Page 1

ЛР0~11ЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАRТЕСS1!

ОРГАJІ

БРОВАРСЬКОГО

МІСЬКОІ

Газета виходить з

квітня

t7

МІСЬКОГО

РдАОННОІ

1937

року

РАД

М

д в и г ЗАХИСНИКІВ СТОЛИЦІ-

БЕЗСМЕРТНИМ

u \ а .1істнчногn

М!!снва. (ТАРС) ~fин~·ть вІкИ, а.1е 1' ВJ.ячній na· У.'яті рцянrьf\()Гn народу ніко.1и НР почерІ\нпь rе­ роїз:ч і tnn:rPrrь ~ахиrників ~оtкви в суворі ро!\и Вітчи , нянnТ війни.

Вся

кrаїна пnнм.1а

nо~оо· і пі.{ Т J1И"4ІіУ ПІ'А, пn rтояв наr\Іерп, на .1еr~н­

IIepe"411J'a r:нян снІ) ї \J1ІІіЇ піJ ~1·1~Ji[;l)~) І'Н·1~ пn­ 'В ''"" Jnr;•Jri ннпгn nоJІнрnту R Х'1ді RP.1ИJ: nї ВітчІfЗRЯ· нnї, R"і>-Ї .1J1Hr,j ·· вітп~<nї r:ійни. Р.nна n.lНдІІенувал.1 війни,

ПJ1fl~a.1

гіт.lерівr: h·кої

~\IJ1!iHirTh

HJ\!PilH OЇ ЯJ1:ЧіЇ,

;ІеЙ на нnяі !101ВІІПІ

R

Н !ЦІІХНУ .lЯ

прщі ,

чіф

пр(І

.1ЄВізn~І

о.J ин

n роuенть

Ра1 наrп;них деnутаті~. Юfn

х~·нон

1982

ра 1, \IH (' f.h' ИX

Чпrк"вrнпі

Фото А. Kttaaкa.

oii-

і вnінів ~f'lr!(nf!r ьliorn ranнi'ІJHY, пrиrв~"ІРН 0 . ~О-рі ччю розгромУ ІІі'Іецькn~фаmистськпх військ п\.1 Мо•r;вою. БУРРІНІЮІИ. rрлм.1юш оп.1Р.скачп. е;·(ІІJЧИ З'' ~rpi.'!Jt

!!Т\Н "ПНі тnMfІJirrriв ." І . Ьр~жн~М - Ю. В. Аюrотrов~.

'f. \.

n. 1\ири.J~НІ:а,

Пе.1І.ШР. f'yr.:тnв~ . У СІ. · Тихонпм . .'І. ні>в~ . ~-. ЧrpHP!fl\a , Н . J~\!ЇЧ~ва . В. В. М, Б . ~·. Пnнn~ ~or-.nв~. \f _ r . r r .')'fl"fPJjJIPB~ . niTO!!f'Ba, В .' І. J:n.:Тrмx , ~~ - В ЗюнІнін~ . Ji.

n

1\ota. -::! rron:~~nвnю Ш\

f.'ПР С.

n.

на

~а~і,іанні

пРІН!!ИЙ

А. Я.

Ф. ~·шІ· JіІ'3fІ ~ЧЛ· ' · в JiaВ. Pyca-

!-\о:Jяда

закрійники

ч .•ен и nар т ії О . П . Но с е н ­ ко і П. Я. П ономаре нко. та ате.1ьє. .\"о 1. яr; и ч з ав і­ дує Б . .-\. Г\ n .1 і сь F;ий.

1-<0..l ЄI-< T H s

с б u і а .l і с т ичнп го

щоб р і ч ну !' !! РООН ИЧУ щ:ю­

До фіJ.Іішу перш"Jrо 'Р"­

rarІ.OX :ШHJ.1RJi і n.'і'он~ННЯХ. фаіірІІК~Х і ny,JOBH

пі:н:іJук-rиІfl!і<::ть

ІіО~ УRіІ'ТІ!ТfНПГr>

пpn .1YJ:l'ІfRRn~тi.

О' ІІnТНИ\;11

Bн~rpHfl

Rlirnчи/.1

Rl\ .1~.'1

у

РазІ)"! ~ н і ч радян ~нич

нарn;1n:ч

n]ноrтаАну

~оrквичі .~н nв\'

піпрю!К У

внпріmн.,пі

і зnвніmньnї по.lіТИ!і'П naDтii, Ра .1янrьк()і :ІержаJНІ, курr.у зчіпноння- чпру на n .1аНР'Гі. Пrп UP rnвnри.1и }"tJаrнп"л

\І ;ти нгів.

R~:пчи

на

naraтr.nx

Jіідприf. чrrвах

;virн-rPpnя ~fnr~;ви пnч:tвrst т·р удnяий JeHh. С(Ітні тп~яч чnr~: вичіR вяя.1Іf уч~rт" у J; n ІІнrісrпч­ В<JУ.:У rуі!о'І'НПІО' . Віпіннnю. Pf\'P!i'T·ПRHnl/1 pnбr!Tn!(l оз ­ тчен~·ва .'!л ~nrn ПЇ ;іПJ1И6:Ч('.ТБа та n YдnBI! ·~тn ;шnі .

Знач~о ЩЮГраму

пе ревинонав O :J ИHa.JU.RTH МІ ­

3

СЯЦ іВ

n ер ев езе няя

родно rо с по да р с hких

таж і. в Jrе!\'ПІR

ка ­ ван -

та

п а са ж ир і в ноавтопідприємства

09()34 . Найвагоміших

\'СПіхів

ДQбІf .lНСЯ f\О,1ЄІПИВИ .брИГа д

У о е обІН'тОМ\' с оuі алі с ­ тичном~' :зм ё ган н і п~р е д Rед~'ТЬ О.1е нс анд r Мнх~ й ­ .1о внч 1-\ай:r а н . 1-\ о стянтин Ан.іІрі йо вич Ч еn ан. Ri!c И .1 h :\•f иха Й.l ОВІ1Ч Бобно . сі м ейний Рніпа ж у с Іі.1Ці :'Ііаrі ї Іваніяни TR Rа с и.1я Іва н nвич ~ ГnІ{\' ..l Я !і ' в .

f\u-

ни:3ь r;нй р і вен ь н е р : внн ­ Доn о в і дач ;:юсерєд :fв rтр и с утніх

на

вирощув ан н І

і

вт;она .:Jи

..

ос п

Він

п і .l ­

кре с.lив , що в районі П!)О­ водн т ь с я пе в на робота ilO

НІ~!

не

всі

Ра зо:І.f

Го<'Подарства ·

справ.1яються

ви ~;она н ня .м н ннтв а

у трюtа Н ­

в зн :~-Іну.

та

планів

вироб­

прод ажу

JЄР ­

жав І :~-~'я с а. Потр і б ·ю уr;о .мп . Іентувати фе р ми не ­ обхіднюш r;ад ра .\1 и. Снрі .зь т реба :запустити в д ію нормоцехи та r;op~ Jr;ухн і .

3

допов ід ~І Ю rio пи та<-!ве.1е ння тваринництва

виступив ·

реfкенні

8

JаНИЙ на ::~6 є> ­

~Е'.1И­

Ра.J и наро .1 -

ного

por;y,

п о чат ку

настуn­

r; о;r;но.ч у

Г()С ­

rіє нко.

Він

ні за в д ання на

ребn т у

ножноrо

протягом

.1и с топад;r .

що

І' P YJ E' Hh ;;о

прод у г;тнвності к о рів .

цьом .У

в р а х о ва н о

вс і

При

Ф а ~-< ·

виr; і в

;рн.ч дає:

г ра"І у

УДАРНИИ ФРОНТ

СЬКИЙ » , ~ 3 а n.1аВНИА~,>, [ Ч(' ­ Ні Jor;~· чar.в a. і'Іені :\1 і чv ­ р! на .

У

paJroc п i

; ~об ре

Ню

спр ав ~·

цтва. Н е обхі д но шо тІІ;t.;Н:1 ПРО Р.О.]И Т И К О Н Тр о.:І ЬН і .Jn'ін н л . Вш;онаннл .JO B Є .Je -

- 928

них т н ;.n н е в и х . .НІ R да нь -rо .:ю в ниіі r;рит ер і й у С ОІ!і <І ­

а;Є',НО .l ИliJЄ 283.

.1і с тично-"І\' з м а га н ні :(інниr;ін ф е рм.

~їl ра в.lіння

пр а -

і \І€Н і Щорса, l'o!eHi 1-\ip:JІJJтаб за С:.l\І ХіІ В \'ПОВН ОВа , ~гоrолівсьr;нй• . важеннх в pa,Jr nr rii <~ ВrОп н а к у радго с nі • Ве· . НfІ-< ОДИ ,1 е р с Ь fі ИЙ ~ 3 \1 Є НШ !' iiO R .'l иc ronaд i в и р nбни І ! ТFЮ \ю.:юна п r рі в ня но ло ·сtіов т ня на їЗО r;i .lO rpa:м ii! . С :: аб () п опра цюва.1и таь:ож Т !!а риннини радгосnі Р

'· Зоря ~ . « І-\раси .1івс ьRий » , ~..lіт;;J в сьнийь. імені М ; чІ- р ін і! . О.1нією . ~ nрич ~;н

Н. ЧЕМЕРИЧЕНКО .

fltіа

від с таsанн~ r::

JtеІQ'.

на

організація

орг~Н ·­

Н а ча ..їь н нf\

і А. П. 1\уnрНіця: , а т :н;nж

і

ннк с н а :Jа в

нішні

в.

п. ме.1ь­

про т е ,

п о r о .1ні

с nрия т.lиві

ки .

"

~>Є Р\ !3 Н ~ ­ СЬ !' ИЙ•

праці, · ків іншнх Г<?Сnс-дарств

старань,

lX

.1 а 13 Е'рш и т и

дor.rp')·

1\0B·J .

М. НАУі\1ЕНКО. нмова фабричн о r о JІрофспі,lКОВОГО БОмі!е­ т~· .

СЬ!\И Й •

Т ОНН И

2..1

-

На.

г е r;тар рі .1 .1і . О .Jа а н рад­ го сn•; < tі расн .1 І вс ьr;ий .•, « ГО ГО.lіВ С hnНЙ •> , \ \ІЄ Ні ДО· ~'У'jаЕ;ва. і.11 ен і М і ч ур ;на ,

,, Боб р ;щ ьни rі " в і J с т ают ь із Ві-ІВС:J еН Н Я .\1 nрrаНі ЧНИ~ J Обрив . 3 ~1 етою на r ро-

Д () В~J е Но

~І а І·;оІ ~Іа .1 ь н о ї

I;Omn:J-

:.1а с,JаННЯ

MY

rocnnJ apcтвy. У с пі шhе RІІr;он ~н н я йnrn - - з anopy­

r;a

Rнc n r-;н x

\'f!О mа їв .

3<І Ri;l ,\tO 'I a nр оп агандІ!

.ІІі с ьr; ноч ~·

f! і ;:ІД [ .1 О М і

аг іта LІ ії

п ар т ії

Н . А,

Вичнпорук на;Jв а .lа _\І ожц і н

робn п; шr

п ере-

С ОЦі3.1 і С ТИ 4 Н ОГQ

.з .\ r;нан н н

:; а

nід с у ~ша~!Н

R .l н c r on a .Ji.

.ч іс це

.l r Fпн ву

П е о­

nри с у д;ке н о

ра дг о с пу

ні в с ьки й».

1\о­

<< Руса·

І'/ о .ч у

вр;- чє ао

!1 ох ва .1 ьн у rра _;І оту , а д іі­ реnтору А . В . Бере,ювс ьf\о ­

.\':!

ра йсіль г rк: п ­

.1 .1 я

::дn

ни -

умо~ и в не с ен ;; я

.lиr;оjи ~r є р сь r; н й•> I<J.1r• н · і!ІІ іа•і нпї вод н на п п .1 я. н nrn П Е' РЖ<І ВНОГО і 1-!C IJ f' !iП - .1 у r;и .пнс овшна . Р оботу ра по :заr; ~-гr к ах і яr;оп і ! і Ю C.l iJ в н нон у в~пf :> а c i .l ьroc nп poJYНТ iR Я. Г. .10 110 .\І О Г О Ю ущ і .lЬ НЮ R а Ч і В. Вороненка, н «Зор і » 0J Н О•тасно c.l i J п рно; ори ­ п а ошого атрпн о .ІІа р а І ~ ­ т и т ем пи в нв е.зе нн я , рr а ­ :і.rьгосп~· прав.1іння Г. А. н ічн и х .1обри ;; на r.о .~я . У Гольця та .lНРеr> торі в цнх paд rn cni <· З а Fюrвньr·> "ІЙ >> , · nспада рстR С . .11. Плаксю RНЄС.l·И nn :1() тонн орг а 11:

незаJnвlл ь- -'' ПСJf!Но в ажечих

~- -=

аnва н о в pa.Jr ocnax <• п:-· - .11~' - .їн сr - n оJяк у . :.Jpyr e І :\ і R С' f, НИ Й >> та « Т реб ухі в · т ре тє .ч і сця не nрис .~· Jжу­ с ьfшй ». !! рот е ще he ва .lнс я . C:epeJ б р н rа J t сr;рі:> ь ств о рені брвr<!..І r r фер ,, n е р ше .ч ісц є зайн 1 в режJН т н и ків . Поя і.lь ;~о ІіО.lЄ'І-< ТІі а ф єр ч н .\\> І paд­ ,, Рус а н і всь к и й .. с та ви ть ся технік а на ·! и ­ rncn \· \ІО Ве абе рі гннн'І. п п в і .l h; Іо (fi p ю·aJHP ГєроИ С оці а . rі· ре м о н т уєт ь ся . Так. і.1 4()6 ст нч н о ї П rаці :ч _ 3 . пи.1 ь· ;rру гє ферщ1 :1 .1 \ТіВ ПОf\ И ЩО П О.l а Г ІJ Д­ т яі\) ,

Jівсь ки й» 189ї нІ.1оrpюt i B . . « P ~· c aHi BCb n fi Й» 11 її . « БобрІШh ННЙ »

данн я прац івнинfІ фе р'ІІ! о адгп с п і в « Пvхівсью.Jй ~.

« !-\ра с І­ пра ­

В ис т~·па ючий з р n nи в <1ма .1 і .з ре ~юнту техніІ> и в гос n о ,Jарст ва х рай ону.

n o - roc noдapcь r;o м~· n ід і йr11 вс і х прnб-

кілnгр а .\t і в . Y r п J:.u винонали д о веде н і з ав -

вес.ь

Пl ,щр:1 О! С Т'І !.

ні .lь F> ос т і прІ·а н і чної nоЖ 'і В ІІ р о :чюб .ї Е? <І n г ра Ф і к На 'І ОТ!ірІІ :І ! і СЯU і (г ру ­ .l Р НЬ - О('рр : ; снь І . В Яfi iJ '.l Y

при 6аRІш ~ІО .1 ОІіі! в \ІН Н У .1011\' ~Іі с яuі доби.1ииt тва -

т ва риннн-

nеред~

~-rадmен ня

(, В Е'.1ИН ОJН М t'і'­ « Зоря~ . <• П У х і В -

тори. Треба т і . ї ьн и c r;p i ;Jь

rинішr;и радоспів

на

в ироб ни цт в а.

СЬН ИЙ »,

ваго,1,1 ї

.1n вирішення 4'ЖР І·- .1e:o.r у ве .J сн ні

і нш і .

ra.Jrnc·nax

ІЦ nб R нйти на :іаЛ .1ано - .l і в с ь;; н й» кор~юцех ва ний рубіж п о наJоях \!·.)- ц юr. .з nеребоя ми. nод а рст в у ,Jо воrн о ІJЕ' і!.ї і> ­

3азначи·в,

.\ІО UЄХ іВ і HOp,IOnYXOHb. Jо ни ні н е д і ють R()H11 r,

-

nопра цюва .1 и в uь омУ Ш! ­ та нні в радг осn ах • П.l ос ­ t• і в сьний ~ . · і \ІРНі lllo p c ~ .

н и х депутаті в · М. О. Сер-

с т ва

, 10.1-Jf\a .

1 ~А~_~И~-~ М ~~АГ~_j на

го сп одн р -

орган іза ц ії роб і т І В !Пі О ­ нанню JOBE' .JЕ' НИХ граф і НІВ

т<~

Рl вняю·шс ь

lщ eнr;n ,

ЗИМІВЛІ ХУ ДОБИ-

.1nr;a

nроана .1 ізу в.>. R

І.

!-;еруючнй paйr i.1 h r n c п­ тexн i r; nю В . О. Моро3 )1 rJ ;:jП OR Ї 8 Про po6rH\' !; ()(1 -

ТВАРИННИЦТВО

виконн с) -

го .1ова

Т.

НаJОЇВ

:<'

~Ю.l n .J н я ка

і

яr;i c­

часн ом ~· осіме н і н ні те­ .1иць, шп є наЙRі!Ж .lИо і ­

.заRдаННЮ1 nepioJ . а тar;o ;-r;

Бє.1о~· со ва

своє ­

ної рогатої ху,J оби . Д ')6ре

rромадеький коркпои­

Пеrровича Діде!В( а.

СРСР

А. д . Фрмов.

Jвант~и -

Анато .;r!я

і

xojo:~-~ знМ І R ­

118 І ва н иuькмо та 1-\остян­

еод Іїя

змаган11я

Г1и с: ті р і чні 11 .1ан и. В р'І ­ хуноІі 1982 pm,~· пе~ш,;­

ШЮІ

но

З усіх nоказникІв

нєр~·ю т ь

nравоф.1 анr·о в нх

50 ,1ocrpor<r> RO

нннтв і . Зі вступни.\1 c.l,Jв n ~І ви ступив перш ий r'е :; ­ рєта_р МіСЬКІ\О~І У па рті ї

~~" районної

ІЦЧ Ї'НП.

утворення

нn~ry

нерівниц т ву

ноrті

rвnrn

Ri J-

411

ративному

ню

nрп

f!a

u т ва . :v·Rary

ви~·nнанна .завд~Нh П~JІJ:ІІоrп рnк у п'ятпrічJ:и . R .'!З .1h· mи~ JЧ:щнпnІ\ еконо'!ікя; з\fіцнення oбnrnннni моrут­

3·а<~:ви;щ

npaui

.МННУ~ !J_Н r у6оти

усnішно

]nrяrнyтn

.3 ПfJ · _надп .1ан6в vї

·Багато

Е И ГІУП И .1 И

. рону

продунuІї б і.1 ьш ян на тисяч r;арб оs анн l в .

б\',1QCЯ чергове засідан~я раііонн ого штабу пп опе­

з

\fi·

ЕО.НН

Я !і. н"rи

досяrн~ннnми ::~ 3 Іі<Ійб і.lЬШ(')Ю BiJJa техніно-еr<ОНО.\4 іЧ И >1 Х · Ч~IO несуть .1· :1а рн v тр у Jn- ~Іи n оч а .1 н праню в:ни з а ~-<­ n'1І<З31іИnіВ. ПідАИІЦИВШИ вy ·вахт~· на че п r.. 60 р:ч - , р '.й ниц і но~r уністка Є . С.

ню худоби

f13НачРнува .ш

ня.

чатк у

заБдан ­

радними

організованому

Роботою

npoue н-rи ЛР ·:J'!'И

УС і Х

нонтро.1ю ;;~а

Мnснва. (Т.\РС) . ~'дарн!)ю

3

ь:у ОJИ'НІІ;Щ!ТОЇ п' ЯТИрі-І­ nИ npauiriHИI<И фабр!1' Ю-! • РемвзуттА,., що в сР.1і Троєщині. n!JХодять з ві:1•

.1і у громадсь но~І У тварrш­

ІРУ,;івню:ц rт11~1иПі наm(1] БатьІ\івrлини 40-р іч qя історпчr-rnі ПРJ) е ~пги ni.1!1 rтін MnrІ;RИ . ~ ГР''-~Н JІ R~ ii~­

наі!:вищnї

в.зуття .

чirh~tl\n'IY

Трудовий салют столиці

~\!іН

JJJ(? P.!Ii Тf . f J{ n НСТа Н ТНН()~ с ьюfй. :\І . С. Вовr; , А А.

Пn .1iT~Jfl1'''

д. І . БрРжн~в~· .

Jin,1 i

.'J Е'НТ ІІВН пех ] в ~~кrійноrо j П ОШИТТЯ :O.JOJE'.fbHOГO

-'fo~~:nвrькІJrn

. ~-'І~"НІІІ;П ~аrіданн:r ю.ностайнn nоийнІІ.1!1 віТН .1І.НИЙ :rn~т Понтr~ .1"" n'"' 'hnujтoтnнi I;JТPr . Презюії Rorx~ " "n ї Рни ГРСР , Ралі ~fініrтр ів СРСР, тов~риm~ві

В

Випереджа. ють

ви~т)·пив Ч.:!~Н

rP.~tJ'!I'Tap

nаnтІї В . В . frиmин.

С!~

R РіІ· por;y.

;lЮ­

:rar'l'i

в В . ГрІІmнfrа, А. А Гро"икn, (

коn•

2

НРПРРР·

~fii 11ПРС ра апч з

ПР 0 !~.т~. вни~·ачи. tJ1І'HJnІІX ~іп скви н

Ціна

сrр ; чни.

~{.1CI:flftChfii) Ї І\fJ,1arHOЇ

і

·

8 грудня 1981 року

R І·!n.І''>

npo.Jyr;цiю

неніrr~. )' ТЇ\:ЧУ , щn f!opnra НР\ІИНУЧР nY]p J1ЩnJП!1. ~' 1\pe\!.1Ї R('f,f\f)\fY п~.1аці ~·їз.1іR R'i,1tiy;tnrh ПН1Ч!Іrт~ М r і18. ННЯ ~~()~!ifiBrhJ:nЇ ~j('f,KnЇ і

Н И,

f

" П .11<10::

r;ають

~n~1, ~\fіпни;н іх впея­

R

У К РА

ОБЛАСТІ

;>~аган ;Ія

nі д

rтr~·тнії іі.1и r ка.вичної

рn.3Rінча :н_· rirJ1PJ . НІЧ rFІ i H•\1

Вівторок,

П А Р Т І Т

КИІВСЬКОІ

С еред ни х І передо­ в а тна . 1 я Оаьга Петр і в на Захарченко . яку RИ ба чи те на u ій rЬото­ графН . І-;ожної .JМІ :Пf при иор~і 2600 вnма тче r; ; ,,ьше rrьox тнС!:РІ _\о!ЄТРі я висонояrнісн Л

до­

дарних ~n,·кnRrhкиx р~~Ржах.

nпвн ий

194 (5333)

КОМ~'НІСТИЧНОТ

ДЕПУТАТІВ

По-~·дарно~у нес,,·ть rрудову вахту дружби на честь 60-річчя ~·т ­ во рення СРСР nраціf<­ НИІНІ Гогn.l і В СЬН()Ї сrрочноr~>ацьr;ої фаб рини. Бl .l ЬШ€' n ' ятдес я ­ ти nравофланrпвих ~') ­

V

Br .:rи•ni

КОМІТЕТУ

НдРОДНИХ

110 СЬННЙ ~

ралn ; пах

-

28 ,

26,

<' Гі\' Х ч • .l І тк ; s ­

«ilJIOCHiB-

І

І{ Ьnиіі "

радг о сп у

« Б обри·

t (') р н r а J ИР

Л.

І,

Я ре ~І снr;о ). третє ф е р· ~r a радпсn у « rl-\ e pд i s· с:ьІш іі• (б рнгад к р 1-і . .]. 1\ о ~ш ан е ць ) . Л ере ~тжuі! .И couia.l і с т н• m о го :~~>~а rання RP,I''f f' HO ПОЧ РС:Ні Г}J 'І:Ч О ТИ . і 9 ~1а f\с:тра '1 :~r аш и н н о r о .l ОЇ Н НЯ , r; rнpi .::ІООИ .lИ СЯ frай h' ращи х п оfіазнн н ів у ро бот і , R/JY'fl'HO ,.l f!C T И -П :J· .1ян н. В ілн ач єно доб о у робо т у R .l!іСТ ОП а :І і BHh'l')· н ~· юч ого o(in R 'я :>EІf J Н РЄ !і· т орі! р:ц гnСП \' • Б обриuь· f\ ИЙ> 8. [, J iJif!ia ЙО~іУ вручено

.ІІИС1 -ПОJЯИу,


*

стор.

.2.

8 грудни 1981 рщ

новЕ

Jl о ю

,РУЧНУ ПРАЦЮ І с и ПЛЕЧІ МАШИН І НА

ній баз!. Застосували аг­

регаrно-вузловий метод ремонту, с.творили обмін· ний фонд агрегатlІ і вуз· .1ів. Приміром. внйшов

МЕХАНІЗМІВ

з ладу насос.

встановлених завдЯІШ

планів.

Це

раціональному

мехаrіізмів? кооеспонденrк<І

стало

три

завдаRЮІ

-

об'єкти,

які

трест Для

зводить

~Броварисільбуд•. цьоrо

є

всІ. можли­

Н\'

Hl

~ля

кого не

більше

секрет:

технІки

будов!, тйм:

менший

зем.'tяні.

nро­

npau1.

цент · ручноІ

на

ааиrажно-ро~­

же

Безумовно.

За якіс:· ;~оруче·

Т('ХНіют

бітнннів

заохочу.ємо

рально,

вання п!:ртоги, фарбуван­ ня панелей те:-h ~tеханіJо­ вані.

кращих

і

Миколо Петровичу, але ж справа. мабуть, не

використанню

техніки

fі~·-~ь;J.озерис:т

П"Jацею,

нули

широко

розгор·

соціалістичне

rання

зма·

за дострокове

вико­

нання його nданів до 64-ї р чtшцl Веавкого Жовт· ня. Більше ста чо.1оu\к стали

на

ударну

nередсвяткову

мхту

дотРнма.чи

і

з

с.'!ова.

честю викона·

ли свої зобов'язання. 3 високих показнинів ок·'~мих дю.:rей складають­

ся й показники кот"кти· ву. І nриємно відзначити, що

вони

поганl.

у

нас

досить

не­

випуск дитя·

TaR,

чих трикотажних за минуді місяці

виробів с!цадае

100.9 nроцента до п .1анv. а 50,9 nроuента товарів ВІД

З8F8.'!ЬНОЇ

ЇХ

К!ЛЬ!\ОС·

ті внпуснається :1 дер· жавним Знанои якості.

За

внеоні

ПОІ>азники

в

ресnуб.'!інанському соціа­ .1'f!СТИ'ЧНОМУ змаганні ко· Л~Rтиву було присудгкено

про.:~уRції:

Са:-те таншt, :~обре зrур­ тоБанюr.

паша

КО.lСКПІСО;\1

бригада

с.:rюсар;в

зав;~ань

фабри:nи.

З!!аЖІ!ВШИ

мож.rшвості.

старі щені

і

к.о лентнв

взяв нові П!;tв н соціалістичні зобо ­

перекрпш

-

намічені

ра­

pyбeJtii

росту

продуктивності

ці

один

на

СВОЇ

перег.1янув

по прі!-

процент.

Це

ВНПУСТ!ІТ!Т

В

.1одятковr, про­ тпсячі к.ар-

82

Широногп ро :товсю::на фабриці набув

Зараз КС'Іеюнв фабри­ ження

ки став на. трудов~·

вахту

лІд девізом «60-rіччю утворення СРСР 60 ударних

тижнів"

в'язався

і

зоба·

достро:nово.

;:хо

почин тна.nь Дарницького ШОВІ\ОFОГО 1\О~Ібінату ПО підвищенню nро::tукпrвності прані :за рах~·ноІ-і розширення :зони nбс.lУ-

27 грудня . виконатп річ· говування

ний nлан

rro

обсягу реа.ТJі­

.1альнrщь почином.

сяч

прпді.:rяти пптання~т змагання.

ТаЖНИХ

ДНТЯЧІ!Х

ВИробів

тисяч

200

Тр!Ню­

На

C'\'MV

нарбоваіщі·в

(в оптових цінах).

Часто тим,

задумуюсь

що

сприяє

виконанні

nлану?

w_~

Яка

nрсцесі

над

yc:nixy

у

Фабко:.r

високих

Нині 89 я · Я

працюс

зованої nродукції І виго­ товити nонад nлан 1О ти­ ШТуК

і

за

на.1а .11

ци~r

бyJr

постійну ~·в;~р· соціа:rістнчногп щоб .lOбtпrr c~-o

трудовнх

і я .1ругому роні цятої п·ятирlчюr.

~·спіх : Г'

одпнц

внробннчоrІ'1

рол-,.,

у

н;,"

фабричного

nрацювати

з

І;о:.І­

Р

ПРАІІЮВАТИ

з нltних

вirpa:-hlв.

о·б'єктів

Jвернr : х

6.1m;iR

та в!J;онннх ПрО)ІІ!С.lОБНХ

д.·rя ПіДП)JІ!Є:ІІСТН.

побутового

і

ніа.тьnо-r;у.тьтурного

зн<~чсюrя--новобу.:~ о в

pi:JНQ:ІJa-

по·

:uщі Ра.::(НН<'ЬІ-іої УІ;r;)­ ї•m r·; нсва ~н баг<Jт-,.,ох ін· шнх .чіст рссІr\ · G.тіКІ1. O.t~ нак. ;~баючн ІІІJО НІІсоr;у яr;ість RHJIOбi R. буваоtо про

чrr нr :,а . ;1rостан н >r

np;"J;t~·кrІІRHor:тi

праці.

\' T)JJf1Hi JCRlM>:I! uент• і

Wr

RJ;.'fiOЧJf .l !iCП .\' СО·

ціа:rlслРrнс

;щапшня

<• П.І юс P.JИff в рс~у~ьтаrі

r~J;J

БііГОТОВ.lСННЯ

со­ щт­

J;он,·є

Ііа·

.

гарантІєю

.1П6Іt . 1І!СfІ R i.l)JiJДHJJX хі в р іч ннlі п . 1ан

1'irliJ; .'JIIBi .ЧЖІR1Є f!НfІ

БЕЗ ВІДСТАЮЧИХ

комсомольською

со:.юlьсьr;ою гарантією пко с ті ..-\л;е яність у ро­ боті Фапор ;:rya-;c FaiJ;. .lІІ <сІ!Й . Наша бpitra.la R!!-

r.вкnн<r.la

:>~

~Іісяців. Л ,Japa:~

Агропромислові J

І\'ІОСІ:ва.

у!-;ов о -;J.ослі;:tні

п·ятн З

На-

(ТАРС).

пі;r

!JP~J

nnrn \'Cili·

ЦЮ<':МІ"J

В

ЯКОСТІ

рал-унок

.1ЮТОГО

Р'.ІJ;_І·.

19R:.3

OGiпra .·r11 ноч~:

;1а

час

в

"снов­

рах,унок

А.1ОlНО­

Нd.іСНІІЯ організації япроб­ ІJІ1 ' І ОГо 11 рон ес у за бrнгад­ r нш

'ІС Т0,1 0.\!.

CTCJJJ.1CHI\5J JІІ!Іі~

'J('fJOГO

Су.\І:ІіІ!НОГО р о ()іт­

J;();t;JIO[()

RJIJ-iOIJ;ШJJП

,10[1~·­

ct

:>,;; r.:tali!!П.

Та !-і О}\\

1'.\1 i.10J'() RІІСіЩ111СТаJІ!ІЯ ро­ І)"'ІПГО 'І~С\ ·. :\T r!. П І-і і 6\'.liRC lb fiii):JI. :1 іір І!Іё!;(J! Д. ·J. і;~ ' І 1 Іr'Г~ і . ~ Tilt'C:т~· ~r fli t.;n­ І~:І.ІI1t'.\'J'"· сТ (Ірrн:чnся ~-<·і І(Ю \11!1.'111 '1 рпЇJ<l'JПЇ :1\fil!І!

!l р~ ІІІО!іі!Ті І ІІj11\1іСЯЧНf-' ' і\.

IІORIJOIO

11і J.1'16С;JІJСЧІІТf,

:J

IIr

.-1'<'1f'll'\.

R!11-i<lH<li!JJЯ

\20-]

H<J

:liO\ICO.\!O.lЬCЬJ{JJ~I 3аВ.1Я'Т•

3

тя.ч

трудrНЬся

кn:rr1;тнв.

весь

-:-.-сі

l!робнтн

спііі

ННЄСОК

у

наш

прагнуть

скро:~ший

RJ.!HOIIIOIIIЯ

Т!ІХ

:1a i3J3Hh. НІ\і liOCTaB .leHi ·" рішеннях ~тниопа;J.овах І І !1R І р.) Il lCIIVЧiB ЦН І;ІІРС і ЦК І\о:чпартіr ~-r;раінн на одинадцятої

другий РіК n'ятнрічкн .

П.'Іі\­

А.

ГУЦАЛЮК,

слюсар-скJІадальннк

Зpi!.)f;\f

;rесп ть

RiliP

казують noмco~to,1ьnl Ми· но.1а Сірин, Анатолій ;~убнна. Во.1одюшр Буз­ НІІН. Анато.тій Бі.:rоног Т! інші. А RiJ персдови~ів ніхто не хоче ві;~ставанf.

11)10Ц ('Jl-

:_! ;)

бrm ·

ПІЧ·

\'.Jё!РJІІ'\Ї

fi <11ІPO "l\ї;r;IRIII'\J

~тіністерств

спі.1ьно

ПiJПPflf:AICTB3MII

ІЮ'Та.'ІІJ

ЧЕШУ JIЬRO.

ro.'ltн~a фа6кому.

програ~tJТ

ном·

rцекr.чої па н;:ха ртнза Іtії (l! KC) <• Х :rібобу.почні вн­ робп

,,

~Іnг

ГОСТі f1

вігть

f'НННЯ!\1

АІJ­

промнr:лn-

3НіІЧНП

R!I!I\'f.'l\

НІ1Х

.10

Ві;:rnові:~но

роЗШ!!р!!ТІ,

1100,1\'JЩіЇ

IJOBI!X

R

Jpi(i-

Паr;ува.1Ь­

ма теріааі в.

В

·

програ~! ЦіЮ

п'яти·

реа.:rіз ус ться

кі.1ЬnёІ

.

1-іощr lеІ-існої

П3HJi1jJTH:JaUiЇ

Чаr

внмагас

псrе·

Г.lЯ;Jу

НОр~ІаТНВІІІ!Х

,10НУ­

~ІЄІІТіІЗ

НИ

На

С ','JbCbliOГO

рІІс.

1\YKIJORi

бурЯ!;!!,

І;оров·ячr.

і

RlfГ(J

праці

ПО·

за­

ноду адюмlнієвих будІ· ведьних конструкцій.

ПJ10.1УК·

І'ОС ПГJ;:{а р·

І

TJJC! р!!ННJЩ 1Я ~ І,

Hf'pд.lhHi :tofip!!Ri1 і ні. засо(Jтr ~~ax:rrтy

~~і­

\ 't''! І'')С ·

обов"язІ:ів

1

~13СЛП

rотьс:я

в

.1<ІІІРОІ!О І!ОН dІ!!І.\І

УЧС'Н!!,!ІІ

'\lаr;іівського іНіІ\ЄІІЕ'РШJії\' діве .1ьного інститутv. Фор:~rа д.1я чайбутнього ІJ!ІІJОбу ПU:ІІіЩ<ІЄТЬСП ~!l',J;

но~ш ·

ІІ.\·:rьса:~ш

' іе\ЮТЬ

них дону~Іентів. які б ~'''

1-'nї

:ro

при і

;;бс:1

::!·.іічи~r

Ш!ПІ!

ДОВЄ ;1СН;!

ІТрОДПRО.lмЧі

СЛІДАИИ

НАШИХ

"Через

131ШІІ ­ роблнть

спrшяючн

зaiJOBH"!IHlO

' :;)р .\Ш. BII.liJIЗOK 13!!ХОД'ІІ1 ь : • і ·ІьнюІ, з дрібнозершr­

'' ою

фОНДІІ.

струнтурою. Він від­

.ІlJі1'tається

РедаІ;;••ї RІдповІдаr. вн­ щ;нуюІJніі обов'язки ди­ ректора pцrocny «Аnан­ гард•> Є. С. Монастирець­ юІіі: У <•Новому 11;нтті ., (.NQ l ї5 від 4 :шстопади 1981 року) бро н;,~друР-.­ Вf!НО І'(lИТНЧНІJЙ матеріа . l <• Чеrн~:! ниаьку якістr-.·>. ~­ янnм~·. :101\Рt>~І;І . Иru.-тпсл про те, що в жовтні roc-

,·ті.

ВИСП'ПІВ

низьку

лід,оіrщснн,\111

завод

якість" 22

І!rІІтн

. 1 ·н1

вІдправи.1о

тонни

хо.1одн.1ьних

1•с

::r;i

на

иесорто ­

Іюrо мо.1она. Це трапи.1ося внаслідок несправності котрі

Новий

:~rn<~;:швість

nод;~рство

значно

в.1асти.вості

д~є пoairr·

мет<1лrв

ЯІ!ГМОR.JеННП RKpnf'ii f. , ;JН:>нають nі;lВІІЩСІІ Іх

Щ().

na•

Новополоцьк.

фрепном.

!!С'

~\ІеІ!Ш<ІJХЛ.

Jl\']',f,'PHHЯ

'

русії

на

Р (' 3;І.ЗВ;J ,1ЬНе>ї

одннадцт·v

·трічку.

сноротить

11ортні внтрати

.1rі :Іьйонів

n"~to

транФО

на деСJІТІІі

карбованців •

Вороmю10вrрад.

Сноrог

][;r"ІЯ

('ІІ'І

CIII'Іtiii 'I J,fJ< )t

с танції

В€СЬ

B!nna-

.тa потреба у дос:таеці nу­ стої

на

nороди

на

шахті

градська-1 ~>. :;аІJдяни

nоверхи«'

~ Ворошнлов·

:шшаєтьсіІ

Вона nід

пущено~1у

:rснсові рібна

за·

зс:~J .1 ЄЮ

І!ІJєв;vюзакладно:~rу

туr

номn•

«Титан».

гірннча

Непоr­

~raca

:>

(\nїв подрібнюєтьсп у

бильних установках, нею

роб:Іенl 1J<JТ[JC f'iИ Б :1а .lі:ЗІІІJЧНІ!Х il' ' стернах Нппоnu.ІО і( І, Іі"' ' :ІофтоперсробІІІ:ЇІ :ra1ro.: \11'! НІІ11\ СІі r: IJO.l\'li'! Ї( Т\'',

своєчасно

координацП

норту, розроб:rеної в Бі.1о.

ті~!

'

установок.

НИJІІ );(Ц0/\H-.1biJHIOf І!ід­ r~монтовано. 1\10,10){1) ре· а.1!3уєr~соса сортовим.

!\~іцно

:Іrсто.:~

;юfю'JИХ навантажень.

райсіJІьrосптехнlна

забезпечи"1а

змогу

Е.1ектро-

\іірактеристикюш

8

дав

роботп різних видів транс•

що

!Ітста.l,

jl'<l.! ЬH0)1Y

rпо:-ннвач;J. Таню! •rт r· ~1'>:-hHf! jrT<JTHI"J :Jfii :!f., ·

1'<'\Т

стру~т.

;сІJОТЬ ЩJІІ цьо:~1у,

транпюртуван нІ

ЇХ

С .l СІ;трщrагніт :с.

·:агнітні сн,lи,

~\ ~

Сі.'!ЬСЬJ\ОГОСПОJа!J'''

продуІ-іції

подІJІ

способо .І І , нн програми

" r;piJЬ рідr;у ~ тас::v. я r-; а '· рrrста.lіJуєтьсп, пропус-

траТ

aBTQ<o

Таний

m;:rii

.vrєта.1і.

одсра;ують

.їіЮЧІ'Х нродуr;цію

ЗНІІїJ;єннн

відста·

себе

на

МаІ•Нвна. !І ті1стнчніс r ь .rскпх рейсів б.'шзько nB·J~ вJJ r·m;я чщність ноє:~н~·- лrсяч цистерн. Виконан.

1'\:Ііrо

ІJrper.1f!HYTO

6С':.Jnсчува.1JІ

взяв

Рідно::-"

корот:nі

:~~іслнн вннільнятн nnя

:1:)()() на

на

трансnорт.

ОсtJб :ш ву \'Вагу зверн у· ТР на розробку нормRтни

ІІ С'рЕ'ро<Jці

рі.'ІЬНІІ·

ні

.-J('J( l.'y.

Не!

ЦТІ1іІ

і

і

r·анІІі.

д.lЛ

НО:І1-

вrршновс. Ііартоrтто. В однна.:щлтіrt н·ятнрічц і :~rac бутrr rо3роб.1енn 1 ~IOCJ І!ОВНХ

rта.1нвн

НРАЇНИ

MO.'!<J1;r,

щ·1;ор,

\)і:ІЬШ ЯК ст~ІІ.lнr ·тів

<'>бспг перевезень

НА ПІДПРИЄМСТВАХ

СОІ!ЯШНІШ.

СОНЯШНІ!h' ОВ :V

l'ТІіСІ і rtpu,lnBO.lb'!i TORa р11. 'І'рl'ба І! у Jl' ро:nтбн­ тн і RПjlГJВ3,1ІІТІІ ]"()('T ;r Т С'.\Ні І\\'

ПШеНІІЦІО ,

6'кор1111!,

агропро~шr.1ового

о,1нна;:rцптій

рі•щі

стандарти

.1нн

інстнтутн

IJiЙ срп::;rjч'совці і:1 :нн·тоrу­

1981 ропі :ІУFЩії на 6ованц!в.

обкому КОМСОМО.1у .

-

чнт-Іу

виконання І І

nроценТ»

ласної Ради наро::ІНнх д~­ путатів, об .1профради та

об­

;:rа-то Нд'І ПiJCТdBV виступиТІІ \ніuіатора:~ш по­

J(e r.j

о;:tин

.'ІОЗВОЛ!!ТЬ

виконкому

оцінкою

.1

ХІ n'ятирічrш~. У відnовідь на звернення ;~е сlеrатів ХХ\'1 з ' Узду НПРС та ХХ\1 1 з'їзду Компартії :.·країНІ! від Ііиївщини <' ГІтос

Компартії

України.

роботи

pca.li 3 nttiю

ніше

о6ко~ту

ВсесоюJне

перевиконання

в ' язання

кого

усі

«Б] ;ЛІіННО>>.

в

змагання

за успішне

1'!ру­

пер~хідноrо Черnрапора Київсь-

тч

постанооу

<<Про

соціалістичне

лриємств ченням воного

соц!а,1іс­

ЦН НПРС. Ра.111 ;\Іін!r:т рів СРСР . ВЦРПС і ЦІ-;

ВЛКСі\1

8

фабричний

взяв

міс­ під·

з

во н а Jавзято. У ії j;:J JОСВіJЧСІШХ 13:1робТ-!НЧІ!ІІІ; ' В. Ус і JOC!\0!13:•о orзo.lo;~i.'rи необхіJНІf:ІІІІ m>офєсШтош навнка:щr. А не ;:r u;< po:Jf!Є ВІн;онvва­

За о с нову прзнтп·шої роботи по організації со­ році

робіт,

ться

профгруп на підвищення йоrо ефективності.

комітет

Є

cr;,la;J,i

І фабном

з:.таrання

і

якою керує Іван Фе· .1,0-ровпч Фан;:rіf<ов. Труди­

гання, сnрямовує дія.lь­ нісrь цехових l{O;;rlrєт : в.

ціа.JІістичноrо

підприєv.>о

ствв Петро ГриrорОВН11 Ноетюк :,а rюоотою. Фото М. Семиноr~

ЕО:-hНИЙ робітник посправжньо)ІУ вбо.1іває Ja високу я:nість внроб.1юва­ ної нро;:rукці ї. 6epe;.t;e честь заводської ~арки. Б\Іlс u і нуватн lБІі'і робо­ чий час і свого товариша .

умгу. Він розвиває і В:ІО­ скона,,ює всі форщr і ~-Н> то ди · соціалістпчного зма­

третє місце І перше це серед rа.'Тузевих

областІ

є

еНОПО,_

бу:ІіВЄ.1ЬНИХ npoфtr! Й.

цьом~· nитанню завж ;щ nрнді.'!яє першочергову

цьому

шта~шуяа.тьн!ffі

J.~ ' }hE ;юбре працювати у 'то:~1у КО ,1еЮИВі. JЄ

тпчне з:~таrання.

З~ІіЦНЄКНЯ

мічної ~tоrутності нашо! країни. 11ого трудовий зщ. па.1 нас.1!дують 1 мo.1 o.;rt ви•rюбничннки. На фото: пе.редовв!J

Наші ~J('ханізатори роб­ :ипь все д .1s:J того. шоб з Іх вини не бузо затриман н~ бу;:ювах. шоб nо.1еrшн­ ти працю робіrнпків усіх

комітету nрофсnі.'1ки? вІдповідь майже з~вJt;;ІИ о;~нозначна. Потужним фактором. якаі1 має ве.1п· ний вплив на ріст випус­

ку

В і:ІІ' Я

Ана тo.:riti

:неханоск.lа;:tальннх

фабрики верхнього дитя· чого тршютажу, відnові· даючи на заклик партії ознаменувати перший рік новоУ n'ятирічки ударною

:1а­

Івановчч Францевчч. шо­ фер В"лодимнр Минола-· йовнч Кdжем'Rко. крані!'!· ннк Юpitt Олександрович ;'.!оrrrльсь!ШЙ.

3АВДЯКИ ТРУДОВОМУ СУПЕРНИЦТВУ з'Ізду нас він був ПрацІвники

дні ударник КО:'>Іуні.. сти<шої праЦі показуе зразнн са.:-.ювіддалої пра ut

;\fакrrrмоянч Б .шндар. мн­ шиніст ямобура l\Інио.1а

ЩtfЙ Іtеефіuієнт технічної готомостІ і використан­ НІ!. Згідно з шtаном. iJ 100 механІзмів 75 nовин­ ні бути технІчно сnравни­

прац1

ні

і

воюватІ траюарист Сrр­ гій Іванович ШиловсьюrіІ,

ПРОФСПІЛКОВЕ ЖИТТЯ

XXVI

мо­

збереженню

ветеран

перш за все не<Ібнлнн'Іt тру;~о.1юбство~~За його П.lЄЧЮ!а буре~ІНі рою~ Велшої Вітчи;шяної ві:!· нп. За вняв.1ену ~~:vжнir:-'fli у ній його удостоr.но бо· йових нагород. У ці мнр•

матеріа.1ьно.

хорошому

-

канують механізми. Нрім ф:Цієнта 0 .9. - За рахунок чого до­ ЦЬОГО, . G у нас ДіЛЬНІЩЯ мало! механізації. Такі СRІ'JІИ raмoro показника? - Перш за все. ре­ one'paцli, як штукатурен­ ня, ЦЮ\.'1Ю8аННЯ 1 ШЛІфу· монти nроводимо на в.:~ас-

рію, як рік КПРС. Для напруженим.

с.1авиться

Незаперечний авторнтrт сrрєд товаришів завдяr;н

ваитаЖуват.нt· роботи ви· ми. 'ми ж домоглися ное­

Наближається до кінця рік, який увійде в icru•

д!.'JЄHJrt цеху ХОЛОДИ.'ІЬ!Гd!І кам~р деревообробного ІсО~Ібінату пріЗВІ!Ще П. Г, Ноетюка ;r:обре ві.:~о:-.Іе. А

ро­

і

!J!Ito

У ШТЗМЛJ'В8JІІЬ!!ОМj'

зі·

rІ-ісп.ттуатацію

ноі

вості. Машинний парк ко­ лише у кІлькостІ, а it у лоІm налічує 13 баштових вкостІ роботи машин? кранів, 36 автокранів. 18 - Звичайно. і\1и роби­ екскаваторіВ. 21 бульдо· ме все від нас залежне. зер та l1Шli механізми. щоб забезnечити найви­ чим

Тепер

-- А став.11ення людей до машин враховуєте?

моїJ<­

винористанню

до- rодовноrо механіка нолони М. П. Хиврнча.

Наше

місяці.

nсовану Чі!СТ!!НУ за~т!нюr-:­ :.rо ІІ<J іншу за ::tва - трн :\Ні. 8і!ГОJа ОЧЄВІ!,1На.

із та1тм запитання~t н~ша Л. Шинкаренко звєрну.1аrь

забезnечити техніною всі

І

в!дправ.1яли на віднов­ с1ення в 1\Іоскву на два·

~ Rо:Іеиив СПМR-509 тресту <<Бровари· сільбуд>~> завжди працює ритмічно, з перевино­ нанням

І

·

РанІше йо·

ro

-~~~- НАШІ ІНТЕРВ'Ю - - - - -

;rивим

житт"

'і!!ЇІ i·J

По· ва•

Це

підвпща.ю

lУКТНВНість ,•:lf:lв,

''

заповнюють

простори .

Jі! ачно

ВІ!•

:JIJO•

про-

праці

прохід•

вrІві.1ьнн.1о

шахт·

транснорт. БІ!К.lЮ'·!іі• :;~бру;рІС'І!НН Н~ВКО•

!ШіІЬОГО

t'C)Jl',\';;r •!l!l~-

(ТАРС),


НОВЕ

На

ЖИТТЯ

RОНТрО •

ВІДХОДИ-В ДОХОДИ

і-

1111

« EФrt:тnвнlJ ТМІУВ:НІІ

rpa\1 1\ОР'І і в »

худоби

ЗИМІВЛЯ

1\ІВІ

roliY

во,1юuії

радгосну

« П ло сківськиі1 ».

т о в .lя: єТhrfІ В І' f'!J P ,\ HHt\1 У

ІІІІ 2 тпr!НІІ rр:,н р. ll rnт яro\1 .т н ,· т u н а,l,<\ fiy.1 n аг fІ,\ ІІВ~но І х х у .и ііі ПfІ ­ нц 60 Т ІІ Н Н.

CIJ-1 ,5.

Нині на н ьІJ .\Ії виго то n­

На

черзі nеревірка зимівлі худоби в рад· ГОСПі «БобрИІ!ЬКИЙJ>.

6n-

.1яє т ь r я

вi т;~чi rr rr c

J1 !1 ШHO з

J;орчів, яr;і

з'Ї,\ <І Ють

тварини. В о нn

~І и ­

д н я в г о rп о .~а р и ві ви r о ­

ПJН!Т Л І' lІ \1

;\і6 aгpl'rar

Rа·:н .т ~о

х.1 і: .1о в :І'і Іі шши шr . Що ­

цієто

ГOCIIO,J.ili> l'Tl!i

в

L'Б-1 , 5 снж и'п­

t' П'' Р НfІ)1

ра . н·о r ну

3

О('З п е р r.~ і йно ю р о·

6oTOJ(I

П j) ЩН1 Ю Н

n CJПC\)e U ift HO

!І.іла тваринників ордена Жовтневої Ре·

3Іt

n і д та-

<; ІІ.l ое ків с ькиіІ » .

----·---------П родовжуемо nубJІ Ікува rи спеціальні сторінки, шо розвовідають про знмово­ стій,1ове утримання худоби в господар· ствах району. Сьогплні ро:tnовіІJ.ь про

.1;СВі З О ~І

і .ЗГ fІД(І В )" ·

єт ь <: п х у до б і .

J:i.l O-

-

ТRі\РИННИКИ

ч етою

rpa H ) :! ~1 ЄТ ЬГ f\

викпрпr,­

J((ІJI,"PH

не

Г.

ПЕТРОВ А .

Цифри І факти 8

! 11!

На фермах радгосnу утрммуsтьсіІ веnмної рогатоі XYAdM, 11 тому чt4tni

ronia

мо.точно!~варннх .. фермзх орд!иа ;КовтиевоІ Рем"

норі в.

люцІї

8

На ножнІ 1ОО ~антарі8 сіnhсІtкоrос~­ с:ьких угідь npиnaJІac пе 119 і'оЛІІ aenwкoi ре­ rатої худо6м, е тому чисnі no коревм. 8 22 ПИСТОПЗА8 РІАГОСП ІtІКІІНЗІ річниіІ

16,8

Манстеп

ми продовжувачами дової

му

тонни.

дoittнfl

теряна

ща на

ні nо·

7,1

аеангар.'Ініі\ ро.ті

ко;:уні с т ів нn фср;Іі. Ta~t np:нtiOE rретя Ч~СТІ!іі3 ACifi n;,r:iii:-:oY орг;,ні:>~І:ії - 19 1-іІJ\Іуністіr.. С творено Іt~ .\n· ВУ nарtІІЇІІ)' О!!І · аніJВUЇЮ, дв і n~р~іі\н і г р,пи В пер­

шій бр н га .1і -· і1 п'ят н чn ­ .lo ~il\ . у :1ругі1' ··· 3 еос~­ чн. Очо.1Юють і.\ С. .\\.

r.

Кр?.ЙНІН( П2р тіі1н і

та А. Стро,;а•: . гpyrm ста.11t ІІ~­

ментую•rнv

вів.

Вm-ІІІ

я.1р0;1

І'О.lІ'КlІІ ·

!!ИRЧІ!ЮТІ>СJІ ~ІЧНОГО

!:ТВ~.

ПНТа!І ЮІ

ЖНТТ11

А

Фоrо м. Семmюrа,

нема.іоІІа:+:.нн~

Ul!

Ще

_,ДНFі що

!13Ж.,ИІН!\!\

спрняє

-··

·'ншв.-:1.

11е

соtлмаr;rння.

Тут nс;рібнз 'І ін:і сть і L' ІІ· пемніоь. І. без форм~:tіl· ч )'. бо розра .\унок не АН· nра~ ..1апься . .Чі! ~жr иr'ін· ,11\Cfl ТОГО. ЩО Пі .1 с ~\Іі<Н ІІіJ· ВО .1~ТЬС'І!

<1\<J.'lf'K HO і j')C~<~ ,1;.. пр~ні .~~ \ІІІну.1н іі

татн .-]Єffl>

МОЖНі\

6аЧИТІ1

Н~

СІ\ ·

rані .1\!ЗГа~ня. Пrре\1<)· :4;eUh я~·;ІІЗЧЗЄТ h С Я Пr> <iJIJ· rіі.1ьІІІіЙ 11[111баrщі \10.101\і: ::А

rryny

Т аkОЖ

1\0fJill.

11() _.[ 3·

ютh ,. tІbtJ \1\. прІІ!і.lа.J. Тм:.

~ra ikTГf' \!~ІІІІІі!~іОГО . ІОЇІІНЯ К Г. КупріЯІГ'ІУr\ .н J(] \\ і · с•:ніR н а . tої.т;• мі ;! k ОА\Н < >Ї к ор сВІІ no 5:3:24 кімr·р~;1 ІІ М() ~то r;(-1. .l a Hf'11 ч;~ .: пrpt- · йw.-ra n'я таnн· ~чниіі ру6 і ж

1'\1!\0·

і

П.

Г/.

rруnн

llюрщоа .

ііарт­

-' аіічают ьс я

В:І\ОRаІІJ1Н\1,

тr.орчої

Ж>Лh.

СТR01\!"ННЯІ!

і!lІіОсфєрн · '!

.'!ЕОf\ТИ~~х . npac!Юt

то~n;.к

А.1жс І!

(~ !'>6

·на

кс•

фер~tі

ОСІІ()~НО\.1\І

С\П~рОІ< j4

~И·

АЇ·

ИІl\і .1n :ю P"f<i P. .\lo.lO.liЖ · ніА r-;аг: го рії пr>;Щююннх п а рнn \4, пар rііІні rj1І' nІ~ н а іrают\

ченнЯ

особ.тн~о1 · п

н:ш;

lle

~ч~-

:;і!вrрашні іІ

.J.('Hh. А про rr:-.nгo потр і бно думатн

cьorn.111i.

То.•ІІ'

ин

й ст:rр ::~f· ~н~·~·я <'ІROj')H1i~ яї<~

н ;.І І'1 r< r а І r:.і

Pl1б\: roRa·к·-r·,,,,~

1трні ~· \.f()~Ji, ,;n,,.if'rtii І і "ііі "" фі · ЗИЧfІ \'

l!jl~l[ ;l

.1nяр0~.

і

С КО·

r a <1 :r B r ·: І rr~-:~ зн а ч rн ня я П Є' рі<1.1 ~юt : A.l i ' ' н> бн \1 ,1f і н~­ !ічанЕя

чої

~

LїfC:'('\!i

оср, іrн.

r :\ о , І О \Іі•І·

Вnнп

я:;ра.1

CІtiRni!.Hf ,. ч~r і. Дояr­ ки, Cf<O ii1 pi R н;н· нанч;но ­

.1RO.\ lllkO,lil .\ КО\-!\ · · ні стн •ІІ!•>Ї np8tli. І ТУ<, Я,, ться

А

Hi .J~ R і Н Ш О \1 \' \lil'Ui.' Ї\1 t .~! O ;I\.JIІRiCTh r'ІОRЧ1ІТІІО! . Н ~ З~ІІЯПН.\ .

1110

11р0 \ 0 .1Я ';Ь

.'ІF\ а

місяrtь. які ІНІдої нн кr>;;;­ ну ~nJIOB)·. В і.1 і г ра ють L'RO•' ІІО3НПІВНЄ

ра.1ьні

.lНаЧ L'Н Н Я

·1 ~

ч у:н1.

'1'>·

.ІІ атс р і а;н,н і

я кю!

11

І' 'І іН'fіИКІІ

с rн­

:.Іаохочуrт ьсn

('О ІІі ;<.1 і с;;.f'ІІІО Г<"<

.J\! ar : 11mя R .з rщо ~и і1 j;ри~ання х;·д оби.

~·rпі хн v

період

що

чн

;:"ІВL'\Ю

:-1 Н~ГПНRНИХ ЯRIIIJ!

І'!е

ПрО.\ОДНТh

ПСJ8.1

І' ~~п·

партіііно ї Оf11'1І н і.н ц ії . ·1\ о";-:. н~ nоrушr>ння т~ :;rю.lОГі ч но І

1ру.1 о~nї чн ;tисrш n .1i н н

ро з бпр~~тьrя

~~nn•x

""

napтir1HJJX груІІ . u~ ПОСУІ'· т ься і ко~уністі~ і бЕ>зп~р­ тіііню . я~: ІІJО И'ОС Ь 11€ ро ­ .l)'МіЄ с ~ оf ї нровпнн ~ пер · ІІІОГО р~ .1)'. і1о" у Ще Й На згсf.внн і нартіііного бюро ri<JI'!CHЯTb,

не

ЩО

nрич ха

.~

обов'я~ок І[!!

,11i CI!E :J.11i1<i -

окре\І ІІ Х

гrочадяНІіІІа.

1\rJП iTKII .

:rccnpЯ'-10 1\AHA вається

І:ІОМНН2 , рпбота

·nporтn

ням . Ді!f>Є!\ІІія І}JО'-! а ;t с ькі

.~ру;.rшо

.liO.lrii,

--

Ui-

назв­

ви х оваІІ -

р адгосnу . nрг:~ніз~пїі

nр~uюю т n

над

пюr

ня.

3

\Н'ТО .111 •\1 a iil' l[)iH

ІІраІ tі ~ t(t!JІІІ Л .

JОІІf>І\ :; ~11! Ч'1 С 10 .li.li! T H'~ .1освідо!>І Є. ~\ . 1\рнвеuь т а

,~!і \l t.t H:"> C Г і Й.l r)В ОГ r)

fJ. секретар raиtsanП.

;J'! ;]

л у доб < •.

\ТІІ і Ш Н() ГQ

RІІІ-;,>І·І іІ НІ і Я

її

r , ;;;ш \

Р <цую п, .

І І !ІіІ і ш н ю

:Jіі .Іі і Е :: !І'

j)! І НІ!ІіІ\1 1

J! fJOIIO:!il TiJ

Л <1 Jct [J C T I311 ІlОВІІ і СТІО

( '1(:\HORI.\l

ПС'ї Іі і-~ 0 1'0

ІІ С ' І Є' ІІС і

;ІІі!С!lІІ:І І І!

ЇХ

дає

т а.

Н ин[

над Ш

JIO

J: <І jJ \ І<J\ ' : 1 .

ІJІlІР і Я .\1:~

Rr:І; •.> j! o І cra І:r. ч

Бi;I[Ja..JHi

Сl'рє;:;ньо;l ОіSо в . , r :

', тrJ .lO!-;a

на

l·н:rь

f\ орпк ~·

Ji ~() Іі а 6i :Jho rc .

о .1: r н " : .їогр~\"1 ні ; J; у ц е й 'Іас тор іІ\ . Н а ї ­ f! ; ; що'і

Р рО;І у ь: Т ІІ f!НО СТ і

.\І і' !іrт ср \ ~;] · <1) \..·C;\ ·JC і 'і lв<t н ів н а. .lс~-;н; . В <>:<а •1'. .1010<' Б Ц і JHi Ві..] J\(); І: :J . ii

:Ю І іН .

;r~

~); :~\ о н а І н ~ н

J-\ •.НІ ­

І І. :.;()

Євгеr; і n "а

: Lя- 'ІІ'І1 НО ,

1 f r\1;: ~[ ІJ .\;\JJ i;t ;н ;q l) ·J l !~ .l:lJ'. ~і аl • · р і ІІ І >'. () :; r o:І: <J І r;r . р : R c: ~ С т ,·:' ·'-' · : \·J , ;;о . 0.1r ;1a

ЛО 19 і\і.l ' І · \ !О .їОJ·:а !\:'\ ; ;ор Р ~· ''

:\Jai!;M'

ГJ1 <І 1!' н

.1 :' я

О .\<'РЖ ~Т В Ці ДН і ~ І а і\ (Т' Р

.'ІІ І

ПОГОРІЛИРІ . партійкої op-

Р ;,цн

так о,t :

в а;t; :шної

Н('

сп ра вн .

фср\ rі

с т ворєно

е к:rаді

6

m; y

С.:тро ;; ач , дбає:~ю і п р о

улювн

те ,

,: rтopoHh шо

н;;

rp '.': ry

о •І о lює

''

Г.

Л..

· юб с rв о р І І1 І'

;r:І н

продуктв н о і

;;раці т ва рtІ!ШІ!Ків . Н а .ре р:~Іі ча с то бу н аю ·1ь сl .<ьські :ч с · ,(НЧН і Л р <Щі В НІІКІ1 Та ЩJ!іЇ: lі;Ііl\ СІЮТЬ, 3Г і ;(

ІЮ r ра ф і І\d, сnсц і а .l ісТІІ ~~ р а ііонної :1 : r; а р н і. 1\о:t;Ш.Jї п ' я т нr щ і т у;щ npІІXOJ f!Th і G iб .l i o rє/-\ap, ЯІ\а ;J[[а ііо :~ш ть нра І\ і в rш ­ ІііВ з новою :І ітєри тур о ю , об ~ІіІІ ює н н п а;

r-:н. В ш;о нко.\1 c .llдr-:.y o:; :3 а Т І 1 .\ І, щоб і ІІ р а· цінН І! І\и тор г lюі ча с ті ше відн іЮІ>а :r ІІ фср\Іу, де б Jоярю 1 н а \І l сці ~юг.ш з а · І\)Іl ІlТ! І н е обхідні това р и . не :ннрсt'І~ ІО '! І : н а це 6 d raт o •Jacy. Зctpd :J г о тупю н о во ­ р ічн і

ПО <;JОро В .l СНН П

Тю; а увага

ТБарІіJІ ІІИ !і сt:ІІ.

в нr-:он " о:.І ~' l:і :rь с ь t; о ї

1"<1 .:::

JO Тва р :Ш І!І!f\і Н С І І р Шl Є ТО \ 1 )·. ЩО С Т ВО (>Ю ·

IOThC!!

po60J'i .

Y ~JOB II

J.li!

р і !Т11 і' І ІІО Ї,

:ЄНОНО\ІІІТЬСЯ

'ld l:

у

С: ІІ<ІІ\ іЙ Н ! ІІ JОЛ } Юі\ ,

11)1>

\10<1\:ІІ ІВіl'ТЬ ІІ рІ І.l і .l ! І Т І! () [ .lhi!I C \ l>ili'l.l :~ or.iІil .lY х .,· .1 о бн А m :r1ii ;(m· :r я д та к <r

.l<H: й

r:і ;ЦС\ '1 (1 .

С.

го.'Іова виконком~·

в ід ІІ о в і ;:r но Г 'J

~1 1< !! ~· .1(1 !\1

}Юlі'' ·

'm

на " і с я ц ь під ч ас :(f' I!Hf< 1\0HTpO: JJ, HI I .\

n p t>R C· ,\ О Ї НЬ

та

пр о да ;!і

JРр т а ·

в і Jro.їo li a . Б он н н юrі т н .1 и В II E' pi!J ii\ ;)С Іі<Ц і гr!\'J I I !I д т~с с:тн

с с р t' ,\ !lЬо;; n(; г: н і Н.<І дv і. :~ r p.l<;(l\ a на І; o re> n y

;і О . tЗ.4 " Kl.l-orpa ч а.

:\ н сJ .

.\2 1.

.l (' i\THB 6 )1І Іl'ЦІ!

я ;;; ;і1

в н:ша ча с: ~Іо його ; rшр· 0 'І О.'rює б р ш:~ .1 11р A н J pi i:t н іс т ь від 1,,, , 1 ;ної 1 ; 0 р 081 1 . Iвario s <I'I .\f::.1югR, :><:>бQ я ;1н н 0 29 n pO Цt'HT d В f! ЩЄ б <J.:ш еної. З а прода н, д срн;а -

Ц ЬО Г О Є . Н е в нрі ш rні

Ri

перwосщлно го

ra.l.\':>i

з

І І і д в шц є н ою

гос Г'СJ ;Іа рст в о о ;; с р,r;~· є тr t t: Я ' Іі ц і н іІр:: ор~: у .

:~ю .10 :; е~

п р ,,fі_ , ,..,r н

па рІ І !f!І І fІ\ Т R і-1 Р

І І uд а.р ::т н і

ЩО\ І і СRІ.І Я н а рб ова н -

п оза уваго ю h· C' piв:ш ;,j r; 1 с л r ніа :r kті я . > с і іН>!J: І ---в і ,1 п о:r і ПШL' !і!! " ..-т ;~;: <~ да nі ;І НІШ! РІІ !ІfТ п rн:т·_,. Б іІ Р•' б .lІП Rі!Н ої !'ij)(};i ~' " l\ ! Ї - · - rCJ -l · а ·л Jую ть с я пі .їеснр я- ~r n ва ­ но, nо - д і .l ово \Іу.

r '·

Bri.liOiO 'Ii i R )f; J! ТТ !1 Н! с н; ;я .li ! C T:J Л<t ;JoHoг o JІ :: с н ~· ·:\· ЦЕ І-;пt>с.: . ІІ Рd І t і В Н І І;; rІ :ІІt • :• і.:>ЧН 'Нона р і mї Ф е !' · .\ 1'! po6:1 m h ~}cr :1 : r я r or'' ·

n.

;;;.;:'і і на ;r а . ·' і ІІі ;JВ І!Щ І' Rа г н Іlр Q д~· нт н ян іст ь

х~·д об 11 ,

не

1') С ·

;r; rrр н істю

; ; ~.1 І І І.Іr ают ьr :-t

МЕ.1ЕЖ Н О,

rо,1овни:й зооrехн t к.

раціоном

Т () ['І) ,

де11у т ат с ь r ;у

чо:юв і н ,

снр І :пr .l і І Ві

сrо їть l ; p i ~I

Т БарІІН

:з<'Jі .lr,шу ваl'И Ба .і!І') !' Р Е И р6 б· н и ц1 в n

За індивідуальним

Осr-:і .l Ь!іИ зимів.•я г ро .ІrадсьІ;оі хуJ о б : І Ty[JO (JТ(! l' i1 i .1bi!CI . ТО іі R І ІІ,І!ІJІ·: '-•.\1 r: :Jb

І( і t: ї

до

ІН·

В е .ш!іу yt:ary п рн ді · .1п ою яr-: ос ті ~ю.l of\ a . Т':< з

осторонь с ь І·\О Ї

та

П і,'\ В !І Щ' І·

!1 )J 0 ,1Y iiiJJІ:jji i CT Ь

пор і внпно

стояти

-

Смнрн ова

R>· !І r :ні цеіі поІ;а ;;нн ; ; с та н о- за вс я oдrpж n т r r ще Б !І Ш і і\Іо;,;.l І І Іі іС ТІ> д .l f! .іу­ rшт ь 3,89 npat\E'JJ ra , що на ;ю ї.

Н>ІІ ! І :ІJ O .l 0hct !і рі! :!r>O•Hl .;l· . :,ІНі!і f)o 9 ТО ІІ Н. Ч r r~І і!l>ІіІ І:і\ . !,! . 1 \' СІ Іі :І J, ;І І ІІ'! :і;)Об \' · 'J >JI\ C.oll'C.l ll .\І 3 і іr" гр;: 1;; 1 I~!J!Hil O ГO "l : ) YHi i.~1 В~.."І С~і ії ! ··

;to'J1!11Н

;\ H! t X І Н; ~() :\::1()Гр<t І1 і і~ \ 1

.-І: і с т о п а:t~ н: , Jjї ;

І І:і! :11 ф\'j)1 ІіІ IJd.'\ l) Ї .lJ I

і\ :1·

piR J ГHl i!:Ja C Y! ІH : ! !! lif i/'0

П І.)їl ­

І" І і~ ;~оf) ; н( нJ а і ~ Ь. Тс.1 1 • . ~~п п ~ Іі!Г О.•.: .l !J( >.\ ;, : : . їІІ ( іR СІі оі­ .їОі~ О і О ~ і"}"І! ! .\ і Н ! І іІП 71Р<!Іі. ; І3~

ста н о1.:: : п,

12.!) . 1\ i.lO!'pa '. 1<1,

О~·

f;

ІІ.l('н~·:,ї~· !ll; J ;Іi r C. нн ;t <H\ :: aJctю т r~ С. агато

РЕ'с1\' .І І, r,, ­

IJ a J~oC'I\'

тн;.·

т : ; 'іі1 СJ Г0 і тр \ ,.r: J нпи) ІІ : д !і (~ \. с.. !J НП . H\1!-i: ! l \ J, d ! l O Г tІ ~)і ·

Іі ) \· 6 , !·· : іі

l O I: < ' f\I!Т!J .\111

Еф еr: п r в нс

.Jc•Gc. ;.

Іва н і вна

Ш і , ІіО Т р! 3 113'111 0

I I C;:IiO.l \'

J.\ ;~ тпорсно .1обрі у.ІіО В І І . Г•.> С·

npo-

І'оез

11Cpl' .lO І; i K!J(IIfl i ; \

Jr (' ~lЇ O J

')Т р І : .\! а :Ні Я

c>.leм. Є у нас і не:хо.1іr'11 У ро(,(1ті. і !lОР УШсІІ ІІ\Н тру· дОВОІ дІЮ!ІНІ.1інн . А .1є cnp<J· ІІУ 3 )'\\і:!И ІІUС:ТZ ВІ!ТИ Tah.

ll\0 Hil.:.J<)

\Іi'!ШfІHt!<Jro J О Ї В Н Я І\юсрн ­ на :\Ін sс: й :Іі нн а .~I C IH\\R c r, ­ Іirt. Н о :; а J < J Г.1Jцає :25 r-:•>· р і R · Іr c рві с тm;. Рс:;у .lь та г;r

госnо да р с-т ·

нас, 1\~зn!'r~чнс

rіитаниям. І як реч·.1ьт~т-­ нnстіfіІrо 1\lihnH.yE\10 п.;анІІ і соuі а.1іПІ1•!Ні зо бов 'яз аІі ·

:.-ІісЯІІh,

Тва рІ Ш!!ИНІ!

P.R B .Jf!:І JІ Ні;1Б'ІіІ\С!-і і (.;ОЦ : с!· .'Іі С l 'І !Ч І І ~ :шiioІ>'n ;J({I IJI H На

.\.1~ аё шє не чrачить:

<'.

rrp :-:ttiR : :нкн О( П (>ІІ> t(JТІ , IІCf!Є.1<JRy Tr .' :HO· .:J!)r·irn ~iliJOOI!III !TB~ \ІО .іОhг.

)1ii .Jfl ; ; ~

Мета-пІдвищувати продуктивнІсть

ф~К ­

усnішній

:tnB<J :tп ь .1о ч;а· ·

1\t>.\1\' Іііl'ТІІ Ж --~\!і

j

~!,ОНО·

їQС 1103.ар-

ф<ІП, 1(/1,,11 .1ЮдИ ЗHSIOTh всі nро6..1е~и і \Іожут" сІІі· .имп 11.1ятн участь у і.х ви­ ріІІІенні . тор._

яку

зн імку .

ЛІНь ;:ісяч~тіі бю:rетснt. no НІБ <'ірі1П .1И ті 38 R 3. аІН!Я, иа,Jою чо:ю к а . 13 ньо,іу 1!kl ,· тоял, nrpr.1 ІвJрн;;- · К ОЖІ·І~ ;10ЯjJI\<I баЧІ!ТЬ [1~· н : гка\ІІІ ПО > 6і.1ЬІІГ~ІІ ~ ІІО ГІ!JО · :~ у.lьг~тн своєї rоботн ' 110 · .1)'!\ІІіЇ . ПО- ІіПІU Є І ІНЮ ЇЇ ~КОС· Ч(ІТКУ ро~у . :~а О(Т(\і!Нііі

1і.

1\оротNІRо.

r

РОБОТА ~нач~нн~

~1аmинноrо

ВЛКС І\1 Ка·

А. Стрnкяч пер1'.!!01!И· ки вчроf\кнurва . Тут тако;.;.;

КОПІТКА

по­

1\р а щн..:

ви бв •mте Р.:а ДЬ()М у фnто"

L ... ___ _

Пар·: кn'І!, 1ирекuі11 pa.~на.1аю1·ь о.:об.1!:~огt>

чисді

доїмил ЧJІІ:'Н

•· І. Іttсми

грама біnьше, ніж у СІ!МІАНьому па rеспадарот8у.

rncnv

В

тру.

<:ra pшorn

()Псрнтор

машинного

нinori!&Mi!l моnока,

na 20

слави

коління.

OABPIICYt 8 ці АНі &ІА КОНСНОТ КІР08М 8 Щ81\НЬІІ·

:

"Пло скіІ·

привертають у вагу

до рlJботи тварининкіа сільської мо.:rодJ . Ба гато КО~1СОіНО.JЬЦІІ! СТR.1И ГІ дНК·

nnвн виробництва І ПРОАІІМУ ~~tt~нcaal меnема. ·8 Щаднn господарство peani3yc Aoro 8 ее­

8

р;~дrоспу

ський~

•a,s

редньому по

wa

XІ>pnml у~ови працІ

1280

МЛ .f tЮГ А,

с1.1ьської Ради.

Обов·f!Зl{ И t кста р!s на феr~~ і

на ш,) г о гт:по:r а рст ;;а . : І! <J. ' rE· ;.ri . .)

Н9 С

uі тко RІІ

::Otl li }J П \1 3f.\~ a Hi .

.] ~..Іб рс

~НІ8.С ,

hO', f;t' H

}{().1Іt

1

Гf JiY

! ' ' >б оту п от р іб но R И КОІr у ват :~ . І Ір о тє наііго:rо вн і шюt обоІ'\ ' я : r 1 :о:.т

\!11

вва ;~;ає~rо

оює•1асн v

і

н к і <: н~· fl).1iB.lНJ тна р Іr Н. Зя. І.\ 11 ' '

с те н;а ть в с l

~dl\ І !І Н ШШ фєрм н .

;\ 1-іІ>і!Ш О~! У 1\О[J і ВВ І !І;у IJ•JJ OT il TRa }J ! IН il ВИС Я Т Ь таб .1І ! Ч ·

!-;О іЮЮЇ rш ,

в

Я І\ ИХ

з а пr r са _но

про;,у ктrІ RН і с т ь

J;or pl

та

r;;l!rчr; :: .

і нші

хара nт ер п :з у ють

да н і . кор :

г р а .ч а І< о р :І! lі~ <н ()~ниць

Еі пну nход птп .

I' [!<J.Ч if, С И.lО С )' -- 20 ко р .Ію rнrх 6у р:-н:ів l<.'Г)Jа~І і в ,

надої. За .1Є і!\ І1 о в ;д н роду ю н я но сті · тварнн і po :m oдi .li! OI <>

а

На

1\ 0 }1 \l [ R

їО І\а.

П а /і НЯ i1 u • r c нo

і ІІ ,'\ІІВі J .'>а .1 ь но .

т варині

:з t одОБУЄ~\0

.t f ' Kt>

І! d Я !l ІІІІ Л 1\П )l:Ч і !l I ! Cj)E' 4· H <J;ta :Іi · JІо.:r іШІІ \'ІЗ <Н ІІ pa -

ОС І\1 ,1 1->'' І І ГІ j)О.JУ ІіТ ІІ Б іІ іС Т Ь

,, ~,

12,9

CT3 1i O RII Tb

r: i.'JO!·pa:•1i1 ,

t І) о н а 1 ){ і :ю Іра ч І'і і'І Ь І !І t? п рот ~ R і J п ові д н оrr• n e p І t1.1Y ' ІІШ~ .1nro

:JO}'( y. М.

БІГУН, скот а р.

. . . =·=Матеріали па.1н

кожн ій

\l!J ·

ро зр а х о в а- ·

ІR ;< р ІІН 1 f10 С Т <1Є . !l !ffІi СЕ''))f'ДН Ь О· . \'>бо в иі·і н а .~іі\ \t Olo І : i1 на кор о ­

ті.l hІі ІІ отс.l ІІ .lась . То ;І у й год :, . Ї .\

na є~tr,

'іі І і і на 1 4-Iii :ro гpa,r o R i се ре J !lbO · .106 () 61 надої . Г ра ф і r-: о :;r В ІІ КОР'1 ·

1О .10 45 r; i:юr pa\ ri в) . ос кі .і ь с:ІІ о.,на 1: ор ова йд е в :r а п ~'lї; , і Н ІІІі1 ~ - c<? t •r·.r н~>o\1\' .1 ~

кі -

J > i :: Npa ~J

р а ц іо н

кп р~ш. ·Р і :ш ння в с с редньодо6 rJ . Ш ! Х 113JОЯ.\ .\10 .10!-; іІ В Є' .lіН: а І В і , !

пн'

-

-- 2:j

кІ)Н ЦЄ' н 7 роrа н и х

J' Oii\C H

Ta юiJ'j

оа­

;;іН ІІ:t;у

та н от

'; n 400 г рю1 і 11

Jlo

-- 2 r;.:::J-

R,

R •\ i o:r,

!І ОJ;а:JІІІІІ\ Cl' IJ<:' ДPbO .l OfiOB II .\ І І іІ ;(ОЇ!! :І!О.'!О!! а в і.1 J;Q)!\HOЇ КОрОН І! :.Іd П! Н; уЄТЬС Я і!RіЧі ІІ а \ l iC Hil h . f\0.111 !ІІJОВО;( Я ТЬС Я 1\ 0 HTJJO.lb :t i

сін;;

r.

сrорІюш пІдrоrу.

коре спо нденти

поляковА

14,4 Kl 1b· НЕННО ,

1А.

га:зетк

волоши

.


*

~ стор.

8

а rрудмя

КОЛОНКА КОМЕНТАТОРА

їні

:-.ricue нa.

перекон~ивии

;rоказо:ч ~rиро.1юбнос1і :кра·tн сошааістнчної rпін­ дружності ста.ю провЄJе­ не у J:3ухаресті 33СіJаНІ{){ JОНННХ

:ІІ,ністрів

t:прав

учасниць договору.

закор­

дсргІ;ав

Варшанl:ьІ;огtJ П рєдиавн ю;11

БоларlЇ, УгорЩ!ІНІІ. н;н'. ПО.lЬЩі. РУ.\1\'Нії, С..:РС!' і

Чехос.lоRасіч;іrш R опуб:І і­ :ковано.ч~·

по

;JаІ;ін•rепні

засіJа!іня fі•J.чюніке ;·1аН!іІІ­ ;ш; 'У нннішніх у~ю;-;а:; найвищий oбoF<·я."Jm; r>'JГК·

~ої_ Jержавн ШОО

в

-

то.\І~·.

ВіfЯВ.lЯТН

юсть.

стр:св

пm·о,lГJ-,\'sатн

t'R'Jl

ді[ .з ГІіиттє.воЮ потребою ,1IOJCTBa В -30ЄрЄГІіЕ'Н"1і І Ю!і!.!!'ІЄННі щ;р~·, \' ВНКО­ р;;:танні сурсів НЄНЬ

~~а rеріа:Іьних

і

НЄ

науІ-(ОБИХ \~ЄТОЮ

3

ре­

JОГЯГ­

ВИНІ!ЩЕ'Н­

НЯ · .1ЮJЄЙ і зm·іtнуваННЯ rшв:.113ащї. а в інтєресах рсзв·я.зання С'1ll\а:tьно-н:о­

ію\ІlЧНИХ СТОЯІЬ

проб.lЕ':Ч,

ПЄРЕ'J

!!і.JБИЩЄННЯ ро;зквіту

Яі-\і

На рода)!•·!,

ЇХ

JОбробуrу,

к~·.1ьтури.

Підсумки

6ухарєст-

сьЕої з~·стрічl J~ста.lІІ в;І­ сжу отrінку на сторінЕах св: ТОFОЇ ПРЄС:1. <• Особ.lІ!­ вого значення зустр;чі мі­ н.стр~в .заЕОРJОННИХ СП\]311 нра.н ч.Jенів Варшав­ rьЕого

JОГовору

r;aJaє

та

обставина. Щ<) впнСІ н';rб\·­ :,ась бе~посєрєJНЬСJ п:с111 ЕlГІі.1ИFОГО Шa .1. І.

Ві.<ИТ,І' T(J~il\J'!­ GnеГJ;нсва в

Бонн. пише 6о.1га рсь:.;а ra:;e;a <• Работннчес­ :но JЄlO>. -- ПіJЕрЄГ.1!ІБ­ Ш:т-!

значеннп

у

ДРУЖНОСТі

OJH<JЧaCH()

ініuіа ти ва Союзу

і

nі.

Ш

'1

.1lfІ,1ЬНіС'ТЬ

у

rаJЯІ-ІС'І1І\З

JfЧ_)if{r1R3

П''

cт'itllt> пj:;.l\'Є:Тhl':''! про ; 1 ; 11 тн-кі rтотр.rіі:І ;r;:н()f;, Ї'

11Єрt:JПЇ

JИТИНИ

100 .1ЇТf'Й

RСТанов.lенп Rідпу("ГІ,'_\' :>

ЕfІ;І'ПJ,

;. 1 ;·І!ТТЯ

11[()

·;;J:;п 11 : . .lІ!ПШІ!.

л~-:і сrІр·:тотІ, ІГІ.іН'.lІІRО\Р; J!<Jel.!HaHHIO :IJclТC'(liiHCТRCJ :; r.c.lІІfimo

аІ.ТІІRІІОІо

'!ПЮ "І·ч;Іl'Т!І<

твор-

н П!:ct!li

rрп,r;ЦСЬЕіЙ

;І іН lhHCJCTi.

;.· ні:rr::нtі;rності ;з ноRІІІІ\11_1 наnrП\І<J.ЮІ

ІІ'а lІ->Чп1·п

та

Ос-

С>

пєршого

:r;;стопаJа

ГНJЕ~'·

j!)i'\:}

l\Ja Г('ПЮІ.

!l!ПfOTh і

ЯJ.;j

ІН'

НР

таІ;ож

Не\

пр,J-

по~ачrргоr:е

O.lHopa:юr,a JОІ!ІJ\Юїа Rl-111.1С\'І:';П·f,СП В pr>1.11ipi 30

~- ХІ-й п'ятrrрічп: 6yJ9 -,<')i_lf,[I!PHCJ T!1:f!1~.liПh 011-

і rh" 1 нnІr!•Інnr<І кaniln:,aчrtiя.

JЇTPfJ'.

f('F!<l ппсrаноЕ·о;л пrгєJба•;Рнп f!С'Р''Т!! J.'ТЯ ПГ3 1 І'ОЮЧ'fХ \i3Tf'pi~. ЯЕі \1i!IOTh

.-;~ГіІlЬСJЧЙ ТР\'.1'1В'1Й ста:,; не мrнше 0 .1Hnrп ро!і\', а таІ:СJ;к .1:m ;t;'нm;. rrro нзnЧіІЮТhс'я :1 Ri;:rp:'FO'I R:;t RIПJCJOH!IПTF;<J,

р;~.lаЧуяан~· :rnГ.lЯ.l~·

:1іІ

Ч.?,СТКПR'l

Rі.'ІП\-СТ!і\'

.1ГПИНОЮ. ППЮІ

БНПОВНИТhСЯ

'jjj

ПО

ріЕ, ВіJП~'С'Тfі\' 6r:1 (JJHH

С'Я UІіС'Тf1<'1]!';Пh

.1ач~·яаного nrpio.1~· по JП·

rJПHiR І а П·і~

пвr. хтп наr;чається ! не П'1ПЄ'Н]\ї. ВіСі\! На.1ПЯТі1 ГJOfiiP). ;; п'і\ п'ятирічні січ·;,

,1JX

НЯ\1. які ястнr::JІ()Тh v навсереJній mmб\'ТClE Яh''ІХ чанчі і :11ають дітей.­ не ПЕ'ГЄ'R'-І!Ю'" · ()() r;прі)•)Бr! ні :Jахnдн Нпм\·ні­

БЗННіR

.1ах

Ч.\Е'На Сі.\І'Ї, 0\'- ПНЧНа П~РТ!Я

. .1Rl.'ЬHf''1i

.~\'Th

:>а

113

яі.1

П.lаТИ

сІ-Ю!Іі

\']1Я;l

і

.1.1Я

JHTC3.lfii1X.

\tЄЙ, ЯКі \ІіІІПТh

Сі·

ГО

Ч l-

ni.lh!Jif'

)JaTE'rJHHCТRa

сі ''f'r\НІГХ CTRO]lrннrr

Пlати По ]ОГ.lЯJ\' 33 .l'!Т>ІІІОЮ. ПOr;lj RГJ!Ja .lОСЯГНЕ' rr:r.тnpaпiчнoro в'J:_І·. Т<1-

;~ЧІ!;І(Е'ННіі !ЦRi'Ji. :3 \!СТП'О rТ~(НІР!{ Ji1 fJ\1ьш ,-nr:І~Т.l:Іннх \'\!<"J!'1

!"!Щt'Н()Ї ПОRіІПІ ДО ЩО }1аЮТЬ ;:JіТЕ'Й.

бу,Jе П():t~R~ТИСЬ O.lHOPii1(Jfl~ ;]СІJ;!'і1пча J•lпnчrна в P<ll\І!ni ;'lO KdP· боsанпіR прт1 н<Jро;:rженн\

J.lf! ІJ()Є,1Ні1Ч1-JЯ Прапі

]{(J)!{

Стати

бі.1ьше

'1ai{)Th

JBO'{

який рпм

стпR

!\

З.lhH

'!3.lf•HII\I

s

шо

;:ro

.за!і.1Иfі

ТЗ!іОГО

ро:з-

в'язаННЯ проб.1f'~НІ яJер­ них аасобів rєре;:rньоІ дааьності в Європі. яке nривепо 6 обн;:rві сторогІІІ ~ CxiJ І 3axiJ --- JO віJ ;~.шви від ~-сіх внJі в л;:rrр­ ної зброІ (Єре;:rньої JН~ь­ :Ності. наці.lЄНІ!Х на п; Р')­ nєйrьні об'є!'rи. :\-Ііністрч занордонних

спраR

nіа.1істичннх J-;ра'ін !!и

ЕШС.lОВИ.lИr Я

nеретворення

тиненту

В

со·

ЄврГJ­

ЗОНУ,

с:1у\

і

з

:[І}­

пп'1 nгою я hЛГ!") .1ІЛ.l.І1 на .1і­ t'1<1Є RO ІІрпrІ('Інін і~ІФоr'ч;т1111. R грі! І :1 3ору. с.ту.\у Til ~1nж:rИROl'Ti

І..'Пі,"lК)'RЗННЯ

прнт.тrJ\ІІІІН.

.ту

.1Ю_\ІІНІ,

гr~н;, І\!1.1И

ІІан:тh

;Іпрос­

ІІі.1ІJП.1ЯЧІІ

1\!;T:J•'J'roфii.

НЄ'І1(.?1l'Т~

ЇЇ

Н\',

Н!!

а

!I;-Jr0.1i:..:cfi-

<><'if')lllll.lOCf> HiJ .li0.11·THy:' Prl.lЯf!Chf'Іri1 учснніі \ваrІ ()п~н ~сопІІ'r CC!I\f !,"\ЯНСhІ-\ІІіі \1aiiiJ;~ СfІfЮІ\ 1'01-;ін t'R<>ГO А"І-ІТТЯ

ПО.lRІІА\і!ІІ!{І)-

11l_"t.J;1R

НіЙ poi)t"Jl Ї ·-СіІЇПnІ· ..l\'\ОН)\1!{\

!<OJ{)

c.l)'\)' т:~ \ІПRН. пr.рс\юІ·ою і.1сй Пу.хn

.'ls:!Ht'DI\Oro

:~ir.

RI!\OR;11-1H}O

3С!

I<):!:J !'<';ІІі

.'!iTrii. ;у' \оf'ІіО~і RЇ!! or-

ко,І­

!(IH1JYRaB

ШІ\0.1)'·1\.lЇНіку

Та !іОГ!і

uього

!і .1 іі Г().1r)Hf1 і 111 і

пі-~і!;J:rня.

]1)'.

Бі.1ЬН~'

IH>ЗUJR.-ICHf!\

с.тіппr.l\'.\ОІІі\tІІЇ

)10\П.!П!~'lЇ.

СRПЄ НЕ\1,

TH\.\ORalfHЯ

О.тьгн

Rона

ІІісІ!r

П!1.111

31)-

Rc.lи­ Cnкn­ Ско­

.·tн:JЙІ!1.1о

R С\'СПі.lhПВі

!1ІІс'ЬЧС!!І!!і!lЄІО

H:If"{(І.lH;.J\ЧH\i

і

-RЧЕ'­

Пn\fЇЧНИ-

Соко.1я нсьhІ•ГСJ.

1-.0\-1 !іНІІА\h)'

,, Як

~-ЯВ.lЯІО

і

Ії

.\OHi_\111\f.

НІ\f\'

\'

ЧНС.1Ї -Й

llpo-

ДерГ!іавн.

nейсьних

нарп:rіR.

не:ч­

ле;т;.но RiJ їх суспі.1ьного ла;:rу. ЄврСlпа цє їх спі:rьний Jі:ч. пiJJ-;pec.lJщ: rазета <Ной ес Дпйч~анJ ·> (H.JP) Цей Ji.\1 ніr;О.'ІИ нr· тrо!;-инен

воєнних

ста ти

Jій.

жен

повинен

-yи-rrr·

б.1аrа:-.fи

JІежності.

ц.ві'І'ання.

В

щ;ру.

nohи

АДРЕСА

СНl'Н'\-ІИ

RЧ~НІІЯ

Rcepo·

RИ\ПВоННЯ

Міжнаро11нии

:1ети

Киівсьна,

154.

Київського

•аст.

дарства,

коресnондента листів

і

мІсnевого масовот

1~.:\О

1-\ece~li

Сьогодні

ВНЮ\'

лпячоrn 1.1я

---

рцактора,

самб.но

дJRЇHfJЧOK. eckiJи.

шко.lярtв. Передача

f'ОЖЧГ».

10.00 1n ..1;

154.

Н.

21.UO

«Час».

21.3.j

о.

га ..

~О·

СРСР 2-й тайм.

НА

Телs­

ОБЛАСТЬ

... одо.11н:ь...

llla:\ІJBa

Шfо..о,'!а.

Природознаnстs:::. •

пт~·.

сн:нтеr!ічаf

дnh.. те,1ефі.1ьМ. І fi.no Фра НІ.Іузька

10.:?.:1 11.0-5.

І)о.Н•ІОВ-3. ан ..

):'іК

танц.-о все

1~.10 Театп

2. .Конf'І.урс.и ••. закінченчІ

Те.1ежурня.11

11.40 !5. 10

О.

18Ліі

Ja·

6

Екран

СТ) дента·3аочника.

механі·

ка.

7 K.1::tr.

19.4-~

ЧaJt!or.o!c.ЬKO!'~

11. РСР

з

синхронно-

п.11авання.

Вечірня

казка.

20.00 Пошт<t ТЕ".тtе.nреr:к,'!убу. '11.10 ДrнtіlІкова с.1ужба.

1\tови.

«Мико~1а

Теоретична

19.00 Раманси 1~.zo Кубок (

Пропаган·

Сн·

.... зал

Во-

к.1. к.1.

7

Пушкін,

2 курс.

-

дЕ"ржавний й танцю

актора.

Яхnнтов.

Фізика. Історія.

вершник•.

~.кран».

1:і.23 Кпннrртннй

n11нorn

,,одимиr

14.10

3

Основи Р21!Р.Нrьк~! і права. 8. к.1 .

11.40. 12.40

11,0•

мова.

Н~RЧfІННЯ.

держаRи

«За

Л"'-Т) а.1ьна каме-ра, М) з. фі.lЬМ •Я

пісні

Еояца­

1\аучуки.

jl,epжaвнnro

Тf'.lЄ'фі.lьМ

Е.

життя: ...

те.1е-фі.1ьм

~.5.j )'чня".,-

\' світі. ПРОГРЛ.~д :VI

6::\:t.

Дrн...

9.05. 1:.!.10 я ..З.). І 0.-1-> 2 f\.'1.

t·ніті.

Фі.lЬМ

Pn.18ИTIJh

-.одне

ПРОІРЛМА .час•.

Сьогодні

мпнnв

По.н~n(l,кий.

вист<~ва. присвячена Яроtда. ву Га.1'ІН:W. По закінченні Нови~и.

днст•.

12.10

Яремч; "·

траRаь.

лриJ

народного

11.~() «[lІ!іі.lьНИЙ

м·. Леrо"'!

камера. о б.., и чч: я:а,

frмж;рна.1 •Старт>. На добрані'1, діти:

ренІt.о.

бере:..

10 ..).;

k.омпозитоDі~·к.-,а.

20.4.j

!З·

8.4.3

сДруж-

ансамб~1ь Казахської

:!1.0(}

сЧас•.

21 •.З3

Фі.!tьм

РСР.

с )'

чорних

І'!!с.кахs,

Редактор Є. ФЕдЯИ,

I,),C:j с. Ексаібрr1с.-.

---------Міськком І(омnартП ~:краУни nовІдоМ.ІІЯб про часну смерть ко.1ишньо1·о ч.н~на бюро міськко!t!у О;н•м·.ія

nеред­

партП

n~-тровича

КОРОТЕНКд

!ШС"~1овлюе-

щирt:

співчуття

ciro.t ї покійного,

Викон~о.ом Броварської міської rади нароАНИх neny· татів г.1ибоко С\'МУе з прив.О!!.\' передчаtної tм~uті КО·

,,ншньоrn

го.1ов'н · вюн>нкпму O.lrticiя

llr-irч·кuiя.

партій:на.

f:\~гані~а.uії

OJaJH'IЛ.\'

ч.я

Радянс.ьk.о1'

нr

DillHt-H1

му

та

на-родних

т.а

б.1rt."іькнм

kt'Мссм:од~ька

мета..ІІургіІ'

ЯИС.1fJВ~1юють ко"11tШНьnrо

tмені

r.'!ибfJKt

секретаря

60·piq. співчу'Т· парткО·

заводу

КОр(JТFІІКЛ 0.1ексіR

з

прив~ду

йоrо

J(9.1ектия

ПеТРQВича

передtІаснnІ

смерті.

~=---~--------~·

пrаuіі\никіи

та

У•-шів:

Ка,'JнНІ~~ькDі'

ОСИПОВОІ

Параско~ії АнтонІвни.

серез:·

HhfiЇ шко ..нt RНС~1rнцюf. '.1ибпкr сnівчуття у-qеницf Я·го к:tасу Лі.11ії ОснnпвіІ~ .1 пrи~пду смtрті ії · чатері

ТАРС-'РА ТАд'J.

Друк ІІисокий. Обс~r

npnфr.ni,1кoвa

порошковпї

України

ШаІІона nic.тf!

вtв.в.ІJІtв

Ради

Пf'тrнншча

1\ОРОТЕНКЛ ('.nівчуття сім"ї noкBtнoro.

щире

те.те­

na~тtlиorl!

·міської

депутатів

RИ.\ОR3Н­

19·4·67.

об.шоліrрафвидаву. м. Бровари, ауА. Київська,

19.30

20.1.;

«Час».

-

.

Аюуа.1ьна «Зн~іfомі

!9.00

li.Oc-

Восто~о;а•.

'

»,

енди

Івщ.нt

8.00

ФесТІіНО'І.lі... Коннерти... По

бу.1инку-інтер­

19·3·18;

•Орі~Іt:•

1.

XXVI

сиkів у виконаннJ

все

на

Башкирії. J<.ін()сІюnея

сдіпоr.тІ-хоніv.нх

в!дАІJІу

. 'ІеІ

J~.:зо

нотки.

І9.НО Відверта 19 ..)0 Вистуn

Cf'JCP.

1nпnмnrnю

];;

рнtомовJІеини

роботи

СріОний Музичні

цькпrо.

Збірна ~·гnршнни.

18.4-1

R

жнтт" \9-4·47; еІв.пnвіJlа.тьного секретаря, в!н!лу c!.•hc•кoro rмnoпромисловостІ,

І ТЕ.nЕФОНИ:

19-3-82;

Новини.

16.10 11:!.30

НЗ-

~·:1inr1i.1\".\()Hi~ІiX

(Фотохрnніка

рев.актоt>а

16.1)1)

турнір

м- ·я ча

«Заря

.1оRі•и.

У_1опон;о Держав­

ПрЄ.ІІіl

в наших

ГРУПА ТОВАРИШІВ.

4.

і

PY 1 ІHorn

<:1KЇf1'1PHf!~ ІГ!КО.lИ ПpiilliOt' на .)art1prькo"1)' ~·пп ВТС.

ТЕЛЕФОНИ:

Броварська друкарня

УНі-

навчаються,

пі.шрнf\ІПRі

1ітсй О.1ьrа

255820, М. БРОВАРИ, 8

ayn.

шо

HaRЧ:l.1J~HO-RHOП6Hri-

'ІП\IY

:~

н;.rю

21.00 21 ..3.і

ТАРС.

НАША

збережеться

1.

Фi.lbM-KOHUCDT.

JGipнa

вмrі nє.тпr пrи не ті.1hКІІ ніІ­ в•rпютn свої.х RИ\CJR:JH!!i-я ."Ja проrр:нrою ссрЕ'.'!:rьоі шкn­ .111, а i't 1.1іі\снюють трудо1\\' рrаnі.тіт;щію. Rе.11н.:я груп;:~ RН\оR:знuін iHT<'flHoтy праак;є я .)агор-

С. КУЛИ:К,

оr.'Іядач

комуніста,

серцях.

tіОRИІІИ.

МИ

ПРдпгnгів-вн­

н;;т\'

пр,>-

ди

ЦІ

с.За

Фі.1ьм

1 і.-111

:'ifl

ськоцу

міста

Світла пам'ять про П. Коротеяка назавж·

О.

1n.:~.1 Дпк. тс.1ефі.1ь,.,1 «L.'Іідами nc.Htkиx Rідкриттів.:о. Філь ..

R иrокnк R~.тіфікn-

ка

1-:(J

нашого

чуйну .1юдину, доброго організатора і керівника.

ДОІ\, тс.lефі.lЬМИ. (.j,4.) О. Фадн.в. Іlнсьм.Енкик. Громnдяннн. Комуніст,

nрнп<1.1~<

т~н~тпра:

не:1іі­

І

J\ ..1<1 14 •.)!1

.1Нрскто­

бу.1инок-ін-

Г\'Т

ор.

О. П. Коротею;а як

принцнпового

8 І'Р~'ДНЯ

1n.з.; Адрrси мо.1одих. По кінченні Новини,

\ORoTP.liR.

ChKИM

корист~·ва

прогресУ

poih.чe>),

J:!НЯ1ТЯ ] в~.1ИКОМ Скрип­ НІf'!ЄННЩ і !\<1.1ЄІ{) !\paCOR-

те а тро:~І

ньоч~·

Трудящі

на Бро­

ПРОГРАМА .;Час». І'імнастика..

9.0.j Кіноепоnея

На ]НІМК<І\: Rropi --- П<"­ .l~ <ОГ Є!\С'П~р И\!еНТо.1ЬНОЇ гр\'ПИ при Інституті дeфe~-:­ rn.'lnгiJ Г. В. Rасіна Rf'_1Є

на .засі;:rанні. переконані R '!0:01\', щп .J.lя всіх євр,І­

с:ум"-rінну

<<Знак Пошани,),

знади

іО.о., С. Про•оф '"· Соната ,'і! 8.

ZO.O.j

но-і

прє;:rпав.н:;Jі

.S.oo S.-lO

самп­

спrпіп.1ьннм на~­ Ч!і Іа.Jо\-1. На ')'}

я;;і

СРСР'"

BiJ fЦернпІ зброї.

За

нагороджений

деном

~

ВИ3ТОРОК.

jlПJ)'\!iiO

С";'і''>\о.іовііі.

України. працю

3!зв.у КПРL- в lІ.ії. сfваринниц• - у:~.арниn фронr>. 1~.00 ff'..1ефі,1ь~І «Ті, що йдут•

сrrрийч~ю • сійсr.,кпІ·о щварнrтR!! c.liH:JRK()- nи.\ і МЄ!ПК?.Є В Г)'f1НІіКИТКУ ,'11!111 Hl і'І С RJ Т» П<:>рt•К.1 ;JДЕ'НО при ньому внрпnнинтпі. на ();:нптп :\f!ІR сяіт\'. о.1rржуючи ,;прпбітну плату ІІІr\n.ту-інтРрн:н С<~кп- і nerrci1n ві.1 .тєр;.кпви. .lПНсІ,коrо в \<-tp!i<>Ri ра.с:nч ~· 1<1,11(\ fHHJi рп(іпту І. О. "\ 111!\!ІRаНІІЯЧН t'П!1.111.1Н С<>~П.1ЯІ1ськn:·<> та О. І. ,\,е­ 1 ф;НІІ!!ПІІ н І Н І роні. Вр я· ІІІ~РЯК<1Аа "Te"rer нчн а po:Jтуве~тr:ся n.J.ii.loп, RІШ_iiJKfJ­ ponкa і пракнrчна рєа.1іза­ нo ті.rІ.К!! трІ,О\1 c:rinoг ..т\·нія: ПС!і:ХП.l!lГО-ЛР,І;:J.Гnrічноі·

О.тьзі

я

міської Ради народних депутатів. В>н нr.однора· зово обирався ч.пено~t бю­ ро м'ськкому :Комларті'і

16.4{1 Д.1я

І'\у.1инку.

є

11 Ч

.1ітrіі.

вис.1овн ІИ

вілначає.

з

пеrшнм

ньоrn

відnілу

тво

\'ЧЄ;.:!Ь---(),1('1\ф

Загорсь;;нй

.тітс{і,

виробничо·

виробів, а в .:типи! 1975 року обнраєтьсІ!' ro.1QBOIO виконкому Броварської

рік він

1966

заступником

світ.1отехнічних

тир•.

спн.1р Ія~нnвн•! ,\,f'rпrрякон,

.1."!Я

заводу

Сі"еі\,

д' 196.3 poui в Зпr";ю,ку RiдKfJИB~EThCЯ .11ЛЯЧИ~ fi::!J!HOK l.lЯ С1іППГ.1)':0.ІJНЇ· •ІИХ .1ітrй. Сrжо.1янськn\ІУ !е 11.1~-lOCh ,10;.ІН!ТН .10 ЙСJГР Ri н;риття. я.~Е' ~п<Jфп·у Йr!ГО

парткому

диспетчерсьІіоrо

раїни, де працює інстр~'К·

початку.

ча~. що учасники .заr:ідан­

ленню1

починати

Пі.1 \ОrТJ.іГ\

ПО•

році дЕ'яІіий чае

1974

иачааьника

1956

з

був напрамений

Спколянському

.1пвr.1оrь гп

в;Іжко )'ЯRІІТІІ V\'.1h· 1\ОЧУ ,, ltC!C сnіт :H<l."[IHIH. .'ІіІЯ ;Jкоі ~~~;ан ж 111 :;;-tкрнті

В

Н1 rт'.1-

RiJH(JCHH.

::~тмnrrhep!I

фЕ'спрrн•і

людиною

Яr<

по

секретарем

працював

варськ-ий завод порош~<:о­ вої металургії. В 1966 ро­ ці переходить на роботу в ~tіськ11ом :Компартії Уr:­

Г. ЄЛІЧЕВ, ~:о~в!nуючий мlrhtШM вin­ n!.тrnм соn;Іальноrо за· безпечення.

.1 Rl!-

хоsанняч .їіТРЙ " 19/31 rот.;~- 1J:•1maч. m;i nrJГІ!ІЮ­

ютh і

шко.ш

1960

завод

заводу.

17.2.; Рішення

тrрнн

Бvхаресті знову прщвучпн

.1HT;TH-

ТТІ):h<1Х .1іТt'Й. рр:J:І1 іР ПЛтн ~" ;]!!Т:l'Гі ;JC1E."T?.JИ бу-

;:rE'

з

на

~тет ал~ pr11. де обрано звJ.пьие­

Пf.liOб<Jn-

~:.Іюбітн·tї

,10.\iiTEOR\' ~fJєрrr.;ення

зазн.l­

а~Н'рИfіННСЬЮ~Х

і

:<\ІіЦНС'ННЯ

C'TRR.

ним

навчався 11 :Київському по:тітехнічному інституті і піс.1л його закінчення

СПDЯ\!()R\'ЮТЬ

~-rpll\!iiHHif .ІіТС'Й R і!С· На :Janf'.'JПf'Чf"ffHЯ !ft3C.1'TR•1-

вертастьсл

рошкової його будо

по 1959 р:к сд~·жив у Ра­ дянськ'й Арм!ї. в 1959 році вступив до .1an Ко­ муністичноІ партії Рад1fн­ сь!1ого Союзу. працюючи в ко.1rоспі «Родина» на Мико.1аївщниі.

PiiJЯH-

!

ко~tуюшь­

депутат;в.

середньої

пpoфf'C'iЙH11-

тrхнічних PrnnRнx ~аЕ.lііRЧП.lі!Ч\'ПhСЯ СТТ1ПЕ' 1.l'Я FС'Ї~1 CT\'.lf'HT~\1 і \'Ч-

\13F.

ня

;ІЯН:ЬКО

і

lbHHX

3 1968 по 1970 p!R О. П. Коротенко навчався у Вищій партійній ШROJii при ЦК :Коютртії )'краї• ни. Піс.~л закінчення по­

О. П. Коротенко наро­ дивел в 1936 році в се.1і Привільному Баштансько­ го району Мююлаївської об.1асті в сім'ї ко.lгосп­ ника. Піс:тя закінчення

ро.-,~·•р;\' CPC'f> rra 1 Ші 1 3 пr.оІІІ()ГО ГРУ.lНЯ H)R 1 r.1я 1~· :1::1 xвo(lCJJ{) .1'ПИН·~ю і С)р,;; рпІ;н і ка nrPi".l р<ж\· o.l:;нm;r:\1 :~rатrrяч .10 1,1 .1нія. " тr:Іатою ]<1.1" І f1f:'(J rrr,,.,. Г'~ 1~ :\TiІJirтn'R Cf>Cf> '~22 ··чн>І H~J3ЄThCR .1f'1l-,f:a;н:a ]01'1()- ;],'НІ-~ОНПХ В rюр'ВНЯ1'Пі ,j І !"R 1 ''()fi\' Пl,ЧіfЧЯ.l~с: ' )'0ГіІ !1 РО-:1 Чі рі 20 fie! ГJО·1- .l' ЮЧ!І\1 ::t~ ;;сн-Іnl~ ІіСТІНJ\І ' по- r.aчe\R .з~ \liCЯlІh на fi'J'<f>'1\' .1нін \' pol''ini :)0 пrип~ 1-!nF\-: ''Про -"~X"J' 1 nn тпнн\·. ІІя ;:roП()\ІCJr~ бу.{е цrr-Іті н :<<І nпnітнСJї n.1СІТИ. пol'mr•eнчf(l Jf'P?-:?~нnї ;:rn- подаВСІПІf'іІ Jn тих пір, Пnчm1аючн ~ l!lЯJ !1Jпс:очпrн СЇ\І.Я\J, Яfіі ~lаЮТЬ П">!Ш ;нІТИНі HF· ВНППRНЧТt-.· Е\'. \' P.H'f]HX, CPPE'JHiX Пlf'­

га;,єта

переговоріR 1 проб.1ечн ядерних .засnбіR сереJньої да1ьності. Фра:щ~·1ьsа rlз-era <- Ю:-.1аніТf'>> ~ за;:rон J-

пnаю

ший· :НJУ'ІН<rй J.іл І!'!Х '!<'\~.

пр()­

nозитивне став~rння своїх ДЄрГ!іаВ JO ВіJНПВ:JЄННЯ ра­

них

ІІJ.ПріЧН·1Ї

наячаютьсп,

ти загро.зи яJерної війни».

Бv-xapecri

TТJHB3.1tCїh

ОТ(lН\ІСІННН

управлІння

промис.тюво-траио.

портного відді.1у.

ного господарства облви­ конкому. КО.1ИШН:й ГО,'ІО· ва виконкому Броварсь­ кої міської Ради народ­

r.і;]П\'СТІ-:Н R.'ІіП:\' 'ІН R i!J-

HaPOJlE. в:-ОІОГа~1 UIHP~JKHX ма·с. Я!і 1 в}< ступають пр<1-

в

ннк

JП,l3TfiORy ОП.lаТОЮ. Яс:-

~3Г3.1hНа

тором

депутат об.1асної Ради на­ ,1епутатів, нача.1ь­

\10EiR.

ІН пі.lhГІ! Н'1 тер:нпрії Rі.1ІІ~:r;тюІ нr пrprRHJII\'Є ~-K]JRЇH!! 0\',1\'Th RRЄ'Je";j Jf\ lictll'HJ3/)!!HX JlliB, <І

yr·ix

пост,,

6 rру~ня цього року після тяжкої хвороби пе­ редчасно помер Олексій Петрович Коротенко, родних

]2

Jl)

Rilli

IJCJC.li;J<JRHO ПР-І- ;JiE'HHi JРУГПЇ

R

І-\3рбпванu в-- при нароJі ТРЕ'ТЬ·JЇ

\'

iHTЄ'j'JC'Cfl,

ВіJпові­

А:;rернкапська

а І о. п. ноРотЕнно І

т

:шaHHH.

n.зброєнь ·у· Є!! ро­

<<Башінпон

о

про ма терввство

ВІІ-

споJіванню1

життя

т у р б

.,гортання

пропозиаії

;rають

сус­

їх at:r<IB-

РаJянсьr;ого

пр·)

ЯJерних

га.1узях

;t-:иття.

ПіJТРЮІКУ

наса\шrре:r

nсзишl

кра-

вироотштві НСІ\'Uі. к~·.lь­ Т\'Рі. \mстrптві. T\'fJ<J()тa ;;nn RІ!ХПRё\ННЯ JіТЕ'Й На~~~-.111 RСЄНар:ІДНОГГJ gt!-

ра;~Rнськ'J-

СВОЮ

всіх

Пl'JHC\

33ХіJНонічеuької ;з)ттрі'І 1 на найrищочу ріrші, нра.ї- , Ю! СОЦіа.1іСТНЧНОЇ СПіВС-.10ВИ.Ш

у нашій

на.1ежить почес:Jе

П1.1Ьного

м и р у

І-іомітет~·

НОВЕ

Ж ІНК-\:\І

В інтересах Нови~

1981 року

с:НоRая

жизнь»

earcкoro

-

npraR

rnrюдcf\oro

r<пцмунисп--І"чеrкrн'%

f'!<~иньі.

гorю.1c~o;nrn

и

CnfH'П"~FJ

нanr"І.-1Hhrx

Ки?АскоА

о6 ..1асти.

1

друкований

5ro·

комитета

ш~птии

Ук·

оайnняnr(')

Газета

cepen:y.

.1епутатов

аркуш.

Тираж

еиходить

n'nтниnю Ін11екс

12.160.

'! та

вІвтсооw,

суботу.

51964.

Зам. 5080,

І

#194 1981  
Advertisement