Page 1

ПРОЛЕТАРІ

ВСІХ

КРАТН,

ДЛЯ РАДЯНСЬКОУ людини

ЄДНАйТЕСЯ!

.N9 194 (4508)

етотисячний НОЛЬОРОВИй

П'ЯТНИЦЯ

9

3

ГРУДНЯ

1977 Ціна 2

конвейєра ГО.'10ВНОГО заво­

ду телевізорів i~leHi СРСР

р.

робничого

коп.

тон»

об' єднання

зійшов

льоровий

.~

50-річчя

СіМферопольського

ви­

«Фо­

стотиrячний ко­

те.'Іевізор

«Фо­

тон-714».

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ

Щоб випустити

таку кіль­

кість телеПРИЙJlaчів, колективу

З

17 НВІТНА 1937 РОНУ

потрібно було менш як півто­ ра року. До кінця юві:Іейного

oprAН БРОВАРСЬКОГО

КОМІТЕТУ

MIChKOrO

року

КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ

МІСЬКОІ І Р АЯОННОІ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИІВСЬRОІ ОБЛАСТІ

завод

випустить

ще

близько п'ятнадцяти тисяч ви­

сокоякісних

кольорових

теле­

візорів.

РаД".С:6.0і У.раl• • -

НАДІЙНО І НЕДОРОГО Визнання

ауежwріуl

-7

були

«Москва»,

в ІНІЦІАТОРІВ ЗМАГАННЯ 15иступивши 3

Масову

виробиичу

надпланову

Більше

150

рів, Темпи р06іТ ВИЩі від торішніх: на Л'іНії!КУ гото'в­ ності поставлено на 4 тися­

вироб­

чі

кожну

r.

.1Іише

процентів. О. АНФІМОВ,

Фото Б. Удовиченка, члена корпуннту газети.

кому

секретарх

видано

на

На

ra1J aH-

радгоспах

усуваються

д,рібні

т-ехніки, а

не­

склад­

ний ремонт проводять КОЛЄ'l{­

115-120

заступннк

них

ніж

року.

ТИlВИ спеціалізованих майсте­ рень об'єднань і заводів «Сільгосптехніки». Близьно ТИСЯЧJі великих підприє'МСТВ

Пl.двищения ПРОДУКТИВиості пра­ ЦІ, вони виконують ЗМіННі иuр-

ми на

з

справності

сар В. Ф. Гайдак та багато ін­ ших. ВМіло використовуючн иа C~OЄMY робочому Mi~цi резерви

І

більше,

минулого

тійний паспорт. У колгоспах і

Гусєв, В. о. Горохівський, ших­

Вони виконує /(орми 6иробітfCУ на 1/0-115 процентів. Товариші по роБОТі обрали її членом цехового кш.tітету профспілки. На фото: О, БЕРЕЗИНЕUЬ .

машин

ц~й час

тувальииця п. Мироиеико, апаратниця Л. І. Бородіиа, слю­

ваЛЬНllці. Зараз дівчина крокує в ногу з багаТЬА!а виробничникаJ,lu.

сіль­

ліки. З майстерень випущено перші десятки ТИСЯЧ тракто­

иичників вІдкрили осоБИСТі ра· хуики 1978 року. Серед них печові В. Є. Сікалеико, В. С.

За короткий час роботи на заводі торговельного машинобуду­ вання Ольга Березинець добре оволод!ла сnеціа,zьністю штамnц­

підготовІКУ

ли осі механізатори респуб­

продукцію.

передових

нин1

ремонтують

тракторів,

парт­

певні

комбайНіВ.

типи

авто·

мобіЛ,і'В, двигунів, агрегаТіВ. Багато з них мають механі­

заводу.

зовані лінії і конвсйєри, тут

ВеЛИКі площі радгоспу «РусаНівський» будуть зай-

комбіКОР~IИ Широкого

p03~laxy

широко

ЩОБ l\IАТИ ХОРОШУ РОЗСАДУ

ВаДПJlанові

нюі

в

наступному

овочеви,ми

HaU)'.!]o на

нашому підприєжтві соціалісгичне З)lагання за дострокове ВИКО-

нання планів і зобов'язань ІОві-

покладає

роЦі

ку льтурами.

то

Це

4

особливу відпові-

дальність

на

1,5

теплиць

близько

одного

р~сурси

бу.1ІЮ піД зиму. На піДГОТОВЦі

відремонтованих ма­

підприє)!·

тикутником. ТІЛЬКИ 3 по чат· ку року електробритв попу· лярної марки ВИГО'fовлено

над план біm.m ЯК

6,5

по·

тисячі

штук.

Високі ']10ШИ зростання ви· пуску еЛеІ\ТjJООРИТВ дали <ІМО­ гу в ЦЬОМУ І)(ЩІ знизити ціни

на модеЛІ «.!пмль», «Моск· ва», «Харків», «Ера», «Київ» та іНШІ В сеРдДНЬОМУ на 20 процентів.

(ТАРС-РАТАУ').

та

ки rocnoAapC'1'B, у склад,і яких квалlф:і'lювані слюсарі, кова­ Л-і, аварнИЮі,

на

лІнійку

вже

••••••••••••••••

біль­

ше половини плугІв, дві п'я­ тих сівалок і КУJIьтивато'рІв. багато іНШОГО ІІІвентаря. ЗавчаСИ(J готувати маШИНІ!

до весни дає змогу наДІйна ремонтна ба.за колгоспLВ, в яких тІльк,и за останНі роки

збудовано близько п·яти ти­ сяч майстерень, майже шість тисяч пуякті,в техн~ч­

ного 06сл:yroвування. Успіхо­

onpmre

Ві

СОЦl'аЛ-lстич:не зма­

гання, я.ке широко розгорну­

лося за ПРИІКладом механіза­ торів, lhokehepho-теХН>і чних праЩВНИКIiв

сІльського

гос­

подаоства БіJlорусії, Ставропол,ьськorо н,раю, БєлгоPOДCl>KOЇ, Владими'ОСької, Івановсько! 1 OД€eЬKoi об­ ластей. Ух lиіЦ1а'lЧt!и сх,вале-

на

колеItЯІ\4И

сільського

СРСР

МІНlстерства господарства

1 Всесоюзного об'єд­

нання .Сільг()сптехиіка». президією ЦК профСnіЛ'КИ праці'ВНИJ1jlв

сільського

гос­

(ТАРС).

Номплек,сні бригади і лан-

гек-

П(Jставили

готовності

подарства.

шин.

Е • • • • • • • • • • • • • •• • • •. .• • • •

flакінчеllНИ наради в ТріПОа1ІЇ

тара теплиць посаджено ци-

бригади закритого грунту, ЯКі зобов'язані ВИРОС'fити

пе­

дає з~югу підвищувати МОТО­

тисячі парникових рам. На

площі

працівників

гектара

застосовуються

редові методи праці. Усе це

квадратних метрів. Усього ж під розсадою буде зайня­

під

ПРОДУІЩІЯ

сто-

ськогосподарських машин до весни наступного року поча­

програму до 25 грудня, порош­ ковики пІдключають всі резер­ ви, щоб дотримати даиого сло­ ва. Цими диями колективи це­ хів трудяться з підвищеиим еитуЗіазмом і випускають що­ дия

марки

випускає

у ся

ства маркується почесним п' я·

Техніка ГОТУЄТЬСЯ заздалегідь

новою трудо­

річиу

які

ножа.

п7РО~АЙ."8и

вою ініціативою по гlдній зу­ стрічі вО·річчя встановлеВИJl Радяиської влади иа Украіиі­

завершити

у покупців здо­

електробритви

личний завод «Мікромашина». Надійність ЦИХ зручних побу· тових приладів підвищено завдяки Д6~Rоналішій: техно· логії виготовлення одного 3 головних вузлів рухомого

закритого

необхідну кількість високо- грунту до вирощування роз-

Тріполі. В лівійсьній сто-

ВСІх. хто підписав дану ре-

пейного року, за гідну зустріч БО-річчя Радянської ~-країни.

ЯJ\існої розсади городини. ,Турботами про зразкову шдготовку до нового вироб-

сади постійно працюють десятки робітників. Вони сумлінно виконують дов~денj їм

лиці зак:нчилась нарада глав і членів нерівництва ряду арабських держав, а

ЗОЛЮЦ1Ю. Учасник,И наради рішуче засудили візит президента

ЦІ'ВНІП'И" ш Ь:O~IOIKOP~IOBOГO

ІІі труд івники

на ця

ня Палестини.

переговори

Підтримавши

почин ІіИЯН, празавп,~У

вирішили завершити річну ВИроuничу програ~IУ до ювілею республіки. Трудівники

заводу

виробили

понад П.1ан ва.'10ВОЇ ПРО..\Уlщії на 1 мільйон 430 тисяч кариованців. П.'Іан з реалізації перевиконано в грошовому оБЧIlСJlеІші на 900 тисяч liар(lОВ[tнців. Ло

25 грудня буде вироблено щ)о-

ДУ L'ЦІ'І".

на

n

реаЛІзовано -

.

. ,.

.

ПІвтора ~1І.%иона І ' . '

БІЛЬШ як на ш.!]ь-І

ННЧОГО сезону і живуть ни- завдання. Нраще організова. обох овочів-

Н!ІЦЬК!!Х бригад, Щоб в кра-

робота

у

також Організації визволен-

пеРШІ'Й

бригаді, якою керує Микола

щі стро,ни од-ержати хо'рошу розсаду , вони ше з осені розГОРНУЛИ підготовчі роботи в теплицях і парниках. Сю,:{и

Ян повідом-

ляє лівіііСl,ке іНфОР:\1ац:йне

лички: у ній незабаро:vI робітннці висІватимуть насіння

агентство Джана, їі учаснини огол()сили про створення загальноараБСЬ1\ОГО єдиного фронту для боротьби проти

тонн зе~JJIі і 1500 тонн ЩУt! а ння розсади, Ії заверІ'НОЮ Велику Д()ПОl\10ГУ ВШУЮТЬ вкривати СКЛО;,j. ЦЬО:>IУ подали механізатори. Несучи трудову вахту на

му, проти всіляких спроб капіту.'1ЯНСЬКОГО розв'язання б.'1изькосхідної пробле:lШ за

завезено

і 3}lішано

Федорович ГУЛИЙ. Почалося опалювання розвідної теп.

овочевих культур для ви'ро-

2500

у каркасних теплицях за-

честь 60-річчя ВСТ8!ювлення Р.адянсь~;ої влади на Украї-

кладається СО.l0м'яно-гноЙова

подушка, на яній вирощу' ватюн,ться розсца, а в дру-

ву для о'ержання високого

lШ та інша гopOДH~a'c:: І'і вже

С. МАРЧЕНКО.

про укладення з Ізра'і'лем, РОЗЦіНИВШИ його дії як зраду інтересів єгипетськосепаратного мир у

го народу, його збройних сил, зраду всієї арабсьної нації І національно-визволь-

ного руху на БЛИЗЬ!іО;,jУ Сході. Каїр. За повідомленням

агентства МЕН, Єгипет вирішив розірваТ1-І диплома-

піднреслюється, ЩО агресія

тичні відносини з Сірією, Лівією, Алжіром, Іраком і На-

- ,к:в нарци у Тр'[]['л: розгля-

. й ємен. пу б ЛІНою

проти кого-небу]" з учасни-

врожаю в'" 1!178 році.

.v·кладено на ПЛОЩl с) тисяч

імперіалізму і сіоніз-

рахунок інтересів араБсы\хx народів. }' підсу~шов:й резолюції

НІ, наШІ ОВОЧівнини прагнуть створити над і йну осно-

культуроооороті -огір'

rO:lIY

З~10В

Садата в Єрусалим і його

даТИillеться ян аl " сС:Я проти

родною Демократичною Рес·

(ТАРС).

йон RарбоваНІ~і в понад завданн я . ,~~~ ~ ~~~ ~!!!!!!~~!!!~!! !!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!~~~!!~!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~!! ~!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!~ На

перед'ювілrі\ній

трудовііі

~' Р.\ДННСЬКОМУ Союзі про­

вахті ударною прщею ві,\значаю­ '!'ься e.']eKTp()~\(JН'Гep цеху IIIH~MiK­

Xi1~1IГЬ

сів

'ro<max нашої Itраїни в ці дні

Петро Сергіііович

М:t.1СЛ;ИIi,

оператор цеху піJГI)ТОВI\И сирови­

Тиждень

в;ке ві,\бу.шсЯ збор!\ і

НИ О.lекrандра Юзефівна Ма.lеПh, члени К()ЛРКТlIВУ 3~lіни Ва.~срія

:(РУ;I,~If.

JIIt()вича І\щіона.

;J;ІПТЯ

Вони НОР~ІИ

постіііно

пеРСВIІИНУЮТЬ

виробітку,

піДВIІЩУЮТЬ

liонцерти

Г.1Я,1И,

'111'l'аю'Гься і

ІШ, передnвrп;п ВllроБШlЦтв[t вно­

fJОЇ Респубпіl\lТ.

Bci~la

зобов ' язань

Пf)!\аЗНlIІ;і\~1И

nеКТИВО~1

не

лише

за ко­

рі,l!1ltГО піЩРПЄ\ll;тва, а

й праці RHlIl\a 'ІН ~P(O''')'''HPfH'1'

тва РІІННlПпва

К. КИРИЛОВ, за<2ТУПНИК

воду.

директора

за­

ГОЮ

3 :lіКIІ

річницею

кінопере­

.ттекції

про

б;)а'Гнього

прогол()шення

На родно-Де~10кратич­

наРО,:(Ж\.'ННЮI І(ієї респуб­ поч[tлася

нова

дружбі - -____

НОМЕНТАР

М~ЦНІТИ ОГЛЯДДЧД

вечори

лаоського нароМ'. Тl!ж~ень ПРОВО;ЩТ\.СЯ У зв' язку з дру­ :rаОс/'І;ОЇ

соціапі rтичнТlХ

і

звершення

.якість ПРО,,(УІщії. Працюючи в рахунок третього року П'Яl'вріч­ СЯТЬ веЛIIКПЙ ВК.'Іад у а~йснсння

радянсько­

.ттаоської дружби. У різних ку­

епоха

в

го

незалежного

розвитку,

Ш.'1ях БУДІВництва ~ІИнаючи

стадію

на

соціаліЗ)IУ, Itаl1іта.lіЗ)IУ .

своєї ДО!lі, повів

Яf>ніі став

vнерг:ііну 60PI1ТJ,ljy за р~во.1I0-

ціалізм,

Нlll(Щва '1ьн)

неза:Іеж­

ність

д.еМОhp&Т\.Ю

В

рапоні

і

зе\IНОl

ЦЬO~IY

куЛІ

ційне ОlluВ.lення

U,l'l ыіi ~щини,

В даОС1 недавно З&hінчився

місячниlt ДР~і!.би З СРСР, при­

вах. тяжкі

Треба

було

наслідки

зяliнування руйнівної про'І'И

ліквідувати

лаоського

братніх

60-річчю

Великого

.1JЦУ. у здііісненні ,~I)J\OР1ННИХ

вели

еКОНЮlіЧНJlХ

тя

народу

сили

ре1'ворень.

но параоізовану економіку. Спираючись на інтернаціо­ налістську допомогу і підтрим­

ку

свячений

ЯКУ

ха-

ко.!]онізаторів, віііни,

СЯ значних успіхів у З)Ііцпен­ ні

Жовтня. Він ясь:-раво проде­ монстрував братерські почут·

тривалого

і)шеріалізму та реакції, відро­

паР'І'ією, став на Ш.'lях вільно-

:I<locy,

ГОСПО:1<lре~1

Республіка CT~ЇT.ь на передо­ внх рубе;м! ~0f\О'l'ьби за со·

За JIИНі.lі два РО!,ІІ ВІН ;:І;0611В­

ДПТИ і перебудувати практич­

наро;(, f>еРО13аний своїм аван­ гapДO~1 М:tрксистсько-ленін­ сыtюю Нар(),\но-революціііною

світу, народ

миру В ПіВ;lеuно-Східній Азії.

Цю роботу ЙЮІУ дове.'10СЯ вес­

держави.

стаРI):ЩВНЬОЇ

ТАРС ll<iі&ЬіШіSI!IIDIIII'!I1ILLZIiEiII!1_"''' __

ріа.lістичних пояицій, вносить ваГОШіЙ вклад У З'lіцнрння:

'І'И в надзвичайно важких ПІО­

3,\іііСНIІВПіИ націона.ТІЬно-демо­ краПІЧНУ РСВО.'lюцію, лаоський

іС'Горії

.

.

соціаЛіСТИЧНИХ

країн, усіх прогресивних сил

haPO)('J-,,\С,IОI;РППЧНОГ()

і

с!щіа.їЬНПХ

пе­

3авдяки перемозі .ттаnськоі рево.1юції, вступові .ШДР на ш.т\ях СOl(іапісТІІЧНОГО РО3ВІІТКУ

зростає на міжна­ родній арені преС 'ГIІЖ оlОЛОДОЇ держаВІ!. Нині ,1ІНЛ,Р висту­ пає 3 принципових антиі~ше-

HeyxlI.1JhHO

лаоського

длнських

народу

людей.

до

ра·

Кер)'ючись

принципами марксизму-лені· нізму пролетаl'С~КОГО ін­ тернаціоналізму, радянські .ттюди готові й надалі зміцню· вати дружбу і СQлідарність 3

революційни~ Лаосом. А. ВІРЮКОВ.


3бере}f{ена сировина

з доовіду роботи пропаrаидвсrа У ПОСТАНОВІ ЦК КПРС ,gПро завltюшя парТlЙНОГО навч а ння в СВІТЛіІ РІшень ХХУ з lЗДУ КПРС» визна

нів, Е'ідображеНі заходи. якІ направлені на пІдвищення

вд.ос-

їх загальноос,вітнього та культурного ріння. Все це СПРIfЯЄ розвитку У слухачів

:нонален:ня ВСІ61 сцрави пар тійНОі <Qс,вtти заб'езпечення творчого шдходу і ТІСНОГО

почуття необхідності проведення виховноІ роботи з людьми.

чен-о

шля-хн .дальшого

поєдн,аннlЯ 11 з практнною ІІЮМУRІСТИЧНОГО БУД1ВlЩЦтва Серед ПРOlIlаган.дИСТСbl1lИХ; но-

ність роботи того чи іншого підрозділу. Адже цьому мене зобов'язує вивчення такоІ теми, як «Діяльність ке-

і чисте повітря

склав 98 тисяч карбованЦі}! при зобов'язаННі 80 тисяч

рівника по підвищенню ефек-

карбованців. Досві;\ показує, що велике значення для ро~витку

Тlfвності і якості роботи » . Напрwкла,д. вLдділ головного нонструктора певний час від-

почуття творчого Пlдходу до справи має вивчення досягн-ень науки і техніки. 3

викидали ся тонни мучки, яка за­

смічува.тш

ТреТіЙ розділ розкриває лабораторію пропа,гандистської майстерності, підви-

ставав у розроБЦІ нових видів продукції, в тому числі товаРіВ народного споживан-

слухачів з

щення

ідейно-по-

ня. З метою ліквідації цього

ВlіНками, а також передовим

щенню ефекТИВНОСТІ ідейнополіТИ'Ч.ООl роботи Широку

гу приділяю ВИiJ3ченню ленінсМ\ої теоретичної спадщини,

заступнику головного конструктора О . С. ЄРlllаченку

крема, значну увагу звертаємо на вивче'-!Ня питань

пра,пагаНДИСТІВ

В. І.

соцзобов'язань

ЦІl.

леКТИВІIВ

народилось

,н,о'рисних почин}в

багато

оо підви

в ідомість здсбуnа іНІЦІатива

заводу

lНан;іСТЬ, таланrr

QргаНlзаторський пропагандиста на

першиМи

у

ню

нових видів

т

І

С

продукції.

BO~y

свід

У

С'Іали

працюва

хочеться

П

поділити-

О

3

дання llЛіаНУ, його впливу .на підSl\1Щення теоретичного

є

ДНА

ПРА

R

Н

розвитку

R

ТИ

ДИ»,

~Иlста неможлива без чітно-

«Держава

ЩО творча робот,а пропа,ган-

«Краще менше

го 1 IROНtRJpeTHOГo плакування. Насамперед, це дійовий 'б IIlІ··лв,rщення яvост,j СПОСl ' ... п '..

ЯіIШЙ

Td,

визначає

участі нерLвюrnа 'Школи,

['уртка

нінської ШКОЛИ», «Ефе,ктиві н сть комуністичної пропаг,анди» та багато j.нших. В-елику нористь дають мето-

ДlfЧні ,ре.ко, мендаЦії, які дру_

куються в

вначен.1 строки вивчення "'отно! те ми, т " ,' ме од пров'е-

ние»,

ця керіВНИRа». У ньому ви-

ввертаю на

С лу~а'Ч.і В,

\..х

«Партийная

ЖИЗНЬ».

дики проведення занять допомагають семінари і кон-

ро-

ференції,

це нер1вні

ІПраrців:ІШКИ заводу:

ІНИ'!{Н цехів

самообразова-

'"

бо.ти. 20 слухаЧlLв теоретич-

!НОТО сеМінару -

«По-

знань і вдосконаленні мето-

склад

осvvл.и.ВОС'll

«Шд

У .пі "вищенні теоретичних

увагу

якісний ~'" І

журналах

леНінізму»,

литическое

дення заняття. При складан-

особливу

«Ленін як

v

прапором

;плану

місМ\ий

:началь-

України.

служб, дільниць

ЯКІ'

проводить

!КомІтет

НомпартіІ

В минулому на.в-

чальному році, на 'мою дум-

\.х заступннки. Т ому та чільне Місце .належить І1р6-

ку

була !Вдало обрана те1\'а ,

меТОДИЧНОІ 'конф-еренції пропагаНДIfСТіВ: «Самоосвіта !ВеД'еН'Н'!О цраlRТИЧНИХ заАЯТЬ безтюсередньо в цеху 1іа <Юновни.й метод оволодіННЯ lділынц! 3 метою перевIDККМ<!РНСИСТСЬ к -о - ленінською IJIИlкориетання ІВ дії одержа

теорІєю»

IДPY!'~ роздІл пл.а.~ при ОВячеИИ'Й ll\lюІй lНДИ'ВlДуаль IIflЙ роБO'llі 1з слухачами Це. ва?RлНВі моменти виховного IІІРОЦесу, вl!д ЯlКих залежить 1 [[СИХОЛОІ1ічна наС1\роєglСТр слухача іНа !Вирішення вироб

в !рОЗУМІНні моєї діяльності fI~ црuпl:!JгандИ'Ста і в організацй самостійноІ роботи слухачі'В сеМінару по 'ВИвt!:енню творів класиків марксизму ленінізму, партійНИХ дООументів.

/ВИХ знань,

IIНі'ЧИХ

заВідань,

ІНЯ соціальної СТaJ!овлення

дала меН!

1 під,вищен

Добре

1

д-опо"юга

складанН!і

слухач'ам

Ця

конференція

багато

корисного

знаючи

ножного

слухача я'к керІвника віддl-

aJKTltBHOCTi його Я~ Hepig-

лу

ІНика. Тут же п'Єредбачає'Гь

ся

ян

підготовка

у

вобов'язань, ЗУСТРlЧНИХ пла

в

'Цеху або дільниці, а та-

таЛЬНІ' зразки, а в

пол о ження

експеримен1978 РОЦІ'

заво" перейде на їх серійне

ці

на

-

процента.

38,7

Приє~!Но

відзначити

ний факт, що і ВИl\онанн

в успішному

1976

завдань

ро-

вивчення

Я :впе,внений ,

переважна частина слухачів

що

ного постачання, член ИПРС М. В . Голоцуков вніс щюпозиФю про заміну в конструкції павільйону о;\ного ПРОфіЛЮ на іНШИЙ, більш раціона.1ЬНИЙ. Від запровадження цієї пропозиції одер-

нування, вишукувати нові форми і методи його практичного застосування. Це сприяє значному пlдвищенню ефективності щюпагандистської роботи ПО комунlсти'чному вихованню ТРУ-

жаН0

дящих.

матеріально-техніч-

в~осконалювати

еКОI!О~lіЧIШЙ ефект на

суму 14 ТІІСЯЧ карбованців.

пр.опаганд.ист

роБОТі

керівника»

у раціоналізаторській

'Вадження

ефек-

м. АФОНІН,

ного

році

сеМІнару

Львів. Прийняла перших nацієнтів обласна СТОJ,tатологічна поліклініка, розрахована на 1800 відвідувань на день. Вона оснаще-

на сучасною медичною технікою.

теоретич-

Тут nрацюватиJ,/УТЬ

«Праця

заводу

говельного

рацпропозицій

проц-ес пла-

С. солодкии,

Завдяки аl\ТlIвній учС:СТІ сл у -

1976

економічно

тивне. Адже воно Д1lє можливість заощаджувати десятки тонн цінної ПРО,lукціі.

с,кла-

гандистів велика 1 важЛlІва справа. Добре розумію, що в процесі роботи треба

лише в

повертати

важ-

раціоналіначальник

еl\ономічний ефеиг від ВПРО-

раніше ви­

докумен-

дання творчих планів пропа-

Нині

іНа прямі,

ефектив-

акінчивши

лїзаторсьної

ЛУЧа1ислухачів до раціона-

вl;цlЛУ

нововведення

прикладах

чим ШI8НОМ, Я намагаюсь за-

стала актИlВНН'Ш за10ра'liИ. Таl!{,

що

повітря,

безпеки.

конкретних

Тів, з нового року приступи1\10 до вивчення програмного маТ"РІ'алу ~, .

твор-

р060ТИ.

зро­

вони відображають І великі

ливих іСТОричних

теоретичного

НеруючИіСЬ

вони

пристрій , який

старший Іиженер з техніки

З

лейного року є певна заслу-

сеМіl'ару

часом

соціальні зміни, я~і сталися в нашій країні за 60 рОКіВ.

ку і одинадцяти місяЦів юві-

ra і СЛ,ухачіlВ

аТМОСферу.

зупинилиr,я на

З

в

збірник,

вентилято­

тих засі;\ань, присвячених 60-р.іччю Великого Жовтня. Н а

та-

у

для виробництва КЮlбікормів. Це

ховної Ради СРСР, урочис-

ц ента, а продуктивНІСТЬ ' пра-

в

не

МУЧКУ,

кидалася

р.) Пленуму ЦИ КПРС, по-

дев'ятої п'ятирічки обсЯ'г виробництва зріс на 43.5 про-

во­

ще один

дозволяє

3 великим інтересом і ба-

рони

виганяється

били

жанням слухачі теоретично-

До-

що за

цювати 'в такому nі~вl\1ЩИТИ

досягнутому.

зачергової сьомої сесії Вер-

результат:в.

сказа'&и,

різ-

в циклонах,

повітря

Новатори

поє;\нанні

сить

монтаже'd

У сунувши

зсипається

очищене

ві;\ображають

го се:\lінару вивчають нині матеріали жовгневого (1977

непоганих

а ром

чилась у роботу І досягла

над

системи.

ЦІШ.'JОНИ,

підрозді"ів.

'"

сиро­

ни успішно розв' яза.11И проблему. Тепер МУЧІ;а, пройшовши два

теоретичні з ви'робничою" .. ДІЯЛЬНІСТЮ СВОІХ

виробництво. Відчутні зміии 1 3 випуском товаРІ', в народного споживання. Група НОНСТРУ.КТОрів активно вк;.ю-

3аступник на-

працювали

peMOHTHO-БУДівельноІ дільниу

заТРИЩ' Вilла-

підготовки

ницю температур

торговельно-

ці В. R. Батюка, які ВМіло

хачів

щоб

цеху

а.те ЦШ;.lОНИ заби-

що

цеху

цш,.lонів.

очистку,

тривав.

очисної

реферати на-

ня і магазинів. НИНі вже виготовляються

ливо

Заслугову-

па,вільйони

сучасні

цих під-

пра-

чальника

для гро,мадського харчуван-

нож стан справ у

роздІлах, я намага,вся

соціалістичних

продунЦії

~OHII

вини В. О. БереГОВI!Ч, с.~юсарі В. М. Цапро, А. l\f. Хижнии при активніи допомозі головного ін­ женера В. Є. Сок') ренка наполег-

ре-

:енна, старшого майстра ІНструментального цеху С. П. Рубльова, начаЛЬНИ"а ..

на

Пошук

прак-

го обла~нання І. О. МеJIЬНИ-

анаШJгічної

МУЧJ;ОЮ,

чальника

комплект

інших галузях ПРО;lolИсловос-

ни

таЦії

майстер-

пропагандш::т і агітато,р», М « етоди'КаП партіиної пропаганди » , « ропагандисти ле-

I!Ірограму

актив-

щоб найближчим

Ють на увагу

щенню методичної

теорети'ЧВого семінару ,gПра-

111

ся на стіНІ;ах.

НИНі на

У віддІлі розпочались пошу-

ті. Було придбано повний номплект технічної докумен-

Н. R. Нрупської

'Включає

навчальну

вапися

H?~!y із засідань .

Хочеться підкреслити, що

іНШі . Складено графік 'ВИвчення літератури по підви-

семінару,

ступінь

ьких аіВ ь . lІектн:вів. Перший роздІл Мат0 творчого пла.н,у (він с,кладаєтьс:я

!річну

та краще» ,

І реВОJIЮЦіЯ» та

ності, куди в,ключено роботу

у ІЩрішенні

трьох розд ід LB)

почин~,

ПО,lВ,IШУ

черсз дся!шй ча~

білоцерківських мебле-

ферат;в та виконання

дlЯльнос-

~.... 1 господар1дo::.nn(),ВИХQ1ВНИХ С З дан tру,ідOlВИХ но

s

«Великий

очИlЮ ваЛLНI1Х

Робили

ВИВЧИJIа до-

тичних завдань.

чів Я повністю переконався,

НОВ ки

доб.ре зарекомендували себе на ПРа/ПИЦі такі методи

поЛ.!тичноІ alКTfDВHOCTi слуха-

paцiOHaJliJaToplI.

виків і ОБГОВОРИJIа це на од-

на;вчання,

дерев,

нор;:ально~!у

випро G ува llИ різні варіанТІ! уста-

продук-

атестувати

бас син,

стовuпів

їхньому

рішили

вищу натегорію якостІ.

ОЮ

до

росту. Цю важЛІШУ про6ЛС.~IУ ви­

Зо-

торговельного обладнання на

трудової 1

ПРOlПа,ган:ди.стсько!

глибоко

часом

Н І

заважала

спеціалістів за-

ПJДПРИЄ~IСТВі ведеться

методично 1 майстер-....

ІНості,

якості

Група

повітря НИИ

прилипаючи

но-

досвідом.

П~!:Івищення

створен-

НОМ

техн і чними

на робота,

ся думками з приводу скла рівня і

вла-

складанні

по

1II0Ім планом ознайомлення

виробничим

Мос,RВИ

ти за особистнми пЛ.анами МеНІ

ми допо:\югли У

«Ч-ергові

Радянської

семІнару,

1Дейну переко

службу п'ЯТИРІЧЩ»

чі

Ленdна, яlк

завдСі!ННЯ

імені В. І. ЛеНіна lIlід деві зам «Знання

недолІку слухачу

конспектуванню таних робіТ

МОСКЩIСl>КО

го еЛЄJктротеХН1чноrо

особистого

літичного piBHf.I. Значну у,ва-

цією метою передбачено

Не так давно на І\алитянсько­ комбікормовому заВОі\і під час сушіння oTpyGiB У повіТРJI

му

ТОР-

дуnання,

нової полІ.

клініки.

машино бу-

лікарів.

120

На фото: будинок

Фото Б. Криштула. (Фотохроніка

РАТАУ).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~e~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~e~~~~~~~~~~~~~~~~~~~E~ee~~~e~~~~es~~~e~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ВЕЛИКУ номплеисну про­ граму по захисту від забруд­ нень Чорного моря розроби­

Под а р у нок

ШJlяхобудівеnьників ЖитеЛІ

Кулажинець

.удовиЙ

подарунок

Ifвердим

покриттям,

яка

одержали дорогу дає

з

змо­

ry мати постійний зв ' язок з Бро­ варами та КИ6ВОМ. Це створює 'fмовп для: успішної роботи різ­ вих ланок радгоспного виробни­ цтва, ПОJlегmУG побутові умови.

4,1

кілометра

IlIJ1:ЯХУ

прокла­

ли робітнИІ," раЙОННОГО шляхо­ вого ремонтно БУДІВельного уп­

равління, очолюваного Л. А. Бер­ ковичем. Роботи під керівницт­ вом викun:роба Л. І. Гамбурга ви­ конувала бригада В. Ф. Богалія, яка І1рацЮ6 за методом М. Зло­ біна.

ли вчені Південного науио­ вого центру АкадеміІ наук Української РСР. Вона ста­ не основою для екологічних

прогнозІв і реком-ендацій ОХОРОНі ща,

морського

довгостроковому

ванню

по

середови­

будівництва

плану­

прибе­

режних споруд, раціонально­

му використанню біологічних ресурсів Цю

моря.

роботу

на

нореспондента ментує

прохання

Р А ТА У

ко­

гідрогеолог член-ко­

респондент АН УРСР Юве­ налій Зайцев, який очолює в

Південному

науко,вому

центрі Академії наун Украї­ ни сектор з проблем «Лю­ дина І біосф-ера'>.

життя

Учені

встановили,

мешканців

океану

що по­

чинається з морської по­ верхнІ, сказав він. Са­ ме тут природа створила всі

у сього 3 початку року mляхо­ будівельники здали 14,3 кіло­

умови

метра дoplГ~ ВQНИ

організм і в. Водночас. поверх­

тепер з' єдну­

ЮТЬ УСІ перспективні населені пункти району. "В. ТКАЧЕНJЮ.

2 csop

о

нева

для

плівна

вразливе перед

розвитку

найБІльш

-

місце,

живих

куди

потрапляють

насам­ промис­

лові стоки, відпрацьовані во-

Охорона морськоrо середовища ди з суден. нафта. Це поста­ вило

пер,ед

-

ня

ученими

створити

завдан­

п е решноду

на шляху забрудн-ення моря, науково обгрунту,вати опти­ мальні У~1Ови взаЄ~IО;\ії з НИМ людини. Проблема набу­ ває ще більшої актуальнос­

ті в зв'язку з тим, не

море

дедалі

що

Чор­

активніше

включається у сферу народ­ не,го господа рства. В деся­

тій

п'яти річцІ

пере;:(бачено ток

ва.

(1976-1980)

дальший розви­

морського

курортне

судноплавст­

освоєння

узбе-

режжя. Щоб запоБІгти неба­ жаним наслідкам практичної діяльності лю;\ини, кільиа науково-дослідних інститутів

Південного урср

жують

хисту

центру

розробили

ва го

впровад­

рекомендації

моря

зб-е,реженню новаги

і

в

від

по

екологічної

районІ

ріВ'

будівницт­ морсько­

порту.

ЖИТТЯ

за­

забруднень,

ГригорівС~КОГО

НОВЕ

АН

Q

НАУКА

-

Охорона

моря

означає враховує

Цю

його

обставину комплексна

яка

розглядає

збереження

екологічних

поєднанні

ро з витком

сил ,

від

наша

програ~lа,

проблему родних

зовсІм не

ві;\l\10ВИ

еИСПJIуатаЦії .

у

людиНІ

з

при-

систем

інтенсивним продуктивних

раці ональним

викорис­

танням б:ологічних ресурсів моря. До дослідження цих проблем залучено широке коло

спеЦіалісТів:

від

гідро­

біологів і океанологів до кі­ бернетиків І соціологів. Од­ не з наших найближчих зав­ дань

-

дати

промисловим

підприємствам надійні мето­ дини, якІ б забезпечили їх функціонування на осорот­ ному водопостачанні. Адже

до

19085

року скидання про'

мислових відходів в усі рІч­ ки, які впадають у Чорне й Азовське моря. повинно бу­ ти припинено. Підприємства,

П'ятниця,

9

грудп

1977

що

збудують

ДИ,

повертатимуть

воду

такою

ж

забиратимуть

очисні

спору­ природі

ЧИСТОЮ,

її

якою

в ітимчасо­

ве користування. ВІдповІдно до нашої програми вже цьо­

ro

року

в

одеському

та

іллічівському портах ста­ нуть до ладу береГОВі при­ строї для приймання з су­ д-ен забруднених вод та їх очистки. ПлаВУЧі засоби 1 установки

матимуть устатку­

вання, необхідне для ство­ рення у себе на борту земк­ нутих систем. Для роботи у відкритому морі ді:1тиме аварійно-рятувальна експеди­ цІя, оснащена найновішими

засобами пр",

збирання

хвилюванні

нафти

моря

до

5

f) баmв. У підсумиу мав бути вироблена оптимальна модель діІ

гармоніЙної

людини

редовища

взаємо­

І

морського се­

н3.

довгостроиову

перспективу.

(РАТАУ).

року

о


ВВ ВИВОИ7ЄТЕ

cBor

30ВОВ 1 ЯЗАlІИН?

ЛІТОПИС ПlОНЕРСЬКОГО ПОІВИГУ

Трудові здобутки жердівців Два роки працюють Жердівському комплексі

на по

ючи на доїльиlй устаиовцІ «Ялинка,>, майстри машин­

lВи.робництву молока опера· тори машинного доїння Раї·

ного доїння Р. М. Шусть І г. М. Бербець одночасно доять 16 корів. Роботу цю виконують за 2-2,5 годи­ ни. Тр~дlвниці вирІшили до

са МаРКівна Шусть і Ган· Іна Миколаївна Бербець. Во· іНИ доглядають удвох 250 !юрів. ЗОобов' язалися в дру.

гому роцІ десятої п'ятиріч· іКИ одержати Від кожної з

іІІИХ по лока І

3200 кІлограмів 800 тонн його

мо· Bi~·

кІнця надій

року довести валовий по групі корів до

1000

тонн. У спІшно

ВН1\ОНУЮТЬ

зав-

правити на державний прий·

дання другого року п'ятирІч­ ки й іншІ тваринники рад­

мальний

госпу

го

пункт.

Слова

сво·

додержують.

За

одина·~цять

orрудівниці

вже

місяців

надоїли

вІд

](ожної корови по 3102 кі­ лограми молока І 944 тонни його продали держаlВІ. Як видно, намічеНі трудоВІ соти підкоряються їм.

ВИ­

«ЖеРДIВСЬкиЙ~ .

Так.

майстер машинного доїння Олена ПавлІвна Носко одер­ жала за одинадцять місяців

по 6105 кІлограмІв молока вІД кожної корови. Валовий надій по її групі становить 1630 центнерІв. В цІлому по господарству

одержано

2785

ЗдІйснити замрІяне нелег· ІЮ. Але передова технологія

кожну корову по

доїння, сучасна технІка да· ЮТЬ можливІсть успішно до­

кІлограмів БІльше но з відповІдним

пати наМllчені рубежІ. Працю-

минулого року.

грамів молока,

на

кІло­

що на

245

Шириться змагання

ків

иа

В. ДЕМ'ЯНЕНКО

ЦЕИ ТИХИИ БЕРЕГ

соц!алlстичне

сере;:(

честь

тваринни­

60·рlччя

вста·

новлення Радянської влади на У,країНі. ПереможцІв за­ охочуємо

морально

І

Вихованець 83-го танкового полку 17·ї гвардій· ської механізоваиоУ дивізії ВОJIО,цимир Кохио брав

мате­

участь у боях з иімецько·фаШИСТСЬКlIіІШ окупанта· ми на Київщииl. Нижче розповіда€~~ся про одии епізод із фронтового жнття юиого 60lна праве·

ріально.

ОБГО'ВОРИIВШИ на зборах постанову ЦН НПРС І Ради

дения розвідки поблнзу міста Біла Церква.

Міністрів СРСР «Про захо­ ди по забезпеченню успіш­ ного проведення зимівлі ху­

доби в перІод року'>,

1977-1978

тваринники

Тринадцятирі чний Володя Нохно Дjже Пl1шався своєю службою. Ще б пак, йому пощастило У таі\О,ІУ ВіЦІ стати РОЗВ:.1lником! Але на завдання його чомусь не посилали. Якuсь ХОТ.В єфрейтор Жуков узяти хлопця в групу при· криття, коли йшли за «язи}(оМ», та Кdмандир взводу лейтенант Буд.ков не дозволив, Хлопець З'VIовчав але

господар­

ства взяли бов'язання.

соціалістичні зо­ Вони прагнуть

в

періОД

зимовий

Кавалер. баrатьох бойових нагород, комуюс.т Во·

лодимир ТерентійОВИЧ Kox~o труд-иться майстром на Єнакіївському меrалурГіННОМУ завоДІ.

одержати

зна,чно більшу прибавку мо­

лока на кожиу

корову, віж

сприйняв те близько до серця.

«Настане і твій час», -

торі1<. І всю вироблену про­ дукцію

вІдправляти

на

за­

реЙтор.

Того дня до штабу викликали взводного І кілько'Х роз·

вод ТlЛЬ}(И першим сортом.

відників, У тому числі й Жук6ва. Повернувся ~рейтор

Т. ПОДОЛЯНИК,

порІвня­ перІодом

секретар гавізаціІ.

до землянки надвечір. І ще з порогу виголосив.

партійноl ор­

Готуйся, Володимире!

-

Вихованець схопився на ноги,

Завдання дадуть?

-

*

прийшла

на

лому У безлюдному селі, та ще й поблизу В;Д Л.ИIl фрон­

ту, ка

ось

багатьом молодим робітниця,ll , прищепила їм любов до цієї не· легкої, але I'lочесної роботи. Оль· Остапівна

успішно

рег,

рова

успішно

лику відпuвідальність за ВІІ;'О­

другий

рік

ки.

nРРЖ:lВНИЙ

На

ний

пуш,г

16308 на 180 рівняно

завершують

десят()ї ВОНИ

центнерів

п' ЯТllріч­ приііМilЛЬ­ ві;щраВ!І.'1И

МО.l0ка,

що

центнерів більше по­ з ві}Щові }(НIІЧ періо­

дом минулого рn"у. На кожні

1 ОО

гектарів

сі.1ЬСЬКОГОСПО-

.в.аРСЬКIlХ угідь вироfi.lено його

за одинадцять місяців по центнерів. одержано

МО.'10ка

338

Від кожної корови на 150 кілогра~lів

більше, ніж

аа цей

час торік. Заспівувачем у соціалістич­ вому

змаганні

серед

ників

господарства

тваринвиступає

майстер машинного доїння fалина Кирилівна Устименко, лка одержала

рови за по 5030

ВІд

кожної

ко­

одинадцять місяців кілограмів молока.

Валовий надій по її групі становить 879,3 центнера. Не набагато відстає від неї май­ стер ~Іашинного доїння Ніна Федорівна Барбон. Вона одер­

цент­

I'ШI60КО нання

усвідомлюючи

ПUС1' аВ llеного

З,Щ\ilННЯ

по

ДuJIЬШО~IУ

збіJlьшеннiU нироuницгва про­ дуктІВ ТНd.!JlІlІництва, трудів­

ники госпо;\арстна бачать свій пря.\шй обов'язок У тому, щоб у 311\IОВIІ" період 19ї71978 року зробити аначний

тваринництво ними

на

запасами

зиму надій­

грубих,

соко­

витих та інших кормів. Тваринники добре знають:

(Н)іКНУ

818

ГI)ЛОnУ

грамів.

На

харчами

не

виявляє

нІс Жуков

який

ішов

за

КІлька

llерегукувалися паролем.

виступи ~a

тварин,

ЩІ)

,10r.l Ц1lЮ гь

постать

tило

Р:ка. З берего­

заговорила.

ІІо

го·

на

M.iCЦl,

Володю

Тут

усього

11

не

аа

одинадцять

середньодо­

казали

18074

за

Володю.

До

Розвідав.

цього

)'

НЮІХ

ними.

низького дощатого столу під.

Х.оч одне слово, здається, знайоме НlMeЦЬ/{H •

-

«Д і М,>.

о- Гаус там,

МІН

-

гаус.

«гаус,>. Це ж по.

показав на вихід з бліндажа.

Там

-

Та офіцер не поспішав переконуватись в цьому .. Без­

мовно вивчав. пuглядом хлопця . ПОТіМ сказав щось одно.

му з фашист;в - той вибіг з бліндажа. Чи не приведуть когось Із селян? Міг же тут хтось зал~шитись? Ну, ~оча б з поліцаїв, ЯIiЩО були такІ.

ToДJ ОСНОВНа верс.я, за якою Володя має видавати себе

за місцевого жителя, відпаде. Згідно запасної В ' Н висту­ патиме в

ролі

приблудного до села

До блінда~а вскоч~ло u

центнери його відпра­

вишукують і приводять в дію

Селuм .

в:&ся офщ~р. Наблизився до хлопця, щось коротко ЗaJIИ. Т?В . Малий знизав плечима нічогісінько не зрозумів .

одинадцять місяців центнерів м'яса і

З цією метою

йти

к!ль/{а г~сових ламп. З·за

худоби на відгодівлі по 816 грамів на голову. Завдя­ ки ударній праці всіх праців­ ників ферм у радгоспі виро­

19327

ІЗ

. у блін;:(ажі, куди привели його, було світло: горіло

бового приросту великої рога­

за

вияЄили

.. оУх П1Д:I1ШJ10 двоє. Обидва довгоногІ. ОЗброєн: автома· та~lИ. Н:асrорожено оглянули Володю, потім жестом по·

тої

били

день фашисти

встиг ОЗНdііОМИТИСЯ

хатах стонть фашисти, підібрав собі житло. Місцевих жиrел:в,. ~~ і передбачав Жуков, в і н ніде не зустр:в.

скота­

добилися

третій

ХЛОП']ИК

ЩЮІ цей показнвк є в групах

зростан­

максимального

із

ОріЄнтуйся

-

станов­

дажу державі м'яса вже вико­ нали на 99 процентів. Тваринники господарства

ському використати їх, доби­

нічим

лосу Володя вп:знав лейтенанта Будкова . Оби;:(ва Жу­ ков і Буд!іОВ прuвели хлопчика до МІСЦЯ пєреврави. Далі він мав діяти самостіЙНQ,

Значно ВІІ­

Необхідно тись

розвідну,

теплоту.

на

лять

вили на державний приймаль­

по-господар­

посилають.

ЇЇ

головне полягає не тільки в тому, щоб мати більше кормів. уміло,

куди

гщіВ.1і ВС.lИкої рогатої ХУ,10бll. Серсдн()одобові ПРIlРОСТИ

місяців

урожай всіх сільськогосподар­ ських культур і забезпечили

ген

пере;:(6ёtчиш, Uфіцер L'ОI:!\)РЩI тихо Не за6увай німець СЬОГОДНі обережний: за }(ожниVl !{рО~;ЩІ озираєть· ся. У голосі леЙтен.анта Володя відчув батыівсьІ;уy

господарству

землеробів і механізаторів, які виростили цього року добрий

його

Раптом почувся J1егний плесн!т води

ВI,1-

ни

чатку року

4900

на

А можливості для цього є. Во­ наших

проводитимеш

вих ;Jаросл;в

працівни­

ГОСI10,'\арс гва

крок ~ перед. На це надихає їх постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про заходи по забезпеченню успішного проведення зимівлі худоби в період 1977-1978 року». працею

ти

Вузлик

значно

рі Ганна ДіІИТ\Jівна Лисенко, Катерина Фе.10rіївна Ковпак, Ганна Юхимівна Щиголь та Ольга Степанівна КаРСІІМ. Він сягає 908-919 гpa~liB. На переДОВІІків рівняються всі тваринники. В ціЛО~IУ по

створені

де

крок.в попереду.

якнайuІЛЬШОЇ

Добре тру ДЯ1'ЬСЯ феР)1

а

-

лока.

ки

оборону,

таку пошарпану, ніби її одягали на «диверсанта» при тренуванні службnвих собак. Незвично йому ь цьому одязі . Інша справа військо­ ва форма. Щільно обляr ає поста'fЬ, 1 самому собі здаєш­ ся в ній струнк:шим.

збі,lЬШИТИ продаж ДtJржаві мо­

ЖОВГНtJ­

р.) llлещмuм ЦК

(1977

lШРС

ве­

жала від кожної корови з по­

майже по

добитися

Щ!О,J,уктивності корів і

нера.

ВЮІ

щоб

тримають

себе. Поблизу ріки село. НімЦі виселили з нього жи· тел:в. Чи всіх невідомо ... Опівночі Жуков виряджав Володю на завдання. Зодяг­ нули хлопчика в латан:-перелатані штанці і фуфаєчку,

ВІД РУБЕЖА ДО РУБЕЖА 857,7

де

- Навпроти нас фаши,ст.в багато. Гадаю, розумніше буде вдарити їм у фланг. А для цього треба знати, які сили, укріплення, скільки техніки у ворога. До речі, бе­

* становить

за

- Номандування знає, що й до чого... - єфрейтор чомусь нахмурив такі ж, як І У самого Володі, білясті брови. У нього стратегія. ЗроЗУМіВ? , Хлопчик !.е,впевнено кивнув головою. Жуков помітив це:

виконує

Фото М. Семннога.

групі

нижче

Чи перев:рити хочуть? Свою думку висловив Жукову.

свої соціалістичні зобов' язання, взяті на честь ювілею Радянської Jlкраїни. Ча фото: О. О TJlPEHOK

Вті.'1ЮЮЧИ В життя історич­ ві рішення ХХУ а'їзду КПРС, трудівники радгоспу i~leHi Кі­

попросить повторити. Переконає­

-

течІєю. Правда, не все було зрозуміло хлопцеві. Німці

помогла обрати професію доярки

га

міг і заблукати. Заняття із підопічним Жуков проводив я}( урок У шко­

ться, що хлопчик запам'ятав, далі продовжує. Володя мав розвідати ворожий берег р.ки

років. За цей час вона до·

14

небезпечно. Це викличе підозру. А щодо хлопчи­

-

лі. РозповіСТь трохи

молочнотоварну

ферму , де трудиться ось уже близь·

ко

Так .

А наступного дня Жуков уже ПO';l!l!\ t"fY~~ хл:о~я­ ка до розв:дки. Показав на справжюй БО~ОВІН карТІ МІС­ цевість, на яку треба було проникнути. З я~ит~с~.. дорос.­

Перші дні своєї трудової біо­ графіЇ Ольга Остапівна Туренок розпочала у радгоспі «Заплав· ний» . Працювала у бригаді, а зго­ дом

заспокоював юного бlЙЦJa єф·

І скоро час настав.

двоє. Перший -

пОсильний,

другии Д~lБНОЛИЦИИ худорлявий солдат Поштиво на. хилившись, в]н уважно слухав офІцера мало не за І;ОЖ.

ним ЙОГО словом кивав Головою. Аж ПОТ)lI-l перев' в по.

ним пункт. Річний план про­

гляд иа

-

Володю.

Як ти ОПИНИВСR В цьому селі?

у хлопця запаШіло обличчя -

не сподівався

мець так . добре говорить по-росIЙсь/{и.

РОЗПОВІДав. усе по порядку. 1 як Дjзналися

ЩО НІ­

ненькою

кілограмів молока. Трудівниця

ня продукціі.

дала слово до кінця року ста­

на всіх відділках господарства

внутрішні

ти п'ятитисячницею. Цей ру­ біж прагне подолати і май­ стер машинного доїння Ольга

організовано данчики

внести вагомий вклад у вико­ нання працівниками ферм Ки­

до;;рму, а тут ПОрожньо. Сидить· чекає. А ЩО ж робити?

ївської області взятих підви­ щених соціалістичних зобов'я-

власні ОЧІ побачити його житло.

Федорівна

Загура,

яка

одер­

жала вже більш як по 4700 кілограмів молока від кожної ltорови. Валовий надііі по її

з

спеціальні маіі­ нампростішим

на­

бором кормопереробної техні­ ки, своєчасно включені в дію кормоцехи. Тваринники мо­ лочнотоварних

ства

П'атВВЦIІ,

8

роблять

грУДИIІ

ферм

господар­

все для того,

1877

року

реаерви,

зань.

Г. ТАРАН, головний

екоиоміст.

3

УРО x~opy ТІТКУ, що живе за двІсті КілометрІв ЗВІДси як ВІН доглядав за нею кілька місяців . Повернувся оце

прагнуть

ашис~и, мабуть,

не дуже повірили:

ВИРіШИЛи на

Німнати будино~ка, який Володя видавав за свій

Ф.

)

\ ) І

. . . . . .І цер ?глядав ПРИСК1ПЛИВО. Навіть у закvтки зазирав 'Ао ! кухНІ затримав погляд на ... кварті. • на (ДаЛі буде).

'

НОВЕ життя

о

8 et'op

о


Наш радJlНСЬКUЙ спосіб життя "у' говорить голова робіт­ кому ПРОфсПіЛни господарства Г. О. БараНіН, ЗМіЦНЯТЬ своє цоров'я і ~і,ЩОЧИНУТЬ за

І ВІДПОЧИЛИ, І ЗДОРОВ'Я 8МІUНИЛИ

путіВ1\ами кіт.

с.

ще

н,ілька

І.

трудІвни­

РАДГОСП «ЖЕР ДІВСЬКИИІ)

...

...

l{омунliсти<іна

паРТіЯ

і

праЦівиини

за

путіВhа,)',ш

Адміністрація і ПРОфспілковии

номітету

робітничого

ПРОфСПіЛ}(И

радгоспу

товариші по

9.00 9.10 9.30 10.00 ШИЄНJ\У і всьому нолен- , 11 .00

П. К тиву житлово-номунального від­

J!.

роботі, ділу.

деревообробного

фронтuовичка

~ добре

KO)lITeT

Пlдпри~мства

дбають

про

.~

ПОСТlИно

ВІДпочинок

трудя-

«ЖерДівсьн~й» відпочили і зм!ц- щих. Щорічно робітники та інже­

одна

зробили

вати

ремонт

у

Нlвартирі.

Одужавши, я знову повернулася в рідний нолентив. Хочу висловити подяну Т. Л.

в

СВІТІ

таних

опроможна

вихо­

М.

KIНnpaTeHho,

ПО праці

В.

Воєводченко,

ро- )lожливість за пі.ТJЬГОВИМИ путів-

і

Н.

Боровик

відпочивали

бригадир

брнгади В

наті «Гренада»

у пансіо-

в Сочі. Маляр- Сочі, О. М. Онищенко -

ниЦі

КИСJlОБОі!сь~,а.

М.

Касян

І

К

.

Наро;\ній

Респ~·б.lіц:

П. Хитрий

те\ніки

!

безпеки і

подорожували

по

Болгарії.

21.00 21.30

До к:нця НИНіШНЬОГО ро-

-

ВІдразу хи

випали

два на

творчі долю

успі­

КИЯНИііа

МихаЙЛil Жербіна в рік 60річчя ВеЛIІКОЇ Жовтневої соціалістичної реВОЛЮilll. Н,,;\звно завершений НЮl другий концерт для голосу

у Бер-

з

opKeCT,pO:l1

концерт:JИХ

включено

програ'1

ювілей­

10.00

ного РОЕУ, а фУНДа:\lенталь­ на праця з проб.1е~1 3:11іЦ­ нення СТJ.'Іевих конструкцій д;стала висону оціНку спеці­ алістів.

І:vJ'Я

l\ІихзНла

lliербіна

пулярністю

КОРІIСТ\'Єl ЬСЯ

його

KOI:ilepT

ста

за

I'Ірисвячені

ВlІ;!Cl.Н·ІХ

рубеЖОI.

Рада :';Іузею на своє­ му засіданні виріШИ.'1а організувати такі ВІД­

природи.

Ма­

археОЛQгічнrн'О

відділу

бирати

до,рученq

В.

і

на

Il:ЛЬІ,. стю

літо

л:куван­

Унраїllі,

щд­

та В. П. Мишну.

Кожній

ве­

Все

вирощуванню

УРОіі,аів

птах:вничих

нець

куль­

МОТОЦИН.lIИ.

НОЖНОМУ

цюють

зростають

ШЮІ

стає

життя

Але

щоб

щедра

ністю

від;\ав-ала

жаци

І

виділяються ЛЯННИ,

сіноноси,

при­

пов­

паливо

комунальні

послуги

третин

суми

хунок

держави

~10PCЬ!{OГO

ють протягом

нових

господар:в.

січні

решту

наючи

1978

ДИТ!Нlеться

року

прово­

переселення

лrей у радгоспи

та

інші

протя­

кредиту

!

5

їдальні,

ви,

школи

матеріали

заснування

~liCTa, Г. М. денно і Н М.

історії

Броварів

-

ся

в

ра­

виплачу­

рокІв,

з

піДПРИЄ\IСТВ

матеріали

МедвеЩербак з

історії

дить

В.

й.

Щабель­

устано­

ку_%турно-побу­

експонатів, що стосу­ ються іСТОРії села Го­

Написано

та­

комсомоль­

ської

піонерської

і

віД;jілу

сільського прово-

нариси

з

та

організаЦій. ..,.<47..,.~.,.>oI?.,

орган Бровпрского rODkOMa

Ком:муннстическоlІ партии У краИИbl. городского и ра й онн ого Советое uарQдныA депутатов Киевской области Газета ВЬІХОДИТ на украинском ЯЗЬІке -,...,....."...~...,....,.......,....I'...,..~

....

НАША

історії

м

кож

як

за

три­

де В

на

приз

Моску',

перерві

з ФІ­ газети

ПоказовІ НОВИНИ,

-

Програма

К.

«Час>. Прем'єра документального -Детектив без де-

т.

К.

т.

серія.

2

Романси

П.

Булахова

ви­

заслужена артистка РРФСР

П"саренко.

По

закінченні

«Тедепізійна

ут

шкода

механізато-

нок

БРОВАРИ. Київська

154

.

ням

ІЇ.І.') К. т. <сУ світі рослнн:о, І'ак у нашому род\' повелося». Вшп . ~аНJlЯ ХЛІборобської динас­ тіі J:;.;::' J:1тню!\іп із колгоспу ім. г.ОС;\t '-:'Нl)ГО Н3 Одещині. 19.00 1<. т. ]lІфо;>маціИна програма «Вісті». 19.30 До I\Ю,р;"чя з ДІІЯ народжеННR 1\\ • .J]СОіIТОВ.1Ч3 Виступ хору сту­ дентів І\нівської державної КОН­ CCPBJ.TOpij ім. П. Чайковського. 20.00 К. т . <'Сторінки творчості •. Ю. liOPlhii-Дідснко. 20.4,5 (:~a добраніtl. дiT~I!:O ~1.00 Програма "Час». (М.). 21.30 Х:mОЖllій фільм .Ба.ніЙське не· (,0»). Z серія. 22.50 ::страДІІИЙ "ОIlЦСрТ. По закІнчен­ ні к. Т. НОВИНИ.

К.

т.

ва

НА

Музична

пошта» .

ОБЛАСТЬ

програма

сРанкОо

(М.).

17.10

«Біле коло». І(іножурнал.

К. т. Концерт. присвячений ІОвІ· лею радянськоі міліції. (М.).

~1;1~1~~i ст~:~;~~:~зиакОа~НИК:ст~п~~~:і РЯДИ. Теорема Абеля. Область зб ...ііllості степеневого РЯДУ. Ря ... ТеЙ.l0ра. Достатні умови можли­

вості

розв""ення

лорів

РЯД.

ТеЙ .. ора

функції'

в

Застосування

до

наближених

Тей­ ряду

обчис­

лень».

18.50 ]9.00 19.30 20.15 20.30 21.30

Музичний

К.

антракт.

т . • Ленін

і

Україна ••

РепCl"­

таж з Киівсь~ого філіалу Цент­ рально,о музею В. 1. ЛенІна. К. т. Науково-популярна програма «Здоров'я». (М.). К. т. Вечірня казка. (М.). «Київська

К.

т.

панррама:о.

Художній

день ••

фільм

«Шалени.

(М.).

Редактор Є. ФЕДЯП.

!

пересе­

до

праЦі

упов­ винон­

ПриймальНІ пункти скло­ посуду і магазини Бровар­ сьного змішторгу прийма­ ють у необмеженій кільнос­ ті снлобан}(и ємністю від

районної Рад

Г.

КИРИЛЕНКО,

уповноважена

по

праці

внконкоМів міської і районної Рад народннх

0,2

депутатів.

за

до З літрів. Довідки можна такl'МИ

одержати

телефонами:

19-4-53, 19-5-57, письмеННflН!В

АДl\lїністрац18.

нашого

краю.

в

Про участь молоді боях з фашистсьн и­

Колектив Броварського завоДобудівного комбінату ВИСJlОВJlЮ6 глибоке співчуття інспектороВі вІд­

ми загарБННlнами розповідають матеріали,

ділу кадрів підприємства Л. М. Дрозд з прнвоДу передчасної смерті її батька СУНДУКА Миколи Миколайовича.

зібрані журналістом В. І. Д~l\I'яненном. Попереду - вели­ чезний обсяг роботи. Без ДОПО~lОги жителів :Іоlіста! району, енту­ зіастів важко буде

земля­

справитися

ним

Демченко

з

Колектив боротьбі з словлює

щнці аптеки

поставле­

завданням,

А

нішнього,

йдешнього

А.

про

с~кр,,[аря.

для

г .rНlбоке співчуття фасов­ Броварської ветеринарної Сундук Н. в. з приводу смерті

Загуб.1ениЙ

атестат

освіту

за

ською

середньою

('олова

ВВАЖАТИ

....

ім'я

музею.

4'#""..~.,.

... •

сі.%ського

місцевого

радіомов"ення

роботи,

фотокореспондента

-

господарства,

19·3-18; відділів 19-4-67.

]1:',

414653.

ІЧвненк()

про

виданий

ШКQ ..10Ю

Нат('! l і і

НЕДійСНИМ.

середиlO Бровар.

M~

19-4-47; кореспон-

промисловостІ.

на

'

Га.з!,та виходить Обс"г газети

середу, суботу. 0.5 формату «Правда>.

_,,~..:-

l

-01"4

у ВІВТОрок,і п'ЯТНIІЦЮ

",..."......".,.~~~..:--.c-~.,.,..:--"OC'..,.~...,...,.....,.".

1;;;:С6іЗ64~ і;;а;;:ьк; др-;Скарня Київr;ького о().1улравління " справах ВИ<lавниuтв. поліграфії і книжкової TopгiB.~i, вул. Киівська. 154.

5

Олексіївни

~ .,.~-#-c-,~..,...:?'~..,...~4'"..,.1"

19·3-82; заСТУПlІика редактора відділу

чоловІка

при­

понолінь. ради

її

СУНДУКА Миколи Миколайовича.

ПОГРЕБОВСЬКИЯ,

~.,...,.....,tJ?.,.~

редактора -

і

Броварської станцlУ по хворобами тварин ви­

передчасної

му­

зей потрібен і для ни­

ТЕЛЕФОНИ .. асо"оі

по

ком,ів МіСЬКОЇ

...

,u

J8.15 {{

14.10 14.20

народних депутатів.

відповідального

дента

на

звертайтесь

новаженого

упоряднуваа матеріал про

,...,....... -..,. .....,..:r"'".,..#.r,.......,.....,.,,.,..,

допо­

карбо­ сім'ї і 75

200

роб:О-'lІ!нам

донументів

лення

"..~....t?-.,..с--~~

солдатська».

К. т. Г. Донщетті. .Лючlя Jlзммермур». Оп{'рна вистава. 1620 Для мо.юді. «ОріНІТИР»,

радгоспу.

музею

матеріали

«(.Jщва

14.45

За довіднами і оформлен­

перебування Т. Г. Шевченка на Бровар­ щині. йому доручено

#.,~.." "...,.~..,...::t"'

ДДРЕСД:

О.

рони

13.45

З роки оплачується за раху­

нів учаснин,ів Вели­ кої Вітчизняної війни. Вчитель Броварсь}(ої середньої школи зібрав і багатий

одноразова

грошова

Кінокомедія «Знгзаг удачі'. Екран МО.'од'" «Інтерклуб •. К . т. Для дітей . • Катрусин кІ-

9.30 К. т. «Людина. Земля. Всесвl,», , 10.15 К. Т. «Історія однієї пригоди». '11.00 К. т. «Олімпіада-80 •. (М.). 11.45 К. т . • у світі тварин». (М.). 12.50 Художній фільм з субтитраМIІ

до місця використання від­ пустни і назад один раз за

поряд-

наших

МІМ.

три

почи­

ради

твеРДЮІ

і службовцям, що пересели­ лись в радгоспи Приморсь­ )(ого краю, Вартість проїзду

Єрем-енно пред­

про

зібрати

255020.

вул

П.

з

Дозволяється повне або част)(ове з'єднання (заЛ1і­ щення) відпустон не більш,

ставив матерІали пе­ ріоду встано,влення Ра­ дянської влади, а та­

партійної,

для

катання

ПРОГРАМА

карбованц:в на кожного чле­ на сім'ї. Забезпечується безплаТНIІЙ проізд і провіз l\Iайна до місця поселення.

Цінаву роботу вже виконав Г. М. Медве­ денно. З допомогою пенсІонерів Л. Я. Жу­ РИЛО, О. С. Приміч, В. В . Бориспольця зі­ брано багато різних

голева.

боротьба

10.30 12.00 12.45

9.00

переселяється,

мога в розмірі ванців на голову

виділЯЮТь­

Член

хто

безповоротна

М.

~lатеріалів

...._ _ _ _......_~_ _ _ _ _ _ _r-.#~~ ....

-~

ме;\!lЧН:

і

Ш.lнхами

Усім,

ник.

кож

господарства

.НОВАЯ ЖИ3НЬ~ -

магази­

виплачується

кредиту,

першочерговому

науки! культури. Збір природи

пра­

садки,

покриттям.

з третього рону після

Переселенцям

та

за

радгоспу,

поселенЦі

одержання

сІ­

«Восток»

ді­

видається

безноштовно

а

У

років. Ім

8

присадиБНі

гом двох РО}(ів після вселен­ ня. Надається танож кредит для придбання домашньої худоби у сумі 600 карбо­ ванЦів з віднесенням двох

багат­

ченає

вселен­

звільняються

датну строном на

ства, потр:бно ч!шало робо­ чоі СИ.1И. f)araTa земля При­ І\раю

одну

радгоспу.

Переселенці

труд;ВНИНіВ.

земля

тільни

від lІиплати сlЛьсьногоспо­ дарсрксго прибутнового по­

залюжні­

своі

Сfl.'1ачує

переселе­

ня, Решта вартості будннку віДНОСIiТЬСЯ на рахунок дер­

оснащен­

господарств,

пересе­

з ШQСТОГО рону після

госпо;\арст­

теХНІчне

виробництва,

бутни

ганізує

\від XVI століття), дожовтневий період, :Жовтень 1 громадянська війна, перші п'я­ ТИРІЧКИ, Велина Віт­ ~изнлна війна, сучас­ жсть. МатеР1али з

радгоспі

дитячі

ни,

окремий

третину ЙОГО вартості про­ тягом 15 років, починаючи

радгосп:в.

наРОДIІОГО

що

нарбованц:в,

6000

бага­

зернових

с:м'ї,

надається

жит.l0ВИЙ будинон з надв:р­ НИ:vJИ буд:влями вартістю до

це

сільсьногосподарсьного

Історичний відділ мати'Яе еНСІ10зиції-

-~

з

СОIlЯЧНИХ

тепле.

історії Броварів дору­ чено збирати Д. М. Га­ :ІІаЛіЮ, про період Ве­ ликої Вітчизняної вій­ ни М. Т. Поліщу­ ну та В. О. Гончаровій. :\1. А. Баіідецький ор-

Ю. Єще!іКУ

- --- --" -. -- - --

кі

СТВОРЮЄТЬСЯ МУ3ЕИ

краєзнав,

рії та

у зв'язку з цим постає ГОСТ­ ра потреба в доярках, скота­ рях, телятницях, потРібні

нраи

ляється,

як

серії.

Парагван:

нозал»,

:

І

ку за рахунок РИНКОВИХ фон­ д:в легкові автомобілі і важ­

-

чий музеіі.

теріали

напря~fНУ,

~

v

Зl-ша,

ня

в

'У НАШОМ'У МІСТІ

істо­

реЗ:;I!­

РАТАУ).

Ilентром

СИЛЮЄТЬСЯ

ВДОСІ\ОН9.1l'НііЮ

археології,

(Фотохроніка

від м. Находки. Обидва вони

ва да.1еносхі;\ного району країни. Із року в р:к зміц­ нюється його енономіка, по­

(РАТА'У).

дІли:

Фото І. Павленка.

механізатори.

витку

устаТl';ування нар'єрів і ву­ гі.1ы!хx шахт, ~lсхані;З,;Ції гірничих і зрщнmих рr,б і т. l\Іихаііло Жерб і н ;jОКТОр технічних наук, професор. Fforo заслуги в РОЗВИТl<У ра­ дянської науки відзначені ДеРif\авною пре:ll.ЄЮ СРСР.

СТВОРЮЄТЬСЯ

На фото: центральна частина села.

J{ОЛІун:стична паРТіЯ і Ра­ ДН!іСhhИЙ Уряд надають ве­ линої уваги дальшому роз­

Всіш

Кодимського

ня . КЛ_~lат ПРИМОР' Я близь­ кий ;:\0 І\ с ::тинентального,

КІІХ,

ДЛJ1

ПОЛhЩ_.

праЦh,

і

Серби

району.

тур, овоч:в, Фруктів. На зем­ лях Далекого Сходу є бага­ то м' ЯСР-:'vIO.l0ЧНИХ, плодо-ви­ ноградаРСhЮIХ, бджільниць­

hО:\!ПС3!:ТОРСI,КУ творчість ТІ-lихаіі.10 гІ\србін пос;:щує з наУНОБОЮ роботою. Він за­ в:;\ує кафедрою в hИ!ВСЬ:;О­ му iH1Hehepho-буд:веЛЬНО~IУ інститут:, є aBTOI)O:ll більш

СРСР

село

тові П:,ЩРИЄЛ1ства. Усі рад­ госпи зв' язані з раЙОННЮІ

тих

ГО.l0СУ з ОРI,ССТІіО:\I, яю:11 з успіхо:vJ ВlIІ:онувався в МОСК­

як

красивїшає

роб:тники в овочІвництво та

сприяє

hiB-КО!jструпорів. Він автор бі.1ЬШ ян 250 ~IУЗІ!ЧНІІХ ТВО)):8. Оссб.l11ВОЮ по·

Югос .lа вії,

Росте,

овочево-мо:lOЧНОГО

ДН.В,

B:;\O:lle

в:,

область.

величезних

шшою

ОДНіН:ОВО добре серед музнкант , в і будівеJtЬни­

П~Р!J;,!іі

Одеська

фа"ультету жур­

hypOPTHOro

ФІ­

газети

ра»,

«Победа» Партизансьного району. ці господарства роз­ ташовані за 15 нІлометрів

для

ПРОГРА\ІА

у

Хто хоч раз побував на Дa.1e)(O~IY Сході, захоплено згадуваТ Iі :vJе ііого красу: без­ краі Л.СI1, АІоре, озера. На

ся

з

приз

НОВИНН.

-

H~·.1:i:Ь р а доспн: ПО.1Я. У лі­ сах багато Цін;ш;{ звір:'3, пі­ ЛЮЩ: вr:ди rШ;,Q Р!:С:: Jj;:, . . :,,-

до

на

К. т. Міжнародні змагання

Г.

В. ВАЛЕРКО,

пр~сторах

б

5,

т.

конує

Запрошує Приморський

і\П)'ЗВН-:У

К.

тектива» .

22.30

налістики КДУ.

ВЧЕ91~Й ПIЗШЕ

катаНItЯ

телеФіЛ/,му

.

студент

Міжнародні змагання

виступи.

3 початку на пароп.1аві «АД\lірал Нахі- року пооува,10 бшьше ста пороm1ІІОВ». Тракторист В. Жгун та , І;ОВlІків.

з

.За ва·

«Нувель де Моску» . Жінки, До­ вільна програма. К. Т. «Клуб кіllоподорожеА •. К. т. Телеві1lЙІІИЙ мультфільм « ПРИГОДИ Н("знайка та його ДРУ.

«Нувель

їздили за туристською путівкою 11 бу:\Ин~ах В::\П~ЧІІНКУ інженер

програма

Прем'єра до­ кументального телефільму 3 ЦИК. лу « Батьки і діти». К. т . «Міжнародна панорама.,

I'YPl-lОfО

Робіт- Трускавці. А всього у санаторіях

Малюга

т.

Музи'ша

мистецтва.

кіоск», година •.

ває».

відпочивав у

штукатур будіве.'ІЬНОЇ бригади дянську, М. І. ДО)lарацький М. Куків'якіна побува.'Іа у у llха.пубо, М. П. Бандура -

санаторіі

К.

18.00

ля, Єсентуків та інших міст краі­ ни. Ось і в цьому році металур­

польової ги А. І. Катков

-

Шейна

«Естафета».

зів».

пансіонаті міста Миронівни, до- Адлера, Анапи, Жданова, Ворзе­

доєний і

листами».

т.

Ялти, Кисловодська,

в

ярка М. Кулькова в Миргороді, п.одружжя шофер Д' За-

т.

17.40

ка"и лікуватися і набиратися сил У санаторіях та будинках

в Лютежі. Доярки. С. Да,видова відпочинку

1(.

ШВми

К.

16.05 17.05

інженер

бітниця М. PO~laHeHHO. Вони побували в БУДIfННУ відпочинну

lЗ.30

14.20

гурного

:нили здоро~ я дряр}(и О. ФшІП- нер но-технічні працівники мають

чич,

Т. «Музичний Т. «Сільська

14.45 15.15

А. СОЛОДКІНА, роБІтниця деревообробного комБІнату,

театрального

К. К.

12.00

12.30

громадян.

ЦТ

НОВИНИ. К. т. ГімнаСТИkа для дітей. К. т. «Будильник» . «Служу Радянс"кому Союзу!. К. т. [еатр дітям. про ти . . Дс.>НЬ

t

знаю цІНУ таніи ДО~ОМОЗI. Го.рд- ~

дили годувати мене, чергували,

ГРУДНЯ

1\

ПРОГРАМА

номбінату. Щодня вони прихо- жуся своєН:> .БатьювщиноЮ, що

РадЯН-1 МЕТАЛУРГІї

ДІВНИН!В. Лише за десять МіСЯ-I"

Ці,в

НЕДІЛЯ,

Зі мною трапився нещасний Ма}(аровій, В . Р. ТопіОі, Н. П. Вlffiадок, внаслІдок якого я, І Гриши,ній, С. Ф. Бірюковій ,

при,йшли

'У наШІЙ країНІ, як Hiд€ інш~, І ЗАВОД ПОРОШНОВОї

с~кий урнд пінлуються про тру-

у СКРУТНИЙ ЧАС прикута до ліжна, не могла сама нічого робити. На допомоrу

ШВАЧКО.

Жердова.

--J.

_..,.

За~l. 6556-10.940.

#194 1977  
#194 1977  
Advertisement