськом. Про­ вав гІтлерівців і їх при- ! ривна група, переправив-

перших НИИ<1М Героєм Ра!\янсьно-j XBOCTH!B-ПОЛіцаїв

з дум-

J

шись серед ночі на во-

вІдвідувачів напере- го Союзу Ю. О. ЗбанаЦЬ-1 ни, що перед ними мо. І рожий берег ріки, захододНl знаменного ювілею ним. жуть бути червоноармій- І пила плацдарм. його тре-

вО-річчя

-

J\О1\lСо.молу.

.IIiHi~Цi,

Ленінського

Імена

наймолодIfфго' ські чи партизанські роз- І ба було утримати до при-

На урочистій бійця прославленої Ta~H-

В:ДНИКИ. А тим часом на-

присвячен і й цій сько! арміІ -:. с~.мирічиоІ і метане око

ходу головних сил полку•

хлопчикІв І І Та

вони

затримались,

події, члени ШТ?бу шкІ~Ь- МаРІЙКИ .БаК;ЄВ01 І БИХО-І д і вчаток підмічало вогне- І вступивши У незапланова­ ного илубу «Стдопит ПlО-. ванця Чеовоного козаl~ТВ,а І ві точки, місця скупчення І ний бій. Боєприпаси у про­

ІІ;ОСЬКОГО !1 0 ДВИГУ»

про ~езультати

B.JIIif

доп,,-- , Панаса Величка стали ВІ-; живої сили і техніки во- І ривни.ків сво-

домі в резу~ьтаті .пошуку І рога, будинки,

закінчувалися.

БЛіндаЖІ,' Два бійц!, послані з пат­

багаТО~lСЯЧНОГО пашу-І червоних СЛlДОПИТlВ ШКО- , В яких РОЗ:\llшvвалися ilD- рона ми через ріку, заги­ - уча~.нИ~IВ І ли. На одному Із Су'час- І міЙСЬІ<1 штаби, rerrano, НУЛИ. І тодІ сво! послуги Великої В:тчизнянOl ВІЙ-І' них знімків Марія; жандармерія, поліція. ці І запропонував місцевий

r.o

ку піо~ер ~

ни. .цмитрівна з бойовими: вІдомостІ лягали в основу хлопчик по Імені Петя. В одному строю з чер-: Е:дзнаками. одна з як~х І розроблюваних бойових: Малий БІгом перетнув рl_

воногалстучними хлопчи-І винесена H~ лацкан п : д-: операцШ. Нерідко саме' ку, розпустивши за собою J\ами 1 дівчатками Бро-, жака. Це ме.1аль ",За бо- і ззвдані по основних Об'ск-І вірьовочку. До одного П ва.рської середньої школи і йовІ

N2

шановні

2 -

заслуги»,

гості, І шій медсестрі

наймолодші ветерани ми-! вручив

стар- і тах ГітлерівЦів удари ви-

. кінця

потім були прив'я-

тора Галло,

~осп!тал~: БИ'вали грунт з-під Ух ніг. І занl ящики з боєпркпаса-

на МаЛІЙ

!іУЛОЇ війни, голови яких: нач.?'lЬНИ.~ проте вже посрlблені сиви- і ною. Ім І було надане по-, чесне право бути пер-

яку

зе~Лl і

пол!тв!дДlЛУ!

' І ВПЧАйНО ж, навіть, ми. Іх І перетяг хлоп'як • при бажанні не n!A- ! на берег, де ЙШОВ бій за рахуваlИ скІльком до- ; плацдарм. Як не намага-

який

брав І трапивши на слІд Ухньо!

у висадці десантів І діяльності. Про цІ ПОДВИ­

,Y'H1CTb

на МIl;lУ землю, Пожовк- ГИ, ЯК І про подвиги стар.;

~a_.~iД часу

подяка Го- ших

товаришів,

народ

арма Л. І. Брежнєв.! "О:s •• окамандуючСтГО вихо- складав героїчнІ п!сні. В СЕРІЮ наступних: РОСЛИМ захисникам Віт- і ЛИС$! фашисти вцілити з ВёІнцевl зен!тно-артилерій- серцях багатьох поколінь стендів: що розповl- 'І чизни збережено життя, І м:иометlв по «каравзнчи- ; ського дивізіону СеРГіЙ- залишаться імена піоне-с

18-1

шими вlдв!дувачами му- дають про пюнерсьне ПО- ЯКИХ нтрат завдано фа- І КУ., нічого не вийшло... І н?вІ Насаю, який у боях рів з Миколаєва Вітl аею, експонати якого, до І коління 4~-x рок!в, про І шистам завдяки от ІІІ: не- І Юний краматорчания: 11,:3 ,Свя~огорськом (нині Чаленка, Слов'янська-'

речІ, розкажуть і про них, J його героїчну б!ографlю, і оціненн!А допомозІ пlдліт- ,був нагороджений ме;щл-! С.юв ЯНОГlРСЬК)

нолишнlх

неповнолітніх відкривають

учасників битви з фаШИЗ-1 мен,ннка мом.

ра:

слова пись- j ків.

Десятки

ком- дІ в хороший

сомолу Володимир Дячук 1J1IНКУ~.

і трофейного

Аркадія Гайда- І составів з reхнікою 1 жи- І Ю НІ захисники завою- : «l\lr» ворожий

.Мииуть

роки.

Ви І вою

Урочиста мить. Другий станете дорослимв. І ТО-, узимку

секретар міськкому

знищених І лю сЗа БОЙОВі заслуги~.

пІсля

час BiA.~O-

веЛIП\Оl і

станцІ!

силою

фаШИСТіВ!

року

1942

Чистякове,

бомблений

вань

Великого! «рамр,

на! Жовтня. Вони P~,HO дорос- і

роз- І лішали у вогні жорстокої :

Успенський І вІйни. Мужньо переборю-

•• С<?Б~ИВУ.

збив

з Толі

Номара І

н:(ле~~ета Нузнецова, з

ЛІтак -

ВолодА

села Руса-

нова нашого

району­

ПетІ Жука І десятків lн-

цlкав!сть. ших, Про деяких з них

ВlДв.ду~аЧlВ

ВИК~И- : ще мало

матерІалів

у

нають матеРІали, що ВІД- ' шкільному музеї. Та клуб

розрізає червону стрічку МНРНОі рОботи ви будете І аеродром з літаками по- ! вали труднощі, гіркоту: тв\орю~ть б~Йовий шлях І червоних слідопитів - у 1 перша екскурсія розпо: 3 радістю згадувати про, близу мІста АмвросlІвки, І втрат бойових товариш!в, ! п:онєр,в-геР01В нашого новому пошуку. До нього чалася... те, що колись, у грізиі і пІдірваний дот на висотІ! з якими зріднилися на , МІста і району. підключається все більше для БатькІвщини днІ, ви

",Орлята Жовтня» -

пІд

Нролевцем

Великого ие вешталися під ногами,l то Іншого -

І

ба га- І фронтових дорогах. Всту-!

це наслідок і паючи

~ метою

у нові

нед.опущ~ння школярів, класів, ЦЮ РО- ,

схватки з І ПО~ІТРЯНИХ розб;ЙНИКl8 у боту спрямовує штаб, до цим стендом не сиділи скпавшн руки,! ризикованзх багатоден,них І ворогом, найменші за ві- , КИlв~ьке небо на аеРОДРО-I якого входять активІсти:

вІдкри.вається ~ерший зал а чим могли допомагаn і розв!док 1 операцІй, про- ком б!йцl залишали зая- мІ ПІД Броварами зосе- Інна Воз'янова, Люба Ба­ музею. ЗнаЙОМІ багатьом своїй країНі у її боротьбі ведених особн~то Вітею ви, написанІ невпевнею!м І редився 146-й винищу- І сара б, Іра Дієва, Світла-

поколІнням

радянських ~_____

вальний авіаполк, Для за-/, на Таран, Ніна Мlрошни-

Jlюдей Імена, ВОЛОДЯ На-

б.езпечення

бойових

му Зимового, нині Герой

батальйон

аеродромного

доруч з матеріалами про

складі

'Расьов

учасник штур-

-

Соцlал!стичноУ

ПрацІ. А

обслуговування,

цього найменшого учасни;(а революційних подій -

документи, що

розповіда-

ства

<\Спартак~

району,

ної Вітчизняної війни Ми-

Ганна

ретар

парткому

-

м!с,а НИ€Е3,

сек-

партизан-

з

нині

.

велику

ВІДкривають но-

ад.

В. ДЕМ'ЯНЕНКО,

член Спілкн . журналістів СРСР, КОl\ISНДНР КJ1',убу ",Слідопит піоиерського подвигу» середньої школи К2 2.

sодієм

І ля

Мамаєва,

юний

Зда-

прапора

тт"'ужини;

руч)

ва.10СЯ б, ця служба прос-

ної

lІіДО-

дівчинки.

любов

мим українським пис~мен-

о

раlНИ

нашого

до

Та

гаряча

БаТЬf\іВЩIfIlИ,

внизу

Пlонерської

вгорі

М. Г.

-

то неrНJсильна ДЛЯ 15-рlч- ко cep€д

Деякий час ВОЮВRВ

пліч-о-плІч

товари-

сапеf)-мосто6удівник.

ського з'єднання Тарану-

U',€'HKa.

-

ро?лять

На фото: вгор! (ліво_ ._ спецмотобази руч) почесна. варта бl.

Працює

автоколони

Ноаїни Рад. В РОКИ ВелиГригорdвич

його І справу

ває ус. Требухов! нашого І

мирноУ

nоаці ТРУДівНИКіВ молодо! }t()Л8.

В

УчнІ

15-річний вІ і нові СТОРІНКИ по.~ви-

міста. Боря Дзюбенко, розвідНИК партизаНСЬF(Оі'О загону iMeHJ Щорса. Зараз Борис Васильович ПіЮЖИ-

розгромі банди

охорон!

служив

н()го споt~rнвного

ветерана праці, бійця частин особливого призначення, Миколу Григоровича Євтушенка, У п'ятнадЦЯТЬ років хлопчин брав

Нарася,

Іра Новбасwнська

Михаj.jло Дубровський; ~ гу юнихб , ВШ'фУЮТЬ і IX.~ !Інн; _ голова добровіль- І ~ла~.ну рогра lЮ n онеРI

ють про нашого земляка,

участь у

ви- кова

льотів йому було придана'

-

,

(пр;:шо-

Євтушен-

учн:в

школи;

екскурс:ю про-

водить В. Лисенко.

готовність хоч чимось до-, Фото В. 3убриловськоrо. Середа,

13

грудня

1978

року

о

НОВЕ

ЖИТТЯ

о

о

3

стор. Щ.


.ДО З2S-РIЧЧR

----8

ВОЗЗ'§двARRR

УКРАІНИ З РОСІЄЮ

МОХВоТА

. РЕПОРТЕРА .•

• _

•.• .1'IOIIIISm -..... '.20 .Х)/ІOIUIІІ cClr\aц ...

«ХРОНОЛОГІЯ РЕЧЕЙ

J дРУЖИ'ій сім'ї студеНТіВ

ЧЕТЗЕР. 14 rpYAHJI • ПРОГРАМА.. ІІТ

ДОСТОПАМ'ЯТНИХ» lІаІ c:ьorollвi аевь?

-

-

Будь .:Іаска! Ось мі­

К8.J1eндap.

каJlендарl? «ХРОНОЛОгія чимало цІкавого ДJlЯ себе: речей доетопам'ятних.. . . Чисельники сПромінь. рІк 1755. ·зидавець і сНива. потр:бн: в кож­

Російська академІя наук. ному .!І)Мl . Та навряд чи

.пендар було

випущено

в

робочого

зручнІ ;щя

С':'о.'1у .

Тут

роЦі . російським БІльш праКТИ·.Ні перекид­ книговидазцем І. СитІ· ; нІ. Вони чітко !Нформу-

1918

Ним. ЯкІ' бувають рІ?

ВУДЬ'ЯКі

: ють нас та ще й до того ка.nенда· і дають місце для позна­ - аж до ! чок . На 1979 рік готують­

«вічних •. . Ну. а н.аЙголов- , ся два перекидних кален­

RІший наСТіНний в:д- ;;З. рl звичайний і ШИР0ривнн!t. так зRaний чи- Koro ' формату. Природно, сельник. Ось уже близь-, ;ІРУ'ИИ яскравіший 1 ко 80 . років прикрашає' смІсткішиЙ •.

Маl1же сорок тисяч учи­

вІн стіНИ і старанно допо-І . А ось

'Є.Аів, інженерів і науковців

"'ідготував

за

f,cltування

Дніnроnет ровсь-

роки

зІ дає: місядьу нас та· кий. ;хен.ь таliV,й. ЧИ:.'О

свого

- таке. Проходять роки. а чисельник такий самий за форматом 1 розміром. .Традиціяl Худне Jtалендар 1978го. 1 час ПОдУмати ПРОНО-І

1ші1. державний університет шні 300-річчя возз'єднаННJJ

~KpaїHи з Росією оди" • ltaйбільших вузів ресnуб­ .JIiKu. Відкритий скоро після 8е.АИКОЇ

Жовтневої

.сі.стичної

він.

~pOCTaв, мужнів і розвивав· CJC разом з усією країною.

За заслуги

в підготовці

верситет

ки -- вони теж уже «в роботі. 1 на шляху до ·

в ·р060ті. сПромінЬ • ....;. один '. з найпопулярнішИх У республіці. Ця . ски-

сес'fРИ календарІв святковІ' ХУ=lожнІ листІв­ r ки, як! нагадують нам про'

шенькова

уні.

нагороджений не­

Тепер у ньому навчаєть-

де .оновлено

ексn~зицію . у

СЯ близько 13 тисяч юнаків вуз!вському музе! . . С/JОю, і іJiвчат 26 національностей. майстерність. під час міжфакультетського

фестиВ(lAЮ

возз єд- модіяльності.·

на,нн.я YKPйLHи з Рос!єю. В

•••

тради-І проводить

•••

•••

консультацію,

187

нашої

к. алеН:І а -

••.•

•••

• •• . •

~.

с

газети

трапилася

рів І художніх листівок надходять перш! статті '

дар .Нива.. Він. адреС0- посп!шати. На все свій ваниА' насамперед сіль-! час. говорить календар . СЬКИМ)t{ителям. але й (РАТАУ).

to:.\

~~~##,~~---- ' -~-~---,-_#_-~~ заплановаио

.

закІН"U1ТИ у

поточному кварташ

йоrо оформ­

"сицертн

тро. туарів І caмo.inЬB8 бу- 'І Мешканці вутщl СададіВJПIJIТВО гаражtву' Р8Йо- вої скаржнлись на веколонки.

нето'Ц{ість.

1-го

і

2·го

jprя роботи на автобус8'і:, ~rОСJПOсарl для роботи в

воl

частини,

по подві­ автобусІв,

. . (М )

Приймаються особи, аКі досJll'nИ

(М.).

17.00 .II.JI.I

рів АТП-09034 по вул.

rазоелектрозварники,

2O-pl'l-

професІї д.

8 ,наступним навчанням, ~рмrій спеціальності. І '.

О

ВІдома

.

б

18.00

.' !

роварчан І ·

~" . rу.р. тожитком 1 пропис-. жуть з~в!тати . дО вас 31.гРУ дltя з 18 Zo.a.IHOCiH.H.i, ..КОМі.Р.. И штучного

хутра.

з

Вони

-

-

• •' :

І них свят ЕСТРАДНИМ ОРКЕСТРОМ. За ються 3Имо!l Ж.1R~Чl

до КІнцево) ЗУПИНlil1. ! годину

його

АдмІкІстрацІJl. і 12 крб. 45 коп.

'роботи :

вноситься

, 1(0.,муиистиqескоА партии украииы. Советов

.

народиыx

l1еnутатов

ropO'nCKO",

КиевсхоА

"111110_._

обл.сп.

г •• е1а В.JХОй.ИТ на украинско., 1І.Ь1Ке.

.25.Ю2О,

-, ."

.,

.•

8. SРОВАРИ.

'.

lI.~· Че .. nlон.т СРСР :1 баr.tчto !іОРС"lа ' гПО Н", npK,Jt га.-

'еТIІ .• KoIlCO"O-'1IoC~". ПРО'! .. а •. (М.). . . 20.15 ВечІр •• KUII:8. (М.). ~0.80 с1(_Уlсьаа OP5IT.~·

21.00 I(Q.U~T .исам$JlI8 . _аllO"", Hl)rO "lІ1І.ю. (М.). 21.40 хУJt"ж.ll?елефIJlIo" с",· .. оУ (усl"н,. (М.).

ІІТ

норки . або

сУкраУна.. Про да-

.

IYJI. КИТІСIo... Іи. .

в справах об·яв.п.о газети .п.З80ніть по тєле.. ФОНУ 19-3-18.

1"llI.ПI).14.Л Rоrо с.екретар аlддlлу сlльсы<rоo il~J1"

••.

paдl()"oВJfe~A.

Редактор . . в. ФЕДЯИ. ·

ВОЛОДИМИРА МНТРОФАКОВИЧ~

паЛЬТа у Бровар-

.. .,lcue80ro

иужбі.

.ІІ.ilрекцl •• . па1'lтlAна І lІ1ІофсlllJlIІI)8І opr.HI~aaITiDlI"~' pe"oHTHoro ,а.с'4У IleJ101-'1I11I11Т" tаl,чут? rOJlоаиомv Ііі. _енеРСІI пl"ПРИNlСТ." О, В. &икаitОlУ 3 ПРИIOJtу ·,а •• lІої 'f1)aTII c.. t.PTI loro бат."а

пі.п.IЙ.п.уть

-'","'"..;.'f""""" -" _. -'"."w:ra4:!'",*''''""" _.

"" JJь4"'#"''' ~"""'w::""'''''''.'''''''''''.JIII-~'':'-#:оС'~.#~ ТЕЛЕФОНИ: ре4акт"І'. - 19·З·-82.:llступиик.ре.. аIlТI)РІ -

«

22.~ .ІІ.о.I.ІІІ<Оlа

ц

)"коопторrpeКJI8I1а.

НАША' AlIРЕСАа'

І

,'Т'.. · РХП (б) .!а йоrll ' lе~ ри .. ие ,и.чеии ••• 19_00 ПnIllТ. прогр.... cSJacPa4 • ..... (М.). · .. .

'."",нІ-

15 rPY.II.HJI

'ПРОГРАМА

cy~ ському коо~uівермазі.

.,......,.....,..,,......,....:--.::'I"".#, -."'''':- мо

r""~."..~~ ... ...,.".~.::"'..":!"'-.,..~ . .НОВДЯ Ж І~ЗНЬ.. - орган Броварскоrо rOPl<o.,.

вртl,.а

nepla-J1lстиЧ1lСТ . І\АІІ,ІІ; -УІ'

8.00 ПрОrР ... а сЧк". 8.40 Гі .. ааСfИl(а.

Aдpec~: ПРОМВУЗОЛ.}JДДо уваги жителів міста! Бюр(} д(}6рих жінкам будь-якого вІку. Jlt1Л каДРІВ заводу за .• ,ЗІ)· і Jислуг ~Броварчанка» nput1MdS .!а..ч()~Atltltя 'ВиrОТО!JIювач- НиУвське !ир<>бннче

бетоннихб KOHCTPY~~~ I~~' і від населення на Обслуговуванн.ЯНО/JоріЧ··IU!е~не .. об'єдна.н,н;'

50рмlі6.

.. е .. ОКР,"·IІИИ. ... . ... j ... ,,14 ..ра1В8 І' . (.I1'СlоJ. '''-

(.~И.llИЖ8Н). (М.).

П'ЦНИUJl.

.!

год. 30 хв.

"е.и. .

.. ..о

... З. (М . ). . 21.40 ХудожнІ. фIJlЬ" сРави ,е ..... і . Нllllа1 •. (М.).

.

ВиготовленІ 3 .п.обротного .п.рапу ком ДІД МОРОЗ і СНІ:! І ,!8!Р'! ПРИЕМНИХ розцвіток фасони за рбованц в. iJ(.a ніться до бюро дvбрих послуг .:Броsaрча,,·I · і . . ' . Одинаки забезпечують- ка» раЙfl~буткомбінату. Гості {JKa3ICU .ltO останнм словом моди, практичНІ в

23

Рц.веuої"'I'_а.к. , 'nU11І1 . tоцlа .. lcти~иl . ' aepenbo

ка. І курс. ХІмІ •.• Те"l'I..

..нка'

Pa ... He'MY . ... UJI

по аеll . країнl .. ~Tl!IPetI ••

19.30 'КИЇ'ШИН"; :Ю.15 lІечірн. "азаl' · (М.). 20.30 П. ЧаЙ"овськиА. СИМфОJlI.

1

l~o авто ~сами оо

ре.. ог"

"Оl(ька оБJlастlо) -сАН,,и.

Шановні броварчани/ Якщо гUIJобажаг·1

до

-

студент.

lIe.~

18,0О!IІР'. CТY4ell'a . . s.a~.R1IIf 11.;1 курс. Істор!. : I(~IP~ . . сПартl. - оргаill~.ТО"' .П"

eJleK~JtOJlIT)I'tHoY .. нсоцlшН. РО38. Я'Уlанн. sадач...

. Оплата прац.'. Вlдря;щао·! те щоб вашу сі.l('Ю npUBiTa.iU S НоеиJcРО- • 200-22' . . Г РОНЬКА .,

.

Екран

с!"•

.аИН ••• "РlІ.еІІСІ • су4IUИ воТ c.e'~J~"._(M.). . . IS.18сп"рти,,,,вl. пас. (М . ).· 18.М l~тop.l. ,ЩIIТОlМlfО .. .~~ 17.00 ..II.JI. TlIX.XTO.. ~n" R вУ. .18. фlаиа.. . cfI..,,,tta,.. ка •.. (М.). ... , 17.30 \1!М!ІI •. М. КарНіа. (",,>.

19.00 Все(ою,ний туриІ., s "Сlша на траll сере.. ..Іиочих .. оман.ІІ: .сп.рТа.... (Мое'

MeTaJIYPri!l. 22.

'

..

1ІТО · 8Ступа .

JlI._II*'.

n.:ТОГ~JLe'

куааВlІ. ~ри~ .1 ,аХ8"Р1IJoj

"о.неСтl •. (М.).

АдИlв1стрщ1L

І

тих.

-

І

tTaтHOCTI; ' ~pn~06jry" сС •• аторвс· • , аУР"l'Тllе jd.II

.у.": М.?е .. атика. с nOcJlI_ "о.н"сті. Гра_!Щ. nоиl·

віку І проживають у Броварах. . Во,.її З-го ЩІасу . .я~і Маюrьстаж 1'0~оти не менше ДВОХ Pe>KtB. можY'tЬ пере­ йти перепlдготовку для роботи иа8.ВТО- І бусах. . 3а довІдками звертатися у ~lulJ1 кaд~

формувальники.

JЮЮ.

Jlorl.

15.30Ху40жнlіІ фІль.. І, .cy&tJl' f1)UlИ CCf1)aK ••еот....

БроваРСl>ке АТП~

ПОТРІБНІ:

ЗаробіТОК

естетнки". (М·. ).

14.15 '.!КР.В

• .,...

....

ПРОВОДИТЬ JlАБІР'курсАВТІ& J на курси підrотовu 801118· 'uТобуeIJ •.

ва постійну роботу

без

Іспа_сьаа

перетt1O!1f1ВИ.'

.. а?рIlІІI. ЗJlаєиlj 5иаїеИIІ. lJIacBI ,е"тори ... fPИЦ"jf 18.25 сОСИОlJi! ,aTerop

10.40. ІІ.:Ю 10 а ... 8. &,Маllао.. ськв.. с ЗОJlО ... IІІНР IJlJlI~ ЛенІн.. (, Історіі СТlOрен, И. ' nое .. и). (М.). . . . 12.10 Сту4,ен"" ..sаочниUII. '.ш ?ема,... а;,.2 аурс. сПоТрllнkl"'еrр.... • ..е" . "'РТОІИХСВ.С1емu». 13.25' НауаеlнІ "()МУlllз .... Пере. ,,14ниl перlо·.11 ,1.1 аапlт., .. (, .. у .. о Cl)ulaJlI ... y. Дик,.тура npoJlt1aplary т. П форми •. (М.). 14.158иWа .. атематиаа. 18уре. СВ~ТУП .. о ",те.. ат.чиоrа

Одинокі будуть забезпечекі - ryp.

Horo

юрист,

\~'Jo

c~

Hte-

. 2.wo.

' сJllиlАні

аlаJlI.у... (М.).

залізобетонннх конструкцІй

робіТНИКН

-

10 10

тожитком~

Броварському заводу

enектрики,

'.

попу ... Р _ • 11

с ПРИJlетіJlН . сказа.-

СуспIЛЬСТІ05иаIСТ80. сСо.. цlалlСТlІчна . ·.ІІемократl"...

автоелектри­

:ВИ, роБІтники р'ю, мийниці ,окарІ.

ЗООJlоrі •• с3ем·

(М . ) .

НеараСОI. Чер,оний

9 10 Іі 10 У .,ту . 'ХІМІ.. :~:~тетич.;1 $'~ , і;н •. (М.). 10 .•O~ 11.40 9 u. М. Cf3TH1iO" .. Ще.llрlи. (М.). . . 12.10 Сry .. еита.. • S~IІЧВ.l(а~ 811111а .. ате .. атиц. І ::і

и. 3 ар аю СІlтр. (М.). І 9.15. -11.10 Учн." ПТУ . 3 ІІУРС.\

листоноші по.п.оставцl телеrpам'

IJІ'IJIНЙ час, автослюсарі по ремонту двигунів, пвевмообладнания, ходо­

фіJl....

ПОТ Р ІБ Н І:

клaq ,~

КJI.

Н08001 ••

•• М Науково

НА ПОСТІйНУ РОБОТУ

r

ПОТРІБНІ: водlІ

Броварському раАвузлу sв'яsJtY

1

АТП-О9034

8.40, 9.45 7

М • . Лаryвово'lвlдиОВJПOЄ ! вого господарства М. І. DlJl.laOBa. реМQIІПО • буді- і Сазонов, колонка відре­ вельиа д1ЛьJDЩJI. '. Робcnвl мовтована.

Пс s_аінчеll.•1 -

иn.иии.

сМ.

"03 _ (М.).

ПРОГРАМА НА 05J1АСТЬ 8.IО.Шахова ШКGJlа • • (М . ) .

Як .

.

ва постійну роботу

lІестром.

8АО. 9;40

rlтари .а ор·

11.11.

_ .0

ПРОГРАМА НА ,. 05.t1АСТ"

8.10. 10.10 ' haYKllbo-ilіІl\'yJ1l1РН" фlJiьм счуКот .. а .... (М.) •. .

СКОJlН спцают" сиlrи.. т. А. 818aJНo4i. Тр.

22.10 К.

Як ПО81ДОМJQ8ulдУ1О- І повідомив ва'lальивк ВИ- . 'lВЙ B!uIJtOM ·Л. О. Фес:ев- і роБНJl1l0ГО управл1ИНJ1 80Itо,тротуарв по ByJDIЦI: допровlдво . каналізацій·

Другий заголовок знизу в четвертіЙ·П·ЯТіЙ колон· !Ках Іпершої сторінки слід читати: «Члени ревіз1йвоl ІСомlсlї міської організації Компартії України ••

Броварському

20.50 К'- т. сНа .. Clбраlllч .. Іуві... 21.00 Лроrрама .Час». (М.). 21.35 К. т. ХУ40жній теJlефlJlЬМ

* * *

! справність

'.

..И

, Самовільно збудованІ кому· ~ гаражі будуть перенесені roсподарства: ;10 автогаlЗажного коопера.

відJJ;Ш

Jil шкоnи .Ni 8.

••

1978

року.

з P03TJIJDlY1l nист мешкав.- тиву після цlв вуmщl М. ЛaryвовоУ ; лення. про . невпорядко••в1 сть І .

ПОПРАВКА оу м

А тим часом до Редак·

. вчених, журналістів, пись: Чимало . . пР~m>ииК~В І менників для календарів ма@J . JВІдривнийкален.-f1980. року.однакнеСЛіД,

НЕНАДРУКОВАВИХ

ційного тижня дружби сту' cтyд~HTaMи;; внизу ...... nLСЛJl ден.тіе Московського, Сара- _lекц!Й. '10еського, Дніпропетровсо· • Фоl'о А. Запари. кого і Гомельського унівєр' (Фотохроніка РАТАУ). "..

і молодші

д~ря .

. . На ЗНІмках: егор! - стар-. ЛИСТІВ ш.иЙ викладач Ган.на Кири­ . МісьXRЙ л!вна Швидко (в цен.тр!) BaJIЬHOrO

університеті намічено ряд заходів, зв' язаних З цією знаменною подією. Заnла-

міль- і

2.5

ІІІ(~Ю. бarаШІОЮ буде ін· ФОР?ilац1я НОJЮго ' к-аnен-

Актиено .включилися сту' І готуються nродемонструва. aeltTU в n[a~OT?BKY до с~ят- ти учасники художньої са. СЛІДАМИ

н.йвано проведення

-:-1 нас. 'Готуються

йона : . екзеМ. ПЛЯРіil • . шИ.Р-І! Ц. П ' унра. їНСЬКИХ

давн.о Почесною Грамотою. Президії Верховної Ради ситетів, Відбудуться А.екції, ~KpaїHCbKOЇ РСР. бесіди, вечори дружби, бу-

к.угання 32~:р!ччя

.• _"

енциклопедІя. І дні особливі ...

ви~детиражем

гoCn'oaapCTBa і успіхи в н.а· роботі

льовнича Україна.. На фотографіях любі сер­ цю пейзаж! рІчок. полів і· ЛісІв. А поряд чіткі RОЛОНКИ днів і тижнІв . Нишенькові. табель-ка­

Редакд!я; украУнськихка· лендаРіВ і хУдожніх JIИс-

TfBOК . . -НОВі календар1

l

комуністичному вихован.н.і гисококваліфікованих сnе­ ціа.Аістів для народн.ого

уково-дослідній

найкрасив!ший:

настІнний кольоровий ка· лен;хар,щом:сячник .Ма­

вий. П.РО це в. же ПОДбал. а . лендарі, календаРНі. стін­

соціа.

революції,

По ,иlн.е ••1 .

1

Звідки lIe~TЬ . історію РОДJtНИ знайдуть У ньому

А перший радянський ка- ці М:lендарl

см_.,... ..0•••••

,"-tW cAJlae~

. 14.3С ,,"оЦ"и. . . ..... n 1 14 • 8Ю AOa)'1f~.fu ...1 фl.Jl.м •• <о."" ротра.. а сЧаt... 15. • О. ОсфС>8с"Ji••. · crpOS'.f 8.40 ГІ .. Нlст.аа. . 118.30 с.Ulахо.а lІІаОJlа". . 1].ОО..сМоепа Іl .. ос.ки-.t... . 9.00 cВi .. ryaHIT~., tyJI .... ІI... 9.ЗОСПОЗllичl І' II",пс,l .. а'I ... 17.ао :c.ll.IT." ПРО. 'llр.т". (J1.. ТеJl~иста.а. иlкrраJ.) '· • 11.00 РОС. ІАС""'ИІ рс.. а.Со пс Іа. 18.00 СШ".ХІІN 8о1!стьб. ІвеРІкlичевн! - ИОІИНІІ. ..от... .11.0 8t1-рlчч • .. ПМJot:; 14.30 НОІИНІ;І. ' ,. . . коУ ~ а.. цисТ рсбlт!!""о 14.50 .ІІ.0к)'1fеита ....нl фІ ...... tf> allJll .у nl.Jl.TIi. СТ!!ЧНJI" кра Н·IВ.!О Наllll· nlСIІI. 15.40 сВ.·А. Моцарт. ТрІо tl·бе· І IB.~ .C~TC"III у c.forI-. .. ОJl .. • .. ажор». ФIJl".·КОВ- 19.00 l(уБОIl lвтербачеии. s ' rJ'fI 18 ОО ~~~~~KnI іОЖIІ~Т . гl .. иаtп&1ft . .... (&рио) 16.30 Росlйсьаа .. о... II . ао ВпеРІІІ; .а екр •• 11'( ~ 17.00 .ІІ.0rtу.. еИТ.JlIоНИI теJlефIJl"" IІОЖilій фl .. ь .. cJlaay' . . . ·MItTO ГРОЗИІІІ» . nое .. llІІка" 17.15 с8ёселl стартн". . 21.00 ПРОГРlма' :Чк~. 18.00 J1енІиський унlаерсктет 21.3$ ПlІс .. менннк О. Чако" .. IJlы1нl... с"киЙ. 3YCTpl~ . ' ОстаНаlв. 11.30 81рщl - ..Іт.,,: . ськІЙСТУ.llіТ. По . ,.кlиче. . 18.45 :СЬОГС"нl у C.ITI~.. нІ _ Iнфор .. ацlЙннЙ ••• . 19.(0 Разо.. - "р),жна сІ ... '. пуса .Cьoro.llHI у . СІlтl .. Музична програ .. а. • ПРОГРАМА УТ 19.30 Ку6ск еlропейськи" че.. піонlв 3 хокею: сСпартак» 10.00 К . Т. НОІИНИ .. (МОСКlа) СПОJlЬ.llI» (KJla.llHo. ЧССР). ФінаJl. 10.15 дJ\!t .11lтеЙ. .СТаРТ.IІ" 111й •. (21.00 nporpa ... сЧас.). 22.10 .СпIБаЕ наР04НИЙ артист 10.5О .Наука - 8ИРобницТву". H.211 .Сои",не "CJlO". СРСР Ilан ПетJtOI" 11.40 ШкlJlЬИИЙ . е"".'Н. 8 aJlo ФіJlьм-коНцерт. По закін­ .ОСНОІН Ра".·нськоУ ~ ч~ннl ~ Iнфор .. ацlЙниЙ 8И' жа8И І ""ава. J(онСтитУчIА. пуск .С"ОГО.llнl у С8Iтl ... иl, права . І обо.'.зки . ~а.ПРОГРАМА УТ 4I1НС".ИХ rpOMa4 •••. 10.00 1(. т. НОІИИН. 12.10 ДJI. "аJlЯТ •• С1llбннЙ "'Щ 10.15 .ш 40· lисс .. оrо ІРОнClЧОК·. жаю.. j 2.30 К. . т ХУ4"жи!1 те .. ефIJl". 10.35 МузичниА фIJlЬ" сГеорт СКОJlИ сnаllают .. снlrи~ . ОТС і опера.. 16;55 Кснцерт ·.ІІУХ'І.егс оркесТР7 11.15 К. т. Доку .. ентаJlЬВИЙ те. . харК!JЦ:ь"ксrо ,аl о. ~ .,ефіJlЬМ сТи щиро"н., .. осe,.rеКfPllваж .. аlll·... . rYTHin.. 17.30 ШКСJlа ІНСОКИХ 'р".&У.. 11.35 Ка .. ерниА КОllиерт. З . "ОС114у роботн . ·JlIІЙК8 12.10 дJI" MaJl"T. сСрlбний 4511КУКУРУЦЗ0lС4іl Jlаі])еат" НОЧОІІ". . . . Державної nр."ІІ · срс.р, 12.30 ХУ.llОЖН1Й теJlефl ... ".. «Тут О; В. \(DРЧИН(~КОNl. МІЙ .. і.... 117.45 К; т; ТемфlJlЬМ .і - fPOO 17.10 .ПJlан року - .. остроко· " • .ІНИИН Радя.с"коrа .~ ВО'. Репортаж із Шlхт" sy». - . і... rа3.еіИ сССЦIІ~увче, , . ский Донбасс'. 18.00 К. т. фіJl."-I(~!lnерт еС. .. . б~р("киll сувеНІР.. . 17.30 К . . т. теJlефі....... сАIТО· 18.30 К. т. Му .... тфIJlь.. · c)c~ . .. арщ. 18.00 .ГYCH-~eIIe"I ... 'Внстава .. и. ~... ерJКИТ" аиаllас? .. _, т.чсlоперн01 сrу.хП МІІ"О' 18.40 .З~J1. "О",, ТемнаРJlСо J1aїBCbllorO 'I~Y"HH"Y . ..у..... 19.00· К.. Т'. Iнфор ...qI1lIlаnРое ТУРИ і ... 40:річчя ЖСІТН.. трама сАктуа ... Ь" ка.. Оо 18.30 РеспуБJlI .. анська фI3НКО-".. ра.·.. . тематична ШКОJlа.· 19.ЗS К. т. О . КО.llо .. 18I\• . .сКр.а.. 19.00 К . т . Iнфор .. аціЙна про- ' ІІОВ' . . Виста.lаКIІТ8tьs:ьr$ rpaMa .Актуальна камеухраі.ИСloкоrо .о,Р.'!""ТИЧllоr~ ра.. . теаІРУ ' І ..., І . Фр~нха. _ 19.30 ВпеРlllе '. ва-. elЦ)aHI . .УТ 2O.4S . К. :I~ сНа. ·.ІІ'Обра!tIJ; ,IL[~ фIJl .... -кОllцерТ &IJlОРУС"!'О. . т.I.... ' . , готеo'lебаченн.с8ерасіІ •• І 21.00 nporpUIa .. Час ... (.М.). 19.50 Екран "ОJlОIІИХ. СГСJlОСУ.lll 1 21.35 К. т : npO_OIJ/[e'HH. "ИСt~ за' професію>. Гіри'uчі а. .Кl?пцЬ••. . · По за.lil. . профrеХУЧИJlиша ' ресnуБJlI· . чеИIІІ - ио,ини.

CJIJIЬ, ось .o;eнь~ ось чнeJ10. ВІдповідав наш супуТIDIJC·

-

І.

10." .1.... oJ[I~.аеpor

19-3· 1~;

-

. "."ОlоІ рОбоТ1l. фnтокореСПОR.ІІеilТ8

-

19+67.

tOCn.Olli.PCT. .8

~IJUllлl.

r,:teт •. 8и~оJtIl'"

а..кореспо...

19+47;'

l:epe"y;J

'. n ' . _Т'RИUIO' .1.18T.0J).oa.І 'Y~ Обс r ' NS ф~. •.

.

ПIІС"КCJlОВОСтl,

.

.

Гізе~lІ ' ~nllalll::'"

,.....,...,....,.,......,." ., .,,. .... .,,.._V" "~"""~""""""""""'#""#:I'''''I""""~"~".".,-~.4'..,...,..~~~.,.,..,,... .,,..,....,.~~ . 4Jft~' ,;" """""' .... 4/"..,.... ;,..;... ......,...., . . .tндекс 61964. БРОlІзрська друкаРllяКиізського облупрааЛ:іКЮI' • ~q!!6·.·.• ил.а.НИIl'f'В, _.nоліrрафіі -ї книжкової торrіалі. аул. Київська•. 154. . - ·. 3аМ ..·.6009"':'11 ·:ЗОО. ,

195 номер 1978 рік  

195 номер 1978 рік