Page 1

.!Іа високий урожай 8О-го

__ 8'8

ПРО~7ЕТАРІ ВСІХ КРА ТН, ЄЛlJАRТЕСlІl

.НІ

194 (4918)

КUlШТЬ наnружвна робо­ та It* .IIflHaX радгоспу «Пу­ хівськuй:,_ Повнuм ходом

СУБОТА,

іде вuвезеflНЯ органічнuх добрив від молочнотовар­

8

НШ: ферм.

ГPYДНJI

1978 J

ЦІ_

Щодня

їх до­

ставляють у поле близько 500 ТОНН. Доnoмагае пухів­ чанам J,lєханізованuй загін із рrmсільгосnтехніКU.

р. ІІОІІ.

На

фото:

nерєдо"икu

соціаліСТU'lного

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ З 17 КВІТНЯ 1937 РОНУ

ЗА4агання

Tp9-КторисТІІ В. М_ Строй (райсіЛl>госltтехніка) і В . П . Шеверун (радгосп «f1yxieський:.) nіаводять підсум­ ки

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ

,робочого

вгорі -

КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ,

МІСЬКОІ І РАПОННОJ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКО! ОБЛАСТІ

.ІІ06НЯ;

дня;

водій

д-

-

внизу

справа

М_

Го­

вивезення

добрив із фер)l.

Фото f#'#"~~~~~~##I~

М.

CeMвuoгa,

~~~~~~"'~~~~~#~1"4#~~

У riіСол Kг~e~ynaEГ~ ~p~u j

J:t ю~. ~'H!~":&Mn~1 .!~..~ ~~!.MII M'~ j

-Уilраїяи проводиться

значна робота

а 'свІтлі постанови ЦІ-С RПРС про дl-

яльнlсть

партійних

організацій

Rир-

гиаlІ по прийому в партію І вихованню каfiдидатІв у члени RПРС_ На за-

\ водІ

порошкової

металургії

доку-

гії І тресту еБроварисІльбуд. регу- \

лярп~ заСЛУХОВУВ&НЮI звітів Н.8ндида- ~

тІв у

члени RПРС

про

винонаНИIІ ~

ними партійних доручень. Ще не' завжди питання прийому виноситься

t

на розгляд вІднритих партійних збо-,

~ M~HT обговорювався у всіх парторга'кl.зацlях цехІв і вІддІлІв. Чотири ра~ зн за 1977-1979 роки виносилося

рІв, тобто не надається належноІ \ уваги гласностІ IІнутрlпартlйноІ ро- (. боти_ ~

тресту еБроварисІльбуд •. У названих

прийияло постаиову, у якІй звериуто ~

ховання молодих комунІстІв.

Єршов)

УкраїНИ Rльностl

статню роботу по прнйому В і вихованию нандидатІв у

партІю членн

по

значно

~ це питання

,

на засідання

парткому

~ оргаиlзацlях. нагромаджено певний досвІд зБІльшення рядІв RПРС І ви-

Бюро мІського комІтету RомпартlІ

розглянуло результати дlпартійних комІтетІв заводу

порошкової металургії І тресту «ВроварисІльбуд.

у свІтлІ постанови

ЦН

Бюро

мІсьного

номlтету

увагу . партІйних комІтетів заводу по­ рошкової металургlІ (секретар Г. І. і. І

тресту

еБроварисІльбуд. 1

(секретар В. М_ Москалюк) на недо_. !

RПРС у світлІ постанови ЦН RПРС RиргизlI.

Іх

зобов'язано

КПРС по RиргизіЇ_ Поряд з позитив-

полІпшити дІяльНість

ними результатами вказано І на про-

рямку,

рахунки у цій важливІй справІ_

Усього за 1977 -1979 роки у пар-

тійнІй органІзації заводу порошкової ·.~еталургіУ

КПРС

кандидатамн

прийнято

30

в

члени

чоловІк,

БІль-

~ шІсть з них - із числа робітнинlв ' І комсомольцІв, У партІйнІй органlза-

~.

партії

цьому нап-.

маючи на увазІ, що це є не- 1

обхІдною умовою

полІтичного нення їх

У

дальшого ідейно-'

і органІзацІйного змtц- ~

парторганізацій,

боєздатності

і

пІдвищення ~

авторитету,

тирlчки_

,

Первинним І . цeXOB~' .парторг~нl;:'

ц1Ітресту еВроварисільбуд. кандидатами в члени RПРС стало 19, в ос~ !ІОВНОМУ теж роБІтники '1 комсомоль,цІ. Ян правило, партlйцями стають ,передовики виробництва, що корис-

зацlям при..добоРI '-е партІю слід про- ~ являти постІЙну ' турботу про полlпшення якісного складУ партійних ря­ дlв_ НеобхІдно не.руватися в.исновком ~ ХХУ з'їзду RПРС про те, що RПРС, ,

своІх колективах. Однак аналІз показав, що доБІр у ' партІю :щlйснюється без ':Іlтко продуманої системи. За десять місяцІв цього року на заводі порошкової металургії прийкято кандидатами в члени RПРС лише· 6.чоловlк. у трестІ «Вроварисlльбуд. 7_ ПартійНІ 'КомІтети не завЖДИ виходять з необхІдностІ посилен-

го народу, не втрачає свого класо­ вого характеру І залишаєтьсяп<\,р ­ тІєю робlтничоtо ; нласу_ ' На · основІ ІндивІдуального пІдходу· потрІбно в. lд­ бирати у члени RПРС найБІльш сві­ домих людей з числа передовикІв, виробництва і спецІалІстІв, виходнти, з особливостей. роботи трудових ко-, лективІв та потреби зБІльшення пар- \

,Туються

авторитетом

~ Дlляннах

І

повагою у

ня партійного впливу на вирІшальних

11.

виробництва. За

два роки

на заводІ порошкової металургІї в партІю прийнято мало роБІтникІв

, } провІдних професІй, у трестІ сВрова, рисІльбуд. - членами RПРС стали ~ лише однн монтажник, два муляри, ~ два

штукатури_

серед

ПартІйний

спІкальникІв

І

прошарок

пресувальникlв

ззводу складає вІдповІдно 1,3 І 4,З проц~нта. C~peд будlвелрникІв тресту ЦЕ:Й- показннк становить лише 5,7 проце,нта. У тресті еВроварисІльбуд.

працю6'

764

жІнки,

тобто

третина

контингенту працівникІв, але за три роки зних у партІю прийнято лише двІНе , цроявляють вимогливостІ у цьо-

му питаннІ цехові парт органІзацІІ цих пІдприємств, що свІдчить І про ~лабкий

контроль

з

боку

парткомів_

Не увІйшло у практнку партійних ко-

. .,..,..,. ., '''~...e?'~~~ ... ~.,.~-W::-..,...,..,..

по КРАїНІ сЗАПОРОЖЕЦЬ.

Запорlжжл. З конвеЙЄРIІ автозаводу сНомунар. 81ЙШЛИ першІ автомоБІЛІ моделІ .ЗАЗ 968М •. НО­ ~a мІкроЛІтражка успlш ио витримала державнІ випробування Іпоказат!

високу надІйнІсть . Новинка незабаром н'і­ nН%де в торговельну мере

жу, а запорІзькІ автомобl JlєбудlВНИКИ

ють

прод(\вжу

вдосконалювати

роJilтражку. бmiжчим

Вже часом

мІн

на::! потуж·

ставши авангардом усьоro ~ радянське-

тійного прошарку

серед

j

робlТiJикlв,

\ зайнятих на найважливІших дІлянках \ виробництва. Бюро мІськкому партії \ вказує також на необхІднІсть полlп- \ шення прийому в партІю найБІльш \ активної

частини

молодІ

І

жlнок_ ~

При цьому треба ретельно. переВІРЯ-.

ти

полІтичнІ',

якостІ

дlJlовl

вступаючих,

та

не

допускати

вІдкритих

партзборах.

Перlо-

\ \

дично слІд, заслуховувати звІти нандндатlв у члени RПРС про виконан- ~ ня

партійних

доручень

і

проходжен-

H~ кандидатсьного стажу.

.,..".....,...." ..,...,.,. #~4"~ І" ~

.,.

~". ..:--.,...,. ...... ~

ПАЛАЦ ДЛЯ ЮНИХ

Іркутськ. Палац у пода· сил, а максимальна межа швидності досягне ІЗО нl­ рунок одержали пІонери І на

школярі Ірнутсьна. ВІн розмІстився в одному 1!3 старовинних будинкІв, вІд­

годину.

у ДРУЖБІ

3

ХЛІБОРОБАМИ

роджених

реставраторами

не тільки мІсце сЗа Палац ігор, а й кращу патрІотичну пІсню. вІдпочинку та

Черкаси.

Призи

І еЗа 'Кращу народну пІС­ ню" заснувало правлlнн:~ колгоспу ІменІ Rрупсько~ Черкаського району _ ВОНJI присуджуватимуться

ар

культурннй, центр дІтвори. Тут вІдкрито самодlяльнпrt театр еМаяк., ляльковий

театр, працюють хорова t хореографІчна

студl1,

во­

тистам обласноІ фlлармо, кально -' Інструментальниl1 нlї, яка пІдписала з сlль­ ансамбль_ Для малят ство­ рено клуб . жовтенят. РІ.'­ СЬІШМИ трудІвниками д., нІ гуртки об'єдную!!.> говІр про творчу спІв­ більш як 5 тисяч дІтей. дружність,

(ТАРС- РАТАУ).

ПІдтримуючи

Ініціативу

механізаторів,

робlтни-

-

зенономит!! на меха-

кІв та Інженерно-технічних працівників колгоспів, радгоспів І пІдприємств сільгосптехніlШ Латвійської, Турнменської РСР, Ор енбурзьної і Дніпропетровської, Житомирсьної та Rримської областей , а також Яготинського району RИЇБСЬКОї області та радгоспу «ТребуХіВСЬКИЙJ> нашого району по до-

нІзованих р()ботах H~ менш як 3 проценти н а ф­ топродуктів: - забезпечити технол()­ гlчну наладку кожног.J агрегату перед виїздом у

строковій

поле;

І яніснlй

підготовці

парку до польових Р::JБIТ

1980

машиннО тракторного

рону,

механІзаТОРІ!

та Інженерно-технІЧНі працівники господарств району взяли тані соцl:!!tістичНі зобов'язання:

-

, , до 1 сІчня 1980 ро-, технІчне

стІ всі посІвні та грунто- ками

-

-

провести ущlльненн~

всІх зернозбирал ь них комбайнІв ;

- постійно підтримуобслуговування І вати безперебійну роботу

КУ вІдремонтувати І п()ста- І машинно - тракторного вити на лІнійку готовно- . ну спецІалізованими

ку всІх

Рекомендується партІйним комІ те­ там, цеховим парторганізацІям проводити прийоми в партІю, як прави- ~

на

РАДГОСПІВ І ПТАХОФАБРИК БРОВАРСЬКОГО РАПОНУ, РАПСІЛЬГОСПТЕХНJКИ ПО ДОСТРОRОВШ І ЯКІСНІй ПІДГОТОБЦІ ТЕХНІКИ ДО ПОЛЬОВИХ РОБІТ 1980 РОКУ

па~'ла,! майстрІв-наладчИКіВ;

всіх кормоцехів, корм')· нухонь та кормомайданчп­ кІв'

чити технІчну

по­

цІй вступаючим у партІю.

ло,

МЕХАНІЗАТОРІВ ТА ІНЖЕНЕРНО- ТЕХНІЧНИХ ПРАШВНИЮВ

обробнІ машини; І добитися пlдвищен.:.... в осІнньо-зимовий - до 1 квІтня забезпє-; ня денного вироБІтку Н:'І готовнІсть еталонний трактор на [І ' перІод підготувати на нур­ тракторІв на 94 проuенти; І процентІв; сах в радгоспах та учбо~ б І вому ко мб інаті 200 мєха_ завершити п!дготов- орга_~lзувати з ер - нlзаторlв;

моральнІ

спІху і стихійності при розглядІ заяв, пІдвищити вІдповІдальнІсть комуніс­ тІв первинних комсомольсьних орга­ нlзацlй за об'є'Ктивнlсть рекоменда­

нІсть П двигуна буде під­ вищена до 45 кІнськш(

лометрlв

СТАЄ КРАЩИМ

СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

поси­

лення ролІ у вирІшенні завдань п'я-

зернозбиральних І гання B~IЄl

сІльськогоспо-

та силосозбиральних КОМ- ' дарсьної технІки у вlдпо- провести в усІх госбайнІв, жниварок та Інших ' вІдностІ з вимогаМІ! подарствах району курси

збиральних машин до 1 j травня;

-

ГОСТу; З . пІдвищення кваліфlкашї . - зменшити на про- механІзаторІв з тим, щоб

центи проти плану витрь- кІлькІсть

сІнозбиральнІ маШ/l- ти коштів

ни, граблІ та Іншу корм(\- машинно-транторного добувну, а також поливну

технІку -

_.

налагодити

надійне

І І ІІ класів

пар- було доведено до

до 15 нвітш~: пУ,

-- кукурудзозбираль н і та нартоплезбиральНI ком­ байни -- до 1 серпня;

трактористі п-

на УТРИ'.taЩІЯ машиністів цент!в.

70 про-

СоцІалІстичні зобов'язания обговоренl І прийнятІ на зборах механізаторів та інженерно - технІчних працlвнинів радгоспІв, птахофабрик, сlльгосптехнl­ ки Броварського району.

СЛОВО КООПЕРАТОРІВ МІЦНЕ На першому місці

серед

прав~

флангових ЛІтнІвського радгоспроо· ноопу міцно занріпнвся нолектив ма, газнну господарчих товарІв, яним кс­

рує М. А. Володіна. Цими днями вІн першим

рапортував

про

виконаню~

річиого плану роздрібного товарообо роту. За цей перІод його працlвни ки продали товарІв культурно- побу тового призначення і предметів гос подарського

вжитку

на

459

ТИСЯ'І

нарбованцІв. Підрахуваvшн св(\Ї можливості, вони дали слово до Ki<lЦІ{ року реалІзувати їх ще на 40 ІИ CJIЧ карбованців •.

Другимн про завершеННIІ річного завдання доповІли працівники Рож­ нІвського

промтоварного

магазину,

яt;им завІдує Р. М. Мехед. Натхнені

рішеннями

листопадо-

вого (1979 р.) Пленуму ЦК КПРС та Х з'їзду кооператорІв країни, пра­

цІвники ЛІтнівського

радгоспробкоо .

пу докладають усіх старань, щоб до­

строково винонати річний план І під­ вищенІ соціалістичнІ зобов'язаиня. Н. БУЛАХ,

оргінструктор радгоспроБRООПУ.


*

:2 стор.

8 грудня 1979 року

ТЕЛЕТАИП

УДАРНОЮ

На Київській птаХОфаб- тичної і економіЧRоf оеlі- '11'8 закріплене за ви. об. шивну уЧасть

колектиа

доярок ферми Ji 1 радгоспу сПлоскі_сь­

кнй»

(керівних

Малюга,

А.

На заняттях розглядаються ся «секретами» ••'етерактуальні питання про ності. НаПРИКЛ&I, IIT&IUIJ{-

1.

шляхи прискорення науко- ЦJl о. п. Галицька, яка ви-

зання.

во-технічного прогресу, 8чав курс «ПитаИRJI ar,apвпровадження нововведень ноі пo:tітики КПРС., розllO.. у сі.1ьськогосподарське ви- віла про xi~ І.хоп••а

Вхсокі ~єжі передовп- прагне застосувати набуті них шкіл, то можна сказа­ lів. Але те, що сьогодні- знання на практиці. І ось ти, ЩО вони дають вагому 'Iltop~ аавтра КІв буТИ результа1': її колек1'ИВ на віддачу. Завдяки добре по·

продуктивності яко~ті праці, еКОНО~lію матеріальних ресурсів. Значна увага приділяється вuутрішнім

вfзом організувала трудове суперництво в своєму коJI~ктиві бригадир А. о. KyцrHip сщ·ц.чка шко-

І.'

групкомсорг

ко Юхимеико) '1 нввJПf-' иьому році иео,циоразо І во виходив переможце~!

трудового

суперництва

серед молодих

ників

тварии.1

району.

Д~HЬ

Rожt>11

четвертого

п ятнрічки

року,

членн

лективу

кп І

відзиачаю'rь

ударною працею,

дома­

гаючись вИсоких показ· І

никІв по надоях МОЛV-І ка. Так, за цього

11

року

рннники

місяців

молоді

иадій молока иа кожяу

KO~OBY до

5.239

кlл!)-І

грамів при плаиl 5.НЮ КілограмІв. За цей пе·, ріод доярки одержаЛIf

3.128

тоии

що на

98

продукціі, І

тонн БІЛЬШІ:'

планового завдання.

робництво,

працею

вчавться

І цю

з

110-у рІчни !

дня

народжения

В. І. ЛенІна.

о. ВАКУЛЮR. секретар

комсомоль·

СЬКОІ органІзаціі радгоспу «Плосківсь­ БИЙ').

Молодь складає пере-

важну більшIСТ.Ь.1 170 продавців ун1вер магу імені 50·рlччя Великогn ЖОВТНЯ Бро· варської райспожив· спілкн. У віддІло га

лантереУ, жіИОЧОfО

цюють

подаруикlв І одягу пра-

комсомольськ\) ·

.ІЦЬ біль-

системі полі- бенка. Він уміл!! еКСП.1lуа-

У прийнятІй року

КПРС І Ради СРСР

ЦК шкІл .

МlнlстрІ..

«Про

Роботу токар" В.В. Бу ­

по зюна характеризує

вдосконаленню

ка,

в порІвняннІ

те , що завдання неУХИЛl>ного підвищення ефекти 1>ностІ та якості првц:,

робки деталей з наftрlЗНIJ. манІтніших матерІаЛІ!! підказав майстру кути

посилення впливу наУКОВІ)-

заточки

технічного

лнли

прогресу

розвитку

виробництва безперервного

на

сучасно,"u

рі:щlв,

різання

і

nозв!)­

режими

скоротити

час

вимагаЮіL обробки заготовок БІльш зростаннн ян · на 20 процентІв. Д)-

1Шffiя 'осgrти і дІлової KB<J- тримання

лlФікацlї

ЯJ(І

форсувати

трудящих.

реиомендацН!

У технІчної

ДOKYMeHTaцlТ

~в'я~"у fЗ ~им. подальшогu ЩQДО naCJJ\;lIOBHnCTI обробзначення набувають пlдго- "и І ви"ористаиия вимl · товка, перепІдготовка 'рювальних пристроїв Т'1 пІдвищення кваЛlфlкацН !tICTpYMeHTIB забезпечилч робlтНИНів безпосередньо можливІсть здавати з П8рна виробництвІ. шого пред'явлеННJI близь-

Така пІдготовка у нашо· ко му цеху постійНО перебу· цlї. ває в полі

зору

адмlпl·

100 процентІв ПРОдУІ<·

РоботІ I:ЛlСХ:аря

В. Ф_

нІшньому

році

У результаті понад 70

робітникІв

ми

населеиня

нічних працІвників. У ни· нІсть. Саме точнІсть 8 до-

поряд ~ триманнІ всІх

іншими видами

навчанн;!

нологічної

вимог тех-

документацlt

провеЛIl дозволили Itому вже кіnь·

лІзується за MeTOA01t'! , тодів працІ. Ними керувг- вершеним лІдером eept!.1 самообслуговування. УІ ли передовики виробн'! колег в nитаииt JIIкостІ_ цьому роцІ ммоді пр&·

ле, де продалн речсй на 144 тисячі карбованцІв.

цтва: токар В. В. Бузю~, Врlвноваженlеть,

слюсар В. Ф_ Гайдак І m~- лІннІсть, човий А. С. Дяченко, КОЧ- на роботІ,

сум-

Ir>l:ередженІс'l'Ь неЗ8лежио 81n

сультували технол о г и Toro, !!миха вона 'ІН маЛ4. Р. Н. Ігнатьєв, Н. Ф . Цк· ОСЬ риси IllдиlИНИl<а

саренко та А. Ф. Онись"о. якостІ, иео.цнорsз()вого Відзиачаються в ' роМетодичне "ерlвництRO переможця змагань в ДІ!ботІ комсомолки Р. ЯХ-здійснювалося заводською сятlй п'ятирІчцІ. но, Л. Марченко, Н. Кривошлик, В. Попо-

лабораторІєю НОП та УП· Печовий А. С. Дя~еllIlО равлlння І вІддІлом пlдr!)· вІдчуває виробничий про-

вич. о. ПОНОМАРЕНКО,

ТОВЮІ роБІтників. ДОТРІ'· цес . Природно, це вtnчутмуючись методичних вка тя плІд не маг1!, _

секретар комсомолу.

зІвок, консультанти снл:\· ли описи органtзацlї роб'J-

комІтету

~===:-====~_~~Ч~И~Х~М:іС;;:, та

у два

з лишком рази дуктивнІсть

переВИl\онали

рlчие

бов'язання

видоБУТliУ

по

зо·

вугілля понад план гірин· }\И найстарІшої в Запо ­

ляр'ї ~кая»

') .

- 'Споживачам дострокове відправлено 1ОО-тисячну тонну

надпланового

КОК­

на

--

д~

реконструкції

найбільший у Житомир­ ськІй області придорожниt! номплекс <ТОПОЛЯ>'>. ДО

-

сівного вугілля . Цей успІх результат багаторlчноі творчої співдружно стІ шахтарів з ученими Інсти· туту «ПечорНДlпроект>,>.

ний готель, ресторан, ка · фе, сувенІрний магазин автостоянка. В областІ

ВОНИ спільно створили но·

близько

-

вже

затиш­

реконструйовано

п'ят,qесяти

ГотоаІ

roстей

пркдn­

сПоліс­

СЯ., сГранІт.. сJ:lлинка., розташованІ на трасІ олімnlЙI:ІоКОГО 8I)ГКЮ.

УЗВЕRИСТАН

ЗБІр бавоnи

послуг туристІв

маршру·

рожнІ компJtекси

тонн вугІлля

Гостинно розчинив две­ пІсля

ТУРИІ:ТСЬИИХ

прийняти

УКРАІНА рІ

ПРОТJllfОМ не·

тІв ОJlІмпІSАк-80.

якого

пластах

двох ТИСЯЧ за добу.

шахти СВОРКУТИН· об'єднання сВорну·

.та уго .'] ь

тІв

вий модернІзований комп­ лекс сКМ·87 ДНПО., про­ складних

глибокого зианяя перетвl')· рень, що вІдбуваються в

п р акти.ч.н.и•.'С_м.а.т.е Р I8лах

КРАІНА РАД: НОВИНИ дня РРФСР

у слухачів ви.

СJlухачів ДОРуЧено вести курс «Со- ти могутність Вітчизни.

витрачання ціалізм і праця», який від-

кормів. А. о. Кушнір бере відув

комсомольців.

27

І. ХЛЮПRА.

..,..;. ......._

пропагаидис'1.

термообробки,

конєтрукціУ печей І ПРIf ­ ладІв, за допо!'.югою ЯКИ"' вона контролюється. Спе·

тн !!сlх печових, якІ ПОСЛІ­ довно

передають

кермо

управлІння з рук у руки.

Помилна одного нІяк не іНЩИМ. сер'''Ц

вже аж

буде ВИПРlІвлеНJ Таj(ИХ помилон печових

дІльницІ

А. С . Дяченка найменше. У

1979

поруч

роцІ

з

в школах

передовиками

працювали 22 робlТНИКIІ цеху. Детальний аналІз результатІв роботи шкl .'! дозвоnяє зробити висно~­ кн:

у

токащв,

що

працю­

вали поруч з В. В. Бузю· НОМ, Ч81:, затрачуваний ЮІ обробку деталей, І:КОРОТИ/і­ ся в середньому на 5 про· центІв:

пІсля

П'рОl!еде~НI!

шкали слюсаря В. Ф. Гa~­ дака У його колеr проценг здачІ nродукцП з першоm

преn ' явлення

пІднявся

Д1

процентІв; печовІ дlЛh· процентІв товарів реи·1 три школи передових ме· ка ронlв лиш-тис}, неперІ.'­ 99 ницl, де працює А. С. ДР·

цівники провели 98 811 їздів иа ферми і в ао-

ловне, що

вели­ 3 КО,1('­ цИфlка процесу. термооа­ Підготовкн і пlдвищеннл гами, орrаНlзованlсть. ВІн робки така, що якІС7'> кваліФікації роБІтників на рацІонально ВИКОРИСТ08~·Є продунцН залежить вl.1 вироБНИЦТВI~ йдеться пр,> кожну хвилину. Дос81д об­ зJtаrодженоІ янІсноl робо· дальшому

заходи

греснвні методи обслу ·

говування

ощадливе

У жовтнІ прийомІв П1'8цl керІвникІв обхlnно!

постановІ

страції, партІйної орган1· Гайдака притаманна, перш зації та Інженерно· тел- за все, скрупульозна ТОЧ-

про·

штук Я6ЦЬ на рік. Та важ· годівлі П1'иці ливі не тільки цифри. Го.

ла слово ОJlер~ати в цьому вивчають інші бриrадири-

mec'l'Jtl!Olep- гtlсrрюють JВaгy

молодІжні колективн. Комсомольці активно впроваджують

дов ого досвіду в останні роки зuачно зросла кіль~ кість пташниць, які oдep~ жують по 3-5 мі,1ьйонів

КАДРИ РОБІТНИКІВ

темпи

ПО-НОВАТОРСЬКИ

характеризувати:

УСПІХ СПРАВИ ВИРІШУЮТЬ ДО6РЕ ПІДГОТОВЛЕНІ

пс

жу державі тваринни· ' цької продукцІІ І rtjXHO

тиеnі

692

Я"що

в цілому роботу економіч-'

СИЛА МАЙСТРА - В ЗНАННЯХ

внробництву та прода· ! 1979 зустрІти

в

иародиогос

плавів

(1979 р.) Пленумі ЦК

~~~"'\."''''\.'''\.~'''\.,'''\."'~'"~'"'"'''\.'"'''\.'''\.~'"'''''~''~~'"~~~~~'"'"'"'"~''''~~''""'''"'"'''~~~~~~,,~,,~~~

І

прагнут~

подарських

вому

КПРС. Передовий бригадир

витрачає_ менше півтора' кілограма кормів. ! це один з найкращих показників не лцше на Украіні, <'1 й ~' apo~yx- л. «Питавня агр,рноі no- Радянському Союзі. Досвід

ків. Більшість із них на- хового пташки•• І. І. Гу- на

виконання

радгоспом .

зоб~'я-

зобов' я- ~ормою всіх . ИіД таким де- виробництво 1О штук яєць стаВ.'Іеній пропаганді пере·

завь. 31"аЖRJf!!, що на час, )tDЛR РО3П81Jавеl вовиА наВЧІJll>виl рік, Іона випереджаJlа особистт !!ро-

пагується досвід передови- ря-опе])ато}).

зокрема

воии

соціаліСТJI1JJIі

ні положення, ВИК.1икав ше. р.щі З 7,5 )Іj.тrьЙона ш'l'УК С.'Іухачі шкіл економічного робляється активна життє­ жвавий інтерес у слухачів. У цій 3Іе DlJOJIі про'Ве- я.ць і дотримув його. На навчання. ва позиція, прагнення У школах широко про- деН0 ана лі а р~6t1ти слlllса- заняттях пропагандисти заМені як пропагандисту ударною працею зміцкюва..

члени ВЛКСМ R. Фе­ сюк, л. Rасян, R. Мі· щеико. Своєю ударною

забезпечити

І. fубеико ус!liшно lВО- поетаВJIеного на листопадо- своїх робочих місцях.

11)'8

проблемам фабрики і об ' вд- граму пі,uищеПІ нання. Місцевий матеріал, тИ'Вноеті працІ, !!lеР3lа1ШП лtтики КПРС». Бригада да. раціональної

тІ ~fд~~~~~~~c: ч~~~~; колективу,

підвищення своїх підвищених

яким ілюструються загаль- на

тва·

ферми довели

І обгово- . Слухачі з інтересом стат­

риці економічним навчан- ТИ, і ЇМ часто R!;tIImcJI ладнання, що I03МJn ре;' реВНі lІаД3JИчайио врли- ЛJlТЬСЯ до тем, що вивчак.І­ ням ОХОШlено 204 чo.тtові- можливість детаm.ІІ8 peauo- JlОВ'У8&ТИ Т8ХиіlУ за 3-4 аorо пктаННі про режим ться, і також прагнуть. , ка, які відвідують 9 шкіл. вісти про успіхи, подіJIIТII- • при нермі 10' IИЇВ. ек!!номіі, з новою силою впровадити новинки на

мо

-

навчаНііЯ

еКОНОМІЧНОГО

- - - - За рядком постаНОIИ ЦК КПРС «Про дал~ше поліпшеНRSI іДe0.J80гічної, полІтико-виховної роботи» - - - - -

ПРАЦЕЮ КОМСОМОЛЬСЬКО

ЖИТТЯ

Дієвість

RОМСОМОЛЬСЬRИИ

лодlжний

НОВЕ

Узбекистаиу

з

с ~

r

вим

збором

візувати ще чотири ШI<ОЛ>!

дЛЯ

роБІтникІв

основнм ~

профеl:lЙ. А. 3ГУРСЬКИП, арrаюзатор техиічного навчання за_оду

П~рОШ·

К08е1 MeTaпyprtr ІменІ 80·рl'1'1Я PaДJIНcЬKoY УlСраУик.

ЕСТОНІЯ В14мІниими сажотруеа· ми вврекомендуваля сеБР. IОДJIИі еТl'умеяі, якІ пода­ юТЬCJII пІд тиском У пекло паJ!А!()ЧИХ котлІв. Таний

них

ПВРОВОАЯНИХ

котлl,l

цього лиха

було

урожай.

знято

рону,

Ro,nч

РtRОРДВИЙ пактиІ, DlдзначаЮТЬСІІ В2 " J1ННОЮ наАІйнlстю В роб()

Вагома.,

Ікnа" тІ. До Toro ж запропоно у цей успіХ виеcnи мца· вана И'1'одика здатна да.

Нlзатор,,: а6КРіJIWIО·ТРОС- ти анапу економІю тепла_

об'Єl(· портю зarоии 01брали в.

(ТАРС..,.. РАТАУ).

грамів.

Фото М. Семниога. HAYRA~- ДЕСЯТІП П'ЯТИРІЧЦІ

--

ЕОМ "КОНСТРУЮЄ" КОЛОС Створити злака

спортр е т.

із заздалегІдь зада­

стивостей рослин, значають

їх

безліч

якІ

АН­

реакцію . на

найрізноманlТН1-

ших факторІв.

Розв'язати

таке

людинІ

завдання

пІд силу: про

адже

величезну

не

йдеться кІлькість

чайнесподlваніших варlан1 прийшла па иlвським селеицl0нерам 3 1ів. Отут допомогою швидиодlючоХ допомогу обчислювальиа вами,

вперше вдалось хар­

обчислюваЛ.ьноІ машини. ЕОМ розрахувала геНІ:!­ тичнl ФОРМУЛИ. : ІІкl визна­ чають оптимальний взає­ мозв'язои рІзних ознак рослини, УУ схарантер. пІд впливом IІлlмату. агротехнІки та Ін; Завдяки

.цЬОМУ востІ

понад ТРИ мІльйони тони бавовни.

800

На знімку: передова робітниця Н. п. Кравець.

почуватиме себе в дощ або посуху , як вІдІзветь­ ся на пІдживлення добрн

1 З8 ,емпами теплоеяергетиии -- запроІ10НУR_JlИ вченІ Т8J1лінсьб .1noro гапо- кого ПQJJ1технічноro інстн.

мину лого

добовий приріст живоі ваги їх сягає

Враховуючи позитивнІ J\оеягнення шкІл передt'· ВНХ методІв працІ, запл,, · НОВВНО 88 1980 рІк орга·

та. перевеРШЄRО показ,щ· уУту. НовІ устаиовии ком. ии

Вона доглядає бичків віком до одного року. Середньо­

ннми властивостями, дІ· знатись, яи вІн, цей злак,

5.:ЮО.ООО тоин. І за sало- liд ватару -

заготІвель

яка трудиться в господарстві понад п'ятнадцять років.

ченко, теж ДОСJIIГЛИ вІд · радних успІхІв.

12М!!! спосІб очистки труб вели­

II о

Хороші показники на відгодівлі ~!Олодняка має ско­ тар радгоспу імєні Мічуріна Наталія Петрівна Кравець,

з'явились lIЛЯ

створення

тивних

можли­

прискоренога ВИСОКОПРОДУК­

сортів

хлІбних

технІка.

У середньому

п'ятнадцяти створення

рокІв

близькз

нового

Іде

на

сорту.

І кожен сезон з тисяч рос­ лин треба вІдібрати иlЛI>­ ка ,

які

повнІше

НRдlленl

за

ІНШИJII

необхІдними вла­

стивостями. Це дуже ко­ пітка робота. Невелика помилка

на

пів добору

одному

з

ета­

може призве.

сти до невдачі всІєї спрг­

культур.

ДосІ, приступаючи до ви. І тут тепер на вируq. роботи над новим злаком, ну людинІ прийшла ЕОМ. вченІ моrJiИ лише при­ На дослІдних полях Ун­ пускати, який вплив на раїнського НДІ рослинни­ майбутнє рослини спра­ цтва, селекції і генетики вить, наприклад, довжина ІменІ Юр'єва вже ростуть І дІаметр стебла, БУДО9~ злаии, сконструйовані 11 колоса. Багато ж харан· допомогою ЕОМ. У ниXl теРИСТИI< взагалІ немож· чудовІ властивості. А в ливо було передбачити. лабораторІї математично­ моделюються В результатІ нова РОСЛИНіІ го аналІзу культур. ' часто споводила. себе сорти . нових зовсІм не таll, як чеиали.

СучаснІ сорти ВИС/)­ коврожаЙнl. І щоб снар" · стити.

до них

центнери, вильно

додатковІ

урожайністю до 100 цент­ нерів зерна з гектар•• Конструюється хлІб ма40 бутнього.

В. ФОМЕНRО,

необхlJ!;НО пра·

врахувати

дію АесятнІв

нор. PATAY~ .

вззємо·

ознак

вла-

ХарНіВ.


НОВЕ

ЗасОА3а.од .:Б06рицькиЙ». сезону

тут

ЖИТТЯ

загОТGtlц/>tO

"и·

"чоло видіtl оtlо'/іtl. Тах, 110"чідорів_ за"онсервоtlано 147 тонн при плані 120.

Сумлінною

ур~:~~и ~~Mi~P:~~1

padt~cny З nо'/ат"у

працею

tlід·

значається робітницяО. М.

Я лтихова, яку

ви

баltиrе

би

почали

ароводити

для TPyдIBRН1dB

ферм

Городищенського райо­ , ну ЧернаськоІ облас't'l

і тваРІffiЯИКИ

передових

' господарств.

СлухаЧіВ

цікавлять про­ І особливо гресивнІ форми органІ- І зації

на знімку разо"ч із учltJlІми місцевої школи. Вони а,,· тивно доnомагалu трудіВ. никам заводу у розпалі се· зону. Нині Ольга МихаЙ· лівна також tlідз/Ючається

пр:щl,

досвІд

ощадливого

викори-

стання кормІв.

І

Програма зан ять передба'lає перевІрку І ефективностІ навчаНИ'1 і

через

-

на консервуванні салатів із

деякий

час і

наставники побувають , у господарствах, звlДКI! приІздили їхнІ учнІ, перевІрять там вІддачу

капусти.

Фото М. Семввога.

....................................................................... своїх урокІв. (РАТАУ).

На контролі-ремонт техніки На полях нашого

господарств

району

ЦІувалися,

роботи , до

завер·

ocIHHbO-ПОЛЬО~1

а в

ремонтнини ся

ще

майстернях

вже готували­

виконання

ма­

ТодІ, 13 раДГОСІІІ

«ТребухIВСЬНИЙ:і>

ся

завдання, моральнІ

стимули.

І

ку жовтня

розробляли­ І

матерІальнІ

вже на почаг· в

майстернІ

І

механІзмІв

познІмали

-

«Авангард. '

ти

по

району робо- рону. У цих

ремонту

HeAOCTaTHLO

подарсьноУ технІки Atl по. контролюють роботу іНжс-

На жаль, в Інших гo~- льових роБІт

подарствах

тут

ланцюгv.

р~ктори радгоспІв «3;;· плавний.. ІменІ Докучає­ ва, .ЛlтнlвсьниЙ~ Т:\

cinьcbKorocnoAapcbKoi техніки.

шинно-транторний парк.

3

Іржею .

ремнІ, ножІ, не розванта жили гуму. Очег-,н;що . и­

форму-

вались спецІальнІ ланки ремонтнинlв, ДОВОДИЛИС;t

Ум

окремих

J:le

КоефІцІєнт готовиості причlпного rpуито. обробного зиаРJtддJl в радгоспах «Лlткlвсь­ кий. І «Аваигард. стаиовить 48 і 48 про­ цеmів. Господарства вІдстають 3 ремонтом

Шlffi, постановни ЇХ на ЗО{­

мове зберІгання. жІнцІ вересня, в

зюни та заJІИшкlв соломи,

покривається

ремонгу

сlльсьногосподарсьних

стоІть просто неба, не О'Jищений навІть вІд гр"·

Ініціатори змаг81ПlJl дотримують слова. В радгоспІ 4(ГОГОJJіВСЬJ(ИЙ. ие ПОJJагодИJJИ

жодиого плуга, культиватора... • Вlдстаюп. з ремонтом технікн Q радгоспах ~ Ве.'ІНкоди, ltlерськнЙ., «Заплавинй., Імені Докучавва

важл;t·

-

вого завдання

• !

~~

сlльсьнu-

вах

навпани

наступного нерІв. погано

стежать.3а

збереженням

матерlаль-

господарст· них цІнностей. ЗНЦЖУЮТL

господарсьної технІни З.1- темпи виконання цlєУр'і-

Цими днями

• нашlt!

тягуються. Особливо пп- боти, вдаються до обману газетІ були надруковаfll з~боВ'яза"­ дворІ господарства занн­ ганий стан справ з ВИНt'- у звІтностІ. Тан, за дани. соцІалІстичнІ нанням цього важливого ми іНформацlйно-обчислю- ня механІзаторІв та Інжс­ пlла робота. ЗваЖIІВШИ на

машинно-траНТОРНО1\1?

свої

можливостІ.

механі.

завдання в радгоспІ

«Го-

голівсьний», де головню.! затори, Інженерно-теХНlЧ· Інженером працює М. І. ні працlвнини радгоспу зобов'язуваЛflСЯ до пер­ Нривонос. Протягом листопада тут не полаГОДИJНJ шого грудня поставити ІН

вального

центру держста. нерно-технlчних

тистиl(и на перше грудня цього року в радгоспІ «З'іплавний. вlдремоШ'оваш; на двІ сlвални менше. нІж

людного плуга, НУЛЬТИВ(j' було станом на перше лІнІйку готовностІ гру!:­ тора, жодної сІвалки. нар- листопада. А в раДГОС:І1 тообробну І посlвну тех­ нинІ ~ ІменІ Донучаєва менш~ нІку. Слова свого дотра­ топлесаджални. І господарстві ще не ство- на два нультиватори І cl~1 мали. рено спецІальних лаНt1if плугІв. Ян зрозумІти тану УспІшно справляються ремонтнинlв, не розроб,1е звlтнІсть?1 з

винонанням

взятих

цІалІстичних

со­

зобов·язан!..

також хлібороби радгоспу .ПухlвсьниЙ~ . ПраЦЮЮЧIІ пІд девІзом: «Турбота про технІку турбота про

-

но як слІд умов їХ СОЦ!,,·

лІстичного

траиторlв

І

зернс,·

Збиральних комбайнІв, жtlрмодобувних машин. МехаНІзатори сповнені бажання швидно і янІСl10 пІдготувати

рОБІт

1980

дО

ПОЛЬОВІІХ

-

рону весь ма·

робного знаряддя до вес.

ВlдремонтоваНIІХ ЩIНО-ПОЛ~О!'lИХ

роБІт

Т'!- партlйнlt""trрофепIЛК(І)9!

Васи­

династІй,

яне традицІйно проводить· пІдприємст­

вІ.

Вже близько ста рОБІТ­

лей, де й

го,цнlшнl

працюють сьо·

переможцІ.

рактерно,

~lвникlв

що

нІсть паАКІВ

во!

Ха­

серед

цехІв,

роБІтничих нlстю

дета·

де

тру­

багато

династІЙ,

лІнвlдовано

кадрІв,

поа­ П,1ИН­

немає

порушення

ви­

трудо·

ДИСЦИПЛІНИ.

(PATAY)~

працІ

кожного

ро­

системи залежнІсть' вІд неХ поста~ лено матерІальне заох(\­ напринла4, вали добре продуманІ ор­ чення. Тому, ганІзацІйнІ й arpoTexHI<t- хто одержав За виконану ' вІдмІнну оцІнку. ні заходи. В господарствІ, роБОту 1'обто повний бал, Hap~­ напринлад, унрупнили са· 140 процент19 дlвницьнl бригади, добре ховується Впровадженню

управлІння янlстю переду­

преміІ, за 0.99-0,95 ба­ ла 125 процентІв І та"

оснастили їх . технІкою, що дало можливІсть ме­ ханІзувати всІ виробни'!l операцlУ за винятком збо· ру врожаю. Очолилн бригади спецІалІсти з агрономІчною освІтою. ДосвІдчених практиків призначили Ум у помІч ни· ни, поставили на чолІ ла·

далІ. цІ

брнгади

вати р~боту, ється, ше,

за

дерев

Вдвоє-втроє

І

вІд

вес·

тонн

лІни, пІдвищенню

' якостІ

працІ.

вигоду

ВІдчутну

спецІалІсти

РІзно зрІс не

старше.

жай

поперед·

І

радгосп.

тlльни уро­

в цІлому,

а насампе­

ред зБІльшився вихід стан·

Hboro,

роки.

система

ки,

залежно вІд стану садових кварталІв, зБІль­ шили дозу мІнеральни.'{ добрив, а внесення орга­ нІчних добрив довели до

50-60

Иомпленсна

!'Іlд цього дІстали роБІтНи­

ти сильне обрІзування п'я· тирlчних

пlдсумкl~

ненню виробничоІ дисцип.

Впер·

почали

пІдбиттІ

.па прописну в радгоспІ цього року. сприма змІЦ'

що назива·

снажlмо,

в кІн·

враХGВУЮТЬС~

управлІння якІстю пр<>­ дукцП, яка вперше дlста.

оргаНIЗУ·

науною.

результ~­

року.

садівницьнІ

змогли

мІсяця,

при

нон.

ЗмІцненІ

ОдержанІ

ти пlдсумовуюnся

дартних

плодІв.

їх собlвартlст~. му

зароБІтна

плата

ла БІльш як на

раз на три

тІв,

Розширено І набір

а

ЗнижеНІ)

При цьо­

40

господарство

одер·

препаратІв для боротьби з шкlднинами І хвор.оба·

жало

ми. Проти плодожерки за·

бутну. НСУЯП галузІ по1t'

СТОСУJ:\али

так

зване

йонІв

МСІ'

високого

вІдмІнної цlї.

З

а

ХАРКІВ.

двох

мІль­

нарбованц1в

при·

нlстю себе

лооб'ємне обприснування та Ін. Тан закладалась ос· нова

близьно

зрос­

процен­

врожаю,

яност!

Нрасноармlйське, ДонецькоІ області.

ПРОдуК'

ПУЛЬ там

-

И

виправдала.

І. БУРИflДА. кор. РАТАУ.

в

вре

та

тиики

По:' DО3,lЩ{рево в півтора раза.

(PATAf-).

свідчення операторів авто-

Колектив першим У га-

матичних ліній вручено o~; лу~і майже всі капітальні

танній групі верстаТНИХІ! 1ІЮflrденвя направив на ЗІ!.­ підшипникового заводу. В міну зношеної та МОР/l.льво

нинішній

п' .ІІтирічці

за застарілої

пульти автоматів тут стали зультаті

техніки. В ре-

кожен

Rарбова-

і'

.

,

б'

____ .1.___________

мільйоии

МАЛОМУ

завод.

заводсьноІ групи

представнини парТіЙНО!, комсомольськоl та профспlлковоІ органІзацІй, групи H~' родного нонтролю. Перед комІсІєю по­

ставлеие завдаиня

-

взяти пІд нонтроль

вІсть.

нормалІзованих

оцІнЦІ

участь

доспlд· БІтника за всІма опер~· Цlями протягом сезону. 8 ноl станцlІ садІвництва.

можливІсть зекономити З8 рік 15:1 ТОН· ни металу, а за десять мІсяцІв його Jбе­

не змагання за

це·

взяли

ДонецькоУ

багато інщих нововведень. Все це дaeT~

ронlв

колентиву

створеННі

В1fеиf

працlвнини енергомеханlчного вІддІлу ведуть ' чІтний облІк, що дозволяє викри· вати наслІдки безгосподарностІ.

яне зародило·

з

кий. на Харкlвщнні. В Уї системІ належить бальнlt'

сьний огляд-коннурс енономlІ І бережли­ востІ. У ньому беруть участь коленtИВI{ всІх пІдприємств нашого району. І cep~д них -- броварсьний pemohtho-мехаНlчниj

ся

тому

В8Джеиа в спецlllдl30В8ИО· ведення вироБНИЧИJ( пр(')о­ му радгоспі .ЛОЗ0ватсь, цесlв . Важливе мІсце а

У спецІальному журналі

громад·

у змаганнІ,

ху

І зас даннях

КОМПJJексиа система ЗапропоноваНа вчениуправJJiИНJI JlК1стю садіВ· ми система чІтко визна· ницько! продукціІ впро­ чає заходи безперебlЙНОГ()

зусиллями всього КОЛЕКТИВУ

використання матерІальних та енергетич· них ресурсІв, органІзувати соцlалlстич,

іНІцІативи

ти

повиннІ

обговорюва-

.

ничих сІмей брало участ.!> жlлька

\. насво!х

____::

ємствІ була створена спеціальна комІс!') на чолІ з головним Інженером В. Р. РоднІним. До неІ увІйшли спецІалІсти,

ся на цьому

роБІт

систематичио

управляlOТЬ якlстlО

.цатково КІЛЬКОСТІ ро ,тни- ції Щ чотири ків обсяг виробництва карбованців.

цями соцІалІстичного зма ,

трудових

польових

Садоводи

ний. та ІменІ Донучаєпа. жатки. плуги та ІНLI!ИЙ бутнІй урожай, успІх до пІдготовки сlльсьногое- причmний інвентар, ЩІ) справ у тваринництвІ.

Після оголошеиня конкурсу на пІдпри­

rання

про стан зберІгання сlЛ1>-

ськогосподарськоІ технlНlf, пІдготовку УІ до веснян",

нинlв І головних Ін жене- тися на ном"'айни рІзного ву ро б оту, залежить Man.. u рІв радгоспІв «Заплав- призначення, сІваЛКІІ,

перемож­

стали

контроль

3 стор.

сотні токарів, шліфуваль" нець затрат дав три карбоників, фрезеруваJІьників, ванці прибутку. Понад план завод 3, початку п'ясвер"лувальників. Вез '""0- ТИРІ'чки випустив про .."УК-'"

У краІнІ триває Всесоюзний

JlМВИЧ Багмут І його дІти J!аJlентин, СергІЙ І ВІра, якІ працюють на Харнlв, сьному заводІ «Електро­ Машина~,

.розкачок •. Тре·

взяJ!и пІд свІй

----------------------------ЕКОНОМиТИ У ВЕЛИКОМУ І

динаСТll Семен

заклинають" усІх сІЛЬСі,. ких механІзаторІв веСТlІ ремонтнІ роботи ПJJаНОМlр'

'*

року

1979

кодимерсьниЙ. та Імеlilщїть технІну ' . на зимове техНічнІ ради госпоМічурІна. зберІгання у цих госпо дарств. Адже вІд того, як Дивує ставлення нерІв- дарствах. Прикро ДИВ14 ' буде виконано цю ваЖЛJf

робітничі ХаркІв.

Вонн

сlльсьногосподарсьних мз- нож у радгоспах .Лlтків- органlз!lцlУ, групи народшин І знарядь. Роботу D сьниЙ. 1 .Авангард.. ного контролю. Питання

Змагаються

...

рону.

1980

прох n - но, без

врожай~, вони вже пола· майстерні І в машинно- Ноефlцlєнт готовностІ Хх годили І поставили на зи) транторних парках пу ще- еіаном на ~tfерше груд ІНІ MtlBe зберІгання всю грум· но на самоплив. становить ВідповlАИО 46 1 тообробну І посlвну технІ­ На таному ж низькому 48 процентІв при заВдаttку. НинІ в господарстr І рІвнІ органІзовано цю Р')- нІ 80 процентІв. на повний хІд ведетьс>: б оту в радгоспах «Вели· Дуже повільно ставремонт

швидну І янІсну пІдготов­ ну технІки до ПОЛЬОВIfХ

змагання, не дить пІдготовка ГPYHTOO~' ' ба, щоб скрІзь цю справу

визначенІ комlсlУ по ПРИ

йому

НезадовІльно

працlВНIІ­

кІв радгоспу «ТребухІв­ сьниЙ., якІ виступили ІнІ­ цlаторами районного зма· гання ремонтнинlв за роБІт

грудня

8

економІю

І

береЖЛll'

Почали з того, що ВИЗPfачили Blдno­ вІдальних за окремІ дІлянки РОБОТП. Так, енерго' мехаНІЧIffiЙ вІдділ стежпть за витрачанням елентроенергll, КОНСТРУІ( ­ торсьно-технологlчний чорних І КОЛЬ<'l­

-

рових металІв, служба заступника дирек­ тора пального та Інше. HptM цьОГО, розробили номпленс необхІдних заходІв по рацІональному винористанню СИРОВj{' ни, матерІалІв, паливно-енергетичних ре­ сурсІв. Взяти, примІром, споживання елек­ троенергії. На пІдпрИЄМСТВІ впроваДИЛІІ

у ЩJактику щодобовий

контроль

;за Х!

витрачанням.

Наведу такий приклад.

13

народного

рег ли майже

126

тонн.

вересня до

Під неослабним контролем к&мlєІУ зна­

контролю,

ходиться витрачання пального. У нинІш­ ньому роцІ вперше впровадили нову СЦ· стему маршрутних листкІв. Це еаначаЄ

яку очолює начальник енерго-механІчно­ го вІддІлу Т. М. Дармq,xвал, надІйшов сигнал вІд дозорцІв слюсарно мехаНІЧ­

точний звІт про використаний бензин за кожний кІлометр проБІгу автомаши· ни. Разом з тим, виконується комплекс

ного цеху. Вони повІдомляли, що на дІльницІ свердлування вдень горять 9.'5 свІтильникІв. ВинуватцІв було покара· но. На робочих місцях розвІсили плаКа' ти, якІ иагадують роБІтникам, Il{женер­ но-технІчним працІвникам про береЖllе ставлення до витрат електроенергlУ. Та­

довища вІд забруднення, органІзоваН4 здача вІдпрацьованого .мастила на нафто­ базу. Перераховані заходи ще не озиа1f8!ОТЬ.

ним чином,

що на заводІ використан1 всІ резерви nI)

талІ

на заводІ у

було

теплової і

61

заощаджено

третьому КВIlР­

96

ГналорІй

тисячу кІловат-годин елеl(­

троенергіУ.

J3елнка робота проведена і по економlf

меТІJlОПРОК8ТУ. Перш за все, flстаНQВИJlН

чіткий нонтроль за дотриманням норм його вндачі. Чималий ефект принесло І врро~аджеНI{Я НОРОЇ технІки, рацпропозп­

цІй робlтнинlв І службовцІв заводу. Так, М. І. Васюк та М. П. Вага з цеху мета. ломонс:трукцlй запропонували спроще!!" виготорлення фланціfl методом вальцю­ вання. Це заощадило близьно 30 тонн

металу.ftрlМ цього, застосували плаЗ1l10ве рІзання, РОЗЦІJfРИЛ~ вирОбництво де­ талей з відходів ~eTOДOM переплавки ;ra

заходІв по охоронІ навколишнього. сере­

емономl! проблем,

1

бережливостІ. Є ще чнмало над якими треба праЦІОВ4ТН.

Адже ГенераJIЬНИЙ секретар ЦК ИПРС. Голева ПрезидlУ ВерховноІ Ради СРСР товариш Л. І. Брежнєв, виступ. аю'Щ 113 листопадовому (1979 р.) ПлеllYмl ЦК КПРС вІдзначив, що на еКОНОft!lю палив~ й елентроенергlї повцннl бути нацІленІ зусилля кожного нолеl!ТИВУ, кожного ро­

бітнина.

І трудlвltини ремоцТПО-Ме"qlJl'l'

ного заflОДУ

тому,

не зупиняються

щунають

винонання

I3се

нових

накреслених

дом завдань.

на ~осягну'

шлях!!!

партІєю

для

й уря·

Л. ШИНRАРЕНК(),

..

наш кореспоидеИf


*

~ стор.

грудня

8

1979

року

НОВЕ

ЖИТТЯ

а рв,цА_цж:Jtиоf

+

поmr.

...

Доземний

.

вам!

УИЛІН

27

вересня довго горі­ на. працівникам заводу світло в операційній порошкової металургіі. хірургічного вІддІлення. Вони цІлими групами від­ йшла напружена боротьба вІдували його. а коли ста­ дали СВОІ., за життя мого сина. Вели­ ло потрІбно. П. Рябуса, ких знань І УМіННЯ докла.~ кров. Кров досвідчений хірург ЛеОНІд М. Хальметова. В. Пар· ло

Семенович

ЧеревацькиЙ. фенова.

В. Гусєва. Б. Алексина. Ф. Рубанова, повернул:\ Воротьбу за життя сНІП С. Мельника життя. Зараз ві!! продовжив· лІкар О. О. сину днем Горбенко і весь персонал одужує. з кожним хІрургІчного віддlленнц. набирається сил. Як доG­

щоб

врятувати

людину.

ре.

ДозеМН!lЙ укЛІн Імl

що

поруч

стільки

хо­

роших людейl

Велике материнське спасиБІ хочеться сказати І товаришам по роботі СіІ'

А. АНТОНЕНКО. Ростовська область.

Спасибі за турботу Виконуючи

М. С. Адамковичу. секре­ тарю партійної організацІ! І. І. Плюті. всІм учасни,

постанову

партії І уряду про надан­ ня пільг ветеранам ВеЛI!­

Самодіяльний народний хор радгоспу «Требу­ хівський», яким керує Г. Л. Субач, з честю ви­ правдовує присвоєне ЙОА!У звання. Нещодавно на міжрайонному огляді художньої самодіяль­ ності, nрисвячено.чу 325-річчю возз' єднання Ук­ раїни з Росією, він nроде,чонстрував високу ви-

конавсblCУ майстерність І виборов участь в обласному конкурсі.

На фото: лацу

нІ,

порІчки,

КРАПЛЯ· АЛКОГОЛЮ дО появи дитини на свl'г алноголь може вІдІграти згубну роль в її до.rtl, якщо мати пІд час вагlт,

смородина.

б,1акитна річка, а БІля її берегІв виструнчилися б1·

НинІ сад плодоносить І смачнІ соковитІ запашні

локорі,

плоди

кучеряві

беріЗІ, И.

Цю картину доповнює КУточок живої ПРИРnlШ: У Rлітках дружно виспівують строкаті папуги, а нижче анваріуми з де-

нижче,

на підлозІ,

каменю

басейн,

жlстю

сl-

сталеплавильної ського го

цеху

діЛЬ}fицl

і

виноград.

тів і

прилеглІ до підпри­

На ємства

вулицІ,

пиячити.

ГострІ алкого л ь н і отруєння У ді,тей, на жаль.

жаючи. що алкоголь спри­ яє апетиту, хорошому сну,

виліковує

території

дІльницІ дІють двІ індун- БІля заводського будинку ційні електропечі високої напруги, в яких плавиться сталь для виготовлен-

нають

і обладнали куточок мис­ не така уже й рІдкість. ливця. Інколи спиртне дають Добре озеленені, пото­ дІтям самІ батьки, вва·

торговельного

машинобудування.

культури, дитячого Rомб!­ нату. Тут ростуть срlбляс. ті ялинки, кучеряві біло­

недокрІв'я .

лень

Риби,

птахи

1...

сталь.

самшитових

кущІв

обрамлені дорІжки.

Як це СИМВОЛічно! ДивишЗаводчани люблять нвl­ ся на таку картину і ти. У цехах, у побутових на душІ стає радісно. Все примІщеннях виробничих це зроблено сталевара- дІльниць. ми, їх мужніми і нlжнн- служб, У

ми

руками.

Робітники

б

Та якщо отруєння алко· голем І не СПРИЧИНИ,10 смертІ, гостра Інтоксика­ цІя спиртними напоями за­

лишає

після

себе

кома,

них

розвивається

корчІ,

тимчасоца

процесів,

піднІмається

кровІ, настають психl 'Іні розлади. галюцlнацН то·

кактуси,

гвозди-

заводчани. ми

зарекомендували

Вани багато роблять для голова

перетворення пІдприємство

с:ебе

заводу в зації товариства високопро- природи Марія

охорони Іванівна

Тому батьки повинні пам'ятати про згуБНі на­

слІдки, які таїть

порушникам

руху

доводиться

прави;!

на. вимо·

цей

досить

прилад ваду:

має

одну

за його

на

приємствl ню

з

якого

подруги по

посадили

навколо

більше наполегливій

.НОВАЯ жизнь.

,

~

J(оммуниотическоА

-

п"ртии

працІ тери·

женерами

и

!І"nояноr')

Со_етов наРОДИblХ депутатов КиевскоА о!lл,отн.

~

Г.,ета

~~

Індекс

"'!ХnПИl

на

украинском

язhl".

___________________", __ 61964.

П.

.#1''''' .,.."..,. ...,..,.....". , . . . , .,.,. ....... .........,..."..",..#.,

гopolIOKor.

1

Ін·

Лукоком

і

Д. Бекуеллом, полегшує автоІнспекторам бороть· бу з транспортними аВд-

орган I'>po."r<Knr" 'ОРК(І". УкраИИbl.

трасу

Новий пристрій , винай

А. ГАВРИЛЕНКО.

~.,.~..,..~..,.~ _ .,.. .... ~,.,..".

чар

дений австралійськими

100 фрунтових дерев І торія заводу перетворила· ягІдних кущІв. Тут яблу- ся У справжній сад. ні і грушІ сортів ~пепен

прави­

спІд

вже встиглlt накоїти лиха.

роботі.

басеЙн · градир- Це завдяки їх старанням,

фонтаном,

суттєву

допомого І/)

виїхали

порядку. Іванівна Бужениця, Оль- кою,. тому торг- га ОмелянІвна Артеменко

їх

пуск.

• Не

із

18.00 18.45 19.30

Міжнародн.

Мультфільм CMSlY·?~ ПісніІ-ї9. Вперше на

ДожніА

21.00 21.35

екранІ

фільм

-

м. БРОВАРИ.

вул .

Київська.

154.

І

І 0.55 11.25

ність»

УТ

кІно! ....

пристрою в тому, що він повністю ви­ ключає можливість керу­ вати машиною після вжи­

BeAY'lHA

В

авт6-

оснащеному

пристрnєм.

та­

водlfi.

моволІ

алкоголю.

вминає

цим

ж

Дл.

засвІчується

УРСР

програма

варять

-Ви

мені

... івсь,,1

~

рі­

спор­

-

20.45 21.00 21.35

·r,,·

мани •.

ЛИСТОП_АО'

СРСР.

-На

.

добранІч,

_Інтерклуб •• ПРОГРАМА НА

8.10-18.00 18.00 19.30 20.00 20.15 21.00

,ІІІтиІ>.

_Час».

ма

_Р.н­

.амера ••

і

учасники

вого (1979 р.) Пленуму U К КПРС і депутати Верхо.иоf

Ради

Р03,11УМIІ.

тварни •

свІту

20.ЗО -З.ершенн.

О.БЛАСТ,Ь.

Навчальна

арогр.-

ЦТ.

Екраи

CTY,llehta-заочtlRаL

ТелефІльм. Вечірн. ка. ка. .Міжнародна паиорам ••• Грав лауреат міжнаРО,llН.1<

ко •• пошта». 12.00 Докумеит.."ьниll фільм конкурсів Д. _ n алех - О.Т. І буднІ>. тепіано). 12.20 КІнопанорама. 14.05 ХУАожнlА фільм І. суб. 21.40 Телефільм

титрами

.Джерело».

_Приймаю

тивноТ гімнастики. Фінал. 3 окремих виді. багатобор·

ОБЛАСТЬ

І5.З5 ДОllумент.л~"иА

І.

фільм

ЧемпіОН8Т

10:00

-

з.кlнченнl

НА

ПереАач.

Фільм-концерт

18.ЗО Док.

вас, бать •••

с.ітІ

іl.30 Му,ична

Алексв".

(фор­

_Фірангls ••

пис.."и>.

телефі.... м

етю,llИ ••

Редактор Е. Н. ФЕДан.

ми­ авто·

п.ртllІн., профспlлков. органlзацlТ І весь neAarorl .. -

матичний запобіжник. Од· разу

ту.

18.00

розва.ал"н.

По

_Снбірсь.иl

портрет "оле.­ тнву Запорізького ОР,llе •• Леніна абразивного _омбін ••

НОВИН.,

ПРОГРАМА

видихнувши навІть . незнач· випари

на

фільм

•.

17.ЗО СоцІальний

_Ч.с>.

Молодіжн.

10.ЗО У

Муз.

17.05

. ства. 20.00 -Актуальна

"амер • •

. хвилин

програма. -

10.00

• Секрет.

ким

Програма

...с-

шення» .

А. ГРО,llзннськиА. 20.ЗО В ефірІ пісн •• 20.45 Н а добраніч, діти І 2і.35 П 'ять

су

.

ДворецькиА . _Ковальов. провІнції.. Фільм·.ист •••• _Час» . ) У перерві _СьогоднІ у свІтІ •. ПРОГРАМА УТ

СатиричннА об"КТИ8. Внхованн. почутті.. Пере-

21.00

і

(21.00

солдатсь.а.

Актуальна

ленlнсьа.

-

розвнтку

3

Камерний "онцерт. Художиій телефіл~м _Ві .. · ниА поклнк.. 12 сері •• 14.05 Село І люди. 14.50 • Пилипко.. Л.льков. ..-

Катрусин

Тремб08ЦЬ·

19.45 1.

_Вlтч.зно

12.00 12.45

18.00 19.00

Л.

некапlталістичного

шляху

сувенір

3.

баг.тоборст,

_Марксистсько

теорія

.ам !доров ' •. Р. Братунь. _Зачаров"ниА трамвай>. ЛітераТУРllиА те­

Слава

с5ук·

ська.

Доброго

19.ЗО Джерела.

ниА колектив З.sнмськоТ середньоі школи ВИсЛОВЛЮЮТ .. глнбокі спІвчуття вчительцІ Катерині Іванівні Клнwтl з ПРИ80,llУ т.ж"оТ .трати cMrpTi П матері КУДРІ МеланlТ Степанівни.

чер·

вона лампочка індикатора, яка сповіщає, що водій

І

перебуває у нетверезому станІ, І запалення ВИМh' кається. Пони не протв!!­

Загублене посвідчення тракториста-машинIСт~ широкого профІлю, видане Мринським СПТУ М 34

резишся,

18

не

зрушУ.ш

липня 1965 року за М 0071992 ~BP. на іМ'Я Заїки Михайла Омеляновича. вважатн недійсним.

3

місця.

ТЕЛЕФ()НИ: ред.ктор. -

і9 · 3 А2 ;

відповІ ~,льного

<екретар..

.і~jI,іJlУ

м.сової

фотокореспонден,"

дент. місце_мо радіомовлення рntl"ти.

~~~:~:~~~::~J~~~~

Броварська ltрукаРRЯ Київського 06лупраВЛ!RI!!I

19.00 Танцює

19.15

Heosopa».

мо.

,...,...,.,.."..#.,""" ."

І' "..,...,.......,... .... . " , . , . , . , , . . . . , . . , . .,...."...". . . . . . . .с ,.~~.,.,

НАШ ·' А!lРЕСА: 2<;5n20.

хУ­

спор­

81

Кінопрограм.

10.20

завтра»

на

окремих ВИjl,ах ва. (США).

но.инн.

ПРОГРАМА

.Суперники»,

вар

18.00 П '.тирічка. Рік четверткl. - Пlдсумки року>. 18.45 .Сьогодні у світІ •.

тивної гІмнастики. ЖІнки. Фінал. (США). По з.кін· ченні

ром?,

16.ЗО Чемпіонат свІту з спор· тивноі гімнастики. Фінали ..

••

Програма .Час •• ЧемпІонат світу

неАмовlрие.

-

ТвіА труд твоя .исот&. Кінопрограма ,Хто за лlде.

••

ЦТ

_Тінь

Соловейчик. • Ватага Телевкстuа.

Очевидне

10.20 14.50

сказ ..

.Хто

п.нор.м

С.

-Сім вІтрі... Історі. 4.

_ Путі.".

циклу

ЖНТТ••. (Куllбншев). Клуб "іRоподорожеll.

15.50 16.50 17.15

леного змІя».

ні

9.35

.1,11

става.

А. ТЕМНОСАГАТА. завідуюча поліклінікою.

поширений мобілІ.

як

машівці збудували на Під- . та

у соБІ

крапля алкоголю.

Не ПРОСПИШСR - не поїдеш

ДУКТИВНОї праці, висоної ПанарІна, робітниці Ірина обстежуються, культури І зразкового Євгенlвна Довгань, НІна ло. водії, які громадського Нlльна ронІ в

годнн ••

член-кореСПОllдент АН

якої .

ре­

атр.

ЗВІДУСІЛЬ ПРО ВСЕ

гу автоінспектора дмухну·

первинної органІ-

.альов.»

художкl

ПОНЕДІЛОК. 10 ГРУДНІІ ПРОГРАМА ЦТ 9.05 МультфІльми .Приго,ll" ХОМИ». с8есела КарусеJl .... .Ну, постри •• ЙI.. 12-А в.·

.80J1З.КІІ.

кіос". Остро.ськніІ.

,11ач.

добре відома ситуацІя. за

виставочному

• Розумнl

Му,ичний

о.

Ху,llО*'

• 16.50 17.50

що.

ливо о ерігають її. ки, примули, хризантеми. ти в спецІальний прилад, Люблять добре працю- Справжніми любителями­ що конста'тує стан ално­ вати, люблять корисно садоводами І квІтникаря­ ГОЛЬ1:ЮГО сп'яніння. АлР. вання спиртного. відпочивати

У

к.зки.

хору.

КороткометражнІ

телефільмн.

11.

температура.

цукру

у

Аержавного

21.40

ЦТ

МалІй БронніА. Прем'єра ,ІІ0"ументального телефільму .Урок Саші Ко­

недоумство,

рівень

серія. _сибlрс ... ФІльм-концерт киА сувенір •. 18.ЗО Київські адреси. 19.30 Концерт Московсь_01'О

18.00

16,05

кров'яний тиск, рІзко зни­ жується

15.55 Концерт. 16.10 Людина . Зем..... 8сес.I". телефіл ... 16.55 Художній - Крах інженера ГарІна •• t

миру СЬОГО.. Фільм-вист~­ ва Моско.с.кого те.тру

слІпота, ослаблення вольо­ вих

ияно! війни.

••

су.енір

13.30 14.00

При отруєннІ дітей алко­ у

гост.х

12.ЗО СіЛЬСЬК8

наслідки. голем

В

ніА телефільм чі •. І серІ •. Фільм-концерт

ваЖl<1

не дає Деяким недисциплІнова­ рlями, а водІям потрапити в небезпеку, по­ ним водІям автомобtлlв заводсьних в'язану з вживанням сзе­

люблять природу і дбай- залІ Інженерного корпусу ростуть

А

внаслідок нерІдко наста", гостре отруєння дитинІ'!. що може спричинити

ня деталей. Температура корІ берІзки, плакучі вер­ в печах'- 1700-1800 би І стрункІ явори. В зе­

градусів.

Вони за­ звички самІ почv.·

сім'ї і нерідко

робlтню<и

12.20

стеми.

своїх одноліткІв.

Бровар- пають в буйнацвІттІ квl­

експериментально-

заводу

Є на заводі

ресу на грудну клІтку.

ка, яка годує дитину гру.1-

відпочивають. СВОjOЮТЬ найгІршІ

механІчного цеху, вони ж

Все це можна побачити В одному з куточкІв

ливарного

перерв

дихає свl- його посадили

прохолодою.

спожива­

v

викладено

який

і

з

ягоди

11.00

f

А. ІЩЕНКО. ветеран ВeJlИкоХ Вітчиз­

ГРУДНІІ

9

ПРОГРАМА

ним при накладанні (трИ'!1 на добу) горІлчаного комп

Серйозна загроза здn­ ров'ю дитини створюєтьr.~ В тих випадках , коли жіН·

спиртне.

НЕДІЛІІ,

чуйність

турботу.

ЕКРАНАХ

МінІмальна смертельна доза спирту залежить вІд вІку дитини, стану здо­ ров'я, особливостей дlЯЛh­ ностІ вищої нервової си·

вживала

ДЮ, вживає вино І пиво. ють самі робітники. Як бачимо, пристрасть КріМ загальнозаводсь­ кого саду, виробничники до алкоголю вІдбивається не лише на бюджетІ сІм ї, насадили багато фрукто­ а й на здоров'ї дlт.еЙ. ДІ­ вих і декоративних дерев та нущlв вздовж доріжок, ти п;яниць ростуть ослаб· леними, хворобливимlt. біля цехІв, обладнали не­ нервовими, відстають величкІ бесІдки, в яких в розумовому розвитку вІд літню пору під час обід­

коративними рибками. Тут прекрасно почувають себе швидкі «телескопи., 4:меченосцl., «гупlї., «турани» та інші риби. А ще ніх рого

та

НА ГОЛУБИХ

ЛІКАР

Алкогооь ворог лю­ смерть. Немовля може за дини, особливо дІтей. Щ~ гинути вІд отруєння спирт

Скільки сягнеш оком- шафранний.. 4:кальвіль все .'Jуки і луки. На них сніговий., 4:антонівка., рясніють барвисті польові «ренет Симиренка», виш­ ностІ перетинає

культури.

- - - - - ЗАСТЕРІГ АЕ

лену до мене

і провів газове опаленнн мого будинку. Висловлюю щиру вдяч­ ність директору радгоспу

народ­

Фото А. Козака.

І СТАЛЬ, І РИБА, І ВИНОГРАД Луки

самодіяльний

взяти

ний хор виступає на сцені Васильківського Па­

КУТОЧОК ДРУЗІВ ПРИРОДИ

квіти.

ТребуХівський

право

кам будІвництва за вliяв~

кої ВІтчизняної війни. радгосп ІменІ Щорса (с. Княжичі) організува13

~..,...,.

,,<тупник. pe1l.KTop. <IЛhСh.оm

і9·3 · і8;

rО<П01l8Р<Т.8.

"'''''..1' ,. , ,.,. ,..# ".." .,...."....." ."

19 · 4 · t~:

Газета вихопить

коре<П8Н-

вІддІлІ. промисловостІ

, \

У вівторок. <ереду,

~

п'ЯТНI\ЦЮ

{

і

суботу

____ ___ __ ___ ______ ______ ____ ~

-

i94·fi7

~

в справах ВИ.'Іавниuтв. поліграфії і книжкової тор.гlвлl.

~,

еул. Київська.

~

154.

~

~

'3ам.

71116-11.220.

#194 1979  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you