Page 1

ОРГ А Н І) Р О В А Р С Ь К О r О МІС Ь К О ГОК О М І ТЕТ У КОМ У НІС ТИЧ НО, ПАР Т 11 УКР А , Н ·Н, МІСЬКО' І РАИОННО' РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИ,ВСЬКО, ОБЛАСТІ Газета ви~одить з

ДО

квітня

17

*

року

1937

ВСІХ

Середа,

*

м 194 (7895)

ГРУДНА

6

СьогоднІ перед КОЖНИМ з нас постали питан­ ня: куди ми йдемо, що дала нам перебудова? При всіх неоднозначних вІдповІдях на них кожна неупереджена людина добре розумІє. що перебудова це життя І доля народу, це збе­ реження нашого соцІалІстичного вибору. В цей доленосний для БатькІвщини час Цент­ ральний Номlтет НомпартІЇ УкраїНИ вважає

важливим

наголосити,

що

Гарантом перебудовн

житті.

Всебічно

розвиваються

демократичнІ процеси

му

злились перемоги

надії І

усіх

нацІ­

І

невдачІ,

свІтле

І

завдяки

якій

тра-

.

виробkицтво

поверта­

вие~енню

таш ВерховноІ Ради УК-

й8ІнськоІ. РСР оо Бари'.' udвcьИ()!і1У 'ВНборчоlltу ОКpyry 215 вlдБУJDIСЯ по'за1PlОра·в радгоспі .Ру,еаи1веПЦ•• Виступаючи

'* І"

пере,l( Іх учасниками -

lИженерно-

техиltplИМН працівинками.

служб8вцямн господарств, ГЄj)ОЙ Ссщ1а.а1стнЧИоУ Праці М. З. Пиnьтяй запропо-

иувuа ВНСУRyти Itанднда-

том У ч.Jiени

парламенту

респумlки голову Киї,ського облвнконкому І. С.

Плюща. Цю пропозицІю підтрнмали днректор. радrocпу В_ М_ Дмнтриченко, бригадир бригади закрито-

ro rрунту

.N9 2 Т. А. Дя-

'.Іеико, внкоироб О. С. ПО· номареmю, голова проф-

ісомуВ. І. Верстак та іНШі уч:аCJ(НКН зборІв. Переважною б!Jlьшlстю ro.JIodB прнсутні проголоеувалн про внсунеRRИ І. С; Пающакандида~ у н.poдцJ' депутатн Верхов:

uoJРади 'УКраінсько! РСР

- по БарнWiSеькому вибор­ ~0!!r Окру." .N9 215. ЦьoroЖДНJI

рад1'ООВУ

. рсунуа

кОлектив

'.РyeaJtlВсЬКНЙ.

К4ндНдатом у на­

РО_ 'депутати

обласноі

'Ради иа,ро.х депутатІ. notOfO.JIIBCЬКOMY виборчо­

,.,.1

o~ '·Jii

72

" A~~tвa

подолаємо

мо

наповнимо

ЩИРОКІ!Х.

коопераТИ8ИИХ.

дружбу

нацІй

її

н~вим

націона.lьнl

і

народностей

і

до

влаДк.

peaJlbHoI

участі в оновленнІ життя.

у свlдомmoJOЧВ .lдповlдаnнlсть lСТОРI1ЧНQГО мо_евту, Комаартla Украіни Іде на внбори на­ PO~IIJIX Ae~aTIB Украlвсько! РСР Та місцевих Рад а 8СВОІО, вlдкpитоJO 1 чесвою позицією і 1I8lUlвteac вclx згуртуваТИС8 ва П передвнБОРНIЙ uатфорllll.

демократичним чвари

рвуться

Не дайте ввестн себе в оману дзвІнкІй фразІ 1 облуднІй трlСКО1'нl, яка вlдволlкає вашІ сили

Голосy1fте за кандидатІв у депутати кому­ вІстІв І безпартlЙних. якІ пІдтримують платфор­

змІцни­

краІни.

му ЦК Ko~apTlI ~аlни, виступають за соц1а­

ХТО І що загрожує сьогодні перебудовІ?

.І113., вel'd:V.DB),. _ир І

З одного бону. це сили, які, прикриваючнсь гаслами перебудови і спекулюючи на УІ трудно' щах, прагнуть дестаБІлІзувати обстановку, ви­ користати вибори у своїх вузькоегоІстичних

достаток

у

кожиому

доllll_

ЦЕНТРАЛЬНИИ КОМІТЕТ КОМПАРТIJ УКРАІНИ.

; у 811KOHKOIII 'IС'КОї РІД,' НІРОІНІ' IЕnУ11111 ~:;~~:~~frИМг~~::СУ:::::

ІСа_дата. а нароДЦ1 депу-

робітни1ЩМИ t ,

І

змістом,

повернути

EADAHAA'f А ми . І ао

колективам

державних,

дерацію

утверджується

сереДОВИlJlа.

.IА3IАНI

З6ори

трудовим

прагне

те чесну змаГАЛьнІсть кандидатських платформ від передвиборно! демагогlУ людей, які непри­

орендних, акцІонерних, змішаннх, Індивlдуаnь­ них форм господарювання. На' шляхах перебудови Ми ДОСІІгнемо еконо­ мІчної самостІйностІ, державного суверенітету нашої республІки, удосконалимо радянську фе­

в

розчарування.

навколишнього

\"

правовоІ

вІд

створюються

)\юв

І

спt••Ітчн3ІІІІІСІІІ Шановні виборцІ! ІсторІя нl~оли не простить нам, якщо ми дозаолимо зrорllyтИ переБУДОВНі процеси, постави­ ТК ПІД удар сnpаву соцІалІзму. ЧІтко вlдрlзняй­

надання

і

настроІ

Aoporl

розвитку

народу,

КУЛЬТУР

Перебудова піднесла людину, робить її справ­ жнім господарем країни, підняла громадськість на боротьбу ·за здорові умови життя. Ч!іСТОТУ

,

консерваТИВНі

прав,

українського

розвитку

ється обличчям до споживача, соціальна справедливІсть.

,

лати

UIЛ'ЯХОМ

для

реформа,

.

створення

полІтичних

суспіЛьство На старий ШЛЯХ. , Цей шлях веде в глухий кут Історії.

відродження

Здійснюється злам командно-адмІнІстративної системи, поглиблюється радикальна економічна

,

диктату,

шлях

няються навіть перед розпалюванням нацІональ­ но! .орожнеЧі, а то й перед лозунгами брато­ вбнвчоІ cгpoMaДJlНCЬKo! війни». 3 Іншого боку, є й такІ, хто не в змозІ подо­

жова,но

гічне,

І І

вІдомчого

на

нок. НайбіЛЬШ екстремІстськІ елементи не зупи­

держав» І наДі'ЙНИЙ захист особистих прав та' свобоД громадян. вІльний національний розвн­ ток українського і всіх Інших народІв. Лише перебудова забез.печить створення ефективної економіки І ЛІквідацІю дефІцитІв

якому

І

і

людей

мети вони вдаються низьких наклеПІв, иереальних обіця­

до брехнІ.

Комуністична парМ.

В оновленому суспільстві повннна діяти онов­ лена партІя так визначається суть усlєІ иа­ шої роботи По підготовЦІ до ХХУІІІ 3'узДу НПРС і ХХУІІІ з'їзду НомунlстичноІ партІ! України. НомунІсти переконані, що лише перебудова забезпеЧИ1Ь остаточне викор~нення бюрократиз­

здійсню­

ональностей, що проживають у респуБЛіці. Дістає справедливу оцІнку наше минуле,

_

в

зІштовхнути

в суспІльстві. поглиблюється гласнІсть, утвер­ джуються гарантії конституцІйних прав усІх громадян. повертаються такІ загальнолюдські мораЛЬНі цінності, як добро, справедливІсть та милосердя, реальна. свобода вІросповідання. ВІдбувається справжнє національне і духовне умови

І

ц1J!ЯХ,

аваН1ЮР· ДлR досягнення своєІ

Тількн вона реально здатиа виражати Івте..еев всіх класів і соціальних rpуп, консолідувати суспільство, забезпечити громадяиськнй ~ '1 нашому спільному домі.

вані Номуністичною партІєю кардинальнІ заходи по оновленню суспІльства зумовили зміни у со­ цІально-економІчній сферІ, політичному І духов­ ному

НАРОДНА

Народжене перебудовою нове полІтичне мис­ лення забезпечує нашІй країнІ міцнІ позицlІ і зростаючий авторитет у всьому свІтІ.

товариші!

принципово

ЦІн. 3 коп.

ВИБОРЦІВ

РАДSlНСЬКОЇ УКРАЇНИ ДОРОГІ

*

РОКУ

19-89

днректо-

В. М.

с. МАЛЮ[А,

сенретар партному рад­ госпу • РусаНІвсьннЙ._

.ПVО ЗБІЛЬШЕННЯ ШТАТНО1 ЧИСЕЛЬНО~ТІ ОКР!МIPf; СЛУЖS

Н#І

ВІДДІЛУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ МІСБКВИКОпКОМУ

датково!

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УСТАНОВ МІСТА..

пропози-

спіlІЬНО

.

з

адмінІстраЦіЯ-

цLї трудових колеКТИВІВ ми, радами трудових копро створення в мІсті лективlв підприємств, ор-

доБРОВіЛЬНИХ

чи-

роботу по створенню

бі із злочинністю ВИ/ІОН- та

збільшення

мІліції й відповідно до за рахунок їх коштів рекомендації тимчасо- асоціаuію добровіЛьних вого комітету по бороть- народних дружин в мІстІ

ком міської Ради народ- чисельностІ

чисельностІ

до- гувати практику забезпеМі-

чення профІлактики пра-

вопорушень І боротьби Із злочиннІстю органів внутрІшнІх справ І асоцlацlІ ДНД. КерІвникам пlдпри-

внутрІшнІх при мІськвиконкомі фон- ємств, органІзаЦІй та ус-

та неоБХіДНУ органІзацІй- .справ.

сельності окремих служб ну

мІсцевому система-

установ, тично висвІтлювати, пропа-

nІцІ!, аСОЦІАціІ ДНД завlдуючому фlнаНС08ИМ ліції визначають трудовІ вІддІлом мlськвикон.кому колектири за погоджен- Соочуку П. С. вирІШити ням з мlськвикоикомом питання про вІдкриття

народних ганІзацій та установ міс- та вІддІлом

дружин, зБІльшення

та

мІста на утримаНИJl

В МІСТІ "А РАХУНОК КОШТІВ ПІДПРЙЄМС!І'8.

Враховуючи

підприємств, радІомовленню

органІзацій

СТВОРЕННЯ АСОЦіАЦІІ ДОБРОВІЛЬНИХ НАРОДНИХ дпжин .

життя» та

коштІв

ду

схорони

громадського

танов

МІста

Встановити, що иа УТ- ,порядку та про вІдкриття найБІльш

римання додатково! чн- спецІального рахунку в сельностІ дІльничних Ін- Агропромбанку Д.'JЯ цих спеКТОRlв мілІЦIІ, пат- потреб.

штатноУ рульно-hостовоІ,

шпяхо-

дІльничних во-патрульноl мlлlцlІ, Ін-

ВІдділу

них депутатів вирішив: інспекторів. мІлІЦії. пат- спекцll в СПРlJВах непов- справ Доручити заступнику руль но-постової І шляхо- нолІтнІх та асоцІацІІ внести в

пІдІбрати

свІдомих, чес-

них роБІтникІв для робоТИ В асоЦІаЦІІ ДНД. ПІсля створення асо-

цlацІІ ДНД в мІстІ відмІ-

внутрІшніх нити повсякденне

чергу-

міськвиконкому вання народних дружин мІськвиконком пІдприємств та органІза-

голови міськвиконкому во-патрульної мІліцІї та ДНД мІж мlськвиконко- обгрунтоваНІ ПРОПОЗКЦI! цІй. покласти цІ обов'язЗіновській Л. В., на- Ін\:пекції в справах не- мом та пlдпрнємствамн, про збlJ!ьшення чнсель- ки на асоціацію ДНД.

чальнику міськвіддІлу повнолітніх. органІзацІями, установа- ностІ працІвникІв lиспекНонтроль за виконанвнутрІшніх справ Др060Джерело покриття ви- ми укладаються дoгQВO- цій в справах иеповно- ням рІшення покладено туну М. І., міському трат на утримання асо- ри строком не менше як ліТНІх, пlДРо3дlnу до- на заступннка голови штабу добровІльних на- ціаціУ І додаткової чи- на три роки. рожно-патрульноІ cnуж- МІськвиконкому Л. В. родних дружин провести се!Іьності працІвників мІ3 метою акумулював- би мlлІЦІУ, визиачити Зlновську. ботів)'

Основна боротьба Минулого понеділка вІдбулись збори тру­ дових колективів цехів

і .N9 комбінату

.N9 4 ний.

по

кандидатів

5

радrоспу.Тепличвисуванию

у

депута-

ти до райониоі Ради народних депутатів по 24 виборчому округу і до Калинівськоі

сіль(!ыlІI

Ради

иих депутатів_ р.обітники цеху висунули

народ­

ди

народних

24

виборчому

кандидатом

депутати до районної

у

Ра-

округу

чальника цеху Білогубову, а цеху

NQ 4 -

М по

на-

О. М. колектив теж

нача­

льника цеху П. І. НиРія. Тут варто . зазначити, що задовго до цих зборіВ всі гу

ри. ло

ня.

N2 5

депутатів

працІвники

обдумати

Адже

Словом,

кандидатів

мали змо­ кандидату­

серед

про-ведено

у

них

та

НЄЖНУ,

бу­

анкетуван­

висування депутати ,не

гримнуло .на робітників, як грім серед білого дня_

Обидва кандидати гід­ ні того, щоб Іх оБРАЛи народними

Про

це

депутатами.

говорили

товаришІ

М.

ш>

А.· Губська,

УИІ:1 роботІ

С.

М_

немає

До ськ,ої

l{aлинlвської сl.аь­ Радн народннх де­

путатів

кандндатами

у

депутати обрано Л. І_ Су·

кандидата

депУ1'ати до

Мlс'цево!

у

Ра­

ДИ.

IJ.o-п~рше,

ву.

найкрaщoro

цеху

ВДОВОJIeJ;fJ:!Я, чому, моА­ ляв, liiд IXНboro КОJlеК7И-

охарактеризували

з

Поддє­

5.

.

кандидатІв боку.

С.

Після зборІв KOJJeJCТJlB цеху ні .4 висловив не­

Бонда.ренко, Л. П. ко­ ~Ha, В. Г. Андрусенко, К С. Нот та І,RШІ. Вони своіх

О.

роБІтниць

суиуп.н

путатв

вони

не

В'в­

кандидата

у

де­

від

Хо'і8

вІсть

у

с-вого колекти­

така IЦfX

можли­

линlвськоІ ди

сільськоІ

народних

Ра-

депутатІв.

А на самих

зборах не

зрозумІв, зробити_

це

можна

не

все

Думаю,

що

ЩО

Ще втрачено_ Ще не пІз­ но, і вони мають можли­ вІсть висунути сво!х кан­ дндатlв у депутати до МІсцево! Ради ..

Збори пройшли кІйно, без дебатІв

і

спобез

боротьбн. На'певно, ос­ менІ зда; новна боротьба ще попе­ 4 АО збо­ реду - на виборах 4 не знав, що береЗНR -иаступного року. була_

Л. no-oдpyre, ЄТЬСJl, цех 1'і рів

просто

lЮЖНа

внсува ти

дата у яеlJутати

канди­

ДО

На-

І_

МИКОЛАЄНКО.


.... 0.000 . .'·0 о о о ооо 00.00 о е о о 000"000'00 000000.0 о ооо. о о І О' •••••••••• 0. о о о

нове

сторінка.

.. 2

'ОО'0'0'00000000000000000000'80000'80000'0'0000000800'еооо

ЗАЛИШИВСЯ

вщерть

заповнений

єднань .

портфель-записник і в мене. Осмис­ лити ЙОГО, як і всім учас.никам ідеї. семінару, набутки і невик::>ристані можливості ще належить в майбут­ ньому . Сьогодні ж треба сказати го­

і

з

думки

uедагога

з

А

потім до

В.

М_

Троценко

учасники нього

з

семінару

звер­

численними

нестандартними

і

до­

запитаннями .

Кагар­ не

був готовий відповісти і на це запи­

вдалося записати. В інтерв'ю напри­ кінці першого робочого дня вона сказала: «На семінари стало Цікаво їздити. Ось у цьому навчальному році вже другий обласний семінар, кожний з участю науковців» .

тання: «Так, у Броварах виношують одну з них . Це органІзація школи з диференційованим пІдходом , ДО

лика,

прізвища

Ююї,

на

жаль,

навчання, ної

Правду кажучи, йшла на сеМі.нар інформаціЄЮ минулих часів, як на акий захІд, де трохи чогось повча­ , JTb, саме повчають , а не навчають, пось дІлиться досвідом, Інший ін­ структує. Такого не сталося, хоча був семінар дводенним І Зібрав він близько ~Ta педагогів _.завідую­ чих методкабінетами районних та

3

мІських

віддІлів

директорів довелося

одним

народної

шкіл то

це

для .

ПРОфіЛЬ­

старшокласників,> ,

Або інше: «(ІД0, на вашу думку, не­ обхідно зробити, щоб учитель сам І

пІдвищити

відповІдь:

курсову

.....

РОКУ

19R9

фаховий

«Пов'язати

пІдготовку

Немало сутні із

і

рівень?». атестацію,

зарп~ату» .

цікавого дізналися прилюбительського фільму,

який

демонструвався

1,1.11;

"'наl ' \ '

На

ноні

тут

щення?

Та,

як

з'ясувалося,

ре)етние)

можна,

же.

lІідходи.

Звер-

ЩО

за -

ської мови, враження сів,

від

і

стилІ ,

відвідання

висловлене

обхідне,

}ІІІ :.ITI~ii

який швидше нагадує ві­

тальню 11 англійському

Або

інших

г::>стями:

все,

кла­

що

не­

нічого зайвого ,

І, безперечно, найбільше всі чекали

виступу гостя з Тули кандидата педа­ гогічних наук, завідуючого лаборато­ рією НДІ еконОМіКИ і управління на­

родною освіТ:11О

АПН

СРСР Є.

Сковіна.

багато

років

тор

Він

школи

судження

В,

дирек­

типу. його думки,

HOH >.J fO

змушували

полемізувати,

замислюватися. Але час рішучих змін в

народній

лив Євген

освіті

настав,

як

підкрес­

Вікторович.

Впевнена , що всі з ентузіазмом сприйняли його думку про комплек­ тування

класів

першого

класу.

за

інтересами

А це

сьогодні учитель повинен

УЧН!\

яже

п'нтирічного

:1

уже

означає,

з

що

знати свого

яіку.

Інша

освіти,

Кнївщини. · І

характеризувати

словом,

тобто створення

школи

бажав

ГРУДНЯ

6

Ну ось хо'ч би зустрІч У класі з ангій­

моментах .

Ну, ось , наприклад, з таким: « Чи Є у вас іншІ моделі підвищення ефек­ тивності школи?,). В. М , Троценко

ловне .

Почну

Зупинився

негативних

сить

життя

•• оо •••••••••••• о ••• о ••• оооо •• оооооо ••••••••••• ооооо •• о •••• ооооо ••••••••••••••• ооооо •• ооооооооооо.ооооо. ooo,ooo~

на

нулися

••••••••••• 0 .0.0. 0 ••••• 0 ••••• о. о о о о 00000.0.0.0.0000 ••• о 0lt: .е • • o .oooooooooooo-e.o'OOOOOOOMM~~ м ~ О

'якби

сеМінар

була

робота.

Ще до початку 'пленарної частини, якщо

можна

мали

так

назвати,

змогу оглянути

умільцІв

ПРИСУ1'ні

виставку

роБІт

усіх

шкіл

Міста

і

них закладІв .

Якби

треба

було пере­

рахувати

хоч

би

дитячих рук, важко. Тут і

напрями

зробити в'язання,

випалювання

по

позаклас­

творінь

б це було і макраме, і

дереву,

і

шитво,

і

малювання, і моделювання. . . І важ­ ко було щось виділити з того. Спіль­ ну

думку

всіх

висловила

гостя

••••• =.= .•

з ПОРТфЕЛЕМ ІДЕЙ

з

БІлої Церкви , заступник директора ШКО,1И NQ 9 В. П. Томашук:

Враження від виставки захоп­ люючі. Практично на кожному стен­ ді представлена і солідні роботи, й цікаві . Як на мене, особливу увагу привертають вироби шкільного коо­ перативу «Едельвейс» - - це виши­ вані

по

рушники,

дереву.

а

Маю

також

на

ось

на

цей

демократизацією

навчально-ви­

ховного процесу. З інтересом вивчає­ мо новІ форми роботи з кадрами, проведення нестандартних уроків. І, звичайно ж, хотілося б щось цІкаве й корисне в цьому плані винести з броварського семінару. Тим більше, що в ньому братимуть участь і на­ уковцІ.

Власне, з цього, з перебудови ро­ боти з кадрами, втілення нових форм методичної діяльності, нестан­ дартних

урокІв

почав. розповідь

за­

вІдуючий броварським міськвно В. М. Троценко, Як відомо, до експерименту, який почався з ініЦіативи НДІ економіки і управлІння народною освітою

АПН орор, залученІ Тетіївський, Таращанський , БОРИСПІльський, Бро­ ваРСQКИЙ мІсто. Ми

Василь

райони ,

а

також

насамперед ,

Миколайович

---

наше

зазначив

ма'Ли

-

вирі­

Коли

киига

-

друг

проваджують у школі

NQ 5, гостя-

ми якої були . Це методичнІ декади, поглиблене

вивчення

окремих

пред-

метів, щотижневе планування та ін-

ше. До речі, в залі, обмін ідеями, кожна влаштувала

де проходив школа міста

своєрідну

виставку-lІОр'

ж

не

яких,

було .

ДаЛі завідуючий розповІв, як ребудовували роботу стосовно ВИХ

умов

учителІ,

вІддІл,

про

Результати

директори

хІд

атестації

роботи

в

рим,енту у школі NQ така - форма співпраці життя,

хоча

Головне ж

вищення

І

-

не

2

і

допомога

приречені на

В.

що

М.

колектив,

використовуючи

Троценко

довІв,

-

пуста

по-господарськи

фраза. Додаткові

фІнанси

не

-

сконалення

роботи

методичних

об'-

інфор IЮfiаза ­

огляд

:знань,

з елементами

народо ­

народсзнаВСТВR.

ypOI;

телеміст.

РО~іЙСької

мови ,

YPOfi-

літератури

з

в

Що

і

зовсім

робить вчи-

життям, а не

та

використанням

-

Половину

першого

ру вІдпрацьовано. а що ні?

Що

дня

семіна­

подобається,

запитуємо себе:

Події розгортаються цікаво, але поки що немає дІалогу, зал у

Можна

ролі в

спостерІгача ,

якійсь

-

чи у

чи

доводить

ПОТРібно

протилежне .

«відмінно» на службі має лише ЛІ ' карняні листки, Не завжди правиль­

мІрІ

погодитися

~

Ті,

це

коли

тій же

виставЦІ, чи

учителя

влаштовує серед ­

ній урок в середньому класі, і маємо середню освІту, яка є

звідси серед -

нь()ю,

Миколою Григоровичем. Але в такій

потрібне

«А

на ставка на золоту середину. У жит ­

-

більше

ко

У

чому МОЖJIивості

вого в народній

підсумки

якій

галузі,

мати

народна

замовників.

потім

і

Спо.чатку

таким

до

собі за мету преС ' конфеf)енція, Яfiа його завершила . Але навмисне нІ:' робитиму висновків (хіба що крім од­ ного)

У

по

го

зрозуміло :

вище

-

ці

можна

про'

як

та

ор­

іНШі

теоретичні і практичні питання жваво

обговорювалися з Є. В . Сковіним і на ­ ступного . дня .

А закінчився перший робочий день семінару в піснерському таБОРі «Со' нячний», де школи Броварів показа ­ ли портрети своїх колективів. То були незвичайні

концертно-театралізовані сценки. І якщо існувала на той час де фантазІя і фантастика, то осели­ лися вони, очевидно , в «Сонячному»,

Пісня

для

мами,

ФОТО А. Гадіцнна,

що

Насамперед,

з усього

сказано·

такі

семінари

вкрай необхідні. Незважаючи на те, що дають с я вони, особливо організа ­ торам , дуже важко. Безперечно і те, що почуте й п о бачене не всіма одна ­ ково сприйнято. ' Власне, спеціаЛістам обирати той чи інший варіант р:;звит­ ку своєї школи. \{ожна з них повин ­ на

мати

своє

Б~оварчани

сбличчя,

JIише

наскількі

вибору.

'1И

не

п:жазали

в

різноманітні

так?

Яh:ійсь

і

багаті

Причому показали та ­

лаНО1!ИТО.

Однак є речі, про які не можна не сказати. Зроблено лише перші кроки у нелегкій справі оновлення школи . Так сам::> зрозуміло, що успіх зале· жить

І

за_1ежатиме

від багатьох

фак­

теріального, фінан~оного плану. У хо ­

сім ' я,

вибору

максимуму,

п'ятиденку

публікації.

тому,

ді семінару, зокрема під час прове ­ дення «Панорами ідей » , вчителІ пред­ ставили стільіш дидактичних матеріа­ лів, наочних ПОСіБНИІ<ів. виготовлених власними

кожному

ганізувати

цій

очевидно,

увазі - десятки проблемних питань ма·

Як зберегти здоров'я вчителів, ді­ тей, розвантажити їх і в той же час дати

про

поставила

повинна

це

чином

і

но­

підприємства,

свідомого

Це

будь'

до

в

освіта

промислові

ТіJIЬКИ

підвести феСіі.

Як і

семінару.

пока :зухи .

поговорити

торів, які не під СИJIУ, образно кажу ­ чи , п~ребудувати освітянам . Маю на

прориву

освІтІ?

для

Нарешті , логічно

мірі,

це і

фонд економії зарплати. Другим етапом пошукІв стало удо­

з

іноземної

шляхи

І

переконливо

у рок

лИше їх

частину :1

громадський

концерт

після інституту з оцінками «добре,>

30 вчи­

кошти.

парти

відсиджування.

Практика

І ще одне тором шкОли

педагогІв.

по-госпо­

кожен

були

ідеї.

«Що? Де? J:(оли? » ,

)'чень, який прагне охопити BC~, д:; десятого класу втрачає здоров я , а

хвилин.

експе­

знайти дарськи

то

тільки

конкурс

знавства,

мінІ-інтерв'ю з дирекNQ 3 М . Г. Кобою .

всього

шкіл,

ж, залу­ вимагає іх може

-

діТЯМ однаково вчИти всі предмети?» .

мав

пе­ но­

телІв-методистІв. Звичайно чення їх до експерименту додаткових фІнансІв. Але

Це

урок

КІлька

колектив

задоволенІ.

майстерності

них.

бутків

Мабуть, нІ, бо для захисту CBOЇ~ H~,

знайшли шляхи пІд­

Цьому сприяла

Дл}!

Звичайно.

Велику увагу вчений і практик приділив необхідності введення диференційованого навчання, організації профіЛьних шкіл . Сьогодні ми нерід-

свІдчать, що має . право на

всІ

фрагменти,

трет свого колективу. На кожній з них було Зібрано надзвичайно цікаві матеріали . кращого досвІду, Але чи могли ним сповна скористатися?

педагогів.

умовах

практиці. За

не підготовлених.

місто .

від

вІд

наших

стільки важлива їх кількість. Голов ­ не , що всі вони вироблені і випробу

Козака_

тель? Вирівнює клас. І ті, що знають матеріал, який дає вчитель, просто

скскурсії. Хоча що нового можна д~ . )натися з огляду шкІльного ПРИМl

відмовилися

нІчого

порадник.,.

хорошим рівнем пІдготовки.

а

крім переляку,

і

картина на

під час екскурсії по школі. Так, саме

пе)Jевlрок,

в

конспектів, бінарні уроки, УРОК'мандрівка і т. д . Та, мабуть не

першому класі сідають 30 дітей і з

Власне, ще. до переходу на експерироботу

школах ,

практикуютьс~

МожливkТь «Панорами

•• ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ1111111111111111111111111111111111111111"

ситуації відрадно було бачити праг­ нення учителів всюди віднайти ':Іове,

фронтальних

що

освІтяни сбласті мали ознайомитися під ЧаС

вані

І.'" І

шити, який принцtш вибираємо контроль чи співроБІтництво. Вихо­ ДЯЧИ·З цього, визначали І функції. ментальну

нестан ' заходів.

опорних

Фото А.

Валентино Петрівно, хотілося б почути вашу думку щодо такого І1итання. Чого чекаєте від сеМінару? Наша школа багато працює над

=

ЕГ'

рівні ..

високому

З незліченною кількістю дартних уроків, поза~ласних

маЦії назву хоч би

стенд - - шевченкінlанушколи NQ 5. СкІльки вкладено сюди праЦІ і лю­ бові! ПрекрасНі тут і зразки макра­ ме. Або соняшник із соломи . Це робота майстра. Одним словом. у школах Броварів технічна, художня творчість

величезних ЗУ~ИJIЬ для УСПіШ ­ ної роботи семінару.

ідей».

випалювання

увазі

як і н ці :l 0 :\IУ hо :lt~ктиву И1lі: J;lИ. ЯЮI~і доклав

руками,

що

мимоволі

хоті­

лося подякувати їм за мужність. Бо де, коли , за рахунок сну чи сіМ'ї все те робиться?! мимоволі виникало запитання: ДОНИ ж це триватиме? \{о · ли

ж

до

школи

повернеться

суспі л ь­

ство? Ра:юм 'з тим протнгом всього семі ­ не сходив з думки ВИСЛіВ, що

Hapy

відкривав стенд · школи

NQ 3:

«Уміли­

ми· руки не народжуються , такими во ­

ни стають у праці» . перечна істина

Це така ж неза­

не тільки

стосована

дня_ сьогоднішнього, а й майбутнього перебудови ШКОJJИ. Це і відповідь снептикам

на їхню

вдоволеність:

споконвічну

« І рї"шень,

і

не ­

постанов

Наступний день розпочався з від­ критих уроків, Запросили на них ко­

різних досить, і семінари , а нічого ж не змінюється». І не :зміниться, якщо

лег з області

лише

18

педагогів школи

.Nt> 5,

Який урок кращий? Але ж творчІсть не має меж. Спасибі ~M за мужність,

споглядати .

А. КВІТНЕВА.


ГРУДНЯ

6

1989

нове

РОКУ

----

життя

-~~----~------~~--~ ---~------------~-

НОЛИ в радгоспі «Зозайшла мова про

ря»

ВІІ.Іроваджен:ня

форм

нових

господарювання,

створення

орендних

робничих одним з важливій ку

ви­

підрозділів, то перших у Цій справі неабия­

ініЦіативу

проявив

агроном В. Г. Труш. - Хоч це для нас ве.

маловідоме «за»

і

беремося нові

але.

«проти,>.

.1анкою

Тоді

сяч карбованців. У иовому роцІ їх асортнмент буде розшнрено

І

На фото: металургії.

поновлено. товари шнрвжнтку заводу

Що ПОЧІМ

боти), ється

ках.

ТЕ

Янщо раніше було прий­ нято

не

смани,

сперечатися

то

тепер

за

про межа­

спорів опинилися ...

ми

ці'

ни. Правда, особливо ні­ хто не помічав, щоб смаки

...

ну, а

про них

ніно­

зростали, зате Ціни сперечатися

ЛИ тому,

взагалі

що зазІваєшся­

без

покупки зали·

шишся.

Таку настроєність у людей виявили статисти­ ки,

провівши

тисяч службовців

опит

понад

робітників і майже

30

-

тисяч колгоспників

І

10

тих,

хто веде бюджетні запи' си. Мова йшла про покуп­ ки «на себе» про одяг та взуття. У мІсті сім'я витрачає на готовий одяг за

рі!{,

наприклад,.

редньому на селі

у

се­

394 карбованцІ, - 381 карбова'

на

Або

скілыш чого

в

купують

наших

прилав­

таке: за

Хто б міг еконсмічним «батогом» мальне

збити це ненор' співвідношення?

солідно.

виправдалися. продукції

Частха

-

нраще б не

в по купках кол

госпників,

наприклад,

але

він

часом

тують

навіть

У

чають,

що

їх

тсварича'

сто мають нещ;ивабливнй зовнішній вигляд, невисо­ ку

якість.

жарт,

за

що

колгссп·

косперітивний

те

половиною

зарубіжне

рази,

взуття

одинадцять,

У

чому

питання.

І

ринон

У

-

нас

що

незмазаний напіврозвале­ ний віз, та і в соціальному бутті дссить скрипу,

перекосів,.

винен бути дорожчим за « рідні » товари. Але. не .в з

хатні

стеЙ ...

недола'д н' с­

наступний

оглядач. ТАРС.'

(чо-

і

орендарів,

рік.

~аСМУТИ.10

проте

вони

не

'Опустили руки. Навпани, в оренду взяли ще 150 гектарів землі. Щоб гар­ но

вродила

овочів.ники

стили

веснрю

виро­

ду капусти і А коли добре

розса­

помідорів. прогрівся

посадили

П.

При

дотр»мувались

у

дворі

по

го.

будинку

вулиЦі

NQ 17

Черняховсько­

П'ятикласник

Лисогор всім

покататися

бінІ ЛіфТУ. Володимир Олексій Євген ли за

Олег

запропонував н.а...

ка­

Валерій Сич, Попович.

Рудоман

та

НИС.10ВСЬКИЙ піш­ Олегом у під'їзд

сусіднього будинку

NQ 15

і пІднялися на 7-й по­ верх. Але там у створ­ ках

дверей

шахти

не-

ніж

торік.

З

ксжного

по

120

городньої

Якщо

ре­

із

за

собою

і

двері

шахти...

В цей час кабіна по ВИклику з BepXlJbOfO повер-

для

рочна

потреб

скати

усвідомлюють,

що

у

всі бо

від

масового

старанної

то

господарством

тонн

3557 треба

овочів.

що

чесно

затягли.

ва.1И

на

два

бу ло

де­

що

на

візьмемо

день­

Бор~аш:

Орендарі єї

впродовж всі­

BeгeTaцlї

но

і

рослин

старанно

міжрядний

вчас­

fJРОВОДИЛИ

обробіток

ово­

чі.в, не ДопускаЛfi, щоб бур'яни глушили пОСіВи.

Ух

успішно

можна

Але

копати

вийшло не

так. як думали. бо треба

rooпу.

вІдділку

рад­

Звичайно. ми не в

іПретеНі3і'ї,

що

не

отри­

мали

своєчасно

комбайн.

адже

вІн

у

один

радго-

цією

на

роботою.

договірних

віДІІовідну

Тому

умовах,

плату

ли пенсіонерІв працІвників.

чи

ре­

і це часто бувало.

а,втомашиН'и

з

повертались

назад

овочами

ХІба

у

це

Степановича

орендної

гос­

поря­

керІвник

л-анки.

Скажу. наприклад, про таке. Ми ,виконаJlИ договІ,рні зобов'язання, а радгосп в цІлому ні. У нас

зараз

гатах

чів.

на

полях

у

ка­

лежить

багато

ово­

Зокрема,

майже

300

тонн

столової

МОРЮJИ,

але її ніхто не бере. Та­ кий стан справ нас дуже Qбурює. Ноли ж до селя­

.

за

нина

залуча­

та

повністю

Господарства ж за­ знають великих збитків. пІдтримав Ностя.нтина

Ма­

РІЯ Фесюк та ІНШ!.

яким

ово­

ло ког() турбує.

зван.ня

з

культури.

збирання

щі керІвні Інстанції не лише в районі, області, а й у респуБЛіЦі, але це ма­

Соцlалієrичної Надія Бондар,

~aTepн.нa

картопле­

«Дружба».

ра;\­

Про ці неподобства, М'абуть, добре знають ви­

високі вро,жаї

присвоєно

Героя Праці,

Розрахову­

те,

комбайн

свій час за

моркви,

сказати,

за:н"жить

успіх в робоТі, зароБІ­ ток, говорить Bil(TOP Григорович. Це меха­ нізатори АндрІй Норсун, Микола Яроа.цук, Михай­ .10 Турко, Олександр Ярош€нко, робітниці Натерина Гон.чар, якій у

здала

Збирання

праці

врахову­

умов і мо­ втрутився

директор

подаРСllВО. док? ;зага:lьнораДГСt.:IJНИ:VI.

не

аЛізу·вати своєчасно, без втрат. Адже доводиться у .}{иєві їздити від мага­ зину до магазину, з бази на базу, щоб здати хоч би одну машину капусти або інших овочів. Іншим разом,

він в орендарів вищий. ОТОЛQва морква дала по 135, а капуста по 200 центнерів на гектарі. Лан­ иа . успішно виконала ;\0говірні зобов'язання ~

вирощу­

тривожимось.

1'0

зможемо

І РАДОЩІ, І БОЛІ

жинському

інші

розмову

опу­

на

госпу К С. Шостак. Плани дуже завищені. Нали .настає гаряча пора

їх

бул'о ще завершувати .збирання бульб на кула­

та

плани

ючи мІсцевих жливостеЙ. -

зерна.

коди

продовжують

вання овочІв,

кі­

300

практика,

зверху

гос по­

ки

пра­

нарештІ

повернуть­

ся обличчям?!

інших

А.

ГАВРИЛЕНКО.

О'СОБИСТО Гаряча пора нині J будівельників БМУ-3 до­ мобудівного комбінату NQ 1 ордена Леніна Го­ ловкиївміськбуду го­ туємо

до

5

здачі

секцій

на 200 квартир у двох будинках, які споруджу­ ємо по вулиЦі Черняхов­ ського. Для того, щоб до кінця

року

завершити

опоряджувальні роботи на будинку, в якому по­ селяться

трудівники

за­

воду алюмінієвих БУДі­ вельних конструкцій, у нас ніби все є: підведе­ но

тепло,

електроенер­

гію.

Справа

ють

зараз

майстрами,

тільки

які

підлогу

ще

динку

в

де

новосІлля

бу­

.пластмасlВЦів.

тривалий.

час

був

столяр­

у

дві

майБУТНі. руть

них

зміни,

. та

новосели

участь

у

.акт

розслідування,

«за

ЛіфТ

продовжував

просу­

лузі

на­

у

належною

нашій

тІльки

надІя

замка

комбіна­

Отож."

ланцюга

уп-

якщо

рекрить,

ми

вже На­

OnИТУ-

чається не просто нещаснИ1Й В'иnадок,'ЯКИЙ мІг за­ кінчитися тр·агедією. Ад­ же.сам потерпілий повідо'

остаточно ЗУіПинився на 7 ПQверсі, відчинив двері

мив, що ЙОГО навчив роб\JТИ гачни І. вlДкрива­

ш.аости і побіг У двlР,щоб

ти

розповісти

АндрІЙ, вІн же в СВ:ОЮ чег-

викликали

про

диспетчеру

«швидку

актів

перевірок,

спеціальною

єю,

пояснювальних

сок

спеціалістів,

і . !Ном'·

до-

якийсь

Rисловським.

зазначив

останній,

А

як

Олег

пробува'В навіть кататися під кабіною, держачись за шнур! Отака собі ланцюго-ва реющія: хтось із старших виготовив гачок, а вже молодші радІ

-

комІсіщо

ліфту

ГУ «ПОДіЛИJ1СЯ досвідrм»:з ВалеріЄМ Сичом та Євге­

підписа.

них

двері

один

перед

одним

монструють' соою

запи-

де­

«хор06-

рість».

чер-

Важко ІІІ

Іі

;

навіть

уявит-и,

$

і

назад,

дешеві

гаря­

неоБХіДНИХ

конструкцій І

будматеріалІв,

В. начальник БМУ-3,

будинку

.ПРОТОНОЛів

макси­

ефеК'І'ивнIШою, якби по­ нласти край прикрим пе­ рelб,оям у постачанні

поверх

ван.ня хлопчинів мені вба-

намагаються

людям

ників: на,ша вІддача по реалізації програми «Жит­ ло-2000» була б набагате

встигаємо

двосекційного

гували,

адміністрація

обіди. І все ж ВИСЛОВЛJ:J думку багатьох будівель­

96.

Одержавши травми, Олег Лисогор став кричати і просити допомоги. Тому ВалеріЙ, коли ЛіфТ

комусь

єKT

немає

один

на

. чІ

забудовується

змонтувати

на

раВЛІння..

.N!!

пиятики

мум побутових зручнос­ тей -- опалювальні ва­ гончики. проїзд на об'­

збоУву постачаннІ стіно­ лих панелей та плит пе­

такому

і

створити

багатопо­

серІ!

приклад,

випадкІв

мІтет

технологію

3·І-Й мІкрорайон, ми добре «обкатали».

кількістю

разі

ного

домобуДівного

житлової

дисциплінує будівельнинемає прогу­

робочому мІсці. В свою чергу профСПіЛКОВИЙ ко-

1961

заснування

якими

га­

В.

лів,

зви­

року

верхівок

На

будматеріалів. вся

-

ту).

явище у будівництвІ, бо щорічне зБІльшення об­ сягу робіТ ніколи не під­

завдяки

поки

року

закономІрне

кріплюється

проблеми ки!вських кІв. У нас

У колективу

таЖНИкІв трудиться з

й

причетність

вирішення

комБІнату

спорудження

спадає.

до

є, насамперед, великий досвід :бlльшість мон­

бе­

передпускова

і,

три. днІ.

Особиста

сил, щоб в дІю у

строки

Для цього

допоміЖ­

сумці .не спрацював бло­ кувальний контакт д.вер-

ваТКСЯ,.аж

визначенІ

роботах.

Але

за

підведуть.

чайно, якісно.

примІщення' і розпочати їх опоряджування. Пр.а­ цюємо

не

докладуть· всІх житло ввести

не- с

ними виробами, отже, без тепла. Тепер необхІд­ ний час, щоб прогрІти

це

цього

сек­

укомплектований

не

зводи­

пуск. двох

які

Достеменно знаю, що і бригадир, і його това­ риші В. Ф. Нулик, І. Г. Щирина, М. В. Серяк. М. С. Молчанов та інші

тому, що об'єкт

жаль,

сенції

да-

для

Справа

- людей,

перший

року. складнІше

кооперативного

пруга

розпо~ала

будинку,

нам

цій

настеля·

наклеюють

двІ

ється

на

1990

лінолеумну

шпалери. Паралельно бригада монтажників Миколи Федоровича На­

ти

призначено

квартал Трохи

за

цей' ча:: роли}{ замка .ств·орки две­ 5-Му по· рей шахти верхньої бал­

зачинили

прода­

чів.

помогу», 'працlвники аваслужби лrtj:>тіВ версі. ки' в-го поверху.». Таким рійної звіЛЬНИЛИПQтерпlлого і Однак на за.прошення чином, голову хлоrПЦЯ за с покататися на кабіні по- тягло в простір між . віД'JIравили його в лікаргодився тільки В. Сич. дверима шахти та кабіни ню... За скупими рядками Олег з Валерієм ОПУСТИ- 1 затиснуло. Між тим ,неї

ланка

у нашІй .'laHЦЇ трудяться сумлінно,

цей

повідомили

.на

кожно­

-

продукції.

ту 'віщшнив

лися

36

з

отримав

лограмів

надзвичайну . пригоду. Отож, жителі будинку

Наб1'на Ліфту ~ знаходилася на

ні

дарсь.КИХ

Тому компанія. перейшла що бу ла перекинута че­ на 6.Й,де О. Лисогор са- рез ліве плече і шию, моробним гачком з дро-. зачепилась, як свІдчить, шахти.

гектара,

вони

порівняти

по

зерна

Ноли б ми збирали овочІ' СВОЇ'ми силам~, особливо, в період масо­ ВОІ1О дозрlва'ННЯ, то не справились би своєчасно

агротехнічних

має відтвору і віДкРИТИ ху почала рухатися, і 'ЇХ ,не було можлиВ'ОСТі .. СіІюртивна сумка Олега.

двері

одержали

центне­

врожайності

нас ведеться багато роз­ мов про перебудову, од­ нак і досі Існує бюро­ кратична. я б сказав, по­

пшени­

ла радгоспу 144 тонни хліба. Нр!м того, кожен роБІтник по державнІй цІ­

гек­

середньому

ви{:ощува-

моркву.

всіх

:ліфт!- 11 ....... IІІ11.IIІІ.IIIІІ ... IІІIII ... IIІІIIII.IIIII!IIIIIІІIIIІІ.'

3акінчи.1ИСЬ уроки. і зграйка· хлопчаків, учнів школи NQ 10, зустрілася

го

Варто зупинитися на такому фа'Ктl. Хоч у

вил. Разом з ЩіМ посія­ .1И столову моркву, буря­

ЗА КРОК ДО ТРАГЕДІЇ Обе"еж но:

в

городина.

дсброякісну

заренка

В. ПЕТРУНЯ,

як

Н('­

;\.1 Я

виявився

хоч

магазинах вІтчиз­

вироби, і навіть на 7 --8 процентів більші від імпортних. А що нато· мість? ПокупЦі відзна­

ки

у принципі, імпорт і па­

і

Це

няні

водночас . відповідь тим, хто хотів би адресу­ вати своє обурення коспє, раторам. Адже вони діють за законами ринку. Тіль­

не дефіцит -- його просто немає, А коли з'являєть­ ся, розхоплюють, хоча ці­ ни на нього в такому спів' відношенні, Я/юго, мабуть, немає в жодній країнІ,

два

ко­

ливається від 1,8 до 2,/ процента. Погано стара' ються? «Стараються» добре, та, на думку по­ купців, виходить неваж· но. Ціни за свої товари вони заламують у 1,8 - 2,5 раза вищі, ніж кош­

Ось

носити.

Імпорту надається перева· га,

їх

що вдвічі більше від вар­ тості імпортних. Але де вони, імпортні?

Мало тому, що дефі­ цит. І ще тому, що вітчиз­

'Них

індивідуалами. На жаль, надії на них поки що не

тапочки

і

10

грунто­

результатів.

втішним

грунт.

плащ змушений платити в середньому 335 каре:о·

і

жаних

цьому

кооператсри

хоча витрачають

нупувати

землі. іншу

завершив

Г.

озиму

цент.нерlВ

збирання овочів. Наполе­ глива праця дала більш

зультати.

також

В.

торІв І 12 робітниць. По мlЧ'ни~ом .1анкового обра­ ли М. А Нужу.

~

Звичайно,

ванців, а за дитячі

не

вітчиз­

210, за дитячі бссоніЖ­ ки ВіДі10відно 4 карбо­ ванЦі 66 КОПійск і 8 кар­ бованців 28 копійок

скільки на це витрачають. Ясно, що купують мало,

няного виробу

оренду

листопадові

колектив

сказав

-

Труш. Орендарі

оброону і посівну техні­ ку. В ланці ЗГОДИ.10Сil працювати 13 механіЗil

колгоспник

-

ник

тому,

з'явля'

пальто

Не не

часом

платить у середньсму 154 карбованЦі, за імпортне

нець.

Але справа

що

няне

воно? •

І де

гектарів

250

тракторів та

_перші

показник

першо­

в

Але нова справа в пер­ ший рік не 'Принесла ба­

порошкової

взяв

дні

ос­

підряду

КО.lектив

прохідЦів

цю І

у

рів

вирощувати овочі. Спро­ буємо. говорив ВіКТор Григорович.

Товари ширвжитку, що їх внпу::кає кол~кrИв за­ воду порошкової металургії імені 60·рІччя Радян­ ської Україин, добре вІдомі покупцям. Це І ма· иІкюрні наборн, і різноманітнІ ножнцІ тощо. 3 по­ чатку року більше плану їх внпущено на 610 тн·

говрожаю.

тара

ми

на

оре:ндного

ли

'Одержати

зваживши

епі,

Ретельно також боролися із шкідниками і хвороба­ ми. Словом, все робили для за6е3!Печення хорошо­

вагомі.

но­

діло.

порадившись,

всі

сторінка .....

3

ДО

--

ЯКИХ

ків

кІ

ДАЦЕНКО, дільниці

трагІчних наслід­

можуть

призвести

пустощІ.

Тнм

дивує той факт,

Євгена вLн

ЩО

мати

Нисловського,

сам

та­

б!.1ьше

зІзнався,

як знає

про те, що її син добро­ вільно ризюсує сво"-мздо­ ров'ям,

а

то

й

життям.

Про сумний урон, який одержав' '. "Олег Лисог·ор та його товариші, по школах міста. вже ве"

:деться робота яка

роо'яснювальна про небезпеку,

підстерігає

шукачів пригод. за ,вами, батьки. нладalЙТе

,на

таку

завтра.

буде

Бо,

подібних Справа Не в.lд­ розмову

можливо.

пІЗно.

Н.

ЧЕМЕРИЧЕНКО.

,-


""" '" ~'"

." о О"""'"

... 4 сторінка. "О, о " О, """ Мо.оМ""

М""" М"" ~""" ,ОО'"

"0'"

О""" о.м о о

О, М'

"""

невідкладні

заходи

по

розмІру

поширення

ни не шлюб.

всіх

пільг,

ків

для

учасни­

ВеликоУ

Вітчизнян.QЇ

війни з числа військовоєлужбовцііВ, на батьків та

дружин

військово-

службовців,

які

внаСЛіДОК

загинули

поранення,

контузії,

кал1цт.ва,

одер­

жаних при захисті СРСР чи

при

виконанні

обов'язків служби або

інших

військової внаслідок,

хвоРоби, пов'язаної з пе­ ребуванням на фронті, а саме-

сії.

50-процентна

ка з вартості один раз на рік

зниж­

проїзду (ТУДИ і

є

чи

Пільги

гиблих

вони

Ні,

надаються випадку,

тому

на ліків

за­

в

нагороджених

лю

«За

міста

безпроцентної

позики

на

індивідуальне

житло­

служ'бу

ве

'будівництво

порнд­

Великої

тран­

-

право

ку,

на

одержан·

в

передбаченомr.

інвалідів

чизняної

.-

ВіТ­

війни;

право

тання

д~я

ВеликOl

викорис.:

чергової

щоріЧНОl

відпустки

в зручний ДJlЯ

НИХ час, а також на, одер­

жання пустки

до'датковоУ від­ без збереження

заробітної плати CTPOlКOM до двох тижнів на рік;

-

право

.користуван­

ня при виході на пенсію поліклініками, до яких вони були прикріплені в

період

-

роботи;

переважне

забеЗl1ечення роботи

право

за

на

місцем

путівками

в

сана­

торі", профілаtКторії і бу­ динки

відпочинку,

а

кож на прийом в иичі товаРИС1'Ва ративи);

50 го

та­

садів­ (коопе­

зниження в розмірі процентів прибутково­

податку із заробітної

плати;

право на безплат· не одержання ліків за ре­ цептами лікарів;

-

ня

пра.во

на

одержан­

безпроцентної

членам

риств

на

диночнів

садових

та

садових

-

право го проїзду місьного

на

на

бу­

благоуст­

ділянок;

безплатно· на всіх видах пасажирського

транспорту та

това­

придбання чи

будівництво рій

позики

садівничих

(крЬм

таксі)

автомобіЛЬНОМУ

транспорті

загального

ристування

(за

ко­

винятком

таксі) в сільській місце­ вості в межах адміні­ стративного району за місцем

.-

проживання;

пра.во

на

позачерго­

ве користування послугами зв'яз·ку позачертову

квартирних

всіма та на

установну

телефонів.

Вказані пІльги нада­ ються батькам та дРужи­

нам

загиблих

службовцІв 'НОВ~Я

жнзнь'

військово­ незалежно

-

орган

в

тилу

в

міського

вій­

Центр НТ Л П П «Світлана» розташований на Броварському світлотехнічному заводі по вул. Чкалова, 3. Іхати автобусом .Ni 331 або 327

пасажир­

ського транспорту (крІм таксі) та на автомобіль­ ному

транспорті

Прийом проводиться щоденно від години,

адміністративного

5-35-86.

за

МІсцем

За

райо­

довідками звертатись

проживан­

міським

жирським

винятком

паса­

таксі)

містах

на­

учасника свідчення»

війни», (для

вільнонайманого діючої армії). загиблих

«Поосіб

військовослуж-

пільги

основі

свІдчення,

надаються

пенсійного

по­

в

ро­

якому

биться запис (мати, батько) воїна»,

та

завірені

печат­

підписом

керів-

установи,

дала

яка

посвідчення.

і

ганну військову в

роки

на

в

перебуває

в

стадіУвиготовлення. Ім

чень

пільги

на

таких

основі

книжок І медалей.

ня

области. (На украинском ЯЗЬІке). Редактор А. ВОЛОШИНЕНКО. Газета ВblХОДИТ с і7 апреля і937 года. Дни Вblхода: вторник, среда, Шlтиица. суббота.

Бро.арська

ОБЛСПОЖИВСПlЛКА. УКООПРЕКЛАМА.

розря-

КВПіА

розря-

3-5

-

АдміністраціЯ,

весь колектнв Броварського деревообробно·

го комбінату глнбоко сумують з приводу передчасної смер­ ті робітниці комбінату. ветерана праці ПЕТРУСЬ НІни Ілларlоиlвни висловлюють щире співчуття рідним і близьким покіАної. АдміністраціЯ. партіі!на. профспілкова оргаиізації радгос­ пу .ПухівськиА» глибоко сумують з ПРИводу передчасної смерті робітника будівельної бригади МИКАЛА ГригорІя ПаВ.ІІовича і висловлюють співчуття рідним і близьким покійного.

Правління. проФкомітет, колектив Гоголівського радгосп­ робкоопу висловлюють щире співчуття продавцеві магазииу

.Господарчі Петрівні

До

товарн>

у зв'язку

с.

зі

Світнльне

смертю її

ЛЕВЧЕНКО

Катерині

.

ЧО.llовlка.

Колектив Броварського раі!агропостачу висловлює свої співчуття техиіку Скрннник Валентині lва ..івні у зв'язку зі смертю її матері

Адміністрація Броварської раі!онної лікариі і колектив Світильнівської психоневрологічної лікарні глибоко сумують у зв' язку з передчасною смертю заступника головного лі· каря

по

адміністративно-господарській

ЛЕВЧЕНКА

ДАНИЛЕНКО

частнні

ЗінаТди

Якlвии .

Колектив Броварської міжобласної профілактично·регла­ станції висловлює співчуття головному інженеру Анатолію ВаСИЛЬОВIfЧУ з приводу смерті і!ого тещі ДАНИЛЕНКО ЗІнаТди ЯкІвии.

Михайла Іваиовича.

меитної

до

Скриннику печатку

кооперативу

.Зелена

поляна.

вважати

недІйсною.

Загублену

печатку

кооперативу

.Будівельник»

вважати

Редактор А. ВОЛОШИНЕНКО.

недІйсною.

АДРЕСА

PEДAKЦIJ~

Телефоии:

редактора

відповідальиого І

соціалыихx

Іиформації

",рук.рия

пти­

Адміністрація.

відділом со­ забезпечен­

ской

3-5

-

робітники У виробничий цех_

КОСТИНА,

городского

кіль­

БРОВАРСЬКОМУ МОЛОКОЗАВОДУ по­

електрослюсар

міськвИіКОНКОМУ.

Броварскоro

найбільшу

цю, кролів та м'ясопродукти заготівельним організаціям споживчої кооперації'.

дів;

надаються

комитетn КоммуиистическоА партин УкраинЬІ. город­ ского и раАонноro Советов иаРОДНblХ депута'ГОВ Киев­

здав

коопе­

кість м'ясопродукції, надається можливість позачергово придбати легковий автомобіль. Здавальникам продукції тваринництва орга­ нізовано зустрічний продаж комбікормів_

Загублену

завідуюча ціального

і

споживчої

дів;

пос'віД­

посвідчень

організації

строкового договору

металу;

черговий електрослюсар

орденських

В.

Заготівельні

майстри на електродільницю. Одинаки забезпечуються гуртожитком. Звертатися: м. Бровари, вул. Красовського, 16. відділ кадрів. Телефон: 5-21-50.

бездо­ службу

яке

видачі

рації укладають з населенням довгостроко­ ві договори на закупку м'ясопродуктів. Ціни за домовленістю. Тим, хто повністю виконав умови довго­

Вітчизня-

пільги»,

даний час

різальники скла; слюсарі-сантехніки ІІІ-У розрядів; електрозварювальники ІІІ-У розрядів; слюсарі-електрики У-УІ розрядів;

ви­

ної війни, буде видава­ тись «Пос'відчення про право

організації спожив­

ми або частинами_

трібні:

медалями СРСР за само­

віддану працю

заготівеЛЬі'tI

чої кооперації. Вони закуповують велику ро­ гату худобу, свиней, кролів, птицю, а також м:ясо та сало. М'ясо приймають цілими туша­

Шанрвні товариші! Здавайте худобу,

Трудівникам тилу, які нагороджені орденами !

тилу

допоможуть

«Вдова загиблого

ника

в

ПlДМОГА СІМЕЯНОМУ БЮДЖЕТУ Коли виявляються лишки м'ясної продук· ції, швидко і без клопотів Їх реалізувати вам

фрезерувальники ІІІ-У розрядів; токарі;

штампувальники

дружинам

ПОДВIР'ї-

ВАГОМА

на постійну роботу потрібні:

в

складу

Батькам

кою

96-325,

Радянського

Документами. які дають право на вказані вище пільrи, є «Посвідчення

на

тел.

ЗАВОДУ сТОРГМАШ»

Союзу.

бовців

по

ЦЕНТР НТЛПП «СВІТЛАНА».

транспортом

дано вказаним особам усіх

НА

20

безплатн о г о

проїзду

(за

до

17

крім вихідних днів.

ня.

Право

ЖИВНІСТЬ

та сільськими до зупинки «БСТЗ» .

загаль­

ного користування (за ВИНЯТКОМ таксі) в сільсь­ кій місцевості в межах ну

К~б. ~?

відділення.

роки

Вітчизняної

12

коп. Працівники підприємств та оргаНlзаЦJИ міста та району можуть лікуватись за безго­ тівковим розрахунком за договорами та га­ рантійними листами .або самостійно, сплатив­ ши вартість курсу лікування через поштові

ни, надано право безплат­ ного проїзду на Br:iX видах

на

Вартість одного сеансу коштує

Ленін­

ня

заліЗНИЧНИМ

дитячого церебрального паралічу та де­

наслідків.

града».

Учасникам війни, а та­ кож особам, нагородже· ним орденами і медаля­ ми СРСР за саМО·Відда­ ку працю і бездоганну

назад)

спортом;

ПРАВНУЧКА.

Лікування проводиться без відриву від ви­ робництва без застосування вімічних препара­ тів та інших засобів лікування, без побічних

медал­

оборону

ДІТИ, ОНУКИ,

хворих.

устано­

організаціях

життя, мирного ноба, ясного сонця.

яких інших захворювань. Лікування проводять висококваліфіковані спеціалісти, співавтори цього методу лікуван­ ня, який впроваджено в практику вперше як в нашій країні, так і в світі. В місті Києві за цим методом вилікувалось більше 10 тисяч

надав право

працювали в період бло­ кади м. Ленінграда на і

ІІа довгій ниві

- органів дихання (хронічні бронхіти, хро­ нічні пневмонії, бронхіальна астма);

во­

найманого складу діючої армії, громадянам, якІ

вах

ров'я"щастя, радості

-шлунково-кишкові (виразкова хвороба шлунку та 12-палої кишки, хронічні гастрити, гастродуоденіти, хронічні холецистити і холе­ цисто·ангіололіти та інші);

пільга також на­ особам вільно-

підприємствах,

Андрія Калениковича 1 ІЮ-річчям від

вань:

безплатну видачу по рецептах лІка­

рів. Ця дається

.-

о""" о.мм" ом",,,.

ДНА народження. Зичимо міцного здо­

якому проводиться лікування методом мікро­ хвильової резонансної терапії таких захворю­

Закон війни

1989 РОКУ

Від щирого серця BiTa€MO ШУСТЯ

лок "Світлана» на госпрозрахунковій основі, в

вступали в інший

Новий учасникам

о е, о О О М О "",о.м.

ПlДПРИ€МСТВ

На базі здоровпункту Броварського світло­

тільки

якщо

6 ГРУДНЯ

"'0.0' О О о, .... о о 00000 о ОО, о о О,., """ "" ""

технічного заводу відкрито науково-технічний та лікувально-профілактичний центр профспі­

військовослуж-

в

"'00"""'0.0 О'"

ОО"""

МІСТА ТА РАЯОНУ

пен­

дружинам

'"

І ОРГАНІЗАЦІЯ, ГРОМАДЯН

а також

бовЦІв

та

-

чи

ж и тт Я

ПРОФКОМІТЕ11В

незалежно від виду і одержу,ваної пен­

поліпшенню пенсійного забезпечення та соціаль­ ного обслуговування на­ селення» з 1 жовтня 1989 року передбачено встановлених

.

ТОГ0,

сіонерами,

Н,О В е

о k ' о о ОО'"

ДО УВАГИ КЕРІВНИКІВ, ГОЛІВ

•• а ••••••••••.

від

"to' МООМо.о'"

О, 00000000 оо о '00$ оо О о о'"

_о,,' 7" ""'М"О"'О"'М" ""М'" о"", ,О, О, О, М" о о о о

Про додаТКОВі пільги учасникам в і й Ни···········'

Законом СРСР від 1 серпня 1989 року «Про

"'''00' 0000"'"

-

-

sаСТУПИИllа

4.03-76;

секретаря,

пнтань

Індекс 61285;

255020, Київська область, м, Бровари, вул. Київська, 154.

-

.ІААІ.ІІУ

4-02-92;

сl .. ьсыІгоo

_ІААІ .. ,

редактора, аtААlлу партІІного JllIІТТ. ГОСПОJl.арст.а

,)І.стl.

І

масо.оТ

-

4-23-28;

робот.

-

_IААI .. у

4-04-81;

ПРОllllс .. оаостl _IААI .. у

ра... lо­

Друк

кований

офсетний.

аркуш.

Обсяг

і дру­

Тираж

і6.311

примірннків. Замовлення

5-13-91.

Київського обласвого управління Адреса Jl.рукарНі: J<8Ї_Cb._

4-04.61;

у справах 8ндаВВІІЦТ8. по.. ігр_Фlі І оCl,,_с,... ІІІ. Вро.ар.. _У/l. IUIJ8CI>1I8,

К811.1І080Ї Іи.

то",,_.. I.

НІ

6442.

#194 1989  
Advertisement